Cách sử dụng phần mềm netop Shool

NetOp School được phát triển bởi ty Danware của Đan Mach chuyên về các phần mềm điều khiển từ xa thông qua máy tính.và đây là hướng dẫn của phần mềm này. NetOp School 4.0 chaïy treân caùc maùy tính söû duïng HÑH sau: Microsoft Windows 2003, Xp, 2000, NT, ME, 98 vaø 95 . Vaø dó nhieân caùc baïn caàn phaûi coù maïng Lan.

ppt105 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1945 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cách sử dụng phần mềm netop Shool, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÔÙI THIEÄU NetOp School ñöôïc phaùt trieån bôûi coâng ty Danware cuûa Ñan maïch chuyeân veà caùc phaàn meàm ñieàu khieån töø xa thoâng qua maùy tính . baïn coù theå phieân baûn duøng thöû 15 ngaøy vôùi ñaày ñuû tính naêng taïi ñòa chæ website hoaëc NetOp School laø moät phaàn meàm hoã trôï giaûng daïy trong tröôøng hoïc coù chöùc naêng noái nhieàu maùy tính vôùi nhau trong moät lôùp hoïc ñeå taïo neân söï töông taùc qua laïi giöõa maùy tính cuûa hoïc vieân, giaùo vieân. Ñaây laø moät coâng cuï giaûng daïy hieäu quaû, giuùp vieäc truyeàn ñaït trôû neân sinh ñoäng, tröïc quan vaø deã hieåu hôn. NetOp School 4.0 bao goàm hai chöùc naêng chính nhö sau: Caùc chöùc naêng daønh cho giaùo vieân:  Caùc chöùc naêng giaûng baøi.  Caùc chöùc naêng ñieàu khieån lôùp hoïc.  Caùc chöùc naêng cho laøm kieåm tra.  Caùc chöùc naêng quaûn lyù lôùp hoïc Caùc chöùc naêng daønh cho hoïc vieân  Laøm baøi kieåm tra  Yeâu caàu giuùp ñôõ  Thöïc hieän cuøng vôùi giaùo vieân. GIÔÙI THIEÄU NetOp School 4.0 chaïy treân caùc maùy tính söû duïng HÑH sau: Microsoft Windows 2003, Xp, 2000, NT, ME, 98 vaø 95 . Vaø dó nhieân caùc baïn caàn phaûi coù maïng Lan. YEÂU CAÀU THIEÁT BÒ 1/Caøi ñaët daønh cho giaùo vieân Böôùc 1: Double Click treân taäp tinh setup.exe trong thö muïc NetOpSchool4.0 coù treân ñóa. Hoäp thoaïi sau xuaát hieän ta choïn Advanced vaø Click Next ñeå tieáp tuïc. I./ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Böôùc 2: Hoäp thoaïi Welcome xuaát hieän ta choïn Next ñeå tieáp tuïc. 1/Caøi ñaët daønh cho giaùo vieân I./ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Böôùc 3: Hoäp thoaïi Software Licennse Agreement xuaát hieän ta choïn Yes 1/Caøi ñaët daønh cho giaùo vieân I./ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Böôùc 4: Hoäp thoaïi Select Install components xuaát hieän ta löïa choïn muïc Teacher Files vaø Click Next ñeå tieáp tuïc. 1/Caøi ñaët daønh cho giaùo vieân I./ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Böôùc 5: Hoäp thoaïi Registration xuaát hieän ta Click Next tieáp tuïc. 1/Caøi ñaët daønh cho giaùo vieân I./ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Böôùc 6: Hoäp thoaïi Select Program Folder xuaát hieän, choïn Next ñeå tieáp tuïc 1/Caøi ñaët daønh cho giaùo vieân I./ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Böôùc 7: Hoäp thoaïi Start Copying Files xuaát hieän vaø choïn Next ñeå tieáp tuïc. 1/Caøi ñaët daønh cho giaùo vieân I./ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Böôùc 8: Quaù trình caøi ñaït maát 1 khoaûng thôøi gian . 1/Caøi ñaët daønh cho giaùo vieân I./ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Böôùc 9: Hoäp thoaïi Distribute Student files xuaát hieän vaø Click Next tieáp tuïc 1/Caøi ñaët daønh cho giaùo vieân I./ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Böôùc 10: Hoäp thoaïi Setup complete xuaát hieän, ta choïn Finish keát thuùc quaù trình caøi ñaët. 1/Caøi ñaët daønh cho giaùo vieân I./ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Böôùc 1: Double Click treân taäp tinh setup.exe trong thö muïc NetOpSchool4.0 coù treân ñóa. Hoäp thoaïi sau xuaát hieän ta choïn Advanced vaø Click Next ñeå tieáp tuïc. 2/Caøi ñaët daønh cho hoïc sinh I./ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Böôùc 2: Hoäp thoaïi Welcome xuaát hieän ta choïn Next ñeå tieáp tuïc. 2/Caøi ñaët daønh cho hoïc sinh I./ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Böôùc 3: Hoäp thoaïi Software Licennse Agreement xuaát hieän ta choïn Yes 2/Caøi ñaët daønh cho hoïc sinh I./ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Böôùc 4: Hoäp thoaïi Select Install components xuaát hieän ta löïa choïn muïc Student Files vaø Click Next ñeå tieáp tuïc. 2/Caøi ñaët daønh cho hoïc sinh I./ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Böôùc 5: Hoäp thoaïi Registration xuaát hieän ta Click Next tieáp tuïc. 2/Caøi ñaët daønh cho hoïc sinh I./ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Böôùc 6: Hoäp thoaïi Select Program Folder xuaát hieän, choïn Next ñeå tieáp tuïc 2/Caøi ñaët daønh cho hoïc sinh I./ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Böôùc 7: Hoäp thoaïi Start Copying Files xuaát hieän vaø choïn Next ñeå tieáp tuïc 2/Caøi ñaët daønh cho hoïc sinh I./ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Böôùc 8: Quaù trình caøi ñaït maát moät khoaûng thôøi gian 2/Caøi ñaët daønh cho hoïc sinh I./ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Böôùc 9: Hoäp thoaïi Windows Firewall Configuration xuaát hieän , ta Click Next tieáp tuïc. 2/Caøi ñaët daønh cho hoïc sinh I./ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Böôùc 10: Hoäp thoaïi Setup complete xuaát hieän, ta choïn Finish keát thuùc quaù trình caøi ñaët. 2/Caøi ñaët daønh cho hoïc sinh I./ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Caùch 1: Nhaán nuùt Start  Program  NetOp School  Teacher. Caùch 2: Nhaán treân bieåu töôïng Teacher treân maøn hình neàn Deskop. 1/Khôûi ñoäng chöông trình : II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG Caùch 1: Nhaán nuùt (Close) taïi goùc treân cuøng beân phaûi. Caùch 2: Duøng leänh: File _ Exit (hoaëc Atl + F4) 2/Keát thuùc chöông trình : II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG Trong phieân laøm vieäc ñaàu tieân, baïn caàn phaûi khai baùo vaø thieát laäp moät soá thoâng soá lieân quan ñeán lôùp hoïc vaø caùc chöùc naêng maø baïn seõ söû duïng trong chöông trình. 3/Thieát laäp caùc thoâng tin lieân quan ñeán lôùp hoïc : II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG a)Phaàn khai baùo daønh cho giaùo vieân : Böôùc 1: Choïn leänh : Tool – Run Setup Wizard xuaát hieän hoäp thoaïi Welcome to the NetOp School Setup Wizard. Choïn Next ñeå tieáp tuïc. 3/Thieát laäp caùc thoâng tin lieân quan ñeán lôùp hoïc : II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG Böôùc 2: Trong Classroom ta choïn caùc thoâng soá phuø hôïp vaø chon Next Ñaët teân cho lôùp hoïc . ví duï: LOP A, LOP B … teân lôùp hoïc döôïc söû duïng khoaûng traéng. Chæ choïn vaøi chöùc naêng ñôn giaûn, daønh cho nhöõng ngöôøi môùi laøm quen. Choïn söû duïng taát caû caùc chöùc naêng maø chöông trình hieän coù. Choïn nhöõng chöùc naêng naøo caàn söû duïng. a)Phaàn khai baùo daønh cho giaùo vieân : 3/Thieát laäp caùc thoâng tin lieân quan ñeán lôùp hoïc : II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG Böôùc 2: Trong hoäp thoaïi Class management choïn thoâng soá phuø hôïp vaø chon Next. Teân taøi khoaûn treân windows maø hoïc vieân duøng ñaêng nhaäp vaøo maùy tính. Teân khai baùo cuûa hoïc vieân. Teân cuûa maùy tính khai baùo trong heä thoáng maïng. a)Phaàn khai baùo daønh cho giaùo vieân : 3/Thieát laäp caùc thoâng tin lieân quan ñeán lôùp hoïc : II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG Böôùc 3: Trong hoäp thoaïi Communiccation profile choïn giao thöùc maïng ñeå laøm vieäc vaø choïn Next. Chöông trình hoã trôï caùc giao thöùc sau: TCP/IP (UDP) Terminal Server NetBOS IPX Wireless (VD : Choïn TCP/IP) a)Phaàn khai baùo daønh cho giaùo vieân : 3/Thieát laäp caùc thoâng tin lieân quan ñeán lôùp hoïc : II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG Böôùc 4: Trong hoäp thoaïi Register your NetOp License On –line Ta choïn ñaêng kyù giaáy pheùp söû duïng cho saûn phaåm NetOp Sau. Choïn Next a)Phaàn khai baùo daønh cho giaùo vieân : 3/Thieát laäp caùc thoâng tin lieân quan ñeán lôùp hoïc : II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG Böôùc 5: Choïn Finish keát thuùc vieäc khai baùo. a)Phaàn khai baùo daønh cho giaùo vieân : 3/Thieát laäp caùc thoâng tin lieân quan ñeán lôùp hoïc : II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG Böôùc 1: Töø cöûa soå laøm vieäc cuûa hoïc vieân ta choïn leänh: Tools – Run Setup Wizard xuaát hieän hoâäp thoaïi Welcome to the NetOp School Setup Wizard. . Choïn Next ñeå tieáp tuïc. b)Phaàn khai baùo daønh cho hoïc sinh : 3/Thieát laäp caùc thoâng tin lieân quan ñeán lôùp hoïc : II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG Böôùc 2: Trong hoäp thoaïi Startup Sttings. Ta choïn thoâng soá phuø hôïp vaø choïn Next ñeå tieáp tuïc. b)Phaàn khai baùo daønh cho hoïc sinh : 3/Thieát laäp caùc thoâng tin lieân quan ñeán lôùp hoïc : II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG Maùy hoïc vieân seõ keát noái vaøo lôùp hoïc khi vöøa chaïy chöông trình . Töï ñoäng chaïy phaàn chöông trình cuûa hoïc vieân khi Windows khôûi ñoäng. Cöïc tieåu cöûa soå laøm vieäc cuûa chöông trình daønh cho hoïc vieân thaønh 1 bieåu töôïng nhoû döôùi taùc vuï. Daáu bieåu töôïng cuûa chöông trình sau khi taûi xong traùnh khoâng cho hoïc vieân coù theå laäp laïi caùc thoâng soá treân chöông trình. Böôùc 3: Trong hoäp thoaïi Classroom . Ta choïn thoâng soá phuø hôïp vaø choïn Next ñeå tieáp tuïc. b)Phaàn khai baùo daønh cho hoïc sinh : 3/Thieát laäp caùc thoâng tin lieân quan ñeán lôùp hoïc : II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG Choïn caùch keát noái vaøo lôùp hoïc. Hieån thò ñònh danh cho hoïc vieân nhö theá naøo . Theo teân taøi khoaûn ñaêng nhaäp, teân maùy … Böôùc 4: Trong hoäp thoaïi Communication profile . Ta choïn giao thöùc maïng phuø hôïp vaø choïn Next ñeå tieáp tuïc. b)Phaàn khai baùo daønh cho hoïc sinh : 3/Thieát laäp caùc thoâng tin lieân quan ñeán lôùp hoïc : II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG Ví duï : Ta chon giao thöùc TCP/IP Böôùc 5: Trong hoäp thoaïi Register your NetOp License On –line . Ta choïn ñaêng kyù söû duïng cho saûn phaåm NetOp vaø choïn Next ñeå tieáp tuïc. b)Phaàn khai baùo daønh cho hoïc sinh : 3/Thieát laäp caùc thoâng tin lieân quan ñeán lôùp hoïc : II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG Ta choïn muïc naøy Böôùc 6: Trong hoäp thoaïi Setup Wizard completed . Ta choïn Finish ñeå keát thuùc quaù trình khai baùo. b)Phaàn khai baùo daønh cho hoïc sinh : 3/Thieát laäp caùc thoâng tin lieân quan ñeán lôùp hoïc : II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG *Maøn hình hieån thò chi tieát veà lôùp 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG a)Baûng ñieàu khieån lôùp: *Maøn hình hieån thò baèng bieåu töôïng 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG a)Baûng ñieàu khieån lôùp: *Maøn hình hieån thò baèng hình aûnh 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG a)Baûng ñieàu khieån lôùp: *Maøn hình hieån thò caùc keá hoaïch 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG a)Baûng ñieàu khieån lôùp: *Maøn hình hieån thi caùc baûng ghi 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG a)Baûng ñieàu khieån lôùp: *Maøn hình hieån caùc baøi kieåm tra 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG a)Baûng ñieàu khieån lôùp: 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Nuùt trình dieãn 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Baûng moâ taû veà caùc leänh trình dieãn 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: MOÄT SOÁ LEÄNH DUØNG TRONG PHIEÂN TRÌNH DIEÃN 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Leänh duøng cho giaùo vieân 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Leänh duøng cho hoïc vieân 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Nuùt taïo chuù yù 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Baûng moâ taû veà caùc leänh yù 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Nuùt ñieàu khieån 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Baûng moâ taû veà caùc ñieàu khieån 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Ñieàu khieån maøn hình töø xa 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Ñieàu khieån maøn hình töø xa 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Quan saùt maøn hình töø xa 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Quan saùt maøn hình töø xa 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Nuùt truyeàn thoâng 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Baûng moâ taû veà caùc truyeàn thoâng 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn:  Giao tieáp baèng aâm thanh 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn:  Giao tieáp baèng vaên baûn 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn:  Göûi thoâng baùo vaên baûn 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Nuùt taïo nhoùm laøm vieäc 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Nuùt chaïy kieåm tra & chöông trình 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Baûng moâ taû veà leänh chaïy kieåm tra&chöông trình. 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Nuùt leänh veà heä thoáng 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Baûng moâ taû leänh veá heä thoáng 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Nuùt leänh laøm vieäc vôùi taäp tin 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Baûng moâ taû leänh laøm vieäc vôùi taäp tin 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Distribute Files 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Collect Files 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: File Manager 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Baûng moâ taû moät soá leänh cuûa File Manager 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Baûng moâ taû moät soá leänh cuûa File Manager 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Nuùt taïo chính saùch 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Baûng moâ taû moät soá leänh veà chính saùch 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Nuùt taïo baûn ghi 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc nuùt leänh cô baûn: Moät soá leänh ñöôïc duøng khi taïo baûn ghi 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG c)Moät coâng vieäc chuaån bò Chuaån bò keá hoaëch baøi hoïc 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG c)Moät coâng vieäc chuaån bò Taïo baøi hoïc Böôùc 1: 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG c)Moät coâng vieäc chuaån bò Taïo baøi hoïc Böôùc 2: Choïn nuùt New töø hoäp thoaïi sau: 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG c)Moät coâng vieäc chuaån bò Taïo baøi hoïc Böôùc 3: Ñaët teân baøi hoïc 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG c)Moät coâng vieäc chuaån bò Choïn baøi hoïc Böôùc 1: Choïn Show All lesson Plans 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG c)Moät coâng vieäc chuaån bò Choïn baøi hoïc Böôùc 2:choïn baøi hoïc töø danh saùch 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG c)Moät coâng vieäc chuaån bò  Taïo hoaït ñoäng cho baøi hoïc Böôùc 1:Choïn leänh Add 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG c)Moät coâng vieäc chuaån bò  Taïo hoaït ñoäng cho baøi hoïc Böôùc 2: Thieát laäp caùc tuyø choïn 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG c)Moät coâng vieäc chuaån bò  Chaïy caùc hoaït ñoäng 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG c)Moät coâng vieäc chuaån bò Chuaån bò baøi kieåm tra 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG c)Moät coâng vieäc chuaån bò  Taïo thö muïc môùi Böôùc 1: Click Chuoät Phaûi Choïn New Folder 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG c)Moät coâng vieäc chuaån bò  Taïo thö muïc môùi Böôùc 2: Ñaët teân thö muïc môùi 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG c)Moät coâng vieäc chuaån bò  Taïo baøi kieåm tra Böôùc 1: 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG c)Moät coâng vieäc chuaån bò  Taïo baøi kieåm tra Böôùc 2: 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG c)Moät coâng vieäc chuaån bò  Taïo baøi kieåm tra Böôùc 3: 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG c)Moät coâng vieäc chuaån bò  Taïo baøi kieåm tra Böôùc 4: 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG c)Moät coâng vieäc chuaån bò  Taïo baøi kieåm tra Böôùc 5: 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG c)Moät coâng vieäc chuaån bò  Taïo baøi kieåm tra Böôùc 6: 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG c)Moät coâng vieäc chuaån bò  Taïo baøi kieåm tra Böôùc 7: 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG c)Moät coâng vieäc chuaån bò  Taïo baøi kieåm tra Böôùc 8: 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG c)Moät coâng vieäc chuaån bò  Taïo baøi kieåm tra Böôùc 9: 3/Maøn hình laøm vieäc cuûa giaùo vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG d)Thieát ñaët trong Option  Laøm sau 4/Maøn hình laøm vieäc cuûa hoïc vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG a)Cöûa sôû -Baûng  Baûng chung (General) 4/Maøn hình laøm vieäc cuûa hoïc vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG a)Cöûa sôû -Baûng  Baûng lôùp (Class) 4/Maøn hình laøm vieäc cuûa hoïc vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG a)Cöûa sôû -Baûng  Baûng göûi thoâng baùo (Messeges) 4/Maøn hình laøm vieäc cuûa hoïc vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG a)Cöûa sôû -Baûng  Baûng nhöõng söï ghi (Recording) 4/Maøn hình laøm vieäc cuûa hoïc vieân: II./ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG b)Caùc leänh cô baûn ÑEÀ TAØI VEÀ ÖÙNG DUÏNG PHAÀN MEÀM NETOP SCHOOL 4.0 NHOÙM THÖÏC HIEÄN : Nguyeãn Vaên chuaån Nguyeãn Tuaán hieån Löông Vaên Huaán Döông vaên Leâ Nguyeãn Vaên Löông

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptSlide cách sử dụng phần mềm netop Shool.ppt