Cách thức hướng dẫn đội sao đỏ hoạt động tự quản 15 phút đầu buổi học

ĐẶT VẤN ĐỀ: Đội Thiếu niên là một tổ chức rất quan trọng trong cơ cấu của nhà trường Phổ thông. Hoạt động Đội TN gắn liền với các hoạt động của học sinh. Đó cũng là một nhân tố cơ bản, góp phần vào việc nâng cao chất lượng học sinh của các em học sinh. Ngoài ra, Đội TN còn có vai trò thúc đẩy quá trình giáo dục tự nâng cao tầm hiểu biết của mỗi cá nhân. Một nhà trường có hoạt động mạnh hay không còn phụ thuộc vào hoạt động của Đội. Nhà trường có hoạt động giảng dạy tốt nhưng phong trào Đội không phát triển thì quá trình giảng dạy đó cũng chỉ mang tính chất một phía và áp đặt. Trong hoạt động Đội có nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực giáo dục các em Đội viên tinh thần tự giác, tinh thần tự quản. Đó là một khâu quan trọng trong công tác Đội. Với mỗi nhà trường hoạt động 15 phút đầu buổi học có vai trò cực kỳ quan trọng. Nó xây dựng được cho Đội viên có ý thức học bài, tinh thần chăm học và đặc biệt là tính tự giác và tinh thần tự quản của mỗi Đội viên. 15 phút đầu buổi học, trong khuôn khổ của bản sáng kiến này, tôi xin mạnh dạn trình bày một khía cạnh nhỏ nhưng nó có tác dụng rất to lớn trong công tác Đội và phong trào Thiếu nhi trong nhà trường đó là hoạt động tự quản của Đội Sao Đỏ với công việc quản lý 15 phút đầu buổi học. Đầu buổi học có vai trò rất tích cực với công tác giáo dục. Nó làm nâng cao kiến thức cho các em, các em sẽ ôn lại kiến thức bài cũ, tránh hiện tượng học lệch, học tả, học vẹt. Công việc 15 phút đầu buổi học đó là công việc tự quản của Đội Sao Đỏ trong nhà trường. Thành công trong công tác Đội một phần lớn là do công tác tự quản của Đội Sao Đỏ. Sau nhiều năm làm công tác Đội, qua tham khảo đồng nghiệp và các TPT có kinh nghiệm trong toàn tỉnh. Tôi đã đúc rút ra được kinh nghiệm xây dựng Đội Sao Đỏ với công tác 15 phút đầu buổi học.

doc7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 2691 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cách thức hướng dẫn đội sao đỏ hoạt động tự quản 15 phút đầu buổi học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm C¸ch thøc h­íng dÉn ®éi sao ®á ho¹t ®éng tù qu¶n 15 phót ®Çu buæi häc --- I - §Æt vÊn ®Ò: §éi ThiÕu niªn lµ mét tæ chøc rÊt quan träng trong c¬ cÊu cña nhµ tr­êng Phæ th«ng. Ho¹t ®éng §éi TN g¾n liÒn víi c¸c ho¹t ®éng cña häc sinh. §ã còng lµ mét nh©n tè c¬ b¶n, gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao chÊt l­îng häc sinh cña c¸c em häc sinh. Ngoµi ra, §éi TN cßn cã vai trß thóc ®Èy qu¸ tr×nh gi¸o dôc tù n©ng cao tÇm hiÓu biÕt cña mçi c¸ nh©n. Mét nhµ tr­êng cã ho¹t ®éng m¹nh hay kh«ng cßn phô thuéc vµo ho¹t ®éng cña §éi. Nhµ tr­êng cã ho¹t ®éng gi¶ng d¹y tèt nh­ng phong trµo §éi kh«ng ph¸t triÓn th× qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ®ã còng chØ mang tÝnh chÊt mét phÝa vµ ¸p ®Æt. Trong ho¹t ®éng §éi cã nhiÒu lÜnh vùc trong ®ã cã lÜnh vùc gi¸o dôc c¸c em §éi viªn tinh thÇn tù gi¸c, tinh thÇn tù qu¶n. §ã lµ mét kh©u quan träng trong c«ng t¸c §éi. Víi mçi nhµ tr­êng ho¹t ®éng 15 phót ®Çu buæi häc cã vai trß cùc kú quan träng. Nã x©y dùng ®­îc cho §éi viªn cã ý thøc häc bµi, tinh thÇn ch¨m häc vµ ®Æc biÖt lµ tÝnh tù gi¸c vµ tinh thÇn tù qu¶n cña mçi §éi viªn. 15 phót ®Çu buæi häc, trong khu«n khæ cña b¶n s¸ng kiÕn nµy, t«i xin m¹nh d¹n tr×nh bµy mét khÝa c¹nh nhá nh­ng nã cã t¸c dông rÊt to lín trong c«ng t¸c §éi vµ phong trµo ThiÕu nhi trong nhµ tr­êng ®ã lµ ho¹t ®éng tù qu¶n cña §éi Sao §á víi c«ng viÖc qu¶n lý 15 phót ®Çu buæi häc. §Çu buæi häc cã vai trß rÊt tÝch cùc víi c«ng t¸c gi¸o dôc. Nã lµm n©ng cao kiÕn thøc cho c¸c em, c¸c em sÏ «n l¹i kiÕn thøc bµi cò, tr¸nh hiÖn t­îng häc lÖch, häc t¶, häc vÑt. C«ng viÖc 15 phót ®Çu buæi häc ®ã lµ c«ng viÖc tù qu¶n cña §éi Sao §á trong nhµ tr­êng. Thµnh c«ng trong c«ng t¸c §éi mét phÇn lín lµ do c«ng t¸c tù qu¶n cña §éi Sao §á. Sau nhiÒu n¨m lµm c«ng t¸c §éi, qua tham kh¶o ®ång nghiÖp vµ c¸c TPT cã kinh nghiÖm trong toµn tØnh. T«i ®· ®óc rót ra ®­îc kinh nghiÖm x©y dùng §éi Sao §á víi c«ng t¸c 15 phót ®Çu buæi häc. II - Néi dung cô thÓ: §Ó x©y dùng ®­îc ®éi ngò Sao §á ®ã còng ph¶i lµ mét qu¸ tr×nh theo dâi, chän läc. §éi ngò Sao §á ph¶i lµ nh÷ng §éi viªn thùc hiÖn tèt nghi thøc §éi, cã t­ c¸ch ®¹o ®øc t¸c phong tèt, cã n¨ng lùc häc tËp t­¬ng ®èi kh¸ vµ c¬ b¶n lµ ph¶i cã tinh thÇn tù gi¸c, tù qu¶n tèt. Ph¶i lµ nh­ng §éi viªn d¸m nãi, d¸m lµm, d¸m phª b×nh, d¸m nhËn khuyÕt ®iÓm. Ngay tõ ®Çu n¨m häc, sau §¹i héi chi §éi vµ Liªn §éi t«i ®· cã trong tay danh s¸ch cña c¸c §éi viªn Sao §á tõ viÖc b×nh bÇu trong c¸c Chi §éi. §éi viªn §éi Sao §á kh«ng nhÊt thiÕt lµ líp nµo còng ph¶i cã. Cã thÓ 1 líp cã nhiÒu em nh­ng cã líp l¹i kh«ng chän em nµo ? Do tÝnh chÊt cña nhµ tr­êng häc 2 ca nªn Liªn §éi ®· chän sè §éi viªn §éi Sao §á b»ng 2 lÇn sè líp häc trong tr­êng. Sau khi chän song danh s¸ch §éi Sao §á t«i tiÕn hµnh häp, ph©n c«ng vµ giao nhiÖm vô cô thÓ cho tõng §éi Viªn. TÝnh chÊt c«ng viÖc hoµn toµn gièng nhau nh­ng c¸ch thøc qu¶n lý vµ xö lý th× tïy thuéc vµo n¨ng lùc cña tõng §éi viªn. C«ng viÖc cô thÓ cña tõng §éi viªn §éi Sao §á lµ: - §Õn sím h¬n c¸c b¹n 10 - 15 phót. - Cã phï hiÖu ( card) riªng cña §éi Sao §á hoÆc b¨ng ®eo tay. C¸c §éi viªn cã nhiÖm vô ®i quan s¸t trong khu vùc tr­êng ng¨n chÆn hµnh vi ®i xe ®¹p trong nhµ tr­êng (ghi vµo danh s¸ch vi ph¹m) - Qu¶n lý viÖc trùc nhËt cña c¸c Chi §éi. §«n ®èc thóc ®Èy c¸c thµnh viªn trùc nhËt lµm ®óng quy ®Þnh. - Ng¨n chÆn, qu¶n lý, theo dâi c¸c §éi viªn cã ý thøc ch­a tèt trong vÊn ®Ò b¶o vÖ cña c«ng (trÌo c©y, trÌo t­êng, leo lªn bµn ghÕ, vÏ bÈn lªn t­êng...) vµ kÞp thêi b¸o c¸o víi TPT vµ BGH nhµ tr­êng. - Ph¸t hiÖn vµ xö lý nghiªm tóc víi c¸c §éi viªn kh«ng thùc hiÖn ®óng nghi thøc §éi nh­ kh«ng mÆc ¸o ®ång phôc, quÇn ¸o l«i th«i, thiÕu kh¨n quµng, guèc dÐp... - NhÊt lµ trong 15 phót ®Çu tuæi häc, mçi mét chi §éi sÏ cã tõ 1 - 2 §éi viªn §éi Sao §á. Trong ®ã Ýt nhÊt cã 1 ®éi viªn thuéc Chi ®éi ®ã. §éi viªn thuéc chi §éi ®ã sÏ ngåi ë vÞ trÝ hµng ngµy vÉn häc. Cßn §éi viªn kia th× ngåi ë bµn gi¸o viªn qu¶n lý toµn bé líp häc. C«ng viÖc qu¶n lý 15 ®Çu buæi häc rÊt quan träng. Yªu cÇu 100% §éi viªn thùc hiÖn nghiªm tóc theo néi quy cña §éi ®Ò ra. §ã lµ kh«ng mang bµi tËp ra lµm tiÕp, ngåi xem l¹i bµi cò nh­ng kh«ng ®­îc ®äc thµnh tiÕng. Kh«ng ®­îc tù do ®i l¹i hoÆc ph¸t ng«n bõa b·i trong líp. HoÆc muèn ra ngoµi ph¶i xin phÐp. - §éi Sao §á kh«ng ®­îc tù ®éng rêi bá vÞ trÝ hoÆc ®i l¹i t­ do trong líp g©y mÊt tËp trung. - C«ng viÖc qu¶n lý ngoµi líp häc ®· ph©n c«ng cô thÓ cho c¸c §éi viªn Sao §á kh¸c. - C¸c §éi viªn Sao §á ph¶i cã sæ ghi chÐp râ rµng, cuèi buæi cã bµn giao vÒ cho TPT hoÆc BCH ®Ó ®­îc biÕt c¸c th«ng tin cô thÓ x¶y ra trong ngµy. - §éi Sao §á ph¶i biÕt c¸ch xö lý nh÷ng t×nh huèng m©u thuÉn nhá cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt ®­îc. M©u thuÉn lín ph¶i kÞp thêi b¸o c¸o TPT hoÆc BGH nhµ tr­êng ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. - Hµng tuÇn, §éi Sao §á häp giao ban 1 lÇn cïng víi BCH Liªn §éi. - §éi viªn §éi Sao §á ph¶i ®­îc th­êng xuyªn thay ®æi vÞ trÝ cho nhau ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng nhµm ch¸n. - Khi sinh ho¹t Sao §á, mçi §éi viªn ph¶i biÕt tù nhËn khuyÕt ®iÓm còng nh­ nªu lªn nh÷ng viÖc lµm ®­îc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. - TPT lÊy kÕt qu¶ thi ®ua tõ nh÷ng kÕt qu¶ mµ §éi Sao §á thu ®­îc. - §éi Sao §á ho¹t ®éng ®éc lËp vµ tù gi¸c cã thÓ kh«ng cã mÆt cña TPT hoÆc GVCN. - §éi Sao §á ho¹t ®éng tèt hay kh«ng chØ cÇn quan s¸t 15 phót ®Çu buæi häc. - TPT nªu ra nh÷ng chØ tiªu vµ c¸c h×nh thøc chÊm ®iÓm thi ®ua gi÷a c¸c Chi §éi. Yªu cÇu tÊt c¶ c¸c §éi viªn Sao §á ph¶i hiÓu vµ n¾m v÷ng ®­îc hÕt ®Ó vËn dông vµo ho¹t ®éng. VÝ dô: §i häc muén th× trõ ®iÓm nh­ thÕ nµo ? ThiÕu kh¨n quµng, kh«ng ®ång phôc, bµn ghÕ kh«ng ngay ng¾n, mÊt trËt tù....th× trõ bao nhiªu ®iÓm ? KÕt thóc 15 phót ®Çu buæi. §éi viªn §éi Sao §á ph¶i c«ng bè c«ng khai tr­íc líp tæng sè ®iÓm, sè ®iÓm trõ, ai vi ph¹m...®Ó tr¸nh nh÷ng th¾c m¾c sau nµy. Cuèi tuÇn cã tæng hîp ®iÓm 15 phót ®Çu buæi häc, b¸o c¸o TPT ®Ò nghÞ tuyªn d­¬ng Chi §éi nµo cã thµnh tÝch cao trong c«ng t¸c nµy. CÇn phª b×nh hoÆc nh¾c nhë vµo buæi Chµo cê ®Çu tuÇn. - TPT cÇn ph¶i cã chÕ ®é khen th­ëng kÞp thêi, hîp lý §éi viªn §éi Sao §á nh­ miÔn trùc nhËt líp, gi¶mg c«ng lao ®éng.... - Nh÷ng §éi viªn §éi Sao §á nµo cã biÓu hiÖn kh«ng nghiªm tóc cÇn ph¶i ®­îc chÊn chØnh ngay. Cã thÓ lo¹i trõ khái §éi Sao §á vµ bæ sung kÞp thêi §éi viªn kh¸c vµo thay thÕ. - KÕt thóc n¨m häc, TPT cho ph¸t phiÕu th¨m dß tÝn nhiÖm cña c¸c §éi viªn trong toµn tr­êng víi c¸c thµnh viªn §éi Sao §á. - §èi víi häc sinh líp 9 th× nhÊt thiÕt §éi Sao §á ph¶i lµ §oµn viªn Thanh niªn ®Ó võa qu¶n lý, chØ ®¹o ho¹t ®éng §éi võa qu¶n lý ho¹t ®éng cña Thanh niªn vµ ®oµn viªn líp 9. III - KÕt luËn: - TPT muèn hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao hay kh«ng ph¶i cã trong tay mét ®éi ngò tù qu¶n tèt. NÕu kh«ng th× TPT sÏ biÕn thµnh ng­êi coi tr­êng ®i sím vÒ muén. - Muèn ph¸t huy ®­îc vai trß cña §éi Sao §á, TPT ph¶i x©y dùng ®­îc cho m×nh mét kÕ ho¹ch ho¹t ®éng tèt, cã c¸ch thøc chØ ®¹o s¸t sao, kÞp thêi, ®óng ®¾n. - TPT lu«n ph¶i lµ chç dùa tin cËy vÒ tinh thÇn cña c¸c §éi viªn. Lµm tèt ®­îc c«ng viÖc nµy th× c¸c ho¹t ®éng cña §éi nãi riªng, ho¹t ®éng d¹y vµ häc trong nhµ tr­êng nãi chung míi cã kÕt qu¶ cao. Víi mong muèn lµm cho ho¹t ®éng §éi cña nhµ tr­êng ®­îc tèt, t«i xin m¹nh d¹n tr×nh bµy mét vµi ý t­ëng vµ c¸ch thøc x©y dùng ®éi ngò tù qu¶n (§éi Sao §á) trong nhµ tr­êng ®Ó c¸c thÇy, c« gi¸o, c¸c ®ång nghiÖp tham kh¶o. Tuy nhiªn, mçi mét Liªn ®éi, Chi ®éi cÇn cã nh÷ng c¸ch thøc ho¹t ®éng vµ qu¶n lý riªng. Víi b¶n s¸ng kiÕn nµy ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu xãt xin c¸c ®ång nghiÖp tham kh¶o vµ cho nh÷ng ý kiÕn quý b¸u ®Ó sao cho ho¹t ®éng §éi trong nhµ tr­êng ngµy cµng thu ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ cao. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n./. Thôy T©n, ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2006 Tæng phô tr¸ch §éi NguyÔn ThÞ Trang Phßng gi¸o dôc Th¸i Thôy Tr­êng THCS Thôy T©n *********&********* S¸ng kiÕn kinh nghiÖm C¸ch thøc h­íng dÉn ®éi sao ®á ho¹t ®éng tù qu¶n 15 phót ®Çu buæi häc hä vµ tªn: nguyÔn thÞ trang tæ khoa häc x· héi Bøc tranh phôc vô cho viÖc d¹y bµi 16 tiÕt 65: V¨n b¶n:" ThÇy thuèc giái cèt nhÊt ë tÊm lßng". Lµ kªnh h×nh minh ho¹ cho néi dung phÇn II cô thÓ lµ chi tiÕt :" Th¸i y lÖnh ®i cøu ng­êi nghÌo khæ nh­ng võa ®i th× gÆp Quan Trung sø ®Õn triÖu «ng vÒ v­¬ng phñ ®Ó ch÷a bÖnh" Qua chi tiÕt ®ã gióp HS s©u s¾c h¬n vÒ y ®øc cña l­¬ng y Ph¹m B©n. Ngoµi ra cßn cã thÓ sö dông bøc tranh trong phÇn cñng cè bµi häc : qua bøc tranh " ThÇy thuèc giái cèt nhÊt ë tÊm lßng" Em cã suy nghÜ g× vÒ phÈm chÊt cña Th¸i y lÖnh Ph¹m B©n vµ nh÷ng ng­êi thÇy thuèc h«m nay . Gi¸o viªn :NguyÔn ThÞ Trang Tr­êng THCS Thôy T©n Th¶o luËn theo bµn: NÕu «ng ph¶i lùa chän mét trong hai t×nh huèng : -HoÆc ®i ch÷a bÖnh cøu ng­êi èm nÆng tr­íc -HoÆc vµo cung ch÷a bÖnh theo lÖnh cña Vua ?Theo em «ng cã thÓ tõ chèi viÖc ®i ch÷a bÖnh cho ng­êi d©n th­êng ®­îc kh«ng? Tr¶ lêi:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCách thức hướng dẫn đội sao đỏ hoạt động tự quản 15 phút đầu buổi học.doc
Luận văn liên quan