Cải cách hành chính thực hiện cơ chế Một cửa tại xã Nội Hoàng - Tỉnh Bắc Giang

Lời cảm ơn 1 Những từ viết tắt sử dụng trong báo cáo 3 Phần thứ nhất 4 Tóm tắt quá trình thực tập 4 Phần thứ hai 5 Cải cách hành chính thực hiện cơ chế ‘một cửa’ của UBND xã nội hoàng 5 Chương I: giới thiệu Một số nét về xã Nội Hoàng 5 I/. Vị trí địa lý: 5 II/. Thực trạng kinh tế của xã 7 III/. Thực trạng cán bộ của ủy ban nhân dân xã. 8 1/. Tình hình chung về công tác cán bộ trước khi có Đề án 30 Chính phủ. Bộ máy chức danh hành chính, bộ phận văn phòng ủy ban nhân dân xã như sau: 8 2/. Công tác kiện toàn tổ chức quy định về bố trí các chức danh và chế độ chính sách đối với cán bộ xã. 9 Chương II 12 Tổ chức và hoạt động trong việc giải quyết thủ tục hành chính của xã thời gian qua 12 I/. Tình hình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính 12 1. Những kết quả đã đạt được trong thời gian trước khi có Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ và Quyết định số 07/QĐ -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 30 đưa ra hệ thống giải pháp tổng thể công khai, minh bạch nhằm thống kê, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính. 12 2/. Những yếu kếm tồn tại của công tác giải quyết thủ tục hành chính. 13 3./ Nguyên nhân yếu kém: 13 II. Tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính sau khi có Đề án 30. Về áp dụng cơ chế "Một cửa" đối với lĩnh vực hành chính cấp xã. 14 1/. Các văn bản quy phạm pháp luật quy đinh: 14 2.1 Vị Trí chức năng. 14 2.2. Nhiệm vụ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 15 2.3. Phương thức hoạt động. 16 2.4 Trách nhiệm của công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và kết quả, cán bộ công chức khác thuộc ủy ban nhân dân xã. 16 2.5. Quy trình thủ tục giải quyết hành chính thuộc thẩm quyền xã Nội Hoàng. 17 Chương III 21 Kết quả thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một của ở ủy ban nhân dân xã Nội hoàng 21 I. Kết quả thực hiện 21 1. Về thể chế và thủ tục hành chính: 21 2. Xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ công chức: 21 3. Cải cách tài chính công: 21 4. Cơ sở vật chất phục vụ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 21 II/. Kiểm tra sự lãnh đạo điều hành của ủy ban nhân dân đối với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 21 III/. Những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện: 21 IV/. Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện năm 2010: 21 Chương IV 21 Kết luận và kiến nghị 21 I/. Kết luận: 21 II/. Kiến nghị: 21 Tài liệu tham khảo 21

doc36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 2811 | Lượt tải: 54download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cải cách hành chính thực hiện cơ chế Một cửa tại xã Nội Hoàng - Tỉnh Bắc Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tæng hîp + Ph­¬ng ph¸p thèng kª KÕt cÊu b¸o c¸o: PhÇn I: Tãm t¾t qu¸ tr×nh thùc tËp PhÇn II: C¶i c¸ch hµnh chÝnh thùc hiÖn c¬ chÕ ‘Mét cöa’ cña ñy ban nh©n d©n x· Néi Hoµng. Do thêi gian, kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ nªn b¸o c¸o kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. V× vËy em rÊt mong ®­îc sù th«ng c¶m vµ ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c«. Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n quý thÇy c«, ban l·nh ®¹o, c¸n bé nh©n viªn ñy ban nh©n d©n x· Néi Hoµng ®· tËn t×nh gióp ®ì chØ ®¹o cho em trong thêi gian thùc tËp vµ hoµn thµnh b¸o c¸o nµy. Nh÷ng tõ viÕt t¾t sö dông trong b¸o c¸o UBND: Uû ban nh©n d©n PhÇn thø nhÊt Tãm t¾t qu¸ tr×nh thùc tËp I/. §Þa ®iÓm: ñy ban nh©n d©n x· Néi Hoµng. II/. Thêi gian thùc tËp: 01 th¸ng( tõ 17/08/2010->17/09/2010) 1.TuÇn 1: Tõ ngµy 17/08/2010-24/08/2010 S¸ng 17 ®Õn UBND x· nhËn phßng thùc tËp Giíi thiÖu vÒ ®Ò tµi thùc tËp Lµm quen vµ giíi thiÖu b¶n th©n víi c¬ quan thùc tËp 2.TuÇn 2 ®Õn tuÇn thø 4(25/08-17/09) T×m hiÓu c¬ quan, phßng thùc tËp T×m tµi liÖu lµm b¸o c¸o thøc tËp Häc hái kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh lµm viÖc t¹i phßng TËp trung, tæng hîp tµi liÖu lµm b¸o c¸o Hßa thiÖn b¸o c¸o Xin nhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp KÕt thóc thùc tËp III/. Môc ®Ých cña viÖc thùc tËp VËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc vµo c«ng viÖc thùc tiÕn T×m hiÓu bé m¸y ®¬n vÞ thùc tËp nãi riªng vµ cña c¬ quan nhµ n­íc nãi chung ViÕt b¸o c¸o thùc tËp vµ xin nhËn xÐt cña c¬ quan thùc tËp TÝch lòy kinh nghiÖm cho b¶n th©n. PhÇn thø hai C¶i c¸ch hµnh chÝnh thùc hiÖn c¬ chÕ ‘mét cöa’ cña UBND x· néi hoµng Ch­¬ng I: giíi thiÖu Mét sè nÐt vÒ x· Néi Hoµng I/. VÞ trÝ ®Þa lý: X· Néi hoµng n»m ë phÝa B¾c thuéc huyÖn Yªn Dòng, tØnh B¾c Giang lµ mét x· miÒn nói. C¸ch thµnh phè B¾c Giang 5 Km vÒ phÝa nam, tiÕp gi¸p víi thµnh phè B¾c Ninh, c¸ch thµnh phè Hµ Néi 49 km, n»m gi÷a hai s­ên b¾c vµ nam cña d·y nói Nham BiÓn. DiÖn tÝch tù nhiªn cña x· lµ: 3.431.98Km2 ®­îc chia lµm 6 xãm, víi ®­êng quèc lé 1 A Hµ Néi- L¹ng S¬n ch¹y qua thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ. X· cã khu c«ng nghiÖp Néi Hoµng- Song Khª lµ mét trong nh÷ng ­u tiªn ph¸t triÓn cña TØnh B¾c Giang gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸c hé gia ®×nh trong x·, ®êi sèng nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn nhiÒu. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp còng chiÕm vÞ trÝ chñ chèt trong x· diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp toµn x· lµ 2.942.95 ha tæng d©n sè toµn x· 2.152 khÈu NÐt v¨n hãa lµng cæ Néi Hoµng: X· Néi Hoµng cßn b¶o l­u ®­îc nhiÒu nÐt v¨n hãa, phong tôc tËp qu¸n truyÒn th«ng tèt ®Ñp, thÓ hiÖn qua nhiÒu h×nh thøc: c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc t«n gi¸o, tÝn ng­ìng, c¸c lÔ héi, truyÒn thuyÕt, c¸c trß ch¬i d©n gian. X­a kia, ®©y lµ vïng ®Êt cã nghÒ truyÒn thèng ®an l¸, nghÒ ®ãng cèi xay, thî méc vµ nghÒ nu«i t»m ­¬m t¬ rÊt næi tiÕng. Muèn ¨n c¬m tr¾ng c¸ mÌ. Th× vÒ vÒ lµng Néi h¸i chÌ víi anh Hìi c« th¾t l­ng bao xanh Cã vÒ lµng Néi víi anh th× vÒ Lµng Néi cã gèc c©y ®Ò Cã hoa thiªn lý cã nghÒ ­¬m t¬. Tr¶i qua nhiÒu thÕ hÖ, c­ d©n Néi Hoµng ®· cã nhiÒu cè g¾ng x©y dùng lµng x·, mçi thêi kú ®Ó l¹i nh÷ng dÊu Ên riªng. Trong c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn, vïng ®Êt nµy cã nhiÒu ng­êi ®· ®ç ®¹t vµ lµm quan nh­: TriÒu Lª Cã D­¬ng Quèc ChÝnh t­íc phong Th­îng T­íng quan, §« ®èc ¢n §øc QuËn c«ng vµ Cao Léc HÇu, Phïng t­íng c«ng, Hóy §øc NhËn. §©y lµ nh÷ng vÞ quan cã nhiÒu c«ng lao ®ãng gãp cho triÒu ®×nh. Nay trong lµng vÉn cßn l¨ng mé vµ ®­îc c¸c dßng hä thê cóng nghiªm trang. Trong thêi kú kh¸ng chiÕn ch«ng Ph¸p, ®©y lµ n¬i gióp ®ì, che chë, nu«i d­ìng c¸c ®¬n vÞ bé ®éi ®ãng qu©n trªn ®Þa bµn. Du kÝch Néi Hoµng ®· chiÕn ®Êu vµ ®¸nh bËt nhiÒu trËn cµn cña giÆc Ph¸p, ®­îc Nhµ n­íc tÆng th­ëng nhiÒu hu©n, huy ch­¬ng. Cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n­íc, Néi Hoµng lµ ®Þa ph­¬ng lu«n ®i ®Çu trong c¸c phong trµo c¸ch m¹ng. Qua tæng kÕt hai cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p vµ chèng Mü, Néi Hoµng cã 579 ng­êi tham gia bé ®éi, 215 ng­êi tham gia du kÝch, 156 ng­êi lµ thanh niªn xung phong, cã 118 liÖt sÜ, 86 bÖnh binh, 36 gia ®×nh ®­îc nhµ n­íc cÊp b»ng cã c«ng víi c¸ch m¹ng, 4 mÑ ViÖt Nam Anh hïng. §Æc biÖt, ngµy 11-6-1999, Chñ tÞch n­íc ®· ký QuyÕt ®Þnh phong tÆng nh©n d©n vµ lùc l­îng vò trang Néi Hoµng danh hiÖu” Anh hïng lùc l­îng vò trang nh©n d©n”. VÒ Néi hoµng h«m nay, chóng ta cã thÓ thÊy nh÷ng dÊu ¸n v¨n hãa vËt chÊt vÉn cßn hiÖn h÷u nhiÒu nÐt cæ x­a cña c¸c ng«i ®×nh, chïa vµ l¨ng mé. Chïa D©u: Tªn ch÷ lµ” Linh Quang T­” kiÕn tróc chïa bÒ thÕ, ®Ñp vµ ®éc ®¸o, kÕt cÊu theo lèi ch÷ §inh. Chïa C¶: Tªn ch÷ lµ “ Phóc Nghiªm Tù” x­a chïa quy m« bÒ thÕ vµ ®Ñp, trong cã g¸c chu«ng ao chïa, khu mé ph¸p. Khu«n viªn v­ên chïa ®Ñp. Nay chïa c¶ vÉn cßn hai tÊm bia ®· B¶o Th¸i thÊt niªn(1717) vµ Hoµng triÒu VÜnh Kh¸nh nguyªn niªn( 1732) Chïa §Ìo: Täa l¹c trªn khu ®Êt réng d­íi ch©n nói §Ìo. Trong chïa cßn nhiÒu tµi liÖu, hiÖn vËt cæ vËt cã gi¸ trÞ nh­: hoµnh phi, c©u ®èi, ®Æc biÖt lµ tÊm bia ®¸ niªn hiÖu C¶nh H­ng thø 44(1783) §×nh Néi: Lµ n¬i thê hai vÞ t­íng thêi Hïng V­¬ng cã c«ng ®¸nh giÆc gióp d©n gióp n­íc lµ: Cao S¬n- Quý Minh §¹i V­¬ng. Nay ®×nh cßn tÊm bia ®¸” LËp th¹ch bi ký”, niªn hiÖu Hoµng triÒu ThiÖu TrÞ tam niªn (1843) Vïng ®Êt Néi Hoµng cßn l­u truyÒn nhiÒu truyÒn thuyÕt, sù tÝch vÒ qu¸ tr×nh më ®Êt dùng lµng nh­: sù tÝch nói chóa Ngùu, sù tÝch nói «ng Cô, ®Æc biÖt lµ sù tÝch Chim ph­îng bay vÒ, truyÒn thuyÕt nµy cßn in ®Ëm trong nhiÒu thÕ hÖ ng­êi d©n lµng Néi Hoµng. Néi Hoµng cßn lµ lµng quª næi tiÕng víi tôc nãi tõ: “§Êt Néi Hoµng c¶ lµng nãi tøc” ®· thµnh c©u ca, lµng Néi Hoµng cã nhiÒu ng­êi biÕt nãi tøc, ®Æc biÖt lµ ë ngâ Muçi, xãm Trung nãi tøc giái nhÊt. Nãi tøc cña ng­êi d©n Néi Hoµng thÓ hiÖn sù th«ng minh, hãm hØnh cña ng­êi nãi, khiÕn ng­êi nghe ph¶i bËt c­êi, vui vÎ chø kh«ng hÒ sinh ra m©u thuÉn thñ h»n nhau. §Õn Néi Hoµng h«m nay, cuéc sèng ®· thay ®æi nh­ng c¸c gi¸ trÞ v¨n hãa lÞch sö truyÒn thèng vÉn ®­îc nh©n d©n g×n gi÷, b¶o tån nh÷ng nÐt riªng cña minh. II/. Thùc tr¹ng kinh tÕ cña x· S¶n xuÊt n«ng nghiÖp (c©y lóa n­íc) diÖn tÝch giao trång hµng n¨m lµ: 6.968 ha( trong ®ã lóa vô 3 lµ: 816 ha) tæng s¶n l­îng 45.774 tÊn ®¹t 118% kÕ ho¹ch, b×nh qu©n l­¬ng thùc ®Çu ng­êi 3.8 tÊn, cã 3 ha trång hoa mµu c¸c lo¹i, 860 hé gia ®×nh nu«i lîn thÞt lµ: 3.474 con. Do ®Þa bµn lµ vïng ®åi nói thuËn lîi ph¸t triÓn c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ l©u n¨m vµ c©y v¶i lµ mét thÕ m¹nh cña x·, n«ng d©n biÕt ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt nh­ cho ra c©y tr¸i nghÞch mïa vô ngµy cµng mang l¹i hiÖu qu¶ cao n¨m 2009 ®¹t 1.2 tû ®ång toµn x· cã 10 hé gia ®×nh ®¹t danh hiÖu n«ng d©n s¶n xuÊt giái , 3 hé gia ®×nh ®¹t m« h×nh thu nhËp trªn 50 triÖu ®ång/ha/ n¨m . N«ng d©n ¸p dung kü thuËt trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp C«ng nghiÖp- TiÓu thñ c«ng nghiÖp: Víi ®­êng cao tèc Hµ Néi- L¹ng S¬n ch¹y qua c¸c khu c«ng nghiÖp mäc lªn con em trong x· cã c«ng ¨n viÖc lµm. Ngoµi ra x· cßn cã nghÒ ®an l¸t ®å dïng tre løa, t¹o c«ng viÖc cho nh©n d©n lóc n«ng nhµn. §êi sèng cña nh©n d©n ®­îc n©ng lªn hé nghÌo toµn x· theo tiªu chÝ míi lµ 20 hé chiÕm 2% n¨m 2009 cÊt 3 c¨n nhµ t×nh nghÜa trÞ gi¸ mçi c¨n lµ: 22.000.000 ®ång , toµn x· cã 1975 hé gia ®×nh chuÈn v¨n hãa. C«ng t¸c gi¸o dôc: ®­îc quan t©m chó träng, c¬ së vËt chÊt vµ ®éi ngò gi¸o viªn lu«n ®­îc t¨ng c­êng, x· cã 1 tr­êng mÇm non, 1 tr­êng cÊp tiÓu häc vµ 1 tr­êng cÊp trung häc c¬ së ®­îc x©y söa l¹i khang trang, häc sinh ®­îc thùc hµnh m¸y vi tÝnh tõ cÊp tiÓu häc, x· trî cÊp tiÒn ¨n cho c¸c ch¸u mÉu gi¸o lµ 15.000 ®ång/ mét ch¸u/b÷a. Tû lÖ häc sinh lªn líp th¼ng ®¹t 99.9%, tû lÖ häc sinh tèt nghiÖp tiÓu häc ®¹t 100%, trung häc c¬ së ®¹t 98.9%, trung häc phæ th«ng ®¹t 98.9% . N¨m 2009 cã 12 ch¸u ®ç vµo c¸c tr­êng ®¹i häc vµ 20 ch¸u ®ç vµo c¸c tr­êng Cao ®¼ng-Trung cÊp. §· xãa mï ch÷ vµ hoµn thµnh ®¹t chuÈn Quèc gia vÒ phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc. §êi sèng v¨n hãa cña nh©n d©n ®­îc n©ng cao. N¨m 2009 x· ®· sang söa l¹i c¬ së y tÕ cÊp thuèc vµ mêi c¸c b¸c sü ë tØnh vÒ kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi nghÌo, ng­êi giµ cao tuæi. III/. Thùc tr¹ng c¸n bé cña ñy ban nh©n d©n x·. 1/. T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c c¸n bé tr­íc khi cã §Ò ¸n 30 ChÝnh phñ. Bé m¸y chøc danh hµnh chÝnh, bé phËn v¨n phßng ñy ban nh©n d©n x· nh­ sau: Th­êng trùc ñy ban nh©n d©n x· 02 ®ång chÝ 01 §ång chÝ Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n x·. 01 §ång chÝ phã Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n x· V¨n phßng ñy ban nh©n d©n x· cã 07 ®ång chÝ 01 ®ång chÝ Ch¸nh v¨n phßng ñy ban nh©n d©n 01 ®ång chÝ c¸n bé T­ ph¸p 01 ®ång chÝ c¸n bé V¨n hãa th­¬ng binh- x· héi 01 ®ång chÝ c¸n bé V¨n thu kiªm thñ quü 01 ®ång chÝ c¸n bé §Þa chÝnh 01 ®ång chÝ c¸n bé Thanh Tra 01 ®ång chÝ c¸n bé D©n sè vµ trÎ em Ban tµi chÝnh 01 ®ång chÝ Tr­ëng ban tµi chÝnh 1 ®ång chÝ KÕ to¸n ng©n s¸ch Víi thùc tr¹ng ®éi ngò c¸n bé hµnh chÝnh cña x· nh­ trªn vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng nh×n chung ch­a ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô chÝnh trÞ ®Æt ra. §a sè c¸n bé tr­ëng thµnh t¹i ®Þa ph­¬ng tr¶i qua thùc tiÔn ë c¬ së, nªn vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n cßn nhiÒu h¹n chÕ. Mét sè Ýt trÎ tuæi cã tr×nh ®é chuyªn m«n, nh­ng ch­a qua kinh nhiÖm, do biªn chÕ Ýt nªn viÖc hç trî ®µo t¹o cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, c«ng t¸c quy ho¹ch t¹o nguån thùc hiÖn ch­a ®­îc th­êng xuyªn liªn tôc chÕ ®é phô cÊp ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu tèi thiÓu trong sinh ho¹t ®êi sèng cña c¸n bé. ChÝnh v× vËy trong thêi gian qua ch­a ph¸t huy hÕt tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o, vai trß tham m­u cña lùc l­îng c¸n bé trÎ hoÆc thu hót häc sinh, sinh viªn vÒ phôc vô ®Þa ph­¬ng. 2/. C«ng t¸c kiÖn toµn tæ chøc quy ®Þnh vÒ bè trÝ c¸c chøc danh vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé x·. ñy ban nh©n d©n x· ®· tiÕn hµnh s¾p xÕp l¹i bé m¸y hµnh chÝnh v¨n phßng ñy ban nh©n d©n x· theo quy ®Þnh víi chøc danh cô thÓ sau: Th­êng trùc ñy ban nh©n x· 3 ®ång chÝ 1 ®ång chÝ Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n x·. 2 ®ång chÝ phã Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n x· V¨n phßng ñy ban nh©n d©n x·. + C¸n bé c«ng chøc. 01 ®ång chÝ v¨n phßng thèng kª- tæng hîp. 01 ®ång chÝ c¸n bé T­ ph¸p- hé tÞch 02 ®ång chÝ c¸n bé §Þa chÝnh- x©y dùng 02 ®ång chÝ KÕ to¸n ng©n s¸ch 01 ®ång chÝ c¸n bé V¨n hãa th­¬ng binh- x· héi C¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch. 01 ®ång chÝ c¸n bé Lao ®éng th­¬ng binh- x· héi 01 ®ång chÝ c¸n bé V¨n th­ kiªm thñ quü 01 ®ång chÝ c¸n bé D©n sè gia ®×nh vµ trÎ em 01 ®ång chÝ c¸n bé Phô tr¸ch truyÒn thanh v¨n hãa 01 ®ång chÝ c¸n bé ñy nhiÖm thu. 01 ®ång chÝ c¸n bé Giao th«ng thñy lîi- N«ng l©m ng­ nghiÖp Tãm t¾t: Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸n bé c«ng chøc vµ c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch thuéc v¨n phßng ñy ban nh©n d©n x·: + C¸n bé V¨n phßng thèng kª tæng hîp: Trùc tiÕp tham m­u cho th­êng trùc ñy ban nh©n d©n x· vÒ c«ng t¸c thèng kª tæng hîp t×nh h×nh ph¸p triÓn kinh tÕ- x· héi, an ninh quèc phßng ë ®Þa ph­¬ng, trùc tiÕp lµm tæ tr­ëng ®iÒu hµnh bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ hå s¬ theo c¬ chÕ mét cöa. + C¸n bé T­ ph¸p hé tÞch: Tham m­u gióp th­êng trùc ñy ban nh©n d©n x· qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m Ph¸p luËt, kiÓm tra v¨n b¶n, phæ biÕn gi¸o dôc Ph¸p luËt, chøng thùc hé tÞch, hßa gi¶i m©u thuÉn trong nh©n d©n vµ c¸c c«ng t¸c T­ ph¸p kh¸c. + C¸n bé ®Þa chÝnh x©y dùng: Tham m­u gióp ñy ban nh©n d©n x· thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai- x©y dùng, viÖc chuyÓn quyÒn- chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt, c¸c vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan ®Õn ®Êt ®ai. + C¸n bé lao ®éng th­¬ng binh x· héi: Tham m­u víi ñy ban nh©n d©n x· vÒ qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi toµn bé c¸c ho¹t ®éng thuéc lÜnh vùc lao ®éng viÖc lµm, chÝnh s¸ch th­¬ng binh vµ x· héi, ch¨m lo gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng trªn ®Þa bµn x· theo ®óng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc. + C¸n bé d©n sè gia ®×nh vµ trÎ em: Thùc hiÖn chøc n¨ng tham m­u gióp ñy ban nh©n d©n x· qu¶n lý Nhµ n­íc c¸c c«ng viÖc thuéc lÜnh vùc d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em trªn ®Þa bµn x· theo ®óng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. + C¸n bé phô tr¸ch truyÒn thanh v¨n hãa: Tham m­u gióp ñy ban nh©n d©n cña ho¹t ®éng th«ng tin, tuyªn truyÒn c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vµ cña ®Þa ph­¬ng. + C¸n bé giao th«ng thñy lîi N«ng l©m ng­ nghiÖp: Gióp ñy ban nh©n d©n x· trong viÖc qu¶n lý n«ng nghiÖp vÒ giao th«ng n«ng th«n, thñy lîi néi ®ång, bê bao chèng lò, quy ho¹ch vïng s¶n xuÊt lóa chÊt l­îng cao, c¸c lÜnh vùc n«ng nghiÖp. + C¸n bé v¨n hãa- x· héi: Tham m­u gióp ñy ban nh©n d©n x· qu¶n lý c¸c ®iÓm chiÕu video, karaoke, c¸c ho¹t ®éng v¨n hãa, v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao trªn ®Þa bµn x·. + C¸n bé ñy nhiÖm thu: Gióp ñy ban nh©n d©n x· thùc hiÖn c«ng t¸c lËp bé c¸c nguån thu do trªn quy ®Þnh vµ c¸c nguån thu ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng. + C¸n bé KÕ to¸n tµi chÝnh: Thùc hiÖn nhiÖm vô tham m­u cho ñy ban nh©n d©n x· trong viÖc theo dâi thanh quyÕt to¸n thu, chi ng©n s¸ch Nhµ n­íc trªn ®Þa bµn x·. + C¸n bé V¨n th­- thñ quü- l­u tr÷: Thùc hiÖn nhiÖm vô, chi ng©n s¸ch, l­u tr÷ c«ng v¨n ®Õn vµ ®i, ®¸nh v¨n b¶n. S¬ ®å tæ chøc vµ nh©n sù cña Uû ban nh©n d©n x· Néi Hoµng Tµi chÝnh BCH Qu©n Sù x· Nh©n viªn Uû nhiÖm thu Nh©n viªn Thñ quü- V¨n th­ C«ng chøc kÕ to¸n Tµi chÝnh Nh©n viªn Thuû lîi- N«ng nghiÖp Th­êng trùc UBND Chñ tÞch , 02 phã Chñ tÞch Nh©n viªn TruyÒn thanh- V¨n ho¸ Nh©n viªn D©n sè Gia ®×nh vµ TrÎ em Nh©n viªn Lao ®éng TB- XH V¨n phßng UBND C«ng chøc v¨n phßng- thèng kª BCH C«ng an x· C«ng chøc T­ ph¸p- Hé tÞch C«ng chøc §Þa chÝnh- X©y dùng C«ng chøc V¨n ho¸- X· héi Ch­¬ng II Tæ chøc vµ ho¹t ®éng trong viÖc gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh cña x· thêi gian qua I/. T×nh h×nh thùc hiÖn gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh 1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc trong thêi gian tr­íc khi cã QuyÕt ®Þnh sè 30/Q§-TTg ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2007 cña Thñ t­íng chÝnh phñ vµ QuyÕt ®Þnh sè 07/Q§ -TTg ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2008 ban hµnh kÕ ho¹ch thùc hiÖn §Ò ¸n 30 ®­a ra hÖ thèng gi¶i ph¸p tæng thÓ c«ng khai, minh b¹ch nh»m thèng kª, rµ so¸t ®¬n gi¶n hãa thñ tôc hµnh chÝnh. Cã ý kiÕn cho r»ng bé phËn “Mét cöa” lµ bé mÆt cña Nhµ n­íc. Bëi lÏ, tr­íc ®©y ng­êi d©n ®Õn lµm thñ tôc hµnh chÝnh cßn ®Õn ngµnh nµy, së kia, ph¶i tiÕp xóc víi nhiÒu c¸c bé, cßn b©y giê chØ ®Õn bé phËn” Mét cöa”. ë ®©y mµ tiÕn ®é gi¶i quyÕt c«ng viÖc, c¸c thñ tôc ®¬n gi¶n vµ phong c¸ch phô vô tèt th× ch¾c ch¾n ng­êi d©n vµ doanh nghiÖp sÏ hµi lßng. HiÖn nay, hÇu hÕt c¸c ngµnh, ®Þa ph­¬ng trong tØnh ®· cã bé phËn, v¨n phßng” mét cöa Theo quy ®Þnh cña UBND tØnh vÒ thùc hiÖn c¬ chÕ” Mét cöa”, “ Mét cöa liªn th«ng” t¹i UBND c¸c huyÖn, thµnh phè gåm 62 c«ng viÖc thuéc 10 lÜnh vùc vµ ë cÊp x· gåm 35 c«ng viÖc thuéc 5 lÜnh vùc . Trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o ®iÒu hµnh, mÆc dï cßn nhiÒu khã kh¨n nh­ng ñy ban nh©n x· ®· cã nhiÒu nç lùc phÊn ®Êu thùc hiÖn hoµn thµnh phÇn lín vÒ c¸c chØ tiªu ph¸t triÓn Kinh tÕ- X· héi ®­îc giao vµ nhËn thøc râ, viÖc c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh Nhµ n­íc lµ mét kh©u quan träng trong ho¹t ®éng cña hÖ thèng c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n­íc. Tõ ®ã ñy ban nh©n d©n x· ®· nç lùc tiÕn hµnh s¾p xÕp l¹i ®éi ngò c¸n bé cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng viÖc tiÕn hµnh chÝnh cña cÊp x·. X©y dùng quy chÕ tiÕp c«ng d©n, quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng c¸n bé trùc tiÕp liªn quan ®Õn viÖc gi¶i quyÕt thñ tÞch hµnh chÝnh cho nh©n d©n, quy ®Þnh thêi gian gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh cña tæ chøc vµ c«ng d©n ®­îc nhanh h¬n, h¹n chÕ viÖc g©y phiÒn hµ cho c«ng d©n vµ tæ chøc, tõng b­íc c¸c bé vµ nh©n viªn cã n©ng lªn vÒ nhËn thøc, ho¹t ®éng ngµy cµng cã chiÒu s©u h¬n c¸c vÊn ®Ò x· héi ®­îc gi¶i quyÕt kÞp thêi vµ cã hiÖu qu¶ , x· ®­îc ®Çu t­ ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i, øng dông phÇn mÒm gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh tiªn tiÕn. Víi ®iÒu kiÖn nh­ vËy, nhiÒu thñ tôc hµnh chÝnh ng­êi d©n, doanh nghiÖp chØ cÇn thùc hiÖn t¹i nhµ hoÆc qua bé phËn “mét cöa” ë x· b»ng c¸ch göi hå s¬ qua m¹ng internet. Hµng n¨m ®· gi¶i quyÕt mét khèi l­îng lín giÊy tê hµnh chÝnh cña c«ng d©n vµ tæ chøc, th­êng xuyªn kiÓm tra kÞp thêi uèn n¾n nh÷ng hiÖn t­îng tiªu cùc, s¸ch nhiÔu c«ng d©n vµ tæ chøc trong viÖc gi¶i quyÕt hµnh chÝnh. Ng¨n chÆn c¸c tr­êng hîp g©y khã kh¨n phiÒn hµ cho c«ng d©n h¹n chÕ ®­îc t×nh tr¹ng ®i l¹i nhiÒu lÇn cña ng­êi d©n. 2/. Nh÷ng yÕu kÕm tån t¹i cña c«ng t¸c gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh. Thêi gian qua tuy cã nhiÒu cè g¾ng nh­ng viÖc gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh cña c«ng d©n vµ tæ chøc ë x· cßn nhiÒu yÕu kÐm tån t¹i dÉn ®Õn c«ng viÖc gi¶i quyÕt hµnh chÝnh ch­a mang l¹i hiÖu qu¶ cao. Chøc n¨ng thªm quyÒn tõng l­ît hå s¬ ch­a ®­îc c¸n bé nh©n viªn nhËn thøc râ rµng, tõ ®ã dÉn ®Õn t×nh tr¹ng bÊt cø giÊy tê g× còng ph¶i cã x¸c nhËn cña tæ, thËm chÝ cña tæ nh©n d©n tù qu¶n. Bªn c¹nh ®ã ®èi víi lo¹i v¨n b¶n cña x· kh«ng ph¶i lµ cÊp gi¶i quyÕt cuèi cïng, nhiÒu tr­êng hîp lêi chøng thËt rÊt chung chung kh«ng râ ý hoÆc ch÷ ký tªn th«i, ch­a thÓ hiÖn hÕt tr¸ch nhiÖm trong viÖc chøng thùc cña lo¹i giÊy tê hµnh chÝnh ë c¸n bé cã thÈm quyÒn. Cã nhiÒu tr­êng hîp chØ v× nh÷ng thñ tôc hµnh chÝnh rÊt ®¬n gi¶n (thËm chÝ kh«ng cÇn thiÕt) ®· lµm c¶n trë ¸ch t¾c c«ng viÖc, hiÖn t¹i cßn qu¸ nhiÒu c¸c lo¹i thñ tôc hµnh chÝnh. Ng­êi trùc tiÕp lµm tham m­u ®Ó gi¶i quyÕt th× cã th¸i ®é cöa quyÒn h¸ch dÞch lµm cho nhiÒu ng­êi ng¹i ®Õn (cöa quan) nªn nhê (th«ng qua) ng­êi kh¸c vµ ®©y lµ c¬ héi ®Ó tiªu cùc ph¸t sinh nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p. §ång thêi c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm cÊp trªn ban hµnh c¸c quy ®Þnh, c¸c thÓ chÕ cßn nhiÒu chång chÐo lÉn nhau, thiÕu sù h­íng dÉn cho cÊp x· mét c¸ch cô thÓ hoÆc ban hµnh xong söa ®æi liªn tôc lµm cho c¸n bé chuyªn m«n thuéc lÜnh vùc phô tr¸ch lóng tóng. Møc thu lÖ phÝ thiÕu c«ng khai râ rµng, n¹n h¸ch dÞch g©y khã kh¨n trë ng¹i nhÊt lµ trªn lÜnh vùc ®Êt ®ai cßn x¶y ra. ViÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o cña c«ng d©n cßn mét sè tr­êng hîp qu¸ h¹n luËt quy ®Þnh d©y d­a kÐo dµi lµm ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn, sù l·nh ®¹o cña §¶ng bé vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. 3./ Nguyªn nh©n yÕu kÐm: §éi ngò c¸n bé ®a sè yÕu vÒ chuyªn m«n, ch­a qua ®µo t¹o nghiÖp vô, ch­a n¾m v÷ng khoa häc qu¶n lý, th¸i ®é v« t­ khi thùc hiÖn c«ng vô, thiÕu kiÕn thøc ph¸p luËt dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lóng tóng vËn dông kh«ng chÝnh x¸c trong gi¶i quyÕt hoÆc gi¶i quyÕt theo c¶m tÝnh. Bè trÝ s¾p xÕp c¸n bé ch­a ®óng theo tiªu chuÈn hãa, cßn ch¾p v¸ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng cã nhiÒu c¸n bé th× lµm qu¸ t¶i víi c«ng viÖc nh­ng còng cã c¸n bé thiÕu viÖc lµm. Mèi quan hÖ phèi hîp ñy ban nh©n d©n víi c¸c ngµnh vµ c¸c xãm ®«i lóc ch­a chÆt chÏ, mét sè sai sãt vÒ kü thuËt nghiÖp vô ch­a ®­îc uèn n¾n kh¾c phôc kÞp thêi. Vai trß l·nh ®¹o cña Th­êng trùc ñy ban Nh©n d©n ®«i lóc cã bu«ng l¬i, c«ng t¸c ph©n c«ng bè trÝ c«ng viÖc ch­a ®­îc râ rµng, c«ng t¸c kiÓm tra ch­a ®­îc th­êng xuyªn. ChÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi nh©n viªn cÊp x· ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu tèi thiÓu trong cuéc sèng. Nh÷ng khiÕm khuyÕt tån t¹i trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh cña c«ng d©n vµ tæ chøc trªn ®Þa bµn x· lµ mét thùc tr¹ng cÇn kh¾c phôc ®Ó cñng cè niÒm tin cña nh©n d©n vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, viÖc c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh trªn ®Þa bµn x· Néi Hoµng lµ b­íc ®i hÕt søc quan träng nh»m thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña x· theo h­íng c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc, phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng cña x· héi chñ nghÜa. II. T×nh h×nh thùc hiÖn c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh sau khi cã §Ò ¸n 30. VÒ ¸p dông c¬ chÕ "Mét cöa" ®èi víi lÜnh vùc hµnh chÝnh cÊp x·. 1/. C¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt quy ®inh: QuyÕt ®Þnh 181- Q§/TTg ngµy 04/09/2003 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ban hµnh quy chÕ thùc hiÖn c¬ chÕ” Mét cöa”. QuyÕt ®Þnh 208-2007 cña Uû ban nh©n d©n tØnh B¾c Giang QuyÕt ®Þnh sè 105-2007 cña Uû ban nh©n d©n huyÖn Yªn Dòng vÒ viÖc phª duyªt dù ¸n c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh theo c¬ chÕ”Mét cöa” cña Uû ban nh©n d©n x· Néi Hoµng. QuyÕt ®Þnh sè 60-Q§/UB cña Uû ban nh©n d©n x· vÒ viÖc ban hµnh “ Quy chÕ tæ chøc bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ thuéc Uû ban nh©n d©n cÊp x·. 2.1 VÞ TrÝ chøc n¨ng. Bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ cho c«ng d©n trùc thuéc ñy ban nh©n d©n x·, chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp vµ toµn diÖn cña th­êng trùc ñy ban nh©n d©n x·. Bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ cho c«ng d©n cã tr¸ch nhiÖp tiÕp nhËn, h­íng dÉn tæ chøc c«ng d©n ®Õn liªn hÖ vÒ nh÷ng c«ng viÖc thuéc tr¸ch nhiÖm thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña ñy ban nh©n d©n x·. NhËn hå s¬ ®· ®ñ thñ tôc theo quy ®Þnh, viÕt giÊy nhËn hå s¬ vµ tr¶ kÕt qu¶ cho tæ chøc c«ng d©n. 2.2. NhiÖm vô cña bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶. TiÕp tæ chøc c«ng d©n t¹i phßng lµm viÖc cña bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ khi hä cã yªu cÇu gi¶i quyÕt c«ng viÖc trong ph¹m vi thÈm quyÒn cña UBND cÊp x·. H­íng dÉn tæ chøc c«ng d©n trong viÖc lµm tèt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, giÊy tê, biÓu mÉu theo quy ®Þnh. ViÖc h­íng dÉn nµy ®­îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c mét lÇn, ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh ®· niªm yÕt c«ng khai. Tr­êng hîp hå s¬ ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh th× tiÕp nhËn, viÕt phiÕu nhËn hå s¬ vµo sæ theo dâi Tr­êng hîp hå s¬ ch­a hoµn chØnh th× h­íng dÉn ®Ó tæ chøc c«ng d©n, bæ sung, hoµn chØnh. Tr­êng hîp hå s¬ cña tæ chøc, c«ng d©n kh«ng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña ñy ban nh©n d©n cÊp x· th× h­íng dÉn cô thÓ ®Ó tæ chøc c«ng d©n ®Õn c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt. Xö lý hå s¬ cña tæ chøc, c«ng d©n theo ph¹m vi tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña m×nh. Tr­êng hîp hå s¬ cña tæ chøc, c«ng d©n cã liªn quan ®Õn tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n cña c¸c c¸n bé c«ng chøc kh¸c, c«ng chøc phô tr¸ch hå s¬ chñ ®éng phèi hîp víi c¸c c¸n bé, c«ng chøc kh¸c cïng xö lý hå s¬. Sau khi xö lý hå s¬ tæ chøc c«ng d©n xong tr×nh l·nh ®¹o UBND cÊp x· gi¶i quyÕt. NhËn l¹i kÕt qu¶ ®· gi¶i quyÕt, tr¶ l¹i cho tæ chøc c«ng d©n, thu phÝ lÖ phÝ theo quy ®inh ( nÕu cã) 2.3. Ph­¬ng thøc ho¹t ®éng. Bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ víi c¸c c«ng chøc chuyªn m«n Ph­¬ng thøc ho¹t ®éng: bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ ®­îc hiÓu lµ mét n¬i nhËn vµ tr¶ l¹i hå s¬ cho tæ chøc vµ c«ng d©n: Chñ tÞch hoÆc phã chñ tÞch UBND x· Tæ chøc vµ c«ng d©n T¹i bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ c¸c c«ng chøc chuyªn m«n theo tõng lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch sÏ tiÕp nhËn hå s¬ vµ h­íng dÉn tæ chøc c«ng d©n lµm c¸c thñ tôc råi tr×nh l·nh ®¹o ñy ban nh©n phª duyÖt vµ tr¶ kÕt qu¶ cho tæ chøc c«ng d©n. 2.4 Tr¸ch nhiÖm cña c«ng chøc lµm viÖc t¹i bé phËn tiÕp nhËn vµ kÕt qu¶, c¸n bé c«ng chøc kh¸c thuéc ñy ban nh©n d©n x·. 2.4.1. C«ng chøc v¨n phßng- Thèng kª cã tr¸ch nhiÖm: Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô theo quy ®Þnh sè 04/2004/Q§-BNV ngµy 16/01/2004 cña Bé Tr­ëng Bé Néi vô vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh tiªu chuÈn cô thÓ ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc x· vµ c¸c nhiÖm vô sau: C¨n cø quy ®Þnh cña ph¸p luËt c«ng chøc V¨n phßng- Thèng kÕ chØ tiÕp nhËn nh÷ng hå s¬ kh«ng thuéc vµo c¸c lÜnh vùc nh­: X©y dùng nhµ ë, ®Êt ®ai, hé tÞch, chøng th­, chØ tiÕp nhËn nh÷ng lÜnh vùc c«ng viÖ kh¸c thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña ñy ban nh©n d©n x·. ViÕt phiÕu nhËn vµ chuyÓn hå s¬ liªn quan ®Õn c¸c c¸n bé c«ng chøc kh¸c ®Ó xö lý sau ®ã nhËn l¹i kÕt qu¶ ®· gi¶i quyÕt tr¶ l¹i cho tæ chøc. Gióp Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n x· theo dâi tæng hîp t×nh h×nh, tiÕp nhËn, gi¶i quyÕt, tr¶ hå s¬ cña c«ng chøc thuéc bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ lµ ®Çu mèi phèi hîp víi v¸c c¶n bé c«ng chøc kh¸c thuéc ñy ban nh©n d©n cÊp x· kÞp thêi gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò v­íng m¾c x¶y ra, ®Æt biÖt ®èi víi nh÷ng hå s¬ liªn quan ®Õn néi dung c«ng viÖc cña nhiÒu c«ng chøc. 2.4.2. C«ng chøc §Þa chÝnh- X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô thuéc c¸c lÜnh vùc ®Êt ®ai x©y dùng nhµ ë theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh Sè/2004/Q§-BNV ngµy 16/01/2004 cña Bé tr­ëng Bé Néi vô vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh tiªu chuÈn cô thÓ ®èi víi c¸n bé c«ng chøc x· vµ c¸c nhiÖm vô sau: - H­íng dÉn tiÕp tæ chøc c«ng d©n ®Õn liªn hÖ vÒ nh÷ng c«ng viÖc thuéc lÜnh vùc ®Êt ®ai, x©y dùng nhµ ë. - Xö lý, tr×nh l·nh ®¹o ñy ban nh©n d©n x· gi¶i quyÕt c¸c hå s¬ thuéc lÜnh vùc ®Êt ®ai, x©y dùng nhµ ë, sau ®ã tr¶ kÕt qu¶ cho tæ chøc, c«ng d©n. - Lµ ®Çu mèi phèi hîp víi c¸c c«ng chøc kh¸c ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc thuéc lÜnh vùc ®Êt ®ai x©y dùng nhµ ë ®èi víi tr­êng hîp liªn quan ®Õn néi dung c«ng viÖc cña nhiÒu c«ng chøc. 2.4.3. C«ng chøc T­ ph¸p- Hé tÞch cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô thuéc v¸c lÜnh vùc hé tÞch, chøng th­ theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 04/2004/Q§-BNV ngµy 16/04/2004 cña Bé tr­ëng Bé néi vô vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh tiªu chuÈn cô thÓ ®åi víi c¸n bé c«ng chøc x· vµ c¸c nhiÖm vô sau: - H­íng dÉn, tiÕp tæ chøc c«ng d©n ®Õn liªn hÖ vÒ nh÷ng c«ng viÖc thuéc c¸c lÜnh vùc hé tÞch, chøng thùc. - Xö lý, tr×nh l·nh ®¹o ñy ban nh©n d©n x· gi¶i quyÕt c¸c hå s¬ thuéc c¸c lÜnh vùc hé tÞch, chøng thùc sau ®ã tr¶ kÕt qu¶ cho tæ chøc, c«ng d©n. - Lµ ®Çu mèi phèi hîp víi c¸c c«ng chøc kh¸c ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc thuéc c¸c lÜnh vùc hé tÞch, chøng thùc ®èi víi c¸c tr­êng hîp liªn quan ®Õn néi dung c«ng viÖc cña nhiÒu c«ng chøc. 2.4.4. C¸c c¸n bé c«ng chøc kh¸c thuéc ñy ban nh©n d©n x· cã tr¸ch nhiÖm. - C¨n cø chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc ph¸p luËt quy ®Þnh, xö lý, tr×nh l·nh ®¹o ñy ban nh©n d©n x· ký gi¶i quyÕt ®èi víi c¸c hå s¬ do c«ng chøc V¨n phßng- Thèng kª cña bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ chuyÓn tíi. - Tr­êng hîp ®­îc tham gia ý kiÕn ®èi víi viÖc gi¶i quyÕt hå s¬ cho tæ chøc c«ng d©n, c¸c c¸n bé, c«ng chøc kh¸c th× cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt tr¶ lêi kh«ng qu¸ 5 ngµy, ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn hå s¬ nÕu qu¸ thêi h¹n trªn mµ kh«ng cã ý kiÕn th× coi nh­ ®ång ý. - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ phèi hîp chÆt chÏ víi c«ng chøc lµm viÖc t¹i bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ trong qu¸ tr×nh xö lý c¸c c«ng viÖc cã liªn quan ®¶m b¶o ®óng thêi gian quy ®Þnh. 2.5. Quy tr×nh thñ tôc gi¶i quyÕt hµnh chÝnh thuéc thÈm quyÒn x· Néi Hoµng. 2.5.1. Trªn lÜnh vùc ®Êt ®ai- X©y dùng. a/. Thñ tôc ®¨ng ký ®Êt ®ai: 1/.§¨ng ký ®Êt ®ai ban ®Çu: Thùc hiÖn ®èi víi ng­êi ®ang sö dông ®Êt nh­ng ch­a kª khai, ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt vµ ch­a ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Hå s¬ kª khai ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt do ng­êi sö dông ®Êt lËp gåm cã: + §¬n xin ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt. + B¶n sao c¸c giÊy tê cã liªn quan vÒ quyÒn sö dông ®Êt ®­îc ñy ban nh©n d©n x· chøng thùc. + Biªn b¶n x¸c nhËn ranh giíi, mèc giíi thöa ®Êt sö dông. + V¨n b¶n ñy quyÒn kª khai ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt ( nÕu cã ñy quyÒn). ViÖc xÐt ®¬n ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt t¹i x· kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ lµ kh«ng qu¸ 15 ngµy ñy ban nh©n d©n x· chuyÓn vÒ trªn. 2/.§¨ng ký biÕn ®éng: ChuyÓn ®æi quyÒn sö dông ®Êt: + Hå s¬ gåm cã: _ Hîp ®ång chuyÓn ®æi quyÒn sö dông ®Êt ( theo mÉu). TrÝch lôc s¬ ®å vÞ trÝ thöa ®Êt. GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt (b¶n chÝnh). Thêi gian gi¶i quyÕt ñy ban nh©n d©n x· kh«ng qu¸ 3 ngµy chuyÓn vÒ huyÖn. ChuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt. + Hå s¬ gåm cã: §èi víi ®Êt ®· ®­îc cÊp quyÒn sö dông ®Êt hoÆc cã mét trong 10 giÊy tê hîp lÖ kh¸c: Hîp ®ång chuyÓn nh­îng. TrÝch lôc s¬ ®å vÞ trÝ thöa ®Êt GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt (b¶n chÝnh). B¶n sao chøng tõ nép tiÒn giao ®Êt, thuª ®Êt, thay ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt nÕu cã (tïy theo tõng tr­êng hîp cô thÓ). §èi víi ®Êt ch­a ®­îc cÊp quyÒn sö dông ®Êt: + Hå s¬ gåm cã: Hîp ®ång chuyÓn nh­îng. TrÝch lôc s¬ ®å vÞ trÝ thöa ®Êt. Biªn b¶n x¸c nhËn quyÒn sö dông ®Êt. B¶n sao chøng tõ nép tiÒn giao ®Êt, thuª ®Êt( nÕu cã) + Thêi gian gi¶i quyÕt. T¹i ñy ban nh©n d©n x· kh«ng qu¸ 3 ngµy (ngµy lµm viÖc) chuyÓn vÒ huyÖn 3/.ChuyÓn quyÒn sö dông ®Êt: §èi víi ®Êt ë n«ng th«n vµ ®Êt n«ng nghiÖp. + Hå s¬ gåm cã. Hîp ®ång chuyÓn quyÒn. TrÝch lôc s¬ ®å vÞ trÝ thöa ®Êt. GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt (b¶n chÝnh) tr­êng hîp ch­a ®­îc cÊp quyÒn sö dông ®Êt th× ph¶i cã biªn b¶n x¸c minh nguån gèc ®Êt, ranh giíi do c¸n bé ®Þa chÝnh vµ tr­ëng xãm. B¶n sao hé khÈu cã c«ng chøng hoÆc c¸c v¨n b¶n kh¸c x¸c ®Þnh thuéc c¸c mèi quan hÖ “vî, chång, cha ®Î, cha nu«i, mÑ nu«i, con ®Î, con nu«i, «ng néi, ba néi, «ng ngo¹i, bµ ngo¹i, víi ch¸u néi, ch¸u ngo¹i, anh em ruét víi nhau” cã x¸c nhËn cña c¬ quan ®ñ thÈm quyÒn. Thêi gian gi¶i quyÕt ñy ban nh©n d©n x· kh«ng qu¸ 03 ngµy( ngµy lµm viÖc) chuyÓn vÒ huyÖn. 4/.Thõa kÕ: + Hå s¬ gåm cã: Tê khai thõa kÕ( theo mÉu) TrÝch lôc s¬ ®å vÞ trÝ thöa ®Êt. Di chóc biªn b¶n ph©n chia tµi s¶n thõa kÕ (lËp t¹i ñy ban nh©n d©n x· hoÆc c«ng chøc nhµ n­íc) hoÆc quyÕt ®Þnh cña tßa ¸n nh©n d©n. GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt (b¶n chÝnh) hoÆc cã 1 trong 10 giÊy tê hîp lÖ kh¸c. + Thêi gian gi¶i quyÕt. T¹i ñy ban nh©n d©n x· kh«ng qu¸ 3 ngµy (ngµy lµm viÖc) chuyÓn vÒ huyÖn. 5/. §¨ng ký chia t¸ch thöa ®Êt: §èi víi hé gia ®×nh sö dông ®Êt ch­a t¸ch thµnh nhiÒu hé, hé gia ®×nh c¸ nh©n cã nhu cÇu chia t¸ch mét thöa thµnh thöa ®Êt míi. + Hå s¬ gåm cã: §¬n xin chia t¸ch thöa ®Êt. GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt TrÝch lôc b¶n ®å thöa ®Êt, hoÆc trÝch ®o thùc ®Þa. B¶n sao hé khÈu. + Thêi gian gi¶i quyÕt ñy ban nh©n d©n x· gi¶i quyÕt trong ngµy chuyÓn vÒ huyÖn. 6/. Hå s¬ thuª ®Êt vµ cho thuª l¹i ®Êt: + Hå s¬ gåm cã: Hîp ®ång cho thuª ®Êt hoÆc cho thuª l¹i ®Êt( theo mÉu) TrÝch lôc s¬ ®å vÞ trÝ khu ®Êt. GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt( b¶n chÝnh) Chøng tõ nép tiÒn giao ®Êt, thuª ®Êt. + Thêi gian gi¶i quyÕt ñy ban nh©n d©n x· kh«ng qu¸ 05 ngµy ®èi víi c¸c hå s¬ cho thuª vµ 07 ngµy ®æi víi hå s¬ cho thuª l¹i chuyÓn vÒ huyÖn. 7/. §¨ng ký mÊt giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. §èi víi hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n. + Hå s¬ gåm cã: §¬n xin khai b¸o mÊt giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt (ghi râ hä vµ tªn n¬i th­êng tró sè giÊy chøng nhËn bÞ mÊt, thêi gian, ®Þa ®iÓm mÊt, lý do mÊt). Biªn lai thu lÖ phÝ b¸o mÊt giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cña ®µi truyÒn h×nh, truyÒn thanh th«ng b¸o 60 ngµy. + Thêi gian gi¶i quyÕt: CÊp x· kh«ng qu¸ 03 ngµy (ngµy lµm viÖc) chuyÓn vÒ huyÖn. 8/. §¨ng ký ®æi giÊy chøng nhËn (r¸ch n¸t, mèi, mät vvv...) + Hå s¬ gåm cã: §¬n xin ®æi giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®· bÞ (r¸ch n¸t, mèi, mät vv...) + Thêi gian gi¶i quyÕt: ñy ban nh©n d©n gi¶i quyÕt trong ngµy chuyÓn vÒ huyÖn 9/. Thñ tôc tra cøu söa sai giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. + Hå s¬ gåm cã: §¬n xin ®æi giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt (b¶n chÝnh) B¶n chÝnh hé khÈu, chøng minh nh©n d©n kÌm theo (nÕu sai hä tªn) TrÝch lôc s¬ ®å vÞ trÝ, b¶n ®å khu ®Êt, biªn b¶n ®o ®¹c hiÖn tr¹ng thùc tÕ khu ®Êt( nÕu sai diÖn tÝch sè thöa, sai b¶n ®å, sai lo¹i ®Êt) + Thêi gian gi¶i quyªt T¹i ñy ban nh©n d©n x· kh«ng qu¸ 03 ngµy (ngµy lµm viÖc) 10/. BiÕn ®éng vÒ môc ®Ýnh sö dông ®Êt do chuyÓn ®æi môc ®Ých, ®iÒu chØnh diÖn tÝch ®Êt ë cho ®óng luËt. + Hå s¬ gåm cã §¬n xin thay ®æi môc ®Ých sö dông GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt (b¶n chÝnh) TrÝch lôc s¬ ®å vÞ trÝ khu ®Êt. BiÕn ®éng vÒ h×nh thÓ §¬n xin thay ®æi vÒ h×nh thÓ thöa ®Êt GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt (b¶n chÝnh) TrÝch lôc s¬ ®å vÞ trÝ khu ®Êt + Thêi gian gi¶i quyÕt T¹i ñy ban nh©n d©n x· kh«ng qu¸ 03 ngµy (ngµy lµm viÖc) chuyÓn vÒ huyÖn b. Thñ tôc tiÕp nhËn trong x©y dùng: + Hå s¬ gåm cã: §¬n xin cÊp phÐp x©y dùng (theo mÉu) GiÊy ®¨ng ký kinh doanh (nÕu lµ c«ng tr×nh x©y dùng cña doanh nghiÖp) GiÊy tê hîp lÖ vÒ quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®inh cña ph¸p luËt Hå s¬ thiÕt kÕ c«ng tr×nh gåm: B¶ng vÏ kiÕn tróc mÆt b»ng, mÆt ®øng, mÆt c¾t vµ b¶ng vÏ kÕt cÊu mãng, khung, cét, s©n, m¸i. + Thêi gian gi¶i quyÕt T¹i ñy ban nh©n d©n x· kh«ng qu¸ 03 ngµy chuyÓn vÒ huyÖn 2.5.2. TiÕp nhËn, gi¶i quyÕt hå s¬ trong lÜnh vùc hé tÞch a. §¨ng ký khai sinh: ViÖc ®¨ng ký khai sinh ®­îc thùc hiÖn t¹i ñy ban nh©n d©n x· n¬i ng­êi mÑ cã hé khÈu th­êng tró (hoÆc hé khÈu t¹m tró cã thêi h¹n) hoÆc n¬i trÎ em sinh ra. 1/. §¨ng ký khai sinh ®óng h¹n (trong vßng 30 ngµy kÓ tõ ngµy sinh) + Hå s¬ gåm cã: GiÊy chøng sinh( c¬ së y tÕ) GiÊy chøng nhËn kÕt h«n cña cha mÑ trÎ em( nÕu cã) Sè hé khÈu gia ®×nh hoÆc giÊy ®¨ng ký t¹m tró cña ng­êi mÑ. Chøng minh nh©n d©n cña ng­êi ®Õn ®¨ng ký khai sinh Thêi gian gi¶i quyÕt trong ngµy kÓ tõ khi nhËn ®ñ giÊy tê quy ®Þnh Møc thu lÖ phÝ 3.000 ®ång/ mét tr­êng hîp. 2/. §¨ng ký khai sinh qu¸ h¹n (qu¸ 30 ngµy kÓ tõ ngµy sinh ng­êi ®i khai sinh nép c¸c lo¹i giÊy tê gièng víi viÖc ®¨ng ký ®óng h¹n ®ång thêi bæ sung ®¬n xin ®¨ng ký khai sinh qu¸ h¹n). Thêi gian gi¶i quyÕt gièng ®¨ng ký khai sinh ®óng h¹n møc thu phÝ 3.000 ®ång/ mét tr­êng hîp. 3/. Khai sinh cho con ngoµi gi¸ thó - GiÊy chøng sinh (c¬ së y tÕ) - Hé khÈu gia ®×nh hoÆc giÊy ®¨ng ký t¹m tró cña ng­êi mÑ - Chøng minh nh©n d©n cña ng­êi ®Õn ®¨ng ký khai sinh - Thêi gian gi¶i quyÕt 03 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®ñ giÊy tê trªn - Møc thu lÖ phÝ 5.000 ®ång/ mét tr­êng hîp. b. §¨ng ký kÕt h«n, ®¨ng ký l¹i kÕt h«n. 1/. §¨ng ký kÕt h«n + Hå s¬ gåm cã: Khi ®¨ng ký kÕt h«n hai bªn nam vµ n÷ cã mÆt nép tê khai ®¨ng ký kÕt h«n cña mçi bªn vµ xuÊt tr×nh c¸c giÊy tê sau ®©y: GiÊy khai sinh cña mçi bªn. Sæ hé khÈu gia ®×nh cña bªn nam hoÆc n÷ n¬i ®¨ng ký kÕt h«n. Tr­êng hîp kh«ng cã ®ñ c¸c giÊy tê nªu trªn th× ph¶i cã giÊy tê hîp lÖ thay thÕ. Tê khai ®¨ng ký kÕt h«n ph¶i cã x¸c nhËn cña c¬ quan, ®¬n vÞ n¬i c«ng t¸c (®èi víi c¸n bé c«ng chøc) hoÆc ñy ban nh©n d©n cÊp x· n¬i th­êng tró hoÆc t¹m tró( ®èi víi nh©n d©n) cña mçi bªn vÒ t×nh tr¹ng h«n nh©n (viÖc x¸c nhËn t×nh tr¹ng h«n nh©n nµy cã gi¸ trÞ kh«ng qu¸ 30 ngµy). Tr­êng hîp mét bªn nam, n÷ hoÆc c¶ hai bªn nam vµ n÷ xin ®¨ng ký kÕt h«n lÇn thø hai, ngoµi viÖc ph¶i nép vµ xuÊt tr×nh nh÷ng giÊy giÊy tê nªu trªn, cßn ph¶i nép kÌm theo quyÕt ®Þnh cho phÐp ly h«n ®· cã hiÖu lùc cña tßa ¸n( nÕu tr­íc ®©y ®· cã vî hoÆc chång ®· ly h«n) hoÆc b¶n sao giÊy chøng tö( nÕu tr­íc ®©y ®· cã vî hoÆc chång ®· chÕt). + Thêi gian gi¶i quyÕt. ñy ban nh©n d©n cÊp x· x¸c minh ®iÒu kiÖn kÕt h«n vµ niªm yÕt c«ng khai viÖc xin ®¨ng ký kÕt h«n t¹i trô së ñy ban nh©n d©n cÊp x· kh«ng qu¸ 07 ngµy lµm viÖc, tr­êng hîp cÇn x¸c minh thªm th× thêi h¹n kÐo dµi kh«ng qu¸ 7 ngµy lµm viÖc. Sau thêi h¹n trªn nÕu hai bªn nam vµ n÷ ®ñ ®iÒu kiÖn kÕt h«n ñy ban nh©n d©n cÊp x· th«ng b¸o cho hai bªn nam n÷ vÒ ngµy ®¨ng ký. + Møc thu lÖ phÝ 10.000 ®ång/ mét tr­êng hîp 2/. §¨ng ký l¹i viÖc kÕt h«n: + Hå s¬ gåm cã: §¬n xin ®¨ng ký l¹i viÖc kÕt h«n (cã c¸c nhËn cña hai ng­êi lµm chøng) Sæ hé khÈu. GiÊy chøng minh nh©n d©n C¸c giÊy tê cÇn thiÕt kh¸c ®Ó chøng minh sù kiÖn hé tÞch ®­îc ký l¹i lµ ®óng sù thËt. + Thêi gian gi¶i quyÕt Kh«ng qu¸ 03 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ tr­êng hîp cÇn x¸c minh th× kh«ng qu¸ 05 ngµy lµm viÖc. + Møc thu lÖ phÝ 20.000 ®ång/ mét tr­êng hîp, c. §¨ng ký khai tö vµ ®¨ng ký l¹i viÖc tö: 1/. §¨ng ký khai tö + Hå s¬ gåm cã: Sæ hé khÈu gia ®×nh cña ng­êi chÕt GiÊy chøng minh nh©n d©n cña ng­êi ®i khai tö, ®¬n ®¨ng ký khai tö qu¸ h¹n( tr­êng hîp ®¨ng ký khai tö qu¸ h¹n) + Thêi gian gi¶i quyÕt Gi¶i quyÕt trong ngµy + Møc thu lÖ phÝ: kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ 2/. §¨ng ký l¹i viÖc tö + Hå s¬ gåm cã: Ng­êi ®i ®¨ng ký l¹i viÖc tö nép ®¬n xin ®¨ng ký l¹i viÖc tö vµ xuÊt tr×nh c¸c giÊy tê sau: Sæ hé khÈu gia ®×nh Chøng minh nh©n d©n C¸c lo¹i giÊy tê kh¸c ®Ó chøng minh viÖc ®¨ng ký l¹i lµ ®óng sù thËt + Thêi gian gi¶i quyÕt ñy ban nh©n d©n x· gi¶i quyÕt kh«ng qu¸ 02 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, tr­êng hîp cÇn x¸c minh thªm th× thêi h¹n kÐo dµi kh«ng qu¸ 02 ngµy + Møc thu lÖ phÝ 5.000 ®ång/ mét tr­êng hîp d. §¨ng ký nhËn nu«i con nu«i, ®¨ng ký l¹i viÖc nhËn nu«i con nu«i 1/. §¨ng ký nhËn nu«i con nu«i + Hå s¬ gåm cã: §¬n xin nhËn con nu«i. GiÊy khai sinh Hé khÈu gia ®×nh GiÊy tháa thuËn vÒ viÖc ®ång ý cho trÎ em lµm con nu«i cña cha, mÑ ®Ó ng­êi gi¸m hé hoÆc ng­êi ®øng ®Çu c¬ së nu«i d­ìng. + Thêi gian gi¶i quyÕt ñy ban nh©n d©n x· tiÕn hµnh niªm yÕt viÖc ®¨ng ký nhËn nu«i con nu«i kh«ng qu¸ 02 ngµy (trong tr­êng hîp cÇn x¸c minh thªm th× thêi h¹n kÐo dµi kh«ng qu¸ 02 ngµy) Sau thêi gian niªm yÕt kh«ng qu¸ 07 ngµy, ñy ban nh©n d©n cÊp x· tæ chøc lÔ trao quyÕt ®Þnh c«ng nhËn viÖc nu«i con nu«i t¹i ñy ban nh©n d©n cÊp x· + Møc thu lÖ phÝ 10.000 ®ång/ mét tr­êng hîp 2/. §¨ng ký l¹i viÖc nhËn nu«i con nu«i + Hå s¬ gåm cã: §¬n xin ®¨ng ký l¹i Hé khÈu gia ®×nh Chøng minh nh©n d©n C¸c giÊy tê cÇn thiÕt kh¸c ®Ó chøng minh sù kiÖn ®¨ng ký l¹i viÖc nhËn nu«i con nu«i lµ ®óng sù thËt. + Thêi gian gi¶i quyÕt Gièng nh­ ®¨ng ký nhËn nu«i con nu«i nh­ng kh«ng ph¶i niªm yÕt vµ th«ng b¸o trªn ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng + Møc thu lÖ phÝ 20.000 ®ång/ mét tr­êng hîp 2.5.3. TiÕp nhËn, gi¶i quyÕt hå s¬ trong c¸c lÜnh vùc kh¸c tæ chøc: C«ng d©n trùc tiÕp liªn hÖ víi c«ng chøc v¨n phßng- thèng kª t¹i bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ ®Ó ®­îc h­íng dÉn gi¶i quyÕt. Ch­¬ng III KÕt qu¶ thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh theo c¬ chÕ mét cña ë ñy ban nh©n d©n x· Néi hoµng KÕt qu¶ thùc hiÖn VÒ thÓ chÕ vµ thñ tôc hµnh chÝnh: Theo thÈm quyÒn cña ñy ban nh©n d©n cÊp x·, ñy ban nh©n d©n x· Néi Hoµng lu«n tu©n thñ quy tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n, nh×n chung qua kiÓm tra rµ so¸t ch­a cã nh÷ng vi ph¹m trong viÖc ban hµnh v¨n b¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt VÒ gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh, kÓ tõ khi thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 30/Q§-TTg ngµy 10 th¸n 01 n¨m 2007 cña Thñ t­íng chÝnh phñ, QuyÕt ®Þnh sè 105-2007 cña Uû ban nh©n d©n huyÖn Yªn Dòng vÒ viÖc phª duyªt dù ¸n c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh theo c¬ chÕ”Mét cöa” cña Uû ban nh©n d©n x· Néi Hoµng. . ñy ban nh©n d©n x· Néi Hoµng ®· thùc hiÖn gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh cho tæ chøc vµ c«ng d©n theo c¬ chÕ” mét cöa” ®Þnh kú ñy ban nh©n d©n kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy chÕ cña bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶, kiÓm tra viÖc c«ng khai c¸c l¹i thñ tôc hµnh chÝnh trªn c¸c lÜnh vùc nh­ ®Êt ®ai, x©y dùng chøng thùc, hé tÞch, lÖ phÝ chøng minh th­…. Tõ ®Çu n¨m 2008 ®Õn cuèi n¨m 2009 viÖc gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh t¹i x· theo c¬ chÕ “Mét cöa” nh­ sau” + X©y dùng: 282 hå s¬ + §Êt ®ai: 780 hå s¬ + T­ ph¸p: 325 hå s¬ + Chøng thùc hå s¬ kh¸c: 950 hå s¬ Nh×n chung viÖc ban hµnh v¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt còng nh­ viÖc gi¶i quyÕt hå s¬ hµnh chÝnh cña nh©n d©n theo c¬ chÕ mét cöa ®· ®­îc ñy ban nh©n d©n cÊp x· tËp trung chØ ®¹o thùc hiÖn th­êng xuyªn. §Æc biÖt gi¶i quyÕt hå s¬ cña tæ chøc vµ nh©n d©n ®· ®­îc ng­êi d©n ®ång t×nh, ng­êi d©n kh«ng ph¶i ®i l¹i nhiÒu lÇn nh­ tr­íc ®©y, ng­êi d©n biÕt ®­îc c¸c lo¹i giÊy tê cÇn thiÕt liªn quan vµ thêi gian gi¶i quyÕt ë ®Þa ph­¬ng còng nh­ biÕt ®­îc lÖ phÝ hµnh chÝnh cho tõng lo¹i c«ng viÖc, ®ång thêi ®· h¹n chÕ ®­îc viÖc s¸ch nhiÔu nh©n d©n vµ tiªu cùc cña c¸n bé c«ng chøc, n©ng cao tr¸ch nhiÖm trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc chuyªn m«n cña tõng c¸n bé c«ng chøc. X©y dùng vµ n©ng cao chÊt l­îng c¸n bé c«ng chøc: ñy ban nh©n d©n x· ®· rµ so¸t tr×nh ®é, ®éi ngñ c¸n bé c«ng chøc ®Ó bè trÝ s¾p xÕp theo së tr­êng vµ tr×nh ®é chuyªn m«n theo tiªu chuÈn hãa c¸n bé vµ cã kÕ ho¹ch ®­a ®i ®µo t¹o, båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô ®óng theo chuyªn m«n cña c«ng chøc, tõ n¨m 2007 ®Õn nµy ®· ®i ®µo t¹o båi d­ìng 30 l­ît c¸n bé vÒ chÝnh trÞ, qu¶n lý hµnh chÝnh, chuyªn m«n nghiÖp vô. HiÖn nay ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu, nhiÖm vô c¸c chøc danh chuyªn m«n nh­ ®Þa chÝnh, t­ ph¸p, kÕ to¸n tµi chÝnh ®Òu tèt nghiÖp trung cÊp chuyªn ngµnh trë lªn. Bªn c¹nh ®ã viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c¸n bé c«ng chøc theo ®Þnh kú hµng n¨m còng ®­îc quan t©m vµ thùc hiÖn ®óng quy tr×nh. C¶i c¸ch tµi chÝnh c«ng: §èi víi ng©n s¸ch x· cña Néi Hoµng lµ ®­îc hç trî v× x· ®Þa bµn n«ng th«n miªn nói nguån thu kh«ng ®¸ng kÓ, hµng n¨m trªn hç trî kho¶ng 740.000.000 ®ång, tõ ®ã x· thùc hiÖn ®iÒu hµnh ng©n s¸ch ®óng theo LuËt Ng©n s¸ch vµ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu phôc vô cña nÒn hµnh chÝnh, ñy ban nh©n d©n x· ®· kho¸n kinh phÝ cho tõng ngµnh bé phËn chuyªn m«n, tõ ®ã c¸c ngµnh chñ ®éng thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh. C¬ së vËt chÊt phôc vô cho bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶. ñy ban nh©n d©n x· ®· bè trÝ n¬i bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ cho tæ chøc c«ng d©n ë bªn trong cña ra vµo cña trô së, ®¶m b¶o ®­îc sù tho¸ng m¸t cho tæ chøc vµ c«ng d©n. §èi diÖn víi ghÕ ngåi tæ chøc c«ng d©n lµ bµn lµm viÖc cã ng¨n c¸ch b»ng kiÕng thñy tinh cho c¸c c«ng chøc chuyªn m«n. Nh×n chung vÒ trang thiÕt bÞ phôc vô cho bé phËn tiÕp nhËn vµ kÕt qu¶ cho tæ chøc vµ c«ng d©n cña ñy ban nh©n d©n x· Néi Hoµng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu theo quy ®Þnh, cã m¸y photocopy, m¸y fax, ®iÖn tho¹i vµ m¸y vi tÝnh. II/. KiÓm tra sù l·nh ®¹o ®iÒu hµnh cña ñy ban nh©n d©n ®èi víi bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶. Sau khi ®­îc ñy ban nh©n d©n huyÖn Yªn Dòng phª duyÖt ®Ò ¸n thñ tôc hµnh chÝnh theo c¬ chÕ” Mét cöa” ñy ban nh©n d©n x· ®· vÒ tæ chøc thùc hiÖn tèt c¸c kh©u nh­ thµnh lËp bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶. Chän vÞ trÝ v¨n phßng, mua s¾m trang thiÕt bÞ l¾p ®Æt c¸c b¶ng tin v v… tiÕn hµnh thùc hiÖn gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh cho tæ chøc vµ c«ng d©n theo m« h×nh “Mét cöa” tõ khi triÓn khai thùc hiÖn cho ®Õn nay ®· mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, tõng b­íc gi¶m ®­îc phiÒn hµ cho nh©n d©n. Quy tr×nh gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh cho tæ chøc vµ c«ng d©n ®­îc c«ng khai, minh b¹ch, nhanh chãng cñng cè lßng tin ®èi víi nh©n d©n. Nh×n chung viÖc thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh theo c¬ chÕ mét cöa cña x· hiÖn nay ®ang ®i vµo chiÒu h­íng ngµy cµng hoµn thiÖn vµ hiÖu qu¶. Tuy nhiªn vÉn cßn nh÷ng mÆt h¹n chÕ nh­ mét sè bé phËn c«ng chøc chuyªn m«n ch­a duy tr× ®­îc lÞch trùc, vÉn cßn t×nh tr¹ng phiÒn hµ trong nh©n d©n, n¬i tiÕp c«ng d©n ch­a ®¹t theo yªu cÇu, mét sè kho¶n thu lÖ phÝ ch­a ®­îc c«ng khai, c«ng t¸c kiÓm tra theo dâi bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ ch­a ®­îc th­êng xuyªn. III/. Nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn: §a sè c¸n bé chuyªn m«n, bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ cho tæ chøc c«ng d©n ë x· ch­a qua líp tËp huÊn vµ ®µo t¹o mét c¸ch cã ph­¬ng ph¸p. Chñ yÕu tËp huÊn c«ng t¸c chuyªn m«n cña bé phËn, kh«ng cã mét khoa tËp huÊn nµo vÒ kü n¨ng phôc vô nh©n d©n, tõ ®ã viÖc tiÕp xóc víi ng­êi d©n cña mét vµi bé phËn c«ng chøc ch­a ®­îc nh©n d©n hµi lßng. C¸c biÓu mÉu cã liªn quan ®Õn thñ tôc hµnh chÝnh ch­a ®­îc c¸c ngµnh cÊp trªn h­íng dÉn thèng nhÊt, mét sè v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña c¸c ngµnh cÊp trªn cßn nhiÒu chång chÐo, thËm chÝ thiÕu nghÜa, khã thùc hiÖn. C«ng t¸c tµi chÝnh phôc vô cho mua s¾m trang thiÕt bÞ, th«ng tin, tuyªn truyÒn cßn h¹n chÕ. Tõ nh÷ng khã kh¨n trªn dÉn ®Õn hiÖu qu¶ gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh cho nh©n d©n ch­a ®¸p øng yªu cÇu theo ®Ò ¸n thùc hiÖn. IV/. Mét sè nhiÖm vô träng t©m cÇn thùc hiÖn n¨m 2010: T¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn trong nh©n d©n b»ng c¸c h×nh thøc nh­ häp tæ nh©n d©n tù qu¶n, c¸c chi tæ héi, ®oµn thÓ trªn c¸c lÜnh vùc liªn quan ®Õn viÖc gi¶i quyÕt hµnh chÝnh. Bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c th«ng tin liªn quan ®Õn c¸c lÜnh vùc gi¶i quyÕt t¹i bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶, ®Þnh kú th­êng trùc ñy ban nh©n d©n gÆp gì ®Ó cung cÊp th«ng tin cho tæ chøc vµ c«ng d©n, niªm yÕt sè ®iÖn tho¹i cña l·nh ®¹o ë c¸c trô së xãm. Rµ so¸t bæ sung chØnh söa nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng phï hîp ë ®Ò ¸n vµ quy chÕ cña bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶. §­a c¸n bé tËp huÊn vµ ®µo t¹o kü thuËt vÒ c¸c vÊn ®Ò qu¶n lý theo ®Þnh h­íng phôc vô nh©n d©n ®óng vai trß chÝnh. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra kÞp thêi uèn n¾n nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc cña c¸n bé c«ng chøc ë bé phËn tiÕp nhËn vµ kÕt qu¶, kiªn quyÕt xö lý c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc. T¨ng c­êng kinh phÝ cho viÖc tËp huÊn c¸n bé, mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô cho bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ ®¶m b¶o ®¸p øng yªu cÇu cho ho¹t ®éng. Ch­¬ng IV KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ I/. KÕt luËn: C¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n­íc lµ mét nhiÖm vô rÊt quan träng trong viÖc g©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa, mét nhµ n­íc thùc sù cña d©n, do d©n vµ v× d©n. Lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó x©y dùng lßng tin cña nh©n d©n ®èi víi §¶ng víi chÕ ®é. Trong viÖc c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh nhµ n­íc theo h­íng x©y dùng nÒn hµnh chÝnh d©n chñ, trong s¹ch, v÷ng m¹nh, chuyªn nghiÖp, hiÖn ®¹i hãa, ho¹t ®éng cã hiÖu lùc, hiÖu qu¶ th× c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh ®­îc xem lµ kh©u ®ét ph¸ cã t×nh chÊt quyÕt ®Þnh. Khi x· Néi Hoµng thùc hiÖn c¬ chÕ hµnh chÝnh” Mét cöa” mét mÆt t¹o thuËn lîi cho c¸n bé, c«ng chøc vµ nh©n d©n ®Õn liªn hÖ gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh ®­îc dÔ dµng. Khi cã yªu cÇu, c¸n bé, c«ng chøc vµ nh©n d©n chØ c¨n cø vµo quy ®Þnh, thñ tôc ®­îc niªm yÕt, chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c lo¹i giÊy tê vµ nép hå s¬. §óng hÑn, c¸n bé c«ng chøc vµ nh©n d©n ®Õn nhËn l¹i kÕt qu¶ ®· gi¶i quyÕt, kh«ng ph¶i ®i l¹i nhiÒu lÇn. MÆt kh¸c, khi thùc hiÖn c¬ chÕ” Mét cöa” vai trß tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸n bé c«ng chøc cña x· ®­îc n©ng lªn. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c Phßng- Ban, gi÷a c¸n bé, c«ng chøc víi nhau ngµy cµng chÆt chÏ h¬n. §ång thêi kh¾c phôc ®­îc tÖ nhòng nhiÔu, g©y phiÒn hµ, tiªu cùc trong c¸n bé c«ng chøc vµ nh©n viªn. II/. KiÕn nghÞ: C¶i c¸ch hµnh chÝnh lµ mét chñ tr­¬ng, mét ch­¬ng tr×nh lín cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta giai ®o¹n 2001-2010. Do ®ã cÇn ph¶i tiÕp tôc vµ th­êng xuyªn tuyªn truyÒn phæ biÕn ch­¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh theo tinh thÇn QuyÕt ®Þnh 18/Q§-TTg ngµy 03/09/2003 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cña tØnh ®Ó mäi c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc vµ nh©n d©n hiÓu ®­îc vÞ tÝ, vai trß, yªu cÇu néi dung c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña x·. Gi¸o dôc nªu cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, tuËn tôy víi c«ng viÖc trong mçi c¸n bé c«ng chøc, nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ viÖc s¾p xÕp hîp lý hãa c«ng viÖc cña c¬ quan cã liªn quan ®Õn c¶i c¸ch hµnh chÝnh. §èi víi ñy ban nh©n d©n x·: + VÒ quy tr×nh gi¶i quyÕt c«ng viÖc Mét trong nh÷ng môc tiªu cña c¬ chÕ” mét cöa” lµ s¾p xÕp hîp lý c¸c quy tr×nh gi¶i quyÕt hå s¬ hµnh chÝnh cña tæ chøc vµ c«ng d©n. §èi víi c¸c c«ng viÖc mµ cÇn cÊp HuyÖn hoÆc TØnh gi¶i quyÕt th«ng qua( vÝ dô: vÊn ®Ò vÒ ®Êt ®ai vµ x©y dùng) tæ chøc vµ c«ng d©n cã thÓ nép hå s¬ vµ lÊy l¹i kÕt qu¶ t¹i bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ cña x· vµ toµn bé quy tr×nh gi¶i quyÕt, xö lý hå s¬ víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh cÊp trªn( vÝ dô: tr×nh vµ nhËn l¹i hå s¬ tõ chÝnh quyÒn cÊp huyÖn) do c¸c c¸n bé x· chÞu tr¸ch nhiÖm. Gi¶i ph¸p nµy ®óng víi nguyªn t¾c cña c¬ chÕ” mét cöa” chi phÝ thÊp hiÖu qu¶ cao ®èi víi c¸c tæ chøc vµ c«ng d©n. + Bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ cÇn nªn lÞch gi¶i quyÕt trong tuÇn vµ theo cè ®Þnh, l·nh ®¹o ñy ban nh©n d©n cÇn cã mét ®ång chÝ trùc vµ theo lÞch ®· Ên ®Þnh. + C«ng t¸c tuyªn truyÒn: §èi víi Bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ ph¶i lµ ph­¬ng tiÖn chÝnh cung cÊp th«ng tin hµnh chÝnh t¹i x· trªn c¸c lÜnh vùc cña Bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ kÕt hîp víi viÖc niªm yÕt trªn b¶n tin, ñy ban nh©n d©n cÇn thùc hiÖn th«ng tin theo tê r¬i. + ñy ban nh©n d©n x· nªn quan t©m h¬n n÷a trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh, cÇn l­u ý n¬i tiÕp d©n nªn tho¸ng m¸t h¬n vµ cã bµn ghÕ, trµ n­íc cho nh©n d©n. §èi víi huyÖn vµ tØnh: + C¸c ngµnh chuyªn m«n cÇn nªn thùc hiÖn c¸c mÉu thñ tôc hµnh chÝnh thèng nhÊt theo tõng lÜnh vùc vµ c¸c mÉu ®ã nªn giao vÒ cho bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ x· ®Ó phæ biÕn cho ng­êi d©n (trõ c¸c mÉu thuéc lÜnh vùc chuyªn m«n). + TËp huÊn vµ ®µo t¹o cho c¸n bé chuyªn m«n phô tr¸ch bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶. + Néi dung tËp huÊn: Kü n¨ng giao tiÕp cña c¸n bé c«ng chøc Kü n¨ng m¸y tÝnh c¬ b¶n. Kü n¨ng tiÕp nhËn vµ hoµn tr¶ hå s¬. + Hç trî kinh phÝ ®Ó phôc vô mua s¾m trang thiÕt bÞ cho bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ + Nªn thùc hiÖn giao kho¸n quü l­¬ng cho cÊp x·. Thñ tôc hµnh chÝnh ngµy cµng ®­îc ®¬n gi¶n, c¬ chÕ vËn hµnh ®­îc c¶i tiÕn khoa häc, n¨ng lùc vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc ngµy cµng n©ng cao, c¬ së vËt chÊt ®­îc t¨ng c­êng vµ tÝch cùc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, ng­êi d©n vµ doanh nghiÖp n¾m v÷ng nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt vµ cïng tham gia gi¸m s¸t.. b¶o ®¶m nh÷ng yÕu tè trªn chÝnh lµ cïng chung tay ®Ó c¶i c¸ch hµnh chÝnh cã b­íc tiÕn míi. Vµ nh­ thÕ lµ x©y dùng vµ cñng cè niÒm tin cña ng­êi d©n vµ doanh nghiÖp vµo nÒn hµnh chÝnh nhµ n­íc; tiÕp tôc kh¬i th«ng c¸c nguån lùc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi. Tµi liÖu tham kh¶o GS.TSKH. NguyÔn V¨n Th©m: Gi¸o tr×nh kü thuËt tæ chøc c«ng së- Khoa v¨n b¶n vµ c«ng nghÖ hµnh chÝnh. Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt , Hµ Néi- 2007 Khoa qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kinh tÕ- Gi¸o tr×nh qu¶n lý nhµ n­íc vÒ n«ng nghiÖp- ph¸t triÓn n«ng th«n. Khoa v¨n b¶n vµ c«ng nghÖ hµnh chÝnh- Gi¸o tr×nh thñ tôc hµnh chÝnh. Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt, Hµ Néi- 2007 Môc lôc Môc lôc Lêi c¶m ¬n 1 Nh÷ng tõ viÕt t¾t sö dông trong b¸o c¸o 3 PhÇn thø nhÊt 4 Tãm t¾t qu¸ tr×nh thùc tËp 4 PhÇn thø hai 5 C¶i c¸ch hµnh chÝnh thùc hiÖn c¬ chÕ ‘mét cöa’ cña UBND x· néi hoµng 5 Ch­¬ng I: giíi thiÖu Mét sè nÐt vÒ x· Néi Hoµng 5 I/. VÞ trÝ ®Þa lý: 5 II/. Thùc tr¹ng kinh tÕ cña x· 7 III/. Thùc tr¹ng c¸n bé cña ñy ban nh©n d©n x·. 8 1/. T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c c¸n bé tr­íc khi cã §Ò ¸n 30 ChÝnh phñ. Bé m¸y chøc danh hµnh chÝnh, bé phËn v¨n phßng ñy ban nh©n d©n x· nh­ sau: 8 2/. C«ng t¸c kiÖn toµn tæ chøc quy ®Þnh vÒ bè trÝ c¸c chøc danh vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé x·. 9 Ch­¬ng II 12 Tæ chøc vµ ho¹t ®éng trong viÖc gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh cña x· thêi gian qua 12 I/. T×nh h×nh thùc hiÖn gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh 12 1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc trong thêi gian tr­íc khi cã QuyÕt ®Þnh sè 30/Q§-TTg ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2007 cña Thñ t­íng chÝnh phñ vµ QuyÕt ®Þnh sè 07/Q§ -TTg ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2008 ban hµnh kÕ ho¹ch thùc hiÖn §Ò ¸n 30 ®­a ra hÖ thèng gi¶i ph¸p tæng thÓ c«ng khai, minh b¹ch nh»m thèng kª, rµ so¸t ®¬n gi¶n hãa thñ tôc hµnh chÝnh. 12 2/. Nh÷ng yÕu kÕm tån t¹i cña c«ng t¸c gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh. 13 3./ Nguyªn nh©n yÕu kÐm: 13 II. T×nh h×nh thùc hiÖn c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh sau khi cã §Ò ¸n 30. VÒ ¸p dông c¬ chÕ "Mét cöa" ®èi víi lÜnh vùc hµnh chÝnh cÊp x·. 14 1/. C¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt quy ®inh: 14 2.1 VÞ TrÝ chøc n¨ng. 14 2.2. NhiÖm vô cña bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶. 15 2.3. Ph­¬ng thøc ho¹t ®éng. 16 2.4 Tr¸ch nhiÖm cña c«ng chøc lµm viÖc t¹i bé phËn tiÕp nhËn vµ kÕt qu¶, c¸n bé c«ng chøc kh¸c thuéc ñy ban nh©n d©n x·. 16 2.5. Quy tr×nh thñ tôc gi¶i quyÕt hµnh chÝnh thuéc thÈm quyÒn x· Néi Hoµng. 17 Ch­¬ng III 21 KÕt qu¶ thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh theo c¬ chÕ mét cña ë ñy ban nh©n d©n x· Néi hoµng 21 I. KÕt qu¶ thùc hiÖn 21 1. VÒ thÓ chÕ vµ thñ tôc hµnh chÝnh: 21 2. X©y dùng vµ n©ng cao chÊt l­îng c¸n bé c«ng chøc: 21 3. C¶i c¸ch tµi chÝnh c«ng: 21 4. C¬ së vËt chÊt phôc vô cho bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶. 21 II/. KiÓm tra sù l·nh ®¹o ®iÒu hµnh cña ñy ban nh©n d©n ®èi víi bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶. 21 III/. Nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn: 21 IV/. Mét sè nhiÖm vô träng t©m cÇn thùc hiÖn n¨m 2010: 21 Ch­¬ng IV 21 KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 21 I/. KÕt luËn: 21 II/. KiÕn nghÞ: 21 Tµi liÖu tham kh¶o 21

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCải cách hành chính thực hiện cơ chế ‘ Một cửa’ tại xã Nội Hoàng - Tỉnh Bắc Giang.doc