Cải tiến phương pháp dạy học sinh liên kết ý trong phân môn Tập làm văn

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Viết một đoạn văn hay văn bản mà ý rời rạc,không liên kết được các ý thì chẳng những không hấp dẫn được người đọc, mà có khi làm cho người đọc không hiểu hoặc hiểu sai vấn đề mà mình muốn trình bày. Thật vậy, hiện nay thực trạng học sinh Trường Trung học cơ sở nói chung, học sinh ở lớp 8a3 Trường trung học cơ sở Thị Trấn nói riêng đa số đều rất yếu về khâu liên kết ý trong khi viết văn. Đó là vấn đề mà nhiều giáo viên cũng như bản thân tôi luôn trăn trở cố tìm ra giải pháp khắc phục. Vì thế tôi đã chọn giải pháp: “Cải tiến phương pháp dạy học sinh liên kết ý trong phân môn Tập làm văn.” Với giải pháp này, tôi vận dụng vào thực hiện ở lớp 8a3 trường trung học cơ sở Thị Trấn đang giảng dạy. 2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: a/ Đối tượng học sinh lớp 8a3, Trường THCS Thị Trấn. b/ Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu tài liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách thiết kế bài giảng Ngữ Văn 8, tài liệu bồi dưỡng giáo dục thường xuyên cho giáo viên THCS. Điều tra: tiến hành điều tra qua các bai kiểm tra của học sinh. 3. ĐỀ TÀI ĐƯA RA GIẢI PHÁP MỚI: * Đề tài đưa ra vấn đề dạy học sinh liên kết ý cho học sinh lớp 8a3 Trường trung học cơ sở Thị Trấn, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Ngữ Văn, cũng như giúp học sinh viết được một đoạn văn mạch lạc tăng tính hấp dẫn cho người đọc. 4. HIỆU QUẢ ÁP DỤNG: Học sinh có thể nhận ra được lỗi liên kết ý trong một đoạn văn cụ thể và biết cách sửa lại. Các em có hướng liên kết câu văn, đoạn văn tốt hơn khi làm văn. 5. PHẠM VI ÁP DỤNG: Trước tiên là áp dụng cho lớp 8a3 Trường trung học cơ sở Thị Trấn. Nếu qua được thực tiễn chất lượng được nâng cao, tôi sẽ áp dụng cho các năm học tiếp theo và nhân rộng ra toàn trường.

doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 1789 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cải tiến phương pháp dạy học sinh liên kết ý trong phân môn Tập làm văn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAÛN TOÙM TAÉT ÑEÀ TAØI Teân ñeà taøi: “Caûi tieán phöông phaùp daïy hoïc sinh lieân keát yù trong phaân moân Taäp laøm vaên”. Ngöôøi thöïc hieän: Vöông Kim Thaûo Ñôn vò coâng taùc: Tröôøng THCS Thò Traán – Chaâu Thaønh – Taây Ninh. 1. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI: Vieát moät ñoaïn vaên hay vaên baûn maø yù rôøi raïc,khoâng lieân keát ñöôïc caùc yù thì chaúng nhöõng khoâng haáp daãn ñöôïc ngöôøi ñoïc, maø coù khi laøm cho ngöôøi ñoïc khoâng hieåu hoaëc hieåu sai vaán ñeà maø mình muoán trình baøy. Thaät vaäy, hieän nay thöïc traïng hoïc sinh Tröôøng Trung hoïc cô sôû noùi chung, hoïc sinh ôû lôùp 8a3 Tröôøng trung hoïc cô sôû Thò Traán noùi rieâng ña soá ñeàu raát yeáu veà khaâu lieân keát yù trong khi vieát vaên. Ñoù laø vaán ñeà maø nhieàu giaùo vieân cuõng nhö baûn thaân toâi luoân traên trôû coá tìm ra giaûi phaùp khaéc phuïc. Vì theá toâi ñaõ choïn giaûi phaùp: “Caûi tieán phöông phaùp daïy hoïc sinh lieân keát yù trong phaân moân Taäp laøm vaên.” Vôùi giaûi phaùp naøy, toâi vaän duïng vaøo thöïc hieän ôû lôùp 8a3 tröôøng trung hoïc cô sôû Thò Traán ñang giaûng daïy. 2. ÑOÁI TÖÔÏNG, PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU: a/ Ñoái töôïng hoïc sinh lôùp 8a3, Tröôøng THCS Thò Traán. b/ Phöông phaùp nghieân cöùu Nghieân cöùu taøi lieäu: Saùch giaùo khoa, saùch giaùo vieân, saùch thieát keá baøi giaûng Ngöõ Vaên 8, taøi lieäu boài döôõng giaùo duïc thöôøng xuyeân cho giaùo vieân THCS. Ñieàu tra: tieán haønh ñieàu tra qua caùc baøi kieåm tra cuûa hoïc sinh. 3. ÑEÀ TAØI ÑÖA RA GIAÛI PHAÙP MÔÙI: * Ñeà taøi ñöa ra vaán ñeà daïy hoïc sinh lieân keát yù cho hoïc sinh lôùp 8a3 Tröôøng trung hoïc cô sôû Thò Traán, nhaèm goùp phaàn naâng cao chaát löôïng giaûng daïy boä moân Ngöõ Vaên, cuõng nhö giuùp hoïc sinh vieát ñöôïc moät ñoaïn vaên maïch laïc taêng tính haáp daãn cho ngöôøi ñoïc. 4. HIEÄU QUAÛ AÙP DUÏNG: Hoïc sinh coù theå nhaän ra ñöôïc loãi lieân keát yù trong moät ñoaïn vaên cuï theå vaø bieát caùch söûa laïi. Caùc em coù höôùng lieân keát caâu vaên, ñoaïn vaên toát hôn khi laøm vaên. 5. PHAÏM VI AÙP DUÏNG: Tröôùc tieân laø aùp duïng cho lôùp 8a3 Tröôøng trung hoïc cô sôû Thò Traán. Neáu qua ñöôïc thöïc tieãn chaát löôïng ñöôïc naâng cao, toâi seõ aùp duïng cho caùc naêm hoïc tieáp theo vaø nhaân roäng ra toaøn tröôøng. A. MÔÛ ÑAÀU I. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI: Vieát moät ñoaïn vaên hay vaên baûn maø yù rôøi raïc, khoâng lieân keát ñöôïc caùc yù thì chaúng nhöõng khoâng haáp daãn ñöôïc ngöôøi ñoïc, maø coù khi laøm cho ngöôøi ñoïc khoâng hieåu ñöôïc hoaëc hieåu sai vaán ñeà maø mình muoán trình baøy. Thaät vaäy, hieän nay thöïc traïng hoïc sinh caùc tröôøng trung hoïc cô sôû noùi chung, hoïc sinh lôùp 8a3 tröôøng trung hoïc cô sôû Thò Traán Chaâu Thaønh noùi rieâng ña soá ñeàu raát yeáu veà khaâu lieân keát yù trong khi vieát vaên keå caû hoïc sinh khaù gioûi. Ñoù laø vaán ñeà maø nhieàu giaùo vieân cuõng nhö chính baûn thaân toâi luoân traên trôû coá tìm ra höôùng khaéc phuïc ñeå giuùp caùc em vieát ñöôïc baøi vaên hay, lieân keát caùc yù chaët cheõ nhaèm thuyeát phuïc ngöôøi ñoïc, cuoái cuøng toâi ñaõ nghó ra giaûi phaùp : “ Caûi tieán phöông phaùp daïy hoïc sinh lieân keát yù trong phaân moân Taäp laøm vaên” vaø theå nghieäm phöông phaùp naøy ôû lôùp 8a3 tröôøng trung hoïc cô sôû Thò Traán Chaâu Thaønh – Taây Ninh. II. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU: Ñeå thöïc hieän giaûi phaùp treân, toâi ñaõ ñöa ra vaán ñeà naøy ñeå cuøng toå khoái boä moân baøn baïc nhaèm tìm ra giaûi phaùp toái öu ñeå giuùp hoïc sinh trong tröôøng noùi chung vaø lôùp 8a3 noùi rieâng bieát caùch lieân keát yù khi vieát vaên, ñeå coù ñöôïc baøi vaên maïch laïc, loâi cuoán. III. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU: Naêm hoïc 2010-2011 vôùi phaïm vi nghieân cöùu haïn heïp cuûa moät lôùp ôû tröôøng trung hoïc cô sôû Thò Traán Chaâu Thaønh, toâi ñi saâu vaøo nghieân cöùu “phöông phaùp giuùp hoïc sinh lieân keát yù khi vieát vaên” cuï theå ôû lôùp 8a3. IV. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU: Phöông phaùp ñoïc taøi lieäu, tích luyõ chuyeân moân. Toâi ñaõ tieán haønh tham khaûo caùc taøi lieäu: Saùch giaùo khoa, saùch giaùo vieân, saùch thieát keá baøi giaûng, hoïc vaên daïy vaên, taïp chí giaùo duïc, Theá giôùi trong ta… Phöông phaùp trao ñoåi troø chuyeän: Trao ñoåi vôùi giaùo vieân boä moân, toå khoái chuyeân moân. Phöông phaùp ñieàu tra thaêm doø: Tieán haønh kieåm tra caùc baøi kieåm tra cuûa hoïc sinh. Ghi ra soå tay nhöõng ñoaïn vaên coù yù rôøi raïc ñeå ñeán tieát phuï ñaïo seõ söûa laïi cho hoïc sinh. Phöông phaùp thöïc nghieäm thoáng keâ vaø moät soá phöông phaùp khaùc. B. NOÄI DUNG I. CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN: ÔÛ moân Ngöõ vaên ñaëc bieät laø muoán reøn cho hoïc sinh veà Tieáng Vieät thì lieân keát yù khi vieát vaên laø moät vieäc laøm khaù khoù khaên, khoâng theå tieán haønh moät caùch nhanh choùng maø phaûi coù thôøi gian khaù daøi, môùi coù taùc duïng, neân ñoái vôùi thôøi gian ñöôïc qui ñònh saép xeáp cuûa nhaø tröôøng giaùo vieân khoâng theå naøo thöïc hieän ñuû. Vì theá phaûi taän duïng thôøi gian hoïc phuï ñaïo traùi buoåi vaø töï hoïc ôû nhaø cuûa hoïc sinh. Khaâu chuaån bò cuõng raát coâng phu, giaùo vieân phaûi taäp hôïp nhöõng loãi veà lieân keát yù cuûa hoïc sinh trong quyeån soå tay, ñeå qua caùc giôø daïy söûa laïi cho hoïc sinh, vaán ñeà lieân keát yù khi vieát taäp laøm vaên ( Caùc ñoaïn vaên naøy ñöôïc laáy töø caùc baøi kieåm tra) hoaëc choïn laáy moät ñoaïn vaên ôû caùc taøi lieäu khaùc. II. CÔ SÔÛ THÖÏC TIEÃN: Hieän nay hoïc sinh caùc lôùp trong tröôøng noùi chung vaø hoïc sinh lôùp 8a3 noùi rieâng ñeàu raát yeáu ôû khaâu lieân keát yù khi vieát moät ñoaïn vaên hay taïo laäp vaên baûn. Qua baøi vieát soá 1 toâi ñaõ thu nhaän ñöôïc keát quaû nhö sau: Loaïi gioûi : 05/39 hoïc sinh ( chieám tæ leä 12,8% ) Loaïi khaù: 08/39 hoïc sinh ( chieám tæ leä 20,5% ) Loaïi trung bình : 21/39 hoïc sinh ( chieám tæ leä 53,9% ) Loaïi yeáu : 05/39 hoïc sinh ( chieám tæ leä 12,8% ) Vôùi lyù do ñoù, toâi ñaõ tìm giaûi phaùp goùp phaàn giuùp hoïc sinh naâng cao vaán ñeà lieân keát yù khi vieát ñoaïn vaên hay xaây döïng moät vaên baûn. Ñaëc bieät laø khi caùc em chuaån bò cho naêm hoïc cuoái caáp saép ñeán. III. NOÄI DUNG VAÁN ÑEÀ: 1) Vaán ñeà ñaët ra: ¯ Thuaän lôïi: Ñöôïc söï quan taâm giuùp ñôõ cuûa Ban giaùm hieäu nhaø tröôøng cuõng nhö toå khoái boä moân. Ña soá hoïc sinh ñeàu ngoan coù tinh thaàn hoïc hoûi. Ñöôïc söï quan taâm cuûa phuï huynh hoïc sinh. Tröôøng coù ñaày ñuû cô sôû vaät chaát ñeå phuïc vuï cho vieäc daïy hoïc theo phöông phaùp môùi do ñoù giaùo vieân coù ñieàu kieän hôn khi giuùp hoïc sinh tieáp thu kieán thöùc theo phöông phaùp hieän ñaïi. ¯ Khoù khaên: Keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh coøn yeáu. Moät soá em chöa xaùc ñònh ñuùng muïc ñích cuûa vieäc hoïc taäp, coøn yeáu ôû khaâu lieân keát yù khi vieát baøi taäp laøm vaên. Moät soá phuï huynh vaãn chöa quan taâm ñuùng möùc vieäc hoïc taäp cuûa con em mình. 2 ) Phaàn chuaån bò: - Giaùo vieân cho hoïc sinh laøm baøi kieåm tra ñònh kì. Luùc chaám baøi ghi vaøo soå tay caùc loãi veà lieân keát yù cuûa hoïc sinh sau ñoù ñeán tieát hoïc ñònh höôùng söûa chöõa cho hoïc sinh. - Choïn nhöõng ñoaïn vaên sai loãi ñôn giaûn, deã söûa cho hoïc sinh söûa taïi lôùp trong phaàn luyeän taäp, cuûng coá baøi hoaëc trong caùc giôø traû baøi kieåm tra. - Nhöõng ñoaïn vaên sai loãi phöùc taïp, khoù söûa höôùng daãn cho hoïc sinh veà nhaø töï söûa tröôùc, sau ñoù ñeán giôø hoïc phuï ñaïo söûa hoaøn chænh cho hoïc sinh. - Rieâng hoïc sinh caàn coù quyeån soå tay rieâng ñeå ghi cheùp laïi nhöõng ñoaïn vaên hay, lieân keát yù chaët cheõ. 3 ) Aùp duïng thöïc tieãn vaøo tieát daïy cuï theå ôû baøi: “Lieân keát caùc ñaïn vaên trong vaên baûn” ôû saùch giaùo khoa Ngöõ Vaên 8 taäp I. Töôøng thuaät tieát daïy: Tuaàn:4 Tieát:16 LIEÂN KEÁT CAÙC ÑOAÏN VAÊN TRONG VAÊN BAÛN I/Muïc tieâu baøi daïy: 1. Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh - Sự lieân keát giöõa caùc ñoïan, caùc phöông tieän lieân keát ñoaïn ( töø lieân keát vaø caâu noái) - Taùc duïng cuûa vieäc lieân keát caùc ñoïan vaên trong quaù trình taïo laäp vaên baûn. 2. Kyõ naêng - Nhaän bieát, söû duïng ñöôïc caùc caâu, caùc töø coù chöùc naêng taùc duïng lieân keát caùc ñoïan trong moät vaên baûn. 3. Thaùi ñoä - Giaùo duïc hoïc sinh bieát vaän duïng kieán thöùc ñeå coù phöông phaùp lónh hoäi, caûm thuï taùc phaåm vaên hoïc. II/ Troïng taâm: Söï lieân keát caùc ñoaïn. Caùc phöông tieän lieân keát ñoaïn. Taùc duïng cuûa vieäc lieân keát ñoaïn trong quaù trình taïo laäp vaên baûn III/ Chuaån bò Giaùo vieân: : SGK, VBT, baûng phuï. Hoïc sinh: VBT, SGK , soaïn baøi. IV/Tieán trình 1. OÅn ñònh toå chöùc 2. Kieåm tra mieäng: ? Ñoaïn vaên laø gì? ? Theá naøo laø töø ngöõ chuû ñeà? ? Theá naøo laø caâu chuû ñeà? 3 Giaûng baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung ghi baûng * Giôùi thieäu baøi : Lieân keát ñoaïn vaên nhaèm muïc ñích laøm cho yù cuûa caùc ñoaïn vöøa phaân bieät nhau, vöøa lieàn maïch vôùi nhau moät caùch hôïp lí, taïo tính chænh theå cho vaên baûn. Vaäy taùc duïng cuûa vieäc lieân keát ñoaïn vaên trong vaên baûn vaø caùch lieân keát caùc ñoaïn vaên trong vaên baûn nhö theá naøo? Tieát naøy chuùng ta seõ ñi vaøo tìm hieåu Lieân keát caùc ñoaïn vaên trong vaên baûn. Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu taùc duïng cuûa vieäc lieân keát caùc ñoaïn vaên trong vaên baûn. GV treo baûng phuï ví duï 1 sgk/50 Goïi hoïc sinh ñoïc 2 ñoaïn vaên ôû muïc 1 SGK/50 ? Hai ñoaïn vaên treân coù moái lieân heä gì khoâng? Vì sao? - Ñoaïn 1: Taû caûnh saân tröôøng Myõ Lyù trong ngaøy khai tröôøng. - Ñoaïn 2: Neâu caûm nhaän cuûa “toâi” trong 1 laàn gheù thaêm tröôøng tröôùc ñaây. => Hai ñoaïn vaên tuy cuøng vieát veà 1 ngoâi tröôøng nhöng giöõa vieäc taû caûnh hieän taïi vôùi caûm nhaän veà ngoâi tröôøng khoâng coù söï gaén boù nhau. Bôûi theo loâgic thoâng thöôøng thì ñoaïn vaên 2 phaûi noùi veà caûm giaùc cuûa “toâi” ôû thôøi ñieåm hieän taïi khi chöùng kieán ngaøy töïu tröôøng nhö vaäy thì ngöôøi ñoïc seõ khoâng caûm thaáy huït haãng khi ñoïc ñoaïn vaên thöù hai. * Goïi hoïc sinh ñoïc laïi 2 ñoaïn vaên ôû muïc 2 SGK/50,51 ? Cuïm töø “tröôùc ñoù maáy hoâm” boå sung yù nghóa gì cho ñoaïn vaên thöù hai? - Xaùc ñònh roõ thôøi gian xaûy ra trong quaù khöù. ? Sau khi theâm cuïm töø naøy vaøo, 2 ñoaïn vaên ñaõ baûo ñaûm tính maïch laïc chöa? - Ñaõ neâu roõ thôøi ñieåm 2 ñoaïn lieàn yù, lieàn maïchcuïm töø “ tröôùc ñoù maáy hoâm” laø phöông tieän lieân keát ñoaïn. ? Söû duïng phöông tieän lieân keát trong vaên baûn coù taùc duïng gì? - Laøm cho caùc ñoaïn vaên coù söï lieân keát chaët cheõ veà yù vôùi nhau. ? Nhö vaäy khi laøm vaên giöõa caùc ñoaïn vaên phaûi ñaûm baûo yeâu caàu gì? - Hoïc sinh ñoïc yù 1 cuûa ghi nhôù SGK/53 Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh caùch lieân keát caùc ñoaïn vaên trong vaên baûn Goïi hoïc sinh ñoïc VD a ? Tìm 2 khaâu trong quaù trình lónh hoäi vaø caûm thuï taùc phaåm vaên hoïc? ? Nhö vaäy ta thaáy moái quan heä giöõa 2 ñoaïn vaên laø moái quan heä gì? - Quan heä lieät keâ. ? Haõy tìm caùc töø ngöõ lieân keát trong 2 ñoaïn vaên treân. - Baét ñaàu laø, sau laø ® vöøa coù taùc duïng chuyeån ñoaïn vöøa bieåu hieän quan heä lieät keâ. ? Haõy cho theâm vaøi ví duï veà caùc töø ngöõ coù taùc duïng töông töï - Tröôùc heát, ñaàu tieân, cuoái cuøng, sau nöõa, moät maët, maët khaùc, moät laø, hai laø, theâm vaøo ñoù, ngoaøi ra … D Goïi hoïc sinh ñoïc VDb. ? 2 ñoaïn vaên coù quan heä yù nghóa nhö theá naøo vôùi nhau? ( töông phaûn) ? Moái quan heä ñoù ñöôïc bieåu thò baèng töø naøo? (Nhöng) ? Keå teân 1 vaøi töø chuyeån giai ñoaïn coù yù nghóa ñoái laäp (töông phaûn) - Traùi laïi, tuy vaäy, tuy nhieân, ngöôïc laïi, song song. D Giaùo vieân duøng phaán maøu gaïch chaân töø “ñoù” ? Cho bieát töø “ñoù” thuoäc loaïi töø naøo? “Tröôùc ñoù” laø töø khi naøo? - “Ñoù” chæ töø ® taïo söï lieân keát giöõa 2 ñoaïn vaên. Vaäy chæ töø cuõng coù taùc duïng lieân keát, ngoaøi ra ñaïi töø cuõng coù theå laøm phöông tieän lieân keát ? Keå theâm - Ñoù, naøy, aáy, theá … D Goïi hoïc sinh ñoïc VDd ? Phaân tích moái quan heä yù nghóa giöõa 2 ñoaïn vaên treân? - Quan heä cuï theå – khaùi quaùt. Ñoaïn 2 toång keát nhöõng vaán ñeà neâu ra ôû ñoaïn 1 D Tìm töø ngöõ lieân keát trong 2 ñoaïn ñoù. Nhaän xeùt veà yù nghóa cuûa nhöõng töø ngöõ naøy. - Noùi toùm laïi D Haõy tìm nhöõng töø ngöõ coù taùc duïng töông töï? - Toùm laïi, toång keát laïi, nhìn chung … ? Ñeå caùc ñoaïn vaên lieàn maïch vôùi nhau chuùng ta thöôøng duøng caùc phöông tieän lieân keát veà töø ngöõ. Cuï theå ñoù laø nhöõng töø ngöõ coù nghóa nhö theá naøo? - Duøng töø ngöõ chöùa yù lieät keâ, ñoái laäp, chæ töø, ñaïi töø thay theá, toång keát, khaùi quaùt … Goïi hoïc sinh ñoïc ñoaïn trích “Ngaøy coâng ñaàu tieân cuûa cu Tí.” (Buøi Hieån) ? Em haõy tìm caâu chuyeån tieáp giöõa 2 ñoaïn vaên. Giaûi thích vì sao caâu ñoù laïi coù taùc duïng chuyeån tieáp? - caâu “ AÙi daø … cô ñaáy” vöøa coù noäi dung nhaéc laïi lôøi baø meï noùi ôû caâu tröôùc ñoù vöøa noùi leân ñieàu dieãn ra trong suy nghó cuûa nhaân vaät ôû caâu sau. ? Nhö vaäy ngoaøi vieäc duøng töø ngöõ ñeå lieân keát, ta coøn coù theå söû duïng nhöõng phöông tieän lieân keát naøo nöõa? - Duøng caâu noái D Goïi hoïc sinh ñoïc yù 2 cuûa ghi nhôù SGK/53 Hoaït ñoäng 3. Luyeän taäp HS thaûo luaän laøm baøi taäp 1,2 Ñaïi dieân 2 nhoùm trình baøy. HS nhaän xeùt. GV söûa chöõa choát laïi. I. Taùc duïng cuûa vieäc lieân keát caùc ñoaïn vaên trong vaên baûn Tröôøng hôïp 1: Hai ñoaïn vaên khoâng coù söï lieân keát do khoâng neâu roõ thôøi ñieåm. Tröôøng hôïp 2: theâm cuïm töø “tröôùc ñoù maáy hoâm” xaùc ñònh roõ thôøi gian ® 2 ñoaïn lieàn yù, lieàn maïch * Ghi nhôù 1/ 53 II. Caùch lieân keát caùc ñoaïn trong vaên baûn 1. Duøng töø ngöõ ñeå lieân keát caùc ñoaïn vaên. Vd a: Hai khaâu: - Tìm hieåu - Caûm thuï - Töø ngöõ lieân keát chöùa yù lieät keâ: baét ñaàu laø, sau laø. VDb Töø ngöõ lieân keát : Ñoù -> Quan heä ñoái laäp ( töông phaûn) VDc “Ñoù” chæ töø Tröôùc ñoù: tröôùc khi ñi hoïc VDd - Töø ngöõ lieân keát: “noùi toùm laïi” ® mang yù nghóa khaùi quaùt, toång keát. 2. Duøng caâu noái ñeå lieân keát ñoaïn vaên: Caâu lieân keát “Aùi daø laïi coøn chuyeän ñi hoïc nöõa cô ñaáy” ® caâu noái * Ghi nhôù (yù 2) /53 III. Luyeän taäp 4. Cuûng coá: ? Em hieåu theá naøo laø lieân keát caùc ñoaïn vaên trong vaên baûn? - Lieân keát laø laøm cho dính laïi, lieàn laïi baèng caùc phöông tieän lieân keát theå hieän quan heä yù nghóa giöõa caùc ñoaïn vaên ? Coù caùc phöông tieän naøo ñeå lieân keát ñoaïn vaên trong vaên baûn? A. Duøng töø noái vaø ñoaïn vaên C. Duøng töø noái vaø caâu noái B. Duøng caâu noái vaø ñoaïn vaên D. Duøng lôøi leõ vaø daãn chöùng 5.Höôùng daãn töï hoïc: * Baøi tieát naøy: - Hoïc baøi: Ghi nhôù, xem caùc VD, baøi taäp - Baøi taäp soá 3 * Chuaån bò baøi tieáp theo: Toùm taét vaên baûn töï söï + Traû lôøi? SGK, taäp toùm taét caùc vaên baûn töï söï + Chuù yù: caùch toùm taét vaên baûn töï söï V/Ruùt kinh nghieäm: ­ Ngoaøi ra phöông phaùp naøy cuõng coù theå tieán haønh trong trong giôø traû baøi kieåm tra cuûa hoc sinh, giôø hoïc phuï ñaïo hay giôø töï hoïc ôû nhaø. ª Trong giôø traû baøi kieåm tra: Trong giôø traû baøi kieåm tra, giaùo vieân coù theå höôùng daãn hoïc sinh söûa taát caû caùc sai soùt maø caùc em maéc phaûi nhö trong phaàn söûa loãi phoå bieán cho hoïc sinh, giaùo vieân coù theå laáy moät hoaëc hai ñoaïn vaên coù yù rôøi raïc khoâng lieân keát maø hoïc sinh maéc phaûi ( khoâng caàn neâu teân hoïc sinh) ghi baûng phuï cho hoïc sinh thaáy vaø höôùng daãn caùc em tìm choã sai cuûa mình vaø höôùng daãn caùc em söûa laïi. ª höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø: Beân caïnh vieäc reøn cho hoïc sinh trong caùc giôø traû baøi kieåm tra, giaùo vieân coù theå choïn moät soá ñoaïn vaên khaùc nhau coù noäi dung rôøi raïc chöa lieân keát yù cho hoïc sinh ghi vaøo baøi taäp. Sau ñoù höôùng daãn hoïc sinh veà nhaø töï söûa vaø giaùo vieân seõ söûa cho hoïc sinh trong giôø phuï ñaïo traùi buoåi. Ví duï: Ñoaïn vaên sai. Ñoaïn 1: Buoåi saùng, söông muoái phuû traéng caønh caây baõi coû. Gioù baác hun huùt thoåi. Nuùi ñoài, thung luõng, laøng baûn chìm trong bieån maây muø. Nhöng maây boø treân maët ñaát traøn vaøo trong nhaø, quaán laáy ngöôøi ñi ñöôøng. Ñoaïn 2: Caém ñi moät mình trong ñeâm. Traän ñòa ñaïi ñoäi 2 ôû phía baõi boài beân moät doøng soâng. Ñaàu muøa laïc hai boá con cuøng vieát ñôn xin ra traän. Muøa thu hoaïch laïc ñaõ vaøo chaëng cuoái. ª Trong giôø hoïc phuï ñaïo: Giaùo vieân coù theå yeâu caàu hoïc sinh chæ ra loãi lieân keát yù trong hai ñoaïn vaên ñaõ yeâu caàu chuaån bò ôû nhaø vaø söûa laïi cho ñuùng. Vôùi söï chuaån bò ôû nhaø, hoïc sinh coù theå deã daøng nhaän thaáy loãi lieân keát yù ôû ñoaïn 1: Ñoaïn 1: Buoåi saùng, söông muoái phuû traéng caønh caây baõi coû. Gioù baác hun huùt thoåi. Nuùi ñoài, thung luõng, laøng baûn chìm trong bieån maây muø. Nhöng maây boø treân maët ñaát traøn vaøo trong nhaø, quaán laáy ngöôøi ñi ñöôøng. => töø Nhöng duøng khoâng phuø hôïp vì quan heä giöõa caâu 3 vaø caâu 4 khoâng phaûi laø quan heä töông phaûn => boû töø Nhöng. => Söûa: Ñoaïn 1: Buoåi saùng, söông muoái phuû traéng caønh caây baõi coû. Gioù baác hun huùt thoåi. Nuùi ñoài, thung luõng, laøng baûn chìm trong bieån maây muø. Maây boø treân maët ñaát traøn vaøo trong nhaø, quaán laáy ngöôøi ñi ñöôøng. Rieâng ôû ñoaïn 2 giaùo vieân caàn gôïi daãn hoïc sinh thaáy ñöôïc yù giöõa caùc caâu chöa lieân keát maïch laïc vôùi nhau. => Söûa: Ñoaïn 2: Caém ñi moät mình trong ñeâm. Traän ñòa ñaïi ñoäi 2 cuûa anh ôû phía baõi boài beân moät doøng soâng. Anh nhôù hoài ñaàu muøa laïc hai boá con cuøng vieát ñôn xin ra traän. Baây giôø, muøa thu hoaïch laïc ñaõ vaøo chaëng cuoái. 4) Keát quaû ñaït ñöôïc: Caùc giai ñoaïn Toát Khaù Trung bình Yeáu SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% Giöõa hoïc kì I 4/39 10.3 7/39 17.9 20/39 51.3 8/38 20.5 Hoïc kì I 5/39 12.8 8/39 20.5 20/39 51.3 6/39 15.4 Giöõa hoïc kì II 6/39 15.4 10/39 25.6 19/39 48.7 4/39 10.3 ­ Töï ñaùnh giaù keát quaû: Töø baûng soá lieäu treân ta thaáy, keát quaû baøi vieát taäp laøm vaên cuûa caùc em ngaøy caøng ñöôïc naâng cao, Ñaëc bieät laø ôû khaâu lieân keát yù. Ñieàu ñoù chöùng minh raèng khi aùp duïng “ Caûi tieán phöông phaùp daïy hoïc sinh lieân keát yù trong phaân moân taäp laøm vaên” cho hoïc sinh lôùp 8a3 tröôøng THCS Thò Traán thì chaát löôïng hoïc taäp moân Ngöõ Vaên ñöôïc naâng leân roõ reät. C. KEÁT LUAÄN ­ Lieân keát yù laø moät yeáu toá raát quan troïng trong vieäc vieát vaên. Giaùo vieân caán chuù yù reøn luyeän cho hoïc sinh kyõ naêng naøy. Neáu ñöôïc chuù yù ñieàu ñoù, hoïc sinh seõ vieát vaên maïch laïc suoân seû hôn. Nhôø vaäy maø keát quaû hoïc taäp moân Ngöõ Vaên cuûa caùc em seõ ñöôïc naâng cao hôn. ­ Baøi hoïc kinh nghieäm: Coá gaéng tìm toøi, saùng taïo trong noäi dung vaø phöông phaùp giaûng daïy ñeå naâng cao chaát löôïng cho hoïc sinh. Taêng cöôøng kieåm tra vieäc chuaån bò baøi ôû nhaø cho hoïc sinh. Phaûi coù tinh thaàn caàu tieán, maïnh daïn ñaêng kí thao giaûng, hoäi giaûng ñeå naâng cao chaát löôïng chuyeân moân. Thöôøng xuyeân döï giôø ñoàng nghieäp ñeå hoïc hoûi ruùt kinh nghieäm cho baûn thaân. Phaùt huy toái ña naêng löïc chuyeân moân. Thöôøng xuyeân tìm toøi saùng taïo ñeå caûi tieán phöông phaùp daïy hoïc. Moãi hoïc sinh phaûi coù quyeån soå tay ñeå ghi laïi nhöõng ñieàu maø mình taâm ñaéc nhaát khi ñoïc nhöõng ñoaïn vaên, ñoaïn thô, saùch baùo,… ­ Höôùng phoå bieán aùp duïng cuûa ñeà taøi: Thoâng qua hoïp toå, trieån khai, thöïc hieän vaø ruùt kinh nghieäm. Tröôùc tieân laø aùp duïng cho lôùp 8a3 neáu qua thöïc tieãn chaát löôïng ñöôïc naâng cao chuùng toâi seõ aùp duïng cho caùc khoaù tieáp theo vaø nhaân roäng ra toaøn tröôøng. Thò Traán, ngaøy 5 thaùng 4 naêm 2011 Ngöôøi thöïc hieän Vöông Kim Thaûo MUÏC LUÏC BAÛN TOÙM TAÉT GIAÛI PHAÙP KHOA HOÏC ……………………………………………1,2 A. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU ………………………………………………………………………………………….. 3 Lí do choïn ñeà taøi ………………………………………………………………………………………………… 3 Ñoái töôïng nghieân cöùu …………………………………………………………………………………….. 3 Phaïm vi nghieân cöùu …………………………………………………………………………………………. 3 Phöông phaùp nghieân cöùu ……………………………………………………………………………… 3,4 B. NOÄI DUNG ………………………………………………………………………………………………………..5 Cô sôû lí luaän …………………………………………………………………………………………………………. 5 Cô sôû thöïc tieãn ……………………………………………………………………………………………………..5 Noäi dung vaán ñeà ………………………………………………………………………………………………… 6 1. Vaán ñeà ñaët ra ……………………………………………………………………………………………….. 6 2. Phaàn chuaån bò ………………………………………………………………………………………………… 6 3. Aùp duïng thöïc tieãn …………………………………………………………………………………. 6,13 4. Keát quaû ñaït ñöôïc ……………………………………………………………………………………… 13 C. KEÁT LUAÄN …………………………………………………………………………………………………… 14 Baøi hoïc kinh nghieäm ……………………………………………………………………………………… 14 Höôùng phoå bieán, aùp duïng ñeà taøi ……………………………………………………………….. 14 D. MUÏC LUÏC …………………………………………………………………………………………………… 15 E. PHIEÁU ÑIEÅM ………………………………………………………………………………………………16 F. NHAÄN XEÙT, ÑAÙNH GIAÙ CUÛA HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC …… 17 PHIEÁU ÑIEÅM Tieâu chuaån Nhaän xeùt Ñieåm Tieâu chuaån 1 ( toái ña 25 ñieåm): ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………………………... ……………………………………………………………… ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. Tieâu chuaån 2 ( toái ña 50 ñieåm): ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. Tieâu chuaån 3 ( toái ña 25 ñieåm): ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. Toång coäng: ……………………………………… ñieåm Xeáp loaïi: …………………………………………. Thò Traán, ngaøy thaùng naêm 2011 Hoï teân giaùm khaûo 1:……………………………………………………………….. chöõ kí :………………………… Hoï teân giaùm khaûo 2:……………………………………………………………….. chöõ kí :……………………….. Hoï teân giaùm khaûo 3:………………………………………………………………….chöõ kí :……………………….. YÙ KIEÁN NHAÄN XEÙT VAØ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC I. CAÁP TRÖÔØNG: 1. Nhaän xeùt: ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Xeáp loaïi: ……………………………………………………………………………………………………………………. Chuû tòch hoäi ñoàng khoa hoïc II. CAÁP HUYEÄN(Phoøng GD&ÑT): 1. Nhaän xeùt: ……………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Chuû tòch hoäi ñoàng khoa hoïc III. CAÁP NGAØNH( Sôû GD&ÑT): 1. Nhaän xeùt: ……………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Chuû tòch hoäi ñoàng khoa hoïc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCải tiến phương pháp dạy học sinh liên kết ý trong phân môn Tập làm văn.doc