Cam kết bảo vệ môi trường nhà máy sản xuất thủy hải sản

I. THÔNG TIN CHUNG - Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn (tiền thân là Công ty Kinh doanh Thủy Hải Sản), được thành lập theo Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 26/05/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tp.HCM, tên giao dịch là SAIGON AQUATIC PRODUCTS TRADING JOINT STOCK COMPANY gọi tắt là APT. Được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ ngày 25/11/2006 đã được Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn thông qua và Luật Doanh nghiệp. Sau khi nhận bàn giao năm 1980 đến năm 1993, Công ty đưa mặt bằng 153 (số củ 47/71) Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú – Tp.HCM vào khai thác sử dụng để làm Phân xưởng sản xuất nước đá Hữu Lợi thuộc Xí nghiệp Đông lạnh Thắng Lợi là đơn vị thành viên trực thuộc Công ty. Đến năm 1994, mặt bằng này Công ty được Nhà nước cho phép hợp tác với một Công ty của Nhật hình thành Liên doanh Thắng Lợi – Aureole để sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai và nước đá khô. Đến năm 2004, Ủy Ban Nhân Dân Tp.HCM ra Quyết định cho phép Liên doanh này được chấm dứt hoạt động và thanh lý hợp đồng, và Công ty đã thu hồi lại phần đất này. Từ năm 2005 đến nay, Công ty sử dụng mặt bằng này đề làm trạm thu mua, tiếp nhận, sơ chế và trung chuyển hàng thủy hải sản khô. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn kết hợp với Công ty Cổ Phần Thiên Ấn tiến hành lập Bản cam kết bảo vệ môi trường cho dự án Sơ chế, Trung chuyển hàng thủy hải sản khơ tại 153 Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú – Tp.HCM.

pdf13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 1970 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cam kết bảo vệ môi trường nhà máy sản xuất thủy hải sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng cuûa Coâng ty Coå Phaàn Kinh Doanh Thuûy Haûi Saûn Saøi Goøn I. THOÂNG TIN CHUNG - Coâng ty Coå phaàn Kinh doanh Thuûy Haûi Saûn Saøi Goøn (tieàn thaân laø Coâng ty Kinh doanh Thuûy Haûi Saûn), ñöôïc thaønh laäp theo Quyeát ñònh soá 2399/QÑ-UBND ngaøy 26/05/2006 cuûa UÛy Ban Nhaân Daân Tp.HCM, teân giao dòch laø SAIGON AQUATIC PRODUCTS TRADING JOINT STOCK COMPANY goïi taét laø APT. Ñöôïc toå chöùc vaø hoaït ñoäng theo Ñieàu leä ngaøy 25/11/2006 ñaõ ñöôïc Ñaïi Hoäi ñoàng Coå ñoâng Coâng ty Coå phaàn Kinh doanh Thuûy Haûi Saûn Saøi Goøn thoâng qua vaø Luaät Doanh nghieäp. Sau khi nhaän baøn giao naêm 1980 ñeán naêm 1993, Coâng ty ñöa maët baèng 153 (soá cuû 47/71) Löông Theá Vinh, Phöôøng Taân Thôùi Hoøa, Quaän Taân Phuù – Tp.HCM vaøo khai thaùc söû duïng ñeå laøm Phaân xöôûng saûn xuaát nöôùc ñaù Höõu Lôïi thuoäc Xí nghieäp Ñoâng laïnh Thaéng Lôïi laø ñôn vò thaønh vieân tröïc thuoäc Coâng ty. Ñeán naêm 1994, maët baèng naøy Coâng ty ñöôïc Nhaø nöôùc cho pheùp hôïp taùc vôùi moät Coâng ty cuûa Nhaät hình thaønh Lieân doanh Thaéng Lôïi – Aureole ñeå saûn xuaát nöôùc uoáng tinh khieát ñoùng chai vaø nöôùc ñaù khoâ. Ñeán naêm 2004, UÛy Ban Nhaân Daân Tp.HCM ra Quyeát ñònh cho pheùp Lieân doanh naøy ñöôïc chaám döùt hoaït ñoäng vaø thanh lyù hôïp ñoàng, vaø Coâng ty ñaõ thu hoài laïi phaàn ñaát naøy. Töø naêm 2005 ñeán nay, Coâng ty söû duïng maët baèng naøy ñeà laøm traïm thu mua, tieáp nhaän, sô cheá vaø trung chuyeån haøng thuûy haûi saûn khoâ. Thöïc hieän toát coâng taùc baûo veä moâi tröôøng, Coâng ty Coå phaàn Kinh doanh Thuûy Haûi Saûn Saøi Goøn keát hôïp vôùi Coâng ty Coå Phaàn Thieân AÁn tieán haønh laäp Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng cho döï aùn Sơ chế, Trung chuyển hàng thủy hải sản khô taïi 153 Löông Theá Vinh, Phöôøng Taân Thôùi Hoøa, Quaän Taân Phuù – Tp.HCM. 1.1 TEÂN DÖÏ AÙN Sơ chế, Trung chuyển haøng thủy hải sản khoâ 1.2 Teân chuû döï aùn - Teân coâng ty vieát baèng tieáng Vieät: COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN Cô quan tö vaán: Coâng ty Coå Phaàn thieân AÁn Ñ/c: 161 Leâ Laâm, Phuù Thaïnh, Taân Phuù, Tp.HCM. Tel/fax 8612912. CP: 0907777875 1 Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng cuûa Coâng ty Coå Phaàn Kinh Doanh Thuûy Haûi Saûn Saøi Goøn - Teân coâng ty vieát baèng tieáng tieáng nöôùc ngoøai: SAIGON AQUATIC PRODUCTS TRADING JOINT STOCK COMPANY - Teân coâng ty vieát taét: ATP 1.3 Ñòa chæ lieân heä - Vaên phoøng Coâng ty ñaët taïi loâ 4-6-8 ñöôøng 1A Khu Coâng nghieäp Taân Taïo, Phöôøng Taân Taïo A, Quaän Bình Taân – Tp.HCM. - Ñòa chæ chi nhaùnh: 153 Löông Theá Vinh, Phöôøng Taân Thôùi Hoøa, Quaän Taân Phuù – Tp.HCM 1.4 Ñaïi dieän chuû döï aùn Ñaïi dieän: OÂng Ñoã Vaên Vinh Chöùc vuï: Toång giaùm ñoác 1.5 Phöông tieän lieân laïc Ñieän thoaïi :08 7541800 Fax: 08 7541808 1.6 Hoà sô phaùp lyù - Quyeát ñònh soá 251/QÑ-UB ngaøy 01/07/1980 cuûa UÛy Ban Nhaân Daân Tp.HCM. - Quyeát ñònh soá 170/QÑ-UB ngaøy 02/03/1999 cuûa UÛy Ban Nhaân Daân Tp.HCM veà vieäc xaùc laäp quyeàn sôû höõu nhaø cuûa Nhaø nöôùc. - Baûn ñoà hieän traïng vò trí ngaøy 28/04/2005 do Trung taâm Ño ñaïc Baûn ñoà thuoäc Sôû Taøi Nguyeân & Moâi tröôøng Tp.HCM laäp. - Bieân baûn ngaøy 22/04/2005 kieåm tra Hieän traïng söû duïng nhaø, xöôûng vaø vaät kieán truùc ñeå phuïc vuï coå phaàn hoaù Coâng ty Kinh doanh Thuûy Haûi Cô quan tö vaán: Coâng ty Coå Phaàn thieân AÁn Ñ/c: 161 Leâ Laâm, Phuù Thaïnh, Taân Phuù, Tp.HCM. Tel/fax 8612912. CP: 0907777875 2 Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng cuûa Coâng ty Coå Phaàn Kinh Doanh Thuûy Haûi Saûn Saøi Goøn Saûn coù söï tham gia cuûa caùc Ban ngaønh chöùc naêng Thaønh phoá, Toång Coâng ty Thöông maïi Saøi Goøn vaø Coâng ty Kinh doanh Thuûy Haûi Saûn. - Quyeát ñònh soá 5196/QÑ-UBND ngaøy 07/10/2005 cuûa UÛy Ban Nhaân Daân Tp.HCM veà vieäc giao taøi saûn coá ñònh cho Coâng ty Kinh doanh Thuûy Haûi Saûn ñeå coå phaàn hoaù. - Quyeát ñònh soá 2399/QÑ-UBND ngaøy 26/05/2006 cuûa UÛy Ban Nhaân Daân Tp.HCM veà pheâ duyeät phöông aùn vaø chuyeån Coâng ty Kinh doanh Thuûy Haûi Saûn thaønh Coâng ty Coå phaàn Kinh doanh thuûy haûi saûn Saøi Goøn. II. ÑÒA ÑIEÅM THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN 2.1 Vò trí thöïc hieän döï aùn Maët baèng 153 Löông Theá Vinh, Phöôøng Taân Thôùi Hoøa, Quaän Taân Phuù – Tp.HCM. Ranh giôùi cuûa khu ñaát döï aùn nhö sau: - Phía Baéc : giaùp nhaø daân - Phía Nam : giaùp nhaø daân - Phía Taây : Giaùp ñöôøng Löông Theá Vinh - Phía Ñoâng : Giaùp nhaø daân Coâng ty nhaän baøn giao theo Quyeát ñònh soá 251/QÑ-UB ngaøy 01/07/1980 cuûa UÛy Ban Nhaân Daân Tp.HCM. Maët baèng naèm taïi maët tieàn ñöôøng, ñoái dieän vôùi Xí nghieäp cheá bieán xuaát khaåu Caàu Tre vaø gaàn caùc cô sôû saûn xuaát ñan xen trong khu vöïc daân cö. Cô quan tö vaán: Coâng ty Coå Phaàn thieân AÁn Ñ/c: 161 Leâ Laâm, Phuù Thaïnh, Taân Phuù, Tp.HCM. Tel/fax 8612912. CP: 0907777875 3 Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng cuûa Coâng ty Coå Phaàn Kinh Doanh Thuûy Haûi Saûn Saøi Goøn 2.2 Hieän traïng cô sôû haï taàng ™ Hieän traïng söû duïng ñaát Töø naêm 2005 ñeán nay, Coâng ty söû duïng maët baèng naøy ñeå laøm traïm thu mua, tieáp nhaän, sô cheá vaø trung chuyeån haøng thuûy haûi saûn khoâ. Hieän taïi, do maët baèng naøy söû duïng laøm laøm traïm thu mua, tieáp nhaän, sô cheá vaø trung chuyeån haøng thuûy haûi saûn khoâ neân khoâng caàn phaûi söûa chöõa theâm, hieän traïng maët baèng vaãn coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu söû duïng. Haøng naêm Coâng ty seõ tieán haønh baûo döôõng duy tu theo ñònh kyø - Dieän tích khuoân vieân : 671,00m2 trong ñoù • Khoâng vi phaïm loä giôùi : 366,90m2 • Vi phaïm loä giôùi : 304,10m2 (Trích soá lieäu ño ñaïc cuûa Trung taâm Ño ñaïc baûn ñoà – Sôû Taøi nguyeân & Moâi tröôøng Tp.HCM soá 85564-4/ÑÑBÑ-VP12 ngaøy 28/04/2005). - Dieän tích xaây döïng : 375,10m2 trong ñoù: • Khoâng vi phaïm loä giôùi : 129,10m2 • Vi phaïm loä giôùi : 246,00m2 - Dieän tích söû duïng : 375,10m2 - Dieän tích saân : 241,90m2 Cô quan tö vaán: Coâng ty Coå Phaàn thieân AÁn Ñ/c: 161 Leâ Laâm, Phuù Thaïnh, Taân Phuù, Tp.HCM. Tel/fax 8612912. CP: 0907777875 4 Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng cuûa Coâng ty Coå Phaàn Kinh Doanh Thuûy Haûi Saûn Saøi Goøn ™ Heä thoáng ñieän Do nhu caàu söû duïng maët baèng cho döï aùn naøy chæ laø traïng trung chuyeån vaø thu mua vôùi qui moâ nhoû neân löôïng ñieän söû duïng khoâng nhieàu. Heä thoáng caùp ñieän trong khu vöïc hoøan toøan coù theå ñaùp öùng ñöôïc. ™ Heä thoáng caáp nöôùc Nguoàn nöôùc caáp cho Döï aùn laø heä thoáng caáp nöôùc chung cuûa khu vöïc do Thuûy cuïc cung caáp ™ Hieän traïng thoaùt nöôùc Heä thoáng thoaùt nöôùc cuûa Quaän Taân Phuù töông ñoái ñaõ hoaøn chænh. Tuy nhieân chöa coù heä thoáng thoaùt nöôùc möa taùch rieâng vôùi nöôùc thaûi. Nöôùc thaûi töø coáng chung cuûa khu vöïc seõ ñoå ra keânh Taân Hoùa – Loø Goám Keát luaän Khu vöïc Döï aùn naèm trong noäi thaønh neân raát thuaän lôïi veà cô sôû haï taàng nhö caáp thoaùt nöôùc, giao thoâng, cung caáp ñieän vaø thoâng tin lieân laïc vaø xöû lyù chaát thaûi. 2.3 Nguoàn tieáp nhaän nöôùc thaûi, khí thaûi. Nguoàn tieáp nhaän nöôùc thaûi sinh hoaït vaø nöôùc möa chaûy traøn cuûa döï aùn laø heä thoáng thoaùt nöôùc chung cuûa khu vöïc quaän Taân Phuù. Nguoàn tieáp nhaän khí thaûi laø moâi tröôøng khoâng khí khu vöïc daân cö naèm trong ñoâ thò. III. QUY MO DÖÏ AÙN 3.1 Phaïm vi kinh doanh vaø voán ñaàu tö Phaïm vi kinh doanh: Coâng ty söû duïng maët baèng naøy ñeà laøm traïm thu mua, tieáp nhaän, sô cheá vaø trung chuyeån haøng thuûy haûi saûn kho⠃ Toång möùc ñaàu tö döï kieán : 80.000.000 ñoàng Cô quan tö vaán: Coâng ty Coå Phaàn thieân AÁn Ñ/c: 161 Leâ Laâm, Phuù Thaïnh, Taân Phuù, Tp.HCM. Tel/fax 8612912. CP: 0907777875 5 Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng cuûa Coâng ty Coå Phaàn Kinh Doanh Thuûy Haûi Saûn Saøi Goøn ƒ Hình thöùc ñaàu tö : Ñaàu tö caûi taïo söûa chöõa 3.2 Muïc tieâu thaønh laäp döï aùn Coâng ty söû duïng maët baèng laøm traïm thu mua, tieáp nhaän, sô cheá vaø trung chuyeån haøng thuûy haûi saûn khoâ. 3.3 Quy trình vaø tieán ñoä xaây döïng Do maët baèng naøy söû duïng laøm laøm traïm thu mua, tieáp nhaän, sô cheá vaø trung chuyeån haøng thuûy haûi saûn khoâ neân khoâng caàn phaûi söûa chöõa theâm, hieän traïng maët baèng vaãn coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu söû duïng. Haøng naêm Coâng ty seõ tieán haønh baûo döôõng duy tu theo ñònh kyø 3.4 Danh muïc maùy moùc thieát bò trang bò cho cô sôû Baûng 3.1. Danh muïc caùc trang thieát bò STT Teân thieát bò Soá löôïng Tình traïng 1 Ñieän thoïai 1 80% 2 Maùy caáp laïnh 1 80% 3 Fax 2 80% 4 Baøn laøm vieäc 6 80% 5 Caùc thieát bò vaên phoøng khaùc IV. CAÙC NHU CAÀU CUÛA DÖÏ AÙN 4.1 Nhu caàu lao ñoäng, ñieän vaø nöôùc - Nhu caàu lao ñoäng: khoûang 30 ngöôøi. - Nhu caàu ñieän: Nhu caàu söû duïng ñieän cuûa döï aùn laø khoûang 10 kW/ngaøy. Cô quan tö vaán: Coâng ty Coå Phaàn thieân AÁn Ñ/c: 161 Leâ Laâm, Phuù Thaïnh, Taân Phuù, Tp.HCM. Tel/fax 8612912. CP: 0907777875 6 Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng cuûa Coâng ty Coå Phaàn Kinh Doanh Thuûy Haûi Saûn Saøi Goøn - Nhu caàu caáp nöôùc: Nhu caàu söû duïng nöôùc trong giai ñoïan hoïat ñoäng döï aùn chæ bao goàm nöôùc caáp cho sinh hoaït: 30 ngöôøi x 20 lít/ngöôøi/ngaøy = 0,6 m3/ngaøy. Hieän ñaõ coù vaên baûn keâ khai nhu caàu söû duïng nöôùc caáp taïi ñòa chæ naøy. V. CAÙC TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG 5.1 Caùc loaïi chaát thaûi phaùt sinh 5.1.1 O nhieãm khoâng khí vaø tieáng oàn 9 Tieáng oàn Tieáng oàn phaùt sinh chuû yeáu do maùy neùn khí duøng cho buoàng caáp laïnh vaø phöông tieän vaän taûi chuyeân chôû haøng hoùa ñeán vaø ñi khoûi döï aùn. Ñaây laø nguoàn gaây oàn khoâng ñaùng keå vì tính chaát hoïat ñoäng cuûa maët baèng naøy khoâng quaù lôùn, chuû yeáu laøm traïm trung chuyeån. Sau ñaây laø baûng tham khaûo möùc ñoä oàn ñoái vôùi moät soá loïai xe. Baûng 5.1. Tieáng oàn gaây ra bôûi caùc loaïi phöông tieän giao thoâng Loaïi xe Tieáng oàn (dB) Xe du lòch Xe mini bus Xe theå thao Xe vaän taûi Xe moâ toâ 4 thì Xe moâ toâ 2 thì Maùy laïnh 77 84 91 93 94 85 40-50 [Nguoàn: thoáng keâ töø caùc soá lieäu quan traéc thöïc teá] Theo baûng tham khaûo treân ta coù theå döï baùo, möùc oàn trung bình taïi khu vöïc kinh doanh coù theå leân ñeán 70 - 80dB. 9 Buïi Buïi sinh ra do hoïat ñoäng cuûa döï aùn naøy chuû yeáu laø töø quaù tình boác dôû ñoùng goùi thuûy haûi saûn khoâ, buïi do phöông tieän vaän chuyeån gaây ra. Tuy nhieân löôïng naøy raát khoâng ñaùng keå. Cô quan tö vaán: Coâng ty Coå Phaàn thieân AÁn Ñ/c: 161 Leâ Laâm, Phuù Thaïnh, Taân Phuù, Tp.HCM. Tel/fax 8612912. CP: 0907777875 7 Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng cuûa Coâng ty Coå Phaàn Kinh Doanh Thuûy Haûi Saûn Saøi Goøn Taùc ñoäng do buïi: buïi coù theå gaây aûnh tröïc tieáp ñeán söùc khoûe ngöôøi lao ñoäng neáu noàng ñoä buïi quaù cao vaø tieáp xuùc thöôøng xuyeân. Tuy nhieân vôùi thôøi gian boác dôû haøng hoùa khoâng nhieàu, aûnh höôûng naøy laø khoâng lôùn. 9 Khí thaûi ƒ O nhieãm do giao thoâng vaän taûi. ƒ Muøi hoâi töø nguyeân lieäu möïc trong quaù trình sô cheá, phaân loïai vaø ñoùng goùi thuûy haûi saûn kho. ¾ Khí thaûi giao thoâng Möùc ñoä oâ nhieãm giao thoâng phuï thuoäc nhieàu vaøo chaát löôïng ñöôøng saù, löu löôïng, chaát löôïng xe qua laïi vaø soá löôïng nhieân lieäu tieâu thuï. Xe oâ toâ söû duïng xaêng khi chaïy 1km treân ñöôøng phoá seõ thaûi vaøo khoâng khí caùc chaát oâ nhieãm nhö baûng sau: Baûng 4.2 Taûi löôïng oâ nhieãm do caùc phöông tieän giao thoâng Taûi löôïng oâ nhieãm (g/km) Chaát oâ nhieãm Ñoäng cô 2.000 cc Buïi 0,07 0,07 0,07 SO2 1,9 x S 2,22 x S 2,74 x S NO2 1,64 1,87 2,25 CO 45,6 45,6 45,6 VOC 3,86 3,86 3,86 Nguoàn : Rapid Environmental Assessment, WHO, 1995 S laø haøm löôïng löu huyønh trong xaêng (0,1%) Cô quan tö vaán: Coâng ty Coå Phaàn thieân AÁn Ñ/c: 161 Leâ Laâm, Phuù Thaïnh, Taân Phuù, Tp.HCM. Tel/fax 8612912. CP: 0907777875 8 Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng cuûa Coâng ty Coå Phaàn Kinh Doanh Thuûy Haûi Saûn Saøi Goøn Tuy nhieân nguoàn oâ nhieãm naøy khoâng nhieàu, chuû yeáu laø do xe vaän chuyeån haøng hoùa ñeán vaø ñi khoûi döï aùn. Nguoàn oâ nhieãm naøy chæ aûnh höôûng phaïm vi beân ngoøai khu nhaø, thôøi gian löu laïi ngaén neân khoâng ñaùng keå. ¾ O nhieãm do muøi hoâi Taïi khu vöïc toàn tröõ, haøng hoùa ñöôïc baûo quaûn trong kho laïnh neân khoâng phaùt sinh muøi ñaùng keå, muøi phaùt sinh chuû yeáu töø coâng ñoïan taäp keát phaân loïai vaø ñoùng goùi saûn phaåm caùc khí thaûi paùt sinh chuû yeáu NH3, H2S,…. Tuy nhieân muøi naøy deã daøng khoáng cheá bôûi caùc bieän phaùp kyõ thuaät. Caùc loaïi khí thaûi naøy laø nguoàn phaân taùn vaø phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá neân khoâng theå tính toaùn chính xaùc taûi löôïng vaø noàng ñoä. Coâng ty seõ ñöa ra caùc giaûi phaùp khoáng cheá vaø giaùm saùt caùc loaïi khí thaûi naøy nhaèm giaûm thieåu toái ña taùc ñoäng tôùi moâi tröôøng. Ngoøai ra, muøi hoâi töø heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cuõng seõ ñöôïc löu yù trong löïa choïn phöông aùn xöû lyù vaø coâng taùc vaän haønh, coù bieän phaùp khoáng cheá nhaèm laøm giaûm toái ña taùc ñoäng phaûn caûm naøy. 5.1.2 Nöôùc thaûi ™ Nöôùc thaûi sinh hoaït Soá löôïng coâng nhaân tham gia laøm vieäc tröïc tieáp taïi döï aùn khoaûng 30 ngöôøi. Bình quaân löôïng nöôùc thaûi ra haøng ngaøy laø: 20l/ngöôøi.ngaøy x 30 ngöôøi = 0,6 m3/ngaøy. Nöôùc thaûi sinh hoaït töø hoaït ñoäng veä sinh caù nhaân ñöôïc thaûi vaøo haàm töï hoaïi nhö caùc hoä daân xung quanh. ™ Nöôùc möa chaûy traøn Khu vöïc hoïat ñoäng ñeàu naèm trong nhaø, coù maùi che. Nöôùc möa chuû yeáu laø nöôùc chaûy töø noùc nhaø, qua maùng thu, xuoáng oáng gom nöôùc möa roài chaûy tröïc tieáp ra coáng thoùat cuûa khu vöïc daân cö. 5.1.3 Chaát thaûi raén Cô quan tö vaán: Coâng ty Coå Phaàn thieân AÁn Ñ/c: 161 Leâ Laâm, Phuù Thaïnh, Taân Phuù, Tp.HCM. Tel/fax 8612912. CP: 0907777875 9 Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng cuûa Coâng ty Coå Phaàn Kinh Doanh Thuûy Haûi Saûn Saøi Goøn _ Raùc saûn xuaát: Bao bì ñoùng, môû goùi haøng hoùa, daây coät laø loaïi chaát thaûi khoâng nguy haïi. Löôïng raùc naøy khoaûng 15kg/ngaøy. Haàu heát ñöôïc baùn cho muïc ñích taùi sinh. _ Raùc sinh hoaït: cuûa coâng nhaân soá coâng nhaân laøm vieäc laø 30 ngöôøi, löôïng raùc thaûi ra haøng ngaøy laø khoaûng 5 kg. 5.2 Caùc taùc ñoäng khaùc ™ Taùc ñoäng do söï coá moâi tröôøng Trong quaù trình hoïat ñoäng döï aùn coù theå xaûy ra caùc söï coá nhö sau: - Söï coá chaùy noå: söï coá naøy ít coù khaû naêng xaûy ra, tuy nhieân coâng taùc PCCC vaãn ñöôïc coâng ty luoân chuù troïng, maët baèng coù döï tröõ nhöõng bình chöûa chaùy. VI. BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU TAÙC ÑOÄNG TIEÂU CÖÏC a. Toå chöùc lao ñoäng Chuû ñaàu tö khi cho coâng nhaân thu mua, phaân loïai, ñoùng goùi thuûy haûi saûn khoâ seõ thöïc hieän caùc bieän phaùp nhö : - Toå chöùc lao ñoäng hôïp lyù, traùnh tình traïng cho moät coâng nhaân laøm vieäc quaù laâu taïi moät vò trí, deã gaây ra choùang vaùng - Söû duïng heä thoáng laøm laïnh vaø thoâng gioù hôïp lyù, ñaûm baûo söùc khoûe cho coâng nhaân. - Thöïc hieän ñaày ñuû caùc qui ñònh an toaøn giao thoâng, nhaát laø ñoái vôùi giôø giaác cuûa xe taûi khi ra vaøo khu daân cö. - Cung caáp ñaày ñuû caùc phöông tieän baûo hoä lao ñoäng cho coâng nhaân nhö muõ, khaåu trang, quaàn aùo, giaøy uûng. - Giaùm saùt vaø baûo ñaûm coâng nhaân phaûi tuaân thuû nghieâm chænh caùc nguyeân taéc an toaøn lao ñoäng vaø veä sinh moâi tröôøng. Chuû ñaàu tö seõ cöû nhaân vieân Cô quan tö vaán: Coâng ty Coå Phaàn thieân AÁn Ñ/c: 161 Leâ Laâm, Phuù Thaïnh, Taân Phuù, Tp.HCM. Tel/fax 8612912. CP: 0907777875 10 Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng cuûa Coâng ty Coå Phaàn Kinh Doanh Thuûy Haûi Saûn Saøi Goøn chuyeân traùch ñeå theo doõi vaø höôùng daãn coâng taùc an toaøn lao ñoäng veä sinh moâi tröôøng. b. Xöû lyù chaát thaûi 6.2.1 Khí thaûi Do khí thaûi khoâng phaùt sinh trong hoaït ñoäng, neânkhoâng caàn thieát thöïc hieän nhöõng bieän phaùp xöû lyù. Ngoaøi ra ñeå ñaûm baûo söùc khoûe cho coâng nhaân trong lao ñoäng Coâng ty coù trang bò khaåu trang vaø duïng cuï veä sinh, an toaøn khi thi saûn xuaát. 6.2.2 Muøi Do muøi phaùt sinh cuïc boä taïi maët baèng trong hoaït ñoäng cuûa döï aùn Coâng ty seõ trang bò caùc cöûa phoøng cheá bieán ñuû kín ñeå haïn cheá toái ña muøi. Ñoàng thôøi trang bò theâm quaït huùt ñeå ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng. 6.2.2 Bieän phaùp giaûm thieåu tieáng oàn töø hoaït ñoäng cuûa maùy neùn caáp laïnh. √ Qui ñònh caùc phöông tieän vaän taûi khoâng hoaït ñoäng vaøo giôø nghæ ngôi cuûa khu vöïc daân cö √ Tuaân thuû thôøi gian haïn cheá löu thoâng cuûa khu vöïc. 6.2.3 Chaát thaûi raén - Raùc thaûi phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát chuû yeáu bao bì PE, PP seõ ñöôïc baùn cho muïc ñích taùi sinh vaø ñöôïc vaän chuyeån ra ngoaøi 1 ngaøy/laàn c. Phöông aùn haïn cheá oâ nhieãm khi thieát keá ¾ Boá trí maët baèng vaø thieát keá nhaø xöôûng Döïa vaøo ñieàu kieän thöïc teá veà vò trí, quy moâ, hieän traïng haï taàng kyõ thuaät, kieán truùc ... caùc ñieàu kieän veà xaõ hoäi, daân cö, phong tuïc, ngheà nghieäp ... cuøng caùc ñònh höôùng phaùt trieån cuûa Coâng ty maø boá trí maët baèng hôïp lyù, traùnh taäp trung coâng nhaân vôùi maät ñoä cao, nhaø xöôûng boá trí thuaän tieän cho vieäc vaän chuyeån. Cô quan tö vaán: Coâng ty Coå Phaàn thieân AÁn Ñ/c: 161 Leâ Laâm, Phuù Thaïnh, Taân Phuù, Tp.HCM. Tel/fax 8612912. CP: 0907777875 11 Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng cuûa Coâng ty Coå Phaàn Kinh Doanh Thuûy Haûi Saûn Saøi Goøn d. Vaán ñeà an toaøn lao ñoäng Coâng ty cam keát tuaân thuû Nghò ñònh 6/CP cuûa Chính phuû Vieät Nam kyù ngaøy 20/1/1995 trong ñoù laø nhöõng quy ñònh chi tieát veà an toaøn lao ñoäng cuûa boä luaät lao ñoäng. Caùc bieän phaùp nhaèm giaûm thieåu aûnh höôûng cuûa caùc taùc nhaân oâ nhieãm ñoái vôùi söùc khoûe coâng nhaân seõ aùp duïng laø: - Ñeà ra caùc noäi qui veà an toaøn lao ñoäng vaø baét buoäc coâng nhaân phaûi tuaân thuû. - Chöông trình kieåm tra vaø giaùm ñònh veà söùc khoûe coâng nhaân. - Ñaûm baûo caùc yeáu toá vi khí haäu vaø ñieàu kieän lao ñoäng ñaït tieâu chuaån do Boä y teá ban haønh ñeå ñaûm baûo söùc khoûe cho ngöôøi lao ñoäng . - Trang bò quaàn aùo vaø thieát bò baûo hoä lao ñoäng cho coâng nhaân, taïo ñieàu kieän cho ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc thoûai maùi, deã chòu - Boá trí nhaân vieân chuyeân traùch veà veä sinh vaø an toøan lao ñoäng. Nhaân vieân naøy coù nhieäm vuï theo doõi, höôùng daãn vaø thöïc hieän caùc bieän phaùp veä sinh vaø an toøan lao ñoäng trong coâng tröôøng. - Giaùo duïc, naâng cao nhaän thöùc cuûa coâng nhaân vieân veà coâng taùc baûo veä moâi tröôøng. e. Phoøng choáng söï coá chaùy noå Chuû ñaàu tö seõ laép ñaët heä thoáng PCCC theo ñuùng qui ñònh, bao goàm: - Caùc phöông tieän phoøng chaùy chöõa chaùy ñöôïc kieåm tra thöôøng xuyeân vaø ôû trong tình traïng saün saøng hoaït ñoäng. - Cöû ngöôøi chuyeân traùch PCCC. VII. CAM KEÁT THÖÏC HIEÄN Treân cô sôû phaân tích, ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa Döï aùn tôùi moâi tröôøng vaø xaây döïng caùc phöông aùn khaû thi giaûm thieåu taùc ñoäng tieâu cöïc do hoaït ñoäng cuûa Döï aùn. Ñaïi dieän coù thaåm quyeàn cuûa Coå phaàn Kinh doanh Thuûy Haûi Saûn Saøi Goøn xin cam keát nhö sau: Cô quan tö vaán: Coâng ty Coå Phaàn thieân AÁn Ñ/c: 161 Leâ Laâm, Phuù Thaïnh, Taân Phuù, Tp.HCM. Tel/fax 8612912. CP: 0907777875 12 Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng cuûa Coâng ty Coå Phaàn Kinh Doanh Thuûy Haûi Saûn Saøi Goøn - Coâng ty seõ thöïc hieän caùc bieän phaùp xöû lyù chaát thaûi ñeå khoáng cheá caùc nguoàn phaùt sinh oâ nhieãm nhö ñaõ neâu trong chöông VI. Caùc bieän phaùp naøy seõ ñöôïc tuaân thuû nghieâm ngaët trong suoát quaù trình xaây döïng döï aùn. - Döï aùn seõ tuaân thuû nghieâm tuùc caùc Tieâu chuaån Vieät Nam, Qui ñònh baûo veä moâi tröôøng cuûa Ban quaûn lyù Khu coâng ngheäp. + Ñoái vôùi moâi tröôøng khoâng khí, Coâng ty cam keát ñaûm baûo ñaït caùc tieâu chuaån Vieät Nam, TCVN5937:2005, TCVN5938:2005, TCVN5949:1995 vaø TCVS3733:2002/QÑ-BYT cuûa Boä Y Teá. + Ñoái vôùi nöôùc thaûi, coâng ty cam keát ñaït caùc tieâu chuaån cuûa Khu vöïc quaän Taân Phuù tieân chuaån TCVN5945:2005 (coät B). - Tuaân thuû nghieâm tuùc luaät phaùp Vieät Nam vaø Coâng öôùc Quoác teá veà baûo veä moâi tröôøng. Neáu vi phaïm hoaëc ñeå xaûy ra söï coá, Ñaïi dieän coù thaåm quyeàn cuûa Coâng ty xin hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät Vieät Nam. Do caùc taùc ñoäng cuûa Döï aùn tôùi moâi tröôøng laø khoâng lôùn vaø hoaøn toaøn coù theå khaéc phuïc ñöôïc, ñoàng thôøi liõnh vöïc hoaït ñoäng cuûa Coå phaàn Kinh doanh Thuûy Haûi Saûn Saøi Goøn taïi vò trí maët baèng naøy chæ laø ñeå laøm traïm thu mua, tieáp nhaän, sô cheá vaø trung chuyeån haøng thuûy haûi saûn khoâ. Coâng ty seõ nghieâm tuùc thöïc hieän. Vì lôïi ích kinh teá – xaõ hoäi, Kính ñeà nghò UBND Quaän Taân Phuù, Thaønh Phoá Hoà Chí Minh xem xeùt vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå phöông aùn söû duïng maët baèng cuûa Coâng ty ñeå laøm traïm thu mua, tieáp nhaän, sô cheá vaø trung chuyeån haøng thuûy haûi saûn khoâ ñöôïc trieån khai. Cô quan tö vaán: Coâng ty Coå Phaàn thieân AÁn Ñ/c: 161 Leâ Laâm, Phuù Thaïnh, Taân Phuù, Tp.HCM. Tel/fax 8612912. CP: 0907777875 13

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCam kết bảo vệ môi trường nhà máy sản xuất thủy hải sản.pdf