Câu hỏi ôn tập Phần 1 - Chuyên viên chính

Câu 1: Quyền lực chính trị là gì? Tại sao nói quyền lực nhà nước là loại hình quyền lực quan trọng nhất trong quyền lực chính trị? Câu 2: ANh/chị hãy phân tochs vai trò của Đảng Cộng sản Việt Namtrong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay Câu 3: Anh/ chị hãy trình bày cấu trúc của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay và phân tích vai trò của Nhà nước CHXHCN Việt Nam trong hệ thống đó Câu 4: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội( bổ sung phát triển năm 2011) xác định: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nên tảng là liên minh giữa giai cấp công Gnhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do đảng cộng sản việt nam lãnh đạo”. Anh/ chị hãy phân tích luận điểm trên.

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 2986 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi ôn tập Phần 1 - Chuyên viên chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÂU HỎI ÔN TẬP Phần I - Chương trình chuyên viên chính Câu 1: Quyền lực chính trị là gì? Tại sao nói quyền lực nhà nước là loại hình quyền lực quan trọng nhất trong quyền lực chính trị? Câu 2: ANh/chị hãy phân tochs vai trò của Đảng Cộng sản Việt Namtrong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay Câu 3: Anh/ chị hãy trình bày cấu trúc của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay và phân tích vai trò của Nhà nước CHXHCN Việt Nam trong hệ thống đó Câu 4: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội( bổ sung phát triển năm 2011) xác định: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nên tảng là liên minh giữa giai cấp công Gnhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do đảng cộng sản việt nam lãnh đạo”. Anh/ chị hãy phân tích luận điểm trên. Câu 5: Anh/ chị hãy phân tích vai trò của quốc hội trong hệ thống các cơ quan nhà nước ở nước ta hiện nay. Câu 6: Tại sao phải tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa? Anh/chị hãy phân tích các giải pháp để tăng cường pháp chế xhcn ở nước ta hiện nay.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCâu hỏi ôn tập Phần 1 - chuyên viên chính.doc
Luận văn liên quan