Câu hỏi ôn tập và thi quản trị nhân lực

Câu hỏi ôn tập và thi Quản trị nhân lực Câu 1. Phân tích quá trình phát triển các học thuyết quản lý con người trong điều kiện nước ta hiện nay công tác quản lý nguồn nhân lực được qủan lý như thế nào. Câu 2. Khái niệm. Đối tượng mục tiêu và các hoạt động của thực tế với các doanh nghiệp nước ta hiện nay. Câu 3. tại sao nói QTNL là một khoa học vừa là một nghệ thuật? Câu 4. Chức năng, nhiêm vụ Quy mô, quyền hạn của phòng quản trị nhân lực Câu 5. ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Câu 6. Phân tích công việc, phương pháp phân tích công việc. Người thu thập,thông tin phân tích công việc đối với các hoạt động qủan lý nguồn nhân lực Câu 7. Tuyêrn mộ nhân lực ,khai niệm, tầm quan trộng quá trình tuyển mộ các nguồn và phương pháp tuyển mộ từ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp câu 8.Tuyển chọn nhân lực các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển chọn . Các phương pháp tuyển chọn ? Câu 9. Khái niệm sự cần thiết tạo động lực trong lao động các học thuyết tạo động lực trong lao động phương hướng tạo động lực trong lao độn g liên hệ thực tế với các doanh nghiệp hiện nay . câu 10. Khái niệm, mục đích các phương pháp đánh giá sự thực công việc ? Câu 11. Khái niệm dào tạo phát triển nguồn nhân lực phân biệt đào tạo và phát triển . Câu 12. Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực? Câu 13. Thù lao lao động khái niệm, thành phần của thù lao lao động tầm quan trọng và mục tiêu chiến lược của thù lao lao động Câu 14. Hình thức trả công theo sản phẩm Câu 15. Xây dựng chương trình phúc lợi và nhân đạo cho doanh nghiệp. Câu 16. Các loại phúc lợi và dịch vụ cho người lao động trong doanh nghiệp . Câu 17. Bảo hiểm xã hội . Khái niệm , mục đích , sự hình thành BHXH , các chế độ BHXH

pdf5 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 2678 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi ôn tập và thi quản trị nhân lực, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
K I L O B O O K . C O M C©u hái «n tËp vµ thi Qu¶n trÞ nh©n lùc c©u 1:Ph©n tÝch qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c¸c häc thuyÕt qu¶n lý con ng−êi trong ®iÒu kiÖn n−íc ta hiÖn nay c«ng t¸c qu¶n lý nguån nh©n lùc ®−îc qñan lý nh− thÕ nµo. tr¶ lêi: ThuyÕt X cho r»ng: Con ng−êi b¶n chÊt kh«ng thÝch lµm viÖc l−êi biÕng v« tr¸ch nhiªm Ých kû.an th©n . L·nh ®¹m víi c«ng viÖc. -C¸i hä lµm kh«ng quan träng b»ng c¸i hä kiÕm ®uîc. Con ng−êi lÉn tr¸ch nhiÖm Ýt ng−êi muèn lµm c«ng viÖc ®ßi hái s¸ng t¹o tù qu¶n lý ®−îc nhiÒu nh−îc ®iÓm lín. Kh«ng tù ®¸nh gi¸ thÊp con ng−êi v× vËy cÇn kiÓm so¸t hä tõng gi©y tõng phót buéc con ng−êi lµm viÖc víi c−êng ®é cao, liªn tôc. ThuyÕt coi con ng−êi chØ cã hai c¸nh tay muèn con ng−êi lµm viÖc kh«ng ngõng (th× ng−êi qu¶n lý) h·y cµi vµo tói con ng−êi mooét vÝ tiÒn, sím hay muén còng xuÊt hiÖn m©u thuÉn gi÷a ng−êi s¶n xuÊt vµ qu¶n lý. ThuyÕt y cho r»ng: Con ng−êi tù g¾n bã víi c«ng viÖc ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu cña tæ chøc. Con ng−êi lµm viÖc cã n¨ng xuÊt khi møc ®é kiÓm so¸t ë møc tèi thiÓu. Tõ häc thuyÕt X ®Õn häc thuyÕt Y ta thÊy mét sù ph¸t triÓn vÒ qu¶n lý con ng−êi. Kh«ng coi con ng−êi lµ v« tri v« gi¸c chØ lµ c«ng cô cho thay con ng−êi cã nhu cÇu vÒ mÆt x· héi. Con ng−êi lµm viÖc kh«ng chØ v× tiÒn mµ cßn muèn kh¼ng ®Þnh m×nh cã Ých trong x· héi. Th«ng qua th«ng tin víi sù hîp t¸c gi÷a ng−êi qu¶n lý vµ ng−êi lao ®éng lµm gi¶m m©u thuÉn gi÷a ng−êi qu¶n lý vµ ng−êi lao ®éng. ë ®ay thuyÕt nh×n nhËn con ng−êi kh«ng chØ cã hai c¸nh tay mµ cã c¶ tr¸i tim n÷a. ThuyÕt Z cho r»ng: B¶n chÊt con ng−êi kh«ng ph¶i kh«ng muèn lµm viÖc. Hä muèn thùc hiÖn c¸c môc tiªu mµ b¶n th©n hä còng tham gia. ®a sè con ng−êi cã kh¶ n¨ng s¸ng t¹o tù qu¶n, cã tr¸ch nhiÖm tù kÓm tra nh−ng kh¶ n¨ng ®ã cao h¬n yªu cÇu mµ vÞ trÝ hiÖn nay ®ang ®ßi hái cña thuyÕt Z tiÕp tôc nh÷ng yÕu tè tÝch cùc cña c¸c häc thuyÕt tiÕn bé. Häc thuyÕt ®¸nh gi¸ con ng−êi cao h¬n nhiÒu häc thuyÕt X cho r»ng con ng−êi cã kh¶ n¨ng mµ ng−êi qu¶n lý cÇn quan t©m khai th¸c. Häc thuyÕt coi con ng−êi nh− mét hÖ thèng më phøc t¹p vµ ®éc lËp. Trong ®iÒu kiÖn qu¶n lý nhµ n−íc ®åi hái hiÖn nay c«ng t¸c qu¶n lý nguån nh©n Lùc n−íc ta ®−îc nh×n nh©n lµ rÊt quan träng. +C©u 2. Kh¸i niÖm. §èi t−îng môc tiªu vµ c¸c ho¹t ®éng cña thùc tÕ víi c¸c doanh nghiÖp n−íc ta hiÖn nay. Tr¶ lêi Kh¸i niÖm 1 QTNLlµ lÜnh vùc ®Ó theo dâi sù trao ®æi chÊt gi÷a con ng−êi vµ c¸c yÕu tè cña tù nhiªn. Trong qu¸ tr×nh t¹o racña c¶i, vËt chÊt vµ tinh thÇn phôc vô cho cuéc sèng cña con ng−êi trªn c¬ së x©y dùng, b¶o vÖ vµ ph¸t huy nh÷ng tiÒm n¨ng v« tËn cña con ng−êi. Kn2. QTNL nã gi¶i quyÕt tÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn con ng−êi vµ c¸c quan hÖ cña hä trong bÊt cø mét tæ chøc nµo. Kn3. QTNL lµ tuyÓn mé, tuyÓn chän sö dông duy tr×, ®µo t¹o ph¸t triªn, ®éng viªn. Cung cÊp tiÖn nghi cho nguån nh©n lùc th«ng qua tæ chøc cña nã. §èi t−îng vµ môc tiªu §èi t−îng:lµ nguån lao ®éng vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn qu¶ lý con ng−êi trong mét ®¬n vÞ cô thÓ. Môc tiªu: ( Môc tiªu chung vµ môc tiªu cô thÓ0 +Môc tiªu cô chung: cung cÊp cho DN mét lùc l−¬ng lao ®éng cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së thóc ®Èy sù ®ãng gãp cã hiÖu suÊt cña tõng ng−êi lao ®éng víi doanh nghiÖp. + Môc tiªu cô thÓ: Hao phÝ lao ®éng gi¶m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ®¶m b¶« chÊt l−îng hµng ho¸. T¨ng kh¶ n¨ng vµ më réng sù chiÕm lÜnh thÞ tr−êng cña doanh nghiÖp. + Môc tiªu vÒ con ng−êi. Lµm cho con ng−êi tho¶ m·n. Trong lao ®oäng vµ ngµy cµng cã gi¸ trÞ khi hä ph¸t huy ®−îc nh÷ng kh¶ n¨ngs¸ng t¹o cña hä. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu. Ho¹t ®éng chung . lµ nh÷ng ho¹t ®éng ®Ó x©y dùng ,sö dông, b¶o toµn gi÷ d×n mét lùc l−îng lao ®éng phï hîp mét yªu cÇu vÒ s¶n xuÊt vµ kinh doanh vÒ c¶ mÆt sè l−îng vµ chÊt l−îng . Ho¹t ®éng cô thÓ: +KÕ ho¹ch ho¸ nh©n lùc- §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng –X©y dùng kÕ ho¹ch nh©n lùc .Søc lao ®éng tiÒn l−¬ng, n¨ng xuÊt lao ®éng. + ThiÕt kÕ vµ ph©n tÝchc«ng viÖc: ThiÕt kÕ x¸c ®Þnh c«ng viÖc, nhiÖm vô lao ®éng vv… Ph©n tÝch nghiªn cøu vµ ph©n tÝch c¸c nhiÖm vô hµnh vi lao ®éng cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn mét c«ng viÖc cô thÓcòng nh− c¸c yªu cÇu víi c¸c c«ng viÖc ®ã. + Biªn chÕ nh©n lùc. Lµ qu¸ tr×nh bè chÝ ng−êi lao ®éng vµo c¸c vÞ trÝ lµm viÖc kh¸c trong doanh nghiÖp tuyÓn chän bè chÝ lao ®éng míi. Bè chÝ l¹i lao ®éng . §µo t¹o vµ ph¸t triÓn. §Ó gióp nguõ¬i lao ®éng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn tèt h¬n nh−ng nhiªm vô ®−îc giao. + §¸nh gi¸ sù thùc hiÖn c«ng viÖc + Thï lao lao ®éng l−¬ng vµ ®·i ngé +Quan hÖ lao ®éng vµ b¶o vÖ lao ®éng gåm tr−íc,trong vµ sau qu¸ tr×nh lao ®éng. + Qu¶n lý hå s¬ nguån nh©n lùc. C©u 3: t¹i sao nãi QTNL lµ mét khoa häc võa lµ mét nghÖ thuËt? - Khoa häc lµ mét hÖ thèng kiÕn thøc vµ tÝnh quy luËt cña sù ph¸t triÓn tù nhiªn. x· héi vµ t− t−ëng nãi chung còng nh− kiÕn thøc vÒ mét lÜnh vùc riªng nµo ®ã - nghÖ thuËt lµ sù ph¶n ¸nh s¸ng t¹o, sù t¸i hiÖn thùc tÕ b»ng c¸c h×nh t−îng, lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc cña nhËn thøc hiÖn thùc nh÷ng chøa ®ùng s¸ng t¹o. + ®iÒu kiÖn ®Ó QTNL trë thµnh khoa häc. Mét lµ:ph¶i qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu, nhËn biÕt tøc lµ qu¸ tr×nh tÝch luü kiÕn thøc. Hai lµ: nh÷ng hiÓu biÕt (kiÕn thøc) ph¶i cã tÝnh hÖ thèng, tÝnh quy luËt ph¶n ¸nh thùc tÕ, ®−îc thùc tÕ kiÓm nghiÖm chÊp nhËn QTNL ph¸t triÓn qua nhiÒu thÕ kû ®−îc c¸c nhµ khoa häc t×m hiÓu ®óc kÕt thµnh nhiÒu tr−êng ph¸ivµ ®uîc thùc tiÔn chÊp nhËn ¸p dông vµo nhiÒu mÆt cña ®êi sèng x· héi. V× vËy QTNL trë thµnh mét khoa häc. - nh÷ng biÓu hiÖn tÝnh nghÖ thuËt cña QTNL . QTNL liªn quan ®Õn con ng−êi lµ v× con ng−êi ®èi t−îng cña qu¶n lý. Mµ con ng−êi trong qu¸ tr×nh hiÖn t¹i t−¬ng lai con ng−êi lu«n lu«n thay ®æi, lu«n lu«n ph¸t triÓn. Con ng−êi cã v¨n ho¸ , cã kiÕn thøc, cã kinh nghiÖm, lu«n phÊn ®Êu v−¬n lªn nh÷ng ®iÒu kiÖn tèt ®Ñp h¬n, kh«ng ngõng s¸ng t¹o c¶i tiÕn nh÷ng kü thuËt c«ng nghÖ, ®Êu tranh v× tù do b×nh ®¼ng, b¶o ®¶m cho s¶n xuÊt ngµy cµng hiÖu qu¶ h¬n, ®êi sèng ®−îc n©ng cao. Ng−êi QT ph¶i tÝnh ®Õn nh÷ng biÕn ®æi vÒ chÊt cña ®èi t−îng qu¶n lý, ®ång thêi còng tÝnh ®Õn nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan, b»ng nh÷ng trÝ t−ëng t−îng s¸ng t¹o, cã nh÷ng dù ®o¸n chÝnh x¸c ®óc kÕt thµnh lý luËn, kinh nghiÖm ®Ó ¸p dông kiÕn thøc ®ã. Mäi biÕn ®æi ph¶i ®ßi ng−êi qu¶n lý thay ®æi t− duy, ph−¬ng ph¸p nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. QTNL lµ chøc n¨ng cña QT mµ QT ®· lµ khoa häc vµ nghÖ thuËt suy ra QTNL còng lµ khoa häc nghÖ thuËt. C©u 4. Chøc n¨ng, nhiªm vô Quy m«, quyÒn h¹n cña phßng qu¶n trÞ nh©n lùc. Tr¶ lêi. Chøc n¨ng - L©p kÕ ho¹ch nh©n lùc dùa vµo môc tiªu ph©n tÝch c«ng viÖc, x¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n lùc (lµ néi dung chøc n¨ng kÕ ho¹ch) - Chøc n¨ng tæ chøc biªn chÕ víi viÖc x¸c ®Þnh kiÎu c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. - Chøc n¨ng l·nh ®¹o bao gåm x©y dùng c¸c tiªu chuÈn ®Þnh møc giao nhiªm vô khuyÕn khÝch ®éng viªn… - Chøc n»g kiÓm tra. Tæ chøc hÖ thèng th«ng tin thu thËp th«ng tin, x©y dùng chØ tiªu, tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ QTNL. + Nhiªm vô: cô thÓ hãa tuyªn truyÒn. Phæ biÕn h−íng dÉn thùc hiÖn c¸c chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch ®«ng thêi thu thËp ý kiÕn ph¶n ¸nh lªn trªn nh»m hoµn thiÖn chóng. - Nghiªn cøu ®Ó tham m−u cho l·nh ®¹o. - Phèi hîp víi c¸c bé phËn qu¶n lý chøc n¨ng kh¸c. - §¸nh gi¸ ph©n lo¹i c«ng viÖc - Dù ®o¸n biÕn ®éng vÒ nh©n lùc. - Dù tr÷ ng©n s¸ch chi phÝ cho qu¶n trÞ nh©n lùc. - X©y dùng kÕ ho¹ch nh©n lùc - X©y dùng vµ thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o - Ch¨m lo søc khoÎ ng−êi lao ®éng - X©y dùng quy chÕ tuyÓn chän - §¶m b¶o an toµn vÒ mÆt x· héi, luËt ph¸p cho ng−êi lao ®éng. - QuyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiªm - QuyÒn h¹n theo chøc n¨ng - QuyÒn h¹n theo trùc tuyÕn - QuyÒn h¹n theo tham m−u C¸c quyÒn h¹n thùc hiÖn th«ng qua chøc n¨ng sau: §−îc quyÒn tô häp c¸c cuéc häp bµn vÒ nh©n lôc. §−îc quyÒn gi¶i thÝch tham m−u cho c¸c l·nh ®jao vÒ vÊn ®Ò liªn quan ®Õn nh©n lùc. §−îc quyÒn tæ chøc nh©nviªn trong ngoµi bé phËn CT ®Ó nghiªn cøu vµ tæ chøc nh÷nng vÊn ®Ò vÒ qu¶n trÞ… + Quy m« QTNL ë cÊp vi m« cã thÓ lµ phßng ban hoÆc c¸n bé chuyªn tr¸ch hay kiÓm nghiÖm… Tuú thuéc vµo khèi l−îng c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn do quy m« tæ chøc doanh nghÞªp… Nh÷ng c¬ së cã khèi l−îng c«ng viÖc lín cÇn cã phßng ban qu¶n trÞ nh©n lùctøc lµ cã khèi l−îng c«ng viÖc ph¶i cã 4 ng−êi trë lªn míi gi¶i quyÕt hÕt nhu cÇu c«ng viÖc , trong tr−êng hîp nµy trong phßng l¹i chia ra c¸c ph©n hÖ chøc n¨ng cho 1hoÆc2 ng−êi ®¶m b¶o nh− tæ chøc c¸n bé, ®µo t¹o, b¶o hiÓm… C©u 5: ¶nh h−ëng cña m«i tr−êng kinh doanh ®Õn qu¶n lý nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp. Tr¶ lêi. M«i truêng 4 yÕu tè bªn trong - NhiÖm vô , môc tiªu. - ChÝnh s¸ch, chiÕn l−îc. - Ban kh«ng khÝ t©m lý x· héi . §ã lµ hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ niÒm tin thãi quen ®−îc chia sÎ trong ph¹m vi mét tæ chøc dÉn ®Õn cÊu tróc chÝnh quy=) chuÈn mùc hµnh vi cho mäi ng−êi trong doanh nghiÖp. - Cæ ®«ng c«ng doµn. §¹i héi cæ ®«ng lµ c¬ quan quyÒn lùc cao nhÊt cña c«ng ty cæ phÇn. 8 yÕu tè bªn trong - D©n sè. Hµng n¨m cã 1,5 – 1,7 triÖu ng−êi b−íc vµo ®é tuæi lao ®oäng ph¶i gi¶i quyÕt ttõ 1,2 –1,3 triÖu chç lµm viÖc míi . - VHXH. - HÖ thèng ph¸p luËt. - Khoa héc c«ng nghÖ M¸y mãc thiÕt bÞ t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng vµ chó ý ®Õn sù thõa lao lao ®éng , t×m thÞ tr−êng tiªu thô ®µo t¹o ng−êi lao ®éng vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é . - Kh¸ch hµng. - §èi thñ c¹nh tranh. - ChÝnh quyÒn doµn thÓ. - Khung c¶nh kinh tÕ. C©u 6. Ph©n tÝch c«ng viÖc, ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch c«ng viÖc. Ng−êi thu thËp,th«ng tin ph©n tÝch c«ng viÖc ®èi víi c¸c ho¹t ®éng qñan lý nguån nh©n lùc. Tr¶ lêi. Kh¸i niÖm: - C«ng viÖc lµ nhãm c¸c nhiÖm vô ph¶i ®−îc thùc hiÖn ®Ó dµnh ®uîc môc tiªucña tæ chøc ( c«ng viÖc còng cã thÓ chØ 1 ng−êi thùc hiÖn ). - Ph©n tÝch c«ng viÖc lµ qu¸ tr×nh x¸c ®Þnhc¸c nghÜa K I L O B O O K . C O M vô , c¸c tr¸ch nhiÖm vµ yªu cÇu vÒ kü n»ng ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trong mét tæ chøc . - C¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch c«ng viÖc . Khi nh÷ng c«ng viÖc míi ph¸t sinh tæ chcøc míi ®uîc thµnh lÆp , c«ng viÖc cña doanh nghiÖp bÞ thay ®æi do kÕt qu¶ cña c«ng nghÖ míi =) ph©n tÝch c«ng viÖc . Trong ph©n tÝch c«ng viÖc cã 3 c©u hái. - Nh÷ng lo¹i th«ng tin (T) t− liÖu nµo,sè liÖu nµo cÇn thiÕt ®Ó ph©n tÝch c«ng viÖc. - T liªn quan -) yªu cÇu c«ng viÖc m−u t¶ nhiÖm vô , t¹i sao ph¶i thùc hiÖn khi nµo ph¶i hoµn thµnh nh÷ng vÊn ®Ò chung liªn quan ®Õn c«ng viÖc kh¸c vµ trang bÞ nh÷ng hµnh vi yªu cÇu. Hµnh vi tiªu hao vÒ søc lùc vÌ yªu cÇu cña c«ng viÖc. - Sö dông ph−¬ng ph¸p g× ®Ó thu thËp th«ng tin sè liÖu ,c¸c th«ng tin m¸y mãc , c«ng cô lao ®éng - Ph¶i n¾m ®uîc danh s¸ch thiÕt bÞ - Nguyªn vËt liÖu sö dông ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc - S¶n phÈm ®uîc s¶n xuÊt ra lµ s¶n phÈm g× - C¸c phôc vô kh¸c cã liªn quan ®Õn hoµn thµnh c«ng viÖc . Bèi c¶nh c«ng viÖc - §iªu kiÖn lµm viÖc nh− nthÐ nµo . Lo¹i doanh nghiÖp nµo ? lÞch lµm viÖc cña doanh nghiÖp . Nh÷ng khuyÕn khÝch vËt chÊt vµ tinh thÇn . Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch c«ng viÖc . - ph−¬ng ph¸p sö dông b¨ng c©u hái ®· ®−îc thiÕt kÕ s¶n theo c«ng viÖc, nhiÖm vô , tr¸ch nhiÖm vµ ng−êi lao ®«ng ph¶i tr¶ lêi . Quy tr×nh thùc hiªn - ThiÕt kÕ b¨ng hái §−a b¶ng hái tíi ng−êi lao ®«ng mµ ta cÇn th«ng tin trong c«ng viÖc . - Ng−êi tr¶ lêi b»ng hái chuyÓn b¶ng hái ®· tr¶ lêi cho ng−êi cã tr¸ch nhiÖm thu thËp sè liÖu c«ng viÖc . - Tæng hîp sè liÖu vµ th«ng tin ph©n tÝch c«ng viÖc b»ng m¸y tÝnhvv…®−a vµo b¶ng hái ®· tr¶ lêi . −u ®iÓm nhanh gén Nh−îc ®iÓm Ýt chÝnh x¸c v× phô thuéc vµo sù tr¶ lêi thµnh thËt vµ sù hiÓu biÕt cña ng−êi tr¶ lêi b»ng hái. Ph−¬ng ph¸p pháng vÊn. Lµ tiÕp sóc trùc tiÕp víi ng−êi ®ang lµm c«ng viÖc ®ã hoÆc gi¸m s¸t viªn hái nh÷ng c©u hái ®· chuÈn bÞ s½n vÒ yªu cÇu ®èi víi ng−êi thùc hiÖn c«ng viÖc vµ m−u t¶ c«ng viÖc . Sau khi pháng vÊn tiÕn hµnh so s¸nh 2 nguån sè liÖu thu thËp trªn lùa chän nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c cho c«ng viÖc ®Ó cho pháng vÊn ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ cÇn chó ý. - Ng−êi thu thËp cÇn ph¶i chó ý b¸o c¸o víi gi¸m s¸t viªn , qu¶n lý trc tiÕp vµo ng−êi ®ang lµm c«ng viÖc. Ph¶i ®−îc sù ®ång ý cña bé phËn s¶n xuÊt còng nh− cña ng−êi sÏ ®−îc pháng vÊn tr−íc khi tiÕ n hµnh pháng vÊn . Ng−êi pháng vÊn cÇn cã kü thuËt , kinh nghiÖm pháng vÊn kh«ng ng¾t lêi ng−êi bÞ pháng vÊn kh«ng nªn cã nh÷ng cö chØ lµm ng−êi pháng vÊn kh«ng tr¶ lêi thµnh khÈn . Kh«ng phª b×nh hoÆc gîi ý bÊt cø sù thay ®æi nµo lµm hoµn thiÖn ph−¬ng ph¸p , t¨ng c−êng ph−¬ng ph¸p lµm viÖc hoÆc t¨ng c−êng doanh nghÞªp kiÓm tra l¹i c¸c th«ng tin thu thËp ®èi víi nh÷ng ng−êi hiÓu biÕt vÒ c«ng viÖc ®ã . - Ph−¬ng ph¸p kÕt hîp b¶ng hái vµ pháng vÊn lµ kÕt hîp hai ph−¬ng ph¸p trªn . - Ph−¬ng ph¸p quan s¸t . Ng−êi thu thËp sè liÖu ®Ó ph©n tÝch c«ng viÖc cã mÆt t¹i n¬i lµm viÖc . Quan s¸t thùc tÕ vµ c¸c nhiÖm vô mµ ng−êi lao ®éng ®ang thùc hiÖn hµnh vi cña hä t¹i n¬i lµm viÖc vµ ghi chÕp toµn bé c¸c th«ng tin nh÷ng nghÜa vô . Tr¸ch nhiÖm , ®iÒu kiÖn lµm viÖc mçi c«ng viÖc cô thÓ . Ng−êi thu thËp sè liÖu ph¶i ®uîc huÊn luyÖn , båi d−ìng ph−¬ng ph¸p quan s¸t ®Ó kh«ng lµm ¶nnh h−ëng ®Õn c¸c thao t¸c , ®éng t¸c ,thêi gian thùc hiÖn tõng b−íc c«ng viÖc, th−¬ng thÝch hîp cho thu thËp sè liÖu , ph©n tÝch c«ng viÖc víi nh÷ng viÖc ®¬n gi¶n , lao ®éng ch©n tay . Ngoµi 4 ph−¬ng ph¸p trªn ®Ó thu thËp sè liÖu ph©n tÝch c«ng viÖc ta cã thÓ sö dông ph−¬ng ph¸p xin ý kiÕn chuyªn gia hoÆc tæ chøc héi th¶o vv… Ng−owfi thu thËp th«ng tin ®Ó ph©n tÝch c«ng viÖc : §Ó thu thËp sã liÖu ®Ó ph©n tÝch c«ng viÖc ng−êita sö dông ba ®èi t−îng : - Nh÷ng ng−êi chuyªn lµm sè liÖu ph©n tÝch thu thËp th«ng tin. Hä ®u¬c ®µo t¹o . HuÊn luyÖn vÒ mÆt ph−¬ng ph¸p, thu thËp sè liÖu vµ ph©n tÝch c«ng viÖc C¸c gi¸m s¸t viªn . Ng−êi thùc hiÖn c«ng viÖc . Chó ý khi lùa chän ph¶i c¨n cø vµo môc tiªu ®Ó ph©n tÝch c«ng viÖc . - Ph¶i c¨n cø vµoo t×nh tr¹ng hiÖn t¹i cña tr−¬ng tr×nh ph©n tÝch c«ng viÖc t¹i doanh nghiÖp . - Ph¶i c¨n cø quü thêi gian vµ nguån tiÒn mµ ta cã . - So s¸nh . - Gi¸m s¸t viªn, ng−êi thùc hiÖn c«ng viªc . Øng dông cña ph©n tÝch c«ng viÖc . - §−îc sö dông nh− mét c«ng cô trong h−íng dÉn c«ng viÖc tuyÓn mé tuyÓn chän bè chÝ lao ®éng . - §Ó sö dông cho ph−¬ng tiÖn nh− ®Ò b¹t tuyªn truyÒn , gi¶i quyÕt nh−ng tranh chÊp bÊt hoµ , tranh chÊp lao ®éng . - Gióp cho ban l·nh ®¹o xÝ nghiÖp cã thÓ kh¾c phôc ®iÒu kiÖn lao ®éng nguy hiÓm, khã kh¨n ®éc h¹i. C©u 7: Tuyªrn mé nh©n lùc ,khai niÖm, tÇm quan tréng qu¸ tr×nh tuyÓn mé c¸c nguån vµ ph−¬ng ph¸p tuyÓn mé tõ bªn trong vµ bªn ngoµi doanh nghiÖp . Tr¶ lêi : Kh¸i niÖm .tuyÓn mé lµ qu¸ tr×nh mét tæ chøc lao ®«ng t×m kiÕm lao ®éng theo yªu cÇu cña m×nh . Theo nghÜa hÑp tuyÓn mé lµ t¹o ra mét tËp hîp ng−êi xin viÖc tõ ®ã c«ng viÖc lùa chén ®−îc tiÕn hµnh. - tÇm quan träng . TuyÓn mé lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn lµm cho tæ chøc tiÕp sóc víi c«ng viÖc sau nµy =) doanh nghiÖp cã kÕ ho¹ch vµ ph−¬ng ph¸p tuyÓn mé tèt sÏ thu hót ®uîc nh÷ng ng−ê i lao ®«ng cã chÊt lù¬ng cao =) tuyÓn chän vµ tuyÓn mé tèt sÏ tiÕt kiÖm ®−îc kinh phÝ j HiÖu qu¶ cña c«ng t¸c lùa chän sÏ ¶nh h−ëng ®Õn mäi ho¹t ®«ng kh¸c cña qu¶n lý nguån nh©n lùc . - Qu¸ tr×nh tuyÓn mé khi më réng s¶n xuÊt thiÕu ng−êi lao ®éng nhu cÇu thay thÕ xÝ nghiÖp míi ®−îc thµnh lËp dùa trªn chi phÝ c«ng viÖc ta biÕt ®−îc nh− lµ so s¸nh cung vµ cÇu . - Ph−¬ng ¸n thay thÕ tuyÓn mé . Khi cung < cÇu -) lµm thªm giê -) hîp ®ång phô ( ký hîp ®ång t¹m thêi ) Khi nh−ng c¸ch nµy vÉn thiÕu th× nhu cÇu tuyÓn mé xuÊt hiÖn ( cÇn tuyÓn c«ng viÖc g× ? tªn gäi , nghÜa vô , tr¸ch nhÖm cña c«ng viÖc ®ã -) yªu cÇu ®èi víi ng−ßi th÷ hiÖn c«ng viÖc ) Ph−¬ng ph¸p tuyÓn mé tõ bªn trong c«ng viÖc + Nguån nh©n lùc tõ ben doanh nghiÖp lµ nh÷ng ng−êi lµm c«ng ¨n l−¬ng trong tæ chøc lµ nh÷ng ng−êi ®¸p øng ®ñ n¨ng lùc . Cã 2 ph−¬ng ph¸p . c¸ch 1: c¸ch tiÕp cËn theo kiÓu hÖ thèng ®ãng . Chøc vô kh«ng ®uîc c«ng khai ,ng−êi qu¶n lý nh©n lùc vµ l·nh ®¹o quyÕt ®Þnh tÝep cËn , khai th¸c sö dông hß s¬ nh−ng ng−êi trong tæ chøc m×nh biªt ®−îc kh¶ n¨ng ,n¨ng lùc kü thuËt … phong c¸ch cña ®−¬ng sù -) sau khi bµn b¹c , xem xÐt- ) hå s¬ ®−îc hoµn thµnh . ¦u ®iiÓm : nhanh gän Nh−îc ®iÓm : gian lËn mãc ngÆc … C¸ch 2: c¸ch tiÕp cËn theo hÖ thèng më châ lµm viÖc cßn trèng ®uîc khai b¸o c«ng khai, c¸c nh©n viªn trong tæ chøc ph¶i lµm thñ tôc tuyÓn mé c«ng khai . TuyÓn mé nh©n lùc tõ bªn ngoµi + C¸c nguån nh©n lôc tõ bªn ngoµi doanh nghiÖp nh÷ng ng−êi thiÕu vÞec lµm , häc sinh sinh viªn tèt nghiÖp ®èi thñ lµm viÖc tõ c¸c doanh nghiÖp kh¸c . + C¸c ph−¬ng ph¸p tuyÓn mé tõ .bªn ngoµi doanh nghiÖp . - Qu¶ng c¸o lµ ph−¬ng ph¸p phæ biÕn nhÊt nh− ti vi, radio… - C¸c trung t©m t− vÊn viÖc lµm . + Doanh nghiÖp sö dông trung t©m t− vÊn tuyÓn mé nh©n lùc . + Chñ doanh nghiÖp th−êng gÆp khã kh¨n trong nh÷ng lÇn tr−íc tuyÓn mé nh©n lùc . + Chñ doanh nghiÖp cã nhu cÇu vÒ vµi ng−êi vµ nhu cÇu thuª ng׬i lµm viÖc trong tr−êng hîp kh«ng th−êng xuyªn hoÆc cho mét vÞ trÝ c«ng t¸c cã nhu cÇu khÈn cÊp . + doanh nghiÖp th−êng kh«ng cã kinh nghiÖm tuyeern mé nh©n lùc tõ thÞ tr−êng bªn ngoµi . - Gi¸m ®èc doanh nghiÖp th−êng l−u ý : + Cung cÊp cho TT t− vÊn viÖc lµm mäi th«ng tin vÒ m−u t¶ c«ng viÞec . + Ph−¬ng ph¸p tuyÓn mé mµ c¸c trung t©m t− vÊn viÖc lµm sÏ ¸p dông cÇn ®−îc chñ doanh nghiÖp xem xÐt vµ th«ng qua . _ Chñ doanh nghiÖp nªn xem xet l¹i hå s¬ cña nh−ng ng−êi xin viÖc nh−ng kh«ng ®−îc tuyÓn mé ( xem cã tuyÓn ®óng ch−a ) . - doanh nghiÖp cÇn tuyÓn nh©n viªn va TT t− vÊn viÖc lµm nªn cã quan hÖ hîp t¸c l©u dai trong tuyÓn mé . - C¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c tuyÓn mé nh©n lùc : - + Sù kiÖn ®Æc biÖt + TriÓn l·m + T¹i ký tóc x¸ sinh viªn. c©u 8.TuyÓn chän nh©n lùc c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn qu¸ tr×nh tuyÓn chän . C¸c ph−¬ng ph¸p tuyÓn chän ? tr¶ lêi. Kh¸i niÖm: tuyÓn chän lµ qu¸ tr×nh chän ra nh÷ng ng−êi phï hîp nhÊt cho vÞ trÝ c«ng t¸c cô thÓ , tõ tËp hîp c¸c øng cö viªn ®· ®−îc tuyÓn mé . + C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh tuyÓn chén : - luËt ph¸p cña chÝnh phñ - Tèc ®é vµ thêi gian ®Ó lµm quyÕt ®Þnh tuyÓn chén - Thø bËc cña doanh nghiÖp . - Sè l−îng vµ øng cö viªn sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tû sè tuyÓn chän Tû sè tuyÓn chän = sè l−îng ng−êi ®−îc thuª cho mét c«ng viÖc / tæng sè c¸c øng cö viªn cho c«ng viÖc ®ã. - Lo¹i h×nh doanh nghiÖp - Thêi gian thö th¸ch C¸c ph−¬ng ph¸p tuyÓn chän nh©n viªn: a- pháng vÊn : Cã 2 lo¹i pháng vÊn : + Ban ®Çu / s¬ bé + §¸nh gi¸ Môc ®Ých pháng vÊn ( ®¸nh gÝa ) sau khi pháng vÊn ng−êi pháng vÊn cã ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ ®èi t−îng pháng vÊn . - C¶m gi¸c ban ®Çu. - Tr×nh ®é häc vÊn - Kinh nghiÖm lµm viÖc . - Nh÷ng mèi quan hÖ hiÖn t¹i vµ t−¬ng laicña øng cö viªn . -) øng cö viªn cã thÝch hîp víi c«ng viÖc hay kh«ng ? b- Tr¾c nghiÖm: - Sö dông tr¾c nghiÖm lµm t¨ng gi¸ trÞ cña c¸c kÕt qu¶ pháng vÊn . Gióp cho viÖc ®−a ra quyÕt ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c t×m ra ®−îc nh÷ng ng−êi cã n¨ng lùcnhÊt vµ thÝch øng nh©t víi c¸c c«ng viÖc trong danh s¸ch nh÷ng ng−êi xin viÖc . C¸c lo¹i tr¾c nghiÖm : - T©m lý nh»m ®¸nh gi¸ c¸c kh¶ n¨ng ®Æc thï , logic, v¨n ho¸ … - Tr¾c nghiÖm l©m sµng qua ch÷ viÕt - Tr¨c nghiÖm t×nh huèng . §Æt øng cö viªn vµo t×nh huèng gÇn nh− tr−¬ng hîp thùc tÕ cña c«ng viÖc ph¶i lµm . KÕt hîp pháng vÊn vµ tr¾c nghiÖm gióp cho t×m ®−îc øng cö viªn thÝch hîp nhÊt. C¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c : - Ph−¬ng ph¸p xem xÐt c¸c th«ng tin kh¸c cã liªn quan . KÕt hîp víi c¸c sè liÖu th«ng tin thu thËp ®−îc , so s¸nh nhu cÇu c«ng viÖc b¶n th©n nh÷ung ng−êi ®−îc chän víi nh÷unng ng−êi bÞ lo¹i –) chän ®−îc ng−êi phï hîp nhÊt cã mét vÞ trÝ c«ng viÖc . - Lµ tiÕp nhËn vµ héi nhËp. C©u 9 : Kh¸i niÖm sù cÇn thiÕt t¹o ®éng lùc trong lao ®éng c¸c häc thuyÕt t¹o ®éng lùc trong lao ®éng K I L O B O O K . C O M ph−¬ng h−íng t¹o ®éng lùc trong lao ®én g liªn hÖ thùc tÕ víi c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay . Tr¶ lêi: Kh¸i niÖm: ®éng lùc lµ sù s½n sµng ®em hÕt nhiÖt t×nh cè g¾ng ®Î dµnh ®−îc môc tiªu . - T¹o ®éng lùc lµ cè g¾ng t¹o ra kÝch thÝch trong ho¹t ®éng . §éng viªn cè g¾ng cña ng−êi lao ®éng . Sù cÇn thÕt ®Ó t¹o ®éng lùc trong lao ®éng. - §iÒu g× sÏ x¶y ra kji môc tiªu vÒ nhu cÇu cña ng−êi lao ®«ng kh«ng ®−îc ¸p dôn g? - Môc tiªu cña ng−êi lao ®éng kh«ng ®−îc ®¸p øng trong tr−êng hîp c«ng viÖc ®ßi hái , qu¸ khã ng−êi lao ®ä«ng ph¶i lµm viÖc hÕt søc m×nh , ng−êi lao ®oäng cã thÓ ph¹m ph¶i mét vµi lçi nh−ng vÉn cè g¾ng hoµn thµnh c«ng viÖc . BiÓu hiÖn + T×m môc tiªu thay thÕ + Tõ chøc tr¶ ®òa ng−êi qu¶n lý hoÆc cã nh÷ng ph¶n øng kh«ng lµnh m¹nh + Ph©t lê th«ng tin do bÊt ®ång nhËn thøc . + Bùc béi c¸ nh©n . Hëu qu¶ : TÊt yÕu cña c¸c lao ®éng trªn lµ môc tiªu kh«ng ®−îc ®¸p øng khåg cã ®éng c¬ lao ®oäng , t¹o ra sù c¶n trë t¹o ra hµng rµo ng¨n c¸ch gi÷a ng−êi lao ®éng vµ ng−êi qu¶n lý. C¸c héc thuyÕt t¹o ®éng lùc. a- Häc thuyÕt nÊc thang nhu cÇu cña AbrÈhian. + Tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh mçi ng−èic nhu cÇu nhÊt ®Þnh nhu cÇu vµ së thÝch cña mçi ng−êi thay ®æi theo thêi gian. + ViÖc ®¸p øng nh÷ng g× ng−êi lao ®äng ®ang t×m kiÕm sÏ ®éng viªn hä ®Çy ®ñ h¬n lµm viÖc nhiÖt t×nh h¬n . Song còng kh«ng ®éng viªn ng−êi lao ®éng lµm viÖc , §−a ra nh÷ng nhu cÇu cao h¬n trong khi nhu cÇu ë m−c thÊp h¬n ch−a ®−îc tho¶ m·n. Nhãm nÊc thang nhu cÇu : NÊc 1 : Nhu cÇu sèng cßn bao gåm ¨n uèng mÆc , ë. NÊc 2 : Nhu cÇu cã b¹n bÌ NÊc 3 : Nhu cÇu an toµn N¸c 4 : Nhu cÇu ®ù¬c kÝnh träng NÊc 5 : Nhu cÇu tù thùc hiÖn . §©y lµ nhu cÇu cao nhÊt cña con ng−êi . §−îc xem lµ nhu cÇu tèi ®a hãa tiÒm n¨ng cña con ng−êi . §èi víi ng−êi qu¶n lý . - Tr−íc hÕt ph¶i biÕt chÝnh s¸c nhu cÇu lao ®éng cña ng−êi do m×nh qu¶n lý - NhËn biÕt nh÷ng nhu cÇu kh¸c trong nhu cÇu cña ng−êi lao ®éng . - §¸p øng vµ tho¶ m·n nhu cÇu cña hä tøc lµ t¹o ®éng lùc lao ®éng . b- Häc thuÕt 2 nh©n tè cña Hîbrag. Hái khi nµo con ng−êi thÝch lµm viÖc ? ®iÒu kiÖn liªn quan ®Õn hoµn thµnh tèt c«ng viÖc . - Con ng−êi cã 2 lo¹i nhu cÇu kh¸c nhau chóng hoµn toµn ®éc lËp nhau ¶nh h−ëng ®Õn th¸i ®é vµ hµnh vi cña ng−êi lao ®éng theo c¸c c¸ch kh¸c nhau . + Nhãm nh©n tè 1 : nhãm nh©n tè t¹o ®éng lùc trong lao ®éng , tr¶ lêi cho c©u hái khi nµo hä thÝch lµm viÖc . Néi dung c«ng viÖc . C«ng viÖc hoµn thµnh ph¶i ®−îc nhËn biÕt bëi ng−êi l·nh ®¹o . - C«ng viÖc ph¶i cãp kü n¨ng , thu hót mäi ng−êi lao ®éng cïung lµm viÖc .B¶n th©n ng−êi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm ra quyÕt ®Þnh vÒ c«ng viÖc cña m×nh. + Nhom nh©n tè 2 : Nhãm nh©n tè duy tr× . Tr¶ lêi cho c©u hái khi nµo ng−êi lao ®éng kh«ng hµi lßng víi c«ng viÖc ,kh«ng thÝch lµm viÖc .Chñ yÕu lµ nh©n tè liªn quan ®Õn m«i tr−êng lµm viÖc . Bao gåm nh÷ng nh©n tè sau: + Qu¶n lý hµnh chÝnh + ChÝnh s¸ch quyÕt ®Þnh cña c«ng ty + Gi¸m s¸t + Quan hÖ víi c¸c c¸ nh©n + §iªu kiÖn lµm viÖc + TiÒn l−¬ng c- Häc thuyÕt x vµ y cña GregoÐ. Häc thuyÕt x : «ng gi¶ thuyÕt vÒ b¶n chÊt cña con ng−êi kh«ng thÝch lµm viÖc vµ tfim mäi c¸ch chèn tr¸nh . Hçu hÕt mäi ng−êi lµm viÖc ®Òu bÞ b¾t buéc bÞ ®Þnh h−íng vµ ®e do¹. - Chñ tr−¬ng cña ng−êi qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i ®−a ra chÝnh s¸ch thÓ chÕ luËt lÖ ph¶i râ rµng tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc ®−îc giao ph¶i cô thÓ . Môc tiªu : + Cña doanh nghiÖp ®−îc x¸c ®Þnh kh«ng cã sù tham gia , ®ãng gãp ý kiÕn cña ng−êi lao ®«ng. + Cña ng−êi qu¶n lý . Ph¶i gi¸m s¸t chÆt chÏ nhËn thøc ®óng b¶n chÊt cña ng−êi lao ®éng . §Ó ®éng viªn ng−êi lao ®éng «ng ®−a ra häc thuyÕt y . VÒ c¬ b¶n häc thuyÕt y ®èi lËp hoµn toµn víi häc thuyÕt x . Häc thuyÕt y tiªu hao n¨ng l−îng vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn cña ng−êi lao ®éng trong lao ®éng gièng nh− nghØ ng¬i , ®i ch¬i vµ qñan lý ng−êi lao ®éng lµ qu¶n lý ng−êi lao ®éng lµ qu¶n lý môc tiªu , kiÓm tra môc tiªu , b¶n th©n con ng−êi lao ®éng s¸ng t¹o vµ n¨ng ®éng dÉn ®Õn chØ cÇn ra viÖc cã kÕ ho¹ch . Chñ tr−¬ng : Ng−êi qu¶n lý cã thÓ cho phÐp ng−êi lao ®oäng thÓ hiÖn tµi n¨ng vµ tÝnh n¨ng ®éng cña m×nh . Xem xÐt ng−êi lao ®éng trong ®iÒu kiÖn lÞch sö . d- Häc thuýet t¹o ®éng lùc trong lao ®éng dùa vµo ®Æc tr−ng c«ng viÖc . - §éng lùc lao ®éng xuÊt ph¸p ph¸t tõ b¶n chÊt c«ng viÖc . Ng−êi qu¶n lý ph¶i t¹o ra b¶n chÊt c«ng viÖc hÊp dÉn míi cã thÓ t¹o ra ®éng lùc . §Æc tr−ng c«ng viÖc =) t¹o ra tr¹ng th¸i t©m lý =) t¹o ra kÕt qu¶ c«ng viÖc . Th«ng tin ph¶n håi . c©u 10. Kh¸i niÖm, môc ®Ých c¸c ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ sù thùc c«ng viÖc ? tr¶ lêi. Kh¸i niÖm lµ qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ sè l−îng vµ chÊt l−îng thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng−êi lao ®éng . So s¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc ®èi víi yªu cÇu ®Æt ra . Môc ®Ých . Qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ nh»m tr¶ lêi c¸c c©u hái sau cña ng−êi lao ®«ng vµ ng−êi qu¶n lý . - Ng−êi lao ®éng hoµn thµnh cong viÖc tèt nh− thÕ nµo ®¹t yªu cÇu hay kh«ng ®¹t yªu cÇu . - Lµm g× hoÆc lµm nh− thÕ nµo ®Ó ng−êi lao ®éng cã thÓ hoµn thµnh c«ng viÖc ®ã tèt h¬n . - Ng−êi lao ®éng ®ang lµm c«ng viÖc ®ã tèt víi t− c¸ch c¸ nh©n hay víi t− c¸ch lµ ë trong mét tËp thÓ tèt. - Ng−êi qu¶n lý vµ ng−êi chñ cã thÓ lµm g× cho ng−êi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n . Cho b¶n th©n vµ cho hä . - Th«ng qua ®¸nh gi¸ c¸c ch−¬ng tr×nh qu¶n lý nh©n lùc kh¸c nã cã thich øng víi ng−êi lao ®éng nh− thÕ nµo ®Ó n©ng cao sù hiªu biÕt gi÷a ng−êi lao ®éng vµ ng−êi qu¶n lý . C¸c ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ - Ph−¬ng ph¸p xÕp h¹ng - Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gÝa theo thang ®iÓm . - Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ theo c¸c nh©n tè . C©u 11. Kh¸i niÖm dµo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ph©n biÖt ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn . Tr¶ lêi. Kh¸i niÖm: §µo t¹o lµ t¹o ra mét m«i tr−¬ng t¹i ®ã c¸ nh©n cã thÓ häc nh−ng kiÕn thøc kü n¨ng , kh¶ n¨ng , th¸i ®é , hµnh vi cô thÓ liªn quan ®Õn c«ng viÖc - Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ qu¸ tr×nh lµm t¨ng kiÕn thøc kü n¨ng , n¨ng lùc vµ th¸i ®é c¸ nh©n ng−êi lao ®éng ®Ó hä hoµn thµnh c«ng viÖc ë vÞ trÝ cao h¬n trong nghÒ nghiÖp cña b¶n th©n hä . - Sù kh¸c nhau gi÷a ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn : - §©o t¹o trùc tiÕp h−íng vµo gÝup cho ng−êi lao ®«ng hoµn thµnh c«ng viÖc hiÖn t¹i tèt h¬n .Cßn ph¸t triªn tËp trung vµo ph¸t triÓn con ng−êi trong t−¬ng lai . - §µo t¹o cô thÎ h¬n h−íng vµo nhu cÇu cña tõng c¸ nh©n . ph¸t triÓn h−¬ng vµo nhu cÇu cña tæ chøc , nhãm ng−êi lao ®ä«ng . - Thêi gian ®ao t¹o thùc hiÖn ngay hiÖn t¹i nh»m vµo nh÷ng kh¶ n¨ng thiÕu hôt cña ng−êi lao ®éng cÇn ®−îc bï ®¾p cßn ph¸t triÓn thùc hiÖn trong thêi gian dµi nh»m thay ®æi c¸ch thøc lµm viÖc cña tæ chøc. C©u 12.x©y dùng vµ thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o nguån nh©n lùc? Tr¶ lêi: 1- X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o . Ph−¬ng ph¸p 1. X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o , nguyÖn väng, mong muèn ®µo t¹o cña ng−êi lao ®éng , sö dông b»ng hái kÕt hîp víi pháng vÊn. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o . C¨n cø – ph©n tÝch t×nh h×nh nh©n lùc ( c¬ cÊu giíi tÝnh ) Ph©n tÝch nhiÖm vô s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp dùa vµo ph©n tÝch c«ng viÖc , chÊt l−îng s¶n phÈm vµ chÊt l−îng phôc vô cña doanh nghiÖp nh− thÕ nµo ë trªn thÞ tr−êng . - Ph©n tÝch c¸c c¸ nh©n ng−êi lao ®«ng so s¸nh kÕt qu¶ ®¹t ®−îc cña mçi ng−êi lao ®éng víi tiªu chuÈn c«ng viÖc . Th«ng tin- Nguån ph©n tÝch c«ng viÖc . - Quan s¸t hµnh vi vµ th¸i ®é cña ng−êi lao ®éng - §¸nh gi¸ chÊt l−îng s¶n phÈm qua hîp ®ång - Dùa vµo c¸c hîp ®ång t− vÊn ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn - Th«ng tin kh¸ch hµng - Pháng vÊn nh÷ng ng−êi ra khái doanh nghiÖp . - Nhu cÇu ®µo t¹o - CN kü thuËt - C¸c c¸n bé chuyªn m«n vµ qu¶n lý. X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt dùa vµo khèi l−îng s¶n phÈm C«ng thøc Nc = (M/P ). H Nc: Nhu cÇu c«ng nh©n kü thuËt cña mét nghÒ nµo ®ã trong tæ chø vµ trong doanh nghiÖp . M Khèi l−îng c«ng viÖc cña nghÒ ®ã cÇn phôc vô trong n¨m . P Møc phôc vô . H : HÖ sè hoµn thµnh møc s¶n l−îng trong n¨m . - Dùa vµo sè l−îng m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn phôc vô n¨m kÕ ho¹ch vµ møc ®¶m nhËn 1 c«ng viÖc trong n¨m , HÖ sè K lµm viÖc cña xi nghiÖp trong n¨m. - Nc = ( M/P ) K M : lµ sè l−îng m¸y mãc thiÕt bÞ trong n¨m cÇn phôc vô P : sè l−îng m¸y; c«ng nh©n phôc vô trong ca. K : hÖ sè K lµm viÖc cña m¸y thiÕt bÞ. Nhu cÇu ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt cña nghÒ b»ng nhu cÇu c«ng nh©n kü thuËt cÇn thiªt ®−îc hoµn thµnh nghiÖp vô s¶n xuÊt cña mét nghÒ – sè c«ng nh©n kü thuËt phôc vô hiÖn ®· cã cña nghÒ ®ã . - X¸c ®Þnh c¸c bËc chuyªn m«n vµ c¸n bé qu¶n lý cÇn ®µo t¹o dùa vµo tiªu chuÈn chøc danh tõng phßng ban , tõng bé phËn ®Ó x¸c ®Þnh sè c¸n bé chuyªn m«n vµ c¸n bé qu¶n lý cÇn cho mçi phßng ban cña mét bé phËn vµ sau ®ã c©n ®èi víi sè l−îng hiÖn cã =) nhu cÇu cÇn ®µo t¹o 2- ThiÕt kÕ chiÕn l−îc ®µo t¹o. a. Lùa chän vµ t×m hiÓu kinh phÝ ®µo t¹o . - Chi phÝ cho ng−êi d¹y - CSVC gd, TN - Chi phÝ cho nguêi häc . b-X¸c ®Þnh né dung ®µo t¹o cÇn thiÕt cho doanh nghiÖp §µo t¹o vÒ kü n¨ng lµ ntn, kü n¨ng lµ g× , ®µo t¹o nh÷n g kiÕn thóc g× , th«ng tin, vi tÝnh. c- Lùa chän ng−êi häc lµ ai. - Tù nguyÖn . d- Lùa chän c¸c ®iÒu kiÖn ®µo t¹o thêi gian ®µo t¹o ? tuÇn , th¸ng … ngµy thuª ng−êi d¹y ë ®©u . C¸c ph−¬ng tiÖn gi¶ng d¹y nh− thÕ nµo , ®µo t¹o trong giê lµm viÖc hay ngoµi giê lµm viÖc ph−¬ng ph¸p gØang d¹y vµ ®µo t¹o lµ g×? e- Lùa chän h×nh thøc ®µo t¹o . §µo t¹o trong c«ng viÖc lµ ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o thùc hiÖn ngay trªn m¸y mãc thiÕt bÞ t¹i n¬i lµm viÖc , võa häc võa lµm cho mét c«ng nh©n cã kh¶ n¨ng d¹y mét ng−êi . −u ®iÓm: TiÕt kiÖm kinh phÝ ng−êi häc dÔ dµmg tiÕp thu kiÕn thøc, kü n¨ng vËn hµnh thiÕt bÞ. Nh−îc ®iÓm:ng−êi d¹y th−¬ng kh«ng chuyªn d¹y c¸c thao t¸c cæ ®iÓn , l¹c hËu §µo t¹o ngoµi c«ng viÖc lµ h×nh thøc ®µo t¹o tho¸t ly s¶n xuÊt ®−îc thùc hiÖn ë tr−êng, hoÆc phßng häc.c«ng K I L O B O O K . C O M t¸c ®µo t¹o gåm 2 phÇn lý thuyÕt vµ thùc hµnh . −u ®iÓm : häc viªn d−îc häc kiÕn thøc cã hÖ thèng ®µo t¹o t−¬ng ®ãi toµn diÖn thêi gian häc tËp tèt kinh phÝ ®¹t 3- §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®µo t¹o : Lµ viÖc lµm khã + Ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ b¶ng hái , ph¸t cho ng−êi häc tõ ®iÓn ( vÝ dô : Néi duung häc cã phï hîp kh«ng , ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o cã phï hîp kh«ng ) + Ph−¬ng ph¸p 2 giao bµi tËp thùc tÕ lµm sau 1 kho¸ häc ®Ó gi¶ng viªn ®¸nh gi¸ häc viªn lµm ®−îc g× sau kho¸ häc . + Ph−¬ng ph¸p 3: ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng−êi lao ®éng sau khi ®µo t¹o nghÒ . + Ph−¬ng ph¸p 4.§¸nh gi¸ sù thùc hiÖn tæ chøc th«ng qua n¨ng xuÊt lao ®éng , chÊt l−îng s¶n phÈm , hµnh vi lao ®éng , tai n¹n lao ®«ng . - Dïng c¸c chØ tiªu - Chi phÝ ®µo t¹o 1 ng−êi lao ®éng - Th¬×− gian thu hå chi phÝ ®µo t¹o . - Tèc ®é ph¸t triÓn n¨ng xuÊt lao ®éng so víi ®µo t¹o . C©u 13.Thï lao lao ®éng kh¸i niÖm, thµnh phÇn cña thï lao lao ®éng tÇm quan träng vµ môc tiªu chiÕn l−îc cña thï lao lao ®éng . Tr¶ lêi. Kn thï lao lµ mé t ph¹m trï tr×u t−îng . biÓu hiÖn d−íi d¹ng TC vµ phÝ. TC mµ ng−êi lao ®éng nhËn ®−îc th«ng qua mét quan hÖ viÖc lµm cho mét tæ chøc mµ ng−êi chñ lao ®éng tr¶ cho ng−êi lao ®éng . - C¸c lo¹i thï lao lao ®éng . - + Thï lao tiÒn coong thï lao tr¶ trùc tiÕp ( tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng ) TC g¾n liÒn víi giõo lµm viÖclµm nhiªu giê ®−îc h−ëng nhiªu, g¾n liÒn víi sù hoµn thµnh cña c«ng viÖc TiÒn l−¬ng lµ kho¶n thï lao mµ ng−êi lao ®éng nhËn ®−îc tõ c¸c ch−¬ng tr×nh khuyÕn khÝch.n¨ng xuÊt lao ®äng chÊt l−îng cao tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt , ph¸t minh cao . + Phóc lîi. BHYT, ch¨m sãc y tÕ + Thï lao phÝ TC X· héi cµng ph¸t triÓn th× ng−êi L§ cµng quan t©m ®Õn thï lao phi tæ chøc TÇm quan träng cña thï lao lao ®éng . TiÒn l−¬ng cña ng−êi L§ d« 2 bªn tho¶ thuËn trong hîp ®ång lao ®éng vµ ®−îc tra theo n¨ng xuÊt L§ chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ coong viÖc . Møc l−¬ng cña ng−êi L§ kh«ng ®−îc thÊp hown møc l−¬ng tèi thiÓu do nhµ N−íc quy ®jinh ( ®iÒu 55 ch−¬ng 8 trang 43) TiÒn l−¬ng danh nghÜa lµ sè tiÒn mµ ng−êi chñ L§ tr¶ cho ng−êi L§ . TiÒn l−¬ng thùc tÕ biÓu hiÖn qua s¶n l−îng hµng ho¸ tiªu dïng mµ ng−êi L§ cã thÓ mua cÇm b»ng tiÒn l−¬ng cña m×nh . TiÒn l−¬ng tèi thiÓu lµ møc l−¬ng tr¶ cho ng−êi L§ lµ tiÒn l−¬ng gi¶n ®¬n ( kh«ng qua ®µo t¹o ) tron ®iÒu kiÖn lao ®éng tiÒm n¨ng l§ b×nh th−êng . Thu nhËp: Bao gåm tÊt c¶ c¸c kho¶n mµ ng−êi L§ nhËn ®−îc kh«ng kÓ d−íi h×nh thøc b»ng tiÒn hay hiÖn vËt , nh− tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng trî cÊp vµ c¸c kho¶n tiÒn kh¸c , tiÒn th−ëng, tiÒn ¨n gi÷a xa, trî cÊp. TÇm quan tréng cña thï lao lao ®éng. §èi víi c¸ nh©n ng−êi L§. Ng−êi L§ quan t©m nhiÒu ®Õn tiÒn c«ng , tiÒn l−¬ng v× nhiÒu lý do kh¸c . TiÒn c«ng , tiÒn l−¬ng kiÕm ®−îc ¶nh h−ëng ®Õn ®¬n vÞ ng−êi lao ®éng trong gia ®×nh, céng ®ång còng nh− ®èi víi c¸c ®ång nghiÖp trong doanh nghiÖp . - Kh¶ n¨ng kiÕm ®−îc tiÒn c«ng , tiÒn l−¬ng cao h¬n cã thÓ ®éng viªn ng−êi L§ gia søc häc tËp n©ng cao tay nghÒ vµ n©ng cao ®ãng gãp víi nhiÒu doanh nghiÖp . - §èi víi DN . TiÒn c«ng hay tiÒn l−¬ng lµ mét phÇn chi phÝ s¶n xuÊt Nh− vËy : bªn cung , tiÒn c«ng thÊp sÏ lµm ¶nh h−ëng trùc tiÕp vÞ trÝ c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng vµ lîi nhuËn biªn cña xÝ nghiÖp vµ doanh nghiÖp . §èi víi x· héi vµ chÝnh phñ 80% TNQ d©n cã ®−îc tõ thï lao ®éng th¸ng. Qua con ®−êng thuÕ TN Môc tiªu chiÕn l−îc cña thï lao lao ®éng . - Hîp ph¸p: HÖ thèng thï lao ph¶i phï hîp víi luËt cña nhµ n−íc , liªn b¨ng,®Þa ph−¬ng. - ThÝch øng :HÖ thèng thï lao ph¶i thÝch −ng ®Ó thu hót l−îng lao ®éng vµo lµm viÖc vµ gi÷ l¹i lao ®éng . - KÝch øng thï lao ph¶i t¹o ra sù kÝch thÝch cã hiÖu qu¶ ®Ó ®éng viªn ng−êi lao ®éng hoµn thµnh c«ng viÖc cã hiÖu qu¶ cao . - An toµn : Thu nhËp hµng th¸ng cña ng−êi lµ ph¶i trang tr¶i cÇn thiÕt cho ng−êi L§ vµ gia ®×nh . - §¶m b¶o hiÖu qu¶ gi÷a chi phÝ vµ lîi Ých cho tæ chøc cã nguån tµi chÝnh æn ®Þnh tiÕt tôc kinh doanh trong mét thêi gian dµi . - C«ng b»ng thï lao lao ®éng ph¶i ®¶m b¶o c«ng b»ng gi÷a ng−êi lao ®éng cña C¸c tæ chøc kh¸c trong cïng mét n¬i cã cïng tr×nh ®é lao ®éng. C©u 14. H×nh thøc tr¶ c«ng theo s¶n phÈm . Tr¶ lêi. Kn. H×nh thøc tr¶ c«ng theo s¶nµ h×nh thøc tiÒn c«ng cña ng−êi lao ®éng phô thuéc vµo ®¸nh gi¸ s¶n phÈm vµ sè l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. ¦u ®iÓm cña h×nh thøc tr¶ c«ng theo s¶n phÈm .khuyÕn khÝch ng−êi lao ®éng ra søc häc tËp , v¨n ho¸, kiÕn thøc nghiÖp vô , ph¸t huy c¶i tiÕn kü thuËt , sö dông tèt m¸y mãc thiÕt bÞ vµ n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®«ng . - Gãp phÇn thóc ®Èy c«ng t¸c qu¶n lý . - Qu¸n triÖt tèt nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng . - §iÒu kiÖn ¸p dông h×nh thøc tr¶ c«ng theo s¶n phÈm . Ph¶i x©y dùng c¸c møc lao ®éng cã c¨n cø khoa häc lµm c¨n cø ®Ó tÝch ®¬n gi¸ tr¶ c«ng chÝnh x¸c . - Møc lao ®éng - Møc s¶n l−îng, - Møc thêi gian. - Ph¶i tæ chøc phjc vô tèt n¬i lµm viÖc ( ®iÖn n−íc,,nguªn hiªn,vËt liÖu)… - Lµm tèt c«ng t¸c thèng kª, kiÓm tra, nghiÖm thu s¶n ph¶m s¶n xuÊt ra. - Lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc, chÝnh trÞ t− t−ëng cho ng−êi lao ®éng ®Ó hä nhËn thøc , cã khi lµm ng−êi L§ , h−ëng tiÒn c«ng theo s¶n phÈm tr¸ch khuynh h−íng chØ chó ý ®Õn s¶n l−îng mµ kh«ng chó ý ®Õn sö dông tãt nguyªn vËt liÖu. + C¸c chÕ ®é tr¶ c«ng theo s¶n phÈm. ChÕ ®é tr¶ c«ng theo s¶n phÈm. - Trùc tiÕp c¸ nh©n kiÓm tra ¸p dông réng d·i ®èi víi nh−ng ng−êi trùc tiÕp s¶n xuÊt , c«ng viÖc cña hä mang tÝnh chÊt ®éc lËp t−¬ng ®èi cã thÓ ®Þnh møc kiÓm tra mµ kh«ng thu s¶n phÈm cô thÓ , riªng biÖt cña tõng ng−êi . - + C¸ch tÝnh ®¬n gi¸ . - §¬n gi¸ §= L/Q §G =LxT L lµ møc tiÒn c«ng theo cÊp bËc.c«ng viÖc T lµ møc thêi gian ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ s¶n phÈm . Q lµ møc s¶n l−îng. + TiÒn c«ng ng−êi lao ®éng= §G x Q1 Q1 lµ sè l−îng s¶n phÈm thùc tÕ hoµn thµnh . ¦u ®iÓm: g¾n liÒn chÆt chÏ tiÒn c«ng nhËn ®−îc víi kÕt qu¶ lao ®éng ccña ngõ¬i n©ng cao tr×nh ®é lµnh nghÒ nÇg cao n¨ng xuÊt lao ®«ng ®Ó t¨ng thu nhËp . ChÕ ®é tr¶ c«ng theo s¶n phÈm tËp thÓ . §èi víi nh÷ng c«ng viÖc cÇn 1 tËp thÓ c«ng nh©n nh− l¾p r¸p thiÕt bÞ, s¶n xuÊt theo d©y truyÒn .C¸ch x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ vµ tiÒn c«ng . §G = Tæng møc tiÒn c«ng tÝnh theo cÊp bËc c«ng viÖc cña c¶ tæ L . møc tiÒn c«ng theo cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n ®Ó s¶n xuÊt viÖc ®ã TiÒn c«ng s¶n phÈm tËp thÓ cña c¶ tæ = §Gx Q1. Q1. Tæng sè s¶n phÈm thùec tÕ hoµn thµnh cña tæ. HÖ sè = M ®/c TiÒn c«ng theo cÊp bËc tÝnh tiÒn c«ng . Chia tiÒn c«ng theo cÊp bËc c«ng viÖc kÕt hîp tÝnh c«ng chÊm ®iÓm ph©n lo¹i A, B, C. + ¦u nh−îc ®iÓm . N©ng cao ý thøc tËp thÓ , hîp t¸c vµ phèi hîp gi÷a c¸ nh©n trong tæ , hîp t¸c s¶n xuÊt h¹n chÕ khuyÕn khÝch t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng c¸ nh©n v× tiÒn c«ng hay tiÒn l−¬ng l¹i phô thuéc vµo kÕt qu¶ lao ®éng c¶ tæ. C¸c chÕ ®é tr¶ c«ng theo s¶n phÈm . 1. ChÕ ®é tr¶ c«ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp c¸ nh©n . 2. ChÕ ®é tr¶ c«ng theo tËp thÓ 3. ChÕ ®é tr¶ c«ng theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp. §iÒu kiÖn ¸p dông cho nh÷ng c«ng nh©n phô , kÕt qu¶ lao ®éng cña hä ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ nhiÒu – kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng nh©n chÝnh. VD c«ng nh©n phôc vô m¸y sîi ,m¸y dÖt. §Æc ®iÓm cña chÕ ®é tr¶ c«ng gi¸n tiÕp lµ : thu nhËp cña c«ng nh©n phô l¹i phô thuéc vµo kÕt qu¶ cña c«ng nh©n chÝnh nªn cã t¸c dông khuyÕn khÝch c«ng nh©n phô phôc vô tèt h¬n c«ng nh©n chÝnh. Xac ®Þnh ®¬n gi¸ vµ tiÒn c«ng . §G = L/M. Q §G tÝnh theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp . L møc tiÒn c«n g theo cÊp bËc congviÖc cña c«ng nh©n phô . M sè m¸y mãc thiÕt bÞ cïng l¹oi c«ng nh©n phô phôc vô . Q møc s¶n l−îng mét m¸y cña c«ng nh©n chÝnh ChÕ ®é tr¶ c«ng theo luü tiÒn . + §K ¸p dông ®èi víi nh÷ng kh©u yÕu trong s¶n xuÊt viÖc hoµn thµnh kh©u nµy cã t¸c dông thóc ®Èy s¶n xuÊt ë nh÷ng bé phËn kh¸c cã liªn quan gãp phÇn hoµn thµnh v−ît møc kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp . + §¬n gi¸ luü tiÒn . Dïng ®Ó tr¶ cho nh÷ng s¶n phÈm v−ît møc khëi ®iÓm. - TiÒn c«ng s¶n phÈm luü tiÒn xÏ ®−îc tÝnh = ( P.Q0 ) + ( P.K) Q1 – Qo Qo s¶n phÈm thùc tÕ ®¹t ®−îc Q1 s¶n phÈm ®¹t møc khëi ®iÓm P ®¸nh gi¸ cè ®Þnh Tû lÖ t¨ng ®¸nh gi¸ hîp lÝ Q1 s¶n phÈm thùc tÕ ®¹t ®−îc Chó ý : thêi gian tr¶ c«ng kh«ng nªn quy ®Þnh qu¸ ng¾n , th−êng ph¶i quy ®Þnh theo th¸ng , th−êng tõ 3 th¸ng ®Õn 6 th¸ng §¸nh gi¸ ®−îc n©ng cao 5 chÕ ®é tr¶ c«ng theo kho¶n 6. chÕ ®é tr¶ c«ng theo s¶n phÈm cã th−ëng. C©u 15. X©y dùng ch−¬ng tr×nh phóc lîi vµ nh©n ®¹o cho doanh nghiÖp. Tr¶ lêi. Kn. Phóc lîi cho nguån nh©n lùc lµ kho¶n tiÒn bï ®¾p kh¸c víi tiÒn l−¬ng hÆoc tiÒn th−ëng . Phóc lîi cã t¸c dông ®éng viªn tinh thÇn c«ng nh©n v× th«ng qua c¸c l¹oi phóc lîi cµng lµm cho ng−êi lao ®éng g¾n bã víi doanh nghiÖp , n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn .. + C¸c b−íc x©y dùng ch−¬ng tr×nh phóc lîi cho nguån nh©n lùc cã hiÖu qu¶. B−íc 1. Thu thËp th«ng tin sè liÖu vÒ gi¸ c¶ chñ yÕu cña tÊt c¶ c¸c mÆt hµng ho¸ liªn quan . B−íc 2. ®¸nh gi¸ xem cÇn cã bao nhiªu tiÒn ®Ó bï ®¾p ®−îc gi¸ cña c¸c phóc lîi cho thêi kú míi. B−íc 3. Ên ®Þnh gi¸ thÝch hîp cho tõng mÆt hµng b»ng c¸ch sö dông c¸c lo¹i tû träng gi¸ trÞ®−îc ®−a vµo tÝnh to¸n trªn c¬ së ®ßi hái cña thùc tÕ nhu cÇu cña c«ng nh©n vµ cña chñ.. B−íc 4. X¸c ®Þnh c¸c quan hÖ tû lÖ tèi −u gi÷a c¸c phóc lîi kh¸c nhau . - Môc tiªu . - Thùc hiÖn chøc n¨ng x· héi cña chung ®èi víi c«ng nh©n . - Duy tr× , n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng . - §¸p øng ®ßi hái cña c«ng ®oµn , n©ng cao vai trß ®iÒu chØnh cña chÝnh phñ. K I L O B O O K . C O M - Duy tr× møc sèng vËt chÊt n©ng cao tinh thÇn c«ng nh©n lµ mét nh©n tè thóc ®Èy vµ khuyÕn khÝch hä . + Nguyªn t¾c . - Ch−¬ng tr×nh ®ã ph¶i võa co¸ lîi cho ng−êi qu¶n lý , võa co¸ lîi cho c«ng nh©n . - Ch−¬ng tr×nh ®ã ph¶i lµm t¨ng nhÞp ®iÖu s¶n xuÊt vµ kinh doanh . - Gi¸ c¶ cña ch−¬ng tr×nh ®ã ph¶i n»m trong khra n¨ng cña doanh nghiÖp . - ViÖc øng dông c«ng tr×nh phóc lîi ph¶i nh− nhau c«ng b»ng v« t− - Ch−¬ng tr×nh phóc lîi ph¶i dùa trªn nh÷ng nh©n tècã tÓ ®o l−êng ®−îc nh÷ng thu nhËp cña c«ng nh©n hoÆc thêi gian phôc vô - C©n ph¶i cã sù tham gia cña c«ng nh©n vµo c«ng tr×nh phóc läi biªn. - Gi¸ cña phóc lîi cÇn ph¶i ®Ó cho mäi c«ng nh©n biÕt C¢U 16:C¸c lo¹i phóc lîi vµdÞch vô cho ng−êi lao ®éng ttrong doanh nghiÖp . Tr¶ lêi. A- Phóc lîi vµ dÞch vô tµi chÝnh. 1. KÕ ho¹ch chia s¶n phÈm a- KÕ ho¹ch nghiªn cøu ®Ì nghÞcña c«ng nh©n . C¸c uû ban lao ®éng vµ qu¶n lý liªn kÕt víi nhau nh»m tËp hîp mj÷mg ®Ò nghÞ cña c«ng nh©n vÒ viÖc lµm thÕ nµo ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt , gi¶m chi phÝ, tr¸nh l·ng phÝ tÊt c¶ c¸i ®ã g©y ra mét Ên t−¬ng s©u s¾c vÒ tinh thÇn hîp t¸c phóc lîi x· héi ®−îc chia nhau nh− môc ®sch æn ®Þnh viÖc lµm , lµm t¨ng l−¬ng. b- kÕ ho¹ch ®an xen . ViÖc khuyÕn khÝch tµi chÝnh dùa trªn quan hÖ cña tæng thu nhËp theo giê cña c«ng nh©n víi gi¸ trÞ s¶n l−îng hä t¹o ra. c- dù ph©n lîi nhuËn. §©y lµ tho¶ −íc gi÷a c«ng nh©n vµ ng−êi qu¶n lý ,theo ®ã ng−êi c«ng nh©n ®−îc h−ëng phóc lîi cè ®Þnh tr−íc . V× phÝa ng−êi qu¶n lý cã nh÷ng cam kÕt nhÊt ®Þnh vÒ tr¶ l−¬ng cao h¬n nguoa× tiÒn l−¬ng b×nh th−êng . d- Tham dù cæ phÇn C«ng nh©n mua cæ phiÕu 2. HiÖp héi tÝn dông 3. Gióp ®ì tµi chÝnh 4. Ch−¬ng tr×nh b¶o hiÓm 5. C¸c cöa hµng cöa hiÖu , cµng Ýt gióp ®ì c«ng nh©n 6. Chî cÊp giao dôc B- DÞch vô nghÒ nghiÖp 1- Cè vÊn kÕ to¸n c«ng nh©n 2- DÞch vô t− vÊn cho c«ng nh©n 3- Phóc lîi y tÕ 4- Th− viÖn phßng ®äc 5- HÖ thèng nghiªn cøu ®Ò nghÞ cña c«ng nh©n C- DÞch vô gi¶i trÝ 1- ch−¬ng tr×nh thÓ thao 2- Ch−¬ng tr×nh x· héi D- DÞch vô giao th«ng ®i l¹i 1- Nhµ ë 2- Trî cÊp®i l¹i E- Nh÷ng phóc lîi vµ dÞch vu ®ßi hái theo ph¸p luËt . 1- HÖ thèng b¶o hiÓm x· héi 2- Ch¨m sãc ytÕ 3- Tr¶ l−¬ng th¸ng thø 13 C©u 17.B¶o hiÓm x· héi . Kh¸i niÖm , môc ®Ých , sù h×nh thµnh BHXH , c¸c chÕ ®é BHXH. Tr¶ lêi. Kn. BHXH lµ sù ®¶m b¶o vÒ mÆt vËt chÊt cho ng−êi lao ®éng trong vµ ngoµi khu vùc quèc doanh khi ®au èm , thai s¶n, tai l¹n , h−u tr× vµ chÕt ®Ó gãp phÇnæn ®Þnh vËt chÊt cña ng−êi lao ®éng vµ gia ®×nh trªn c¬ së ®ãng gãp cña ng−êi sö dông lao ®éng .Ng−êi lao ®éng vµ sù b¶o vÖ cña nhµ n−íc Môc ®Ých. Gãp hÇn æn ®Þnh vËt chÊt cho ng−êi lao ®éng vµ gia ®×nh Sù h×nh thµnh c¸c quü BHXH. §−îc h×nh thµnh tõ sù ®ãng gãp cña ng−êi lao ®éng,ng−êi sö dông lao ®éng,hç trî cña Ng©n s¸ch nhµ n−íc -C¸c chÕ ®é BHXH +ChÕ ®é trî cÊp èm ®au trong m«t n¨m +Møc trî cÊp tr¶ thay b»ng tiÒn l−¬ng =75% tiÒn l−¬ng +chÕ ®é trî cÊp thai s¶n +chÕ ®é trî cÊp tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp +chÕ ®é h−u trÝ +ChÕ®étötuÊt t HÕt -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCâu hỏi ôn tập và thi Quản trị nhân lực.pdf
Luận văn liên quan