Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học Mac Lenin

Đây là những câu hỏi trắc nghiệm Ngân Hàng đề thi trắc nghiệm các môn học, chuyên ngành mọi lĩnh vực triết do mình tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Câu hỏi đi sát vào nội dung giáo trình, rất có ích cho những bạn cần ôn thiTài liệu ôn thi các môn học, chuyên ngành mọi lĩnh vực học kì và ôn cao học. Mong các bạn ủng hộTrích từ: http://.com .

pdf7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2072 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học Mac Lenin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP HOÀ CHÍ MINH HOÄI THI OLYMPIC CAÙC MOÂN KHOA HOÏC MAÙC-LEÂNIN, TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH LAÀN 5 – NAÊM 2004 -------------------------------------------------------------------------------- ÑEÀ THI SOÁ 1: 1. Vò vua naøo ñaõ cho ñuùc tieàn ñoàng ñaàu tieân ôû nöôùc ta? a. Lyù Nam Ñeá b. Leâ Thaùnh Toân c. Hoà Quyù Ly d. Traàn Nhaân Toâng 2. Nhaø nöôùc Vieät Nam ñaõ ban haønh Luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi töø thaùng naêm naøo? a. 12/1986 b. 1/1987 c. 12/1987 d. 6/1987 3. APEC (dieãn ñaøn hôïp taùc kinh teá Chaâu AÙ – Thaùi Bình Döông) ñöôïc thaønh laäp naêm naøo? a. 1986 b. 1989 c. 1992 d. 1995 4. Quyeát ñònh “ñöa nöôùc ta vaøo thôøi kyø ñaåy maïnh coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa, phaán ñaáu ñeán naêm 2020 cô baûn trôû thaønh moät nöôùc coâng nghieäp” ñöôïc ñöa ra taïi Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù maáy? a. Ñaïi hoäi VI b. Ñaïi hoäi V c. Ñaïi hoäi VII d. Ñaïi hoäi VIII 5. Trong “Chieán löôïc phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi naêm 2001 – 2010”, ñeán naêm 2010 toång saûn löôïng löông thöïc quy ra thoùc cuûa nöôùc ta ñaït bao nhieâu taán? a. 40 trieäu taán b. 50 trieäu taán c. 60 trieäu taán d. 70 trieäu taán 6. Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù IX xaùc ñònh vieäc phoå caäp caùc phöông tieän phaùt, truyeàn hình ñeán moãi gia ñình seõ hoaøn thaønh cô baûn vaøo naêm naøo? a. 2010 b. 2015 c. 2020 d. 2007 7. Taùi saûn xuaát xaõ hoäi goàm coù 4 khaâu : saûn xuaát, phaân phoái, trao ñoåi vaø tieâu duøng . Vaäy cung vaø caàu naèm ôû khaâu naøo cuûa quaù trình taùi saûn xuaát xaõ hoäi? a. saûn xuaát b. phaân phoái c. trao ñoåi d. tieâu duøng 8. C.Maùc ñaõ keá thöøa “haït nhaân hôïp lyù” trong trieát hoïc cuûa oâng ñeå xaây döïng pheùp bieän chöùng duy vaät. OÂng laø ai? a. Phoi-ô-baùch b. Aristole c. Hegel d. Pythagore 9. Naêm 1993 nöôùc ta ñaõ khai thoâng quan heä quoác teá vôùi caùc toå chöùc taøi chính tieàn teä quoác teá naøo? a. IMF b. World Bank c. ADB d. Caû 3 toå chöùc treân 10. Caùc hình thöùc ñaàu tö quoác teá chuû yeáu laø gì? a. Ñaàu tö tröïc tieáp b. Ñaàu tö giaùn tieáp c. Tín duïng quoác teá d. Caû 3 hình thöùc treân 11. Ñaïi hoäi laàn thöù maáy cuûa ñaûng ñaõ ñeà ra boán muïc tieâu cô baûn cuûa thôøi kyø quaù ñoä: xaây döïng cheá ñoä laøm chuû taäp theå chuû nghóa xaõ hoäi; xaây döïng neàn saûn xuaát lôùn xaõ hoäi chuû nghóa; xaây döïng neàn vaên hoaù môùi; xaây döïng con ngöôøi môùi xaõ hoäi chuû nghóa? a. Ñaïi hoäi III (9-1960) c. Ñaïi hoäi V (3-1982) b. Ñaïi hoäi IV (12-1976) d. Ñaïi hoäi VI (12-1986) 12. Theo quan ñieåm cuûa Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù VIII (1996), neàn taûng cuûa coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc laø gì? a. Baûn saéc daân toäc c. Giaùo duïc vaø ñaøo taïo b. Khoa hoïc vaø coâng nghe ä d. Quoác phoøng vaø an ninh 13. Nhaø tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa naøo ñaõ khaùi quaùt quaù trình tích luõy tö baûn laø quaù trình “cöøu aên thòt ngöôøi” a. Roâ Bôùc OÂ Oen b. Phu Ri EÂ c.Xanh Xi Moâng d. Toâ Maùt Morô 14. Ñieàu kieän khaùch quan quyeát ñònh söù meänh lòch söû cuûa giai caáp coâng nhaân laø gì? a. Ñoâng veà soá löôïng c. Taïo ra cuûa caûi laøm giaøu cho xaõ hoäi b. Gaén lieàn vôùi löïc löôïng saûn xuaát tieân tieán d. Bò boùc loät naëng neà nhaát. 15. Moác ñaùnh daáu söï ra ñôøi cuûa chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc töø taùc phaåm naøo? a. Tình caûnh giai caáp coâng nhaân Anh c. Tuyeân ngoân cuûa Ñaûng Coäng saûn b. Nhöõng nguyeân lyù cuûa chuû nghóa coäng saûn d. Choáng Ñuy Rinh 16. Trong nhöõng noäi dung cuûa quyeàn daân toäc töï quyeát thì noäi dung naøo ñöôïc coi laø cô baûn, tröôùc heát? a. Töï quyeát veà kinh teá c.Töï quyeát veà veà vaên hoùa 2 b. Töï quyeát veà chính trò d. Töï quyeát trong caùc moái quan heä quoác teá 17. Baûn chaát cuûa toân giaùo laø gì? a. Laø söï phaûn aùnh toàn taïi xaõ hoäi b. Laø söï phaûn aùnh nhöõng sai laàm cuûa hieän thöïc khaùch quan vaøo ñaàu oùc con ngöôøi c. Laø söï buoàn, vui, sung söôùng cuûa con ngöôøi d. Laø söï phaûn aùnh sai laàm hieän thöïc khaùch quan vaøo ñaàu oùc con ngöôøi. 18. Khaùi nieäm heä thoáng chính trò xaõ hoäi chuû nghóa do ai ñöa ra? a. Caùc Maùc b. Leâ Nin c. Ph. AÊng Ghen d. Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam 19. Nhaø nöôùc ñaàu tieân cuûa giai caáp coâng nhaân ra ñôøi ôû nöôùc naøo? a. Nga b. Trung Quoác c. Phaùp d. Anh 20. Nhaø nöôùc ñaàu tieân cuûa giai caáp coâng nhaân teân goïi laø gì? a. Xoâ Vieát b. Coâng xaõ c. Daân chuû nhaân daân d. Coäng hoøa 21. Yeáu toá naøo ñöôïc xem laø quyeát ñònh ñeå phaùt huy nguoàn löïc con ngöôøi a. Naâng cao trình ñoä vaên hoùa c. Giaùo duïc veà ñaïo ñöùc, loái soáng b. Giaûi quyeát vieäc laøm d. Giuùp ñôõ voán ñeå phaùt trieån saûn xuaát 22. Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc taïi beán caûng Nhaø roàng Saøi Goøn ñi sang Phaùp vaøo thôøi gian naøo? a. 2/6/1911 b. 5/6/1911 c. 4/6/1911 d. 6/5/1911 23. Nguyeãn AÙi Quoác tham döï Ñaïi hoäi laàn thöù nhaát cuûa Ñaûng Coäng saûn Phaùp vaøo naêm naøo? a.Naêm 1920 b. Naêm 1922 c. Naêm 1921 d. Naêm 1919 24. Hoäi nghò hôïp nhaát caùc toå chöùc Coäng saûn ñeå thaønh laäp Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam (2/1930) ñaõ coù ñaïi bieåu cuûa nhöõng toå chöùc Coäng saûn naøo veà döï? a. Ñoâng Döông Coäng saûn Ñaûng c. Chi boä cuûa nhöõng ngöôøi Coäng saûn Vieät nam ôû nöôùc ngoaøi b. An Nam Coäng saûn Ñaûng d.Taát caû nhöõng toå chöùc treân 25. Môû ñaàu taùc` phaåm, Hoà Chí Minh vieát “Nhaân daân ta thöôøng noùi: Ñaûng vieân ñi tröôùc, laøng nöôùc theo sau” caâu noùi ñoù ôû taùc phaåm naøo cuûa Ngöôøi? a. Ñaïo ñöùc caùch maïng c. Naâng cao ñaïo ñöùc caùch maïng, queùt saïch chuû nghóa caù nhaân b. Ñöôøng caùch meänh d. Ba möôi naêm hoaït ñoâng cuûa Ñaûng. 26. “Ñaûng laáy chuû nghóa Maùc-Leânin vaø tö töôûng Hoà Chí Minh laøm neàn taûng tö töôøng vaø kim chæ nam cho haønh ñoäng” caâu noùi treân ñöôïc Ñaûng ta khaúng ñònh taïi Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù maáy? a. Ñaïi hoäi IV b. Ñaïi hoäi VI c.Ñaïi hoäi V d. Ñaïi hoäi VII 27. “Chuùng ta thaø hy sinh taát caû chöù nhaát ñònh khoâng chòu maát nöôùc, nhaát ñònh khoâng chòu laøm noâ leä” caâu noùi ñoù cuûa Hoà Chí Minh xuaát hieän vaøo thôøi gian naøo? a. Thaùng 8 naêm 1945 b. Ngaøy 19-12-1946 c. Thaùng 9 naêm 1945 d. Ngaøy 17-7-1966 28. Baøi thô “Xuaân veà xin coù moät baøi ca Göûi chuùc ñoàng baøo caû nöôùc ta Choáng MyÕ hai mieàn ñeàu ñaùnh gioûi Tin möøng thaéng traän nôû nhö hoa” Baøi Möøng xuaân cuûa chuû tòch Hoà Chí Minh vieát vaøo thôøi gian naøo? a. 1956 b. 1968 c. 1961 d. 1969 29. “Ñoaøn keát laø moät truyeàn thoáng cöïc kyø quyù baùu cuûa Ñaûng ta cuûa daân ta. Caùc ñoàng chí töø trung öông ñeán caùc chi boä caàn phaûi giöõ gìn söï ñoaøn keát nhaát trí cuûa Ñaûng nhö giöõ gìn con ngöôi cuûa maét mình” caâu noùi treân cuûa Hoà Chí Minh ôû ñaâu? a. Ñaïo ñöùc caùch maïng b. Thöôøng thöùc chính trò c. Söûa ñoåi loái laøm vieäc d. Baûn Di chuùc 30. Naêm 1941, môû ñaàu taùc phaåm cuûa mình, Nguyeãn AÙi Quoác vieát : “ Daân ta phaõi bieát söû ta Cho töôøng goác tích nöôùc nhaø Vieät Nam” Ñoù laø taùc phaåm: a. “Ñöôøng kaùch meänh” b. “Baøi ca du kích” c. “ Lòch söû nöôùc ta” d. “Ca binh lính” 3 31. Cuoái thaùng 7/1945, taïi laùn Naø Löøa, Hoà Chí Minh ñaõ chæ thò : “Luùc naøy thôøi cô thuaän lôïi ñaõ tôùi, duø hi sinh tôùi ñaâu, duø phaûi ñoát chaùy caû daõy Tröôøng Sôn cuõng phaûi cöông quyeát giaønh cho ñöôïc ñoäc laäp”. Ai ñaõ ñöôïc Baùc truyeàn ñaït chæ thò naøy : a. Phaïm Vaên Ñoàng b. Ñaëng Vaên Caùp c. Voõ Nguyeân Giaùp d. Hoøang Quoác Vieät. 32. Hoà Chí Minh ñaõ duøng buùt danh gì ñeå vieát taùc phaåm “ Söûa ñoåi loái laøm vieäc”? a. Taân sinh b. X.Y.Z c. A.G d. T.L 33. “Choáng tham oâ, laõng phí vaø beänh quan lieâu cuõng quan troïng vaø caàn kíp nhö vieäc ñaùnh giaëc treân maët traän”. Hoà Chí Minh noùi ñieàu treân vaøo thôøi gian naøo: a. 1951 b. 1954 c. 1964 d. 1952 34. Khi cho raèng:” toàn taïi laø ñöôïc tri giaùc”, ñaây laø quan ñieåm: a. Duy taâm chuû quan b. Duy taâm khaùch quan c. Duy vaät bieän chöùng d. Nhò nguyeân 35. Tröôøng phaùi trieát hoïc cho raèng toàn taïi tuyeät ñoái (Brahman) ñoàng nhaát vôùi “toâi” (Atman) laø yù thöùc caù nhaân thuaàn tuyù, laø tröôøng phaùi: a. Saømkhya b. Veâdaønta c. Nyaya d. Lokaøyata 36. OÂng cho raèng baûn tính con ngöôøi thieän, aùc laãn loän. OÂâng laø ai? a. Maïnh Töû b. Cao Töû c. Trang Töû d. Döông Huøng 37. Taùc giaû cuûa caâu noùi noåi tieáng: “ Löôùi trôøi loàng loäng, thöa maø khoù loït “. OÂâng laø ai? a. Haøn Phi Töû b. Laõo Töû c. Trang Töû d. Tuaân töû 38. Trong caùc yeáu toá caáu thaønh cuûa yù thöùc nhö tri thöùc, tình caûm, nieàm tin, lyù trí, yù chí…yeáu toá quan troïng nhaát coù taùc duïng chi phoái caùc yeáu toá khaùc laø : a. YÙ chí b. Nieàm tin c. Tri thöùc d. tình caûm 39. Ñieàu kieän khaùch quan cuûa caùch maïng xaõ hoäi laø: a. Phöông phaùp caùch maïng c. Tình theá caùch maïng b. Thôøi cô caùch maïng d. Caû b vaø c ñeàu ñuùng 40. Theo Ph.AÊngghen, coù theå chia vaän ñoäng thaønh bao nhieâu hình thöùc vaän ñoäng cô baûn? a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 41. Xeùt cho ñeán cuøng, nhaân toá quan troïng nhaát quyeát ñònh söï thaéng lôïi cuûa moät traät töï xaõ hoäi môùi laø: a. Luaät phaùp b. Heä thoáng chính trò c. Naêng suaát lao ñoäng d. Quan heä saûn xuaát 42. Nguyeân nhaân saâu xa cuûa vieäc ra ñôøi giai caáp thuoäc lónh vöïc: a. quyeàn löïc chính trò b. kinh teá c. Toân giaùo d. Vaên hoùa 43. Vaän ñoäng laø: a. Söï chuyeån ñoäng cuûa caùc vaät theå trong khoâng gian b. Söï chuyeån hoùa töø traïng thaùi naøy sang traïng thaùi khaùc cuûa söï vaät hieän töôïng c. Söï thay ñoåi vò trí cuûa caùc söï vaät hieän töôïng trong khoâng gian, thôøi gian. d. Moïi söï bieán ñoåi noùi chung cuûa caùc söï vaät hieän töôïng trong khoâng gian vaø thôøi gian. 44. Caùch vieát naøo sau ñaây laø ñuùng: a. Hình thaùi kinh teá, xaõ hoäi c. Hình thaùi kinh teá cuûa xaõ hoäi b. Hình thaùi xaõ hoäi d. Hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi 45. Vieät Nam gia nhaäp toå chöùc Lieân hieäp quoác vaøo thaùng, naêm naøo ? a. 1979 b. 1977 c. 1975 d. 1986 46. Neâu caùc hình thöùc bieåu hieän cuûa nhaän thöùùc caûm tính ? a. Caûm giaùc b. Tri giaùc c. Bieåu töôïng d. Caû 3 caâu a,b,c ñeàu ñuùng 47. Cuoäc khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi ñaàu tieân noå ra vaøo naêm naøo? a. 1825 b. 1884 c. 1929 d. 1933 48. Trieát hoïc Maùc_ Leânin cho raèng : a. Taát nhieân vaø ngaãu nhieân khoâng coù tính quy luaät. b. Chæ coù taát nhieân coù tính quy luaät coøn ngaãu nhieân khoâng coù tính quy luaät. c. Chæ coù ngaãu nhieân coù tính quy luaät coøn taát nhieân khoâng coù tính quy luaät. d. Caû taát nhieân vaø ngaãu nhieân ñeàu coù tính quy luaät 4 49. Nhaän thöùc lyù tính bao goàm caùc hình thöùc: a. Caûm giaùc, tri giaùc, phaùn ñoaùn c. Tri giaùc, phaùn ñoaùn, suy lyù b. Khaùi nieäm, phaùn ñoaùn, suy lyù d. caû 3 ñeàu sai 50. Yeáu toá cô baûn nhaát, quan troïng nhaát cuûa yù thöùc laø: a. Tri thöùc b. Tình caûm c. YÙ chí d. nieàm tin 51. Cô sôû cuûa nhaän thöùc, ñoäng löïc cuûa nhaän thöùc laø: a. Hoaït ñoäng lyù luaän c. Hoaït ñoäng nghieân cöùu khoa hoïc b. Hoaït ñoäng thöïc tieãn d. Caû 3 caâu a,b,c 52. Nhaø nöôùc coù bao nhieâu ñaëc tröng? a. 2 ñaëc tröng b. 3 ñaëc tröng c. 4 ñaëc tröng d. 5 ñaëc tröng 53. Baûn chaát cuûa con ngöôøi ñöôïc quyeát ñònh bôûi: a. Noã löïc cuûa moãi caù nhaân c. Caùc quan heä xaõ hoäi b. Neàn giaùo duïc cuûa gia ñình d. Yeáu toá khaùc 54. Vaät chaát coù tröôùc, yù thöùc coù sau, vaät chaát quyeát ñònh yù thöùc, ñaây laø quan ñieåm: a. Duy vaät b. Nhò nguyeân c. Duy taâm 55. Haøng hoùa laø: a. Saûn phaåm cuûa lao ñoäng ñeå thoûa maõn nhu caàu cuûa con ngöôøi b. Saûn phaåm cuûa lao ñoäng coù theå thoûa maõn nhu caàu naøo ñoù cuûa con ngöôøi thoâng qua mua baùn. c. Saûn phaåm ñöôïc mua baùn treân thò tröôøng. d. Saûn phaåm duøng ñeå trao ñoåi vôùi ngöôøi khaùc. 56. Tieàn löông tö baûn chuû nghóa laø: a. Giaù trò cuûa lao ñoäng c. Giaù caû cuûa söùc lao ñoäng b. Söï traû coâng lao ñoäng d. Giaù trò söùc lao ñoäng 57. Taêng tröôûng kinh teá, phaùt trieån kinh teá vaø tieán boä xaõ hoäi laø: a. Ñoàng nghóa c. Traùi ngöôïc nhau b. Khoâng ñoàng nghóa d. Coù lieân heä vôùi nhau vaø laøm ñieàu kieän cho nhau. 58. Ñaïi hoäi IX cuûa Ñaûng ta xaùc ñònh neàn kinh teá nöôùc ta coù maáy thaønh phaàn kinh teá? a. 3 b. 5 c. 6 d. 4 59. Söùc lao ñoäng trôû thaønh haøng hoùa khi: a. Saûn xuaát haøng hoùa ra ñôøi. c. Coù phöông thöùc saûn xuaát TBCN xuaát hieän b. Coù mua baùn noâ leä d. Coù kinh teá thò tröôøng 60. Giöõa lao ñoäng vaø söùc lao ñoäng thì: a. Lao ñoäng laø haøng hoùa c. Lao ñoäng vaø söùc lao ñoäng ñeàu laø haøng hoùa b. Söùc lao ñoäng laø haøng hoùa d. lao ñoäng vaø söùc lao ñoäng ñeàu khoâng phaûi laø haøng hoùa 61. Neàn kinh teá tri thöùc ñöôïc xem laø: a. Moät phöông thöùc saûn xuaát môùi c. Moät giai ñoaïn phaùt trieån cuûa CNTB hieän ñaïi b. Moät hình thaùi kinh teá – xaõ hoäi môùi d. Moät naác thang phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát 62. Hai maët cuûa neàn saûn xuaát xaõ hoäi laø: a. Löïc löôïng saûn xuaát vaø kieán truùc thöôïng taàng. c. Löïc löôïng saûn xuaát vaø quan heä saûn xuaát b. Cô sôû haï taàng vaø kieán truùc thöôïng taàng. d. Cô sôû haï taàng vaø löôïng saûn xuaát. 63. Giaù trò caù bieät cuûa haøng hoùa do: a. Hao phí lao ñoäng trung bình cuûa xaõ hoäi quy ñònh. c. Hao phí lao ñoäng cuûa ngaønh quyeát ñònh b. Hao phí lao ñoäng caù bieät cuûa nhaø saûn xuaát quyeát ñònh d. Caû a, b vaø c. 64. Giaù caû thò tröôøng cuûa haøng hoùa chòu taùc ñoäng bôûi: a. Giaù trò cuûa haøng hoùa. c. Soá löôïng tieàn teä trong löu thoâng. b. Cung vaø caàu veà haøng hoùa. d. Caû a, b vaø c. 65. Caëp phaïm truø naøo sau ñaây thuoäc veà lyù luaän taùi saûn xuaát xaõ hoäi: a. Toàn taïi xaõ hoäi vaø yù thöùc xaõ hoäi. c. Taêng tröôûng vaø phaùt trieån kinh teá. b. Naêng suaát vaø chaát löôïng saûn phaåm. d. Caû a, b vaø c. 5 66. Quan heä sôû höõu tö lieäu saûn xuaát laø : a. Quan heä saûn xuaát c. Laø quan heä phaùp lyù b. Maët cô baûn cuûa quan heä saûn xuaát d. Laø quan heä kinh teá 67. Sôû höõu taäp theå laø: a. Sôû höõu cuûa hôïp taùc xaõ c. Sôû höõu cuûa moät nhoùm ngöôøi b. Sôû höõu cuûa toå saûn xuaát d. Laø hình thöùc sôû höõu chung cuûa nhöõng ngöôøi lao ñoäng tröïc tieáp 68. Caùc thaønh phaàn kinh teá maâu thuaãn nhau laø do: a. Khaùc nhau veà sôû höõu. c. Söï khaùc nhau veà tính chaát vaø phöông thöùc hoïat ñoäng b. Khaùc nhau veà muïc ñích d. Caû a, b, c 69. Phaân phoái theo voán keát hôïp vôùi phaân phoái theo lao ñoäng a. AÙp duïng cho kinh teá taäp theå c. AÙp duïng cho kinh teá nhaø nöôùc vaø kinh teá taäp theå b. AÙp duïng cho caùc hôïp taùc xaõ d. AÙp duïng cho kinh teá taäp theå vaø kinh teá tö baûn nhaø nöôùc 70. Thaønh phaàn kinh teá coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai ñöôïc neâu ra vaø ñöa vaøo söû duïng töø : a. Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù VI c. Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù VIII b. Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù VII d. Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù IX 71. Lao ñoäng tröøu töôïng: a. Laø phaïm truø rieâng cuûa kinh teá thò tröôøng. c. Laø phaïm truø cuûa moïi neàn kinh teá haøng hoùa. b. Laø phaïm truø chung cuûa moïi neàn saûn xuaát xaõ hoäi. d. Laø phaïm truø rieâng cuûa chuû nghiaõ tö baûn. 72. Tieàn löông danh nghóa: a. Laø moät soá tieàn bieåu hieän ñuùng giaù trò söùc lao ñoäng. c. Laø giaù caû söùc lao ñoäng. b. Laø giaù caû cuûa lao ñoäng. d. Luoân hay ñoåi theo giaù tö lieäu sinh hoaït. 73. Chi phí saûn xuaát tö baûn chuû nghóa bao goàm: a. c + v + m b. c + v c. v + m d. c + m 74. Caïnh tranh trong noäi boä ngaønh seõ daãn ñeán. a. Hình thaønh giaù trò thò tröôøng. c. Hình thaønh giaù trò xaõ hoäi. b. Hình thaønh lôïi nhuaän bình quaân. d. Caû a vaø c 75. Giaù caû saûn xuaát bao goàm: a. Chi phí saûn xuaát + lôïi nhuaän. C. Chi phí saûn xuaát + giaù trò thaëng dö. b. Chi phí saûn xuaát + lôïi nhuaän bình quaân d. Chi phí saûn xuaát + lôïi nhuaän sieâu ngaïch. 76. Giai caáp coâng nhaân laø giai caáp trieät ñeå caùch maïng bôûi vì: a. Laø giai caáp ngheøo nhaát trong xaõ hoäi tö baûn c. Laø giai caáp thöïc hieän xoùa boû cheá ñoä tö höõu b. Laø giai caáp khoâng coù taøi saûn, ñôøi soáng baáp beânh d. Caû ba ñeàu ñuùng. 77. Cuoäc caùch maïng xaõ hoäi cuûa nöôùc naøo ñöôïc coi laø moác môû ñaàu thôøi ñaïi quaù ñoä töø chuû nghóa tö baûn leân chuû nghóa xaõ hoäi. a. Caùch maïng xaõ hoäi ôû Trung Quoác c. Caùch maïng xaõ hoäi ôû Nga b. Caùch maïng xaõ hoäi ôû Phaùp d. Caùch maïng xaõ hoäi ôû Anh 78. Heä thoáng chính trò XHCN ôû nöôùc ta hieän nay ñöôïc ra ñôøi vaøo thôøi ñieåm naøo? a. Naêm 1930 b. Naêm 1945 c. Naêm 1954 d. Naêm 1975 79. Vieäc xaùc ñònh hieän töôïng meâ tín dò ñoan hay tín ngöôõng döïa vaøo yeáu toá naøo? a. Döïa vaøo nghi leã tieán haønh cuûa haønh vi ñoù c. Döïa vaøo noäi dung, quan nieäm cuûa haønh vi ñoù b. Döïa vaøo haäu quaû cuûa haønh vi ñoù d. Caû ba ñeàu ñuùng 80. Taùc giaû cuûa taùc phaàm “Tuyeân ngoân Ñaûng Coäng saûn” laø ai? a. Caùc Maùc b. Ph. AÊng Ghen c. Leâ Nin d. Caùc Maùc vaø Ph. AÊng ghen 81. Phong traøo sinh vieân 3 toát do Hoäi sinh vieân TPHCM phaùt ñoäng coù noäi dung cô baûn laø a. Hoïc taäp toát - reøn luyeän toát - ñaïo ñöùc toát b. Hoïc taäp toát - reøn luyeän toát - theå löïc toát c. Hoïc taäp toát - giaùo duïc toát - theå löïc toát 82. Naêm 2004, chieán dòch tình nguyeän Muøa heø xanh xuûa tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TPHCM dieãn ra taïi 3 huyeän cuûa tænh naøo? 6 a. ÑaêkLaêk c. ÑaêkNoâng b. Gia Lai d. Beán Tre 83. Giaûi thöôûng Nghieân cöùu khoa hoïc sinh vieân do Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TPHCM toå chöùc coù teân laø: a. Giaûi thöôûng khoa hoïc sinh vieân EUREKA c. Giaûi thöôûng Nghieân cöùu Kinh teá treû b. Giaûi thöôûng Nhaø Kinh teá treû d. Giaûi thöôûng Sinh vieân nghieân cöùu kinh teá treû. 84. Taïi kyø hoïp thöù 6 quoác hoäi khoùa IX, Chính phuû ñöa ra möùc taêng tröôûng GDP naêm 2005 laø: a. 7.5% b. 8% c. 8.5% d. 9% 85. Trong ñôït khai thaùc thuoäc ñòa laàn thöù nhaát cuûa thöïc daân Phaùp ôû nöôùc ta coù giai caáp môùi naøo? a. Tö saûn b. Tieåu tö saûn c. Coâng nhaân d. Ñòa chuû 86. Chieán thaéng naøo ñaõ caên baûn ñaùnh baïi aâm möu ñaùnh nhanh, thaéng nhanh cuûa thöïc daân Phaùp? a. Vieät Baéc b. Trung Du c. Bieân Giôùi d. Ñieän Bieân Phuû. 87. “Thöïc hieän nhaát quaùn chính saùch phaùt trieån kinh teá nhieàu thaønh phaàn” laø : a. Moät trong caùc muïc tieâu cuûa phaùt trieån kinh teá thò tröôøng ôû Vieät Nam b. Moät trong ñaëc tröng cuûa kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng Xaõ hoäi chuû nghóa . c. Moät trong caùc giaûi phaùp cô baûn ñeå phaùt trieån kinh teá thò tröôøng. d. Moät trong caùc quan ñieåm phaùt trieån kinh teá thò tröôøng. 88. Vì sao giai caáp coâng nhaân Vieät Nam sôùm trôû thaønh löïc löôïng chính trò ñoäc laäp vaø giöõ vai troø laõnh ñaïo Caùch maïng Vieät Nam? a. Vì sôùm coù moái quan heä gaén boù vôùi noâng daân b. Vì ñöôïc keá thöøa truyeàn thoáng baát khuaát cuûa daân toäc c. Vì coù soá löôïng ñoâng vaø luoân ñi ñaàu trong cuoäc ñaáu tranh d. Vì sôùm hình thaønh moät chính ñaûng thöïc söï caùch maïng. 89. Neáu naêng suaát lao ñoäng taêng 2 laàn, cöôøng ñoä lao ñoäng taêng 1,5 laàn thì: a. Toång soá haøng hoaù taêng 3 laàn; toång soá giaù trò taêng 3 laàn. b. Toång soá haøng hoaù taêng 3 laàn coøn giaù trò moät ñôn vò haøng hoaù giaûm 1,5 laàn. c. Toång soá giaù trò taêng 3 laàn coøn giaù trò moät ñôn vò haøng hoaù giaûm 2 laàn. d. Toång soá haøng hoaù taêng 3 laàn coøn giaù trò moät ñôn vò haøng hoaù giaûm 2 laàn. 90. Vieäc khaùnh thaønh vaø ñöa vaøo söû duïng caàu Myõ Thuaän coù yù nghóa to lôùn veà kinh teá, xaõ hoäi ôû ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Caàu Myõ Thuaän ñöôïc khaùnh thaønh khi naøo? a. Thaùng 5/1998. b. Thaùng 5/1999. c. Thaùng 5/2000. d. Thaùng 5/2001. 91. Phaùt minh naøo ñöôïc coi laø söï môû ñaàu cuûa quaù trình cô giôùi hoaù? a. Maùy hôi nöôùc. b. Taøu hoaû. c. Coái xay gioù. d. Xe ngöïa. 92. Noäi dung cô baûn cuûa AFTA - khu vöïc maäu dòch töï do cuûa caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ – laø : a. AÙp duïng thueá quan öu ñaõi chung ôû möùc 0 - 5 % vaøo naêm 2006 d. AÙp duïng thueá quan öu ñaõi chung ôû möùc 0 - 5 % vaøo naêm 2010 c. AÙp duïng thueá quan öu ñaõi chung ôû möùc 0 % vaøo naêm 2006 b. AÙp duïng thueá quan öu ñaõi chung ôû möùc 0 % vaøo naêm 2010 93. Ngöôøi coâng nhaân phaûi laøm vieäc cho nhaø tö baûn 10 giôø/ngaøy, tyû suaát giaù trò thaëng dö (m’)=100%. Nhôø taêng naêng suaát lao ñoäng trong caùc ngaønh saûn suaát tö lieäu sinh hoaït neân giaù trò söùc lao ñoäng giaûm 20%. Nhaø tö baûn baét coâng nhaân taêng cöôøng doä lao ñoäng 10%. Khi ñoù tyû suaát giaù trò taëng dö seõ laø: a. m’=150% b. m’=175% c. m’=200% d. m’=225% 94. Nguoàn löïc quyeát ñònh coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ôû nöôùc ta. a. Voán ñaàu tö trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi. b. Taøi nguyeân ñaát ñai vaø khoa hoïc kyõ thuaät. c. Con ngöôøi Vieät Nam. d. Caû ba caâu treân ñeàu sai. 95. Tieâu chuaån quan troïng nhaát ñeå phaân bieät caùc thôøi ñaïi kinh teá khaùc nhau, theo C.Maùc laø gì? a. Theå cheá chính trò. b. Tính chaát vaø trình ñoä cuûa löïc löôïng saûn xuaát. c. Hình thöùc nhaø nöôùc. 7 d. Caû ba caâu treân ñeàu sai 96. Löôïng giaù trò cuûa haøng hoaù ñöôïc ño baèng: a. Thôøi gian lao ñoäng caù bieät. b. Thôøi gian lao ñoäng taát yeáu. c. Thôøi gian lao ñoäng cuûa con ngöôøi coù trình ñoä chuyeân moân cao. d. Caû ba caâu treân ñeàu sai 97. Trong yù kieán sau yù kieán naøo ñuùng. a. Giaù trò do lao ñoäng taïo ra. b. Giaù trò do quan heä xaõ hoäi taïo ra. c. Giaù trò do lao ñoäng cuûa ngöôøi saûn xuaát haøng hoaù taïo ra. d. Caû ba caâu treân ñeàu sai 98. Xuaát khaåu haøng hoaù nhaèm. a. Boùc loät giaù trò thaëng dö ôû nöôùc nhaäp khaåu. b. Thöïc hieän giaù trò cuûa haøng hoaù. c. Thu ñöôïc lôïi nhuaän. d. Phaân khuùc thò tröôøng. 99. Laàn ñaàu tieân Vieät Nam xuaát khaåu gaïo vaøo naêm naøo? a. 1989 b. 1990 c. 1993 d. 1994 100. Sôû dó tieàn coù theå laøm chöùc naêng phöông tieän caát tröõ laø vì: a. Tieàn ño löôøng giaù trò cuûa caùc haøng hoaù khaùc. b. Tieàn coù nhöõng hình aûnh vaø hoa vaên raát ñeïp. c. Tieàn laø ñaïi bieåu cuûa cuûa caûi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfDe thi trac nghiem tu luan Triet hoc Mac Le Nin 20042005.pdf
  • pdfDe thi trac nghiem tu luan Triet hoc Mac Le Nin 20052006.pdf
  • pdfDe thi trac nghiem tu luan Triet hoc Mac Le Nin 20062007.pdf
Luận văn liên quan