Chiến lược điều khiển công suất tối ưu trong chuyển giao mềm trong mạng WCDMA

WCDMA Lời mở đầu Chương I: Tổng quan về mạng thông tin di động Chương II: Chuyển giao trong hệ thống 3G WCDMA Chương III : Phân tích hiệu suất cấp đường dẫn và cấp hệ thống Chương IV: Chiến lược điều khiển công suất tối ưu trong chuyển giao mềm Chương V: Chương trình demo Kết luận Phụ lục Tài liệu tham khảo

pdf83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/06/2013 | Lượt xem: 1641 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chiến lược điều khiển công suất tối ưu trong chuyển giao mềm trong mạng WCDMA, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tәQJQKӓVӁWѭѫQJӭQJYӟLÿӝGӵWUӳIDGHQKӓ'RÿyWѭѫQJWӵQKѭQKӳQJWiFÿӝQJӣ KѭӟQJOên, chuyӇQJLDRPӅPFNJQJFyQKӳQJtFKOӧLӣKѭӟQJ[XӕQJÿyOà giҧPÿӝGӵ trӳIDGHFҫQWKLӃWÿӇÿiSӭQJPӝW4R6QKҩWÿӏQKWҥLFҥQKFӫD&HOO6+2ÿѭӡQJWKұP chí có hiӋXVXҩWKѫQFҧ6+2ÿѭӡQJWURQJYLӋFJLҧPÿӝGӵWUӳIDGH Hình III.8 Hàm phân b͙WtFKOXͿFͯDȕ1 ȕ2 và ȕ3 Hình III.9 biӇXGLӉQPӕLTXDQKӋJLӳDJLiWUӏ WUXQJEình cӫDȕ1 ȕ2 và ȕ3 trong mӝWPһWSKҷQJ&HOOFKLӅX1KӳQJPàu sҳFNKiFQKDXVӁWѭѫQJӭQJYӟLQKӳQJWình huӕQJNKiFQKDXÿѭӧFÿѭDUDQKѭWURQJSKҫQFK~WKtFK5õ ràng là chuyӇQJLDRPӅP có thӇOàm giҧPF{QJVXҩW\êu cҫXÿӕLYӟLFiFNrQKKѭӟQJ[XӕQJFӫDFiFWUҥPGLÿӝQJ tҥLEiên giӟL&HOOĈLӅXQày có nghƭDOà vӟLFKX\ӇQJLDRPӅPWKì nhiӉXKѭӟQJ[XӕQJ trung bình tӯ06Qày ҧQKKѭӣQJÿӃQFiF06NKiFVӁÿѭӧFJLҧPEӟW CҫQ OѭXý rҵQJ WҩW Fҧ FiFNӃWTXҧ FKRÿӃQQD\ÿӅX Oà dӵD WUrQ WUѭӡQJKӧS Oê WѭӣQJ4R6ÿѭӧFÿҧPEҧRÿLӅXNKLӇQcông suҩWKRàn hҧRYà không có nhӳQJJLӟLKҥQ công suҩW7X\QKLên, trong mӝWPҥQJ WKӵF WӃ WKì lҥLFyÿӏQKVҹQQKӳQJJLӟLKҥQYӅ công suҩW0өFÿtFKOjÿӇWUiQKVӵPӣUӝQJFDQQKLӉXÿѭӧFgây ra bӣLviӋFÿLӅXNKLӇQ công suҩWQKDQKFKӕQJOҥLPӝWNênh vô tuyӃn xҩX Trong hҫXKӃWFiFWUѭӡQJKӧSÿLӅX khiӇQF{QJVXҩWQKDQKYà chính xác có thӇPDQJOҥLQKӳQJOӧLtFKFKRKӋWKӕQJEҵQJ cách bù sӵWәQKDRWUX\ӅQGүQWURQJNênh vô tuyӃQ7X\QKLrQÿӕLYӟLPӝWNênh vô tuyӃQ[ҩXWKì trҥPJӕFFyWKӇSKkQEӕF{QJVXҩWFDRÿLӅXQày dүQWӟLVӵPӣUӝQJFDQ nhiӉXÿӃQFiFNênh hoҥWÿӝQJNKiF Báo cáo t͙WQJKL͏S &K˱˯QJ,,,3KkQWtFKKL͏XVX̭WF̭Sÿ˱ͥQJG̳QYà c̭SK͏WK͙QJ SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 49 Hình III.9 Công sṷWW͝QJWUXQJEình ÿ͙LYͣLY͓WUtFͯDWU̩PGLÿ͡QJ Các giá trӏ ÿLӇQ Kình cӫD QKӳQJ JLӟL KҥQ F{QJ VXҩW ÿӕL YӟLPӝWP{L WUѭӡQJ PDFUR&HOOÿy OjG%P : YjG%P : WѭѫQJӭQJYӟL F{QJ VXҩW WUX\ӅQ WәQJ lӟQQKҩWFӫDWUҥPJӕFYà công suҩWNrQKOѭXOѭӧQJKѭӟQJ[XӕQJOӟQQKҩW*LҧVӱUҵQJ tҩWFҧFiF WUҥPJӕFÿDQJ WUX\ӅQPӝWJLi WUӏF{QJVXҩW Oà lӟQQKҩW3T = 43dBm, hình III.10 biӇXGLӉQF{QJVXҩWNrQKOѭXOѭӧQJKѭӟQJ[XӕQg trung bình ÿӕLYӟLFiFWUҥPGL ÿӝQJWҥLQKӳQJYӏWUtNKiFQKDX ș º). TrөF[ELӇXGLӉQNKRҧQJFiFKWѭѫQJÿӕLWӯ 06ÿӃQEiQNtQK&HOO*LҧVӱ UҵQJNKL U5! WKì MS rѫLYjR WUҥQJ WKiLFKX\ӇQ giao mӅP Hình III.10 Công sṷWNrQKO˱XO˱ͫQJK˱ͣQJxu͙QJ Rõ ràng rҵQJNKLNK{QJWKӵFKLӋQFKX\ӇQJLDRPӅPÿӇJLӳWӹVӕ(b/I0 mong muӕQWKì công suҩWNrQKOѭXOѭӧQJKѭӟQJ[XӕQJWUXQJEình cҫQWKLӃWFKR06WҥLELên giӟLFӫD&HOOOà lӟQKѫQJLӟLKҥQF{QJVXҩWWӕLÿDNKLWҩWFҧFiFWUҥPJӕFWUX\ӅQF{QJ Báo cáo t͙WQJKL͏S &K˱˯QJ,,,3KkQWtFKKL͏XVX̭WF̭Sÿ˱ͥQJG̳QYà c̭SK͏WK͙QJ SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 50 suҩWӣPӭFWӕLÿD User có thӇEӏWӯFKӕLKRһFSKөFYөYӟLPӝW4R6GѭӟLJLiWUӏPRQJ muӕQ&KX\ӇQJLDRPӅPFyWKӇJLҧLTX\ӃWYҩQÿӅEҵQJFiFKSKkQFKLDF{QJVXҩWJLӳD 2 trҥPJӕFĈӕLYӟLPӝW06WҥLELên giӟL&HOOWӹVӕ(b/I0 có thӇÿѭӧFÿҧPEҧRÿӇÿiS ӭQJJiá trӏPRQJPXӕQPà không cҫQSKkQEӕ F{QJ VXҩW FDR ÿӃQPӛL NrQKKѭӟQJ xuӕQJ7ҩWQKLên, nӃXKӋWKӕQJNK{QJÿѭӧFQҥSWҧLÿҫ\ÿӫWKì công suҩWFӫDFiF8VHU ӣJҫQJyFFӫD&HOOFyWKӇNK{QJYѭӧWTXiPӭFWӕLÿDQJD\FҧNKLFKX\ӇQJLDRPӅP NK{QJÿѭӧFKӛWUӧĈiӇPTXDQWUӑQJӣÿk\Oà chuyӇQJLDRPӅPVӁOàm giҧP[iFVXҩW xҩXÿLFӫD4R60ӝWѭXÿLӇPNKiFNKLWKӵFKLӋQFKX\ӇQJLDRPӅPÿyOà sӵVX\JLҧP công suҩWGRWәQKDRFӫDVӵFKHNKXҩW (hiӋXӭQJPàn chҳQ là không nhiӅXQKѭWURQJ WUѭӡQJKӧSYӟLPӝWWUҥPJӕFULêng lҿEӣLYì 2 tín hiӋXÿѭӧFWәQJKӧS[XҩWSKiWWӯ kênh vô tuyӃQNKiFQKDX 3.1.3 KӃWOXұQ DӵD WUên các phân tích vӅQKLӉXKѭӟQJ[XӕQJYà nhӳQJ WiFÿӝQJFӫDFKX\ӇQ giao mӅPWUên mӝWOLên kӃWULêng lҿFyWKӇU~WUDPӝWVӕNӃWOXұQQKѭVDX x ӢKѭӟQJ[XӕQJQKLӉX inter-Cell có quan hӋFKһW chӁYӟLYӏ WUtFӫD WKXê bao di ÿӝQJ x ĈӕLYӟLFiF8VHUӣELên giӟLFӫD&HOOQKLӉX LQWHU-Cell là thành phҫQFKtQKFӫD nhiӉXWәQJQKҩWOjÿӕLYӟLWtQKWUӵFJLDRFDRKѫQ x NhӳQJWiFÿӝQJFӫDFKX\ӇQJLDRPӅPWUên nhiӉXKѭӟQJ[XӕQJOà khá phӭFWҥS nó tuǤWKXӝFYào các yӃXWӕQKѭYӏWUtFӫD06VӵVX\JLҧPNênh vô tuyӃQYà chiӃQ OѭӧFSKkQFKLDF{QJVXҩWÿѭӧFWKӵFKLӋQ x SHO làm giҧPÿӝGӵWUӳIDGHFӫDQKӳQJNӃWQӕLULêng lҿӣKѭӟQJ[XӕQJFNJQJQKѭ OjKѭӟQJOên. x SHO làm giҧPF{QJVXҩWWUung bình tәQJFҫQWKLӃWFKRFiF06WҥLELên giӟL&HOO x ĈӕLYӟLFiF8VHUӣJҫQJyFFӫD&HOOWKì nhiӉXWUXQJEình trong SHO 3 ÿѭӡQJOà thҩSKѫQ6+2ÿѭӡQJ x SHO làm giҧP[iFVXҩWTXiF{QJVXҩWYà xҩXÿLFӫD4R6ÿӕLYӟLFiF8VHUWҥLELên giӟLFӫD&HOO 3.2 Phân tích hiӋXVXҩWFkSKӋWKӕQJ 3.2.1 ĈӝOӧLFKX\ӇQJLDRPӅPKѭӟQJ[XӕQJ GiӟLWKLӋX 1Kѭÿã ÿӅFұSWURQJFKѭѫQJ2, hiӋXVXҩWFҩSKӋWKӕQJFӫDFKX\ӇQJLDRPӅPFy thӇÿѭӧFÿiQKJLiEӣLFiFFKӍWLêu khác nhau. MӝWWURQJVӕÿyFyOLrQTXDQÿӃQ4R6 chҷQJKҥQQKѭOj[iF suҩWQJҳQ[iFVXҩWFKһQFXӝFJӑLYà tӹOӋOӛLFKX\ӇQJLDRPӝW loҥLNKiFQӳDFyOLrQTXDQÿӃQVӵWӕLѭX hoá hӋWKӕQJFKҷQJKҥQQKѭÿӝOӧLYӅGXQJ OѭӧQJYà vùng phӫVyQJÿӕLYӟL \êu cҫXYӅ4R6ÿѭӧFÿѭD UD;XҩWSKiW WӯQKXFҫX QJj\FjQJWăQJQKDQKFӫDGXQJOѭӧQJKѭӟQJ[XӕQJWURQJFiFPҥQJGLÿӝQJWѭѫQJODL, Báo cáo t͙WQJKL͏S &K˱˯QJ,,,3KkQWtFKKL͏XVX̭WF̭Sÿ˱ͥQJG̳QYà c̭SK͏WK͙QJ SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 51 bӣLWtQKEҩWÿӕL[ӭQJFӫDFiFORҥLGӏFKYөQên trong luұQiQQày sӁSKkQWtFKQKӳQJWiF ÿӝQJFӫDFKX\ӇQJLDRPӅPÿӃQGXQJ OѭӧQJKѭӟQJ[XӕQJ WURQJKӋWKӕQJ:&'0$ Và cNJQJWӯÿyÿӝOӧLGXQJOѭӧQJKѭӟQg xuӕQJÿѭӧFWҥRUDEӣLFKX\ӇQJLDRPӅPÿѭӧF ÿӏQKQJKƭDOjÿӝOӧLFKX\ӇQJLDRPӅP soft handover gain). Các hӋ WKӕQJ&'0$ Oà các hӋ WKӕQJJLӟL KҥQQKLӉX0ӝW WURQJQKӳQJÿLӇP khác biӋW FKtQK JLӳD KӋ WKӕQJ &'0$ Yà các hӋ WKӕQJ )'0$7'0$ ÿy Oà dung OѭӧQJFӫa hӋWKӕQJ&'0$OjGXQJOѭӧQJPӅP&yEDRQKLrXQJѭӡLGùng hoһFEDR QKLrXÿҫXFXӕLFyWKӇÿѭӧFKӛWUӧWUên mӝW&HOOÿLӅXQày có liên quan chһWFKӁÿӃQ mӭFQKLӉXFӫDKӋWKӕQJ7URQJOXұQiQQày, sӁÿLYjRÿiQKJLiJLӟLKҥQGXQJOѭӧQJ cӫDKӋWKӕQJ%ҵQJFiFh so sánh giӟLKҥQGXQJOѭӧQJKӋWKӕQJNKLFyKD\NK{QJFy chuyӇQJLDRPӅPQJѭӡLWDFyWKӇWKXÿѭӧFÿӝOӧLFӫDFKX\ӇQJLDRPӅPYӟLPӝWtәQJ phí chuyӇQJLDRPӅP VRIWKDQGRYHURYHUKHDGÿѭӧFÿӏQKQJKƭDQKѭOjWәQJVӕNӃWQӕL chia cho tәQJVӕQJѭӡLVӱGөQJtrӯWURQJWUѭӡQJKӧSFKӍFy6+2ÿѭӡQJWKì SHO overhead sӁEҵQJSKkQ Vӕ FӫD Vӕ8VHU ÿDQJ WURQJ WUҥQJ WKiL FKX\ӇQ JLDRPӅP WUên tәQJVӕ8VHUÿDQJKRҥWÿӝQJ nhҩWÿӏQKQjRÿy7URQJSKҫQVDXSKѭѫQJSKiSÿӇSKkQ WtFKÿӝOӧLFKX\ӇQJLDRPӅPVӁÿѭӧFWUình bày và hҫXKӃWFiFSKkQWtFKVDXÿyÿӅXGӵD WUrQSKѭѫQJSKiSQj\ a) ĈӝOӧLFKX\ӇQJLDRPӅP Hình III.11 cho thҩ\PӝWSKҫQFӫDKӋWKӕQJ:&'0$YӟLWRSR mҥQJOê WѭӣQJ Hình III.11 Vùng chuy͋QJLDRP͉PYà vùng phͯVyQJKL͏XTX̫FͯD&HOO Báo cáo t͙WQJKL͏S &K˱˯QJ,,,3KkQWtFKKL͏XVX̭WF̭Sÿ˱ͥQJG̳QYà c̭SK͏WK͙QJ SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 52 Trong hình, khu vӵFNKRҧQJWUҳQJlà vùng không có chuyӇQJLDRPӅPFòn khu vӵFFyPàu là vùng chuyӇQJLDRPӅP7ҩWFҧFiFWUҥPGLÿӝQJQҵPWURQJYùng chuyӇQ giao mӅP VӁ WUX\ӅQ WK{QJÿӗQJ WKӡL YӟL KRһFQKLӅX WUҥPJӕFĈӇKӛ WUӧ FKRTXi trình chuyӇQJLDRPӅPWUҥPGLÿӝQJSKҧLQҵPӣNKXYӵFFKӗQJOҩSOên nhau cӫDFiF trҥPJӕFWURQJWұSWtFKFӵF'RÿyÿӕLYӟL&HOOYà Cell 2 trong hình III.11, vùng phӫ sóng thӵF WӃ phҧLÿҥWÿѭӧFFiFYòng tròn màu ÿӓYà màu xanh (A và B). Trong các phҫQSKkQ WtFKSKtDVDX6VӁÿѭӧFVӱGөQJÿӇELӇXWKӏYùng không có chuyӇQJLDR mӅPYj6¶ÿѭӧFVӱGөQJÿӇELӇXWKӏYùng chuyӇQJLDRPӅP GiҧVӱUҵQJFiF8VHUKRҥWÿӝQJÿѭӧFSKkQEӕÿӗQJÿӅXWUên toàn hӋWKӕQJJLӟL hҥQGXQJOѭӧQJFӫDKӋWKӕQJFyWKӇÿѭӧFGүQ[XҩWWKHRFiFEѭӟFVDX ¾ Bên ngoài vùng chuyӇQJLDRPӅP ĈӕL YӟL 8VHU ӣ Eên ngoài vùng chuyӇQ Jiao mӅP QKѭ8VHU WURQJKình III.12), chӍ ÿѭӧF NӃW QӕL YӟL %61, thì công suҩW WUX\ӅQ FӫD NrQK GjQK ULrQJ KѭӟQJ xuӕQJWӯ%61 ÿӃQ8VHU3s1, có thӇÿѭӧFWtQKWRiQWӯSKѭѫQJWUình sau ÿk\ (3.14) 7URQJÿy(b/I0 là tӹVӕFӫDQăQJOѭӧQJEtWWUên mұWÿӝSKәF{QJVXҩWQKLӉXQKұQ ÿѭӧFEӣL8VHU/1 là sӵVX\JLҧPODQWUX\ӅQFӫDNênh vô tuyӃQJLӳD%61 và User; Itotal là công suҩWnhiӉXtәQJ/1 và Itotal cҧKDLÿӅXFyOLrQTXDQÿӃQYӏWUtFӫD8VHUĈӝOӧL xӱOêYà giá trӏPRQJPXӕQFӫD(b/I0 phөWKXӝFYào loҥLKình dӏFKYөPà User yêu cҫX Hình III.12 S͹E͙WUt&HOO ¾ Bên trong vùng chuyӇQJLDRPӅP 1KѭWURQJKҫXKӃWFiFSKҫQWUình bày phía trѭӟFWӹVӕWәQJKӧSWӕLÿDÿѭӧFJLҧ ÿӏQKOjÿѭӧFÿѭDYjRWURQJÿҫXFXӕLGLÿӝQJ'RÿyÿӕLYӟL8VHUӣEên trong vùng chuyӇQJLDRPӅPWKì tӹVӕ(b/I0 nhұQÿѭӧFOà tәQJFӫDFӫDFiF(b/I0 tӯWҩWFҧFiFWUҥP gӕFQҵPWURQJWұSWtFKFӵF*LҧVӱUҵQJFKX\ӇQJLDRPӅPÿѭӡQJÿѭӧFKӛWUӧYà BSi 1 11 0 .1user ofgain Processing s total Sb P I LP I E Ÿ Báo cáo t͙WQJKL͏S &K˱˯QJ,,,3KkQWtFKKL͏XVX̭WF̭Sÿ˱ͥQJG̳QYà c̭SK͏WK͙QJ SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 53 là mӝWWUҥPJӕFNKiFWKDPJLa vào quá trình chuyӇQJLDRPӅPNKLÿy(b/I0 cӫD8VHU trong hình III.12 có thӇÿѭӧFELӇXGLӉQOà: (3.15) 7URQJÿy3s1-SHO và Psi-SHO WѭѫQJӭQJYӟLF{QJVXҩW WUX\ӅQFӫDFiFNênh dành riêng tӯ trҥPJӕF%61 và BSi ÿӃQ8VHU0ӕLTXDQKӋJLӳD3s1-SHO và Psi-SHO có liên TXDQ ÿӃQ Vѫ ÿӗ SKkQ FKLD F{QJ VXҩW ÿѭӧF ÿѭD YjR WURQJ FKX\ӇQ JLDR PӅP 7KD\ Psi-SHO bҵQJKàm giӕQJQKѭFӫD3s1-SHO vào 3.15, ta có thӇWKXÿѭӧF3s1-SHO . CNJQJ[LQ OѭXý rҵQJ Itotal1 và Itotali là không giӕQJQKDX ¾ DүQ[XҩWFӫDGXQJOѭӧQJKѭӟQJ[XӕQJ Công suҩWWUX\ӅQWәQJFӫD%61 OjQKѭVDX (3.16) 7URQJÿyȖOà tӹOӋ công suҩWWUX\ӅQWәQJFӫDWUҥPJӕFGành cho các kênh dành riêng; (1- Ȗ ÿѭӧFGànKFKRFiFNrQKÿLӅXNKLӇQFKXQJKѭӟQJ[XӕQJ1Oà sӕ8VHUKRҥW ÿӝQJWUXQJEình trên mӛL&HOO6ÿҥLGLӋQFKRYùng không có chuyӇQJLDRPӅPYà S’ ÿҥLGLӋQFKRYùng có chuyӇQJLDRPӅP, cҧ6Yj6¶ÿӅXGӵDYào tәQJSKtvà thuұWWRiQ chuyӇQJLDRPӅPȡOà mұWÿӝ8VHU7KHRJLҧWKLӃW FiF8VHUGLÿӝQJÿѭӧFSKkQSKӕL mӝWFiFKÿӗQJÿӅXȡFó thӇÿѭӧFELӇXGLӉQQKѭVDX (3.17) 7URQJÿy$OjNKXYӵFFӫDPӛL&HOOYà R là bán kính Cell lөFJLiF 7KD\ȡ3s1 và Ps1-SHO YjR GXQJ OѭӧQJKѭӟQJ[XӕQJ WUXQJEình N trên toàn hӋWKӕQJYӟLYLӋFWKӵFKLӋQFKX\ӇQJLDRPӅPFyWKӇWKXÿѭӧFOà: (3.18) ¾ DүQ[XҩWcӫDÿӝOӧLFKX\ӇQJLDRPӅP BҵQJ FiFK VR ViQK GXQJ OѭӧQJ NKL Fy FKX\ӇQ JLDR PӅP và khi không có chuyӇQ giao mӅPWDFyWKӇ[iFÿӏQKÿѭӧFÿӝOӧL[ӱOêFӫDFKX\ӇQJLDRPӅPQKѭVDX SHOs total iSHOsi total SHOs i bbb P I LP I LP I E I E I E i _1 _1_1 0100 2.user ofgain processing 1 Ÿ » » ¼ º « « ¬ ª ¸¸¹ · ¨¨© § ¸¸¹ · ¨¨© § ¦ ³³ ³³  N j S S SHOssTjsTT dsPdsPPPPP 1 _111,111 ' ....)1.()1.( UUJJ 233 2 R N A N U ³³ ³³ S S SHOss T dsPdsP PR N ' _11 1 2 .. .. 2 33 J Báo cáo t͙WQJKL͏S &K˱˯QJ,,,3KkQWtFKKL͏XVX̭WF̭Sÿ˱ͥQJG̳QYà c̭SK͏WK͙QJ SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 54 (3.19) 'XQJOѭӧQJKѭӟQJ[XӕQJNKLNK{QJWKӵFKLӋQFKX\ӇQJLDR mӅPFyWKӇÿѭӧF biӇXGLӉQQKѭVDX (3.20) 7URQJÿy$OjNKXYӵFFӫD&HOO7KD\ Yj YjR ÿӝOӧL chuyӇQJLDRPӅPFyWKӇÿѭӧFWtQKWRiQOà: (3.21) b) NhӳQJWiFÿӝQJÿӕLYӟLÿӝOӧLFKX\ӇQJLDRPӅP Trong phҫQWUѭӟFGүQ[XҩWFӫDÿӝOӧLFKX\ӇQJLDRPӅPÿã ÿѭӧFP{Wҧ&yPӝW vài vҩQÿӅWiFÿӝQJÿӃQGXQJOѭӧQJKѭӟQg xuӕQJÿѭӧFÿѭDUDWURQJEҧQJ,,,.1. Trong bҧQJVӵOLên kӃWVӁÿѭӧFELӇXWKӏEҵQJGҩXWUòn (có) hoһFGҩXFKpR NK{QJ ĈӝOӧL[ӱOêYà Eb/I0 mөFWLêu Ps1 Ps1_SHO S &S’ MӕLTXDQKӋ giӳD3s1_SHO & Psi_SHO N 6ѫÿӗFKӑQ lӵD&HOO X X ThuұWWRiQ SHO X X X X TәQJSKt SHO X X X X ĈLӅXNKLӇQFV KѭӟQJ[XӕQJ X X X 6ѫÿӗSKkQ chia c/s X X X LoҥLGӏFKYө X X TABLE III.1 B̫QJOLên k͇W > @ > @dB _ _log.10or %1001 _ __ noSHOcapacity SHOcapacity noSHOcapacity SHOcapacitygainSHO u¸¸¹ · ¨¨© § ³³ A s T noSHO dsP PR N . .. 2 33 1 1 2 _ J > @% 1001 .. . ' _11 1 u ¸¸ ¸ ¸ ¹ · ¨¨ ¨ ¨ © §  ³³ ³³ ³³ S S SHOss A s dsPdsP dsP gainSHO Báo cáo t͙WQJKL͏S &K˱˯QJ,,,3KkQWtFKKL͏XVX̭WF̭Sÿ˱ͥQJG̳QYà c̭SK͏WK͙QJ SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 55 x 6ѫÿӗFKӑQOӵD&HOOVӁTX\ӃWÿӏQKWUҥPJӕFQào ÿӇOѭXWU~ÿӃQÿҫXWLên. SӵSKkQ FKLDNKiFQKDXWѭѫQJӭQJYӟLPӭFF{QJVXҩWNKiFQKDXÿӕLYӟLNrQKKѭӟQJ[XӕQJ Do sӵNKiFQKDXJLӳDFiFÿLӅXNLӋQEDQÿҫXYà kӃW WK~FFӫD thuұW WRiQFKX\ӇQJLDR mӅPQên nó cNJQJFyWiFÿӝQJÿӃQ6Yà S’. x Các thuұWWRiQYà tәQJSKtchuyӇQJLDRPӅPkhác nhau sӁGүQÿӃQ6Yà S’ khác nhau. x &iFÿLӅXNLӋQÿLӅXNKLӇQF{QJVXҩWNKiFQKDXVӁFKRUD3s1 và Ps1-SHO khác nhau. x &iFVѫÿӗSKkQFKia công suҩt khác nhau dүQWӟLcác mӕLTXDQKӋNKiFQKDXJLӳD Ps1-SHO và Psi-SHO . x Các loҥLKình dӏFKYөNKiFQKDXVӁWѭѫQJӭQJYӟLÿӝOӧL[ӱOêYà tӹVӕ(b/I0 mong muӕQNKiFQKDX Trong các phҫQ VDX Vӵ WiF ÿӝQJ FӫD FiF YҩQ ÿӅ NKiFQKDX ÿӃQ GXQJ OѭӧQJ KѭӟQJ[XӕQJYjÿӝOӧLFKX\ӇQJLDRPӅPVӁÿѭӧFSKkQWtFKWѭѫQJӭQJFKLWLӃWKѫQ 3.2.2 6ѫÿӗFKӑQOӵDYà tái chӑQOӵD&HOO GiӟLWKLӋX ChӑQOӵDYà tái chӑQOӵD&HOO Oà hai chӭFQăQJFѫEҧQFӫDFiFPҥQJGLÿӝQJ ChӑQOӵD&HOOFyQKLӋPYөWìm mӝW&HOOFKRWUҥPGLÿӝQJOѭXQKұSvào: sӵTX\ӃWÿӏQK chӑQOӵDÿѭӧFWKӵFKLӋQGӵDWUrQFѭӡQJÿӝFӫDWӹVӕ(c/I0 WKXÿѭӧFWӯNênh hoa tiêu FKXQJKѭӟQJ[XӕQJ &3,&+&RPPRQ3LORW&KDQQHO 6ӵWiLFKӑQOӵD&HOOFyQKLӋP vөÿҧPEҧR4R6\êu cҫXEҵQJFiFKOX{QOX{QJLӳFKRWUҥPGLÿӝQJÿѭӧFOѭXWrú tҥL mӝW&HOOcó chҩWOѭӧQJÿӫWӕW%ҵQJYLӋFJLiPViWWK{QJWLQFiF&HOOOkQFұQWUҥPGL ÿӝQJFyWKӇWiLFKӑQOӵDPӝWWUҥPJӕFÿӇOѭXWU~ÿӃQNKLFKҩWOѭӧQJFӫDWUҥPJӕFKLӋQ thӡL[ҩXÿLKRһFNKLPҥQJFҫQFkQEҵQJWҧLJLӳDFiF&HOO7KӫWөFFKX\ӇQJLDR thӵF chҩWOà mӝWORҥLFӫDTXiWUình tái chӑQOӵD&HOO1KӳQJWUҥPGLÿӝQJ³<ӃX´ӣJҫQELên giӟL&HOOFyWKӇWiLFKӑQOӵDPӝWWUҥPJӕFFyFKҩWOѭӧQJWӕWKѫQÿӇWUX\ӅQWK{QJYӟL nó (chuyӇQJLDRFӭQJ KRһFWiLFKӑQOӵDKD\QKLӅXKѫQFiFWUҥPJӕFÿӇWUX\ӅQWK{QJ mӝWFiFKÿӗQJWKӡL FKX\ӇQJLDRPӅP YӟLQyÿӇGX\WUì QoS yêu cҫX 1Kѭÿã biӃWFiFKӋWKӕQJ&'0$Oà các hӋWKӕQJJLӟLKҥQQKLӉX7URQJQKӳQJ hӋWKӕQJQày, viӋFÿLӅXNKLӇQchuyӇQJLDRYà chӑQOӵDWiLFKӑQOӵD&HOONK{QJFKӍFy nhiӋPYөÿҧPEҧR4R6FӫDFiFWKXrEDRGLÿӝQJULêng rӁPà chúng còn có thӇPDQJ ÿӃQQKӳQJtFKOӧLWUên toàn hӋWKӕQJEӣLYLӋFJLҧPWKLӇXFDQQKLӉXEҵQJFiFKFKӑQOӵD nhӳQJWUҥPJӕFFyFKҩWOѭӧQJWӕWKѫQ7URQJKҫXKӃWFiFQJKLên cӭXWUѭӟFÿk\ÿLӅX khiӇQFKX\ӇQJLDRYà chӑQOӵDWiLFKӑQOӵD&HOOÿѭӧFQJKLên cӭXPӝWFiFKULêng rӁ ViӋFFKӑQOӵD&HOOÿѭӧFSKkQWtFKFKӫ\ӃXWURQJFiFKӋWKӕQJ&HOOSKkQFҩSYà hҫXKӃW các phân tích vӅFKX\ӇQJLDRPӅPÿã ÿѫn giҧQKRiVѫÿӗFKӑQOӵD&HOOEDQÿҫXWKành mӝW TXi WUình dӵD WUên khoҧQJ FiFK 7URQJ OXұQ iQ Qj\ ÿӝ OӧL FKX\ӇQ JLDR PӅP KѭӟQJ[XӕQJÿѭӧFQJKLên cӭXGѭӟLVѫÿӗFKӑQ OӵD&HOO &6&HOO6HOHFWLRQ NKiF nhau: CS dӵDWUên khoҧQJFiFK&6KRàn hҧRYà CS bình WKѭӡQJ Báo cáo t͙WQJKL͏S &K˱˯QJ,,,3KkQWtFKKL͏XVX̭WF̭Sÿ˱ͥQJG̳QYà c̭SK͏WK͙QJ SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 56 a) Nguyên lý cѫEҧQFӫDFiFVѫÿӗFKӑQOӵD&HOO &6 NKiFQKDX Xét mӝWWUҥPGLÿӝQJQҵPJҫQELên giӟL&HOOÿѭӧFÿѭDUDWURQJKình III.13. EP1, EP2, EP3, và EP4 biӇXGLӉQWӹVӕEc/I0 kênh hoa tiêu nhұQÿѭӧFWѭѫQJӭQJWӯWUҥPJӕF xung quanh: BS1, BS2, BS3 và BS4 . GiҧVӱUҵQJWҩWFҧFiFNrQKKRDWLrXKѭӟQJ[XӕQJ ÿӅXÿѭӧFSKkQEәFùng mӝWJLiWUӏF{QJVXҩW(Pi : (3.22) 7URQJÿy3Ti là công suҩW WUX\ӅQ WәQJ FӫD%6i , Ppilot là công suҩW WUX\ӅQ FӫD NrQKKRDWLrXKѭӟQJ[XӕQJa là hӋVӕWUӵFJLDRKѭӟQJ[XӕQJMOà chӍsӕcӫDtrҥPJӕF xung quanh BSi. Hình III.13 6˯ÿ͛FK͕QO͹D&HOO ¾ ChӑQOӵD&HOOGӵDWUên khoҧQJFiFK 7URQJVѫÿӗ&6GӵDWUên khoҧQJFiFKWUҥPGLÿӝQJOX{QOX{QFKӑQPӝWWUҥP gӕFJҫQQKҩWÿӇOѭXWU~ÿӃQ7URQJWUѭӡQJhӧSÿѭӧFÿѭDUDQKѭWURQJKình III.13, mӝW NrQKGjQKULrQJKѭӟQJ[XӕQJVӁÿѭӧFWKLӃWOұSJLӳD06Yà BS1. ¦  j jTjiTi ipilot Pi ji i rPraP rP E 1010 10 1010)1( 10 ] D ] D ] D Báo cáo t͙WQJKL͏S &K˱˯QJ,,,3KkQWtFKKL͏XVX̭WF̭Sÿ˱ͥQJG̳QYà c̭SK͏WK͙QJ SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 57 ¾ ChӑQOӵD&HOOKRàn hҧR 7URQJVѫÿӗ&6KRàn hҧRWUҥPGLÿӝQJOX{QOX{QFKӑQPӝWWUҥPJӕFWӕWQKҩW ÿӇOѭXWU~ÿӃQ ĈӇWӯÿy06FyWKӇWKXÿѭӧFWӹVӕ(c/I0 kênh hoa tiêu mҥQKQKҩW9ì lý do có sӵFKHNKXҩWQên BS1 có thӇNK{QJShҧLOà trҥPJӕFWӕWQKҩW+ình IIIÿѭDUD OѭXÿӗFӫDFKӑQlӵD&HOOKRàn hҧR Hình III.14 /˱Xÿ͛FK͕QO͹D&HOOKRàn h̫R ¾ ChӑQOӵD&HOOEình thѭӡQJ NӃX WUҥPGLÿӝQJFy thӇ OX{Q OX{QFKӑQ WUҥPJӕFWӕWQKҩWÿӇ OѭXWU~ WKì mӭF nhiӉXWURQJKӋWKӕQJVӁÿѭӧFJLҧPWKLӇX7X\QKLên, trong thӵFWӃWUҥPGLÿӝQJNK{QJ thӇOX{QOX{QOLên kӃWYӟLWUҥPJӕFWӕWQKҩW OêGROà vì tính di ÿӝQJFӫD8VHUVӵWUì hoãn trong viӋF tái lӵDFhӑQ&HOOWӕWKѫQKRһF là nhӳQJWKD\ÿәLÿӝQJFӫDNênh lan truyӅQY{ WX\ӃQ7URQJ OXұQiQQày, mӝWJLiWUӏQJѭӥQJCS_th ÿѭӧFVӱGөQJÿӇÿѭD vào các tình huӕQJNK{QJKRàn hҧRWUên. Nguyên lý cѫEҧQOà: trҥPGLÿӝQJOX{QOX{Q chӑQWUҥPJӕFJҫQQKҩWÿӇOѭXWUú ngoҥLtrӯNKLVӵFKênh lӋFK(c/I0 giӳDWUҥPJӕFWӕW nhҩWYà trҥPJӕFJҫQQKҩWFDRKѫQQJѭӥQJCS_th. ĈRҥQPã cӫDVѫÿӗFKӑQOӵD&HOOFy thӇÿѭѫFELӇXGLӉQQKѭVDX If (Ep_best – Ep_nearest > CS_th Camping on BS_best ; Else Camping on BS_nearest ; end Hình III.15 ÿѭDUDOѭXÿӗFKӑQOӵD&HOOEình thѭӡQJ.KLQJѭӥQJCS_th bҵQJ 0, thì chӑQOӵD&HOOEình thѭӡQJVӁWUӣWKjQKWUѭӡQJKӧSFKӑQOӵD&HOOKRàn hҧR Camping on BSi Max{Ep1, Ep2, Ep3, Ep4}= Epi Measure Epi, Ep2, Ep3, Ep4 Báo cáo t͙WQJKL͏S &K˱˯QJ,,,3KkQWtFKKL͏XVX̭WF̭Sÿ˱ͥQJG̳QYà c̭SK͏WK͙QJ SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 58 Hình III.15 /˱Xÿ͛FK͕QO͹D&HOOEình th˱ͥQJ b) NhӳQJWiFÿӝQJFӫDFiFVѫÿӗFKӑQOӵD&HOONKiFQKDXÿӃQÿӝOӧL6+2 ViӋFFKӑQPӝWWUҥPJӕFNKiFÿӇOѭXWU~ÿӃQVӁGүQWӟLYLӋFSKkQEӕF{QJVXҩW dành cho MS tҥL Yӏ WUt QKҩWÿӏQKYӟLPӝW4R6PRQJPXӕQQKҩWÿӏQK FNJQJ VӁ NKiF ĈLӅXQj\WѭѫQJӭQJYӟL3s1 và Ps1-SHO WURQJSKѭѫQJWUình 3.18 cNJQJVӁNKiF+ѫQQӳD sӵFKӑQOӵD&HOOFNJQJFyWiFÿӝQJÿӃQNKXYӵF6Yà S’ trong 3.18 bӣLYì các ÿLӅXNLӋQ khӣLWҥRYà kӃWWK~FFӫDWKXұWWRiQFKX\ӇQJLDRPӅPWKѭӡQJOà khác nhau. NhӳQJOӵD chӑQ WUҥPJӕFGӏFKYөEDQÿҫXNKic nhau có thӇGүQÿӃQQKӳQJTX\ӃWÿӏQKFKX\ӇQ giao mӅPNKiFQKDX TҩWFҧFiFVӵWKD\ÿәLWUên sӁGүQÿӃQÿӝOӧL6+2WKD\ÿәL 3.2.3 Các thuұWWRiQFKX\ӇQJLDRPӅP GiӟLWKLӋX Ĉӝ OӧL FKX\ӇQ JLDRPӅPSKө WKXӝF FKһW FKӁ Yào các thuұW WRiQ FKX\ӇQ JLDR mӅPĈӃQQD\có khá nhiӅXFiFWKXұWWRiQÿã ÿѭӧFÿӅ[XҩWYjÿiQKJLi7URQJVӕFiF thuұW WRiQ ÿy WKXұW WRiQ FKX\ӇQ JLDR PӅP ,6-95A, thuұW WRiQ FKX\ӇQ JLDR PӅP 875$Yj66'7 6LWH6HOHFWLRQ'LYHUVLW\7UDQVLW3RZHU&RQWURO OjFiFÿҥLGLӋQSKә biӃQQKҩW Trong thuұW WRin IS-95A (cNJQJ ÿѭӧF JӑL Oà thuұW WRiQ FGPD2QH Fѫ EҧQ QJѭӥQJFKX\ӇQJLDR Oà mӝWJLi WUӏ(c/I0 NrQKSLORW WKXÿѭӧFFӕÿӏQK1yUҩWGӉ WKӵF hiӋQQKѭQJFyPӝWYjLNKyNKăQNKLSKҧLÿӕLPһWYӟLQKӳQJWKD\ÿәLWҧLÿӝQJ'ӵD trên thuұWWRiQ,6-95A, mӝWYài biӃQÿәLFӫDWKXұWWRiQFGPD2QHÿã ÿѭӧFÿӅ[XҩWFKR các hӋWKӕQJ,6-95B và cdma2000 vӟLWtQKOLQKKRҥWKѫQOjFiFQJѭӥQJFӕÿӏQK7URQJ Measure Ep1, Ep2, Ep3, Ep4 Min {r1,r2,r3,r4} = ri; Max { Ep1, Ep2, Ep3, Ep4}= Epj i == j Epj – Epj > CS_th Camping on BSi Camping on BSj No Yes No Yes Báo cáo t͙WQJKL͏S &K˱˯QJ,,,3KkQWtFKKL͏XVX̭WF̭Sÿ˱ͥQJG̳QYà c̭SK͏WK͙QJ SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 59 WCDMA, nhiӅXVѫÿӗSKӭF WҥSKѫQÿѭӧF VӱGөQJ7URQJ VѫÿӗFKX\ӇQJLDRPӅP 875$ÿѭӧFthông qua bӣL8076QKӳQJTX\ӃWÿӏQKFKuyӇQJLDRÿѭӧFWKӵFKLӋQGӵD trên các giá trӏQJѭӥQJWѭѫQJÿӕL/ӧLtFKOӟQQKҩWFӫDWKXұWWRiQQày là sӵELӇXKLӋQ tham sӕGӉGàng cӫDQy1JRài thuұWWRiQFKX\ӇQJLDRPӅP875$66'7Oà mӝWVѫ ÿӗWKD\WKӃÿѭӧFWK{QJTXDEӣL*336RYӟLWҩWFҧFiFWKXұWWRiQNKiFÿһFÿLӇPQәL bұWQKҩWÿyOà SSDT giҧPQKҽFDQQKLӉXJk\UDEӣLsӵWUX\ӅQGүQӣQKLӅX vӏWUtNKiF QKDXQKѭQJQJѭӧFOҥLQyNK{QJFyÿӝOӧLSKkQWұSÿDGҥQJ &KRÿӃQQD\PӝWVӕF{QJYLӋFÿã ÿѭӧFWKӵFKLӋQÿӇVRViQKFiFVѫÿӗFKX\ӇQ giao mӅPNKiF QKDXQKѭSKkQWtFKVӕKD\P{SKӓQJ7X\QKLên, tҩWFҧQKӳQJVӵVR ViQK ÿy ÿӅX ÿѭӧF WKӵF KLӋQ GӵD WUên nhӳQJ FKӍ WLêu vӅQoS hoһF Vӵ SKkQ Eӕ Wài nguyên. Trong luұQiQQày, sӁÿL WKӵFKLӋQ VR ViQKQKӳQJҧQKKѭӣQJ FӫDFiF WKXұW toán chuyӇQJLDRPӅPNKiFQKDX OrQGXQJOѭӧQJKѭӟQJ[XӕQJ a) Các thuұWWRiQ6+2NKiFQKDX 7ѭѫQJ WӵQKѭ FiFK WURQJ Vѫ ÿӗ FKӑQ OӵD&HOO TX\ӃW ÿӏQK FKX\ӇQ JLDRPӅP cNJQJÿѭӧF WKӵFKLӋQGӵD WUên tӹVӕEc/I0 nhұQÿѭӧFFӫDNrQKKRD WLrXFKXQJKѭӟQJ xuӕQJ &3,&+ 7UҥPGLÿӝQJOX{QOX{QWKHRGõi Ec/I0 cӫDFiFNênh hoa tiêu tӯQKӳQJ trҥPJӕFJҫQÿyYà báo cáo kӃWTXҧYӅFKRWUҥPJӕFGӏFKYө6DXÿyWUҥPJӕFGӏFKYө sӁJӣLWK{QJWLQQày vӅFKR51&%ên trong RNC, mӝWVӵÿiQKJLiQKӳQJÿLӅXNLӋQ kích hoҥWYà kӃWWK~FVӁÿѭӧFWKӵFKLӋQGӵDWUên nhӳQg kӃWTXҧÿRQày. BӣLYì nhӳQJ thuұWWRiQNKiFQKDXFyÿLӅXNLӋQNtFKKRҥWYà kӃWWK~FNKiFQKDXQên cùng mӝW8VHU trong cùng mӝWPҥQJ Fy WKӇ ӣ WURQJ FiF WUҥQJ WKiL NKiFQKDX NKL WKӵFKLӋQ QKӳQJ thuұW WRiQ FKX\ӇQ JLDRPӅP NKiF QKDX ĈLӅX Qày có nghƭD Oà hình dҥQJ FӫD Yùng chuyӇQJLDRPӅPFy WKӇVӁNKiFQKDXYӟLQKӳQJ WKXұW WRiQFKX\ӇQJLDRPӅPNKiF nhau mһFGù rҵQJWình trҥQJPҥQJOà giӕQJQKDX7URQJOXұQiQQày, có 2 thuұWWRiQ chuyӇQJLDRPӅPÿLӇQKình ÿѭӧFVRViQKÿyOà IS-95A và UTRA. ¾ ThuұWWRiQchuyӇQJLDRPӅP,6-95A ThuұWWRiQ,S-$ÿã ÿѭӧFP{WҧWURQJKình II.5 trong phҫQ7URQJWKXұW toán này, các giá trӏQJѭӥQJWX\ӋWÿӕLÿѭӧFVӱGөQJ7B$''Yj7B'523ÿѭӧFÿӏQK WUѭӟFNKLÿӏQKNtFKWKѭӟFmҥQJ+ình IIIÿѭDUDOѭXÿӗFӫDWKXұWWRiQFKXyӇQJLDR mӅP,6-$ĈLӅXNLӋQNtFKKRҥWFӫDWKXұWWRiQFyWKӇÿѭӧFELӇXGLӉQQKѭVDX (3.23) 7URQJÿy3T là công suҩWWUX\ӅQWәQJFӫDWUҥPJӕFa là hӋVӕWUӵFJLDRKѭӟQJ xuӕQJ3Pilot là công suҩW WUX\ӅQFӫDNênh hoa tiêu, Li OjÿӝVX\JLҧP WUX\ӅQGүQFӫD kênh vô tuyӃQWӯWUҥPJӕFÿӃQ06 ADDT LPLaP LP I E E M j jTiT ipilot BSpilot c pi i _ )1(_0 t ¸¸¹ · ¨¨© § ¦ Báo cáo t͙WQJKL͏S &K˱˯QJ,,,3KkQWtFKKL͏XVX̭WF̭Sÿ˱ͥQJG̳QYà c̭SK͏WK͙QJ SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 60 Hình III.16 /˱Xÿ͛WKX̵WWRiQFKX\͋QJLDRP͉P,6-95A Không giӕQJQKѭӣKѭӟQJOên, nhiӉXӣKѭӟQJ[XӕQJFyPӕLTXDQKӋYӟLYӏWUt cӫDWUҥPGLÿӝQJ'RÿyWӹsӕ(c/I0 cӫDNênh pilot không chӍOLrQTXDQÿӃQUi mà còn OLrQTXDQÿӃQJyFș9à kӃWTXҧOà biên giӟLFӫDYùng chuyӇQJLDRPӅPNK{QJSKҧLOà hình tròn nhѭÿѭӧFJLҧÿӏQKWURQJFiFQJKLên cӭX WUѭӟFÿk\3KҫQ D WURQJKình III.18 cho thҩ\PӕLTXDQKӋJLӳDJLӳDYùng chuyӇQJLDRPӅPYà tәQJSKtFKX\ӇQJLDRPӅP dӵDWUên thuұWWRiQ,6-95A. Và quyӃWÿӏQKFKX\ӇQJLDRÿѭӧFWKӵFKLӋQGӵDWUên tӹVӕ Ec/I0 NrQKSLORWWKXÿѭӧFWUXQJEình. ¾ ThuұWWRiQFKX\ӇQJLDRPӅP875$ ThuұWWRiQFKX\ӇQJLDRPӅP875$ FNJQJÿѭӧFJӑLOà thuұWWRiQFKX\ӇQJLDR mӅP:&'0$ FNJQJÿã ÿѭӧFWUình bày trong phҫQKình II.6. Khác vӟL,6-95A, thuұWWRiQ875$VӱGөQJQJѭӥQJWѭѫQJÿӕLFKӭNK{ng phҧLQJѭӥQJWX\ӋWÿӕL+ình IIIÿѭDUDOѭXÿӗFӫDWKXұWWRiQFKX\ӇQJLDRPӅP875$ Epi > T_ADD ĈѭD%6i vào tұSӭQJFӱ ĈѭD%6i vào tұp lân cұQ Begin BSi ȯWұSWtFKFӵF TұSWtFKFӵFÿҫ\ ĈѭD%6i vào tұSWtFKFӵF Epi < T_DROP &KRÿӃQNKLKӃWÿӏQKWKӡLUӟW Yes Yes Yes No No No No Yes Báo cáo t͙WQJKL͏S &K˱˯QJ,,,3KkQWtFKKL͏XVX̭WF̭Sÿ˱ͥQJG̳QYà c̭SK͏WK͙QJ SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 61 Hình III.17 /˱Xÿ͛WKX̵WWRiQFKX\͋QJLDRP͉P875$ 7URQJÿy(Pi biӇXGLӉQ WӹVӕ(c/I0 cӫDNênh CPICH tӯ%6i, EP-best là Ec/I0 cӫD kênh CPICH mҥQKQKҩWKLӋQWҥLWURQJWұSWtFKFӵF(P-worst là Ec/I0 cӫDNênh CPICH yӃX nhҩWKLӋQWҥLWURQJWұSWtFKFӵFTh_add = R1a-H1a/2, Th_drop = R1b+H1b/2, Th_rep = H1c/2 FiFÿӏQKQJKƭDFӫDR1a, H1a/2, R1b,H1b/2 và H1c/2 ÿӅXÿã ÿѭӧFÿѭD UD trong phҫQ Giҧ Vӱ UҵQJ%6i là trҥPJӕFEDQÿҫX FӫD8VHU ÿLӅXNLӋQkích hoҥW FӫD WKXұW toán chuyӇQJLDRPӅP875$FyWKӇÿѭӧFELӇXGLӉQOà: (3.24)HystThASThAS I E I E ji BSpilot c BSpilot c ___ _0_0 d¸¸ ¹ · ¨¨ © § ¸¸ ¹ · ¨¨ © § BSi ȯWұSWtFKFӵF TұSWtFKFӵFÿҫ\ BSi là tӕWQKҩW trong tұSӭQJFӱ Begin LoҥL%6i ra khӓLWұSWtFK cӵF Ep_best – Epi < Th_add Trong chu kǤ¨7 Epi – Ep_worst > Th_add Trong chu kǤ¨7 Thay BS xҩXQKҩWtrong tұS tích cӵFEҵQJ%6i Epi < Ep_best - Th_add Trong chu kǤ¨7 Thêm BSi vào tұSWtFKFӵF ThiӃWOұSNӃWQӕLPӟLYӟL BSi No No No No No No (SӵNLӋQ$ Yes Yes Yes Yes Yes (SӵNLӋQ% Yes (SӵNLӋQ& Báo cáo t͙WQJKL͏S &K˱˯QJ,,,3KkQWtFKKL͏XVX̭WF̭Sÿ˱ͥQJG̳QYà c̭SK͏WK͙QJ SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 62 PhҫQ E WURQJKình III.18 cho thҩ\FiFYùng chuyӇQJLDRPӅPFӫDWKXұWWRiQ UTRA vӟLFiFWәQJSKtFKX\ӇQJLDRPӅPNKiFQKDX Và quyӃWÿӏQKFKXyӇQJLDRFNJQJ ÿѭӧFWKӵFKLӋQGӵDWUên tӹVӕ(c/I0 kênh pilot nhұQÿѭӧFWUXQJEình. b) Vùng SHO cӫDFiFWKXұWWRiQFKX\ӇQJLDRPӅPNKiFQKDX Hình IIIÿѭDUDYQJFKX\ӇQJLDRPӅPFӫDWKXұWWRiQ,6-95A và UTRA vӟL các tәQJ SKt FKX\ӇQ JLDRPӅP NKiF QKDX GӵD trên Ec/I0 kênh SLORW WKX ÿѭӧF WUXQJ bình. Ӣÿk\, chuyӇQJLDRPӅPÿѭӡQJÿѭӧFVӱGөQJYà giҧVӱUҵQJVӵSKkQSKӕLWҧL OjÿӗQJÿӅX'RÿyWәQJSKí chuyӇQJLDRPӅPEҵQJWӹOӋ cӫDNKXYӵFYùng chuyӇQ giao mӅPWUên khu vӵFFӫD&HOO Hình III.18 So sánh vùng SHO cͯDcác thu̵WWRiQNKiFQKDX TӯKình III.18, ta thҩ\Uõ ràng là hình dҥQJFӫDFiFYùng chuyӇQJLDRPӅPFӫD 2 thuұWWRiQOà rҩWNKiFQKDXNKLWәQJSKtFKX\ӇQJLDRPӅPQKӓ.KLWәQJSKtWăQJOên, nhӳQJVӵNKiFQKDXVӁGҫQPҩWÿL9ì vұ\NKLÿiQKJLiÿӝOӧLFKXyӇQJLDRPӅPWӯ SKѭѫQJ WUình (3.21), S và S’ khác nhau sӁÿѭӧF WKD\WKӃ WKHRFiF WKXұWWRiQFKX\ӇQ giao mӅPNKiFQKDX 3.2.4 ĈLӅXNKLӇQF{QJVXҩWKѭӟQJ[XӕQJ 1Kѭÿã ÿӅFұSWURQJFKѭѫQJWURQJFiFKӋWKӕQJ&'0$ÿLӅXNKLӇQF{QJVXҩW là mӝWWURQJQKӳQJFKӭFQăQJ rҩWTXDQWUӑQJÿӇTXҧQOêWài nguyên vô tuyӃQӢKѭӟQJ OrQÿLӅXNKLӇn công suҩWÿѭӧFÿѭDYjRÿӇNKҳF phөFKLӋXӭQJJҫQ[DFòn ӣKѭӟQJ xuӕQJQJX\rQQKkQ FKtQKÿӇ VӱGөQJÿLӅXNKLӇQ F{QJ VXҩWÿy Oà giҧPQKLӉX LQWHU- Cell. BӣLYì ÿLӅXNKLӇQF{QJVXҩWKѭӟQJ xuӕQJNK{QJTXDQWUӑQJEҵQJYLӋFÿLӅXNKLӇQ công suҩWKѭӟQJOên, nên trong mӝWVӕQJKLên cӭX WUѭӟFÿyYӅFKX\ӇQJLDRPӅPÿã NK{QJÿӅFұSÿӃQÿLӅXNKLӇQF{QJVXҩWKѭӟQJ[XӕQJ Theo nhӳQJSKkQWtFKWURQJSKҫQÿӕLYӟLQKӳQJ06ÿDQJWURQJWUҥQJWKiL chuyӇQJLDRPӅPӣJҫQ FҥQKFӫD&HOO WKì nhiӉX LQWHU-&HOO Oj FDRKѫQQKLӅX VRYӟL nhiӉXLQWUD-&HOOĈLӅXQj\ÿһFELӋWÿ~QJNKLWtQKWUӵFJLDRJLӳDFiFNrQKKѭӟQJ[XӕQJ Báo cáo t͙WQJKL͏S &K˱˯QJ,,,3KkQWtFKKL͏XVX̭WF̭Sÿ˱ͥQJG̳QYà c̭SK͏WK͙QJ SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 63 ÿѭӧFJLӳӣPӭF WӕW'RÿyNK{QJNKyNKăQÿӇÿLÿӃQNӃWOXұQ UҵQJFyPӝWVӕPӕL WѭѫQJTXDQQjRÿyJLӳDYLӋFÿLӅXNKLӇQF{QJVXҩWYjÿӝOӧLFKX\ӇQJLDRPӅP7URQJ luұQiQQày, kӃWOXұQPDQJWtQKWUӵFTXDQQày sӁÿѭӧFNLӇPFKӭQJEҵQJFiFKSKkQWtFK và so sánh ÿӝOӧLFKX\ӇQJLDRPӅPGѭӟLÿLӅXNLӋQÿLӅXNKLӇQF{QJVXҩWNKiFQKDX mӝWFiFKULêng rӁ a) Phân bӕF{QJVXҩWGѭӟLÿLӅXNLӋQÿLӅXNKLӇQF{QJVXҩW ¾ .K{QJFyÿLӅXNKLӇQF{QJVXҩW BӣLYì ӣKѭӟQJ[XӕQJÿLӅXNKLӇQF{QJVXҩWOà không quan trӑQJQKѭӣKѭӟQJ lên, nên mӝWYài nghiên cӭX WUѭӟFÿyÿã không quan tâm tӟLQy.KLNK{QJFyÿLӅX khiӇQF{QJVXҩt, mӛLNrQKOѭXOѭӧQJKѭӟQJ[XӕQJVӁÿѭӧFSKkQEәFùng mӝWJLiWUӏ công suҩW'Rÿy (3.25) 7URQJÿy[Oj WәQJSKtFKX\ӇQJLDRPӅP1Oà sӕ8VHUKRҥWÿӝQJWUên mӝW&HOO1 [ WәQJVӕNrQKGjQKULrQJKѭӟQJ[XӕQJ Ȗ Oà tӹ OӋ F{QJ VXҩW WUX\ӅQ tәQJGjQKFKRNrQKOѭXOѭӧQJ ¾ ĈLӅXNKLӇQF{QJVXҩWKRàn hҧR Phân bӕF{QJVXҩWWKHRÿLӅXNKLӇQF{QJVXҩWKoàn hҧRÿã ÿѭӧFSKkQWtFKWURQJ phҫQ9LӋFÿLӅXNKLӇQF{QJVXҩWKѭӟQJ[XӕQJKRàn hҧRVӁ Oàm cho tӹVӕ(b/I0 nhұQÿѭӧF WҥL JLi WUӏPRQJPXӕQ FӫD WҩW FҧFiF WUҥPGLÿӝQJEҵQJQKDXӣPӑL WKӡL ÿLӇP'RÿyF{QJVXҩWWUX\ӅQGүQFӫDFiFNrQKGjQKULrQJKѭӟng xuӕQJFyWKӇÿѭӧF dүQ[XҩWWӯFiFSKѭѫQJWUình chҩWOѭӧQJOLên kӃWĈӕLYӟLPӝW8VHUÿһWWҥL(r1ș1) bên ngoài vùng chuyӇQJLDRPӅPQKѭ8VHU 1 trong hình IIINK{QJTXDQWkPÿӃQQKLӉX nhiӋW Wӹ VӕQăQJ OѭӧQJEtW WUên mұW ÿӝSKәF{QJ VXҩWQKLӉX(b/I0 nhұQÿѭӧF Fy WKӇ ÿѭӧFELӇXGLӉQOà: (3.26) 7URQJÿy:OjWӕFÿӝFKLS5Oà tӕFÿӝELWGӏFKYөȞOà hӋVӕKRҥWÿӝQJ3T là công suҩWWUX\ӅQWәQJFӫDWҩWFҧFiFWUҥPJӕFr1 và rj là các khoҧQJFiFKWӯ trҥPGL ÿӝQJÿӃQBS1 và BSj WѭѫQJӭQJĮOà ÿӝPҩWÿѭӡQJGүQȗOjÿӝVX\JLҧPWtQKWKHRG% do hiӋXӭQJPàn chҳQYӟLÿӝOӋFKFKXҭQıa là hӋVӕWUӵFJLDR0Oà chӍsӕ cӫD trҥP gӕFÿѭӧFÿѭDYjRWtQKWRiQQKLӉXLQWHU-Cell. Ӣÿk\QKӳQJWUҥPJӕFWKXӝFOӟSWKӭQKҩW và thӭKDLÿѭӧFVӱGөQJYì vұ\0 )1( .1 _11 xN PPP TSHOss J ¦  M j jTjT sb j rPraP rP R W I E 2 1010 11 10 11 0 1010)1( 10 1 1 ] D]D ] D Q Báo cáo t͙WQJKL͏S &K˱˯QJ,,,3KkQWtFKKL͏XVX̭WF̭Sÿ˱ͥQJG̳QYà c̭SK͏WK͙QJ SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 64 GiҧVӱUҵQJFiF8VHUÿѭӧFSKkQEӕÿӅXWUên toàn mҥQJYà công suҩWWUX\ӅQWәQJ cӫDWҩWFҧFiFWUҥPJӕFOà giӕQJQKDXÿѭӧFNý hiӋXOà PT . Công suҩWWUX\ӅQ\êu cҫX cӫDNrQKGjQKULrQJKѭӟQJ[XӕQJWӯ%61 , Ps1 có thӇÿѭӧFJLҧLWӯSKѭѫQJWUình (3.26) QKѭVDX > @¦ ¦ ¸¸ ¹ · ¨¨ © § » ¼ º « ¬ ª ¸¸ ¹ · ¨¨ © §  )1(1 10 1010)1( 010 1 2 1010 1 0 1 1 1 aP I E W R r rraP I E W R P T t b M j jT t b s j Q Q ]D ] D]D (3.27) 7URQJÿy (b/I0)t là giá trӏ(b/I0 mong muӕQ ĈӕLYӟL8VHUEên trong vùng chuyӇQgiao mӅPQKѭ8VHUWURQJKình III.12, giҧVӱ UҵQJBS1 và BSi nҵPWURQJ WұS WtFKFӵF 6+2ÿѭӡQJ FKLӃQ OѭӧFSKkQFKLD công suҩWFkQEҵQJYà tӹVӕWәQJKӧSWӕLÿDÿѭӧFVӱGөQJWURQJTXiWUình chuyӇQJLDR mӅPWӹVӕ(b/I0 nhұQÿѭӧFOà: (3.28) Vì vұ\3s1-SHO có thӇÿѭӧFWtQKOà: (3.29) 7URQJÿy (3.30) Phân bӕF{QJVXҩWWKHR6+2ÿѭӡQJFNJQJFyWKӇÿѭӧFGүQ[XҩWWKHRFiFKWѭѫQJWӵ ¦ ¦  ¸¸¹ · ¨¨© § M j j j r r 2 10 )( 1 1 10)1( ]]D » » » » ¼ º « « « « ¬ ª  » ¼ º « ¬ ª » ¼ º « ¬ ª ¦¦ z   19 ,1 1010 10 _ 19 2 1010 1 10 1_1 0100 1010)1( 10 1010)1( 10 1 1 ikk kTiT iSHOsi j jTT SHOs i bbb ki i j rPraP rP rPraP rP R W I E I E I E ] D ] D ] D ] D ] D ]D Q ¦¦  ¸¸¹ · ¨¨© § )2(1 1 )1(1 1 0 _1 aa P I E W R P T t b SHOs Q ¦ ¦ ¦ ¦ z  ¸¸ ¹ · ¨¨ © § ¸¸¹ · ¨¨© § M j M ikk i kj ik j r r r r 2 ,1 10 )( 10 )( 1 10)2( và10)1( 1 ]] D]]D Báo cáo t͙WQJKL͏S &K˱˯QJ,,,3KkQWtFKKL͏XVX̭WF̭Sÿ˱ͥQJG̳QYà c̭SK͏WK͙QJ SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 65 ¾ ĈLӅXNKLӇQF{QJVXҩWNK{QJKRàn hҧR Qua viӋF[iFPLQKEҵQJWKӵFQJKLӋPOӛLÿLӅXNKLӇQF{QJVXҩWFyWKӇÿѭӧFP{ hình hoá nhѭOjPӝWJLiWUӏQJүXQKLên vӟLSKkQEӕORJDULWFKXҭQWҳF*ӑLPe là giá trӏ biӇXGLӉQFKROӛLÿLӅXNKLӇQF{QJVXҩW ÿѭӧFWtQKEҵQJG% 3s1 và Ps1-SHO có thӇÿѭӧF viӃWQKѭVDX Ps1 = Ps1’ + Pe (dB) (3.31) Ps1-SHO = Ps1-SHO’ + Pe1 (dB) và Psi-SHO = Psi-SHO’ + Pei (dB) (3.32) 7URQJÿyPe là mӝWJLiWUӏQJүX nhiên có phân bӕ*DXVVLDQYӟLWUXQJEình không YjSKѭѫQJVDLıe2. ĈӝOӋFKFKXҭQıe phҧQiQKPӭFÿӝNK{QJKRàn hҧR6XӕWWURQJTXi trình chuyӇQJLDRPӅPPe1 và Pe2 OjÿӝFOұSYӟLQKDX7KD\ Yà (3.32) vào (3.26) và (3.28), ta có thӇWKXÿѭӧFcông suҩWWUX\ӅQWKӵFWӃWKHRÿLӅXNLӋQÿLӅXNKLӇQF{QJ suҩWNK{QJKRàn hҧRPs1’ và Ps1-SHO’ . b) ĈӝOӧL6+2GѭӟLQKӳQJWiFÿӝQJFӫDÿLӅXNKLӇQF{QJVXҩW 'XQJ OѭӧQJ KѭӟQJ [XӕQJ Yjÿӝ OӧL FKX\ӇQ JLDRPӅP YӟL ÿLӅX NKLӇQ F{QJ VXҩW hoàn hҧRKD\NK{QJKRàn hҧRFyWKӇÿѭӧFWtQKEҵQJFiFKWKD\Ps1 , Ps1-SHO , Ps1’ , và Ps1-SHO’ vào (3.18) và (3.21). ĈӕL YӟLPӝW 8VHU WҥL r1ș1) bên ngoài vùng chuyӇQ JLDRPӅP WKD\  Yào (3.26), Eb/I0 có thӇÿѭӧFELӇXGLӉQOà: (3.33) Rõ ràng là khi không có ÿLӅXNKLӇQF{QJVXҩWEb/I0 là mӝWKàm theo vӏWUtWUҥP GLÿӝQJ7ӯ FyWKӇU~WUD1 (3.34) » » ¼ º « « ¬ ª ¸¸¹ · ¨¨© §  ¦ ¦   M j a j M j j b j j r r axN R W rxNraxN r R W I E 2 10 )( 1 2 1010 1 10 1 0 1 1 1 101)1( 10)1(10)1)(1( 10. ]] ] D]D ] D J Q J Q » » ¼ º « « ¬ ª ¸¸ ¹ · ¨¨ © § ¦ M j j tb j r r ax IER W N 2 10 )( 1 0 1 101)1( )/( ]]D J Q Báo cáo t͙WQJKL͏S &K˱˯QJ,,,3KkQWtFKKL͏XVX̭WF̭Sÿ˱ͥQJG̳QYà c̭SK͏WK͙QJ SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 66 ĈӕLYӟLPӝW06Eên trong vùng chuyӇQgiao mӅPQKѭ8VHUWURQJKình III.12, Eb/I0 có thӇÿѭӧFbiӇXGLӉQOà: (3.35) 7URQJÿy¦(1) và ¦ ÿѭӧFÿѭDUDWURQJ  Tӯ 1FyWKӇÿѭӧFVX\UD (3.36) 'RÿyGXQJOѭӧQJKѭӟQJ[XӕQJWUXQJEình N khi không ÿLӅXNKLӇQF{QJsuҩW KѭӟQJ[XӕQJFyWKӇÿѭӧFELӇXGLӉQOà: (3.37) Tӯ WDFyWKӇWKҩ\ÿѭӧFUҵQJNKLNK{QJÿLӅXNKLӇQF{QJVXҩWGXQJOѭӧQg KѭӟQJ[XӕQJVӁEӏJLӟLKҥQEӣL các User yӃXQKҩW 8VHUFy(b/I0 thҩSQKҩW WURQJ&HOO > @ > @»»¼ º « « ¬ ª  ¦¦ )2(1)1()1(1)1(0 axNaxNR W I Eb JJ Q » » ¼ º « « ¬ ª  ¦¦ )2(1 1 )1(1 1 )1( )/( 0 aax IER W N tb J Q > @ ° ° ° ° ° ¿ °° ° ° ° ¾ ½ ° ° ° ° ° ¯ °° ° ° ° ® ­ » » » » ¼ º « « « « ¬ ª ¸ ¸ ¹ · ¨ ¨ © §  » » » » ¼ º « « « « ¬ ª ¦¦ ¦ zoneSHOinside )2(1 1 )1(1 1 )1( /R W E zoneSHOoutside )1(1)1( / min)( 0 0 1 aax IE ax IER W E rN b b J Q J Q Báo cáo t͙Wnghi͏S &K˱˯QJ,9&KL͇QO͹˯FÿL͉XNKL͋QF{QJVX̭WW͙L˱X SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 67 &+ѬѪ1*,9: CHIӂ1/ѬӦ&Ĉ,ӄ8.+,ӆ1&Ð1*68Ҩ77Ӕ,Ѭ8 TRONG CHUYӆ1*,$20ӄ0 4.1 Nguyên lý cӫDFiFKWLӃSFұQPӟL 1Kѭÿã ÿӅFұSWURQJQKӳQJFKѭѫQJWUѭӟFKӋWKӕQJ&'0$Oà nhӳQJKӋWKӕQJ ÿѭӧFJLӟLKҥQQKLӉX9LӋFJLҧPWKLӇXQKLӉXWәQJOà mӝWWURQJQKӳQJQJX\ên tҳFFѫEҧQ ÿӇWӕLѭXKRiWjLQJX\rQY{WX\ӃQWURQJQKӳQJKӋWKӕQJ&'0$1JX\ên lý cѫEҧQFӫD cách tiӃSFұQÿLӅXNKLӇQF{QJVXҩWPӟLÿyOà giҧP thiӇXPӭFWLêu thөF{QJVXҩWWәQJ suӕWWURQJTXiWUình chuyӇQJLDRPӅPEӣLYì mӭFWLêu thөF{QJVXҩWWKҩSFNJQJÿӗQJ nghƭDYӟLYLӋFQKLӉXÿӃQFiF8VHUNKiFVӁtWKѫQ Xét mӝW WUҥPGL ÿӝQJÿDQJ WURQJ WUҥQJ WKiL6+2ÿѭӡQJÿѭӧFÿѭD UD WURQJ hình IV.1, công suҩWWәQJÿѭӧFWLêu thөEӣLWUҥPGLÿӝQJQày là tәQJFӫDP1 và P2. P1 và P2 là công suҩWWUX\ӅQFӫDFiFNrQKKѭӟQJ[XӕQJGjQKULrQJWѭѫQJӭQJWӯBS1 và BS2. Hình IV.1 ĈL͉XNKL͋QF{QJVX̭WK˱ͣQJ[X͙QJWURQJ&KX\͋QJLDRP͉P Giҧ Vӱ UҵQJ WҧL ÿѭӧFSKkQEӕÿӗQJÿӅX WUên toàn hӋ WKӕQJ F{QJ VXҩW WUX\ӅQ tәQJPT cӫDPӛLWUҥPJӕFOà giӕQJQKDX7ӹVӕEb/I0 cӫDWUҥPGLÿӝQJFyWKӇÿѭӧFELӇX diӉQQKѭ sau: (4.1) VӟL (4.2) Và: (4.3) 20100 » ¼ º « ¬ ª » ¼ º « ¬ ª I E I E I E bbb ¸¸¹ · ¨¨© §  » ¼ º « ¬ ª ¦¦ M i i T M i iTT b L LaP P R W LPLaP LP R W I E 2 1 1 2 1 11 10 1)1( . QQ ¸¸¹ · ¨¨© §  » ¼ º « ¬ ª ¦¦ z z M jj j T M jj jTT b L L aP P R W LPLaP LP R W I E 2,1 2 2 2,1 2 21 20 1)1( . QQ Báo cáo t͙Wnghi͏S &K˱˯QJ,9&KL͇QO͹˯FÿL͉XNKL͋QF{QJVX̭WW͙L˱X SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 68 7URQJÿyW là tӕFÿӝFKLSR là tӕFÿӝELWGӏFKYөȞlà hӋVӕKRҥWÿӝQJFӫDGӏFK vө a là hӋVӕWUӵFJLDRKѭӟQJ[XӕQJLi là suy giҧPODQWUX\ӅQWӯBSi ÿӃQWUҥPGLÿӝQJ M là chӍVӕFӫDFiFWUҥPJӕFÿѭӧFÿѭDYjRQKLӉXLQWHU-Cell. Thay (4.2) và (4.3) vào WDÿѭӧF (4.4) 7DÿӏQKQJKƭDPӝWWK{QJVӕB ÿӇÿӏQKQJKƭDPӕLTXDQKӋJLӳDP1 và P2 theo: (4.5) Theo nguyên tҳF³.K{QJKѫQNK{QJNpP´4R6QKұQÿѭӧFFӫDWUҥPGLÿӝQJ ÿѭӧFJLӳӣPӭFJLiWUӏPөFWLrX'RÿyWӯ Yà (4.5), công suҩWWәQJÿѭӧF\êu cҫX bӣLWUҥPGLÿӝQJFyWKӇÿѭӧFVX\UDOà: (4.6) 7URQJÿy(Eb/I0)t là giá trӏPөFWLrXÿӕLYӟLGӏFKYөPà User yêu cҫX Tӯ WDWKҩ\Uõ ràng là công suҩWWәQJPà User tiêu thөFyPӕLTXDQKӋYӟL tӹVӕF{QJVXҩWB. NhӳQJJLiWUӏNKiFQKDXFӫDWӹVӕP1 và P2 sӁGүQWӟLPӭFWLêu thө công suҩWWәQJNKiFQKDX0өFÿtFKFӫDFKLӃQOѭӧFÿLӅXNKLӇQF{QJVXҩWWӕLѭXPӟLOà cӕJҳQJWìm mӝWJLiWUӏWӹVӕB thích hӧSÿӇWӕLWKLӇXKRiF{QJVXҩWWәQJPT. 4.2 ĈiQKJLiWtQKNKҧWKL SӱGөQJ FKLӃQ OѭӧFSKkQFKLD F{QJ VXҩW FkQEҵQJ FKXҭQ >(76,76@ làm tham chiӃXGүQ[XҩWFӫDB ÿӇJLҧPbӟWF{QJVXҩWWәQJFyWKӇÿѭӧFWLӃQKjQKQKѭ sau: GӑLPt0 là giá trӏ ÿҥL GLӋQ FKR F{QJ VXҩW WәQJPà User tiêu thөNKL WKӵFKLӋQ chiӃQOѭӧFSKkQFKLDF{QJVXҩWFkQEҵQJFKXҭQWURQJVXӕWTXi trình chuyӇQJLDRPӅP Thay P1 bҵQJP2 vào (4.6), Pt0 có thӇÿѭӧFELӇXGLӉQOà: » » » » ¼ º « « « « ¬ ª  ¦¦ z M jj j M i iT b L L a P L La P PR W I E 2,1 2 2 2 1 1 0 11 1 Q 2 1 s s P PB ¦¦ z  ¸¸¹ · ¨¨© § ¸ ¹ ·¨ © §  M jj j M i i T t b t L L a B L L a P W R I E B PPP 2,1 22 1 0 21 1 /1 1 1 11 Q Báo cáo t͙Wnghi͏S &K˱˯QJ,9&KL͇QO͹˯FÿL͉XNKL͋QF{QJVX̭WW͙L˱X SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 69 (4.7) ĈӇJLҧPEӟWF{QJVXҩWWәQJWKì phҧLWKRҧWKHREҩWÿҷQJWKӭFVDXÿk\ Pt ”3t0 (4.8) ĈһW (4.8) có thӇÿѭӧFYLӃWOҥLQKѭ sau: Do Nên: Suy ra: Suy ra: (4.9) ĈӇWKRҧ B phҧLWXǤWKXӝFYào mӕLTXDQKӋJLӳDX và Y. NӃX ¦¦ z  ¸¸¹ · ¨¨© § M jj j M i i T t b t L L a L L a P W R I E P 2,1 22 1 0 0 1 1 1 1 .2 Q ¦¦ z  M jj j M i i L L a Y L L a X 2,1 22 1 1 1 Và 1 1 YXY B X B d  2 1 11 01)( !¸ ¹ ·¨ © § Y B XYX ¸ ¹ ·¨ © §  d¸ ¹ ·¨ © §  Y B XYX YX Y B XYX Y B X B 1)( )( 21).( 1 11 Y B XY B X B YX 22.1.1 d X B Y B .11.11 ¸ ¹ ·¨ © § d¸ ¹ ·¨ © § 1 011 , !Ÿ!t B B YX Báo cáo t͙Wnghi͏S &K˱˯QJ,9&KL͇QO͹˯FÿL͉XNKL͋QF{QJVX̭WW͙L˱X SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 70 NӃX (4.10) GӑL : (4.11) Là tӹVӕEc/I0 kênh Pilot nhұQÿѭӧF Wӯ WUҥPJӕFBSi7URQJÿyȖ là tӹ OӋ F{QJ VXҩW truyӅQWәQJFӫDWUҥPJӕFGjQKFKRNrQKOѭXOѭӧQJa là hӋVӕWUӵFJLDRKѭӟQJ[XӕQJ 'Rÿy (4.12) (4.10) có thӇÿѭӧFYLӃWOҥLWKành: NӃX (4.13) NӃX Khi tҧL ÿѭӧF SKkQ Eӕ ÿӗQJ ÿӅX WUên toàn hӋ WKӕQJ WҩW Fҧ FiF Nênh hoa tiêu KѭӟQJ[XӕQJÿѭӧFSKkQEәFùng mӝWJLi WUӏF{QJVXҩW WKì viӋFQKұQÿѭӧFEc/I0 cao KѫQWӯWUҥPJӕFBSi sӁWѭѫQJӭQJ vӟLVӵVX\JLҧPODQWUX\ӅQtӯBSi ÿӃQ8VHU sӁWKҩS KѫQ. 'RÿyYLӋFFKӑQB = L1/L2 sӁWKRҧPãn ÿѭӧF ÿӗQJ WKӡLFNJQJ WKRҧPãn ÿѭӧF ĈLӅXQày có nghƭDOà khi tӹVӕF{QJVXҩWJLӳDQKӳQJWUҥPJӕFWURQJWұSWtFK cӵFEҵQJ WӹVӕVX\JLҧP ODQWUX\ӅQJLӳDFK~QJ WKì mӭF WLêu thөF{QJVXҩW WәQJVXӕW trong quá trình chuyӇQJLDRPӅPFyWKӇÿѭӧFJLҧPEӟWVRYӟLVѫÿӗSKkQFKLDF{QJ suҩWFkQEҵQJ 'RÿyWURQJVѫÿӗÿLӅXNKLӇQF{QJVXҩWWӕLѭXQKӳQJWUҥPJӕFWURQJWұSWtFK cӵF VӁ WKD\ÿәL F{QJ VXҩW WUX\ӅQFӫD FK~QJmӝW FiFKSKө WKXӝFYà tӹ Vӕ F{QJ VXҩW ÿѭӧFJLӳbҵQJYӟLWӹVӕVX\JLҧPODQWUX\ӅQ /ѭXý rҵQJYLӋFFKӑQB = L1/L2 FKRVѫÿӗÿLӅXNKLӇQF{QJVXҩWWӕLѭXOjEӣLYì sӵVX\JLҧPODQWUX\ӅQWӯPӝWWUҥPJӕFFөWKӇFyWKӇWKXÿѭӧFEҵQJFiFKÿRNênh Pilot KѭӟQJ[XӕQJFӫDWUҥPJӕFÿy ĈLӅXQj\ÿҧPEҧRWtQKNKҧ thi cӫDFiFKWLӃSFұQÿLӅX 1 011 , Ÿd B B YX ¦ z  ¸¸¹ · ¨¨© § M ij i ji c L L a I E )1( 1 0 J JJ ¸¸ ¹ · ¨¨ © §  ¸¸ ¹ · ¨¨ © § ¦¦ z 1 1 1 Và 11 1 20 2,1 2 10 2 1 I E L L a Y I E L L a X c M jj j c M i i 1 01-1 , 2010 !Ÿ!¸¸¹ · ¨¨© § t¸¸¹ · ¨¨© § B BI E I E cc 1 011 , 2010 Ÿ¸¸¹ · ¨¨© § d¸¸¹ · ¨¨© § B BI E I E cc Báo cáo t͙Wnghi͏S &K˱˯QJ,9&KL͇QO͹˯FÿL͉XNKL͋QF{QJVX̭WW͙L˱X SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 71 khiӇQF{QJVXҩWPӟLEӣLYì viӋFÿRFiFNênh Pilot là mӝWWKӫWөFFѫEҧQFӫDFKX\ӇQ giao mӅP 7URQJ6+2ÿѭӡQJ WKì viӋFSKkQ WtFKFNJQJKRjQ WRjQWѭѫQJ Wӵ*LҧVӱBS1, BS2 và BS3 là 3 trҥPJӕFWURQJWұSWtFKFӵFNKLÿyPӕLTXDQKӋJLӳDP1, P2 và P3 là: (4.14) Hình IV.2 biӇXGLӉQF{QJVXҩWWәQJWѭѫQJÿӕLWUXQJEình mà User cҫQWURQJTXi trình chuyӇQJLDRPӅP7UөF; ELӇXGLӉQNKRҧQJFiFK WLêu chuҭQKRi Wӯ8VHUÿӃQ trҥPJӕFJҫQQKҩWWURQJWұSWtFKFӵF1KӳQJJLҧÿӏQKYӅKӋWKӕQJYà mô hình kênh vô tuyӃQJLӕQJQKѭÿã ÿѭӧFÿѭDUDWURQJFKѭѫQJYjQKӳQJWK{QJsӕKӋWKӕQJÿѭӧFOҩ\ tӯEҧQJ,9. Pt0/PT và Pt/PT ÿѭӧFWtQKWRiQWѭѫQJӭQJWӯ Yà (4.7). NhӳQJNӃW quҧWURQJKình cho thҩ\UҵQJVRYӟLVѫÿӗSKkQFKLDF{QJVXҩWFkQEҵQJWKì sӵSKkQ chia công suҩWNK{QJFkQEҵQJWURQJVѫÿӗÿLӅXNKLӇQF{QJVXҩWWӕLѭXQyOjPJLҧP công suҩWWәQJPà User tiêu thөWURQg quá trình chuyӇQJLDRPӅP TABLE IV.1 Các thông s͙K͏WK͙QJ Hình IV.2 Công sṷWWUX\͉QW͝QJW˱˯QJÿ͙LFKRFiF06WURQJFKX\͋QJLDR m͉P Thông sӕ Į ĈӝPҩWÿѭӡQJGүQ ı ĈӝOӋFKFKXҭQFӫDKLӋXӭQJPàn chҳQ Ȗ TӹOӋF{QJVXҩWNrQKOѭXOѭӧQJ a HӋVӕWUӵFJLDR W TӕFÿӝFKLS R TӕFÿӝELWGӏFKYө Ȟ HӋVӕKRҥWÿӝQJ Giá trӏ 4 8 dB 0.8 0.6 3.84 Mchip/s 12.2 kbit/s 0.5 3 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 1 , , L L P P L L P P L L P P Báo cáo t͙WQJKL͏S &K˱˯QJ9&K˱˯QJWUình demo SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 72 &+ѬѪ1*9&+ѬѪ1*75ÌNH DEMO PhҫQ'HPRQày sӁ ÿѭD UDP{Kình chuyӇQ JLDR FӫDPӝW06 WURQJPӝW { W{ ÿDQJFKX\ӇQÿӝQJWӯ&HOO$VDQJ&HOO% Hình V.1 Mô hình chuy͋QJLDR .KL06ÿDQJFKX\ӇQÿӝQJӣ&HOO$ &HOO% 06FKӍNӃWQӕLYӟL%6FӫD&HOO$ (Cell B), BS Cell A (Cell B) chӏXVӵÿLӅXNKLӇQFӫD51&.KL06WURQJYùng chuyӇQ giao cӫDKDL&HOO$Yà B, MS kӃWQӕLÿӗQJWhӡLYӟLKDL%6FӫD&HOO$Yà Cell B. Lúc này, BS cӫD&HOO$Yj&HOO%ÿӗQJWKӡLFKӏXVӵÿLӅXNKLӇQFӫD51& Báo cáo t͙WQJKL͏S K͇WOX̵Q SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 73 Kӂ7/8Ұ1 Trong mӝW KӋ WKӕQJ:&'0$ FKX\ӇQ JLDRPӅP Fy WiF ÿӝQJ ÿӕL OұS ÿӃQ KѭӟQJ[XӕQJÿyOà phân tұSÿDGҥQJYà sӵWLêu thөQJXӗQWài nguyên bәVXQJ3KkQ tұSÿDGҥQJFҧLWKLӋQKLӋXVXҩWFҩSÿѭӡQJGүQQKѭQJÿӕLYӟLKLӋXVXҩWFҩSKӋWKӕQJWKì ÿòi hӓL FyPӝW Vӵ FkQEҵQJ JLӳD WiF ÿӝQJ Qj\ĈӇ WӕL ÿDKyDGXQJ OѭӧQJKѭӟQJ xuӕQJWKì phҧLFyPӝWWәQJSKtFKX\ӇQJLDRPӅPWӕLѭX7әQJSKtWӕLѭXQj\UҩWQKҥ\ cҧPYӟLVѫÿӗFKӑQOӵD&HOOFiFÿLӅXNLӋQÿLӅXNKLӇQF{QJVXҩWYà sӵÿDGҥQJFӫDFiF tham sӕY{WX\ӃQ 'XQJ OѭӧQJ FӫD WұS WtFK FӵFNK{QJEӏ FKL SKӕL EӣL WtQK FKҩW ³càng lӟQ Fàng tӕW´9LӋFEәVXQJWKêm mӝWWUҥPJӕFNKLWKӵFKLӋQFKX\ӇQJLDRPӅPVӁÿLNèm theo vӟLVӵSKӭFWҥSYjJLDWăQJEiRKLӋXWURQJKӋWKӕQJFKtQKYì lý do ÿyQrQGXQJOѭӧQJ cӫDWұSWtFKFӵFQrQÿѭӧFJLӳӣPӭF 6ѫ ÿӗ ÿLӅX NKLӇQ F{QJ VXҩW PӟL ÿӇ ÿiӅX NKLӇQ Vӵ SKkQ FKLD F{QJ VXҩW JLӳD nhӳQJ WUҥPJӕFWURQJWұS WtFKFӵFFKR WKҩ\KLӋXVXҩW WӕWKѫQVѫÿӗÿLӅXNKLӇQF{QJ suҩWFkQEҵQJWUX\ӅQWKӕQJÿѭӧFWK{QJTXDEӣL*331yJLҧPWKLӇXFDQQKLӉXYà duy trì nhӳQJOӧLtFKWKXÿѭӧFWӯVӵSKkQWұSÿDGҥQJWҥi cùng mӝWWKӡLÿLӇP6ѫÿӗSKkQ chia công suât tӕLѭXQj\FҧLWKLӋQGXQJOѭӧQJKѭӟQJ[XӕQJYà làm cho hӋWKӕQJGL ÿӝQJ WUӣQên vӳQJFKҳFKѫQWUѭӟFQKӳQJVӵVX\JLҧPELӃQÿӝQJFӫDP{L WUѭӡQJY{ tuyӃQ9jQyÿһFELӋWWKtFKKӧSYӟLQKӳQJKӋWKӕQJ:&'0$FyWәng phí chuyӇQJLDR mӅPFDRYà hoҥWÿӝQJWURQJP{LWUѭӡQJY{WX\ӃQFyIDGLQJFKHNKXҩWFDRKѫQ Qua nhӳQJSKkQWtFKYà nghiên cӭXYӅTXiWUình chuyӇQJLDRPӅPFK~QJWDÿã thҩ\ ÿѭӧF QKӳQJ ÿһF ÿLӇP FNJQJ QKѭ QKӳQJ OӧL tFKPà nó mang lҥL 'R WKӡL JLDQ nghiên cӭXFyKҥQYà mӝWYài mһWKҥQFKӃNKiFQên LuұQiQQày sӁNK{QJWUiQKNKӓL nhӳQJVDLVyWNtQKPRQJnhұQÿѭӧFVӵJySêFӫDTXêWKҫ\F{Yà các bҥQ. Em xin chân thành cҧPѫQ Báo cáo t͙WQJKL͏S B̫QJWͳYL͇WW̷W SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 74 BҦ1*7Ӯ9,ӂ77Ҳ7 2G 2nd Generation 3G 3rd Generation 3GPP 3rd Generation Partnership Project (produces WCDMA standard) 3GPP2 3rd Generation Partnership Project 2 (produces cdma2000 standard) 4G 4th Generation AC Admission Control AGC Automatic Gain Control AMPS Advanced Mobile Phone Service AMR Adaptive Multirate (speech codec) B(T)S Base (Transceiver) Station B3G systems systems Beyond 3G BER Bit Error Rate BoD Bandwidth on Demand BPSK Binary Phase Shift Keying CDF Cumulative Distribution Function CDMA Code Division Multiple Access CN Core Network CPICH Common Pilot Channel DAB Digital Audio Broadcasting DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunication DL Downlink DPCCH Dedicated Physical Control Channel DPDCH Dedicated Physical Data Channel DQPSK Differential Quadrature Phase Shift Keying DS-CDMA Direct-Sequence Code Division Multiple Access DVB Digital Video Broadcasting EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution ETSI European Telecommunication Standard Institute FCC Federal Communication Commission (US) FDD Frequency Division Duplex FDMA Frequency Division Multiple Access Báo cáo t͙WQJKL͏S B̫QJWͳYL͇WW̷W SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 75 FPLMTS Future Public Land Mobile Telecommunications System GMSK Gaussian Minimum Shift Keying GPRS General Packet Radio Service GPS Global Positioning System GSM Global System for Mobile Communications HHO Hard Handover HO Handover HSCSD High Speed Circuit Switched Data IMT-2000 International Mobile Telecommunications - 2000 IS-136 D-AMPS, US-TDMA system IS-95 cdmaOne, US-CDMA system ISDN Integrated Services Digital Network ITU International Telecommunications Union JDC Japanese Digital Cellular LOS Line-of-sight MBWA Mobile Broadband Wireless Access (IEEE 802.20) MS Mobile Station MUD Multiuser Detection NMT Nordic Mobile Telephones NTT Nippon Telephone and Telegraph O&M Operation and Maintenance O-QPSK Offset Quadrature Phase Shift Keying OVSF Orthogonal Variable Spreading Factor PC Power Control PDC Personal Digital Cellular PSK Phase Shift Keying QoS Quality of Service RAM Radio Access Mode RAT Radio Access Technology RF Radio Frequency RNC Radio Network Controller RRC Radio Resource Control RRM Radio Resource Management SCH Synchronization Channel Báo cáo t͙WQJKL͏S B̫QJWͳYL͇WW̷W SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 76 SHO Soft Handover SIR Signal to Interference Ratio SSMA Spread-Spectrum Multiple Access TACS Total Access Communication Systems TDD Time Division Duplex TDMA Time Division Multiple Access TPC Transmit Power Control UE User Equipment UL Uplink UMTS Universal Mobile Telecommunication Services UTRA UMTS Terrestrial Radio Access UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network UWC Universal Wireless Communications WARC World Administrative Radio Conference WCDMA Wideband Code Division Multiple Access WLAN Wireless Local Access Network WWRF Wireless World Research Forum Báo cáo t͙WQJKL͏S Tài li͏XWKDPNK̫R SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 77 PHӨ/Ө& Trong phҫQ phөOөFQày sӁÿLJLҧLWKtFKF{QJWKӭF ¦ z  ¸¸¹ · ¨¨© § M ij i ji c L L aI E )1( 1 0 J Theo hình trên, giҧÿӏQK rҵQJWҩWFҧFiFNrQK3LORWÿӅXÿѭӧFSKkQEӕFùng mӝW giá trӏF{QJVXҩWPPilot NKLÿyWӹVӕ(c/I0 kênh Pilot nhұQÿѭӧFWӯWUҥPJӕF%61 có thӇ ÿѭӧFELӇXGLӉQOà: ¦  ¸¸¹ · ¨¨© § M k kTkT Pilotc k rPraP rP I E 2 1010 11 10 1 10 1010)1( 10 1 1 ] D ] D ] D 7URQJÿyPTi là công suҩWWUX\ӅQWәQJFӫDBSi ĮOjÿӝPҩWÿѭӡQJGүQıOjÿӝ lӋFKFKXҭQFӫDKLӋXӭQJPàn chҳQa là hӋVӕWUӵFJLDRKѭӟQJ[XӕQJNOà chӍVӕFӫD các trҥPJӕF[XQJTXDQKBS1; M là sӕWUҥPJӕFJk\QKLӉXLQWHU-Cell. Giҧ ÿӏQK UҵQJ FiF WKXê bao hoҥW ÿӝQJÿѭӧF SKkQ EӕÿӗQJ ÿӅX Yà công suҩW truyӅQ WәQJ FӫD WҩW Fҧ FiF WUҥPJӕF Oà giӕQJQKDXPT. Ngoài ra, cNJQJJLҧ ÿӏQK UҵQJ kênh Pilot OjNrQKÿLӅXNKLӇQFKXQJӣKѭӟQJ[XӕQJ7ӯÿySKѭѫQg trình trên có thӇ ÿѭӧFYLӃWOҥLWKành: ¦  ¸¸ ¹ · ¨¨ © §  ¸¸ ¹ · ¨¨ © § M k k c k r ra I E 2 10 )( 1 10 110)1( 1 ]] D J 9jWUѭӡQJKӧSWәQJTXiWQyFyWKӇÿѭӧFYLӃWOҥLWKành: Báo cáo t͙WQJKL͏S Tài li͏XWKDPNK̫R SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 78 ¦ z ¸¸ ¹ · ¨¨ © §  ¸¸ ¹ · ¨¨ © § M ij i ji c L L a I E )1( 1 0 J Báo cáo t͙WQJKL͏S Tài li͏XWKDPNK̫R SVTH: Lê Trung Hi͇X LͣSĈ97$ Trang 79 TÀI LIӊ87+$0.+Ҧ2 ¾ Soft Handover Issues in Radio Resource Management for 3G WCDMA Networks-tác giҧ<XFKHQ ¾ Study of soft handover in UMTS, Stijin N.P.Van Cauwenberge, Technical University of Denmark, University of Gent, Belgium. ¾ ĈӅWài nghiên cӭXSKѭѫQJSKiSFKX\ӇQJLDRPӅPWURQJKӋWKӕQJ thông tin di ÿӝQJ'6&'0$VLQKYLên Ngô VNJ7UX\ӅQĈҥLKӑF*LDR7K{QJ9ұQ7ҧL4XұQWS HCM. ¾ Công nghӋ *60 Yà giҧL SKiS QkQJ FҩS PҥQJ *60 Oên WCDMA, www.4tech.com.vn. ¾ WCDMA for UMTS, Radio access for third Generation Mobile communicaitions, John Wiley and Sons, Ltd. ¾ Bài giҧQJ7K{QJ7LQ'LĈӝQJ6ӕ7V+ӗ9ăQ&ӯX 7KV3KҥP7KDQKĈàm, HӑF9LӋQ&{QJ1JKӋ%ѭX&KtQK9LӉQ7K{QJ ¾ Lý thuyӃWWUҧLSKәYà ӭQJGөQJ7V1JX\ӉQ3KҥP$QK'NJQJ+ӑF9LӋQ&{QJ NghӋ%ѭX&KtQKViӉQ7K{QJ ¾ Bài giҧQJ&{QJ1JKӋ*:&'0$80767V1JX\ӉQ3KҥP$QK'NJQJ+ӑF ViӋQ&{QJ1JKӋ%ѭX&KtQK9LӉQ7K{QJ ¾ HӋWKӕQJWK{QJWLQGLÿӝQJ:&'0$.V1JX\ӉQ9ăQ7KXұQ+ӑF9LӋQ&{QJ NghӋ%ѭX&KtQK9LӉQ7K{QJ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfChiến lược điều khiển công suất tối ưu trong chuyển giao mềm trong mạng WCDMA.pdf