Chiến lược phát triển ngành công nghiệp phần mềm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 – 2010

ƒ Lý do hình thành đề tài Ngày nay, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đang diễn ra với tốc độ vũ bão, và tạo nên những biến đổi sâu sắc và làm thay đổi tận gốc các mặt của đời sống xã hội loài người. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật - công nghệ hiện đại của thế giới, trong điều kiện của nền kinh tế trí thức ấy, cơ hội phát triển thực sự lớn lao nhưng thử thách không kém phần khắc nghiệt đang đặt ra cho nước ta trên con đường đổi mới của mình. Đảng và Nhà nước đã khẳng định công nghệ thông tin là một trong những động lực quan trọng nhất của sự phát triển xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin là phương tiện chủ lực để đi tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các nước, tạo đà cho nền kinh tế tăng trưởng và phát triển nhanh, mạnh, bền vững. Chủ trương, chiến lược đã đề ra, song thực tế việc phát triển ngành công nghiệp non trẻ này, đặc biệt là ngành công nghiệp phần mềm nhằm khai thác giá nhân công rẻ và trí thông minh người Việt, đang diễn ra không suôn sẻ như mong đợi. Vì thế, hơn lúc nào hết, việc tìm hiểu lý do dưới góc độ lý luận và cả về thực tiễn chiến lược phát triển ngành công nghiệp phần mềm non trẻ nước ta nói chung, đặc biệt là ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, là vô cùng cần thiết để góp phần trụ vững và phát triển ngành Công Nghiệp Phần Mềm TP.Hồ Chí Minh , và qua đó góp phần phát huy được hiệu quả nguồn lực tổng hợp của xã hội, khai thác triệt để nguồn năng lực nội sinh và thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2010 mà Đảng đã đề ra. ƒ Mục tiêu của đề tài Ba mục tiêu nghiên cứu chính của luận văn này là: - Dựa trên việc tìm hiểu về lý luận chiến lược chính sách kinh doanh, vận dụng nghiên cứu thực tiễn, kinh nghiệm, xu thế 1 phát triển ngành công nghiệp phần mềm thế giới và một số nước trong khu vực; chuyển tải những nhận thức mới về ngành công nghiệp phần mềm. - Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình hoạt động trong giai đoạn 2001-2005 của ngành công nghiệp phần mềm thành phố Hồ Chí Minh – vốn là địa bàn với những lợi thế về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực dồi dào và thị trường lớn, môi trường kinh doanh thuận lợi và chiếm đến 50% các công ty phần mềm trong cả nước; - Góp phần định hướng chiến lược hoạt động và phát triển ngành công nghiệp phần mềm ở địa bàn TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2010; đề xuất giải pháp giúp cho các cấp quản lý thêm thông tin để điều chỉnh thích hợp cho chiến lược hoạt động và phát triển ngành công nghiệp phần mềm tại TP.Hồ Chí Minh từ đây đến năm 2010. ƒ Phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu : ngành công nghiệp phần mềm - Phạm vi nghiên cứu : trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Giai đoạn, thời gian nghiên cứu: giai đoạn 2001 – 2005. ƒ Phương pháp luận nghiên cứu - Vận dụng cách tiếp cận theo duy vật biện chứng, vận dụng quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghệ thông tin, và theo cách tiếp cận hệ thống để phân tích làm rõ thực trạng. Từ đó nhận định, phân tích tình hình, phát triển ý tưởng của các quan điểm, để góp phần định hướng chiến lược phát triển ngành công nghiệp phần mềm thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 – 2010. - Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu ứng dụng kết hợp phương pháp thống kê – khảo sát, phân tích – tổng hợp – so sánh. ƒ Phương pháp thu thập số liệu nghiên cứu Các số liệu thông tin thứ cấp: - Cục Thống kê TP.Hồ Chí Minh; - Bộ Bưu chính viễn thông; - Hội Tin học Việt Nam; - Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh; - Niên Giám Công nghệ Thông tin Việt Nam 2000 – 2001 – 2002 – 2003 -2005; - Tạp chí PC World Việt Nam; - Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế International Data Group (IDG) - Tư liệu VIETNAM COMPUTER WORLD EXPO 2002-2005; Các số liệu thông tin sơ cấp: Số liệu sơ cấp là các số liệu thực tế thu thập được qua khảo sát 10 doanh nghiệp phần mềm tại Trung tâm CNPM TPHCM và gần 40 doanh nghiệp khách hàng tham gia và tham quan Hội chợ VietNam Computer World 2004, 2005 và Hội chợ Softmart 2004, 2005 tổ chức hàng năm tại TP.Hồ Chí Minh. ƒ Bố cục đề tài nghiên cứu Ngoài phần mở đầu (3 trang), kết luận (2 trang), danh mục tài liệu tham khảo (2 trang), phụ lục (14 trang), Luận văn có khối lượng (57 trang), 01 sơ đồ, 03 hình, 19 bảng biểu và có kết cấu như sau: Chương I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM ChươngII : THỰC TRẠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY Chương III: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2006 – 2010

pdf73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 1544 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chiến lược phát triển ngành công nghiệp phần mềm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 – 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
gaønh ñeå ñaàu tö sang nhöõng khu vöïc oån ñònh hôn nhaèm giaûm thieåu caùc ruûi ro coù theå xaûy ra. Vieät Nam ñang laø moät trong nhöõng quoác gia ñöôïc nhieàu coâng ty nöôùc ngoaøi raát quan taâm. Ñaây laø cô hoäi raát toát vaø laø thôøi cô ñeå CNPM Vieät Nam coù theå taêng toác nhaèm ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñeà ra. 45 46 3.1.1.2 Boái caûnh trong nöôùc Quaù trình phaùt trieån vaø chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá theá giôùi ñang taïo nhieàu aùp löïc môùi nöôùc ta, ñoøi hoûi CNTT&TT phaûi nhanh choùng phaùt trieån vöôït böïc. Vieäc öùng duïng CNTT&TT ngaøy caøng trôû thaønh nhu caàu böùc thieát cuûa toaøn theå xaõ hoäi. Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta saép tôùi quyeát taâm ñaåy maïnh caùc chöông trình, döï aùn öùng duïng CNTT&TT trong caùc ngaønh kinh teá khaùc nhau, nhaát laø nhöõng ngaønh phaùt trieån ñi tröôùc moät böôùc vaø coù giao dòch quoác teá lôùn nhö Taøi chính Ngaân haøng, Vieãn thoâng, Giao thoâng vaän taûi, saûn xuaát töï ñoäng hoùa…. Ñaây seõ laø moät saân chôi haáp daãn cho ngaønh CNPM. Khoâng nhöõng theá, söï hieän dieän cuûa caùc taäp ñoaøn CNTT haøng ñaàu theá giôùi taïi Vieät Nam qua caùc söï kieän CNTT toå chöùc taïi nöôùc ta gaàn ñaây, cuøng vôùi nhöõng thaønh töïu böôùc ñaàu maø ngaønh CNPM ñaõ ñaït ñöôïc vôùi daáu aán cuûa caùc coâng ty teân tuoåi taïi Vieät Nam (FPT, PSV, TMA, …), ñaõ ñem laïi söï nhìn nhaän cuûa theá giôùi ñoái vôùi vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån ngaønh CNPM Vieät Nam nhö qua ñaùnh giaù cuûa taäp ñoaøn Kearney (thaùng 04/2005) vöøa qua. Nhieäm vuï quan troïng ñaët ra cho CNPM Vieät Nam trong thôøi gian tôùi laø laøm sao xaây döïng vaø caûi tieán quy trình saûn xuaát, quaûn lyù chaát löôïng ñaït chuaån quoác teá, naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp; phaùt trieån ñoäi nguõ nhaân löïc doài daøo veà löôïng laãn chaát ñuû khaû naêng ñaùp öùng nhu caàu cuûa thò tröôøng trong nöôùc vaø quoác teá. [11]3.1.1.3 Döï baùo trieån voïng trong nhöõng naêm tôùi Caên cöù soá lieäu doanh thu ngaønh CNPM giai ñoaïn 2000-2005 (theo nguoàn töø Boä Böu chính Vieãn thoâng), ñöôïc trình baøy trong baûng döôùi ñaây, cho thaáy doanh thu töø thò tröôøng noäi ñòa naêm 2004 ñaït khoaûng 125 trieäu USD (toác ñoäï taêng trung bình khoaûng 29,5%), coøn doanh thu xuaát khaåu naêm 2004 ñaït 45 trieäu USD vôùi toác ñoäï taêng trung bình khoaûng 45,1%, goùp phaàn cho toång doanh thu CNPM naêm 2004 vôùi khoaûng 170 trieäu USD coù toác ñoä taêng trung bình 5 naêm qua gaàn 32,6%. Cuøng vôùi nhöõng xu höôùng phaùt trieån cuûa ngaønh CNPM theá giôùi theo ñaùnh giaù cuûa caùc taäp ñoaøn nghieân cöùu noåi tieáng trong ngaønh treân theá giôùi, vôùi soá lieäu doanh thu ngaønh CNPM Vieät Nam giai ñoaïn 1999-2004, chuùng toâi duøng phöông phaùp döï baùo 46 47 theo ñöôøng thaúng ñeå tính ra trieån voïng taêng doanh thu ngaønh giai ñoaïn 2005-2010, nhö baûng sau: Doanh thu nội địa Doanh thu xuất khẩu Tổng doanh thu Giá trị Giá trị Giá trị Năm (Tr. USD) Tăng trưởng Trung bình tăng trưởng (Tr. USD) Tăng trưởng Trung bình tăng trưởng (Tr. USD) Tăng trưởng Ghi chú 1999 35 7 42 2000 48 37.1% 10 42.9% 58 38.1% 2001 58 20.8% 14 40.0% 72 24.1% 2002 65 12.1% 20 42.9% 85 18.1% 2003 90 38.5% Giai đoạn 2000- 2004: 30 50.0% Giai đoạn 2000- 2004: 120 41.2% 2004 125 38.9% 29.5% 45 50.0% 45.1% 170 41.7% 32.6% 2005 169 35.0% 65 45.0% 234 37.6% 2006 219 30.0% 95 45.0% 314 34.2% 2007 274 25.0% 132 40.0% 407 29.5% 2008 343 25.0% 185 40.0% 528 29.9% 2009 411 20.0% Giai đoạn 2005- 2010: 250 35.0% Giai đoạn 2005- 2010: 662 25.3% Ước tính 2010 494 20.0% 25.8% 338 35.0% 40.0% 832 25.7% 30.4% Baûng 14: DOANH THU NGAØNH COÂNG NGHIEÄP PHAÀN MEÀM VIEÄT NAM (Giai ñoaïn 1999 - 2004) (Nguoàn: Bộ Bưu chính Viễn thông Việt Nam 2005) 3.1.2 Quan ñieåm phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp phaàn meàm cuûa Nhaø nöôùc ta ñeán naêm 2010 Theo nguoàn töø Boä Böu chính Vieãn thoâng, Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta vaïch ra höôùng phaùt trieån ngaønh CNPM ñeán naêm 2010 nhö sau: 1. Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ñoâng ñaûo vaø chuyeân nghieäp laø ñieàu kieän then choát cho söï thaønh coâng cuûa CNPM. Huy ñoäng toái ña moïi nguoàn löïc ñaåy maïnh xaõ hoäi hoaù coâng taùc ñaøo taïo, phaùt trieån nguoàn nhaân löïc CNTT. 2. Taäp trung cho caùc saûn phaåm dòch vuï phaàn meàm, ñaëc bieät laø dòch vuï outsourcing cho nöôùc ngoaøi. 3. Nhaø nöôùc huy ñoäng moïi nguoàn löïc ñeå ñaàu tö thích ñaùng cho söï phaùt trieån CNPM. Caàn phaùt trieån maïnh meõ thò tröôøng noäi ñòa ñeå laøm choã döïa, 47 48 baøn ñaïp cho caùc doanh nghieäp trong nöôùc reøn luyeän, tích luõy kinh nghieäm tröôùc khi tieán ra thò tröôøng quoác teá. 4. Ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi vaø cuûa Vieät kieàu ñoùng vai troø quan troïng cho söï phaùt trieån cuûa CNPM. 5. Coù caùc bieän phaùp maïnh, kieân quyeát ñeå giaûm tyû leä vi phaïm baûn quyeàn phaàn meàm. 3.1.3 Muïc tieâu daøi haïn Vôùi chuû tröông ñöa CNPM Vieät Nam trôû thaønh ngaønh kinh teá muõi nhoïn, goùp phaàn tích cöïc vaøo söï nghieäp coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù, Chính phuû ñaõ ñeà ra muïc tieâu toång quaùt cho vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån CNPM ôû nöôùc ta ñeán naêm 2010 nhö sau:[1] ƒ Xaây döïng ngaønh coâng nghieäp phaàn meàm Vieät Nam trôû thaønh moät ngaønh kinh teá phaùt trieån nhanh, hieäu quaû cao vaø beàn vöõng, ñaùp öùng nhu caàu trong nöôùc vaø ñaåy maïnh xuaát khaåu, ñoùng goùp tích cöïc vaøo vieäc taêng naêng suaát lao ñoäng, hieäu quaû, khaû naêng caïnh tranh vaø hoäi nhaäp quoác teá cuûa caùc hoaït ñoäng phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc. ƒ Taïo döïng ñöôïc nguoàn nhaân löïc chuyeân nghieäp ñuû phaåm chaát vaø naêng löïc ñaùp öùng kòp thôøi caùc yeâu caàu cuûa quaù trình coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. 3.1.4 Muïc tieâu cuï theå Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu daøi haïn ñaët ra, vieäïc xaây döïng vaø phaùt trieån CNPM ôû nöôùc ta ñeán naêm 2010 caàn ñaït caùc muïc tieâu cuï theå nhö sau:[1] ƒ Toång doanh thu CNPM Vieät Nam ñaït giaù trò 1 tyû USD, trong ñoù giaù trò xuaát khaåu ñaït khoaûng 43%. ƒ Möùc taêng tröôûng trung bình cuûa ngaønh ñaït khoaûng 40%/naêm trong 3 naêm ñaàu, 2 naêm sau giöõ ôû möùc treân 30%/naêm. ƒ Ñeán naêm 2010, toång soá kyõ sö, cöû nhaân CNTT ñaøo taïo ñöôïc ñaït 200.000 ngöôøi, trong ñoù 50% trôû thaønh löïc löôïng laøm phaàn meàm chuyeân nghieäp. Ñaûm baûo 20% sinh vieân toát nghieäp caùc khoa CNTT troïng ñieåm coù ñuû khaû naêng chuyeân moân vaø ngoaïi ngöõ tham gia thò tröôøng lao ñoäng CNTT quoác teá. 48 49 ƒ Xaây döïng ñöôïc 10 doanh nghieäp phaàn meàm maïnh ñoùng vai troø chuû löïc cho ngaønh CNPM. ƒ Taêng cöôøng naêng löïc thöïc hieän vieäc baûo hoä baûn quyeàn phaàn meàm nhaèm taïo ñieàu kieän cho vieäc phaùt trieån coâng nghieäp phaàn meàm vaø taïo moâi tröôøng ñaàu tö laønh maïnh. 3.2 XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN NGAØNH COÂNG NGHIEÄP PHAÀN MEÀM TREÂN ÑÒA BAØN THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH GIAI ÑOAÏN 2006-2010 Döïa treân nhöõng keát quaû ñaõ phaân tích ôû caùc phaàn tröôùc; nhöõng quan ñieåm ñònh höôùng vaø muïc tieâu cho söï phaùt trieån cuûa ngaønh CNPM Vieät Nam giai ñoaïn 2006- 2010 maø Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñaõ ñeà ra, vôùi vai troø chuû löïc ngaønh cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh ñoái vôùi caû nöôùc, chuùng toâi ñeà xuaát xaây döïng vaø löïa choïn chieán löôïc phaùt trieån ngaønh CNPM thaønh phoá Hoà Chí Minh töø nay ñeán naêm 2010 nhö sau: 3.2.1 Xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån ngaønh Coâng nghieäp phaàn meàm treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh giai ñoaïn 2006-2010 Ma traän SWOT ñöôïc xaây döïng treân cô sôû nhaäp vaøo caùc ma traän EFE, IFE. Caùc chieán löôïc SO, ST, WO, WT ñöôïc ñöa ra treân cô sôû saép xeáp, keát hôïp caùc yeáu toá beân trong quan troïng ñoái vôí caùc yeáu toá beân ngoaøi quan troïng. (xem baûng beân döôùi) CAÙC CÔ HOÄI (O) 1. CNTT theá giôùi ñang phuïc hoài vaø phaùt trieån nhanh, maïnh. Nhu caàu veà saûn phaåm phaàn cöùng vaø phaàn meàm lôùn, thôøi cô cho xuaát khaåu phaàn meàm vaø gia coâng phaàn meàm. 2. Xu höôùng phaân taùn ruûi ro vaø caét giaûm chi phí cho caùc taäp CAÙC ÑE DOÏA (T) 1. Gia nhaäp WTO 2. Söï caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét treân thò tröôøng quoác teá. 3. Söï ñoäc quyeàn cuûa caùc taäp ñoaøn lôùn ñoái vôùi caùc phaàn meàm coù theå trôû thaønh chuaån hoùa. 4. Toác ñoä phaùt trieån raát nhanh cuûa ngaønh, voøng ñôøi coâng ngheä ngaén, chi phí ñaàu tö 49 50 ñoaøn ña quoác gia vaø coâng ty CNTT lôùn treân theá giôùi. 3. Chuû tröông phaùt trieån ñaát nöôùc cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc vôùi muõi nhoïn laø CNTT. 4. Thò tröôøng CNTT Vieät Nam coù toác ñoä taêng tröôûng toát, ñaày höùa heïn. ñaøo taïo, caäp nhaät coâng ngheä cao. 5. Tính ñaùp öùng cao, kòp thôøi veà chaát löôïng giaù caû phaàn meàm vôùi nhöõng thò tröôøng xa caùch veà ñòa lyù, söï khaùc bieät veà vaên hoùa ñoái vôùi Vieät Nam. CAÙC ÑIEÅM MAÏNH (S) 1. Söï oån ñònh veà an ninh chính trò, coù vò trí ñòa lyù thuaän lôïi trong khu vöïc CNTT naêng ñoäng cuûa Chaâu AÙ. 2. Nguoàn nhaân löïc treû, ham hoïc hoûi, caàu tieán, deã thích nghi vaø chòu aùp löïc coâng vieäc cao. 3. Chi phí lao ñoäng reû, trí thoâng minh ngöôøi Vieät. KẾT HỢP S/O 1. S1, 2, 3 + O1, 2, 3,4 => Chieán löôïc “thaâm nhaäp thò tröôøng”. 2. “tái cấu trúc tổ chức”. KẾT HỢP S/T 1. S2, 3 + T1, 3 => Chieán löôïc “öùng duïng coâng ngheä môùi”. 2. S2, 3, + T1, 2, 4 => Chieán löôïc “khaùc bieät hoaù saûn phaåm dòch vuï”. 3. S1, 2, 3 + T1, 2 => Chieán löôïc lieân doanh, lieân keát nhaèm khai thaùc thò tröôøng. iến lược “công CAÙC ÑIEÅM YEÁU (W) 1. Chính saùch öu ñaõi chöa ñuû haáp daãn, taïo söùc ì, caûn trôû thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo lónh vöïc CNPM. 2. Löïc löôïng lao ñoäng phaàn meàm vöøa yeáu, vöøa thöøa, vöøa thieáu. 3. Naêng löïc doanh nghieäp phaàn meàm yeáu. KẾT HỢP W/O 1. W1, 5, 7 + O2, 3 : thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi => Chieán löôïc “phaùt trieån thò tröôøng”. 2. W2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 + O3, 4 : naâng cao naêng löïc caïnh tranh doanh nghieäp => Chieán löôïc “phaùt trieån thò KẾT HỢP W/T 1. W1, 2, 3 + T1, 2, 3 : => Chieán löôïc “phaùt trieån nguoàn nhaân löïc”. 2. W5, 7, 8 + T1, 2, 4, 5 : ñaåy maïnh coå ñoäng tuyeân truyeàn => Chieán löôïc “e– marketing”. nh e-marketing”. 50 51 4. Baát caäp trong ñaøo taïo nhaân löïc CNPM. 5. Moâi tröôøng phaùt trieån doanh nghieäp keùm, theå cheá phaùp lyù chöa ñaày ñuû vaø ñoàng boä. 6. Cô sôû haï taàng internet – vieãn thoâng yeáu, chöa theå caïnh tranh veà chaát löôïng, giaù caû dòch vuï. 7. Khaû naêng quaûng caùo, tieáp thò, quaûng baù thò tröôøng raát yeáu. 8. Chöa coù cô cheá, phöông thöùc phaùt huy, lieân keát doanh nghieäp – nhaø nöôùc – kieàu baøo. tröôøng noäi ñòa”. 3.2.2 Löïa choïn chieán löôïc phaùt trieån ngaønh Coâng nghieäp phaàn meàm treân ñòa baøn Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán naêm 2010. Töø ma traän SWOT ñaõ laäp ôû treân, chuùng ta thaáy coù caùc phöông aùn chieán löôïc khaùc nhau. Vieäc löïa choïn chieán löôïc ñöôïc quyeát ñònh döïa treân cô sôû söû duïng ma traän chieán löôïc coù theå ñònh löôïng (QSPM). Ma traän naøy cho pheùp chuùng ta khaùch quan ñaùnh giaù caùc chieán löôïc coù theå thay theá ñeå töø ñoù löïa choïn chieán löôïc phuø hôïp. Qua ma traän SWOT, coù theå deã daøng thaáy ngay chieán löôïc choïn löïa ôû nhoùm S/O vaø nhoùm S/T laø: Chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng vaø Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng. Laäp ma traän QSPM cho nhoùm W/O vaø W/T (qua baûng 15,16) vaø keát hôïp ma traän SWOT, caùc chieán löôïc ñöôïc löïa choïn nhö sau: STT TEÂN CHIEÁN LÖÔÏC NOÄI DUNG CHUÛ YEÁU 1 Chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng (S1, 2, 3 + O1, 2, 3,4 ) Taän duïng cô hoäi caùc nöôùc, caùc taäp ñoaøn ña quoác gia phaân taùn ñòa baøn hoaït ñoäng, ñeå chieám laáy thò tröôøng gia coâng, vaø xuaát khaåu dòch vuï ra nöôùc ngoaøi 2 Chieán löôïc phaùt trieån Taän duïng chuû tröông phaùt trieån CNTT cuûa Chính 51 52 thò tröôøng (W1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 + O1, 2, 4) phuû, vôùi thò tröôøng noäi ñòa ñaày tieàm naêng, thuùc ñaåy söï phaùt trieån thò tröôøng noäi ñòa vaø thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi ôû daïng OSDC. 3 Chieán löôïc lieân keát khai thaùc thò tröôøng (S2, 3, + T1, 2, 4) Hôïp taùc vôùi taäp ñoaøn maïnh, neù caïnh tranh, traùnh söï ñoäc quyeàn, khai thaùc tieáp nhaän coâng ngheä môùi. 4 Chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc (W1, 2, 3 + T1, 2, 3 ) Ñaøo taïo löïc löôïng lao ñoäng laøm phaàn meàm chuyeân nghieäp coù ñuû khaû naêng chuyeân moân vaø ngoaïi ngöõ tham gia thò tröôøng lao ñoäng CNTT quoác teá 3.3 CAÙC GIAÛI PHAÙP CHUÛ YEÁU ÑEÅ THÖÏC HIEÄN CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN NGAØNH COÂNG NGHIEÄP PHAÀN MEÀM TREÂN ÑÒA BAØN THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH GIAI ÑOAÏN 2006 – 2010 Ñeå thöïc hieän caùc chieán löôïc noùi treân, chuùng toâi cuï theå hoùa vaán deà qua caùc chieán löôïc chöùc naêng sau ñaây: ƒ Chieán löôïc phaùt trieån hoaït ñoäng ngaønh CNPM noäi ñòa. ƒ Chieán löôïc thuùc ñaåy gia coâng vaø xuaát khaåu phaàn meàm ra nöôùc ngoaøi. ƒ Chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ngaønh coâng nghieäp phaàn meàm. 3.3.1 Chieán löôïc phaùt trieån hoaït ñoäng ngaønh coâng nghieäp phaàn meàm noäi ñòa 3.3.1.1 Noäi dung chuû yeáu cuûa giaûi phaùp ƒ Hoaøn thieän moâi tröôøng phaùp lyù, naâng cao naêng löïc quaûn lyù. Noäi dung naøy seõ do Sôû Böu chính Vieãn thoâng phoái hôïp vôùi caùc sôû ngaønh lieân quan thöïc hieän vôùi caùc coâng vieäc cuï theå nhö sau: - Nghieân cöùu, raø soaùt heä thoáng vaên baûn quy phaïm phaùp luaät, ñieàu chænh, ban haønh caùc vaên baûn qui phaïm phaùp luaät taïo moâi tröôøng öùng duïng vaø phaùt trieån CNTT &TT nhö: xaây döïng heä thoáng Luaät CNTT&TT, caùc quy ñònh veà chöùng thöïc ñieän töû, giao dòch ñieän töû, chöõ kyù ñieän töû, thanh toaùn qua maïng… - Xaây döïng heä thoáng chuaån thoâng tin vaø CNTT & TT quoác gia. 52 53 - Ban haønh caùc vaên baûn quy phaïm choáng ñoäc quyeàn, thuùc ñaåy caïnh tranh laønh maïnh.. - Quy hoaïch vaø coâng khai keá hoaïch phaùt trieån töøng böôùc öùng duïng CNTT trong caùc cô quan nhaø nöôùc cuûa thaønh phoá. (tin hoïc hoùa quaûn lyù haønh chính nhaø nöôùc; heä thoâng thoâng tin quaûn lyù ñoâ thò; haønh chính ñieän töû). Ñieàu naøy goùp phaàn taïo caùc döï aùn cung caáp giaûi phaùp phaàn meàm cho thò tröôøng phaàn meàm vaø dòch vuï noäi ñòa haøng naêm (trung bình 20-30 trieäu USD nhö muïc tieâu ñeà ra). - Tổ chức caùc lôùp ñaøo taïo veà nghieäp vuï; caùc dieãn ñaøn, hoäi thaûo, hoäi nghò veà CNPM vaø quaûn lyù nhaø nöôùc veà CNPM. ƒ Phaùt trieån thò tröôøng noäi ñòa. Noäi dung naøy seõ do Sôû Böu chính Vieãn thoâng phoái hôïp vôùi Sôû Taøi chính vaø caùc Hieäp hoäi chuyeân ngaønh vaø caùc cô quan lieân quan thöïc hieän vôùi caùc coâng vieäc cuï theå nhö sau: - Naâng cao nhaän thöùc toaøn xaõ hoäi veà taàm quan troïng cuûa vieäc öùng duïng CNTT. - Xaây döïng heä thoáng phaùp luaät, baûo veä baûn quyeàn phaàn meàm, sôû höõu trí tueä. Toå chöùc caùc hoäi thaûo, caùc khoaù ñaøo taïo, caùc coâng taùc tuyeân truyeàn, giaùo duïc nhaèm naâng cao nhaän thöùc vaø yù thöùc chaáp haønh quyeàn sôû höõu trí tueä trong lónh vöïc phaàn meàm cuûa caùc toå chöùc, cô quan, doanh nghieäp vaø ngöôøi daân. - Coù chính saùch öu tieân söû duïng caùc saûn phaåm CNTT trong nöôùc saûn xuaát. Chính saùch naøy seõ laø cuù hích ñeå hoã trôï hình thaønh nhöõng doanh nghieäp maïnh, coù khaû naêng caïnh tranh cao. Ban haønh chính saùch baét buoäc söû duïng phaàn meàm coù baûn quyeàn; söû duïng phaàn meàm noäi ñòa coù chaát löôïng töông ñöông vaø caïnh tranh veà giaù caû ñoái vôùi phaàn meàm nhaäp ngoaïi trong caùc cô quan söû duïng ngaân saùch Nhaø nöôùc cho öùng duïng vaø phaùt trieån CNTT. - Ñaåy maïnh öùng duïng CNTT trong caùc ngaønh kinh teá khaùc, ñaëc bieät laø caùc ngaønh ñieän töû, töï ñoäng hoùa, öùng duïng daây chuyeàn…. - Nghieân cöùu xaây döïng caùc cô cheá chính saùch taøi chính, ñònh möùc cho öùng duïng vaø phaùt trieån caùc giaûi phaùp phaàn meàm nhaèm kích caàu phaùt trieån thò 53 54 tröôøng, hoã trôï phaùt trieån ngaønh CNPM; xaây döïng caùc cô cheá, chính saùch taøi chính ñeå hoã trôï caùc doanh nghieäp phaàn meàm phaùt trieån. - Thaønh laäp caùc ñôn vò tö vaán ñoäc laäp ñuû söùc xaây döïng caùc döï aùn nghieân cöùu khaû thi, coù trình ñoä hoã trôï doanh nghieäp öùng duïng CNTT ñoàng thôøi chòu traùch nhieäm giôùi thieäu, quaûng baù caùc saûn phaåm cuûa caùc doanh nghieäp phaàn meàm Vieät Nam nhaèm taïo ra ñaàu moái trôï giuùp khaùch haøng trong vieäc ñaùnh giaù, löïa choïn saûn phaåm phuø hôïp vôùi yeâu caàu. ƒ Hoå trôï doanh nghieäp phaàn meàm vöøa vaø nhoû. Noäi dung naøy seõ do Sôû Böu chính Vieãn thoâng chuû trì phoái hôïp vôùi Sôû Keá hoaïch & Ñaàu tö, Sôû Taøi chính, UBND TP. Hoà Chí Minh thöïc hieän, vôùi caùc coâng vieäc cuï theå nhö: - Thöïc hieän moïi bieän phaùp öu ñaõi, khuyeán khích nhaèm ñaåy nhanh tieán ñoä cuûa caùc döï aùn phaùt trieån caùc doanh nghieäp phaàn meàm maø troïng ñieåm laø döï aùn phaùt trieån 300+3 doanh nghieäp phaàn meàm môùi cuûa UBND Thaønh phoá Hoà Chí Minh. - Xaây döïng keá hoaïch CMM hoaù vaø ISO hoaù caùc doanh nghieäp phaàn meàm. Khuyeán khích, hoã trôï vaø taïo ñieàu kieân thuaän lôïi cho caùc doanh nghieäp phaàn meàm laáy caùc chöùng chæ chaát löôïng quoác teá. ƒ Trieån khai taêng cöôøng baûo veä baûn quyeàn phaàn meàm. Noäi dung naøy seõ do Sôû Böu chính Vieãn thoâng phoái hôïp vôùi Sôû Vaên hoùa thoâng tin, Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä vaø caùc cô quan lieân quan thöïc hieän vôùi caùc coâng vieäc cuï theå nhö sau: - Xaây döïng caùc chính saùch, cheá taøi xöû phaït roõ raøng, nghieâm minh; - Toå chöùc caùc hoäi thaûo tuyeân truyeàn, naâng cao nhaän thöùc veà baûn quyeàn phaàn meàm; - Ban haønh caùc chính saùch baét buoäc söû duïng phaàn meàm coù baûn quyeàn trong caùc cô quan Nhaø nöôùc vaø caùc ñôn vò söû duïng voán ngaân saùch; Tieán haønh kieåm tra ñònh kyø, ñoät xuaát ñeå phaùt hieän caùc sai phaïm 3.3.1.2 Lôïi ích cuûa giaûi phaùp Vôùi chuû tröông phaùt trieån CNTT cuûa Chính phuû, caùc giaûi phaùp neâu treân nhaèm bieán thò tröôøng noäi ñòa ñaày tieàm naêng thaønh caùi noâi nuoâi döôõng ngaønh coâng nghieäp phaàn 54 55 meàm, taïo neàn taûng, taïo ñaát soáng cho ngaønh coâng nghieäp phaàn meàm non treû coù moâi tröôøng thöïc teá ñeå thöû nghieäm, trui reøn, vaø phaùt trieån, theâm töï tin khi böôùc vaøo thò tröôøng phaàn meàm quoác teá. Vôùi noå löïc nhö theá, cuoái naêm 2010, Thaønh phoá Hoà Chí Minh seõ: - Phaûi coù khoaûng 400 doanh nghieäp thaønh laäp môùi, toàn taïi ñöôïc. - 5 doanh nghieäp coù 500 chuyeân vieân CNTT trôû leân; 3 doanh nghieäp coù 1.000 ngöôøi trôû leân ñeå ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån. - Vieäc ñaåy maïnh öùng duïng CNTT trong caùc ngaønh kinh teá khaùc seõ hoã trôï môû roäng thò tröôøng phaàn meàm vaø dòch vuï CNTT trong caùc doanh nghieäp. - Vieäc thieát laäp moät heä thoáng thoâng tin, vaø lieân tuïc ñöôïc caäp nhaät veà tình hình öùng duïng CNTT trong doanh nghieäp hoaït ñoäng taïi TP.Hoà Chí Minh moät caùch chính xaùc, seõ coù 3 lôïi ích: Nhaø nöôùc coù theå ra caùc chính saùch khuyeán khích thò tröôøng naøy moät caùch phuø hôïp; caùc doanh nghieäp coù theå thu thaäp thoâng tin, hoïc taäp kinh nghieäm ñeå trieån khai caùc öùng duïng töông töï ôû doanh nghieäp mình; caùc doanh nghieäp xaùc ñònh ñöôïc höôùng phaùt trieån moät caùch thuaän lôïi. 3.3.2 Chieán löôïc thuùc ñaåy hoaït ñoäng gia coâng vaø xuaát khaåu dòch vuï phaàn meàm ra nöôùc ngoaøi 3.3.2.1 Noäi dung chuû yeáu cuûa giaûi phaùp ƒ Thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo cho CNPM. Ñeå ñaåy maïnh thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi, chuùng toâi thieát nghó caàn phaûi toång hoøa caùc bieän phaùp, chính saùch, nhaân löïc, cô sôû haï taàng, quaûn lyù vaø taøi chính. Noäi dung naøy seõ do Sôû Böu chính Vieãn thoâng phoái hôïp vôùi Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö, Sôû Taøi chính vaø caùc Sôû, cô quan ban ngaønh lieân quan thöïc hieän vôùi caùc coâng vieäc cuï theå nhö sau: - Taïo moâi tröôøng chính saùch. - Laäp khu toå hôïp coâng nghieäp phaàn meàm. - Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao. - Môû caùc Trung taâm OSDC, trung taâm nghieân cöùu R&D. - Caûi caùch doanh nghieäp nhaø nöôùc trong ngaønh CNTT qua caùc hình thöùc coå phaàn hoùa, giao, baùn, khoaùn, cho thueâ… ñeå taïo ñieàu kieän huy ñoäng voán nhaøn roãi trong daân, huy ñoäng voán trong caùc thaønh phaàn kinh teá. 55 56 - Nhaø nöôùc caàn taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng trong lónh vöïc phaàn meàm ñöôïc vay voán tín duïng nöôùc ngoaøi ñeå ñaàu tö phaùt trieån. - Môû dieãn ñaøn treân maïng ñeå thu huùt caùc yù kieán ñoùng goùp cuûa caùc nhaø coâng ngheä ngöôøi Vieät ôû nöôùc ngoaøi. ƒ Thuùc ñaåy quaûng baù hình aûnh CNPM Vieät Nam noùi chung vaø thaønh phoá Hoà Chí Minh noùi rieâng. Noäi dung naøy seõ do Sôû Böu chính Vieãn thoâng phoái hôïp vôùi Sôû Thöông maïi, Phoøng Thöông maïi Coâng nghieäp Vieät Nam vaø caùc Hieäp hoäi chuyeân ngaønh nhö VINASA, Hoäi Tin hoïc Vieät Nam, Hoäi Tin hoïc TP.Hoà Chí Minh thöïc hieän vôùi caùc coâng vieäc cuï theå nhö sau: - Thaønh laäp quyõ hoå trôï nghieân cöùu, quaûng baù, tieáp thò phaùt trieån thò tröôøng. - Xaây döïng cô sôû döõ lieäu thoáng nhaát veà caùc doanh nghieäp CNTT, caùc saûn phaåm CNTT saûn xuaát taïi Vieät Nam, quaûng baù qua moät website chính thöùc cuûa chính phuû lieân quan ñeán ngaønh phaàn meàm. - Toå chöùc caùc hoäi thaûo, hoäi nghò trong vaø ngoaøi nöôùc veà caùc chính saùch khuyeán khích, caùc keá hoaïch vaø thaønh töïu ngaønh CNPM thaønh phoá noùi rieâng vaø caû Vieät Nam noùi chung, xaây döïng hình aûnh veà CNPM nöôùc ta treân thò tröôøng quoác teá. - Nghieân cöùu, phaân tích ñaùnh giaù töøng thò tröôøng; nghieân cöùu caùc chöông trình hôïp taùc vaø phaùt trieån saün coù; toå chöùc trao ñoåi caùc ñoaøn doanh nghieäp phaàn meàm thaêm vieáng ñeå tìm kieám cô hoäi hôïp taùc vôùi nöôùc ngoaøi… ƒ Xaây döïng vaø trieån khai caùc chöông trình CMM, CMMI, ISO. Noäi dung naøy seõ do Sôû Böu chính Vieãn thoâng phoái hôïp, Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä vaø caùc cô quan lieân quan thöïc hieän vôùi caùc coâng vieäc cuï theå nhö sau: - Xaây döïng keá hoaïch CMM hoùa vaø ISO hoùa cho caùc DNPM, coù cô cheá baét buoäc caùc DNPM phaûi coù chöùng chæ naøy khi tham gia ñaáu thaàu caùc döï aùn CNTT lôùn. - Phoái hôïp caùc taäp ñoaøn CNTT lôùn coù theá maïnh veà phaàn meàm treân theá giôùi nhö Microsoft, Motorola, IBM … môû caùc khoùa huaán luyeän veà quy trình quaûn lyù döï aùn, quaûn lyù saûn xuaát, quaûn lyù chaát löôïng phaàn meàm . ƒ Naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp phaàn meàm. Noäi dung naøy seõ do Sôû Böu chính Vieãn thoâng phoái hôïp vôùi Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä, caùc 56 57 Hieäp hoäi chuyeân ngaønh vaø baûn thaân caùc doanh nghieäp phaàn meàm thöïc hieän vôùi caùc coâng vieäc cuï theå nhö sau: - Xaây döïng caùc toå chöùc lieân keát nhoùm caùc doanh nghieäp phaàn meàm theo töøng lónh vöïc phaàn meàm ñeå ñaït quy moâ naêng löïc saûn xuaát theo nhu caàu cuûa khaùch haøng nöôùc ngoaøi. - Caùc doanh nghieäp trong nöôùc keát hôïp vôùi nhau ñeå môû vaên phoøng ñaïi dieän ôû caùc thò tröôøng troïng ñieåm nöôùc ngoaøi nhaèm tieáp caän thò tröôøng vaø thöïc hieän caùc dòch vuï sau baùn haøng, qua ñoù chia seû chi phí thaâm nhaäp thò tröôøng vaø phuïc vuï khaùch haøng. Nhöõng lieân keát giöõa caùc coâng ty phaàn meàm Vieät Nam trong hoaït ñoäng marketing nhaèm xaây döïng hình aûnh ôû thò tröôøng nöôùc ngoaøi seõ khaéc phuïc ñöôïc ñieåm yeáu veà tieàm löïc haïn cheá ôû moãi coâng ty. - Tìm kieám ñoàng minh vaø quan heä ñoái taùc caùc coâng ty phaàn meàm Vieät nam döôùi caùc hình thöùc lieân keát nhö lieân doanh, hôïp ñoàng hôïp taùc, hôïp ñoàng kinh doanh ñoäc quyeàn, hôïp ñoàng döï aùn vaø caùc moâ hình khaùc. - Caùc doanh nghieäp phaàn meàm cuõng phaûi chuû ñoäng phaùt trieån caùc phöông thöùc phoái hôïp, lieân keát vaø hôïp taùc vôùi caùc toå chöùc, ñôn vò cung caáp nguoàn löïc cho saûn xuaát phaàn meàm; Xaây döïng caùc hôïp ñoàng lieân keát ñaøo taïo nhaân löïc, nghieân cöùu vaø phaùt trieån giöõa caùc tröôøng ñaïi hoïc, vieän nghieân cöùu vôùi caùc coâng ty phaàn meàm; Xaây döïng moâ hình lieân keát giöõa caùc coâng ty phaàn meàm vôùi caùc cô sôû ñaøo taïo CNTT; Lieân keát vôùi caùc coâng ty nöôùc ngoaøi thaønh laäp caùc trung taâm ñaøo taïo laäp trình vieân cao caáp vaø caùc vò trí quaûn lyù kinh doanh chuû yeáu trong ngaønh phaàn meàm. - Caùc doanh nghieäp phaàn meàm cuõng caàn ñaåy maïnh phaùt trieån caùc quan heä lieân keát vôùi caùc toå chöùc taøi chính, ngaân haøng, baûo hieåm nhaèm taïo neân söï hoã trôï veà nguoàn voán ñaàu tö vaø baûo hieåm ruûi ro. ƒ Thaâm nhaäp thò tröôøng Nhaät Baûn. Noäi dung naøy seõ ñöôïc phoái hôïp thöïc hieän ôû caû ba caáp: Nhaø nöôùc – Hieäp hoäi vaø caùc doanh nghieäp, cuï theå nhö sau: Caáp Nhaø nöôùc: - Caàn coù söï hôïp taùc baèng vaên baûn giöõa chính phuû hai nöôùc trong vieäc xaây döïng Chöông trình hôïp taùc CNPM Vieät Nam - Nhaät Baûn; Thaønh laäp Uyû ban hôïp taùc CNPM Vieät Nam - Nhaät Baûn. 57 58 - Hoã trôï veà chính saùch vaø nguoàn löïc ñeå môû tröôøng ñaïi hoïc CNTT Vieät Nhaät taïi Vieät Nam, trong ñoù chuù troïng ñaøo taïo tieáng Nhaät cho caùc kyõ sö CNTT vaø laäp trình vieân. - Nhaät Baûn hoã trôï Vieät Nam aùp duïng vaø thöïc hieän chaát löôïng Nhaät Baûn trong CNPM Vieät Nam. Caáp caùc Hieäp hoäi: Hieäp hoäi doanh nghieäp phaàn meàm Vieät Nam (VINASA), Hoäi Tin hoïc vaø Ñieän töû TP.Hoà Chí Minh ñaûm nhieäm vieäc ñöa caùc doanh nghieäp phaàn meàm Vieät Nam trôû thaønh moät trong nhöõng ñoái taùc vaø nhaø cung caáp chính cuûa caùc doanh nghieäp Nhaät Baûn. Cuï theå caùc hoaït ñoäng cuûa Hieäp hoäi nhaèm vaøo caùc muïc tieâu sau: - Gia coâng xuaát khaåu phaàn meàm cho caùc doanh nghieäp Nhaät Baûn - Töøng böôùc tieán ñeán saûn xuaát phaàn meàm ñoùng goùi cho thò tröôøng Nhaät Baûn Ñeå ñaït caùc muïc tieâu treân, caùc toå chöùc Hieäp hoäi caàn thöïc hieän caùc bieän phaùp sau: - Hôïp taùc chaët cheõ vôùi caùc Hieäp hoäi phaàn meàm, CNTT cuûa Nhaät Baûn nhö: JISA, ANIA, JPSA; taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp phaàn meàm hai nöôùc gaëp gôõ, xaây döïng quan heä ñoái taùc. - Höôùng daãn caùc doanh nghieäp phaàn meàm Vieät Nam thöïc hieän chaát löôïng Nhaät Baûn thoâng qua vieäc aùp duïng caùc tieâu chuaån, quy trình coâng ngheä, kinh nghieäm cuûa Nhaät Baûn trong quaù trình saûn xuaát saûn phaåm vaø cung caáp caùc dòch vuï phaàn meàm. - Chuû ñoäng ñeà xuaát tham möu cho Chính phuû vaø caùc cô quan höõu quan cuûa Nhaø nöôùc veà caùc giaûi phaùp, chính saùch, bieän phaùp ñeå môû roäng vaø naâng cao hieäu quaû hôïp taùc Vieät Nhaät trong lónh vöïc CNPM. 3.3.2.2 Lôïi ích cuûa giaûi phaùp Taïo vò theá cho CNPM thaønh phoá noùi rieâng vaø cho caû nöôùc noùi chung, laøm thay ñoåi quan ñieåm cuûa ñoái taùc nöôùc ngoaøi vôùi chuùng ta theo höôùng tích cöïc, chôùp laáy thôøi cô, vöøa hôïp taùc tieáp nhaän coâng ngheä môùi, hoïc hoûi nhöõng quy trình chaát löôïng cuûa quoác teá, vöøa thaâm nhaäp thò tröôøng gia coâng phaàn meàm theá giôùi, vaø goùp phaàn giaûi quyeát baøi toaùn chaát löôïng nguoàn nhaân löïc phaàn meàm, ñoàng thôøi taêng doanh thu xuaát khaåu ngaønh CNPM cho caû nöôùc. 58 59 3.3.3 Chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ngaønh coâng nghieäp phaàn meàm 3.3.3.1 Noäi dung chuû yeáu cuûa giaûi phaùp ƒ Laäp cô quan Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc CNTT ñeå kieåm soaùt, ñaøo taïo vaø ñieàu phoái phaùt trieån nguoàn nhaân löïc CNTT. Noäi dung naøy seõ do Sôû Böu chính Vieãn thoâng thöïc hieän vôùi caùc coâng vieäc cuï theå nhö sau: - Thaønh laäp caùc trung taâm phaùt trieån phaàn meàm döïa treân söï lieân keát giöõa tröôøng ñaïi hoïc – doanh nghieäp, hoaït ñoäng döôùi hình thöùc vöôøn öôm coâng ngheä, cung caáp ñaàu ra coù chaát löôïng cho doanh nghieäp. - Hoã trôï naâng cao kieán thöùc quaûn trò cho laõnh ñaïo doanh nghieäp phaàn meàm. - Thaønh laäp quyõ ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân löïc coù theå do nhaø nöôùc vaø doanh nghieäp cuøng ñoùng goùp nhaèm cung caáp caùc khoùa ñaøo taïo ngaén haïn veà caùc kyõ naêng naâng cao vaø chuyeân saâu cho caùc doanh nghieäp phaàn meàm. - Tham möu trong vaán ñeà ban haønh caùc chính saùch khuyeán khích hoå trôï xuaát khaåu lao ñoäng phaàn meàm. - Tìm kieám thò tröôøng, cô hoäi, ñoàng thôøi tuyeån choïn, boài döôõng löïc löôïng lao ñoäng phaàn meàm tröôùc khi ñöa hoï ra nöôùc ngoaøi laøm vieäc. ƒ Ñoåi môùi toaøn dieän veà vaán ñeà ñaøo taïo. Noäi dung naøy seõ do Sôû Böu chính Vieãn thoâng phoái hôïp vôùi Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä, caùc Hieäp hoäi chuyeân ngaønh vaø baûn thaân caùc doanh nghieäp phaàn meàm thöïc hieän vôùi caùc coâng vieäc cuï theå nhö sau: - Huy ñoäng caùc nguoàn voán khaùc nhau, xaây döïng caùc tröôøng daân laäp, taêng cöôøng heä thoáng ñaøo taïo phi chính quy, ñaøo taïo cuûa caùc coâng ty ña quoác gia. - Naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo ñaïi hoïc CNTT taïi Vieät Nam; quoác teá hoùa chöông trình ñaøo taïo (chöông trình chuyeån giao töø ñaïi hoïc nöôùc ngoaøi, hoïc chuyeân moân baèng tieáng Anh….). 59 60 - Coù theå ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc caáp baùch tröôùc maét baèng vieäc ñaøo taïo chuyeân ngaønh CNTT theâm 1 naêm cho kyõ sö caùc ngaønh kyõ thuaät. - Coù chính saùch thu huùt caùc chuyeân gia gioûi veà CNTT töø nöôùc ngoaøi vaøo thaønh phoá giaûng daïy. - Ñaåy maïnh xaõ hoäi hoùa vieäc ñaøo taïo CNTT, cuï theå nhö: Ö Cho pheùp môû caùc tröôøng Ñaïi hoïc CNTT chaát löôïng cao coù hôïp taùc quoác teá. Ö Trieån khai Quyõ Hoå trôï ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc CNTT caáp thieát – töông töï chöông trình CITREP (Critical Infocomn Technology Resource Programme) cuûa Singapore. ƒ Xuùc tieán chöông trình ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc phaàn meàm ñònh höôùng thò tröôøng Nhaät Baûn. Noäi dung naøy seõ do Boä Böu chính Vieãn thoâng keát hôïp chaët cheõ vôùi Boä Giaùo duïc Ñaøo taïo vaø caùc boä ngaønh lieân quan ñeå taän duïng toái ña söï hoã trôï cuûa Nhaät, ñaøo taïo CNTT baèng tieáng Nhaät keát hôïp nhieàu bieän phaùp, nhieàu chöông trình ñaøo taïo khaùc nhau, töø ngaén haïn ñeán daøi haïn, töø vieäc ñaøo taïo tieáng Nhaät cho caùn boä CNTT ñeán vieäc ñaøo taïo CNTT cho caùc sinh vieân tieáng Nhaät ñeå CNPM Vieät Nam coù theå thaâm nhaäp vaøo thò tröôøng phaàn meàm lôùn thöù hai 2 treân theá giôùi naøy. 3.3.3.2 Lôïi ích cuûa giaûi phaùp - Ñeán naêm 2010, 100% sinh vieân ñaïi hoïc cao ñaúng, trung hoïc chuyeân nghieäp ra tröôøng ñeàu coù theå söû duïng thaønh thaïo maùy tính vaø internet trong coâng vieäc. - Toái thieåu 70% sinh vieân toát nghieäp caùc tröôøng CNTT coù ñuû khaû naêng chuyeân moân vaø ngoaïi ngöõ ñeå tham gia thò tröôøng lao ñoäng quoác teá. - Sinh vieân toát nghieäp caùc tröôøng sö phaïm coù ñuû kyõ naêng öùng duïng CNTT&TT ñeå ñoåi môùi phöông phaùp daïy vaø hoïc. 60 61 - Treân 100.000 ngöôøi coù trình ñoä cao ñaúng vaø ñaïi hoïc trôû leân veà CNTT&TT, trong ñoù khoaûng 20% ñaït trình ñoä khu vöïc vaø quoác teá. - Nguoàn nhaân löïc cho CNPM TP.Hoà Chí Minh ñaït ñöôïc khoaûng 25.000 ngöôøi. 3.4 CAÙC KIEÁN NGHÒ Cuoái cuøng, baèng söï taâm huyeát cuûa ngöôøi coâng taùc trong ngaønh, tìm toøi, nghieân cöùu soá lieäu vaø vieát luaän vaên naøy, chuùng toâi xin ñöôïc ñeà xuaát caùc kieán nghò nhö sau: ƒ Vôùi tình traïng hieän nay, vaán ñeà thò tröôøng vaø thoâng tin laø nan giaûi. Caùc coâng ty phaàn meàm ñòa phöông chöa ñuû söùc vöôn ra thò tröôøng quoác teá, thaäm chí ngay caû vieäc giaønh giaät caùc döï aùn cuûa Vieät Nam vôùi quy moâ lôùn cuõng laø ñieàu voâ cuøng gian nan. Vì theá, neân chaêng nhaø nöôùc laø khaùch haøng lôùn cho ngaønh CNPM noäi ñòa? Nhaø nöôùc caàn coù chính saùch coâng khai caùc döï aùn veà CNTT nhö “Tin hoïc hoùa haønh chính Nhaø nöôùc”.. ; taïo ñieàu kieän giao cho caùc coâng ty phaàn meàm trong nöôùc coù uy tín hoaëc nhoùm caùc coâng ty phaùt trieån caùc öùng duïng phaàn meàm phuïc vuï cho cô quan vaø caùc ngaønh kinh teá. Baûn thaân vieäc ñaàu tö naøy moät maët giuùp caùc cô quan nhaø nöôùc vaø caùc ngaønh seõ naâng cao naêng löïc vaø hieäu quaû nhôø quaù trình tin hoïc hoùa. Maët khaùc, vieäc naøy taïo ra moät thò tröôøng phaàn meàm cho caùc coâng ty phaàn meàm noäi ñòa coù cô hoäi töøng böôùc tröôûng thaønh. Khi coù ñöôïc ñaàu ra, baûn thaân caùc coâng ty aét töï ñaët muïc tieâu cao hôn cho nguoàn nhaân löïc, cho heä thoáng ISO, CMM,… vaø tieáp theo laø xuaát khaåu phaàn meàm – moät böôùc phaùt trieån töï nhieân trong quaù trình hoäi nhaäp. ƒ Coù cô cheá traû coâng cho lao ñoäng phaàn meàm trong doanh nghieäp nhaø nöôùc thaät thoaùng ñeå traùnh tình traïng chaûy maùu chaát xaùm nhö hieän nay. Ñieàu naøy ñang gaây khoù khaên cho chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng noäi ñòa vôùi caùc saûn phaåm phaàn meàm “made in Vietnam” ƒ Ñaåy maïnh xaõ hoäi hoùa CNTT trong lónh vöïc ñaøo taïo nhaân löïc baèng chính saùch cuï theå, xoaù boû tình traïng caùc ñôn vò ñöôïc pheùp ñaøo taïo CNTT laïi phaûi lieân keát vôùi caùc tröôøng trong heä thoáng giaùo duïc ñaøo taïo cuûa Boä môùi coù theå caáp vaên 61 62 baèng laäp trình vieân trung caáp coù giaù trò phaùp lyù trong heä thoáng cô quan nhaø nöôùc. Trong khi ñoù, nguoàn nhaân löïc töø caùc hình thöùc ñaøo taïo khaùc nhö lieân keát vôùi caùc taäp ñoaøn lôùn Cisco, Aptech, Motorola, Microsoft..., tuy raát khoâng ñaùng keå so vôùi nhu caàu ñang ñoøi hoûi, song laïi vaáp phaûi khoù khaên khi chöa ñöôïc coâng nhaän tính phaùp quy theo ñuùng heä thoáng giaùo duïc Vieät Nam. ƒ Caùc döï aùn phaàn meàm khoâng theå thöïc hieän trong moät sôùm moät chieàu maø thaønh coâng, vaø hieän caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc hoaït ñoäng trong lónh vöïc phaàn meàm raát khoù khaên do vaán ñeà voán ñaàu tö vaø nhöõng quy ñònh taøi chính cuûa nhaø nöôùc. Ñeà nghò sôùm thaønh laäp cô quan chuyeân moân ñaùnh giaù giaù trò cuûa döï aùn phaàn meàm, vaø coù Quyõ Hoã trôï ñaûm baûo tieán ñoä cho caùc döï aùn naøy. Toùm laïi, ñöùng ôû vò trí caïnh tranh raát yeáu trong xu theá phuïc hoài vaø taêng tröôûng nhanh choùng cuûa ngaønh CNPM theá giôùi, ngaønh CNPM TP.Hoà Chí Minh caàn phaûi tích cöïc phaùt trieån thò tröôøng noäi ñòa, thöïc thi chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc maïnh meõ, döùt khoaùt, ñoàng thôøi khoâng theo höôùng khaúng ñònh mình qua con ñöôøng saûn xuaát caùc phaàn meàm troïn goùi nhö bao naêm qua maø phaûi nhanh choùng thaâm nhaäp thò tröôøng môùi theo con ñöôøng gia coâng xuaát khaåu ñeå cuûng coá vaø phaùt trieån ngaønh CNPM nhö baøi hoïc ngaøy ñaàu cuûa ngaønh CNPM AÁn Ñoä vaøo nhöõng naêm 80 cuûa theá kyû 20. Coù nhö theá, ngaønh CNPM TP.Hoà Chí Minh noùi rieâng vaø Vieät Nam noùi chung môùi coù theå toàn taïi vaø phaùt trieån, coù theå goùp phaàn bieán CNTT &TT thaønh ngaønh kinh teá muõi nhoïn thöïc hieän caùc chuû tröông phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi ñaát nöôùc maø Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta ñaõ ñeà ra cho ñeán naêm 2010. 62 63 KEÁT LUAÄN Giôø ñaây, coù theå noùi thaønh phoá Hoà Chí Minh laø thaønh phoá coù neàn kinh teá naêng ñoäng, phaùt trieån thuoäc loaïi nhaát nhì caû nöôùc vaø goùp phaàn raát quan troïng trong vieäc taêng tröôûng kinh teá – xaõ hoäi cuõng nhö trong söï nghieäp coâng nghieäp hoùa – hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc ta. Chuû tröông cuûa Thaønh uûy vaø chính quyeàn thaønh phoá Hoà Chí Minh ñaõ khaúng ñònh CNTT & TT laø moät ngaønh kinh teá chuû löïc cuûa thaønh phoá trong theá kyû 21. Ñeå goùp phaàn ñöa vaán ñeà naøy thaønh hieän thöïc, khoâng theå khaùc hôn, ngaønh coâng nghieäp phaàn meàm TP. Hoà Chí Minh – moät boä phaän then choát cuûa ngaønh CNTT & TT phaûi ñònh cho mình moät höôùng ñi cuï theå, roõ raøng vaø chaéc chaén. Vôùi muïc ñích ñaït ñeán ñieàu ñoù, luaän vaên toát nghieäp vôùi ñeà taøi “CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN NGAØNH COÂNG NGHIEÄP PHAÀN MEÀM TREÂN ÑÒA BAØN THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH ÑEÁN NAÊM 2010” ñöôïc tieán haønh vaø hoaøn taát, nhöng khaù nhieàu vaán ñeà maø khi baét tay vaøo nghieân cöùu vaø thöïc hieän, chuùng toâi ñaõ coù nhöõng döï ñònh vaø mong muoán ñaït ñöôïc song khoâng toaïi nguyeän trong thöïc teá, cuï theå nhö hai vaán ñeà lôùn sau: ƒ Khoâng theå thaønh laäp Ma traän hình aûnh caïnh tranh, cho ñieåm ñaùnh giaù vaø so saùnh giöõa ngaønh CNPM ôû TP.Hoà Chí Minh vôùi caùc ñòa phöông khaùc maø chuû yeáu laø vôùi thaønh phoá Haø noäi. Baûn chaát caïnh tranh vaø tính caùch cuûa ngöôøi Vieät Nam, coäng vôùi ngaønh coøn non treû, chöa coù ñònh höôùng roõ reät, caùc chuyeân gia trong ngaønh ít coù khaû naêng vaø cô hoäi cuøng ngoài ñaùnh giaù chính mình vaø so saùnh vôùi caùc ñoái thuû cuûa mình nhö mong muoán. Nhöng neáu laøm ñöôïc ñieàu naøy khoâng chæ mang laïi lôïi ích rieâng cho ngaønh CNPM cuûa TP.Hoà Chí Minh maø coøn mang ñeán lôïi ích cho caû thò tröôøng CNPM Vieät Nam trong tình hình caïnh tranh quoác teá ngaøy moät gay gaét saép tôùi. ƒ Mang tính chaát cuûa moät ngaønh coâng nghieäp non treû, caùc soá lieäu veà tình hình doanh thu vaø chi phí ngaønh CNPM, tình hình ñaàu tö nöôùc ngoaøi chöa coù soá lieäu tổng hợp quy mô chính thöùc, vaø baûn thaân chuùng toâi duø coâng taùc trong ngaønh, ñaõ xuùc tieán thu thaäp trong moïi khaû naêng coù theå, vaãn khoâng ñaït ñöôïc nhö yù muoán. Soá lieäu coù ñöôïc chöa ñuû cô sôû ñeå aùp duïng caùc moâ hình ñònh löôïng nhaèm cho ra moät keát quaû töông quan thaät tin caäy. 63 64 Duø theá, luaän vaên cuõng giaûi quyeát ñöôïc hai muïc tieâu chính yeáu cuûa ñeà taøi ñaõ ñöôïc ñaët ra töø Phaàn môû ñaàu, cuï theå ñoù laø: ƒ Tìm hieåu veà lyù luaän chieán löôïc chính saùch kinh doanh, khaûo saùt vaø neâu ra ñöôïc nhöõng ñaëc tröng cuûa ngaønh CNPM, nghieân cöùu thöïc tieãn, kinh nghieäm, xu theá phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp phaàn meàm theá giôùi vaø moät soá nöôùc trong khu vöïc; ƒ Treân cô sôû xem xeùt, phaân tích caùc soá lieäu thoáng keâ thu thaäp töø caùc toå chöùc Chính phuû vaø phi chính phuû trong vaø ngoaøi nöôùc lieân quan ñeán ngaønh, vaø caùc soá lieäu khaûo saùt tröïc tieáp coù ñöôïc veà tình hình hoaït ñoäng trong giai ñoaïn 2001-2005 cuûa ngaønh CNPM thaønh phoá Hoà Chí Minh; ƒ Treân cô sôû cô sôû lyù thuyeát veà moâ hình hoài quy ñôn bieán, luaän vaên ñaõ döï baùo veà toác ñoä taêng tröôûng ngaønh CNPM caû nöôùc trong giai ñoaïn 2006- 2010. ƒ Chuû yeáu duøng phöông phaùp chuyeân gia, qua caùc ñaùnh giaù tình hình chung cuûa caùc cô quan nhaø nöôùc, cuûa caùc toå chöùc phi chính phuû uy tín treân theá giôùi veà ngaønh CNPM, luaän vaên ñaõ phaân tích vaø ñaùnh giaù tình hình noäi boä tìm ra caùc theá maïnh, ñieåm yeáu; ñoàng thôøi phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi, tìm ra caùc yeáu toá laø cô hoäi, cuõng nhö caùc yeáu toá laø nguy cô thaùch thöùc ñoái vôùi ngaønh CNPM TP.Hoà Chí Minh. ƒ Trong moái töông quan ma traän SWOT giöõa vieäc keát hôïp caùc ñieåm maïnh, khaéc phuïc nhöõng ñieåm yeáu nhaèm khai thaùc ñöôïc caùc thôøi cô beân ngoaøi vaø haïn cheá caùc nguy cô, luaän vaên ñaõ ñöa ra 04 chieán löôïc cuï theå, vaø 03 chieán löôïc chöùc naêng chính yeáu. Caùc chieán löôïc naøy hy voïng coù theå goùp phaàn ñònh höôùng chieán löôïc hoaït ñoäng vaø phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp phaàn meàm cuûa TP.Hoà Chí Minh giai ñoaïn 2006-2010; ñeà xuaát giaûi phaùp giuùp cho caùc caáp quaûn lyù theâm thoâng tin ñeå ñieàu chænh thích hôïp cho chieán löôïc hoaït ñoäng ñöa ngaønh CNPM cuûa TP.Hoà Chí Minh môû roäng hoaït ñoäng vöôït qua nhöõng khoù khaên hieän taïi taïo neàn taûng oån ñònh, vöõng chaéc vaø phaùt trieån maïnh meõ töø ñaây ñeán naêm 2010. 64 65 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. PGS TS. Nguyeãn Thò Caønh (2004), Giaùo trình Phöông phaùp vaø Nghieân cöùu Khoa hoïc Kinh teá, Nxb Ñaïi hoïc Quoác gia, TP.HCM. 2. PGS TS Nguyeãn Thò Lieân Dieäp vaø ThS. Phaïm Vaên Nam (2003), Chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh, Nxb Thoáng keâ, TPHCM. 3. Toân Thaát Nguyeãn Thieâm (2004), Thò tröôøng, chieán löôïc, cô caáu, Nxb TPHCM. 4. TS. Traàn Minh Tieán – Vieän tröôûng Vieän Chieán löôïc BCVT-CNTT Vieät Nam (2005), “Coäng ñoàng ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi vôùi chieán löôïc phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin vaø truyeàn thoâng”, Taïp chí PC World (09/2005), TP.HCM 5. TS. Leâ Tröôøng Tuøng – Chuû tòch Hoäi Tin hoïc TP.HCM (2005), “Vaøi yù kieán veà phaùt trieån nguoàn nhaân löïc Coâng nghieäp Phaàn meàm”, Taïp chí Tin hoïc vaø ñôøi soáng (05/2005), TP.HCM 6. Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam (30/3/1991), Nghò Quyeát soá 26/NQ/TÖ cuûa Boä Chính trò veà khoa hoïc coâng ngheä trong söï nghieäp ñoåi môùi. 7. Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam (30/7/1994), Nghò Quyeát Hoäi nghò laàn thöù VII BCH TW Ñaûng (khoùa VII). 8. Hoäi Tin hoïc TP.HCM, Baùo caùo Toaøn caûnh CNTT Vieät Nam 2003, 2004, 2005, TP.HCM. 9. Hoäi Tin hoïc TPHCM (2005), Nieân Giaùm CNTT Vieät Nam 2005, Nxb Toång hôïp TP.HCM, TPHCM. 10. Hoäi Tin hoïc TP.HCM, Taïp chí PC World soá 1-8/2005,TP.HCM 11. Vieän Chieán löôïc BCVT-CNTT (2005), “Döï thaûo Chöông trình Phaùt trieån Coâng nghieäp Phaàn meàm Vieät Nam Giai ñoaïn 2006-2010”, Taïp chí Tin hoïc & ñôøi soáng (05/2005), TP.HCM 12. David, Fred R. (2003), Khaùi luaän veà quaûn trò chieán löôïc, Nxb Thoáng keâ, TPHCM. 13. Drucker, Peter F. (2003), Nhöõng thaùch thöùc cuûa quaûn lyù trong theá kyû 21, Nxb Treû, TPHCM. 65 66 14. Gibson, Rowan (2004), Tö duy laïi töông lai, Nxb Treû, TPHCM 15. GS. TS Kenichi Ohno (2005), Hoaøn thieän chieán löôïc phaùt trieån coâng nghieäp Vieät Nam, Nxb Lyù luaän Chính trò, Haø Noäi. 16. Porter, Michael E. (1996), Chieán löôïc caïnh tranh, Nxb Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät, Haø Noäi. 17. Smith, Garry & Arnold, Danny R. (1998), Chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh, Nxb TPHCM, TPHCM. 18. Alain – Thieùtart, Raymond (1999), Chieán löôïc doanh nghieäp, Nxb Thanh nieân, TPHCM. 19. Website: ƒ Boä Böu chính Vieãn thoâng Vieät Nam: www.mpt.gov.vn ƒ Hoäi Tin hoïc Vieät Nam: www.vaip.org ƒ Hoäi Tin hoïc TP.HCM: www.hca.org.vn ƒ Cuïc Thoáng keâ TP.HCM: www.pso.hochiminhcity.gov.vn ƒ Sôû Keá hoaïch Ñaàu tö TP.HCM: www.dpi.hochiminhcity.gov.vn ƒ Taïp chí PC World Vieät Nam: www.pcworld.com.vn ƒ Taïp chí PC World theá giôùi: www.pcworld.com ƒ Taäp ñoaøn döõ lieäu CNTT quoác teá: www.idg.com 66 67 STT CAÙC YEÁU TOÁ BEÂN NGOAØI Möùc ñoä quan troïng cuûa caùc yeáu toá Phaân loaïi Soá ñieåm quan troïng 1 Ngaønh CNTT theá giôùi ñang hoài phuïc vaø taêng tröôûng maïnh 0,09 3 0,27 2 Söï caïnh tranh gay gaét treân thò tröôøng phaàn meàm quoác teá 0,03 1 0,03 3 Toác ñoä coâng ngheä nhanh, voøng ñôøi coâng ngheä ngaén, chi phí ñaàu tö caäp nhaät coâng ngheä toán keùm 0,07 2 0,14 4 Phaàn meàm ñoäc quyeàn coù theå trôû neân chuaån hoùa 0,05 2 0,10 5 Xu höôùng outsourcing cuûa caùc nöôùc phaùt trieån 0,08 3 0,24 6 Vieät Nam ôû vò trí khu vöïc naêng ñoäng veà CNTT cuûa Chaâu AÙ 0,11 2 0,22 7 Söï taøi trôï, chính saùch hoå trôï ngaønh cuûa Nhaø nöôùc 0,05 2 0,10 8 Thò tröôøng CNTT trong nöôùc phaùt trieån toát 0,08 2 0,16 9 Nguoàn nhaân löïc treû, ham hoïc hoûi, caàu tieán, deã thích nghi 0,09 3 0,27 10 Cô sôû haï taàng internet, vieãn thoâng, chaát löôïng, giaù caû dòch vuï 0,07 2 0,14 11 Nhaän thöùc veà vai troø CNTT cuûa toaøn xaõ hoäi 0,07 2 0,14 12 Toác ñoä taêng tröôûng kinh teá ñaát nöôùc oån ñònh ôû möùc khaù cao 0,13 4 0,52 13 Söï oån ñònh an ninh chính trò 0,08 3 0,24 CỘNG 1,00 2,57 Baûng 12: Ma traän caùc yeáu toá beân ngoaøi (EFE) (Nguoàn: Khaûo saùt tröïc tieáp) 67 68 STT CAÙC YEÁU TOÁ BEÂN TRONG Möùc ñoä quan troïng cuûa caùc yeáu toá Phaân loaïi Soá ñieåm quan troïng 1 Chi phí lao ñoäng reû, trí thoâng minh toát 0,15 4 0,60 2 Naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp phaàn meàm 0,13 2 0,26 3 Nguoàn nhaân löïc khoâng oån ñònh, chöa ñaùp öùng nhu caàu thöïc tieãn caû veà chaát laãn löôïng 0,11 3 0,33 4 Thoâng tin thò tröôøng, tính oån ñònh cuûa thò tröôøng 0,11 2 0,22 5 Tình traïng baûo veä quyeàn sôû höõu trí tueä 0,06 2 0,12 6 Coâng taùc tieáp thò, quaûng baù thöông hieäu, phaùt trieån thò tröôøng 0,09 2 0,18 7 Khaû naêng ñaùp öùng voán 0,12 2 0,24 8 Söï lieân keát nhaø nöôùc - doanh nghieäp - toå chöùc hieäp hoäi 0,05 2 0,10 9 Moâi tröôøng phaùt trieån doanh nghieäp, theå cheá phaùp lyù 0,08 3 0,24 10 Möùc ñoä öùng duïng CNTT vaøo saûn xuaát dòch vuï cuûa caùc ngaønh kinh teá khaùc 0,10 3 0,30 CỘNG 1,00 2,59 Baûng 13: Ma traän caùc yeáu toá beân trong (IFE) (Nguoàn: Khaûo saùt tröïc tieáp) 68 69 PHUÏ LUÏC 2 – BAÛNG BIEÅU: Baûng 1: Soá löôïng caùc ñôn vò ñaêng kyù hoaït ñoäng phaàn meàm TP.HCM (Giai ñoaïn 2001- 8 thaùng ñaàu naêm 2005) (Nguoàn: Sôû Keá hoaïch Ñaàu tö TP.HCM, Hoäi Tin hoïc TP.HCM) Soá löôïng coâng ty 2001 2002 2003 2004 8 thaùng 2005 Coäng Coâng ty Ñaêng kyù Phaàn meàm 99 136 154 213 521 1.123 Tyû leä taêng (%) 37,37 13,24 38,31 144,60 Baûng 2: Soá löôïng caùc ñôn vò chuû yeáu hoaït ñoäng phaàn meàm TP.HCM (Giai ñoaïn 2001- 8 thaùng ñaàu naêm 2005) Soá löôïng coâng ty 2001 2002 2003 2004 8 thaùng 2005 Coäng Coâng ty hoaït ñoäng chuû yeáu veà lónh vöïc phaàn meàm 30 39 48 55 199 371 Tyû leä taêng (%) 30,00 23,08 14,58 261,82 (Nguoàn: Sôû Keá hoaïch Ñaàu tö TP.HCM, Hoäi Tin hoïc TP.HCM) Baûng 3: Baûng khaûo saùt loaïi hình hoaït ñoäng caùc DNPM TP.HCM LOAÏI HÌNH DOANH NGHIEÄP SOÁ LÖÔÏNG TYÛ LEÄ (%) Coâng ty TNHH 104 59,09 Coâng ty 100% voán nöôùc ngoaøi 23 13,07 Coâng ty Coå phaàn 18 10,23 Doanh nghieäp nhaø nöôùc 13 7,39 Doanh nghieäp tö nhaân 12 6,82 Coâng ty lieân doanh 3 1,70 Vaên phoøng Ñaïi dieän 2 1,14 Nhoùm Phaàn meàm 1 0,57 TOÅNG COÄNG 176 100,00 69 70 (Nguoàn: Nieân Giaùm Coâng ngheä Thoâng tin Vieät Nam 2005) Baûng 4: Baûng khaûo saùt ñòa baøn hoaït ñoäng caùc DNPM TP.HCM PHAÂN BOÁ ÑÒA BAØN SOÁ LÖÔÏNG TYÛ LEÄ (%) Quaän 1 55 31,25 Quaän 3 36 20,45 Quaän Phuù Nhuaän 17 9,66 Quaän Taân Bình 16 9,09 Quaän 10 14 7,95 Quaän 12 10 5,68 Quaän 5 9 5,11 Quaän Bình Thaïnh 5 2,84 Quaän Goø Vaáp 4 2,27 Quaän 4 3 1,70 Quaän 2 2 1,14 Quaän 7 2 1,14 Quaän 11 1 0,57 Quaän Taân Phuù 1 0,57 Quaän Thuû Ñöùc 1 0,57 TOÅNG COÄNG 176 (Nguoàn: Nieân Giaùm Coâng ngheä Thoâng tin Vieät Nam 2005) 70 71 Baûng 11: Caùc Doanh nghieäp CNTT-TT coù soá lao ñoäng lôùn taïi TP.HCM COÂNG TY SOÁ NHAÂN VIEÂN LOAÏI HÌNH/HOAÏT ÑOÄNG GHI CHUÙ 1. Bưu Ñiện TP.HCM 5.000 (viễn thoâng, phần mềm) DN Nhaø nöôùc/Ña ngaønh Doanh số: 16.000 USD/người/năm Hợp ñồng HTKD với France Telecom 2. FPT - HCM 700 (phần mềm, viễn thoâng) (tổng số 1.550) Cty Cổ phần / Ña ngaønh Doanh số (phần mềm vaø viễn thoâng): 15.885USD/người/năm Trụ sở chính : Haø Noäi, tổng nhaân vieân: 4.000 3. TMA 550 DNTN / phần mềm Doanh số: 12.000USD/người/năm Coù sự hỗ trợ của Việt kiều 4. Viettel- HCM 500 Doanh nghiệp Nhaø nöôùc/ viễn thoâng Thuộc Bộ Quốc phoøng, trụ sở chính ôû Haø noäi, tổng nhaân vieân: 2.000 5. SilkRoad 400 DN Nước ngoaøi Hồng Koâng/ phần mềm 6. PSV 350 DN Nước ngoaøi Mỹ/ phần mềm Coù coâng ty mẹ (US) + Việt kiều ñiều haønh 7. Global Cybersoft 300 DN Nước ngoaøi Mỹ/ phần mềm Coù coâng ty mẹ (US) + Việt kiều ñiều haønh 8. DigiTEXX 300 DN Nước ngoaøi Đức/ dịch vụ số hoùa Trong CVPM Quang Trung 9. NetSoft 250 DN Nhaø nöôùc/ phần mềm +Internet thuộc VNPT 10. Saigon Postel 216 (viễn thoâng) Coâng ty Cổ phần Doanh số : 37.315 USD/người/năm Tổng số người 7.765 (Nguoàn: Hoäi Tin hoïc TP.Hoà Chí Minh 06/2005) 71 72 Baûng 10: Baûng khaûo saùt tình hình nhaân löïc caùc doanh nghieäp phaàn meàm TP.Hoà Chí Minh QUY MO NHAÂN LÖÏC SOÁ LÖÔÏNG TYÛ LEÄ (%) Döôùi 10 ngöôøi 5 9.62 Töø 10-30 ngöôøi 27 51.92 Töø 30-50 ngöôøi 10 19.23 Töø 50-100 ngöôøi 5 9.62 Töø 150-200 ngöôøi 1 1.92 Töø 200-300 ngöôøi 1 1.92 Töø 300-500 ngöôøi 2 3.85 Töø 500-1.000 ngöôøi 1 1.92 Treân 1.000 ngöôøi 0 0.00 TOÅNG COÄNG 52 100.00 TYÛ LEÄ (%) TRÌNH ÑOÄ NHAÂN LÖÏC Ñôn vò trong nöôùc Ñôn vò nöôùc ngoaøi Cao ñaúng, diploma 15.00 8.00 Cöû nhaân, kyõ sö 80.00 90.00 Thaïc syõ 4.00 1.50 Tieán syõ 1.00 0.50 TOÅNG COÄNG 100 100.00 (Nguoàn: Khaûo saùt tröïc tieáp) TYÛ LEÄ (%) PHAÂN COÂNG NHAÂN SÖÏ Ñôn vò trong nöôùc Ñôn vò nöôùc ngoaøi Ñieàu haønh quaûn lyù, kinh doanh 13.50 11.00 Tröôûng döï aùn 9.00 13.00 Laäp trình vieân 60.00 71.00 Khaùc 17.50 5.00 TOÅNG COÄNG 100 100.00 (Nguoàn: Khaûo saùt tröïc tieáp) 72 73 PHUÏ LUÏC 1 - SÔ ÑOÀ Thoâng tin phaûn hoài 73 Thoâng tin phaûn hoài Hình thaønh chieán löôïc Thöïc thi chieán löôïc Ñaùnh giaù chieán löôïc Kieåm soaùt beân ngoaøi ñeå xaùc ñònh cô hoäi vaø ñe doïa chuû yeáu Xaùc ñònh nhieäm vuï, muïc tieâu vaø chieán löôïc hieän Xem xeùt laïi muïc tieâu KD Kieåm soaùt beân trong ñeå nhaän dieän ñieåm maïnh yeáu cô baûn Xaùc ñònh vaø ñaùnh giaù thaønh tích Thieát laäp nhöõng muïc tieâu daøi haïn Löïa choïn chieán löôïc Phaân phoái caùc nguoàn taøi nguyeân Thieát laäp caùc muïc tieâu Ñeà ra caùc chính saùch Sô ñoà 1 : MO HÌNH QUAÛN LYÙ CHIEÁN LÖÔÏC TOAØN DIEÄN (Nguoàn: David, Fred R. (2003), Khaùi luaän veà quaûn trò chieán löôïc, p.27 Nxb Thoáng keâ, TPHCM)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChiến lược phát triển ngành công nghiệp phần mềm trên địa bàn thành phố hồ chí minh giai đoạn 2006 – 2010.pdf
Luận văn liên quan