Chính sách tiền tệ tại Việt Nam hiện nay

Qua quá trình nghiên cứu chính sách tiền tệ quốc gia nói riêng và chính sách kinh tế vĩ mô nói chung, chúng ta đã thấy rõ được vai trò và ý nghĩa của nó trong nền kinh tế bởi chính sách tiền tệ là công cụ điều tiết nền kinh tế vĩ mô của nhà nước. Nên vị trí của chính sách tiền tệ trở nên hết sức quan trọng. Hoạch định một chính sách tiền tệ đòi hỏi cả một quá trình, sự linh hoạt và sự thống nhất trong sự áp dụng trên thực tiễn trước bối cảnh kinh tế quốc tế hiện nay. Bằng sự nỗ lực hiện tại và trong trong tuơng lai, sự kế thừa và phát huy những thành tựu của chính sách tiền tệ, chắc chắn chính sách tiền tệ của Việt Nam sẽ đóng góp vai trò quan trọng trong việc xây dựng một đất nước Việt Nam giầu mạnh, giai đoạn 2001- 2010 mà đảng nhà nước đã đề ra. Từ đó chính sách tiền tệ khắc phục được những yếu kém bất cập trong điều kiện nền kinh tế vĩ mô, tầng bước nâng cao vai trò điều tiết nền kinh tế nhằm nhằn đưa nền kinh tế đi đúng hướng, sánh vai với bè bạn quốc tế ./.

doc40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/05/2013 | Lượt xem: 1687 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chính sách tiền tệ tại Việt Nam hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hèng ng©n hµng trong bèi c¶nh héi nhËp hµng lo¹t c¸c gi¶i ph¸p tiÒn tÖ tÝn dông ®· ®­îc ban hµnh. HÖ thèng ng©n hµng hai cÊp ngµy nay ®ang ®i vµo nÒ nÕp, NHTW ®· thùc sù trë thµnh ng­êi cho vay cuèi cïng, hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i réng kh¾p vµ ho¹t ®éng d­íi sù chØ ®¹o cña NHTW ViÖc tù chñ kinh doanh vµ viÖc xo¸ sù bao cÊp cña nhµ n­íc khiÕn cho c¸c ng©n hµng cµng ngµy cangf ph¶i tÝch cùc gi¶m thiÓu chi phÝ ho¹t ®éng, nh»m kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt. C¸c ng©n hµng ®· n©ng cÊp nhiÒu vÒ trang 5thiÕt bÞ, ®· ®­a d­îc c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo qu¶n lÝ ng©n hµng, trang bÞ hµng lo¹t c¸c m¸y vi tÝnh tõ NHTW ®Õn c¸c chi nh¸nh NHNN ®Þa ph­¬ng b»ng hÖ thèng thanh to¸n qua m¹ng vi tÝnh ®· thu hót ®­îc kÕt qu¶ kh¶ quan. §©y cã thÓ coi lµ mmét b­íc chuyÓn vÒ chÊt l­îng trong ®iÒu hµnh ho¹t ®éng tiÒn tÖ, ng©n hµng. Mét vµi con sè ®¸ng ®­îc ghi nhËn: Cho ®Õn hÕt th¸ng 6/1999, huy ®éng vèn cña hÖ thèng ng©n hµng t¨ng 9,3% so víi ®Çu k×. Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng ®¹t 34% ®èi víi ®ång néi tÖ vµ 10,6% ®èi víi ®ång ngo¹i tÖ. Tæng d­ nî nÒn kinh tÕ t¨ng 6% trong ®ã tÝn dông trung vµ dµi h¹n chiÕm trªn 40% tæng d­ nî vµ ®¹t 45,8% trªn ®Þa bµn Hµ Néi. ph¶i kh¼ng ®Þnh r»ng nh÷ng kÕt qu¶ ®ã lµ rÊt ®¸ng khÝch lÖ, bëi v×, c¸c lîi thÕ cã ®­îc nh­ sù æn ®Þnh t­¬ng ®èi cña nÒn kinh tÕ- chÝnh trÞ- x· héi, chi phÝ vèn thÊp vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ t­¬ng ®èi cao. Do ph­¬ng h­íng ®iÒu hµnh mét chÝnh s¸ch tiÒn tÖ láng ®· ®­îc dÆt ra ngay tõ ®Çu n¨m. 2. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc do sù x©y dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®óng h­íng phï hîp víi diÔn biÕn cña nÒn kinh tÕ 2.1. VÒ chÝnh s¸ch l·i suÊt vµ c¸c c«ng cô bæ trî Do vèn vay chiÕm tíi 80- 90% tæng sè vèn s¶n suÊt nªn viÖc gi¶m l·i suÊt ®· ®­îc ®Æt ra nh»m gi¶m chi phÝ ho¹t ®éng cña nªnf s¶n xuÊt. Tuy nhiªn, do hÖ thèng nh©n hµng còng ë t×nh tr¹ng rÊt khã kh¨n nªn lóc ®Çu viÖc h¹ l·i suÊt chØ ¸p dông ®èi víi c¸c ng©n hµng mËu dÞch quèc doanh (ChØ thÞ 1/1999/CT- NHNN 29/1/1999 quy ®Þnh trÇn l·i suÊt tÝn dông cña c¸c ng©n hµng mËu dÞch quèc doanh p¸ dông ®èi víi kh¸ch hµng khu vùc thµnh thÞ sÏ gi¶m tõ 1,2 xuèng 1,1%/th¸ng ®èi víi tÝn dông ng¾n h¹n, tõ 1,25 xuèng 1,15/ th¸ng ®èi víi tÝn dông trung vµ dµi h¹n). NHNN ®· tiÕn hµnh gi¶m tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc(QuyÕt ®inh sè 52/1999/Q§- NHNN ngµy 10/2/1999) ViÖc gi¶m tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc ®ùoc coi lµ bøoc ®Öm cho viÖc h¹ l·i suÊt ®ång lo¹t vµo 31/5/1999. Trong suèt thêi gian qua, l·i suÊt ®· thùc sù lµ mét c«ng cô ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®¾c lùc. §Æc ®iÓm sö dông l·i suÊt NHNN mang tÝnh trùc tiÕp theo yªu cÇu t¨ng c­êng vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ vµ thùc hiÖn mét sè chÝnh s¸ch x· héi. Cho ®Õn nay, ta ®· thùc thi vµ hoµn thiÖn dÇn c¬ chÕ l·i suÊt riªng vµ ®ang ®ang trªn con ®­êng tiÕn tíi tù ho¸ l·i suÊt. Tõ ®Çu tiªn c¸c tæ chøc tÝn dông ®­îc tù do Ên ®Þnh l·i suÊt kinh doanh tø tô do ho¸ l·i suÊt trong ph¹m cho phÐp do NHNN c«ng bè vµo 1/1/1996 víi chªnh lÖch l·i suÊt cho vay. LuËt NHNN cã hiÖu läc tï 1/10/1998 t¹i ®iÒu 18 quy ®Þnh :” NHNN c«ng bè l·i suÊt c¬ b¶n vµ l·i suÊt t¸i cÊp vèn “ vµ t¹i ®iÒu 19 ghi râ “L·i suÊt c¬ b¶n lµ l·i suÊt do NHNN c«ng bè ®Ó c¸c tæ chøc tÝn dông Ên ®Þnh l·i suÊt kinh doanh “. Nh÷ng thanh c«ng trªn ®©y lµ kÕt qu¶ cña mét qu¸y tr×nh tõ ®iÒu chØnh l·i suÊt mét c¸ch t×nh thÕ sang mét c¸ch chiÕn l­îc cã tÝnh l©u dµi cho c¬ chÕ l·i suÊt. ViÖc vËn dông nh÷ng c«ng cô trùc tiÕp cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Tuy nhiªn ®iÒu ®ã lµ hoµn toµon phï hîp víi ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ n­íc ta ®i lªn tõ mét xuÊt ph¸t ®iÓm t­¬ng ®èi thÊp. ViÖc x©y dùng nÒn mãng vµ tiÕn dÇn lªn sö dông c¸c c«ng cô gi¸n tiÕp còng ®ùoc chó träng vµ ®¹t nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng kÓ. C«ng cô l·i suÊt ®· nãi trªn còng ®· tiÕp cËn dÇn víi l·i suÊt thÞ tr­êng. Tû gi¸ hèi ®o¸i còng linh ho¹t vµ ph¶n ¸nh ®ùoc cung cÇu vèn trªn thÞ tr­êng. C«ng cô dù tr÷ b¾t buéc ®· ®­îc ¸p dông chÆt chÏ h¬n vµ cã quyÕt ®Þnh xö ph¹t râ rµng. L·i suÊt t¸i chiÕt khÊu còng ®· ®­îc nghiªn cøu ¸p dông sao cho nã trë thµnh c«ng cô chÝnh thay cho l·i suÊt tÝn dông hiÖn nay. C«ng cô nthÞ tr­êng më ®· b¾t ®ïa triÓn khai vµ thö nghiÖm, ®ång thêi chóng ta còng t¹o ra ®­îc mét sè c«ng cô ®Ó sö dông nghiÖp vô thÞ tr­êng më. 2.2.VÒ tû gi¸ B­íc vµo thêi kú ®æi míi, trong nh÷ng n¨m ®Çu,nhµ n­íc vÉn duy tr× chÝnh s¸ch 2 tû - Tû gi¸ do nhµ n­íc quy ®Þnh vµ tû gi¸ thÞ tr­êng tù do. Tû gi¸ nhµ n­íc th­êng thÊp h¬n so víi thÞ tr­êng tù do. Víi sù duy tr× hai tû gi¸ cïng víi sù khan hiÕm ngo¹i tÖ m¹nh, n¹n ®Çu c¬ ngo¹i tÖ n©ng tû gi¸ ®· gia t¨ng. Nhµ n­íc v­a kh«ng ®iÒu hµnh ®­îc tû gi¸ võa kh«ng dù tr÷ ®­îc ngo¹i tÖ. ViÖc Ên ®Þnh tû gi¸ gÇn víi tû gi¸ thÞ tr­êng cã ý nghÜa quan träng vµ cßn mang tÝnh chiÕn l­îc vÒ kinh tÕ. Do ®ång tiÒn cña c¸c c¸c n­íc ch©u ¸ cã xu h­ãng æn ®Þnh ë møc gi¸ trÞ thÊp h¬n so víi c¸c ngo¹i tÖ m¹nh, nªn søc c¹nh tranh yÕu kÐm cña hµng ho¸ ViÖt Nam mét phÇn còng xuÊt ph¸t tõ chÕ ®é tû gi¸ VND. Cïng víi c¸c bµi häc rót ra tõ viÖc ®iÒu hµnh tû gi¸ cña c¸c n­íc khñng ho¶ng,sù ra ®êi cña luËt ng©n hµng,vÊn ®Ò qu¶n lý ngo¹i hèi ®ùoc thùc hiÖn nghiªm minh vµ ®Æc biÖt lµ sù c· thiÖn trong viÖc kiÒm chÕ l¹m ph¸t thêi gian qua. ThÞ tr­êng ho¸ chÕ ®é tû gi¸ ®· ®­îc ®Æt ra. QuyÕt ®Þnh 64/Q§- NHNN ngµy 25/2/1999 qui ®Þnh:”NHNN c«ng bè tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n hµng ngµy trªn c¬ së tû gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n h×nh thµnh ë thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng cña ngµy giao dÞch gÇn nhÊt”. Trªn thÞ tr­êng, tû gi¸ cã t©­ng chót Ýt vµo 2 ngµy sau khi quyÕt ®Þnh 64 ®­îc c«ng bè, tíi kho¶ng 14.150VND/USD ngµy 26/2/1999. Nh­ng sau dè tû gi¸ ®· gi¶m xuèng vµ æn ®Þnh ë møc 13. 950VND/USD. Nh­ vËy, c¬ së ph¸p lý cho viÖc ®iÒu tiÕt tû gi¸ cña NHNN trªn c¬ së thÞ tr­êng ®· ®­îc x¸c lËp, gãp phÇn t¹o thÕ æn ®Þnh cho s¶n xuÊt trong n­íc vµ khuyÕn khÝch xuÊt khÈu. Sù æn ®Þnh cña tû gi¸ sau khi ®iÒu chØnh c¬ chÕ ®iÒu hµnh tû gi¸ phÇn nµo ph¶n ¸nh sù thµnh c«ng cña ho¹t qu¶n lý tiÒn tÖ- ng©n hµng. 2.3. ThÞ tr­êng tÝn dông M«i tr­êng ph¸p lý cho ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng ®· ®­îc c¶i thiªn theo h­íng thÞ tr­êng, nh­ng thùc tÕ sù n«n nãng trong viÖc vùc dËy nÒn kinh tÕ ®· më réng ho¹t tÝn dông bao cÊp ®èi víi hÇu hÕt c¸c khu vùc kinh tÕ. Víi qui chÕ 324, c¬ chÕ c¶i thiÖn tõng b­íc. TÝnh hiÖu qu¶ ®· ®­îc ®Ò cao trong c¸c quyÕt ®Þnh tÝn dông ; thêi h¹n tÝn dông ®­îc ®iÒu chØnh theo chu k× s¶n xuÊt, kinh doanh, ®èi t­îng vay tÝn dông ®­îc më réng... Song ho¹t ®éng tÝn dông thùc tÕ vÉn bÕ t¾c. Cho ®Õn 31/3/1999, t¨ng tr­ëng tÝn dông vµ l·i suÊt thùc tÕ mµ ng©n hµng c¬ së cho vay ®· gi¶m m¹nh. Tr­íc th­cj tr¹ng ®ã, cïng víi viÖc ®Èy m¹nh thùc hiÖn CNH- H§H_n«ng nghiÖp - n«ng th«n cÊp tÝn dông kh«ng cÇn thÕ chÊp ®· ®­îc më réng theo quyÕt ®Þnh 67/Q§- TTg ngµy 31/3/1999 vµ quyÕt ®Þnh 148/Q§- TTg ngµy 7/7/1999 ®· cô thÓ ho¸ vÊn ®Ò nµy víi néi dung cô thÓ lµ c¸c hé n«ng d©n d­îc vay kh«ng cÇn thÕ chÊp tíi 10 triÖu VND. KÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy trong 3 th¸ng 4,5,6 d­ nî cho vay phôc vô ph¸t triÎn n«ng nghiÖp- n«ng th«n ®· t¨ng m¹nh t¨ng 7%, NHCT t¨ng 8% vµ NHNT t¨ng 25%. 2.4.VÒ thÞ tr­êng tµi chÝnh thø cÊp QuyÕt ®Þnh sè 140/Q§- NHNN 14 ngµy 19/4/1999 (cã hiÖu lùc sau 15 ngµy) vÒ viÖc mua b¸n nî giöa c¸c tµi chÝnh tÝn dông còng lµ mét t­ t­¬ngr hoµn toµn míi tri\ong viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng tiÒn tÖ vµ ng©n hµng. Thùc chÊt cña qui chÕ nµy lµ t¹o m«i tr­êng ph¸p lý cho viÖc h×nh thµnh thÞ tr­êng thø cÊp c¸c tµi s¶n cña hÖ thèng tµi chÝnh tÝn dông. MÆc dï thêi gian ho¹t ®éng ch­a nhiÒu ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc ho¹t ®éng mua, b¸n nî gi÷a c¸c tµi chÝnh tÝn dông, nh­ng cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®­îc sù tån t¹i còng nh­ nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc cña c¬ chÕ nµy. Thø nhÊt, ®èi víi thÞ tr­êng tµi chÝnh sù ra ®åi cña c¸c thÞ tr­êng thø cÊp lµ mét tÊt yÕu vµ sÏ cã t¸c dông tÝch cùc ®èi víi thÞ tr­êng s¬ cÊp. Thø hai, trong ®iÒu kiÖn viÖc t¹o c¸c nguån vèn trung vµ dµi h¹n trong nÒn kinh tÕ t­¬ng ®èi h¹n chÕ, ma fnhu cÇu vèn trung vµ dµi h¹n rÊt lín, th× viÖc h×nh thµnhg thÞ tr­êng thø cÊp lµ c¸c t¸i s¶n cã cña hÖ thèng tµi chÝnh tÝn dông sÏ xã t¸c dông tÝch cùc trong viÖc chuyÓn ®æi thêi h¹n gi÷a c¸c nguån vèn ng¾n h¹n sang c¸c kho¶n tÝn dông trung- dµi h¹n. Bªn c¹nh ®ã,viÖc thiÕt lËp m«i tr­êng ph¸p lý cho thÞ tr­êng thø cÊp c¸c tµi s¶n cã cña hÖ thèng c¸c trung gian tµi chÝnh cßn cã t¸c dông tÝch cùc ®èi víi viÖc tèi ®a ho¸ hiÖu suÊt sö dông vèn, qua ®ã gãp phÇn gi¶m l·i suÊt tÝn dông vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho NHNN thùc hiÖn chøc n¨ng ng­êi cho vay cuèi cïng hiÖu qu¶ h¬n. 2.5. KiÒm chÕ l¹m ph¸t æn ®Þnh t­¬ng ®èi søc mua cña ®ång tiÒn ViÖt Nam Cho ®Õn nay, kh«ng ai cã thÓ phñ nh¹n ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ trong viÖc kiÒm chÕ l¹m ph¸t cña chÝnh phñ ViÖt Nam trong thêi gian võa qua mµ trong ®ã chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cã mét vÞ rÝ v« cïng quan träng trong viÖc kiÒm chÕ l¹m ph¸t ®ã. Trong nh÷ng n¨m cuèi thËp kû 80,l¹m ph¸t ë ViÖt Nam ë møc rÊt cao, cßn nÒn kinh tÕ t¨ng t­¬ng ®èi chËm. Nh­ng tõ ®Çu thËp niªn 90 cho ®Õn nay víi viÖc ®æi míi m¹nh mÏ ho¹t ®éng nng©n hµng vµ thùc hiÖn thµnh c«ng chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nªn lam ph¸t ®· ®ùoc gi¶m thÊp vµ kiÒm chÕ. N¨m 1994 l¹m ph¸t 14.4%, 1995 12,7%, 1996 l¹m ph¸t 4,5% 1997 lµ 3,6%.. Trong khi ®ã nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng cao vµ æn ®Þnh :N¨m 1994 lµ 8,8%, 1995 lµ 9,5%, 1997 lµ 9% th¸ng 6/1998 lµ 6,64%. §iÒu ®ã cho thÊy nøoc ta víi ®iÓm xuÊt ph¸t n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, nhÞp ®é t¨ng tr­ëng ch¼ng nh÷ng kh«ng lïi mµ vÉn tiÕp tôc t¨ng kh¸ cao, ®ång thêi tû lÖ l¹m ph¸t ®ùoc kÐo xuèng. §iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh r»ng chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña chóng ta lµ phï hîp vµ cã hiÖu qu¶. Ng­îc l¹i, víi xu nh­íng gi¶m l¹m ph¸t lµ sù gia t¨ng nhanh chãng cña kh«Ýu l­äng huy ®äng tiÕt kiÖm vµ kh«Ý l­îng cho vay so n¨m 1995 víi n¨m 1991 sè d­ tiÒn göi tiÕt kiÖm t¨ng kho¶ng 3 lÇn, khèi l­îng cho vay t¨ng h¬n 4 lÇn tæng d­ nî ®Çu t­ cho nÒn kinh tÕ t¨ng h¬n 50%. Mét dÊu hiÖu ®¸ng khÝch lÖ kh«ng kÐm lµ c¬ cÊu tiÒn vay, tiÒn göi ng©n hµng dÞch chuyÓn theo h­íng t¨ng tû träng nguån dµi h¹n. Cßn cã thÓ kÓ ra nh÷ng ®ãng gãp kh¸c cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong viÖct¹o lËp m«i tr­ßng kinh doanh b×nh ®¼ng, thóc ®¶y t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo... Tuy vËy, cÇn lµm râ cèt lâi cña tÊ c¶ c¸c thµnh t­u®¹t ®­îc. DiÓm mÊu chèt n¨m trong sù phï hêp cña h­íng tiÕp cËn ®Ðn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ víi logic cña tiÕn tr×nh ®æi míi. Cã 3 ®Æc trung chÝnh thÓ hiÖn sù phï hîp ®ã : Mét lµ, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ qu¸n triÖt di theo ®­ßng lèi chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng mëi cöa. Hai lµ, nç lùc ®Ó chÝnh s¸ch tiÒn tÖ thùc sù trë thµnh c«ng cô ®iÒu hµnh kinh tÕ vÜ m« h­u hiÖu trong tay nhµ nøoc. Ba lµ, Sù ®ång h­íng vµ phïi hîp cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ víi tÊt c¶ c¸c chiãnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« kh¸c ®­îc ¸p dông trong qu¸ tr×nh ®æi míi. ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau, c¶ ba ®Æc trung nµy ®Òu chøa ®ùng trong tõng gi¶i ph¸p tiÒn tÖ ®É nãi trªn. Tæ hîp chèng l¹i ®ã lµ lêi gi¶i thÝch ®Çy ®ñ h¬n c¶ vÒ thµnh c«ng cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña toµn bé qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ nh×n tõ gèc ®ä chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Víi c¸ch tiÕp cËn ®ã, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®· gãp phÇn to lín vµo viÖc thùc hiÖn hai môc tiªu kh«i phôc æn ®Þnh vµ thóc ®¶y t¨ng tr­ëng kinh tÕ. II. Tån t¹i vµ nguyªn nh©n Trong qu¸ tr×nh thùc nthi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ thêi gian qua, chóng ta ®· ®¹t ®­îc nh÷n thµnh tùu ®¸ng kÓ, nh­ng mÆc dï vËy còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng béc lé yÕu kÐm. Cã thÓ tãm t¾t nh÷ng mÆt tån t¹i, h¹n chÕ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ë n­íc ta trong thêi gain qua nh­ sau : ViÖc x©y dùng vµ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña ViÖt Nam míi ë thêi ®iÓm “s¬ khai”, “xuÊt ph¸t “. Th«ng th­êng NHNN dùa vµo nh÷ng tÝn hiÖu cña nÒn kinh tÕ ®Ó x¸ ®Þnh l­îng tiÒn cung øng tr×nh chÝnh phñ phª duyÖt, bæ sung, ®iÒu chØnh. VÉn mang nÆng “®èi phã “ trøoc m¾t mµ cßn ch­a cã ®­îc tÝnh chiÕn lùoc l©u dµi nªn dÔ bÞ ®éng hiÖu qu¶ vµ ®é tin cËy thÊp. ViÖc thùc thi c¸c c«ng cô chÝnh s¸ch cßn nhiÒu mÆt h¹n chÕ : + H¹n møc tÝn dông NHNN cã quy ®Þnh cho c¸c NHTM nh­ng tèc ®é t¨ng d­ nî chËm. Do ®ã, ý ngh· thùc cña c«ng cô nµy tr­íc thùc tÕ hiÖn nay ch­a ®­îc ph¸t huy t¸c dông. + NghiÖp vô thÞ tr­êng më míi ë dai ®o¹n thÝ ®iÓm dù b¸o vèn kh¶ dông. + C«ng cô l·i suóat ®­îc sö dông th­êng xuyªn, linh ho¹t h¬n ®É theo tÝn hiÖu thÞ tr­êng ®Ó ®iÒu chØnh. Tuy niªn, cã lóc l·i suÊt thay ®æi cßn chËm so víi thôc tª, ®ång thêi cã thêi kú l¹i liªn tôc ®iÒu chØnh g©y khã kh¨n cho ng­êi göi còng nh­ ng­êi vay, dÔ hoang mang thiÕu æn ®Þnh vÒ t©m lý.. ViÖc tÝnh to¸n ®iÒu chjØnh l·i sót míi chØ dùa vµo hiÖu øng vÒ h×nh thøc biÓu hiÖn cña chØ sè gi¸ c¶ t¨ng, gi¶m (nÆng vÒ quan ®iÓm “träng tiÒn”. ChØ sè l¹m ph¸t b»ng chØ sè gi¸ c¶ b×nh qu©n b¨ng l·i suÊt t¨ng). Trong khi cßn nhiÒu yÕu tè t¸c ®äng kh¸c lµm cho gi¸ c¶ biÕn ®éng nh­ng chau ®ùoc ph©n tÝch mét c¸ch s©u s¾c vµ chu¨ l­îng ho¸ ®­îc thµnh c¸c tiªu chis cô thÓ ®Î xö lý tæng thÓ. Ch¼ng h¹n, nÕu søc mau cña d©n gi¶m (do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau) sÏ dÉn ®Õn gia c¶ gi¶m (nh×n theo gãc ®é cung cÇu) hoÆc ng­îc l¹i. Trong tr­ßng hîp nµy, nÕu kh«ng ph©n tÝch ®µy ®ñ, t×m hiÓu kü nguyªn nh©n dÉn ®Ðn søc mua gi¶m cña d©n cua, mµ dõng møc c¶m nh©n, dù ®o¸n ®Î quyÕt ®Þnh viÖc thay ®æi laic suóat gi¶m th× chua ®ñ ®é tin cËy ®¶m b¶o tÝnh x¸c thùc, kh¸ch quan cña sù biÕn ®éng ®ã. RÊt cã thÓ bÊt lîi khi ®iÒu chØnh. MÆt kh¸c, yÕu tè t©m lý, së thÝch cña ng­êi d©n trong tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ còng t¸c ®éng ®Õn quan hÖ cung cÇu(cã nh÷ng t¸c ®éng “gi¶”). Vëy ®iÒu cÇn ph¶i lµm lµ t×m tÝn hiÖu thùc vµ ph¶i l­îng ho¸ c¸c yÕu tè t¸c ®éng cô thÓ. + C«ng cô tû gi¸ l©u nay NHNN sö dông ®Ó ®iÒu chØnh t¨ng gi¶m biªn ®é quan hÖ tû gi¸ gi÷a ®ång Viªtj Nam vµ ngo¹i tÖ. Nh­ chóng ta ®· biÕt, lý thuyÕt x¸c ®Þnh tû gi¸ c¨n cø vµo gi¸ c¶ b×nh qu©n cña mét sè lo¹i hµng ho¸ chñ yÕu mçi n­íc. Cã nghÜa, khi gi¸ c¶ b×nh qu©n cña mçi n­íc thay ®æi sÏ ¶nh h­ëng ®Õn quan hÖ tû gi¸. §èi víi ViÖt Nam, viÖc x¸c ®Þnh tû gi¸ chñ yÕu vÉn dùa vµo hiÖn t­îng gi¸ c¶ biÕn ®éng vµ dù ®o¸n nh÷ng t¸c ®éng ®Ó x¸c ®Þnh vµ ®iÒu chØnh. ViÖc ®­a ra nh÷ng c¬ së, tiªu thøc vµ mét ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n cô thÓ cho tõng yÕu tè t¸c ®éng(®o b»ng l­îng gi¸ trÞ) vÉn ®ang lµ nh÷ng vÊn ®Ò tr¨n trë. Ch­a cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu tËp trung c¸c nguån lùc thóc ®Èy CNH- H§H. ThÞ tr­êng tiÒn tÖ ch­a ph¸t triÓn. Ho¹t ®éng ng©n hµng cã nhiÒu biÓu hiÖn ch­a lµnh m¹nh (Qui ®Þnh, qui chÕ ch­a ®­îc chÊp hµnh nghiªm chØnh.. ) ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ chÝnh s¸ch tµi chÝnh quèc gia ch­a thùc sù ¨n khíp víi nhau. Chóng ta t×m hiÓu s©u h¬n vÒ khÝa c¹nh cô thÓ sau. 1. Nh÷ng tån t¹i trong c¬ chÕ l·i suÊt hiÖn hµnh Th¸ng 6/1992 ®· ®­îc NHNN coi lµ mét mèc quan träng, ®¸nh dÊu sù chuyÓn giai ®o¹n tõ chÝnh l·i suÊt l·i suÊt thùc d­¬ng, chÊm døt kh©u cuèi cïng cña sù bao cÊp qua tÝn dông,b¾t ®Çu chÝnh s¸ch l·i suÊt tÝn dông h¹ot ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, nh­ng thùc tÕ ho¹t l¹i hoµn kh¸c. NHNN cßn can thiÖp qu¸ s©u vµo viÖc Ên ®Þnh c¸c møc l·i suÊt cña NHTM, vÉn cßn qui ®Þnh nhiÒu møc l·i suÊt khèng chÕ kh¸c nhau. B¾t ®Çu lµ khung l·i suÊt rêi b©y giê lµ trÇn l·i suÊtvµ chªnh lÖch l·i suÊt. Cho ®Õn nay, hÇu nh­ NHTM ë n­íc ta ch­a t¹o ®­îc nhiÒu nguån vèn dµi h¹n, thÓ hiÖn ë l·i suÊt ng©n hµng cßn mang nÆng t­ duy kinh tÕ thêi bao cÊp, ng­êi göi tiÒn dµi h¹n muèn l·i suÊt cao ng­êi vay vèn dµi h¹n ®ßi l·i suÊt thÊp. Møc l·i suÊt trong c¶ n­íc ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. HiÖn nay viÖc qui ®Þnh møc l·i suÊt thèng nhÊt ch­a t¹o ®­îc sù mÒm dÎo linh ho¹t theo yªu cÇu thÞ tr­êng tõng vïng, khu vùc. Còng nh­ thÞ tr­êng hµng ho¸ trong thÞ tr­êng vèn, møc cung cÇu vÒ vèn ë mçi vïng, mçi khu vùc kh¸c nhau th× ®ßi hái gi¸ c¶ cña vèn tiÒn tÖ còng kh¸c nhau. V× vËy, nÕu qui ®Þnh mét møc gi¸ c¶ thèng nhÊt sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng sö dông c«ng cô l·i suÊt kÐm linh ho¹t. Cßn cã sù chªnh lÖch lín gi÷a l·i suÊt tÝn phiÕu kho b¹c cµ l·i suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm cña ng©n hµng nªn nhiÒu khi ¶nh h­ëng lín ®Õn ho¹t ®äng nguån vèn cña ng©n hµng. Ta biÕt r»ng, tÝn phiÕu kho b¹c lµ mét c¬ quan thuéc bé m¸y qu¶n lý tµi chÝnh nhµ n­íc (kho b¹c nhµ n­íc) thay mÆt chÝnh phñ ph¸t hµnh nh»m huy ®éng tiÒn mÆt trong x· héi theo yªu cÇu c©n ®èi ng©n s¸ch nhµ n­¬cs twngf thêi k×,viÖc vay nµy kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh kiÕm lêi, bëi vËy, th­êng cã møc l·i suÊt cao h¬n l·i suÊt tiÒn göi ng©n hµng. V× vËy, tÝn phiÕu kho b¹c ®· thu hót ®­îc ng­êi cho vay (mua) h¬n lµ göi tiÒn vµo ng©n hµng, lµm cho nh©n hµng khã kh¨n v× gi¶m phÇn nµo vèn huy ®éng, lµm ¶nh h­ëng ®Õn qui m« tÝn dông ®· ®­îc ®Þnh tr­íc theo kÐ ho¹ch, ¶nh h­ëng ®Õn viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ nghÜa vô víi NHNN vµ s©u h¬n n÷a lµ ph¸ vx sù kiÕn thiÕt mÆt b»ng l·i suÊt tÝn dông. Cã thÓ nã,do sù nghÌo nµn vÒ chñng lo¹i c¸c s¶n phÈm ®Çu t­ tµi chÝnh ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng, tiÒn göi tiÕt kiÖm ng©n hµng vÉn t¨ng trong khi l·i suÊt huu ®éng liªn tôc gi¶m xuèng. §øng tr­íc t×nh tr¹ng nµy, hÖ thèng ng©n hµng cho r»ng nhµ n­íc cÇn ph¶i thùc hiÖn chÝnh s¸h béi chi ng©n s¸ch ca0 h¬n. Trong ®ã ng©n s¸ch nhµ n­íc chØ cÊp mét phÇn vèn cho c¸c c«ng tr×nh lín,phÇn cßn l¹i ®Ó chñu c«ng tr×nh t×m kiÕm nguån vèn tõ bªn ngoµi (vay c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i). ViÖc xö lÝ mèi quan hÖ gi÷a l·i suÊt vµ tû gi¸ hèi ®o¸i b»ng viÖc t©­ng nhÑ dÇn l·i suÊt cho vay b»ng VND vµ ®iÒu chØnh l·i suÊt tiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ trong n¨m 1988 lµ kÞp thêi, gãp phÇn ®iÒu hoµ thÞ tr­êng néi, ngo¹i tÖ h¹n chÕ chuyÓn ®æi tõ VND sang ngo¹i tÖ. Tuy nhiªn, viÖc t¨ng nhÑ trÇn l·i suÊt cho vay b»ng VND sÏ g©y thªm khã kh¨n cho s¶n xuÊt kinh doanh trong n­íc, nhÊt lµ khi nÒn kinh tÕ ®ang ë t×nh tr¹ng suy tho¸i. MÆt kh¸c, l·i suÊt tiÒn göi ngo¹i tÖ cña c¸c tæ chøc kinh tÕ t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông gi¶m tõ 1- 15%/n¨m nh­ng tû gi¸ l¹i ®iÒu chØnh t¨ng 15%(theo tû gi¸ chÝnh thøc) t¨ng 135 (theo tû gi¸ giao dÞch trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng). H¬n n÷a, l·i suÊt tæng tiÒn vay ngo¹i tÖ gi¶m nh­ng tû gi¸ hèi ®ãi t¨ng lµm h¹n chÕ nhu cÇu vay b»ng ngoaÞ tÖ cña c¸c doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh dÉn tíi t×nh tr¹ng nÒn kinh tÕ thiÕu vèn. 2. Tû lÖ tÝn dông chung, dµi h¹n t¨ng vµ kh«ng tu¬ng xøng víi tèc ®é t¨ng nguån vèn huy ®éng cña c¸c lo¹i vèn nµy Trong vßng quay kinh tÕ thÞ tr­ßng, nhu cÇu vèn lµ rÊt cao, th× nguån vèn ®Çu t­ tõ ng©n s¸ch hµng n¨m cho ®µu t­ cßn rÊt h¹n hÑp, vèn tù cã cña c¸c doanh ngiÖp rÊt nhá, do vËy c¸c doanh ngiÖp khi vÇn vèn cho s¸n suÊt kinh doanh ®Òu trrong chê vµo nguån vèn chung vµ dµi h¹n cña hÖ thèng ng©n hµng. Trong khi ®ã nguån vèn chñ yÕu cña c¸c NHTM lµ nguån vèn ng¾n h¹n (chiÕm tíi 90%) nªn NHTM kh«ng ®¸p øng ®­îc nu cÇu vèn trung vµ dµi h¹n. T×nh tr¹ng nµy ch­a cã gi¶i ph¸p tèi ­u, míi chØ cã gi¶i ph¸p t×nh thÕ lµ nghµnh ng©n hµnh cho phÐp “ TrÝch 20% tæng nguån vèn ng¾n h¹n sang cho vay trung vµ dµi h¹n”, cßn doanh nghiÖp th× “lÊy ng¨n nu«i dµi “. Sì dic t×nh trang trªn tån t¹i lµ v× : Thø nhÊt, yÕu tè ®Çu tiªn ¶nh h­ëng ®Õn huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng lµ thÞ tr­êng chøng kho¸n ë n­íc ta hiÖn nay ëo dao ®¹n s¬ khai,c¸c s¶n phÈm trrªn thÞ tr­êng t×n tÖ ch­a nhiÒu, ho¹t ®éng ®¬n gi¶n, thuÇn tuý. MÆt kh¸c hÖ thèng ph¸p luËt cßn thiÕu nh÷ng quy ®Þnh toµn diÖn trong viÖc ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®«ngj, tiÕp theo kµ nh÷ng h¹n chÕ cña chÝnh ngµnh ng©n hµng trong mäi ho¹t ®äng, chu chuyÓn nguån vèn cña c¸c doanh nghiÖp. Th­ hai, hiÖn nay nh÷ng ng­êi cã tiÒn nh·n rçi ch­a dïng hÕt th× ch­a t×m kiÕm ®­îc nh÷ng ®Þa chØ tin cËy, b¶n th©n tõng ng©n hµng ch­a kh¨ng ®Þnh ®­îc nh÷ng kho¶n tiÒn dai h¹n th× lîi Ých cña ng­êi göi tiÒn ®ùoc ®¶m b¶o l©u dµi nh­ thÕ nµo, lîi nhuËn bao nhiªu.. Thø ba, c¸c ng©n hµng cßn thiÕu c¸c c«ng cô huy ®äng vèn dµi h¹n vµ thiÕu thÞ truêng thø cÊp ®Ó lu©n chuyÎen vµ t¹o thµnh tÝnh thanh kho¶n dÔ dµng cña c¸c c«ng cô nµy. 3. T¸i cÊp vèn vµ viÖc kiÓm so¸t l­îng tiÒn cung øng Thùc hiªn môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. NHNN ®· sö dông nghiÖp vô t¸i cÊp vèn nh­ lµ c«ng cô ®Ó ®iÒu tiÕt viÖc më réng hay thu hÑp tæng khèi luîng tiÒn hay tæng ph­¬ng tiªn thanh to¸n trong nÒn kinh tÕ. Tõ tæng khèi l­äng tiÒn cung øng ®ùoc phÐp t¨ng lªn hµng n¨m NHNN kiÓm so¸t chÆt chÏ khèi l­äng tÝn dông t­¬ng øng cho c¸c NHTM qua nghiÖp vô t¸i cÊp vèn. Tuy nhiªn, do trong nÒn kinh tÕ ch­a l­u th«ng hèi phiÕu vµ th­¬ng phiÕ nªn NHNN ch­a cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn t¸i cÊp vèn qua t¸i chiÕt khÊu c¸c kú phiÕu th­¬ng m¹i, còng nh­ ch­a t¸i cÊp vèn qua c¸c thÕ chÊp b»ng nh÷ng chøng tõ cã gi¸. Trªn tÇm vÜ m« NHNN vÉn chua kiÓm so¸t ®­î toµn bé c¸c kªnh tÝn dông n»m ngoµi ng©n hµng, nh­ khèi l­äng tÝn dông cña tæng côc ®Çu t­ vµ hÖ thèng kho b¹c. §ay lµ mét m¶ng cña tæng ph­¬ng tiÖn thanh to¸n cÇn n»m trong sù kiÓm so¸t cña NHNN. 4. Nh÷ng tån t¹i trong quy chÕ dù tr÷ b¾t buéc Tõ n¨m 1991, dù tr÷ b¾t buéc ®­îc ¸p dông nh­ mét c«ng cô chñ yÕu ®Ó ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ theo ph¸p lÖnh ng©n hµng, tû lÖ dù trò b¾t buéc cã thÓ ë møc 10 - 35% tæng nguån vèn huy ®éng cña c¸ NHTM. Song xÐt hoµn c¶nh thùc tÕ, tiÒm lùc cña c¸c NHTM ViÖt Nam cßn nhá bÐ vµ møc l¹m ph¸t ®· ®uîc kiÒm chÕ cho NHNN ViÖt Nam quyÐet ®Þnh dù tr÷ b¾t buéc ë møc 10%. Tû lÖ nµy tõ n¨m 1991 tíi nay, nh­ng kû luËt chÊp hµnh cña c¸c NHTM ch­a nghiªm nªn t¸c dông cña c¸c c«ng cô nµy kÐm hiÖu qu¶. 5. Nh÷ng tån t¹i trong tæng nguån vèn huy ®éng vµ møc d­ nî cho vay trong nÒn kinh tÕ bÞ t¨ng chËm N¨m 1998, nh­ ®· biÕt tæng nguån vèn huy ®äng qua hÖ thèng ng©n hµng cã h­íng t¨ng chËm l¹i. NÕu nh­ n¨m 1997 huy ®äng vèn t¨ng 31,5% (qua hÖ thèng ng©n hµng) th× n¨m 1998 chØ cßn 25%, 3 th¸ng ®Çu n¨m 1999 chØ cßn 4,16% so víi ®Çu n¨m (Quý I n¨m 98 t¨ng 5,9%). Thùc tr¹ng cña nÒn kinh tÕ x· héi n­íc ta nhÊt lµ sù t¸c ®éng cña cuéc khñng kho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc, ®· lµm cho nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng hÊp thô vèn cña nÒn kinh tÕ bÞ suy gi¶m nghiªm träng. ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm thu hÑp còng khiÕn tèc ®ä chu chuyÓn vèn trong nÒn kinh tÕ bÞ chËm l¹i, hiÖu qu¶ kinh doanh vµ c¸c nhu cÇu ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp còng bÞ ¶nh h­ëng. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu nµy ®· dÉn ®Õn d­ nî cho vay cña c¸c tè chøc tÝn dông còng cã xu h­ãng t¨ng chËm l¹i. N¨m 1997 d­ nî cho vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông t¨ng 27,2%. N¨m 1998 lµ 19% quý I n¨m 1999 lµ 0,8% hÇn III Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong giai ®o¹n hiÖn nay I. T¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ ®Õn kinh tÕ thÕ giíi vµ ViÖt Nam §ã lµ c¬n b·o (Khñng ho¶ng tµi chÝnh - TiÒn tÖ bïng næ t¹i ch©u ¸ ch¾c h¼n mäi ng­êi cßn nhí. T¹i Th¸i Lan vµo 2/7//1997 sau ®ã trµn qua c¸c n­íc Philipin, Maliaxia, Indonxia,Hµn quèc, NhËt b¶n.. Vµ gÇn nh­ tµon khu vùc ®Òu bÞ ¶nh h­áng nÆng nÒ. Nguyªn nh©n c¬n b·o ®· ®ùoc c¸c nhµ kinh tÕ ph©n tÝch, nghiªn cøu gÇn bèn n¨m qua. Xin nªu lªn c¸c nguyªn nh©n c¬ b¶n nh­ :NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn víi tèc ®é rÊt cao v­ît qu¸ kh¶ n¨g néi t¹i cña nÒn kinh tÕ, ChÝnh s¸ch ®Çu t­ bÊt hîp lý vµ kh«ng hiÖu qu¶, chÊt l­îng kÐm, nî qu¸ h¹n t¨ng nhanh, hÖ thèng ng©n hµng t­ nh©n kÐm hiÖu qu¶, vai trß qu¶n lý kinh tÕ cña chÝnh phñ yÕu, t×nh tr¹ng tham nhòng bª bèi gia t¨ng, thi hµnh chÝnh s¸ch tù do ho¸ thÞ tr­¬ng tµi chÝnh, ®ång tiÒn gÇn nh­ buéc chÆt víi ®ång USD 13 n¨m kh«ng ®æi, C¸n c©n th­¬ng m¹i tõ nhËp siªu c¸n c©n v·ng lai th©m hôt ë tû lÖ cao. VÝ dô nh­ :N¨m 1996 ë Th¸i Lan lµ 9,1% GDP, Indinonexia lµ 3,5% GDP Malaixia lµ 8,6% GDP. Nî n­íc ngoµi qu¸ lín (Hµn quèc 153 tû USD Indonexia 133,3tû USD, Th¸i lan 92,9tû USD, Philippin 39,4 tû USD, Malaisia 28,9 tû USD). Dù tr÷ ngo¹i tÖ thÊp Indonexia 19,3 tû USD, Th¸i lan 28tû USD Philippin 8,3tû USD Mal¸iia 21,1tû USD)d©n chóng kh«ng tin t­ëng ë chÝnh phñ, dÔ bÞ ho¶ng lo¹n, bÞ c¸c nhµ ®Çu c¬ chøng kho¸n tÊn c«ng (Geogre Soros vµo th¸ng n¨m 1997). T¸c ®éng cña cuéc khñng kho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ ®Õn kinh tÕ ViÖt Nam. ViÖt Nam n»m trong khu vùc x¶y ra c¬n b·o tiÒn tÖ, v¶ l¹i cã nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¨n bÖnh khñng ho¶ng tµi chÝnh ®iÒu cã t¹i ViÖt Nam. NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao, c¬ cÊu ®Çu t­ ch­a hîp lý, hiÖu qu¶ kinh tÕ kÐm, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp ®Æc biÖt lµ trong doanh nghiÖp nhµ cã kho¶ng 63% doanh nghiÖp nhµ n­íc ho¹t n®éng kh«ng cã hiÖu qu¶, trong ®ã cã 35% doanh nghiÖp nhµ n­íc thua lç. §Çu t­ qu¸ nhiÒu vµo lÜnh vùc bÊt ®éng s¶n (kh¸ch s¹n nhµ hµng, v¨n phßng cho thuª,®Êt ®ai.. ) ®Õn nay ®· cã dÇu hiÖu cung v­ît cÇu. HÖ thèng ng©n hµng yÕukÐm, chÊt l­îng tÝn dông yÕu kÐm, nî qu¸ h¹n cao (n¨m 1997 t¹i c¸c ng©n hµng t¹i c¸c ng©n hµng ë thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ 19,3%, c¶ n­íc kho¶ng 10%) Ng©n s¸ch nhµ n­íc béi chi ë cÊp ®é cao n¨m 1997 lµ 3,5% GDP t¨ng gÊp 3 lÇn so víi n¨m 1996 (1,2% GDP). C¸n c©n th­¬ng m¹i nhËp siªu víi møc gia t¨ng n¨m 1994 lµ 1771,8 triÖu USD, n¨m 1995 lµ 2706,5 triÖu USD, n¨m 1996 lµ 3859,3 triÖu USD, n¨m 1997 lµ 2370 triÖu USD, lµm cho c¸n c©n v·ng lai th©m hôt ë tû lÖ lín, n¨m 1996 lµ 11,2% GDP, n¨m 1997 lµ 5,5% GDP. Nî n­íc ngoµi trªn 8 tû USD. Dù tr÷ ngo¹i tÖ thÊp: n¨m 1995lµ 1798 triÖ USD, n¨m 1997 lµ 2260 triÖu USD t­¬ng ®­¬ng 10 lÇn xuÊt khÈu. Tû gi¸ hèi ®o¸i ®­îc gi÷ gÇn nh­ cè ®Þnh víi USD trong 3 n¨m 1994- 1995- 1996 víi tû gi¸ 11000VND/USD, trong khi USD liªn tôc t¨ng gi¸ so víi ngo¹i tÖ kh¸c trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Tuy nhiªn, do ViÖt Nam ch­a cã thÞ tr­êng chøng kho¸n thø cÊp ®ång tiÒn VN ch­a ®­îc tù do chuyÓn ®æi, chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi kh¸ chÆt chÏ, ®Çu t­ n­íc ngoµi chñ yÕu lµ ®Çu t­ tr­c tiÕp (FDI) cho nªn hä kh«ng thÓ rót vèn å ¹t nh­ ë Th¸i Lan. Tõ ®ã ¶nh h­ëng cña “c¬n b·o tiÒn tÖ” ®Õn kinh tÕ tµi chÝnh ViÖt Nam sÏ kh«ng lín, nÕu cã biÖn ph¸p ®Ò phßng vµ ®èi phã thÝch hîp. C¸c chØ tiªu kinh tÕ vÜ m« cña ViÖt Nam 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 T¨ng tr­áng GDP(%) 4,9 6,0 8,6 8,1 8,8 9,5 9,4 9,0 L¹m ph¸t (% CPI) 60,0 67,5 17,6 5,2 14,4 12,7 4,5 4,0 T¨ng tr­ëng cung tiÒn M2(%) 32,4 78,7 33,7 19,0 21,3 30,2 28,0 - Th©m hôt ng©n s¸ch (%) - 8,8 - 4,4 - 7,6 - 4,9 - 4,1 - 0,4 - TiÕt kiÖm trong n­íc (%) 6,1 16,5 20,2 16,0 16,9 17,1 17,7 18,0 Tµi kho¶n v·ng lai (%GDP) - 5,6 - 1,9 - 0,7 - 8,3 - 6,9 - 9,8 - 16,2 - 8,6 Dù tr÷ ngo¹i tÖ (triÖu USD) 24 27 465 404 876 1376 1921 2300 Nî dµi h¹n n­íc ngoµi (%GDP) 14,6 15,3 17,7 17,7 19,6 11,32 10,95 10,14 §¸p øng sè th¸ng nhËp khÈu 0,2 0,2 2,2 1,4 2,1 2,2 2,1 3,2 Nguån :APEG, The Finacia Times. 1998 vµ B¸o c¸o th­êng niªn 1997 NHNN 1997 Ng©n hµng Nhµ n­íc S¶n xuÊt trong n­íc vèn ®· khã kh¨n, nay bÞ hµng ngo¹i trµn vµo do gia rÎ, tõ ®ã gay ra t×nh tr¹ng ®×nh ®èn trong s¶n xuÊt, kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng©n hµng gi¶m sót. §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi , yÕu tè quan träng trong nÒn kinh yÕ ViÖt Nam còng bÞ ch÷ng l¹i. N¨m 1997 tæng vèn ®Çu t­ ®· cÊp giÊy phÐp cho c¸c dù ¸n FDI lµ 5,5 tû USD trong khi ®ã n¨m1996 lµ 9,2 tû USD, n¨m th¸ng ®Çu n¨m 1998 cã 93 dù ¸n dd­îc cÊp giÊy phÐp víi vèn ®Çu t­ ®¨ng ký lµ 1151 tû USD. KÓ tõ khi cã luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi (1987- 6/1988) vµo ViÖt Nam ®· cÊp gi¸y phÐp víi vèn ®¨ng ký lµ 32,3 tû USD cho 2437 dù ¸n. §iÓm ®¸ng l­u ý lµ 70% ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam trong thêi gian qua lµ c¸c n­íc ch©u ¸: Malaixia, Thai lan,singapore, NhËt b¶n, Hµn quèc.. §èi víi nhiÒu ng­êi, cuéc khñng ho¶ng ch©u ¸ lµ mét minh chøng cho r»ng c¸c nguån vèn lu«n cã tÝnh mÊt æn ®Þnh v× vËy mang l¹i nh÷ng hËu qu¶ xÊu cho chÝnh nÒn kinh tÕ ch©u ¸. Nh÷ng luång vèn lu«n thay ®æi lµm cho chÝnh s¸ch s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña c¸c nÒn kinh tÕ nhá míi næi trë nªn hÕt søc phøc t¹p. Nguyªn nh©n s©u xa cña sù sôp ®æ hÖ thèng tµi chÝnh ë ch©u ¸ chÝnh lµ do sù kiÓm so¸t vèn. Nh­ng viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c luång chu chuyÓn vèn b¶n th©n nã kh«ng thÓ ch÷a trÞ cho nh÷ng néi t¹i yÕu kÐm trong nÒn kinh tÕ ch©u ¸. Vµ v× vËy hiÖu qu¶ cña c¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸y vèn ®Ó b¶o vÖ nÒn kinh tÕ còng lµ hÕt søc mong manh. cô thÎ ë ViÖt Nam n¨m 1998 nhµ n­íc bè trÝ kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n tËp trung víi tæng møc vèn ®Çu t­ lµ 14028,3 tû ®ång (vèn trong n­íc: 8088,3 try ®ång, vèn ngoµi n­íc 5940,4 tû ®ång), trong ®ã: C¸c c«ng tr×nh dù ¸n cho c¸c hé, nghµnh T¦ qu¶n lý lµ:929,4 tû ®ång (vèn trong n­íc 4781,4 try ®ång, vèn ngoµi n­íc 4510 tû ®ång). C¸c c«ng tr×nh do ®Þa ph­¬ng qu¶n lý lµ 4730 tû ®ång. VÒ mÆt h×nh thøc, gi¸ tfÞ khèi l­îng thùc hiÖn lµ v­ît kÕ ho¹ch nhµ n­íc giao (®Çu n¨m vµ bæ sung trong n¨m). Xong thùc chÊt gi¸ trÞ khèi l­îng trong n¨m kÕ ho¹ch kh«ng ®¹t. Nh÷ng con sè d­íi ®©y minh chøng cho ®iÒu ®ã. Gi¸ trÞ khèi l­îng thùc hiÖn 15417,5 tû ®ßng b»ng 109,9% so víi kÕ ho¹ch. Gi¸ trÞ khèi l­îng trong kÕ ho¹ch chØ thùc hiÖn ®­îc 12449,4 tû ®ång b»ng 88,03% kÕ ho¹ch ®­îc giao. Mét vai con sè trong b¶ng cho ta nh×n nhËn b¶n chÊt cña vÊn ®Ò nµy. Gi¸ trÞ khèi l­îng thùc hiÖn vµ vèn cÊp thanh to¸n ®¬n vÞ : Tû ®ång Gi¸ trÞ khèi l­îng thùc hiÖn ®Õn 31/12/1998 Luü kÕ cÊp vèn tõ ®Çu n¨m KH ®Õn 31/1/99 Tæng sè Trong KH Tæng sè : - Vèn trong n­íc - Vèn ngoµi n­íc Trung ­¬ng qu¶n lý - Vèn trong n­íc - Vèn ngoµi n­íc §Þa ph­¬ng qu¶n lý - Vèn trong n­íc - Vèn ngoµi n­íc 15417,5 10804,2 4613,3 9157,7 5656,9 3500,8 6259,8 5147,2 1112,6 12349,4 7736,0 4613,4 8013,2 4512,4 3500,8 4336,2 3223,6 1112,6 12275,96 7662,6 4613,4 8002,1 4501,3 3500,8 4373,8 3161,2 112,6 Nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña nguån vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi giai ®o¹n 1991- 1998 Trong 5 n¨m (1991- 1995) vèn ®Çu t­ thùc hiÖn toµn x· héi lµ:193,537 tû ®ång (tÝnh theo gi¸ trÞ hiÖn hµnh) t­¬ng ®­¬ng 18,6 tû USD. Trong ®ã, vèn ®Çu t­ trong n­íc lµ 137,305 tû ®ång chiÕp 29%. Vèn ®Çu t­ trong n­íc thuéc khu vùc nhµ n­íc 70,011 tû ®ång (bao gåm vèn NSNN, tÝn dông nhµ n­íc, doanh nghiÖp nhµ n­íc Çu t­) chiÕm 36,1% b×nh qu©n hµng n¨m t¨ng 16%. Khu vùc ngoµi nhµ n­íc ®· ®Çu t­ 67,294 tû ®ång, chiÕm 37,7% so víi ®Çu t­ trong n­íc. Trong 3 n¨m (1996- 1998) tæng møc vèn ®Çu t­ toµn x· héi thùc hiÖn lµ 253,614 tû ®ång t­¬ng ®­¬ng kho¶ng 21 tû USD. So víi môc tiªu huy ®éng vèn ®Çu t­ toµn x· héi cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 1996- 2000 lµ 42 tû USD th× 3 n¨m 1996- 1998 ®· thùc hiªn ®­îc kho¶ng 48- 50%. Nguån vèn ®Çu t­ huy ®éng toµn x· héi ngµy cµng t¨ng so víi GDP. N¨m 1989 chØ ®¹t :8- 9% GDP th× n¨m 1991 ®¹t 15,22 n¨m 1993 ®¹t 21%, n¨m 1995 ®¹t 26,3% n¨m 1996 ®¹t 26,9% n¨m 1997 ®¹t 27,5%, n¨m 1998 Vèn ®Çu t­ hiÖn toµn x· héi 1996 - 1998 Nguån vèn huy ®éng 1996 1997 1998 Tæng 3 n¨m 96 - 98 Tû ®ång % Tû ®ång % Tû ®ång % Tû ®ång % Tæng vèn ®Çu t­ Vèn nhµ n­íc Vèn ngoµi QD Vèn d©n c­ Vèn FDI HÖ sè ICOR 77814 30614 21773 15000 26400 - 100 39,4 28,0 20,1 33,9 3,04 90800 3800 22000 14734 30800 - 100 41,9 24,2 16,2 33,9 3. 49 85000 3900 20000 13500 26000 - 100 45,9 23,5 15,9 30,06 3,6 253614 107614 63733 43843 83200 - 100 42,43 25,19 17,28 32,80 II. Nh÷ng ®Þnh h­íng c¬ b¶n x©y dùng vµ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ë n­íc ta trong thêi gian tíi. NÒn kinh tÕ ViÖt Nam tr¶i qua bao nhiªu giai ®o¹n th¨ng trÇm nh­ng cho ®Õn nay ®· ®¹t ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ ®¸ng mõng. ViÖc ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ tõ ®ã suy ®o¸n sù vËn ®éng cña nã trong t­¬ng lai lµ hÕt s­cs cÇn thiÕt cho viÖc ho¹ch ®Þnh bÊt cø mét chÝnh s¸h kinh tÕ nµo. Nh×n chung, cã thÓ thÊy nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay vÉn cßn ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu khã kh¨n, bÊt cËp h¬n c¬ chÕ thÞ tr­êng vÉn ®ang trong qu¸ tr×nh thiÕt lËp, qu¶n lý nhµ n­íc vÉn cßn kÐm hiÖu lùc, ho¹t ®éng cña khu vùc doanh nghiÖp nhµ n­íc ch­a ®¹t hiÖu qu¶ cao.. trong nh÷ng n¨m tíi, c¸c c©n ®èi vÜ m« cã nhiÒu khã kh¨n h¬n, ®Æc biÖt lµ c©n ®èi ng©n s¸ch, c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ, l¹m ph¸t, ¸p lùc vÒ lao ®éng vµ viÖc lµm lín, cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh khu vùc cßn ¶nh h­ëng nhiÒu, thªm vµo ®ã l¹i ¶nh h­ëng cña thiªn tai mµ chóng ta vÉn ch­a kh¾c phôc hÕt (5/11/1999). Tuy nhiªn, nh÷ng thuËn lîi cã thÓ nh×n thÊy tr­íc sù æn ®Þnh chÝnh trÞ x· héi. Sù lín m¹nh cña thÕ vµ lùc nÒn kinh tÕ ViÖt Nam qua nhiÒu n¨m ®æi míi, quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cßn nhiÒu c¬ héi ®Ó t¨ng thªm tiÒm lùc kinh tÕ th«ng qua ho¹t ®éng th­¬ng m¹i, ®Çu t­, gãp phÇn hç trî c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ, ®ång thêi c¸c chÝnh s¸ch ®· triÓn khai trong nh÷ng n¨m tr­íc sÏ ph¸t huy t¸c dông tèt. Nh­ vËy, giai ®o¹n tíi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cßn ph¶u ®èi ®Çu víi rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ viÖc gi÷ v÷ng møc t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÎn lµ r¸t khã, ®ßi hái sù hoµn thiÖn dÇn cña tÊt c¶ cc¸ chÝnh s¸ch kinh tÕ, trong ®ã cã chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, mét c«ng cô h÷u hiÖu t¹o nªn mét phÇn nh÷ng thµnh c«ng trong giai ®o¹n qua vµ sÏ lµ c«ng cô ®¾c lùc trong giai ®o¹n tíi. 1. §iÒu hµnh cung øng tiÒn tÖ Ng©n hµng nnhµ n­íc cÇn tiÕp tôc thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ chÆt chÏ, trong ®ã kiÎm so¸t khèi l­îng tiÒh cung øng,võa ®¸p øng ®Çy ®­ yªu cÇu ph­¬ng tiÖn thanh to¸ncña nÒn kinh tÕ theo tÝn hiÖu thÞ tr­êng, võa kÞp th¬q× cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó thu hót tiÒn mÆt vÒ, gi¶m bvít søc Ðp l¹m ph¸t khèi l­îng tiÒn tÖ t¨ng thªm chØ lµ mét chØ tiªu cã ®Þnh h­íngNHTU phaØ theo dâi diÔn biÕn cña ho¹t ®éng kinh tÕ, cña sù biÕn ®æi l­îng®éng gi¸ c¶ vµ tû gi¸ hèi ®o¸i dÓ ®iÒu chØnh kÞp thêiviÖc cung øng tiÒn sao cho viÖc t¨ng gi¶m khèi l­îng tiÒn tÖ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ c¶ thÞ tr­êng vµ lµm t¾c nghÏn l­u th«ng. ViÖc ®iÒu chØnh nµy ph¶i thùc hÖn th«ng qua c¸c nhu cÇu ®èi øng t¹o ra trong lÜnh vùc t¹o tiÒn b»ng c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông vÒ ngo¹i hèi. Tong qu¸ tr×ng ®iÒu hµnh, c¨n cø vµo tÝn hiÖu cña thÞ tr­êng NHNN cÇn ®iÒu hoµ khèi l­îng tiÒn cung øng vµo c¸c môc tiªu cho thÝch hîp vµ ph­¬ng thøc cung øng tiÒn th«ng qua c¸c kªnh: - Mua ngo¹i tÖ cho quÜ dù tr÷ - CÊp tÝn dungj cho NHTM th«ng qua ch­¬ng tr×nh tÝn dông cña nhµ n­íc, vèn cho ng©n hµng phôc vô ng­êi nghÌo. - Cho vay t¸i cÊp vèn, t¸i chiÕt khÊu. - CÊp ®ñ vèn ®iÒu lÖ cho doanh nghiÖp nhµ n­íc. - T¨ng vèn ®iÒu lÖ cho NHTM quèc doanh - NhiÖp vô thÞ tr­êng më. 2. ChÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi vµ ®iÒu hµnh tû gi¸ 2.1. ChÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi §Ó triÖt tho¸i hiÖn t­îng g¨m gi÷, ®Çu c¬, ®µo hèi ngo¹i tÖ vµ tËp trung h¬n n÷a l­îng ngo¹i tÖ vao sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. NghÞ ®Þnh 63/N§- CP(17/8/1998)vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi trong t×nh h×nh míi vµ ngµy 12/9/1998 chÝn phñ ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 173/Q§- TTg vµ nghÜa vô b¸n vµ quyÒn mua ngo¹i tÖ cña ng­êi c­ tró lµ tæ chøc trªn c¬ së tû lÖ kÕt hèi b¸t buéc 80% sè ngo¹i tÖ tõ tµi kho¶n v·ng lai. ChÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi ph¶i h­íng tíi môc tiªu chñ yÕu lµ b¶o vÖ ®ång tiÒn ViÖt Nam, t¹o tiÒn ®Ò cho t­¬ng lai cã mét ®ång tiÒn ViÖt Nam chuyÓn ®æi. ChÝnh s¸ch qu¶n kýa ngo¹i hèi cÇn ®­îc kÕt hîp chÆt chÏ víi chÝnh s¸ch nho¹I th­¬ng ®Ó cã kÕt qu¶ béi thu trong c¸n c©n th­¬ng m¹i, æn ®Þnh tû gi¸ hèi ®o¸i t¨ng dù tr÷ ngo¹i tÖ. C¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ ph¶i ®­îc sö dông nh­ mét c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m«. NHNN ph¶i ph©n tÝch ®iÒu chØnh c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ ®Ó ®¶m b¶o c©n b»ng hîp lý trong giao dÞch ®èi ngo¹i. 2.2. §iÒu hµnh tû gi¸ ChÝnh s¸ch tû gi¸ lµ mét bé phËn cña chÝnh s¸ch tiªn tÖ vµ cã nhiÖm vô ®¶m b¶o æn ®Þnh tiÒn tÖ, kiÒm chÕ l¹m ph¸t gãp phÇn t¨ng tr­ëng kinh tÕ ë møc ®é cao, bÒn v÷ng. víi t­ c¸ch lµ mét chÝnh s¸ch tû gi¸ ph¶i h­íng vµo thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu cã tÝnh ®Æc thï cña m×nh: - æn ®Þnh tû gi¸ dùa trªn mèi t­¬ng quan cung cÇu trªn thÞ tr­êng dÓ khuyÕn khÝch xuÊt khÈu,c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ vµ t¨ng dù tr÷ ngo¹i tÖ. - Tõng b­íc n©ng cao uy tÝn ®ång tiÒn ViÖt Nam: ®ång thêi tµo ra c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ®ång tiÒn ViÖt Nam trë thµnh ®ång vtiÒn chuyÓn ®æi. - Phèi hîp chÆt chÏ víi chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng ®« la ho¸ trong nÒn kinh tÕ. ChÝnh s¸ch tû gi¸ ph¶i h­íng vµo xö lý vµ ®iÒu hµnh tû gi¸ theo ®uóng b¶n chÊt vèn cã cña nã- lµ mét c¬ chÕ thÞ tr­êng. ChÝnh s¸ch tû gi¸ ph¶i hç trî tèt nhÊt cho chÝnh s¸ch xuÊt khÈu ®Ó c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n t¨ng dù tr÷ ngo¹i tÖ. ChÝnh s¸ch tû gi¸ kh«ng ®­îc t¸ch rêi sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. Lùa chän chÕ ®é tû gi¸ th¶ næi cã sù ®iÒu ttiÕt cña nhµ n­íc. §æi míi c¬ chÕ ®iÒu hµnh tû gi¸ theo h­íng tù do ho¸ dÇn. NHNN nªn më réng biªn ®é giao dÞch tõ tõ ®ång thêi c©n ph¶i ®iÒu chØnh t¨ng dÇn tû gi¸ chÝnh thøc. Cã nh­ vËy míi tr¸nh ®­îc sù x¸o trén thÞ tr­êng vµ kiÒm chÕ tû gi¸ thÞ tr­êng tù do ®Ó tû gi¸ chÝnh thøc ë møc chªnh lÖch kh¸ xa so víi tû gi¸ giao dÞch cña NHTM vµ tû gi¸ thÞ tr­êng tù do lµ kh«ng hîp lý. Khi n©ng cao dù tr÷ ngo¹i tÖ cña nµh nøoc t­¬ng xøng nhÞp ®é t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ khèi l­îng ngo¹i tÖ ®ang cã trªn thÞ tr­êng ë n­íc ta. TËp trung dù trò ngo¹i tÖ vµo mét ®Çu mèi trung t©m lµNHNN. ChuÈn x¸ ho¸ c¸c chØ sè kinh tÕ vÜ m« nh­ l¹m ph¸t l·i suÊt thùc tr¹ng c¸n c©n thanh to¸n, nî n­íc ngoµi ®Ó gióp cho nhµ n­íc lùa chän ph­¬ng ¸n ®iÒu chØnh tû gi¸ cã hiÖu qu¶ h¬n. Ph¶i t¹o thªm nhiÒu ph­¬ng tiÖn chuyÓn gi¸ trÞ lµm ph­¬ng tiÖn l­u th«ng, thanh to¸n gi¶m bíi ¸p lùc nhu cÇu tiÒn mÆt trong l­u th«ng. C¶i c¸ch hÖ thèng thanh to¸n, khuyÕn khÝch ng­êi d©n më tµi kho¶n sÐc c¸ nh©n vµ thanh to¸n qua hÖ thèng ng©n hµng. Cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng, mét c¬ së h¹ tÇng rÊt quan träng ®Ó NHNN can thiÖp vµ ®iÒu chØnh tû gi¸. Xö lý tèt mèi quan hÖ tû gi¸ vµ l·i suÊt bëi tû gi¸ cã xu h­íng gi¶m th× ng­êi ta quan t©m ®Õn laÜ suÊt vµ ng­îc l¹i. 3. ChÝnh s¸ch huy ®éng vèn vµ tÝn dông 3.1. VÒ huy ®éng vèn Theo ®Þnh h­íng cña ®¶ng vµ nhµ n­íc vÒ t¨ng c­êng huy ®éng vèn thóc ®Èy tÝch luü néi bé nÒn kinh tÕ khuyÕn khÝch tiÕt kiÖm, ®Æc biÖt lµ c¸c h×nh thøc vµ biÖ ph¸p huy ®éng vèn ng¾n h¹n, vèn trung vµ dµI h¹n ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®ua tiÒn göu vµo hÖ thèng ng©n hµng trªn GDP hµng n¨m ta­ng 30%, gãp phÇn thóc ®Èy c«ng cuéc CNH- H§H ®Êt n­íc, t¸c ®éng vµo qu¸ tr×nh chuyÓn dÞc c¬ cÊu kinh tÕ gi÷a c¸c ngµnh, cac¸ thµnh phÇn. §Ó th­c hiÖn môc tiªu ®ã, mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ c¶i tiÕn h×nh thøc huy ®éng vèn. B»ng c¸c h×nh thøc huy ®éng tiÕt kiÖm phong phó víi l·i suÊt cao nh­ hiÖn nay, hÖ thèng ng©n ngµng ®· thu hót ®­îc phÇn lín sè tiÒn nhµn rçi trong d©n c­. §Èy m¹nh viÖc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒ kinh tÕ nãi chung vµ më réng dÇn viÖc ®ã trong khu vùc d©n c­ nãi riªng, sÏ cho phÐp thun hut s, tËn dông ®ùoc sè tiÒn nhµn rçi nµy. Më réng c¸c h×nh thøc ¸p dông m¸y tù ®éng thanh to¸n vµ ró tiÒn tù ®éng (ATM) ®Èy m¹nh viÖc sö dungj thÎ thanh to¸n. ViÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn mét thÞ tr­êng vèn hÊp dÉn s«i ®éng, trë nªn cÊp thiÕt nh»m t¹o ra nhiÒu h×nh thøc ®Çu t­ vèn phong phó, ®a d¹ng, thñ tôc thuËn lîi mua b¸n, chuyÕn nh­îng nîi d­ãi h×nh thøc trao ®ái c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ dÔ dµng cho nh©n d©n, c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc tham gia còng nh­ viÖc t¹o ®iÒu kiÖn vÒ chÕ ®é, thñ tôc phôc vô ngueoe× göi, thuËn tiÖn, dÔ dµng, rót ng¾c thêi dan cho mçi kh¸ch hµng. §èi víi c¸c tÝn phiÕu,tr¸i phiÕu NHTM, nghiªn c­u c¸c h×nh chiÕt khÊu, chuyÓn nh­îng t¹o ®iÒu kiÖn thø cÊp cho c¸c giÊy tê nµy l­u th«ng dÒ dµng cã ngi· lµ më réng kªnh huy ®éng vèn dåi dµo tiÒm n¨ng vµ thu hót c¸c ngån vèn kh¸c (ph¸ hÇnh tr¸i phiÕu ra thä tr­êng quèc tÕ). Thùc chÊt lµ nhanh chãng h×nh thµnh thÞ tr­êng chømg lhãn. NHNN phèi hîp víi c¸c bé nghµnh liªn quan tiÕp tôc hoµn thiÖn quy chÕ quü b¶o toµn tiÒn göi vµ nhanh chãng ®­a néi dung nµy trong luËt c¸c tæ chøc tÝn dông vµo thùc tÕ. 3.2. VÒ tÝn dông ®èi víi nÒn kinh tÕ N©ng cao chÊt l­îng tÝn dông ng©n hµng lµ mèi quan t©m bøc xóa kh«ng chØ riªng ngµnh ng©n hµng. QuyÕt ®Þnh 324/1998/Q§- NHNN1 (30/9/1998) cña Thèng ®èc NHNN ViÖt Nam vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ cho vay cña tæ chøc tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng cã quy ®Þnh vÒ ph­¬ng thøc cho vay tõng lÇn vµ ph­¬ng thøc cho vay theo h¹n møc tÝn dông. hai ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam vµ ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam ®· cã v¨n b¶n thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy vµ ®Òu quy ®Þnh chØ dïng ph­¬ng thøc cho vay theo h¹n møc tÝn dông cho c¸ doanh ngiiÑep cã tÝn nhiÖm cao vµ cã vßng quay vèn nhanh. ViÖc ®iÒu chØnh l·i suÊt hîp lý cã ý ngi· tu¬ng quan víi tû gi¸ vµ l·i xuÊt sao ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi göi. ViÖc quy ®Þnh thÕ chÊp vµ møc ®é thÕ chÊp tuú théc tÝn nhiÖm cña ng­êi vay lµ chÝnh, kh«ng cøng nh¾c vÒ møc vµ ph©n biÖt ®èi t­äng, thµnh phÇn kinh tÕ. CÇn t¨ng c­êng kh¶ n¨ng ph¸t mai nhanh ®Ó thu håi vèn. Vµ coi träng hiÖu qu¶ cho vay lÊy ®ã lµm tiªu chuÈn hµng ®Çu ®Ó më réng ®èi t­îng vay vèn vµ khuyÕn khÝch ®Çu t­ ph¸t triÓn. Chó träng hç trî cho vay c¸c dù ¸n, c¸c ®¬n vÞ lµm hµng xuÊt khÈu, ®­a vèn ®óng lóc vµ t×nh h×nh gi¸ c¶ trong n­íc vµ quèc tÕ. CÇn xö lý nhanh c¸c tµi s¶n thÕ chÊp, nhÊt lµ bÊt ®éng s¶n cã g¾n quyÒn sö dông ®Êt cña c¸ doanh nghiÖp ph¸ s¶n theo chØ ®¹o cña chÝnh phñ. §Èy m¹nh viÖc chÊn chØnh, cñng cè hÑ thèng ng©n hµng trong viÖc qu¶n lý kiÓm so¸t, thÈm ®Þnh cho vay vµ sö dông vèn, còng nh­ n©ng cao n¨ng lùc, tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chø, c¸ nh©n trong ho¹t ®éng ng©n hµng. X¸c ®Þnh râ môc tiªu æn ®Þnh gi¸ trÞ ®ång tiÒn, duy tr× sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. 4. §iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ víi c«ng cô qu¶n lý 4.1.Dù tr÷ b¾t buéc Th«ng qua viÖc thùc hiÖn chÕ ®ä dù tr÷ b¾t buéc NHNN ®iÒu hµnh tæng ph­¬ng tiÖn thanh to¸n qua c¬ chÕ t¸c ®éng ®Ðn khèi l­îng vµ gi¸ tÝn dông cña c¸c NHTM. Muèn c«ng cô nµy trë nªn cã hiÖu qu¶ h¬n th× tr­íc m¾t ph¶i hoµn thiÖ tõng bøoc c¸ v¨n b¶n ph¸p lý trong lÜnh vùc nµy, linh ho¹t ®iÒu chØnh tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ (hiÖn nay lµ 6%). NHNN cã thÓ hoµn l¹i sè tiÒn l·i mµ NHTM ph¶i tr¶ cho kh¸ch hµng cã tiÒn gtöi ®Ó ®¶m b¶o cho NHTM kinh doanh cã l·i. CÇn thång nhÊt mét tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc cho c¸ lo¹i tiÒn göi cã kú h¹n vf kh«ng cã kú h¹n. Thèng nhÊt nhËp sè tiÒn dù tr÷ b¾t buéc vµo mét tµi kho¶n tiÒn göi kh«ng kú h¹n vµ qu¶n lý theo h¹n møc ;th­ch hiÖn viÖc truy ®æi hay hoµn l¹i tiÒn l·i sè tiÒn l·i, sè tiÒn hôt møc hay vùot møc dù trò, xö ph¹t ngiªm ngÆt ®èi víi c¸c tr­êng hîp vi ph¹m. 4.2. ChÝnh s¸ch l·i suÊt §©y lµ c«ng cô ®· sö dông hiªum qu¶ trong suèt nh÷ng n¨m qua, vµ ch¾c ch¾n sÏ lµ c«ng cô thiÕt yÕu trong nh÷ng n¨m tíi. bëi chÝnh l·i suÊt lµ chÝnh s¸ch quan träng hµng ®Çu trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña ViÖt Nam hiÖn nay. NHNN vÉn thùc hiÖn vai trß kiÓm so¸t vµ ®Þnh h­íng møc l·i suÊt cho vay cña hÖ thèng NHTM d­ãi hinhf thøc quy ®Þnh møc l·i suÊt trÇn cho vay tèi ®a cña c¸ tæ chøc tÝn dông ®èi víi nÒn kinh tÕ. Nh÷ng n¨m tíi cÇn ¸p dông l·i suÊt trùc tiÕp, võa ¸p dông l·i suÊt gi¸n tiÕp, nh­ng ¸p dông l·i suÊt trùc tiÕp lµ chñ yÕu th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh vµ c«ng bè l·i suÊt trÇn (l·i suÊt sµn) lµ l·i suÊt c¬ b¶n ®i ®«i víi l·i suÊt t¸i cÊp vèn (®ang ë giai ®o¹n ®Çu). V× sù c¹nh tranh lµnh m¹nh vµ an toµn hÖ thèng, chóng ta cÇn chuyÓn sang c¬ chÕ khèng chÕ l·i suÊt tiÒn göi tèi ®a lµm l·i suÊt c¬ b¶n theo th«ng lÖ quèc tÕ. §iÒu chØnh l·i suÊt ph¶i nh¹y bÐn, mang tÝnh thêi cuéc, phï hîp víi biÕn ®éng cña thÞ tr­êng theo quan hÖ cung cÇu vÒ vèn, theo møc ®ä l¹m ph¸t ®­îc khèng chÕ theo s¸t c¸c môc tiªu cña tµi chÝnh tiÒn tÖ. ThÞ tr­êng néi tÖ liªn ng©n hµng cÇn ®­îc cñng cè vµ hoµn thiÖn ®Ó ngµy cµng ph¸t triÓn vµ ngµy cµng ho¹t ®éng hiÖu qu¶ trªn thÞ truêng tiÒn tÖ. 4.3. NghiÖp vô thÞ tr­êng më NghiÖp vô thÞ tr­êng më ®­îc coi lµ c«ng cô qua träng bËc nhÊt trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. ë ViÖt Nam hiÖn nay, thÞ tr­êng më ch­a thùc sù trë thµnh c«ng cô ®ãng vai trß ®Ó NHNN ®iÒu tiÕt møc cung øng tiÒn tÖ. V× vËy ®eer sím cã thÕ ®­a nghiÖp vô thÞ tr­êng më vµo ho¹t ®éng, xin kiÕn nghÞ mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n sau : Chóng ta cÇn hoµn thiÖn c¬ chÕ tæ chøc, ®iÒu kiÖn c«ng nghÖ. Cô thÓ NHNN vµ c¸c bé m¸y cÇn, c¸c chuyªn gia tµ chÝnh tiÒn tÖ giái chuyªn m«n theo dâi, ph©n tÝch ®¸nh gia t×nh h×nh diÔn biÕn tiÒn tÖ, l¹m ph¸t ... §Ó ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh vµ thiÖp vµo thÞ tr­êng mét c¸ch kÞp thêi, còng nh­ ph¸t triÓn c«ng nghÖ ng©n hµng nh»m n¾m b¾t th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng. Ban hµnh quy chÕ vÒ ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng më vµ h×nh thµnh c¬ chÕ can thiÖp linh ho¹t, kÞp thêi NHNN trªn thÞ tr­êng më. NHNN cÇn quy ®Þnh c¸c c«ng cô ®­îc mua b¸n trªn thÞ tr­êng më nghi· lµ ph¶i quy ®Þnh râ c¸c lo¹i chøng kho¸n ®­îc phÐp l­u hµnh nh­ tÝn phiÕu kh b¹c, tÝn phiÕu NHNN. NHNN cÇn quy ®Þnh cô thÓ ph¹m vi ®èi t­îng tham gia thÞ tr­êng më: Gåm NHNN vµ c¸c chñ thÓ kinh tÕ kh¸c trong x· héi. Ngoµi ra NHNN cÇn thùc hiÖn linh ho¹t c¬ chÕ mua b¸n t¹i thÞ tr­êng më. Ban thÞ tr­êng më ph¶i nghiªn cøu, x¸c ®Þnh l·i suÊt ph¸t hµnh vµ l·i suÊt ®ã sÏ lµ l·i suÊt thÊp t¹i thÞ tr­êng tiÒn tÖ, nh»m gi¶m l·i suÊt thÞ tr­êng theo môc tiªu ®· ®Þnh, ng­îc l¹i khi vÉn t¨ng l·i suÊt thÞ tr­êng hoÆc khèng chÕ thÞ tr­êng tiÒn tÖ trong l­u th«ng, NHNN ®Æt mua l¹i c¸c tÝn phiÕu trªn thÞ tr­êng më víi l·i suÊt Ên ®Þnh cao, møc l·i suÊt ®ã sÏ t¸c ®éng ®Õn l·i suÊt thÞ tr­êng nãi chung ®ång thêi gióp NHNN nhanh chãng thu hÑp khèi tiÒn tÖ ngo¹i l­u th«ng nh­ ®Þnh. C¸c biÖn ph¸p liªn quan kh¸c: ViÖc ph¸t hµnh tÝn phiÕu kho b¹c ph¶i tËp trung vµo mét ®Çu mèi th«ng qua NHNN lµm ®¹i lý. NHNN cÇn sím nghiªn cøu c¬ chÕ ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ph¸t hµnh tÝn phiÕu Ng©n hµng Nhµ n­íc. NHNN còng cÇn xem xÐt ®Ó cã thÕ sím cho phÐp mét sè NHTM ®­îc ph¸t hµnh c¸c lo¹i chøng chØ tiÒn göi, gãp phÇn cung cÊp hµng ho¸ cho thÞ tr­êng tiÒn tÖ. NHNN cÇn tiÕp tôc cñng cè, hoµn thiÑn thi tr­êng tiÒn tÖ liªn ng©n hµng ho¹t ®éng thùc sù s«i næi, lµnh m¹nh vµ thùc hiÖn ®óng vai trß ng­êi cho vay cuèi cïng. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt, ®ång bé tõ chÝnh phñ, uû ban chøng kho¸n nhµ n­íc ®Õn c¸c ngµnh c¸c cÊp ®Ó sím ®­a thÞ tr­êng chøng kho¸n vµo ho¹t ®éng. 5. C¸c gi¶i ph¸p hç trî cho chÝnh s¸ch tiÒn tÖ 5.1. C¶i thiÖn hÖ thèng ng©n hµng Cho ®Õn nay, mÆc dï hÖ thèng ng©n hµng ®É cã nh÷ng ®æi míi ®¸ng kÓ song vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nh÷ng ®ßi hái ®Æt ra cho nã. TiÕn tíi hoµn thiÖn hÖ thèng ng©n hµng nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt nh­: Ph¶i t¹o lËp sù ho¹t ®éng toµn diÖn cña ng©n hµng hiÖn ®¹i trong kh©u thanh to¸n vµ trong c¸c dÞch vô ng©n hµng kh¸c, ph¸t triÓn m¹nh c¸c nghiÖp vô ng©n hµng. §èi víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho më réng m¹ng l­íi chi nh¸nh tõ ®« thÞ tíi n«ng th«n. X©y d­ng c¬ së kü thuËt hiÖn ®¹i ho¸ ®Ó hoµ nhËp víi quèc tÕ vµ, kÕ to¸n, th«ng tin vµ ®iÒu hµnh. §i lªn tõ mét nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung l¹c hËu, chóng ta ®· kh«ng cã kinh nghiÖm thùc tÕ trong ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. V× vËy, cÇn ph¶i coi träng viÖc ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé, x©y dùng ®éi ngò chuyªn m«n giái, ®ång thêi gi¸o dôc ®¹o ®øc ®èi víi c¸n bé lµm c«ng t¸c ng©n hµng, Bëi con ng­êi lµ nh©n tè hµng ®Çu quyÕt ®Þng ®Õn sù thµnh b¹i cña bÊt kú mét chÝnh s¸ch nµo. Néi dung ho¹t ®éng cña ng©n hµng nµy cµng ®a d¹ng, phøc t¹p vµ tinh vi, ®ßi hái ph¶i cã mét m« h×nh tæ chøc vµ bé m¸y vËn hµnh hîp míi ®em l¹i hiÖu qu¶. CÇn ph¸t triÓn h¬n n÷a c¸c NHTM, c¸c c«ng ty con cña nã vµ c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh phi ng©n hµng, t¹o thµnh nh÷ng ng©n hµng lín víi xu thÕ ph¸t triÓn chung cña ng©n hµng. N©ng cao h¬n n÷a n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c thanh tra, kiÓm so¸t ng©n hµng, nhÊt lµ n¨ng lùc kiÓm tra kiÓm so¸t néi lùc ®Ó kÞp thêi kiÓm so¸t vµ ph¸t hiÖn xö lý c¸ vi ph¹m chÕ ®é trong ho¹t ®éng ng©n hµng. 5.2. Hoµn thiÖn khung ph¸p lý TiÕp tôc thi hµnh, t¹o ra c¬ chÕ ®ång bé cho ho¹t ®éng ng©n hµng trªn c¬ së nguyªn t¾c thÞ tr­êng vµ vai trß qu¶n lý cña nhµ n­íc còng nh­ cña NHNN. Cô thÓ lµ ®iÒu chØnh vµ hoµn thiÖn c¸c dù th¶o, c¸c v¨n b¶n nghÞ ®Þnh, quy chÕ thuéc thÈn quiyÒn ban hµnh cña chÝnh phñ hoÆc thñ t­íng chÝnh phñ nh»m triÓn khai 2 luËt ng©n hµng, bæ sung cho phï hîp víi thùc tÕ, t¹o ra mét m«i tr­ßng ph¸p lý thèng nhÊt, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ph¸t huy cã hiÖu qu¶. 5.3. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng tµi chÝnh T¨ng tèc ®é cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc: CÇn ph¸t hµnh cæ phiÕu ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn vµ tÊt c¶ c¸ c«ng ty tµi chÝnh cæ phÇn, t¨ng vèn ®iÒu lÖ vµ ph¸t tiÓn lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy trong nÒn kinh tÕ. §Èy m¹nh ph¸t hµnh tr¸i phiÕu c«ng tr×nh, nhÊt lµ c«ng tr×nh quan träng cña nhµ n­íc nh­ ®iÖn n­íc, giao th«ng dÇu khÝ.. huy ®éng vèn ®Çu t­ vµ nhu cÇu kh¸c cña nÒn kinh tÕ. Thµnh lËp c¸c c«ng ty chøng kho¸n thuéc c¸c NHTM vµ c¸ tæ chøc tÝn dông. Hoµn thiÖn tÝn dông chøng kho¸n sím ®­a vµo thùc hiÖn. 6. Phèi hîp ®ång bé gi÷a chÝnh s¸ch tiÒn tÖ víi chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« kh¸c. ViÖc x©y dùng vµ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cÇn ph¶i ®Æt trong tæng nÒn kinh tÕ, trong sù hµi hoµ víi c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ kh¸c. Mäi sù khËp khiÔng, kh«ng ®ång bé tõ kh©u so¹n th¶o, ban hµnh chÝnh s¸ch.. ®iÒu cã sù lµm h¹n chÕ hay lµm triÖt tiªu t¸c dông cña c¸c chÝnh s¸ch kh¸c. V× vËy, hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cã nghÜa lµ hoµn thiÖn c¬ chÕ ®iÒu hµnh, c«ng cô ®iÒu hµnh.. cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®Ó chÝnh s¸ch nµy trë nªn cã hiÖu qu¶ h¬n, cã nghÜa lµ x©y xùng chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong mét thÓ thèng nhÊt, thùc hiÖn môc tiªu chung cña nÒn kinh tÕ, hîp lý vµ hç trî lÉn nhau. §èi víi chÝnh s¸ch tµi chÝnh cã mèi t­¬ng quan ®Æc biÖt víi nhau, bëi hai chÝnh s¸ch nµy võa cã tÝnh ®ång nhÊt võa cã t­ c¸ch kh¸c biÖt víi t­ c¸ch lµ hai chÝnh s¸ch ®éc lËp nh­ng ph¶i cã sù bæ sung vµ hç trî cho nhau lµ rÊt cÇn thiÕt. ChÝnh v× vËy, viÖc phèi hîp, ®ång bé víi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ víi chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« kh¸c lµ hÕt søc quan träng vµ cã ý nghÜa to lín trong viÖc thóc ®Èy t¨ng tr­ëng nÒn kinh tÕ tiÕn tíi x©y dùng mét ®Êt n­íc ViÖt Nam giÇu m¹nh - con rång ch©u ¸ trong thÕ kû 21 nµy. KÕt kuËn Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia nãi riªng vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« nãi chung, chóng ta ®· thÊy râ ®­îc vai trß vµ ý nghÜa cña nã trong nÒn kinh tÕ bëi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ lµ c«ng cô ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ vÜ m« cña nhµ n­íc. Nªn vÞ trÝ cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trë nªn hÕt søc quan träng. Ho¹ch ®Þnh mét chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®ßi hái c¶ mét qu¸ tr×nh, sù linh ho¹t vµ sù thèng nhÊt trong sù ¸p dông trªn thùc tiÔn tr­íc bèi c¶nh kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay. B»ng sù nç lùc hiÖn t¹i vµ trong trong tu¬ng lai, sù kÕ thõa vµ ph¸t huy nh÷ng thµnh tùu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, ch¾c ch¾n chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña ViÖt Nam sÏ ®ãng gãp vai trß quan träng trong viÖc x©y dùng mét ®Êt n­íc ViÖt Nam giÇu m¹nh, giai ®o¹n 2001- 2010 mµ ®¶ng nhµ n­íc ®· ®Ò ra. Tõ ®ã chÝnh s¸ch tiÒn tÖ kh¾c phôc ®­îc nh÷ng yÕu kÐm bÊt cËp trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ vÜ m«, tÇng b­íc n©ng cao vai trß ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ nh»m nh»n ®­a nÒn kinh tÕ ®i ®óng h­íng, s¸nh vai víi bÌ b¹n quèc tÕ ./. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh lý thuyÕt tiÒn tÖ - Tr­êng ®¹i häc Tµi chÝnh KÕ to¸n Hµ Néi, NXB Tµi chÝnh, n¨m 1998. Kinh tÕ häc - David begg. ThÞ tr­êng vèn, Häc viÖn Ng©n hµng. §æi míi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ kiÓm so¸t ë ViÖt Nam. Ng©n hµng ViÖt Nam qu¸ tr×nh x©y xùng vµ ph¸t triÓn, NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi 1996. T¹p chÝ Tµi chÝnh sè 8, 9, 10/1999, 1/2000. T¹p chÝ Tµi chÝnh Ng©n hµng, sè 12, 18, 19/1998; sè 7, 8/1999.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay.DOC
Luận văn liên quan