Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của vụ thẩm định và giám sát đầu tư

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của vụ thẩm định và giám sát đầu tư I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ 1.Quá trình hình thành Quá trình hình thành và phát triển của vụ thẩm định và giám sát đầu tư gắn liền với Bộ kế hoạch và đầu tư . Từ khi Bộ kế hoạch và đầu tư hình thành đã phân chia các phòng ban làm các nhiệm vụ chức năng cụ thể nhằm kiểm tra,đánh giá,xem xét,thẩm định tính khả thi và hiệu quả của công cuộc đầu tư . Trước đây. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đơn vị thực hiện chức năng trong việc thẩm định các dự án đầu tư là văn phòng thẩm định. Văn phòng thực hiện công việc thẩm định các dự án trong nước và nước ngoài và các dự án quy hoạch tổng thể phát triển ngành,lãnh thổ .Đến năm 2003văn phòng thẩm định dược bộ kế hoạch và đầu tư đổi thành vụ thẩm định và giám sát đầu tư . Nó hoạt động thông qua các chức năng và nhiệm vụ mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định 2. Chức năng,nhiệm vụ và quyền hạn của vụ thẩm định và giám sát đầu tư Vụ thẩm định và giám sát đầu tư là đơn vị trực thuộc bộ kế hoạch và đầu tư . Do vậy muốn làm rõ chức năng, nhiệm vụ của vụ thẩm định, chúng ta phải biết chức năng,nhiệm vụ của bộ kế hoạch và đầu tư Bộ kế hoạch và đầu tư là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư bao gồm: tham mưu tổng hợp về chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế –xã hội chung của cả nước, về cơ chế chính sách, quản lý kinh tế chung và một số lĩnh vực cụ thể, về đầu tư trong nước, ngoài nước, khu công nghiệp, khu chế xuất,về quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (sau đây gọi tắt ODA), đấu thầu, doanh nghiệp , đăng ký kinh doanh trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước về các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật Bộ kế hoạch và đầu tư có những chức năng, nhiệm vụ cụ thể sau: - Trình chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh,các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác về kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ - Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ - Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt và các văn bản pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phát luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. - Về quy hoạch, kế hoạch + Hướng dẫn các bộ ngành, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và vùng lãnh thổ đã được phê duyệt. + Tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển, kế hoạch về bố trí vốn đầu tư cho các lĩnh vực hoạt động của Bộ ,ngành và tỉnh ,thành phố trực thuộc trung ương thẩm định các quy hoạch phát triển ngành ,vùng lãnh thổ của các bộ ,cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc bộ thông qua theo phân cấp của chính phủ. + Tổng hợp cân đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân: cân đối tích luỹ và tiêu dùng, tổng phương tiện thanh toán, cán cân thanh toán quốc tế, ngân sách nhà nước, vốn đầu tư phát triển dự trữ nhà nước. Phối hợp với bộ tài chính lập dự toán ngân sách nhà nước. - Về đầu tư trong nước và ngoài nước + Trình Chính phủ quy hoạch, kế hoạch danh mục các dự án đầu tư trong nước các dự án thu hút vốn đầu tư nước ngoài và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết. + Trình chính phủ kế hoạch tổng mức vốn đầu tư toàn xã hội, tổng mức và cơ cấu theo ngành, lĩnh vực của vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước, tổng mức bổ sung dự trữ nhà nước, tổng mức hỗ trợ tín dụng nhà nước, tổng mức vốn góp cổ phần và liên doanh của nhà nước tổng mức bù lỗ, bù giá, bổ sung vốn lưu động và thưởng xuất, nhập khẩu. Chủ trì phối hợp với bộ tài chính lập phương án phân bổ vốn của ngân sách trung ương trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, bổ sung vốn dự trữ nhà nước, hỗ trợ vốn tín dụng nhà nước, vốn góp cổ phần và liên doanh của nhà nước, tổng hợp vốn chương trình mục tiêu quốc gia. + Thẩm định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của chính phủ, Thủ tướng chính phủ cấp giấy phép đầu tư cho các dự án theo thẩm quyền, thực hiện việc uỷ quyền cấp giấy phép đầu tư theo quy định của thủ tướng chính phủ; thống nhất quản lý việc cấp giấy phép các dự án đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài.

doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1731 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của vụ thẩm định và giám sát đầu tư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c¬ cÊu tæ chøc cña vô thÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t ®Çu t­ 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña vô thÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t ®Çu t­ g¾n liÒn víi Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­. Tõ khi Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ h×nh thµnh ®· ph©n chia c¸c phßng ban lµm c¸c nhiÖm vô chøc n¨ng cô thÓ nh»m kiÓm tra,®¸nh gi¸,xem xÐt,thÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ cña c«ng cuéc ®Çu t­. Tr­íc ®©y. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ cã ®¬n vÞ thùc hiÖn chøc n¨ng trong viÖc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t­ lµ v¨n phßng thÈm ®Þnh. V¨n phßng thùc hiÖn c«ng viÖc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n trong n­íc vµ n­íc ngoµi vµ c¸c dù ¸n quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn ngµnh,l·nh thæ .§Õn n¨m 2003v¨n phßng thÈm ®Þnh d­îc bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ ®æi thµnh vô thÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t ®Çu t­. Nã ho¹t ®éng th«ng qua c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô mµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ quy ®Þnh 2. Chøc n¨ng,nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña vô thÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t ®Çu t­ Vô thÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t ®Çu t­ lµ ®¬n vÞ trùc thuéc bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­. Do vËy muèn lµm râ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña vô thÈm ®Þnh, chóng ta ph¶i biÕt chøc n¨ng,nhiÖm vô cña bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ lµ c¬ quan cña ChÝnh phñ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ bao gåm: tham m­u tæng hîp vÒ chiÕn l­îc quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ –x· héi chung cña c¶ n­íc, vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch, qu¶n lý kinh tÕ chung vµ mét sè lÜnh vùc cô thÓ, vÒ ®Çu t­ trong n­íc, ngoµi n­íc, khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt,vÒ qu¶n lý nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (sau ®©y gäi t¾t ODA), ®Êu thÇu, doanh nghiÖp, ®¨ng ký kinh doanh trong ph¹m vi c¶ n­íc; qu¶n lý nhµ n­íc vÒ c¸c dÞch vô c«ng trong c¸c lÜnh vùc thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Bé theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ cã nh÷ng chøc n¨ng, nhiÖm vô cô thÓ sau: - Tr×nh chÝnh phñ, Thñ t­íng ChÝnh phñ c¸c dù ¸n luËt, ph¸p lÖnh,c¸c dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c vÒ kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ thuéc ph¹m vi qu¶n lý nhµ n­íc cña Bé - Ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh, chØ thÞ, th«ng t­ trong lÜnh vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ thuéc ph¹m vi qu¶n lý nhµ n­íc cña Bé - ChØ ®¹o, h­íng dÉn, kiÓm tra vµ chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt; chiÕn l­îc quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sau khi ®­îc phª duyÖt vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Bé; th«ng tin, tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸t luËt vÒ c¸c lÜnh vùc thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Bé. - VÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch + H­íng dÉn c¸c bé ngµnh, uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng x©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch phï hîp víi chiÕn l­îc, quy ho¹ch kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña c¶ n­íc vµ vïng l·nh thæ ®· ®­îc phª duyÖt. + Tæng hîp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch vÒ bè trÝ vèn ®Çu t­ cho c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña Bé ,ngµnh vµ tØnh ,thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng thÈm ®Þnh c¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh ,vïng l·nh thæ cña c¸c bé ,c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng ®Ó tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt hoÆc bé th«ng qua theo ph©n cÊp cña chÝnh phñ. + Tæng hîp c©n ®èi chñ yÕu cña nÒn kinh tÕ quèc d©n: c©n ®èi tÝch luü vµ tiªu dïng, tæng ph­¬ng tiÖn thanh to¸n, c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ, ng©n s¸ch nhµ n­íc, vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn dù tr÷ nhµ n­íc. Phèi hîp víi bé tµi chÝnh lËp dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n­íc. - VÒ ®Çu t­ trong n­íc vµ ngoµi n­íc + Tr×nh ChÝnh phñ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch danh môc c¸c dù ¸n ®Çu t­ trong n­íc c¸c dù ¸n thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ ®iÒu chØnh trong tr­êng hîp cÇn thiÕt. + Tr×nh chÝnh phñ kÕ ho¹ch tæng møc vèn ®Çu t­ toµn x· héi, tæng møc vµ c¬ cÊu theo ngµnh, lÜnh vùc cña vèn ®Çu t­ thuéc ng©n s¸ch nhµ n­íc, tæng møc bæ sung dù tr÷ nhµ n­íc, tæng møc hç trî tÝn dông nhµ n­íc, tæng møc vèn gãp cæ phÇn vµ liªn doanh cña nhµ n­íc tæng møc bï lç, bï gi¸, bæ sung vèn l­u ®éng vµ th­ëng xuÊt, nhËp khÈu. Chñ tr× phèi hîp víi bé tµi chÝnh lËp ph­¬ng ¸n ph©n bæ vèn cña ng©n s¸ch trung ­¬ng trong lÜnh vùc ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n, bæ sung vèn dù tr÷ nhµ n­íc, hç trî vèn tÝn dông nhµ n­íc, vèn gãp cæ phÇn vµ liªn doanh cña nhµ n­íc, tæng hîp vèn ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia. + ThÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t­ thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña chÝnh phñ, Thñ t­íng chÝnh phñ cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ cho c¸c dù ¸n theo thÈm quyÒn, thùc hiÖn viÖc uû quyÒn cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ theo quy ®Þnh cña thñ t­íng chÝnh phñ; thèng nhÊt qu¶n lý viÖc cÊp giÊy phÐp c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam vµ ViÖt Nam ra n­íc ngoµi. + H­íng dÉn theo dâi kiÓm tra, xö lý c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh, triÓn khai vµ thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ theo thÈm quyÒn. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cña ho¹t ®éng ®Çu t­ trong n­íc vµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. Lµm ®Çu mèi tæ chøc c¸c cuéc tiÕp xóc cña thñ t­íng chÝnh phñ víi c¸c nhµ ®Çu t­ ë trong n­íc còng nh­ ë n­íc ngoµi. - VÒ qu¶n lý ODA + Lµ c¬ quan ®Çu mèi trong viÖc thu hót, ®iÒu phèi, qu¶n lý ODA; chñ tr× so¹n th¶o chiÕn l­îc quy ho¹ch thu hót vµ sö dông ODA; h­íng dÉn c¬ quan chñ qu¶n x©y dùng danh môc vµ néi dung c¸c ch­¬ng tr×nh, c¸c dù ¸n sö dông ODA tr×nh thñ t­íng chÝnh phñ phª duyÖt. + Chñ tr× viÖc chuÈn bÞ, tæ chøc vËn ®éng vµ ®iÒu phèi c¸c nguån ODA phï hîp víi chiÕn l­îc, quy ho¹ch thu hót sö dông ODA vµ c¸c danh môc ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ­u tiªn vËn ®éng ODA. H­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc cã liªn quan chuÈn bÞ ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ODA; chñ tr×, phèi hîp víi bé tµi chÝnh x¸c ®Þnh h×nh thøc sö dông vèn thuéc diÖn ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp ph¸t hoÆc cho vay l¹i, thÈm ®Þnh tr×nh thñ t­íng chÝnh phñ phª duyÖt v¨n kiÖn ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ODAthuéc thÈm quyÒn phª duyÖt cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. + Chñ tr× theo dâi vµ ®¸nh gi¸ c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n ODA, lµm ®Çu mèi xö lý theo thÈm quyÒn hoÆc kiÕn nghÞ Thñ t­íng ChÝnh phñ xö lý c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn nhiÒu bé ngµnh; ®Þnh kú tæng hîp b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh vµ hiÖu qu¶ thu hót vµ sö dông ODA. -VÒ qu¶n lý ®Êu thÇu + Tr×nh Thñ t­íng chÝnh phñ kÕ ho¹ch ®Êu thÇu vµ kÕt qu¶ ®Êu thÇu c¸c dù ¸n thuéc thÈm quyÒn cña ChÝnh phñ,Thñ t­íng ChÝnh phñ theo dâi viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c ®Êu thÇu ®· ®­îc chÝnh phñ phª duyÖt + H­íng dÉn, thanh tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t, tæng hîp vÞªc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu ,qu¶n lý hÖ thèng th«ng tin vÒ ®Êu thÇu - VÒ qu¶n lý nhµ n­íc c¸c khu c«ng nghiÖp ,khu chÕ xuÊt + Tr×nh chÝnh phñ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp khu chÕ xuÊt vµ c¸c m« h×nh khu kinh tÕ t­¬ng tù kh¸c trong ph¹m vi c¶ n­íc + ThÈm ®Þnh vµ tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt quy ho¹ch tæng thÓ c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, viÖc thµnh lËp c¸c lhu c«ng nghiÖp ,khu chÕ xuÊt; h­íng dÉn triÓn khai quy ho¹ch kÕ ho¹ch ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp khu chÕ xuÊt ®· ®­îc phª duyÖt. -VÒ doanh nghiÖp vµ ®©ng ký kinh doanh: +Lµm ®Çu mèi thÈm ®Þnh ®Ò ¸n thµnh lËp, s¾p xÕp, tæ chøc l¹i doanh nghiÖp nhµ n­íc theo ph©n c«ng cña ChÝnh phñ ;tæng hîp t×nh h×nh s¾p xÕp ,®æi míi ,ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ t×nh h×nh ph¸t triÓn doanh nghiÖp cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c cña c¶ n­íc.Lµm héi ®ång th­êng trùc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá + Thèng nhÊt qu¶n lý nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c ®¨ng ký kinh doanh ;h­íng dÉn thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh; kiÓm tra theo dâi tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn ®¨ng ký kinh doanh vµ sau ®¨ng ký kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng xö lý c¸c vi ph¹m, v­íng m¾c trong viÖc thùc hiÖn d¨ng ký kinh doanh thuéc thÈm quyÒn, tæ chøc thu thËp l­u gi÷ xö lý th«ng tin vÒ ®¨ng ký kinh doanh trong ph¹m vi c¶ n­íc - Thùc hiÖn hîp t¸c quèc tÕ trong c¸c lÜnh vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña bé theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt - Thanh tra, kiÓm tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o, chèng tham nhòng tiªu cùc vµ xö lý c¸c vi ph¹m ph¸p luËt trong c¸c lÜnh vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ thuéc thÈm quyÒn cña bé - QuyÕt ®Þnh vµ chØ ®¹o thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña bé theo môc tiªu vµ néi dung , ch­¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n­íc ®· ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt Tõ nh÷ng nhiÖm vô, chøc n¨ng cña bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ th× bé quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô cña cô thÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t ®Çu t­ * VÒ chøc n¨ng Vô thÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t ®Çu t­ thuéc bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ gióp bé tr­ëng thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc trong viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n vµ gi¸m s¸t ®Çu t­ * VÒ nhiÖm vô +Chñ tr× tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh, thÈm tra c¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng l·nh thæ ,c¸c dù ¸n ®Çu t­ trong n­íc ,®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi, ®Çu t­ ra n­íc ngoµi do Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh hoÆc cho phÐp ®Çu t­ vµ c¸c dù ¸n ®Çu t­ thuéc thÈm quyÒn cÊp phÐp cña bé tr­ëng Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ Tham gia víi c¸c vô liªn quan trong bé xem xÐt ®Ó bé cã ý kiÕn ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ ,c¸c dù ¸n quy ho¹ch thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña c¸c bé ngµnh ®Þa ph­¬ng vµ doanh nghiÖp +Lµm nhiÖm vô th­êng trùc cña Héi ®ång thÈm ®Þnh nhµ n­íc vÒ c¸c dù ¸n ®Çu t­; tæ chøc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t­ quan träng quèc gia theo quy chÕ lµm viÖc cña héi ®ång +Lµm ®Çu mèi tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t tæng thÓ ®Çu t­ trong ph¹m vi toµn quèc; gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n ®Çu t­ trong n­íc; Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®Çu t­, cho phÐp ®Çu t­ hoÆc thñ t­íng giao, phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ trong bé thùc hiÖn ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t­ cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. + Tham gia nghiªn cøu, so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Çu t­; chñ tr× so¹n th¶o c¸c v¨n b¨n quy ph¹m cô thÓ trong lÜnh vùc thÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t ®Çu t­; h­íng dÉn nghiÖp vô thÈm ®Þnh, gi¸m s¸t ®Çu t­ cho c¸c bé, ngµnh ®Þa ph­¬ng. + Tæng kÕt ®¸nh gi¸, b¸o c¸o vÒ c«ng t¸c thÈm ®Þnh ,gi¸m s¸t c¸c dù ¸n ®Çu t­ cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt cho m¹ng th«ng tin néi bé. + Phèi hîp v¨n phßng Bé qu¶n lý vµ sö dông lÖ phÝ thÈm ®Þnh theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc + Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Bé tr­ëng Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ giao * VÒ quyÒn h¹n + Yªu cÇu c¸c c¬ quan ®¬n vÞ thùc hiÖn gi¸m s¸t ,®¸nh gi¸ ®Çu t­ ë c¸c cÊp cã liªn quan b¸o x¸o theo chÕ ®é quy ®Þnh ,cung cÊp c¸c th«ng tin ,tµi liÖu bæ sung liªn quan ®Õn néi dung gi¸m s¸t ,®¸nh gi¸ ®Çu t­ nÕu cÇn thiÕt +Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ tiÕp xóc ,trao ®æi trùc tiÕp víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t­ ë c¸c cÊp cã liªn quan víi chñ ®Çu t­ vµ kiÓm tra trùc tiÖp t¹i hiÖn tr­êng .C¬ quan cã nhu cÇu tiÕp xóc trao ®æi trùc tiÕp hoÆc kiÓm tra trùc tiÕp t¹i hiÖn tr­êng ph¶i cã kÕ ho¹ch ,néi dung lµm viÖc cô thÓ vµ th«ng b¸o tr­íc víi c¬ quan, ®¬n vÞ liªn ngµnh. +KiÕn nghÞ víi cÊp cã thÈm quyÒn viÖc ®iÒu chØnh dù ¸n khi cÇn thiÕt hoÆc huû bá quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ,®×nh chØ ,t¹m dõng thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ nÕu trong qu¸ tr×nh giÊm s¸t ®Ênh gi¸ ®Çu ph¸t hiÖn cã nh÷ng sai ph¹m nghiªm träng. B¸o c¸o cÊp cã thÈm quyÒn vÒ viÖc vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ gi¸m s¸e ,®¸nh gi¸ ®Çu t­ cña chñ ®Çu t­, cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng, ®¬n vÞ liªn quan trong ph¹m vi nhiÖm vô gi¸m s¸t ,®¸nh gi¸ ®­îc quy ®Þnh vµ kiÕn nghÞ c¸c gi¶i ph¸p xö lý theo møc ®é vi ph¹m. 3.C¬ cÊu tæ chøc cña vô thÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t ®Çu t­ Vô thÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t ®Çu t­ cã vô tr­ëng vµ mét sè phã vô tr­ëng vµ c¸c chuyªn viªn. Vô lµm viÖc theo chÕ ®é chuyªn viªn .Biªn chÕ cña vô do Bé tr­ëng Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ quyÕt ®Þnh chung. C¬ cÊu tæ chøc ph©n c«ng nhiÖm vô chuyªn m«n cña vô thÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t ®Çu t­ cô thÓ nh­ sau: - §ång chÝ vô tr­ëng phô tr¸ch chung -C¸c ®ång chÝ vô phã ®­îc ph©n c«ng gióp ®ì ®ånh chÝ vô tr­ëng , xem xÐt , gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc chuyªn m«n gåm : thÈm tra , gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n thuéc c¸c ngµnh , lÜnh vùc cô thÓ: .NguyÔn Xu©n Tù phô tr¸ch c¸c lÜnh vùc -Giao th«ng vËn t¶i (csht ,®­êng bé , s¾t , hµng kh«ng , ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ) -CÊp tho¸t n­íc , c«ng tr×nh ®« thÞ , vÖ sinh m«i tr­êng - C¸c khu c«ng nghiÖp , khu chÕ xuÊt , khu ®« thÞ , khu d©n c­ - VËt liÖu x©y dùng, läc, ho¸ dÇu - DÞch vô, du lÞch, th­¬ng m¹i, tµi chÝnh, ng©n hµng Mai H÷u Dòng phô tr¸ch c¸c lÜnh vùc: - C«ng nghiÖp nhÑ (giÇy da, dÖt may, r­îu bia, ®å uèng, ®­êng, thùc phÈm , giÊy) - B­u chÝnh viÔn th«ng -Y, d­îc gi¸o dôc ®µo t¹o -ThÓ thao, v¨n ho¸ nghÖ thuËt , b¶o tån b¶o tµng -Khoa häc c«ng nghÖ, ph¸t thanh truyÒn h×nh .TrÞnh H÷u V¨n phô tr¸ch c¸c lÜnh vùc -§iÖn (nguån , ®­êng d©y , tr¹m) -Thuû lîi (hå chøa, c¸c c«ng tr×nh thuû lîi kh¸c ) -C¬ khÝ, luyÖn kim, chÕ t¹o, khai kho¸ng -N«ng, l©m nghiÖp, thuû, h¶i s¶n Mét sè lÜnh vùc kh¸c nh­: quy ho¹ch ngµnh, s¶n phÈm, l·nh thæ quy ho¹ch khai th¸c vµ sö dông tµi nguyªn , an ninh quèc phßng th× ph©n c«ng cô thÓ tõng tr­êng hîp ViÖc gi¸m s¸t ë ®Þa ph­¬ng nh­ sau: c¸c ®ång chÝ vô phÝ cã nhiÖm vô theo dâi , ®«n ®èc c«ng viÖc cña chuyªn viªn , phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong bé vµ tham gia xö lý mét sè c«ng viÖc theo sù ph©n c«ng cña vô tr­ëng VÒ c¸c viÖc kh¸c c¸c ®ång chÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng chung ®­îc ph©n c«ng nh­ sau - §ång chÝ Cao V¨n B¶n phô tr¸ch nhãm tæng hîp , tæ chøc , nh©n sù - §ång chÝ Mai H÷u Dòng phô tr¸ch c¸c c«ng viÖc (néi vô , qu¶n lý c¬ së vËt chÊt , thiÕt bÞ )th«ng tin néi bé vÒ hÖ thèng th«ng tin chung cña vô - §ång chÝ NguyÔn Xu©n Tù phô tr¸ch c«ng t¸c ®µo t¹o huÊn luyÖn - §ång chÝ TrÞnh H÷u V¨n phô tr¸ch th«ng tin ®èi ngo¹i (cung cÊp th«ng tin cho m¹ng th«ng tin cña bé); nghiªn cøu khoa häc Quy tr×nh xö lý c«ng viÖc - Chuyªn viªn nghiªn cøu , xö lý , gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô ®­îc qua chuÈn bÞ c¸c v¨n b¶n dù th¶o chuyÓn cho c¸c ®ång chÝ phã vô tr­¬ngr phô tr¸ch lÜnh vùc chuyªn m«n xem xÐt , söa ®æi , bæ sung v¨n b¶n theo yªu cÇu cña ®ång chÝ vô phã - C¸c ®ång chÝ vô phã xem xÐt v¨n b¶n dù th¶o sau khi chuyªn viªn hoµn chØnh tr×nh vô tr­ëng xem xÐt tr×nh l·nh ®¹o bé (®èi víi v¨n b¶n bé ký) hoËc tr×nh ch¸nh v¨n phßng (®èi víi v¨n b¶n kh«ng do l·nh ®¹o bé ký ) II.Tr×nh tù thùc hiÖn vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña vô thÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t ®©u t­ trong nh÷ng n¨m qua 1.Quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ néi bé Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ 1.1 Mèi quan hÑ gi÷a c¸c bé phËn trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n a.Dù ¸n ®Çu t­ trong n­íc . V¨n phßng Bé tiÕp nhËn hå s¬ , thu lÖ phÝ thÈm ®Þnh trong mét ngµy chuyÓn hå s¬ ®Õn vô thÈm ®Þnh (dù ¸n ODA göi hå s¬ ®Õn vô kinh tÕ ®èi ngo¹i) Theo ý kiÕn cña v¨n phßng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ vµ vô Kinh tÕ ®èi ngo¹i ,V¨n phßng Bé cã tr¸ch nhiÖm sao göi ®ñ hå s¬ cho c¸c vô liªn quan nÕu chñ dù ¸n kh«ng göi ®ñ sè l­îng (V¨n phßng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ kiÓm tra ®iÒu kiÖn ph¸p lý quyÕt ®Þnh tiÕp nhËn hoÆc yªu cÇu bæ sung hå s¬ vµ tæ chøc thÈm ®Þnh :trong vßng 3 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ göi cho c¸c c¬ quan cã liªn quan , c¸c vô liªn quan trong bé :Vô kÕ ho¹ch ngµnh (dù ¸n thuéc c¸c gnµnh Trung ­¬ng), Vô kÕ ho¹ch ®Þa ph­¬ng vµ l·nh thæ (dù ¸n thuéc ®Þa ph­¬ng) Vô kinh tÕ ®«i ngo¹i gi÷ l¹i c¸c dù ¸n hç trî kü thuËt sö dông vèn ODA theo quy ®Þnh ®Ó tæ chøc thÈm ®Þnh. C¸c dù ¸n ODA cã x©y dùng c¬ b¶n tËp trung, Vô Kinh tÕ ®èi ngo¹i x¸c ®Þnh nguån tµi trî vµ yªu cÇu tiÕn ®é phèi hîp thÈm ®Þnh sau 4 ngµy göi hå s¬ tíi V¨n phßng ThÈm ®Þnh Dù ¸n §Çu t­ ®Ó tæ chøc thÈm didnhj. C¸c vô chuyªn ngµnh chñ tr× nghiªn cøu so¹n th¶o b¸o c¸o thÈm ®Þnh vµ cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n göi tíi V¨n phßng ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ ®Ó tæng hîp trong vßng 7 ngµy ®èi víi dù ¸n nhãm B. §èi víi c¸c dù ¸n nhãm A, V¨n phßng ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ chñ tr× lÊy ý kiÕn c¸c vô chuyªn ngµnh trong vßng 15 ngµy hoµn thµnh c«ng t¸c thÈm didnhj. Vô Tæng hîp kinh tÕ quèc d©n phèi hîp víi Vô Tµi chÝnh – TiÒn tÖ cã ý kiÕn vÒ kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn ®Çu t­ vµ c¸c nguån vèn ®Ó thùc hiÖn dù ¸ (vèn ng©n s¸ch cÊp ph¸t, vèn sù nghiÖp). C¸c v¨n b¶n ph¸t biÓu cña c¸c ngµnh liªn quan ®Õn dù ¸n, c¸c hå s¬ bæ sung, quyÕt ®Þnh ®Çu t­ do V¨n phßng Bé tiÕp nhËn göi b¶n chÝnh ®Õn V¨n phßng ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ vµ sao göi tíi c¸c vô liªn quan. V¨n phßng ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ tr×nh l·nh ®¹o Bé b¸o c¸o thÈm ®Þnh, tr×nh ý kiÕn tho¶ thuËn hoÆc kh«ng tho¶ thuËn dù ¸n nhãm B cã sù tham gia cña vô chuyªn ngµnh: Tê tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ, dù th¶o quyÕt ®Þnh ®Çu t­ chËm nhÊt ®èi víi dù ¸n nhãm B lµ 25 ngµy, dù ¸n nhãm A lµ 40 ngµy kÓ tõ ngµy tiÕp nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ. Dù ¸n nhãm A do Bé tr­ëng ký tr×nh hoÆc uû quyÒn; Dù ¸n nhãm B do Thø tr­ëng phô tr¸ch thÈm ®Þnh ký v¨n b¶n tho¶ thuËn. Tr­êng hîp ng­êi phô tr¸ch ®i v¾ng, hå s¬ ®­îc chuyÓn tíi c¸c Thø tr­ëng kh¸c xem xÐt theo ph©n c«ng cña l·nh ®¹o Bé. C¸c dù ¸n thÈm ®Þnh ®· ®­îc l·nh ®¹o Bé ký do V¨n phßng Bé lµm c¸c thñ tôc hµnh chÝnh göi tíi ®Þa chØ nhËn, ®ång thêi chuyÓn b¶n l­u vÒ V¨n phßng ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­, b¶n sao tíi c¸c vô liªn quan. Dù ¸n ®­îc kÕt thóc thÈm ®Þnh khi ®· ph¸t hµnh v¨n b¶n tho¶ thuËn (dù ¸n nhãm B) hoÆc quyÕt ®Þnh ®Çu t­ (dù ¸n nhãm A). 7 ngµy sau khi kÕt thóc thÈm ®Þnh, V¨n phßng ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ ph¶i ®ãng gãi hå s¬ nép l­u tr÷. b. Dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi - §èi víi dùa ¸n ®Çu t­ míi. Hå s¬ dù ¸n do Vô §Çu t­ n­íc ngoµi tiÕp nhËn, kiÓm tra ®iÒu kiÖn ph¸p lý, xö lý s¬ bé ®Ó quyÕt ®Þnh tiÕp nhËn hoÆc tõ chèi. Hå s¬ tiÕp nhËn kh«ng qu¸ 2 ngµy ®­îc chuyÓn ®Õn V¨n phßng ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ (2 bé) vµ c¸c ngµnh liªn quan ®Ó tæ chøc thÈm ®Þnh. V¨n phßng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ trong 1 ngµy chuyÓn hå s¬ vµ yªu cÇu thÈm ®Þnh ®Õn vô chuyªn ngµnh. Vô Qu¶n lý c«ng nghiÖp vµ khu chÕ xuÊt (®èi víi c¸c dù ¸n h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp hoÆc dù ¸n trong khu c«ng nghiÖp). C¸c vô nghiªn cøu trong vßng 5 ngµy ®èi víi dù ¸n trong khu c«ng nghiÖp, 10 ngµy ®èi víi dù ¸n ngoµi khu c«ng nghiÖp, ph¸t biÓu ý kiÕn b»ng v¨n b¶n tíi V¨n phßng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ ®Ó tæng hîp. V¨n phßng Bé tiÕp nhËn ý kiÕn cña c¸c ngµnh vÒ dù ¸n, hå s¬ göi bæ sung dù ¸n vµ göi b¶n chÝnh ®Õn V¨n phßng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­, b¶n sao ®Õn Vô §Çu t­ n­íc ngoµi. V¨n phßng ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ tr×nh b¸o c¸o thÈm ®Þnh lªn Thø tr­ëng phô tr¸ch thÈm ®Þnh chËm nhÊt lµ 15 ngµy ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm B trong khu c«ng nghiÖp, c¸c dù ¸n cã cïng lo¹i s¶n phÈm, cïng quy m« lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn, dù ¸n d­íi 5 triÖu USD, 30 ngµy ®èi víi dù ¸n nhãm B ngoµi khu c«ng nghiÖp; tr×nh Bé tr­ëng (hoÆc Thø tr­ëng ®­îc uû quyÒn) B¸o c¸o thÈm ®Þnh dù ¸n nhãm A kÌm theo dù th¶o tê tr×nh cña Bé lªn Thñ t­íng ChÝnh phñ chËm nhÊt lµ 40 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ. Dù ¸n nhãm B ®· th«ng qua b¸o c¸o thÈm ®Þnh ®­îc göi tíi Thø tr­ëng phô tr¸ch lÜnh vùc ®Çu t­ n­íc ngoµi xem xÐt quyÕt ®Þnh viÖc cÊp giÊy phÐp hoÆc tõ chèi dù ¸n. Dù ¸n ®· thèng nhÊt göi tíi Vô §Çu t­ n­íc ngoµi chuÈn bÞ GiÊy phÐp. Trong vßng 3 ngµy tr×nh l·nh ®¹o Bé th«ng qua. Dù ¸n nhãm A ®­îc Thñ tr­íng ChÝnh phñ chÊp thuËn, v¨n b¶n chÝnh göi tíi Vô ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Ó chuÈn bÞ giÊy phÐp, ®ång göi b¶n sao ®Õn V¨n phßng ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­. Tr­êng hîp cÇn gi¶i tr×nh bæ sung, Vô §Çu t­ n­íc ngoµi trao ®æi víi V¨n phßng ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ ®Ó bæ sung, ®iÒu chØnh. GiÊy phÐp dù th¶o ®­îc tr×nh Thø tr­ëng th­êng trùc nhãm B, Bé tr­ëng (hoÆc uû quyÒn) ký giÊy phÐp ®Çu t­ c¸c dù ¸n nhãm A. Thø tr­ëng phô tr¸ch ®Çu t­ n­íc ngoµi ký giÊy phÐp ®Çu t­ c¸c dù ¸n nhãm B. Tr­êng hîp Thø tr­ëng phô tr¸ch ®i v¾ng ®­îc tr×nh Thø tr­ëng kh¸c theo sù ph©n c«ng cña l·nh ®¹o Bé. V¨n phßng Bé cã tr¸ch nhiÖm göi giÊy phÐp cho nhµ ®Çu t­. Tr­êng hîp cÇn giao giÊy phÐp Vô §Çu t­ n­íc ngoµi thèng nhÊt víi V¨n phßng Bé. Dù ¸n ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp, sau 7 ngµy Vô §Çu t­ n­íc ngoµi ®ãng gãi hå s¬ nép vµo l­u tr÷ vµ göi b¶n sao GiÊy phÐp ®Õn V¨n phßng ThÈm ®Þnh Dù ¸n ®Çu t­, Vô Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi (hoÆc Vô Qu¶n lý khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt). - §èi víi c¸c dù ¸n ®iÒu chØnh + C¸c dù ¸n n»m ngoµi khu c«ng nghiÖp: C¸c dù ¸n ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp cã nhu cÇu ®iÒu chØnh. Vô Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi tiÕp nhËn hå s¬ vµ lµm ®Çu mèi ®Ó cÊp giÊy phÐp ®iÒu chØnh. Dù ¸n bæ sung môc tiªu míi hoÆc t¨ng quy m« c«ng suÊt lªn trªn 50% lµm t¨ng vèn ®Çu t­ so víi møc ®· cÊp trong giÊy phÐp kÌm theo cã vèn t¨ng thªm tõ 5 triÖu USD trë lªn hoÆc cã vÊn ®Ò liªn quan ®Õn an ninh – quèc phßng ph¶i th«ng qua thÈm ®Þnh tr­íc khi cÊp giÊy phÐp ®iÒu chØnh. Vô Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi so¹n th¶o giÊy phÐp ®iÒu c hØnh. C¸c dù ¸n cßn l¹i do Vô Qu¶n lý dù ¸n nghiªn cøu b¸o c¸o l·nh ®¹o Bé quyÕt ®Þnh. C¸c dù ¸n ph¶i th«ng qua thÈm ®Þnh thùc hiÖn nh­ quy ®Þnh ®èi víi dù ¸n ®Çu t­ míi. V¨n phßng ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ phèi hîp víi Vô qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi tæ chøc thÈm ®Þnh, chËm nhÊt lµ 20 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc hå s¬ hîp lÖ V¨n phßng ThÈm ®Þnh dù ¸n dÇu t­ ph¶i tr×nh Bé b¸o c¸o thÈm ®Þnh. Sau khi cÊp giÊy phÐp ®iÒu chØnh, hå s¬ ®iÒu chØnh ®­îc ®ãng gãi nép l­u tr÷. B¶n sao giÊy phÐp ®­îc göi tíi V¨n phßng ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi, Vô Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi. + §iÒu chØnh c¸c dù ¸n ®Çu t­ h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp vµ trong khu c«ng nghiÖp: Vô Qu¶n lý khu c«ng nghiÖpv µ khu chÕ xuÊt thùc hiÖn chøc n¨ng nh­ Vô Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi ®èi víi c¸c dù ¸n ngoµi khu c«ng nghiÖp. 1.2.2 ThÈm ®Þnh dù ¸n - ThÈm ®Þnh s¬ bé: ë giai ®o¹n nµy, V¨n phßng ThÈm ®Þnh dù ¸n ®µu t­ (dù ¸n trong n­íc), Vô §Çu t­ n­íc ngoµi (dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi). Vô Kinh tÕ ®èi ngo¹i (dù ¸n ODA) kiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn ph¸p lý sÏ quyÕt ®Þnh tiÕp nhËn hå s¬ hoÆc tõ chèi tiÕp nhËn hå s¬. - Tæ chøc thÈm ®Þnh: C¸c dù ¸n cã ®ñ hå s¬ hîp lÖ sÏ ®­îc tæ chøc thÈm ®Þnh. Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ trong n­íc vµ c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· tr×nh bµy ë trªn. V¨n phßng ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ lµ ®Çu mèi tæ chøc phèi hîp trong Bé. §èi víi c¸c dù ¸n nhãm A, sau khi tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i lËp kÕ ho¹ch thÈm ®Þnh, b¸o c¸o Bé vµ tæ chøc ®Ó c¸c c¬ quan liªn quan vµ c¸c bé, c¸c chuyªn gia thÈm ®Þnh. Tuú theo tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña tõng dù ¸n cã thÓ ¸p dông c¸c h×nh thøc: + Nghiªn cøu, tæng hîp ý kiÕn cña ¸c ngµnh, c¸c vô liªn quan ®Ó tù th¶o b¸o c¸o ThÈm ®Þnh vµ dù th¶o ý kiÕn vÒ dù ¸n tr×nh l·nh ®¹o Bé quyÕt ®Þnh. + §èi víi c¸c dù ¸n lín cã nhiÒu vÊn ®Ò phøc t¹p, c¸c c¬ quan liªn quan, c¸c vô trong Bé cã nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau cÇn tæ chøc Héi nghÞ thÈm ®Þnh ®Ó t­ vÊn cho Bé. V¨n phßng ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ ph¶i cã b¸o c¸o ThÈm ®Þnh s¬ bé göi tíi l·nh ®¹o 3 ngµy tr­íc khi tiÕn hµnh héi nghÞ thÈm ®Þnh. Héi nghÞ thÈm ®Þnh do l·nh ®¹o Bé chñ tr×. Trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, l·nh ®¹o bé cã thÓ ký hîp ®ång ph¶n biÖn tõng mÆt cña dù ¸n hoÆc toµn bé dù ¸n víi chuyªn gia, c¸c nhµ khoa häc, viÖn nghiªn cøu, c¸c tæ chøc t­ vÊn. Vô qu¶n lý ngµnh chñ tr× phèi hîp víi V¨n phßng ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ tæ chøc nghiªn cøu, kh¶o s¸t (nÕu cÇn) vµ phèi hîp lµm viÖc víi chñ ®Çu t­ (®èi víi dù ¸n nhãm B trong n­íc). §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi, nÕu cã nhu cÇu lµm viÖc víi c¸c chñ ®Çu t­ lµ n­íc ngoµi, V¨n phßng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ tËp hîp yªu cÇu göi Vô §Çu t­ n­íc ngoµi tæ chøc tiÕp xóc. Thùc hiÖn viÖc tiÕp xóc Do l·nh ®¹o V¨n phßng thÈm ®Þnh Dù ¸n ®Çu t­ chñ tr× cã sù tham gia cña vô ®Çu t­ n­íc ngoµi C¸c dù ¸n ®Çu t­ vµo khu c«ng nghiÖp, c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi míi cã vèn d­íi 5triÖu USD hoÆc dù ¸n ®iÒu chØnh, bæ sung; hoÆc dù ¸n cã cïng lo¹i s¶n phÈm, cïng quy m« ®· lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn, chØ cÇn xem xÐt c¸c ®iÒu kiÖn ph¸p lý, n¨ng lùc tµi chÝnh vµ kinh tÕ cña dù ¸n, chØ lÊy ý kiÕn cña bé ngµnh cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn dù ¸n B¸o c¸o thÈm ®Þnh ph¶i cã néi dung phï hîp víi quy ®Þnh vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn hiÖn hµnh V¨n phßng ThÈm ®Þnh Dù ¸n ®Çu t­ so¹n th¶o néi dung v¨n b¶n yªu cÇu gi¶i tr×nh bæ sung ®iÒu chØnh hå s¬ dù ¸n vµ thõa lÖnh L·nh ®¹o Bé ký v¨n b¶n Tr­êng hîp yªu cÇu chñ dù ¸n söa ®æi, bæ sung, ®iÒu chØnh nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng cña dù ¸n ph¶i tr×nh L·nh ®¹o Bé xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh - Tr¸ch nhiÖm phèi hîp V¨n phßng ThÈm ®Þnh Dù ¸n ®Çu t­ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­îng vµ néi dung b¸o c¸o thÈm cña c¸c dù ¸n ph¶i qua thÈm ®Þnh; dù th¶o ý kiÕn cña Bé ®èi víi dù ¸n ®Çu t­ trong n­íc vµ dù ¸n nhãm A ®Çu t­ n­íc ngoµi tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ vµ qu¶n lý hå s¬ dù ¸n trong giai ®o¹n thÈm ®Þnh Vô ®ï t­ n­íc ngoµi chÞu tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn hå s¬, gãp ý kiÕn thÈm ®Þnh b»ng v¨n b¶n vÒ c¸c ®iÒu kiÖn ph¸p lý cña dù ¸n cÇn thÓ hiÖn trong giÊy phÐp; so¹n th¶o néi dung trong giÊy phÐp ®Çu t­; b¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi víi l·nh ®¹o Bé Vô qu¶n lý khu chÕ xuÊt vµ khu c«ng nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn tr­íc Bé vÒ ho¹t ®éng ph¸t triÓn cña khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt; cã tr¸ch nhiÖm tham gia ngay trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ xem xÐt thÈm ®Þnh; qãp ý kiÕn b»ng v¨n b¶n ®èi víi c¸c dù ¸n h×nh thµnh khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt vµ c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµo c¸c khu nµy; theo dâi ho¹t ®éng th«ng qua c¸c ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp C¸c vô kÕ ho¹ch chuyªn ngµnh chÞu tr¸ch nhiÖm phèi hîp thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t­ trong n­íc vµ ®aµu t­ n­¬c ngoµi vµ cã b¸o c¸o vÒ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ngµnh, vïng l·nh thæ liªn quan ®Õn viÖc lùa chän môc tiªu, quy m« dù ¸n, h×nh thøc ®Çu t­, ®èi t¸c ®Þnh h­íng c«ng nghÖ, c¸c ®iÒu kiÖn c©n ®èi kÕ ho¹ch ®Çu t­ vµ hiÖu qu¶ cña dù ¸n. §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ trong n­íc sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc cÇn ghi râ vÒ kh¶ n¨ng huy ®éng vèn vµ tiÕn ®é ®Çu t­ cho tõng dù ¸n, ý kiÕn tho¶ thuËn ®èi víi tõng dù ¸n nhãm B ®Çu t­ trong n­íc. Vô kinh tÕ §èi ngo¹i: Phèi hîp thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ODA ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ yªu cÇu trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh dù ¸n, cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n vÒ c¸c néi dung liªn quan ®Õn cam kÕt tµi trî, ®iÒu kiÖn tµi trî vµ kh¶ n¨ng cung cÊp vèn, tiÕn ®é dù ¸n… Vô Tæng hîp Kinh tÕ quèc d©n nghiªn cøu cã ý kiÕn vÒ c©n ®èi vèn ng©n s¸ch víi c¸c dù ¸n ODA vµ vay vèn trong n­íc gãp vèn ®Çu t­ c¸c dù ¸n FDI. Vô qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi tæ chøc viÖc theo dâi dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi ngay trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Ó tæ chøc viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n cã hiÖu qu¶ Vô c¬ së h¹ tÇng : lµ ®Çu mèi tæng hîp theo dâi b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ trong n­íc (giao ban x©y dùng c¬ b¶n ) 1.3 So¶n th¶o vµ cÊp giÊy phÐp So¹n th¶oquyÕt ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ trong n­íc :V¨n phßng thÈm ®Þnh Dù ¸n ®Çu t­ dùa trªn b¸o c¸o thÈm ®Þnh néi dung quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng tr×nh L·nh ®¹o Bé dù th¶o quyÕt ®Þnh hoÆc tho¶ thuËn cña L·nh ®¹o Bé ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm B §èi víi c¸c dù ¸n nhãm A kh«ng sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc, Vô thÈm ®Þnh Dù ¸n ®Çu t­ dù th¶o v¨n b¶n b¸o c¸o L·nh ®¹o Bé ®Ó tr×nh thñ t­íng chÝnh phñ.Khi ®­îc phÐp, Vô thÈm ®Þnh Dù ¸n ®Çu t­ dù th¶o giÊy phÐp ®Çu t­ tr×nh L·nh ®¹o Bé . Tr­êng hîp nh÷ng dù ¸n cã yªu cÇu ­u ®·i ®Çu t­ thuéc thÈm quyÒn cña Bé cÊp giÊy chøng nhËn ­u ®·i ®Çu t­ th× Vô thÈm ®Þnh Dù ¸n ®Çu t­ chuyÓn cho Vô doanh nghiÖp xem xÐt ®Ó phèi hîp chuÈn bÞ tr×nh L·nh ®¹o Bé cÊp giÊy chøng nhËn ­u ®·i cïng mét lóc víi giÊy phÐp ®Çu t­ §èi víi dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi : Vô ®Çu t­ n­íc ngoµi c¨n cø b¸o c¸o thÈm ®Þnh ®· ®­îc L·nh ®¹o Bé th«ng qua, c¸c v¨n b¶n ph¸p lý vÒ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Ó so¹n th¶o néi dung GiÊy phÐp ®Çu t­ . ViÖc ®µm ph¸n l¹i víi chñ ®Çu t­ chØ ®­îc thùc hiÖn khi L·nh ®¹o bé yªu cÇu 2. T×nh h×nh c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Vô ThÈm ®Þnh vµ Gi¸m s¸t ®Çu t­ HiÖn nay,V¨n phßng thÈm ®Þnh cã 18 chuyªn viªn thùc hiÖn viÖc thÈm dÞnh vµ ®­îc chia thµnh c¸c m¶ng riªng biÖt phô tr¸ch c«ng t¸c thÈm ®Þnh trong nh÷ng lÜnh vùc cô thÓ nh­ c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, giao th«ng, khoa häc gi¸o dôc … nÕu nhËn ®­îc hå s¬ yªu cÇu thÈm ®Þnh th× l·nh ®¹o v¨n phßng thÈm ®Þnh trùc tiÕp ph©n c«ng c¸n bé theo dâi dù ¸n vµ tiÕn hµnh thÈm ®Þnh dù ¸n. §èi víi dù ¸n nhá th× chØ mét ng­êi tham gia thÈm ®Þnh nh­ng dù ¸n lín th× 2 ®Õn 3 ng­êi tham gia. Nh÷ng dù ¸n lín, phøc t¹p ®­îc ®­a ra héi ®ång thÈm ®Þnh cÊp nhµ n­íc. Trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh th× Vô thÈm ®Þnh ph¶i phèi hîp víi c¸c Vô, ViÖn kh¸c cã liªn quan ®Õn dù ¸n Trong hn÷ng n¨m qua c«ng t¸c thÈm ®Þnh t¹i Vô thÈm ®Þnh vµ Gi¸m s¸t §Çu t­ ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc c¶ vÒ mÆt sè l­îng vµ chÊt l­îng c¸c dù ¸n: 2.1 §èi víi nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ trong n­íc Trong vµi n¨m trë l¹i ®©y sè l­îng c¸c dù ¸n ®­îc thÈm ®Þnh t¹i Vô ThÈm ®Þnh vµ Gi¸m s¸t ®Çu t­ t¨ng lªn theo tõng n¨m thÓ hiÖn th«ng qua b¶ng sau: B¶ng c¸c dù ¸n ®Çu t­ trong n­íc ChØ tiªu N¨m Sè dù ¸n Tæng vèn ®Çu t­ (tû ®ång) 2000 23 75482 2001 41 107607 2002 49 198325 2003 55 225913 Qua b¶ng ta thÊy tæng sè vèn ®Çu t­ vµ sè l­îng c¸c dù ¸n ®Çu t­ kh«ng ngõng t¨ng lªn tõ n¨m 2000-2003.N¨m 2000 cã 23 dù ¸n ®Çu t­ víi tæng sè vèn ®Çu t­ lµ75482 tû ®ång ,vµ ®Õn n¨m 2003®· lµ 55 dù ¸n víi tæng sè vèn ®Çu t­ lµ225913 tû ®ång NÕu tÝnh theo c¬ cÊu ngµnh ta cã b¶ng sau B¶ng c¬ cÊu dù ¸n ®Çu t­ theo ngµnh nghÒ ChØ tiªu N¨m Tæng sè dù ¸n C«ng nghiÖp N«ng nghiÖp DÞch vô Sè l­îng % so víi tæng Sè l­îng % so víi tæng Sè l­îng % so víi tæng 2000 23 7 30,43 2 8,7 14 60,87 2001 41 7 17,04 6 14,64 28 68,29 2002 49 13 26,53 6 12,25 30 61,22 2003 55 14 25,45 8 14,55 33 60 Nh­ vËy ta thÊy r»ng ngµnh dÞch vô thu hót ®­îc ®Çu t­ lín nhÊt c¶ vÒ sè l­îng vµ t«ngt sè vèn ®©ï t­ ë tÊt c¶ c¸c n¨m.§iÒu ®ã phï hîp víi lý thuyÕt còng nh­ thùc tÕ lµ dÞch vô sÏ ngµy cµng ph¸t triÓn vµ tiÕn tíi sÏ dÉn ®Çu trong viÖc ®ãng gãp cho nÒn kinh tÕ nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam ®ang ph¸t triÓn vµ cÇn cã sù x©y dùng m¹nh mÏ cña c¬ së h¹ tÇng 2.2 §èi víi dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi cña Vô ThÈm ®Þnh §èi víi dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi, do c¸c tæ chøc ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· chuÈn bÞ rÊt kü l­ìng vµ chÝnh x¸c hå s¬ dù ¸n víi môc ®Ých lµ ®­îc cÊp qua V¨n phßng ThÈm ®Þnh Dù ¸n §Çu t­ ®Òu ®­îc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t­ . Trong nh÷ng n¨m qua sè l­îng c¸c dù ¸n t¹i Vô ThÈm ®Þnh thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc Bé cÊp giÊy phÐp N¨m Sèdù ¸n Vèn ®¨ng ký(USD) Quy m« vèn ®¨ng ký b×nh qu©n 2000 23 856206966 37226639 2001 42 1270869610 30258800 2002 34 246219576 7241752 2003 48 1382736514 35418725 Qua b¶ng nµy ta thÊy tõ n¨m 2000 ®Õn 2003 cã xu h­íng t¨ng nh­ng n¨m 2002 l¹i gi¶m xuèng. C¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi tËp trung ë tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ nh­ng ngµnh dÞch vô thu hót ®­îc nhiÒu dù ¸n nhÊt mÆc dï quy m« vèn kh«ng cao nhÊt, mµ ngµnh dÇu khÝ l¹i lµ ngµnh cã sè vèn ®¨ng ký nhÊt.§iÒu ®ã ph¶n ¸nh xu thÓ ph¸t triÓn cña mét nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña c¶ n­íc nãi riªng. §ã lµ mét nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp sang c«ng nghiÖp sau ®ã lµ dÞch vô 3. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c thÈm ®Þnh 3.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Vô ThÈm ®Þnh vµ Gi¸m s¸t ®Çu t­ ®· ®¹t ®­îc mét sèthµnh tùu trªn c¸c lÜnh vùc: +VÒ tæ chøc thùc hiÖn: V¨n phßng ThÈm ®Þnh ®· thùc hiÖn t«t chøc n¨ng lµ c¬ quan ®Çu mèi tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ giao cho. V¨n phßng ThÈm ®Þnh ®· thùc hiÖn nghiªm tóc nh÷ng quy ®Þnh cña nhµ n­íc. KÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c Vô, ViÖn trong Bé vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan. ViÖc tæ chøc ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n t­¬ng ®èi linh ho¹t phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña tõng dù ¸n, ®· ®Èy nhanh tèc ®é thùc hiÖn dù ¸n, tiÖt kiÖm thêi gian vµ tiÒn b¹c +VÒ chÊt l­îng c«ng t¸c thÈm ®Þnh: Nh×n chung c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n nhãm Avµ c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi lµ nh÷ng dù ¸n t­¬ng ®èi phøc t¹p, ®· thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc chÆt chÏ ®¶m b¶o yªu cÇu chuyªn m«n vµ thêi gian Sau nhiÒu n¨m thùc hiÖn quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng c¸n bé thÈm ®Þnh còng cã nhiÒu kinh nghiÖm vµ th«ng tin ®Ó ®¸nh gi¸ dù ¸n. Tr×nh ®é chuyªn m«n dÇn ®­îc n©ng lªn lµm cho viÖc thÈm ®Þnh ®­îc tiÕn hµnh nhanh h¬n, do vËy thêi gian thÈm ®Þnh dù ¸n ®­îc rót ng¾n dÉn ®Õn khèi l­îng dù ¸n ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ ®Æc biÖt lµ c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi +VÒ mÆt chuyªn m«n: C«ng t¸c thÈm ®Þnh ®· huy ®éng ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c vô, ViÖn trong Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Bé ngµnh cã liªn quan. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n t¹i Vô thÈm ®Þnh nh×n chung lµ n÷ng nhËn xÐt kh¸ch quan khoa häc, c¸c néi dung kinh tÕ kü thuËt vµ nh÷ng ®Ò xuÊt cã tÝnh kh¶ thi + VÒ néi dung thÈm ®Þnh: C¸c néi dung thÈm ®Þnh tÞa Vô ThÈm ®Þnh t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ vµ ph¶n ¸nh ®­îc néi dung cÇn thiÕt trong ®¸nh gi¸ dù ¸n . Th«ng qua c¸c néi dung trªn th× Vô ThÈm ®Þnh cã thÓ ®¸nh gi¸ mét c¸ch toµn diÖn kh¸ch quan c¸c m¹t cña dù ¸n 3.2 Nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i +VÒ quy tr×nh thÈm ®Þnh: quy tr×nh thÈm ®Þnh tuy chÆt xhÏ nh­nh qu¸ r¾c rèi vµ cã xu h­íng lµm cho Vô thÈm ®Þnh bÞ thô ®«ngj khi xem xÐt c¸c dù ¸n theo ®óng tõng b­íc ®óng theo tõng chi tiÕt cña quy tr×nh. H¬n n÷a viÖc thÈm ®Þnh ph¶i qua nhiÒu kh©u trung gian lµm cho ho¹t ®éng thÈm ®Þnh kÐo dµi h¬n mµ chÊt l­îng thÈm ®Þnh kh«ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu chung, ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng, thêi gian cña dù ¸n +VÒ néi dung thÈm ®Þnh: Nh×n chung c«ng t¸c thÈm®Þnh ®· ®¸p øng ®­îc c¬ b¶n c¸c néi dung cÇn xem xÐt. Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè néi dung ch­a thùc sù ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. §ã lµ viÖc thÈm ®Þnh môc tiªu dù ¸n. ViÖc thÈm ®Þnh chØ thiªn vÒ ®Þnh tÝnh, Ýt chó ý ®Õn ®Þnh l­îng, c¸c chØ tiªu th­êng thiÕu chÝnh x¸c hoÆc ch­a ®Çy ®ñ, ch­a cã biÖn ph¸p x¸c ®Þnh tÝnh kh¶ thi trong ph­¬ng thøc tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n nh­ c¸c ph­¬ng ¸n ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng +VÒ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh: C«ng t¸c thÈm ®Þnh ch­a thùc sù khÈn tr­¬ng, thêi gian thÈm ®Þnh nhiÒu khi cßn kÐo dµi so víi yªu cÇu. Kh«ng chñ ®éng trong viÖc bè trÝ chuyªn gia thµnh viªn tham gia, thêi gian tiÕn hµnh héi nghÞ thÈm ®Þnh bëi ph¶i chê ý kiÕn cña l·nh ®¹o Bé khiÕn cho x«ng t¸c bÞ gi¸n ®o¹n lµm cho thêi gian ë c¸c giai ®o¹n sau bÞ thu hÑp III. Ph­¬ng h­íng n©ng cao chÊt l­îng lo¹t ®éng cña Vô ThÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t §Çu t­ 1. N©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé thÈm ®Þnh Trong mäi ho¹t ®éng con ng­êi lu«n ®ãng vai trß trung t©m ®iÒu hµnh vµ quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng vµ c«ng t¸c thÈm ®Þnh kh«ng n¨m ngoµi quy luËt nµy. C¸c dù ¸n cã chÊt l­îng thÈm ®Þnh nh­ thÕ nµo lµ tuú thuéc vµo tr×nh ®é, tay nghÒ, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cña ng­êi thÈm ®Þnh. V× vËy ph¸t triÓn vµ n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé thÈm ®Þnh lµ mét gi¶i ph¸p c¬ b¶n n©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh dù ¸n C¸n bé thÈm ®Þnh cÇn cã kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m«, vi m«, cã kh¶ n¨ng tËp hîp ®¸nh gi¸ th«ng tin nh¹y bÐn cã kh¶ n¨ng sö dông thµnh th¹o vi tÝnh, øng dông ®­îc tèi ®a c¸c phÇn mÒm hç trî cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh, cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ tèt ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc tham kh¶o tµi liÖu dù ¸n cña n­íc ngoµi còng nh­ trao ®æi th«ng tin víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi. Ngoµi ra c¸n bé thÈm ®Þnh ph¶i cã kinh nghiÖm thùc tÕ chuyªn s©u vÒ mét sè lÜnh vùc cô thÓ mµ m×nh phô tr¸ch Mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi mçi c¸n bé thÈm ®Þnh ph¶i cã phÈm chÊt ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp trung thùc cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm kû luËt nghÒ nghiÖp cao cã sù nh¹y bÐn víi sù thay ®æi cña m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m« Víi ®éi ngò c¸n bé thÈm ®Þnh nh­ hiÖn nay cña Vô thÈm ®Þnh th× viÖc n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé lµ tÊt cÇn thiÕt 2. N©ng cao kh¶ n¨ng n¾m b¾t th«ng tin cho c¸n bé thÈn ®Þnh Trong ho¹t ®éng thÈm ®Þnh chÊt l­îng thÈm ®Þnh phô thuéc rÊt nhiÒu vµo th«ng tin cña dù ¸n . Th«ng tin cã ®Çy ®ñ th× chÊt l­îng thÈm ®Þnh míi cao. Th«ng tin cã ý nghÜa quan träng quyÕt ®Þnh tíi hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh bëi lÏ trong t×nh h×nh hiÖn nay khi mµ nÒn kinh tÕ ®ang ph¶i ®èi mÆt víi sù thiÕu vèn gay g¾t th× viÖc tiÕp nhËn kh¸c nhau lµ kh«ng tr¸nh khái ®èi víi qu¸ tr×nh ®Çu t­.ViÖc th«ng tin thiÕu chÝnh x¸c hoÆc kh«ng ®Çy ®ñ khiÕn thÈm ®Þnh kh«ng ®óng ®¾n dÉn tíi viÖc nh­ngx dù ¸n kÐm hiÖu qu¶ vÉn ®­a vµo ho¹t ®éng g©y l·ng phÝ vèn, ¶ng h­ëng xÊu ®Õn nÒn kinh tÕ Th«ng tin cung cÊp cho c¬ quan thÈm ®Þnh th­êng ®­îc lÊy tõ nhiÒu nguån :th«ng tin tõ doanh nghiÖp, tõ dù ¸n, tõ c¸c nguån kh¸c cã liªn quan ®Õn dù ¸n. Th«ng tin thu thËp®­îc cã thÓ trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp. Nhu cÇu th«ng tin cña thÈm ®Þnh dù ¸n xuÊt ph¸t tõ nh÷ng néi dung cÇn ®¸nh gi¸ cña dù ¸n tõ ph­¬ng ph¸p thÈm ®Þnh ®­îc sö dông vµ tõ c¸c yÕu tè cÊn ®­îc ®¶m b¶o ViÖc thu thËp xö lý th«ng tin ®Ó ®¹t ®­îc tÝnh ph¸p lý vµ ®é chÝnh x¸c cao trong thÈm ®Þnh lµ rÊt phøc t¹p. Do ®ã Vô ThÈm ®Þnh cÇn ph¶i cñng cè vµ ph¸t triÓn hÖ thèng cung cÊp th«ng tin cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh mét c¸ch toµn diÖn tr¸nh t×nh tr¹ng sù dông th«ng tin mét chiÒu tõ dù ¸n. C¸n bé thÈm ®Þnh cÇn ph¶i thu thËp th«ng tin tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ khachs quan vµ ®­a ra nh÷ng kÕt luËn thÈm ®Þnh chÆt chÏ cã ®é tin cËy cao 3. Quan t©m h¬n n÷a ®Õn yªu cÇu ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®Þnh l­îng néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n Nh­ trªn ®· nãi, ph©n tÝch ®Þnh l­îng lµ mét träng nh÷ng ®iÓm yÕu trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh t¹i Vô ThÈm ®Þnh. Tõ tr­íc tíi nay viÖc thÈm ®Þnh th­êng nghiªng vÒ c¸c ®¸nh gi¸ mang tÝnh ®Þnh tÝnh h¬n lµ c¸c yªó tè ®Þnh l­îng. Nh­ng chÝnh nh÷ng chØ tiªu mang tÝnh ®Þnh l­îng míi lµ c¸c yÕu tè ®amr b¶o chÊt l­îng vµ ®é chÝnh x¸c trong viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ dù ¸n. Do vËy, trong thêi gian tíi ®Ó n©ng cao tÝnh chuÈn x¸c vµ ®é tin cËy trong c¸c luËn cø, c¸c kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ cña V¨n phßng th× V¨n phßng nªn ®iÒu chØnh l¹i c¸c néi dung thÈm ®Þnh ®i s©u vµo viÖc kiÓm tra, tÝnh to¸n c¸c yÕu tè ®Þnh l­îng lµm c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸ dù ¸n. §©y lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt ®èi víi c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®Ó ®¸nh gi¸ dù ¸n, lùa chän gi¶i ph¸p ®Çu nh­ng còng ®ßi hái cao vÒ cung cÊp th«ng tin, sù am hiÖu ph­¬ng ph¸p vµ thêi gian thùc hiÖn. Nh­ vËy, bªn c¹nh viÖc xem xÐt ®¸nh gi¸ chñ tr­¬ng, môc tiªu vµ c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ kü thuËt, c¸c yÕu tè tæ chøc dù ¸n trªn c¬ së ph©n tÝch ®Þnh tÝnh, V¨n phßng ThÈm ®Þnh sÏ chó träng ®i s©u vµo viÖc ph©n tÝch ®Þnh l­îng, trong ®ã khÝa c¹nh kinh tÕ – x· héi vµ m«i tr­êng cña dù ¸n sÏ ®­îc ®Æc biÖt quan tam. §Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu nµy, V¨n phßng ThÈm ®Þnh dù ¸n cÇn cã biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n, nghiÖp vô nh»m n©ng cao hiÓu biÕt vµ ®¶m b¶o thèng nhÊt vÒ ph­¬ng ph¸p, vÒ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®èi víi mçi néi dung thÈm ®Þnh. C¸c c«ng t¸c tÝnh to¸n kiÓm ®Þnh trong nhiÒu tr­êng hîp cã tÝnh nghiÖp vô cÇn ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho chuyªn viªn thùc hiÖn c«ng t¸c ®¸nh gi¸ ®Þnh l­îng. C¸c chuyªn viªn nµy ph¶i cã kü n¨ng vµ hiÓu biÕt vÒ c¸c ph­¬ng ph¸p to¸n häc vµ biÕt sö dông c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm øng dông trªn m¸y tÝnh ®Ó ph©n tÝch. Khi ph©n tÝch c¸c chØ tiªu mang tÝnh ®Þnh l­îng cÇn chó ý tiªu ®iÓm cña viÖc ph©n tÝch chÝnh lµ c¸c d÷ liÖu. C¸c yÕu tè cÊu thµnh chØ tiªu, ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n chØ tiªu ph¶i ®¶m b¶o dùa trªn c¬ së nh÷ng sè liÖu cã thÓ thu thËp hoÆc dù kiÕn ®­îc mét c¸ch t­¬ng ®èi chÝnh x¸c ch¼ng h¹n nh­ gi¸ c¶, l·i suÊt, l¹m ph¸t, s¶n l­îng… Tõ ®ã tiÕn hµnh ph©n tÝch ®Þnh l­îng mét c¸ch cã khoa häc… 4. T¨ng c­êng hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin, tËp hîp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc trong ph¹m vÞ c¶ n­íc. Ngµy nay, cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt ®· mang l¹i nh÷ng thµnh tùu rùc rì trong c«ng nghÖ th«ng tin cïng víi c¸c thÕ hÖ m¸y tÝnh ®ang më ra chiÒu h­íng míi vÒ xö lý th«ng tin theo xu h­íng tù ®éng ho¸ c¸c ho¹t ®éng cña con ng­êi trªn mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng kinh tÕ x· héi. ë n­íc ta hiÖn nay, c«ng nghÖ th«ng tin ®· ®­îc ¸p dông vµo nhiÒu lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi vµ qu¶n lý Nhµ n­íc. §Ó ®¸p øng ngµy mét tèt h¬n c¸c nhu cÇu th«ng tin phôc vô ho¹t ®éng thÈm ®Þnh, V¨ng phßng ThÈm ®Þnh cÇn kiÕn nghÞ víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn m¹ng th«ng tin néi bé vµ phèi hîp víi t¸t c¶ c¸c ®¬n vÞ liªn quan thùc hiÖn trao ®æi th«ng tin trªn diÖn réng thùc hiÖn trao ®æi th«ng tin trªn diÖn réng. 5. §©u t­ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ®­a ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm tin häc øng dông trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n khiÕn cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n t¹i Vô ThÈm ®Þnh Dù ¸n §Çu t­ ch­a ®¹t hiÖu qu¶ nh­ mong muèn lµ do c¸n bé thÈm ®Þnh thiÕu ph­¬ng tiÖn ®Ó ®¸nh gi¸, ph©n tÝch dù ¸n. Do vËy, ®Î n©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh dù ¸n vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸n bé thÈm ®Þnh cÇn thiÕt ph¶i trang bÞ cho hä nh÷ng c«ng cô vµ kü n¨ng hiÖn ®¹i cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng chuyªn m«n vµ nhiÖm vô cña m×nh.Mét trong nh÷ngc«ng cô hiÖn ®¹i vµ phæ biÕn nhÊt hiÖn nay trªn thÕ giíi ®ã lµ m¸y vi tÝnh vµ c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm øng dông trªn m¸y tÝnh. MÆc dï ®a sè c¸n bé t¹i Vô ThÈm ®Þnh Dù ¸n §Çu t­ ®Òu ®· ®­îc trang bÞ m¸y tÝnh ®Ó sö dông nh­ng phÇn lín c¸c m¸y tÝnh ®Òu ®· cò kü vµ kh«ng cã phÇn mÒm øng dông riªng cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh. HiÖn nay m¸y tÝnh ch­a ®­îc nèi m¹ng Internet ®Ó khai th¸c th«ng tin mÆc dï c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®ßi hái nhiÒu th«ng tin. Do ®ã trong thêi gian tíi cÇn ph¶i ®Çu t­ thªm cho hÖ thèng m¸y tÝnh, c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm chuyªn dông ®­a viÖc tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ cÇn thiÕt trong viÖc thÈm ®Þnh vµo c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm ®Ó cã thÓ kÕt qu¶ thÈm ®Þnh chÝnh x¸c h¬n, nhanh chãng h¬n. §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Khoa: Kinh tÕ ®Çu t­ Chuyªn ngµnh: Kinh tÕ B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Sinh viªn thùc hiÖn : NguyÔn §øc H­ng Gi¸o viªn h­íng dÉn: TS. NguyÔn B¹ch NguyÖt Hµ Néi th¸ng 3-2004

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của vụ thẩm định và giám sát đầu tư.doc
Luận văn liên quan