Chương trình bảo vệ môi trường công ty TNHH Cự Hùng

MỤC LỤC CHƯƠNG MỞ ĐẦU 4 A. Đặt vấn đề. 4 B. Mục tiêu đề tài 5 C. Nội dung đề tài 5 D. Phạm vi nghiên cứu. 5 CHƯƠNG I 7 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CỰ HÙNG 7 1.1. Sơ lược về chi nhánh Công ty TNHH Cự Hùng 7 1.2. Vị trí Chi nhánh Công ty TNHH Cự Hùng. 7 1.3. Thời hạn hoạt động 8 1.4. Hệ Thống Giao Thông 8 1.5. Quy mô của Công ty TNHH Cự Hùng 9 1.5.1.Tổng vốn đầu tư 9 1.5.2. Sản phẩm và thị trường tiêu thụ : 9 1.6. Máy móc thiết bị và nguyên liệu sản xuất : 10 1.6.1. Máy móc thiết bị 10 1.6.2. Nguyên liệu sản xuất 11 1.6.3. Phương thức vận chuyển, cung cấp và bảo quản nguyên liệu, nhiên liệu và phụ liệu 14 1.6.4. Nhu cầu dùng nước và điện 14 1.6.5. Nhu cầu lao động 14 1.7. Công nghệ sản xuất 15 CHƯƠNG 2 17 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI 17 CÔNG TY TNHH CỰ HÙNG 17 2.1. Nguồn cung cấp nước và Nguồn tiếp nhận nước thải 17 2.1.1.Nguồn nước cấp : 17 2.1.2. Nguồn tiếp nhận nước thải: 17 2.2. Tồn trữ và Xử lý chất thải rắn 18 2.3. Chất lượng môi trường không khí tại khu vực Chi Nhánh Công Ty TNHH Cự Hùng: 18 CHƯƠNG 3 21 DỰ BÁO MỨC ĐỘ VÀ CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH CỰ HÙNG 21 3.1. Nguồn gây ô nhiễm nước 21 3.1.1.Nước mưa 21 3.1.2.Nước thải sinh hoạt 21 3.2. Nguồn gây ô nhiễm không khí 23 3.2.1. Nguồn ô nhiễm trong quá trình sản xuất : 23 3.2.2. Ô nhiễm do hoạt động của lò hơi: 23 3.2.3. Ô nhiễm do cao su sinh ra khí H2S : 26 3.2.4. Khí thải từ các phương tiện vận chuyển 26 3.3. Chất thải rắn 26 3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt: 26 3.3.2. Chất thải rắn sản xuất. 26 3.3.3. Chất thải nguy hại : 26 3.4. Khả năng gây cháy nổ 27 3.5. Tiếng ồn và rung 27 CHƯƠNG 4 28 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO CÔNG TY TNHH CỰ HÙNG 28 4.1. Lựa chọn khu vực và hành động ưu tiên. 28 4.1.1. Lực chọn khu vực ưu tiên. 28 4.1.2.Lựa chọn hành động ưu tiên. 29 4.2. Xác định trách nhiệm và các cơ cấu thực hiện. 29 4.3. Chương trình quản lý và sử dụng nguyên nhiên vật liệu 30 4.4. Chương trình kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. 30 4.4.1. Hạn chế và xử lý bụi 30 4.4.2. Biện pháp khống chế ô nhiễm cho lò hơi: 32 4.4.3. Khí thải từ phương tiện giao thông 33 4.5. Chương trình xử lý nước thải 33 4.5.1. Nước mưa 33 4.5.2. Nước thải sinh hoạt 33 4.6. Chương trình xử lý chất thải rắn 34 4.6.1. Chất thải công nghiệp: 35 4.6.2. Rác thải sinh hoạt: 35 4.7. Các chương trình khống chế ồn, rung 35 4.7.1. Biện pháp chung 36 4.7.2. Biện pháp giảm tiếng ồn và chấn động tại nguồn. 36 4.7.3. Biện pháp kỹ thuật để hạn chế ồn và chấn động lan truyền. 36 4.8. Chương trình quản lý môi trường trong các hoạt động sản xuất 37 4.8.1.Chương trình kiểm soát không khí bên trong công ty 37 4.8.2. Chương trình kiểm soát môi trường xung quanh 37 4.8.3. Vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp 37 4.8.4. Bảo đảm thực hiện theo luật môi trường 38 4.9. Chương trình quản lý an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong quá trình sản xuất. 39 4.10. Chương trình nâng cao nhận thức, giáo dục môi trường 40 4.10.1. Mục đích của giáo dục và đào tạo về mơi trường 40 4.10.2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện. 40 CHƯƠNG 5 41 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 41 5.1. Kết luận 41 5.2. Kiến nghị 41

doc41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 1966 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương trình bảo vệ môi trường công ty TNHH Cự Hùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MUÏC LUÏC CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU 4 A. Ñaët vaán ñeà. 4 B. Muïc tieâu ñeà taøi 5 C. Noäi dung ñeà taøi 5 D. Phaïm vi nghieân cöùu. 5 CHÖÔNG I 7 TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TY TNHH CÖÏ HUØNG 7 1.1. Sô löôïc veà chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng 7 1.2. Vò trí Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng. 7 1.3. Thôøi haïn hoaït ñoäng 8 1.4. Heä Thoáng Giao Thoâng 8 1.5. Quy moâ cuûa Coâng ty TNHH Cöï Huøng 9 1.5.1.Toång voán ñaàu tö 9 1.5.2. Saûn phaåm vaø thò tröôøng tieâu thuï : 9 1.6. Maùy moùc thieát bò vaø nguyeân lieäu saûn xuaát : 10 1.6.1. Maùy moùc thieát bò 10 1.6.2. Nguyeân lieäu saûn xuaát 11 1.6.3. Phöông thöùc vaän chuyeån, cung caáp vaø baûo quaûn nguyeân lieäu, nhieân lieäu vaø phuï lieäu 14 1.6.4.  Nhu caàu duøng nöôùc vaø ñieän 14 1.6.5.  Nhu caàu lao ñoäng 14 1.7.  Coâng ngheä saûn xuaát 15 CHÖÔNG 2 17 HIEÄN TRAÏNG MOÂI TRÖÔØNG TAÏI 17 COÂNG TY TNHH CÖÏ HUØNG 17 2.1. Nguoàn cung caáp nöôùc vaø Nguoàn tieáp nhaän nöôùc thaûi 17 2.1.1.Nguoàn nöôùc caáp : 17 2.1.2. Nguoàn tieáp nhaän nöôùc thaûi: 17 2.2. Toàn tröõ vaø Xöû lyù chaát thaûi raén 18 2.3. Chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí taïi khu vöïc Chi Nhaùnh Coâng Ty TNHH Cöï Huøng: 18 CHÖÔNG 3 21 DÖÏ BAÙO MÖÙC ÑOÄ VAØ CAÙC NGUOÀN GAÂY OÂ NHIEÃM TRONG QUAÙ TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG TAÏI COÂNG TY TNHH CÖÏ HUØNG 21 3.1. Nguoàn gaây oâ nhieãm nöôùc 21 3.1.1.Nöôùc möa 21 3.1.2.Nöôùc thaûi sinh hoaït 21 3.2. Nguoàn gaây oâ nhieãm khoâng khí 23 3.2.1. Nguoàn oâ nhieãm trong quaù trình saûn xuaát : 23 3.2.2. OÂ nhieãm do hoaït ñoäng cuûa loø hôi: 23 3.2.3. OÂ nhieãm do cao su sinh ra khí H2S : 26 3.2.4. Khí thaûi töø caùc phöông tieän vaän chuyeån 26 3.3. Chaát thaûi raén 26 3.3.1. Chaát thaûi raén sinh hoaït: 26 3.3.2. Chaát thaûi raén saûn xuaát. 26 3.3.3. Chaát thaûi nguy haïi : 26 3.4. Khaû naêng gaây chaùy noå 27 3.5. Tieáng oàn vaø rung 27 CHÖÔNG 4 28 XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG CHO COÂNG TY TNHH CÖÏ HUØNG 28 4.1. Löïa choïn khu vöïc vaø haønh ñoäng öu tieân. 28 4.1.1. Löïc choïn khu vöïc öu tieân. 28 4.1.2.Löïa choïn haønh ñoäng öu tieân. 29 4.2. Xác định trách nhiệm và các cơ cấu thực hiện. 29 4.3. Chương trình quản lý và sử dụng nguyên nhiên vật liệu 30 4.4. Chöông trình kieåm soaùt oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí. 30 4.4.1. Haïn cheá vaø xöû lyù buïi 30 4.4.2. Bieän phaùp khoáng cheá oâ nhieãm cho loø hôi: 32 4.4.3. Khí thaûi töø phöông tieän giao thoâng 33 4.5. Chöông trình xöû lyù nöôùc thaûi 33 4.5.1. Nöôùc möa 33 4.5.2. Nöôùc thaûi sinh hoaït 33 4.6. Chöông trình xöû lyù chaát thaûi raén 34 4.6.1. Chaát thaûi coâng nghieäp: 35 4.6.2. Raùc thaûi sinh hoaït: 35 4.7. Caùc chöông trình khoáng cheá oàn, rung 35 4.7.1. Bieän phaùp chung 36 4.7.2. Bieän phaùp giaûm tieáng oàn vaø chaán ñoäng taïi nguoàn. 36 4.7.3. Bieän phaùp kyõ thuaät ñeå haïn cheá oàn vaø chaán ñoäng lan truyeàn. 36 4.8. Chöông trình quản lyù moâi tröôøng trong caùc hoaït ñoäng saûn xuaát 37 4.8.1.Chöông trình kieåm soaùt khoâng khí beân trong coâng ty 37 4.8.2. Chöông trình kieåm soaùt moâi tröôøng xung quanh 37 4.8.3. Veä sinh lao ñoäng, beänh ngheà nghieäp 37 4.8.4. Baûo ñaûm thöïc hieän theo luaät moâi tröôøng 38 4.9. Chöông trình quaûn lyù an toaøn lao ñoäng vaø phoøng choáng chaùy noå trong quaù trình saûn xuaát. 39 4.10. Chöông trình naâng cao nhaän thöùc, giaùo duïc moâi tröôøng 40 4.10.1. Mục đích của giáo dục và đào tạo về môi trường 40 4.10.2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện. 40 CHÖÔNG 5 41 KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ 41 5.1. Keát luaän 41 5.2. Kieán nghò 41 CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU A. Ñaët vaán ñeà. Ngaøy nay vieäc öùng duïng caùc saûn phaåm thieân nhieân cuõng nhö caùc saûn phaåm nhaân taïo vaøo coâng ngheä saûn xuaát raát nhieàu, nhöõng saûn phaåm laøm ra ñoøi hoûi phaûi ñaûm baûo chaát löôïng, ñaùp öùng ñöôïc tính chaát vaø coâng duïng cuûa saûn phaåm ñoù. Beân caïnh vieäc taïo ra saûn phaåm coù chaát löôïng cao, saûn phaåm coøn phaûi tieän duïng deã söû duïng vaø maãu maõ phaûi ñeïp do ñoù môû ra ngaønh saûn xuaát ñeá giaøy, mousse cao su,latex vaø mieáng nhaõn hieäu cho giaøy baèng cao su moät thò tröôøng raát lôùn. Coù nhöõng maãu raát ña daïng tuøy theo töøng ñaëc thuø saûn phaåm maø taïo ra caùc daïng khaùc nhau caû veà chaát lieäu cuõng nhö kieåu daùng. Giaøy ñöôïc saûn xuaát raát nhieàu treân theá giôùi vaø nhu caàu söû duïng ñoøi hoûi raát lôùn, thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm ngaøy caøng nhieàu caû trong nöôùc vaø caùc nöôùc treân theá giôùi, neân nhu caàu veà ñeá giaøy, mousse cao su, latex vaø mieáng nhaõn hieäu cho giaøy baèng cao su caàn raát nhieàu. Do yeâu caàu thò tröôøng, cuõng nhö chaát löôïng saûn phaåm Chi Nhaùnh Coâng Ty TNHH CÖÏ HUØNG ñaõ tieán haønh ñaàu tö hoaït ñoäng saûn xuaát saûn phaåm naøy nhaèm ñaùp öùng nhu caàu trong nöôùc vaø xuaát khaåu ñang gia taêng, ñaûm baûo chaát löôïng.  Hôn nöõa, Coâng ty hoaït ñoäng goùp phaàn giaûi quyeát vieäc laøm cho moät soá ngöôøi daân ñòa phöông vôùi möùc thu nhaäp cao vaø oån ñònh, ñoàng thôøi ñoùng goùp cho ngaân saùch quoác gia. Tuy nhieân, beân caïnh ñoù, vieäc saûn xuaát ra saûn vaø vaän haønh nhaø maùy ít nhieàu aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng. Vaø thöïc hieän theo Luaät Baûo veä Moâi tröôøng Vieät Nam, Chi Nhaùnh Coâng Ty TNHH CÖÏ HUØNG tieán haønh thöïc hieän xaây döïng chöông trình baûo veä moâi tröôøng. B. Muïc tieâu ñeà taøi Tuy nhieân trong quùa trình saûn xuaát, coâng ty ñaõ coù caùc hoaït ñoäng gaây aûnh höôûng ít nhieàu ñeán moâi tröôøng. Do ñoù, Coâng ty ñaõ ñöa ra chöông trình baûo veä moâi tröôøng nhaèm: Giaûm thieåu, kieåm soaùt oâ nhieãm Goùp phaàn naâng cao chaát löôïng moâi tröôøng ñoâ thò vaø khu coâng nghieäp. C. Noäi dung ñeà taøi Ñaùnh giaù hieän traïng moâi tröôøng cuûa Coâng ty TNHH Cöï Huøng Ñaùnh giaù möùc ñoä oâ nhieãm vaø suy thoaùi moâi tröôøng taïi Coâng ty TNHH Cöï Huøng Xaây döïng chöông trình baûo veä moâi tröôøng cho Coâng ty TNHH Cöï Huøng. D. Phaïm vi nghieân cöùu. Caùc Taøi Lieäu Coâng ty Ñeå Laäp Baûn Ñaêng Kyù Ñaït Tieâu Chuaån Moâi Tröôøng Chöông trình baûo veä moâi tröôøng cho Coâng ty ñöôïc laäp treân coâng ty tuaân thuû caùc vaên baûn phaùp lyù sau ñaây: Luaät Baûo veä Moâi tröôøng Vieät Nam ñöôïc Quoác hoäi nöôùc CHXHCN Vieät Nam thoâng qua ngaøy 27/12/1993. Thoâng tö soá 490/1998/TT-BKHCNMT ngaøy 29 thaùng 4 naêm 1998 cuûa Boä Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng höôùng daãn laäp vaø thaåm ñònh baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñoái vôùi caùc döï aùn ñaàu tö. Nghò ñònh soá 175/CP ngaøy 18/10/1994 cuûa Chính phuû veà höôùng daãn thi haønh Luaät Baûo veä Moâi tröôøng. Ñieàu leä veä sinh vaø giöõ gìn söùc khoûe do Boä Y teá ban haønh naêm 1992 quy ñònh caùc tieâu chuaån veä sinh veà chaát löôïng nöôùc, khoâng khí vaø yeâu caàu caùc hoaït ñoäng kinh teá xaõ hoäi phaûi ñaûm baûo caùc tieâu chuaån veä sinh. Caùc taøi lieäu kyõ thuaät ñöôïc söû duïng trong chöông trình baûo veä moâi tröôøng bao goàm: 1. Taäp hoà sô ñaêng kyù caáp giaáy pheùp cuûa Chi Nhaùnh Coâng Ty TNHH CÖÏ HUØNG100% voán tö nhaân. 2. Caùc taøi lieäu kyõ thuaät cuûa toå chöùc Y teá theá giôùi, ngaân haøng theá giôùi veà xaây döïng baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng. 3. Caùc taøi lieäu veà xaùc ñònh taûi löôïng oâ nhieãm. 4. Caùc tieâu chuaån Vieät Nam veà khí thaûi vaø nöôùc thaûi. CHÖÔNG I TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TY TNHH CÖÏ HUØNG 1.1. Sô löôïc veà chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng Teân Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng : Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng Saûn Xuaát Ñeá Giaøy - Chi Nhaùnh Coâng Ty TNHH Cöï Huøng. Ñòa chæ thöïc hieän : aáp Taân Myõ, xaõ Thaùi Hoøa, Huyeän Taân Uyeân, Tænh Bình Döông. Ñaïi dieän : OÂng WEN, HSIEN - TANG  Hình thöùc ñaàu tö : 100% voán nöôùc ngoaøi. Ngaønh ngheà kinh doanh : Saûn xuaát ñeá giaøy, mousse cao su, mousse latex, mieáng trang trí vaø mieáng nhaõn hieäu cho giaøy baèng cao su. 1.2. Vò trí Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng.  Vò trí Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng naèm trong khu ñaát thueâ thuoäc aáp Taân Myõ, xaõ Thaùi Hoøa, huyeän Taân Uyeân, tænh Bình Döông vôùi toång dieän tích ñaát laø 30.250m2. Trong ñoù dieän tích ñaát xaây döïng laø 13.106,77 m2       + Khu vaên phoøng : 1.006 m2       + Xöôûng saûn xuaát : 11.000 m2       + Nhaø aên : 912 m2       + Phoøng coâng vuï : 140 m2       + Traïm ñieän : 16 m2       + Nhaø tröïc : 16.77 m2       + Nhaø veä sinh : 48 m2       + Phoøng aùp löïc : 16 m2       + Dieän tích saân ñöôøng : 11.920.23 m2       + Dieän tích caây xanh : 6.133 m2. Vò trí tieáp giaùp cuûa Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng nhö sau: + Phía Baéc giaùp : Coâng ty TNHH Ñoà Hoûa Long. + Phía ñoâng giaùp : Coâng ty TNHH Coâng Nghieäp THREAD Vieät Nam. + Phía Nam : Khu ñaát troáng + Phía Taây giaùp : Khu ñaát troáng. Sô ñoà vò trí khu ñaát ñöôïc theå hieän trong phaàn phuï luïc - Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng caùch Trung taâm tænh Bình Döông khoaûng 15 km. - Haï taàng cuûa khu vöïc Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng khaù thuaän lôïi, ñöôøng töø khu vöïc Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng ñeán ñöôøng ñi Tænh Loä 747 cô baûn ñaõ hoaøn thaønh. 1.3. Thôøi haïn hoaït ñoäng Thôøi haïn hoaït ñoäng cuûa Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng laø 50 naêm keå töø ngaøy ñöôïc caáp giaáy pheùp ñaàu tö soá 1273/GPCN – BD, ngaøy caáp 24/01/2003. 1.4. Heä Thoáng Giao Thoâng Xung quanh khu vöïc Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng coù heä thoáng giao thoâng ñöôïc xaây döïng hoaøn chænh noái lieàn giöõa Bình Döông vaø Ñoàng Nai ( ñöôøng ñi Taân Ba ). Taïi ñaây coù coâng ty Vina Foam vaø Giaøy Chí Huøng vaø Coâng ty Vieät Haân Thaùi …. ñaõ ñi vaøo hoaït ñoäng, neân raát thuaän tieän cho vieäc vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu vaø saûn phaåm. 1.5. Quy moâ cuûa Coâng ty TNHH Cöï Huøng 1.5.1.Toång voán ñaàu tö Trong quaù trình saûn xuaát vaø gia coâng caùc loaïi ñeá giaøy, mousse cao su, mousse latex, mieáng trang trí vaø mieáng nhaõn hieäu cho giaøy baèng cao su, söï phaân boå nguoàn voán ñaàu tö ñöôïc theå hieän nhö sau : Toång voán ñaàu tö  : 2.000.000 USD Voán phaùp ñònh   : 600.000 USD  Voán vay  : 1.400.000 USD 1.5.2. Saûn phaåm vaø thò tröôøng tieâu thuï : Saûn phaåm chính cuûa Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng laø saûn xuaát vaø gia coâng caùc loaïi ñeá giaøy, mousse cao su, mousse latex, mieáng trang trí vaø mieáng nhaõn hieäu cho giaøy baèng cao su, saûn löôïng vaø döï kieán tyû leä tieâu thuï saûn phaåm trong caùc naêm nhö sau : Teân saûn phaåm Ñôn vò tính Naêm thöù 1 Naêm thöù 2 Naêm sx oån ñònh  Ñeá giaøy cao su caùc loaïi: + Doanh thu + Tyû leä xuaát khaåu Ñoâi USD % 3.000.000 2.000.000 80 4.000.000 3.000.000 80 5.000.000 4.000.000 80  Toång doanh soá USD 2.000.000 3.000.000 4.000.000  Saûn phaåm cuûa Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng seõ ñöôïc tieâu thuï nhö sau : Noäi ñòa   : 20 % Xuaát khaåu : 80 % 1.6. Maùy moùc thieát bò vaø nguyeân lieäu saûn xuaát : 1.6.1. Maùy moùc thieát bò Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng ñöôïc trang bò maùy moùc thieát bò vôùi chuûng loaïi vaø soá löôïng nhö sau : Danh saùch maùy moùc thieát bò soá löôïng: Maùy moùc thieát vò Soá löôïng Coâng suaát Xuaát xöù Trò giaù (USD)  1 Boàn laøm laïnh (loaïi 1) 1 01 HP Ñaøi Loan 1.163  2 Boàn laøm laïnh (loaïi 2) 3 01 HP Ñaøi Loan 1.115  3 Baêng truyeàn taûi 6 2 KW Ñaøi Loan 8.866  4 Loø hôi 8 taán 1 17 KW Ñaøi Loan 127.214  5 Maùy löu hoùa 1 1,5KW Ñaøi Loan 23.606  6 Maùy luyeän kín 1 160 HP Ñaøi Loan 109.014  7 Maùy thöû laõo hoùa 1 1 KW Ñaøi Loan 1.709  8 Maùy caét cao su 1 02 HP Ñaøi Loan 2.687  9 Maùy caét cao su taám 1 03 HP Ñaøi Loan 4.983  10 Maùy caùn 12” 1 50 HP Ñaøi Loan 6.906  11 Maùy caùn 16” 2 60 HP Ñaøi Loan 30.333  12 Maùy caùn 22” 3 60 HP Ñaøi Loan 75.400  13 Maùy laøm laïnh 1 20 KW Ñaøi Loan 18.200  14 Maùy neùn khí 1 7,5 HP Ñaøi Loan 2.517  15 Maùy neùn khí loaïi xoay 1 15 HP Ñaøi Loan 23.474  16 Maùy ño löïc keùo 1 37 KW Ñaøi Loan 6.448  17 Maùy thöû ñoä hoùa vaøng 1 1,5 KW Ñaøi Loan 5.200  18 Maùy thöû ñoä maøi moøn 1 37 KW Ñaøi Loan 4.118  19 Maùy caét sôïi 1 02 HP Ñaøi Loan 2.600  20 Maùy chaët 3 03 HP Ñaøi Loan 3.120  21 Maùy chaët töï ñoäng 1 05 HP Ñaøi Loan 4.767  22 Maùy lau boät 1 0,37 KW Ñaøi Loan 5.200  23 Maùy eùp thuûy löïc 6 22,5 HP Ñaøi Loan 27.181  24 Maùy tæa bieân 20 0,37 KW Ñaøi Loan 867  Nguoàn cung caáp : Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng 1.6.2. Nguyeân lieäu saûn xuaát Ñeå saûn xuaát saûn phaåm ñeá giaøy, Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng caàn caùc nguyeân phuï lieäu tuøy loaïi. Nhu caàu nguyeân lieäu chính vaø naêm oån ñònh ñöôïc cho trong baûng döôùi ñaây : Danh saùch nguyeân lieäu saûn xuaát vaø nguoàn cung caáp Nguyeân vaät lieäu ÑVT Soá löôïng Nguoàn cung caáp  1. Cao su töï nhieân 3L Kg 300.000 Vieät Nam  2. Cao su nhaân taïo caùc loaïi Kg 1.280.000 Ñaøi Loan,Trung Quoác  3. Cao su thieân nhieân Kg 160.000 Ñaøi Loan,Trung Quoác  4. Carbonate canci caùc loaïi Kg 88.000 Ñaøi Loan,Trung Quoác  5. Hi-Sil (SiO2) Kg 1.056.000 Ñaøi Loan,Trung Quoác  6. Ñaát traéng ( Cao lanh ) Kg 65.600 Ñaøi Loan,Trung Quoác  7. Cao su taùi sinh Kg 48.000 Ñaøi Loan,Trung Quoác  8. Chaát choáng laõo hoùa caùc loaïi Kg 25.600 Ñaøi Loan,Trung Quoác  9. Chaát choáng nöùt Kg 5.600 Ñaøi Loan,Trung Quoác  10. Chaát trôï B.K Kg 5.600 Ñaøi Loan,Trung Quoác  11. Chaát laøm xoáp (D.P.T) Kg 8.000 Ñaøi Loan,Trung Quoác  12. Daàu laøm meàm cao su Kg 112.000 Ñaøi Loan,Trung Quoác  13. Nhöïa thoâng Kg 12.000 Ñaøi Loan,Trung Quoác  14. Chaát xuùc taùc caùc loaïi Kg 56.000 Ñaøi Loan,Trung Quoác  15. Hoaït chaát P.E.G Kg 20.000 Ñaøi Loan,Trung Quoác  16. Hoaït chaát D.E.G Kg 36.800 Ñaøi Loan,Trung Quoác  17. Oxyùt Titan Kg 48.000 Ñaøi Loan,Trung Quoác  18. Stearic keõm Kg 5.600 Ñaøi Loan,Trung Quoác  19. Axít Stearic Kg 20.800 Ñaøi Loan,Trung Quoác  20. Löu huyønh Kg 24.000 Ñaøi Loan,Trung Quoác  21. Carbonate keõm Kg 17.600 Ñaøi Loan,Trung Quoác  22. Carbonate Magieâ Kg 5.600 Ñaøi Loan,Trung Quoác  23. Oxyùt keõm caùc loaïi Kg 60.800 Ñaøi Loan,Trung Quoác  24. Cao su boät caùc loaïi Kg 128.000 Ñaøi Loan,Trung Quoác  25. Cao su Eva Kg 40.000 Ñaøi Loan,Trung Quoác  26. Chaát maøu caùc loaïi Kg 10.400 Ñaøi Loan,Trung Quoác  27. Haït nhöïa Kg 3.680 Ñaøi Loan,Trung Quoác  28. Nhöïa caây resin Kg 3.200 Ñaøi Loan,Trung Quoác  29. Chaát trôï thoaùt hôi Kg 2.400 Ñaøi Loan,Trung Quoác  30. Chaát nghieàn Kg 1.280 Ñaøi Loan,Trung Quoác  31. Chaát chòu maøi moøn Kg 5.600 Ñaøi Loan,Trung Quoác  Nguoàn cung caáp : Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng Soá löôïng cuûa töøng loaïi nguyeân vaät lieäu ñöôïc tính toaùn cuï theå theo töøng thôøi ñieåm cho moãi ñôït saûn xuaát. Thaønh phaàn nguyeân vaät lieäu coù theå thay ñoåi tuøy theo yeâu caàu saûn xuaát taïi töøng thôøi ñieåm. 1.6.3. Phöông thöùc vaän chuyeån, cung caáp vaø baûo quaûn nguyeân lieäu, nhieân lieäu vaø phuï lieäu Tính chaát nguyeân lieäu : Nguyeân lieäu ña soá laø nhöïa, cao su, boät cao lanh vaø Acidû ôû traïng thaùi raén vaø loûng. Nhöïa ñöôïc ñoùng trong bao coù troïng löôïng tònh 50 kg, cao su ôû daïng raén ñöôïc xeáp trong caùc bao PP. Nguyeân lieäu ôû traïng thaùi loûng nhö: Acid, daàu boâi trôn ñöôïc ñoùng trong thuøng PP, coù troïng löôïng laø 5 kg vaø trong chai thuûy tinh 5 lít.  Nguyeân lieäu ñöôïc mua nhaäp töø Long Thaønh, Bình Döông vaø nhaäp töø Ñaøi Loan, Trung Quoác vaø vaän chuyeån tôùi Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng baèng xe taûi, caùc nguyeân lieäu khi chöa söû duïng ñöôïc chuyeån vaøo nhaø kho chöùa coù maùi che. Trong kho ñöôïc phaân loâ, nhieân lieäu khaùc nhau ñöôïc cho vaøo loâ khaùc nhau. Ñoái vôùi moät soá phuï lieäu nhö nhöïa thoâng, cao su ñaõ qua sô cheá vaø caùc chaát coù tính deã chaùy noå neân thuoäc loaïi haøng hoùa nguy haïi thì phöông thöùc löu tröõ, vaän chuyeån, xöû lyù hoaù chaát naøy ñeàu phaûi theo ñuùng quy cheá quaûn lyù chaát nguy haïi ban haønh theo quyeát ñònh soá 155/1999/QD9-TTg ngaøy 16/07/1999 cuûa Thuû töôùng Chính phuû. 1.6.4.  Nhu caàu duøng nöôùc vaø ñieän Nhu caàu duøng ñieän vaøo naêm oån ñònh laø 2.760.000 Kwh/naêm. Nhu caàu duøng nöôùc vaøo naêm oån ñònh laø 13.000m3/naêm chuû yeáu phuïc vuï cho coâng nhaân vieân vaø PCCC cuûa Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng laáy töø nguoàn cung caáp nöôùc ngaàm. 1.6.5.  Nhu caàu lao ñoäng  Veà lao ñoäng cuûa Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng tuøy theo tình hình kinh doanh, saûn xuaát phaùt trieån maø boá trí lao ñoäng sao cho phuø hôïp vôùi thöïc teá saûn xuaát, soá lao ñoäng tröïc tieáp sau khi ñaõ ñöôïc ñaøo taïo veà chuyeân moân kyõ thuaät seõ ñöôïc choïn vaøo laøm vieäc taïi xöôûng. Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng tuyeån duïng 712 nhaân vieân phuïc vuï nhu caàu cho saûn xuaát vaøo naêm oån ñònh, bao goàm :       - Ngöôøi Vieät Nam  : 700 ngöôøi       - Ngöôøi nöôùc ngoaøi : 12 ngöôøi. 1.7.  Coâng ngheä saûn xuaát Quy trình coâng ngheä saûn xuaát ñeá giaøy cao su vaø mouse latex ñöôïc theå hieän trong hình sau : Sô ñoà quy trình coâng ngheä saûn xuaát ñeá giaøy : Moâ taû qui trình coâng ngheä : Cao su thieân nhieân ñöôïc ñöa vaøo maùy luyeän kín boå sung theâm chaát ñoän laø Cao lanh theo moät tyû leä nhaát ñònh coù taùc duïng troän ñeàu laïi vôùi nhau coù cho theâm boät maøu tuøy theo saûn phaåm maø khaùch haøng yeâu caàu ( quaù trình naøy raát quan troïng vì noù cuõng aûnh höôûng ñeán chaát löôïng saûn phaåm sau cuøng). Nguyeân lieäu sau khi troän xong ñöôïc chuyeån ñeán Maùy caùn coù taùc duïng laøm chín keo. Saûn phaåm sau khi caùn xong ñöôïc chuyeån ñeán maùy caét theo khuoân vaø ñöôïc chuyeån tieáp vaøo maùy eùp nhieät cao su, eùp ôû nhieät ñoä 1200 – 1500C ñeå taïo thaønh saûn phaåm laø ñeá giaøy. Ñeá giaøy sau khi eùp ñöôïc laáy ra ñeå nguoäi roài caét tæa bieân caùc phaàn dö ñeå taïo thaønh saûn phaåm ñeá giaøy hoaøn chænh theo yeâu caàu (Caùc phaàn bieân cao su dö seõ ñöôïc thu gom vaø kyù hôïp ñoàng thu gom vôùi ñôn vò coù chöùc naêng ). Saûn phaåm laøm ra ñöôïc nhaäp kho vaø xuaát theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng.  CHÖÔNG 2 HIEÄN TRAÏNG MOÂI TRÖÔØNG TAÏI COÂNG TY TNHH CÖÏ HUØNG 2.1. Nguoàn cung caáp nöôùc vaø Nguoàn tieáp nhaän nöôùc thaûi 2.1.1.Nguoàn nöôùc caáp : Hieän nay taïi khu vöïc Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng chöa coù heä thoáng caáp nöôùc thuûy cuïc neân Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng seõ phaûi khai thaùc nöôùc ngaàm trong khuoân vieân caáp cho sinh hoaït vaø saûn xuaát. Nöôùc thaûi saûn xuaát cuûa Coâng ty sau khi xöû lyù seõ ñaït tieâu chuaån ñöôïc ñaáu noái vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc chung cuûa khu vöïc saûn xuaát ñaõ coù saün do caùc Coâng ty Vieät Haân Thaùi, Coâng ty Lieân Doanh Chí Huøng, Vina Foam, Coâng ty TNHH Coát Khuoân Giaøy Ñoà Hoûa Long, Coâng ty TNHH Phaùt Trieån Quoác Teá Chang Hong ….. laép ñaët. 2.1.2. Nguoàn tieáp nhaän nöôùc thaûi: Chaát löôïng moâi tröôøng nöôùc thaûi taïi khu vöïc chi nhaùnh Coâng ty CHÆ TIEÂU ÑÔN VÒ PHÖÔNG PHAÙP KEÁT QUAÛ  pH – Ño baèng maùy MP 220 6,35  COD mg/l SMEWW 5220 C 192  BOD5 mg/l SMEWW 5210 & TCVN 6001-1995 91  SS mg/l SMEWW 2540 D 66  Nhaän xeùt: Qua keát quaû phaân tích moät soá chæ tieâu nöôùc thaûi cho thaáy noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm ñeàu cao hôn möùc tieâu chuaån cho pheùp. Ñieàu naøy cho thaáy nöôùc thaûi taïi coâng ty ñaõ aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng nöôùc. Nöôùc thaûi sinh ra töø caùc hoaït ñoäng sinh hoaït cuûa coâng nhaân vaø hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng seõ ñöôïc xöû lyù ñaït tieâu chuaån TCVN 6980 - 2001 vaø TCVN 5945 – 1995 tröôùc khi thaûi ra nguoàn tieáp nhaän. 2.2. Toàn tröõ vaø Xöû lyù chaát thaûi raén Chaát thaûi raén sinh ra töø caùc hoaït ñoäng saûn xuaát vaø sinh hoaït ñöôïc thu gom, vaän chuyeån ñeán baõi raùc qui ñònh. Raùc thu gom ñaõ phaân loaïi ñöôïc taäp trung laïi ñeå vaän chuyeån veà nôi taäp trung chính. Taïi ñaây raùc ñöôïc cho vaøo caùc boàn chöùa raùc chuyeân duøng do Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng laép ñaët. Caùc boàn naøy seõ ñöôïc caùc ñoäi Dòch vuï veä sinh coâng coäng cuûa huyeän Taân Uyeân mang ñi ñònh kyø. 2.3. Chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí taïi khu vöïc Chi Nhaùnh Coâng Ty TNHH Cöï Huøng: Trong quaù trình thöïc hieän Baûn ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng. Chi nhaùnh Coâng ty ñaõ môøi Trung taâm Ñaøo Taïo vaø Phaùt Trieån Saéc kyù tieán haønh khaûo saùt vaø laáy maãu phaân tích chaát löôïng khoâng khí khu vöïc Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng cuõng nhö khu vöïc laân caän. Chaát löôïng khoâng khí xung quanh vaø khu vöïc saûn xuaát hieän taïi: Caùc ñieåm laáy maãu Tieáng oàn dBA SO2 mg/m3 H2S mg/m3 CO mg/m3  1.Xöôûng löu hoùa cao su 79 – 80  < 0,001  2.Xöôûng eùp ñeá giaøy 83 – 84 0,041 0,003 6,73  3.Khoaûng saân troáng, caùch coång baûo veä 10m 57 – 58 0,055 - 8,35  4.Cuoái xöôûng saûn xuaát, caùch xöôûng khoaûng 20m(beân ngoaøi) 63 - 64 0,074 - 19,51  TC moâi tröôøng khoâng khí xung quanh ( TCVN 5937,5949 – 1995 ) 75 0,5 0,008 40  TC VSMT khoâng khí trong khu vöïc saûn xuaát ( soá 3733/2002/QÑ-BYT, laáy moät laàn toái ña) 85 10 17 40  Nguoàn cung caáp : EDC , 06/12/ 2004. So saùnh vôùi tieâu chuaån Quoác gia ( TCVN 5937, 5949 -1995) coù theå ruùt ra caùc nhaän xeùt: Nhaän xeùt: Qua keát quaû ño ñaïc vaø phaân tích moät soá chæ tieâu cho thaáy noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm vaø tieáng oàn ñeàu thaáp hôn möùc tieâu chuaån cho pheùp. Ñieàu naøy cho thaáy moâi tröôøng khoâng khí taïi khu vöïc saûn xuaát vaø khu vöïc xung quanh cuûa Coâng ty vaãn khoâng laøm aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng. Caùc ñieåm laáy maãu NO2 mg/m3 Buïi mg/m3 Toluen mg/m3  1.Xöôûng löu hoùa cao su - 0,32 0,22  2.Xöôûng eùp ñeá giaøy 0,015 0,28 0,14  3.Khoaûng saân troáng, caùch coång baûo veä 10m 0,022 0,13 -  4.Cuoái xöôûng saûn xuaát, caùch xöôûng khoaûng 20m (beân ngoaøi) 0,021 0,14 -  TC moâi tröôøng khoâng khí xung quanh ( TCVN 5937,5938 – 1995 ) 0,4 0,3 -  TC VSMT khoâng khí trong khu vöïc saûn xuaát ( soá 3733/2002/QÑ-BYT, laáy moät laàn toái ña) 10 6 300  Nguoàn cung caáp : EDC , 06/12/ 2004. So saùnh vôùi tieâu chuaån Quoác gia (TCVN 5937-1995) coù theå ruùt ra caùc nhaän xeùt sau: Nhaän xeùt: Qua keát quaû ño ñaïc vaø phaân tích moät soá chæ tieâu cho thaáy noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm ñeàu thaáp hôn möùc tieâu chuaån cho pheùp. Ñieàu naøy cho thaáy moâi tröôøng khoâng khí taïi khu vöïc saûn xuaát vaø khu vöïc xung quanh cuûa Chi nhaùnh Coâng ty vaãn khoâng laøm aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng. CHÖÔNG 3 DÖÏ BAÙO MÖÙC ÑOÄ VAØ CAÙC NGUOÀN GAÂY OÂ NHIEÃM TRONG QUAÙ TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG TAÏI COÂNG TY TNHH CÖÏ HUØNG 3.1. Nguoàn gaây oâ nhieãm nöôùc Trong daây chuyeàn coâng ngheä saûn xuaát ñeá giaøy töø nguoàn nguyeân lieäu cho ñeán thaønh thaønh phaåm haàu nhö khoâng coù coâng ñoaïn naøo söû duïng nöôùc thaûi ra ngoaøi maø chæ söû duïng cho khaâu laøm nguoäi, löôïng nöôùc naøy söû duïng tuaàn hoaøn ñeå taùi söû duïng. Do ñoù nöôùc thaûi cuûa Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng bao goàm 2 loaïi nöôùc : Nöôùc thaûi sinh hoaït vaø nöôùc möa. 3.1.1.Nöôùc möa Nöôùc möa laø nöôùc rôi trong khuoân vieân khu ñaát cuûa Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng, cuoán theo buïi, hôi khí thaûi khaùc, oâ nhieãm do caën lô löõng chuû yeáu. Nöôùc möa ñöôïc xem laø nöôùc thaûi “ qui öôùc saïch” khoâng gaây aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng, coù theå xaû tröïc tieáp vaøo keânh möông daãn maø khoâng qua xöû lyù. 3.1.2.Nöôùc thaûi sinh hoaït Theo tieâu chuaån Thieát keá ( 20-TCN-51-84 ), noàng ñoä baån cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït tính cho moät ngöôøi trong moät ngaøy ñeâm ñöôïc daãn ra nhö sau: Noàng ñoä cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït tính theo 1 ngöôøi/ngaøy ñeâm Chæ tieâu Noàng ñoä  Chaát lô löûng (SS) 50-55  BOD5 (ñaõ laéng) 25-30  Nitô toång 7  Phoát pho toång 1,7  Clorua ( Cl- ) 10  Vôùi soá löôïng nhaân vieân laøm vieäc trong coâng ty laø 712 ngöôøi, coù theå tính toaùn ñöôïc taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc thaûi sinh hoaït döïa theo ôû treân. Keát quûa tính toaùn ñöôïc daãn ra nhö sau: Taûi löôïng vaø noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc thaûi sinh hoaït Chæ tieâu Taûi löôïng oâ nhieãm (g/ ngaøy)  SS 225 – 237,5  BOD5 (ñaõ laéng) 125,5 – 155  Nitô toång 34,5  Phoát pho toång 8,5  Cl- 50  Toång Coliform -  Fecal Coliform -  Keát quaû tính toaùn cho thaáy chaát löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït trong coâng ty vöôït quaù tieâu chuaån qui ñònh hieän haønh vaø coù khaû naêng gaây oâ nhieãm höõu cô, laøm giaûm löôïng oxy hoøa tan (DO) voán raát quan troïng ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa thuûy sinh vaät taïi nguoàn tieáp nhaän. Vieäc khaéc phuïc caùc taùc ñoäng tieâu cöïc cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït coù theå thöïc hieän deã daøng baèng caùc coâng trình xöû lyù khaû thi töông öùng. 3.2. Nguoàn gaây oâ nhieãm khoâng khí Hoaït ñoäng cuûa Chi nhaùnh Coâng ty coù theå sinh ra chaát thaûi ôû caû ba daïng : khí, loûng vaø chaát thaûi raén. 3.2.1. Nguoàn oâ nhieãm trong quaù trình saûn xuaát : Khí buïi töø maùy caùn cao su coù ñoä mòn vaø nheï gaây nguy hieåm cho coâng nhaân laøm vieäc taïi caùc thieát bò naøy. Caùc nguoàn oâ nhieãm naøy coù tính phaân taùn taûi löôïng nhoû vaø khoù xaùc ñònh ñöôïc noàng ñoä buïi trong khoâng khí. Buïi naøy coù tyû troïng nhoû neân coù khaû naêng phaùt taùn ñi xa vaø chæ aûnh höôûng chuû yeáu ñeán coâng nhaân laøm vieäc tröïc tieáp khu vöïc naøy. Trong caùc coâng ñoaïn naøy thöôøng hình thaønh chuû yeáu laø caùc buïi boät cao lanh nhöng seõ laøm maùy luyeän kín vaø trong phoøng kín. Theo thoáng keâ keát quaû ño ñaïc cuûa Vieän Kyõ Thuaät Nhieät Ñôùi Vaø Baûo Veä Moâi Tröôøng taïi nhöõng Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng, coâng ty saûn xuaát töông töï, noàng ñoä buïi toång coäng chæ khoaûng 12 mg/m3 – 13 mg/m3. Cao hôn tieâu chuaån cho pheùp ( TC Boä Y Teá laø 10 mg/m3.).Trong tröôøng hôïp coù heä thoáng xöû lyù, noàng ñoä buïi coøn 2 – 3 mg/m3. Ñaït tieâu chuaån aùp duïng cho khu vöïc saûn xuaát. 3.2.2. OÂ nhieãm do hoaït ñoäng cuûa loø hôi: Loø hôi ñöôïc laép ñaët trong coâng ty vôùi caùc thoâng soá kyõ thuaät ñöôïc trình baøy trong baûng sau: Thoâng soá kyõ thuaät cuûa noài hôi: Thoâng soá Giaù trò  Coâng suaát thieát keá (taán hôi/ h) 8  Nhieân lieäu söû duïng DO  Möùc tieâu hao nhieân lieäu(kg/h) 300   Heä soá oâ nhieãm daàu DO ( kg/1000 lít ) ñöôïc neâu trong baûng sau: Chaát oâ nhieãm Heä soá  Buïi khoùi 2.30  SO2 15.64 x S  SO3 0,2 x S  NO2 7,17  Trong ñoù S: haøm löôïng löu huyønh coù trong daàu DO, ñoái vôùi daàu duøng taïi Vieät Nam hieän nay S= 1%. Caên cöù vaøo caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa loø hôi vaø ñaëc tröng cuûa daàu DO coù theå öôùc tính taûi löôïng oâ nhieãm khoâng khí do hoaït ñoäng cuûa loø hôi nhö trong baûng 4.5 ( vôùi giaû thieát löôïng khoâng khí söû duïng vöôït 30% so vôùi tieâu chuaån ñeå thaéng trôû löïc cuûa oáng khoùi): Taûi löôïng oâ nhieãm do hoaït ñoäng cuûa loø hôi: Chaát oâ nhieãm Taûi löôïng(kg/h)  Buïi khoùi 0,66  SOx 13,06  NOx 2,0  Haøm löôïng oâ nhieãm ñöôïc tính caên cöù treân löu löôïng khí thaûi vaø taûi löôïng oâ nhieãm töø loø hôi. Theå tích khí thaûi ñöôïc tính nhö sau: Theå tích khoâng khí caàn khi ñoát 1kg daàu DO ( lyù thuyeát) Lt = 11,53C + 34,34 x (H – O2/8) + 4,29S Lt = 11,53 x 0,96 + 34,34 x (0,15 – 0,0092/8) + 4,29 x 0,03 Lt = 16,31kg/1kg daàu DO Lt = 13,59 m3/ 1kg daàu DO Theå tích khí thaûi ôû ñieàu kieän tieâu chuaån (1at, 273oK) Lk = (mf – mNC) + Lt. trong ñoù mf = 1, nNC = 0,008 laø haøm löôïng tro. Lk = (1 – 0,008) + 16,31 = 17.30kg/1kg daàu DO                   = 14,42m3/ 1kg daàu DO Theå tích khí thaûi ôû 20oC vaø tyû leä khoâng khí dö 30% laø: Lk = [14.42 x 0,8 x (273 + 20)] / 273 = 12,38 m3/kg daàu DO Theå tích khí thaûi loø hôi khi vaän haønh heát coâng suaát (8taán/h) laø: 5152 m3/h Haøm löôïng oâ nhieãm taïi nguoàn cuûa loø hôi: Chaát oâ nhieãm Haøm löôïng oâ nhieãm taïi nguoàn  Giaù trò TCVN(5939 – 1995)  1. TSP. 129 400  2. SOx 2536 500  3. NOx 388 1000  So saùnh tieâu chuaån thaûi khí thaûi TCVN 5939 – 1995 keát quaû cho thaáy haøm löôïng SOx taïi nguoàn thaûi cao hôn tieâu chuaån cho pheùp. Haøm löôïng taïi nguoàn cuûa caùc chaát oâ nhieãm khaùc ñeàu trong khoaûng cho pheùp. 3.2.3. OÂ nhieãm do cao su sinh ra khí H2S : Haàu heát caùc ngaønh ngheà saûn xuaát ñeá giaøy ñeàu coù muøi phaùt sinh töø cao su. Ñeå ñaùnh giaù nguoàn oâ nhieãm gaây ra chi nhaùnh Coâng ty ñaõ xaùc ñònh hôi khi H2S ñeàu coù ñoä bay hôi cao. Boä phaän löu hoùa cao su cuûa coâng ty ñöôïc coù söû duïng Boric keõm caùch ly vôùi caùc khu vöïc saûn xuaát khaùc.  3.2.4. Khí thaûi töø caùc phöông tieän vaän chuyeån Khí thaûi töø phöông tieän vaän chuyeån bao goàm caùc chaát oâ nhieãm nhö laø SO2 ,NO2, CO, Buïi….taûi löôïng khoâng lôùn, phaùt thaûi khoâng thöôøng xuyeân, phaân boá khoâng ñoàng nhaát vaø khoâng ñaùng keå neân aûnh höôûng khoâng lôùn ñeán moâi tröôøng khoâng khí xung quanh. 3.3. Chaát thaûi raén 3.3.1. Chaát thaûi raén sinh hoaït: Raùc thaûi töø sinh hoaït aên uoáng nhö thöùc aên thöøa, thöùc aên loaïi boû, bao bì… khoái löôïng chaát thaûi raén sinh hoaït ñöôïc tính nhö sau:       0,5kg/ngöôøi/ngaøy x 712 ngöôøi = 356 kg/ngaøy Löôïng raùc sinh hoaït naøy coù theå dao ñoäng tuøy theo heä soá phaùt thaûi raùc treân moät ñaàu ngöôøi thaûi ra taïi coâng ty. 3.3.2. Chaát thaûi raén saûn xuaát. Trong quaù trình saûn xuaát, chaát thaûi raén sinh ra chuû yeáu laø caùc saûn phaåm khoâng ñaït yeâu caàu veà tieâu chuaån chaát löôïng nhö saûn phaåm ñeá giaøy mouse latex vaø cao su khoâng ñuùng qui caùch, caùc meùp bieân cao su vaø latex vaø bao bì. 3.3.3. Chaát thaûi nguy haïi : Bao bì chöùa caùc hoùa chaát nhö : chaát hoøa tan, daàu boâi trôn, khoaûng 100 – 200 kg/naêm. Nhö vaäy coù khoaûng 100 - 200 kg/naêm laø chaát thaûi nguy haïi , nguoàn chaát thaûi raén naøy seõ ñöôïc quaûn lyù chaët cheõ vaø xöû lyù ñeå giaûm tôùi möùc thaáp nhaát caùc taùc ñoäng tôùi moâi tröôøng . 3.4. Khaû naêng gaây chaùy noå Caùc nguyeân nhaân daãn ñeán chaùy noå coù theå do: Vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu vaø caùc chaát deã chaùy qua nhöõng nôi coù nguoàn sinh nhieät; Taøng tröõ caùc loaïi hoùa chaát, nhieân lieäu khoâng ñuùng qui ñònh; Toàn tröõ caùc loaïi raùc trong khu vöïc saûn xuaát, ñaëc bieät laø ôû caùc khu vöïc coù phaùt sinh tia löûa; Söï coá veà caùc thieát bò ñieän: daây traàn, daây ñieän, ñoäng cô, quaït,… vì quaù taûi trong quaù trình vaän haønh, phaùt sinh nhieät vaø daãn ñeán chaùy; Do vaäy coâng ty ñaõ trang bò caùc thieát bò phuïc vuï caùc coâng taùc phoøng chaùy chöõa chaùy ñeå ñaûm baûo an toaøn trong lao ñoäng saûn xuaát vaø haïn cheá nhöõng maát maùc, toån thaát coù theå xaûy ra. 3.5. Tieáng oàn vaø rung Trong taát caû caùc daây chuyeàn saûn xuaát ñeàu söû duïng nhieàu maùy moùc thieát bò cô khí. Caùc loaïi maùy moùc thieát bò naøy khi hoaït ñoäng ñeàu coù khaû naêng gaây neân tieáng oàn vaø chaán ñoäng. Cöôøng ñoä oàn phuï thuoäc vaøo tính naêng cuûa maùy vaø coâng suaát maùy. Caùc thieát bò gaây oàn vaø chaán ñoäng ñieån hình nhaát ôû coâng ty laø maùy neùn khí, caùc maùy eùp khuoân, maùy daäp ñeá giaøy. Caùc phöông tieän vaän chuyeån trong phaïm vi coâng ty cuõng taïo neân tieáng oàn. CHÖÔNG 4 XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG CHO COÂNG TY TNHH CÖÏ HUØNG 4.1. Löïa choïn khu vöïc vaø haønh ñoäng öu tieân. 4.1.1. Löïc choïn khu vöïc öu tieân. Vò trí Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng naèm trong khu ñaát thueâ thuoäc aáp Taân Myõ, xaõ Thaùi Hoøa, huyeän Taân Uyeân, tænh Bình Döông vôùi toång dieän tích ñaát laø 30.250m2. Trong ñoù dieän tích ñaát xaây döïng laø 13.106,77 m2 Vò trí tieáp giaùp cuûa Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng nhö sau: + Phía Baéc giaùp : Coâng ty TNHH Ñoà Hoûa Long. + Phía ñoâng giaùp : Coâng ty TNHH Coâng Nghieäp THREAD Vieät Nam. + Phía Nam : Khu ñaát troáng + Phía Taây giaùp : Khu ñaát troáng. Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng caùch Trung taâm tænh Bình Döông khoaûng 15 km. Haï taàng cuûa khu vöïc Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng khaù thuaän lôïi, ñöôøng töø khu vöïc Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng ñeán ñöôøng ñi Tænh Loä 747 cô baûn ñaõ hoaøn thaønh. Vò trí khu vöïc Coâng ty khaù thuaän lôïi veà maët löu thoâng vaø do tieáp giaùp vôùi caùc khu coâng nghieäp khaùc vaø ñaát troáng neân ít gaây aûnh höôûng moâi tröôøng ñeán coäng ñoàng daân cö xung quanh. 4.1.2.Löïa choïn haønh ñoäng öu tieân. Được lựa chọn theo nội dung sau khi đã xác định các mục tiêu ưu tiên được trình bày trong chương mở đầu. Bao gồm các chương trình ưu tiên như sau: Xây dựng và thực hiện kế hoạch chủ đạo, toàn diện phát triển bền vững, bao gồm tất cả các giai đoạn sẻ dụng tài nguyên, sản xuất và quản lý chất thải. Thực hiện theo các tiêu chuẩn và quy định về bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững các nguồn nước mặt, các lưu vực, các đập chứa nước và nước ngầm. Xây dựng chương trình và kế hoạch quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại và hệ thống xử lý hiệu quả đối với nguồn nước thải, nguồn ô nhiễm không khí trong qúa trình sản xuất. Nâng cấp hệ thống và tăng cường năng lực cho các cấp lãnh đạo trong công ty Ðưa giáo dục môi trường vào nhận thức và thói quen của công nhân Phát huy các phong trào bảo vệ môi trường trong công ty 4.2. Xác định trách nhiệm và các cơ cấu thực hiện. Toàn thể công ty kế hợp với khu công nghiệp cùng tổ chức, xây dựng các chương trình bảo vệ môi trường theo các nội dung và luật lệ môi trường về khu công nghiệp của quốc gia, đảm bảo sự phát triển bền vững khi vừa tạo ra công ăn việc làm cho người lao động, vừa đảm bảo sản phẩm công ty ngành càng được ưu chuộng không những trong nước mà còn quốc tế, vừa đảm bảo tuân theo các qui định về Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp lý về BVMT ở nước ta. 4.3. Chương trình quản lý và sử dụng nguyên nhiên vật liệu . Nguyeân lieäu ña soá laø nhöïa, cao su, boät cao lanh vaø Acidû ôû traïng thaùi raén vaø loûng. Nhöïa ñöôïc ñoùng trong bao coù troïng löôïng tònh 50 kg, cao su ôû daïng raén ñöôïc xeáp trong caùc bao PP. Nguyeân lieäu ôû traïng thaùi loûng nhö: Acid, daàu boâi trôn ñöôïc ñoùng trong thuøng PP, coù troïng löôïng laø 5 kg vaø trong chai thuûy tinh 5 lít.  Nguyeân lieäu ñöôïc mua nhaäp töø Long Thaønh, Bình Döông vaø nhaäp töø Ñaøi Loan, Trung Quoác vaø vaän chuyeån tôùi Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng baèng xe taûi, caùc nguyeân lieäu khi chöa söû duïng ñöôïc chuyeån vaøo nhaø kho chöùa coù maùi che. Trong kho ñöôïc phaân loâ, nhieân lieäu khaùc nhau ñöôïc cho vaøo loâ khaùc nhau. Ñoái vôùi moät soá phuï lieäu nhö nhöïa thoâng, cao su ñaõ qua sô cheá vaø caùc chaát coù tính deã chaùy noå neân thuoäc loaïi haøng hoùa nguy haïi thì phöông thöùc löu tröõ, vaän chuyeån, xöû lyù hoaù chaát naøy ñeàu phaûi theo ñuùng quy cheá quaûn lyù chaát nguy haïi ban haønh theo quyeát ñònh soá 155/1999/QD9-TTg ngaøy 16/07/1999 cuûa Thuû töôùng Chính phuû. 4.4. Chöông trình kieåm soaùt oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí. 4.4.1. Haïn cheá vaø xöû lyù buïi Nhö ñaõ phaân tích ôû treân, oâ nhieãm khoâng khí ôû coâng ty khi ñi vaøo hoaït ñoäng chuû yeáu baét nguoàn töø coâng ñoaïn caùn cao su. Taùc nhaân gaây oâ nhieãm khoâng khí ôû ñaây chuû yeáu laø buïi. Ñeå khoáng cheá vaø xöû lyù nguoàn oâ nhieãm naøy, Chi nhaùnh coâng ty ñaõ thi coâng heä thoáng thu hoài buïi nhö sau: Ngay töø giai ñoaïn boá trí laép ñaët maùy moùc thieát bò coâng ngheä Chi nhaùnh Coâng ty ñaõ boá trí taäp trung caùc maùy caùn cao su vaøo moät khu vöïc nhaát ñònh vaø ñöôïc caùch ly vôùi beân ngoaøi baèng caùc vaùch ngaên baèng kieáng kín ñeå traùnh söï phaùt taùn buïi ra caùc khu vöïc xung quanh nhaø xöôûng. Sô ñoà coâng ngheä heä thoáng thu gom vaø xöû lyù buïi Moâ taû quy trình coâng ngheä : Taïi nguoàn phaùt sinh buïi töø quaù trình luyeän kín cao su ñaõ boá trí heä thoáng chuïp huùt (moãi maùy moät chuïp huùt) thu gom vaø ñöôïc quaït huùt taïo aùp suaát aâm seõ huït buïi taïi nguoàn phaùt sinh theo ñöôøng oáng daãn ñeán thieát bò buoàng laéng buïi. Trong buoàng laéng buïi seõ ñöôïc thieát keá caùc vaùch ngaên, khi buïi ñöôïc quaït huùt ñöa vaøo thieát bò vôùi toác ñoä lôùn seõ va ñaäp vaøo caùc vaùch ngaên vaø laøm buïi rôi xuoáng ñaùy thieát buïi vaø khí saïch seõ ñi ra ngoaøi. Hieäu quaû cuûa thieát bò naøy coù theå giaûm ñaït tôùi 80 – 90% vôùi kích thöôùc buïi > 50μm. * Caùc thoâng soá kyõ thuaät : Kích thöôùc thieát bò : D x R x C = 1,5 x 0,8 x 2,5 (m). Ñöôøng oáng daãn : ∅ xD = 0,15 x 50 (m) Quaït huùt : 10HP. 4.4.2. Bieän phaùp khoáng cheá oâ nhieãm cho loø hôi: Khí thaûi töø loø hôi coù caùc chaát oâ nhieãm vöôït tieâu chuaån cho pheùp do ñoù ñeå khoáng cheá nguoàn oâ nhieãm naøy, hieän taïi coâng ty chöa thi coâng heä thoáng xöû lyù khí thaûi loø hôi, Coâng ty ñang leânj phöông aùn thieát keá laép ñaët heä thoáng xöû lyù baèng thaùp röûa khí. Thaùp röûa khí söû duïng dung dòch haáp thu laø dung dòch kieàm vaø heä thoáng seõ ñaït hieäu suaát cao(80%). Caùc chaát oâ nhieãm trong khí thaûi seõ ñöôïc haáp thu laïi bôûi dung dòch kieàm. Khí thaûi tröôùc khi thaûi ra ngoaøi moâi tröôøng ñaõ ñöôïc laøm saïch. Sô ñoà heä thoáng xöû lyù ñöôïc trình baøy sau ñaây: Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa heä thoáng: Doøng khí thaûi vaøo thieát bò thaùp haáp thu seõ ñöôïc haáp thu bôûi dung dòch NaOH 5% caùc khí axít, buïi khoùi ñöôïc giöõ laïi , nöôùc sau khi haáp thu ñoä pH coøn cao coù theå hoaøn löu veà beå chöùa loïc caën vaø hoaøn löu laïi tieáp tuïc laøm dung dòch haáp thu, kieåm tra pH cuûa dung dòch haáp thu naøy neáu pH = 7 thì thay dung dòch môùi hoaëc boå sung theâm NaOH vaøo. Caùc thoâng soá thieát keá vaø khoaùi toaùn giaù thaønh sô boä nhö sau: Stt Haïng muïc – qui caùch Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn  1 Quaït huùt, 16.000 m3/h, 20HP 3 pha, 380V 01 caùi 30.000.000 25.000.000  2 Bôm hoùa chaát 5HP, 3pha, 380V 01 caùi 10.000.000 10.000.000  3 Thuøng chöùa dung dòch haáp thu 01 caùi 8.000.000 8.000.000  4 Thieát bò thaùp haáp thu, inox , ÑK _ 2m; H – 4m, 01 caùi 80.000.000 80.000.000  5 Oáng khoùi ñöôøng kính 0,4m Boä   20.000.000  6 OÁng, van, daây ñieän Boä 20.000.000 10.000.000  7 Coâng laép ñaët, vaän chuyeån Boä 8.000.000 5.000.000  8 Thieát keá, höôùng daãn vaän haønh     20.000.000  9 Toång coäng     178.000.000  4.4.3. Khí thaûi töø phöông tieän giao thoâng Löôïng khí thaûi phaùt sinh töø phöông tieän giao thoâng khoù kieåm soaùt vaø giaûm thieåu phaùt thaûi. Tuy nhieân ñeå haïn cheá ñeán möùc toái thieåu caùc phaùt thaûi naøy, caàn chuù yù caùc vaán ñeà sau:       - Khoâng noå maùy xe chuyeån haøng trong khi boác dôõ nguyeân vaät lieäu cuõng nhö thaønh phaåm.       - Söû duïng nhieân lieäu xaêng hay daàu coù haøm löôïng löu huyønh thaáp, vaø neân söû duïng xaêng khoâng pha chì. 4.5. Chöông trình xöû lyù nöôùc thaûi 4.5.1. Nöôùc möa Caùc nöôùc thaûi naøy chuû yeáu bò oâ nhieãm bôûi caên lô löûng, coù theå xaû tröïc tieáp vaøo coáng thoaùt chung cuûa khu khoâng caàn phaûi xöû lyù. 4.5.2. Nöôùc thaûi sinh hoaït Hieän nöôùc thaûi toilet ñöôïc xöû lyù cuïc boä baèng beå töï hoaïi ñaõ xaây döïng trong coâng ty tröôùc khi xaû vaøo heä thoáng coáng chung. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa beå naøy laø laéng caïn vaø phaân huûy kî khí caën laéng. Hieäu quaû xöû lyù theo chaát lô löûng ñaït 65 – 70%.       Taûi löôïng oâ nhieãm nöôùc thaûi sinh hoaït : STT Taùc nhaân oâ nhieãm Noàng ñoä ( mg/l )  1 BOD5 100  2 COD 200  3 Chaát raén lô löûng ( SS ) 65  4 Amoni 80  5 Phosphat ( quy veà P2O5 ) 34  Beå töï hoaïi: Tieâu chuaån cho beå töï hoaïi laø : + Khoâng cho pheùp ngaám xuoáng ñaát + Theå tích beå phuø hôïp + Theå tích beå töï hoaïi coù theå ñöôïc öôùc tính nhö döïa treân thôøi gian löu khoaûng 24 giôø V = 45L/ngöôøi/ngaøy x 712 ngöôøi x 10 ngaøy = 320,4 m3 (Beå töï hoaïi ñöôïc xaây duïng nhieàu khu vöïc vì vaäy kích thöôùc beå ñöôïc chia nhoû töøng phaàn :DRS hay3m* 2,5m*2 m). Sô ñoà beå töï hoaïi ñöôïc theå hieän trong hình döôùi ñaây: 4.6. Chöông trình xöû lyù chaát thaûi raén Chaát thaûi raén sinh ra trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa Chi nhaùnh Coâng ty bao goàm hai loaïi chính laø chaát thaûi coâng nghieäp vaø raùc thaûi sinh hoaït.  4.6.1. Chaát thaûi coâng nghieäp:       - Chaát thaûi raén laø caùc bao bì ñöïng hoùa chaát trong saûn xuaát, caùc saûn phaåm khoâng ñuùng quy caùch, pheá phaåm v.v… Coâng ty ñaõ thu gom sau ñoù ñem ñoå boû vaøo thuøng raùc.       - Chaát thaûi raén laø caùc loaïi bao bì baèng giaáy, nhöïa, nilon, caùc loaïi daây coät, seõ ñöôïc thu gom ñeå chuyeån ñeán caùc baõi raùc qui ñònh. 4.6.2. Raùc thaûi sinh hoaït: Chuû yeáu laø caùc loaïi giaáy, voû ñoà hoäp, thöùc aên thöøa… ñöôïc thu gom baèng caùc gioû ñöïng raùc vaø cuõng ñaõ hôïp ñoàng vôùi caùc ñoäi Dòch vuï veä sinh coâng coäng vaän chuyeån ñeán baõi raùc. Vaán ñeà thu gom vaø xöû lyù raùc sinh hoaït cuûa coâng ty nhö sau: Raùc sinh hoaït cuûa coâng ty ñöôïc thu gom vaø phaân loaïi ñeå deã xöû lyù taùi söû duïng: trong töøng phaân xöôûng ñeàu coù trang bò 2 loaïi gioû ñöïng raùc coù naép ñaäy: moät gioû ñöïng raùc loaïi cöùng khoù xöû lyù (voû ñoà hoäp, voû lon bia, chia thuyû tinh, chai nhöïa...); moät gioû ñöïng raùc loaïi meàm, deå xöû lyù (giaáy, thöùc aên thöøa). Raùc thu gom ñaõ phaân loaïi ñöôïc taäp trung laïi ñeå vaän chuyeån veà nôi taäp trung chính. Taïi ñaây raùc ñöôïc cho vaøo caùc boàn chöùa raùc chuyeân duøng do coâng ty laép ñaët. Caùc boàn naøy seõ ñöôïc caùc ñoäi Dòch vuï veä sinh coâng coäng mang ñi ñònh kyø. Quy trình xöû lyù raùc ñöôïc moä taû baèng hình veõ 4.4. 4.7. Caùc chöông trình khoáng cheá oàn, rung Ñeå haïn cheá tieáng oàn vaø chaán ñoäng trong coâng ty, Coâng ty ñaõ thöïc hieän moät soá bieän phaùp nhö sau: 4.7.1. Bieän phaùp chung Bieän phaùp naøy thöïc hieän töø khi qui hoaïch toång maët baèng coâng ty nhaèm haïn cheá tieáng oàn lan truyeàn trong phaïm vi coâng ty vaø ra khu vöïc xung quanh. Phaân chia caùc khu vöïc coù möùc oàn khaùc nhau vaø coù caùc khu ñeäm baèng caây xanh. 4.7.2. Bieän phaùp giaûm tieáng oàn vaø chaán ñoäng taïi nguoàn. Ñaây laø bieän phaùp chuû yeáu vaø tích cöïc. Bieän phaùp naøy ñöôïc thöïc hieän theo caùc höôùng sau:       - Hieän ñaïi hoaù thieát bò       - Hoaøn thieän coâng ngheä       - Quy hoaïch thôøi gian laøm vieäc cuûa caùc xöôûng oàn vaø giaûm toái ña soá löôïng coâng nhaân laøm vieäc ôû ñoù. 4.7.3. Bieän phaùp kyõ thuaät ñeå haïn cheá oàn vaø chaán ñoäng lan truyeàn. Bieän phaùp haïn cheá chaán ñoäng. Ñoái vôùi caùc maùy coù khaû naêng gaây chaán ñoäng lôùn, Chi nhaùnh Coâng ty ñaõ coù bieän phaùp xöû lyù neàn moùng ñaët maùy. Hieäu quaû caùch ly chaán ñoäng tæ leä thuaän vôùi kích thöôùc vaø troïng löôïng cuûa moùng. Ngoaøi ra coù theå ñaët maùy treân caùc boä giaûm chaán baèng loø xo hoaëc cao su, ñeäm caùt ñeå taêng cöôøng theâm khaû naêng caùch ly chaán ñoäng. Bieän phaùp haïn cheá tieáng oàn. ÔÛ moät soá thieát bò nhö maùy neùn khí (compressor), quaït gioù, maùy eùp cao su.. ..v.v, caùc bieän phaùp haïn cheá tieáng oàn nôi xuaát hieän chöa ñuû ñeå giaûm tieáng oàn ñeán tieâu chuaån cho pheùp, cho neân phaûi söû duïng theâm bieän phaùp haïn cheá tieáng oàn treân ñöôøng lan truyeàn, ñaëc bieät laø tieáng oàn khí ñoäng. Moät soá bieän phaùp ñaõ aùp duïng nhö: boá trí buoàng caùch aâm vôùi lôùp vaät lieäu huùt aâm ôû maët trong, ñoái vôùi quaït gioù. 4.8. Chöông trình quản lyù moâi tröôøng trong caùc hoaït ñoäng saûn xuaát Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Cöï Huøng seõ keát hôïp vôùi caùc cô quan chuyeân moân veà baûo veä moâi tröôøng nhaèm kieåm soaùt vaø giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng khu vöïc xung quanh. Ñeå ñaûm baûo caùc hoaït ñoäng cuûa coâng ty sau naøy khoâng gaây taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán moâi tröôøng xung quanh vaø ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa caùc heä thoáng xöû lyù, chöông trình giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng sau ñaây seõ ñöôïc aùp duïng trong suoát quaù trình hoaït ñoäng cuûa coâng ty. 4.8.1.Chöông trình kieåm soaùt khoâng khí beân trong coâng ty       - Thoâng soá choïn loïc: Toluen, Buïi, SO2, CO, NO2, H2S , tieáng oàn.       - Ñòa ñieåm vò trí giaùm saùt: 3 ñieåm trong khuoân vieân coâng ty, 1 ñieåm trong khu vöïc saûn xuaát. Cuï theå nhö sau:       + 01 ñieåm taïi trung taâm coâng ty vaø 3 ñieåm xung quanh : Toluen, Buïi, CO, NO2, SO2, H2S , tieáng oàn; 4.8.2. Chöông trình kieåm soaùt moâi tröôøng xung quanh Taàn xuaát : 3 thaùng /laàn Ñieåm laáy maãu: Khu vöïc saûn xuaát Khu vöïc kho Beân ngoaøi xöôûng 4.8.3. Veä sinh lao ñoäng, beänh ngheà nghieäp - Kieåm tra ñònh kì tình traïng söùc khoûe coâng nhaân theo qui ñònh cuûa nhaø nöôùc (1 naêm / laàn). 4.8.4. Baûo ñaûm thöïc hieän theo luaät moâi tröôøng Coâng ty xin baûo ñaûm thöïc hieän nghieâm chænh luaät baûo veä moâi tröôøng cuûa nöôùc Vieät Nam: TCVN 5939,5938-1995, TCVN 5940-1995,Chaát löôïng khoâng khí . TCVN TCVN 6994 – 2001, Chaát löôïng khoâng khí - Tieâu chuaån khí thaûi coâng nghieäp ñoái vôùi caùc chaát höõu cô. Tieâu chuaån thaûi khí thaûi coâng nghieäp TCVN 6991-2001,KCN = 0,6, Q1(KQ = 1 ) TCVN 5944-1995, Chaát löôïng nöôùc - Tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc ngaàm. TCVN 6772 – 2000. Giaù trò giôùi haïn aùp duïng loaïi III. TCVN 5949-1995, Tieáng oàn khu vöïc coâng coäng vaø daân cö - Möùc oàn toái ña cho pheùp. Trong quaù trình hoaït ñoäng, Chi nhaùnh coâng ty chòu traùch nhieäm giaùm saùt coâng taùc baûo veä moâi tröôøng, thöïc hieän ñuùng caùc bieän phaùp kieåm soaùt oâ nhieãm nhö trình baøy trong phöông aùn baûo veä moâi tröôøng nhaèm ñaûm baûo caùc tieâu chuaån moâi tröôøng cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam vaø caùc Coâng Öôùc Quoác Teá veà Baûo Veä Moâi Tröôøng. Neáu vi phaïm hoaëc ñeå xaûy ra söï coá Coâng ty xin hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät Vieät Nam. Do caùc taùc ñoäng cuûa Chi nhaùnh coâng ty tôùi moâi tröôøng coù theå khaéc phuïc ñöôïc, ñoàng thôøi laõnh vöïc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty ñem laïi lôïi ích kinh teá - xaõ hoäi, taïo ñieàu kieän coâng vieäc laøm cho nhieàu ngöôøi daân. Ñeà nghò caùc caùc caáp laõnh ñaïo, caùc cô quan chöùc naêng xem xeùt tính tích cöïc cuûa coâng ty taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå Coâng ty ñöôïc thöïc hieän vaø hoaøn thaønh coâng taùc baûo veä moâi tröôøng.  Chi nhaùnh Coâng ty seõ khoâng gaây baát kì hoaït ñoäng naøo coù theå daãn tôùi oâ nhieãm caùc thaønh phaàn khoâng khí, nöôùc, ñaát vaø taàng nöôùc ngaàm - aûnh höôûng ñeán söùc khoûe coäng ñoàng cuõng nhö caùc hoaït ñoäng hoaït ñoäng kinh teá xaõ hoäi khaùc trong caùc khu vöïc laân caän . 4.9. Chöông trình quaûn lyù an toaøn lao ñoäng vaø phoøng choáng chaùy noå trong quaù trình saûn xuaát. Coâng ty heát söùc chuù troïng ñeán vaán ñeà naøy neân ngay töø luùc ñaàu thaønh laäp nhaø xöôûng baèng caùch aùp duïng ñoàng boä caùc bieän phaùp veà kyõ thuaät, toå chöùc huaán luyeän, tuyeân truyeàn giaùo duïc vaø phaùp cheá. Caùc bieän phaùp chung coù theå aùp duïng bao goàm: Ñaûm baûo khaâu thieát keá phuø hôïp vôùi yeâu caàu phoøng chaùy chöõa chaùy. Noäi dung chuû yeáu cuûa vieäc ñaûm baûo naøy ñöôïc vaän duïng cuï theå ñoái vôùi coâng ty nhö sau: + Ñöôøng noäi boä trong coâng ty vaø taát caû caùc phaân xöôûng, ñaûm baûo tia nöôùc phun töø voøi roàng cuûa xe cöùu hoûa coù theå khoáng cheá ñöôïc baát kyø löûa phaùt sinh ôû vò trí naøo trong nhaø xöôûng. +  Coâng ty ñaõ boá trí 2 coång noái thoâng vôùi ñöôøng giao thoâng beân ngoaøi . + Saép xeáp boá trí caùc maùy moùc thieát bò ñaûm baûo traän töï, goïn vaø khoaûng caùch an toaøn cho coâng nhaân laøm vieäc khi coù chaùy noå xaûy ra. + Heä thoáng daây ñieän, caùc choå tieáp xuùc, caàu dao ñieän coù theå gaây tia löûa phaûi ñöôïc boá trí thaät an toaøn. + Phoøng choáng seùt baèng caùch gaén coät thu loâi ôû khu coâng ty. Ñaûm baûo caùc thieát bò maùy moùc khoâng ñeå roø ræ daàu môõ. Caùch ly caùc coâng ñoaïn deã chaùy xa caùc khu vöïc khaùc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docChương trình bảo vệ môi trường công ty TNHH Cự Hùng.doc
Luận văn liên quan