Chương trình hỗ trợ hệ thống quản lý tiền lương theo thời gian

Chương trình hỗ trợ hệ thống quản lý tiền lương theo thời gian MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 3 CHƯƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG 4 I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG 4 1. Cơ sở lý luận và bản chất của tiền lương. 4 2. Hình thức trả lương theo thời gian 4 2.1 Chế độ trả lương theo thời gian đơn giản 5 2.2 Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng 5 3. Chế độ bảo hiểm xã hội 6 3.1 Khái niệm: 6 3.2 Quỹ bảo hiểm xã hội 6 3.3 Các chế độ BHXH 6 4. Chế độ tính lương của Công ty 6 II. PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHÂN TÍCH _ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN 8 1. Một số vấn đề về hệ thống thông tin 8 1.1 Khái niệm hệ thống thông tin 8 1.2 Hệ thống thông tin quản lý MIS 8 1.3 Hệ thống thông tin kế toán 9 2. Nguyên nhân dẫn tới việc phát triển một hệ thống thông tin 9 3. Phương pháp phát triển một hệ thống thông tin 10 4. Các giai đoạn phát triển hệ thống. 11 5. Công cụ mô hình hoá 13 6. Các giai đoạn trong quá trình xây dựng mô hình dữ liệu 14 CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH BÀI TOÁN 17 I. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN 17 II. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG ĐỀ TÀI 17 III. YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI. 18 1. Cập nhật những thông tin cần thiết. 18 2. Hỗ trợ việc tìm kiếm 19 3. Lập các báo cáo thống kê. 19 CHƯƠNG III : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG 20 I. PHÂN TÍCH LUỒNG THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU 20 1. Sơ đồ chức năng của hệ thống thông tin. 20 2. Sơ đồ luồng dữ liệu. 21 2.1 Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống tính lương. 21 2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 21 2.3 Sơ đồ phân rã chức năng mô tả hoạt động chấm công(CC) 22 II. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 23 1. Thiết kế cơ sở dữ liệu đi từ các thông tin đầu ra. 23 2. Mô tả các bảng. 27 2.1 Bảng lương nhân viên . 27 2.2 Lương theo phòng ban. 27 III. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ LƯƠNG 28 1. Ngôn ngữ thiết kế chương trình. 28 2. Thiết kế menu của chương trình. 28 3. Màn hình giao diện của thực đơn. 29 4. Một số kết quả đầu ra. 31 5. Chương trình lập trình 33 KẾT LUẬN. 57

doc57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/03/2013 | Lượt xem: 1658 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương trình hỗ trợ hệ thống quản lý tiền lương theo thời gian, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n cøu hÖ thèng thùc t¹i. §­a ra chuÈn ®o¸n vµ x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè gi¶i ph¸p. §¸nh gi¸ l¹i tÝnh kh¶ thi. Thay ®æi ®Ó xuÊt cña dù ¸n. ChuÈn bÞ vµ tr×nh bµy b¸o c¸o ph©n tÝch chi tiÕt. ThiÕt kÕ logic Giai ®o¹n nµy nh»m x¸c ®Þnh tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn l«gic cña mét hÖ thèng th«ng tin, cho phÐp lo¹i bá ®­îc c¸c vÊn ®Ò cña hÖ thèng thùc tÕ vµ ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu ®· ®­îc thiÕt lËp ë giai ®o¹n tr­íc. ThiÕt kÕ l«gÝc bao gåm nh÷ng c«ng ®o¹n sau: ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu. ThiÕt kÕ xö lý. ThiÕt kÕ c¸c luång d÷ kiÖu vµo. ChØnh söa tµi liÖu cho møc l«gÝc. Hîp thøc ho¸ m« h×nh l«gÝc. §Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n cña gi¶i ph¸p X¸c ®Þnh c¸c rµng buéc tin häc vµ rµng buéc tæ chøc. X©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n cña gi¶i ph¸p. §¸nh gi¸ c¸c ph­¬ng ¸n cña gi¶i ph¸p. ChuÈn bÞ vµ tÝnh bµy b¸o c¸o cña gi¶i ph¸p. ChuÈn bÞ vµ tr×nh bµy b¸o c¸o cña giai ®o¹n ®Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n gi¶i ph¸p. ThiÕt kÕ vËt lý ngoµi Giai ®o¹n nµy ®­îc tiÕn hµnh sau khi mét ph­¬ng ¸n gi¶i ph¸p ®­îc lùa chän. ThiÕt kÕ vËt lý bao gåm hai tµi liÖu kÕt qu¶ cÇn cã: Tr­íc hÕt lµ mét tµi liÖu bao chøa tÊt c¶ c¸c ®Æc tr­ng cña hÖ thèng míi sÏ cÇn cho ng­êi sö dông vµ nã m« t¶ c¶ phÇn thñ c«ng vµ c¶ nh÷ng giao diÖn víi nh÷ng phÇn tin häc ho¸. Nh÷ng c«ng ®o¹n chÝnh cña thiÕt kÕ vËt ký ngoµi lµ: LËp kÕ ho¹ch thiÕt kÕ vËt lý ngoµi. ThiÕt kÕ chi tiÕt c¸c giao diÖn (vµo/ ra). ThiÕt kÕ c¸c thñ tôc thñ c«ng. ChuÈn bÞ vµ tr×nh bµy b¸o c¸o vÒ thiÕt kÕ vËt lý ngoµi. TriÓn khai kü thuËt hÖ thèng C¸c ho¹t ®éng chÝnh cña viÖc triÓn khai thùc hiÖn kü thuËt hÖ thèng lµ nh­ sau: LËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn kü thuËt ThiÕt kÕ vËt lý trong LËp tr×nh Thö nghiÖm hÖ thèng ChuÈn bÞ tµi liÖu. Cµi ®Æt vµ khai th¸c. Cµi ®Æt hÖ thèng lµ viÖc chuyÓn tõ hÖ thèng cò sang hÖ thèng míi ®­îc thùc hiÖn. §Ó viÖc chuyÓn ®æi nµy ®­îc thùc hiÖn víi nh÷ng va ch¹m Ýt nhÊt, cÇn ph¶i lËp kÕ ho¹ch mét c¸ch cÈn thËn. Giai ®o¹n nµy bao gåm c¸c c«ng ®o¹n sau: LËp kÕ ho¹ch cµi ®Æt. ChuyÓn ®æi. Khai th¸c vµ b¶o tr×. §¸nh gi¸ Nh­ vËy kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ bao gåm hai phÇn lín : hÖ thèng th«ng tin vµ tµi liÖu vÒ hÖ thèng. C«ng cô m« h×nh ho¸ S¬ ®å luång d÷ liÖu S¬ ®å luång d÷ liÖu dïng ®Ó m« t¶ hÖ thèng th«ng tin nh­ng trªn gãc ®é trõu t­îng. Trªn s¬ ®å chØ bao gåm c¸c luång d÷ liÖu, c¸c xö lý, c¸c l­u tr÷ d÷ liÖu, nguån vµ ®Ých nh­ng kh«ng hÒ quan t©m tíi n¬i, thêi ®iÓm vµ ®èi t­îng chÞu tr¸ch nhiÖm xö lý. S¬ ®å luång d÷ liÖu chØ m« t¶ ®¬n thuÇn hÖ thèng th«ng tin lµm g× vµ ®Ó lµm g×. Ký ph¸p dïng cho s¬ ®å luång d÷ liÖu(DFD) Ng«n ng÷ s¬ ®å luång d÷ liÖu sö dông 4 lo¹i ký ph¸p c¬ b¶n: thùc thÓ, tiÕn tr×nh, kho d÷ liÖu vµ dßng d÷ liÖu. Tªn ng­êi/ bé phËn ph¸t/ nhËn tin Nguån hoÆc ®Ých Tªn dßng d÷ liÖu Dßng d÷ liÖu Tªn tiÕn tr×nh xö lý TiÕn tr×nh xö lý TÖp d÷ liÖu Kho d÷ liÖu C¸c ký ph¸p c¬ b¶n cña ng«n ng÷ DFD C¸c møc cña DFD S¬ ®å ng÷ c¶nh thÓ hiÖn rÊt kh¸i qu¸t néi dung chÝnh cña hÖ thèng th«ng tin. S¬ ®å nµy kh«ng ®i vµo chi tiÕt mµ m« t¶ sao cho chØ cÇn mét lÇn nh×n lµ nhËn ra néi dung chÝnh cña hÖ thèng. §Ó cho s¬ ®å ng÷ c¶nh s¸ng sña, dÔ nh×n cã thÓ bá qua c¸c kho d÷ liÖu, bá qua c¸c xö lý cËp nhËt. Ph©n r· s¬ ®å: §Ó m« t¶ hÖ thèng chi tiÕt h¬n ng­êi ta dïng kü thuËt ph©n r· s¬ ®å. B¾t ®Çu tõ s¬ ®å møc khung c¶nh, ng­êi ta ph©n r· ra thµnh s¬ ®å møc 0, sau ®ã lµ møc 1… C¸c giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh x©y dùng m« h×nh d÷ liÖu ThiÕt kÕ CSDL l« gÝc ®i tõ c¸c th«ng tin ®Çu ra X¸c ®Þnh c¸c tÖp c¬ së d÷ liÖu trªn c¬ së c¸c th«ng tin ®Çu ra cña hÖ thèng lµ ph­¬ng ph¸p c¬ b¶n cña viÖc thiÕt c¬ së d÷ liÖu. C¸c b­íc chi tiÕt khi thiÕt kÕ CSDL ®i tõ c¸c th«ng tin ra: B­íc 1. X¸c ®Þnh c¸c ®Çu ra: LiÖt kª toµn bé c¸c th«ng tin ®Çu ra, néi dung, khèi l­îng, tÇn suÊt vµ n¬i nhËn cña chóng. B­íc 2. X¸c ®Þnh c¸c tÖp cÇn thiÕt cung cÊp ®ñ d÷ liÖu cho viÖc t¹o ra tõng ®Çu vµo. LiÖt kª c¸c phÇn tö th«ng tin trªn ®Çu ra. Trªn mçi th«ng tin ®Çu ra bao gåm c¸c phÇn tö th«ng tin gäi lµ thuéc tÝnh. §¸nh dÊu c¸c thuéc tÝnh lÆp( lµ nh÷ng thuéc tÝnh cã thÓ nhËn nhiÒu gi¸ trÞ d÷ liÖu) vµ c¸c thuéc tÝnh thø sinh( lµ nh÷ng thuéc tÝnh ®­îc tÝnh to¸n ra hoÆc suy ra tõ c¸c thuéc tÝnh kh¸c). G¹ch ch©n c¸c thuéc tÝnh kho¸ cho th«ng tin ®Çu ra vµ lo¹i bá c¸c thuéc tÝnh thø sinh khái danh s¸ch. B­íc 3. Thùc hiÖn viÖc chuÈn ho¸. ChuÈn ho¸ møc 1(1NF): quy ®Þnh trong mçi danh s¸ch kh«ng ®­îc phÐp chøa nh÷ng thuéc tÝnh lÆp. NÕu cã c¸c thuéc tÝnh lÆp th× ph¶i t¸ch c¸c thuéc tÝnh lÆp ®ã ra thµnh c¸c danh s¸ch con, cã mét ý nghÜa d­íi gãc ®é qu¶n lý. Sau ®ã ®Æt cho nã mét tªn, t×m cho nã mét thuéc tÝnh ®Þnh danh cña danh s¸ch gèc. ChuÈn ho¸ møc 2(2NF): trong mét danh s¸ch mçi thuéc tÝnh ph¶i phô thuéc hµm vµo toµn bé kho¸ chø kh«ng chØ phô thuéc vµo mét phÇn cña kho¸. NÕu cã sù phô thuéc nh­ vËy th× ph¶i t¸ch nh÷ng thuéc tÝnh phô thuéc hµm vµo bé phËn cña kho¸ thµnh mét danh s¸ch con míi. Sau ®ã lÊy bé phËn ®ã lµm kho¸ cho danh s¸ch míi. §Æt cho danh s¸ch míi nµy mét tªn cho phï hîp víi néi dung cña c¸c thuéc tÝnh trong danh s¸ch. ChuÈn ho¸ møc 3(3NF): quy ®Þnh trong mét danh s¸ch kh«ng ®­îc phÐp cã sù phô thuéc b¾c cÇu gi÷a c¸c thuéc tÝnh. NÕu thuéc tÝnh Z phô thuéc hµm vµo thuéc tÝnh Y vµ thuéc tÝnh Y phô thuéc hµm vµo thuéc tÝnh X th× ph¶i t¸ch chóng vµo 2 danh s¸ch ch­a quan hÖ Z, Y vµ danh s¸ch chøa quan hÖ Y vµ X. Sau ®ã x¸c ®Þnh kho¸ vµ tªn cho mçi danh s¸ch míi. X¸c ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a c¸c thùc thÓ C¸c b­íc ®Ó x¸c ®Þnh mèi quan hÖ: M« t¶ c¸c thùc thÓ(b¶ng) vµ c¸c thuéc tÝnh cña nã. X¸c ®Þnh c¸c kho¸ chÝnh( kho¸ chÝnh vµ kho¸ ngo¹i lai. TiÕn hµnh chuÈn ho¸ d÷ liÖu ®èi víi tõng thùc thÓ(b¶ng) ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu lµ x¸c ®Þnh yªu cÇu th«ng tin cña ng­êi sö dông HTTT míi. ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu gåm c¸c c«ng viÖc sau: X¸c ®Þnh môc ®Ých cña c¬ së d÷ liÖu: ®©y lµ c«ng viÖc quan träng nhÊt. Lµ mét c¸n bé thiÕt kÕ mét c¬ së d÷ liÖu(CSDL), hä cÇn ph¶i biÕt râ CSDL nµy sÏ ®­îc dïng lµm g×? Muèn vËy ph¶i nghiªn cøu xem ng­êi dïng CSDL trong t­¬ng lai cÇn trÝch rót nh÷ng d÷ liÖu nµo d­íi d¹ng nh÷ng b¸o x¸o nh­ thÕ nµo vµ sö dông nh÷ng d÷ liÖu Êy vµo viÖc g×. Ph¸c ho¹ m« h×nh d÷ liÖu: tr­íc hÕt lµ x¸c ®Þnh c¸c thùc thÓ vµ thuéc tÝnh cña mçi thùc thÓ ®ã. X¸c ®Þnh thùc thÓ nµo víi thuéc tÝnh nµo cÇn ®­îc ghi nhËn vµ l­u tr÷ trong CSDL sao cho cã thÓ ®¹t ®­îc nh÷ng môc ®Ých ®· ®Ò ra. Thùc chÊt lµ x¸c ®Þnh CSDL cÇn chøa nh÷ng b¶ng nµo vµ mçi b¶ng cÇn ch­a nh÷ng cét nµo. Nh÷ng nguyªn lý ®Ó chän lùa c¸c b¶ng vµ c¸c cét trong b¶ng: Gi¶m thiÓu sù trïng l¾p: Mçi b¶ng kh«n gnªn chøa d÷ liÖu trïng lÆp vµ c¸c b¶ng kh¸c nhau còng kh«ng nªn chøa d÷ liÖu nh­ nhau. Tr¸nh d­ thõa: mçi b¶ng ph¶i chøa võa ®ñ nh÷ng d÷ liÖu cÇn thiÕt vÒ mét thùc thÓ. Kh«ng nªn ®­a vµo nh÷ng cét cã thÓ tÝnh to¸n suy ta tõ nh÷ng cét kh¸c. T¨ng tÝnh ®éc lËp gi÷a c¸c b¶ng: Ph©n chia d÷ liÖu vµo c¸c b¶ng sao cho cã thÓ biªn tËp d÷ liÖu trong b¶ng nµy mét c¸ch ®éc lËp víi b¶ng kh¸c. D÷ liÖu nguyªn tè: mçi cét chØ nªn chøa nh÷ng yÕu tè d÷ liÖu cã tÝnh chÊt nguyªn tè. X¸c ®Þnh nh÷ng mèi quan hÖ gi÷a c¸c thùc thÓ: sau khi ®· ph©n chia d÷ liÖu vµo c¸c b¶ng, nhµ thiÕt kÕ ph¶i t×m ra quan hÖ gi÷a c¸c b¶ng ®Ó sau nµy cã thÓ trÝch rót vµ kÕt hîp d÷ liÖu tõ c¸c b¶ng kh¸c nhau nh»m ®¸p mét c¸ch nhanh chãng vµ ®Çy ®ñ nhu cÇu cña ng­êi dïng. X¸c ®Þnh c¸c kho¸ chÝnh ®Ó tr¸nh sù x©m nhËp vÒ th«ng tin d÷ liÖu gi÷a c¸c b¶n ghi, trong mét b¶ng ®ßi hái ta ph¶i nhËn diÖn mét tr­êng hay mét thuéc tÝnh lµm yÕu tè ph©n biÖt cßn gäi lµ kho¸ chÝnh cña b¶ng. NÕu cã nhiÒu lùa chän th× ph¶i chän ra tr­êng nµo cã ý nghÜa nhÊt ®èi víi øng dông ®Ó lµm kho¸ chÝnh. §«i khi ta còng ph¶i biÕt kÕt hîp mét vµi thuéc tÝnh ®Ó t¹o môc kho¸ chÝnh. NhËn diÖn môc kho¸ ngo¹i lai: kho¸ nµy yªu cÇu lµ mét tr­êng trªn b¶ng d÷ liÖu nµy nh÷ng gi¸ trÞ cña nã ph¶i khíp víi gi¸ trÞ cña môc kho¸ chÝnh trªn b¶ng d÷ liÖu cÇn liªn kÕt kia. Song kho¸ chÝnh nµy chØ mang tÝnh kÕt qu¶ chø kh«ng x¸c ®Þnh tÝnh duy nhÊt cña c¸c b¶n ghi trong b¶ng d÷ liÖu. Thªm vµo c¸c tr­êng kh«ng ph¶i lµ kho¸: yªu cÇu t¹o ra nh÷ng tªn ®Ó ®Æt cho c¸c tr­êng trong b¶ng sao cho gîi nhí vµ thuËn tiÖn khi xö lý c¸c d÷ liÖu trªn b¶n. Sau ®ã cÇn tiÕn hµnh chuÈn ho¸ ®Ó liªn kÕt mét c¸ch chÆt chÏ víi nhau ®¶m b¶o kh«ng mÊt th«ng tin. DuyÖt l¹i m« h×nh d÷ liÖu ®Ó ph¸t hiÖn vµ kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt ®iÓm cña b¶n thiÕt kÕ CSDL. T¹o lËp CSDL: sau khi ®· söa vµ duyÖt m« h×nh mét c¸ch chu ®¸o th× cã thÓ tiÕn hµnh “phiªn dÞch” m« h×nh thµnh CSDL, t¹o b¶ng, ghi nhËn nh÷ng mèi quan hÖ, ®iÒn d÷ liÖu vµo c¸c b¶ng vµ t¹o ra c¸c ®èi t­îng kh¸c cña c¬ së d÷ liÖu nh­: mÉu(form), b¸o c¸o, Ph©n tÝch bµi to¸n Giíi thiÖu bµi to¸n Bµi to¸n qu¶n lý tiÒn l­¬ng lµ qu¶n lý th«ng tin cã liªn quan tíi l­¬ng bao gåm c¸c th«ng tin: nh©n viªn, thêi gian lao ®éng, chÊm c«ng,møc l­¬ng, hÖ sè l­¬ng, khen th­ëng, kû luËt, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, c¸ch thøc tÝnh l­¬ng, … Th«ng tin ®Çu vµo cña hÖ thèng bao gåm c¸c th«ng tin vÒ nh©n viªn, th«ng tin vÒ thêi gian lao ®éng cña nh©n viªn, c¸c th«ng tin vÒ khen th­ëng, kû luËt, th«ng tin vÒ thêi gian lao ®éng, c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng còng nh­ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm cña doanh nghiÖp… Tõ c¸c th«ng tin ®Çu vµo vµ nh÷ng yªu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp sÏ tÝnh to¸n tiÒn l­¬ng cho mçi nh©n viªn ®ång thêi còng ®­a ra ®­îc c¸c b¸o c¸o tæng hîp ®Ó tr×nh lªn ban l·nh ®¹o vµ c¸c phßng ban cã liªn quan. Môc ®Ých x©y dùng ®Ò tµi Cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· h«Þ th× c«ng nghÖ th«ng tin vµ ®ang ®­îc ®­a vµ øng dông trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi, dÇn tiÕn tíi tin häc ho¸ tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng trong mäi lÜnh vùc cña c¸c ngµnh nghÒ. M¸y tÝnh thùc sù lµ c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong mäi ho¹t ®éng cña x· héi trong thêi ®¹i bïng næ th«ng tin nh­ hiÖn nay. ChÝnh v× thÕ viÖc qu¶n lý nãi chung vµ qu¶n lý tiÒn l­¬ng nãi riªng ph¶i ®­îc tin häc ho¸ toµn bé, kh«ng cßn lµm theo lèi thñ c«ng sæ s¸ch, giÊy tê,… chËm ch¹p trong c«ng viÖc khai th¸c th«ng tin vµ mÊt nhiÒu thêi gian l­u tr÷. Môc ®Ých cña viÖc x©y dùng ®Ò tµi nµy lµ : Gi¶m bít thêi gian ghi chÐp, kh«ng g©y nhÇm lÉn, thiÕu chÝnh x¸c. Thùc hiÖn söa d÷ liÖu rÊt thuËn tiÖn. TËn dông tèi ®a kh¶ n¨ng tÝnh ®· cã. Mäi c«ng viÖc cËp nhËt, ®iÒu chØnh, t×m kiÕm, tra cøu ®Òu ®­îc thùc hiÖn nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ tiÕt kiÖm thêi gian. C«ng viÖc cña c¸n bé qu¶n lý kh«ng cßn vÊt v¶, hiÖu suÊt lao ®éng cao. Yªu cÇu cña ®Ò tµi. X¸c ®Þnh yªu cÇu lµ b­íc cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng HTTT CËp nhËt nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt. CËp nhËt c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn viÖc tÝnh l­¬ng nh­: danh môc phßng ban, danh môc chøc vô, hå s¬ nh©n sù, danh môc phô cÊp,b¶ng chÊm c«ng, c¸c kho¶n khen th­ëng,kû luËt,trÝch trõ c¸c kho¶n b¶o hiÓm kinh phÝ kh¸c…C¸c cËp nhËt nµy ®· ®­îc nhËp tõ trong c¬ së d÷ liÖu. Khi cÇn thay ®æi th× chóng ta cã thÓ thay ®æi trùc tiÕp. C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 889 lµ mét c«ng ty lín nªn khèi l­îng d÷ liÖu cña C«ng ty kh¸ nhiÒu vµ chóng cã mèi quan hÖ víi nhau. Do vËy khi cã sù thay ®æi trong c«ng t¸c qu¶n lý ph¶i ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn vµ nhanh chãng ®Ó bé phËn tÝnh l­¬ng cã thÓ tÝnh to¸n cho ng­êi lao ®éng ®óng thêi gian vµ kÕ ho¹ch ®· ®Þnh. Bªn c¹nh viÖc cËp nhËt c¸c th«ng tin ®Ó tÝnh l­¬ng, hÖ thèng cÇn cËp nhËt nh÷ng quy ®Þnh vÒ l­¬ng vµ chÕ ®é b¶o hiÓm cña Bé lao ®éng th­¬ng binh x· héi. C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 889 lµ mét c«ng ty cã nguån nh©n lùc rÊt lín. Ngoµi nguån lao ®éng lµm viÖc gi¸n tiÕp lµ chñ yÕu th× nguån lao ®éng lµm viÖc trùc tiÕp còng ®«ng ®¶o. PhÇn lín nguån lao ®éng nµy tËp trung ë c«ng ty vµ c¸c c«ng tr×nh ë c¸c tØnh thµnh. Bëi vËy ph¶i tæ chøc l­u tr÷ c¸c b¶ng chÊm c«ng cho tõng phßng ban, ®éi c«ng tr×nh vµ tõng nh©n viªn trong C«ng ty theo tõng th¸ng. §Ó hÖ thèng tÝnh to¸n ®óng tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng th× b¶ng chÊm c«ng ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin nh­: tæng sè ngµy ®i lµm thùc tÕ, sè ngµy nghØ phÐp, sè ngaú c«ng kh«ng hîp lÖ vµ c¸c ngµy lÔ trong th¸ng. V× vËy bé phËn qu¶n lý chÊm c«ng ph¶i l­u tr÷ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt trong b¶ng chÊm c«ng. VÊn ®Ò tiÒn l­¬ng kh«ng chØ lµ mèi quan t©m cña ng­êi lao ®éng mµ nã cßn lµ mèi quan t©m cña c¶ C«ng ty hay doanh nghiÖp. V× nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn lîi Ých cña ng­êi lao ®éng còng nh­ doanh thu cña C«ng ty hoÆc doanh nghiÖp. TiÒn l­¬ng lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc kÝch thÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc h¨ng h¸i nh­ng ®ång thêi còng cã thÓ lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù mÊt æn ®Þnh hay nh÷ng thiÖt h¹i trong nhiÒu mÆt ho¹t ®éng kinh doanh mµ C«ng ty hay doanh nghiÖp khã cã thÓ ®o l­êng tr­íc ®­îc. §Ó viÖc qu¶n lý tiÒn l­¬ng b¶o ®¶m ®­îc nh÷ng chøc n¨ng cña nã th× hÖ thèng th«ng tin cÇn ph¶i chÝnh x¸c trong tõng con sè, cËp nhËt vµ thanh to¸n l­¬ng kÞp thêi cho ng­êi lao ®éng. Hç trî viÖc t×m kiÕm §Ó tr¸nh mÊt thêi gian cña c«ng ty còng nh­ cña nh©n viªn hÖ thèng cÇn ph¶i cã c«ng cô t×m kiÕm nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn nh©n viªn theo m· sè nh©n viªn,vµ theo thø tù trong danh s¸ch. LËp c¸c b¸o c¸o thèng kª. In ra c¸c b¸o c¸o: B¸o c¸o chi tiÕt: B¸o c¸o cô thÓ t×nh h×nh l­¬ng cña nh©n viªn. B¸o c¸o tæng hîp: B¸o c¸o l­¬ng cña nh©n viªn theo phßng ban. Nãi chung hÖ thèng qu¶n lý tiÒn l­¬ng theo thêi gian ph¶i ®¸p øng ®­îc mäi ®ßi hái vÒ mÆt th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc qu¶n lý tiÒn l­¬ng trong C«ng ty. Qua viÖc ph©n tÝch bµi to¸n em lùa chän lËp tr×nh theo ng«n ng÷ pascal kiÓu danh s¸ch liªn kÕt. Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý tiÒn l­¬ng Ph©n tÝch luång th«ng tin vµ d÷ liÖu S¬ ®å chøc n¨ng cña hÖ thèng th«ng tin. HÖ thèng th«ng tin qu¶n lý l­¬ng B¸o c¸o tæng hîp CËp nhËt T×m kiÕm T×m kiÕm theo m· nh©n viªn B¸o c¸o B¸o c¸o chi tiÕt T×m kiÕm theo sè thø tù Söa danh s¸ch nh©n viªn Bæ sung nh©n viªn Lo¹i bá nh©n viªn CËp nhËt nh©n viªn LËp b¸o c¸o B¸o c¸o tæng hîp B¸o c¸o chi tiÕt S¬ ®å luång d÷ liÖu. S¬ ®å ng÷ c¶nh cña hÖ thèng tÝnh l­¬ng. Nh©n viªn Phßng chÊm c«ng BHXH Gi¸m ®èc TÝnh l­¬ng Nh©n viªn Gi¸m ®èc 1.0 KiÓm tra ngµy c«ng 2.0 TÝnh BHXH 3.0 TÝnh l­¬ng Ngµy c«ng PhiÕu l­¬ng B¸o c¸o Yªu cÇu BiÓu nép BHXH B¶ng chÊm c«ng BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh Nh©n viªn Ngµy c«ng Ngµy c«ng ®· BHXH KiÓm tra PhiÕu l­¬ng B¸o c¸o S¬ ®å ph©n r· chøc n¨ng m« t¶ ho¹t ®éng chÊm c«ng(CC) Ngµy c«ng 1.1 KiÓm tra ngµy c«ng 1.2 ChÊm c«ng 1.3 LËp b¶ng CC tæng hîp Bé phËn tÝnh l­¬ng Nh©n viªn Göi ngµy c«ng Ngµy c«ng hîp lÖ B¶ng CC chÝnh B¶ng CC thªm giê B¶ng CC ca ®ªm B¶ng CC kh¸c B¶ng chÊm c«ng B¶ng CC tæng hîp ThiÕt kÕ C¬ së d÷ liÖu ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu ®i tõ c¸c th«ng tin ®Çu ra. Dùa vµo c¸c th«ng tin ®Çu ra: danh s¸ch nh©n viªn, danh s¸ch phßng ban, b¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho nh©n viªn c¸c c«ng tr×nh, b¶ng thanh to¸n l­¬ng hµnh chÝnh, danh s¸ch nép b¶o hiÓm x· héi… ta cã c¸c th«ng tin ®Çu ra sau: Th«ng tin ®Çu ra Thuéc tÝnh M· nh©n viªn Hä tªn nh©n viªn Chøc vô M· phßng ban R Phßng ban Tªn phßng ban Ngµy sinh Giíi tÝnh Quª qu¸n Tr×nh ®é Ngµy vµo biªn chÕ HÖ sè l­¬ng c¬ b¶n Møc l­¬ng c¬ b¶n HÖ sè phô cÊp Sè hiÖu khen th­ëng Sè hiÖu kû luËt H×nh thøc kû luËt R H×nh thøc khen th­ëng R Ngµy cã quyÕt ®Þnh khen th­ëng,kû luËt Lý do khen th­ëng, kû luËt R Th¸ng Ngµy c«ng chÝnh thøc Ngµy c«ng thªm giê Ngµy c«ng lµm ca ®ªm Ngµy c«ng nghØ phÐp, ®i häc §Þa ®iÓm phßng ban §iÖn tho¹i phßng ban Ngµy b¾t ®Çu l­¬ng Ngµy kÕt thóc hÖ sè l­¬ng TiÒn l­¬ng c¬ b¶n S TiÒn l­¬ng lµm thªm S TiÒn BHXH S TiÒn phô cÊp S TiÒn khen th­ëng S TiÒn kû luËt S TiÒn ¨n Thùc lÜnh S Tõ c¸c th«ng tin ®Çu ra trªn, sau khi x¸c ®Þnh c¸c thuéc tÝnh lÆp(R), lo¹i bá c¸c thuéc tÝnh thø sinh (S) khái danh s¸ch vµ thùc hiÖn viÖc chuÈn ho¸ møc 1NF, 2NF, 3NF ta cã c¸c tÖp sau: Nh©n viªn M· nh©n viªn Tªn nh©n viªn M· phßng ban Ngµy sinh Giíi tÝnh Tr×nh ®é Quª qu¸n Ngµy vµo biªn chÕ HÖ sè l­¬ng HÖ sè phô cÊp Sè hiÖu khen th­ëng Sè hiÖu kû luËt Phßng ban M· phßng ban Tªn phßng ban §Þa ®iÓm §iÖn tho¹i Khen th­ëng Sè hiÖu khen th­ëng HÖ sè khen th­ëng H×nh thøc khen th­ëng Lý do khen th­ëng Ngµy quyÕt ®Þnh Kû luËt Sè hiÖu kû luËt HÖ sè kû luËt Lý do kû luËt H×nh thøc kû luËt Ngµy quyÕt ®Þnh B¶o hiÓm M· b¶o hiÓm B¶o hiÓm x· héi B¶o hiÓm y tÕ Ngµy ¸p dông Ngµy huû bá L­¬ng c¬ b¶n M· l­¬ng c¬ b¶n Møc l­¬ng c¬ b¶n TiÒn l­¬ng c¬ b¶n Ngµy thùc hiÖn Ngµy huû bá Ngµy c«ng Th¸ng M· nh©n viªn M· phßng ban Ngµy c«ng chÝnh thøc Ngµy c«ng thªm giê Ngµy c«ng ca ®ªm Ngµy c«ng nghØ phÐp TiÒn l­¬ng Th¸ng M· phßng ban Tªn phßng ban M· nh©n viªn Hä vµ tªn nh©n viªn M· l­¬ng c¬ b¶n M· b¶o hiÓm TiÒn ¨n Tõ c¸c danh s¸ch trªn ta cã s¬ ®å cÊu tróc d÷ liÖu: TiÒn l­¬ng Th¸ng M· nh©n viªn Tªn nh©n viªn M· l­¬ng c¬ b¶n M· b¶o hiÓm TiÒn ¨n ca Nh©n viªn M· nh©n viªn Tªn nh©n viªn M· phßng ban Chøc vô Ngµy sinh Giíi tÝnh Tr×nh ®é Quª qu¸n Ngµy vµo biªn chÕ HÖ sè l­¬ng HÖ sè phô cÊp Sè hiÖu khen th­ëng Sè hiÖu kû luËt B¶o hiÓm M· b¶o hiÓm B¶o hiÓm x· héi B¶o hiÓm y tÕ Ngµy ¸p dông Ngµy huû bá Kû luËt Sè hiÖu kû luËt HÖ sè kû luËt Lý do kû luËt H×nh thøc kû luËt Ngµy quyÕt ®Þnh Ngµy c«ng Th¸ng M· nh©n viªn Ngµy c«ng chÝnh thøc Ngµy c«ng thªm giê Ngµy c«ng ca ®ªm - Ngµy c«ng nghØ phÐp L­¬ng c¬ b¶n M· l­¬ng c¬ b¶n Møc l­¬ng c¬ b¶n Ngµy thùc hiÖn Ngµy huû bá Khen th­ëng Sè hiÖu khen th­ëng HÖ sè khen th­ëng H×nh thøc khen th­ëng Lý do khen th­ëng Ngµy quyÕt ®Þnh Phßng ban M· phßng ban Tªn phßng ban §Þa ®iÓm - §iÖn tho¹i M« t¶ c¸c b¶ng. B¶ng l­¬ng nh©n viªn . TT Thuéc tÝnh DiÔn gi¶i KiÓu §é réng 1 TT Sè thø tù Intger 2 2 MaNV M· nh©n viªn string 10 3 HoTen Tªn nh©n viªn String 30 4 HSL HÖ sè l­¬ng Real 8 5 NC Ngµy c«ng Real 3 6 TongL Tæng l­¬ng Real 8 7 BHXH B¶o hiÓm x· héi Real 5 8 Lthem Lµm thªm Real 5 9 PC Phô cÊp Real 5 10 TH Th­ëng Real 5 11 PH Ph¹t Real 5 12 TAN TiÒn ¨n Real 3 13 TL Thùc lÜnh Real 8 L­¬ng theo phßng ban. TT Thuéc tÝnh DiÔn gi¶i KiÓu §é réng 1 TT Sè thø tù Integer 2 2 MaPB M· phßng ban String 5 3 MaNV M· nh©n viªn String 3 4 TenPB Tªn phßng ban String 17 5 TenNV Tªn nh©n viªn String 10 6 ChucVu Chøc vô String 18 7 Tong Luong Thùc lÜnh Real 14 ThiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh qu¶n lý l­¬ng Ng«n ng÷ thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh. Pascal lµ mét ng÷ lËp tr×nh cÊp cao, c¸c ch­¬ng tr×nh cã cÊu tróc râ rµng vµ dÔ hiÓu. §­îc dïng phæ biÕn ë n­íc ta hiÖn nay trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y, lËp tr×nh tÝnh to¸n, ®å ho¹, xö lý v¨n b¶n. Víi tiÖn Ých cña Pascal vµ sù hiÓu biÕt cña em qua ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cña tr­êng vµ sù gióp ®ì h­íng dÉn cña thÇy tr­ëng khoa Hµn ViÕt ThuËn. Em ®· vËn dông ng«n ng÷ nµy ®Ó thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh qu¶n lý l­¬ng. Em hy väng r»ng phÇn mÒm nµy cña em sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý tiÒn l­¬ng trong c¸c doanh nghiÖp cña n­íc ta hiÖn nay. ThiÕt kÕ menu cña ch­¬ng tr×nh. Thùc ®¬n trong ch­¬ng tr×nh chÝnh gåm c¸c môc sau: CËp nhËt danh s¸ch. T×m kiÕm danh s¸ch. B¸o c¸o. Tho¸t. Thùc ®¬n cËp nhËt danh s¸ch: CËp nhËt danh s¸ch nh©n viªn. DuyÖt danh s¸ch. Bæ sung vµo cuèi danh s¸ch. Bæ sung vµo vÞ trÝ bÊt kú. Lo¹i bá nh©n viªn. Ghi danh s¸ch ra tÖp. §äc danh s¸ch tõ tÖp. KÕt thóc cËp nhËt. Thùc ®¬n t×m kiÕm Bao gåm: T×m kiÕm theo sè thø tù. T×m kiÕm theo m· nh©n viªn. KÕt thóc. Thùc ®¬n b¸o c¸o Bao gåm: B¸o c¸o b¶ng l­¬ng chi tiÕt. B¸o c¸o b¶ng l­¬ng tæng hîp. KÕt thóc. Mµn h×nh giao diÖn cña thùc ®¬n. a. Thùc ®¬n chÝnh PHAN MEM QUAN LY LUONG *********************************************** THUC DON CHUONG TRINH QUAN LY LUONG 1.Thuc Don Cap Nhat 2.Tim Kiem 3. Bao Cao 4.Thoat *********************************************** b. Thùc ®¬n cËp nhËt, PHAN MEM QUAN LY LUONG +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ THUC DON CHUONG TRINH CAP NHAT 1. Cap nhat danh sach nhan vien 2. Duyet danh sach 3. Bo sung vao cuoi danh sach 4 Bo sung vao vi tri bat ky 5. Loai bo nhan vien 6. Sua du lieu nhan vien 7. Ghi danh sach 8.Doc danh sach 9. Ket thuc cap nhat +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ c. Thùc ®¬n t×m kiÕm. PHAN MEM QUAN LY LUONG +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ THUC DON CHUONG TRINH TIM KIEM 1.Tim kiem theo so thu tu 2.Tim kiem theo ma nhan vien 3. Ket thuc +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ d. Thùc ®¬n b¸o c¸o. PHAN MEM QUAN LY LUONG +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ THUC DON CHUONG TRINH BAO CAO 1. Bao cao chi tiet luong 2.Bao cao tong hop luong 3.Ket thuc ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Mét sè kÕt qu¶ ®Çu ra. B¶ng l­¬ng nh©n viªn. ---BANG LUONG CHI TIET --- Donvitinh:1000d ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |TT| Mas | HOTEN | HSL | NC | TONGL | BHXH | LTHEM | PC | TH | PH | TAN | TLINH | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 05 | Hong Tham | 2.42 | 26 | 701.80 | 42.11 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110 | 577.76 | | 2 | 02 | Han Dat | 4.38 | 26 | 1270.20 | 76.21 | 25.40 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 110 | 1122.09 | | 3 | 01 | Le Tam | 4.52 | 26 | 1310.80 | 78.65 | 0.00 | 13.11 | 13.11 | 0.00 | 110 | 1148.37 | | 4 | 03 | Minh Thu | 4.60 | 26 | 1334.00 | 80.04 | 26.68 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 110 | 1197.32 | | 5 | 04 | Hong Giang | 4.98 | 26 | 1444.20 | 86.65 | 0.00 | 28.88 | 0.00 | 0.00 | 110 | 1276.43 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B¶ng l­¬ng phßng ban. ---BANG LUONG TONG HOP --- Donvitinh:1000d ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |TT|MaPB | MaNV | TenPB | TenNV | ChucVu | TongLuong | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |1 | HC | 05 | Hanh chinh | Hong Tham | Nhan vien | 577.76 | | 2 | HC | 02 | Hanh Chinh | Han Dat | Pho Phong | 1122.09 | |3 | TCCB | 01 | To chuc can bo | Le Tam | Truong Phong | 1148.37 | | 4 | HC | 03 | Hanh Chinh | Minh Thu | Truong Phong | 1197.32 | | 5 | GD | 04 | Ban lanh dao | Hong Giang | Giam doc | 1276.43 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ch­¬ng tr×nh lËp tr×nh program Quanlyluong; uses crt; type PBang_luong =^Bang_luong; Bang_luong=record Hoten:String[20]; Manv:string[10]; CV:string[20]; PB:string[20]; MaPB:string[10]; lcb,hsluong,hsPC,PC,lamthem,HSth,hsph,Th,Ph,tongl,bhxh,tl:real; nc,ncthem,ta:integer; tiep,truoc:pbang_luong; donvitinh:integer; end; lg=record Hoten:String[20]; Manv:string[10]; CV:string[20]; PB:string[20]; MaPB:string[10]; lcb,hsluong,hsPC,PC,lamthem,HSth,hsph:real; Th,tl,Ph,tongl,bhxh:real; nc,ncthem,ta:integer; end; var p,pdau,pcuoi: Pbang_luong; D,stt,i,m,n,dong:integer; Chon,TraLoi:char; (*///////////////////////////////////////////////////*) (*Chuc nang mat khau *) FUNCTION Matkhau:boolean; var a,b,c:char; begin clrscr; repeat gotoxy(6,6); write('Ban hay nhap mat khau:'); a:=readkey;write('*'); b:=readkey;write('*'); c:=readkey;write('*'); until (a='t') and (b='h') and (c='u'); gotoxy(6,8); writeln('Ban da nhap dung mat khau'); matkhau:=true; readln; end; (*////////////////////////////////////////////////*) (*Thu tuc tao danh sach*) procedure taods(var Pdau:Pbang_luong); var stt:integer; manv:string[23]; Pcuoi:Pbang_luong; begin Pdau:=nil; clrscr; stt:=1; while true do begin clrscr; gotoxy(15,8); writeln('nhan vien thu:',stt:4); gotoxy(30,10); write('Ma nhan vien:'); readln(manv); if manv='' then exit; if pdau=nil then begin new(pdau); pcuoi:=pdau; end else begin new(pcuoi^.tiep); pcuoi:=pcuoi^.tiep; end; pcuoi^.tiep:=nil; pcuoi^.Manv:=manv; gotoxy(30,12); write('Ho ten nhan vien:'); readln(pcuoi^.hoten); gotoxy(30,14); write('Chuc vu:'); readln(pcuoi^.CV); gotoxy(30,16); write('Phong ban:'); readln(pcuoi^.PB); gotoxy(30,18); write('Ma phong ban:'); readln(pcuoi^.MaPB); gotoxy(30,20); write('Luongcoban:'); readln(pcuoi^.lcb); gotoxy(30,22); write('Hesoluong:'); readln(pcuoi^.hsluong); gotoxy(30,24); write('Ngay_cong:'); readln(pcuoi^.nc); gotoxy(30,26); write('He so phu cap:'); readln(pcuoi^.hsPC); gotoxy(30,28); write('So ngay lam them:’); readln(pcuoi^.NCthem); gotoxy(30,30); write('He so thuong:'); readln(pcuoi^.hsth); gotoxy(30,32); write('He so phat:'); readln(pcuoi^.hsph); gotoxy(30,34); write('Tien an:'); readln(pcuoi^.TA); stt:=stt+1; (****tinh luong****) pcuoi^.tongl:=(pcuoi^.hsluong*pcuoi^.lcb/26)*pcuoi^.NC; pcuoi^.bhxh:=pcuoi^.tongl*6/100; pcuoi^.PC:=pcuoi^.tongl*pcuoi^.hsPC; pcuoi^.lamthem:=0.02*pcuoi^.tongl*pcuoi^.NCthem; pcuoi^.th:=pcuoi^.tongl*pcuoi^.hsth ; pcuoi^.ph:=pcuoi^.tongl*pcuoi^.hsph; pcuoi^.tl:=pcuoi^.tongl-pcuoi^.bhxh+pcuoi^.PC+pcuoi^.lamthem+pcuoi^.th- pcuoi^.ph-pcuoi^.TA; end; end; (*//////////////////////////////////////////////////*) (*Thu tuc sap xep theo thuc linh tang dan*) procedure SapXepTL; var sx:boolean; pt,s,q:pBang_luong; begin repeat p:=pdau; q:=nil; sx:=true; while p^.tiepnil do begin pt:=p^.tiep; if P^.tl>Pt^.tl then begin sx:=false; if Pt^.tiepnil then begin S:=pt^.tiep; S^.truoc:=P; end else S:=nil; if p^.truoc=nil then begin pdau:=pt;q:=nil end else begin q:=p^.truoc; q^.tiep:=pt end; p^.tiep:=S; P^.truoc:=pt; pt^.tiep:=p; pt^.truoc:=q; p:=pdau; end else p:=p^.tiep; end; until sx; pcuoi:=p; end; (*//////////////////////////////////////////////////*) (**Thu tuc duyet danh sach **) procedure Duyet; var stt:integer; begin p:=pdau; stt:=0; while pnil do begin inc(stt); CLRSCR; textbackground(5); textcolor(11); gotoxy(20,3); writeln('---BANG LUONG NHAN VIEN ---'); gotoxy(45,5);writeln('Donvitinh:1000d'); gotoxy(1,7); writeln('-------------'); gotoxy(1,8 );write('|'); gotoxy(2,8); write('TT'); gotoxy(4,8 );write('|'); gotoxy(5,8);write('Maso'); gotoxy(8,8 );write('|'); gotoxy(9,8); write('HOTEN'); gotoxy(19,8 );write('|'); gotoxy(20,8); write('HSL'); gotoxy(24,8 );write('|'); GOTOXY(25,8); WRITE('NC'); gotoxy(27,8 );write('|'); gotoxy(28,8); Write('TONGL'); gotoxy(36,8 );write('|'); GOTOXY(37,8);write('BHXH'); gotoxy(42,8 );write('|'); GOTOXY(43,8);WRITE('THEM'); gotoxy(48,8 );write('|'); gotoxy(49,8); write('PC'); gotoxy(54,8 );write('|'); gotoxy(55,8); write('TH'); gotoxy(60,8 );write('|'); gotoxy(61,8); write('PH'); gotoxy(66,8 );write('|'); gotoxy(67,8); Write('TAN'); gotoxy(70,8 );write('|'); gotoxy(71,8);write('TLINH'); gotoxy(80,8);write('|'); gotoxy(3,77); Write('----------'); gotoxy(1,dong);write('|'); dong:=10; textbackground(5); textcolor(11); GOTOXY(2,DONG);writeln(stt:2); gotoxy(4,dong );writeln('|'); gotoxy(5,dong);writeln(p^.manv:3); gotoxy(8,dong ); writeln('|'); gotoxy(9,dong); writeln(P^.hoten); gotoxy(19,dong );writeln('|'); gotoxy(20,dong);writeln(p^.hsluong:4:2); gotoxy(24,dong );writeln('|'); gotoxy(25,dong); writeln(p^.NC); gotoxy(27,dong );writeln('|'); gotoxy(28,dong);writeLN(p^.tongl:8:2); gotoxy(36,dong );writeln('|'); gotoxy(37,dong); writeLN(P^.BHXH:5:2); gotoxy(42,dong );writeln('|'); gotoxy(43,dong); writeln(p^.lamthem:5:2); gotoxy(48,dong ); writeln('|'); gotoxy(49,dong); write(p^.PC:5:2); gotoxy(54,dong ); writeln('|'); gotoxy(55,dong); writeln(p^.TH:5:2); gotoxy(60,dong ); writeln('|'); gotoxy(61,dong);writeln(p^.Ph:5:2); gotoxy(66,dong ); writeln('|'); gotoxy(67,dong);writeLN(p^.TA); gotoxy(70,dong ); writeln('|'); gotoxy(71,dong);writeLN(p^.tl:8:2); gotoxy(80,dong ); writeln('|'); inc(dong); p:=p^.tiep; readln; gotoxy(1,dong);writeln('----------------'); end; gotoxy(10,34);Writeln('An phim bat ky de ket thuc xem'); readln; end; (*///////////////////////////////////////////////*) (**Thu tuc in**) procedure Inchitiet(p:pbang_luong); var pcuoi:pBang_luong; stt:integer; begin sapxepTL; CLRSCR; gotoxy(20,3); writeln('---BANG LUONG CHI TIET ---'); gotoxy(50,5);writeln('Donvitinh:1000d'); gotoxy(1,7); writeln('----------------'); gotoxy(1,8 );write('|'); gotoxy(2,8); write('TT'); gotoxy(4,8 );write('|'); gotoxy(5,8);write('Maso'); gotoxy(8,8 );write('|'); gotoxy(9,8); write('HOTEN'); gotoxy(19,8 );write('|'); gotoxy(20,8); write('HSL'); gotoxy(24,8 );write('|'); GOTOXY(25,8); WRITE('NC'); gotoxy(27,8 );write('|'); gotoxy(28,8); Write('TONGL'); gotoxy(36,8 );write('|'); GOTOXY(37,8);write('BHXH'); gotoxy(42,8 );write('|'); GOTOXY(43,8);WRITE('LTHEM'); gotoxy(48,8 );write('|'); gotoxy(49,8); write('PC'); gotoxy(54,8 );write('|'); gotoxy(55,8); write('TH'); gotoxy(60,8 );write('|'); gotoxy(61,8); write('PH'); gotoxy(66,8 );write('|'); gotoxy(67,8); Write('TAN'); gotoxy(70,8 );write('|'); gotoxy(71,8);write('TLINH'); gotoxy(80,8);write('|'); gotoxy(1,9); Write('------------------------'); dong:=10; stt:=1; p:=pdau; while pnil do begin gotoxy(1,dong);write('|'); GOTOXY(2,DONG);writeln(stt:2); gotoxy(4,dong );writeln('|'); gotoxy(5,dong);writeln(p^.manv:3); gotoxy(8,dong ); writeln('|'); gotoxy(9,dong); writeln(P^.hoten); gotoxy(19,dong );writeln('|'); gotoxy(20,dong);writeln(p^.hsluong:4:2); gotoxy(24,dong );writeln('|'); gotoxy(25,dong); writeln(p^.NC); gotoxy(27,dong );writeln('|'); gotoxy(28,dong);writeLN(p^.tongl:8:2); gotoxy(36,dong );writeln('|'); gotoxy(37,dong); writeLN(P^.BHXH:5:2); gotoxy(42,dong );writeln('|'); gotoxy(43,dong); writeln(p^.lamthem:5:2); gotoxy(48,dong ); writeln('|'); gotoxy(49,dong); write(p^.PC:5:2); gotoxy(54,dong ); writeln('|'); gotoxy(55,dong); writeln(p^.TH:5:2); gotoxy(60,dong ); writeln('|'); gotoxy(61,dong);writeln(p^.Ph:5:2); gotoxy(66,dong ); writeln('|'); gotoxy(67,dong);writeLN(p^.TA); gotoxy(70,dong ); writeln('|'); gotoxy(71,dong);writeLN(p^.tl:8:2); gotoxy(80,dong);writeln('|'); p:=p^.tiep; dong:=dong+1;stt:=stt+1; end; gotoxy(1,dong);writeln('----------------'); readln; end; (*//////////////////////////////////////////////////*) (*Thu tuc in bang luong tong hop*) procedure InTongHop(p:pbang_luong); var pcuoi:pBang_luong; stt:integer; begin p:=pdau; sapxepTL; CLRSCR; gotoxy(20,3); writeln('-BANG LUONG TONG HOP -'); gotoxy(50,5);writeln('Donvitinh:1000d'); gotoxy(1,7); writeln('-----------------'); gotoxy(1,8 );write('|'); gotoxy(2,8); write('TT'); gotoxy(4,8 );write('|'); gotoxy(5,8);write('MaPB'); gotoxy(10,8 );write('|'); gotoxy(11,8); write('MaNV'); gotoxy(17,8 );write('|'); gotoxy(18,8); write('TenPB'); gotoxy(35,8 );write('|'); GOTOXY(36,8); WRITE('TenNV'); gotoxy(46,8 );write('|'); gotoxy(47,8); Write('ChucVu'); gotoxy(65,8 );write('|'); GOTOXY(66,8);write('TongLuong'); gotoxy(80,8 );write('|'); gotoxy(1,9); Write('------------------'); dong:=10; stt:=1; while pnil do begin gotoxy(1,dong);write('|'); GOTOXY(2,DONG);writeln(stt:2); gotoxy(4,dong );writeln('|'); gotoxy(5,dong);writeln(p^.MaPB:5); gotoxy(10,dong ); writeln('|'); gotoxy(11,dong); writeln(P^.MaNV); gotoxy(17,dong );writeln('|'); gotoxy(18,dong);writeln(p^.PB); gotoxy(35,dong );writeln('|'); gotoxy(36,dong); writeln(p^.hoten); gotoxy(46,dong );writeln('|'); gotoxy(47,dong);writeLN(p^.CV); gotoxy(65,dong );writeln('|'); gotoxy(66,dong); writeLN(P^.tongl:14:2); gotoxy(80,dong );writeln('|'); p:=p^.tiep; dong:=dong+1;stt:=stt+1; end; gotoxy(1,dong);writeln('------------‘); readln; end; (*///////////////////////////////////////////*) (**Chuc nang tim dia chi ban ghi**) function dc(p:pbang_luong;stt:integer):pbang_luong; var i:integer; begin i:=1;dc:=nil; while pnil do begin if stt=i then begin dc:=p; exit; end; p:=p^.tiep; i:=i+1; end; end; (*//////////////////////////////////////////////////*) (**Thu tuc tim kiem theo ma nhan vien**) procedure timkiemMaNV; var mas:string[6]; Timthay:boolean; p,q:pbang_luong; begin gotoxy(10,34);write('ma so nhan vien can tim:'); gotoxy(40,36); readln(mas); p:=pdau; if Pnil then begin Timthay:=false; while(p nil) and(not timthay) do if P^.manv=mas then begin Timthay:=true; break; end else begin p:=P^.tiep; end; if timthay then begin clrscr; gotoxy(20,3);writeln('-THONG TIN VE NHAN VIEN DANG TIM-'); gotoxy(3,6); writeln('---------'); gotoxy(4,8 );write('|'); gotoxy(5,8);write('Maso'); gotoxy(8,8 );write('|'); gotoxy(9,8); write('HOTEN'); gotoxy(19,8 );write('|'); gotoxy(20,8); write('HSL'); gotoxy(24,8 );write('|'); GOTOXY(25,8); WRITE('NC'); gotoxy(27,8 );write('|'); gotoxy(28,8); Write('TONGL'); gotoxy(36,8 );write('|'); gotoxy(37,8);write('BHXH'); gotoxy(42,8 );write('|'); gotoxy(43,8);write('LTHEM'); gotoxy(48,8 );write('|'); gotoxy(49,8); write('PC'); gotoxy(54,8 );write('|'); gotoxy(55,8); write('TH'); gotoxy(60,8 );write('|'); gotoxy(61,8); write('PH'); gotoxy(66,8 );write('|'); gotoxy(67,8); Write('TAN'); gotoxy(70,8 );write('|'); gotoxy(71,8);write('TLINH'); gotoxy(80,8);write('|'); gotoxy(3,100); Write('---------'); dong:=10; gotoxy(4,dong ); writeln('|'); gotoxy(5,dong);writeln(p^.manv:3); gotoxy(8,dong ); writeln('|'); gotoxy(9,dong); writeln(p^.hoten); gotoxy(19,dong );writeln('|'); gotoxy(20,dong); writeln(p^.hsluong:4:2); gotoxy(24,dong );writeln('|'); gotoxy(25,dong); writeln(p^.NC); gotoxy(27,dong );writeln('|'); gotoxy(28,dong); writeLN(p^.tongl:8:2); gotoxy(36,dong );writeln('|'); gotoxy(37,dong); writeLN(p^.BHXH:5:2); gotoxy(42,dong );writeln('|'); gotoxy(43,dong); writeln(p^.lamthem:5:2); gotoxy(48,dong );writeln('|'); gotoxy(49,dong); write(p^.PC:5:2); gotoxy(54,dong );writeln('|'); gotoxy(55,dong); writeln(p^.TH:5:2); gotoxy(60,dong );writeln('|'); gotoxy(61,dong); writeln(p^.Ph:5:2); gotoxy(66,dong );writeln('|'); gotoxy(67,dong); writeLN(P^.TA); gotoxy(70,dong );writeln('|'); gotoxy(71,dong); writeLN(p^.tl:8:2); gotoxy(80,dong); writeln('|'); dong:=dong+1; gotoxy(3,dong);writeln('-----‘) end else gotoxy(10,38); Writeln('Khong tim thay nhan vien nao co ma nay '); readln; end; end; (*////////////////////////////////////////*) (*Thu tuc sua nhan vien*) procedure suaNV; var mas:string[6]; k:integer; X:lg; f:file of lg; tf:string[30]; Timthay:boolean; begin gotoxy(10,34); Write('Vao ten tep de tim kiem'); gotoxy(40,34);readln(tf); assign(f,tf); reset(f); gotoxy(10,36); write('ma so nhan vien can tim:'); gotoxy(40,36); readln(mas); k:=0;timthay:=false; while not EOF(f) do begin read(f,X); if X.manv=mas then begin timthay:=true;break; end; inc(k); end; if timthay then begin clrscr; gotoxy(20,3); writeln('---THONG TIN VE NHAN VIEN DANG TIM VA SUA ---'); gotoxy(3,6); writeln('---------'); gotoxy(4,8 );write('|'); gotoxy(5,8);write('Maso'); gotoxy(8,8 );write('|'); gotoxy(9,8); write('HOTEN'); gotoxy(19,8 );write('|'); gotoxy(20,8); write('HSL'); gotoxy(24,8 );write('|'); GOTOXY(25,8); WRITE('NC'); gotoxy(27,8 );write('|'); gotoxy(28,8); Write('TONGL'); gotoxy(36,8 );write('|'); gotoxy(37,8);write('BHXH'); gotoxy(42,8 );write('|'); gotoxy(43,8);write('LTHEM'); gotoxy(48,8 );write('|'); gotoxy(49,8); write('PC'); gotoxy(54,8 );write('|'); gotoxy(55,8); write('TH'); gotoxy(60,8 );write('|'); gotoxy(61,8); write('PH'); gotoxy(66,8 );write('|'); gotoxy(67,8); Write('TAN'); gotoxy(70,8 );write('|'); gotoxy(71,8);write('TLINH'); gotoxy(80,8);write('|'); gotoxy(3,100); Write('---------'); dong:=10; gotoxy(4,dong ); writeln('|'); gotoxy(5,dong); writeln(X.manv:3); gotoxy(8,dong ); writeln('|'); gotoxy(9,dong); writeln(X.hoten); gotoxy(19,dong );writeln('|'); gotoxy(20,dong); writeln(X.hsluong:4:2); gotoxy(24,dong );writeln('|'); gotoxy(25,dong); writeln(X.NC); gotoxy(27,dong );writeln('|'); gotoxy(28,dong); writeLN(X.tongl:8:2); gotoxy(36,dong );writeln('|'); gotoxy(37,dong); writeLN(X.BHXH:5:2); gotoxy(42,dong );writeln('|'); gotoxy(43,dong); writeln(X.lamthem:5:2); gotoxy(48,dong );writeln('|'); gotoxy(49,dong); write(X.PC:5:2); gotoxy(54,dong );writeln('|'); gotoxy(55,dong); writeln(X.TH:5:2); gotoxy(60,dong );writeln('|'); gotoxy(61,dong); writeln(X.Ph:5:2); gotoxy(66,dong );writeln('|'); gotoxy(67,dong); writeLN(X.TA); gotoxy(70,dong );writeln('|'); gotoxy(71,dong); writeLN(X.tl:8:2); gotoxy(80,dong); writeln('|'); dong:=dong+1; gotoxy(3,dong);writeln('------------------------'); Writeln; gotoxy(20,3); writeln('---THONG TIN VE NHAN VIEN SAU KHI SUA ---'); gotoxy(3,6); writeln('-------------------------'); gotoxy(4,8 );write('|'); gotoxy(5,8);write('Maso'); gotoxy(8,8 );write('|'); gotoxy(9,8); write('HOTEN'); gotoxy(19,8 );write('|'); gotoxy(20,8); write('HSL'); gotoxy(24,8 );write('|'); GOTOXY(25,8); WRITE('NC'); gotoxy(27,8 );write('|'); gotoxy(28,8); Write('TONGL'); gotoxy(36,8 );write('|'); gotoxy(37,8);write('BHXH'); gotoxy(42,8 );write('|'); gotoxy(43,8);write('LTHEM'); gotoxy(48,8 );write('|'); gotoxy(49,8); write('PC'); gotoxy(54,8 );write('|'); gotoxy(55,8); write('TH'); gotoxy(60,8 );write('|'); gotoxy(61,8); write('PH'); gotoxy(66,8 );write('|'); gotoxy(67,8); Write('TAN'); gotoxy(70,8 );write('|'); gotoxy(71,8);write('TLINH'); gotoxy(80,8);write('|'); gotoxy(3,100); Write('---------'); dong:=10; gotoxy(4,dong ); writeln('|'); gotoxy(5,dong); readln(X.manv); gotoxy(8,dong ); writeln('|'); gotoxy(9,dong); readln(X.hoten); gotoxy(19,dong ); writeln('|'); gotoxy(20,dong); readln(X.hsluong); gotoxy(24,dong ); writeln('|'); gotoxy(25,dong); readln(X.NC); gotoxy(27,dong ); writeln('|'); gotoxy(28,dong); readLN(X.tongl); gotoxy(36,dong ); writeln('|'); gotoxy(37,dong); readLN(X.BHXH); gotoxy(42,dong ); writeln('|'); gotoxy(43,dong); readln(X.lamthem); gotoxy(48,dong ); writeln('|'); gotoxy(49,dong); read(X.PC); gotoxy(54,dong ); writeln('|'); gotoxy(55,dong); readln(X.TH); gotoxy(60,dong ); writeln('|'); gotoxy(61,dong); readln(X.Ph); gotoxy(66,dong ); writeln('|'); gotoxy(67,dong); readLN(X.TA); gotoxy(70,dong ); writeln('|'); gotoxy(71,dong); readLN(X.tl); gotoxy(80,dong); writeln('|'); gotoxy(5,12);Writeln('maPhongban:'); gotoxy(17,12);readln(X.maPB); gotoxy(5,14);Writeln('Phongban:'); gotoxy(15,14);readln(X.PB); gotoxy(5,16);Writeln('Chucvu:'); gotoxy(15,16);readln(X.CV); dong:=dong+1; gotoxy(3,dong);writeln('---------------------'); seek(f,k); write(f,X); gotoxy(15,30);writeln('Ban co muon tiep tuc sua khong?:'); gotoxy(50,30);readln(traloi); end else Writeln('Khong tim thay nhan vien nao co ma nay ');readln; close(f); end; (*//////////////////////////////////////////////*) (* Thu tuc bo sung vao cuoi danh sach nhan vien moi*) procedure bosung(var p:pbang_luong); var pd,pc:pBang_luong; begin taods(pd); if pd=nil then exit; if p=nil then begin p:=pd; exit; end; pc:=p; while pc^.tiepnil do pc:=pc^.tiep; pc^.tiep:=pd; end; (********) procedure XoaNV; var maso:string[6]; timthay:boolean; p,q:pBang_luong; begin write('Ma so nhan vien can xoa:'); readln(maso); p:=pdau; if p nil then begin timthay:=False; while(pnil) and(not timthay) do if p^.manv=maso then timthay:=true else begin q:=p;p:=p^.tiep end; if timthay then begin if p=pdau then pdau:=p^.tiep else q^.tiep:=p^.tiep; if p^.tiep=nil then pcuoi:=q; dispose(p); end; end; end; (*////////////////////////////////////////////*) (*Thu tuc chen vao vi tri bat ky*) procedure chenthem(var pdau:pbang_luong;k:integer); var s:integer; p,pd,pc:pbang_luong; begin if pdau=nil then begin taods(pdau);exit; end; s:=0; p:=pdau; while pnil do begin s:=s+1; p:=p^.tiep; end; if k>s then begin bosung(pdau); exit; end; taods(pd); if pd=nil then exit; pc:=pd; while pc^.tiepnil do pc:=pc^.tiep; if k=1 then begin p:=pdau; pdau:=pd; pc^.tiep:=p; end else begin p:=dc(pdau,k-1); p^.tiep:=dc(pdau,k); end; End; (*////////////////////////////////////////////////////*) (**Thu tuc ghi danh sach ra tep**) procedure Ghiratep; var X:lg;f:file of lg;tf:string[30]; begin gotoxy(10,34); write('Dat ten tep de ghi du lieu:'); gotoxy(38,34); readln(tf); assign(f,tf); rewrite(f); p:=pdau; while pnil do begin X.manv:=p^.MaNV; X.Hoten:=p^.Hoten; X.maPB:=p^.MaPB; X.PB:=p^.PB; X.CV:=p^.CV; X.lcb:=p^.lcb; X.hsluong:=p^.hsluong; X.nc:=p^.nc; X.hspc:=p^.hsPC; X.pc:=p^.PC; X.hsth:=p^.HSth; X.hsph:=p^.hsph; X.lamthem:=p^.lamthem; X.ncthem:=p^.NCthem; X.tongl:=p^.tongl; X.bhxh:=p^.bhxh; X.ta:=p^.ta; X.tl:=p^.tl ; X.th:=p^.th; X.ph:=p^.ph; write(f,X); p:=P^.tiep; end; close(f); gotoxy(10,36); write('Da ghi xong danh sach'); readln; end; (*////////////////////////////////////////////////*) (**Thu tuc doc danh sach tu tep ra dia**) procedure DocTep; var q:pBang_luong; X:lg; f:file of lg; tf:string[30]; begin gotoxy(10,34); write('Nhap ten tep:'); gotoxy(37,34); readln(tf); assign(f,tf); reset(f); pdau:=nil; pcuoi:=nil; while not EOF(f) do begin read(f,X); new(P); p^.MaNV:=X.manv; p^.Hoten:= X.Hoten; p^.MaPB:=X.maPB; p^.PB:=X.PB; p^.CV:=X.CV; p^.lcb:=X.lcb; p^.hsluong:=X.hsluong; p^.nc:=X.nc; p^.hsPC:=X.hsPC; p^.PC:=X.pc; p^.HSth:=x.hsth; p^.hsph:=X.hsph; p^.lamthem:=X.lamthem; p^.NCthem:=X.ncthem; p^.tongl:=X.tongl; p^.bhxh:=X.bhxh; p^.ta:=X.ta; p^.tl:=X.tl ; p^.th:=X.th; p^.ph:=X.ph; if pdau=nil then begin p^.tiep:=nil; p^.truoc:=nil; pdau:=p; pcuoi:=p; end else begin q:=Pcuoi; q^.tiep:=p; p^.tiep:=nil; p^.truoc:=q; pcuoi:=p; end; end; close(f); gotoxy(10,36);write('Doc xong du lieu tu tep'); readln; end; (*/////////////////////////////////////////*) (**Thu tuc tao thuc don cap nhat**) procedure tdcapnhat; var chon:char; begin repeat clrscr; gotoxy(25,5); writeln('PHAN MEM QUAN LY LUONG'); gotoxy(15,6); writeln('+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++' ); gotoxy(20,8);writeln('THUC DON CHUONG TRINH CAP NHAT '); gotoxy(20,12);writeln('1.Cap nhat danh sach nhan vien'); gotoxy(20,14); writeln('2.Duyet danh sach '); gotoxy(20,16); Writeln('3.Bo sung vao cuoi danh sach'); gotoxy(20,18); writeln('4.Bo sung vao vi tri bat ky'); gotoxy(20,20); writeln('5.Loai bo nhan vien'); gotoxy(20,22); writeln('6.Sua du lieu nhan vien'); gotoxy(20,24); writeln('7.Ghi danh sach'); gotoxy(20,26); writeln('8.Doc danh sach') gotoxy(20,28); writeln('9.Ket thuc cap nhat'); gotoxy(15,30); writeln('+++++++++++++++++++++++++++++++++++++' ); gotoxy(20,32); Writeln('Hay chon mot chuc nang de cap nhat:'); gotoxy(60,32); Readln(chon); Case chon of '1': taods(pdau); '2': Duyet; '3': bosung(pdau); '4': begin clrscr; writeln('chen truoc ban ghi thu:'); readln(n); chenthem(pdau,n); end; '5': begin clrscr; repeat XoaNV; Write('Co tiep tuc xoa khong(C/K)'); readln(traloi); until upcase(traloi)='K'; end; '6':Suanv; '7':Ghiratep; '8':Doctep; '9':exit; end; gotoxy(10,44); Write('Ban co tiep tuc cap nhat nua khong? C/K:'); gotoxy(55,44); readln(TraLoi); Until Traloi='K'; end; (*////////////////////////////////////////////////*) (*Thu tuc tao thuc don tim kiem*) procedure TDTK; var chon:char; begin repeat clrscr; gotoxy(25,5); writeln('PHAN MEM QUAN LY LUONG '); gotoxy(15,8); writeln('++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'); gotoxy(20,12);writeln('THUC DON CHUONG TRINH TIM KIEM '); gotoxy(20,15);writeln(' 1.Tim kiem theo so thu tu'); gotoxy(20,17);writeln(' 2.Tim kiem theo ma nhan vien'); gotoxy(20,19);Writeln(' 3.Ket thuc'); gotoxy(15,22);writeln('+++++++++++++++++++++++++++++' ); gotoxy(20,25);Writeln(' phuong an toi lua chon la :'); gotoxy(48,25);readln(chon); case chon of '1': begin clrscr; gotoxy(15,15); write('So thu tu nhan vien can tim:'); gotoxy(45,15); readln(i); p:=dc(pdau,i); if p=nil then begin gotoxy(15,15); write('Khong co nhan vien thu:',i) end else begin clrscr; gotoxy(20,3); writeln('---BANG LUONG CHI TIET ---'); gotoxy(50,5);writeln('Donvitinh:1000'); gotoxy(1,7); writeln('-----------------------------'); gotoxy(1,8 );write('|'); gotoxy(2,8); write('TT'); gotoxy(4,8 );write('|'); gotoxy(5,8);write('Maso'); gotoxy(8,8 );write('|'); gotoxy(9,8); write('HOTEN'); gotoxy(19,8 );write('|'); gotoxy(20,8); write('HSL'); gotoxy(24,8 );write('|'); gotoxy(25,8); WRITE('NC'); gotoxy(27,8 );write('|'); gotoxy(28,8); Write('TONGL'); gotoxy(36,8 );write('|'); gotoxy(37,8);write('BHXH'); gotoxy(42,8 );write('|'); gotoxy(43,8);WRITE('LTHEM'); gotoxy(48,8 );write('|'); gotoxy(49,8); write('PC'); gotoxy(54,8 );write('|'); gotoxy(55,8); write('TH'); gotoxy(60,8 );write('|'); gotoxy(61,8); write('PH'); gotoxy(66,8 );write('|'); gotoxy(67,8); Write('TAN'); gotoxy(70,8 );write('|'); gotoxy(71,8);write('TLINH'); gotoxy(80,8);write('|'); gotoxy(1,9); Write('-----'); dong:=10; stt:=1; gotoxy(1,dong);write('|'); GOTOXY(2,DONG);writeln(stt:2); gotoxy(4,dong );writeln('|'); gotoxy(5,dong);writeln(p^.manv:3); gotoxy(8,dong ); writeln('|'); gotoxy(9,dong); writeln(P^.hoten); gotoxy(19,dong );writeln('|'); gotoxy(20,dong);writeln(p^.hsluong:4:2); gotoxy(24,dong );writeln('|'); gotoxy(25,dong); writeln(p^.NC); gotoxy(27,dong );writeln('|'); gotoxy(28,dong);writeLN(p^.tongl:8:2); gotoxy(36,dong );writeln('|'); gotoxy(37,dong); writeLN(P^.BHXH); gotoxy(42,dong );writeln('|'); gotoxy(43,dong); writeln(p^.lamthem:5:2); gotoxy(48,dong ); writeln('|'); gotoxy(49,dong); write(p^.PC:5:2); gotoxy(54,dong ); writeln('|'); gotoxy(55,dong); writeln(p^.TH:5:2); gotoxy(60,dong ); writeln('|'); gotoxy(61,dong);writeln(p^.Ph:5:2); gotoxy(66,dong ); writeln('|'); gotoxy(67,dong);writeLN(p^.TA); gotoxy(70,dong ); writeln('|'); gotoxy(71,dong);writeLN(p^.tl:8:2); gotoxy(80,dong);writeln('|'); p:=p^.tiep; dong:=dong+1;stt:=stt+1; gotoxy(1,dong);writeln('----------------------'); end; END; '2': TimkiemMaNV; '3': Exit; end; gotoxy(10,33); Write('Ban co tiep tuc tim kiem nua khong? C/K'); gotoxy(50,33); readln(TraLoi); Until Traloi='K'; end; (*/////////////////////////////////////////////*) (*Thuc don Bao cao*) procedure TDBC; var chon:char; begin repeat clrscr; gotoxy(25,5); writeln('PHAN MEM QUAN LY LUONG'); gotoxy(15,8); writeln('++++++++++++++++++++++++++++++' ); gotoxy(20,12); writeln('THUC DON CHUONG TRINH BAO CAO '); gotoxy(20,16);writeln('1. Bao cao chi tiet luong'); gotoxy(20,18);writeln('2.Bao cao tong hop luong'); gotoxy(20,20);writeln('3.Ket thuc'); gotoxy(15,22);writeln('+++++++++++++++++++++++' ); gotoxy(20,25);Writeln('Phuong an toi lua chon la :'); gotoxy(52,25); readln(chon); case chon of '1': Inchitiet(pdau); '2': Intonghop(pdau); '3': Exit; end; gotoxy(10,40);Write('Ban co tiep tuc in nua khong?C\K:'); gotoxy(55,40);readln(TraLoi); Until Traloi='K'; end; (*///////////////////////////////////////////*) (*Thuc don chinh cua chuong trinh quan ly luong*) procedure TDChinh; var chon:char; begin clrscr; gotoxy(25,5); writeln('PHAN MEM QUAN LY LUONG'); gotoxy(15,8); writeln('********************* '); gotoxy(20,10); writeln('THUC DON CHUONG TRINH QUAN LY LUONG'); gotoxy(24,15); writeln('1.Thuc Don Cap Nhat'); gotoxy(24,17); writeln('2.Tim Kiem'); gotoxy(24,19); Writeln('3. Bao Cao'); gotoxy(24,21); writeln('4.Thoat'); gotoxy(15,23); writeln('******************************** '); gotoxy(5,30); Writeln('phuong an toi lua chon la :'); gotoxy(35,30); readln(chon); case chon of '1': TDCAPNHAT; '2': TDTK; '3': TDBC; '4': halt; end; end; (*///////////////////////////////////////*) (**Chuong trinh chinh**) begin clrscr; if MATKHAU then begin clrscr; textbackground(5); textcolor(11); pdau:=nil; p:=nil; repeat writeln; begin clrscr; tdchinh; gotoxy(10,40);Write('Ban co tiep tuc nua khong? Y/N'); gotoxy(42,40);readln(TraLoi); end; Until Traloi='N'; end else writeln('Ban hay nhap lai mat khau'); readln; end. KÕt luËn. Tõ thùc tÕ cho thÊy tiÒn l­¬ng lao ®éng biÓu hiÖn râ rµng nhÊt lîi Ých kinh tÕ cña ng­êi lao ®éng, trë thµnh ®ßn bÈy kinh tÕ m¹nh mÏ nhÊt ®Ó kÝch thÝch ng­êi lao ®éng do ®ã c«ng viÖc tÝnh l­¬ng trong cho ng­êi lao ®éng lµ rÊt quan träng vµ tr­íc sù mong muèn cña bé phËn tÝnh l­¬ng nªn em ®· thùc hiÖn ®Ò tµi:”Ch­¬ng tr×nh hç trî hÖ thèng tÝnh l­¬ng theo thêi gian”. Víi môc ®Ých: gi¶m bít ®­îc khèi l­îng nh©n sù còng nh­ khèi l­îng c«ng viÖc thñ c«ng trong qu¶n lý l­¬ng vµ tiÒn l­¬ng, viÖc l­u tr÷ d÷ liÖu kh«ng cßn cång khÒnh nh­ tr­íc n÷a còng nh­ viÖc tÝnh to¸n ®­îc chÝnh x¸c vµ kÞp thêi h¬n. Víi sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña PGS.TS Hµn ViÕt ThuËn vµ qua nghiªn cøu tµi liÖu em ®· cè g¾ng nghiªn cøu ®Ò tµi nµy víi mét sè gi¶i ph¸p vµ chøc n¨ng sau: Ch­¬ng tr×nh ®· c¨n b¶n x©y dùng ®­îc viÖc tÝnh l­¬ng cho nh©n viªn. Tù ®éng ho¸ c¸c kh©u cËp nhËt, l­u tr÷, xö lý th«ng tin, vµ lªn b¸o c¸o vÒ l­¬ng. Ch­¬ng tr×nh ®· phÇn nµo kh¾c phôc ®­îc nh÷ng nh­îc ®iÓm vÒ thùc hiÖn tù ®éng ho¸ phÇn d÷ liÖu ®Çu vµo, ®Çu ra còng nh­ viÖc tÝnh to¸n l­¬ng. Song do thêi gian h¹n chÕ vµ kh¶ n¨ng cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt nªn hÖ thèng ch­a thùc sù ®­îc hoµn chØnh. Em mong ®­îc sù chØ b¶o vµ ®ãng gãp cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó hÖ thèng hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TS Hµn ViÕt ThuËn, ng­êi ®· nhiÖt t×nh chØ b¶o vµ dÉn d¾t cô thÓ cho em trong qu¸ tr×nh lµm ®Ò tµi nµy vµ em hi väng ®­îc thÇy h­íng dÉn trong nh÷ng ®Ò tµi sau nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChương trình hỗ trợ hệ thống quản lý tiền lương theo thời gian.doc