Chuyên đề 06 - Lý luận chung về hành chính nhà nước

Quyền lực của nhà nước được phân chia thành 3 quyền: + Quyền lập pháp (Quốc hội – Nghị viện) + Quyền hành pháp (Chính phủ) + Quyền tư pháp (Viện kiểm sát, Tòa án) * Các xã hội có nhà nước trong các thời đại lịch sử khác nhau thì có các thể chế nền hành chính khác nhau. * Trong một thời đại lịch sử, các quốc gia khác nhau cũng có thể tổ chức nền hành chính theo các mô hình khác nhau.

ppt15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 3667 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề 06 - Lý luận chung về hành chính nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LYÙ LUAÄN CHUNG VEÀ HAØNH CHÍNH NHAØ NÖÔÙC 3NOÄI DUNG CÔ BAÛN: 1 . QUAÛN LYÙ HAØNH CHÍNH NHAØ NÖÔÙC 2 . NEÀN HAØNH CHÍNH NHAØ NÖÔÙC 3 . NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC – HIEÄU LÖÏC – HIEÄU QUÛA QUAÛN LYÙ HAØNH CHÍNH NHAØ NÖÔÙC 1 . QUAÛN LYÙ HAØNH CHÍNH NHAØ NÖÔÙC Coù 3 vaán ñeà chính: * Quan nieäm veà haønh chính nhaø nöôùc * Caùc lónh vöïc quaûn lyù nhaø nöôùc * Caùc chöùc naêng cuûa quaûn lyù haønh chính nhaø nöôùc Quan nieäm veà haønh chính nhaø nöôùc: + Thôøi Phong kieán: - Haønh kyø chính söï - Haønh kyø chính leänh - Vi chính - Laøm vieäc nhaân nghóa - Cai trò – Thoáng trò - Haønh khieån + Haønh chính hieän ñaïi: Thöïc hieän quyeàn haønh phaùp , chaáp haønh luaät, toå chöùc xaõ hoäi theo luaät phaùp cuûa quyeàn löïc nhaø nöôùc. Quyeàn löïc cuûa nhaø nöôùc ñöôïc phaân chia thaønh 3 quyeàn: + Quyeàn laäp phaùp (Quoác hoäi – Nghò vieän) + Quyeàn haønh phaùp (Chính phuû) + Quyeàn tö phaùp (Vieän kieåm saùt, Toøa aùn) * Caùc xaõ hoäi coù nhaø nöôùc trong caùc thôøi ñaïi lòch söû khaùc nhau thì coù caùc theå cheá neàn haønh chính khaùc nhau. * Trong moät thôøi ñaïi lòch söû, caùc quoác gia khaùc nhau cuõng coù theå toå chöùc neàn haønh chính theo caùc moâ hình khaùc nhau. Haønh phaùp coù 2 thaåm quyeàn: * Thaåm quyeàn laäp quy (Ban haønh vaên baûn phaùp quy) * Thaåm quyeàn haønh chính (Toå chöùc vaø ñieàu haønh) Quaûn lyù haønh chính nhaø nöôùc laø hoaït ñoäng thöïc thi quyeàn haønh phaùp nhaèm taùc ñoäng coù toå chöùc vaø ñieàu chænh baèng quyeàn löïc nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc quaù trình xaõ hoäi vaø haønh vi cuûa coâng daân, do caùc cô quan trong heä thoáng haønh chính töø trung öông ñeán cô sôû tieán haønh ñeå thöïc hieän chöùc naêng cuûa nhaø nöôùc. Haønh chính laø söï theå hieän– bieåu hieän – thöïc hieän quyeàn löïc cuûa nhaø nöôùc. Neáu khoâng coù quaûn lyù haønh chính thöïc hieän quyeàn haønh phaùp thì caùc quyeàn laäp phaùp vaø tö phaùp cuûa nhaø nöôùc seõ khoâng coù hieäu löïc treân thöïc teá. * Haønh chính nhaø nöùôc hoaït ñoäng vôùi tö caùch quyeàn löïc nhaø nöôùc – quyeàn haønh phaùp. * Haønh chính nhaø nöôùc hoaït ñoäng ñieàu haønh, ñieàu khieån baèng caùch ra caùc quyeát ñònh quaûn lyù quy phaïm hoaëc quyeát ñònh caù bieät. * Haønh chính nhaø nöôùc ñöôïc thöïc hieän bôûi heä thoáng phaùp nhaân coâng quyeàn – thieát cheá toå chöùc haønh chính nhaø nöôùc. Phaân bieät quaûn lyù haønh chính nhaø nöôùc vôùi caùc loaïi quaûn lyù khaùc: * Quaûn ly:ù Duy trì, ñieàu haønh, ñieàu khieån, vaän haønh baèng heä thoáng caùc kyõ naêng nhaèm ñat ñöôïc muïc tieâu ñeà ra. * Laõnh ñaïo: Taùc ñoäng aûnh höôûng ñoái vôùi ngöôøi khaùc ñeå hoï coù haønh vi hoaït ñoäng theo yù muoán cuûa mình. (Töông taùc ngöôøi - ngöôøi) Caùc lónh vöïc quaûn lyù haønh chính nhaø nöôùc: (Ba lónh vöïc cô baûn) * Quaûn lyù nhaø nöôùc veà kinh teá * Quaûn lyù nhaø nöôùc veà vaên hoùa xaõ hoäi * Quaûn lyù nhaø nöôùc veà an ninh, quoác phoøng, daân toäc vaø toân giaùo (quaûn lyù noäi chính) * Caùc chöùc naêng cuûa quaûn lyù haønh chính nhaø nöôùc: (coù 7 chöùc naêng cô baûn) + Chöùc naêng hoaïch ñònh + Chöùc naêng toå chöùc haønh chính + Chöùc naêng nhaân söï, phaùt trieån nguoàn nhaân löïc + Chöùc naêng quyeát ñònh vaø toå chöùc thöïc hieän + Chöùc naêng phoái hôïp thöïc hieän theo thaåm quyeàn + Chöùc naêng taøi chính + Chöùc naêng kieåm tra, ñaùnh giaù II. Neàn haønh chính nhaø nöôùc (coù 4 yeáu toácaáu thaønh) 1. Heä thoáng theå cheá haønh chính : Hieán phaùp , Luaät, Phaùp leänh, Caùc vaên baûn phaùp quy. 2. Cô caáu toå chöùc vaø cô cheá vaän haønh boä maùy haønh chính caùc caáp töø trung öông ñeán ñòa phöông. 3. Boä nguõ caùn boä coâng chöùc thi haønh coâng vuï 4. Nguoàn taøi chính ñeå hoaït ñoäng. Nhöõng ñaëc tính chuû yeáu cuûa neàn haønh chính: (Coù 7 ñaëc tính) 1. Tính leä huoäc vaøo chính trò vaø heä thoáng chính trò. 2. Tính phaùp quyeàn. 3. Tính lieân tuïc , töông ñoái oån ñònh vaø thích öùng cao. 4. Tính chuyeân moân hoùa vaø ngheà nghieäp cao. 5. Tính heä thoáng thöù baäc chaët cheõ. 6. Tính khoâng vuï lôïi. 7. Tính nhaân ñaïo. III. NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC - HIEÄU LÖÏC – HIEÄU QUAÛ CUÛA NEÀN HAØNH CHÍNH. + Naêng löïc cuaûneàn haønh chính. + Hieäu löïc cuûa neàn haønh chính. + Hieäu quaû cuûa neàn haønh chính. * Tính taát yeáu cuûavieäc naâng cao naêng löïc- hieäu löïc- hieäu quaû cuûa neàn haønh chính. * Xu höôùng phaùt trieån cuûa neàn haønh chính TS. Voõ Vaên Tuyeån Khoa Haønh chính hoïc Hoïc vieän Chính trò – Haønh chính Quoác gia Hoà Chí Minh ÑT: 0903247272 – 04.35950151 Xin chaân thaønh caûm ôn caùc quyù vò vaø caùc baïn ñaõ quan taâm theo doõi. Kính chuùc söùc khoûe vaø haïnh phuùc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptChuyên đề 06 - Lý luận chung về hành chính nhà nước.ppt
Luận văn liên quan