Chuyên đề 09 - Kỹ năng ban hành quyết định quản lý

Khái niệm quản lý: - Quản lý vô sinh - Quản lý sinh học - Quản lý xã hội + Khái niệm quyết định quản lý: Quyết định quản lý nhà nước là kết quả củả sự thể hiện ý chí đơn phương của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (thành văn hoặc không thành văn) được ban hành trên cơ sở quy định của pháp luật và để thi hành luật.

ppt10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 1982 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề 09 - Kỹ năng ban hành quyết định quản lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kyõ naêng ban haønh quyeát ñònh quaûn lyù Ñaëc ñieåm vaø caùc loaïi quyeát ñònh quaûn lyù kyõ naêng ban haønh quyeát ñònh quaûn lyù Kyõ naêng thöïc hieän quyeát ñònh quaûn lyù Ñaëc ñieåm vaø caùc loaïi quyeát ñònh quaûn lyù ù * Khaùi nieäm quaûn lyù vaø quyeát ñònh quaûn lyù * Ñaëc ñieåm cuûa quyeát ñònh quaûn lyù nhaø nöôùc * Yeâu caàu cuûa quyeát ñònh quaûn lyù nhaø nöôùc * Phaân loaïi quyeát ñònh quaûn lyù nhaø nöôùc * Khaùi nieäm quaûn lyù vaø quyeát ñònh quaûn lyù + Khaùi nieäm quaûn lyù: - Quaûn lyù voâ sinh - Quaûn lyù sinh hoïc - Quaûn lyù xaõ hoäi + Khaùi nieäm quyeát ñònh quaûn lyù: Quyeát ñònh quaûn lyù nhaø nöôùc laø keát quaû củaû söï theå hieän yù chí ñôn phöông cuûa caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn (thaønh vaên hoaëc khoâng thaønh vaên) ñöôïc ban haønh treân cô sôû quy ñònh cuûa phaùp luaät vaø ñeå thi haønh luaät. * Ñaëc ñieåm cuûa quyeát ñònh quaûn lyù nhaø nöôùc ( Coù 4 ñaëc ñieåm cô baûn) 1. Tính yù chí quyeàn löïc nhaø nöôùc 2. Tính phaùp lyù 3. Tính thaåm quyeàn theo luaät ñònh 4. Tính döôùi luaät * Caùc yeâu caàu cuûa quyeát ñònh quaûn lyù nhaø nöôùc ( Coù 2 yeâu caàu cô baûn) 1. Yeâu caàu ñaûm baûo tính hôïp phaùp 2. Yeâu caàu ñaûm baûo tính hôïp lyù * Phaân loaïi quyeát ñònh quaûn lyù nhaø nöôùc ( Coù 6 caùch phaân loaïi chuû yeáu) 1. Theo tính phaùp lyù vaø noâïi dung cuûa quyeát ñònh quaûn lyù 2. Theo tính chaát cuûa meänh leänh trong quyeát ñònh quaûn lyù 3. Theo thaåm quyeàn ban haønh quyeát ñònh quaûn lyù 4. Theo trình töï ban haønh quyeát ñònh quaûn lyù 5. Theo hình thöùc ban haønh cuûa quyeát ñònh quaûn lyù (teân goïi vaên baûn) 6. Theo hình thöùc bieåu thò cuûa quyeát ñònh quaûn lyù (vaên baûn, lôøi noùi…) 2. kyõ naêng ban haønh quyeát ñònh quaûn lyù ( Boán böôùc trong quy trình ban haønh quyeát ñònh quaûn lyù ) + Böôùc 1: Thu thaäp thoâng tin, laäp phöông aùn, choïn phöông aùn toái öu + Böôùc 2: Soaïn thaûo quyeát ñònh quaûn lyù + Böôùc 3: Thoâng qua quyeât ñònh quaûn lyù + Böôùc 4: Coâng boá quyeát ñònh quaûn lyù Kyõ naêng thöïc hieän quyeát ñònh quaûn lyù (Coù 4 böôùc thöïc hieän quyeát ñònh quaûn lyù ) + Böôùc 1: Truyeàn ñaït noâi dung quyeát ñònh + Böôùc 2: Laäp keá hoaïch vaø toå chöùc thöïc hieän quyeát ñònh + Böôùc ba: Kieåm tra vaø ñieàu chænh quyeát ñònh + Böôùc 4: Toång keát ñaùnh giaù vaø ruùt kinh nghieäm veà vieäc thöïc hieän quyeát ñònh Xin chaân thaønh caûm ôn caùc quyù vò vaø caùc baïn ñaõ quan taâm theo doõi. Kính chuùc söùc khoûe vaø haïnh phuùc TS. Voõ Vaên Tuyeån Khoa Haønh chính hoïc Hoïc vieän Chính trò – Haønh chính Quoác gia Hoà Chí Minh ÑT: 0903247272 – 04.5950151 EMAIL: tunga7777@yahoo.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng Chuyên đề 09 - Kỹ năng ban hành quyết định quản lý.ppt
Luận văn liên quan