Chuyên đề 18 - Quản lý nhà nước về Kinh tế

Nền kinh tế quốc dân là không gian kinh tế – xã hội, trong đó các chủ thể cùng tìm kiếm và xác lập: sở hữu, vai trò, vị thế và sự ảnh hưởng của mình đối với các nguồn lực trên thị trường Khi tham gia vào hoạt động KT của một đất nước, 4 chủ thể này đều được xác định tư cách pháp nhân bởi pháp luật, và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật của một nước. >Bốn chủ thể đó đồng thời được xem là 4 tác nhân chính trong các hoạt động KT-XH trên 4 phương diện - Đều là người tiêu dùng - Đều là nhà đầu tư - Đều là yếu tố thông tin của thị trường, vì động thái, phản ứng, quyết định của họ ngay lập tức phản ánh vào các hoạt động trên thị trường - Cạnh tranh với nhau để tăng vị thế, vai trò và sự ảnh hưởng

ppt26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 3430 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề 18 - Quản lý nhà nước về Kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Xu thÕ toµn cÇu ho¸ kinh tÕ Më vµ héi nhËp tÝnh x· héi ho¸ cña Sxkd RÊt cao Kh-cn lµ quyÕt ®Þnh Vµ th«ng tin lµ Tµi nguyªn quan träng -pcl®+hiÖp t¸c+c¹nh Tranh trªn c¬ së C¸c lîi thÕ bÒn v÷ng -Sù dÉn ®Çu thuéc vÒ C¸c gi¸ trÞ ­u tréi HoÆc c¸c ý t­ëng Kd cã tÝnh C¸ch m¹ng Chu kú kd rót ng¾n Chi phÝ cña dÞch vô Kh – cn trong sx-kd Ngµy cµng lín C¸c giao dÞch xuyªn Biªn giíi Kinh tÕ tri thøc, Phi VËt chÊt ra ®êi Tù do kd; lùa chän Vµ chuyÓn dÞch ®Çu t­ dÔ dµng Ngang b»ng vÒ Gi¸ c¶ gi÷a c¸c Khu vùc Ngang b»ng vÒ tØ SuÊt lîi nhuËn Gi÷a c¸c ngµnh Hîp nhÊt trong ThÓ chÕ-thiÕt chÕ Vµ hÖ thèng tc Khuynh h­íng ph¶i ®a d¹ng ho¸ thÞ tr­êng, sp cïng víi sù gia t¨ng cña c¸c c«ng ty ®a quèc gia thÞ tr­êng më réng - b·o hoµ rÊt nhanh, ®ång thêi ph©n ho¸ thµnh nhiÒu ®o¹n nhá Chi phÝ c¬ héi rÊt cao ®ßi hái nÒn t¶ng v÷ng ch¾c vÒ vhdn+ thÓ chÕ dc+ kü n¨ng qu¶n lý tiÕn bé ®Þnh nghÜa vÒ nÒn kinh tÕ quèc d©n Ng­êi Tiªu dïng chÝnh phñ Doanh nghiÖp Ng­êi N­íc ngoµi Kh«ng gian Kinh tÕ x· héi T×m kiÕm X¸c lËp Së h÷u Vai trß Sù ¶nh h­ëng vÞ thÕ thÞ tr­êng C¸c nguån lùc bèn chñ thÓ - bèn t¸c nh©n chÝnh cña nÒn kinh tÕ Ng­êi tiªu dïng C H I N H P H ñ D O A N H N G H I Ö p Ng­êi n­íc ngoµi C¹nh tranh Tiªu dïng ® Ç u T ­ T H « N G T I n thÞ tr­êng ®Þnh nghÜa vÒ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i M « i T r ­ ê n g K I N h D O A N h L î I n h u Ë n ho¹t ®éng trùc tiÕp ho¹t ®éng tiÒm n¨ng SX cung øng hµng ho¸ & DV l­u th«ng trao ®æi cña c¶i xh lùa chän vµ chuyÓn dÞch ®Çu t­ trao ®æi th«ng tin vµ c¸c nguån lùc Vai trß cña thÞ tr­êng thÞ tr­êng C¸c quy luËt kt - xh Søc Ðp cña 5 lùc l­îng C¹nh tranh Pcl® C¹nh tranh HiÖp t¸c Doanh NghiÖp Quan hÖ Cung- cÇu C¸c ®iÒu kiÖn Trao ®æi tÝnh hiÖu qu¶ Vµ hiÖu suÊt C¸c Lîi thÕ S¶n xuÊt C¸i g× S¶n xuÊt Nh­ thÕ nµo S¶n xuÊt Cho ai Lîi nhuËn >NÒn kinh tÕ quèc d©n lµ kh«ng gian kinh tÕ – x· héi, trong ®ã c¸c chñ thÓ cïng t×m kiÕm vµ x¸c lËp: së h÷u, vai trß, vÞ thÕ vµ sù ¶nh h­ëng cña m×nh ®èi víi c¸c nguån lùc trªn thÞ tr­êng Khi tham gia vµo ho¹t ®éng KT cña mét ®Êt n­íc, 4 chñ thÓ nµy ®Òu ®­îc x¸c ®Þnh t­ c¸ch ph¸p nh©n bëi ph¸p luËt, vµ chÞu tr¸ch nhiÖm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt cña mét n­íc. >Bèn chñ thÓ ®ã ®ång thêi ®­îc xem lµ 4 t¸c nh©n chÝnh trong c¸c ho¹t ®éng KT-XH trªn 4 ph­¬ng diÖn §Òu lµ ng­êi tiªu dïng §Òu lµ nhµ ®Çu t­ §Òu lµ yÕu tè th«ng tin cña thÞ tr­êng, v× ®éng th¸i, ph¶n øng, quyÕt ®Þnh cña hä ngay lËp tøc ph¶n ¸nh vµo c¸c ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng C¹nh tranh víi nhau ®Ó t¨ng vÞ thÕ, vai trß vµ sù ¶nh h­ëng >C¸c nguån lùc lµ nh÷ng ®Çu vµo cÇn thiÕt cña c¸c qu¸ tr×nh vµ ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng >Kh«ng gian kinh tÕ ®­îc hiÓu nh­ lµ mét thùc thÓ KT-XH ®­îc xem xÐt bëi tÝnh c©n ®èi, tÝnh më vµ tÝnh ph¸t triÓn cña nã Kh«ng gian kinh tÕ gåm Ph­¬ng thøc SX- nÒn t¶ng quy ®Þnh sù ph¸t triÓn chung cña c¶ nÒn KT C¬ cÊu KT- MQH vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng gi÷a c¸c bé phËn, thµnh phÇn tham gia vµo sù ph©n c«ng L§XH vµ cÊu t¹o nÒn KT. C¸c qu¸ tr×nh KT- sù vËn ®éng, t­¬ng t¸c, l­u chuyÓn, trao ®æi c¸c kÕt qu¶ KT trong c¬ cÊu KT vµ bÞ chi phèi bëi c¸c quy luËt KT- XH nh­ ®Çu t­, SX, l­u th«ng ph©n phèi, tÝch luü tiªu dïng. HÖ thèng th«ng tin ph¸p luËt x¸c ®Þnh MQH tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô vµ c¸c ®éng th¸i, ph¶n øng cña c¸c thµnh phÇn KT trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ M « i T r ­ ê n g K I N H D O A N h Ho¹t ®éng Trùc TiÕp Ho¹t ®éng TiÒm N¨ng Sx Cung ­ng Hµng Hãa & DV L­u th«ng trao ®æi cña c¶i XH Trao ®æi th«ng tin vµ c¸c nguån lùc Lùa chän vµ chuyÓn dÞch ®Çu t­ L î I N H U Ë n ®Þnh nghÜa vÒ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i tÝnh Ph¸p lý Lîi Ých Toµn xh Môc tiªu pt Kt-ct-xh Vai trß qlnn cña chÝnh phñ T¹o – pt M«i tr­êng Cung øng Dvhc c«ng ®iÒu tiÕt vÜ m« chÝnh S¸ch Qui Ho¹ch LuËt Ph¸p C«ng Cô kt HiÖu Qu¶ C«ng B»ng æn ®Þnh Chøc n¨ng qlnn cña chÝnh phñ T¹o vµ ph¸t Huy tiÒm n¨ng Pt kt ®Êt n­íc Thóc ®Èy- më Réng c¸c quan HÖ/ h® kt KiÓm tra gi¸m S¸t c¸c qh/ h® Kt vÒ lp Më mang csht Gia t¨ng c¬ héi Kinh doanh thÞ tr­êng Lµnh m¹nh c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n trong qu¶n lý nn tËp trung vµ d©n chñ a. TËp trung: - Lý do: §Þnh h­íng môc tiªu PT chung- VÊn ®Ò: C¬ cÊu KT/ Tµi chÝnh tiÒn tÖ/NhÞp ®é t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng/TÝnh thèng nhÊt cña m«i tr­êng b. D©n chñ: - Lý do:gi¶i phãng LLSX, ph¸t huy quyÒn tù chñ, n¨ng ®éng s¸ng t¹o vµ lîi thÕ- VÊn ®Ò: QuyÒn QL DN- ph©n cÊp uû quyÒn QL nh÷ng DA PT cña §P- khai th¸c vµ sù dông nh÷ng nguån lùc/ lîi thÕ ®Þa ph­¬ng ®Ó PT 2. KÕt hîp c¸c môc tiªu kinh tÕ- x· héi- chÝnh trÞ Môc tiªu kinh tÕ:- T¨ng tr­ëng æn ®Þnh vµ ®ång ®Òu- C©n b»ng c¸n c©n thanh to¸n vµ tÝch luü ngo¹i tÖ- CNH/ H§H nÒn kinh tÕ Môc tiªu x· héi: ViÖc lµm- Gi¶m ph©n biÖt- T¨ng chÊt l­îng cuéc sèng Môc tiªu chÝnh trÞ:- X¸c lËp vÞ thÕ- X¸c lËp QHSH gi¶i phãng LLSX- ®¶m b¶o quyÒn vµ lîi Ých cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ 3. KÕt hîp qu¶n lý theo ngµnh vµ l·nh thæ Qu¶n lý theo ngµnh:- §¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt cña c¸c chñ tr­¬ng CS vÜ m« cña CP- Quy ho¹ch PT ngµnh tu©n thñ c¸c qui ph¹m chung vµ CMH- Thùc hiÖn cung øng c¸c DVHC c«ng- Hµng hãa c«ng céng thuéc lÜnh vùc ®¶m tr¸ch cña ngµnh Qu¶n lý theo l·nh thæ:- Thùc thi quyÒn lùc NN trªn l·nh thæ- Tæ chøc/ ®iÒu chØnh/ phèi hîp c¸c ho¹t ®éng/ quan hÖ trong ngoµi theo luËt ph¸p NN- X©y dùng kÕt cÊu CSHT cho môc tiªu ph¸t triÓn ®­îc phª chuÈn ChÝnh phñ CÊp tØnh C¸c DN §P Qui ho¹ch PT §P DA nhãm B /C C¸c së A + B + c - Tham m­u - DVHC C «ng - Qui ph¹m ngµnh - chØ ®¹o TriÓn khai c¸c DA Theo ngµnh m« t¶ c¸c nguyªn t¾c qu¶n lÝ nn vÒ kt QLNN - CSPT tæng thÓ – C¬ cÊu KT – CS TC/T – DA nhãm A §¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt §Þa C¸c bé A + B + c Ph­¬ng QuyÒn lùc NN Ph¸t triÓn ®ång ®Òu BÒn v÷ng C¸c Tcty 90 C¸c Tcty 91 Ph­¬ng thøc qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kinh tÕ ®Þnh nghÜa C«ng vô ®èi t­îng Qu¶n lý C¸c c«ng cô Vµ bp qu¶n lý C¸c c¬ quan Ql hc nn C¸c chÝnh s¸ch Kt – xh - ct HÖ thèng C¸c môc tiªu KiÓm tra KiÓm so¸t Ph©n cÊp vµ Nguyªn t¾c ql Môc tiªu ql ®iÒu chØnh C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ sù hÊp dÉn cña m«i tr­êng kd Khung luËt ph¸p ( - luËt DN – LuËt §TNN – LuËt c¹nh tranh vµ chèng ®éc quyÒn – LuËt së h÷u – luËt l®… ) HÖ thèng hµnh chÝnh Nhµ n­íc ( - c¸c thñ tôc cÊp phÐp – dÞch vô hµnh chÝnh c«ng .. ) Sù æn ®Þnh chÝnh trÞ C¬ së h¹ tÇng ( - ®­êng x· - bÕn c¶ng – c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt… ) Sù hoµn thiÖn - ®ång bé vµ qui m« cña c¸c lo¹i thÞ tr­êng HÖ thèng th«ng tin x· héi MÆt b»ng gi¸ c¶ c¸c dÞch vô vµ sp thiÕt yÕu tr×nh ®é ®éi ngò lao ®éng ( - sè l­îng – chÊt l­îng ) tµi nguyªn vµ m«i tr­êng vÞ trÝ ®Þa lÝ doanh nghiÖp trong kh«ng gian kinh tÕ ph­¬ng thøc s¶n xuÊt hÖ thèng th«ng tin & luËt ph¸p c¬ cÊu kinh tÕ c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ c¸c nguån lùc c¸c nhu cÇu c¸c doanh nghiÖp bÊt ®Þnh ph¸t triÓn më c©n ®èi T¸c dông tÝch cùc cña luËt doanh nghiÖp Thõa nhËn tÝnh ®a d¹ng, tÝnh xhh cña së h÷u, cña c¸c tpkt vµ c¸c h×nh thøc sxkd. t¸ch quyÒn qlnn vÒ kt ra khái quyÒn qldn. c¸c dn cã nhiÒu ®iÒu kiÖn tù chñ sxkd. DN ®­îc xem nh­ mét chñ thÓ së h÷u cã t­ c¸ch ph¸p nh©n riªng biÖt Sxkd lµ quyÒn tù do cña mäi c«ng d©n, trong khu«n khæ nh÷ng g× luËt kh«ng cÊm – ®iÒu nµy chØ chÞu sù ®iÒu chØnh duy nhÊt bëi luËt B­íc ®Çu ®i ®Õn sù ®èi xö b×nh ®¼ng gi÷a c¸c dn vµ c¸c doanh nh©n, xãa bá bé nghµnh chñ qu¶n, sù qu¶n lÝ kiÓu bé lµ vua cña tõng nghµnh ( cq chñ qu¶n ) sang qu¶n lÝ theo chÕ ®é së h÷u, chuÈn mùc ph¸p lÝ, tiªu chuÈn chÊt l­îng lo¹i bá h¬n 200 giÊy phÐp con tõ viÖc qu¶n lÝ c¸t cø, côc bé trong c¬ chÕ xin – cho. chuyÓn tõ tiÒn kiÓm => hËu kiÓm. DN chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña m×nh. C¸c cqqlhcnn chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t / kiÓm tra theo ph¸p luËt , ng¨n cÊm mäi sù cã thiÖp tïy tiÖn vµo h® néi bé cña dn mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp vµ sù qu¶n lý cña nhµ n­íc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp hÖ thèng c¸c môc tiªu-chÝnh s¸ch chñ ®¹o vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®Þnh chÕ kinh tÕ x· héi chÝnh phñ chÝnh s¸ch c¬ cÊu luËt ph¸p tµi chÝnh tiÒn tÖ quy ho¹ch-xd c¬ së h¹ tÇng hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vµ fdi thÞ tr­êng trong n­íc söa ch÷a thÞ tr­êng -bæ sung dÞch vô thÞ tr­êng quèc tÕ c¸c søc Ðp cña thÞ tr­êng c¸c quy luËt ktxh Tù ®c Tù thÝch nghi Tù Th©n Tù ph©n bæ tÝnh ChÊt Quy LuËt B¶n ChÊt ®iÒu KiÖn tÝnh xh khg h/c Sh T­ nh©n C¹nh tranh ChuyÓn dÞch ®t Ql Gi¸ trÞ Chi phÝ Ch t¨ng Lîi NhuËn Nh©n V¨n C¸c Ho¹t ®éng kt C¸c Quan HÖ kt ®iÒu chØnh H×nh thµnh Tæ chøc LuËt dn víi c¸c luËt kinh tÕ c¬ b¶n kh¸c LuËt nh & c¸c tctd C¸c luËt vÒ thuÕ LuËt khuyÕn khÝch ®ttn LuËt c¹nh tranh & chèng ®éc quyÒn LuËt thèng kª / kÕ to¸n LuËt b¶o hé b¶n quyÒn Vµ ph¸t minh s¸ng chÕ LuËt ph¸ s¶n LuËt ®Êt ®ai / tn LuËt giao dÞch vµ Hîp ®ång kinh doanh LuËt lao ®éng Vµ tuyÓn dông nh©n c«ng LuËt th­¬ng m¹i ( Mfn vµ ntr ) HÖ Thèng C¸c Doanh nghiÖp C¸c nguån lùc Mµ dn cÇn cho sxkd vèn tµi nguyªn lao ®éng sp / dv cña dn kh¸c th«ng tin kh – cn dÞch vô vµ hµng hãa c«ng céng Tr¸ch nhiÖm toµn diÖn cña dn : b¶o toµn vèn vµ pt ®¶m b¶o ®êi sèng nl® ®¶m b¶o lîi Ých ntd nép thuÕ vµo nsnn b¶o vÖ m«i tr­êng gi¶m thiÓu rñi ro cho xh Dn ph¶i b¬i trong Lµn sãng : héi nhËpcña xu thÕ xhh Cao ®é chi phÝ c¬ h«i t¨ng m¹nh phi tËp trung hãa LuËt Doanh NghiÖp ®­îc ®Þnh h­íng bëi: thÓ chÕ ph­¬ng thøc sx c¬ cÊu tpkt môc tiªu pt kinh tÕ – x· héi H­íng Vµo thÞ Tr­êng LuËt ®¨ng kÝ SP vµ ChÊt l­îng sp Qui tr×nh ®kkd cña dntn ho¹t ®éng theo luËt dn – vÝ dô vÒ ñy quyÒn ph©n cÊp ql vµ kÕt hîp ql ngµnh vµ l·nh thæ Chñ ®Çu t­ ( cty / dntn ) ChuÈn bÞ hè s¬ ®kkd Hå s¬ ®kkd ( mÉu bkh & ®t ) ®iÒu lÖ c«ng ty Danh s¸ch thµnh viªn / cæ ®«ng X¸c nhËn vÒ vèn p® / chøng chØ hµnh nghÒ phßng ®kkd cÊp tØnh ( së kh®t ) CÊp gcn ®kkd ( < 15 ngµy ) KÕt thóc thñ tôc tldn ñy ban cÊp tØnh HoÆc Toµ hµnh chÝnh Kh«ng cÊp gcn ®kkd ( < 15 ng ) Th«ng b¸o bx hå s¬ ( < 7 ngµy ) khiÕu n¹i ®óng KhiÕu n¹i Kh«ng ®ång ý cÊp ®ång ý cÊp KhiÕu n¹i sai Cty tnhh Cty tnhh 1 tv Cty cp Cty hîp danh dntn Vai trß vµ chøc n¨ng QLNN ®èi víi DN Lµm thÕ nµo ®Ó c¸c DNNN cã ®ñ søc ph¸t huy vai trß chñ ®¹o? Lµm thÕ nµo ®Ó NN cã thÓ kiÓm so¸t h÷u hiÖu c¸c DN? Lµm thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn ®Þnh h­íng XHCN trong mét nÒn kinh tÕ ®a SH? NN t¸c ®éng nh­ thÕ nµo ®Ó ng¨n ngõa, h¹n chÕ vµ kh¾c phôc “rñi ro” cho c¸c DN ë møc cao nhÊt ngoµi sù vËn ®éng chÝnh cña b¶n th©n DN C¸c c¸ch thøc xö lý khi mét DN gÆp rñi ro cã thÓ dÉn ®Õn ph¸ s¶n, nhÊt lµ nh÷ng hËu qu¶ kÌm theo vÒ mÆt XH? Qu¶n lý th­¬ng m¹i quèc tÕ TMQT lµ ®éng lùc kinh tÕ cña Quèc gia, ®iÒu tiÕt cung cÇu thÞ tr­êng ph¸t triÓn KTQD NN cÇn ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng TMQT trong mçi thêi kú nhÊt ®Þnh nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®· ®Þnh trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi Môc tiªu lµ: -®¶m b¶o c¸n c©n TMQT ®iÒu chØnh c¬ cÊu hµng hãa XNK cho phï hîp víi môc tiªu ph¸t triÓn cña NN -t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c DN më réng thÞ tr­êng t¨ng nhanh quy m« XK vµ t¨ng nhanh kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi -b¶o vÖ thÞ tr­êng trong n­íc tr­íc sù th©m nhËp cña c¸c hµng hãa vµ dÞch vô n­íc ngoµi Nh÷ng néi dung cÇn qu¶n lý ®èi víi c¸c h×nh thøc cña kt®n Ngo¹i th­¬ng a. KiÓm so¸t danh môc hµng hãa An ninh- V¨n hãa- B¶o hé SX- ThuÕ XNK b. Xóc tiÕn th­¬ng m¹i KiÕn t¹o thÞ tr­êng- Hç trî DN héi nhËp- VÞ thÕ VN C©n b»ng c¸n c©n TM Dù tr÷ ngo¹i tÖ- H­íng tíi XK ®Çu t­ FDI KiÕn t¹o m«i tr­êng thu hót ®Çu t­ CÊp phÐp vµ ph©n bæ h¹ng môc ®Çu t­ §Þnh h­íng c¬ cÊu kinh tÕ KiÓm so¸t ho¹t ®éng cña DN n­íc ngoµi theo luËt ph¸p ChuyÓn giao khoa häc c«ng nghÖ §¶m b¶o tÝnh tiªn tiÕn vµ hiÖu qu¶ cña c«ng nghÖ ®­îc sö dông B¶o vÖ c¸c tiªu chuÈn vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng C¸c quy chÕ ®Êu thÇu dù ¸n B¶o vÖ b¶n quyÒn ph¸t minh s¸ng chÕ- BÝ mËt quèc gia 4. Du lÞch Qui ho¹ch- H­íng dÉn tæ chøc m«i tr­êng v¨n hãa sinh th¸i An ninh trËt tù Gi÷ g×n thuÇn phong mü tôc vµ thóc ®Èy giao l­u dÞch vô thu ngo¹i tÖ Gi¸m s¸t c¸c luång hèi ®o¸i An toµn vÒ nguån dù tr÷ Gia t¨ng c¬ héi chuyÓn ®æi ®­îc ®ång néi tÖ Thóc ®Èy tÝnh liªn th«ng vÒ tiÒn tÖ gi÷a c¸c quèc gia QLNN vÒ dù ¸n ®Çu t­ Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n: §Çu t­: lµ ho¹t ®éng kinh tÕ g¾n víi viÖc sö dông vèn dµi h¹n nh»m môc ®Ých sinh lîi Dù ¸n lµ mét tæng thÓ c¸c ho¹t ®éng (quyÕt ®Þnh vµ c«ng viÖc) phô thuéc lÉn nhau nh»m t¹o ra s¶n phÈm hoÆc dÞch vô duy nhÊt trong kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh víi sù rµng buéc vÒ nguån lùc trong bèi c¶nh kh«ng ch¾c ch¾n Dù ¸n ®Çu t­: QLNN vÒ dù ¸n ®Çu t­ Dù ¸n ®Çu t­: XÐt h×nh thøc: DA§T lµ mét tËp hå s¬ tµi liÖu tr×nh bµy mét c¸ch chi tiÕt vµ hÖ thèng c¸c ho¹t ®éng sÏ thùc hiÖn víi c¸c nguån lùc vµ chÝ phÝ, ®­îc bè trÝ theo mét kÕ ho¹ch chÆt chÏ nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ cô thÓ ®Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu kinh tÕ – x· héi nhÊt ®Þnh. XÐt néi dung: DA§T lµ tæng thÓ c¸c ho¹t ®éng dù kiÕn víi c¸c nguån lùc vµ chi phÝ cÇn thiÕt, ®­îc bè trÝ theo mét kÕ ho¹ch chÆt chÏ víi lÞch thêi gian vµ ®Þa ®iÓm x¸c ®Þnh ®Ó t¹o míi, më réng hoÆc c¶i t¹o nh÷ng ®èi t­îng nhÊt ®Þnh nh»m thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu kinh tÕ-x· héi nhÊt ®Þnh. Néi dung qu¶n lý dadt cña nhµ n­íc LuËt ph¸p nh»m khuyÕn khÝch §T vµ b¶o ®¶m §T ®óng luËt, ®¹t hiÖu qu¶ cao X©y dùng chiÕn l­îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch §T x¸c ®Þnh c¸c DA ­u tiªn Ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch chñ tr­¬ng §T nh»m c¶i thiÖn m«i tr­êng vµ thñ tôc §T Ban hµnh c¸c ®Þnh møc kinh tÕ – kü thuËt vµ chuÈn mùc ®Çu t­ KiÓm tra gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng §T ®iÒu chØnh Qu¶n lý trùc tiÕp nguån vèn nhµ n­íc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptChuyên đề 18 - Quản lý nhà nước về Kinh tế.ppt
Luận văn liên quan