Chuyên đề 7 - Tổ chức hành chính Nhà nước

Là mt b phn cđa BMNN, thc thi quyỊn lc nhà nước=> hoạt đng cđa n mang tính công quyỊn * đưỵc thành lp nhằm đưa HP, pháp lut vào đi sng xã hi * Chịu s kiĨm soát chỈt ch cđa Lp pháp và các tỉ chc dân cư * Mơc tiêu cđa các tỉ chc HCNN thưng quá nhiỊu và ảnh hưng đn nhiỊu nhm lỵi ích khác nhau trong xã hi * Hoạt đng cđa các tỉ chc HCNN thưng mang tính đc quyỊn

ppt23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 2847 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề 7 - Tổ chức hành chính Nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quang Minh NAPA NguyÔn Quang Minh Häc viÖn Hµnh chÝnh Email: Quangminhnapa@yahoo.com Mobifone: 0904243356 * Quang Minh NAPA I- Mét vµi gãc nh×n vÒ tæ chøc II- ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña tæ chøc HCNN III- Tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc CHXHCN ViÖt Nam IV- HiÖu qu¶ cña c¸c c¬ quan HCNN ..\..\..\TL\KỹnăngQL.ppt * Quang Minh NAPA V× sao khi nghiªn cøu tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc l¹i quan t©m ®Õn tæ chøc? ..\..\..\TL\tochuc.ppt Tæ chøc ®­îc xem nh­ lµ mét cç m¸y Tæ chøc ®­îc coi nh­ hÖ thèng mang tÝnh chÝnh trÞ c¬ thÓ sèng; bé n·o; nÒnVH..\..\..\TL\NềnVH.ppt; nhµ tï t©m lý… * Lµ mét bé phËn cña BMNN, thùc thi quyÒn lùc nhµ n­íc=> ho¹t ®éng cña nã mang tÝnh c«ng quyÒn ®­îc thµnh lËp nh»m ®­a HP, ph¸p luËt vµo ®êi sèng x· héi ChÞu sù kiÓm so¸t chÆt chÏ cña LËp ph¸p vµ c¸c tæ chøc d©n cö Môc tiªu cña c¸c tæ chøc HCNN th­êng qu¸ nhiÒu vµ ¶nh h­ëng ®Õn nhiÒu nhãm lîi Ých kh¸c nhau trong x· héi Ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc HCNN th­êng mang tÝnh ®éc quyÒn Quang Minh NAPA * Ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc HCNN lµ những ho¹t ®éng kh«ng thÓ “tõ chèi”(®¸p øng nhu cÇu chung cña XH) C¸c c¬ quan HCNN ®­îc trao thÈm quyÒn t­¬ng xøng(lµ c¬ së ®Ó ph©n biÖt ®Þa vÞ ph¸p lý vµ t¹o ra quyÒn lùc ph¸p lý trªn thùc tÕ) => chèng l¹m quyÒn, trèn tr¸nh thùc thi thÈm quyÒn ThÈm quyÒn cña tæ chøc HCNN gåm hai lo¹i: c¬ quan thÈm quyÒn chung vµ CQ thÈm quyÒn riªng ThÈm quyÒn cña nhµ qu¶n lý c«ng ®èi víi cÊp d­íi th­êng yÕu h¬n c¸c nhµ qu¶n lý khu vùc t­ Quang Minh NAPA * TÝnh hÖ thèng, c¬ cÊu theo thø bËc chÆt chÏ; tÝnh chuyªn m«n hãa cao; ®a d¹ng vÒ chuyªn m«n vµ ph¹m vi ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c«ng chøc bÞ ®iÒu tiÕt chÆt chÏ bëi ph¸p luËt Ho¹t ®éng ®­îc b¶o ®¶m b»ng NSNN Th«ng ®iÖp giÊy tê & thñ tôc hµnh chÝnh thèng nhÊt C¸c s¶n phÈm, dÞch vô kh«ng ®­îc trao ®æi trªn thÞ tr­êng vµ ho¹t ®éng theo quy luËt cña thÞ tr­êng => c¸c tæ chøc HCNN chØ tr«ng cËy vµo nguån tµi chÝnh cña CP(h¹n hÑp)=> ¶nh h­ëng ®Õn c¸c Q®QL Quang Minh NAPA * TÝnh cøng nh¾c do møc ®é chÝnh thøc cao => c¸c tæ chøc HCNN bÞ h¹n chÕ nhiÒu ë ph¹m vi vµ thñ tôc =>h¹n chÕ kh¶ năng ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh Nguy c¬ “nhiÔu” trong truyÒn th«ng qu¶n lý Nguy c¬ “xa rêi” thùc tÕ cña c¸c chÝnh s¸ch vµ quyÕt ®Þnh qu¶n lý Nguy c¬ khã kiÓm so¸t c¸c mèi quan hÖ kh«ng chÝnh thøc …… Quang Minh NAPA * Quang Minh NAPA III- Tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn tæ chøc HCNN Nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc CHXHCN ViÖt Nam HÖ thèng c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc ThÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan HCNN * Quang Minh NAPA 1- Nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn tæ chøc HCNN Sù ph©n bæ quyÒn lùc nhµ n­íc trong BMNN..\..\..\TL\PhanboQL.ppt Sù ph©n bæ quyÒn lùc nhµ n­íc kh¸c nhau => kh¸c nhau trong tæ chøc bé m¸y nhµ n­íc => bé m¸y HCNN kh¸c nhau Quan ®iÓm c¬ b¶n cña §¶ng CSVN chi phèi ®Æc tr­ng cña tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc CHXHCN ViÖt Nam * Quang Minh NAPA Quan ®iÓm c¬ b¶n chi phèi ®Æc tr­ng cña tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc CHXHCNVN §¶ng CSVN lµ lùc l­îng l·nh ®¹o Nhµ n­íc vµ x· héi(§iÒu 4- HiÕn ph¸p 1992) §¶ng cÇm quyÒn=> Tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc C¸c c¬ quan HCNN lµ bé phËn cÊu thµnh bé m¸y nhµ n­íc => chÞu sù l·nh ®¹o cña §¶ng QuyÒn lùc nhµ n­íc lµ thèng nhÊt kh«ng ph©n chia nh­ng cã sù ph©n c«ng vµ phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan thùc hiÖn 3 quyÒn lËp ph¸p, hµnh ph¸p vµ t­ ph¸p * Quang Minh NAPA 2- Nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc CHXHCN ViÖt Nam Tæ chøc HCNN ®­îc thµnh lËp nh»m thùc hiÖn chøc n¨ng QLNN=> lµ tæ chøc mang tÝnh quyÒn lùc NN CQHCNN ho¹t ®éng th­êng xuyªn, liªn tôc, hµng ngµy, t­¬ng ®èi æn ®Þnh nh»m ®­a ®­êng lèi, quan ®iÓm, CS cña §¶ng & PL cña Nhµ n­íc vµo ®êi sèng XH => c¬ cÊu tæ chøc cã tÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi C¸c c¬ quan HCNN t¹o thµnh mét hÖ thèng thèng nhÊt TW=>c¬ së, chÞu sù chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña CQHC cao nhÊt ThÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc ®­îc giíi h¹n trong ph¹m vi chÊp hµnh, ®iÒu hµnh Sè l­îng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc ë TW vµ ®Þa ph­¬ng biÕn ®éng theo thêi gian * Quang Minh NAPA 3- HÖ thèng c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc ChÝnh phñ Bé, c¬ quan ngang bé C¬ quan thuéc ChÝnh phñ 3.1- Tæ chøc HCNN ë trung ­¬ng 3.2- ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng Héi ®ång nh©n d©n Uû ban nh©n d©n ..\..\..\TL\SodoBMHP.ppt * Quang Minh NAPA ChÝnh phñ - HP 1992 Nh©n d©n(cö tri) Quèc héi Chñ tÞch n­íc Thñ t­íng CP -C¸c Phã Thñ t­íng C¸c Bé tr­ëng; Thñ tr­ëng c¬ quan ngang bé Q§ Bæ nhiÖm; miÔn nhiÖm; c¸ch chøc, cho tõ chøc theo NQ cña Quèc héi §Ò nghÞ BÇu, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm theo ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch n­íc Phª chuÈn theo ®Ò nghÞ cña Thñ t­íng BÇu, miÔn b·i nhiÖm §Ò cö, miÔn nhiªm c¸ch chøc , tõ chøc * Quang Minh NAPA Bé, c¬ quan ngang bé Lµ c¬ quan cña ChÝnh phñ thùc hiÖn chøc n¨ng QLNN vÒ c¸c ngµnh vµ lÜnh vùc ®­îc giao trong ph¹m vi c¶ n­íc; QLNN c¸c dÞch vô c«ng trong c¸c ngµnh lÜnh vùc thuéc ph¹m vi qu¶n lý nhµ n­íc cña bé(N§ 178/2007/N§-CP) Xu h­íng=> Bé QLNN ®a ngµnh, ®a lÜnh vùc? C¬ cÊu tæ chøc cña Bé NhiÖm vô, quyÒn h¹n c¬ b¶n cña bé (178/2007/N§-CP) * Quang Minh NAPA C¬ quan thuéc ChÝnh phñ Do ChÝnh phñ thµnh lËp ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do ChÝnh phñ quy ®Þnh(N§ sè 30/2003) Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô, quyÒn h¹n QLNN vÒ ngµnh, lÜnh vùc; QLNN c¸c dÞch vô c«ng thuéc ngµnh, lÜnh vùc; Ho¹t ®éng sù nghiÖp ®Ó phôc vô nhiÖm vô QLNN cña ChÝnh phñ hoÆc thùc hiÖn mét sè dÞch vô c«ng cã ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt quan träng mµ ChÝnh phñ ph¶i trùc tiÕp chØ ®¹o * Quang Minh NAPA ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng Héi ®ång nh©n d©n Uû ban nh©n d©n * Quang Minh NAPA Héi ®ång nh©n d©n C¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng, ®¹i diÖn cho ý chÝ, nguyÖn väng vµ quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, do ND ®Þa ph­¬ng bÇu ra, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ND ®Þa ph­¬ng vµ CQNN cÊp trªn Chøc n¨ng c¬ b¶n: Q§ d­íi h×nh thøc NQ vÒ c¸c vÊn ®Ò quan träng cña ®Þa ph­¬ng & c¸c biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn NQ ®ã Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c Nghi quyÕt H×nh thøc ho¹t ®éng cña H§ND c¸c cÊp: Kú häp cña H§ND; Th­êng trùc H§ND; C¸c ban cña Héi ®ång nh©n d©n ThÈm quyÒn H§ND * Quang Minh NAPA Uû ban nh©n d©n Héi ®ång nh©n d©n C¬ quan chÊp hµnh H§ND vµ lµ c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng ë ViÖt Nam: CQ§P bao gåm H§ND vµ UBND, lµ bé phËn nèi dµi cña cña chÝnh quyÒn TW ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n. Bé m¸y HCNN ë ®Þa ph­¬ng(theo nghÜa réng? hÑp? ) Uû ban nh©n d©n Chñ tÞch C¸c Phã Chñ tÞch C¸c uû viªn BÇu, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm * Quang Minh NAPA Uû ban nh©n d©n Sè l­îng thµnh viªn UBND: cÊp tØnh(9-11; ®èi víi Hµ Néi vµ TP HCM kh«ng qu¸13); cÊp huyÖn(7-9); cÊp x·(3-5) UBND cã nhiÖm vô: Tæ chøc vµ chØ ®¹o thi hµnh HiÕn ph¸p, luËt, c¸c v¨n b¶n cña c¬ quan nhµ n­íc cÊp trªn vµ NghÞ quyÕt cña H§ND cïng cÊp ThÈm quyÒn UBND: CÊp tØnh, cÊp huyÖn trªn 14 lÜnh vùc CÊp x· trªn 6 lÜnh vùc * Quang Minh NAPA C¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc UBND Lµ c¬ quan tham m­u gióp UBND cïng cÊp thùc hiÖn chøc n¨ng QLNN ë ®Þa ph­¬ng Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô quyÒn h¹n theo sù uû quyÒn cña UBND cïng cÊp & theo quy ®Þnh cña PL ChÞu sù chØ ®¹o, qu¶n lý vÒ tæ chøc, biªn chÕ & c«ng t¸c cña UBND cïng cÊp; sù chØ ®¹o vµ kiÓm tra vÒ nghiÖp vô cña c¬ quan chuyªn m«n cÊp trªn Sè l­îng, tªn gäi cña c¸c c¬ quan chuyªn m«n: cÊp tØnh(13/2008/N§-CP); cÊp huyÖn (14/2008/N§-CP) UBND cÊp x· kh«ng cã c¸c c¬ quan chuyªn m«n; chØ cã c¸c chøc danh chuyªn m«n C¸c c¬ quan thuéc ngµnh däc: ThuÕ; Kho b¹c; H¶i quan; Qu©n sù; C«ng an => Quy chÕ phèi hîp * Quang Minh NAPA 4- ThÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan HCNN ThÈm quyÒn lËp chÝnh s¸ch: Lµ quyÒn ®Ò ra ®Þnh h­íng, chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p, lín trong QLHCNN ë TW vµ ®Þa ph­¬ng ThÈm quyÒn lËp quy. ..\..\..\TL\LP,LQ.ppt Lµ quyÒn ban hµnh c¸c VBQFPLDL trong QLHCNN: CP lËp quy vÒ c¸c vÊn ®Ò chÝnh vµ quan träng víi c¶ n­íc; Bé, CQ§P lËp quy thuéc ngµnh, lÜnh vùc; quyÒn tù chñ cña ®Þa ph­¬ng Ph¹m vi L/quy réng=> tu©n thñ: hîp ph¸p + VBCQNN cÊp trªn ThÈm quyÒn tæ chøc, ®iÒu hµnh(thÈm quyÒn HC) Lµ quyÒn tæ chøc, ®iÒu hµnh trùc tiÕp => ban hµnh c¸c Q§HC (¸p dông PL) ®Ó tæ chøc ®êi sèng hîp ph¸p, hîp lý: cÊp phÐp, ®¨ng ký; chøng nhËn, c«ng ch­ng, thÞ thùc; H§ hµnh chÝnh; c­ìng chÕ hµnh chÝnh, tr­ng dông, tr­ng mua… * Quang Minh NAPA IV- HiÖu qu¶ cña c¸c c¬ quan HCNN 1- Kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc HiÖu qu¶ ®­îc xem xÐt g¾n liÒn víi c¶ chu tr×nh, qu¸ tr×nh nh»m t¹o ra kÕt qu¶ Trong s¶n xuÊt kinh doanh?; Trong qu¶n lý hµnh chÝnh?; HiÖu qu¶ tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc? 2- C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc  * Quang Minh NAPA 2- C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc Môc tiªu tæ chøc(1) C¬ cÊu tæ chøc(2) §Þnh biªn(c¬ cÊu, tr×nh ®é c«ng chøc) (3) Hoµn thiÖn c¸c nguyªn t¾c vËn hµnh tæ chøc(4) M« h×nh vµ phong c¸ch qu¶n lý (5) H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn VH tæ chøc (6) * Quang Minh NAPA *

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptChuyên đề 7 [Bài giảng] - Tổ chức hành chính Nhà nước.ppt
Luận văn liên quan