Chuyên đề Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Lời nói đầu Ngân hàng là một trung gian tài chính, là một kênh dẫn vốn quan trọng cho toàn bộ nền kinh tế. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc hoàn thiện và mở rộng các hoạt động là hướng đi và phương châm cho các ngân hàng tồn tại và phát triển. Trong các hoạt động của ngân hàng có hoạt động cho vay, tuy nhiên từ xưa tới nay, các ngân hàng chỉ quan tâm tới cho vay các nhà sản xuất kinh doanh mà chưa quan tâm tới giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất là tiêu dùng. Nếu chỉ cho vay sản xuất nhiều mà khách hàng không tiêu thụ được do người dân không có nhu cầu về hàng hóa đó hoặc có nhu cầu nhưng lại không có khả năng thanh toán thì tất yếu sẽ dẫn tới cung vượt quá cầu, hàng hóa bị tồn kho và ứ đọng vốn. Từ thực tế đó cho thấy khi xã hội ngày càng phát triển, không chỉ có các công ty, doanh nghiệp là cần vốn để sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường mà hiện nay, các cá nhân cũng là những người cần vốn hơn bao giờ hết. Cuộc sống ngày càng hiện đại, mức sống của người dân cũng được nâng cao, cuộc sống giờ đây không chỉ bó hẹp trong “ăn no, mặc ấm” mà đã dần chuyển sang “ăn ngon, mặc đẹp” và cũng còn biết bao nhu cầu khác cần phải được đáp ứng. Giờ dây, tâm lý của người dân coi việc đi vay là muốn sử dụng hàng hóa trước khi có khả năng thanh toán. Đáp ứng lòng mong mỏi của người dân, các ngân hàng đã phát triển một hoạt động cho vay mới, đó là cho vay tiêu dùng, một mặt vừa tạo thêm thu nhập cho chính ngân hàng, mặt khác giúp đỡ cho các cá nhân có được nguồn vốn để cải thiện cuộc sống của mình. Sau một thời gian thực tập, tìm tòi và học hỏi tại Hội sở chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Techcombank, em nhận thấy Ngân hàng đã bắt đầu quan tâm tới hoạt động cho vay tiêu dùng nhưng hoạt động này vẫn chưa thực sự trở thành hoạt động lớn của Ngân hàng. Chính vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu và đưa ra các giải pháp để phát triển nghiệp vụ cho vay tiêu dùng sẽ có ý nghĩa về phương diện lý luận và thực tiễn đối với sự đa dạng hóa hoạt động của ngân hàng. Do đó, em đã lựa chọn đề tài “Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu của mình. Nội dung đề tài bao gồm ba chương: Chương I: Những vấn đề chung về cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam. Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam. Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam.

doc68 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/05/2013 | Lượt xem: 1172 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n nh÷ng kh¸ch hµng nµy chñ yÕu lµ kinh doanh ngo¹i tÖ, bu«n b¸n nªn cã tÇn suÊt vay kh¸ lín vµ ®©y lµ nguån thu l·i quan träng. Bªn c¹nh vay vèn nh÷ng kh¸ch hµng nµy cßn sö dông thªm c¸c dÞch vô kh¸c nh­: giao dÞch mua b¸n ngo¹i tÖ, tµi kho¶n… Phßng b¸n lÎ còng ®· thùc hiÖn mét sè ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc kh¸ch hµng vµ qu¶ng c¸o qua mét sè ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng (göi th­ giíi thiÖu s¶n phÈm, qu¶ng c¸o trªn ti vi, b¸o chÝ…) nªn ®· thu ®­îc thªm rÊt nhiÒu kh¸ch hµng, ®Æc biÖt lµ kh¸ch hµng vay mua « t« vµ x©y nhµ míi. VÒ cho vay Nhµ míi: Khi míi ban ®Çu triÓn khai, chØ cã 12 kh¸ch hµng tíi Ng©n hµng ®Ó vay vèn theo ch­¬ng tr×nh Nhµ míi víi sè d­ nî tÝnh ®Õn 31/12/2001 lµ 6,852 tû ®ång chiÕm 57% sè d­ nî cña phßng th× tíi n¨m 2004, sè l­îng kh¸ch hµng t¨ng lªn 71 kh¸ch hµng víi sè d­ nî lµ 25,997 tû ®ång. VÒ cho vay mua « t« tr¶ gãp: n¨m 2001, khi míi triÓn khai ch­¬ng tr×nh tµi trî mua « t« xÞn th× sè l­îng kh¸ch hµng míi chØ lµ 4 kh¸ch hµng vµ d­ nî tÝnh ®Õn hÕt ngµy 31/12/2001 lµ 259 triÖu, chiÕm 1,71% sè d­ nî cña phßng. C¸c n¨m tiÕp theo, l­îng kh¸ch hµng cã nhu cÇu vay mua « t« xÞn t¨ng lªn nhanh chãng, n¨m 2002 lµ 47 kh¸ch hµng, n¨m 2003 lµ 58 kh¸ch hµng vµ tíi n¨m 2004, con sè nµy lµ 81 kh¸ch hµng. Ng©n hµng còng ®· thiÕt lËp mèi quan hÖ ®èi t¸c víi mét sè ®¬n vÞ b¸n xe nh­ FordTh¨ng Long, Vidamco, ISUZU, Mitshubishi, Toyota, Mercedes Benz… §©y lµ mét cÇu nèi quan träng gi­a TCB víi kh¸ch hµng nh»m thu hót mét sè l­îng lín kh¸ch hµng cã thu nhËp kh¸ vµ cao ®Õn víi TCB. TCB th­êng cho kh¸ch hµng vay trùc tiÕp ®Ó mua « t« tr¶ gãp chø kh«ng th«ng qua doanh nghiÖp b¸n xe « t«. Kh¸ch hµng vay trùc tiÕp ng©n hµng ®Ó mua xe th× chi phÝ sÏ Ýt h¬n nÕu nh­ kh¸ch hµng vay qua doanh nghiÖp d­íi h×nh thøc tr¶ gãp, bëi l·i suÊt cña doanh nghiÖp tÝnh cho kh¸ch hµng sÏ cao h¬n l·i suÊt ng©n hµng bëi hä cßn ph¶i bï ®¾p tÊt c¶ c¸c chi phÝ, trogn ®ã cã c¶ chi phÝ l·i vay ng©n hµng. TCB hîp t¸c víi c¸c doanh nghiÖp b¸n xe « t« sÏ nhËn ®­îc kho¶n phÝ hç trî b¸n hµng nÕu nh­ cã kh¸ch hµng vay ®­îc tiÒn cña TCB vµ mua xe cña h·ng. Tíi n¨m 2004, TCB ®· nhËn ®­îc 500 triÖu ®ång tõ c¸c h·ng xe th«ng qua h×nh thøc nµy. VÒ cho vay du häc t¹i chç: Phßng dÞch vô ng©n hµng B¸n lÎ ®· lµm viÖc vµ ký tháa thuËn hîp t¸c víi tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n vÒ viÖc hç trî tµi chÝnh d­íi h×nh thøc tr¶ gãp co häc viªn cao häc. Phßng còng ®· ®Õn tiÕp thÞ vµ giíi thiÖu s¶n phÈm tíi c¸c líp häc cao häc t¹i c¸c khoa häc Cao häc hîp t¸c víi ng­êi ngoµi cña Tr­êng Kinh tÕ Quèc d©n vµ ®· cã nhiÒu häc viªn quan t©m tíi ch­¬ng tr×nh nµy. 2.4.2. Mét sè tån t¹i vµ nguyªn nh©n MÆc dï cho vay tiªu dïng trong mÊy n¨m võa qua ®· ph¸t triÓn nhanh chãng nh­ng nÕu ®em so s¸nh víi d­ nî chung cña c¶ ng©n hµng th× tû lÖ nµy vÉn chiÕm mét phÇn rÊt nhá, t­¬ng øng víi nã doanh thu tõ ho¹t ®éng nµy còng kh«ng cao. Bªn c¹nh ®ã, tuy d­ nî tÝn dông chung cã v­ît kÕ ho¹ch ®Ò ra nh­ng riªng cho vay tiªu dïng th× d­ nî ®Òu ch­a ®¹t so víi kÕ ho¹ch, ®Æc biÖt lµ kÕt qu¶ thùc hiÖn cho vay du häc cßn kÐm xa so víi chØ tiªu ®Ò ra. * Nguyªn nh©n tõ phÝa ng©n hµng Do yÕu tè lÞch sö cña TCB, t­ duy vÒ dÞch vô cho vay tiªu dïng ch­a ®­îc x¸c ®Þnh lµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi cña ng©n hµng. Tr­íc ®©y ®èi t­îng cho vay chñ yÕu cña TCB lµ nh÷ng ph¸p nh©n. V× thÕ khi thùc hiÖn chiÕn l­îc cho vay tiªu dïng th× vÊp ph¶i mét “lç hæng” do chiÕn l­îc kh¸c nhau ®Ó l¹i. ViÖc triÓn khai cho vay tiªu dïng ch­a ®­îc quan t©m mét c¸ch thèng nhÊt trªn toµn hÖ thèng, cho vay tiªu dïng vÉn ch­a ®­îc chó träng do t­ t­ëng “kh«ng thÝch lµm c¸i nhá”. Sù phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban, gi÷a c¸c bé phËn ch­a ®¹t hiÖu qu¶. H¹n chÕ vÒ mÆt nh©n lùc: C¸n bé lµm c«ng t¸c tÝn dông t¹i phßng dÞch vô ng©n hµng b¸n lÎ TCB phÇn lín cßn rÊt trÎ hoÆc míi ra tr­êng, ch­a cã kinh nghiÖm. MÆt kh¸c, sè l­îng nh©n sù phßng b¸n lÎ rÊt Ýt l¹i hay bÞ biÕn ®éng, mét c¸n bé ph¶i gi¶i quyÕt qu¸ nhiÒu kho¶n vay dÉn tíi chÊt l­îng thÈm ®Þnh tõng kho¶n vay cã thÓ kh«ng cao. Trong nh÷ng n¨m qua, mÆc dï ng©n hµng ®· rÊt cè g¾ng trong c«ng t¸c marketing, tiÕp thÞ s¶n phÈm sù hîp t¸c gi÷a ng©n hµng víi c¸c C«ng ty s¶n xuÊt « t« hay c¸c C«ng ty du häc vÉn ch­a ®¹t hiÖu qu¶ cao. Riªng vÒ vÊn ®Ò cho vay du häc, ng©n hµng vÉn ch­a thùc sù thu hót ®­îc sè l­îng lín kh¸ch hµng tíi vay vèn do nÕu muèn vay vèn t¹i ng©n hµng ®Ó ®i du häc th× b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn viÖc chuyÓn tiÒn qua ng©n hµng. §iÒu nµy g©y khã kh¨n cho kh¸ch hµng bëi nhiÒu ng­êi ®· cã tµi kho¶n ë ng©n hµng kh¸c hoÆc chuyÓn thùc hiÖn viÖc chuyÓn tiÒn ë n¬i kh¸c kh«ng muèn ph¶i chuyÓn tiÒn qua TCB mµ chØ muèn tíi vay tiÒn mµ th«i. V× vËy, kh¸ch hµng t×m tíi ng©n hµng vay tiÒn ®i du häc ch­a cao. * Nguyªn nh©n tõ phÝa kh¸ch hµng Do kh¸ch hµng cho vay tiªu dïng lµ nh÷ng thÓ nh©n nªn c¸i khã ®Çu tiªn lµ x¸c ®Þnh nguån thu ®Ó tr¶ nî v× Ýt kh¸ch hµng cã thÓ chøng minh ®­îc mét nguån thu râ rµng ®Ó thanh to¸n nî vay. V­íng m¾c thø hai ®èi víi cho vay tiªu dïng liªn quan ®Õn tµi s¶n ®¶m b¶o. Do cã mét sè quy ®Þnh ngµy cµng chÆt chÏ h¬n cña C¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc ®· khiÕn nhiÒu kh¸ch hµng kh«ng vay ®­îc vèn v× giÊy tê tµi s¶n thÕ chÊp ch­a hîp ph¸p vµ hîp lÖ. §èi t­îng kh¸ch hµng lµ thÓ nh©n nªn c¸c kho¶n vay thÊp (trung b×nh 180 triÖu ®ång cho mét kho¶n vay), cã khi chØ 5-10 triÖu ®ång, thêi h¹n vay th­êng ng¾n. Do ®ã d­ nî còng th­êng kh«ng æn ®Þnh. NhiÒu ng­êi d©n vÉn cßn t©m lý ng¹i ®Õn vay ng©n hµng v× cho r»ng thñ tôc phøc t¹p, phiÒn hµ hoÆc do hä ch­a thùc sù hiÓu vÒ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng cña ng©n hµng. * C¸c nguyªn nh©n kh¸c TÝnh c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng: Cã thÓ nãi trong giai ®o¹n hiÖn nay, lÜnh vùc ng©n hµng tµi chÝnh ®ang ph¸t triÓn hÕt søc nhanh chãng vµ gi÷a c¸c ng©n hµng cã sù c¹nh tranh gay g¾t vÒ quy m«, chÊt l­îng dÞch vô, sù ®ang d¹ng vÒ s¶n phÈm… Riªng trong lÜnh vùc cho vay tiªu dïng còng ®· cã rÊt nhiÒu ng©n hµng tham gia, tõ c¸c ng©n hµng lín nh­ Vietcombank, Ng©n hµng NNo & PTNT, Ng©n hµng §Çu t­ ViÖt Nam cho tíi c¸c ng©n hµng cã quy m« nhá h¬n nh­ c¸c ng©n hµng cæ phÇn, bªn c¹nh ®ã cßn cã sù tham gia cña c¸c C«ng ty cho thuª tµi chÝnh. Sù c¹nh tranh giµnh giËt thÞ tr­êng gi÷a c¸c tæ chøc tµi chÝnh ®· g©y khã kh¨n cho TCB trong viÖc thu hót kh¸ch hµng. Trong m«i tr­êng c¹nh tranh Êy ®ßi hái c¸c ng©n hµng cÇn cã nh÷ng thÕ m¹nh, nh÷ng ­u thÕ næi tréi cña riªng m×nh trong chiÕn l­îc thu hót kh¸ch hµng. Ng©n hµng ¸ Ch©u trong lÜnh vùc cho vay mua nhµ tr¶ gãp ®· thµnh lËp h¼n mét siªu thÞ ®Þa èc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng, ®©y còng cã thÓ coi lµ mét ph­¬ng thøc mêi chµo kh¸ch hµng hiÖu cña cña ACB. C¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vÒ cho vay tiªu dïng cßn ch­a râ rµng, c¸c quy ®Þnh vÒ tµi s¶n thÕ chÊp, vÒ ®Þnh gi¸ nhµ, chuyÓn quyÒn së h÷u cßn phøc t¹ hay c¸c quy ®Þnh vÒ thñ tôc ®¨ng ký xe « t«, xe m¸y nh­ mçi c«ng d©n ViÖt Nam chØ ®­îc ®øng tªn ®¨ng ký mét xe m¸y hoÆc mét « t« vµ ph¶i mua b¶o hiÓm xe… TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã ®Òu lµm gi¶m doanh sè cho vay tiªu dïng cña ng©n hµng. M«i tr­êng kinh tÕ vÉn ch­a thùc sù æn ®Þnh, l¹m ph¸t t¨ng lµm cho møc sèng ng­êi d©n vÉn ch­a thùc sù ®­îc c¶i thiÖn, do ®ã nhu cÇu vay tiªu dïng vÉn ch­a cao. Tõ viÖc t×m ra c¸c nguyªn nh©n g©y h¹n chÕ cho vay tiªu dïng cña héi së chÝnh Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng ViÖt Nam, t«i xin ®Ò ra mét sè gi¶i ph¸p vµ nªu mét sè kiÕn nghÞ víi hi väng cã thÓ më réng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng cña ng©n hµng. Ch­¬ng III: Gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn kü th­¬ng 3.1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Héi së Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng ViÖt Nam Víi môc tiªu x©y dùng Techcombank thµnh Ng©n hµng Th­¬ng m¹i ®« thÞ ®a n¨ng cã quy m« trung b×nh, lµnh m¹nh vµ hiÖu qu¶, Techcombank tiÕp tôc ph¸t triÓn song song c¸c chiÕn l­îc Ng©n hµng b¸n lÎ ®ång bé t¹i c¸c ®« thÞ lín vµ Ng©n hµng b¸n bu«n phôc vô c¸c doanh nghiÖp vµ kinh doanh tÝch cùc trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ trong vµ ngoµi n­íc; chiÕn l­îc kh¸ch hµng vµ s¶n phÈm nh»m vµo c¸c thÞ phÇn môc tiªu ®· lùa chän vµ ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh s¶n phÈm, dÞch vô ®a d¹ng g¾n liÒn. §Ó thùc hùc hiÖn c¸c ®Þnh h­íng trªn, Techcombank ®· x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh thµnh c«ng chñ yÕu nh­ sau: - Mét quy m« t­¬ng ®èi ®ñ lín ®Ó thùc hiÖn c¸c lîi thÕ chi phÝ, h×nh ¶nh, uy tÝn vµ thÞ phÇn t¹i c¸c ®« thÞ lín nhÊt ViÖt Nam. - ChÝnh s¸ch nguån nh©n lùc n¨ng ®éng: thùc hiÖn tuyÓn chän ®µo t¹o vµ ®·i ngé trªn c¬ së kÕt qu¶ c«ng viÖc, kÕt hîp t¹o m«i tr­êng ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp l©u dµi. - HiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ víi c«ng nghÖ th«ng tin lµm nßng cèt lµ ®éng lùc thùc hiÖn ®æi míi quy tr×nh kinh doanh vµ qu¶n trÞ cña ng©n hµng, ®ång thêi t¹o c¬ së cho viÖc triÓn khai c¸c s¶n phÈm dÞch vô míi. - Mét bé m¸y qu¶n lý h÷u hiÖu trªn nÒn t¶ng ph©n quyÒn cã qu¶n lý vµ t¹o dùng tinh thÇn lµm viÖc ®éc lËp – phèi hîp tËp thÓ. - Mét chiÕn l­îc râ rµng vÒ kh¸ch hµng môc tiªu, s¶n phÈm vµ khu vùc ho¹t ®éng. Nh÷ng yÕu tè trªn sÏ lµ c¬ së ®Ó Techcombank tiÕp tôc triÓn khai c¸c b­íc chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®· ®­îc ho¹ch ®Þnh. Cô thÓ: Tæ chøc hÖ thèng ng©n hµng b¸n lÎ t¹i mét sè ®« thÞ lín víi träng t©m cung cÊp c¸c s¶n phÈm huy ®éng vµ sö dông vèn, dÞch vô ng©n hµng cho c¸c ®èi t­îng d©n c­, kinh tÕ c¸ thÓ vµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Hoµn thiÖn c¬ cÊu hÖ thèng ng©n hµng b¸n bu«n t¹i Hµ Néi, TP Hå ChÝ Minh víi träng t©m cung cÊp c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng cho c¸c ®èi t­îng doanh nghiÖp cã quy m« lín, c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tiÒn tÖ ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ, liªn ng©n hµng vµ trªn thÞ tr­êng vèn dµi h¹n. ¦u tiªn ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh dÞch vô phi tÝn dông th«ng qua chÝnh s¸ch ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh dÞch vô cung øng. Trong thêi gian tíi, Techcombank tiÕp tôc tËp trung thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh lín vµ c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu nh­ sau: - DÞch vô ng©n hµng ®ång bé phôc vô c¸c doanh nghiÖp tËp trugn t¹inh vµ chi nh¸nh Hå ChÝ Minh. - Qu¶n trÞ tËp trung vµ tèi ­u hãa nguån vèn, kÕt hîp víi viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ trong n­íc vµ quèc tÕ tËp trung t¹i Héi së. - CÊu tróc ng©n hµng b¸n lÎ t¹i chi nh¸nh vµ phßng giao dÞch tËp trung ë c¸c ®« thÞ lín. - Tin häc hãa c¸c quy tr×nh kinh doanh vµ qu¶n lý ng©n hµng - Cñng cè vµ më réng m¹ng l­íi chi nh¸nh vµ c¸c phßng giao dÞch ë c¸c tØnh vµ thµnh phè trong c¶ n­íc. - X©y dùng vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®¶m b¶o c¶ vÒ l­îng vµ chÊt nh»m ®¸p øng nhu cÇu nh©n sù cña hÖ thèng Techcombank më réng c¸c n¨m tíi. Ng©n hµng chñ tr­¬ng më réng cho vay trong nh÷ng n¨m tíi. §èi t­îng mµ ng©n hµng më réng theo h­íng cung cÊp c¸c dÞch vô trän gãi cho kh¸ch hµng më tµi kho¶n c¸ nh©n, tr¶ l­¬ng ®­a tµi kho¶n, göi tiÕt kiÖm, cÊp thÎ tÝn … 3.2. Gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng. 3.2.1. X©y dùng chiÕn l­îc marketing ng©n hµng Marketing ng©n hµng mÆc dï ®· ®­îc ®Ò cËp tõ n©u nh­ng m·i vµo nh÷ng n¨m 60 marketing ng©n hµng míi ®­îc tiÕp cËn vµ øng dông. ë ViÖt Nam, viÖc lµm quen víi marketing ng©n hµng cßn diÔn ra muén h¬n, kho¶ng nh÷ng n¨m cuèi cña thËp niªn 80, vµ cho tíi nay hiÖu qu¶ cña viÖc øng dông marketing ng©n hµng cßn h¹n chÕ, chñ yÕu tËp trung vµo c¸c ho¹t ®éng bÒ næi nh­ qu¶ng c¸o, khuÕch tr­¬ng, cßn c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh thµnh c«ng trong thùc hµnh marketing nh­: nghiªn cøu kh¸ch hµng, ®Þnh vÞ h×nh ¶nh, n©ng cÊp vÒ chÊt l­îng dÞch vô ng©n hµng cßn rÊt mê nh¹t vµ h¹n chÕ. §iÒu nµy x¶y ra kh«ng chØ ®èi víi Techcombank mµ nh×n chung ®a sè c¸c ng©n hµng Th­¬ng m¹i ViÖt Nam ch­a nhËn thøc ®Çy ®ñ tÇm quan träng cña marketing trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng. V× vËy, ®Ó ®­a marketing thùc sù th©m nhËp vµo ng©n hµng vµ ph¸t huy t¸c dông cña nã Techcombank cÇn ph¶i thùc c¸c gi¶i ph¸p sau: - C¸c c¸n bé ng©n hµng cÇn ph¶i nhanh chãng chuyÓn sang t­ duy kinh doanh míi, lÊy quan ®iÓm marketing lµm ph­¬ng ch©m chñ ®¹o. - TriÕt lý marketing cÇn ph¶i ®­îc th©m nhËp vµo tÊt c¶ c¸c bé phËn, tÊt c¶ c¸c nh©n viªn trong ng©n hµng. - Thµnh lËp phßng chøc n¨ng marketing ®Ó ®Ò ra ®Þnh h­íng marketing mét c¸ch bµi b¶n, víi ®éi ngò nh©n viªn am hiÓu vµ nh¹y c¶m vÒ marketing. - Techcombank ph¶i tÝch cùc vµ chñ ®¹o trong quan hÖ víi kh¸ch hµng kÓ c¶ kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. Cô thÓ ®èi víi kh¸ch hµng kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ uy tÝn th× Techcombank ph¶i chñ ®éng ®Õn ®Æt quan hÖ tÝn dông chø kh«ng ngåi chê kh¸ch hµng ®Õn xin vay. - Techcombank ph¶i x©y dùng chiÕn l­îc kh¸ch hµng ®óng ®¾n - Techcombank ph¶i më réng vµ n©ng cao chÊt l­îng c¸c lo¹i h×nh dÞch vô. Tuy nhiªn, ®Ó ®­a ®­îc marketing ng©n hµng vµo thùc tÕ th× cÇn ph¶i cã nhiÒu thêi gian vµ tÝch lòy kinh nghiÖm. Nh­ng ®©y lµ mét ®iÒu thùc sù cÇn thiÕt ®èi víi c¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i ViÖt Nam, ®Æt biÖt khi sù c¹nh tranh trong lÜnh vùc ng©n hµng cã thÓ dõng ë b­íc qu¶ng c¸o, ë nghÖ thuËt l«i kÐo kh¸ch hµng nh­ng ®Ó ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn l©u dµi ng©n hµng cÇn cã sù ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho lÜnh vùc nµy. 3.2.1.1. Phßng qu¶n lý kh¸ch hµng cña Héi së cÇn x©y dùng mét chiÕn l­îc kh¸ch hµng l©u dµi. §Ó cã ®­îc kh¸ch hµng ®· khã nh­ng gi÷ ch©n ®­îc nh÷ng kh¸ch hµng nµy ®ßi hái Ng©n hµng ph¶i cã mét chiÕn l­îc vÒ kh¸ch hµng l©u dµi vµ bÒn v÷ng, ®iÒu nµy kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¶n. ChiÕn l­îc nµy ph¶i ®¶m b¶o thu hót, hÊp dÉn vµ cã kh¶ n¨ng tháa m·n ®­îc c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng ®ang cã nhu cÇu vÒ dÞch vô ng©n hµng hoÆc hiÖn ®· sö dông c¸c dÞch vô cña Ng©n hµng cung cÊp. Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng ®· thµnh lËp phßng qu¶n lý kh¸ch hµng víi chøc n¨ng tham m­u cho Ban gi¸m ®èc vÒ c¸c biÖn ph¸p nh»m thu hót vµ tháa m·n c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Ho¹t ®éng nµy ngµy cµng mang t¹i hiÖu qu¶ ®èi víi Ng©n hµng. C¸n bé cña phßng ho¹t ®éng víi tÊt c¶ kh¸ch hµng cña Ng©n hµng, nh­ng do lÜnh vùc tÝn dông tiªu dïng míi ®­îc triÓn khai nªn cÇn ph©n c«ng nh÷ng c¸n bé kh¸ch hµng cã kinh nghiÖm ho¹t ®éng chuyªn s©u ®èi víi kh¸ch hµng vay tiªu dïng, x©y dùng mét chiÕn kinh doanh tæng hîp bao gåm c¸c chiÕn l­îc cô thÓ nh­: ph©n tÝch thÞ tr­êng, ®¸nh gi¸ ®èi thñ c¹nh tranh, ®¸nh gi¸ néi bé Ng©n hµng, rót ra nh÷ng mÆt m¹nh yÕu cña Ng©n hµng so víi ®èi thñ c¹nh tranh, tõ ®ã dù ®o¸n c¸c diÔn biÕn cña thÞ tr­êng… §Ó c¸c c¸n bé nµy ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, cÇn cã sù phèi hîp nhÞp nhµnh, ®ång bé, gióp ®ì lÉn nhau gi÷a c¸n bé tÝn dông vµ c¸n bé c¸c phßng kh¸c, t¹o nªn hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc. 3.2.1.2. §Èy m¹nh chÝnh s¸ch giao tiÕp – khuyÕch tr­¬ng * Hoµn thiÖn phong c¸ch giao tiÕp víi kh¸ch hµng. Víi ph­¬ng ch©m ho¹t ®éng cña c¸c Ng©n hµng lµ “h­íng tíi kh¸ch hµng”, viÖc hoµn thiÖn chÝnh s¸ch giao tiÕp víi kh¸ch hµng sÏ gióp mét phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc lµm hµi lßng, tháa m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. Víi Héi së Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng c«ng viÖc nµy cµng cÇn thiÕt h¬n v× kh¸ch hµng cña Ng©n hµng th­êng lµ nh÷ng kh¸ch hµng lín, sö dông rÊt nhiÒu s¶n phÈm cña Ng©n hµng, khi mét kh¸ch hµng xa rêi Ng©n hµng còng cã nghÜa lµ Ng©n hµng ®· mÊt ®i nhiÒu nguån lîi thu ®­îc tõ kh¸ch hµng ®ã. ViÖc giao tiÕp víi kh¸ch hµng cã ý nghÜa quan träng trong viÖc thu hót kh¸ch hµng, gãp pahanf t¹o nªn h×nh ¶nh tèt ®Ñp vÒ Ng©n hµng trong lßng kh¸ch hµng, ®©y chÝnh lµ ph­¬ng thøc qu¶ng c¸o tèt nhÊt cho Ng©n hµng víi mét chi phÝ thÊp nhÊt. Ng©n hµng cÇn cã ®ång phôc cho CBCNV nh»m t¹o nªn Ên t­îng tèt vÒ t¸c phong lµm viÖc, th¸i ®é nghiªm tóc vµ chuyªn nghiÖp, t¹o mét kh«ng khÝ lµm viÖc khÈn tr­¬ng, nhanh chãng cho kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng nhiÒu khi bÞ ¶nh h­ëng bëi yÕu tè ban ®Çu, ®¸nh gi¸ vÒ Ng©n hµng qua nh÷ng g× hä nh×n thÊy sau ®ã míi ®Õn nh÷ng g× mµ hä giao tiÕp víi nh©n viªn Ng©n hµng. Nh÷ng bé ®ång phôc nµy cßn t¹o ra m«i tr­êng lµm viÖc tho¶i m¸i, hßa ®ång cho c¸n bé Ng©n hµng tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. Kh«ng chØ cã ®ång phôc cho CBCNV mµ c¬ së vËt chÊt cña Ng©n hµng còng ®ãng vai trß quan träng trong viÖc t¹o nªn Ên t­îng tèt ®Ñp vÒ Ng©n hµng trong lßng kh¸ch hµng. Quan hÖ gi÷a kh¸ch hµng vµ Ng©n hµng dùa trªn c¬ së tÝn nhiÖm lÉn nhau, kh¸ch hµng sÏ kh«ng tin t­ëng vµo mét Ng©n hµng víi trô së nhá bÐ, trang thiÕt bÞ cò kü vµ lµm viÖc thñ c«ng. Ng©n hµng cÇn chó ý tíi ®iÒu nµy ®Ó t¹o nªn sù tin t­ëng vµ hµi lßng cña kh¸ch hµng. §iÒu quan träng nhÊt trong chÝnh s¸ch giao tiÕp víi kh¸ch hµng lµ th¸i ®é phôc vô, t¸c phong cña nh©n viªn Ng©n hµng nãi chung vµ nh©n viªn tÝn dông nãi riªng. D­íi con m¾t cña kh¸ch hµng, nh©n viªn chÝnh lµ h×nh ¶nh cña Ng©n hµng. Do vËy, th¸i ®é phôc vô tËn t×nh, chu ®¸o, cïng v­ãi t¸c phong c«ng nghiÖp nhanh chãng, chÝnh x¸c, nh©n viªn Ng©n hµng sÏ t¹o nªn Ên t­îng tèt ®Ñp víi kh¸ch hµng, gãp phÇn x©y dùng h×nh ¶nh cña Ng©n hµng. * Ph¸t triÓn chÝnh s¸ch khuÕch tr­¬ng Thùc tÕ hiÖn nay cho thÊy, nhu cÇu vay tiªu dïng cña d©n c­ lµ rÊt lín nh­ng sè l­îng kh¸ch hµng ®Õn víi Ng©n hµng cßn ch­a nhiÒu. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña ®iÒu nµy lµ do kh¸ch hµng c¸ nh©n ch­a cã ®­îc nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng cña Héi së, hoÆc nÕu biÕt ®­îc th«ng tin råi th× còng ch­a nhËn thøc ®­îc ®Çy ®ñ vÒ nh÷ng lîi Ých mµ ho¹t ®éng cho vay mang l¹i, hä cßn ®¾n ®o, e ng¹i khi tíi vay Ng©n hµng. Nguån th«ng tin chñ yÕu mµ kh¸ch hµng c¸ nh©n cã thÓ tiÕp cËn ®Ó hiÓu vÒ cho vay tiªu dïng ®ã lµ th«ng qua hÖ thèng b¸o chÝ, truyÒn h×nh, qua chÝnh nh÷ng ng­êi ®· vay tiªu dïng t¹i Ng©n hµng. B¸o chÝ hiÖn nay lµ mét ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng rÊt h÷u Ých, th«ng tin vÒ Ng©n hµng còng ®­îc th­êng xuyªn ®¨ng t¶i trªn mÆt b¸o, nh­ng nh÷ng b¸o nµy th­êng lµ b¸o chuyªn ngµnh nªn chØ cã nh÷ng ng­êi trong ngµnh Ng©n hµng, nh÷ng ng­êi c«ng viÖc ho¹t ®éng cã liªn quan tíi Ng©n hµng, nh÷ng ng­êi häc vÒ Ng©n hµng míi ®äc nã. Cßn ®¹i ®a sè ng­êi d©n Ýt quan t©m tíi nh÷ng lo¹i b¸o chÝ nµy, v× vËy sù hiÓu biÕt vÒ tÝn dông Ng©n hµng nãi chung vµ tÝn dông tiªu dïng nãi riªng cßn rÊt h¹n chÕ. C¸c kªnh truyÒn h×nh th­êng chØ ®­a nh÷ng tin quan träng, nh÷ng sù thay ®æi, nh÷ng QuyÕt ®Þnh míi ra hay sù biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ quèc tÕ… cßn viÖc ®­a tin tØ mØ vÒ nghiÖp vô nhá cña Ng©n hµng th× rÊt hiÕm trõ khi Ng©n hµng muèn qu¶ng c¸o nã trªn truyÒn h×nh. Tuy nhiªn, víi nh÷ng th«ng tin Ýt ái mµ ng­êi d©n nhËn ®­îc tõ truyÒn h×nh th× kh«ng ®ñ ®Ó hiÓu vÒ nghiÖp vô n÷a chø ch­a nãi ®Õn hiÓu vÒ lîi Ých cña nghiÖp vô. Nh÷ng ng­êi ®· vµ ®ang sö dông lo¹i h×nh cho vay tiªu dïng cña Ng©n hµng ®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc giíi thiÖu vµ qu¶ng b¸ s¶n phÈm. Ng­êi d©n th­êng cã tÝnh quÇn chóng, hÔ ng­êi nµy cã hoÆc sö dông c¸i g× khi ng­êi kh¸c muèn sö dông hµng hãa hay dÞch vô ®ã th× còng sÏ sö dông ®óng nh÷ng nh·n hiÖu, ®óng nh÷ng c¬ së mµ ng­êi tr­íc ®· dïng. V× vËy khi ë trong mét c«ng ty, cã mét sè ng­êi ®· vµ ®ang sö dông dÞch vô cho vay tiªu dïng cña Ng©n hµng th× ®¶m b¶o r»ng khi nh÷ng ng­êi kh¸c cÇn cã nhu cÇu vay tiªu dïng hä còng sÏ tíi víi Ng©n hµng. Nh­ng do sè l­îng ng­êi ®· vµ ®ang sö dông dÞch vô nµy ch­a nhiÒu nªn nguån th«ng tin cho nh÷ng ng­êi kh¸c cßn h¹n chÕ. Tãm l¹i, viÖc tiÕn hµnh chiÕn l­îc qu¶ng b¸, tiÕp thÞ lµ nguån th«ng tin quan träng vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt ®èi víi ng­êi d©n còng nh­ víi Ng©n hµng. Tuy nhiªn, chiÕn dÞch qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®­îc tiÕn hµnh å ¹t trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, ®iÒu nµy sÏ tèn rÊt nhiÒu chi phÝ. §Ó tiÕt kiÖm chi phÝ, ®ång thêi tiÕn hµnh ho¹t ®éng qu¶ng c¸o tiÕp thÞ cã hiÖu qu¶ nhÊt, tíi tËn tay ng­êi tiªu dïng, Ng©n hµng nªn trùc tiÕp tiÕp cËn víi ng­êi vay vèn, nh÷ng ng­êi thùc sù cã nhu cÇu vay vèn. Cô thÓ lµ Ng©n hµng cã thÓ liªn hÖ trùc tiÕp víi C«ng ®oµn, Phßng tæ chøc… cña c¸c Doanh nghiÖp, c¸c Bé, C¸c Ngµnh… tiÕn hµnh mét buæi trao ®æi giíi thiÖu s¶n phÈm cho tÊt c¶ ng­êi lao ®éng trong Doanh nghiÖp. Trong buæi trao ®æi nµy, chØ cÇn mét hoÆc hai c¸n bé tÝn dông cña ng©n hµng tíi, ban ®Çu tr×nh bµy kü l­ìng nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan tíi nghiÖp vô nh­: quy tr×nh, h¹n møc, thêi h¹n, l·i suÊt, ®èi t­îng, ph­¬ng thøc gi¶i ng©n vµ thu nî… sau ®ã gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c cña nh÷ng ng­êi tham gia. Thùc tÕ chi phÝ cho nh÷ng buæi trao ®æi nh­ thÕ nµy th­êng kh«ng ®¸ng kÓ, do nh÷ng viÖc lµm nh­ vËy cã liªn quan trùc tiÕp tíi lîi Ých cña ng­êi lao ®éng trong ®¬n vÞ cña hä nªn hä s½n sµng tr¶ chi phÝ cho nh÷ng buæi nh­ vËy vµ cã thÓ hä muèn Ng©n hµng tÝch cùc tæ chøc nh÷ng buæi nh­ vËy n÷a. Ngoµi ra, Ng©n hµng nªn tù giíi thiÖu vÒ m×nh th«ng qua b¸o chÝ, truyÒn h×nh, th«ng tin lªn m¹ng m¸y tÝnh, qua mét sè h×nh thøc qu¶ng c¸o kh¸c nhau: tµi trî cho mét sè cuéc thi, ph¸t tê r¬i, tæ chøc c¸c cuéc thi t×m hiÓu vÒ Ng©n hµng… Nh÷ng ho¹t ®éng nµy rÊt cã Ých trong viÖc ®­a c¸c th«ng tin vÒ Ng©n hµng ®Õn víi ng­êi d©n. Ph¸t triÓn mét sè lo¹i h×nh dÞch vô bæ trî cho ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng cña Ng©n hµng nh­: thµnh lËp trung t©m m«i giíi, t­ vÊn vÒ bÊt ®éng s¶n, trung t©m t­ vÊn vÒ hµng hãa tiªu dïng… gióp ng­êi vay cã thÓ yªn t©m khi hä sö dông dÞch vô cho vay tiªu dïng cña Ng©n hµng. ViÖc ®Èy m¹nh chiÕn l­îc giao tiÕp khuÕch tr­¬ng nh­ vËy gióp th«ng tin Ng©n hµng ®Õn ®­îc víi d©n c­, gióp ng­êi d©n cã thªm tù tin ®Ó tham gia c¸c dÞch vô cña Ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ tÝn dông, gióp dÞch vô Ng©n hµng trë nªn phæ biÕn ®èi víi ng­êi d©n vµ hä cã thãi quen sö dông dÞch vô nµy nh­ mét c«ng cô ®Ó hç trî cuéc sèng, khi ®ã ho¹t ®éng cña Ng©n hµng sÏ ®­îc më réng vµ dÔ dµng h¬n rÊt nhiÒu. 3.2.1.3. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch th«ng tin, nghiªn cøu, t×m hiÓu, ®iÒu tra vÒ c¸c yÕu tè cã liªn quan tíi cho vay tiªu dïng. Ng©n hµng cÇn t×m hiÓu, n¾m râ nh÷ng th«ng tin tæng hîp vÒ t×nh h×nh vÜ m« ho¹t ®éng tíi ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng. ®ã lµ c¸c th«ng tin vÒ chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ vµ cña Ng©n hµng Nhµ n­íc cã liªn quan, vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng kinh tÕ – x· héi nãi chung còng nh­ lÜnh vùc tµi chÝnh – tiÒn tÖ ng©n hµng nãi riªng ë trong n­íc còng nh­ quèc tÕ… Ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng kh¸ nh¹y c¶m víi sù biÕn ®éng kinh tÕ – chÝnh trÞ – x· héi, do vËy nh÷ng th«ng tin tæng hîp vÜ m« nh­ vËy sÏ mang ý nghÜa quan träng ®Õn viÖc ph¸t triÓn cho vay tiªu dïng cña Ng©n hµng. §ång thêi, Ng©n hµng còng cÇn nghiªn cøu, ®iÒu tra vÒ t×nh h×nh cho vay trong lÜnh vùc tiªu dïng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. HiÖn nay, c¸c Ng©n hµng trong n­íc, kÓ c¶ nh÷ng Ng©n hµng quèc doanh hay Ng©n hµng cæ phÇn ®Òu tiÕn hµnh vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng. Héi së Ng©n hµng Th­¬ng m¹i cÇn thu nhËp nh÷ng th«ng tin vÒ s¶n phÈm, chiÕn l­îc kh¸ch hµng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh sau ®ã tiÕn hµnh nghiªn cøu, ph©n tÝch c¸c ­u nh­îc ®iÓm s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ nµy ®Ó tõ ®ã ®­a ra nh÷ng chiÕn l­îc vÒ s¶n phÈm cña m×nh mét c¸ch tèt nhÊt. Bªn c¹nh ®ã, Ng©n hµng còng cÇn tiÕn hµnh ®iÒu tra, thu thËp vµ ph©n tÝch th«ng tin vÒ ng­êi tiªu dïng. Cô thÓ Ng©n hµng cã thÓ tiÕn hµnh thu thËp th«ng tin b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau, th«ng qua c¸c cuéc pháng vÊn trùc tiÕp, ®iÒu tra chän mÉu theo c¸c nhãm ®èi t­îng kh¸ch hµng kh¸c nhau, tõ ®ã suy réng ra. §ång thêi, Ng©n hµng còng nªn tæng hîp c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng ®· vµ ®ang giao dÞch víi Ng©n hµng, t×m hiÓu, ph©n tÝch nhãm kh¸ch hµng nµy víi môc ®Ých më réng quy m« ho¹t ®éng. Th«ng qua c«ng t¸c ®iÒu tra nµy Ng©n hµng n¾m b¾t ®­îc c¸c th«ng tin tæng hîp vÒ nhu cÇu kh¸c nhau cña tõng nhãm kh¸ch hµng tiªu dïng. §ång thêi qua c«ng t¸c ®iÒu tra, pháng vÊn Ng©n hµng còng nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp ph¶n håi cña kh¸ch hµng vÒ ­u nh­îc ®iÓm cña c¸c s¶n phÈm cho vay tiªu dïng nãi riªng, c¸c s¶n phÈm cña Ng©n hµng nãi chung, ®ång thêi hä còng ph¶n ¸nh vÒ th¸i ®é phôc vô cña Ng©n hµng nh­ thÕ nµo ®Ó tõ ®ã Ng©n hµng cã c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh hîp lý. ChÝnh viÖc thu thËp vµ ph©n tÝch th«ng tin mét c¸ch tæng hîp, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c sÏ t¹o nªn nh÷ng c¬ së cÇn thiÕt ban dÇu nh»m gióp cho Ng©n hµng cã thÓ v¹ch ra ®­îc c¸c chiÕn l­îc ®óng ®¾n nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng trong t­¬ng lai. 3.2.1.4. Hoµn thiÖn c¸c s¶n phÈm cho vay cña Ng©n hµng. Do míi b­íc vµo lÜnh vùc cho vay tiªu dïng nªn c¸c s¶n phÈm cña Ng©n hµng trong lÜnh vùc nµy cßn ch­a hoµn thiÖn, g©y nªn nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh cho ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. §Ó më réng ®­îc lo¹i h×nh cho vay nµy th× viÖc tõng b­íc hoµn thiÖn c¸c s¶n phÈm cña Ng©n hµng lµ mét ®iÒu tÊt yÕu. * Hoµn thiÖn cho vay tiªu dïng kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o ®èi víi CBCNV th«ng qua ph­¬ng thøc ng­êi ®¹i diÖn. Lo¹i h×nh cho vay kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o ®èi víi CBCNV khi triÓn khai gÆp mét sè khã kh¨n sau: - Sè l­îng mãn vay tiªu dïng nhiÒu nh­ng gi¸ trÞ mãn vay nhá khiÕn cho Ng©n hµng mÊt nhiÒu thêi gian, tèn kÐm nhiÒu chi phÝ trong viÖc thÈm ®Þnh, xÐt duyÖt cho vay, kiÓm tra sö dông vèn vµ thu nî… - Ngoµi nh÷ng rñi ro kh¸ch quan ®Õn tõ phÝa kh¸ch hµng nh­ bÖnh tËt, gi¶m biªn chÕ, tai n¹n… th× Ng©n hµng cßn chÞu mét sè rñi ro chñ quan do mét sè ng­êi vay lîi dông sù qu¶n lý láng lÎo trong viÖc x¸c nhËn theo yªu cÇu cña Ng©n hµng ®Ó xin x¸c nhËn nhiÒu lÇn ®i vay ë nhiÒu Ng©n hµng, sö dông vèn ®óng môc ®Ých, khiÕn cho Ng©n hµng tèn nhiÒu chi phÝ trong viÖc thu nî nhiÒu tr­êng hîp cßn kh«ng thu ®­îc. - Khã kh¨n cña ng­êi vay lµ trong giê lµm viÖc kh«ng thÓ ai còng bá n¬i lµm viÖc ®Ó ®Õn giao dÞch víi Ng©n hµng trong khi ®ã Ng©n hµng chØ lµm viÖc trong giê hµnh chÝnh, ®èi víi lo¹i vay nµy hµng th¸ng ng­êi vay ph¶i tíi Ng©n hµng ®Ó tr¶ nî cho Ng©n hµng. Nh÷ng khã kh¨n trªn ®· phÇn nµo ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi viÖc më réng ®èi t­îng cho vay vµ h¹n chÕ ng­êi ®Õn vay t¹i Ng©n hµng. Héi së Ng©n hµng kh«ng muèn më réng ®èi t­îng vay vèn réng ra c¸c Doanh nghiÖp kÓ c¶ ®èi víi Doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµ do kh«ng tin t­ëng sù x¸c nhËn vµ qu¶n lý x¸c nhËn cña c¸c Doanh nghiÖp nµy. Do t×nh tr¹ng quen biÕt hoÆc nÓ nhau nªn khi ng­êi lµm ®¬n cã thªm vµo ®ã nh÷ng yÕu tè kh«ng thùc tÕ th× ng­êi x¸c nhËn còng ký, hoÆc xin x¸c nhËn nhiÒu lÇn còng ®­îc. §ång thêi ®éi ngò c¸n bé tÝn dông tiªu dïng cßn máng, lµm viÖc c¨ng th¼ng thêi gian nªn viÖc kiÓm tra, thÈm ®Þnh c¸c hå s¬ vay vèn, qu¶n lý kho¶n vay vµ thu nî gÆp khã kh¨n. ViÖc më réng cã thÓ g©y nªn rñi ro lín trong viÖc thu håi nî cña Ng©n hµng, nh­ng nÕu kh«ng më réng ®èi t­îng vay vèn th× Ng©n hµng sÏ mÊt ®i nhiÒu kh¸ch hµng cã chÊt l­îng tÝn dông tèt, cã nhu cÇu vay vèn cho môc ®Ých tiªu dïng, lµm gi¶m lîi nhuËn cña Ng©n hµng. §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n trªn, Ng©n hµng nªn xem xÐt ph¸t triÓn gi¶i ph¸p cho vay tiªu dïng th«ng qua nh÷ng ®¹i diÖn. Gi¶i ph¸p cho vay tiªu dïng th«ng qua ng­êi ®¹i diÖn ®èi víi CBCNV ®­îc dùa trªn c¬ së x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña c¸c bªn tham gia (ng©n hµng, ®¹i diÖn cña bªn vay, ng­êi vay) còng nh­ viÖc phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c bªn trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, xÐt duyÖt cho vay, gi¶i ng©n vµ thu håi nî. Ng­êi ®¹i diÖn trong ph­¬ng thøc nµy lµ ng­êi ë ®¬n vÞ cã ng­êi vay vèn, cã uy tÝn vµ tr¸ch nhiÖm ®èi víi ng­êi vay. Ng­êi nµy cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp c¸c hå s¬ xin vay, ®¹i diÖn nhËn tiÒn vay cho ng­êi trong Doanh nghiÖp, tiÕn hµnh thu nî gèc vµ l·i. Ng©n hµng chØ cã tr¸ch nhiÖm lµm viÖc víi ng­êi ®¹i diÖn. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, Ng©n hµng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm lµm viÖc víi ng­êi ®¹i diÖn nh»m khuyÕn khÝch ng­êi ®¹i diÖn hoµn thµnh tèt tr¸ch nhiÖm ®­îc giao. Ng©n hµng cã c¸c chÝnh s¸ch nh­: Hµng th¸ng trÝch phÇn tr¨m sè lai thùc thu th­ëng cho ng­êi ®¹i diÖn, hç trî tiÒn tµu xe, ¨n ë trong c¸c kú tr¶ nî, cã sù hç trî ­u tiªn khi ng­êi ®¹i diÖn tham gia vay vèn cña Ng©n hµng… Tuy nhiªn, cÇn l­u ý tr¸ch nhiÖm cña ng­êi ®¹i diÖn trong tr­êng hîp nµy. NÕu ng­êi ®¹i diÖn lµ ng­êi kh«ng cã tr¸ch nhiÖm, kh«ng trung thùc th× cã thÓ sÏ l¹m dông sù tÝn nhiÖm cña Ng©n hµng ®èi víi m×nh ®Ó chiÕm ®o¹t tiÒn tr¶ nî cña ng­êi vay, g©y ¶nh h­ëng tíi viÖc cho vay vµ thu nî. V× vËy mµ viÖc lùa chän vµ x¸c ®Þnh quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi ®¹i diÖn cÇn ®­îc Ng©n hµng thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc vµ kü cµng. * Hoµn thiÖn c«ng t¸c ®Þnh gi¸ trong cho vay cã tµi s¶n ®¶m b¶o lµ nhµ ®Êt. HiÖn nay trªn ®Þa bµn Hµ Néi ch­a cã mét trung t©m bÊt ®éng s¶n nµo cã ®ñ n¨ng lùc, tr×nh ®é vµ uy tÝn ®Ó ®­a ra gi¸ thÞ tr­êng cña c¸c lo¹i nhµ ®Êt mµ Ng©n hµng cã thÓ tham kh¶o cho ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng, phÇn lín hä ®Þnh gi¸ theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng d­íi h×nh thøc kh¸ch hµng thuª hä ®Þnh gi¸, ph¶i tr¶ tiÒn thuª. Khi ®Þnh gi¸ nhµ ®Êt cña kh¸ch hµng, c¸n bé tÝn dông th­êng tù m×nh ®i thu thËp tµi liÖu vÒ ®Þnh gi¸ tµi s¶n nhµ ®Êt ®ã, ®iÒu nµy g©y khã kh¨n kh«ng nhá cho c«ng t¸c cña c¸n bé tÝn dông. Mét gi¶i ph¸p cã thÓ kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng trªn lµ Héi së nªn thµnh lËp mét Ban th«ng tin bÊt ®éng s¶n, ho¹t ®éng b»ng viÖc cung cÊp th«ng tin vÒ nhµ ®Êt, ®Þnh gi¸ nhµ ®Êt, m«i giíi nhµ ®Êt… hç trî cho ho¹t ®éng tÝn dông, b¶o l·nh cña Héi së. Ban th«ng tin bÊt ®éng s¶n nµy ra ®êi sÏ gióp cho c«ng t¸c tÝn dông, b¶o l·nh cña Ng©n hµng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n th«ng qua viÖc ®Þnh gi¸ s¸t thùc h¬n tµi s¶n ®¶m b¶o cña kh¸ch hµng, gi¶m thiÓu rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông, b¶o l·nh cña Ng©n hµng vµ gióp tháa m·n tèt h¬n n÷a nhu cÇu cña kh¸ch hµng. * Nhanh chãng hoµn thiÖn vµ ®­a ph­¬ng thøc cho vay tiªu dïng tr¶ gãp vµo ho¹t ®éng. HiÖn t¹i Héi së Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng ®· triÓn khai lo¹i h×nh cho vay tiªu dïng tr¶ gãp nh­ng ch­a réng r·i bëi mét sè h¹n chÕ cña lo¹i cho vay nµy còng nh­ cña Ng©n hµng. Mãn vay tiªu dïng tr¶ gãp ®­îc tr¶ nî gèc vµ l·i lµm nhiÒu lÇn, sè l­îng mãn vay nhiÒu nªn viÖc theo dâi thu nî tèn nhiÒu c«ng søc cung xnhw chi phÝ cña Ng©n hµng. Trong khi ®ã, sè l­îng c¸n bé cña Ng©n hµng cã h¹n vµ cßn cã nhiÒu kho¶n vay kh¸c hÊp dÉn h¬n so víi c¸c kho¶n cho vay tr¶ gãp nªn Ng©n hµng thùc sù ch­a chó träng tíi lo¹i cho vay nµy nhiÒu. Bªn c¹nh nh÷ng h¹n chÕ cña lo¹i cho vay nµy th× nã còng cã nh÷ng ­u ®iÓm mang l¹i cho Ng©n hµng nhiÒu lîi Ých, ®ã lµ lîi nhuËn mang l¹i tõ c¸c kho¶n cho vay tr¶ gãp th­êng cao h¬n so víi c¸c kho¶n cho vay kh¸c. NÕu tÝnh l·i suÊt cho vay tr¶ gãp dùa trªn toµn bé sè d­ ban ®Çu th× l·i suÊt thùc tÕ cña cho vay tr¶ gãp cao h¬n so víi l·i ph¶i tr¶ vÉn ®­îc tÝnh dùa trªn sè d­ ban ®Çu, v× vËy l·i suÊt thùc tÕ cao h¬n so víi l·i suÊt danh nghÜa. V× nh÷ng ­u ®iÓm trªn mµ Ng©n hµng cÇn ®­a ph­¬ng thøc cho vay tiªu dïng tr¶ gãp vµo ho¹t ®éng cµng sím cµng tèt. Ng©n hµng cã thÓ cho vay tr¶ gãp trùc tiÕp ®èi víi kh¸ch hµng còng cã thÓ cho vay gi¸n tiÕp th«ng qua ng­êi s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa. §èi víi cho vay tiªu dïng trùc tiÕp, nh©n viªn tÝn dông trùc tiÕp tiÕp xóc víi kh¸ch hµng ®Ó cho vay còng nh­ thu nî. Trong cho vay tiªu dïng trùc tiÕp Ng©n hµng cã thÓ yªn t©m h¬n v× n¨ng lùc cña c¸n bé tÝn dông, hä ®­îc ®µo t¹o cã chuyªn m«n, cã ý thøc trong c«ng viÖc, lu«n lµm viÖc ®Ó Ng©n hµng ®¹t ®­îc lîi nhuËn cao nhÊt. Nh­ng cã mét h¹n chÕ lµ khi ®­a ph­¬ng cho vay tiªu dïng tr¶ gãp vµo ho¹t ®éng thfi sè l­îng mãn vay sÏ lín, thêi gian thu håi nî diÔn ra hµng th¸ng, mµ sè l­îng c¸n bé tÝn dông cßn thiÕu ch­a ®¸p øng ®ñ nhu cÇu ®Ó trùc tiÕp tiÕp xóc víi kh¸ch hµng. ChÝnh v× khã kh¨n nµy mµ Ng©n hµng nªn xem xÐt ®­a vµo ¸p dông ph­¬ng ph¸p cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp th«ng qua ng­êi s¶n xuÊt, kinh doanh. Cho vay tiªu dïng th«ng qua ng­êi s¶n xuÊt kinh doanh cã thÓ x¶y nh÷ng rñi ro nh­: tr×nh ®é chuyªn m«n vÒ Ng©n hµng cña C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh cã h¹n, nhiÒu khi c«ng ty muèn b¸n ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng nªn thÈm ®Þnh mét c¸ch v« tr¸ch nhiÖm, kh«ng chÝnh x¸c, cã thÓ chiÕm dông tiÒn tr¶ nî cña kh¸ch hµng cho Ng©n hµng… Do vËy b­íc ®Çu thö nghiÖm lo¹i cho vay nµy Ng©n hµng chØ thùc hiÖn cho vay theo ph­¬ng thøc tµi trî cã truy ®ßi toµn bé. Theo ph­¬ng thøc nµy, khi b¸n cho Ng©n hµng c¸c kho¶n nî mµ ng­êi tiªu dïng ®· mua chÞu, c«ng ty b¸n lÎ cam kÕt sÏ tr¶ toµn bé c¸c kho¶n nî cho ng­êi tiªu dïng nÕu khi ®Õn h¹n tr¶ nî, ng­êi tiªu dïng kh«ng tr¶ ®­îc cho Ng©n hµng. Víi ph­¬ng thøc cho vay nµy Ng©n hµng sÏ kh«ng gÆp rñi ro kh«ng thu ®­îc nî. L­u ý, Ng©n hµng ph¶i lùa chän vµ xem xÐt kü l­ìng c¸c c«ng ty s¶n xuÊt, kinh doanh phï hîp, cã ®é an toµn cao, cã uy tÝn vµ cã n¨ng lùc tµi chÝnh ®Ó quyÕt ®Þnh tµi trî nh»m ng¨n chÆn rñi ro cho Ng©n hµng. Ph­¬ng thøc cho vay tiªu dïng tr¶ gãp th«ng qua ng­êi s¶n xuÊt, kinh doanh mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho c¸c bªn tham gia, trong ®ã lîi Ých cña Ng©n hµng lµ më réng ®­îc ®èi t­îng cung øng tÝn dông, thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng, thu ®­îc lîi nhuËn cao v× l·i suÊt cho vay tiªu dïng tr¶ gãp hÊp dÉn. 3.2.2. Më réng m¹ng l­íi cña Ng©n hµng Ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng lµ ho¹t ®éng cho vay ®èi víi c¸ nh©n, ®ßi hái ph¶i cã mét hÖ thèng cung øng s¶n phÈm, dÞch vô r«ng kh¾p míi cã thÓ cung cÊp ®Èy ®ñ còng nh­ ®­a tiÖn Ých cña dÞch vô Ng©n hµng tí tay ng­êi tiªu dïng. Héi së Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng cã trô së t¹i Hµ Néi mét ®Þa bµn ®­îc xem lµ giµu tiÒm n¨ng nhÊt cña c¶ n­íc trong ho¹t ®éng cña Ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng nãi riªng. Hµ Néi lµ thñ ®« nªn tÊt c¸c c¬ quan ®Çu n·o cña ®Êt n­íc ®Òu tËp trung ë ®©y, tÊt c¶ c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ, C«ng ty cña c¸c h·ng trong n­íc còng nh­ n­íc ngoµi… ®Òu tËp trung ë ®©y. Víi d©n c­ ®«ng ®óc, tr×nh ®é d©n trÝ cao, kh«ng ngõng ®­îc më réng… Hµ Néi trë thµnh mét thÞ tr­êng giµu tiÒm n¨ng cho tÊt c¶ c¸c ng©n hµng. V× vËy cã sù c¹nh tranh còng trë nªn gay g¾t gi÷a c¸c Ng©n hµng. Mét trong c¸c biÖn ph¸p ®Ó th¾ng trong c¹nh tranh vµ thu hót tèi ®a sè l­îng kh¸ch hµng cã thÓ lµ më réng m¹ng l­íi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng trªn ®Þa bµn. HiÖn nay cïng víi tèc ®é ®« thÞ hãa m¹nh mÏ, møc sèng cña ng­êi d©n còng ®­îc n©ng cao ®¸ng kÓ, nhu cÇu vÒ nhµ cöa vµ tiÖn nghi sinh ho¹t lµ kh«ng thÓ thiÕu, cã thÓ ë hiÖn t¹i hä ch­a thÓ mua s¾m ®­îc nh÷ng tiÖn nghi ®ã nh­ng trong t­¬ng lai gÇn ch¾c ch¾n hä sÏ cã. Ng©n hµng cÇn më réng c¸c chi nh¸nh nhá, c¸c phßng giao dÞch tíi nh÷ng khu ®« thÞ míi, nh÷ng thµnh phè vÖ tinh cña Hµ Néi… ®Ó ®¸p øng ®­îc tÊt c¶ nhu cÇu cña ng­êi vay, tËn dông tèi ®a lîi thÕ n»m trªn ®Þa bµn Thñ ®« cña m×nh. 3.3. ¸p dông hÖ thèng tÝnh ®iÓm tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng. HiÖn nay, quy ®Þnh vÒ kü thuËt cho vay tiªu dïng nãi chung cña NHNN ch­a cã mµ tïy thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña tõng Ng©n hµng ®Ó vËn dông linh ho¹t kü thuËt cho vay nµo, nh­ng tÊt cr ®Òu nh»m môc ®Ých n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, h¹n chÕ rñi ro, ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy th× viÖc ¸p dông hÖ thèng tÝnh ®iÓm trong cho vay tiªu dïng lµ viÖc cÇn thiÕt ®èi víi Héi së Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng. ViÖc x©y dùng m« h×nh hÖ thèng tÝnh ®iÓm tÝn dông sÏ gióp cho viÖc thÈm ®Þnh vµ xÐt duyÖt cho vay ®èi víi kh¸ch hµng tèn Ýt thêi gian, c«ng søc vµ chi phÝ cña Ng©n hµng còng nh­ kh¸ch hµng. HÖ thèng tÝnh diÓm lµ tËp hîp c¸c tiªu thøc kh¸c nhau liªn quan ®Õn tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng vay vèn phôc vô môc ®Ých sinh ho¹t tiªu dïng. Mçi tiªu thøc cã ®iÓm sè kh¸c nhau tïy thuéc vµo tÝnh chÊt, tÇm quan träng vµ kinh nghiÖm thùc tiÔn. ViÖc sö dông hÖ thèng tÝnh ®iÓm rÊt ®¬n gi¶n, Ng©n hµng chØ cÇn in mÉu ®¬n s½n trªn ®ã cã ®Çy ®ñ c¸c c©u hái, khi kh¸ch hµng ®Õn vay chØ cÇn ®iÒn ®Çy ®ñ nh÷ng c©u hái ®ã råi nép cho c¸n bé tÝn dông, c¸n bé tÝn dông c¨n cø vµo nh÷ng th«ng tin do kh¸ch hµng ®iÒn vµo ®Ó ®èi chiÕu víi thang ®iÓm ®· x©y dùng ®Ó tÝnh ®iÓm cho kh¸ch hµng. Sau khi ®· cã ®iÓm cña kh¸ch hµng th× c¸n bé tÝn dông cã thÓ quyÕt ®Þnh ngay cã cho vay hay kh«ng. Víi ph­¬ng ph¸p nµy th× thêi gian xÐt duyÖt cho vay diÔn ra nhanh chãng, thuËn tiÖn cho c¶ kh¸ch hµng vµ Ng©n hµng. ng©n hµng kh«ng cÇn nhiÒu c¸n bé tÝn dông, cßn kh¸ch hµng th× cã thÓ biÕt ngay m×nh cã ®­îc vay hay kh«ng. HÖ thèng tÝnh ®iÓm tÝn dông ®· ®­îc tr×nh bµy ë phÇn tr­íc L­u ý khi sö dông hÖ thèng nµy Ng©n hµng nªn cã chÕ ®é xem xÐt ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng ®¬n xin vay cã sè ®iÓm xÊp xØ møc ®iÓm giíi h¹n ®Ó tr¸nh bá qua nh÷ng tr­êng hîp cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt vµ th­êng xuyªn nghiªn cøu bæ sung, thay ®æi, ®iÒu chØnh cho phï hîp víi nh÷ng thay ®æi cña thùc tÕ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña ph­¬ng ph¸p nµy. 3.4. Kh«ng ngõng ph¸t triÓn c«ng nghÖ Ng©n hµng Trong x· héi mµ c«ng nghÖ th«ng tin ®ãng vai trß chñ chèt th× ho¹t ®éng cña Ng©n hµng kh«ng thÓ kh«ng phô thuéc vµo c«ng nghÖ nµy mµ ng­îc l¹i nã phô thuéc rÊt nhiÒu lµ ®»ng kh¸c. Cã thÓ nãi Ng©n hµng hiÖn ®¹i ho¹t ®éng dùa trªn nÒn t¶ng lµ c«ng nghÖ th«ng tin. Héi ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng lu«n x¸c ®Þnh râ c«ng cô ®Ó c¹nh tranh th¾ng lîi trong héi nhËp chÝnh lµ c«ng nghÖ. ChØ cã c«ng nghÖ tiªn tiÕn Ng©n hµng míi cã thÓ thiÕt kÕ ®­îc nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, ®a tiÖn Ých, ­u viÖt vµ tiÕt kiÖm chi phÝ ®Æc biÖt lµ chi phÝ cho nguån nh©n lùc vèn ®ang cã xu h­íng gia t¨ng trong bèi c¶nh c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay. Ngoµi ra c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cßn lµ nh©n tè quan träng trong viÖc øng dông c¸c m« h×nh qu¶n lý hiÖn ®¹i. §©y lµ xu h­íng ph¸t triÓn cña hÇu hÕt c¸c quèc gia tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. GÇn ®©y, Ng©n hµng Kü th­¬ng ®· triÓn khai vµ ®­a vµo øng dông hµng lo¹t c«ng nghÖ Ng©n hµng míi, sau thêi gian ho¹t ®éng nã ®· chøng tá ®­îc vai trß cña m×nh, Ng©n hµng lu«n ®i ®Çu trong lÜnh vùc c«ng nghÖ míi vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ hµng ®Çu cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn hµng ®Çu ë ViÖt Nam trong mäi lÜnh vùc, mang tíi cho kh¸ch hµng nh÷ng tiÖn Ých Ng©n hµng hiÖn ®¹i. §èi víi lÜnh vùc cho vay tiªu dïng, hiÖn nay t¹i Héi së Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Kü th­¬ng viÖc qu¶n lý kho¶n vay, tÝnh l·i, thu nî… ®Òu ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh, n©ng cao ®­îc n¨ng suÊt lao ®éng cña c¸n bé tÝn dông, gi¶m thêi gian giao dÞch ®èi víi kh¸ch hµng. Nh­ng ®ã chØ lµ trong qu¸ tr×nh qu¶n lý sau khi ®· cho vay, cßn thñ tôc cho vay th× Ng©n hµng vÉn tiÕn hµnh hoµn toµn thñ c«ng. Ng©n hµng nªn sö dông hÖ thèng tÝnh ®iÓm tù ®éng ®Ó ra quyÕt ®Þnh cho vay ®èi víi kh¸ch hµng. Cµi phÇn mÒm tÝnh ®iÓm tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng vµo m¸y, khi cã ®¬n xin vay c¸n bé tÝn dông chØ viÖc nhËp d÷ liÖu vµo m¸y lóc ®ã m¸y sÏ cho ra sè ®iÓm ®¹t ®­îc cña kh¸ch hµng vµ c¸n bé tÝn dông lóc nµy chØ cÇn ra quyÕt ®Þnh cã cho vay hay kh«ng, ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy, thêi gian ®Ó ra quyÕt ®Þnh rÊt ng¾n, chÝnh x¸c do kh«ng cã sù nhÇm lÉn cña c¸n bé tÝn dông, thao t¸c rÊt ®¬n gi¶n… Lµm ®­îc ®iÒu nµy th× c¶ qu¸ tr×nh cho vay vµ thu nî ®Òu ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh, gi¶m chi phÝ nh©n c«ng trong suèt qu¸ tr×nh cho vay. 3.5. N©ng cao sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng nguån nh©n lùc Mét vÊn ®Ò mµ lu«n ®­îc xem lµ nh© tè quyÕt ®Þnh ®èi víi Ng©n hµng ®ã lµ c«ng t¸c c¸n bé. C¸n bé ®­îc xem lµ nh©n tè quan träng trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng. Cïng víi viÖc ®æi míi c«ng nghÖ Ng©n hµng lµ viÖc ®µo t¹o l¹i cho c¸n bé Ng©n hµng cã kh¶ n¨ng lµm chñ c«ng nghÖ ®ã lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt. MÆt kh¸c, trong xu thÕ héi nhËp hiÖn nay yªu cÇu ®Æt lªn vai ®éi ngò c¸n bé Ng©n hµng lµ rÊt lín. S¾p tíi ViÖt Nam sÏ ra nhËp Khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN (AFTA), tæ chøc th­¬ng m¹i quèc tÕ (WTO), ch¾c ch¾n sÏ cã nhiÒu Ng©n hµng n­íc ngoµi th©m nhËp vµo thÞ tr­êng ViÖt Nam t¹o ra mét m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t mµ chØ cã thÓ th¾ng ®­îc trong c¹nh tranh nµy lµ chÊt l­îng dÞch vô Ng©n hµng. MÆt kh¸c, tû lÖ kh¸ch hµng n­íc ngoµi khi ®ã sÏ cao h¬n so víi hiÖn nay, ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña nh÷ng ®èi t­îng nµy ®ßi hái chÊt l­îng dÞch vô ph¶i rÊt cao. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy th× yÕu tè nÒn t¶ng vµ quan träng nhÊt cña Ng©n hµng lµ nguån nh©n lùc. NghiÖp vô tÝn dông lµ nghiÖp vô c¬ b¶n vµ mang l¹i thu nhËp lín nhÊt cho ng©n hµng, ®Ó gi÷ v÷ng ®­îc ho¹t ®éng cña Ng©n hµng trong thêi buæi c¹nh tranh th× viÖc n©ng cao vµ më réng nghiÖp vô tÝn dông lµ ®iÒu cèt yÕu. V× vËy ng­êi c¸n bé tÝn dông ph¶i cã ®­îc nh÷ng phÈm chÊt vµ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc. - Cã n¨ng lùc ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò chuyªn m«n, nghiÖp vô. Muèn vËy hä ph¶i cã kiÕn thøc chuyªn m«n vÒ Ng©n hµng, ®­îc ®µo t¹o c¸c kü n¨ng ®Ó xö lý c¸c th«ng tin liªn quan tíi c«ng viÖc cña m×nh. - Cã n¨ng lùc dù ®o¸n c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ vÒ sù ph¸t triÓn còng nh­ triÓn väng cña ho¹t ®éng tÝn dông. §©y chÝnh lµ tÇm nh×n cña mçi c¸ nh©n, nh­ng nã l¹i ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. Tõ kinh nghiÖm mµ hä cã ®­îc nh÷ng dù ®o¸n chÝnh x¸c th× ®ã lµ sù s¸ng t¹o cña c¸n bé tÝn dông. - Cã uy tÝn trong quan hÖ x· héi. §iÒu nµy thÓ hiÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ kh¶ n¨ng giao tiÕp cña c¸n bé tÝn dông, nã cã ¶nh h­ëng rÊt quan träng trong viÖc më réng vµ gi÷ ch©n nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng cña Ng©n hµng. - Cã n¨ng lùc tù häc, tù nghiªn cøu, cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp. §©y lµ yÕu tè phÈm chÊt rÊt cÇn cho c«ng viÖc cña mét c¸n bé tÝn dông. - NhËn thøc ®­îc ®iÒu nµy, trong nh÷ng n¨m võa qua Héi së Ng©n hµng Th­¬ng m¹i kh«ng ngõng n©ng cao sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng nguån nh©n lùc. - Hµng n¨m Ng©n hµng ®Òu tæ chøc cuéc thi c«ng khai tuyÓn nh©n viªn víi nhiÒu vßng thi vÒ kiÕn thøc chuyªn m«n, vÒ tr×nh ®é ngo¹i ng÷ kh¶ n¨ng giao tiÕp… ®· tuyÓn chän ®­îc nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc thùc sù, cã tr¸ch nhiÖm vµ nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc. Ng©n hµng th­êng xuyªn tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i c¸n bé th«ng qua c¸c Héi nghÞ chuyªn ®Ò, c¸c líp tËp huÊn trong n­íc, c¸c khãa häc ng¾n h¹n còng nh­ dµi h¹n ë n­íc ngoµi. §Æc biÖt Ng©n hµng cßn th­êng xuyªn tæ chøc kiÓm tra, s¸t h¹ch ®¸nh gi¸ tr×nh ®é cña c¸n bé trÎ ®Ó cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng cho nhu cÇu tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi ®Ó ®­a vµo quy ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé kÕ cËn. §èi víi c¸n bé tÝn dông th× lùa chän trong sè c¸n bé Ng©n hµng cã ®ñ kiÕn thøc vµ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp lµm c«ng t¸c tÝn dông. Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c líp tËp huÊn phæ biÕn kiÕn thøc míi vµ kinh nghiÖm cho vay ®Õn c¸n bé tÝn dông, chó träng kü n¨ng ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i kh¸ch hµng vµ kü n¨ng thÈm ®Þnh dù ¸n. RÌn luyÖn kü n¨ng ngo¹i ng÷ ®Ó cã thÓ tiÕp cËn ®èi víi kh¸ch quèc tÕ. HiÖn nay sè l­îng c¸n bé tÝn dông nãi chung vµ c¸n bé lµm viÖc trong lÜnh vùc cho vay tiªu dïng nãi riªng cßn thiÕu. Mét c¸n bé tÝn dông ph¶i gi¶i quyÕt mét khèi l­îng c«ng viÖc lín trong mét ngµy lµm viÖc, t×nh tr¹ng lµm thªm giê, lµm viÖc vµo ngµy nghØ lµ chuyÖn b×nh th­êng, g©y nªn sù c¨ng th¼ng ®èi víi c¸n bé tÝn dông. VËy ®Ó cã thÓ më réng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng th× viÖc t¨ng c­êng thªm c¸n bé cho lÜnh vùc nµy lµ mét viÖc cÇn thiÕt. §Ó thu hót ®­îc c¸n bé giái, n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c cña hä th× Ng©n hµng còng cÇn cã nh÷ng chÕ ®é ®·i ngé nhÊt ®Þnh ®èi víi hä nh­: l­¬ng, th­ëng, chÕ ®é ®µo t¹o… ®iÒu nµy sÏ t¹o nªn ®éng lùc lµm viÖc m¹nh mÏ ®èi víi c¸n bé, t¹o ra h×nh ¶nh ®Ñp vÒ Ng©n hµng trong lßng kh¸ch hµng. 3.6. Mét sè kiÕn nghÞ 3.6.1. KiÕn nghÞ ®èi víi sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc. §Ó ®Èy m¹nh ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña Ng©n hµng th× kh«ng chØ cã cè g¾ng nç lùc cña riªng phÝa Ng©n hµng mµ cÇn cã sù hç trî tÝch cùc cña Nhµ n­íc. §Æc biÖt lµ trong ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng bëi nÕu ho¹t ®éng nµy ph¸t triÓn th× Nhµ n­íc còng lµ ®èi t­îng nhËn ®­îc nhiÒu lîi Ých tõ sù ph¸t triÓn ®ã, v× vËy, Nhµ n­íc nªn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ho¹t ®éng nµy ngµy cµng mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho x· héi. + Nhµ n­íc cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh»m æn ®Þnh m«i tr­êng vÜ m« (kinh tÕ – chÝnh trÞ – x· héi) th«ng qua viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh»m æn ®Þnh chÝnh trÞ, x¸c ®Þnh râ chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ, h­íng ®Çu t­, t¨ng c­êng ®Çu t­, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ mét c¸ch hîp lý nh»m môc tiªu æn ®Þnh thÞ tr­êng, æn ®Þnh gi¸ c¶, duy tr× tû lÖ l¹m ph¸t ë møc cã lîi cho nÒn kinh tÕ. ViÖc Nhµ n­íc t¹o ra mét m«i tr­êng kinh tÕ – chÝnh trÞ – x· héi æn ®Þnh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, n©ng cao thu nhËp vµ møc sèng cña d©n c­, khiÕn cho kh¶ n¨ng tÝch lòy vµ tiªu dïng cña d©n c­ ngµy cµng t¨ng lªn, thóc ®Èy m¹nh mÏ t¨ng cÇu vÒ tiªu dïng. Bªn c¹nh ®ã, sù æn ®Þnh gióp cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ yªn t©m s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra hµng hãa, dÞch vô cho x· héi. - Nhµ n­íc cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh»m chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng t¨ng tû träng c«ng nghiÖp, dÞch vô, gi¶m tû träng n«ng nghiÖp trong GDP. ChuyÓn dÞch ph©n bè d©n c­ theo h­íng t¨ng tû lÖ d©n c­ ë thµnh thÞ gi¶m tû lÖ nµy ë n«ng th«n. ChuyÓn lao ®éng ë nh÷ng ngµnh cã n¨ng suÊt thÊp sang c¸c ngµnh cã n¨ng suÊt cao, gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp t¨ng møc sèng d©n c­, tõ ®ã t¹o ra cÇu hµng hãa, dÞch vô. - Nhµ n­íc cÇn cã v¨n b¶n quy ®Þnh h­íng tíi c¸c Bé, Ngµnh, Tæng C«ng ty, c¸c Doanh nghiÖp vÒ viÖc x¸c nhËn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn thuéc ®¬n vÞ m×nh vay vèn tÝn dông ë c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i. Tr¸nh t×nh tr¹ng g©y khã dÔ cho CBCNV hoÆc qu¸ dÔ d·i ®Ó hä xin x¸c nhËn nhiÒu lÇn ®i vay ë nhiÒu n¬i, g©y rñi ro cho Ng©n hµng. - Nhµ n­íc cÇn phèi hîp víi c¸c Ng©n hµng trong viÖc ®µo t¹o nguån nh©n lùc. Ngµnh Ng©n hµng ®ßi hái CBCNV cã tr×nh ®é cao, lu«n lu«n cËp nhËt vµ bæ sung kiÕn thøc cho m×nh th× míi cã thÓ theo kÞp víi sù thay ®æi cña c«ng nghÖ. C«ng nghÖ, nghiÖp vô Ng©n hµng th­êng lµ sù øng dông cña n­íc ngoµi vµo ho¹t ®éng, v× vËy Nhµ n­íc cÇn chó träng tíi viÖc ®Çu t­ c«ng nghÖ cho c¸c Ng©n hµng th«ng qua viÖc cÊp Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cö c¸n bé Ng©n hµng ®i häc tËp ë n­íc ngoµi. §ång thêi, ®Çu t­ cho gi¸o dôc trong n­íc th«ng qua viÖc ®Çu t­ cho c¸c tr­êng cã ®µo t¹o chuyªn ngµnh Ng©n hµng, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé Ng©n hµng nãi chung. 3.6.2. KiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng Nhµ n­íc NHNN lµ c¬ quan ®¹i diÖn cho Nhµ n­íc trong lÜnh vùc Ng©n hµng, trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng cña c¸c Ng©n hµng, v× vËy Ng©n hµng Nhµ n­íc ®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng nãi riªng. - NHNN cÇn sím hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p quy vÒ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng nãi riªng vµ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng nãi chung. Hoµn chØnh hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy sÏ t¹o nÒn t¶ng c¬ së cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng ph¸t triÓn. CÇn cã nh÷ng v¨n b¶n cô thÓ vÒ ®èi t­îng, lo¹i h×nh cho vay tiªu dïng, t¹o hµnh lang ph¸p lý ®Çy ®ñ, th«ng tho¸ng cho ho¹t ®éng nµy. §èi víi c¸c v¨n b¶n kh¸c th× nªn nghiªn cøu kü t×nh h×nh thÞ tr­êng vµ cã nh÷ng dù ®o¸n chÝnh x¸c xu h­íng thay ®æi cña thÞ tr­êng ®Ó ra nh÷ng v¨n b¶n chÝnh x¸c vµ cã tuæi ®êi kÐo dµi. - NHNN cÇn cã sù nç lùc trong viÖc phèi kÕt víi c¸c Bé, Ngµnh cã liªn quan trong ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng ®Ó cho ra ®êi nh÷ng Th«ng t­ liªn bé t¹o ®iÒu kiÖn ph¸p lý thuËn lîi cho ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng ph¸t triÓn. - NHNN cÇn ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin liªn Ng©n hµng. NHNN nªn t¨ng c­êng mèi quan hÖ víi c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ gi÷a c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i víi nhau, thiÕt lËp nªn mèi quan hÖ mËt thiÕt tõ ®ã n¾m b¾t th«ng tin vÒ ho¹t ®éng Ng©n hµng còng nh­ th«ng tin vÒ kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc. Trong thêi gian tíi, NHNN nªn khuyÕn khÝch tÊt c¶ c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i tham gia hÖ thèng nèi m¹ng th«ng tin liªn Ng©n hµng, hÖ thèng cho phÐp c¸c Ng©n hµng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n, trao ®æi th«ng tin vÒ ho¹t ®éng Ng©n hµng còng nh­ vÒ kh¸ch hµng víi tÊt c¶ c¸c Ng©n hµng cã tham gia nèi m¹ng. - NHNN nªn linh ho¹t h¬n n÷a trong viÖc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nh­: c«ng cô l·i suÊt, c«ng cô tû gi¸, c«ng cô dù tr÷ b¾t buéc ®Ó ho¹t ®éng cña c¸c Ng©n hµng thay ®æi kÞp víi thÞ tr­êng. - NHNN nªn hç trî, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña m×nh th«ng qua c¸c biÖn ph¸p nh­: t¨ng kh¶ n¨ng tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm trong kinh doanh cho c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i. Bªn c¹nh ®ã, NHNN còng nªn th­êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o, nh÷ng khãa häc, nh÷ng buæi nghe ý kiÕn cña c¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i vÒ nh÷ng v¨n b¶n chÝnh s¸ch mµ NHNN ®­a ra nh»m phæ biÕn nh÷ng chñ tr­¬ng míi cña NHNN tíi c¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i vµ hoµn thiÖn nh÷ng chñ tr­¬ng nµy. Cö c¸n bé cña NHNN ®i häc ë c¸c n­íc cã ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng ph¸t triÓn ®Ó häc hái kinh nghiÖm, vËn dông s¸ng t¹o vµo ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam. KÕt luËn MÆc dï ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng cña Ng©n hµng míi ®­îc triÓn khai nh­ng nã ®· kh¼ng ®Þnh vai trß tÝch cùc cña minhf kh«ng chØ ®èi víi Ng©n hµng, ng­êi tiªu dïng mµ cßn víi toµn bé nÒn kinh tÕ. T×nh tr¹ng “thiÕu ph¸t” trong nÒn kinh tÕ ®· bÞ ®Èy lïi, nÒn kinh tÕ ®¹t møc t¨ng tr­ëng cao, ®êi sèng ng­êi d©n ®­îc n©ng lªn, møc tiªu dïng më réng. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c tÝn dông ®èi vøoi Ng©n hµng nãi chung vµ tÝn dông tiªu dïng nãi riªng, Héi së Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng còng nh­ c¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i kh¸c, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· tÝch cùc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tÝn dông tiªu dïng, kh¼ng ®Þnh vai trß Ng©n hµng ®a n¨ng vµ cã chÊt l­îng phôc vô hµng ®Çu, b­íc ®Çu ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, ®ãng gãp vµo thµnh tÝch chung cña toµn ngµnh Ng©n hµng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, Héi së Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong néi bé Ng©n hµng còng nh­ m«i tr­êng kinh doanh trong viÖc më réng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng. Trong xu thÕ héi nhËp vµ më cöa cña nÒn kinh tÕ cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi vÒ mäi mÆt th× cho vay tiªu dïng lµ mét xu thÕ tÊt yÕu trong ho¹t ®éng Ng©n hµng, nã sÏ lµ mét lÜnh vùc ho¹t ®éng thu ®­îc lîi nhuËn cao cho c¸c Ng©n hµng, ®iÒu nµy ®· ®­îc kiÓm chøng t¹i c¸c n­íc ph¸t triÓn. V× vËy, viÖc ®­a ra vµ thùc hiÖn nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó më réng cho vay tiªu dïng lµ mét nhu cÇu rÊt cÇn thiÕt ®èi víi c¸c Ng©n hµng. Qua nghiªn cøu lý luËn vµ thùc tÕ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Héi së chÝnh Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng ViÖt Nam, ®­îc sù h­íng dÉn cña c« gi¸o Th.S. Ph¹m Hång V©n cïng víi c¸c c¸n bé tÝn dông cña Héi së Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng em ®· ®i vµo ph©n tÝch vµ nªu ra nh÷ng mÆt ®¹t ®­îc vµ nh÷ng cßn h¹n chÕ trong ho¹t ®éng tÝn dông tiªu dïng t¹i Héi së Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng, tõ ®ã m¹nh d¹n ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p víi mong muèn ho¹t ®éng nµy ngµy cµng ®­îc më réng t¹i Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th­¬ng gióp Ých phÇn nµo ®­îc cho Ng©n hµng vµ cho nh÷ng ng­êi cã nhu cÇu vay vèn tiªu dïng. Do cßn h¹n chÕ vÒ mÆt kiÕn thøc lý luËn còng nh­ thùc tiÔn, ®ång thêi do h¹n chÕ vÒ tµi liÖu vµ thêi gian nghiªn cøu, nhiÒu vÊn ®Ò cÊn ph©n tÝch s©u h¬n nh­ng em ch­a lµm ®­îc ®iÒu ®ã trong bµi viÕt nµy, em rÊt mong cã thÓ quay l¹i nghiªn cøu trong mét ngµy gÇn ®©y. Em rÊt mong cã ®­îc sù gãp ý, nhËn xÐt cña c¸c thÇy c«, c¸c anh chÞ c¸n bé Ng©n hµng, b¹n bÌ, nh÷ng ng­êi cã cïng niÒm ®am mª trong lÜnh vùc Ng©n hµng nãi chung vµ lÜnh vùc tÝn dông tiªu dïng nãi riªng. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Tµi liÖu tham kh¶o B¸o c¸o th­êng niªn cña Techcombank tõ n¨m 2001-2004 Gi¸o tr×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp – TS. L­u ThÞ H­¬ng Ng©n hµng Th­¬ng m¹i – Qu¶n trÞ vµ NghiÖp vô – TS. Phan ThÞ Thu Hµ - TS . NguyÔn ThÞ Thu Th¶o T¹p chÝ Ng©n hµng n¨m 2000, 2001 T¹p chÝ tµi chÝnh tiÒn tÖ n¨m 2000, 2001 LuËn v¨n tèt nghiÖp K31, K32 NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam.doc
Luận văn liên quan