Chuyên đề Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Mục Lục Lời mở đầu 1 Chương I. Cơ sở lý luận về thanh toán quốc tế 3 I. Khái niệm và vai trò của thanh toán quốc tế 3 1. Khái niệm về thanh toán quốc tế 3 2. Vai trò của thanh toán quốc tế 5 21 Vai trò của thanh toán quốc tế đối với hoạt động kinh tế quốc dân 5 22.Vại trò của thanh toán quốc tế đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 6 II. Quá trình phát triển nghiệp vụ thanh toán quốc tế. 8 1. Giai đoạn thanh toán quốc tế tự do và nhiều bên trước khủng hoảng TBCN (1929). 8 11 Tự do mua bán ngoại hối. 8 12 Vốn ngắn hạn và dài hạn tự do lưu động trên thế giới. 8 13 Tự do xuất nhập khẩu vàng. 8 14 Thị trường tự do về ngoại hối và vàng. 8 15 Thanh toán quốc tế nhiều bên. 9 2. Giai đoạn thanh toán quốc tế trong khuôn khổ hiệp định (sau 1933). 9 3Đăc. trưng của hoạt động thanh toán quốc tế trong giai đoạn hiện nay 10 31 Đồng đô la Mỹ (USD) không còn là đồng tiền chuẩn duy nhất trong thanh toán quốc tế. 10 32 Trên thế giới vẫn còn tồn tại hai chế độ quản chế ngoại hối đối đầu nhau. 11 33 Các liên minh tiền tệ, tín dụng ra đời và ngày càng có vai trò quan trọng đối với các quốc gia. 11 III. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán quốc tế. 13 1. Cán cân thanh toán quốc tế. 13 11 Khái niệm về cán cân thanh toán quốc tế. 13 12 Các hang mục của cán cân thanh toán quốc tế. 13 13 Mối quan hệ và sự điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế. 14 2. Tỷ giá hối đoái. 14 21 Khái niệm tỷ giá hối đoái. 14 22 Các loại tỷ giá. 15 23 Vai trò của tỷ giá hối đoái. 16 IV. Giới thiệu về phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. 17 1. Khái niệm về phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. 17 2Cạc bên tham gia. 18 21.Cạc bên tham gia trong phương thức tín dụng chứng từ gồm có: 18 22.Quyện lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia. 18 3. Quy trình thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ 19 4. Thư tín dụng. (LC/) 20 41 Khái niệm thư tín dụng. 20 42 Nội dung chủ yếu của một thư tín dụng. 21 43 Các loại thư tín dụng. 22 43.1.Thự tín dụng có thể huỷ bỏ (Revocable LC/) 22 43.2 Thư tín dụng không thể huỷ bỏ (Irrevocable LC/). 23 43.3.Thự tín dụng không thể huỷ bỏ có xác nhận (Confirmed irrevocable LC/). 23 43.4.Thự tín dụng không thể huỷ bỏ miễn truy đòi (Irrevocable without recourse LC/) 23 43.5 Thư tín dụng chuyển nhượng (Transferable LC/). 23 43.6.Thự tín dụng tuần hoàn (Revolving LC/). 23 43.7 Thư tín dụng giáp lưng (Back to back LC/). 24 43.8 Thư tín dụng đối ứng (Reciprocal LC/). 24 43.9 Thư tín dụng dự phòng (Stand-by LC/). 24 43.10 Thư tín dụng thanh toán dần dần về sau (Deferred payment LC/). 24 43.11 Thư tín dụng có điều khoản đỏ (Red clause LC/). 24 44 Lợi ích của thư tín dụng. 25 5. Ưu nhược điểm của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ 25 51 Ưu điểm 25 52 Nhược điểm 26 52.1 Nguyên nhân gây ra rủi ro. 26 52.2 Những rủi ro thường xảy ra. 27 Chương II. Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 30 I. Tổng quan về Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (NHNTVN) 30 1. Lịch sử hình thành NHNTVN 30 2. Cơ cấu tổ chức của NHNTVN. 31 21 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành: 33 22.Cợ cấu tổ chức bộ máy giúp việc: 33 23 Nội dung và phạm vi hoạt động của NHNT: 34 II. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNTVN 34 1. Công tác huy động vốn và sử dụng vốn 34 11.Tộng nguồn vốn 36 12 Công tác huy động vốn 36 12.1 Nguồn vốn huy động từ thị trường I 36 12.2 Nguồn vốn huy động từ trị trường II 37 13 Tình hình sử dụng vốn 37 2Tịnh hình hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Vietcombank những năm gần đây 38 3. Các hoạt động khác 40 31 Tình hình kinh doanh ngoại tệ tại Vietcombank 40 32 Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng 41 33 Công tác đối ngoại 42 34 Công nghệ ngân hàng 42 4Kệt quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank 42 III. Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại VCB. 44 1Vặn bản pháp lý quy định về hoạt động thanh toán quốc tế. 44 2. Quy trình nghiệp vụ thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại Vietcombank 45 21.Vietcombank. với trách nhiệm là ngân hàng thông báo LC/ - (Advising bank) 45 21.1 Nhận LC/ và tư vấn cho khách hàng 45 21.1.1 Nhận LC/ từ ngân hàng tại nước ngoài gửi đến và thông báo cho người hưởng lợi Việt Nam. 45 21.1.2 Nghiên cứu LC/ để tư vấn cho khách hàng tại Việt nam 46 21.2 Sửa đổi LC/ 47 22 Vietcombank với trách nhiệm là ngân hàng thương lượng trong thanh toán xuất khẩu ( the negotiating bank) 48 22.1 Nhận chứng từ do khách hàng gửi đến và kiểm tra chứng từ 48 22.1.1 Kiểm tra hối phiếu ( drafts, bill of exchange ) 49 22.1.2 Kiểm tra hoá đơn thương mại ( commercial invoice) 50 22.1.3 Kiểm tra vận đơn (transport document) 50 22.1.4 Kiểm tra bảo hiểm đon+ insurance policy) 51 22.1.5 Kiểm tra các loại chứng từ khác 51 22.2 Gửi bộ chứng từ đòi tiền 52 22.3 Thanh toán LC/ 53 22.3.1 Chiết khấu truy đòi (negotiate) 54 22.3.2 Chiết khấu miễn truy đòi 55 3. Tình hình hoạt động thanh toán xuất khẩu tại Vietcombank theo phương thức tín dụng chứng từ (TDCT) 56 31 Doanh số, tỷ trọng của phương thức TDCT so với phương thức khác trong thanh toán xuất khẩu tại Vietcombank 57 32 Tình hình thị trường Vietcombank tham gia thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ 59 33.Tịnh hình khách hàng. 61 34.Tịnh hình các mặt hàng xuất khẩu được thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ qua Vietcombank 63 IV. Đánh giá hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Vietcombank 64 1. Các thành công mà Vietcombank đã đạt được 64 2. Những vướng mắc khó khăn 66 21.Khọ khăn trong quy trình nghiệp vụ thanh toán xuất khẩu bằng LC/ 66 22 Các khó khăn từ phía ngân hàng 67 3. Những vấn đề đặt ra cần hoàn thiện 69 31.Quạn điểm về xu thế hội nhập quốc tế của hoạt động thanh toán quốc tế 69 32 Nhìn nhận thanh toán quốc tế là một dichvu. trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng 69 33.Dưa. vào yếu tố ngân hàng để đưa ra giải pháp 70 Chương III. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Vietcombank 71 I. Phương hướng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Vietcombank trong thời gian tới 71 II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Vietcombank 73 1Hoạn thiện quy trình thanh toán tín dụng chứng từ hàng xuất 73 11.Quỵ định về kiểm tra LC/ 73 12.Bộ sung một số quy định về việc thực hiện các loại LC/ 73 13. Thời gian làm thủ tục thanh toán 73 2. Phát triển thêm một số nghiệp vụ thanh toán 74 21 Triển khai nghiệp vụ chiết khấu chứng từ 74 22 Thực hiện thanh toán trả tiền ngay đối với thanh toán xuất khẩu 75 23 Thực hiện thanh toán theo đúng ngày giá trị 76 3Phạt triển đòng bộ các dịch vụ ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh. 73 31.Tại trợ xuất khẩu 77 32.Mụa bán ngoại tệ 77 33.Tự vấn thương mại 77 4Thưc. hiện một chính sách khách hàng hấp dẫn, phân tích đối thủ cạnh tranh và áp dụng marketing ngân hàng và hoạt động thanh toán xuất khẩu 77 5Mợ rộng và nâng cao quan hệ đối ngoại. 78 6Tặng cường công tác tổ chức và đào tạo cán bộ. 78 7Đội mới công nghệ ngân hàng, ứng dụng các công nghệ hiện đại nhàm nâng cao chất lương, hiệu quả thanh toán. 79 III. Một số kiến nghị 81 1Môt. số kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 81 2. Một số kiến nghị đối với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 82 3. Một số kiến nghị đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu 82 Kết Luận 84 Tài liệu tham khảo 85 Lời nói đầu Sau hơn 15 năm thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế, hội nhập và phát triển. Kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn. Có được những thành tựu đó một phần la do công đóng góp của hoạt động xuất nhập khẩu. Trong thời gian qua, hoạt động xuất khẩu đã đem về cho đất nước lượng ngoại tệ đáng kể, góp phần tăng dự trữ ngoại tệ, trang trải một phần cho nhu cầu nhập khẩu, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, đưa nước ta hội nhập với nền kinh tế khu vực và trên thế giới. Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam không thể đạt được những thành tựu như vậy nếu không có sự hậu thuẫn từ phía các ngân hàng thương mại, trong đó không thể kể đến Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Thanh toán quốc tế nói chung và thanh toán xuất khẩu nói riêng luôn là thế mạnh của NHNTVN. Hiện nay, trong các phương thức thanh toán quốc tế, phương thức thanh toán tín dụng chứng từ được xem là phương thức thanh toán thông dụng và an toàn nhất. Với quy trình nghiệp vụ chặt chẽ, trang thiết bị hiện đại và quan trọng hơn cả là đội ngũ thanh toán viên được trang bị đầy đủ kiến thức, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, NHNTVN luôn duy trì được vị trí của mình là ngân hàng có bề dày kinh nghiệm nhất và là ngân hàng chiếm tỷ trọng cao nhất trong cả nước về doanh số thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ. Qua quá trình thực tập tại NHNTVN, được làm quen và tìm hiểu về hoạt động thanh toán xuất khẩu của ngân hàng, em đặc biệt chú ý đến phương thức tín dụng chứng từ. Nhằm đưa ra một vài giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác thanh toán xuất khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại NHNTVN và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, em chọn đề tài: " Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam" làm chuyên đề thực tập cho mình. Kết cấu chuyên đề gồm 3 phần: Chương I: Cơ sở lý luận khoa học về thanh toán quốc tế Chương II: Thực trạng hoạt động thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chương III: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh toán xuất khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Với thời gian thực tập 4 tháng và vốn kiến thức tĩch luỹ được còn hạn chế, bởi vậy chuyên đề thực tập của em còn nhiều thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý của các thầy giáo và các cán bộ phòng thanh toán xuất khẩu -VCB. Để hoàn thành chuyên đề thực tập này, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ Phòng thanh toán xuất khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương trung ương và sự hướng dẫn, bảo ban tận tình của thầy giáo PGSTS. Nguyễn Duy Bột và thầy giáo ThS. Nguyễn Trọng Hà.

doc121 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 1632 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g ch¾c cho ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng, gióp cho ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc nµy ®­îc lµnh m¹nh, an toµn vµ hiÖu qu¶. LuËt Ng©n hµng ®· t¹o ®iÒu kiÖn thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi, ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trong c¶ n­íc, t¨ng doanh sè thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu. -Do biÕn ®éng m¹nh trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi, ®Æc biÖt lµ víi nghiÖp vô mua b¸n ngo¹i tÖ, ngµy 14.2.1998, QuyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý ngo¹i tÖ ®· cã hiÖu lùc thi hµnh. 2. Nh÷ng v­íng m¾c khã kh¨n Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc, Vietcombank ®ang gÆp nh÷ng khã kh¨n cÇn ph¶i kh¾c phôc nh»m ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt khÈu theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ. 2.1.Khã kh¨n trong quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n xuÊt khÈu b»ng L/C *§èi víi c¸c th­ tÝn dông xuÊt khÈu -L/C ®­îc më b»ng th­ hoÆc x¸c nhËn b»ng th­ gÇn nh­ tíi 90% sai mÉu ch÷ ký hoÆc kh«ng cã ch÷ ký ®¨ng ký nªn ph¶i ®iÖn yªu cÇu x¸c nhËn b»ng Telex cã m·. Víi nh÷ng ng©n hµng mµ Vietcombank cã quan hÖ ®¹i lý th× viÖc x¸c nhËn mÉu ch÷ ký kh«ng khã kh¨n l¾m song víi nh÷ng ng©n hµng mµ kh«ng cã quan hÖ ®¹i lý th× ph¶i x¸c nhËn qua mét ng©n hµng thø ba, cã khi ng©n hµng nµy ®ång ý x¸c nhËn nh­ng cã khi hä l¹i kh«ng ®ång ý x¸c nhËn nªn l¹i ph¶i nhê mét ng©n hµng kh¸c. Cã nh÷ng L/C hoÆc söa ®æi L/C ph¶i sau hµng th¸ng míi th«ng b¸o ®­îc. Kh¸ch hµng trong n­íc cÇn L/C ®Ó giao hµng nh­ng kh«ng cã nªn hä bÞ lç chuyÕn hµng, thËm chÝ cã L/C kh«ng th«ng b¸o ®­îc ph¶i göi tr¶ l¹i cho ng©n hµng më, tèn kÐm tiÒn ®iÖn phÝ, kh«ng thu l¹i ®­îc cña bªn më còng nh­ bªn h­ëng. -NhiÒu L/C kh«ng th«ng b¸o ®­îc cho kh¸ch hµng v× kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó th«ng b¸o hoÆc ng­êi h­ëng kh«ng nhËn L/C, Vietcombank ®ßi l¹i ®iÖn phÝ vµ phÝ giao dÞch th× hÇu nh­ ng©n hµng më L/C kh«ng tr¶. *Sai sãt chøng tõ - lçi chñ yÕu tõ phÝa c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu Ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ trong thanh to¸n xuÊt khÈu rÊt coi träng ®Õn bé chøng tõ ®­îc lËp vµ göi tíi ng©n hµng. Ng©n hµng thanh to¸n chØ dùa trªn c¬ së tÝnh chÝnh x¸c vµ sù phï hîp gi÷a c¸c chøng tõ còng nh­ sù phï hîp cña c¸c chøng tõ víi L/C ®Ó thùc hiÖn thanh to¸n tiÒn hµng. Tuy nhiªn, hiÖn nay t×nh tr¹ng sai sãt chøng tõ cßn kh¸ phæ biÕn, nã lµm ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng thanh to¸n cña ng©n hµng c¶ vÒ thêi gian còng nh­ chi phÝ. T×nh tr¹ng nµy cßn phæ biÕn lµ do tr×nh ®é nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cßn h¹n chÕ, c¸c doanh nghiÖp nµy cßn thiÕu hiÓu biÕt vÒ c¸c nguyªn t¾c lËp bé chøng tõ thanh to¸n còng nh­ thiÕu hiÓu biÕt vÒ c¸c th«ng lÖ quèc tÕ trong giao dÞch th­¬ng m¹i quèc tÕ... C¸c sai sãt chñ yÕu lµ sai sãt vÒ hèi phiÕu, ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i, vËn ®¬n… C¸c chøng tõ cã sai sãt khi göi ®i ®ßi tiÒn ë ng©n hµng hoµn tr¶ th­êng bÞ bªn b¹n b¾t lçi, chËm thanh to¸n vµ cã khi trõ tiÒn vµo tiÒn hµng. Do nh÷ng lçi ®ã, khi göi chøng tõ ®i ®ßi thanh to¸n, Vietcombank ph¶i chê ng©n hµng më L/C chÊp nhËn thanh to¸nvµ v× thÕ thêi gian thanh to¸n bÞ kÐo dµi, ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ vµ g©y khã kh¨n cho Vietcombank. Sai sãt chøng tõ lµ hiÖn t­îng phæ biÕn nhÊt hiÖn nay trong c«ng t¸c thanh to¸n xuÊt khÈu b»ng ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ. §Ó cã thÓ ®Èy nhanh tèc ®é còng nh­ thêi gian thanh to¸n cho mét bé chøng tõ ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ph¶i n©ng cao h¬n n÷a tr×nh ®é nghiÖp vô trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, cã kü n¨ng lËp mét bé chøng tõ hoµn h¶o, phôc vô cho viÖc thanh to¸n xuÊt khÈu ®­îc nhanh chãng h¬n. 2.2.Khã kh¨n tõ phÝa ng©n hµng -ViÖc kiÓm tra chøng tõ hiÖn nay ë Vietcombank cã nh÷ng quan ®iÓm tr¸i ng­îc nhau: cã kh¸ch hµng muèn Vietcombank kh«ng ®­îc b¾t lçi hä v× nh­ vËy lµ g©y khã dÔ cho hä. Cã kh¸ch hµng l¹i cho r»ng ng©n hµng ph¶i kiÓm tra vµ ng¨n chÆn mäi sai sãt, ph¸t hiÖn tÊt c¶ c¸c ®iÒu bÊt hîp lÖ tr­íc khi göi chøng tõ ®i n­íc ngoµi. §iÒu nµy lµm cho c¸n bé Vietcombank còng kh«ng biÐt ph¶i gi¶i thÝch nh­ thÕ nµo cho thÝch hîp v× trong UCP 500 còng chØ qui ®Þnh ng©n hµng kiÓm tra mét c¸ch hîp lý chøng tõ chø kh«ng chØ ra thÕ nµo ®­îc coi lµ hîp lý. NÕu x¶y ra tranh chÊp gi÷a c¸c bªn th× c¸c c¸n bé ng©n hµng sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. -VÒ chiÕt khÊu chøng tõ, quy tr×nh nghiÖp vô quy ®Þnh "khi chøng tõ phï hîp, ng©n hµng më L/C cã uy tÝn, kh¸ch hµng cã tÝn nhiÖm, cam kÕt hoµn tr¶ ...", nh÷ng quy ®Þnh nµy rÊt trõu t­îng, kh«ng cã chØ tiªu cô thÓ nªn nhiÒu khi g©y r¾c rèi cho c«ng t¸c thanh to¸n. -ViÖc ®ßi tiÒn ng©n hµng hoµn tr¶ kh¸c ng©n hµng më L/C còng gÆp nhiÒu khã kh¨n. NÕu chøng tõ cã phï hîp th× viÖc ®ßi tiÒn thuËn lîi, song trªn thùc tÕ th× c¸c chøng tõ hµng xuÊt cã tíi 80% lµ sai sãt nªn khi göi chøng tõ ®i ®ßi tiÒn ph¶i chê ng©n hµng më chÊp nhËn thanh to¸n míi ®­îc ®ßi tiÒn ng©n hµng hoµn tr¶. ViÖc ®ßi tiÒn ng©n hµng hoµn tr¶ trong tr­êng hîp nµy bÞ chËm trÔ, tèn kÐm tiÒn ®iÖn phÝ, ngoµi ra v× chøng tõ cã sai sãt nªn bÞ ng©n hµng më trõ phÝ sai sãt. V× vËy, cã nh÷ng bé chøng tõ cã trÞ gi¸ Ýt, khi thanh to¸n xong th× kh«ng ®ñ ®Ó tr¶ c¸c chi phÝ. -C¸c lo¹i h×nh nghiÖp vô míi ch­a ®­îc qui tr×nh ho¸ vµ v¨n b¶n ho¸, dÉn tíi t×nh tr¹ng thiÕu chÆt chÏ vÒ mÆt ph¸p lý. -Kü n¨ng xö lý nghiÖp vô cña c¸n bé thanh to¸n cßn bÊt cËp so víi yªu cÇu ph¸t triÓn vµ më réng cña thanh to¸n quèc tÕ. NhËn thøc cña c¸n bé Vietcombank vÒ quan hÖ kinh doanh gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng cßn cã nh÷ng vÊn ®Ò ch­a thùc sù lµm hµi lßng kh¸ch hµng. -Tuy ®· cã m¹ng l­íi h¬n 1300 ng©n hµng ®¹i lý ë h¬n 85 quèc gia trªn thÕ giíi nh­ng thùc sù lµ vÉn ch­a ®ñ cho ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt khÈu cña Vietcombank. HiÖn nay, cã nhiÒu ng©n hµng mµ Vietcombank cã quan hÖ thanh to¸n nh­ng kh«ng cã quan hÖ ®¹i lý cho nªn rÊt khã kh¨n trong viÖc x¸c ®Þnh tÝnh ch©n thËt cña L/C còng nh­ trong viÖc ®ßi tiÒn c¸c ng©n hµng mµ Vietcombank kh«ng cã quan hÖ ®¹i lý. -§Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cña kh¸ch hµng trong n­íc, nhiÒu khi ®· xö lý nghiÖp vô tho¸t ly khái tËp qu¸n th«ng lÖ quèc tÕ dÉn ®Õn viÖc ng©n hµng vi ph¹m UCP 500 lµm ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn cña Vietcombank trªn th­¬ng tr­êng. -ThiÕu sù phèi hîp chÆt chÏ vµ ®ång bé c¸c kh©u nghiÖp vô trong ng©n hµng, nhÊt lµ tÝn dông vµ thanh to¸n trong viÖc thu hót vµ rµng buéc kh¸ch hµng. NhiÒu kh¸ch hµng muèn thanh to¸n chøng tõ hµng xuÊt t¹i Vietcombank nh­ng hä kh«ng vay ®­îc t¹i Vietcombank mµ ph¶i vay ë c¸c ng©n hµng kh¸c nªn b¾t buéc hä ph¶i xuÊt tr×nh chøng tõ t¹i ng©n hµng hä vay. -VÒ mÆt quan hÖ ®¹i lý ng©n hµng: bªn c¹nh nh÷ng ng©n hµng ®¹i lý thanh to¸n nhanh, ®óng h¹n cßn cã nh÷ng ng©n hµng ch­a thiÖn chÝ trong viÖc hç trî lÉn nhau mµ thiªn vÒ b¶o vÖ quyÒn lîi cña kh¸ch hµng trong n­íc b»ng mäi gi¸, nhiÒu khi cè t×nh b¾t lçi ®Ó tr¸nh rñi ro hoÆc kÐo dµi thêi gian chËm thanh to¸n, ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn tèc ®é t¨ng tr­ëng còng nh­ hiÖu qu¶ xö lý c«ng viÖc cña Vietcombank. -VÒ c«ng t¸c kh¸ch hµng: +Quan hÖ víi kh¸ch hµng vÉn cßn mang tÝnh bao cÊp ,mét sè c¸n bé vÉn cßn hiÖn t­îng thiÕu niÒm në, thiÕu tËn t×nh, ch­a khÈn tr­¬ng cßn ®Ó kh¸ch phµn nµn nh­ hiÖn t­îng chuyÒn tiÒn ®i ®Õn , thanh to¸n ch­a nhanh. +VÉn cßn hiÖn t­îng tù ®éng ®Æt ra yªu cÇu víi kh¸ch hµng khi ch­a ®­îc phÐp cña c¸n bé phô tr¸ch... +Ch­a cã nh÷ng gi¶i ph¸p xö lý t×nh thÕ linh ho¹t c¸c c«ng cô phÝ, l·i suÊt, møc ký quü cÇn ®ßi hái cã sù tham gia cña nhiÒu phßng ban chuyªn m«n +Ch­a cã ®Çu mèi hoÆc mét ®Þa chØ tËp trung gióp kh¸ch hµng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh khi cÇn cã sù phèi hîp cña nhiÒu phßng +Ch­a dµnh nhiÒu thêi gian b¸m s¸t vµ t­ vÊn cho kh¸ch hµng c¸c gi¶i ph¸p xö lý t×nh huèng ®èi víi c¸c bé chøng tõ khi gÆp khã kh¨n hoÆc ch­a cung cÊp th«ng tin th­êng xuyªn vÒ c¸c t×nh h×nh l·i suÊt, tû gi¸, diÔn biÕn vÒ c¸c ®ång tiÒn trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh quèc tÕ ®Ó kh¸ch hµng cã nh÷ng biÖn ph¸p tr¸nh rñi ro trong ®ång tiÒn thanh to¸n… +Ch­a cã biÖn ph¸p khuyÕn khÝch b»ng mäi h×nh thøc ®èi víi c¸c NH më c¸c th«ng b¸o t¹i Vietcombank +Ch­a th­êng xuyªn cã nh÷ng khuyÕn m¹i ®èi vêi c¸n bé giao dÞch hoÆc nh÷ng kh¸ch hµng mang ®Õn dÞch vô sinh lêi cho Vietcombank. 3. Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra cÇn hoµn thiÖn Nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n, v­íng m¾c cÇn hoµn thiÖn ®· ®­îc nªu lªn vµ ph©n tÝch râ nguyªn nh©n ë phÇn trªn, nh­ng ®Ó ®­a ra ®­îc nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Vietcombank th× cÇn ph¶i dùa trªn mét sè quan ®iÓm sau: 3.1.Quan ®iÓm vÒ xu thÕ héi nhËp quèc tÕ cña ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ §iÒu kiÖn quan träng ®Ó thùchiÖn th¾ng lîi c«ng cuéc c¶i tæ nÒn kinh tÕ cña n­íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay vµ ®Ó héi nhËp vµo céng ®ång thÕ giíi lµ mäi ho¹t ®éng kinh tÕ, chÝnh trÞ , x· héi cña ®Êt n­íc dÇn dÇn ph¶i ®­îc quèc tÕ ho¸. Trong lÜnh vùc kinh tÕ quèc tÕ, ho¹t ®éng t thanh to¸n còng kh«ng lµ mét ngo¹i lÖ. TÝnh chÊt quèc tÕ ho¸ ®Æt ra ®èi víi tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc nh÷ng yªu cÇu vÒ néi dung vµ gi¶i ph¸p kh«ng gièng nhau. §èi víi thanh to¸n quèc tÕ, tÝnh chÊt nµy ®ßi hái sù kÕt hîp ®ång bé gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp cã liªn quan, c¸c chñ thÓ tham gia vµo ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ, ®Ó ho¹t ®éng nµy tiÕn tíi c¸c môc tiªu nh­: HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng, Tiªu chuÈn ho¸ th«ng tin vµ c¸c chøng tõ thanh to¸n, §ång bé ho¸ tr×nh tù nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ, §ång nhÊt ho¸ c¸c qui ph¹m ph¸p lý vµ tËp qu¸n vÒ thanh to¸n quèc tÕ gi÷a c¸c n­íc. 3.2. Nh×n nhËn thanh to¸n quèc tÕ lµ mét dÞchvô trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng Thanh to¸n quèc tÕ lµ bé phËn cÊu thµnh trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu, lµ bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong viÖc ®¸nh gi¸ hiÖuqu¶ kinh tÕ cñ méthîp ®ång ngo¹i th­¬ng. Kh«ng cã thanh to¸n quèc tÕ th× kh«ng cã ®iÓm kÕt thóc cña bÊt kú mét ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i nµo. Tõ tr­íc ®Õn nay, thanh to¸n quèc tÕ vÉn ®­îc biÕt ®Õn nh­ lµ trung t©m thanh to¸n cña nÒn kinh tÕ, lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô chÝnh vµ ®Çu tiªn cña ng©n hµng th­¬ng m¹i ®Ó t¹o ra lîi nhuËn vµ phôc vô l­u th«ng hµng ho¸. Trªn thùc tÕ,thu nhËp tõ ho¹t ®éng thanh to¸n chØ chiÕm tû lÖ nhá trong tæng thu nhËp cña ng©n hµng, song nÕu ng©n hµng nµo cã dÞch vô thanh to¸n quèc tÕ t«t sÏ lËp tøc kÐo theo ho¹t ®éng ®Çu t­ tÝn dông vµ kinh doanh ngo¹i tÖ rÊt ph¸t triÓn. Do vËy, chóng ta cÇn nh×n nhËn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña ng©n hµng nh­ lµ mét dÞchvô th«ng th­êng cÇn ph¸t triÓn vµ ®Èy m¹nh. Coi ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ nh­ lµ c«ng cô, nh­ lµ vò khÝ ®Ó ®Èy m¹nh, ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña ng©n hµng nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ mét c¸ch tèi ­u nhÊt. V× thÕ, thanh to¸n quèc tÕ ph¶i lµ c«ng cô s¾c bÐn, nhanh nh¹y, phï hîp víi mäi chÝnh s¸ch, mäi ph­¬ng thøc giao dÞch, mäi giai ®o¹n ph¸t triÓn, ph¶i lµ mét dÞchvô hiÖn ®¹i ho¸, chÝnh x¸c, cã gi¸ c¶ c¹nh tranh, phôc vô thiÕt thùc cho nhu cÇu xuÊt nhËp khÈu cña ®Êt n­íc vµ ®æi míi ho¹t ®éng kinh tÕ cña ®Êt n­íc. 3.3.Dùa vµo yÕu tè ng©n hµng ®Ó ®­a ra gi¶i ph¸p Ng©n hµng lµ mét tæ chøc kinh tÕ ®Æc biÖt. S¶n phÈm ng©n hµng t¹o ra kh«ng ph¶i hµng ho¸ mµ lµ cung øng c¸c dÞchvô ng©n hµng, lµ ng­êi trung gian phôc vô c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng trong lÜnh vùc tiÒn tÖ, tÝn dông vµ thanh to¸n quèc tÕ. Nh­ vËy, víi thanh to¸n quèc tÕ -mét s¶n phÈm dÞch vô quan träng trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng- cÇn ph¶i ¸p dông c¸c kü n¨ng marketing nh»m ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. Ng©n hµng cã nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n kh¸c víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Víi ba chøc n¨ng c¬ b¶n lµ trung t©m tÝn dông, trung t©m thanh to¸n, trung t©m tiÒn mÆt cña nÒn kinh tÕ ®· t¹o ra cho ng©n hµng nh÷ng kh¶ n¨ng kinh doanh ®Æc biÖt song nhiÒu m¹o hiÓm. HiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng ng©n hµng, kh¶ n¨ng sinh tån hay thÊt b¹i cña ng©n hµng phô thuéc chñ yÕu vµo kh¸ch hµng, vµo sù tÝn nhiÖm cña c¶ ng­êi göi tiÒn vµ ng­êi vay tiÒn còng nh­ nh÷ng ng­êi sö dông dÞchvô. §©y chÝnh lµ c¬ së ®Ó h×nh thµnh marketing ng©n hµng, tõ ®ã ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng cña mäi s¶n phÈm dÞchvô mµ ng©n hµng cung øng. Ch­¬ng III. Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ t¹i Vietcombank I. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ t¹i Vietcombank trong thêi gian tíi Nh×n nhËn l¹i con ®­êng ®· ®i qua trong c¸c n¨m tr­íc, Vietcombank ®· cã ®­îc cho m×nh nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u trong c¸c ho¹t ®éng nãi chung vµ ®èi víi ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt khÈu nãi riªng. Lµ mét ng©n hµng ®Çu ngµnh trong hÖ thèng c¸c ng©n hµng tham gia ho¹t ®éng ®èi ngo¹i, Vietcombank ®· t¹o dùng cho m×nh mét vÞ thÕ kh¸ v÷ng ch¾c kh«ng chØ ë trong n­íc mµ c¶ trªn tr­êng quèc tÕ. Víi uy tÝn, kinh nghiÖm cña m×nh trong lÜnh vùc thanh to¸n quèc tÕ, Vietcombank lu«n lµ ng©n hµng chiÕm tû träng lín nhÊt vÒ doanh sè thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu trong c¶ n­íc. §Ó duy tr× vÞ thÕ cña m×nh, Vietcombank ®· v¹ch ra ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cho m×nh trong thêi gian tíi. -TiÕp tôc thùc hiÖn ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña Vietcombank theo ph­¬ng ch©m "An toµn-HiÖu qu¶-Ph¸t triÓn", c¨n cø vµo môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña Nhµ n­íc n¨m 2000 vµ nhiÖm vô cña ngµnh ng©n hµng.§Æc biÖt víi xu thÕ toµn cÇu ho¸ nh­ hiÖn nay, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu lu«n lµ ®iÓm nhÊn trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Vietcombank ph¶i thÓ hiÖn tèt vai trß cña m×nh trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi nãi chung còng nh­ trong ho¹t ®éng ng©n hµng nãi riªng. -Duy tr× thÕ m¹nh trong thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu, phÊn ®Êu gi÷ v÷ng thÞ phÇn thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu trong ®iÒu kiÖn ngµy cµng cã nhiÒu ng©n hµng th­¬ng m¹i tham gia vµo lÜnh vùc nµy. -T¨ng c­êng mèi quan hÖ víi c¸c ng©n hµng ®¹i lý s½n cã, thiÕt lËp c¸c quan hÖ ®¹i lý víi c¸c ng©n hµng t¹i nh÷ng thÞ tr­êng míi cña hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam. Ngoµi ra, Vietcombank cßn hîp t¸c víi mét sè ng©n hµng n­íc ngoµi ®Ó ®Çu t­ vèn d­íi d¹ng liªn doanh, liªn kÕt, lËp chiÕn l­îc më réng m¹ng l­íi cña m×nh ë n­íc ngoµi d­íi h×nh thøc c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn. -KÞp thêi th¸o gì nh÷ng v­íng m¾c trong thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Vietcombank ®Ó gi÷ v÷ng ®éi ngò kh¸ch hµng truyÒn thèng, thu hót thªm kh¸ch hµng míi ®Ó n©ng cao doanh sè thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu nãi chung vµ doanh sè thanh to¸n xuÊt khÈu nãi riªng. -KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng Nhµ n­íc vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh vÒ thanh to¸n quèc tÕ, bæ sung biÓu phÝ thanh to¸n qua ng©n hµng phï hîp víi møc ®é ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n cña ng©n hµng th­¬ng m¹i,phï hîp víi møc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ. -DÉn ®Çu vÒ c«ng nghÖ thanh to¸n quèc tÕ ®Ó trë thµnh mét ng©n hµng hiÖ ®¹i víi c¸c c«ng cô thanh to¸n ®a d¹ng, víi chÊt l­îng dÞch vô cao, nhanh chãng, an toµn. PhÊn ®Êu hoµn thiÖn tiªu chuÈn ho¸ vÒ c«ng nghÖ thanh to¸n quèc tÕ theo tiªu chuÈn qu¶n lý chÊt l­îng quèc tÕ (ISO 9000) -Th­êng xuyªn tæ chøc nghiªn cøu c¸c tËp qu¸n vÒ thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô trao ®æi kinh nghiÖm vµ rót ra bµi häc kinh nghiÖm ®Ó n©ng cao chÊt l­îng, ®¶m b¶o an toµn trong thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn lµ thÕ, tuy nhiªn trong thùc tÕ Vietcombank hiÖn ®ang ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n hiÖn h÷u vµ tiÒm Èn ®a chiÒu cña qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. §ã lµ sù ®ßi hái Vietcombank ph¶i ph¸t triÓn nhanh h¬n ®Ó theo kÞp sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng vÒ c¬ cÊu tæ chøc, vÒtµi chÝnh vµ c¶ vÒ c«ng nghÖ. §©y lµ nh÷ng th¸ch thøc mµ nÕu kh«ng cã gi¶i ph¸p h÷u hiÖu sÏ trë thµnh nguy c¬ to lín khi thÞ tr­êng tµi chÝnh ViÖt Nam tiÕp tôc ph¸t triÓn trªn nh÷ng tÇm cao míi, khi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hoµ nhËp vµo xu thÕ tÊt yÕu cña thêi ®¹i lµ héi nhËp khu vùc vµ toµn cÇu. II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ t¹i Vietcombank Qua nghiªn cøu vµ ph©n tÝch ë trªn, ®· cho thÊy t×nh h×nh thanh to¸n xuÊt khÈu t¹i Vietcombank còng nh­ nguyªn nh©n cña nã. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng trªn th­¬ng tr­êng, gi÷ v÷ng ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trong lÜnh vùc thanh to¸n xuÊt khÈu, Vietcombank cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p, nh÷ng h­íng ®i ®óng ®¾n nh»m hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn c«ng t¸c thanh to¸n xuÊt khÈu theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ. Sau ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn ph­¬ng thøc thanh to¸n xuÊt khÈu theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ ë Vietcombank. 1.Hoµn thiÖn quy tr×nh thanh to¸n tÝn dông chøng tõ hµng xuÊt Nh­ ®· thÊy trong ch­¬ng II, mét trong c¸c yÕu tè g©y khã kh¨n cho viÖc thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n chÝnh lµ sù thiÕu hôt vÒ hÖ thèng v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn quy tr×nh nghiÖp vô. Do vËy cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu chØnh c¸c v¨n b¶n nµy trªn c¬ së c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn vÒ thanh to¸n quèc tÕ cña Ng©n hµng Nhµ n­íc. Trong quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n xuÊt khÈu b»ng ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ cÊn bæ sung mét sè vÊn ®Ò sau: 1.1.Quy ®Þnh vÒ kiÓm tra L/C Mét sè yÕu tè cña L/C cÇn kiÓm tra nh­: sè L/C, ngµy më L/C, ®Þa ®iÓm më L/C, thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C…®ã lµ c¸c yÕu tè mµ c¸c thanh to¸n viªn cÇn kiÓm tra nh­ng ch­a ®­îc ®­a vµo quy ®Þnh vÒ quy tr×nh nghiÖp vô nªn viÖc kiÓm tra hiÖn nay cßn phô thuéc vµo yÕu tè chñ quan cña c¸c thanh to¸n viªn. 1.2.Bæ sung mét sè quy ®Þnh vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c lo¹i L/C CÇn bæ sung thªm mét sè lo¹i L/C kh¸c ngoµi L/C kh«ng huû ngang vµ tr¶ ngay mµ hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu ViÖt Nam ®ang cã nhu cÇu sö dông. -L/C chuyÓn nh­îng: c¸ch chuyÓn nh­îng, c¸ch th«ng b¸o, h×nh thøc xuÊt tr×nh chøng tõ. -L/C cã ®iÒu kho¶n ®á: ®iÒu kiÖn ®Ó Vietcombank tiÕn hµnh øng tiÒn tr­íc cho doanh nghiÖp xuÊt khÈu tr­íc khi xuÊt tr×nh thñ tôc, sè tiÒn øng tr­íc vµ h×nh thøc truy ®ßi sè tiÒn ®ã. -L/C tuÇn hoµn: c¸ch xö lý lo¹i L/C nµy. 1.3 Thêi gian lµm thñ tôc thanh to¸n Thêi gian lµm thñ tôc thanh to¸n L/C t¹i Vietcombank ch­a ph¶i lµ nhanh. Kh¸ch hµng ph¶i tiÕp xóc víi nhiÒu phßng ban nh­: phßng kinh doanh, phßng thanh to¸n xuÊt khÈu , phßng ngo¹i hèi…Do ®ã h¹n chÕ tÝnh phôc vô kÞp thêi ¶nh h­ëng ®Õn c¬ héi kinh doanh cña kh¸ch hµng. V× thÕ cÇn ph¶i kh¾c phôc b¨ng c¸ch t¨ng c­êng sù phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban, ®¬n gi¶n ho¸ mét c¸ch tèi ®a thñ tôc thanh to¸n. Quy tr×nh thanh to¸n lµ nh©n tè trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c thanh to¸n tÝn dông chøng tõ. Trong ho¹t déng thanh to¸n xuÊt khÈu, Vietcombank ®ãng vai trß lµ ng©n hµng phôc vô ng­êi xuÊt khÈu, ng©n hµng th«ng b¸o L/C, ng©n hµng thu hé tiÒn cho ng­êi xuÊt khÈu …V× thÕ Vietcombank cÇn ph¶i nghiªn cøu, ph©n tÝch vµ t×m ra c¸c biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh thanh to¸n ®Ó tõ ®ã h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt c¸c rñi ro cã thÎxÈy ra trong qu¸ tr×nh thanh to¸n . 2. Ph¸t triÓn thªm mét sè nghiÖp vô thanh to¸n 2.1. TriÓn khai nghiÖp vô chiÕt khÊu chøng tõ Yªu cÇu ®Ó cã thÓ chiÕt khÊu miÔn truy ®ßi bé chøng tõ xuÊt tr×nh theo L/C lµ bé chøng tõ ®ã ph¶i hoµn h¶o, kh¸ch hµng cã quan hÖ l©u dµi víi Vietcombank, ng©n hµng tr¶ tiÒn ph¶i lµ ng©n hµng cã uy tÝn trong quan hÖ thanh to¸n víi Vietcombank. HiÖn nay, Vietcombank Ýt thùc hiÖn h×nh thøc chiÕt khÊu miÔn truy ®ßi nµy, mÆc dï bé chøng tõ hoµn h¶o phï hîp víi yªu cÇu cña Vietcombank. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña t×nh tr¹ng nµy lµ do Vietcombank vÉn ch­a hoµn toµn tin t­ëng vµo kh¸ch hµng, do Vietcombank kh«ng n¾m v÷ng kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ uy tÝn cña ng©n hµng më L/C . MÆt kh¸c, ®©y còng lµ mét thãi quen ch­a cã ®éng lùc ®Ó thay ®æi. HiÖn nay, trong quy tr×nh nghiÖp vô cña Vietcombank cã h­íng dÉn c¸ch thùc hiÖn h×nh thøc chiÕt khÊu miÔn truy ®ßi, nh­ng l·i suÊt chiÕt khÊu vµ møc phÝ dÞch vô cho h×nh thøc chiÕt khÊu nµy ch­a ®­îc qui ®Þnh. TriÓn khai nghiÖp vô chiÕt khÊu chøng tõ, Vietcombank mét mÆt thùc hiÖn ®óng theo uû quyÒn cña ng©n hµng më L/C víi vai trß lµ ng©n hµng ®­îc chØ ®Þnh th­¬ng l­îng chøng tõ, mÆt kh¸c, Vietcombank cã thÓ tµi trî xuÊt khÈu cho kh¸ch hµng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ an toµn. Thùc chÊt cña viÖc chiÕt khÊu chøng tõ lµ tµi trî xuÊt khÈu, lµ viÖc cung cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng víi bé chøng tõ hoµn h¶o lµm ®¶m b¶o. VËy mµ, so víi viÖc lËp mét hå s¬ xin vay vèn, th× viÖc lËp mét bé chøng tõ hoµn h¶o ®¬n gi¶n h¬n, thñ tôc rót vèn còng nhanh chãng vµ thuËn tiÖn h¬n. ChiÕt khÊu miÔn truy ®ßi cã ­u ®iÓm lµ thanh to¸n ngay tiÒn hµng cho ng­êi h­ëng, ®¶m b¶o ch¾c ch¾n viÖc thu håi vèn. §èi víi ng©n hµng chiÕt khÊu, ­u ®iÓm cña h×nh thøc chiÕt khÊu nµy lµ tØ lÖ l·i suÊt cao h¬n so víi l·i suÊt chiÕt khÊu truy ®ßi v× ng©n hµng ®· ®øng ra mua rñi ro trong thanh to¸n ®èi víi l« chøng tõ ®ã. Do ®ã, Vietcombank cÇn triÓn khai nghiÖp vô chiÕt khÊu chøng tõ miÔn truy ®ßi. Bªn c¹nh ®ã, Vietcombank cÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕch tr­¬ng giao tiÕp, giíi thiÖu vµ khuyÕn khÝch kh¸ch hµng sö dông dÞch vô chiÕt khÊu chøng tõ nh­ lµ mét biÖn ph¸p tµi trî xuÊt khÈu thuËn tiÖn vµ hiÖu qu¶. 2.2. Thùc hiÖn thanh to¸n tr¶ tiÒn ngay ®èi víi thanh to¸n xuÊt khÈu Trong phÇn thanh to¸n xuÊt khÈu b»ng L/C ®· tr×nh bµy vÒ hai c¸ch thanh to¸n cña L/C ( do ng©n hµng më L/C qui ®Þnh), ®ã lµ: - L/C th­¬ng l­îng/chiÕt khÊu ( L/C available by negotiation.) - L/C thanh to¸n tr¶ tiÒn ngay ( L/C available by payment) HiÖn nay, Vietcombank ®ang thùc hiÖn hai c¸ch thanh to¸n: - Thùc hiÖn chiÕt khÊu truy ®ßi ®èi víi L/C at sight - Thanh to¸n khi nhËn ®­îc b¸o cã cña ng©n hµng n­íc ngoµi. C¸ch thanh to¸n trªn cña Vietcombank chØ cã thÓ ®¶m b¶o sù an toµn cho Vietcombank mµ kh«ng thÓ lµ c«ng cô ®Ó Vietcombank c¹nh tranh víi c¸c ng©n hµng kh¸c. Trong t­¬ng lai, tr×nh ®é kÜ thuËt thanh to¸n quèc tÕ cña kh¸ch hµng ®­îc n©ng lªn, cïng víi sù canh tranh cña c¸c ng©n hµng kh¸c, th× c¸ch thanh to¸n nãi trªn kh«ng thu hót ®­îc kh¸ch hµng. Do ®ã, Vietcombank cã thÓ dùa trªn sù ph©n tÝch kh¸ch hµng vµ ph©n tÝch thÞ tr­êng mét c¸ch toµn diÖn , cã thÓ thùc hiÖn thanh to¸n theo th«ng lÖ quèc tÕ, dÇn dÇn t¹o ra m«i tr­êng thanh to¸n quèc tÕ thuËn lîi cho kh¸ch hµng. §ã lµ viÖc thanh to¸n tr¶ ngay vµ thanh to¸n chiÕt khÊu miÔn truy ®ßi. Thø nhÊt, vÒ thanh to¸n tr¶ ngay, h×nh thøc thanh to¸n nµy sÏ chØ ¸p dông víi nh÷ng L/C at sight qui ®Þnh 'available with Vietcombank by payment', hoÆc 'available with advising bank by payment' khi Vietcombank ®ång thêi lµ ng©n hµng th«ng b¸o L/C. Theo th«ng lÖ quèc tÕ, h×nh thøc thanh to¸n tr¶ ngay ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch thanh to¸n ngay tiÒn hµng cho kh¸ch khi chøng tõ xuÊt tr×nh phï hîp víi qui ®Þnh cña L/C. Vietcombank cã thÓ thanh to¸n b¶o l­u (under reserve) tiÒn hµng ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng quen thuéc, uy tÝn trong thanh to¸n, t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh, chøng tõ hoµn h¶o vµ ng©n hµng tr¶ tiÒn lµ ng©n hµng cã uy tÝn. HiÖn nay, ë Vietcombank, mét sè L/C thuéc thÞ tr­êng NhËt B¶n, §µi loan hoµn toµn cã thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña Vietcombank ®Ó ®­îc thanh to¸n tr¶ tiÒn ngay. Sè tiÒn tr¶ cho kh¸ch ®­îc ghi cã vµo tµi kho¶n tiÒn göi, víi ghi chó lµ thanh to¸n b¶o l­u, trong tr­êng hîp ng©n hµng n­íc ngoµi tõ chèi thanh to¸n th× Vietcombank cã thÓ tù ®éng thu håi l¹i sè tiÒn ®· tr¶. ¦u ®iÓm cña h×nh thøc thanh to¸n nµy lµ kh¸ch hµng ®­îc sö dông tiÒn ngay, kh«ng bÞ ®äng vèn. Thø hai lµ h×nh thøc chiÕt khÊu miÔn truy ®ßi. ë ®©y chØ xin ®Ò cËp ®Õn kÜ thuËt nghiÖp vô cña viÖc chiÕt khÊu nµy. Khi chÊp nhËn chiÕt khÊu miÔn truy ®ßi chøng tõ cña kh¸ch hµng, sè tiÒn tr¶ cho kh¸ch ®­îc tÝnh dùa trªn trÞ gi¸ hèi phiÕu, sè liÖu ®­îc tÝnh nh­ sau: Sè tiÒn = 100% gi¸ trÞ - chi phÝ - L·i chiÕt khÊu ChiÕt khÊu hèi phiÕu nghiÖp vô Chi phÝ nghiÖp vô cã thÓ ®­îc tÝnh theo biÓu phÝ thanh to¸n quèc tÕ th«ng th­êng, riªng l·i suÊt chiÕt khÊu miÔn truy ®ßi nªn qui ®Þnh cao h¬n l·i suÊt chiÕt khÊu truy ®ßi v× trong tr­êng hîp nµy, Vietcombank mua l¹i rñi ro cña kh¸ch hµng. 2.3. Thùc hiÖn thanh to¸n theo ®óng ngµy gi¸ trÞ HiÖn nay,Vietcombank chØ thanh to¸n tiÒn hµng cho kh¸ch sau khi nhËn ®­îc b¸o cã cña ng©n hµng n­íc ngoµi. T×nh tr¹ng nµy sÏ lµm ph¸t sinh sè ngµy chªnh lÖch tõ ngµy tµi kho¶n nostro cña Vietcombank ®­îc ghi cã ®Õn ngµy Vietcombank thanh to¸n cho kh¸ch hµng. ViÖc thùc hiÖn thanh to¸n theo ®óng ngµy gi¸ trÞ ë ®©y ®­îc hiÓu lµ viÖc tr¶ l·i theo l·i suÊt tiÒn göi cho kh¸ch hµng trªn c¬ së sè ngµy chªnh lÖch nãi trªn. TiÒn l·i kh¸ch Sè tiÒn b¸o cã x Sè ngµy x L·i suÊt tiÒn göi ®­îc nhËn 360 Sè ngµy = ngµy nhËn ®­îc b¸o cã - ngµy ghi cã cho ®¬n vÞ 3.Ph¸t triÓn ®ßng bé c¸c dÞch vô ng©n hµng, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh. Khi thanh to¸n qua ng©n hµng ,c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu thuêng mong muèn ng©n hµng tµi trî cho m×nh vÒ vèn,chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn nh»m phôc vô cho c¸c th­¬ng vô hoÆc nhËn ®­îc lêi khuyªn tõ phÝa ng©n hµng trong viÖc ®¸nh gi¸ uy tÝn cña ®èi t¸c. Nh­ vËy, ®Ó cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng trong giao dÞch thanh to¸n, cÇn thiÕt ph¶i ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt khÈu trong mèi quan hÑ chÆt chÏ víi c¸c dÞch vô hç trî nh­: tÝn dông tµi trî xuÊt khÈu, mua b¸n ngo¹i tÖ, t­ vÊn th­¬ng m¹i cho kh¸ch hµng, hç trî kh¸ch hµng sö dông c¸c dÞch vô míi. 3.1.Tµi trî xuÊt khÈu HiÖn nay, Vietcombank chØ thùc hiÖn hai h×nh thøc tµi trî xuÊt khÈu ng¾n h¹n, ®ã lµ: triÕt khÊu cã truy ®ßi bé chøng tõ hµng xuÊt, cho vay theo mãn ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt. Do vËy, Vietcombank cÇn më réng ®ãi t­îng tµi trî xuÊt khÈu, h×nh thµnh danh môc tµi trî xuÊt khÈu bao gåm tµig trî tr­íc vµ sau qu¸ tr×nh nhËp khÈu. 3.2.Mua b¸n ngo¹i tÖ Vietcombank cã thÓ ¸p dông h×nh thøc mua b¸n ngo¹i tÖ cã k× h¹n cho doanh nghiÖp xuÊt khÈu. H×nh thøc nµy ®Æc biÖt thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp võa kinh doanh xuÊt khÈu võa kinh doanh nhËp khÈu, gióp doanh nghiªpk chñ ®éng h¬n trong ho¹t ®éng kinh doanh. 3.3.T­ vÊn th­¬ng m¹i -Cung cÊp th«ng tin vÒ uy tÝn, kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi. -§­a ra lêi khuyªn cho doanh nghiÖp vÒ lùa chän ph­¬ng thøc thanh to¸n, ng©n hµng thanh to¸n, c¸ch phßng tr¸nh rñi ro. -Trong ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ, Vietcombank cÇn cã sù tham kh¶o vÒ hîp ®ång th«ng qua ng­êi xuÊt khÈu ®Ó tï ®ã lËp bé chøng ®ßi tiÒn phï hîp. 4.Thùc hiÖn mét chÝnh s¸ch kh¸ch hµng hÊp dÉn, ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh vµ ¸p dông marketing ng©n hµng vµ ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt khÈu ChÝnh s¸ch kh¸ch hµng ph¶i kÕt hîp nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô tæng hîp ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu tæng thÓ nh­ chÝnh s¸ch vÒ.tÝn dông, dÞch vô thanh to¸n cao, l·i suÊt hÊp dÉn, tho¶ m·n nhu cÇu móa b¸n ngo¹i tÖ, kÕt hîp víi sù t­ vÊn vµ x©y dùng c¸c quan hÖ x· héi rmËt thiÕt ë c¸c cÊp gi÷a kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. Cö c¸c c¸n bé cã tr×nh ®ä chuyªn m«n cao, cã quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng, nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc ®Ó phôc vô cho c¸c kh¸ch hµng tuyÒn thèng theo yªu cÇu cña hä.G¾n liÒn chØnh s¸ch ­u ®·i víi sù ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i kh¸ch hµng th­êng xuyªn t¹i t¶i c¶ c¸c kh©u giao dÞch. Vietcombank cÇn x¸c ®Þnh kh¸ch hµng môc tiªu cña m×nh trong lÜnh vùc thanh to¸n xuÊt khÈu, ®ã lµ c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ëmäi ®Þa bµn trong c¶ n­íc, ®Æc biÖt lµ ë nh÷ng thµnh phè lín, nh­ng khu c«ng nghiÖp, nh÷ng khu chÕ xuÊt. *§èi víi kh¸ch hµng th­êng xuyªn. -Th­êng xuyªn tiÕp xóc víi kh¸ch hµng ®Ó t×m hiÓu c¸c yªu cÇu cña hä ®èi víi ng©n hµng khi thùc hiÖn giao dÞch. -Tæ chøc ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng giao dÞch cña kh¸ch hµng víi ng©n hµng. Trªn c¬ së ®ã ph©n ®èi t­îng thµnh c¸c nhãm kh¸ch hµng: nhãm kh¸ch hµng lín, nhãm kh¸ch hµng th­êng xuyªn, nhãm kh¸ch hµng kh«ng th­êng xuyªn. Cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i phï hîp ®èi víi tõng nhãm kh¸ch hµng . -Ban hµnh c¸c tµi liÖu h­íng dÉn vÒ nghiÖp vô còng nh­ c¸c thñ tôc cÇn thiÕt khi thùc hiÖn thanh to¸n xuÊt khÈu, gióp doanh nghiÖp n¾m b¾t, cËp nhËt th«ng tin. -T¨ng c­êng c«ng t¸c t­ vÊn cho kh¸ch hµng. *§èi víi doanh nghiÖp ch­a giao dÞch hoÆc th«i kh«ng giao dÞch víi Vietcombank. -¸p dông c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o marketing thu hót c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu thùc hiÖn giao dÞch thanh to¸n qua Vietcombank. Vietcombank th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng hoÆc gÆp mÆt trùc tiÕp ®Ó giíi thiÖu c¸c dÞch vô thanh to¸n cña ng©n hµng. -T×m hiÓu th«ng tin vÒ kh¸ch hµng cò vµ ng©n hµng mµ hä ®ang thùc hiÖn giao dÞch thanh to¸n: c¸c lo¹i h×nh dÞch vô thanh to¸n mµ hä cung cÊp, c¸ch thøc cung cÊp, møc phÝ, ho¹t ®éng hç trî thanh to¸n xuÊt khÈu, t×m lùc tµi chÝnh, uy tÝn… Tõ ®ã t×m ra nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc doanh nghiÖp ngõng giao dÞch víi Vietcombank, t×m ra c¸ch kh¾c phôc ®Ó thu hót kh¸ch hµng. 5.Më réng vµ n©ng cao quan hÖ ®èi ngo¹i. Quan hÖ ®¹i lý víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi cã ý nghÜa v« cïng quan träng trong ho¹t ®éng Thanh to¸n xuÊt khÈu, ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn cña ng©n hµng ë trong n­íc còng nh­ trªn tr­êng quèc tÕ. *§èi víi c¸c ng©n hµng cã quan hÖ truyÒn thèng v¬i Vietcombank . -Cñng cè mèu quan hÖ chÆt chÏ, ph¸t triªnr hai bªn cïng cã lîi th«ng qua viÖc t¨ng c­êng tiÕp xóc, trao ®æi kinh nghiÖm, häc hái kÜ n¨ng qu¶n lý. -Rµ so¸t l¹i hÖ thèng ng©n hµng ®¹i lý th«ng qua viÖc x©y dùng tiªu thøc ph©n lo¹i, ®¸nh gia tÝn nhiÖm ng©n hµng ®¹i lý ®Ó lùa chän c¸ ng©n hµng uy tÝn, phôc vô thanh to¸n an toµn nhanh chãng, tõ ®ã cã chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i phï hîp, t¹o c¬ së ®Ó t­ vÊn cho kh¸ch hµng. *ThiÕt lËp mèi quan hÖ ®¹i lý míi víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi, më réng kinh doanh ra thÞ tr­¬ng thÕ giíi. Bªn c¹nh ®ã, Vietcombank cÇn n©ng cao vai trß ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty tµi chÝnh vµ v¨n phßng ®¹i diÖn ë n­íc ngoµi. PhÊn ®Êu ®­a Vietcombank lªn ngang tÇm khu vùc tiÕn tíi héi nhËp vµo céng ®ång tµi chÝnh vµ ng©n hµng thÕ giíi. 6.T¨ng c­êng c«ng t¸c tæ chøc vµ ®µo t¹o c¸n bé. - Cñng cè l¹i hÖ thèng phßng ban liªn quan ®Õn giao dÞch thanh to¸n quèc tÕ. MÆc dï hiÖn nay, c¸c phßng ban ®­îc chia theo lo¹i h×nh nghiÖp vô, nh­ phßng thanh to¸n nhËp khÈu, phßng thanh to¸n xuÊt khÈu, phßng vay nî viÖn trî. Trong ®ã, phßng vay nî viÖn trî thùc hiÖn c¸c L/C c¶ xuÊt vµ nhËp khÈu liªn quan ®Õn nghÞ ®Þnh th­ cña ChÝnh phñ vµ c¸c nghiÖp vô b¶o l·nh, L/C dù phßng. Mçi phßng cã c¸ch ph©n c«ng c«ng viÖc kh¸c nhau, dÉn ®Õn viÖc kh«ng thuËn lîi cho kh¸ch hµng trong giao dÞch. Cã thÓ gép l¹i chung mét bé phËn gäi lµ bé phËn thanh to¸n quèc tÕ, trong ®ã chia lµm c¸c khèi theo m¶ng thÞ tr­êng, vÝ dô khèi Asean, khèi B¾c Mü, khèi §«ng ¢u, khèi T©y ¢u... Mçi mét khèi phô tr¸ch tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô L/C xuÊt, L/C nhËp, L/C dù phßng, b¶o l·nh, vay nî viÖn trî liªn quan ®Õn khèi thÞ tr­êng ®ã. Trong mçi khèi, cã thÓ ph©n c«ng c¸c thanh to¸n viªn phô tr¸ch tõng m¶ng nghiÖp vô chuyªn s©u nh­ hiÖn nay. -§èi víi ®éi ngò thanh to¸n hiÖn cã: +Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c kho¸ ®µo t¹o nghiÖp vô ®Ó bæ xung kiÕn thøc, phæ biÕn c¸c kÜ thuËt thanh to¸n míi. +KhuyÕn khÝch c¸n bé thanh to¸n tù n©ng cao tr×nh ®é. +§æi míi nh©n thøc cho ®éi ngò c¸n bé thanh to¸n viªn vÒ chÝnh s¸ch kh¸ch hµng. +Bªn c¹nh ®ã Vietcombank cÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyÓn dông míi nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n, ngo¹i ng÷, vi tÝnh, nh÷ng ng­êi cã kh¶ n¨ng, n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh. -Tæ chøc l¹i bé phËn thanh to¸n xuÊt khÈu b»ng c¸ch h×nh thµnh c¸c bé phËn nghiÖp vô chuyªn m«n ho¸. Gi¶i ph¸p chia bé phËn thanh to¸n xuÊt khÈu thµnh c¸c tæ . +Tæ tiÕp nhËn ®iÖn /th­ ®Õn . +Tæ thanh to¸n viªn chÞu tr¸ch nhiÖm. +Tæ kiÓm tra chøng tõ chÞu tr¸ch nhiÖm. Nh­ vËy qu¸ tr×nh thanh to¸n sÏ ®­îc chuyªn m«n ho¸ thµnh tõng m¶ng nghiÖp vô, do ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho thanh to¸n viªn cã thÓ n©ng cao tay nghÒ, ®­a ra nh÷ng lêi khuyªn bæ Ých cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu vèn cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng vµ thanh to¸n xuÊt khÈu. 7.§æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng, øng dông c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nhµm n©ng cao chÊt l­¬ng, hiÖu qu¶ thanh to¸n. Tuy ®­îc ®¸nh gÝa lµ ng©n hµng ®i ®Çu trong lÜnh vùc c«ng nghÖ, nh­ng còng nh­ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt nam, qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ë Vietcombank ®­îc tiÕn hµnh tõng b­íc vµ xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu thùc tiÔn cô thÓ chø ch­a lËp thµnh mét kÕ ho¹ch chiÕn l­îc tæng thÓ. V× vËy, trong thêi gian tíi ®Ó x©u duÑng mét ng©n hµng cã kh¸ch hµng n¨ng tham gia c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng tµi chinh, tiÒn tÖ, ®a d¹ng ho¸ c¸c dÞch vô ng©n hµng trªn nÒn t¶ng ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ, th«ng tin,Vietcombank cÇn thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p c«ng nghÖ: -TËn dông tèi ®a c«ng suÊt cña hÖ thèng m¸y mãc hiÖn cã, gi¶m thiÓu c¸c c«ng viÖc giÊy tê b»ng c¸ch chuyÓn sang sö dông qu¶n lý trªn hÖ thèng m¸y vi tÝnh vµ th«ng qua m¹ng m¸y tÝnh. -Hoµn thiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm phôc vô c«ng t¸c thanh to¸n xuÊt khÈu. -Bæ xung c¸c dÞch vu thanh to¸n xuÊt khÈu trªn trang Web tiÕn tíi giao dÞch víi kh¸ch hµng th«ng qua m¹ng internet . -T¨ng c­êng sö dông m¹ng m¸y tÝnh néi bé gi÷a cac hci nh¸nh trong toµn hÖ thèng. -N©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý rñi ro thanh to¸n xuÊt khÈu th«ng qua x©y dùng c¸c modul qu¶n lý rñi ro trªn c¬ së ph©n lo¹i c¸c rñi ro theo thø tù ­u tiªn. -Tiªu chuÈn ho¸ hÖ thèng th«ng tin phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n trÞ cã liªn quan ®ªn c«ng t¸c thanh to¸n xuÊt khÈu . -X©y dùng c¬ së h¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin lµm nÒn t¶ng cho c¸c øng dông vµ dÞch ng©n hµng . -ChuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ®­a ra c¸c s¶n phÈm dÞch vô Internet-banking, nghiªn cøu vµ triÓn khai c¸c dÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö.N¸m b¾t c¸c su h­íng cña th­¬ng m¹i ®iÖn tö ®Ó chuÈn bÞ cho c¸c dÞch vô ng©n hµng t­¬ng øng. Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p ®èi víi ng©n hµng Vietcombank nh»m ho¹t thiÖn ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt khÈu theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ. Tuy nhiªn, ®©y míi chØ lµ nh÷ng gi¶i ph¸p mang tÝnh chñ quan tõ phÝa ng©n hµng. §Ó cã thÓ thu ®­îc kÕt qu¶ tèt nhÊt tõ nh­ng gi¶i ph¸p trªn cÇn ph¶i cã sù phèi kÕt hîp cña ng©n hµng víi c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu. III. Mét sè kiÕn nghÞ 1.Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi ChÝnh phñ vµ Ng©n hµng Nhµ n­íc §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i vµ ph¸t huy ®­îc vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu nãi chung vµ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ nãi riªng, ChÝnh phñ, Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ c¸c Bé ngµnh liªn quan cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cô thÓ sau: *Cã chÝnh s¸ch kinh tÕ th­¬ng m¹i râ rµng, æn ®Þnh vµ ®ång bé. -CÇn cã sù thèng nhÊt gi÷a c¸c Bé ngµnh cã liªn quan ®Ó tr¸nh xung ®ét ph¸p lý gi÷a th«ng lÖ quèc tÕ víi luËt quèc gia vµ quy ®Þnh trong n­íc vÒ nghÜa vô cam kÕt tµi chÝnh gi÷a ng©n hµng víi n­íc ngoµi. -Bªn c¹nh c¸c v¨n b¶n luËt cÇn cã nh÷ng v¨n b¶n d­íi luËt nh»m h­íng dÉn thùc hiÖn cô thÓ. Tr¸nh t×nh tr¹ng sö dông c¸c bé luËt trong thêi gian dµi mµ kh«ng cã söa ®æi bæ sung, nh­ng còng tr¸nh nh÷ng thay ®æi qu¸ ®ét ngét g©y khã kh¨n cho nh÷ng ng­êi thi hµnh. Khi ban hµnh, söa ®æi hay bæ xung mét v¨n b¶n ph¸p lý nµo ®ã cÇn ph¶i râ rµng, ®ång bé vµ phï hîp víi thùc tiÔn. * Hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý cho ho¹t ®éng ng©n hµng . LuËt ng©n hµng cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/10/1998 song ®Õn nay vÉn cßn thiÕu nhiÒu nghÞ ®Þnh, th«ng t­ h­íng dÉn thi hµnh luËt vµ cßn nhiÒu ®iÓm ch­a ®­îc thèng nhÊt.VËy ChÝnh phñ vµ Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn nhanh chãng ban hµnh c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn luËt ng©n hµng . Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn sím ban hµnh c¸c quy chÕ thèng nhÊt cho c¸c nghiÖp vô ng©n hµng . HiÖn nay, nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ ch­a cã luËt trong n­íc ®iÒu chØnh. NghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ còng cÇn ®­îc luËt ho¸ ®Æc biÖt lµ ®èi t¸c cña nghiÖp vô thanh to¸n nµy lµ n­íc ngoµi. Trong khi ®ã, UCP 500 chØ lµ qui ®Þnh mang tÝnh quèc tÕ, kh«ng ph¶i lµ luËt, mµ chØ lµ c¨n cø ®Ó toµ ¸n tham kh¶o khi x¶y ra tranh chÊp. Do ®ã, sÏ lµ thiÖt thßi cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, cho c¸c ng©n hµng ViÖt Nam khi ch­a ®­îc luËt ph¸p b¶o vÖ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nghiÖp vô nµy. Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn bæ sung quy ®Þnh vÒ biÓu phÝ thanh to¸n qua ng©n hµng cho phï hîp víi viÖc ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. *X©y dùng khung ph¸p lý cho ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ.Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ lµ mét ho¹t ®éng kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ mèi quan hÖ mang tÝnh néi bé trong n­íc mµ cßn lµ mèi quan hÖ m¹ng tÝnh chÊt quèc tÕ. Yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi chÝnh phñ vµ ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn ph¶i x©y dùng mét hÖ thèng khung ph¸p lý lµm c¬ së cho ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. Dùa trªn c¬ së ®ã c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trong ®ã cã Vietcombank míi cã thÓ ho¹t ®éng mét c¸ch chÆt chÏ cã quy t¾c vµ hiÖu qu¶. *Hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng (thÞ tr­êng hèi ®o¸i) Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn ph¶i ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng nh»m më réng c¸c c«ng cô kinh doanh ngo¹i tÖ vµ c¸c ®ång tiÒn ®­a vµo giao dÞch, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng h¹n chÕ rñi ro vÒ tû gi¸ phôc vô tèt h¬n yªu cÇu cña kh¸ch hµng. 2. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam Vietcombank cÇn tËp trung gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò sau ®Ó n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô thanh to¸n quèc tÕ: -TËp trung gi¶i quyÕt døt ®iÓm c¸c v­íng m¾c trong thanh to¸n quèc tÕ. -§Ó ®¶m b¶o uy tÝn trong thanh to¸n cÊn nghiªn cøu ®­a ra h¹n møc thanh to¸n ®èi víi c¸c kh¸ch hµng trong còng nh­ ®èi víi ng©n hµng n­íc ngoµi trªn c¬ së tÝn nhiÖm vµ sè l­îng thanh to¸n. -Nghiªn cøu chÕ ®é th­ëng ph¹t râ rµng trong c«ng t¸c thanh to¸n. -Nghiªn cøu khÐp kÝn nghiÖp vô cÊp vèn vay víi viÖc xuÊt tr×nh chøng tõ hµng xuÊt qua Vietcombank. -Ph¸t huy ­u thÕ cña m×nh trong quan hÖ quèc tÕ ®Ó cã nh÷ng th«ng tin, ®anh gi¸ vÒ ng©n hµng ®¹i lý kÞp thêi. -CÇn cã sù phèi kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng ban ®Ó cã sù thèng nhÊt trong c«ng viÖc, tr¸nh g©y khã kh¨n, ¸ch t¾c. -§inh kú tæ chøc trao ®æi kinh nghiÖm thanh to¸n trong toµn hÖ thèng, n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng vµ gãp phÇn gi÷ v÷ng thÞ phÇn cña Vietcombank tr­íc nh÷ng c¹nh tranh gay g¾t trong toµn ngµnh ng©n hµng. 3. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu Nh­ phÇn trªn ®· nãi, c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu ë ViÖt Nam hiÖn nay cã tr×nh ®é nghiÖp vô cßn rÊt yÕu kÐm, ®éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch trong lÜnh vùc ngo¹i th­¬ng cßn qu¸ Ýt so víi yªu cÇu vµ tr×nh ®é cßn ch­a theo kÞp víi tèc ®é ph¸t triÓn trªn thÕ giíi cho nªn ®· ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt khÈu cña c¸c ng©n hµng. Do vËy, ®Ó ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ th× ngoµi nç lùc phÊn ®Êu cña c¸c ng©n hµng cßn cÇn ®Õn sù phèi kÕt hîp tõ phÝa c¸c doanh nghiÖp nµy. Do ®ã, vÊn ®Ò ®Æt ra hiÖn nay lµ c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i tù n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña m×nh cho phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ. Cô thÓ lµ: - CÇn cã mét ®éi ngò chuyªn tr¸ch, cã tr×nh ®é nghiÖp vô v÷ng vµng trong lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. C¸c c¸n bé nµy ph¶i ®­îc ®µo t¹o vÒ nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng, am hiÓu c¸c luËt vÒ th­¬ng m¹i vµ thanh to¸n quèc tÕ, cã n¨ng lùc trong c«ng t¸c. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã nghiÖp vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu th­êng xuyªn víi doanh sè lín th× nªn thµnh lËp cho m×nh mét phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, chuyªn vÒ nghiªn cøu thÞ tr­êng, t×nh h×nh tµi chÝnh cña b¹n hµng, nghiªn cøu c¸c hÖ thèng luËt cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trong vµ ngoµi n­íc... phôc vô cho c«ng t¸c nghiªn cøu dù b¸o ®Ó ®Þnh h­íng vÜ m« còng nh­ lËp kÕ ho¹ch dµi h¹n vÒ xuÊt nhËp khÈu cña ®¬n vÞ m×nh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp kh«ng chuyªn vÒ xuÊt nhËp khÈu, ch­a cã ®éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch vÒ ngo¹i th­¬ng th× cã thÓ nhê hoÆc thuª chuyªn gia vÒ lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu ®Ó gióp ®ì, t­ vÊn cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp m×nh. C¸c ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cÇn ph¶i th­êng xuyªn ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé, cö c¸c c¸n bé cña m×nh ®i häc c¸c líp n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô do c¸c tr­êng ®¹i häc, c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc tæ chøc, thuª chuyªn gia vÒ h­íng dÉn... nh»m gióp csn bé n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n, tiÕp cËn vµ häc hái c¸c kü thuËt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu míi còng nh­ c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n hiÖn ®¹i. - ThËn träng trong viÖc lùa chän ®èi t¸c. Nh­ ta ®· biÕt, dï víi bÊt cø ph­¬ng thøc thanh to¸n nµo th× viÖc tr¶ tiÒn vÉn phô thuéc rÊt nhiÒu vµo thiÖn chÝ cña ng­êi mua, vµo uy tÝn vµ mèi quan hÖ gi÷a hai bªn. §Æc biÖt, trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu th× bªn mua lµ c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi, c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ nµo biÕt hÕt ®­îc c¸c th«ng tin vÒ b¹n hµng cho nªn rñi ro x¶y ra lµ kh¸ lín. Do ®ã, c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cÇn lùa chän c¸c ®èi t¸c cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng, bu«n b¸n sßng ph¼ng vµ cã quan hÖ l©u dµi th× cµng tèt. §ång thêi, cè g¾ng gi¶m thiÓu viÖc giao dÞch qua nhiÒu trung gian th× cµng gi¶m ®­îc c¸c chi phÝ trong giao dÞch còng nh­ c¸c rñi ro do c¸c trung gian ®ã lõa ®¶o. Th«ng tin vÒ c¸c ®èi t¸c cÇn thu thËp cµng nhiÒu cµng tèt, tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nh­ th«ng qua ng©n hµng, c¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë n­íc ngoµi, qua b¸o chÝ, qua hÖ thèng m¹ng toµn cÇu, qua phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam...råi tõ ®ã tæng hîp l¹i ®Ó cã ®­îc th«ng tin mµ m×nh cÇn. Môc Lôc Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng I. C¬ së lý luËn vÒ thanh to¸n quèc tÕ 3 I. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña thanh to¸n quèc tÕ 3 1. Kh¸i niÖm vÒ thanh to¸n quèc tÕ 3 2. Vai trß cña thanh to¸n quèc tÕ 5 2.1. Vai trß cña thanh to¸n quèc tÕ ®èi víi ho¹t ®éng kinh tÕ quèc d©n 5 2.2.Vai trß cña thanh to¸n quèc tÕ ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. 6 II. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ. 8 1. Giai ®o¹n thanh to¸n quèc tÕ tù do vµ nhiÒu bªn tr­íc khñng ho¶ng TBCN (1929). 8 1.1. Tù do mua b¸n ngo¹i hèi. 8 1.2. Vèn ng¾n h¹n vµ dµi h¹n tù do l­u ®éng trªn thÕ giíi. 8 1.3. Tù do xuÊt nhËp khÈu vµng. 8 1.4. ThÞ tr­êng tù do vÒ ngo¹i hèi vµ vµng. 8 1.5. Thanh to¸n quèc tÕ nhiÒu bªn. 9 2. Giai ®o¹n thanh to¸n quèc tÕ trong khu«n khæ hiÖp ®Þnh (sau 1933). 9 3.§Æc tr­ng cña ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ trong giai ®o¹n hiÖn nay 10 3.1. §ång ®« la Mü (USD) kh«ng cßn lµ ®ång tiÒn chuÈn duy nhÊt trong thanh to¸n quèc tÕ. 10 3.2. Trªn thÕ giíi vÉn cßn tån t¹i hai chÕ ®é qu¶n chÕ ngo¹i hèi ®èi ®Çu nhau. 11 3.3. C¸c liªn minh tiÒn tÖ, tÝn dông ra ®êi vµ ngµy cµng cã vai trß quan träng ®èi víi c¸c quèc gia. 11 III. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. 13 1. C¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ. 13 1.1. Kh¸i niÖm vÒ c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ. 13 1.2. C¸c hang môc cña c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ. 13 1.3. Mèi quan hÖ vµ sù ®iÒu chØnh c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ. 14 2. Tû gi¸ hèi ®o¸i. 14 2.1. Kh¸i niÖm tû gi¸ hèi ®o¸i. 14 2.2. C¸c lo¹i tû gi¸. 15 2.3. Vai trß cña tû gi¸ hèi ®o¸i. 16 IV. Giíi thiÖu vÒ ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ. 17 1. Kh¸i niÖm vÒ ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ. 17 2.C¸c bªn tham gia. 18 2.1.C¸c bªn tham gia trong ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ gåm cã: 18 2.2.QuyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c¸c bªn tham gia. 18 3. Quy tr×nh thanh to¸n theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ 19 4. Th­ tÝn dông. (L/C) 20 4.1. Kh¸i niÖm th­ tÝn dông. 20 4.2. Néi dung chñ yÕu cña mét th­ tÝn dông. 21 4.3. C¸c lo¹i th­ tÝn dông. 22 4.3.1.Th­ tÝn dông cã thÓ huû bá (Revocable L/C) 22 4.3.2. Th­ tÝn dông kh«ng thÓ huû bá (Irrevocable L/C). 23 4.3.3.Th­ tÝn dông kh«ng thÓ huû bá cã x¸c nhËn (Confirmed irrevocable L/C). 23 4.3.4.Th­ tÝn dông kh«ng thÓ huû bá miÔn truy ®ßi (Irrevocable without recourse L/C) 23 4.3.5. Th­ tÝn dông chuyÓn nh­îng (Transferable L/C). 23 4.3.6.Th­ tÝn dông tuÇn hoµn (Revolving L/C). 23 4.3.7. Th­ tÝn dông gi¸p l­ng (Back to back L/C). 24 4.3.8. Th­ tÝn dông ®èi øng (Reciprocal L/C). 24 4.3.9. Th­ tÝn dông dù phßng (Stand-by L/C). 24 4.3.10. Th­ tÝn dông thanh to¸n dÇn dÇn vÒ sau (Deferred payment L/C). 24 4.3.11. Th­ tÝn dông cã ®iÒu kho¶n ®á (Red clause L/C). 24 4.4. Lîi Ých cña th­ tÝn dông. 25 5. ¦u nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ 25 5.1. ¦u ®iÓm 25 5.2. Nh­îc ®iÓm 26 5.2.1. Nguyªn nh©n g©y ra rñi ro. 26 5.2.2. Nh÷ng rñi ro th­êng x¶y ra. 27 Ch­¬ng II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam (Vietcombank) 30 I. Tæng quan vÒ Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam (NHNTVN) 30 1. LÞch sö h×nh thµnh NHNTVN 30 2. C¬ cÊu tæ chøc cña NHNTVN. 31 2.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh: 33 2.2.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y gióp viÖc: 33 2.3. Néi dung vµ ph¹m vi ho¹t ®éng cña NHNT: 34 II. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNTVN 34 1. C«ng t¸c huy ®éng vèn vµ sö dông vèn 34 1.1.Tæng nguån vèn 36 1.2. C«ng t¸c huy ®éng vèn 36 1.2.1. Nguån vèn huy ®éng tõ thÞ tr­êng I 36 1.2.2. Nguån vèn huy ®éng tõ trÞ tr­êng II 37 1.3. T×nh h×nh sö dông vèn 37 2.T×nh h×nh ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu t¹i Vietcombank nh÷ng n¨m gÇn ®©y 38 3. C¸c ho¹t ®éng kh¸c 40 3.1. T×nh h×nh kinh doanh ngo¹i tÖ t¹i Vietcombank 40 3.2. Ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ tÝn dông 41 3.3. C«ng t¸c ®èi ngo¹i 42 3.4. C«ng nghÖ ng©n hµng 42 4.KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Vietcombank 42 III. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ t¹i VCB. 44 1.V¨n b¶n ph¸p lý quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. 44 2. Quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ t¹i Vietcombank 45 2.1.Vietcombank víi tr¸ch nhiÖm lµ ng©n hµng th«ng b¸o L/C - (Advising bank) 45 2.1.1. NhËn L/C vµ t­ vÊn cho kh¸ch hµng 45 2.1.1.1. NhËn L/C tõ ng©n hµng t¹i n­íc ngoµi göi ®Õn vµ th«ng b¸o cho ng­êi h­ëng lîi ViÖt Nam. 45 2.1.1.2. Nghiªn cøu L/C ®Ó t­ vÊn cho kh¸ch hµng t¹i ViÖt nam 46 2.1.2. Söa ®æi L/C 47 2.2. Vietcombank víi tr¸ch nhiÖm lµ ng©n hµng th­¬ng l­îng trong thanh to¸n xuÊt khÈu ( the negotiating bank) 48 2.2.1. NhËn chøng tõ do kh¸ch hµng göi ®Õn vµ kiÓm tra chøng tõ 48 2.2.1.1. KiÓm tra hèi phiÕu ( drafts, bill of exchange ) 49 2.2.1.2. KiÓm tra ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i ( commercial invoice) 50 2.2.1.3. KiÓm tra vËn ®¬n (transport document) 50 2.2.1.4. KiÓm tra b¶o hiÓm ®¬n( insurance policy) 51 2.2.1.5. KiÓm tra c¸c lo¹i chøng tõ kh¸c 51 2.2.2. Göi bé chøng tõ ®ßi tiÒn 52 2.2.3. Thanh to¸n L/C 53 2.2.3.1. ChiÕt khÊu truy ®ßi (negotiate) 54 2.2.3.2. ChiÕt khÊu miÔn truy ®ßi 55 3. T×nh h×nh ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt khÈu t¹i Vietcombank theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ (TDCT) 56 3.1. Doanh sè, tû träng cña ph­¬ng thøc TDCT so víi ph­¬ng thøc kh¸c trong thanh to¸n xuÊt khÈu t¹i Vietcombank 57 3.2. T×nh h×nh thÞ tr­êng Vietcombank tham gia thanh to¸n xuÊt khÈu theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ 59 3.3.T×nh h×nh kh¸ch hµng. 61 3.4.T×nh h×nh c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ®­îc thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ qua Vietcombank 63 IV. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ t¹i Vietcombank 64 1. C¸c thµnh c«ng mµ Vietcombank ®· ®¹t ®­îc 64 2. Nh÷ng v­íng m¾c khã kh¨n 66 2.1.Khã kh¨n trong quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n xuÊt khÈu b»ng L/C 66 2.2. C¸c khã kh¨n tõ phÝa ng©n hµng 67 3. Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra cÇn hoµn thiÖn 69 3.1.Quan ®iÓm vÒ xu thÕ héi nhËp quèc tÕ cña ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ 69 3.2. Nh×n nhËn thanh to¸n quèc tÕ lµ mét dÞchvô trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng 69 3.3.Dùa vµo yÕu tè ng©n hµng ®Ó ®­a ra gi¶i ph¸p 70 Ch­¬ng III. Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ t¹i Vietcombank 71 I. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ t¹i Vietcombank trong thêi gian tíi 71 II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ t¹i Vietcombank 73 1.Hoµn thiÖn quy tr×nh thanh to¸n tÝn dông chøng tõ hµng xuÊt 73 1.1.Quy ®Þnh vÒ kiÓm tra L/C 73 1.2.Bæ sung mét sè quy ®Þnh vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c lo¹i L/C 73 1.3 Thêi gian lµm thñ tôc thanh to¸n 73 2. Ph¸t triÓn thªm mét sè nghiÖp vô thanh to¸n 74 2.1. TriÓn khai nghiÖp vô chiÕt khÊu chøng tõ 74 2.2. Thùc hiÖn thanh to¸n tr¶ tiÒn ngay ®èi víi thanh to¸n xuÊt khÈu 75 2.3. Thùc hiÖn thanh to¸n theo ®óng ngµy gi¸ trÞ 76 3.Ph¸t triÓn ®ßng bé c¸c dÞch vô ng©n hµng, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh. 73 3.1.Tµi trî xuÊt khÈu 77 3.2.Mua b¸n ngo¹i tÖ 77 3.3.T­ vÊn th­¬ng m¹i 77 4.Thùc hiÖn mét chÝnh s¸ch kh¸ch hµng hÊp dÉn, ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh vµ ¸p dông marketing ng©n hµng vµ ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt khÈu 77 5.Më réng vµ n©ng cao quan hÖ ®èi ngo¹i. 78 6.T¨ng c­êng c«ng t¸c tæ chøc vµ ®µo t¹o c¸n bé. 78 7.§æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng, øng dông c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nhµm n©ng cao chÊt l­¬ng, hiÖu qu¶ thanh to¸n. 79 III. Mét sè kiÕn nghÞ 81 1.Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi ChÝnh phñ vµ Ng©n hµng Nhµ n­íc 81 2. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam 82 3. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu 82 KÕt LuËn 84 Tµi liÖu tham kh¶o 85 KÕt luËn Xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang ®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc vµ c¶ nh÷ng vËn héi míi cho c¸c quèc gia trong ®ã cã ViÖt Nam. Do vËy con ®­¬ng duy nhÊt ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ lµ ph¶i t¨ng c­êng c¸c quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ, héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khuvùc vµ thÕ giíi. Th­¬ng m¹i quèc tÕ lµ nÒn t¶ng cña mäi quan hÖ quèc tÕ nªn ®Ó t¨ng c­êng quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ, n­íc ta cÇn pph¶i ®Èy m¹nh ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ víi ho¹t ®éng chñ ®¹o lµ xuÊt khÈu. §iÒu nay ®ßi hái c«ng t¸c xuÊt khÈu nãi chung vµ c«ng t¸c thanh to¸n xuÊt khÈu theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i nãi riªng ph¶i kh«ng ngõng ®­îc hoµn thiÖn, ph¸t triÓn ®Ó phôc vô t«t nhÊt cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu , gãp phÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ. Thanh to¸n quèc tÕ lµ ho¹t ®éng truyÒn thèng cña Vietcombank. Trong nh÷ng n¨m võa qua, ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt khÈu ®¨c biÖt lµ thanh to¸n xuÊt khÈu theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu. Tuy nhiªn bªn c¹nh kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt khÈu b»ng ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ vÉn cßn nh÷ng mÆt khã kh¨n, h¹n chÕ, mÆt kh¸c l¹i gÆp ph¶i sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c ng©n hµng trong vµ ngoµi n­íc. Th«ng qua bµi viÕt nµy, tõ nh÷ng nghiªn cøu vÒ thùc tr¹ng, t×m hiÓu thuËn lîi, khã kh¨n trong ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt khÈu b»ng ph­¬n gthøc tÝn dông chøng tõ t¹i Vietcombank, em ®· m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn víi mong muèn ®ong gãp mét phÇn nhá vµo viÖc hoµn thiÖn ho¹t ®éng nµy t¹i Vietcombank, ®Ó Vietcombank gi÷ v÷ng vai trß lµ ng©n hµng th­¬ng m¹i ho¹t ®éng ®èi ngo¹i hµng ®Çu ë ViÖt Nam. Mét lÇn n÷a, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c¸n bé phßng thanh to¸n xuÊt khÈu - VCB cïng thÇy gi¸o PGS-TS NguyÔn Duy Bét vµ thÇy gi¸o Th.s NguyÔn Träng Hµ ®· gióp ®ì, chØ b¶o tËn t×nh cho em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy./. Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh Th­¬ng m¹i quèc tÕ -§H KTQD- PGS.TS NguyÔn Duy Bét Gi¸o tr×nh Thanh to¸n quèc tÕ -§H KTQD- PGS.TS NguyÔn Duy Bét Gi¸o tr×nh Thanh to¸n quèc tÕ - NXBGD-PGS §inh Xu©n Tr×nh T¹p chÝ con sè vµ sù kiÖn c¸c n¨m 1999, 2000, 2001 T¹p chÝ Ng©n hµng c¸c n¨m 2000, 2001, 2002 T¹p chÝ Vietcombank c¸c n¨m 2001, 2002 B¸o c¸o th­êng niªn cña Vietcombank n¨m 2000, 2001 B¸o c¸o thanh to¸n quèc tÕ cña Vietcombank n¨m 2000, 2001 UCP 500

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan