Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà

Lời nói đầu Quản lý LĐ và tiền lương là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý SXKD của DN, nó là nhân tố giúp cho DN hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD của mình.Tổ chức hạch toán LĐ tiền lương giúp cho công tác quản lý LĐ của DN vào nề nếp, thúc đẩy người LĐ chấp hành tốt kỷ luật, tăng năng suất LĐ và hiệu suất công tác. Đồng thời cũng tạo cơ sở cho việc tính lương theo đúng nguyên tắc phân phối theo LĐ. Tổ chức tốt công tác hạch toán LĐ tiền lương giúp cho DN quản lý tốt quỹ tiền lương, bảo đảm việc trả lương và trợ cấp BHXH đúng nguyên tắc, đúng chế độ, kích thích người LĐ hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời cũng tạo được cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm được chính xác. Xét trong mối quan hệ với giá thành sản phẩm,tiền lương là một bộ phận quan trọng của chi phí SX.Vì vậy,việc thanh toán,phân bổ hợp lý tiền lương vào giá thành sản phẩm,tính đủ và thanh toán kịp thời tiền lương cho mọi người LĐ sẽ góp phần hoàn thành kế hoạch SX,hạ giá thành sản phẩm,tăng năng suất LĐ,tăng tích lũy và cải thiện đời sống người LĐ.Tiền lương là một trong những “đòn bẩy kinh tế “ quan trọng.Xã hội không ngừng phát triển,nhu cầu của con người không ngừng tăng lên đòi hỏi chính sách tiền lương cũng phải có những đổi mới cho phù hợp.Đây là vấn đề Nhà nước luôn luôn quan tâm,bởi nó liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người LĐ,đến sự phân phối thu nhập trong XH. Chính vì vậy công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một phần quan trọng không thể thiếu được trong công tác hạch toán DN.Tổ chức hạch toán tiền lương tốt trong DN không chỉ điều hòa giữa lợi ích của người LĐ mà còn là nhân tố góp phần cung cấp những thông tin đầy đủ,chính xác giúp DN điều hành kế hoạch SXKD đi vào guồng máy chung của XH trong thời kỳ mới. Nhận thức được vai trò của công tác kế toán, đặc biệt là tiền lương và các khoản trích theo lương trong quản lý chi phí SXKD của DN là vấn đề quan trọng. Vì thế, em chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty SXKD đầu tư và dịch vụ Việt Hà. Nhằm mục đích tìm tòi, sâu xa hơn về vấn đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty SXKD đầu tư và dịch vụ Việt Hà nói riêng và trong các DN nói chung. Mặt khác, đây cũng là phương pháp gián tiếp để tìm hiểu cuộc sống và thu nhập của cán bộ công nhân viên của Công ty. Nội dung của chuyên đề thực tập được chia làm 3 chương như sau: Chương I: Cơ sở lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty SXKD đầu tư và dịch vụ Việt Hà. Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty SXKD đầu tư và dịch vụ Việt Hà. Mục lục Lời nói đầu 2 chương I Cơ sở lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp 4 1.1. Một số vấn đề cơ bản về tiền lương và các khoản trích theo lương trong DN 4 1.1.1. Bản chất của tiền lương và nguyên tắc trả lương trong DN 4 1.1.1.1.Bản chất của tiền lương trong DN 4 1.1.1.2.Vai trò, chức năng của tiền lương 6 1.1.1.3.Nguyên tắc trả lương trong doanh nghiệp 7 1.1.2.Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp 9 1.1.2.1.Tiền lương tính theo sản phẩm 9 1.1.2.2.Tiền lương tính theo thời gian 12 1.1.2.3. Tiền lương tính theo lương khoán 13 1.1.3. Qũy tiền lương 13 1.1.4. Các khoản trích theo lương 14 1.1.4.1.Bảo hiểm xã hội (BHXH) 14 1.1.4.2.Qũy Bảo hiểm y tế (BHYT) 15 1.1.4.3.Kinh phí công đoàn(KPCĐ) 15 1.2.Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp 16 1.2.1.Hạch toán số lượng, kết quả, thời gian lao động 16 1.2.2.Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 17 1.2.2.1.Tài khoản sử dụng 17 1.3.Hệ thống sổ sách sử dụng trong kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 23 1.3.1.Nguyên tắc,đặc trưng cư bản của hình thức kế toán Nhật ký chung 23 1.3.2.Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký- chứng từ 23 1.3.3.Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 24 1.3.4.Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký- Sổ cái 24 1.3.5.Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế tóan trên máy vi tính 25 chương II Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 27 2.1- Khái quát chung về Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 27 2.1.1. Quá trình phát triển của Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 27 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động SXKD của đơn vị kế toán 30 2.1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ: 30 2.1.2.2. Đặc điểm 31 2.1.3. Các mặt hàng sản xuất chủ yếu hiện nay của Công ty sản xuất kinh doanh đầu và dịch vụ Việt Hà 31 2.1.3.1. Quy trình công nghệ sản xuất bia 32 2.1.3.2. Công tác tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất 33 2.1.4. Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp 35 2.1.4.1. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của bộ máy kế toán 35 2.1.4.2. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán 36 2.2.Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty SXKD đầu tư và dịch vụViệt Hà 37 2.2.1. Lao động và khái niệm chung 37 2.2.1.1 Hạch toán quản lý lao động 38 2.2.1.2. Các hình thức trả lương và phạm vi áp dụng 39 Căn cứ theo Bảng chia lương, cuối tháng tổ trưởng căn cứ vào bảng chấm công của tổ tiến hành chia lương. 48 2.2.1.3. Đối với chế độ trích thưởng 48 2.2.1.4. Chế độ thanh toán BHXH cho CNV 51 TK 334 : Phải trả công nhân viên 58 TK 338.2:Kinh phí công đoàn 59 chương III Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty SXKD đầu tư và dịch vụ việt hà. 65 3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty. 65 3.1.1.Ưu điểm 65 3.1.2. Nhược điểm 65 3.2.Các yêu cầu hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. 68 3.3.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty SXKD đầu tư và dịch vụ Việt Hà. 69 Kết luận 71

doc82 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1677 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
xö lý) - NghiÖp vô 5: KÕt chuyÓn c¸c kho¶n ph¶i thu vµ tiÒn t¹m øng chi kh«ng hÕt trõ vµo thu nhËp cña c«ng nh©n viªn, kÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 334 - “Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn “ Cã TK 141 - “T¹m øng” Cã TK 138-“Ph¶i thu kh¸c” (1388) - NghiÖp vô 6: TÝnh thuÕ thu nhËp mµ c«ng nh©n viªn ng­êi lao ®éng ph¶i nép Nhµ n­íc, kÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 334- “Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn “ Cã TK 333- “ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc” -NghiÖp vô 7: Khi thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c cho c«ng nh©n viªn, kÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 334- “Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn “ Cã TK 112- “TiÒn göi Ng©n hµng” Cã TK 111- “TiÒn mÆt”. - NghiÖp vô 8: Hµng th¸ng, khi tÝnh trÝch BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 241 - “XDCB dë dang” :19% Nî TK 622 - “Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp”:19% Nî TK 627 - “Chi phÝ s¶n xuÊt chung” :19% Nî TK 642 - “Chi phÝ QLDN” :19% Nî TK 334 : 6% Cã TK 338- “Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c” :25% (Chi tiÕt TK 3383:KPC§ TK 3382:BHXH TK 3383:KPC§ ) - NghiÖp vô 9: Khi chuyÓn tiÒn nép BHXH, BHYT, KPC§ cho c¬ quan chuyªn tr¸ch cÊp trªn qu¶n lý, kÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 338- “Ph¶i tr¶,ph¶i nép kh¸c” (Chi tiÕt TK 3383: KPC§ TK 3382: BHXH TK 3381: BHYT ) Cã TK 111- “TiÒn mÆt” Cã TK 112- “TiÒn göi Ng©n hµng” - NghiÖp vô 10: Khi chi tiªu KPC§ phÇn ®Ó l¹i t¹i doanh nghiÖp theo quy ®Þnh, kÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 338- “Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c” (3382) Cã TK 111,112- “TiÒn mÆt”,”TiÒn göi ng©n hµng 1.3.HÖ thèng sæ s¸ch sö dông trong kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng - NhËt ký chung -NhËt ký - chøng tõ -Chøng tõ - ghi sæ -NhËt ký - sæ c¸i -Ghi sæ trªn m¸y vi tÝnh 1.3.1.Nguyªn t¾c,®Æc tr­ng c­ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung §Æc tr­ng c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n NhËtn ký chung: TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ,tµi chÝnh ph¸t sinh ®Òu ®­îc ghi vµo sæ NhËt ký,mµ träng t©m lµ sæ NhËt ký chung,theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh vµ theo néi dung kinh tÕ ( ®Þnh kho¶n kÕ to¸n ) cña nghiÖp vô ®ã.Sau ®ã lÊy sè liÖu trªn c¸c sæ NhËt ký ®Ó ghi Sæ C¸i theo tõng nghiÖp vô ph¸t sinh. H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung gåm c¸c lo¹i sæ chñ yÕu sau: -Sæ NhËt ký chung,Sæ NhËt ký ®Æc biÖt -Sæ C¸i -C¸c sæ,thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. 1.3.2.§Æc tr­ng c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký- chøng tõ - TËp hîp vµ hÖ thèng hãa c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo bªn Cã cña c¸c tµi kho¶n kÕt hîp víi viÖc ph©n tÝch c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ®ã theo c¸c tµi kho¶n ®èi øng Nî. - KÕt hîp chÆt chÏ viÖc ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian víi viÖc hÖ thèng hãa c¸c nghiÖp vô theo néi dung kinh tÕ (theo tµi kho¶n). - KÕt hîp réng r·i viÖc h¹ch to¸n tæng hîp víi h¹ch to¸n chi tiÕt trªn cïng mét sæ kÕ to¸n trong mét qu¸ tr×nh ghi chÐp. - Sö dông c¸c mÉu sæ in s½n c¸c quan hÖ ®èi øng tµi kho¶n,chØ tiªu qu¶n lý kinh tÕ,tµi chÝnh vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký- Chøng tõ gåm cã c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sau: - NhËt ký chøng tõ; - B¶ng kª; - Sæ C¸i; - Sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. 1.3.3.§Æc tr­ng c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ §Æc tr­ng c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ : C¨n cø trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp lµ “ Chøng tõ ghi sæ “.ViÖc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp bao gåm : + Ghi theo tr×nh tù thêi gian trªn Sæ §¨ng ký Chøng tõ ghi sæ. + Ghi theo néi dung kinh tÕ trªn Sæ C¸i. Chøng tõ ghi sæ do kÕ to¸n lËp trªn c¬ së tõng chøng tõ kÕ to¸n hoÆc B¶ng Tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i,cã cïng néi dung kinh tÕ. Chøng tõ ghi sæ ®­îc ®¸nh sè hiÖu liªn tôc trong tõng th¸ng hoÆc c¶ n¨m ( theo sè thø tù trong Sæ §¨ng ký Chøng tõ ghi sæ ) vµ cã chøng tõ kÕ to¸n ®Ýnh kÌm,ph¶i ®­îc kÕ tãan tr­ëng duyÖt tr­íc khi ghi sæ kÕ to¸n. H×nh thøc kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ gåm cã c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sau: - Chøng tõ ghi sæ; - Sæ §¨ng ký Chøng tõ ghi sæ; - Sæ C¸i; - C¸c Sæ,ThÎ kÕ to¸n chi tiÕt. 1.3.4.§Æc tr­ng c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký- Sæ c¸i §Æc tr­ng c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký – Sæ C¸i: C¸c nghiÖp vô kinh tÕ,tµi chÝnh ph¸t sinh ®­îc kÕt hîp ghi chÐp theo tr×nh tù thêi gian vµ theo néi dung kinh tÕ (theo tµi kho¶n kÕ to¸n) trªn cïng mét quyÓn sæ kÕ to¸n tæng hîp duy nhÊt lµ sæ NhËt ký –Sæ C¸i.C¨n cø ®Ó ghi vµo sæ NhËt ký –Sæ C¸i lµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n hoÆc B¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i. H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký – Sæ C¸i gåm cã c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sau: - NhËt ký – Sæ C¸i; - C¸c Sæ,ThÎ kÕ to¸n chi tiÕt. 1.3.5.§Æc tr­ng c¬ b¶n cña H×nh thøc kÕ tãan trªn m¸y vi tÝnh §Æc tr­ng c¬ b¶n cña H×nh thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh lµ c«ng viÖc kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn theo mét ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh.PhÇn mÒm kÕ to¸n ®­îc thiÕt lËp theo nguyªn t¾c cña mét trong bèn h×nh thøc kÕ to¸n hoÆc kÕt hîp c¸c h×nh thøc kÕ to¸n quy ®Þnh trªn ®©y.PhÇn mÒm kÕ to¸n kh«ng hiÓn thÞ ®Çy ®ñ quy tr×nh ghi sæ kÕ to¸n,nh­ng ph¶i in ®­îc ®Çy ®ñ sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh. C¸c lo¹i sæ cña H×nh thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh : PhÇn mÒm kÕ to¸n ®­îc thiÕt kÕ theo H×nh thøc kÕ to¸n nµo sÏ cã c¸c lo¹i sæ cña h×nh thøc kÕ to¸n ®ã nh­ng kh«ng hoµn toµn gièng mÉu sæ kÕ to¸n ghi b»ng tay. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký- chøng tõ Chøng tõ kÕ to¸n vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª Sæ,thÎ kÕ to¸n chi tiÕt NhËt ký chøng tõ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ C¸i B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu,kiÓm tra Ch­¬ng II Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t­ vµ dÞch vô ViÖt Hµ 2.1- Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t­ vµ dÞch vô ViÖt Hµ 2.1.1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t­ vµ dÞch vô ViÖt Hµ Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty s¶n xuÊt, kinh doanh ®Çu t­ vµ dÞch vô ViÖt Hµ cã thÓ chia thµnh 4 giai ®o¹n: Giai ®o¹n 1: Trªn c¬ së trang thiÕt bÞ nhµ x­ëng cña hîp t¸c x· Ba NhÊt, th¸ng 6 n¨m 1996 Nhµ n­íc ®· quyÕt ®Þnh cho chuyÓn h×nh thøc së h÷u toµn d©n theo quyÕt ®Þnh 1379/Q§-TCCQ cña Uû Ban hµnh chÝnh Thµnh phè Hµ Néi vµ ®­îc mang tªn xÝ nghiÖp n­íc chÊm trùc thuéc së c«ng nghiÖp Thµnh phè Hµ Néi. S¶n phÈm cña xÝ nghiÖp lµ n­íc chÊm vµ dÊm, c¸c s¶n phÈm ®Òu s¶n xuÊt theo chØ tiªu, kÕ ho¹ch ph¸p lÖnh, giao nép ®Ó ph©n phèi theo chÕ ®é tem phiÕu Sau khi cã nghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng V c¸c xÝ nghiÖp ®­îc quyÒn tù chñ x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, xÝ nghiÖp n­íc chÊm ®· chuyÓn s¶n xuÊt mét mÆt hµng truyÒn thèng sang ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Tõ mÆt hµng chÝnh lµ n­íc chÊm, dÊm, xÝ nghiÖp ®· chÕ thö thµnh c«ng vµ ®­a vµo s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm kh¸c: r­îu chanh, m× sîi, kÑo b¸nh c¸c lo¹i. §­îc phÐp cña Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi, ngµy 4/5/1982 xÝ nghiÖp n­íc chÊm ®æi tªn thµnh C«ng ty thùc phÈm Hµ Néi theo quyÕt ®Þnh sè 1625/Q§UB. Giai ®o¹n 2: Thêi kú tõ n¨m 1987 ®Õn n¨m 1993, cã nh÷ng thay ®æi trong chÝnh s¸ch vÜ m« cña Nhµ n­íc. Theo quyÕt ®Þnh sè 217/H§BT ngµy14/11/1987 ®· x¸c lËp vµ kh¼ng ®Þnh quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tõ ®©y nhµ m¸y ®· hoµn toµn tù chñ, ®­îc quyÒn huy ®éng mäi nguån vèn vµ chñ ®éng x¸c ®Þnh ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh. Mét nhu cÇu bøc b¸ch ®Æt ra ®èi víi C«ng ty lµ ph¶i chuyÓn h­íng s¶n xuÊt kinh doanh cho phï hîp. C«ng ty nhanh chãng më h­íng xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Liªn X« cò vµ §«ng ¢u d­íi h×nh thøc mua b¸n vµ trao ®æi hµng ho¸. S¶n phÈm xuÊt khÈu chñ yÕu cña C«ng ty sang thÞ tr­êng lµ kÑo bäc ®­êng vµ n­íc chÊm Cuèi n¨m 1989, t×nh h×nh kinh tÕ chÝnh trÞ cña c¸c n­íc §«ng ¢u vµ Liªn X« cò ®ang l©m vµo khñng ho¶ng. C«ng ty mÊt ®i thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh vµ ®øng tr­íc t×nh thÕ hÕt søc khã kh¨n. Cuèi giai ®o¹n nµy, nhµ m¸y hÇu nh­ kh«ng s¶n xuÊt vµ chê gi¶i thÓ. §øng truíc t×nh h×nh ®ã ban l·nh ®¹o nhµ m¸y ®· ®Ò ra môc tiªu lµ: ®æi míi c«ng nghÖ, ®Çu t­ chiÒu s©u, t×m ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt s¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao, liªn doanh, liªn kÕt trong vµ ngoµi n­íc. §­îc sù gióp ®ì cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh cã liªn quan, nhµ m¸y®· quyÕt ®Þnh ®­a vµo s¶n xuÊt bia. §©y lµ h­íng ®i dùa trªn c¸c nghiªn cøu vÒ thÞ truêng, nguån vèn, ph­¬ng h­íng lùa chän kü thuËt vµ c«ng nghÖ. Nhµ m¸y ®· m¹nh d¹n vay vèn ®Çu t­ mua thiÕt bÞ s¶n xuÊt bia hiÖn ®¹i cña §an M¹ch ®Ó s¶n xuÊt bia lon Halida víi sè vèn : + Vay ng©n hµng ®Çu t­ : 28.438 triÖu ®ång + Vay ng©n hµng n«ng nghiÖp: 5.800 triÖu ®ång + Vay tæ chøc Si®a: 1.578 triÖu ®ång Víi sè vèn trªn, C«ng ty ®· nhËp mét d©y chuyÒn mini víi c«ng suÊt 3.000.000/1 n¨m Sau mét thêi gian ch¹y thö d©y chuyÒn s¶n xuÊt bia lon mang nh·n hiÖu Halida xuÊt hiÖn trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt C«ng ty phèi hîp víi trung t©m nghiªn cøu thùc nghiÖm cña Liªn hiÖp thùc phÈm vi sinh ®Ó s¶n xuÊt n­íc ngät Vinacola trªn d©y chuyÒn lon ®Ó tËn dông nguyªn vËt liÖu vµ c«ng suÊt d©y chuyÒn. Víi d©y chuyÒn s¶n xuÊt bia lon hiÖn ®¹i s¶n phÈm bia lon Halida, th¸ng 6 n¨m 1992 nhµ m¸y ®æi tªn thµnh nhµ m¸y bia ViÖt Hµ, theo quyÕt ®Þnh sè 1224/Q§UB cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi. Tõ ®©y s¶n phÈm cña nhµ m¸y bia ViÖt Hµ ®­îc ng­êi tiªu dïng ­a chuéng vµ ®­îc nhiÒu gi¶i th­ëng trong n­íc vµ quèc tÕ. Th¸ng 2/1993 bia Halida ®­îc tæ chøc qu¶n lý chÊt l­îng Liªn hiÖp Anh tÆng cóp b¹c vÒ chÊt l­îng. Sau mét thêi gian c©n nh¾c, lùa chän nhµ m¸y ®i ®Õn quyÕt ®Þnh dïng d©y chuyÒn s¶n xuÊt bia lon Halida vµ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó liªn doanh víi h·ng bia Carlsberg næi tiÕng cña §an M¹nh (1/4/1993). Th¸ng 10/1993 liªn doanh chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng víi tªn gäi “ Nhµ m¸y bia §«ng Nam ¸” phÇn gãp vèn cña nhµ m¸y bia ViÖt Hµ lµ: 72,67 tØ ®ång, chiÕm 40% tæng sè vèn liªn doanh Giai ®o¹n 3: Ngµy 2/11/1994 nhµ m¸y bia ViÖt Hµ ®æi tªn thµnh C«ng ty bia ViÖt Hµ víi s¶n phÈm chñ yÕu lµ bia h¬i chÊt l­îng cao. Ngoµi ra c«ng ty cßn ®Çu t­ vµo d©y chuyÒn s¶n xuÊt n­íc kho¸ng s¶n phÈm cã tªn gäi lµ OPAL. HiÖn nay,s¶n phÈm nµy cßn ®ang thö nghiÖm vµ x©m nhËp thÞ truêng. N¨m 1998, theo quyÕt ®Þnh sè 35/98/Q§UB ngµy 15/9/1998 cña UBND thµnh phè Hµ Néi chñ tr­¬ng cæ phÇn hãa DN nhµ n­íc, C«ng ty ®· tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ ph©n x­ëng s¶n xuÊt bia sè 57 Quúnh L«i thµnh C«ng ty cæ phÇn. C«ng ty bia ViÖt Hµ gi÷ sæ cæ phiÕu chi phèi 20%. Nh­ vËy C«ng ty bia ViÖt Hµ lµ c«ng ty cã nhiÒu m« h×nh: s¶n xuÊt, kinh doanh ®Çu t­ vµ dÞch vô. Giai ®o¹n 4: Ngµy 4/9/2002 c¨n cø theo quyÕt ®Þnh sè 6130/Q§UB cña UBND Thµnh phè Hµ Néi, C«ng ty bia ViÖt Hµ ®æi tªn lµ “C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh §Çu t­ vµ dÞch vô ViÖt Hµ”. §­îc x©y dùng vµ ph¸t triÓn trong thêi kú ®æi míi. Ngay tõ khi ra ®êi, víi c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ hiÖu qu¶, sù lùa chän c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ tiªn tiÕn, hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cao ISO, ®Æc biÖt vËn dông mét c¸ch khoa häc c¸c kinh nghiÖm Marketing quèc tÕ ®Æc thï v¨n hãa ViÖt Nam, bia ViÖt Hµ ®· ®­îc ng­êi tiªu dïng mÕn mé. Víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, tèc ®é t¨ng tr­ëng liªn tôc trong suèt 10 n¨m qua C«ng ty ®· lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ dÉn ®Çu thi ®ua ngµnh C«ng nghiÖp thñ ®« tõ n¨m 1997 ®Õn nay. 2.1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng SXKD cña ®¬n vÞ kÕ to¸n 2.1.2.1 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: * Thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i vËt liÖu phï hîp víi c¸c nguyªn t¾c, yªu cÇu qu¶n lý thèng nhÊt cña Nhµ n­íc vµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp * Tæ chøc chøng tõ, tµi kho¶n kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n phï hîp víi ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho, ¸p dông trong doanh nghiÖp ®Ó ghi chÐp, ph©n lo¹i, tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng t¨ng, gi¶m cña nguyªn vËt liÖu. TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña vËt liÖu ®· thu mua vµ nhËp kho cho doanh nghiÖp. KiÓm tra ®Þnh kú thu mua vËt liÖu vÒ chÊt l­îng, chñng lo¹i gi¸ c¶, thêi h¹n nh»m ®¶m b¶o ®Çy ®ñ nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt kinh doanh * Quan s¸t kiÓm tra viÖc chÊp hµnh chÕ ®é b¶o qu¶n dù tr÷ vµ sö dông vËt liÖu, ph¸t hiÖn ng¨n ngõa vµ ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p xö lý vËt liÖu ø ®éng hoÆc mÊt phÈm chÊt. Tham gia kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ vËt liÖu theo chÕ ®é quy ®Þnh, lËp b¸o c¸o vÒ vËt liÖu phôc vô c«ng t¸c l·nh ®¹o vµ qu¶n lý. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thanh to¸n ng­êi b¸n, ng­êi cung cÊp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt KD. 2.1.2.2. §Æc ®iÓm C«ng ty SXKD ®Çu t­ vµ dÞch vô ViÖt Hµ lµ mét c«ng ty s¶n xuÊt s¶n phÈm chñ yÕu lµ bia. C¸c s¶n phÈm nµy ®Òu s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, qua nhiÒu giai ®o¹n. C¸c nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó t¹o nªn s¶n phÈm ®­îc mua tõ nhiÒu n¬i kh¸c nhau ph¶i nhËp ngo¹i. Ngoµi ra C«ng ty ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n, dù tr÷ vËt liÖu mét c¸ch phï hîp. 2.1.3. C¸c mÆt hµng s¶n xuÊt chñ yÕu hiÖn nay cña C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu vµ dÞch vô ViÖt Hµ C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh hai lo¹i s¶n phÈm lµ bia ViÖt Hµ vµ n­íc kho¸ng OPAL bao gåm : + Bia h¬i ViÖt Hµ + N­íc kho¸ng OPAL lo¹i: 500 ml, 1.5 lÝt, 19 lÝt Hai chñng lo¹i s¶n phÈm nµy ®­îc s¶n xuÊt trªn hai d©y chuyÒn c«ng nghÖ kh¸c nhau cã quy tr×nh s¶n xuÊt kÐo dµi 12 ngµy tÝnh tõ khi lªn men ®Õn khi ra s¶n phÈm bia n­íc. C¸c s¶n phÈm bia vµ n­íc kho¸ng ®Òu s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, qua nhiÒu giai ®o¹n. V× lµ s¶n phÈm ®å uèng nªn viÖc kiÓm tra chÊt l­îng, vÖ sinh vµ b¶o qu¶n rÊt quan träng. ChÊt l­îng s¶n phÈm bia h¬i cña C«ng ty ®­îc nhiÒu ng­êi tiªu dïng ­a chuéng S¶n phÈm bia lµ lo¹i s¶n phÈm ®Ó sö dông mét lÇn vµ thêi gian b¶o qu¶n ng¾n 6 th¸ng. S¶n phÈm ®­îc nhiÒu ng­êi tiªu dïng mua mét c¸ch lùa chän, c©n nh¾c vµ so s¸nh vÒ chÊt l­îng, gi¸ c¶ vµ h×nh thøc víi c¸c s¶n phÈm kh¸c. Do vËy ®èi víi s¶n phÈm bia cña C«ng ty, khi tung ra thÞ tr­êng ph¶i lµ mét s¶n phÈm bia hoµn chØnh. Nã kh«ng chØ ®­îc ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng mµ cßn ®­îc b¶o qu¶n trong bao b× hoµn chØnh vÒ bao gãi, nh·n hiÖu C¶ hai nh·n hiÖu cña hai lo¹i ®Òu lµ nh·n hiÖu riªng biÖt, chóng ®­îc t¸ch khái tªn tuæi C«ng ty. Nh·n hiÖu trªn vá chai n­íc kho¸ng nhùa trong suèt cøng, nót chai nhùa ®­îc ®óc liÒn víi viÒn vßng b¶o hiÓm. V× vËy viÖc g¾n nh·n hiÖu vµ bao b× lµ yÕu tè quan träng lµm tiÒn ®Ò cho viÖc t¹o ra sù riªng biÖt ®Æc tr­ng cña s¶n phÈm 2.1.3.1. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt bia S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt bia Nguyªn liÖu Xay N­íc ®· xö lý NÊu Hoa Huplon L¾ng X¸c hoa §un s«i Lµm l¹nh Lªn men chÝnh Lªn men phô Läc vµ lµm l¹nh Bia t­¬i 2.1.3.2. C«ng t¸c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt Víi ®Æc ®iÓm SXKD cña m×nh C«ng ty ViÖt Hµ ®· tæ chøc bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ theo h×nh thøc trùc tiÕp ®iÒu hµnh cã hiÖu qu¶ Ban gi¸m ®èc gåm mét gi¸m ®èc vµ ba phã gi¸m ®èc * Gi¸m ®èc: lµ ng­êi cã thÈm quyÒn cao nhÊt trong c«ng ty, cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty trªn c¬ së chÊp hµnh ®óng ®¾n chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc, chÞu tr¸ch nhiÖm kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty * C¸c phã gi¸m ®èc bao gåm : + Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch Kü thuËt + Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch Tµi chÝnh + Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch Tæ chøc hµnh chÝnh C¸c phã gi¸m ®èc cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc ®­îc ph©n c«ng, cã quyÒn ra mÖnh lÖnh cho c¸c bé phËn do m×nh qu¶n lý víi quan hÖ mang tÝnh chÊt chØ huy vµ phôc tïng * Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban vµ ph©n x­ëng : + C¸c phßng ban : lµ c¬ quan tham m­u gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc chÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña c¸c phã gi¸m ®èc. Ngoµi viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng cña m×nh c¸c phßng ban cßn ph¶i cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau nh»m kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu vµ gióp ®ì nhau hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao + C¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt cã nhiÖm vô qu¶n lý c¸c mÆt s¶n xuÊt, kü thuËt, lao ®éng, thiÕt bÞ, dông cô ®å nghÒ nh»m ®¶m b¶o hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch mµ C«ng ty giao cho ph©n x­ëng, ®ång thêi tæ chøc tèt ®êi sèng vËt chÊt vµ v¨n ho¸ tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. ViÖc tæ chøc s¶n xuÊt s¶n phÈm ®­îc tiÕn hµnh hoµn toµn phï hîp víi quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, bao gåm c¸c tæ s¶n xuÊt: - C¸c tæ s¶n xuÊt chÝnh: lµ nh÷ng tæ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc t¹o ra s¶n phÈm gåm: + Tæ nÊu: gåm 10 ng­êi lµm nhiÖm vô nÊu bia + Tæ men: cã 12 ng­êi, chia thµnh c¸c nhãm lµm nhiÖm vô ñ men, lªn men chÝnh, lªn men phô + Tæ l¹nh: gåm 6 ng­êi lµm theo ca cã nhiÖm vô cung cÊp l¹nh cho qu¸ tr×nh lªn men vµ b¶o qu¶n bia + Tæ chiÕt bia ( cßn gäi lµ tæ thµnh phÈm): cã nhiÖm vô chiÕt bia vµo bom, thïng víi c¸c kÝch cì kh¸c nhau - C¸c tæ phô trî: lµ nh÷ng tæ cã liªn quan gi¸n tiÕp ®Õn viÖc s¶n xuÊt bia nh­ng l¹i cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc, bao gåm : + Tæ lß h¬i: gåm 10 ng­êi lµm theo ca, cã nhiÖm vô cung cÊp h¬i nãng cho qu¸ tr×nh nÊu bia + Tæ ®iÖn: gåm 5 ng­êi, lµm nhiÖm vô qu¶n lý vµ cung cÊp ®iÖn phôc vô s¶n xuÊt vµ söa ch÷a khi cã sù cè vÒ ®iÖn + Tæ vËn chuyÓn: gåm 3 ng­êi lµm nhiÖm vô vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu th« tõ kho ®Õn ph©n x­ëng phôc vô cho s¶n xuÊt + Tæ xö lý n­íc: gåm 5 ng­êi cã nhiÖm vô xö lý lµm s¹ch n­íc phôc vô s¶n xuÊt Ngoµi ra ë c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt cßn cã v¨n phßng ph©n x­ëng lµm nhiÖm vô qu¶n lý c¸c c«ng viÖc cña ph©n x­ëng. S¬ ®å tæ chøc s¶n xuÊt Ph©n x­ëng sx chÝnh C¸c tæ sx chÝnh Tæ nÊu Tæ men Tæ chiÕt Tæ l¹nh Tæ lß h¬i Tæ ®iÖn Tæ xö lý Tæ vËn chuyÓn 2.1.4. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp 2.1.4.1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c¬ cÊu cña bé m¸y kÕ to¸n Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña bé m¸y kÕ to¸n: Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n lµ mét ®¬n vÞ thuéc c«ng ty, cã chøc n¨ng qu¶n lý tµi chÝnh vµ gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña c«ng ty. Thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª, th«ng tin kinh tÕ vµ ho¹ch to¸n kinh tÕ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n : ViÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n trong C«ng ty do bé m¸y kÕ to¸n ®¶m nhiÖm. Do vËy, viÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n sao cho hîp lý gän nhÑ, cã hiÖu qu¶ lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó cung cÊp th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi chÝnh x¸c ®Çy ®ñ h÷u Ých cho ®èi t­îng sö dông th«ng tin ph¸t huy vµ n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc chia thµnh c¸c bé phËn sau: - KÕ to¸n tr­ëng: lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn chØ ®¹o vµ kiÓm tra c«ng viÖc tõng CBCNV. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Ban gi¸m ®èc vµ Nhµ n­íc vÒ th«ng tin kinh tÕ cña C«ng ty - Phã phßng kiªm tæng hîp: lµ ng­êi gióp viÖc cho kÕ to¸n tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c tr­íc khi tr×nh kÕ to¸n tr­ëng vµ gi¸m ®èc - KÕ to¸n thanh to¸n: lµ ng­êi cã nhiÖm vô theo dâi tiÒn mÆt c¸c kho¶n vay thanh to¸n víi kh¸ch hµng vµ CBCNV - KÕ to¸n theo dâi tiÒn göi ng©n hµng: cã nhiÖm vô giao dÞch víi ng©n hµng theo dâi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn nghiÖp vô tiÒn göi ng©n hµng - KÕ to¸n b¸n hµng vµ theo dâi c«ng nî: cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt kho thµnh phÈm, t×nh h×nh tiªu thô vµ theo dâi c«ng nî cña kh¸ch hµng - KÕ to¸n vËt t­ vµ TSC§: theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt vËt t­, t×nh h×nh t¨ng, gi¶m TSC§ - Thñ quü: chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tiÒn mÆt, ng©n phiÕu. C¨n cø c¸c chøng tõ hîp lý, hîp ph¸p ®Ó tiÕn hµnh nhËp xuÊt quü tiÒn mÆt vµ ghi vµo sæ quü 2.1.4.2. H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng Phã phßng kiªm kÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n b¸n hµng vµ theo dâi c«ng nî KÕ to¸n vËt t­ vµ TSC§ vËt t­ vµ TSC§ Thñ quü KÕ to¸n Ng©n hµng KÕ to¸n Thanh to¸n S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t­ vµ dÞch vô ViÖt Hµ 2.1.4.3. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i DN T¹i C«ng ty bia ViÖt Hµ h×nh thøc kÕ to¸n ®­îc ¸p dông lµ h×nh thøc NhËt ký-chøng tõ. Tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc nµy vµ c¸c lo¹i sæ s¸ch sö dông ®­îc ph¶n ¸nh qua s¬ ®å sau: Chøng tõ gèc vµ b¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký chøng tõ Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ tæng hîp chi tiÕt Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t­ vµ dÞch vô ViÖt Hµ Ghi hµng ngµy Quan hÖ ®èi chiÕu Ghi cuèi quý 2.2.Thùc tr¹ng kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i c«ng ty SXKD ®Çu t­ vµ dÞch vôViÖt Hµ 2.2.1. Lao ®éng vµ kh¸i niÖm chung Lao ®éng lµ mét bé phËn quan träng cña C«ng ty v× vËy ph¶i bè trÝ phï hîp n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é tay nghÒ. Bªn c¹nh ®ã ph¶i dùa vµo kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm mµ bè trÝ lùc l­îng s¶n xuÊt cho phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng tiªu thô. HiÖn nay sè c«ng nh©n viªn cña C«ng ty lµ 245 ng­êi Trong ®ã: - C¸n bé CNV gi¸n tiÕp 38 ng­êi - CNV trùc tiÕp s¶n xuÊt 207 ng­êi 2.2.1.1 H¹ch to¸n qu¶n lý lao ®éng Bé phËn lao ®éng qu¶n lý s¶n xuÊt t¹i c¸c ph©n x­ëng cña C«ng ty, bé phËn nµy qu¶n lý trùc tiÕp nh©n c«ng t¹i ph©n x­ëng, ®èi víi tæ tr­ëng tæ s¶n xuÊt th× ngoµi nhiÖm vô s¶n xuÊt ra th× hä cßn kiªm thªm tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc cña ph©n x­ëng ®ang s¶n xuÊt. Bé phËn lao ®éng trùc tiÕp: ®©y lµ sè c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. Sè c«ng nh©n nµy ®­îc chia thµnh nhiÒu ph©n x­ëng. Mçi ph©n x­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm mét kh©u cña s¶n phÈm hoµn thµnh vµ chÞu hoµn toµn sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng cña s¶n phÈm hoµn thµnh. Trong qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng ë C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t­ vµ dÞch vô ViÖt Hµ,phßng Tæ chøc lao ®éng chÞu tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n lao ®éng trªn 3 ph­¬ng diÖn nh­: h¹ch to¸n vÒ sè l­îng lao ®éng, thêi gian lao ®éng vµ kÕt qu¶ lao ®éng. H¹ch to¸n vÒ sè l­îng lao ®éng: Ng­êi qu¶n lý lao ®éng h¹ch to¸n vÒ sè l­îng tõng lo¹i lao ®éng theo c«ng viÖc, kh©u s¶n xuÊt, tæ s¶n xuÊt. H¹ch to¸n vÒ thêi gian lao ®éng: Ng­êi qu¶n lý lao ®éng h¹ch to¸n vÒ thêi gian lao ®éng c¨n cø vµo ngµy lµm viÖc ®Ó chÊm c«ng hay chÊm ®iÓm cho tõng c«ng nh©n theo mÉu sæ ®· cã s½n. H¹ch to¸n vÒ kÕt qu¶ lao ®éng: Lµ môc ®Ých ®¸nh gi¸ møc n¨ng suÊt lao ®éng cña tõng tæ, tõng ph©n x­ëng thËm chÝ cho tõng c«ng nh©n ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh khen th­ëng hay kû luËt. NÕu s¶n phÈm sai háng qu¸ nhiÒu hay qu¸ l·ng phÝ th× cã thÓ trõ vµo l­¬ng b»ng trÞ gi¸ sè l­¬ng s¶n phÈm sai háng. NÕu ë thêi ®iÓm tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm th× ph­¬ng tiÖn nµy lµ mÊu chèt cña viÖc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng. 2.2.1.2. C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng vµ ph¹m vi ¸p dông C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t­ vµ dÞch vô ViÖt Hµ lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc nh­ng l¹i tù chñ vÒ tµi chÝnh. C¸c mÆt hµng cña C«ng ty chñ yÕu lµ bia t­¬i vµ n­íc kho¸ng tinh khiÕt. Thùc tÕ trong c¸c doanh nghiÖp quèc doanh tõ khi chuyÓn ®æi tõ h¹ch to¸n bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng th× nguån vèn cè ®Þnh vµ nguån vèn l­u ®éng cña mét sè c«ng ty qu¸ nhá. §Ó cã ®­îc nguån vèn l­u ®éng vµ vèn cè ®Þnh lín th× C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t­ vµ dÞch vô ViÖt Hµ ®· ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian vµ tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm. C«ng ty ®· chñ ®éng mua b¸n theo quy m« lín vµ qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty mét c¸ch chÆt chÏ. §iÒu ®ã ®· thóc ®Èy c¸n bé c«ng nh©n viªn tÝch cùc h¬n trong qu¸ tr×nh lµm viÖc s¶n xuÊt cña m×nh. §Ó tr¶ thï lao cho ng­êi lao ®éng C«ng ty ®· ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian vµ tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm hoµn thµnh ®óng vµ ®ñ quy c¸ch. T­¬ng øng víi hai chÕ ®é tr¶ l­¬ng lµ hai h×nh thøc tiÒn l­¬ng ®­îc ¸p dông t¹i c«ng ty: - H×nh thøc tiÒn l­¬ng theo thêi gian - H×nh thøc tiÒn l­¬ng kho¸n s¶n phÈm H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian ®­îc C«ng ty ¸p dông ®Ó ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é cña Nhµ n­íc mµ ng­êi c«ng nh©n bá søc ra lµm t¹i C«ng ty. H×nh thøc tr¶ l­¬ng kho¸n s¶n phÈm lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n viªn khi c«ng nh©n viªn lµm viÖc mét c¸ch nhiÖt t×nh ®¶m b¶o ®óng quy c¸ch vµ hoµn thµnh. C¶ hai h×nh thøc nµy c«ng ty ®Òu ¸p dông trong mét n¨m. Ngoµi tiÒn l­¬ng lao ®éng ®­îc h­ëng nh­ trªn ng­êi lao ®éng cßn ®­îc h­ëng c¸c chÕ ®é phô cÊp, tiÒn th­ëng, h­ëng chÕ ®é BHXH theo quy ®Þnh chung trong c¸c tr­êng hîp tai n¹n lao ®éng, èm ®au, thai s¶n....ViÖc tÝnh møc trî cÊp b¶o hiÓm x· héi ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së chÕ ®é vÒ BHXH quy ®Þnh. C¸c kho¶n trÝch nép theo quy ®Þnh: + Møc ®ãng b¶o hiÓm x· héi hµng th¸ng,C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm ®ãng 2%, BHYT tÕ trÝch tõ quü l­¬ng cÊp bËc cho sè lao ®éng lµm viÖc vµ ng­êi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm ®ãng 1% tiÒn l­¬ng cÊp bËc cña tõng ng­êi. + Møc ®ãng kinh phÝ C«ng ®oµn: Hµng th¸ng C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm ®ãng 2% trÝch tõ quü l­¬ng cÊp bËc cho sè lao ®éng lµm viÖc . + Møc ®ãng vµ thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi - Hµng th¸ng,C«ng ty ®ãng 15% trÝch tõ quü l­¬ng cÊp bËc cho sè lao ®éng lµm viÖc vµ ng­êi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm ®ãng 5% tiÒn l­¬ng cÊp bËc cña tõng ng­êi. - §èi víi nh÷ng ng­êi nghØ s¶n xuÊt, viÖc riªng, nghØ chÕ ®é vÒ BHXH ( èm, con èm, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng...) mµ kh«ng cã l­¬ng trªn b¶ng l­¬ng th× kh«ng ghi thu 5% vµ c¸c thêi gian nghØ trªn kh«ng ®­îc tÝnh thêi gian c«ng t¸c ®Ó h­ëng chÕ ®é BHXH. Ng­êi lao ®éng nµo muèn tÝnh thêi gian c«ng t¸c trong thêi gian nghØ kh«ng h­ëng l­¬ng nh­ trªn ph¶i lµm ®¬n tù nguyÖn ®ãng 20% l­¬ng cÊp bËc hµng th¸ng. - §èi víi lao ®éng míi tuyÓn, chuyÓn c«ng t¸c trong thêi gian nghØ kh«ng h­ëng l­¬ng nh­ trªn ph¶i lµm ®¬n tù nguyÖn ®ãng 20% l­¬ng cÊp bËc hµng th¸ng. §èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt ®­îc tuyÓn dông míi vµo lµm viÖc t¹i c«ng ty. Sau 3 th¸ng lµm viÖc t¹i c«ng ty míi ghi thu 5% trªn b¶ng l­¬ng vµ C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm trÝch ®ãng 15% trÝch tõ quü l­¬ng cÊp bËc cho sè lao ®éng nµy tõ th¸ng thø t­ trë ®i. - §èi víi lao ®éng n÷ míi ®­îc tuyÓn dông vµo C«ng ty ph¶i cã ®ñ 2 n¨m lµm viÖc thùc tÕ trë lªn vµ sinh con sau tuæi 22 míi ®­îc h­ëng chÕ ®é BHXH vÒ thai s¶n con èm. - C¸c ph©n x­ëng lËp tæ theo dâi trÝch nép 5% tiÒn l­¬ng trÝch nép theo b¶ng thanh to¸n l­¬ng hµng th¸ng cña ®¬n vÞ. §ång thêi vµo cuèi kú thanh to¸n lËp phiÕu b¸o t¨ng gi¶m møc nép BHXH ®Ó ®èi chiÕu víi Phßng tæ chøc. - Th¸ng cuèi mçi quý, Phßng tæ chøc tæng hîp danh s¸ch t¨ng gi¶m møc nép BHXH cña toµn C«ng ty, lªn b¶ng ®èi chiÕu vÒ lao ®éng, quü tiÒn l­¬ng tæng sè tiÒn BHXH ph¶i ®ãng víi BHXH Hµ Néi vµ chuyÓn b¶ng ®èi chiÕu vÒ Phßng tµi vô. - Phßng tµi vô cã tr¸ch nhiÖm ®ãng ®ñ sè tiÒn ph¶i nép cña C«ng ty víi c¬ quan BHXH vµ chuyÓn chøng tõ vÒ Phßng tæ chøc ®Ó lµm c¨n cø quyÕt to¸n c¸c chÕ ®é BHXH ®· chi (èm, con èm, thai s¶n...) vµ gi¶i quyÕt c¸c tr­êng hîp h­u trÝ, chê h­u.. Nh­ vËy, C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm ®ãng 19% (15% BHXH, 2% BHYT, 2% CPC§) trÝch tõ quü l­¬ng cÊp bËc vµ ng­êi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm ®ãng 6% (5% BHXH, 1% BHYT) tiÒn l­¬ng cÊp bËc cña tõng ng­êi ®Ó nép cho Nhµ n­íc vµ ®­îc h­ëng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. D­íi ®©y lµ h×nh thøc h¹ch to¸n vµ sù lu©n chuyÓn chøng tõ sæ s¸ch t¹i C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t­ vµ dÞch vô ViÖt Hµ. Phßng kÕ ho¹ch C¸c phßng, ph©n x­ëng Phßng tæ chøc Phßng Tµi chÝnh - kÕ to¸n Gi¸m ®èc Ng©n hµng B¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoµn thµnh B¶ng chÊm c«ng Thanh to¸n l­¬ng DuyÖt B¶ng chÊm c«ng D­íi ®©y lµ b¶ng chÊm c«ng cña phßng Kinh Doanh: C¸c ký hiÖu cña b¶ng chÊm c«ng: 1. L­¬ng s¶n phÈm K 2. L­¬ng thêi gian 8 3. L­¬ng nghØ phÐp F 4. L­¬ng häc – Häp H 5. L­¬ng tù vÖ TV 6. MÊt ®iÖn n­íc E 7. ThiÕu nguyªn vËt liÖu C 8. M¸y mãc háng M 9. Ng­ng s¶n xuÊt NS 10. B¶n th©n èm ¤ 11. Con èm CO 12. §Î, s¶y thai TS 13. ViÖc riªng R 14. NghØ kh«ng lý do O C¨n cø vµo kÕt qu¶ lao ®éng ®· tæng hîp trªn b¶ng chÊm c«ng do ng­êi tæ tr­ëng hoÆc phô tr¸ch b¶ng chÊm c«ng, sè c«ng lµm viÖc, sè c«ng h­ëng l­¬ng chÕ ®é cña tõng nh©n viªn do tæ tr­ëng hoÆc ng­êi phô tr¸ch nép lªn Phßng kÕ to¸n dùa vµo b¶ng chÊm c«ng tÝnh l­¬ng cho tõng nh©n viªn §Ó tÝnh l­¬ng th¸ng 02 n¨m 2008 cho tõng nh©n viªn cña C«ng ty,kÕ to¸n thùc hiÖn nh­ sau: L­¬ng cÊp bËc = HÖ sè møc l­¬ng x Møc l­¬ng tèi thiÓu L­¬ng th¸ng L­¬ng th¸ng = L­¬ng cÊp bËc x Phô cÊp l­¬ng 22 ngµy L­¬ng ngµy = Khi lÜnh ®­îc l­¬ng c¸c nh©n viªn ph¶i trÝch 6% trÝch trªn l­¬ng cÊp bËc trong ®ã 5% BHXH, 1% BHYT. Sau ®ã khi tÝnh l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho tõng nh©n viªn kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho c¶ C«ng ty * Cô thÓ tÝnh l­¬ng cho «ng Bïi Ngäc CÈn nh­ sau: - Møc l­¬ng tèi thiÓu 540.000 ® - HÖ sè l­¬ng 3,72 - Phô cÊp chøc vô = (HÖ sè phô cÊp x Møc l­¬ng tèi thiÓu) - HÖ sè phô cÊp 0,2 Þ Phô cÊp chøc vô = 0,2 x 540.000 = 108.000 ® L­¬ng cÊp bËc = 3,72 x 540.000 = 2.008.800 ® L­¬ng th¸ng = 2.008.800 + 108.000 = 2.116.800 ® L­¬ng ngµy = 2.116.800 = 96.218 ® 22 Sau khi lÜnh l­¬ng «ng Bïi Ngäc CÈn ph¶i trÝch nép 6%. TrÝch trªn l­¬ng trong ®ã 5% BHXH, 1% BHYT Cô thÓ: 5% BHXH = 5% x 2.116.800 = 105.840 ® 1% BHYT = 1% x 2.116.800 = 21.168 ® Tæng céng 127.008 ® VËy sè tiÒn thùc lÜnh cña «ng Bïi Ngäc CÈn: 2.116.800 – 127.008 = 1.989.792 ®. B»ng c¸ch tÝnh nh­ vËy ta lÇn l­ît tÝnh l­¬ng cho tõng nh©n viªn sau khi tÝnh xong kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho C«ng ty nh­ sau: C¨n cø theo B¶ng chia l­¬ng, cuèi th¸ng tæ tr­ëng c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng cña tæ tiÕn hµnh chia l­¬ng. 2.2.1.3. §èi víi chÕ ®é trÝch th­ëng §Ó ®éng viªn kÞp thêi c¸n bé CNV thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch n©ng cao doanh sè l·i gép b¸n hµng, C«ng ty ®· ¸p dông chÕ ®é tiÒn th­ëng cho c¸c c¸ nh©n trªn c¬ së b×nh bÇu trong Héi nghÞ c«ng nh©n viªn theo 3 møc: Lo¹i A: 150.000 ® Lo¹i B: 100.000 ® Lo¹i C: 50.000 ® C¨n cø ®Ó xÕp lo¹i th­ëng cho tõng c¸ nh©n trong C«ng ty: + Lo¹i A: - C¨n cø vµo ngµy c«ng lµm ®ñ trong th¸ng. - Hoµn thµnh khèi l­îng c«ng viÖc ®­îc giao. - ChÊp hµnh tèt quy chÕ cña ®¬n vÞ. + Lo¹i B: - C¨n cø vµo ngµy c«ng ®i lµm thùc tÕ cã sè ngµy nghØ 5 ngµy cã lý do. - Hoµn thµnh khèi l­îng c«ng viÖc ®­îc giao. - ChÊp hµnh tèt quy chÕ cña ®¬n vÞ. + Lo¹i C: - C¨n cø vµo ngµy c«ng ®i lµm thùc tÕ cã sè ngµy nghØ 10 ngµy cã lý do. - Hoµn thµnh khèi l­îng c«ng viÖc ®­îc giao. - ChÊp hµnh tèt quy chÕ cña ®¬n vÞ. VD: Cô thÓ em xÐt møc l­¬ng cho Bïi Ngäc CÈn: Trong th¸ng ®ñ sè ngµy c«ng, hoµn thµnh khèi l­îng c«ng viÖc ®­îc giao vµ chÊp hµnh tèt quy chÕ, néi qui cña C«ng ty do vËy «ng CÈn ®­îc h­ëng møc l­¬ng (tiÒn th­ëng) lo¹i A: 150.000 ®. B»ng c¸ch xÐt tiÒn th­ëng nh­ vËy ta cã thÓ tÝnh tiÒn th­ëng cho nh÷ng ng­êi hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao. Trong th¸ng 2 n¨m 2008 toµn C«ng ty cã 24 ng­êi ®­îc th­ëng, trong ®ã: Lo¹i A: cã 20 ng­êi Lo¹i B: cã 3 ng­êi Lo¹i C: cã 1 ng­êi B¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng Th¸ng 02 n¨m 2008 TT Hä vµ tªn Møc th­ëng Ghi chó XÕp lo¹i th­ëng Sè tiÒn Ký nhËn 1 Bïi Ngäc CÈn A 150.000 2 Phïng BÝch Ngäc A 150.000 …. ….. …... ….. 6 Vò §øc Quang B 100.000 7 Mai Tó Anh C 50.000 … …. ….. ….. Céng 3.350.000 - C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 431: 3.350.000 Cã TK 111: 3.350.000 - Khi thanh to¸n tiÒn th­ëng cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn c¨n cø vµo phiÕu chi sè 140 ngµy 20/ 02/ 2008. Bót to¸n nµy ®­îc ph¶n ¸nh ë sæ NhËt ký chøng tõ sè 1: Nî TK 334: 3.350.000 Cã TK 111: 3.350.000 2.2.1.4. ChÕ ®é thanh to¸n BHXH cho CNV Theo ChÕ ®é qui ®Þnh vÒ BHXH, quü BHXH dïng ®Ó chi tr¶ cho CNV trong c¸c tr­êng hîp t¹m thêi hay vÜnh viÔn mÊt søc lao ®éng nh­ èm ®au, tai n¹n lao ®éng, mÊt søc vÒ nghØ h­u. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc t¹i ®¬n vÞ ng­êi lao ®éng cã thÓ ph¶i nghØ viÖc trong c¸c tr­êng hîp èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng. Ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng trî cÊp chÕ ®é BHXH do quü BHXH thanh to¸n theo ChÕ ®é hiÖn hµnh. C¨n cø ®Ó tÝnh to¸n vµ thanh to¸n BHXH lµ c¸c phiÕu nghØ h­ëng BHXH cña c¸c c¬ quan y tÕ x¸c nhËn cho ng­êi L§. Theo ChÕ ®é hiÖn hµnh khi thanh to¸n trî cÊp BHXH ®èi víi ng­êi lao ®éng bÞ ®au èm, con èm..®­îc h­ëng 75% l­¬ng. Cßn ®èi víi ng­êi lao ®éng nghØ viÖc trong tr­êng hîp thai s¶n, tai n¹n lao ®éng th× ®­îc h­ëng 100% l­¬ng. Møc trî cÊp nghØ viÖc trong tr­êng hîp thai s¶n hay tai n¹n lao ®éng TiÒn l­¬ng lµm c¨n cø ®ãng BHXH cña th¸ng tr­íc khi nghØ 22 ngµy x 100% x Sè ngµy nghØ thùc tÕ Møc trî cÊp nghØ viÖc ®Ó ch¨m sãc con èm hoÆc ng­êi lao ®éng èm TiÒn l­¬ng lµm c¨n cø ®ãng BHXH cña th¸ng tr­íc khi nghØ 22 ngµy x 100% x Sè ngµy nghØ thùc tÕ = = VD: Khi tÝnh trî cÊp BHXH cho mét sè c«ng nh©n trong th¸ng 02/2008 cña C«ng ty SXKD ®Çu t­ vµ dÞch vô ViÖt Hµ: ChÞ NguyÔn Hång Nhung phßng TC - L§ Trong ®ã: - TiÒn l­¬ng c¬ b¶n lµ: 540.000 x 1,82 = 982.800 ®/ th¸ng - TiÒn phô cÊp ¨n tr­a: 7.000 x 22 = 154.000 ®/ th¸ng Tæng lÜnh trong th¸ng: = 982.800 + 154.000= 1.136.800 ®/ th¸ng C¨n cø vµo B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi kÕ to¸n C«ng ty ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 622: 64.081.752 Nî TK 627: 26.936.660 Nî TK 642: 19327.352 Nî TK 641: 26.740.100 PhÇn trÝch BHXH, BHYT, KPC§ ph©n bæ vµo chi phÝ kinh doanh nh­ sau: BHXH trÝch 15% = 137.085.864 x 15% = 20.562.879 BHYT trÝch 2% = 137.085.864 x 2% = 2.741.717 KPC§ trÝch 2% = 137.085.864 x 2% = 2.741.717 Céng = 26.046.313 Thu 5% BHXH, 1% BHYT cña th¸ng 02 c¨n cø vµo phiÕu thu 120 BHXH 5% = 137.085.864 x 5% = 6.854.293 BHYT 1% = 137.085.864 x 1% = 1.370.858 Céng = 8.225.151 Thanh to¸n BHXH th¸ng 02 cña C«ng ty. C¨n cø vµo phiÕu chi sè 265 ngµy 07/02/2008 kÕ to¸n ghi : Nî TK 338 : 8.225.151 Cã TK 111 : 8.225.151 Sau khi vµo B¶ng kª xong cuèi th¸ng ®­îc chuyÓn vµo “NhËt ký chøng tõ sè 7” C¨n cø vµo sè liÖu kh«ng ph¶n ¸nh vµo B¶ng kª sè 5. TiÒn th­ëng vµ BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn: Nî TK 431 : 3.350.000 Cã TK 334 : 3.350.000 NhËt ký chøng tõ sè 1,2,7..) ®èi øng víi Nî TK 334, 338 ®Ó ghi nh­ c¸c tµi kho¶n 111, 121 141. C¨n cø ®Ó ghi sæ c¸i TK 622. Tæng sè ph¸t sinh bªn Nî TK 334, 338 ®­îc lÊy trªn dßng tæng céng ghi Nî TK 622 ®èi øng víi c¸c TK. Cßn sè ph¸t sinh bªn Cã TK 622 ®­îc lÊy tõ B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ trÝch BHYT, BHXH, KPC§ ®èi øng víi bªn Cã cña TK 334, 338. Sæ c¸i TK 334 : Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Th¸ng 02 n¨m 2008 §vt: VN§ NT ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã SH NT 28/02 432 TrÝch l­¬ng cho bé phËn gi¸n tiÕp KhÊu trõ BHXH KhÊu trõ BHYT KhÊu trõ KPC§ Tr¶ l­¬ng cho bé phËn gi¸n tiÕp ……………………. Céng 642 3383 3384 3382 111 9.612.263 1.281.635 1.281.635 8.660.633 64.081.752 Hµ Néi,ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2008 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Sæ c¸i TK 338.2:Kinh phÝ c«ng ®oµn Th¸ng 02 n¨m 2008 NT ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn Nî Cã SH NT 28/02 432 28/02 TrÝch KPC§ cho bé phËn gi¸n tiÕp Thu 1% KPC§ ………………………………… Céng 642 334 538.733 5.387,33 Hµ Néi,ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2008 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Sæ c¸i TK 338.3:B¶o hiÓm x· héi Th¸ng 02 n¨m 2008 NT ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn Nî Cã SH NT 28/02 432 28/02 TrÝch BHXH cho bé phËn gi¸n tiÕp Thu 5% BHXH ………………………………… Céng 642 334 2.899.103 144.955,15 Hµ Néi,ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2008 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Sæ c¸i TK 338.4:B¶o hiÓm Y tÕ Th¸ng 02 n¨m 2008 NT ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn Nî Cã SH NT 28/02 432 28/02 TrÝch BHYT cho bé phËn gi¸n tiÕp Thu 1% BHYT ………………………………… Céng 642 334 386.547 3.865,47 Hµ Néi,ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2008 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Sæ c¸i TK 622:Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Th¸ng 02 n¨m 2008 Sè d­ ®Çu th¸ng Nî Cã 0 0 Ghi Cã c¸c TK ®èi øng víi Nî TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 Th¸ng 4 Th¸ng 5 Céng TK 338.2 TK 338.3 TK 338.4 1.281.163 9.612.263 1.281.635 Céng ph¸t sinh Nî Cã 12.112.061 12.112.061 Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã Ch­¬ng III Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i c«ng ty SXKD ®Çu t­ vµ dÞch vô viÖt hµ. Qua thêi gian thùc tËp vµ nghiªn cøu thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë C«ng ty SXKD ®Çu t­ vµ dÞch vô ViÖt Hµ.Trªn c¬ së kiÕn thøc ®­îc häc t¹i tr­êng, kiÕn thøc thu thËp tõ s¸ch vë, t¹p chÝ vµ nhÊt lµ tiÕp xóc trùc tiÕp víi C«ng ty SXKD ®Çu t­ vµ dÞch vô ViÖt Hµ. Em cã mét vµi nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty SXKD ®Çu t­ vµ dÞch vô ViÖt Hµ. 3.1. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty. 3.1.1.¦u ®iÓm - H¹ch to¸n vÒ lao ®éng: §­îc c¸n bé qu¶n lý Phßng Tæ chøc L§ kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c qu¶n ®èc ph©n x­ëng theo dâi toµn bé c«ng nh©n lµm viÖc dùa trªn b¶ng chÊm c«ng trùc tiÕp tõ tæ tr­ëng tæ SX cña tõng bé phËn b¸o lªn theo quy m« qu¶n lý tõ trªn xuèng d­íi mçi ngµy lµm viÖc, tæ tr­ëng tæ s¶n xuÊt b¸o c¸o sè l­îng L§ cã mÆt hay v¾ng mÆt cña tõng tæ mµ m×nh qu¶n lý cho qu¶n ®èc ph©n x­ëng. Qu¶n ®èc ph©n x­ëng tËp hîp l¹i ®Ó b¸o c¸o lªn phßng Tæ chøc lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng ®Ó ghi vµo sæ chÊm c«ng. Víi ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp qu¶n lý tõng bé phËn nh­ vËy cho nªn c¸n bé qu¶n lý cã thÓ biÕt ®­îc râ rµng sè l­îng c«ng nh©n viªn lµm viÖc trong tõng ngµy. - H¹ch to¸n vÒ thêi gian lao ®éng: Qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông thêi gian L§ mét c¸ch chÆt chÏ vµ hîp lý t¹i C«ng ty lµm cho viÖc SX vµ hoµn thµnh kÕ ho¹ch SX rÊt kÞp thêi vµ ®¸ng hoan nghªnh. Song, ®©y còng ch­a h¼n lµ mét gi¶i ph¸p tèt nhÊt. §èi víi bé phËn c«ng nh©n trùc tiÕp SX nh­ vËy viÖc qu¶n lý thêi gian L§ chÆt chÏ lµ rÊt ®óng, bëi lÏ ®©y lµ ®éi ngò trùc tiÕp lµm ra s¶n phÈm. - H¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng: C«ng ty lu«n chó träng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh v× thÕ s¶n phÈm hoµn thµnh cña tæ SX nµo tèt xÊu cã th­ëng ph¹t râ rµng. KÕt qu¶ tay nghÒ L§ lu«n ®­îc C«ng ty kiÓm tra theo ®Þnh kú nh»m n©ng cao hÖ sè tay nghÒ cho phï hîp . C«ng ty chó t©m ®Õn tr×nh ®é tay nghÒ cña tõng ng­êi ®Ó cè g¾ng s¾p xÕp theo ®óng tr×nh ®é chuyªn m«n mµ hä ®­îc ®µo t¹o. - ViÖc thùc hiÖn ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l­¬ng, h×nh thøc tiÒn l­¬ng theo thêi gian vµ h×nh thøc tiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm theo thêi kú SXKD cña C«ng ty lµ rÊt phï hîp, b¶o ®¶m c«ng b»ng cho c«ng nh©n SX t¹o ®éng lùc kÝch thÝch ng­êi L§ quan t©m ®Õn viÖc SX vµ yªu nghÒ. - H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng theo thêi gian: ViÖc tÝnh l­¬ng theo thêi gian chØ ¸p dông cho c¸c bé phËn gi¸n tiÕp vµ cho c«ng nh©n SX ë nh÷ng th¸ng Ýt c«ng viÖc hay ngõng SX, mÊt ®iÖn. - H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm: ¸p dông cho nh÷ng c«ng nh©n trùc tiÕp SX vµo nh÷ng thêi vô. §iÒu ®ã còng ph¶n ¸nh ®óng ®­îc nguyªn t¾c “Lµm theo n¨ng lùc, h­ëng theo kh¶ n¨ng” cña ng­êi L§. Tuy nhiªn tr¶ l­¬ng theo ph­¬ng ph¸p nµy vÉn ch­a thùc sù thóc ®Èy hÕt m×nh cña c«ng nh©n trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. Còng nh­ c¸c C«ng ty kh¸c, C«ng ty SXKD ®Çu t­ vµ dÞch vô ViÖt Hµ ¸p dông ®óng luËt quy ®Þnh vÒ BHXH vµ trî cÊp kh¸c ®Çy ®ñ, kÞp thêi cho c«ng nh©n viªn vµ c¬ quan BHXH. - C«ng t¸c tæng hîp tiÒn l­¬ng BHXH, BHYT, KPC§: C«ng ty lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ thùc hiÖn nghiªm chØnh vÒ c¸c chÕ ®é h¹ch to¸n cña Bé Tµi chÝnh. §Çu tiªn lµ c¸c vÊn ®Ò h×nh thµnh quü l­¬ng. C«ng ty ®· nghiªm chØnh chÊp hµnh theo ®óng h­íng dÉn trong Th«ng t­ cña Bé L§-Th­¬ng Binh vµ X· héi h­íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý tiÒn l­¬ng vµ tiÒn th­ëng trong DN. - VÒ bé m¸y cña kÕ to¸n C«ng ty chuyªn s©u, mçi kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm lµm mét phÇn, phÇn hµnh cô thÓ nªn ph¸t huy ®­îc tÝnh tù gi¸c sù thµnh th¹o trong c«ng viÖc, c¸c phÇn hµnh ®­îc phèi hîp víi nhau mét c¸ch khÐo lÐo. C«ng t¸c kÕ to¸n h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n tÝnh theo l­¬ng còng nh­ c¸c phÇn hµnh kh¸c lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh. C¸c chÕ ®é vÒ l­¬ng, th­ëng, phô cÊp cña Nhµ n­íc lu«n ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c«ng t¸c tæ chøc tÝnh l­¬ng vµ thanh to¸n l­¬ng ®­îc lµm tèt. ViÖc h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng ®· ®­îc C«ng ty sö dông m¸y tÝnh, ¸p dông c¸c ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n gãp phÇn t¨ng tÝnh chÝnh x¸c, thuËn lîi. HÖ thèng chøng tõ ban ®Çu ®­îc ph©n lo¹i vµ ®­îc b¶o qu¶n cÈn thËn, sæ s¸ch ghi ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu. Nhê vËy, viÖc thanh to¸n h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c ®­îc ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi ph¶n ¸nh ®óng hao phÝ søc L§ mµ c«ng nh©n bá ra, khuyÕn khÝch ng­êi L§ h¨ng say SX. 3.1.2. Nh­îc ®iÓm Trong c«ng t¸c qu¶n lý kh«ng cø ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ lµm ®óng, ®ñ thêi gian quy ®Þnh cña ng­êi L§ “C­¬ng nhu ®óng lóc” nghÜa lµ ®«i khi cho c«ng nh©n gi¶i lao trß chuyÖn 10 – 15 phót ®Ó lÊy l¹i tinh thÇn lµm viÖc, xo¸ ®i c¨ng th¼ng cña ngµy lµm viÖc víi tinh thÇn tho¶i m¸i sÏ thu ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ h¬n. MÆt kh¸c c«ng nh©n sÏ thÊy m×nh ®­îc quan t©m thùc sù tõ phÝa Ban l·nh ®¹o. Trªn c¬ së ®ã hä g¾n bã hÕt m×nh víi C«ng ty. V× danh lîi cña C«ng ty trong qu¸ tr×nh lµm thªm giê ph¶i tr¶ thï lao xøng ®¸ng ®Ó t¸i SX søc L§ cña c«ng nh©n nh­ luËt ®· ®Þnh. - HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông kÕ to¸n m¸y víi kÕ to¸n thñ c«ng dÉn ®Õn m¸y vi tÝnh ch­a ®­îc ¸p dông cã hiÖu qu¶. KÕt cÊu cña b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng ch­a hîp lý. - C«ng ty vÉn ch­a thùc hiÖn viÖc trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n viªn, lµ ®éng lùc gióp c«ng nh©n t¨ng n¨ng suÊt L§ tiÕt kiÖm vËt t­ vµ cßn ph¸t minh nhiÒu s¸ng kiÕn thóc ®Èy nhanh tiÕn ®é c«ng viÖc. C«ng ty ph¶i bæ sung thªm chÕ ®é tiÒn th­ëng ®Ó khen th­ëng kÞp thêi cho ng­êi L§ lµm viÖc ®ñ ngµy hoµn thµnh tèt c¸c chØ tiªu nh­: tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, vËt t­, cã s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt trong SX ®­îc ¸p dông trong C«ng ty. 3.2.C¸c yªu cÇu hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i c«ng ty. -§¶m b¶o t¸i SX søc L§ vµ kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ng­êi L§.§©y lµ yªu cÇu quan träng nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng vµ vai trß cña tiÒn l­¬ng trong ®êi sèng XH. - Lµm cho n¨ng suÊt L§ kh«ng ngõng n©ng cao,t¹o c¬ së quan träng trong n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD.Tæ chøc tiÒn l­¬ng ph¶i ®¹t yªu cÇu lµm t¨ng n¨ng suÊt L§.§©y lµ yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi viÖc ph¸t triÓn n©ng cao tr×nh ®é vµ kü n¨ng ng­êi L§. - Sæ s¸ch kÕ to¸n lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó thùc thi nhiÖm vô cña kÕ to¸n trªn c¬ së ®ã kÕ to¸n vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p cña m×nh ®Ó th«ng tin trªn sæ s¸ch kÕ to¸n lµ th«ng tin ®· ®­îc xö lý vµ sæ kÕ to¸n cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ ®ãi t­îng kÕ to¸n mét c¸ch cã hÖ thèng vµ theo tõng ®èi t­îng.Nh­ vËy,®Ó hoµn thiÖn sæ s¸ch cÇn thiÕt nµy,kÕ to¸n ph¶i sö dông mét hÖ thèng sæ s¸ch phï hîp.§Ó hoµn thiÖn hÖ thèng sæ s¸ch cÇn ph¶i thùc hiÖn yªu cÇu sau: + Ph¶i thiÕt kÕ mÉu sæ chi tiÕt vµ mÉu sæ tæng hîp phï hîp víi ®Æc ®iÓm KD vµ h×nh thøc kÕ to¸n mµ C«ng ty ¸p dông. + ViÖc ghi sæ kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n,sè liÖu trªn sæ s¸ch ph¶i cã chøng tõ hîp lÖ,hîp ph¸p chøng minh. + Sæ s¸ch kÕ to¸n ph¶i ®¶m b¶o ghi chÐp râ rµng,kh«ng nªn tÈy xãa qu¸ nhiÒu,khi cÇn söa ch÷a sè liÖu trong sæ s¸ch th× ph¶i thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. 3.3.Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i c«ng ty SXKD ®Çu t­ vµ dÞch vô ViÖt Hµ. Nh÷ng h¹n chÕ nªu trªn phÇn nµo ®· g©y c¶n trë cho c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña C«ng ty,ch­a ph¸t huy hÕt vai trß t¸c dông cña m×nh lµ c«ng cô phôc vô qu¶n lý kinh tÕ.V× vËy,trong ph¹m vi nghiªn cøu ®Ò tµi nµy,em xin ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»n kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ ®ã. CÇn ®iÒu chuyÓn bè trÝ l¹i L§ ë khèi phßng ban cho hîp lý, theo yªu cÇu thiÕt thùc cña SXKD ,nhÊt lµ hÖ thèng thèng kª- kÕ to¸n cña C«ng ty.Giao viÖc cô thÓ phï hîp víi n¨ng lùc c«ng t¸c cña c¸n bé c«ng nh©n viªn,tr¸nh l·ng phÝ lao ®éng vÒ tiÒn l­¬ng. N©ng cao tr×nh ®é lµnh nghÒ cho ng­êi L§ mµ tr­íc hÕt ph¶i ph©n lo¹i L§,c¨n cø vµo yªu cÇu c«ng viÖc,®Þnh h­íng SX mµ cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty.Lµm tèt c«ng t¸c tuyÓn chän L§. §Ó tËn dông triÖt ®Ó kh¶ n¨ng L§ vµ ph©n phè tiÒn l­¬ng theo hiÖu qu¶ ®ãng gãp L§ ®­îc chÝnh x¸c ,c«ng bµng cÇn ph¶i: + X¸c ®Þnh néi dung c«ng viÖc ,ph¹m vi tr¸ch nhiÖm,quy tr×nh c«ng nghÖ,yªu cÇu vÒ chÊt l­îng tiÕn ®é c«ng viÖc cho tõng c«ng viÖc chøc danh cô thÓ. + X©y dùng ®Þnh møc L§ chi tiÕt cho mçi lo¹i s¶n phÈm,mét c«ng viÖc,bè trÝ tæ,®éi SX ®­îc hîp lý.Quy ®Þnh hÖ sè l­¬ng cÊp bËc cho mçi lo¹i c«ng viÖc,mçi lo¹i s¶n phÈm. + X©y dùng ®Þnh møc ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho mçi lo¹i c«ng viÖc,mçi lo¹i s¶n phÈm. + X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t sè l­îng vµ chÊt l­îng L§,sè l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm c«ng viÖc. ViÖc ph©n c«ng lo¹i nh©n viªn trong c«ng ty lµ c«ng nh©n viªn trong danh s¸ch vµ c«ng nh©n viªn hîp ®ång( c¶ hîp ®ång ng¾n h¹n vµ hîp ®ång dµi h¹n).Cho nªn dÉn ®Õn viÖc qu¶n lý L§ ®«i khi cßn ch­a chÆt chÏ.Vµ ®Ó thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n C«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i L§ vµ xÕp L§ vµo c¸c nhãm kh¸c nhau theo nh÷ng ®Æc tr­ng nhÊt ®Þnh Ph¶i x©y dùng l¹i B¶ng ph©n bæ cho hîp lý ®Ó tiÖn cho viÖc ®èi chiÕu dÔ dµng h¬n trong c«ng viÖc tËp hîp chi phÝ.C«ng ty kh«ng sö dông TK 641 nh­ng thùc tÕ vÉn ph¸t sinh chi phÝ nµy,sæ s¸ch h¹ch to¸n ch­a phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý khi tËp hîp chi phÝ tÝnh gia thµnh. C¸c nh©n viªn kÕ to¸n cÇn ph¶i häc tËp ®Ó n©ng cao ®­îc tr×nh ®é sö dông kÕ to¸n m¸y nh­ thÕ míi tËn dông ®­îc hiÖu qu¶ cña m¸y vi tÝnh. Thùc hiÖn viÖc trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña ng­êi L§ vµo chi phÝ SXKD.C«ng ty cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nghØ phÐp theo dóng chÕ ®é.TiÒn nghØ phÐp sÏ tÝnh theo l­¬ng c¬ b¶n cña mçi ng­êi.ViÖc kh«ng trÝch tr­íc tiÓn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n viªn lµ ch­a hîp lý v× chØ dùa vµo thùc tÕ cña n¨m tr­íc nªn tiÒn l­¬ng nghØ phÐp ph¸t sinh t¨ng ®ét ngét trong khi ®ã s¶n phÈm kú gi¶m ®i ®¸ng kÓ vµ sè tiÒn l­¬ng nµy ®­îc ph©n bæ vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm bÞ biÕn ®éng t¨ng lªn.Do ®ã,C«ng ty nªn thùc hiÖn trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña ng­êi L§. KÕt luËn Nh­ ®· nãi ë trªn, L§ lµ mét trong ba yÕu tè rÊt quan träng trong bÊt kú mét qu¸ tr×nh SX nµo, viÖc h¹ch to¸n chi phÝ L§ (chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp) lµ mét bé phËn phøc t¹p trong viÖc h¹ch to¸n chi phÝ SXKD. Nªn h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung lµ c«ng cô quan träng trong qu¶n lý kinh tÕ th× c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ qu¶n lý tiÒn l­¬ng trong DNSX. ViÖc qu¶n lý chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ L§ tèt ®ång nghÜa víi viÖc tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ SXKD, ®iÒu mµ bÊt cø mét DN nµo còng rÊt quan t©m. H¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ nh©n c«ng còng cã vÞ trÝ quan träng, nã kh«ng chØ lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ gi¸ thµnh b¸n thµnh phÈm, lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n ph¶i nép cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc, cho c¬ quan phóc lîi XH mµ cßn ®¶m b¶o tÝnh ®óng ®ñ tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho ng­êi L§ vµ quyÒn lîi cña ng­êi L§. Ng­êi L§ ®­îc tr¶ c«ng phï hîp víi søc L§ mµ hä bá ra ®Ó SX mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. §iÒu nµy sÏ t¸c ®éng khuyÕn khÝch, thóc ®Èy ng­êi L§ tÝch cùc tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng SX, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông trong c¸c ®¬n vÞ SXKD. Trong XH ph¸t triÓn nh­ ngµy nay, nhu cÇu sèng vµ sinh ho¹t ngµy cµng cao ®ßi hái con ng­êi chi tr¶ cho rÊt nhiÒu chi phÝ vµo viÖc phôc vô vui ch¬i gi¶i trÝ, ¨n uèng.Do ®ã tiÒn l­¬ng ®· trë thµnh môc tiªu ®Ých thùc cña bÊt kú mét ai trong XH. V× môc tiªu cao do ®ã ng­êi L§ lu«n ch¹y x« theo c¸c DN SXKD cã h­íng ph¸t triÓn m¹nh nh»m tho¶ m·n môc ®Ých vµ nhu cÇu tiÒn l­¬ng chø kh«ng ph¶i môc ®Ých yªu nghÒ nh­ thêi kú bao cÊp. Do ®ã tiÒn l­¬ng l¹i cµng ®­îc ®Æt lªn vÞ trÝ quan träng h¬n Qua thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty SXKD ®Çu t­ vµ dÞch vô ViÖt Hµ, em lu«n nhËn ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c«, chó ë phßng Tæ chøc lao ®éng vµ phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n, kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng cïng víi sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Mü, ®· nhiÖt t×nh chØ b¶o gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp mét c¸ch thuËn lîi nhÊt. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Mü,xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o C«ng ty SXKD ®Çu t­ vµ dÞch vô ViÖt Hµ ®· tiÕp nhËn vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ®ît thùc tËp cña em. Xin c¶m ¬n c¸c c«, chó Phßng Kinh Doanh,Phßng Hµnh ChÝnh Qu¶n TrÞ , Phßng Tµi ChÝnh KÕ To¸n.. ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ nghiªn cøu t¹i C«ng ty. Hµ Néi , ngµy 10 th¸ng 05 n¨m 2008 Sinh viªn NguyÔn Thu HiÒn Phô lôc 01: Sæ c¸i tµi kho¶n 622 (Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp) Sæ c¸i TK 622:Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Th¸ng 02 n¨m 2008 Sè d­ ®Çu th¸ng Nî Cã 0 0 Ghi Cã c¸c TK ®èi øng víi Nî TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 Th¸ng 4 Th¸ng 5 Céng TK 338.2 TK 338.3 TK 338.4 1.281.163 9.612.263 1.281.635 Céng ph¸t sinh Nî Cã 12.175.061 12.175.061 Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã Phô lôc 02: Sæ c¸i tµi kho¶n 642 (Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp) Sæ c¸i TK 642: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Th¸ng 02 n¨m 2008 Sè d­ ®Çu th¸ng Nî Cã 0 0 Ghi Cã c¸c TK ®èi øng víi Nî TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 Th¸ng 4 Th¸ng 5 Céng TK 338.2 TK 338.3 TK 338.4 Céng ph¸t sinh Nî Cã 3.672.197 3.672.197 Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh kÕ to¸n tµi chÝnh cña TS. ®Æng ThÞ Loan. Gi¸o tr×nh Lý thuyÕt thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh - PGS.TS. NguyÔn V¨n C«ng - NXB Tµi ChÝnh 2006. H­íng dÉn thùc hµnh kÕ to¸n doanh nghiÖp cña TS Lª ThÞ Hßa- NXB Tµi ChÝnh 2004 HÖ thèng chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam NghÞ ®Þnh sè 166/2007/N§-CP ngµy 16/11/2007 quy ®Þnh møc l­¬ng tèi thiÓu chung cña ChÝnh Phñ ChÝnh s¸ch míi vÒ lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng BHXH cña Bé Th­¬ng M¹i. ChÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng míi –tËp 3 cña Bé Tµi ChÝnh. LuËt BHXH sè : 71/2006/QH 11 Vµ mét sè website cña Bé Tµi ChÝnh,Bé Th­¬ng M¹i,Bé L§-TB vµ XH Vµ c¸c kho¸ luËn cña c¸c n¨m tr­íc.... Môc lôc NhËn xÐt cña n¬i thùc tËp ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… NhËn xÐt cña gi¶ng viªn h­íng dÉn …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty SXKD đầu tư và dịch vụ Việt Hà.DOC
Luận văn liên quan