Chuyên đề Hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Hạ - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

LỜI MỞ ĐẦU “Không có đầu tư sẽ không có phát triển”, đó là chân lý đối với bất kỳ nền kinh tế nào. Đầu tư là động lực, là nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế. Trong một nền kinh tế, để có đầu tư phải có quá trình chuyển tiết kiệm thành đầu tư mà NHTM chính là một trong những trung gian tài chính thực hiện quá trình này. Thông qua hoạt động tài trợ cho các dự án đầu tư, các NHTM đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Tài trợ dự án là hoạt động mang lại lợi nhuận cao cho NHTM, song cũng là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro (do quy mô lớn, thời gian dài, ). Để hạn chế rủi ro, hướng tới mục tiêu an toàn và sinh lời, các NHTM ngày càng ý thức được tầm quan trọng của việc thẩm định dự án đầu tư trước khi ra quyết định tài trợ. Thẩm định dự án đầu tư có rất nhiều nội dung (thẩm định về phương diện thị trường, thẩm định về phương diện tài chính, ), trong đó thẩm định dự án về mặt tài chính luôn được coi là trọng tâm, có lẽ bởi vì nó gần với lĩnh vực chuyên môn của Ngân hàng nhất và nó cũng trả lời câu hỏi mà Ngân hàng quan tâm nhất là khả năng trả nợ của khách hàng. Với nhận thức như trên, kết hợp với thực tế tình hình hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư tại NHNo&PTNT Láng Hạ còn nhiều bất cập, tôi đã quyết định chọn đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình là : “ Hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư tại NHNo&PTNT Láng Hạ_ Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”. Qua chuyên đề này tôi mong muốn: - Tổng hợp lại những kiến thức mà tôi đã thu nhận được về hoạt động thẩm đinh tài chính dự án đầu tư trong suốt quá trình học tập vừa qua. - Đưa ra những đánh giá về thực trạng hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư tại NHNo&PTNT Láng Hạ thông qua những kiến thức thực tế mà tôi có được sau một thời gian thực tập tại đây. - Đóng góp một số ý kiến chủ quan nhằm hoàn thiện hơn nữa hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư tại NHNo&PTNT Láng Hạ. Về bố cụ, chuyên đề này được chia làm 3 chương như sau: Chương I: Hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư của các Ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư tại NHNo&PTNT Láng Hạ Chương III: Giải pháp hoàn thiện hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư tại NHNo&PTNT Láng Hạ Do trình độ lý luận và kinh nghiệm thực tế chưa cao, bản chuyên đề này không tránh khỏi một số thiếu sót, vì thế tôi rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo, quý Ngân Hàng và các bạn để chuyên đề này được hoàn thiện hơn. thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

doc80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/05/2013 | Lượt xem: 1178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Hạ - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h trung gian nµy thuyÕt minh râ h¬n cho c¸c gi¶ ®Þnh ®­îc ¸p dông vµ lµ c¸c th«ng sè tæng hîp ban ®Çu vµo cho B¶ng tÝnh hiÖu qu¶ dù ¸n, B¶ng l­u chuyÓn tiÒn tÖ vµ B¶ng c©n ®èi kÕ ho¹ch sau nµy. Tïy ®Æc ®iÓm vµ møc ®é phøc t¹p cña tõng dù ¸n mµ cßn cã sè l­îng, néi dung c¸c B¶ng tÝnh trung gian kh¸c nhau (Xem phô lôc: B¶ng 1; B¶ng 2; B¶ng 3; B¶ng 4; B¶ng 5). C¸ch tÝnh to¸n: Nhu cÇu tiÒn mÆt tèi thiÓu: ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¸c yÕu tè sau: + Sè ngµy dù tr÷ (th«ng th­êng tõ 10 ®Õn 15 ngµy) + B»ng tæng c¸c kho¶n chi phÝ b»ng tiÒn mÆt trong n¨m (chi l­¬ng, chi phÝ qu¶n lý…) chia cho sè vßng quay. Th«ng th­êng trong c¸c dù ¸n ®¬n gi¶n, nhu cÇu tiÒn mÆt cã thÓ tÝnh theo tû lÖ % doanh thu. C¸c kho¶n ph¶i thu: + Sè ngµy dù tr÷: dùa vµo ®Æc ®iÓm cña ngµnh hµng vµ chÝnh s¸ch b¸n chÞu cña doanh nghiÖp + B»ng tæng doanh thu trong n¨m chia cho sè vßng quay. Nguyªn vËt liÖu: + Sè ngµy dù tr÷: dùa vµo ®iÓm cña nguån cung cÊp (æn ®Þnh hay kh«ng, trong n­íc hay ngoµi n­íc, thêi gian vËn chuyÓn,…) th­êng x¸c ®Þnh riªng cho tõng lo¹i. + B»ng tæng chi phÝ cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu trong n¨m chia cho sè vßng quay. B¸n thµnh phÈm: + Sè ngµy dù tr÷: dùa vµo chu kú s¶n xuÊt + B»ng tæng gi¸ thµnh ph©n x­ëng chia cho sè vßng quay Thµnh phÈm: + Sè ngµy dù tr÷: dùa vµo chÝnh s¸ch b¸n chÞu cña nhµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu. + B»ng tæng gi¸ vèn hµng b¸n trong n¨m chia cho sè vßng quay. C¸c kho¶n ph¶i tr¶: + Sè ngµy dù tr÷: dùa vµo chÝnh s¸ch b¸n chÞu cña c¸c nhµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu + B»ng tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu trong n¨m chia cho sè vßng quay. §Ó chÝnh x¸c nªn x¸c ®Þnh cô thÓ cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu. B­íc 5: LËp B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ vµ tÝnh to¸n kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n. LËp B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh B¶ng6: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh Kho¶n môc DiÔn gi¶i N¨m 1 N¨m 2 N¨m… 1. Doanh thu sau thuÕ B¶ng 1 2. Chi phÝ ho¹t ®éng sau thuÕ B¶ng 2 3. KhÊu hao B¶ng 3 4. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ vµ l·i vay = 1-2-3 5. L·i vay B¶ng 4.1,4.2 6. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ = 4 – 5 7. Lîi nhuËn chÞu thuÕ = (a) 8. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp = 7 x TS 9. Lîi nhuËn sau thuÕ = 7 - 8 10. Chia cæ tøc, chi quü KT, PL 11. Lîi nhuËn tÝch luü 12.Dßng tiÒn hµng n¨m tõ dù ¸n - Luü kÕ dßng tiÒn - HiÖn gi¸ dßng tiÒn - Luü kÕ hiÖn gi¸ dßng tiÒn = (b) TÝnh to¸n c¸c chØ sè: - LN tr­íc thuÕ/DT - LN sau thuÕ/vèn tù cã (ROE) - LN sau thuÕ/Tæng V§T (ROI) - NPV - IRR Trong ®ã ®­îc tÝnh: (a)= LN tr­íc thuÕ- Lç luü kÕ c¸c n¨m tr­íc ®­îc khÊu trõ theo luËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hoÆc luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc tÝnh: (b)= KhÊu hao c¬ b¶n+ l·i vay vèn cè ®Þnh+ LN sau thuÕ. ViÖc tÝnh to¸n chØ tiªu nµy chØ ¸p dông trong tr­êng hîp kh«ng lËp b¶ng B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ ®Ó tÝnh c¸c chØ sè NPV, IRR. B¶ng 7: B¶ng c©n ®èi tr¶ nî (Khi kh«ng lËp b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ) Kho¶n môc DiÔn gi¶i N¨m 1 N¨m 2 N¨m… 1. Nguån tr¶ nî:n­íc - KhÊu hao c¬ b¶n - Lîi nhuËn sau thuÕ ®Ó l¹i - Nguån bæ sung B¶ng 3 B¶ng 6 Tuú tõng kh¸ch hµng 2. Dù kiÕn tr¶ nî hµng n¨m Liªn kÕt víi b¶ng 4.1 3. C©n ®èi: 1 - 2 LËp B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ, tÝnh to¸n kh¨ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n Nguån tr¶ nî cña mét dù ¸n lµ tiÒn mÆt t¹o ra tõ dù ¸n, v× thÕ viÖc lËp B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ lµ cÇn thiÕt ®Ó tÝnh to¸n kh¨ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n. B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ còng cho phÐp ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n dùa trªn c¸c chØ tiªu NPV, IRR. Dßng tiÒn cña mét dù ¸n gåm cã: - Dßng tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh : Lîi nhuËn rßng sau thuÕ céng víi cac kho¶n chi phÝ tiÒn mÆt nh­ khÊu hao vµ l·i vay vµ sau ®ã ®iÒu chØnh cho kho¶n thay ®æi nhu cÇu vèn l­u ®éng. - Dßng tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ : + Dßng tiÒn ra: Bao gåm c¸c kho¶n chi ®Çu t­ tµi s¶n cè ®Þnh vµ nhu cÇu vèn l­u ®éng ban ®Çu. + Dßng tiÒn vµo: Bao gåm c¸c kho¶n thu håi cuèi kú nh­ gi¸ trÞ thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng thu håi cuèi kú. - Dßng tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh : + Dßng tiÒn vµo: Bao gåm c¸c kho¶n nh­ vèn tù cã, vèn vay. + Dßng tiÒn ra: Bao gåm c¸c kho¶n tr¶ gèc vµ l·i vay, chi cæ tøc hay kho¶n chi phóc lîi, khen th­ëng. B¶ng 9: B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ (Theo ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp) ChØ tiªu N¨m 1 N¨m 2 N¨m … DiÔn gi¶i I. Dßng tiÒn tõ ho¹t ®éng SXKD 1. Lîi nhuËn rßng: (l·i +, lç -) B¶ng 6 2. KhÊu hao c¬ b¶n: (+) B¶ng 3 3.Chi phÝ tr¶ l·i vay: (+) B¶ng 4.1,4.2 4. T¨ng gi¶m nhu cÇu vèn l­u ®éng: (t¨ng -, gi¶m +) B¶ng 5 Dßng tiÒn rßng = 1+2+3+4 II. Dßng tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ 1. Chi phÝ ®Çu t­ TSC§: (-) B¶ng 3 2. Vèn l­u ®éng ban ®Çu: (-) B¶ng 5 3. Gi¸ trÞ thu håi - Gi¸ trÞ thanh lý TSC§: (+) - Vèn l­u ®éng thu håi cuèi kú:(+) B¶ng 3 B¶ng 5 Dßng tiÒn rßng =1+2+3 III. Dßng tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 1. Vèn tù cã: (+) KH gãp vèn 2. Vay dµi h¹n: (+) B¶ng 4.1 3. Tr¶ nî vay dµi h¹n: (-) B¶ng 4.1 4. Vay ng¾n h¹n: (+) (a) 5. Tr¶ vèn vay ng¾n h¹n: (-) (a) 6. Tr¶ l·i vay: (-) B¶ng 4.1,4.2 7. Chi cæ tøc (chi quü phóc lîi, khen th­ëng): (-) ChÝnh s¸ch Cty Dßng tiÒn rßng =1+2+3+4+5+6+7 IV. Dßng tiÒn rßng cña dù ¸n - D­ tiÒn mÆt ®Çu kú - D­ tiÒn mÆt cuèi kú = I+II+III = cuèi kú tr­íc = §Çu kú+ IV V. Dßng tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh vµ ®Çu t­ (b) - Lòy kÕ dßng tiÒn - HiÖn gi¸ dßng tiÒn - Lòy kÕ hiÖn gi¸ dßng tiÒn I +II C¸c tû sè ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh : - NPV - IRR - DSCR (c) Ghi chó: (a): Nhu cÇu vay, tr¶ nî ng¾n h¹n ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn t×nh h×nh thiÕu hôt nguån tiÒn mÆt t¹m thêi cña tõng n¨m (®¶m b¶o dßng tiÒn cuèi kú kh«ng ©m) nh­ng d­ nî vay ng¾n h¹n kh«ng ®­îc v­ît qu¸ tæng nhu cÇu vèn l­u ®éng t¹i tõng thêi ®iÓm. (b): Dßng tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh vµ ®Çu t­ lµ dßng tiÒn thùc sù, lµ dßng tiÒn vµo vµ dßng tiÒn ra cña dù ¸n, ®­îc x¸c ®Þnh ®Ó tÝnh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ dù ¸n nh­ NPV, IRR. (c): DSCR (Debt Service Coverage Ratio) lµ chØ sè ®¸nh gi¸ kh¨ n¨ng tr¶ nî dµi h¹n cña dù ¸n, ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: LN sau thuÕ + L·i vay trung, dµi h¹n DSCR = Nî gèc trung, dµi h¹n ph¶i tr¶ + l·i vay trung, dµi h¹n B­íc 6: LËp B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cho biÕt s¬ l­îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña dù ¸n, tÝnh c¸c tû sè (tû sè thanh to¸n, ®ån c©n nî…) cña dù ¸n trong c¸c n¨m kÕ ho¹ch. B¶ng 10 : B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ChØ tiªu DiÔn gi¶i N¨m 1 N¨m 2 N¨m … A. Tµi s¶n I. Tµi s¶n l­u ®éng 1. TiÒn mÆt - Nhu cÇu tiÒn mÆt tèi thiÓu - ThÆng d­ thªm tiÒn mÆt 2. C¸c kho¶n ph¶i thu 3. Hµng tån kho - Nguyªn vËt liÖu - B¸n thµnh phÈm - Thµnh phÈm II. Tµi s¶n cè ®Þnh - Nguyªn gi¸ - KhÊu hao lòy kÕ Céng tµi s¶n =1+2+3 B¶ng 5 B¶ng ng©n l­u B¶ng 5 B¶ng 5 B¶ng 5 B¶ng 5 B¶ng 3 B¶ng 3 = I + II B. Nguån vèn I. Nî ph¶i tr¶ 1. Nî ng¾n h¹n - Vay ng¾n h¹n - Nî dµi hn¹ ®Õn h¹n tr¶ - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 2. Nî dµi h¹n II. Vèn chñ së h÷u 1. Vèn tù cã 2. Lîi nhuËn gi÷ l¹i Céng nguån vèn = 1+2 B¶ng 4.2 B¶ng 4.1 B¶ng 5 B¶ng 4.1 =1+2 B¶ng ng©n l­u B¶ng 6 C. C¸c tû sè 1. Tû sè thanh to¸n ng¾n h¹n (TSL§/ Nî ng¾n h¹n) 2. Tû sè thanh to¸n nhanh [( TiÒn + §Çu t­ ng¾n h¹n)/ Nî ng¾n h¹n] 3. HÖ sè nî (Nî ph¶i tr¶/Tæng nguån vèn) Ghi chó: Tû sè thanh to¸n ng¾n h¹n= TSL§/Nî ng¾n h¹n Tû sè thanh to¸n nhanh= (TiÒn+ §Çu t­ ng¾n h¹n)/ Nî ng¾n h¹n HÖ sè nî= Nî ph¶i tr¶/ Tæng nguån vèn B­íc 7: Ph©n tÝch ®é nh¹y vµ tÝnh c¸c chØ sè t­¬ng øng vµ ®­a ra kÕt luËn Ph©n tÝch ®é nh¹y lµ viÖc kh¶o s¸t ¶nh h­ëng cña sù thay ®æi cña mét hay vµi nh©n tè träng yÕu nhÊt t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ tµi chÝnh vµ kh¨ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n. C¸c b­íc thùc hiÖn nh­ sau: - X¸c ®Þnh c¸c chØ sè ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ dù ¸n, kh¨ n¨ng tr¶ nî (th­êng lµ NPV, IRR, DSCR) theo c¸c néi dung ®· tr×nh bµy ë trªn. LËp B¶ng tÝnh to¸n ®é nh¹y theo c¸c tr­êng hîp mét biÕn th«ng sè thay ®æi hay c¶ hai biÕn th«ng sè thay ®æi ®ång thêi theo mÉu d­íi ®©y: B¶ng tÝnh ®é nh¹y khi biÕn thay ®æi Tr­êng hîp c¬ b¶n Gi¸ trÞ 1 Gi¸ trÞ 2 … IRR KÕt qu¶ NPV KÕt qu¶ DSCR KÕt qu¶ …….. KÕt qu¶ Trong ®ã: + Tr­êng hîp c¬ b¶n: lµ tr­êng hîp ®· ®­îc gi¶ ®Þnh s¸t víi thùc tÕ nhÊt, c¸c kÕt qu¶ ®· ®­îc tÝnh to¸n trong B¶ng tÝnh hiÖu qu¶ vµ kh¨ n¨ng tr¶ nî. + Gi¸ trÞ 1,2… lµ gi¸ trÞ cña biÕn ®­îc g¸n ®Ó kh¶o s¸t sù ¶nh h­ëng cña c¸c chØ sè ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh dù ¸n vµ kh¨ n¨ng tr¶ nî. TÝnh c¸c chØ sè ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ : §Ó tÝnh to¸n c¸c chØ sè NPV, IRR ta øng dông phÇn mÒm Excel C«ng thøc hµm NPV: NPV (rate, value 1, value 2,…) Trong ®ã: value 1, value 2,… lµ gi¸ trÞ c¸c dßng tiÒn rßng trong tõng n¨m cña dù ¸n; rate lµ tû lÖ l·i suÊt chiÕt khÊu. C«ng thøc hµm IRR: IRR (values, guess) Trong ®ã: Values lµ c¸c « tham chiÕu chøa c¸c gi¸ trÞ dßng tiÒn rßng tõng n¨m cña dù ¸n; Guess lµ sè dù ®o¸n gÇn ®óng víi gi¸ trÞ IRR. Th«ng th­êng chóng ta kh«ng cÇn ®­a vµo gi¸ trÞ nµy do trong phÇn mÒm Excel ®· ngÇm ®Þnh s½n lµ Guess= 0,1 (10%). 2.2.3 ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng v¨n phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¹i Mü §×nh – Tõ Liªm- Hµ Néi cña c«ng ty S«ng §µ 9 §Ó hiÓu râ vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹, chóng ta sÏ nghiªn cøu viÖc thÈm ®Þnh mét dù ¸n cô thÓ, dù ¸n “§Çu t­ x©y dùng v¨n phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt” cña c«ng ty S«ng §µ 9. N¨m 2003, C«ng ty S«ng §µ 9 quyÕt ®Þnh ®Çu t­ x©y dùng mét toµ nhµ lµm v¨n phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt víi tæng vèn ®Çu t­ ­íc tÝnh lµ 28 tû VND. C«ng ty ®· ®Ò nghÞ NHNo&PTNT L¸ng H¹ tham gia tµi trî cho dù ¸n nµy víi møc vèn lµ 23,6 tû VND (b»ng 85% tæng vèn ®Çu t­). Tµi s¶n ®¶m b¶o sÏ lµ toµ nhµ h×nh thµnh tõ vèn vay. D­íi ®©y lµ b¸o c¸o thÈm ®Þnh, tæng hîp qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n mµ NHNo&PTNT L¸ng H¹ ®· thùc hiÖn. 2.2.3.1 Giíi thiÖu doanh nghiÖp vay vèn Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty S«ng §µ 9 §Þa chØ: TÇng 7, nhµ G10 Thanh Xu©n Nam, Thanh Xu©n, §èng §a, Hµ néi Hå s¬ ph¸p lý cña c«ng ty S«ng §µ 9 ®­îc liÖt kª t¹i b¸o c¸o thÈm ®Þnh më réng quan hÖ tÝn dông. GiÊy phÐp ®Çu t­ sè: 1252/GP ngµy 08/11/2001 do Bé KÕ ho¹ch ®Çu t­ cÊp. Lo¹i h×nh c«ng ty: C«ng ty h¹ch to¸n ®éc lËp, trùc thuéc Tæng c«ng ty S«ng §µ. Ngµnh nghÒ kinh doanh: San lÊp, ®µo ®¾p, n¹o vÐt c¬ giíi. X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh c«ng céng, x©y dùng ®­êng day vµ tr¹m biÕn thÕ; x©y dùng c«ng tr×nh thuû lîi. S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng vµ cÊu kiÖn b»ng kim lo¹i phôc vô x©y dùng, khai th¸c ®¸, c¸t sái. N¹o vÐt vµ båi ®¾p mÆt b»ng, ®µo ®¾p nÒn, ®µo ®¾p c«ng tr×nh; l¾p ®Æt cÊu kiÖn x©y dùng, thiÕt bÞ c¬ ®iÖn n­íc vµ thiÕt bÞ x©y dùng, hoµn thiÖn x©y dùng, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp. XuÊt nhËp khÈu vËt t­ thiÕt bÞ c«ng nghÖ x©y dùng. Kinh doanh vËn t¶i hµng ho¸; s¶n xuÊt kinh doanh bª t«ng th­¬ng phÈm, kinh doanh l¾p ®Æt thang m¸y, l¾p r¸p « t« cã träng t¶i ®Õn 25 tÊn, söa ch÷a xe, m¸y thiÕt bÞ thi c«ng; nhËn thÇu thi c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p khoan, næ m×n, kinh doanh l¾p ®Æt thiÕt bÞ c¬ ®iÖn l¹nh. 2.2.3.2 Néi dung thÈm ®Þnh a. Hå s¬ ph¸p lý: - QuyÕt ®Þnh sè 247- TCT/H§QT cña chñ tÞch H§QT Tæng c«ng ty x©y dùng S«ng ®µ vÒ viÖc phª duyÖt b¸o c¸o c¬ héi ®Çu t­ dù ¸n giao cho Tæng gi¸m ®èc chØ ®¹o thùc hiÖn. - QuyÕt ®Þnh sè 14/TCT/H§QT ngµy 19/01/2000 cña Chñ tÞch H§QT Tæng c«ng ty phª duyÖt b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi “ Nhµ ®iÒu hµnh vµ giíi thiÖu s¶n phÈm t¹i x· Mü §×nh, huyÖn Tõ Liªm, Hµ Néi.” - QuyÕt ®Þnh sè 1132/Q§-UB ngµy 20/03/2000 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc cho c«ng ty S«ng §µ 15 thuª 2997m2 ®Êt t¹i Mü §×nh, Tõ Liªm ®Ó x©y dùng nhµ ®iÒu hµnh vµ giíi thiÖu s¶n phÈm, thêi h¹n thuª 25 n¨m kÓ tõ ngµy 20/03/2000 - C¸c tho¶ thuËn vÒ cÊp tho¸t n­íc, ®iÖn cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng, tho¶ thuËn m«i tr­êng nguyªn t¾c, - B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng v¨n phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¹i Mü §×nh, Tõ Liªm, Hµ Néi. - Tê tr×nh sè 498 CT/QL-KT ngµy 12/10/2001 cña c«ng ty S«ng §µ 9 ®­îc Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ ®ång ý ngµy 23/10/2001 cho x©y dùng c«ng tr×nh nhµ lµm viÖc cña c«ng ty S«ng §µ 9 t¹i x· Mü §×nh víi quy m« 10 tÇng. - QuyÕt ®Þnh sè 183 TCT/H§QT ngµy 11/04/2002 cña H§QT c«ng ty S«ng §µ vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ vÒ qu¶n lý vµ ph©n cÊp thùc hiÖn ®Çu t­. - QuyÕt ®Þnh sè 578 TCT/H§QT ngµy 25/10/2002 cña H§QT c«ng ty S«ng §µ vÒ viÖc ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­ v¨n phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¹i Mü §×nh, Tõ Liªm, Hµ Néi. - QuyÕt ®Þnh sè 73 TCT/H§QT ngµy 24/01/2003 cña Chñ tÞch H§QT Tæng c«ng ty S«ng §µ vÒ viÖc phª duyÖt ®iÒu chØnh thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng vµ Tæng dù to¸n c«ng tr×nh: “ Nhµ lµm viÖc c«ng ty S«ng §µ 9, thuéc dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng v¨n phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¹i Mü §×nh- Tõ Liªm- Hµ Néi. NhËn xÐt: Hå s¬ ph¸p lý vµ hå s¬ vay vèn t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, song cßn thiÕu: + GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt + GiÊy phÐp x©y dùng b. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp: C¸c chØ tiªu tµi chÝnh Tµi liÖu thÈm ®Þnh: - B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n n¨m 2001, 2002 - B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001, 2002 §¬n vÞ: triÖu ®ång Tµi s¶n 2001 2002 A I II III IV B TSL§ vµ §Çu t­ ng¾n h¹n TiÒn C¸c kho¶n ph¶i thu Hµng tån kho Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang TSL§ kh¸c TSC§ vµ §Çu t­ dµi h¹n Céng tµi s¶n 134.941 5.246 73.076 50.038 41.530 6.581 105.508 240.449 217.046 5.151 88.165 113.930 105.775 9.799 240.842 457.888 Nguån vèn 2001 2002 A I 1 2 3 4 II 1 III B 1 Nî ph¶i tr¶ Nî ng¾n h¹n Vay ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc Ph¶i tr¶ néi bé Nî dµi h¹n Vay dµi h¹n Nî kh¸c Nguån vèn chñ së h÷u Nguån vèn kinh doanh Céng nguån vèn 215.239 145.641 1.177 48.081 71.248 15.746 68.650 68.650 948 25.210 21.231 240.449 427.328 202.792 34.747 52.993 78.822 11.163 207.334 207.334 17.202 30.560 18.506 457.888 Qua sè liÖu tõ b¸o c¸o tµi chÝnh, tÝnh to¸n mét sè chØ tiªu tµi chÝnh ta cã thÓ tÝnh to¸n ®­îc c¸c chØ tiªu tµi chÝnh nh­ sau: STT ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2001 N¨m 2002 A 1 2 B 1 2 3 4 5 C 1 2 Kh¶ n¨ng sinh lêi Tû suÊt lîi nhuËn/doanh thu Tû suÊt lîi nhuËn/vèn Kh¶ n¨ng thanh to¸n HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n HÖ sè thanh to¸n nhanh Vßng quay vèn l­u ®éng Vßng quay hµng tån kho Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu C¬ cÊu vèn Tû suÊt nî Tû suÊt tù tµi trî % % lÇn lÇn vßng vßng vßng % % 4 3 0,93 0,54 1,47 3,74 2,74 93,33 6,67 5 2 1,05 0,46 0,99 2,12 2,15 89,5 10,5 Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu: - Vèn chñ së h÷u cña c«ng ty ë møc kho¶ng 10% trong tæng nguån vèn ho¹t ®éng cña c«ng ty, tû lÖ nµy ph¶n ¸nh ®óng b¶n chÊt cña ®¬n vÞ x©y dùng, thi c«ng, so s¸nh víi tû lÖ chung cña c¸c ®¬n vÞ x©y dùng th× tû lÖ nµy lµ t­¬ng ®èi chñ ®éng. PhÇn thiÕu hôt vèn chñ yÕu ®­îc bï ®¾p b»ng vèn vay ng¾n h¹n vµ chiÕm dông, t¹m øng cña kh¸ch hµng. Cô thÓ: N¨m 2001: kho¶n t¹m øng cña ng­êi mua vµ ph¶i tr¶ ng­êi b¸n lµ 120 tû, n¨m 2002 lªn ®Õn 130 tû. Nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty n¨m 2002 t¨ng gÇn 5 tû so víi n¨m 2001, ®iÒu nµy lµ do lîi nhuËn n¨m 2002 ®¹t t­¬ng ®èi tèt (trªn 8 tû ®ång). - HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n cña c«ng ty trªn 1 cho thÊy c«ng ty cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n, kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña c«ng ty hiÖn t¹i d­íi 0,5 ®iÒu nµy lµ do hµng tån kho cña c«ng ty ë møc rÊt cao so víi thêi ®iÓm n¨m 2001, tuy nhiªn hµng tån kho hÇu hÕt lµ lo¹i hµng cÇn tiªu thô ngay. Chóng ta sÏ ph©n tÝch kü hµng tån kho cña ®¬n vÞ ë phÇn sau. VÒ c«ng nî - Kho¶n ph¶i thu: Kho¶n ph¶i thu chñ yÕu tËp trung trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh cho kh¸ch hµng, viÖc ph¸t sinh c¸c kho¶n ph¶i thu trong n¨m lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Trong ®ã cã thÓ ®­a ra mét sè kho¶n ph¶i thu lín trong n¨m vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n theo b¶ng sau: §¬n vÞ: triÖu ®ång Sè tiÒn §èi t­îng §¬n vÞ Kh¶ n¨ng thu nî 559 KL CT Yaly §¹i diÖn TCT t¹i miÒn trung Cã kh¶ n¨ng thu (®©y lµ ®¬n vÞ trong TCT) 1.820 KL CT Sªsan 3 B§H Thuû ®iÖn Sªsan 3 Nguån vèn thanh to¸n ®¶m b¶o 792 §­êng Hµ néi- B¾c ninh BQL quèc lé 1A §©y lµ khèi l­îng thanh to¸n lÇn 2. LÇn 1 ®· thanh to¸n ®Çy ®ñ 2.251 CT Th­êng tÝn C«ng ty S«ng §µ 8 Nguån vèn thanh to¸n ®¶m b¶o 4.210 KLCT C¹m b¸ng CT c¹m b¸ng T¹m øng thi c«ng b»ng tiÒn chiÕm dông vèn 3.666 KLCT Mü ®×nh C«ng ty S«ng §µ 9 N»m trong dù ¸n vay vèn toµ nhµ Mü §×nh 6.845 C«ng ty ®Çu t­ ®« thÞ S«ng §µ Thuéc c¬ quan c«ng ty (cã kh¶ n¨ng thu håi) Nãi chung, c¸c kho¶n ph¶i thu ph¸t sinh cña c«ng ty cã ®èi t­îng rÊt réng, tuy nhiªn hÇu hÕt lµ c¸c kho¶n lín, ph¸t sinh nh÷ng c«ng tr×nh cã nguån vèn thi c«ng ®¶m b¶o, kh¶ n¨ng thu håi tèt khi ®Õn h¹n. Cã mét sè kho¶n cÇn l­u ý, ®ã lµ c«ng tr×nh nhµ m¸y r­îu S©mpanh, C¹m b¸ng,… ph¸t sinh 202 tû ®ång chñ yÕu lµ ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc chiÕm tû träng 39% vµ ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n chiÕm tû träng 26% kho¶n ph¶i thu ph¸t sinh lín sÏ l­u ý trong thêi gian tíi vÒ kh¶ n¨ng thu cña ®¬n vÞ vµ cã b¸o c¸o kÞp thêi. Trong tæng kho¶n ph¶i thu lµ 88.165 triÖu ®ång, kho¶n ph¶i thu khã ®ßi lµ 2.597 triÖu ®ång. - C¸c kho¶n ph¶i tr¶: Kho¶n ph¶i tr¶ n¨m 2002 vµo kho¶ng 427 tû ®ång, trong ®ã nî ng¾n h¹n lµ 202792 triÖu ®ång, t¨ng gÊp ®«i so víi cïng kú n¨m 2001. §iÒu nµy ph¶n ¸nh quy m« ®Çu t­, khèi l­îng c«ng tr×nh cña ®¬n vÞ t¨ng ®¸ng kÓ, kho¶n vay ng¾n h¹n vµ ®Çu t­ dµi h¹n t¨ng m¹nh, ®iÒu nµy còng lý gi¶i cho viÖc t¨ng khèi l­îng c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn ®Çu t­ dµi h¹n cña c«ng ty t¨ng m¹nh. Kh¶ n¨ng thu lîi nhuËn tõ c¸c c«ng tr×nh nµy lµ rÊt cao. Xem b¸o c¸o chi tiÕt kho¶n ph¶i tr¶ kh¸ch hµng ta cã thÓ nhËn thÊy c¸c khèi l­îng c«ng tr×nh mµ ®¬n vÞ thi c«ng ®Òu cã kho¶n chiÕm dông vèn t­¬ng øng so víi kho¶n ph¶i thu ph¸t sinh víi c¸c c«ng tr×nh ®ã. Tû lÖ vay ng¾n h¹n Ng©n hµng cã t¨ng lªn ®¸ng kÓ do quy m« thi c«ng n¨m 2002 t¨ng cao. T×nh h×nh quan hÖ víi c¸c Ng©n hµng §¬n vÞ: ®ång Kho¶n môc Ng©n hµng Sè tiÒn 1. Vay ng¾n h¹n 1. Së giao dÞch NH§T&PT ViÖt Nam 2. Ng©n hµng C«ng th­¬ng Hµ T©y 9.723.767.560 24.999.848.637 2. Vay dµi h¹n 1. Së giao dÞch NH§T&PT ViÖt Nam 2. NH§T&PT Hµ T©y 3. NH C«ng th­¬ng Hµ T©y 91.834.933.919 33.606.534.174 81.892.722.096 §¬n vÞ kh«ng cã nî qu¸ h¹n Ng©n hµng, c¸c kho¶n vay dµi h¹n cña ®¬n vÞ ®Çu t­ c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn c«ng suÊt nhá t¹i NËm mu (Hµ Giang), Na hang (Tuyªn Quang) hiÖn cã hiÖu qu¶ cao. Hµng tån kho §¬n vÞ: triÖu ®ång N¨m 2002 Hµng tån kho 113.930 Chi phÝ SXKD dë dang 105.775 Hµng tån kho cña c«ng ty ë møc 114 tû ®ång (chñ yÕu lµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang), ®©y lµ con sè ph¶n ¸nh ë mét thêi ®iÓm tøc thêi cho thÊy viÖc kinh doanh cña c«ng ty ®óng víi ®Æc thï ngµnh x©y dùng, viÖc thi c«ng x©y l¾p nhiÒu c«ng tr×nh lín, thêi gian kÐo dµi vµ t¹i mét thêi ®iÓm th× chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang lín lµ ®iÒu tÊt yÕu. So víi n¨m 2001, tån kho n¨m 2002 t¨ng gÊp ®«i ë phÇn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang, ®iÒu nµy còng ph¶n ¸nh ®óng quy m« ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ n¨m 2002 t¨ng nhiÒu so víi n¨m 2001 ë c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn. Trong chi tiÕt hµng tån kho, phÇn khèi l­îng x©y l¾p thi c«ng dë dang vµo kho¶ng 106 tû ®ång, trong ®ã cã mét sè kho¶n chi phÝ dë dang ph¸t sinh lín ë mét sè c«ng tr×nh nh­ sau: C«ng tr×nh thuû ®iÖn Sªsan 3: 24 tû ®ång; C«ng tr×nh ®­êng Hå ChÝ Minh: 18 tû ®ång; C«ng tr×nh CÇn ®¬n_902: 14 tû ®ång; Thuû ®iÖn Tuyªn Quang: 8,7 tû ®ång; Thuû ®iÖn NËm mu: 10 tû ®ång; C«ng tr×nh Mü §×nh: 5,6 tû ®ång,… KÕt qu¶ kinh doanh §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu 2001 2002 Doanh thu thuÇn Lîi tøc tr­íc thuÕ Tû suÊt lîi nhuËn 164.393 5.340 3,2% 173.485 8.802 5% Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy kÕt qu¶ kinh doanh cña hai n¨m 2001, 2002 ®Òu cã l·i, n¨m 2001 ë møc 3,2% so doanh thu, n¨m 2002 ë møc 5% so víi doanh thu. HiÖn t¹i c«ng ty vay dµi h¹n t¹i c¸c Ng©n hµng ®Ó tiÕn hµnh thùc hiÖn mét sè dù ¸n. ViÖc tr¶ nî cña c«ng ty ®­îc trÝch tõ nguån khÊu hao vµ lîi nhuËn cña c«ng ty thu ®­îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thu nhËp tõ cho thuª v¨n phßng. ViÖc trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh nh­ sau: ¨m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KhÊu hao c¬ b¶n 68.934 87.000 131.000 131.000 131.000 131.000 131.000 140.170 149.982 160.480 KhÊu hao toµ nhµ 1.182 1.182 1.182 1.182 1.182 1.182 1.182 1.182 1.182 1.182 NhËn xÐt trong ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i: C«ng ty S«ng §µ 9 cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh, kh¶ n¨ng thanh to¸n tèt, cô thÓ Nguån vèn chñ së h÷u t¨ng KÕt qu¶ kinh doanh trong hai n¨m gÇn ®©y t¨ng ®Òu KÕt luËn: C«ng ty cÇn ®­îc ®Çu t­ ®Ó t¨ng c­êng kh¶ n¨ng, n¨ng lùc ho¹t ®éng. c. Dù ¸n vay vèn: Tªn dù ¸n: §Çu t­ x©y dùng v¨n phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¹i Mü §×nh-Tõ Liªm Hµ Néi §Þa ®iÓm x©y dùng: X· Mü §×nh, huyÖn Tõ Liªm-TP Hµ Néi. Chñ ®Çu t­: C«ng ty S«ng §µ 9- Trô së: TÇng 7 Nhµ G10 Thanh Xu©n Nam- Thanh Xu©n Hµ Néi. Tæng sè vèn ®Çu t­: 29.538.460.000® Trong ®ã: + Chi phÝ x©y l¾p: 18.760.2580.722® + Chi phÝ thiÕt bÞ: 6.822.949.221® + L·i vay vèn x©y dùng: 1.762.048.000® + Dù phßng phÝ: 249.950.000® Nguån vèn: Vèn tù cã vµ vèn vay tÝn dông. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm thÈm ®Þnh, toµ nhµ v¨n phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt trªn ®· ®­îc x©y dùng xong phÇn th« b»ng nguån vèn tù cã vµ ngu«ng vèn chiÕm dông do vËy chi phÝ l·i vay sÏ lo¹i trõ khái tæng møc ®Çu t­. Cô thÓ: Tæng møc ®Çu t­: 27.777.412.000® Trong ®ã: + Vèn tù cã: 4.777.412.000 ®ång chiÕm 17% trong tæng møc ®Çu t­ + Vèn vay NH No&PTNT L¸ng H¹: 23.000.000.000 ®ång chiÕm 83% trong tæng møc ®Çu t­. Quy m« cña dù ¸n: + C«ng tr×nh thuéc dù ¸n nhãm B + Tßa nhµ ®­îc khëi c«ng x©y dùng vµo ngµy 20/12/2001, sau h¬n 1 n¨m x©y dùng ®Õn ngµy 7/4/1999 toµ nhµ ®· ®­îc khai tr­¬ng ®i vµo ho¹t ®éng. + DiÖn tÝch sµn x©y dùng lµ 6.500 m2. Hîp ®ång thuª ®Êt cã gi¸ trÞ ®Õn th¸ng 3 n¨m 2025. + Tßa nhµ lµm viÖc Mü §×nh cao 36m, 9 tÇng vµ 1 tÇng hÇm, mÆt b»ng 778m2. Toµ nhµ cã tæng diÖn tÝch x©y dùng 6.500 m2 kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp, sµn BTCT ®ç t¹i chç, t­êng xay g¹ch. VËt liÖu bao che vµ chia phßng sö dông v¸ch ng¨n nhÑ, m¸i t«n chèng nãng, chèng thÊm, cöa kÝnh khung nh«m vµ cöa kim lo¹i. §¸nh gi¸ vÒ dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng toµ nhµ v¨n phßng vµ giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty S«ng ®µ 9 - Sù cÇn thiÕt ®Çu t­: HiÖn t¹i c«ng ty S«ng ®µ 9 ®ang ph¶i thuª trô së v¨n phßng lµm viÖc t¹i tÇng 7 nhµ G10 cña Tæng c«ng ty vµ ph¶i tr¶ tiÒn thuª 264 triÖu/n¨m víi diÖn tÝch qu¸ chÆt hÑp kh«ng tÞªn cho lµm viÖc vµ giao dÞch ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô. Ngoµi ra, mét sè ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty s«ng ®µ 9 ch­a cã trô së giao dÞch nh­: XÝ nghiÖp 903 ®ang ph¶i thuª trô së t¹i tÇng 5 nhµ chung c­ Hµ §«ng cña Tæng c«ng ty, xÝ nghiÖp 906 ®ang lµm viÖc t¹m t¹i khu ®Êt Mü ®×nh…DÉn ®Õn viÖc gÆp khã kh¨n trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cã c¬ së s¶n xuÊt sÏ rÊt bÞ ®éng, mÊt æn ®Þnh. Thªm vµo ®ã, theo yªu cÇu b¾t buéc quy ®Þnh vÒ sö dông ®Êt th× thµnh phè sÏ thu håi ®Êt nÕu tæng c«ng ty kh«ng x©y dùng míi t¹i phÇn ®Êt ®­îc giao. Qua kh¶o s¸t thÞ tr­êng v¨n phßng nhµ lµm viÖc trªn ®Þa bµn Hµ Néi, Phßng tÝn dông nhËn thÊy hiÖn nay viÖc x©y míi c¸c toµ nhµ v¨n phßng ®ang lµ nhu cÇu cÊp thiÕt cña rÊt nhiÒu ®¬n vÞ cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh æn ®Þnh. Bªn c¹nh ®ã ngµy cµng nhiÒu c«ng ty muèn lµm viÖc tËp trung trong c¸c toµ nhµ cao tÇng kiªn cè h¬n lµ ®Æt t¹i c¸c v¨n phßng nhá bÐ thuª bªn ngoµi nh­ tr­íc ®©y. - Tµi chÝnh cña dù ¸n: TÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2002 c«ng tr×nh ®· x©y dùng xong phÇn th«, ®ang trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn vµ chuÈn bÞ ®­a vµo khai th¸c víi nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh cô thÓ nh­ sau: Danh môc Gi¸ trÞ ®Çu t­ 1.Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh a. HM phÇn th« vµ hoµn thiÖn nhµ chÝnh. b. HM m¸i che tiÒn s¶nh c. HM èng tho¸t r¸c d. HM hÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng, hÖ thèng ch÷a ch¸y t¹i chç vµ b×nh ch÷a ch¸y x¸ch tay. e. HM gia c«ng vµ l¾p ®Æt v¸ch ng¨n g. HM s©n v­ên, cæng t­êng rµo, r·nh hè ga. h. HM phÇn n­íc vµ chèng sÐt i. HM sµn gç k. HM cöa tù ®éng, cöa thuû lùc, v¸ch kÝnh l. HM cöa chèng ch¸y nhµ chÝnh m. HM hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ th«ng giã n. HM nhµ th­êng trùc o. HM gia c«ng vµ l¾p dùng thµnh gi¶ th¹ch cao p. HM sµn nÒn, t­êng ch¾n ®Êt q. HM hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng 2. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh Chi phÝ tr­íc ho¹t ®éng QuyÒn sö dông ®Êt 23.149.884.915 13.472.357.000 79.794.164 29.667.240 219.509.664 688.953.210 469.788.000 260.966.000 32.475.925 328.750.362 132.352.000 5.363.000.000 15.312.000 815.559.350 120.000.000 1.121.400.000 Tæng céng tµi s¶n ®· ®Çu t­ 23.149.884.915 (Nguån: Dù to¸n chi phÝ quyÕt to¸n c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh) C¸c chi phÝ nªu trªn lµ phÇn dù to¸n lµm quyÕt to¸n (®· cã hå s¬ dù to¸n), phÇn chi phÝ ph¸t sinh cßn l¹i ch­a tËp hîp ®­îc. TÝnh kh¶ thi, hiÖu qu¶ cña dù ¸n vay vèn: C¬ së tÝnh to¸n: QuyÕt to¸n (ch­a ®­îc phª duyÖt cña TCT) cña Dù ¸n: “§Çu t­, x©y dùng v¨n phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¹i: Mü §×nh- Tõ Liªm- Hµ Néi” KhÊu hao tÝnh theo QuyÕt ®Þnh 166/1999-Q§-BTC: ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nhµ hiÖn ®¹i, kiªn cè thêi gian tÝnh khÊu hao tæi thiÓu lµ 25 n¨m. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: ë møc 25% tõ n¨m 2002 vÒ tr­íc vµ møc 32% kÓ tõ n¨m 2003. L·i suÊt chiÕt khÊu: 15%/n¨m MÆc dï viÖc tÝnh to¸n c¸c chØ sè ph©n tÝch ®Çu t­ cho dù ¸n lµ cÇn thiÕt (NPV,IRR) tuy nhiªn ph¶i dù ®o¸n ®­îc sè liÖu cña c¶ ®êi dù ¸n (25 n¨m- theo thêi h¹n thuª) nªn kÕt qu¶ tÝnh to¸n chØ mang tÝnh h×nh thøc. Nh÷ng thay ®æi do diÔn biÕn thÞ tr­êng, m«i tr­êng chÝnh s¸ch trong mét thêi gian dµi sÏ khã kiÓm so¸t ®­îc. Tuy nhiªn, nguån tr¶ nî cña dù ¸n chÝnh tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nªn phô thuéc nhiÒu vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. Do nguån tr¶ nî chÝnh cña dù ¸n lµ tõ nguån thu s¶n xuÊt kinh doanh, phÇn cho thuª kh«ng ph¶i lµ nguån khai th¸c thªm cho nªn viÖc tÝnh to¸n kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n sÏ bao gåm kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh theo dù kiÕn t¨ng tr­ëng cña c«ng ty trong 10 n¨m tíi. C¸c gi¶ thiÕt: + Doanh thu 3 n¨m ®Çu theo kÕ ho¹ch TCT, c¸c n¨m sau t¨ng tr­ëng theo tû lÖ 15%. PhÇn doanh thu tõ toµ nhµ mét phÇn sÏ ®­îc trÝch ®Ó b¶o d­ìng vµ söa ch÷a lín (kho¶ng 25% doanh thu tõ toµ nhµ) + Lîi nhuËn 3 n¨m ®Çu theo kÕ ho¹ch TCT, c¸c n¨m sau t¨ng tr­ëng 7%/n¨m. Dùa trªn nh÷ng sè liÖu vµ xem xÐt dßng tiÒn cho vay trong thêi gian 10 n¨m ®Ó t×m ra h­íng ®Çu t­ nh­ sau: C¸c biÓu tÝnh to¸n (®Ýnh kÌm) cã tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®· cho kÕt qu¶ nh­ sau: ChØ tiªu Tr­êng hîp c¬ b¶n Vay 23 tû NPV 10 n¨m IRR 10 n¨m Thêi gian hoµn vèn 28.680.264 36,08% 3 n¨m 3 th¸ng Ph©n tÝch hiÖu qu¶ dù ¸n cã xÐt ®Õn c¸c yÕu tè ®é nh¹y cho thÊy Dù ¸n cã ®é nh¹y t­¬ng ®èi cao. C¸c yÕu tè nh­ chi phÝ vµ kÕt qu¶ kinh doanh ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn dßng tiÒn cña Dù ¸n. Dù ¸n chØ chÞu ®­îc sù biÕn ®éng nhá cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo còng nh­ c¸c yÕu tè ®Çu ra. Tuy nhiªn, C«ng ty S«ng ®µ 9 lµ ®¬n vÞ thi c«ng trong ngµnh x©y dùng, chÝnh v× lý do ®ã viÖc biÕn ®éng chi phÝ vµ doanh thu khã x¶y ra bëi v× phÇn lîi nhuËn phô thuéc lín vµo hai yÕu tè trªn, viÖc biÕn ®éng doanh thu vµ chi phÝ kh«ng ®­a vµo lµm c¬ së tÝnh to¸n. Cã thÓ thÊy ®­îc r»ng víi kh¶ n¨ng kinh doanh nh­ hiÖn nay, viÖc cã thÓ hoµn tr¶ nî vay lµ hoµn toµn cã c¬ së. §¸nh gi¸ thuËn lîi vµ khã kh¨n cña dù ¸n: ThuËn lîi: + Khi c«ng tr×nh hoµn thµnh, c«ng ty sÏ kh«ng ph¶i thuª trô së v× thÕ gãp phÇn chñ ®éng trong ho¹t ®éng kinh doanh, gióp viÖc qu¶n lý tËp trung c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn do ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý cña c«ng ty. + Ngoµi ra c«ng tr×nh cßn ®­îc khai th¸c cho thuª ®èi víi c¸c kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp thµnh viªn cña c¸c tæng c«ng ty víi thêi gian thuª æn ®Þnh (3 n¨m). - Khã kh¨n: + §¬n vÞ hiÖn ®ang tiÕn hµnh lµm thñ tôc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt v× tr­íc ®©y khu vùc ®Êt trªn ®­îc giao cho c«ng ty S«ng §µ 15 (nay thuéc c«ng ty S«ng ®µ 9) + VÒ thñ tôc cÊp phÐp x©y dùng, ®¬n vÞ ch­a hoµn thiÖn hÕt thñ tôc + Theo b¸o c¸o cña chñ ®Çu t­ th× Tæng c«ng ty ®ang chuÈn bÞ x©y v¨n phßng nh­ vËy khi TCT x©y xong th× phÇn cho thuª phô thuéc vµo n¨ng lùc khai th¸c cña chñ ®Çu t­. d. C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o tiÒn vay ThÕ chÊp toµn bé V¨n phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¹i Mü §×nh- Tõ Liªm- Hµ Néi (bao gåm c¶ quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn trªn ®Êt) víi gi¸ t¹m tÝnh lµ: 27.777.414.000 ®ång. Gi¸ trÞ nµy sÏ ®­îc x¸c ®Þnh l¹i sau khi cã quyÕt to¸n chÝnh thøc ®­îc TCT phª duyÖt. B¶o l·nh cña TCT S«ng §µ theo h×nh thøc ký hîp ®ång b¶o l·nh. 2.2.3.3 KÕt luËn cña b¸o c¸o thÈm ®Þnh: Qua nh÷ng sè liÖu ph©n tÝch trªn Phßng tÝn dông cã ý kiÕn nh­ sau: * TÝnh ph¸p lý cña hå s¬ vay vèn ®­îc ®¶m b¶o thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt: Hîp ®ång qu¶n trÞ ®· cã phª duyÖt vÒ ®iÒu chØnh tæng dù to¸n, nguån vèn thi c«ng. * Kh¶ n¨ng tr¶ nî C«ng ty S«ng ®µ 9 cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh tèt, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gÇn ®©y liªn tôc cã lîi nhuËn. HiÖn c¸c dù ¸n khai th¸c nhµ m¸y ®iÖn c«ng suÊt nhá cña c«ng ty ®ang mang l¹i hiÖu qu¶ cao. Møc khÊu hao æn ®Þnh. §ñ kh¶ n¨ng khÊu hao nh÷ng tµi s¶n lín. Víi ph­¬ng ¸n ®Çu t­ cho c«ng ty S«ng ®µ 9- Kh¶ n¨ng tr¶ nî cña c«ng ty rÊt kh¶ quan. Trªn c¬ së nh÷ng ph©n tÝch trªn, sau khi xem xÐt thÈm ®Þnh dù ¸n, Phßng tÝn dông nhËn thÊy cã thÓ cho vay ®Çu t­ dù ¸n “X©y dùng v¨n phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¹i Mü ®×nh- Tõ Liªm – Hµ Néi” víi mét sè ®iÒu kiÖn sau: 1/ Tæng sè tiÒn cho vay: 23.000.000.000®. 2/ Thêi gian cho vay: 6 n¨m 3/ Thêi gian rót vèn: 6 th¸ng 4/ Thêi gian tr¶ nî: 6 n¨m 5/ L·i suÊt cho vay: B»ng l·i suÊt tiÕt kiÖm kú h¹n 12 th¸ng tr¶ l·i sau cña NHNo&PTNT L¸ng H¹ + phÝ 2,1%/n¨m. 6/ §iÒu kiÖn ®¶m b¶o tiÒn vay: C«ng ty thÕ chÊp Toµ nhµ trªn vµ Tæng c«ng ty cã cam kÕt b¶o l·nh b»ng hîp ®ång b¶o l·nh cho kho¶n vay trªn. 7/ Nguån tr¶ nî: Tõ khÊu hao toµ nhµ vµ lîi nhuËn cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 8/ §iÒu kiÖn gi¶i ng©n: ViÖc gi¶i ng©n chØ ®­îc thùc hiÖn khi c«ng ty hoµn tÊt c¸c hå s¬, v¨n b¶n sau: + Cã v¨n b¶n x¸c nhËn cña Së §Þa ChÝnh vÒ viÖc ®ang thô lý hå s¬ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt tõ C«ng ty S«ng §µ 15 sang c«ng ty S«ng §µ 9. Vµ sÏ giao cho Ng©n hµng khi ký ®­îc hîp ®ång thuª ®Êt vµ ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt (hoÆc biªn lai thu lÖ phÝ cÊp quyÒn sö dông ®Êt) + Thñ tôc ®­îc phÐp x©y dùng + Bæ sung ®¨ng ký kinh doanh vÒ lÜnh vùc kinh doanh cho thuª v¨n phßng. B¶ng ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tr¶ nî xÐt theo dßng tiÒn (§¬n vÞ: ngh×n ®ång) N¨m Nguån tr¶ nî Nî gèc ph¶i tr¶ Chªnh lÖch KhÊu hao Tõ lîi nhuËn Tæng 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.181.538 1.181.538 1.181.538 1.181.538 1.181.538 1.181.538 1.181.538 1.181.538 1.181.538 1.181.538 2.373.708,13 1.848.849,96 2.685.249,76 2.888.025,76 3.104.996,08 3.337.154,40 3.585.563,57 3.851.361,49 4.135.765,44 4.440.077,54 3.555.246,13 3.030.387,96 3.866.787,76 4.069.563,76 4.286.534,08 4.518.692,40 4.767.101,57 5.032.899,49 5.317.303,44 5.621.615,54 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.000.000 555.246,13 30.387,96 866.787,76 69.563,76 286.534,08 518.692,40 2.767.101,57 5.032.899,49 5.317.303,44 5.621.615,54 Céng 11.815.380 32.250.752,12 44.066.132,12 23.000.000 21.066.132,12 Ghi chó: N¨m ®Çu trÝch 25% lîi nhuËn ®Ó tr¶ nî, c¸c n¨m sau lµ 30% lîi nhuËn (viÖc trÝch trªn c¬ së ®ñ bï ®¾p kho¶n tr¶ nî gèc, kh«ng tÝnh ®Õn phÇn nî gèc cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ dµi h¹n kh¸c v× nguån tr¶ nî chñ yÕu bï ®¾p tõ nguån khÊu hao). Thêi gian hoµn tr¶ vèn vay theo dßng tiÒn (®¬n vÞ: ngh×n ®ång) N¨m Vèn vay Tæng nguån tr¶ nî Vèn vay cßn l¹i 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 23.000.000,00 3.555.246,13 3.030.387,96 3.866.787,76 4.069.563,76 4.286.534,08 4.518.692,40 4.767.101,57 5.032.899,49 5.317.303,44 5.621.615,54 23.000.00,00 19.444.753,87 16.414.365,91 12.547.578,15 8.478.014,40 4.191.480,32 327.212,08 5.094.313,65 10.127.213,14 15.444.516,58 21.066.132,12 2.2.3.4 NhËn xÐt vÒ ho¹t ®éng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ “ X©y dùng v¨n phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¹i Mü §×nh- Tõ Liªm- Hµ Néi” Qua nghiªn cøu b¸o c¸o thÈm ®Þnh dù ¸n trªn ta rót ra mét sè nhËn xÐt nh­ sau: ¦u ®iÓm: + Ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n x©y dùng v¨n phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cña C«ng ty S«ng §µ 9 ®· ®­îc NHNo&PTNT L¸ng H¹ triÓn khai cã kÕ ho¹ch theo ®óng thêi gian quy ®Þnh, ®¶m b¶o sù nhanh chãng, kÞp thêi. + Tr­íc khi tiÕn hµnh thÈm ®Þnh, c¸n bé thÈm ®Þnh ®· thu thËp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ doanh nghiÖp còng nh­ vÒ dù ¸n lµm c¬ së cho qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n nãi chung vµ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n nãi riªng. + Ho¹t ®éng thÈm ®Þnh ®· ®­îc thùc hiÖn theo ®óng néi dung, quy tr×nh thÈm ®Þnh mµ Chi nh¸nh ®ang ¸p dông. Cô thÓ: thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c b­íc trong quy tr×nh thÈm ®Þnh, tõ kh©u tiÕp nhËn hå s¬, thu thËp th«ng tin, tiÕn hµnh thÈm ®Þnh. + Trong thÈm ®Þnh tµi chÝnh, c¸n bé thÈm ®Þnh ®É sö dông mét sè ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ nh­ ph­¬ng ph¸p NPV, IRR, thêi gian hoµn vèn. ViÖc tÝnh to¸n ®óng c¸c chØ tiªu nµy gióp c¸n bé thÈm ®Þnh ®­a ra ®­îc nh÷ng kÕt luËn chÝnh x¸c. Nh­îc ®iÓm: + C¸c chØ tiªu sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ch­a ®­îc ph©n tÝch s©u, míi chØ so s¸nh c¸c chØ tiªu t¹i c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau ®Ó thÊy xu h­íng ph¸t triÓn chø ch­a cã sù so s¸nh víi møc trung b×nh cña ngµnh, v× thÕ ch­a ph¶n ¸nh s©u s¾c hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. + ViÖc ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ch­a ®­îc thµnh th¹o. Mét sè chØ tiªu ®­îc tÝnh to¸n mµ kh«ng cã sù ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vÒ ý nghÜa cña c¸c kÕt qu¶ tÝnh ®­îc, hoÆc nÕu cã ®¸nh gi¸ th× rÊt s¬ sµi, chung chung. VÝ dô nh­ chØ tiªu IRR, theo b¸o c¸o IRR= 30,077% nh­ng kh«ng cã sù ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ chØ tiªu nµy, chØ tiªu chi phÝ vèn b×nh qu©n cña dù ¸n còng kh«ng ®­îc tÝnh to¸n. + Trong tÝnh to¸n, c¸n bé thÈm ®Þnh ®· ¸p dông møc l·i suÊt chiÕt khÊu lµ 15%/n¨m nh­ng kh«ng cã sù gi¶i thÝch c¨n cø v× sao ¸p dông møc l·i suÊt nµy. Bªn c¹nh ®ã, viÖc tÝnh to¸n dßng tiÒn chiÕt khÊu còng kh«ng chÝnh x¸c. (Xem b¶ng tÝnh KÕt qu¶ kinh doanh vµ B¶ng tÝnh l¹i kÕt qu¶ kinh doanh cña dù ¸n_ trang 65, 76). Nh­ vËy, bªn c¹nh nh÷ng ®iÒu lµm tèt, trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n trªn vÉn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc. §iÒu nµy phÇn nµo ph¶n ¸nh thùc tr¹ng ho¹t ®éng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹. 2.3 §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i NHNo&PTNT L¸ng H¹ 2.3.1 KÕt qu¶ ®¹t ®­îc + C«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ ngµy cµng ®­îc chó träng ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù t¨ng tr­ëng tÝn dông víi chÊt l­îng ngµy cµng cao cña Chi nh¸nh. + ViÖc vËn dông c¸c kü thuËt, ph­¬ng ph¸p khoa häc trong ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ ®· gióp cho qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh diÔn ra nhanh chãng h¬n, kÕt qu¶ thu ®­îc chÝnh x¸c h¬n. Nhê ®ã tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian vµ chi phÝ cho c¶ Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. + Ho¹t ®éng thÈm ®Þnh ®­îc tiÕn hµnh theo ®óng quy tr×nh mµ Ng©n hµng ®· lùa chän. + §¸p øng yªu cÇu c¹nh tranh vµ chuyªn m«n ho¸ trong ho¹t ®éng kinh doanh, phßng thÈm ®Þnh ®· ®­îc thµnh lËp, thùc hiÖn ®éc lËp vÒ nghiÖp vô thÈm ®Þnh. + Chi nh¸nh lu«n quan t©m ®Çu t­ n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt thiÕt bÞ vµ båi d­ìng n©ng cao nghiÖp vô cho c¸n bé thÈm ®Þnh. 2.3.2 Tån t¹i vµ nguyªn nh©n Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc nãi trªn, ho¹t ®éng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc trong thêi gian tíi. Trong phÇn nµy chóng ta sÏ t×m hiÓu nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i ®ã. + ThÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n chñ yÕu dùa trªn th«ng tin hå s¬ dù ¸n, th«ng tin do kh¸ch hµng cung cÊp, ch­a x©y dùng ®­îc kªnh th«ng tin ®éc lËp lµm c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch toµn diÖn, kh¸ch quan. + ViÖc tÝnh to¸n trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu cßn gÆp sai sãt, tr×nh bµy b¸o c¸o thÈm ®Þnh ch­a thùc sù khoa häc vµ hîp lý. + ViÖc ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu tµi chÝnh cßn chung chung, s¬ sµi, khã hiÓu, khiÕn ng­êi ®äc cã c¶m gi¸c nh­ b¸o c¸o chØ mang tÝnh h×nh thøc, kh«ng s©u s¾c. Nh÷ng h¹n chÕ kÓ trªn b¾t nguån tõ nhiÒu nguyªn nh©n, trong ®ã cã thÓ kÓ ®Õn mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n sau: + Chi nh¸nh cßn kh¸ non trÎ, viÖc x©y dùng mét kªnh th«ng tin hiÖn ®¹i vµ ®éc lËp vÉn ch­a thÓ thùc hiÖn ®­îc. ChÝnh v× thÕ nguån th«ng tin phôc vô ho¹t ®éng thÈm ®Þnh chñ yÕu do kh¸ch hµng cung cÊp vµ ®­îc c¸n bé thÈm ®Þnh kiÓm tra l¹i b»ng c¸ch ®i thùc tÕ t¹i doanh nghiÖp, xem xÐt sæ s¸ch, chøng tõ cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn viÖc khai th¸c th«ng tin thùc vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ rÊt khã kh¨n do c¸c doanh nghiÖp kh«ng muèn tiÕt lé t×nh tr¹ng thùc cña m×nh, phæ biÕn lµ hiÖn t­îng cung cÊp c¸c sè liÖu tèt h¬n thùc tÕ cho Ng©n hµng. + Tr×nh ®é lËp dù ¸n cña chñ ®Çu t­ cßn thÊp, thiÕu khoa häc g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho viÖc thÈm ®Þnh. + ChÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé thÈm ®Þnh cßn ch­a cao, viÖc ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n cßn ch­a tèt. + Trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ mÆc dï ®· ®­îc Chi nh¸nh quan t©m n©ng cÊp song vÉn ch­a ®¸p øng tèt yªu cÇu thùc tiÔn ®Æt ra. Ch­¬ng 3 gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i NHNo&PTNT L¸ng h¹ 3.1 §Þnh h­íng cña NHNo&PTNT L¸ng H¹ 3.1.1 §Þnh h­íng chung C«ng t¸c nguån vèn: - Më réng, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn ®Ó t¨ng nhanh nguån vèn néi, ngo¹i tÖ æn ®Þnh v÷ng ch¾c. - Thùc hiÖn b¸m s¸t, ch¨m sãc vµ khai th¸c c¸c kh¸ch hµng cã tiÒm n¨ng vÒ nguån vèn. - TiÕp tôc më réng mµng l­íi phï hîp kh¶ n¨ng kinh doanh cña ®¬n vÞ, dù kiÕn trong n¨m 2004 më thªm 2 phßng giao dÞch vµ n©ng cÊp 1 phßng giao dÞch ®ñ ®iÒu kiÖn thµnh chi nh¸nh cÊp II lo¹i 4. VÒ ®Çu t­: - Chó träng ®Çu t­ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, C«ng ty cæ phÇn, C«ng ty TNHHH, hé s¶n xuÊt vµ cho vay ®êi sèng, cÇm cè,… - Lùa chän vµ gi÷ v÷ng thÞ phÇn tÝn dông t¹i c¸c Tæng c«ng ty Nhµ n­íc. - Tæ chøc theo dâi s¸t c¸c diÔn biÕn kh¸ch hµng, tõ ®ã ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ, cã c¬ së ®Ó ng¨n chÆn nî qu¸ h¹n ph¸t sinh, tiÒm Èn rñi ro. - N©ng cao chÊt l­îng vµ më réng c¸c dÞch vô, nghiÖp vô ngoµi tÝn dông nh­ chuyÓn tiÒn, mua b¸n ngo¹i tÖ, thanh to¸n vµ thanh to¸n biªn giíi, dÞch vô thÎ ATM,…vµ c¸c dÞch vô kh¸c. Khai th¸c c¸c kh¸ch hµng xuÊt khÈu, më réng dÞch vô chi tr¶ kiÒu hèi. §Èy nhanh tiÕn ®é øng dông c«ng nghÖ tin häc trong c¸c nghiÖp vô ng©n hµng, ph¸t triÓn c¸c dÞch vô ®¸p øng yªu cÇu tiÖn Ých cña kh¸ch hµng. C¸c chØ tiªu cô thÓ: Nguån vèn: 4.925 tû ®ång (t¨ng 22% so víi n¨m 2003). Trong ®ã, n©ng tû träng tiÒn göi d©n c­ tõ 25,7% lªn 30% trong tæng nguån vèn. D­ nî: 1.847 tû ®ång (t¨ng 22% so víi n¨m 2003). Trong ®ã, t¨ng tû träng cho vay c¸c ®èi t­îng ngoµi Quèc doanh tõ 17,6% lªn 30% trong tæng d­ nî. Tû lÖ nî qu¸ h¹n: d­íi 1% trong tæng d­ nî. T¨ng thu dÞch vô tõ 3,6% lªn 5% trong tæng thu nhËp. Tµi chÝnh: phÊn ®Êu hoµn thµnh kÕ ho¹ch tµi chÝnh trªn giao, ®¶m b¶o thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo quy ®Þnh vµ lµm c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc ®Çy ®ñ. 3.1.2 §Þnh h­íng vÒ ho¹t ®éng tµi trî dù ¸n Tµi trî dù ¸n lµ ho¹t ®éng mang l¹i lîi nhuËn cao cho Ng©n hµng, v× thÕ trong thêi gian tíi NHNo&PTNT L¸ng H¹ sÏ vÉn tiÕp tôc ph¸t triÓn ho¹t ®éng nµy. §Ó ho¹t ®éng tµi trî dù ¸n mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt, Ng©n hµng ®· cã ®Þnh h­íng nh­ sau: - Lµm tèt c«ng t¸c ph©n lo¹i kh¸ch hµng, nghiªn cøu thÞ tr­êng. - Chñ ®éng t×m kiÕm c¸c dù ¸n ®Çu t­ cã tÝnh kh¶ thi cao, ®Æt quan hÖ víi c¸c chñ ®Çu t­ cã uy tÝn. - Tham gia tµi trî dù ¸n d­íi h×nh thøc hîp vèn hoÆc ®ång tµi trî ®Ó san sÎ rñi ro vµ thèng nhÊt ®­îc l·i suÊt cho vay víi c¸c NHTM kh¸c. - Qu¶n lý chÆt chÏ viÖc hoµn tr¶ nî cña c¸c dù ¸n trung vµ dµi h¹n. - Hoµn thiÖn ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n, ®Æc biÖt lµ thÈm ®Þnh vÒ mÆt tµi chÝnh nh»m lùa chän ®­îc nh÷ng dù ¸n tèt nhÊt ®Ó tµi trî, ®¶m b¶o môc tiªu an toµn vµ sinh lêi cña Ng©n hµng. 3.2 gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i NHNo&PTNT L¸ng H¹ Trong thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹, t«i nhËn thÊy c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i ®©y lu«n ®­îc coi träng vµ kh«ng ngõng hoµn thiÖn. Do ®ã ho¹t ®éng thÈm ®Þnh ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh qu¶ ®¸ng kÓ, gãp phÇn vµo sù thµnh c«ng trong kinh doanh cña Chi nh¸nh thêi gian qua. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ, tån t¹i do nhiÒu nguyªn nh©n. Nh»m gãp phÇn gióp Chi nh¸nh hoµn thiÖn h¬n n÷a ho¹t ®éng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­, t«i xin ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh­ sau: 3.2.1 Gi¶i ph¸p vÒ thu thËp vµ xö lý th«ng tin Th«ng tin lµ yÕu tè ®Çu vµo quan träng cña thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­, v× thÕ tr­íc khi tiÕn hµnh c¸c tÝnh to¸n, ph©n tÝch c¸n bé thÈm ®Þnh cÇn chó ý kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin thu ®­îc vÒ chñ ®Çu t­, vÒ dù ¸n ®Çu t­. T¹i NHNo&PTNT L¸ng H¹, nguån th«ng tin cho ho¹t ®éng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ chñ yÕu lÊy tõ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh do kh¸ch hµng cung cÊp. §Ó viÖc ®¸nh gi¸ dù ¸n ®­îc chÝnh x¸c, c¸n bé thÈm ®Þnh cÇn xem xÐt kü c¸c b¸o c¸o mµ kh¸ch hµng cung cÊp, cã thÓ tù x©y dùng l¹i c¸c b¸o c¸o nµy, hoÆc yªu cÇu chñ ®Çu t­ cung cÊp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc kiÓm to¸n t¹i mét c«ng ty kiÓm to¸n do Ng©n hµng chØ ®Þnh. Ngoµi nguån th«ng tin nµy, Ng©n hµng cÇn t¨ng c­êng t×m kiÕm thªm th«ng tin liªn quan tíi dù ¸n tõ c¸c nguån kh¸c nh­ tõ thÞ tr­êng, tõ kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp, tõ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña ngµnh cã liªn quan (thùc tÕ Ng©n hµng míi khai th¸c th«ng tin tõ c¸c Ng©n hµng mµ doanh nghiÖp ®· vµ ®ang cã quan hÖ). Qua th«ng tin tõ thÞ tr­êng, Ng©n hµng sÏ n¾m ®­îc s¶n phÈm nµo cã xu h­íng t¨ng, gi¶m l­îng tiªu thô vµ s¶n phÈm cña dù ¸n cÇn xem xÐt thuéc nhãm nµo. Do doanh thu ¶nh h­ëng tíi thu nhËp cña dù ¸n cho nªn nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ tr­êng sÏ gióp Ých ®­îc rÊt nhiÒu cho viÖc thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n. Tuy nhiªn, lµm thÕ nµo ®Ó cã ®­îc nh÷ng th«ng tin nµy mét c¸ch ®¸ng tin cËy còng ®ang lµ vÊn ®Ò nan gi¶i, Ng©n hµng cã thÓ ¸p dông biÖn ph¸p thuª chuyªn gia vÒ thÞ tr­êng, hoÆc mua th«ng tin tõ c¸c nhµ ph©n tÝch thÞ tr­êng. Chi phÝ sÏ ®­îc ph©n bæ cho l·i vay cña c¸c mãn vay cã liªn quan. Kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp còng lµ mét ®èi t­îng ®Ó c¸n bé thÈm ®Þnh khai th¸c th«ng tin nÕu ®iÒu kiÖn cho phÐp. §Ó cã ®­îc nh÷ng th«ng tin x¸c thùc nhÊt, c¸n bé thÈm ®Þnh nªn tiÕp xóc víi nhiÒu kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp, kh¸ch hµng truyÒn thèng cña doanh nghiÖp th× cµng tèt. C¸n bé thÈm ®Þnh còng cÇn theo dâi th­êng xuyªn h¬n n÷a th«ng tin tõ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc. ViÖc thay ®æi trong c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc, trong chñ tr­¬ng, ®Þnh h­íng cña c¸c bé, ngµnh cã ¶nh h­ëng tíi c¸c dù ¸n ®Çu t­, do ®ã ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®ã. Trong vÝ dô ë ch­¬ng 2 ta thÊy, NHNo&PTNT L¸ng H¹ ®· ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ 32% cho tÊt c¶ c¸c n¨m cña dù ¸n, trong khi møc nµy ®· gi¶m xuèng cßn 28%. Cuèi cïng, thay v× viÖc thô ®éng chê kh¸ch hµng t×m ®Õn xin tµi trî, Ng©n hµng cã thÓ chñ ®éng t×m kiÕm c¸c dù ¸n tèt, c¸c chñ ®Çu t­ uy tÝn ®Ó ®Æt quan hÖ tµi trî dù ¸n. Ng©n hµng cã thÓ phèi hîp víi doanh nghiÖp, c¨n cø vµo th«ng tin ®Þnh h­íng vÒ quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi, th«ng tin thÞ tr­êng ®Ó ®­a ra c¸c ph­¬ng ¸n ®Çu t­ kh¶ thi. Cô thÓ, Ng©n hµng cã thÓ tæ chøc c¸c buæi héi th¶o, giao l­u víi c¸c doanh nghiÖp, c¸c chñ ®Çu t­ lµ kh¸ch hµng cña ng©n hµng hoÆc lµ nh÷ng ng­êi mµ ng©n hµng cho r»ng sÏ lµ nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña m×nh. 3.2.2 Gi¶i ph¸p vÒ ph­¬ng ph¸p thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ HiÖn nay, t¹i NHNo&PTNT L¸ng H¹, mét sè ph­¬ng ph¸p thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ hiÖn ®¹i cã tÝnh tíi gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn ®· ®­îc ¸p dông, vÝ dô nh­ ph­¬ng ph¸p gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng (NPV), ph­¬ng ph¸p tû suÊt néi hoµn (IRR),…Tuy nhiªn c¸c ph­¬ng ph¸p nµy còng cã nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm riªng. V× thÕ cÇn ph¶i cã sù kÕt hîp cïng lóc nhiÒu ph­¬ng ph¸p thÈm ®Þnh ®Ó chóng cã thÓ bæ sung, hç trî cho nhau mang l¹i kÕt qu¶ chÝnh x¸c h¬n. Ch¼ng h¹n ph­¬ng ph¸p NPV, IRR kÕt hîp víi nhau vµ kÕt hîp víi c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c nh­ PP, PI,… Khi ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p thÈm ®Þnh cã tÝnh tíi gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn cÇn chó ý tíi viÖc x¸c ®Þnh dßng tiÒn rßng, dßng tiÒn chiÕt khÊu cña dù ¸n cña dù ¸n. Gäi NCF lµ dßng tiÒn rßng cña dù ¸n: + Vèn ®Çu t­ lµ 100% vèn vay: NCF= LNST + KH - Tr¶ gèc + Hçn hîp vay vµ vèn chñ së h÷u: NCF= LNST + KH – Tr¶ gèc + Thuª tµi s¶n: NCF= LNST ViÖc lùa chän møc l·i suÊt chiÕt khÊu hîp lý còng rÊt quan träng, ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ tµi chÝnh trong c¸c ph­¬ng ph¸p NPV, IRR. Víi c¬ cÊu vèn kh¸c nhau, l·i suÊt chiÕt khÊu sÏ ®­îc x¸c ®Þnh kh¸c nhau: + Dù ¸n sö dông 100% vèn vay: LSCK = LS vay sau thuÕ tn doanh nghiÖp = LS vay tr­íc thuÕ TNDN*(1 – ThuÕ suÊt thuÕ TNDN) + Dù ¸n sö dông hçn hîp vèn tù cã vµ vèn vay: LSCK = WACC = ks.ws + kd.wd ks, kd: chi phÝ vèn chñ së h÷u, chi phÝ vèn vay ws, wd: tû träng vèn chñ së h÷u, vèn vay trong tæng vèn ®Çu t­ ThÈm ®Þnh l¹i dù ¸n trªn vÒ mÆt tµi chÝnh (xem B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh_tÝnh l¹i, trang 76) 3.2.3 Gi¶i ph¸p vÒ con ng­êi Con ng­êi lu«n lµ yÕu tè quan träng nhÊt trong mäi ho¹t ®éng, ®Æc biÖt trong ho¹t ®éng thÈm ®Þnh, ho¹t ®éng mµ kÕt qu¶ cña nã phô thuéc rÊt lín vµo tr×nh ®é, kinh nghiÖm, nh÷ng ý kiÕn chñ quan cña ng­êi c¸n bé thÈm ®Þnh. ChÝnh v× thÕ ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé thÈm ®Þnh, n©ng cao tr×nh ®é kÕt hîp víi rÌn luyÖn t­ c¸ch ®¹o ®øc: + Tæ chøc cho c¸n bé thÈm ®Þnh tham gia c¸c kho¸ tËp huÊn, ®µo t¹o ®Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô nh»m x©y dùng mét ®éi ngò c¸n bé thÈm ®Þnh cã tr×nh ®é cao, ®¸p øng yªu cÇu thùc tiÔn. + Lùa chän, sµng läc kü cµng ngay tõ kh©u tuyÓn dông c¸n bé, ®ång thêi bè trÝ, ph©n c«ng c«ng t¸c mét c¸ch hîp lý, phï hîp tr×nh ®é, kinh nghiÖm cña tõng ng­êi. + N©ng cao chÕ ®é ®·i ngé vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn ®èi víi c¸c c¸n bé thÈm ®Þnh nh»m khuyÕn khÝch hä lµm viÖc tèt h¬n, g¾n bã víi Ng©n hµng h¬n vµ h¹n chÕ c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh. + Trao cho c¸n bé thÈm ®Þnh nh÷ng quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh trong viÖc ®­a ra ph¸n quyÕt vÒ viÖc tµi trî dù ¸n, ®iÒu nµy gióp hä n©ng cao h¬n n÷a ý thøc tr¸ch nhiÖm vµ sù chñ ®éng trong c«ng viÖc cña m×nh. 3.2.4 Gi¶i ph¸p vÒ trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ Trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ lµ yÕu tè gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc hoµn thµnh tèt mét qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n. ChÝnh v× thÕ cÇn ph¶i ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho yÕu tè c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c thÈm ®Þnh. §èi víi NHNo&PTNT L¸ng H¹, cÇn th­êng xuyªn n©ng cÊp thiÕt bÞ, t¨ng c­êng øng dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i trong ho¹t ®éng thÈm ®Þnh, cô thÓ: + N©ng cÊp phÇn cøng, ®ång thêi cËp nhËt nh÷ng phÇn mÒm míi nhÊt phôc vô tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tµi chÝnh. + X©y dùng m¹ng th«ng tin néi bé víi c¬ së d÷ liÖu phong phó, qu¶n lý khoa häc ®Ó thùc hiÖn tèt viÖc phèi hîp, hç trî gi÷a c¸c phßng ban víi phßng thÈm ®Þnh. + X©y dùng c¬ së d÷ liÖu l­u tr÷ th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña Ng©n hµng, t×m kiÕm vµ bæ sung th­êng xuyªn cho kho d÷ liÖu nµy ®Ó khi cÇn cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh hoÆc t¸i thÈm ®Þnh lµ cã thÓ sö dông ®­îc ngay. + X©y dùng vµ hoµn thiÖn mét quy tr×nh thÈm ®Þnh riªng cña Chi nh¸nh mét c¸ch chÆt chÏ vµ hîp lý h¬n, hiÖn nay Chi nh¸nh vÉn sö dông quy tr×nh thÈm ®Þnh cña NH§T&PT ViÖt Nam. 3.3 mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i NHNo&PTNT L¸ng H¹ §Ó ho¹t ®éng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ ®­îc hoµn thiÖn h¬n, ngoµi sù nç lùc cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c tån t¹i, th× nh÷ng hç trî, phèi hîp tõ phÝa c¸c c¬ quan qu¶n lý vÜ m« liªn quan lµ rÊt cÇn thiÕt. D­íi ®©y, t«i xin ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ víi c¸c chñ thÓ cã liªn quan tíi ho¹t ®éng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i NHNo&PTNT L¸ng H¹. 3.3.1 KiÕn nghÞ víi ChÝnh phñ ChÝnh phñ cÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh, lo¹i bá dÇn c¸c thñ tôc hµnh chÝnh qu¸ r­êm rµ, g©y khã kh¨n trong viÖc xin phÐp ®Çu t­, lËp dù ¸n cña chñ ®Çu t­, tõ ®ã ¶nh h­ëng tíi qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh cña Ng©n hµng. CÇn cã c¸c biÖn ph¸p m¹nh mÏ h¬n n÷a trong viÖc yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp c«ng khai vµ trung thùc trong c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh. Cã nh­ vËy c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh mµ doanh nghiÖp cung cÊp cho Ng©n hµng míi ®¸ng tin cËy, gióp Ng©n hµng thuËn lîi h¬n trong ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp còng nh­ cña dù ¸n. ChÝnh phñ cÇn yªu cÇu c¸c Bé, ngµnh x©y dùng vµ c«ng khai hÖ thèng th«ng tin vÒ nh÷ng biÕn ®éng th­êng xuyªn trong lÜnh vùc m×nh qu¶n lý, gióp Ng©n hµng cã thªm nguån th«ng tin ®¸ng tin cËy ®Ó tham kh¶o trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n trong lÜnh vùc ®ã. Hoµn thiÖn h¬n n÷a vÒ khung ph¸p lý ®èi víi lÜnh vùc tµi chÝnh ng©n hµng, gióp cho c¸c Ng©n hµng ViÖt Nam cã chç dùa v÷ng ch¾c trong c¹nh tranh víi c¸c Ng©n hµng n­íc ngoµi trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ. 3.3.2 KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn x©y dùng c¸c v¨n b¶n ®Ó hÖ thèng ho¸ mét c¸ch ®Çy ®ñ vÒ ho¹t ®éng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ sao cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña n­íc ta hiÖn nay. §Çu t­ n©ng cao chÊt l­îng phôc vô cña trung t©m th«ng tin tÝn dông (CIC), lµm cho trung t©m thùc sù trë thµnh nguån cung cÊp th«ng tin nhanh chãng, h÷u hiÖu vµ toµn diÖn cho c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. 3.3.3 KiÕn nghÞ víi NHNo&PTNT ViÖt Nam NHNo&PTNT ViÖt Nam cÇn x©y dùng vµ hoµn thiÖn mét quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ hoµn chØnh, chÆt chÏ ¸p dông thèng nhÊt trong toµn hÖ thèng NHNo&PTNT. X©y dùng chiÕn l­îc vÒ ph¸t triÓn ho¹t ®éng tµi trî dù ¸n ®Çu t­ ®èi víi hÖ thèng NHNo&PTNT. Linh ®éng h¬n n÷a trong viÖc trao quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ dù ¸n cho c¸c Chi nh¸nh NHNo&PTNT KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®Æc biÖt trong xu h­íng më cöa nÒn kinh tÕ, c¸c NHTM còng nh­ bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo lu«n nç lùc kinh doanh hiÖu qu¶, t¹o lîi nhuËn cao. HiÖn nay, ®Ó n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông, h­íng tíi môc tiªu an toµn vµ sinh lêi, c¸c NHTM ®Òu nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­, ®Æc biÖt lµ thÈm ®Þnh vÒ mÆt tµi chÝnh. T¹i NHNo&PTNT L¸ng H¹, c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ thêi gian qua lu«n ®­îc quan t©m ph¸t triÓn, tuy nhiªn vÉn cßn kh«ng Ýt nh÷ng tån t¹i cÇn ph¶i gi¶i quyÕt trong thêi gian tíi. Qua chuyªn ®Ò nµy t«i mong muèn ®ãng gãp mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Chi nh¸nh. Do tr×nh ®é lý luËn vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cã h¹n, b¶n chuyªn ®Ò nµy kh«ng tr¸nh khái mét sè thiÕu sãt, v× thÕ t«i rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o, quý Ng©n hµng vµ c¸c b¹n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư tại NHNo&PTNT Láng Hạ_ Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.Doc
Luận văn liên quan