Chuyên đề Một số giải pháp hoàn thiện quản trị hoạt động mua vật tư tại công ty liên doanh cơ khí xây dựng Hà Nội

MỤC LỤC MỞ ĐẦU1 Chương 1: Thực trạng quản trị hoạt động mua vật tư của công ty liên doanh cơ khí xây dựng Hà Nội( CEC Hà Nội )3 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty CEC3 1.1 Quá trình hình thành. 3 1.2 Tiến trình phát triển của công ty. 4 1.2.1 Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 4 1.2.2 Nguồn vốn sản xuất kinh doanh. 5 1.2.3 Thị trường tiêu thụ sản phẩm6 1.2.4 Nguồn nhân lực. 7 1.2.5 Các khoản nộp ngân sách. 9 2. Một số đặc điểm kinh tế - công nghệ ảnh hưởng đến quản trị hoạt động mua vật tư của công ty. 9 2.1 Đặc điểm sản phẩm9 2.2. Quy trình công nghệ. 13 2.3. Thị trường vật tư. 15 2.4. Nguồn vốn sử dụng mua vật tư. 17 3. Thực trạng quản trị hoạt động mua của công ty. 18 3.1 Nghiên cứu thị trường vật tư. 18 3.1.1 Nội dung nghiên cứu. 19 3.1.2 Phương pháp nghiên cứu. 20 3.2 Lựa chọn nhà cung ứng. 20 3.3. Xác định nhu cầu vật tư cần mua. 22 3.3.1. Xác định nhu cầu vật tư cần dùng. 22 3.3.2. Xác định lượng vật tư cần mua. 25 3.4. Chính sách mua vật tư mà công ty đang áp dụng. 25 3.4.1. Mua trực tiếp và mua qua trung gian. 25 3.4.2. Mua của một người và mua của nhiều người27 3.5. Tổ chức mua vật tư:29 4. Những tồn tại chủ yếu của quản trị hoạt động mua của công ty CEC Hà Nội33 4.1. Công tác nghiên cứu thị trường chưa đảm bảo yêu cầu của quản trị hoạt động mua vật tư. 33 4.2. Công tác tạo nguồn chưa đáp ứng yêu cầu của sản xuất34 4.3. Công tác xây dựng định mức còn một số bất cập. 36 Chương 2: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị hoạt động mua vật tư tại công ty CEC Hà Nội38 1. Định hướng phát triển trong thời gian tới của công ty. 38 2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị hoạtđộng mua vật tư. 40 2.1. Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường. 40 2.1.1 Cơ sở lí luận của biện pháp. 40 2.1.2 Nội dung biện pháp. 40 2.1.3 Điều kiện thực hiện. 44 2.2. Hoàn thiện công tác hoạch định nhu cầu vật tư. 45 2.2.1. Cơ sở đề xuất45 2.2.2. Nội dung biện pháp. 45 2.2.3. Hiệu quả biện pháp. 46 2.2.4. Điều kiện thực hiện biện pháp.48 2.3. Tăng cường công tác tạo nguồn cung ứng vật tư.48 2.4.1. Cơ sở lí luận. 48 2.4.2. Nội dung biện pháp. 49 KẾT LUẬN54 thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

doc58 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/05/2013 | Lượt xem: 1609 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Một số giải pháp hoàn thiện quản trị hoạt động mua vật tư tại công ty liên doanh cơ khí xây dựng Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ã kh¶ n¨ng cung øng tèt nhÊt. Sau ®ã ®Õn T©n C¬, quy chÕ CÇu DiÔn, Thiªn Hµ. 3.1.2 Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu HiÖn nay do kinh phÝ h¹n hÑp c«ng ty chñ yÕu ¸p dông ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i chç: + Nghiªn cøu th«ng tin liªn quan ®Õn nhµ cung øng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ qua ®µi, b¸o chÝ, truyÒn h×nh, ®iÖn tho¹i...®Æc biÖt lµ qua m¹ng Internet. M¹ng Internet lµ nguån quan träng cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c nhµ cung øng ë n­íc ngoµi. Tê b¸o quan träng cung cÊp th«ng tin vÒ gi¸ c¶ vËt t­ cho c«ng ty lµ : ThÞ tr­êng gi¸ c¶. + Nghiªn cøu th«ng tin do chÝnh kh¸ch hµng cung cÊp. +Nghiªn cøu th«ng tin qua chÝnh lêi chµo hµng cña nhµ cung øng cã mong muèn thiÕt ®Æt mèi quan hÖ th­¬ng m¹i víi c«ng ty. Tõ viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng c«ng ty sÏ thu thËp ®­îc c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn c¸c nhµ cung øng, phôc vô cho viÖc lùa chän nhµ cung øng. TÊt c¶ nh÷ng th«ng tin vÒ nhµ cung cÊp sÏ ®­îc ghi chÐp, l­u tr÷ vµ theo dâi, ®¸nh gi¸ trong sæ nghiÖp vô cña phßng Marketing. 3.2 Lùa chän nhµ cung øng C¨n cø vµo c¸c th«ng tin cã ®­îc tõ c«ng t¸c nghiªn cøu thi tr­êng, ®ång thêi c¨n cø yªu cÇu mua vËt t­ cña c¸c bé phËn trong c«ng ty, c«ng ty sÏ tiÕn hµnh göi yªu cÇu b¸o gi¸ cho mét sè nhµ cung øng. Sau khi tæng hîp c¸c b¸o gi¸ phï hîp, phßng Marketing sÏ tiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ lùa chän nhµ cung øng cã kh¶ n¨ng nhÊt trªn c¸c tiªu chuÈn sau: + Kh¶ n¨ng ®¶m b¶o vÒ sè l­îng vµ chñng lo¹i vËt t­ cho c«ng ty: nhµ cung cÊp ph¶i cã ®ñ nguån hµng (sè l­îng, chñng lo¹i vËt t­) ®Ó cung øng cho c«ng ty, ®¸p øng ®óng tiÕn ®é s¶n xuÊt, tr¸nh t×nh tr¹ng ®×nh trÖ s¶n xuÊt do thiÕu nguyªn vËt liÖu. ChØ cã c¸c nhµ cung øng cã ®ñ n¨ng lùc ®¸p øng nhu cÇu cña c«ng ty th× c«ng ty míi thiÕt lËp mèi quan hÖ th­¬ng m¹i víi nhµ cung øng ®ã. + Kh¶ n¨ng cung cÊp vËt t­ ®óng tiªu chuÈn chÊt l­îng mµ c«ng ty yªu cÇu: do tÝnh chÊt ®Æc ®iÓm kü thuËt c«ng nghÖ s¶n phÈm cña c«ng ty nªn c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu, phô tïng, chi tiÕt cho l¾p gi¸p vµ s¶n xuÊt s¶n phÈm ph¶i ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng còng nh­ c¸c th«ng sè kü thuËt. Nhµ cung øng nµo cã nguån vËt t­ cung cÊp cho c«ng ty ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng th× c«ng ty sÏ chän nhµ cung cÊp ®ã, cßn kh«ng c«ng ty sÏ lùa chän nhµ cung cÊp kh¸c thay thÕ. + C«ng ty lùa chän nhµ cung øng cßn c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn thanh to¸n mµ bªn cung øng ®­a ra. C«ng ty sÏ lùa chän nhµ cung øng nµo cã ®iÒu kiÖn thanh to¸n phï hîp nhÊt, thuËn tiÖn nhÊt, tèi thiÓu ho¸ chi phÝ giao dÞch. Tuú vµo tõng ®èi t­îng vËt t­ mµ thø tù ­u tiªn cña c¸c tiªu chuÈn cã kh¸c nhau. §èi víi c¸c lo¹i vËt t­ ®ßi hái yªu cÇu kü thuËt cao th× tiªu chuÈn chÊt l­îng ®­îc ­u tiªn hµng ®Çu. C¸c lo¹i vËt t­ ®ã nh­: Pal¨ng, con ch¹y, tay bÊm ®iÒu khiÓn, ®éng c¬ liÌn hép sè. §èi víi mét sè vËt t­ kh¸c th× tiªu chuÈn ®¶m b¶o vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng l¹i ®­îc ­u tiªn h¬n. §ã lµ c¸c lo¹i vËt t­ nh­: thÐp tÊm, thÐp L ®Òu c¹nh, thÐp trßn, m¸ng ®iÖn nhùa, kÑp c¸p cè ®Þnh..... Nãi tãm l¹i c«ng ty ®· lùa chän nh÷ng nhµ cung øng tho¶ m·n yªu cÇu ®¶m b¶o an toµn trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ tèi thiÓu ho¸ chi phÝ s¶n xuÊt cho c«ng ty, ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n do nh÷ng trôc trÆc tõ phÝa nhµ cung øng. Mét c¨n cø quan träng ®Ó lùa chän nhµ cung øng lµ c¨n cø vµo yªu cÇu mua hµng cña c¸c bé phËn trong c«ng ty. MÉu yªu cÇu mua hµng cña c¸c bé phËn trong c«ng ty göi ®Õn phßng vËt t­ nh­ sau: MÉu: yªu cÇu mua hµng Ng­êi yªu cÇu Tªn: Bé phËn: Ngµy yªu cÇu: Ngµy yªu cÇu giao hµng: STT H¹ng môc §¬n vÞ Sè l­îng Gi¸ trÞ dù tÝnh Hîp dång Ng­êi yªu cÇu Phô tr¸ch Tæng gi¸m ®èc 3.3. X¸c ®Þnh nhu cÇu vËt t­ cÇn mua 3.3.1. X¸c ®Þnh nhu cÇu vËt t­ cÇn dïng VËt t­ cÇn dïng cho s¶n xuÊt S¶n phÈm cña CEC ®­îc s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng. Sè l­îng, chñng lo¹i, mÉu m·, chÊt liÖu tõng lo¹i vËt t­ ph¶i ®óng theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng, theo quy ®Þnh chuÈn chung cña yªu cÇu kÜ thuËt, nªn viÖc x¸c ®Þnh l­îng vËt t­ cÇn dïng lµ kh«ng cã. C¨n cø vµo ®¬n hµng, c¸n bé phßng kÜ thuËt sÏ lËp nªn b¶n danh môc ®Þnh møc vµ dù trï vËt t­. B¶ng nµy nªu râ quy c¸ch, chñng lo¹i, sè l­îng mçi lo¹i vËt t­ cÇn dïng cho s¶n xuÊt mét s¶n phÈm nhÊt ®Þnh theo ®¬n hµng. C¬ cÊu ®Þnh møc vËt t­ gåm cã: + PhÇn tiªu dïng thuÇn tuý: Lµ phÇn tiªu dïng cã Ých, lµ phÇn vËt t­ trùc tiÕp t¹o thµnh thùc thÓ s¶n phÈm vµ lµ néi dung chñ yÕu cña ®Þnh møc tiªu dïng vËt t­. PhÇn tiªu dïng thuÇn tuý biÓu hiÖn ë träng l­îng rßng cña s¶n phÈm sau khi s¶n xuÊt. §­îc x¸c ®Þnh theo mÉu thiÕt kÕ s¶n phÈm theo c¸c c«ng thøc lý thuyÕt hoÆc trùc tiÕp c©n ®o s¶n phÈm, kh«ng tÝnh ®Õn c¸c phÕ liÖu vµ c¸c hao phÝ bá ®i. + PhÇn tæn thÊt cã tÝnh chÊt c«ng nghÖ: Lµ phÇn hao phÝ cÇn thiÕt trong viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm. Tæn thÊt nµy biÓu hiÖn d­íi d¹ng phÕ liÖu, phÕ phÈm cho phÐp do nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña kÜ thuËt s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ. PhÇn tæn thÊt nµy phô thuéc vµo yªu cÇu kÜ thuËt, ®Æc ®iÓm m¸y mãc thiÕt bÞ, tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ chÊt l­îng cña nguyªn vËt liÖu. Trong c«ng ty, c¸n bé kÜ thuËt x¸c ®Þnh l­îng tæn thÊt nµy theo c¸c ph­¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, thèng kª kinh nghiÖm. §Þnh møc vËt t­ ®­îc x©y dùng cho mét s¶n phÈm. L­îng vËt t­ cÇn dïng cho mét ®¬n hµng. Do vËy c¸ch tÝnh nh­ sau: N®h =S QxMi Mi: §Þnh møc sö dông vËt t­ i cho mét s¶n phÈm Q: Sè l­îng s¶n phÈm trong 1 ®¬n ®Æt hµng. N®h: L­îng vËt t­ cÇn dïng cho mét ®¬n hµng. (BiÓu 7) B¶ng ®Þnh møc vµ dù trï vËt t­ tæng hîp Kh¸ch hµng DANIELI S¶n phÈm CÈu quay 5T x 5.5M STT Quy c¸ch Chñng lo¹i Sè l­îng Träng l­îng 1 ThÐp tÊm PL5x60x60 PL5 4 bé 0.57 kg 2 ThÐp tÊm PL6x170x4500 PL6 1 bé 36.03 kg 3 ThÐp tÊm PL10x150x6050 PL10 2 bé 1424.78 kg 4 ThÐp tÊm PL12x1500x5600 PL12 1 bé 791.28 kg 5 ThÐp tÊm PL16x500x3300 PL16 1 bé 207.24 kg 6 ThÐp tÊm PL20x1300x4300 PL20 1 bé 877.63 kg 7 ThÐp tÊm PL25x1300x3000 PL25 1 bé 765.38 kg 8 ThÐp tÊm PL30x600x1360 PL30 1 bé 192.17 kg 9 ThÐp trßn Φ60x110 Φ60 1 thanh 2.44 kg 10 ThÐp trßn Φ130x570 Φ130 1 thanh 59.36 kg 11 ThÐp trßn Φ140x25 PL25 1 thanh 3.02 kg 12 ThÐp trßn Φ250x25 PL25 1 thanh 9.63 kg 13 ThÐp trßn Φ280 Φ280 1 thanh 96.62 kg 14 30x120x160 Cao su 4 thanh 15 Bulong M12x50 5.6 8 bé 16 Bulong Hilti M24x290 10.9 20 bé 17 Bulong M20x60+1 ®Öm+1 ªcu 10.9 8 bé 18 Bulong M20x70+1 ®Öm+1 ªcu 10.9 6 bé 19 Bulong M12x40+1 ®Öm 10.9 4 bé 20 Vßng bi Nachi 51316 1 chiÕc 21 Vßng bi Nachi 22222X 1 chiÕc 22 Vßng bi Nachi 6310ZZE 4 chiÕc VËt t­ cÇn dù tr÷: VËt t­ dù tr÷ lµ l­îng vËt t­ cÇn thiÕt ®­îc quy ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc vµ b×nh th­êng. L­îng vËt t­ dù tr÷ cña c«ng ty kh«ng nhiÒu. C«ng ty th­êng dù tr÷ nguyªn vËt liÖu phô, chi tiÕt phô tïng nhá nh­ng l¹i th­êng xuyªn ph¶i sö dông, mÊt nhiÒu thêi gian mua. X¸c ®Þnh l­îng vËt t­ cÇn dù tr÷ c¨n cø vµo: + TriÓn väng c¸c hîp ®ång s¾p kÝ + Dù ®o¸n sù thay ®æi cña thÞ tr­êng + Møc ®é khan hiÕm vËt t­ ®ã trªn thÞ tr­êng. 3.3.2. X¸c ®Þnh l­îng vËt t­ cÇn mua L­îng vËt t­ cÇn mua ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo khèi l­îng vËt t­ cÇn dïng, l­îng vËt t­ cÇn dù tr÷. Cô thÓ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Ncm = N®h + N2 - N1 Ncm: L­îng vËt t­ cÇn mua trong mét kú (th¸ng, quý, n¨m...) N®h: L­îng vËt t­ cÇn dïng ®­îc tæng hîp theo c¸c ®¬n ®Æt hµng trong kú N1 : L­îng dù tr÷ ®Çu kú N2 : L­îng dù tr÷ cuèi kú 3.4. ChÝnh s¸ch mua vËt t­ mµ c«ng ty ®ang ¸p dông 3.4.1. Mua trùc tiÕp vµ mua qua trung gian C¸c nhµ cung øng trong n­íc cña c«ng ty ®Òu ®­îc ®¸nh gi¸ mét c¸ch kü l­ìng tr­íc khi cã quan hÖ th­¬ng m¹i cho nªn c«ng ty chñ yÕu tiÕn hµnh chÝnh s¸ch mua trùc tiÕp (mua th¼ng).Tuy nhiªn, khi trªn thÞ tr­êng, mét sè lo¹i vËt t­ cã nh÷ng biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ hoÆc chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc cã sù thay ®æi th× c«ng ty tiÕn hµnh mua trùc tiÕp cã ®iÒu chØnh. VÝ dô nh­ võa qua gi¸ thÐp trªn thÞ tr­êng cã nhiÒu thay ®æi v× vËy quan hÖ mua cña c«ng ty víi c¸c c«ng ty cung øng thÐp còng cã ®iÒu chØnh vÒ gi¸. Trong mét sè tr­êng hîp c«ng ty thùc hiÖn chÝnh s¸ch mua víi khèi l­îng lín vµ thanh to¸n ngay ®Ó ®­îc gi¶m gi¸. Cßn ®èi víi nh÷ng vËt t­ ph¶i nhËp khÈu c«ng ty thùc hiÖn chÝnh s¸ch mua qua trung gian. Trung gian ë ®©y thùc chÊt lµ mét c«ng ty vËn t¶i ®­îc CEC uû quyÒn vËn chuyÓn, lµm c¸c thñ tôc h¶i quan vµ c¸c c«ng viÖc cÇn thiÕt kh¸c ®Ó ®­a ®­îc vËt t­ vÒ ®Õn kho cña c«ng ty mét c¸ch kÞp thêi, ®óng tiÕn ®é, ®¶m b¶o ®óng chÊt l­îng, sè l­îng, chñng lo¹i...C¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång th× CEC Hµ Néi trùc tiÕp th­¬ng l­îng víi nhµ cung øng n­íc ngoµi. Lµm theo c¸ch nµy cã mét sè thuËn lîi ®ã lµ: gi¶m ®­îc thuÕ nhËp khÈu, t¨ng c­êng tÝnh chÊt chuyªn m«n ho¸, tr¸nh ®­îc c¸c rñi ro vµ c¸c vô kiÖn tông kh«ng ®¸ng cã... Nh÷ng lo¹i vËt t­ mua trùc tiÕp vµ mua qua trung gian ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng d­íi ®©y: VËt t­ mua trùc tiÕp VËt t­ mua qua trung gian 1. ThÐp ch÷ U c¸n nãng 2. ThÐp ch÷ I th«ng th­êng 3. ThÐp tÊm l¸ ®en 4. ThÐp tÊm b¨ng cuén 5. ThÐp trßn tr¬n 6. ThÐp trong gai 7. ThÐp hép vu«ng 8. B¸nh r¨ng 9. Vßng bi 10. ThÐp L ®Òu c¹nh 11. BiÕn thÕ 12. ¸p t« m¸t 13. BiÕn tÇn 14. Hép bao che cuèi m¸ng ®iÖn b»ng nhùa KÑp c¸p di ®éng KÑp c¸p cè ®Þnh Quang thÐp m¹ kÏm treo cè ®Þnh Con ch¹y chæi than lÊy ®iÖn Quang treo m¸ng ®iÖn b»ng thÐp Pal¨ng c¸p ®iÖn Pal¨ng xÝch ®iÖn Tay bÊm ®iÒu khiÓn cho cÇn trôc Tay lÊy ®iÖn Hép ®iÖn Tay ®ßn pal¨ng Hép gi¶m tèc liÒn ®éng c¬ Khëi ®éng tõ 14. M· ®ång nèi thanh dÉn ®iÖn C«ng ty th­êng mua víi gi¸ cè ®Þnh ngay tõ khi ký hîp ®ång chø kh«ng mua víi gi¸ tho¶ thuËn t¹i thêi ®iÓm giao hµng. Bëi mua víi gi¸ cè ®Þnh ngay tõ ®Çu gióp c«ng ty chñ ®éng h¬n trong th­¬ng l­îng, ®Æt hµng, tiÕp nhËn vËt t­. Tr¸nh ®­îc nh÷ng tr­êng hîp vËt t­ kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu còng nh­ c¸c vô kiÖn tông kh«ng ®¸ng cã. Trong mét sè tr­êng hîp, c«ng ty mua víi víi møc gi¸ tho¶ thuËn ngay tõ khi ký hîp ®ång tuy nhiªn sau ®ã cã nh÷ng ®iÒu chØnh khi thÞ tr­êng cã sù thay ®æi gi¸. Sù ®iÒu chØnh l¹i ®­îc c«ng ty ®µm ph¸n víi nhµ cung øng tuú tr­êng hîp cô thÓ. 3.4.2. Mua cña mét ng­êi vµ mua cña nhiÒu ng­êi §Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, c«ng ty CEC Hµ Néi th­êng lùa chän mua vËt t­ cña mét nhµ cung øng vµ mua cña nhiÒu nhµ cung øng. §èi víi c¸c lo¹i phô tïng, chi tiÕt, bé phËn b¸n thµnh phÈm, c«ng ty tiÕn hµnh mua cña mét nhµ cung øng. V× nh­ vËy sÏ ®¶m b¶o chÊt l­îng, ®é tin cËy, nhanh chãng h¬n vµ thuËn tiÖn h¬n. Mét sè vËt t­ ®­îc mua cña mét nhµ cung øng lµ: + B¸nh r¨ng + Khung nhµ thÐp tiÒn chÕ + C¸p thÐp + KÑp c¸p di ®éng + KÑp c¸p cè ®Þnh + C÷ chÆn cuèi thanh C ray + M· ®ång nèi thanh dÉn ®iÖn trong m¸ng + Con ch¹y treo c¸p + Hép nèi ray + S¶n phÈm m¹... §èi víi c¸c lo¹i vËt t­ kh¸c, c«ng ty tiÕn hµnh chÝnh s¸ch mua cña nhiÒu nhµ cung øng. V× hiÖn nay trªn thÞ tr­êng cã rÊt nhiÒu nhµ cung øng kh¸c nhau, hä ë nh÷ng n¬i kh¸c nhau nh­ng cã b¸n cïng mét lo¹i vËt t­. C¸c c«ng ty nµy còng cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng vËt t­ theo yªu cÇu cña c«ng ty víi cïng mét mÆt b»ng gi¸ c¶. Th«ng th­êng mçi lo¹i vËt t­ c«ng ty tiÕn hµnh mua cña tõ 2 cho dÕn 3 nhµ cung øng. C«ng ty ®· chän h×nh thøc mua cña nhiÒu nhµ cung øng v× h×nh thøc nµy cã nh÷ng thuËn lîi sau: + Mua cña nhiÒu ng­êi sÏ t¹o ra sù c¹nh tranh gi÷a nh÷ng ng­êi b¸n, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty t×m ra nh÷ng ®iÒu kiÖn mua thuËn lîi h¬n nh­ ®iÒu kiÖn vÒ gi¸ c¶, ®iÒu kiÖn thanh to¸n... + Mua cña nhiÒu ng­êi sÏ cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o an toµn cao h¬n. Phßng ngõa ®­îc c¸c trôc trÆc tõ phÝa ng­êi cung øng, h¹n chÕ tØ lÖ cung øng vËt t­ kh«ng ®óng h¹n, kh«ng ®ñ chñng lo¹i vµ sè l­îng, ®Æc biÖt lµ trong tr­êng hîp khan hiÕm vËt t­ + Mua cña nhiÒu ng­êi thuËn tiÖn h¬n khi c«ng ty cÇn mua víi khèi l­îng lín, mét nhµ cung øng sÏ kh«ng ®ñ cung mµ cÇn ph¶i huy ®éng tõ nhiÒu nhµ cung øng. + Mua cña nhiÒu ng­êi, c«ng ty cã c¬ héi ®Ó më réng c¸c quan hÖ kinh tÕ - x· héi. Mét sè lo¹i vËt t­ c«ng ty tiÕn hµnh mua cña nhiÒu nhµ cung øng: + Pal¨ng xÝch ®iÖn + Pal¨ng c¸p ®iÖn + Bé d¾t con ch¹y di chuyÓn + Con ch¹y chæi than lÊy ®iÖn + Hép ®iÖn KITO + §éng c¬ liÒn hép sè + Hép gi¶m tèc liÒn ®éng c¬ + Khëi ®éng tõ HI + Khëi ®éng tõ HC + Tô ®iÖn C«ng ty x¸c ®Þnh chÝnh s¸ch mua nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu mua nh­ sau: + Môc tiªu chi phÝ: víi chÊt l­îng vµ c¸c dÞch vô kh¸c gièng nhau cña c¸c nhµ cung øng th× c«ng ty chän nhµ cung øng nµo cã gi¸ b¸n rÎ nhÊt nh»m gi¶m chi phÝ mua vËt t­, nh­ng vÉn ®¶m b¶o vÒ sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng cña mçi chñng lo¹i vËt t­. + Môc tiªu chÊt l­îng: ChÊt l­îng vËt t­ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty còng nh­ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng cña c«ng ty. Do ®ã c«ng ty chän nhµ cung øng cã uy tÝn, cã nguån vËt t­ ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng ty, cô thÓ vËt t­ ®ã ph¶i ®óng vµ ®ñ quy c¸ch vµ c¸c th«ng sè kü thuËt. Chóng ta h·y xem xÐt tiªu chuÈn chÊt l­îng cña mét lo¹i thÐp mµ c«ng ty th­êng sö dông: (BiÓu 8) B¶ng tiªu chuÈn chÊt l­îng cña thÐp ch÷ I th«ng dông KÝch th­íc Khèi l­îng 1m thÐp KÝch th­íc Khèi l­îng 1m thÐp H B D D b d 100 120 140 160 180 180 200 200 220 220 240 240 270 55 64 73 81 90 100 100 110 110 120 115 125 125 4.5 4.8 4.9 5 5 5.2 5.2 5.4 5.4 5.6 5.6 6 6 9.46 11.5 13.7 15.9 18.4 19.9 21 22.7 24 25.8 27.3 29.4 31.5 270 300 300 330 360 400 450 500 550 600 650 700 700 135 135 145 140 145 155 160 170 180 190 200 210 210 6 6.5 6.5 7 7.5 8 8.6 9.5 10.3 11.1 12 13 15 33.9 36.6 39.2 42.2 48.6 56.1 65.2 76.8 89.8 104 120 138 158 Nguån: Phßng kÜ thuËt 3.5. Tæ chøc mua vËt t­: Tæ chøc mua vËt t­ cña c«ng ty CEC Hµ Néi gåm c¸c ho¹t ®éng: Th­¬ng l­îng, ®Æt hµng, kiÓm tra, tiÕp nhËn. Ho¹t ®éng th­¬ng l­îng ®­îc diÔn ra sau khi ®· lùa chän ®­îc nhµ cung øng. Thùc chÊt qu¸ tr×nh th­îng l­îng lµ qu¸ tr×nh trao ®æi c¸c ®iÒu kiÖn mua b¸n gi÷a CEC Hµ Néi víi c¸c nhµ cung øng. C¸c néi dung th­¬ng l­îng nh­ sau: + Sè l­îng vËt t­, phô tïng thiÕt bÞ cÇn mua. + ChÊt l­îng vµ kh¶ n¨ng ®¶m b¶o: C«ng ty ®­a ra c¸c ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn vÒ chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ phô tïng, chi tiÕt bé phËn phôc vô cho l¾p r¸p vµ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty, thèng nhÊt vÒ ph­¬ng ph¸p, ph­¬ng tiÖn kiÓm tra chÊt l­îng. Bëi v× cïng mét lo¹i vËt t­ nh­ nhau nh÷ng ph­¬ng tiÖn kiÓm tra kh¸c nhau cho kÕt qu¶ kh¸c nhau, dÉn tíi nhiÒu tranh chÊp trong hîp ®ång kh«ng ®¸ng cã. + Gi¸ c¶ vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n: ®«i bªn tho¶ thuËn víi nhau vÒ gi¸ c¶ vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n, gi¸ c¶ cã thÓ cao h¬n hoÆc thÊp h¬n víi gi¸ thÞ tr­êng hoÆc so víi c¸c nhµ cung cÊp kh¸c ®iÒu nµy cßn phô thuéc vµo khèi l­îng mua, h×nh thøc thanh to¸n víi nhµ cung øng. + Thêi gian giao hµng: C«ng ty vµ nhµ cung cÊp thèng nhÊt vÒ thêi gian giao vËt t­ cô thÓ, nÕu bªn nµo vi ph¹m hîp ®ång th× c¨n cø vµo ®iÒu lÖ trong hîp ®ång ®Ó gi¶i quyÕt vi ph¹m. Nh÷ng néi dung vµ ®iÒu kiÖn nµy ®­îc trao ®æi mét c¸ch kü l­ìng víi nhµ cung cÊp. Sù chi tiÕt ho¸ cña néi dung ®µm ph¸n lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ®¶m b¶o thùc hiÖn quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña hai bªn trong hîp ®ång mua b¸n. C«ng ty vµ nhµ cung cÊp sÏ kÕt thóc ®µm ph¸n nÕu nh­ c¶ ®«i bªn cïng thèng nhÊt ®­îc víi nhau vÒ yªu cÇu vµ ®iÒu kiÖn mua b¸n, khi ®ã ®«i bªn tiÕn hµnh thùc hiÖn ký kÕt hîp ®ång mua b¸n. Ký kÕt ®Æt hµng:ViÖc giao dÞch ®µm ph¸n nÕu cã kÕt qu¶ sÏ dÉn ®ÕnviÖc ®Æt hµng. Hîp ®ång ký kÕt ph¶i ®­îc thµnh lËp d­íi h×nh thøc v¨n b¶n trong ®ã ghi râ néi dung mua b¸n, mäi ®iÒu kiÖn giao dÞch ®· ®­îc tho¶ thuËnvµ cã ch÷ ký cña hai bªn dùa vµo ®ã hai bªn thùc hiÖn nh÷ng nghÜa vô vµ h­ëng quyÒn lîi cña m×nh. MÉu: §¬n ®Æt hµng Ng­êi ®Æt hµng Nhµ cung cÊp Tªn: Tªn: ............................................................ Bé phËn: §Þa chØ: ..................................................... Ngµy ®Æt hµng: Ngµy giao hµng: §iÖn tho¹i: ................................................ STT H¹ng môc §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Hîp ®ång H×nh thøc vµ ®iÒu kiÖn thanh to¸n: - Sec §ît 1 - TiÒn mÆt §ît 2 - ChuyÓn kho¶n §ît 3 X¸c nhËn ®Æt hµng Ng­êi ®Æt hµng Phô tr¸ch vËt t­ KiÓm tra vµ tiÕp nhËn: C¨n cø vµo ®¬n hµng cña phßng vËt t­, sau khi ®· chuÈn bÞ ®Çy ®ñ hµng, ng­êi cung øng sÏ th«ng b¸o b»ng fax, phone, hoÆc trùc tiÕp ®Õn c«ng ty. Tr­ëng phßng vËt t­ vµ nh©n viªn tiÕp nhËn th«ng tin nµy sÏ chuÈn bÞ c¸c b­íc ®Ó tiÕp nhËn vËt t­. C¨n cø vµo hµng cßn l­u ë trong kho, tr­ëng phßng vËt t­ hoÆc nhËn viªn tiÕp liÖu sÏ quyÕt ®Þnh xem hµng sÏ ®ùoc tiÕp nhËn vµo kho nµo ®ång thêi tiÕn hµnh kiÓm tra ®èi chiÕu xem: Hµng cã giÊy chøng nhËn phÈm chÊt ch­a. GiÊy chøng nhËn phÈm chÊt cã phï hîp víi ®¬n hµng hay kh«ng. M· hiÖu trªn m· s¶n phÈm thùc tÕ so víi ®¬n hµng cã phï hîp kh«ng. Sè l­îng chñng lo¹i vËt t­ cã khíp víi ®¬n hµng hay kh«ng. NÕu hµng ho¸ phï hîp víi yªu cÇu ®Æt ra th× thñ kho ký x¸c nhËn vµo mét ho¸ ®¬nvµ tr¶ l¹i ng­êi giao hµng (b¶n chÝnh). NÕu kh«ng phï hîp víi yªu cÇu th× ®­îc xö lý nh­ sau: - Thñ kho sÏ chuyÓn kÕt qu¶ xuèng phßng vËt t­. Nh©n viªn phßng vËt t­ sÏ th¶o luËn l¹i víi nhµ cung øng ®Ó x¸c nhËn vµ bæ sung hoµn chØnh l« hµng. - NÕu kh«ng thÓ hoµn chØnh ®­îc yªu cÇu trªn thÞ tr­êng phßng vËt t­ th«ng b¸o vµ tr¶ l¹i l« hµng cho nhµ cung øng. Sau khi ®· tiÕn hµnh kiÓm tra vµ vËt t­ phï hîp víi yªu cÇu th× nh©n viªn KCS cña phßng vËt t­ sÏ d¸n nh·n hiÖu mµu xanh vµo l« hµng vµ thñ kho tiÕn hµnh chuyÓn hµng vµo kho theo ®óng n¬i quy ®Þnh. Qu¸ tr×nh kiÓm tra vµ tiÕp nhËn vËt t­ trong c«ng ty ®­îc diÔn ra theo s¬ ®å sau: VËt t­ qua kiÓm tra vµ tiÕp nhËn Thñ kho ph¸t hiÖn vËt t­ ®ñ tiªu chuÈn vµ kh«ng ®ñ tiªu chuÈn B¸o c¸o c¸n bé qu¶n lý KiÓm tra ChÊp nhËn l« hµng vµ tiÕn hµnh nhËp kho vËt t­ C¸n bé vËt t­ th¶o luËn tr¶ l¹i nhµ cung cÊp §¹t Kh«ng ®¹t Nhê c«ng t¸c tiÕp nhËn vµ kiÓm tra chÊt l­îng vËt t­ ®­îc tiÕn hµnh tr­íc khi ®­a vµo nhËp kho nªn vËt t­ ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ tho¶ m·n yªu cÇu ®Æt ra. C«ng ty ®· kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ lo¹i mét sè l« hµng kh«ng ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng, quy c¸ch còng nh­ c¸c th«ng sè kü thuËt. 4. Nh÷ng tån t¹i chñ yÕu cña qu¶n trÞ ho¹t ®éng mua cña c«ng ty CEC Hµ Néi 4.1. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ch­a ®¶m b¶o yªu cÇu cña qu¶n trÞ ho¹t ®éng mua vËt t­ Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng vËt t­ cña c«ng ty dï ®· ®­îc quan t©m song vÉn ch­a ®¶m b¶o yªu cÇu cña qu¶n trÞ ho¹t ®éng mua vËt t­. Nh÷ng h¹n chÕ ®ã ®­îc thÓ hiÖn ë c¸c ®iÓm sau: + Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: HiÖn nay c«ng ty CEC Hµ Néi chØ tiÕn hµnh nghiªn cøu thÞ tr­êng theo ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i chç. Th«ng tin ®­a ra dùa trªn c¸c ph¸n ®o¸n chñ quan vµ mang nhiÒu tÝnh chÊt c¶m tÝnh. + Néi dung nghiªn cøu: Néi dung nghiªn cøu cßn h¹n hÑp, míi dïng l¹i ë c¸c khÝa c¹nh: th«ng tin c¬ b¶n vÒ kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu, th«ng tin vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng, thêi gian vµ tiÕn ®é giao hµng. + Bé phËn ®¶m nhiÖm : Trong c¬ cÊu bé m¸y cña CEC Hµ Néi ch­a cã bé phËn chuyªn nghiªn cøu thÞ truêng vËt t­. C«ng t¸c nghiªn cøu ®­îc tiÕn hµnh ë phßng Marketing vµ do hai nh©n viªn tiÕn hµnh. Hai nh©n viªn nµy cßn kiªm nhiÖm thªm c¸c nhiÖm vô kh¸c, ch­a cã kiÕn thøc chuyªn m«n s©u, ch­a cã kh¶ n¨ng sö dông c¸c phÇn mÒm ph©n tÝch. + ThiÕt bÞ m¸y mãc dïng cho nghiªn cøu: ThiÕt bÞ dïng cho nghiªn cøu cßn h¹n chÕ. ChÝnh v× vËy c«ng t¸c tæ chøc thu thËp, xö lý th«ng tin cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng ë c«ng ty ch­a ®­îc quan t©m tho¶ ®¸ng. Ho¹t ®éng nµy míi chØ dõng l¹i ë c¸c phßng Marketing, phßng VËt t­, trong tõng thêi kú vµ theo c¸c ®¬n hµng. Trong ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng c«ng ty ch­a cã chiÕn l­îc dµi h¹n. §©y lµ mét sù thiÕu sãt kh«ng ®¸ng cã. 4.2. C«ng t¸c t¹o nguån ch­a ®¸p øng yªu cÇu cña s¶n xuÊt HiÖn nay, c«ng ty CEC Hµ Néi cã quan hÖ víi trªn 80 nhµ cung øng. §©y lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c t¹o nguån hµng vËt t­ cung øng cho s¶n xuÊt. Víi c«ng t¸c tæ chøc t¹o nguån, c«ng ty ®· ®¹t ®­îc 80% kÕ ho¹ch ®Æt ra. Tuy nhiªn thùc tÕ vÉn cßn hiÖn t­îng vËt t­ cung cÊp cho c¸c bé phËn ch­a ®¶m b¶o vÒ khèi luîng vµ tiÕn ®é, g©y gi¸n ®o¹n s¶n xuÊt, lì hÑn víi kh¸ch hµng, lµm gi¶m uy tÝn cña c«ng ty. N¨m 2003 tiÕn ®é cung øng vËt t­ míi chØ ®¸p øng kho¶ng tõ 85% - 90%. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch cung øng mét sè lo¹i vËt t­ chÝnh trong n¨m 2003 ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: (BiÓu9) B¶ng thùc hiÖn kÕ ho¹ch cung øng mét sè lo¹i vËt t­ chÝnh N¨m: 2003 TT Tªn vËt t­ cung cÊp §¬n vÞ Sè luîng % KÕ ho¹ch Thùc hiÖn 1 ThÐp Φ60x110 TÊn 120 132 110 2 ThÐp Φ130x570 TÊn 90 85 94.44 3 ThÐp Φ140x25 TÊn 95 87 91.58 4 ThÐp Φ250x25 TÊn 85 73 85.88 5 Vßng bi Nachi vßng 70 64 91.43 6 Bul«ng M12x50 bé 320 306 95.63 7 BiÕn thÕ 40 VA c¸i 42 44 104.76 8 ¸ptom¸t 75A C¸i 20 18 90 9 Tay ®ßn Pal¨ng C¸i 18 18 100 10 M¸ng ®iÖn nhùa PVC PEM-60 m 460 444 96.52 Lý do c«ng t¸c t¹o nguån hµng vËt t­ cho s¶n xuÊt cña c«ng ty CEC Hµ Néi ch­a ®¹t hiÖu qu¶ tèi ®a lµ do c«ng ty mua mét sè lo¹i vËt t­ tõ nhiÒu nhµ cung cÊp kh¸c nhau vµ do nhiÒu lo¹i vËt t­ c«ng ty ph¶i mua tõ n­íc ngoµi. Mua vËt t­ tõ nhiÒu nhµ cung cÊp nªn nhiÒu khi chÊt l­îng vËt t­ kh«ng ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé, quan hÖ víi nhiÒu nhµ cung øng gÆp ph¶i c¸c trë ng¹i sau: + Khã theo dâi tiÕn ®é cung øng vËt t­ cña tÊt c¶ c¸c nhµ cung øng. Sè l­îng nhµ cung øng vËt t­ cho c«ng ty lªn tíi 80 nhµ cung cÊp, h¬n n÷a ph­¬ng tiÖn theo dâi xö lý th«ng tin cßn h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ kiÓm so¸t mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c ®­îc. + Ph­¬ng thøc thanh to¸n phøc t¹p: Ph­¬ng thøc thanh to¸n phô thuéc vµo yªu cÇu tõng nhµ cung øng vµ tuú tõng ®èi t­îng vËt t­...do vËy rÊt phøc t¹p. VÝ dô cïng cung cÊp thÐp kh«ng gØ cho CEC Hµ Néi cã c¸c c«ng ty: c«ng ty §«ng ¸, c«ng ty TNHH TiÕn §¹t, c«ng ty TNHH Minh C­êng, INOX Hoµ B×nh. Tuy nhiªn c«ng ty §«ng ¸ th­êng yªu cÇu thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, INOX Hoµ B×nh yªu cÇu thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n. C«ng ty TiÕn §¹t cho phÐp tr¶ chËm 30 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng trong khi c«ng ty Minh C­êng chØ cho phÐp tr¶ chËm 15 ngµy. Nh÷ng lo¹i vËt t­ nhËp khÈu nh­: Pa l¨ng, m©m ®iÖn, hÖ thèng c¸p treo...nhµ cung øng th­êng yªu cÇu thanh to¸n b»ng Sec. + T¨ng chi phÝ: Mua cña nhiÒu nhµ cung cÊp, khèi l­îng bÞ san nhá, c«ng ty kh«ng ®­îc h­ëng chiÕt khÊu vµ c¸c kho¶n ­u ®·i bÞ h¹n chÕ. Mua víi khèi l­îng nhá phÇn nµo sÏ lµm t¨ng chi phÝ mua cña c«ng ty. Mua vËt liÖu tõ n­íc ngoµi gÆp ph¶i c¸c vÊn ®Ò sau: + Chi phÝ mua t¨ng: Mét sè lo¹i vËt t­ trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc hoÆc s¶n xuÊt ®­îc nh­ng ch­a ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng ty ph¶i nhËp khÈu. V× vËy ph¸t sinh c¸c chi phÝ giao dÞch, chi phÝ ®Æt hµng, chi phÝ cho trung gian...§iÒu nµy gióp chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc ®¶m b¶o tuy nhiªn lµm gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng, phÇn nµo dÉn tíi gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ gi¸ cña s¶n phÈm. + Gi¸ trÞ dù tr÷ lín: §Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt tÊt yÕu ph¶i cã dù tr÷ vËt t­. VËt t­ nhËp ngo¹i nªn kh«ng thÓ nhËp th­êng xuyªn mµ ph¶i nhËp theo ®ît, theo thêi kú. §ång thêi gi¸ trÞ cña vËt t­ nhËp ngo¹i th­êng cao. V× vËy l­îng dù tr÷ theo gi¸ trÞ sÏ lín. §©y lµ mét nguyªn nh©n lµm ø ®äng vèn l­u ®éng, lµm h¹n chÕ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. + Thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ: Khi nhËp ngo¹i vËt t­, c«ng ty ph¶i thanh to¸n cho nhµ cung cÊp b»ng ngo¹i tÖ. §iÒu nµy cã nghÜa lµ viÖc æn ®Þnh vÒ vèn th«i ch­a ®ñ mµ ph¶i xem xÐt c¶ tû lÖ vèn b»ng ngo¹i tÖ trong c¬ cÊu vèn cña c«ng ty, nhÊt lµ trong vèn l­u ®éng. Víi sù mÊt gi¸ hµng n¨m (dï lµ nhá) cña ®ång tiÒn ViÖt Nam so víi ngo¹i tÖ sÏ lµm gi¶m t­¬ng ®èi nguån vèn cña c«ng ty. Khi cã biÕn ®éng m¹nh vÒ tû gi¸ trao ®æi ngo¹i tÖ th× c«ng ty sÏ ph¶i chÞu ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu. Nh­ vËy, cho dï c«ng ty ®· tù chñ nhiÒu vÒ nguån vèn cña m×nh nh­ng nguån vèn giµnh cho mua vËt t­ vÉn kh«ng tr¸nh khái bÊp bªnh. 4.3. C«ng t¸c x©y dùng ®Þnh møc cßn mét sè bÊt cËp §Þnh møc tiªu dïng vËt t­ lµ c¬ së ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch mua vËt t­, ®iÒu hoµ, c©n ®èi l­îng vËt t­ cÇn dïng trong doanh nghiÖp. Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®­îc c¸c mèi quan hÖ mua b¸n vµ ký kÕt hîp ®ång gi÷a doanh nghiÖp vµ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh vËt t­. §Þnh møc tiªu dïng vËt t­ ®­îc x©y dùng tèt th× mèi quan hÖ trªn míi ®­îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®óng ®¾n. C«ng t¸c x©y dùng ®Þnh møc cña CEC Hµ Néi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ tèt, nhê ®ã ®· t¹o nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¶n trÞ ho¹t ®éng mua vËt t­. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã cßn mét sè h¹n chÕ cÇn ph¶i xem xÐt: + Do chñng lo¹i phong phó, ®ßi hái c«ng t¸c ®Þnh møc ph¶i thùc hiÖn cho nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau. Mçi s¶n phÈm l¹i bao gåm nhiÒu chi tiÕt, bé phËn nªn viÖc lËp ®Þnh møc tiªu dïng vËt t­ còng ph¶i chi tiÕt cho tõng lo¹i vËt t­ kh¸c nhau. ChÝnh v× vËy khã x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®Þnh møc tiªu dïng cho tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm. Mét sè ®Þnh møc tiªu dïng vËt t­ ch­a phï hîp víi thùc tÕ. DÉn ®Õn mét sè lo¹i vËt t­ tiªu dïng cã khèi l­îng nhá h¬n ®Þnh møc tiªu dïng vËt t­, mét sè lo¹i vËt t­ cã khèi l­îng lín h¬n ®Þnh møc tiªu dïng vËt t­. + HÖ thèng ®Þnh møc sö dông ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty hiÖn nay lµ hÖ thèng ®Þnh møc cò. Tuy cã söa ®æi nh­ng ch­a s¸t víi thùc tÕ tr×nh ®é m¸y mãc thiÕt bÞ, tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n, tr×nh ®é qu¶n lý. §Þnh møc nµy cã thÓ gi¶m xuèng nh­ng vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm. VÊn ®Ò nµy g©y l·ng phÝ vËt t­, lµm t¨ng gi¸ thµnh ®ång thêi còng dÉn ®Õn kÕ ho¹ch mua vËt t­ kh«ng phï hîp víi thùc tÕ. Ch­¬ng 2: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn qu¶n trÞ ho¹t ®éng mua vËt t­ t¹i c«ng ty CEC Hµ Néi 1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn trong thêi gian tíi cña c«ng ty §Ó kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng, c«ng ty CEC Hµ Néi lu«n cè g¾ng nç lùc ®Ó b¶o vÖ vµ ph¸t huy h¬n n÷a thµnh qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m cung cÊp c¸c s¶n phÈm chÊt l­îng hoµn h¶o, ®em l¹i cho kh¸ch hµng nh÷ng s¶n phÈm ®­îc qu¶n lý chÊt l­îng toµn bé víi khÈu hiÖu: an toµn - chÊt l­îng - ®óng h¹n. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi nh­ sau: + T¨ng doanh thu 20% + C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn tµi chÝnh (kh¶ n¨ng sinh lêi, kh¶ n¨ng thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, kh¶ n¨ng tr¶ nî, tÝn dông vµ kh¶ n¨ng vay...) + Gi÷ v÷ng kho¶ng c¸ch vµ t×m c¸ch v­ît lªn ®èi thñ c¹nh tranh. + T¨ng hiÖu qu¶ vµ n¨ng suÊt. + §¹t vµ duy tr× kh¶ n¨ng tho¶ m·n kh¸ch hµng ë møc ®é cao. + TËn dông ®­îc c¸c c¬ héi cã thÓ cã. + T¨ng c­êng tèi ­u ho¸ c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao ho¹t ®éng. + T¨ng c­êng vµ c¶i thiÖn mèi quan hÖ víi ng­êi lao ®éng, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®Èy m¹nh ®µo t¹o vµ t¸i ®µo t¹o. + T¨ng c­êng vµ c¶i thiÖn hÖ thèng th«ng tin néi bé. + C¶i thiÖn quan hÖ víi c¸c nhµ ph©n phèi, c¸c nhµ cung cÊp. + TËn dông c¸c nguån vËt t­ vµ gi¶m 40% sè lÇn cung øng vËt t­ kh«ng phï hîp yªu cÇu + C¶i thiÖn c¸c mèi quan hÖ kh¸c nh­ víi c¸c ®èi t¸c qu¶ng c¸o, xóc tiÕn b¸n... + C¶i thiÖn vµ t¨ng c­êng møc ®é b¶o hiÓm. + C¶i thiÖn vµ t¨ng c­êng hÖ thèng tæ chøc. + TËn dông tèi ®a c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi (vÞ trÝ, mÆt b»ng...) + T¹o lËp chÕ ®é chÝnh s¸ch ®·i ngé hîp lý ®èi víi lao ®éng ®Õn tuæi vÒ h­u, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c tµi n¨ng trÎ, chuyÓn giao mét phÇn tr¸ch nhiÖm cho lùc l­îng trÎ cã ®ñ b¶n lÜnh. T¨ng c­êng sù g¾n bã gi÷a ng­êi lao ®éng vµ c«ng ty. Trªn c¬ së ®Þnh h­íng ph¸t triÓn nh­ trªn, c«ng ty cÇn x©y dùng ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch thùc hiÖn cô thÓ nh»m ®¶m b¶o vËt t­ cho s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc. Mµ tr­íc hÕt, c«ng ty cÇn ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ ho¹t ®éng mua vËt t­. §Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu chung cña c«ng ty trong c¸c n¨m tíi, ®Æc biÖt môc tiªu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ qu¶n trÞ ho¹t ®éng mua vËt t­, phßng Marketing, phßng KÕ ho¹ch vµ c¸c phßng ban kh¸c trong c«ng ty cÇn ph¶i phèi hîp víi nhau mét c¸ch nhÞp nhµng cã hiÖu qu¶. (BiÓu 10 ) ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh doanh cña c«ng ty CEC Hµ Néi STT ChØ tiªu §¬n vÞ 2005 2006 % t¨ng 1 Tæng doanh thu TriÖu ®ång 18250 21240 116.4 2 Tæng quü l­¬ng TriÖu ®ång 3467.5 3913.5 112.8 3 Lao ®éng Ng­êi 78 84 107.7 4 Thu nhËp b×nh qu©n TriÖu ®ång 1.82 1.87 102.8 5 Nép ng©n s¸ch TriÖu ®ång 885.28 936.45 105.8 6 Lîi nhuËn TriÖu ®ång 1277.5 1582.38 123.8 Nguån: Phßng Kinh doanh 2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn qu¶n trÞ ho¹t ®éng mua vËt t­ 2.1. Hoµn thiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng 2.1.1 C¬ së lÝ luËn cña biÖn ph¸p Víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, kh¶ n¨ng më réng mèi quan hÖ lµm ¨n lµ rÊt lín nh­ng còng ®Çy bÊt tr¾c ®èi víi doanh nghiÖp. Nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ mét biÖn ph¸p tÝch cùc cñng cè vµ më réng mèi quan hÖ cung øng vËt t­. Nghiªn cøu thÞ tr­êng, thu thËp th«ng tin lµ qu¸ tr×nh t×m kiÕm th«ng tin vÒ c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr­êng cã liªn quan. Th«ng tin thu ®­îc cµng nhiÒu th× møc ®é tin cËy cµng cao. Thùc tÕ cho thÊy, doanh nghiÖp nµo cµng bá nhiÒu c«ng søc cho viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng phôc vô cho c¸c quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh th× cµng cã kh¶ n¨ng tån t¹i l©u h¬n. Trong c«ng t¸c ®¶m b¶o vËt t­ còng vËy, ngoµi mèi quan hÖ l©u dµi æn ®Þnh víi c¸c nhµ cung cÊp truyÒn thèng, doanh nghiÖp cßn cÇn biÕt nh÷ng th«ng tin kh¸c vÒ sù biÕn ®éng vËt t­, vÒ lo¹i vËt t­ míi thay thÕ, vÒ nh÷ng nhµ cung øng míi tham gia thÞ tr­êng. 2.1.2 Néi dung biÖn ph¸p §Ó hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, khi tiÕn hµnh nghiªn cøu thÞ tr­êng mua, c«ng ty ph¶i nghiªn cøu ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c nh÷ng th«ng tin vÒ nhµ cung øng mµ c«ng ty ®· cã quan hÖ, hoÆc cã ý ®Þnh quan hÖ kinh tÕ. C¸c th«ng tin c¬ b¶n cÇn t×m hiÓu lµ : gi¸ c¶, chÊt l­îng, chñng lo¹i, ®iÒu kiÖn thanh to¸n...§ång thêi ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, uy tÝn cña nhµ cung cÊp...C«ng ty cã thÓ ¸p dông hai ph­¬ng ph¸p sau ®Ó thu thËp th«ng tin: + Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i chç: §©y lµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr­êng vËt t­ tõ viÖc ph©n tÝch c¸c th«ng tin qua c¸c b¸o c¸o, b¸o chÝ, t¹p chÝ, c¸c Ên phÈm chuyªn ngµnh, c¸c t¹p chÝ kinh tÕ n­íc ngoµi vÒ s¶n xuÊt thiÕt bÞ n©ng h¹, ®Æc biÖt lµ qua m¹ng Internet. Tõ ®ã c«ng ty cã thÓ so s¸nh, ®¸nh gi¸ ®­îc c¸c nhµ cung øng vµ t×m ra ®­îc c¸c nhµ cung øng ®¸p øng tèt nhÊt yªu cÇu, nhiÖm vô s¶n xuÊt cña c«ng ty. + Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i hiÖn tr­êng: §©y lµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã chuyªn viªn phô tr¸ch ®Õn tËn n¬i s¶n xuÊt cña nhµ cung øng ®Ó lÊy c¸c th«ng tin trùc tiÕp tõ m¾t nh×n, tai nghe. Sö dông ph­¬ng ph¸p nµy c«ng ty gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n. §ã lµ sù hao tæn chi phÝ. V× sè l­îng nhµ cung øng trªn thÞ tr­êng ®ang vµ sÏ cã quan hÖ th­¬ng m¹i víi c«ng ty lµ rÊt lín, do ®ã c«ng ty kh«ng thÓ lu«n gi¸m s¸t tÊt c¶ c¸c nhµ cung øng ®­îc. NÕu kh«ng gi¸m s¸t c¸c nhµ cung øng sÏ che dÊu nh÷ng khuyÕt ®iÓm cña m×nh. Nh­ vËy c«ng ty cã thu thËp ®­îc th«ng tin th× còng lµ c¸c th«ng tin kh«ng chÝnh x¸c, kh«ng cã gi¸ trÞ. NÕu c«ng ty gi¸m s¸t hÕt c¸c nhµ cung cÊp th× chi phÝ cho c«ng t¸c nµy sÏ rÊt tèn kÐm, ®iÒu nµy sÏ kh«ng kh¶ thi. HoÆc nghiªn cøu th«ng qua viÖc tiÕp xóc víi kh¸ch hµng, c¸c nhµ ®¹i lý b¸n bu«n, b¸n lÎ, tham gia c¸c cuéc häp héi nghÞ chuyªn ngµnh, cuéc häp kh¸ch hµng cña nhµ cung øng ®Ó thu thËp th«ng tin. Tõ ®ã cã ®Ó chän ®­îc nhµ cung cÊp thÝch øng. §Ó ®¶o b¶o tÝnh kh¶ thi, kiÕn nghÞ c«ng ty nªn kÕt hîp hai ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i chç vµ nghiªn cøu t¹i hiÖn tr­êng. §©y lµ ®iÓm míi cña ph­¬ng ¸n ®Ò xuÊt so víi ph­¬ng ¸n mµ c«ng ty ®ang ¸p dông, võa tiÕt kiÖm mµ vÉn ®¶m b¶o tÝnh thùc tÕ. Nh÷ng nhµ cung cÊp cã ®Þa ®iÓm gÇn c«ng ty, c«ng ty cã thÓ ¸p dông ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i hiÖn tr­êng. Cßn nh÷ng nhµ cung øng ë xa c«ng ty nªn ¸p dông ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i chç. +C¸ch thøc l­u tr÷ vµ sö lý th«ng tin: C¸c th«ng tin thu ®­îc tõ c¸c nguån, c¸c tµi liÖu nghiªn cøu nh­ ®Ò xuÊt ë trªn sÏ ®­îc cËp nhËt vµo hÖ thèng l­u tr÷ vµ sö lý th«ng tin. Qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty cã thÓ xem xÐt, kiÓm tra vµ ph©n tÝch toµn bé ho¹t ®éng cung øng vËt t­ cña m×nh. HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông c¸ch thøc sau: C¸c th«ng tin thu thËp ®­îc ®­îc tËp hîp t¹i phßng Marketing. KÕt hîp víi c¸c th«ng tin vÒ nhu cÇu vËt t­ do phßng vËt t­ cung cÊp, phßng Marketing sÏ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng Marketing mua vËt t­. Ph­¬ng ¸n ®Ò xuÊt vÒ c¸ch thøc l­u tr÷ vµ sö lý th«ng tin míi nh­ sau: Phßng Marketing cã nhiÖm vô ph©n lo¹i c¸c th«ng tin cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng mua vËt t­, cung cÊp cho phßng vËt t­. Khi ®· x¸c ®Þnh chÝnh x¸c l­îng vËt liÖu kú tíi, phßng vËt t­ ph¶i th«ng b¸o cho phßng Marketing ®Ó phßng nµy tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng Marketing mua. So víi ph­¬ng ¸n hiÖn t¹i, ph­¬ng ¸n míi cã mét ®iÓm kh¸c lµ cã sù th«ng tin qua l¹i gi÷a hai phßng Marketing vµ phßng vËt t­. Nhê vËy gióp c©n ®èi nhu cÇu vËt t­ vµ nguån cung cña thÞ tr­êng. Qua ®ã, Phßng Marketing sÏ tiÕn hµnh ®­îc c¸c ho¹t ®éng Marketing mua vËt t­ mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. M« h×nh ®ang ¸p dông: C¸c th«ng tin Thu thËp ®­îc Phßng vËt t­ Phßng Marketing C¸c th«ng tin vÒ nhu cÇu vËt t­ TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng Marketing mua vËt t­ C«ng ty cã thÓ c¶i tiÕn m« h×nh nµy theo h­íng sau: M« h×nh c¶i tiÕn C¸c th«ng tin thu thËp ®­îc Phßng vËt t­ Phßng Marketing C¸c th«ng tin C¸c th«ng tin vÒ cung øng vÒ nhu cÇu vËt t­ Th«ng tin C©n ®èi nhu cÇu vËt t­ vµ nguån cung cña thÞ tr­êng Ph¶n håi C¸c ho¹t ®éng Marketing mua §Ó ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan vµ tÝnh chÝnh x¸c trong xö lý th«ng tin, xö lý d÷ liÖu...c«ng ty cã thÓ ®¸nh gi¸ b»ng ph­¬ng ph¸p cho ®iÓm nh­ sau: (BiÓu 11) B¶ng ®¸nh gi¸ nhµ cung øng cña c«ng ty TT ChØ tiªu ®¸nh gi¸ cña c«ng ty víi nhµ cung øng Thang ®iÓm cho tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ Tåi Tèt 1 Uy tÝn cña nhµ cung cÊp 0 1 2 3 4 5 2 HÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng 0 1 2 3 4 5 3 Chøng chØ ISO 0 1 2 3 4 5 4 Kh¶ n¨ng bÒn v÷ng vÒ tµi chinh 0 1 2 3 4 5 5 ChÊt l­îng 0 1 2 3 4 5 6 Gi¸ c¶ 0 1 2 3 4 5 7 Thêi h¹n giao hµng 0 1 2 3 4 5 8 DÞch vô sau b¸n 0 1 2 3 4 5 9 Tæng sè ChØ sè ®¸nh gi¸ chän nhµ cung øng: Ic=(Tæng sè ®iÓm cho ®iÓm)/40. NÕu hÖ sè Ic cµng gÇn 1 cµng tèt. Th«ng th­êng theo quan niÖm thùc tÕ ®iÒu tra cho thÊy chØ sè nµy ®¹t 0.7 ®Õn 0.8 lµ ®¹t yªu cÇu, 0.9 trë lªn lµ tèt, nhá h¬n 0.5 lµ kh«ng ®¹t yªu cÇu (tåi). KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ nh­ sau: + NÕu nhµ cung øng nµo cã kÕt qu¶ ®¸nh gi¸: §¹t yªu cÇu trë lªn th× c«ng ty sÏ duy tr× vµ bæ sung danh s¸ch nh÷ng nhµ cung øng ®¹t tiªu chuÈn vµ yªu cÇu cung øng vËt t­ cho c«ng ty. + NÕu nhµ cung øng nµo cã kÕt qu¶ ®¸nh gi¸: Kh«ng ®¹t yªu cÇu th× c«ng ty lo¹i bá ra khái danh s¸ch nh÷ng nhµ cung øng vµ ®Ò nghÞ bæ sung (nÕu cã). §Ó ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch triÖt ®Ó, c«ng ty cÇn nghiªn cøu th«ng tin c¶ vÒ nh÷ng ng­êi cã cïng nhu cÇu mua vËt t­ víi m×nh (lùc l­îng mua). Lùc l­îng mua cã ¶nh h­ëng lín trong tr­êng hîp vËt t­ khan hiÕm. §èi thñ c¹nh tranh còng cã thÓ lîi dông t×nh huèng nµy ®Ó g©y khã kh¨n cho c«ng ty. ThiÕu vËt t­ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh sÏ bÞ gi¸n ®o¹n, s¶n phÈm sÏ kh«ng ®­îc hoµn thµnh hoÆc hoµn thµnh nh­ng kh«ng hoµn chØnh, g©y mÊt uy tÝn cho c«ng ty. §Ó gi¶i quyÕt tr­êng hîp nµy, c«ng ty cÇn thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: + TiÕn hµnh dù b¸o nh÷ng vËt t­ khan hiÕm. + X¸c ®Þnh nh÷ng ng­êi cïng mua vËt t­ víi m×nh. Trong ®ã nh÷ng ai lµ ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp. + T×m hiÓu n¨ng lùc tµi chÝnh, h×nh thøc thanh to¸n th­êng ¸p dông, uy tÝn trªn thÞ tr­êng cña lùc l­îng nµy còng nh­ mèi quan hÖ cña hä víi c¸c nhµ cung cÊp... Qua ®ã, c«ng ty dù kiÕn c¸c c¸ch ®èi phã. RÊt khã cã thÓ t¸c ®éng trùc tiÕp vµo lùc l­îng mua nµy. C«ng ty thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p t¸c ®éng vµo lùc l­îng b¸n (nh­ ®· nªu ë trªn) hoÆc c¸c biÖn ph¸p n©ng cao uy tÝn còng nh­ c¶i thiÖn mèi quan hÖ th­¬ng m¹i tèt ®Ñp víi nhµ cung øng ngay tõ thêi ®iÓm dù b¸o ®­îc sù khan hiÕm nµy. 2.1.3 §iÒu kiÖn thùc hiÖn §Ó thùc hiÖn ®­îc biÖn ph¸p nµy cÇn ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn sau: + T¨ng c­êng ®éi ngò c¸n bé chuyªn ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng, víi sè l­îng kho¶ng 4 ng­êi. Nh÷ng ng­êi nµy sÏ trùc thuéc phßng Marketing. §©y lµ nh÷ng ng­êi ®­îc ®µo t¹o, cã kiÕn thøc chuyªn m«n s©u, cã kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp vµ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. + CÇn ®Çu t­ trang thiÕt bÞ m¸y mãc vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc thuËn lîi cho viÖc thu thËp th«ng tin nh­: m¸y vi tÝnh, ph­¬ng tiÖn xö lý th«ng tin chuyªn nghiÖp, phßng lµm viÖc ®éc lËp ...Cã nh­ vËy c«ng ty míi thu thËp ®­îc ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng c¸c yÕu tè cÇn mua. §ã lµ c¬ së quan träng ®Ó ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh lùa chän nhµ cung øng vËt t­ cho s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty mét c¸ch kÞp thêi vµ cã hiÖu qu¶. 2.2. Hoµn thiÖn c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh nhu cÇu vËt t­ 2.2.1. C¬ së ®Ò xuÊt Trªn c¬ së kÕ ho¹ch kinh doanh, phßng vËt t­ sÏ ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu vËt t­.ViÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu vËt t­ cho c«ng ty lµ rÊt quan träng, gióp c«ng ty gi¶m sù tån ®äng, gãp phÇn vµo viÖc t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh trong khi vÉn ®¶o b¶o ®Çy ®ñ nhu cÇu vËt t­ t¹i mäi thêi ®iÓm khi cÇn. Trªn thùc tÕ t¹i CEC Hµ Néi, c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh nhu cÇu vËt t­ ®­îc thùc hiÖn ngµy cµng cã hiÖu qu¶, nh­ng vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ. Mét trong nh÷ng h¹n chÕ ®ã lµ viÖc ho¹ch ®Þnh nhu cÇu th­êng lín h¬n so víi thùc tÕ, ®iÒu nµy lµm cho ø ®äng vèn, nhiÒu lÇn dÉn ®Õn gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy nhÊt thiÕt c«ng ty ph¶i cã sù ®iÒu chØnh c«ng t¸c nµy. 2.2.2. Néi dung biÖn ph¸p §Ó kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i trªn, c«ng ty cã thÓ tham kh¶o hÖ thèng ho¹ch ®Þnh nhu cÇu vËt t­( MRP) nh­ sau: MPR lµ hÖ thèng ho¹ch ®Þnh vµ x©y dùng lÞch tr×nh vÒ nhu cÇu nguyªn vËt liÖu, linh kiÖn cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt trong tõng giai ®o¹n dùa trªn viÖc ph©n chia nhu cÇu vËt t­ thµnh nhu cÇu ®éc lËp vµ nhu cÇu phô thuéc. Nh÷ng th«ng tin thu thËp ®­îc xö lý b»ng m¸y tÝnh. Chóng ®­îc thu thËp tõ ba tµi liÖu chñ yÕu lµ: LÞch tr×nh s¶n xuÊt; B¶ng danh môc vËt t­; Hå s¬ dù tr÷ vËt t­. HiÖn nay, c«ng ty ®· cã ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè ®Çu vµo ®Ó h×nh thµnh hÖ thèng nµy vµ c¸c th«ng tin còng ®· ®­îc l­u tr÷ trong m¸y tÝnh. Mäi ®iÒu kiÖn vÒ thu thËp th«ng tin cña c«ng ty lµ t­¬ng ®èi thuËn lîi. §iÒu c«ng ty hiÖn nay cßn thiÕu lµ mét ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh ®Ó kÕt nèi c¸c th«ng tin nµy, h×nh thµnh ch­¬ng tr×nh ho¹ch ®Þnh cho mäi ho¹t ®éng cung øng cña m×nh. ChØ cßn mét b­íc cuèi cïng nµy ®­îc hoµn thiÖn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng lËp kÕ ho¹ch cung øng cña c«ng ty. S¬ ®å: S¬ ®å ho¹t ®éng hÖ thèng ho¹ch ®Þnh nhu cÇu vËt t­ LÞch tr×nh s¶n xuÊt Hå s¬ ho¸ ®¬n vËt t­ Hå s¬ vËt t­ dù tr÷ Ch­¬ng tr×nh ho¹ch ®Þnh nhu cÇu vËt t­ Nh÷ng thay ®æi LÞch ®Æt hµng theo kÕ ho¹ch Xo¸ bá ®¬n hµng B¸o c¸o nhu cÇu vËt t­ hµng ngµy B¸o c¸o vÒ kÕ ho¹ch B¸o c¸o ®¬n hµng thùc hiÖn C¸c nghiÖp vô dù tr÷ §¬n hµng dù b¸o ThiÕt kÕ Sù thay ®æi TiÕp nhËn Rót ra 2.2.3. HiÖu qu¶ biÖn ph¸p ViÖc ®­a hÖ thèng ho¹ch ®Þnh nhu cÇu nguyªn vËt liÖu vµo ho¹t ®éng cã thÓ gióp c«ng ty h¹n chÕ nhiÒu l­îng vËt t­ dù tr÷. Tuú theo tõng lo¹i vËt t­ ta cã thÓ ¸p dông c¸c m« h×nh kh¸c nhau: m« h×nh dù tr÷ bæ xung tøc thêi, m« h×nh cã gi¸ mua vËt t­ thay ®æi theo khèi l­îng, m« h×nh dù tr÷ cã b¶o hiÓm, m« h×nh l­îng ®Æt hµng kinh tÕ c¬ b¶n( hay cßn gäi lµ m« h×nh dù tr÷ tèi ­u - EOQ)...Víi viÖc ¸p dông c¸c m« h×nh dù tr÷ vµo viÖc x¸c ®Þnh l­îng vËt t­ hîp lý, sÏ ®em l¹i cho c«ng ty nhiÒu thuËn lîi víi chi phÝ nhá nhÊt, h¹n chÕ l­îng l­u kho, ®Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn. ë ®©y, ta sÏ sem xÐt hiÖu qu¶ cña viÖc nÕu c«ng ty vËn dông m« h×nh dù tr÷ tèi ­u (EOQ) trong n¨m 2004 ®èi víi mét lo¹i vËt liÖu chÝnh lµ thÐp hîp kim ( nguån nhËp tõ Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam) Nhu cÇu (Q) vÒ thÐp hîp kim n¨m 2004 345 tÊn Gi¸ dù kiÕn(C): 7500®/kg Chi phÝ ®Æt hµng(P): 7000000®/lÇn Chi phÝ b¶o qu¶n tÝnh theo gi¸ mua(R): 0.01%/ngµy(3.6%/n¨m) Thêi gian ®Æt hµng ®Õn khi nhËn hµng: 1 th¸ng Sè lÇn mua trong n¨m (dù tÝnh)(n): 6 lÇn Khi ch­a ¸p dông m« h×nh tèi ­u: Khèi l­îng mét lÇn mua (q): q = Tæng chi phÝ cho 6 lÇn mua hµng Chi phÝ ®Æt hµng Gi¸ mua Chi phÝ b¶o qu¶n = + + CF = 6*P + Q*C + R*(Q*C) CF = 6*7000000 + 345000*7500 + 0.036*345000*7500 = 2722650000 (®) Khi ¸p dông m« h×nh dù tr÷ tèi ­u: L­îng thÐp tèi ­u mét lÇn ®Æt mua: Sè lÇn dù tr÷ trong mét n¨m: n* = = = 3 lÇn Tæng chi phÝ 3 lÇn mua: SCP* = Gi¸ mua+Chi phÝ ®Æt hµng,dù tr÷ = = = 2623612325 (®) Nh­ vËy khi ¸p dông m« h×nh dù tr÷ tèi ­u, c«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®­îc mét kho¶n chi phÝ lµ: DCF = CF - CF* = 2.722,65 - 2.623,612 = 99,038 (triÖu ®ång) §©y míi chØ lµ kÕt qu¶ dù tÝnh cho mét lo¹i vËt liÖu. NÕu c«ng ty thùc hiÖn ¸p dông m« h×nh mua nh­ trªn ®èi víi c¸c lo¹i vËt t­ kh¸c sÏ tiÕt kiÖm mét kho¶n vèn l­u ®éng kh«ng nhá, gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty 2.2.4. §iÒu kiÖn thùc hiÖn biÖn ph¸p. + Cã ®ñ hÖ thèng m¸y tÝnh vµ ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm ®Ó tÝnh to¸n vµ l­u tr÷ th«ng tin. + ChuÈn bÞ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cã kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é sö dông m¸y tÝnh vµ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n trong x©y dùng MPR. + §¶m b¶o chÝnh x¸c vµ liªn tôc cËp nhËt th«ng tin míi trong: lÞch tr×nh s¶n xuÊt, ho¸ ®¬n vËt t­, hå s¬ dù tr÷ vËt t­. + §¶m b¶o ®Çy ®ñ vµ l­u gi÷ hå s¬, d÷ liÖu cÇn thiÕt. Víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kh¶ n¨ng vÒ nh©n lùc còng nh­ sù quan t©m s¸t sao cña l·nh ®¹o c«ng ty, c«ng ty hoµn toµn cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn biÖn ph¸p nµy. 2.3. T¨ng c­êng c«ng t¸c t¹o nguån cung øng vËt t­. 2.4.1. C¬ së lÝ luËn C«ng ty lµm tèt c«ng t¸c t¹o nguån hµng sÏ gióp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty diÔn ra mét c¸ch ®Òu ®Æn, liªn tôc, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. Tõ ®ã gãp phÇn vµo viÖc ®¸p øng tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng, h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, cung s¶n phÈm ®óng lóc. §iÒu nµy còng cã ý nghÜa lµ uy tÝn, vÞ thÕ cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng. ChÝnh v× vËy ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó t¹o nguån hµng ®Çu vµo, phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tiÕn hµnh æn ®Þnh. 2.4.2. Néi dung biÖn ph¸p C«ng t¸c t¹o nguån vËt t­ cho s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ mét bµi to¸n hãc bóa, nã cã v« sè nh÷ng rµng buéc kh¸c nhau. NÕu kh«ng thùc sù tØnh t¸o c«ng ty sÏ mÊt hÕt tù chñ tr­íc c¸c nhµ cung øng. VËy lµm c¸ch nµo ®Ó c«ng ty cã thÓ t¹o ra nguån vËt t­ ®¶m b¶o yªu cÇu vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. Tr­íc thùc tr¹ng cña c«ng ty vµ thùc tÕ nghiªn cøu, em xin m¹nh d¹n kiÕn nghÞ mét sè gi¶i ph¸p ®èi víi c«ng t¸c t¹o nguån vËt t­ cho s¶n xuÊt cña c«ng ty CEC Hµ Néi nh­ sau: + Thø nhÊt: Thanh to¸n tr­íc mét phÇn cña hîp ®ång cung øng vËt t­ cho nhµ cung øng. §Ó thóc ®Èy ®­îc qu¸ tr×nh cung øng cña nhµ cung cÊp vËt t­ cho s¶n xuÊt cña c«ng ty th× c«ng ty cã thÓ øng tr­íc cho nhµ cung cÊp mét phÇn vèn tr­íc khi mua hµng. ViÖc tr¶ tr­íc mét phÇn hîp ®ång nµy sÏ gióp c«ng ty x©y dùng v÷ng ch¾c h¬n lßng tin cña nhµ cung cÊp, ®ång thêi còng sÏ dµnh ®­îc nhiÒu ­u thÕ h¬n trong mèi quan hÖ hîp ®ång vµ cã thÓ lµ “ sîi d©y’’ rµng buéc nhµ cung øng ph¶i cung cÊp ®ñ vËt t­ theo ®óng sè l­îng, chÊt l­îng vµ thêi gian giao hµng. Tr­íc ®©y, c«ng ty chñ yÕu ¸p dông h×nh thøc thanh to¸n do c«ng ty ®Ò nghÞ hoÆc do nhµ cung cÊp yªu cÇu nh­ : thanh to¸n ngay, tr¶ chËm hay tr¶ cò nî míi. Do vËy mµ nhiÒu khi nhµ cung cÊp cã thÓ giao vËt t­ chËm h¬n so víi thêi gian trong hîp ®ång. V× trong tr­êng hîp ®ã cã thÓ nhµ cung øng ®ang cã c¸c kh¸ch hµng kh¸c. Nh­ vËy, khi cã nhiÒu kh¸ch hµng mét lóc th× ch¾c ch¾n nhµ cung øng sÏ ­u tiªn cho kh¸ch hµng cã t¹m øng tr­íc. §iÒu kiÖn thùc hiÖn: Kh«ng ph¶i víi mäi nhµ cung øng vµ víi tÊt c¶ c¸c chñng lo¹i vËt t­, c«ng ty ®Òu t¹m øng tr­íc. C«ng ty chØ t¹m øng tr­íc cho mét sè nhµ cung øng cung øng vËt t­ chÝnh cho s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty. §Ó ®¶m b¶o an toµn cho s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty nªn ¸p dông chÝnh s¸ch nµy ®èi víi c¸c vËt t­ chÝnh nh­ sau: (BiÓu 12) B¶ng so s¸nh ph­¬ng ¸n ®Ò nghÞ víi ph­¬ng ¸n hiÖn t¹i. Tªn vËt t­ H×nh thøc thanh to¸n Sè lÇn cung øng chËm H×nh thøc thanh to¸n Sè lÇn cung øng chËm 2003 2003 2005 2005 Pal¨ng ®iÖn Tr¶ chËm 15 ngµy 10 T¹m øng tr­íc 5% gi¸ trÞ 5 §éng c¬ liÒn hép gi¶m tèc Tr¶ chËm mét nöa gi¸ trÞ 15 T¹m øng 10% gi¸ trÞ 7 C¸p thÐp Tr¶ cò nî míi 18 T¹m øng 10% gi¸ trÞ 8 + Thø 2: ¸p dông chÝnh s¸ch gi¸ linh ho¹t. Theo c¸ch nµy c«ng ty cã thÓ tr¶ gi¸ cao h¬n møc gi¸ thÞ tr­êng nÕu c«ng ty mua vËt t­ víi sè l­îng Ýt mµ vËt t­ l¹i ®ang trong thêi kú khan hiÕm, hoÆc c«ng ty cÇn mua vËt t­ cña nhµ cung øng ngoµi kªnh. Møc gi¸ c«ng ty tr¶ cao h¬n gi¸ thÞ tr­êng tõ 2%-5%, tuú thuéc vµo tõng lo¹i vËt t­ vµ møc ®é khan hiÕm cña nã. Cßn trong tr­êng hîp mua víi khèi l­îng nhiÒu c«ng ty cÇn yªu cÇu ®­îc gi¶m gi¸ vµ víi tû lÖ t­¬ng tù .Tr­êng hîp cÇn mua vËt t­ cña nhiÒu nhµ cung øng kh¸c nhau, c«ng ty nªn ®Æt hµng mua ®èi víi c¸c nhµ cung cÊp cã mèi quan hÖ th­¬ng m¹i th­êng xuyªn tr­íc sau ®ã míi ®Õn c¸c nhµ cung øng ngoµi kªnh... (BiÓu13)¸p dông chÝnh s¸ch gi¸ linh ho¹t víi mét sè chi tiÕt s¶n phÈm. Tªn vËt t­ §¬n gi¸ thÞ tr­êng C«ng ty tr¶ gi¸ §¬n gi¸ thÞ tr­êng ( dù tÝnh) Dù kiÕn gi¸ mua Tû lÖ t¨ng sè lÇn cung ®óng h¹n so víi n¨m 2004 2004 2004 2005 2005 Ph«i thÐp 8000/kg 8000/kg 8500/kg 8.800/kg 65% Bulong th­êng 7500/bé 7500/bé 7700/bé 7900/bé 70% Vßng bi NhËt 15000/vßng 15000/vßng 15000/vßng 15500/vßng 67% Tuú tõng lo¹i thiÕt bÞ vËt t­ vµ tÝnh cÊp thiÕt cña tiÕn ®é mua mµ c«ng ty ¸p dông chÝnh s¸ch gi¸ linh ho¹t vµ x¸c ®Þnh tû lÖ gi¸ cao h¬n so víi thÞ tr­êng cho phï hîp Khi c«ng ty ¸p dông chÝnh s¸ch gi¸ linh ho¹t víi nhµ cung cÊp th× c«ng ty sÏ cã tiÕn ®é giao hµng chÝnh x¸c, kÞp thêi, h¹n chÕ ®­îc sè lÇn cung øng vËt t­ chËm. §ång thêi gãp phÇn t¹o mèi quan hÖ th©n thiÕt gi÷a c«ng ty víi c¸c nhµ cung cÊp. Tuy nhiªn khi ¸p dông chÝnh s¸ch nµy, gi¸ mua vËt t­ cho s¶n xuÊt sÏ cao h¬n gi¸ thÞ tr­êng, gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ t¨ng. V× vËy chØ ¸p dông chÝnh s¸ch nµy trong nh÷ng tr­êng hîp thËt sù cÇn thiÕt. + Thø 3: T×m kiÕm nguån vËt t­ trong n­íc ®Ó thay thÕ bít nguån vËt t­ ph¶i nhËp khÈu. §Ó æn ®Þnh s¶n xuÊt khi ®iÒu kiÖn trong n­íc ch­a thÓ ®¶m b¶o nguån vËt t­ nªn mét ®iÒu tÊt yÕu lµ ®Õn 70% vËt t­ ®Çu vµo cña c«ng ty ph¶i nhËp ngo¹i. §iÒu nµy tÊt nhiªn kh«ng ph¶i do b¶n th©n c«ng ty mµ phô thuéc vµo sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ. Nh­ng tr­íc khi nÒn kinh tÕ cã ®ñ kh¶ n¨ng, c«ng ty ph¶i tù vËn ®éng t×m ra nguån vËt t­ néi thay thÕ. Cã nh­ vËy míi gióp c«ng ty gi¶m ®¸ng kÓ chi phÝ, ®em l¹i lîi nhuËn cao. §Ó ph¸t triÓn nguån vËt t­ trong n­íc c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn theo c¸c c¸ch sau: +Hîp t¸c nghiªn cøu cïng c¸c tr­êng §¹i häc, ViÖn nghiªn cøu ®Ó t×m ra c¸c vËt liÖu míi, thËm chÝ cã thÓ lµ c«ng nghÖ míi phï hîp víi ®iÒu kiÖn cã s½n trong n­íc ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c vËt t­ míi mµ vÉn ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña s¶n xuÊt. Tuy nhiªn h­íng ®i nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i tèn nhiÒu chi phÝ nghiªn cøu, t×m tßi, kh«ng ph¶i mäi doanh nghiÖp ®Òu thùc hiÖn ®­îc. Víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty, cïng víi sù quan t©m cña c¶ hai bªn ®èi t¸c ViÖt Nam vµ n­íc ngoµi, c«ng ty cã thÓ chän h­íng ®i nµy. Thùc hiÖn ®iÒu nµy tøc lµ c«ng ty ®· ph¸t huy ®­îc tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o cña chÝnh b¶n th©n nh»m khai th¸c tèt mäi nguån vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt. HiÖn nay trªn lÜnh vùc vËt liÖu míi ®· cã nhiÒu nhãm c¸c nhµ khoa häc tiÕn hµnh víi sù gióp ®ì cña nhiÒu nhãm ngµnh kh¸c nhau. Tõ sù hîp t¸c nµy, ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh ph¸t huy hiÖu qu¶ trong c¸c ngµnh nh­ d­îc,vËn t¶i biÓn, qu¶n lý m«i tr­êng...§Æc biÖt trong kho¶ng thêi gian vµi gÇn ®©y, cã mét gi¶i th­ëng s¸ng t¹o khoa häc c«ng nghÖ ViÖt Nam (VIFOTEC) do Liªn hiÖp c¸c Héi Khoa Häc vµ kü thuËt ViÖt Nam tæ chøc. Gi¶i th­ëng nµy ®· lµm cÇu nèi gi÷a nghiªn cøu s¸ng t¹o vµ thùc tiÔn. VËy t¹i sao c«ng ty CEC Hµ Néi kh«ng thÓ lµ c«ng ty ®i ®Çu trong ngµnh thiÕt bÞ n©ng h¹ cã sù hîp t¸c nghiªn cøu, s¸ng t¹o míi. Kh«ng nhÊt thiÕt c«ng ty ph¶i ®Çu t­ riªng h¼n mét bé phËn nghiªn cøu riªng vÒ vÊn ®Ò nµy mµ cã thÓ th«ng qua c¸c ®¬n vÞ c¸c tæ chøc nh­ trªn, c«ng ty trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Çu t­ cho c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu ®ã. §ång thêi c«ng ty sÏ lµ sù gîi më, ®Þnh h­íng nghiªn cøu cho c¸c nhµ khoa häc vµ lµ mét sù ®¶m b¶o cho c¸c nhµ khoa häc vÒ sù tiªu thô “ s¶n phÈm trÝ tuÖ” mµ hä lµm ra. V× vËy, víi c¸c nghiªn cøu míi tiªn tiÕn, kh¶ thi c«ng ty nªn khuyÕn khÝch thö nghiÖm tÝnh ­u viÖt cña chóng vµ nhanh chãng ¸p dông vµo thùc tÕ nÕu thÊy nã ®em l¹i lîi Ých cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Thùc tÕ, ®èi víi ngµnh s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cã tr×nh ®é kü thuËt cao, kÕt cÊu phøc t¹p nh­ s¶n phÈm thiÕt bÞ n©ng h¹...th× viÖc ®i tiªn phong trong nghiªn cøu vËt liÖu, thiÕt kÕ vµ c¶i tiÕn s¶n phÈm sÏ mang tÝnh sèng cßn ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty, nã lµ sù ®Çu t­ dµi h¹n, thÓ hiÖn mét tÇm nh×n chiÕn l­îc vµ lµ c¬ së cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña c«ng ty. KÕt luËn Sau 8 n¨m ho¹t ®éng, c«ng ty Liªn doanh c¬ khÝ x©y dùng Hµ Néi ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng ban ®Çu rÊt ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh ngµy cµng cã hiÖu qu¶, c«ng ty cÇn hoµn thiÖt thªm mét sè lÜnh vùc trong ®ã cã lÜnh vùc qu¶n trÞ ho¹t ®éng mua vËt t­. §©y lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Qua thùc tÕ nghiªn cøu vÒ c«ng t¸c tæ chøc ho¹t ®éng mua vËt t­ cña c«ng ty CEC Hµ Néi kÕt hîp víi kiÕn thøc ®­îc häc tËp ë nhµ tr­êng, em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp víi ®Ò tµi “ Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn qu¶n trÞ ho¹t ®éng mua vËt t­ t¹i c«ng ty liªn doanh c¬ khÝ Hµ Néi ”. §©y lµ mét ®Ò tµi cã ph¹m vi kh«ng réng nh­ng ®©y lµ mét vÊn ®Ò liªn quan ®Õn kü thuËt nªn ®øng trªn gãc ®é qu¶n lý kinh tÕ th× viÖc t×m hiÓu cßn nhiÒu khã kh¨n. H¬n n÷a, do hiÓu biÕt lÝ luËn vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý, chØ b¶o cña c« gi¸o h­íng dÉn vµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®­îc hoµn chØnh h¬n. Qua ®©y em xin bµy tá lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi c« gi¸o h­íng dÉn NguyÔn ThÞ Tø cïng toµn thÓ c¸c c«, c¸c chó, c¸c anh chÞ trong c«ng ty ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì vµ t¹o nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Môc lôc Danh môc tµi tiÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ doanh nghiÖp Kinh KÕ vµ tæ chøc s¶n xuÊt Kinh tÕ vµ qu¶n lý c«ng nghiÖp Tæ chøc s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp Qu¶n trÞ th­¬ng m¹i Thèng kª th­¬ng m¹i S¸ch Tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp Qu¶n lý doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay Qu¶n trÞ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i theo quan ®iÓm Marketing B¸o T¹p chÝ x©y dùng sè 3/2003 T¹p chÝ c«ng nghiÖp sè 1+2/ 2002 Thêi b¸o kinh tÕ sè 112/2002 C«ng ty Liªn doanh c¬ khÝ x©y dùng Hµ Néi NhËn xÐt cña c¬ quan thùc tËp KÝnh göi: Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Tr­êng §¹i häc kinh tÕ Quèc D©n Hµ Néi ........................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp hoàn thiện quản trị hoạt động mua vật tư tại công ty liên doanh cơ khí xây dựng Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan