Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất ở Công ty vận tải Biển Bắc

Mở đầu Trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế hiện nay nước, nhu cầu vận chuyển hàng hoá phục vụ sản xuất ngày càng tăng đặc biệt và vận chuyển bằng đường thuỷ, bởi lợi thế của nó là chi phí vận chuyển thấp và khối lượng vận chuyển lớn. Với thị trường rộng lớn và đầy tiềm năng nó đang được các thành phần kinh tế tham gia hoạt động trong lĩnh vực vận tải quan tâm và đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh nhằm chiếm lĩnh thị trường và đạt lợi nhuận cao. Công ty vận tải Biển Bắc là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải với nhiệm vụ chính là vận chuyển hàng hoá bằng đường thuỷ trong và ngoài nước, và kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị đường bị đường thuỷ. Trong quá trình hoạt động của mình đã góp phần không nhỏ vào quá trình lưu thông hàng hoá bằng đường thuỷ cho nền kinh tế quốc dân, giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động. Là một ngành đòi hỏi luôn luôn đầu tư đổi mới phương tiện, thiết bị vận chuyển, xây dựng cơ bản chính vì vậy mà hoạt động đầu tư của Công ty vận tải Biển Bắc là hết sức sôi động, liên tục được thực hiện với tổng số vốn tương đối lớn. Chính những lý do trên mà em chọn Công ty vận tải Biển Bắc là đơn vị thực tập của mình thông qua giai đoạn thực tập tổng hợp tại Công ty em đã nắm được những vấn đề cơ bản về tổ chức bộ máy cũng như hoạt động đầu tư tại công ty. Em hi vọng sẽ tích luỹ được nhiều hơn kiến thức thực tế để phục vụ công việc sau này. Chuyên đề thực tập của em được chia làm hai phần: Phần 1: Thực trạng đầu tư sản xuất ở Công ty vận tải Biển Bắc. Phần 2: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất ở Công ty vận tải Biển Bắc. Qua bài báo cáo này em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn đã giúp em trong suốt quá trình thực hiện chuyên đề thực tập và các cô chú trong Công ty vận tải Biển Bắc đã cung cấp cho em những tài liệu và đóng góp ý kiến cho việc xây dựng và hoàn thiện chuyên đề. mục lục Mở đầu 1 Phần I: Thực trạng đầu tư sản xuất ở Công ty vận tải Biển Bắc 2 I. Sự cần thiết của việc đầu tư 2 II. Vài nét về công ty 3 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 3 2. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty 4 2.1. Vận tải hàng hoá đường sông, đường biển. 4 2.2. Cung ứng vật tư phụ tùng, thiét bị chuyên ngành vận tải thuỷ. 4 2.3. Đại lý dịch vụ vận tải và các dịch vụ khác. 4 2.4. XNK trực tiếp vật tư, thiết bị, phụ tùng ngành đường song. 4 2.5. Sửa chữa, sản xuất, lắp đặt các loại phương tiện, thiết bị công trình giao thông đường thuỷ. 4 3. Mô hình tổ chức của công ty 4 4. Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ 2003 đến năm 2005 6 4.1. 6 4.2. Về doanh thu 7 4.3. Trong năm 2005 8 III. Thực trạng đầu tư sản xuất ở công ty vận tải Biển Bắc 10 1. Vốn và cơ cấu tái sản xuất ở công ty 10 1.1. Vốn đầu tư sản xuất ở Công ty 10 1.2. Lựa chọn hình thức đầu tư: 10 2. Cơ cấu nguồn đầu tư sản xuất 11 3. Tình hình đầu tư sản xuất theo thị trường và cơ cấu kỹ thuật 12 3.1. Thị trường hàng hoá 12 3.2. Cơ cấu kỹ thuật của tàu 13 3.2.1. Đặc trưng của tàu 14 3.2.2. Vùng hoạt động 14 3.2.3. Các thông số kỹ thuật 14 IV. Hiệu quả hoạt động đầu tư sản xuất ở Công ty vận tải Biển Bắc 15 1. Phương án cho thuê định hạn 15 1.1. Doanh thu của tàu trong 1 năm 15 1.2. Các chi phí khác 16 1.2.1. Khấu hao hàng năm 16 1.2.2. Chi phí cho thuyền viên hàng năm 16 1.2.3. Chi phí sửa chữa, lên đà, phục tùng: 17 1.2.4. Chi phí dầu nhờn 17 1.2.5. Chi phí bảo hiểm hàng năm 17 2. Phương án tự khai thác 18 2.1. Thời gian chuyến đi 18 2.1.1. Thời gian khai thác tàu trong năm: 18 2.1.2. Thời gian 1 chuyến đi khép kín: 18 2.1.3. Số chuyến vận chuyển trung bình trong năm là: 19 2.2. Doanh thu của tàu trong 1 năm: 20 2.3. Chi phí khai thác 20 2.3.1. Chi phí cho thuyền viên hàng năm 20 2.3.2. Chi phí bảo hiểm hàng năm 20 2.3.3. Chi phí nhiên liệu: 20 2.3.4. Chi phí dầu nhờn: 21 2.3.5. Chi phí sửa chữa, lên đà phụ tùng: 22 2.3.6. Chi phí nước ngọt: 22 2.3.7. Đại lý phí đầu bến 22 2.3.8. Phí môi giới hoa hồng (3 % DT): 22 2.3.9. Quản lý phí (2% DT) 22 3. Hiệu quả đầu tư 23 Phần II: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất ở công ty vận tải biển bắc 25 I. Một số kiến nghị 25 II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu từ sản xuất ở Công ty vận tải Biển Bắc 26 1. Giải pháp về vốn: 26 2. Xây dựng các chủ trương, kế hoạch đầu tư hợp lý để hoạt động đầu tư đi đúng hướng và hiệu quả hơn. 28 3. Các giải pháp thị trường 29 4. Một số giải pháp khác 29 4.1. Tăng cường giám sát và đánh giá ở tất cả các khâu của quá trình đầu tư 29 4.2. Nâng cao năng lực của phương tiện, thiết bị, máy móc công nghệ 30 4.3. Kiến nghị với Nhà nước 30 Kết luận 31

docx34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1463 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất ở Công ty vận tải Biển Bắc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Më ®Çu Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ héi nhËp kinh tÕ hiÖn nay n­íc, nhu cÇu vËn chuyÓn hµng ho¸ phôc vô s¶n xuÊt ngµy cµng t¨ng ®Æc biÖt vµ vËn chuyÓn b»ng ®­êng thuû, bëi lîi thÕ cña nã lµ chi phÝ vËn chuyÓn thÊp vµ khèi l­îng vËn chuyÓn lín. Víi thÞ tr­êng réng lín vµ ®Çy tiÒm n¨ng nã ®ang ®­îc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ho¹t ®éng trong lÜnh vùc vËn t¶i quan t©m vµ ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m chiÕm lÜnh thÞ tr­êng vµ ®¹t lîi nhuËn cao. C«ng ty vËn t¶i BiÓn B¾c lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc thuéc Tæng C«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i víi nhiÖm vô chÝnh lµ vËn chuyÓn hµng ho¸ b»ng ®­êng thuû trong vµ ngoµi n­íc, vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ ®­êng bÞ ®­êng thuû. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo qu¸ tr×nh l­u th«ng hµng ho¸ b»ng ®­êng thuû cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng tr¨m lao ®éng. Lµ mét ngµnh ®ßi hái lu«n lu«n ®Çu t­ ®æi míi ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ vËn chuyÓn, x©y dùng c¬ b¶n chÝnh v× vËy mµ ho¹t ®éng ®Çu t­ cña C«ng ty vËn t¶i BiÓn B¾c lµ hÕt søc s«i ®éng, liªn tôc ®­îc thùc hiÖn víi tæng sè vèn t­¬ng ®èi lín. ChÝnh nh÷ng lý do trªn mµ em chän C«ng ty vËn t¶i BiÓn B¾c lµ ®¬n vÞ thùc tËp cña m×nh th«ng qua giai ®o¹n thùc tËp tæng hîp t¹i C«ng ty em ®· n¾m ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tæ chøc bé m¸y còng nh­ ho¹t ®éng ®Çu t­ t¹i c«ng ty. Em hi väng sÏ tÝch luü ®­îc nhiÒu h¬n kiÕn thøc thùc tÕ ®Ó phôc vô c«ng viÖc sau nµy. Chuyªn ®Ò thùc tËp cña em ®­îc chia lµm hai phÇn: PhÇn 1: Thùc tr¹ng ®Çu t­ s¶n xuÊt ë C«ng ty vËn t¶i BiÓn B¾c. PhÇn 2: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­ s¶n xuÊt ë C«ng ty vËn t¶i BiÓn B¾c. Qua bµi b¸o c¸o nµy em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o h­íng dÉn ®· gióp em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp vµ c¸c c« chó trong C«ng ty vËn t¶i BiÓn B¾c ®· cung cÊp cho em nh÷ng tµi liÖu vµ ®ãng gãp ý kiÕn cho viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn chuyªn ®Ò. Hµ Néi, th¸ng 09 n¨m 2006. PhÇn I thùc tr¹ng ®Çu t­ s¶n xuÊt ë C«ng ty vËn t¶i BiÓn B¾c I. Sù cÇn thiÕt cña viÖc ®Çu t­ ViÖt Nam n»m ë vÞ trÝ quan träng trªn c¸c tuyÕn vËn t¶i chÝnh cña khu vùc §«ng Nam ¸ tíi c¸c n­íc Trung §«ng, Ch©u ¢u vµ Ch©u Phi. §©y lµ ®iÒu kiÖn ®Þa lý rÊt thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn ngµnh vËn t¶i biÓn. Nh÷ng l« hµng ho¸ lín, cång kÒnh trªn thÕ giíi chñ yÕu ®­îc vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn do c­íc phÝ vËn chuyÓn rÎ h¬n so víi c¸c lo¹i h×nh vËn chuyÓn kh¸c nªn nhu cÇu vËn t¶i hµng trong n­íc vµ quèc tÕ rÊt lín. Tõ nhiÒu n¨m nay, c¸c c«ng ty vËn t¶i biÓn cña ViÖt Nam ®Òu ph¶i ®Çu t­ tµu biÓn d­íi h×nh thøc ®ãng míi hoÆc mua tµu ®· qua sö dông ®Ó ph¸t triÓn nhanh ®éi tµu cña m×nh. Nh×n chung t×nh tr¹ng kü thuËt cña ®éi tµu biÓn ViÖt Nam hiÖn nay vÉn thÊp kÐm, tuái tµu, lo¹i tµu vÒ c¬ b¶n kh«ng phï hîp, thËm chÝ l¹c hËu so víi c¸c ®éi trong khu vùc vµ thÕ giíi vµ c¸c lo¹i tµu chuyªn dông mµ nhu cÇu nÒn kinh tÕ ®ang cÇn rÊt Ýt. Trong khi ®ã ®éi tµu cña n­íc l¸ng giÒng Trung Quèc víi tæng träng t¶i kh¸ lín cïng víi ®éi tµu giµ cò ®­îc c¸c liªn doanh gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c n­íc trªn thÕ giíi tËn dông ®ang lµ ®èi thñ c¹nh tranh chñ yÕu trªn thÞ tr­êng vËn chuyÓn g¹o vµ n«ng s¶n xuÊt khÈu, ph©n bãn, s¾t thÐp vµ nhiÒu lo¹i hµng xuÊt nhËp khÈu kh¸c cña ViÖt Nam. H¬n thÕ n÷a, ViÖt Nam nãi chung vµ ngµnh hµng h¶i ViÖt Nam nãi riªng ®ang ®øng tr­íc thêi c¬ vµ th¸ch thøc trong tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn nhanh ®éi tµu c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng vµ träng t¶i tµu theo h­íng trÎ ho¸, chuyªn m«n ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ cña Tæng c«ng ty hµng h¶i ViÖt Nam cïng víi sù hç trî cña Nhµ n­íc, C«ng ty vËn t¶i BiÓn B¾c còng ®ang tÝch cùc tham gia vµo viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nhanh ®éi tµu ®Ó ph¸t huy hÕt tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña m×nh, gãp phÇn vµo môc tiªu ph¸t triÓn chung cña toµn Tæng c«ng ty. II. Vµi nÐt vÒ c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty vËn t¶i BiÓn B¾c lµ tiÒn th©n cña C«ng ty vËn t¶i thuû B¾c lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc trùc thuéc Côc ®­êng s«ng ViÖt Nam, ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 1108/Q§-TCCB-L§ ngµy 03/6/1993 cña Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i. Do yªu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, ngú 30/7/1997, t¹i QuyÕt ®Þnh sè 598/TTg, Thñ t­íng chÝnh phñ chuyÓn C«ng ty vËn t¶i BiÓn B¾c vµo lµm thµnh viªn cña Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam. Ngµy 01/4/2004, t¹i quyÕt ®Þnh sè 219/Q§-H§QT cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam, C«ng ty vËn t¶i thuû B¾c ®­îc ®æi tªn thµnh C«ng ty vËn t¶i BiÓn B¾c trùc thuéc Tæng C«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam. - Trô së chÝnh ®Æt t¹i 278 T«n §øc Th¾ng - §èng §a - Hµ Néi. - Tµi kho¶n tiÒn ViÖt Nam: 720A - 00155 t¹i Ng©n hµng C«ng th­¬ng - §èng §a - Hµ Néi. - Tµi kho¶n ngo¹i tÖ: 362.111.370.506 t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam. - Tªn giao dÞch quèc tÕ cña C«ng ty lµ: Northern Shipping Company. - Tªn viÕt t¾t: NOSCO Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay c«ng ty kh«ng ngõng v­¬n lªn kh¼ng ®Þnh m×nh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, nç lùc phÊn ®Êu v­ît mäi khã kh¨n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn më réng s¶n xuÊt, ®a ph­¬ng thøc, ®a ngµnh nghÒ kinh doanh s¶n xuÊt. HiÖn nay c«ng ty cã 3 chi nh¸nh t¹i: H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh, 4 trung t©m vµ 1 xÝ nghiÖp. Lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc nh­ng vèn ng©n s¸ch chiÕm tû träng rÊt nhá trong tæng sè vèn kinh doanh cña c«ng ty: 837 triÖu ®ång trong tæng sè vèn khi thµnh lËp lµ 3.804 triÖu ®ång. 2. C¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 2.1. VËn t¶i hµng ho¸ ®­êng s«ng, ®­êng biÓn. 2.2. Cung øng vËt t­ phô tïng, thiÐt bÞ chuyªn ngµnh vËn t¶i thuû. 2.3. §¹i lý dÞch vô vËn t¶i vµ c¸c dÞch vô kh¸c. 2.4. XNK trùc tiÕp vËt t­, thiÕt bÞ, phô tïng ngµnh ®­êng song. 2.5. Söa ch÷a, s¶n xuÊt, l¾p ®Æt c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ c«ng tr×nh giao th«ng ®­êng thuû. 2.6. Khai th¸c s¶n xuÊt, kinh doanh cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, vËt liÖu x©y dùng. 2.7. VËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng ®­êng s«ng vµ ven biÓn. 2.8. §¹i lý m«i giíi hµng h¶i phôc vô ngµnh giao th«ng vËn t¶i. 2.9. Cung øng lao ®éng cho ng­êi n­íc ngoµi. 2.10. Kinh doanh dÞch vô du lÞch vµ l÷ hµnh quèc tÕ. 3. M« h×nh tæ chøc cña c«ng ty Trùc thuéc ban l·nh ®¹o c«ng ty hiÖn cã 9 phßng ban, 4 trung t©m, 3 chi nh¸nh vµ 1 xÝ nghiÖp gåm: 3.1. Phßng Tæ chøc c¸n bé - lao ®éng 3.2. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n thèng kª 3.3. Phßng kü thuËt vËt t­ 3.4. Phßng vËn t¶i biÓn 3.5. Ban kÕ ho¹ch ®Çu t­ 3.6. V¨n phßng Tæng gi¸m ®èc 3.7. Ban tµu kh¸ch 3.8. Ban tµu s«ng 3.9. Ban ®ãng míi 3.10. Trung t©m xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ CKD 3.11. Trung t©m XNK §«ng Phong 3.12. Trung t©m dÞch vô vµ xuÊt khÈu lao ®éng 3.13. Trung t©m du lÞch hµng h¶i 3.14. Chi nh¸nh H¶i Phßng 3.15. Chi nh¸nh Qu¶ng Ninh 3.16. Chi nh¸nh thµnh phè Hå ChÝ Minh 3.17. XÝ nghiÖp söa ch÷a c¬ khÝ vµ vËt liÖu x©y dùng S¬ ®å khèi nh­ sau: Tæng gi¸m ®èc P-vËn t¶i BiÓn Ban VT s«ng Ban tµu kh¸ch P. TC lao ®éng P. tµi chÝnh kÕ to¸n P. Kü thuËt vËt t­ Ban ®ãng míi V¨n phßng T.Gi¸m ®èc Ban KÕ ho¹ch ®Çut­ C¸c tµu biÓn, kh¸ch, s«ng T2 CKD T2 XNK §«ng Ph­¬ng T2 dÞch vô XK lao ®éng T2 du lÞch Hµng h¶i Chi nh¸nh H¶i Phßng Chi nh¸nh Qu¶ng Ninh Chi nh¸nh TP.HCM XN SC c¬ khÝ 4. T×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty tõ 2003 ®Õn n¨m 2005 4.1. C«ng ty vËn t¶i BiÓn B¾c cã truyÒn thèng ®oµn kÕt kh¾c phôc khã kh¨n ®Ó v­¬n lªn d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng bé c«ng ty, §¶ng bé c«ng ty liªn tôc ®­îc quËn uû §èng §a c«ng nhËn lµ §¶ng bé trong s¹ch, v÷ng m¹nh kÓ tõ ngµy thµnh lËp. C«ng ®oµn C«ng ty vµ c¸c tæ chøc phô n÷ d©n qu©n tù vÖ, h­u trÝ ®· phèi hîp chÆt chÏ víi chÝnh quyÒn ®éng viªn toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn nç lùc thi ®ua hoµn thµnh v­ît møc c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®­îc giao. C«ng ty lu«n nhËn ®­îc sù chØ ®¹o, gióp ®ì tËn t×nh cã hiÖu qu¶ cña Bé Giao th«ng vËn t¶i, Côc Hµng h¶i ViÖt Nam, Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ Tæng C«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam, QuËn uû, Uû ban nh©n d©n d©n QuËn §èng §a vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý cïng ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c. Nh÷ng sù gióp ®ì to lín nµy lµ ®éng lùc ®Èy toµn thÓ CBCNV C«ng ty quyÕt t©m v­ît qua mäi khã kh¨n thö th¸ch ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi nh÷ng nhiÖm vô ®Ò ra. - ViÖc x¸c ®Þnh vµ tæ chøc thùc hiÖn m« h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®a ngµnh nghÒ lÊy vËn t¶i biÓn lµm nhiÖm vô s¶n xuÊt chÝnh, xuÊt khÈu lao ®éng lµ mòi nhän cña l·nh ®¹o C«ng ty lµ ®óng ®¾n, phï hîp víi kh¶ n¨ng, tr×nh ®é vµ hoµn c¶nh thùc tÕ cña C«ng ty. Sù t¨ng tr­ëng liªn tôc, bÒn v÷ng cña C«ng ty trong thêi gian qua ®· chøng m×nh tÝnh hiÖu qu¶ cña m« h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc ngµnh nghÒ nµy. N¨m 2004 vµ nöa ®Çu n¨m 2005 gi¸ c­íc vËn t¶i biÓn trong khu vùc t¨ng cao ®· t¹o thuËn lîi cho c«ng ty trong khai th¸c ®ît tµu biÓn cña m×nh, ®Æc biÖt ®Çu n¨m 2004 c«ng ty ®· tiÕp nhËn vµ ®­a vµo khai th¸c tµu Ngäc Hµ 3.780 DUT ®­îc Nhµ n­íc vµ tæng c«ng ty Hµng H¶i cho ®ãng míi b»ng nguån vèn vay ­u ®·i tõ quü hç trî ph¸t triÓn. - D­íi sù hç trî cña Tæng c«ng ty Hµng H¶i ViÖt Nam. Trong c¸c n¨m tõ 2000 ®Õn 2004 c«ng ty ®· liªn tôc ®Çu t­ ®­îc 05 tµu biÓn, trong ®ã mua 04 tµu ®· qua sö dông víi gi¸ c¶ phï hîp cã tÝnh n¨ng tr¹ng th¸i kü thuËt tèt vµ ®ãng míi mét chiÕc b»ng vèn vay ­u ®·i tõ quü hç trî ph¸t triÓn. Nh÷ng tµu biÓn nµy lµ ph­¬ng tiÖn kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty, lµ nguån thu vµ lîi nhuËn chÝnh cña c«ng ty. 4.2. VÒ doanh thu N¨m 2004 tæng doanh thu ®¹t 148.972 tû ®ång. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi ®¹t 2.400.000t/ng­êi. T¨ng 5,2% so víi n¨m 2003. Trong ®ã cã mét sè ®¬n vÞ do tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý, s¶n phÈm ®a d¹ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng, thùc hµnh tiÕt kiÖm toµn diÖn nªn cã thu nhËp b×nh qu©n kh¸ cao. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, lµm trßn nghÜa vô nép thuÕ víi ng©n s¸ch. - C¸c mÆt hµng qu¶n lý + C«ng t¸c tæ chøc lao ®éng ®æi míi doanh nghiÖp, s¾p xÕp lµ kiÖn toµn tæ chøc s¶n xuÊt tõ c«ng ty tíi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, thµnh lËp míi nh÷ng tæ chøc phï hîp víi yc s¶n xuÊt kinh doanh, s¸t nhËp nh÷ng ®¬n vÞ lµm ¨n thu lç. S¾p xÕp kiÖn toµn ®éi ngò c¸n bé phï hîp víi tæ chøc s¶n xuÊt, tiÕn hµnh bæ nhiÖm vµ lu©n chuyÓn c¸n bé tõ c«ng ty xuèng c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, b·i nhiÖm mét sè thµnh viªn cã biÓu hiÖn mÊt ®oµn kÕt x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn tr×nh tæng c«ng ty phª duyÖt vµ giao cho c¸c ®¬n vÞ triÓn khai thùc hiÖn, gi¶i quyÕt nµy bËc l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn thuéc v¨n phßng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo ph©n cÊp qu¶n lý, chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c t¸i b¶o hiÓm lao ®éng thÎ b¶o hiÓm y tÕ cho ng­êi lao ®éng. + C«ng t¸c khoa häc c«ng nghÖ. Trong n¨m ®· cã 120 ®Ò tµi, s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt víi tæng trÞ gi¸ lµm lîi kho¶ng 2,7 tû ®ång. + C«ng t¸c tµi chÝnh TÝch cùc thu ®ßi tiÒn c­íc ®Æc biÖt lµ chñ hµng lín, chñ hµng truyÒn thèng ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thanh to¸n vèn cho c¸c ®¬n vÞ. Tuy nhiªn, c¸c kho¶n nî khã ®ßi kÕt qu¶ ch­a cao, sè d­ nî cßn lín ¶nh h­ëng ®Õn vèn kinh doanh, tiÕp tôc vay vèn tõ c¸c quü tiÒn tÖ, huy ®éng vèn tõ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó cã vèn kinh doanh. Nh×n chung c¸c ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn nghiªm tóc vÒ chÕ ®é qu¶n lý vÒ chi tiªu tµi chÝnh, sö dông vèn vµ tµi s¶n hiÖn hµnh, tuy nhiªn trong thêi gian qua ë mét sè ®¬n vÞ thùc hÖn ch­a tèt viÖc sö dông nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n, vèn vay huy ®éng ®Ó ®Çu t­ tµi s¶n, thiÕt bÞ ë mét sè ®¬n vÞ cã biÓu hiÖn tiªu cùc vi ph¹m ph¸p luËt vÒ qu¶n lý tµi chÝnh. - C¸c mÆt c«ng t¸c t­ t­ëng, thi ®ua khen th­ëng vµ phong trµo v¨n ho¸ thÓ thao. Th­êng xuyªn quan t©m ®Õn c«ng t¸c chÝnh trÞ, t­ t­ëng qu¸n triÖt s©u s¾c c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. 4.3. Trong n¨m 2005 - VÒ s¶n xuÊt kinh doanh Tæng doanh thu ®¹t: 156.076 tû ®ång - C¸c mÆt vÒ qu¶n lý + C«ng t¸c tæ chøc lao ®éng C«ng ty x¾p xÕp cñng cè doanh nghiÖp ®­îc lµm tèt, tiÕn hµnh kiÖn toµn tæ chøc s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo m« h×nh ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ, më réng quy m« s¶n xuÊt, bæ sung thªm nhiÖm vô, ngµnh nghÒ kinh doanh, ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ nh­ thµnh lËp thªm c¸c trung t©m trùc thuéc. S¾p xÕp kiÖn toµn ®éi ngò c¸n bé phï hîp víi tæ chøc s¶n xuÊt ë c¸c ®¬n vÞ c¬ së. §· tiÕn hµnh x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn tr×nh tæng c«ng ty phª duyÖt. §Ó khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng vµ t­ duy s¸ng t¹o n¨m 2005 l·nh ®¹o c«ng ty ®· xuÊt tõng ®¬n vÞ thµnh viªn cïng xem xÐt t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ph©n tÝch x©y dùng môc tiªu, biÖn ph¸p ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch n¨m 2004 vµ nh÷ng n¨m kÕ tiÕp, theo c¸ch lµm nµy ®· t¹o ra b­íc chuyÓn míi trong nhËn thøc c¸ch lµm. C¸c ®¬n vÞ nhËn thøc ®óng ®¾n vai trß tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc phÊn ®Êu ®¹t s¶n l­îng doanh thu, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cao, gãp søc x©y dùng c«ng ty ngµy cµng lín m¹nh. + C«ng t¸c khoa häc c«ng nghÖ. N¨m 2005 cã 130 ®Ò tµi s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt tæng gi¸ trÞ lµm lîi kho¶n 2,896 tû ®ång. C¸c phong trµo thi ®ua lao ®éng s¸ng t¹o, ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt vµ hîp lý ho¸ s¶n xuÊt ®­îc ph¸t triÓn réng r·i, cã nhiÒu c«ng tr×nh ®­îc g¾n biÓn chµo mõng ®¹i héi c«ng ®oµn c¸c cÊp. + C«ng t¸c tµi chÝnh TÝch cùc thu ®ßi tiÒn c­íc, ®Æc biÖt lµ chñ hµng lín, chñ hµng truyÒn thèng nªn c¸c chñ hµng chuyÓn tr¶ t­¬ng ®èi ®Òu víi gi¸ trÞ t­¬ng øng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi thanh to¸n vèn cho c¸c ®¬n vÞ. §· lµm viÖc víi tæng c«ng ty xin b¶o l·nh víi c¸c quü tÝn dông ®­îc vay vèn ­u ®·i nh»m gi¶m bít khã kh¨n vÒ vèn vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. Trong ®iÒu kiÖn gi¸ vËt t­ t¨ng cao c¸c ®¬n vÞ ®· x©y dùng ph­¬ng ¸n chi tiªu hîp lý, phï hîp víi doanh thu cña ®¬n vÞ, do ®ã hÇu hÕt c¸c ®¬n vÞ t×nh h×nh tµi chÝnh æn ®Þnh, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i b¶o toµn ®­îc vèn ®Çu t­. III. Thùc tr¹ng ®Çu t­ s¶n xuÊt ë c«ng ty vËn t¶i BiÓn B¾c 1. Vèn vµ c¬ cÊu t¸i s¶n xuÊt ë c«ng ty 1.1. Vèn ®Çu t­ s¶n xuÊt ë C«ng ty Vèn ®Çu t­ s¶n xuÊt lµ 1 bé phËn quan träng trong tæng nguån vèn ®Çu t­ cña bÊt cø 1 doanh nghiÖp s¶n xuÊt nµo. Nã lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt, c¬ b¶n lµm t¨ng tiÒm lùc s¶n xuÊt kinh doanh cho doanh nghiÖp. Vèn ®Çu t­ s¶n xuÊt ë 1 c«ng ty vËn t¶i nh­ c«ng ty vËn t¶i BiÓn B¾c lµ t­¬ng ®èi lín vµ t¨ng m¹nh hµng n¨m. Nhê thÕ mµ tèc ®é ph¸t triÓn cña c«ng ty còng t¨ng lªn nhanh chãng. NhÊt lµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty chó träng ®Çu t­ trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt, nh»m n©ng cao chÊt l­îng vµ ph¸t triÓn. §Æc biÖt hiÖn nay c«ng ty ®ang ®Çu t­ vÒ viÖc mua tµu hµng 22. Sau khi ®· cã kÕt qu¶ thuª gi¸m ®Þnh cña c«ng ty W Allem Shipmanagement Ltd vÒ tµu Beaumont 22.05 DWT vµ ®· cã v¨n b¶n cña ng©n hµng ®Çu t­ ph¸t triÓn B¾c Hµ Néi ®ång ý tµi trî vèn ®Çu t­. VÒ huy ®éng vèn tõ c¸c nguån kh¸c - Phßng tµi vô chÞu tr¸ch nhiÖm huy ®éng vèn tõ CB CNV - Phßng vËn t¶i biÓn lµm viÖc víi c¸c chñ hµng øng tr­íc c­íc cña c¸c tµu biÓn. - Phßng kü thuËt vËt t­ xem l¹i kÕ ho¹ch ®Ó gi¶m nî tiÒn söa ch÷a c¸c tµu. 1.2. Lùa chän h×nh thøc ®Çu t­: Qua tham kh¶o thÞ tr­êng mua b¸n tµu biÓn cïng lo¹i trong thêi gian ®Çu t­ n¨m 2006 ®Õn nay, gi¸ dù kiÕn mua kho¶ng: 16.000.000 USD X¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­: TT ChØ tiªu USD 1 2 3 4 5 Gi¸ tµu ThuÕ nhËp khÈu (5% gi¸ tµu) Chi phÝ nhËn tµu LÖ phÝ tr­íc b¹ Dù phßng (10% gi¸ tµu) 16.000.000 800.000 80.000 26.000 1.600.000 Tæng céng 18.506.000 Quy ®æi ®ång USD sang ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ t¹m tÝnh: 1 USD = 16.015 VN§. Tæng møc ®Çu t­ theo VN§ lµ: 18.506.000 x 16.015 VND = 296.373.590.000 VND Ph­¬ng ¸n ­u tiªn: C«ng ty dù kiÕn ®Çu t­ tµu b»ng nguån vèn vay cña Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam tõ viÖc ph¸t hµnh phiÕu ChÝnh phñ, l·i suÊt 6,5% Ph­¬ng ¸n thø hai: Tr­êng hîp ch­a cã nguån vèn vay tõ viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cña chÝnh phñ, c«ng ty dù kiÕn vèn ®Çu t­ huy ®éng tõ nguån vèn vay c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, bao gåm: - Tæng sè vèn vay (70%): 12.954.200 USD - 30% tõ nguån tµu ThiÒn Quang, tù cã vµ kh¸c cña c«ng ty: 5.551.800 USD. - Thêi h¹n vay vèn: 12 n¨m - Thanh to¸n vèn mçi n¨m 4 kú (3 th¸ng/kú) - Thanh to¸n l·i vay vµo ngµy cuèi cïng hµng th¸ng. 2. C¬ cÊu nguån ®Çu t­ s¶n xuÊt C¬ cÊu vèn ®Çu t­ theo nguån vèn hay c¬ cÊu nguån vèn ®Çu t­ thÓ hiÖn quan hÖ tû lÖ gi÷a tõng lo¹i nguån vèn trong tæng vèn ®Çu t­ toµn x· héi hay nguån vèn ®Çu t­ cña doanh nghiÖp. Cïng víi sù gia t¨ng cña vèn ®Çu t­ x· héi, c¬ cÊu nguån vèn ngµy cµng ®a d¹ng h¬n, phong phó h¬n víi c¬ chÕ xo¸ bá dÇn bao cÊp trong ®Çu t­, phong phó h¬n víi c¬ chÕ xo¸ bá dÇn bao cÊp trong ®Çu t­, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vµ chÝnh s¸ch huy ®éng mäi nguån lùc cho ®Çu t­ ph¸t triÓn. Trong ph¹m vi mét doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc, mét c¬ cÊu nguån vèn hîp lý lµ c¬ cÊu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng huy ®éng tèi ®a mäi nguån lùc trong vµ ngoµi doanh nghiÖp cho ®Çu t­ ph¸t triÓn, ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sö dông hiÖu qu¶ mäi nguån vèn ®Çu t­ lµ c¬ cÊu thay ®æi theo h­íng gi¶m dÇn tû träng cña nguån vèn ®Çu t­ tõ ng©n s¸ch, t¨ng tû träng vèn tÝn dông ­u ®·i, nguån vèn cña doanh nghiÖp. 3. T×nh h×nh ®Çu t­ s¶n xuÊt theo thÞ tr­êng vµ c¬ cÊu kü thuËt 3.1. ThÞ tr­êng hµng ho¸ Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn æn ®Þnh víi tû lÖ t¨ng tr­ëng cao, l­îng hµng ho¸ l­u th«ng néi ®Þa ngµy mét t¨ng nh­ than, xim¨ng, clinker, s¾t, thÐp, ph©n bãn… hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ngµy mét t¨ng nhanh. C¸c lo¹i hµng ho¸ ViÖt Nam cã thÓ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, ®ã lµ: g¹o, cµ phª, tiªu vµ h¹t ®iÒu, c¸c lo¹i hµng n«ng s¶n kh¸c, dÇu th«, khÝ ®èt, than, c¸t, cao su, h¶i s¶n ®«ng l¹nh… §èi víi hµng nhËp khÈu lín nhÊt lµ dÇu s¶n phÈm, ph©n bãn, s¾t thÐp ë d¹ng nguyªn liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ… ThÞ phÇn vËn t¶i cña ®éi tµu ViÖt Nam ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i hµng ho¸ lu©n chuyÓn b»ng ®­êng biÓn míi chØ chiÕm kho¶ng 15%. C¸c n­íc trong khu vùc chñ yÕu lµ Indonexia vµ Phipines vÉn lµ hai n­íc chñ yÕu nhËp g¹o cña ViÖt Nam vµ Th¸i Lan do cù ly vËn chuyÓn gåm. Th¸i Lan lµ n­íc cã khèi l­îng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu lín nh­ xuÊt g¹o, ®­êng, s¾n, ng«, vËt liÖu x©y dùng vµ nhËp khÈu chñ yÕu lµ ph©n bãn, dÇu s¶n phÈm… Trong khi ®ã ®éi tµu biÓn cña Th¸i Lan ch­a ®ñ m¹nh, tuæi tµu trªn 15 ®Õn 25 n¨m kh¸ nhiÒu. V× vËy thÞ tr­êng bªn ngoµi ®èi víi tµu chë hµng kh« vÉn cßn chç vµ c¬ héi ®Ó ®éi tµu ViÖt Nam tham gia chia sÎ trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn hµng xuÊt nhËp khÈu cña ®Êt n­íc. §ång thêi, trong nh÷ng n¨m qua viÖc ®Èy m¹nh ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ®· mang l¹i kÕt qu¶ lín cô thÓ lµ s¶n l­îng l­¬ng thùc kh«ng ngõng gia t¨ng, kh«ng nh÷ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc mµ cßn d­ thõa ®Ó xuÊt khÈu, thu vÒ mét l­îng ngo¹i tÖ rÊt lín cho ®Êt n­íc. N¨m 2004, ViÖt Nam ®· xuÊt khÈu kho¶ng 19,5 triÖu tÊn dÇu th«, 4 triÖu tÊn g¹o Indonesia, Philipines, Ch©u Phi, Trung §«ng… vµ theo dù b¸o, khèi l­îng g¹o xuÊt khÈu trong t­¬ng lai sÏ cßn t¨ng cao n÷a. Trong khi ®ã, ®éi tµu hµng kh« cña n­íc ta víi sè l­îng kh¸ khiªm tèn vµ tuæi ®êi b×nh qu©n trªn 15 tuæi sÏ kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc. V× vËy, ®Ó kÞp thêi phôc vô cho nhu cÇu xuÊt nhËp khÈu cña ®Êt n­íc hiÖn nay vµ trong t­¬ng lai, cÇn ph¶i ®Çu t­ trÎ ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®éi tµu ngµy. 3.2. C¬ cÊu kü thuËt cña tµu ThÞ tr­êng tµu cì 22.000 DWT phï hîp víi ®iÒu kiÖn khai th¸c l«, nh÷ng l« hµng kho¶ng 18.000 - 21.000T nh­ hµng bao, kiÖn, s¾t thÐp, quÆng t¹i thÞ tr­êng ch©u ¸, ®Æc biÖt trªn c¸c tuyÕn §«ng Nam ¸ vµ §«ng B¾c ¸. V× vËy, viÖc ®Çu t­ c¸c tµu cã träng t¶i kho¶ng 22.000 DWT theo tiªu chuÈn quèc tÕ kÕt hîp víi n¨ng lùc qu¶n lý khai th¸c hiÖn nay cña C«ng ty vËn t¶i BiÓn B¾c vµ ®éi ngò sü quan thuyÒn viªn cã chÊt l­îng, chi phÝ lao ®éng hîp lý th× c«ng ty cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh thÞ tr­êng cho m×nh. Qua nghiªn cøu thÞ tr­êng tµu hµng råi vµ kh¶ n¨ng khai th¸c cña c«ng ty, C«ng ty vËn t¶i BiÓn B¾c x©y dùng dù ¸n kh¶ thi ®Çu t­ tµu hµng lín träng t¶i tõ 22.000 DWT ®Ó phï hîp víi nhu cÇu vËn t¶i c¸c tuyÕn khai th¸c xa vµ khu vùc. Sau khi nghiªn cøu, so s¸nh thÞ tr­êng mua b¸n tµu quèc tÕ ®èi víi c¸c lo¹i tµu cã tÝnh n¨ng kü thuËt t­¬ng tù kÕt hîp xem xÐt tµu BEAUMONT ®ãng n¨m 1995 t¹i NhËt B¶n, C«ng ty vËn t¶i BiÓn B¾c nhËn thÊy viÖc ®Çu t­ tµu cã thÓ lùa chän ®­îc v× cã lý do sau: - Gi¸ ®Çu t­ chÊp nhËn ®­îc - Tuæi tµu phï hîp víi quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ ®¨ng ký tµu biÓn. - Phï hîp víi kh¶ n¨ng khai th¸c hiÖn nay cña C«ng ty. 3.2.1. §Æc tr­ng cña tµu - KÝch th­íc tµu: tµu ho¶ cã kÝch th­íc phï hîp víi träng t¶i cho c¸c lo¹i hµng ho¸ chuyªn chë. - Lo¹i hµng chuyªn chë: gåm c¸c lo¹i hµng ho¸ sau: + Hµng h¹t rêi vµ ®ãng bao. + Hµng than, ph©n bãn + Hµng thÐp thái, thÐp cuén. - Träng t¶i tµu vµ dung tÝch tµu: 22.000 DWT 3.2.2. Vïng ho¹t ®éng - Tµu ho¹t ®éng trong c¸c vïng biÓn: Ch©u ¢u, Ch©u Mü, Ch©u ¸, Ch©u Phi. - Tµu ®­îc thiÕt kÕ víi cÊp kh«ng h¹n chÕ. 3.2.3. C¸c th«ng sè kü thuËt - Tªn tµu: BEAUMONT - Lo¹i tµu: Tµu chë hµng rêi - N¬i ®ãng: NhËt B¶n - N¨m ®ãng: 5/1995 - Träng t¶i: 22 DWT - Dung tÝch ®¨ng ký: GRT: 13.695 tÊn NRT: 7.737 tÊn - ThiÕt bÞ lµm hµng: 4 cÈu x 30 tÊn - HÇm hµng/n¾p hÇm hµng: 4/4 - MiÖng hÇm hµng: MiÖng hÇm hµng lo¹i thuû lùc gÊp. - Dung tÝch hÇm hµng Grain/Bale (m3): 29.517/28.533 - Tèc ®é khai th¸c: 14 h¶i lý/giê - CÊp tµu: Kh«ng h¹n chÕ - LOA: 157,6M - LBP: 148M - Bmax: 25M - Mín n­íc: 9.11 M - M¸y chÝnh: Misubish 6UEC45LA C«ng suÊt 6.458BHP t¹i vßng tua 158 vßng/phót. - M¸u ®Ìn: 2 x YANMAR M20L - E, 480 KW - Tiªu thô nhiªn liÖu: 20 R FO/ngµy vµ 2 T Do/ngµy khi lµm l¸ng 1,5 T Do/ngµy khi ch¹y, chê. IV. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Çu t­ s¶n xuÊt ë C«ng ty vËn t¶i BiÓn B¾c C¨n cø t×nh h×nh kinh doanh tµu hµng, råi trªn thÕ giíi vµ thùc tÕ kinh doanh tµu hµng rêi á ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty vËn t¶i BiÓn B¾c dù kiÕn sÏ khai th¸c tµu hµng 22.051 DWT trong vßng 14 n¨m vµ theo 2 ph­¬ng ¸n sau: 1. Ph­¬ng ¸n cho thuª ®Þnh h¹n 1.1. Doanh thu cña tµu trong 1 n¨m * Thêi gian khai th¸c tµu trong n¨m: - §èi víi n¨m chØ söa ch÷a th­êng xuyªn: 330 ngµy - §èi víi n¨m lªn ®µ kiÓm tra ®Æc biÖt: 320 ngµy * Dù kiÕn gi¸ cho thuª tµu ®Þnh h¹n:216,2 triÖu ®/ngµy Doanh thu cña tµu trong n¨m lµ: 216,2 triÖu ®ång/ngµy x 330 ngµy = 71.346,8 triÖu ®ång. 1.2. C¸c chi phÝ kh¸c 1.2.1. KhÊu hao hµng n¨m Møc khÊu hao hµng n¨m ®­îc trÝch ®Õn trªn tæng gi¸ trÞ tµu, trong dù ¸n nµy, tµu ®­îc tÝnh khÊu hao 12 n¨m. Møc khÊu hao hµng n¨m lµ: 296.373.59 triÖu ®ång: 12 n¨m » 24.698 triÖu ®/n¨m Gi¸ s¾t vôn cña lo¹i tµu nµy dù kiÕn lµ 130 USD/tÊn (b¸n ë n­íc ngoµi), tù träng cña tµu kho¶ng 7.737 tÊn, nh­ vËy gi¸ trÞ cña tµu khi b¸n s¾t vôn lµ: 7.737 x 130 USD = 1.005.810 USD » 16.108 triÖu ®ång 1.2.2. Chi phÝ cho thuyÒn viªn hµng n¨m §Þnh biªn sü quan thuyÒn viªn: Dù kiÕn 26 ng­êi, trong ®ã: + ThuyÒn tr­ëng: 01 + Thuû thñ tr­ëng: 01 + ThuyÒn phã 2: 01 + Thuû thñ:04 + ThuyÒn phã 3: 01 + Thî c¶: 01 + M¸y tr­ëng 3: 01 + §iÖn tr­ëng: 01 + M¸y 2: 01 + BÕp tr­ëng: 01 + M¸y 3: 01 + Phôc vô: 01 + M¸y 4: 01 + VT§: 01 + Thî m¸y:04 + Thùc tËp thuû thñ: 03 + Thùc tËp thî m¸y: 01 Chi phÝ tiÒn l­¬ng 1 n¨m cho 26 thuyÒn viªn dù kiÕn nh­ sau: - L­¬ng vµ phô cÊp ®i biÓn: 3.800 triÖu ®ång - BHXH, BHYT, KPC§: 65 triÖu ®ång - Phô cÊp ®i n­íc ngoµi (4 USD/ng­êi/th¸ng) 26 ng­êi x 4 USD/ngµy/th¸ng x 12 th¸ng x 16 ngh×n = 20 triÖu ®ång Tæng céng chi phÝ thuyÒn viªn hµng n¨m lµ: 3.885 triÖu ®ång. 1.2.3. Chi phÝ söa ch÷a, lªn ®µ, phôc tïng: - Trong 14 n¨m khai th¸c, tµu sÏ lªn ®µ gi¸m ®Þnh ®Æc biÖt 5 n¨m/lÇn, chi phÝ söa ch÷a vµ vËt t­ dù kiÕn mçi lÇn: 12.500 triÖu ®ång/lÇn. - §èi víi c¸c n¨m chØ söa ch÷a th­êng xuyªn, chi phÝ söa ch÷a dù kiÕn lµ: 2.500 triÖu ®ång/n¨m. - Chi phÝ phô tïng vËt t­ hµng n¨m dù kiÕn lµ: 3.000 triÖu ®ång/n¨m 1.2.4. Chi phÝ dÇu nhên 12.000 T/n¨m x 250 ngh×n ®ång/T = 2.500 triÖu ®ång 1.2.5. Chi phÝ b¶o hiÓm hµng n¨m - B¶o hiÓm P vµ I: GRT x tû lÖ b¶o hiÓm (9 USD/GRT) 13.695 x 9 USD x 16,015 ngh×n 1.115 triÖu ®ång - B¶o hiÓm th©n vá tµu: Gi¸ trÞ tµu x 0,9% 296.373,59 x 0,9% = 2.665 triÖu ®ång - B¶o hiÓm tai n¹n thuyÒn viªn (96.000®/ng­êi/n¨m) 26 ngµy x 56 ngh×n = 1,456 triÖu ®ång - B¶o hiÓm tai n¹n con ng­êi (29 $ /ng­êi/n¨m) 26 ng x 29 USD x 16,015 ngh×n = 12 triÖu ®ång Tæng céng chi phÝ b¶o hiÓm hµng n¨m lµ: 3.784 triÖu ®ång. 1.2.6. Chi phÝ qu¶n lý (2% doanh thu): 71.346,8 triÖu ®ång x 2% = 1.427 triÖu ®ång/n¨m. Tæng hîp chi phÝ khai th¸c n¨m ®Çu ®èi víi ph­¬ng ¸n cho thuª tµu ®Þnh h¹n nh­ sau: §¬n vÞ: triÖu ®ång TT C¸c lo¹i chi phÝ Sè tiÒn 1 KhÊu hao c¬ b¶n (12 n¨m 24.698 2 L­¬ng, phô cÊp, BHXH, YT, C§ 3.885 3 TrÝch KH S/C lín hµng n¨m (5 n¨m s/c 1 lÇn) 2.500 4 Söa ch÷a th­êng xuyªn 2.500 5 Phô tïng vËt t­ 3000 6 DÇu nhên (12.000T) 2.500 7 Chi phÝ b¶o hiÓm hµng n¨m 3.794 8 Chi phÝ qu¶n lý (2% doanh thu) 1.427 9 Vèn vay 7,5%/n¨m- ngo¹i tÖ (nh­ b¶ng tÝnh) 20.457 Tæng céng 64.760 2. Ph­¬ng ¸n tù khai th¸c Chë s¾t thÐp, ph©n bãn tõ Hµn Quèc, NhËt B¶n ®i khu vùc Indonesia, sau ®ã lÊy hµng quÆng, than, gç tõ Indonesia ®i Hµn Quèc, NhËt B¶n. L­îng hµng vËn chuyÓn: 21.000 DWT - C­íc vËn chuyÓn tõ Hµn Quèc/NhËt ®i Indonesia: 18 USD/MT - C­íc vËn chuyÓn tõ Indonexia ®i Hµn Quèc/NhËt: 13 USD/MT 2.1. Thêi gian chuyÕn ®i 2.1.1. Thêi gian khai th¸c tµu trong n¨m: §èi víi n¨m chØ söa ch÷a th­êng xuyªn: 335 ngµy §èi víi n¨m lªn ®µ kiÓm tra ®Æc biÖt: 325 ngµy 2.1.2. Thêi gian 1 chuyÕn ®i khÐp kÝn: * ChuyÕn tõ Hµn Quèc/NhËt ®i Indonesia: 17 ngµy, trong ®ã: - Dallast: 1 ngµy - Dì hµng: 4 ngµy - XÕp hµng: 3 ngµy - Chê: 1 ngµy - Ch¹y: 8 ngµy * ChuyÕn tõ Indonesia ®i Hµn Quèc/NhËt: 17 ngµy trong ®ã: - Ballast: 1 ngµy - Dì hµng: 3 ngµy - XÕp hµng: 4 ngµy - Chê: 1 ngµy - Ch¹y: 8 ngµy Tæng thêi gian cho mét chuyÕn ®i khÐp kÝn lµ: 17 + 17 = 34 ngµy, trong ®ã: - Thêi gian ch¹y: 18 ngµy - Thêi gian lµm hµng: 14 ngµy - Thêi gian chê ®îi: 2 ngµy 2.1.3. Sè chuyÕn vËn chuyÓn trung b×nh trong n¨m lµ: * §èi víi n¨m chØ söa ch÷a th­êng xuyªn: 335 ngµy : 34 ngµy = 9,8 chuyÕn - Thêi gian ch¹y trong n¨m: 18 ngµy/chuyÕn x 9,8 chuyÕn = 177 ngµy - Thêi gian lµm hµng: 14 ngµy/chuyÕn x 9,8 chuyÕn = 138 ngµy - Thêi gian chê ®îi: 2 ngµy/ chuyÕn x 9,8 chuyÕn = 20 ngµy * §èi víi n¨m lªn ®µ kiÓm tra ®Æc biÖt: 325 ngµy 325 ngµy : 34 ngµy = 9,5 chuyÕn - Thêi gian ch¹y trong n¨m: 18 ngµy/chuyÕn x 9,5 chuyÕn = 171 ngµy - Thêi gian lµm hµng: 14 ngµy/chuyÕn x 9,5 chuyÕn = 134 ngµy - Thêi gian chê ®îi: 2 ngµy/chuyÕn x 9,5 chuyÕn = 19 ngµy. 2.2. Doanh thu cña tµu trong 1 n¨m: - Doanh thu cña 1 chuyÕn khÐp kÝn lµ: (18 USD/T + 13 USD/T) x 21.000T = 651.000 USD » 10.426 tr ®ång - §èi víi n¨m söa ch÷a th­êng xuyªn: Doanh thu trong n¨m lµ: 9,8 x 10.426 triÖu ®ång = 102.172 triÖu ®ång - §èi víi n¨m lªn ®µ kiÓm tra ®Æc biÖt: Doanh thu trong n¨m lµ: 9,5 x 10.426 triÖu ®ång = 99.045 triÖu ®ång 2.3. Chi phÝ khai th¸c 2.3.1. Chi phÝ cho thuyÒn viªn hµng n¨m §Þnh biªn sü quan thuyÒn viªn: dù kiÕn 26 ng­êi C¸c chøc danh ®i tµu, tiÒn l­¬ng gièng víi ph­¬ng ¸n cho thuª ®Þnh h¹n. Tæng céng chi phÝ thuyÒn viªn hµng n¨m lµ: 3.885 triÖu ®ång 2.3.2. Chi phÝ b¶o hiÓm hµng n¨m Chi phÝ b¶o hiÓm còng gièng nh­ ph­¬ng ¸n cho thuª ®Þnh h¹n. Tæng céng chi phÝ b¶o hiÓm hµng n¨m lµ: 3.794 triÖu ®ång 2.3.3. Chi phÝ nhiªn liÖu: * §èi víi n¨m söa ch÷a th­êng xuyªn - FO: 177 ngµy x 20T/ngµy x 360 USD/T x 0,016015 = 20.410 triÖu ®ång - DO: Ch¹y, söa ch÷a, chê: (177 + 30 + 20) x 1,5T x 560 USD/T x 0,016015 = 3.054 triÖu ®ång + Lµm hµng: 138 ngµy x 2T/ngµy x 560 USD/T x 0,016015 = 2.475 triÖu ®ång * §èi víi n¨m lªn ®µ, kiÓm tra ®Æc biÖt: - FO: 171 ngµy x 20T/ngµy x 360 USD/T x 0,016015 = 19.718 triÖu ®ång. -DO: ch¹y, söa ch÷a, chê: (171 + 40 + 20) x 1,5T x 560 USD/T x 0,016015 = 3.121 triÖu ®ång + Lµm hµng 134 ngµy x 2T/ngµy x 560 USD/T x 0,016015 = 2.386 triÖu ®ång 2.3.4. Chi phÝ dÇu nhên: Chi phÝ dÇu nhê = Møc tiªu thô dÇu nhên x ®¬n gi¸ dÇu nhê M¸y chÝnh: DÇu xi lanh: 250 lÝt/ngµy; 1,5 USD/lÝt DÇu c¸cte: 47 lÝt/ngµy; 1,2 USD /lÝt M¸y ®Ìn: 31 lÝt/ngµy x 1,2 USD/lÝt x 0,016015 = 0,5958 triÖu ®ång * §èi víi n¨m söa ch÷a th­êng xuyªn, chi phÝ dÇu nhên lµ: [(250 x 1,5) + (47 x 1,2) + (31 x 1,2)] x 335 ngµy x 0,016015 = 2.914 triÖu ®ång * §èi víi n¨m lªn ®µ kiÓm tra ®Æc biÖt, chi phÝ dÇu nhên lµ: [(250 + 1,5) + (47 x 1,2) + (31 x 1,2)] x 325 ngµy x 0,016015 = 2.827 triÖu ®ång. 2.3.5. Chi phÝ söa ch÷a, lªn ®µ phô tïng: - Trong 14 n¨m khai th¸c, tµu sÏ lªn ®µ gi¸m ®Þnh ®Æc biÖt 5 n¨m/lÇn, chi phÝ söa ch÷a vµ vËt t­ dù kiÕn mçi lÇn: 12.500 triÖu ®ång/lÇn. - §èi víi c¸c n¨m chØ söa ch÷a th­êng xuyªn, chi phÝ söa ch÷a dù kiÕn lµ: 2000 triÖu ®ång/n¨m. - Chi phÝ phô tïng vËt t­ hµng n¨m dù kiÕn lµ: 2000 triÖu ®ång/n¨m. 2.3.6. Chi phÝ n­íc ngät: - ThuyÒn viªn: 0,5 T/ngµy/ng­êi x 26 ng­êi = 13 T - M¸y mãc, thiÕt bÞ trªn tµu: 5T/ngµy - Gi¸ mua n­íc ngät t¹i n­íc ngoµi: 80.000 ®/T Chi phÝ n­íc ngät trªn tµu lµ: 18T/ngµy x 365 ngµy x 0,8 triÖu ®ång/T = 5.256 triÖu ®ång 2.3.7. §¹i lý phÝ ®Çu bÕn 36.000 USD/chuyÕn khÐp kÝn » 5.690 triÖu ®ång/n¨m 2.3.8. PhÝ m«i giíi hoa hång (3 % DT): - §èi víi n¨m söa ch÷a th­êng xuyªn 102.172 triÖu ®ång x 3% = 49 triÖu ®ång - §èi víi n¨m lªn ®µ kiÓm tra ®Æc biÖt: 99.045 triÖu ®ång x 3% = 48 triÖu ®ång 2.3.9. Qu¶n lý phÝ (2% DT) - §èi víi n¨m söa ch÷a th­êng xuyªn 102.172 triÖu ®ång x 2% = 2.043 triÖu ®ång - §èi víi n¨m lªn ®µ kiÓm tra ®Æc biÖt: 99.045 triÖu ®ång x 2% = 1.981 triÖu ®ång B¶ng tæng hîp chi phÝ cho 1 n¨m khai th¸c nh­ sau: §¬n vÞ: triÖu ®ång TT ChØ tiªu Sè tiÒn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 KHCB (12 n¨m) L­¬ng, phô cÊp ®i biÓn, BHXH…(26 TV) TrÝch Kh söa ch÷a lín (5 n¨m s.c 1 lÇn) Söa ch÷a th­êng xuyªn Phô tïng vËt t­ Nhiªn liÖu FO: 20T x 177 ngµy x 560 USD/T DO:-ch¹y 1,5T x (197+30) ngµy x560 USD/T - Lµm hµng: 2T x 138 ngµy x 565 USD/T DÇu nhên N­íc ngät 18T/ngµy x 365 ngµy Chi phÝ b¶o hiÓm hµng n¨m Vèn vay 7,5 % n¨m - ng.tÖ §¹i lý phÝ (36.000 USD/chuyÕn khÐp kÝn) PhÝ m«i giíi, hoa hång (3% doanh thu) Qu¶n lý phÝ (2% doanh thu) 24.698 3.885 2.500 2.500 3.000 25.939 20.410 3.054 2.475 2.914 5.256 3.794 20.457 5.650 49 2.043 Tæng céng 100.643 HiÖu qu¶ kinh doanh, nguån tr¶ nî vµ c©n b»ng kh¶ n¨ng tr¶ nî, tæng hîp c¸c chØ tiªu NPV, IRR, BCR vµ thêi gian hoµn vèn t­¬ng øng c¸c ph­¬ng ¸n tÝnh khÊu hao ®­îc nªu t¹i c¸c b¶ng ®Ýnh kÌm d­íi ®©y. 3. HiÖu qu¶ ®Çu t­ KÕt qu¶ tÝnh to¸n trong dù ¸n cho 2 ph­¬ng ¸n: tù khai th¸c vµ cho thuª ®Þnh h¹n cho thÊy, c¸c chØ tiªu tµi chÝnh NPV, IRR, BCR, thêi gian hoµn vèn ®Çu t­ ®Òu ®¶m b¶o nh­ vËy dù ¸n cã hiÖu qu¶ kinh tÕ tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî vay vèn tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn cña Nhµ n­íc trong thêi gian quy ®Þnh. HiÖu qu¶ cô thÓ cña hai ph­¬ng ¸n trªn ®Òu tèt nªn dï thÞ tr­êng c­íc vËn t¶i hay c­íc cho thuª tµu cã biÕn ®éng th× c¶ hai ph­¬ng ¸n tÝnh to¸n ®Òu cã thÓ khai th¸c tµu hiÖu qu¶ thÓ hiÖn qua b¶ng sau ®©y: TT ChØ tiªu Ph­¬ng ¸n cho thuª ®Þnh h¹n Ph­¬ng ¸n cho thuª khai th¸c 1 2 3 4 Gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng - VPV Tû suÊt néi hoµn - IRR Thêi gian hoµn vèn HÖ sè sinh lêi - BCR 126.255.000.000 16,28% 8 n¨m 9 th¸ng 1,24 96.857.000.000 14,21% 10 n¨m 6 th¸ng 1,12 PhÇn II mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­ s¶n xuÊt ë c«ng ty vËn t¶i biÓn b¾c I. Mét sè kiÕn nghÞ Qua c¸c ph©n tÝch tÝnh to¸n nªu trªn, cã thÓ thÊy rÊt râ rµng viÖc ®Çu t­ tµu hµng 22.056 DWT cña c«ng ty vËn t¶i BiÓn B¾c ®¶m b¶o cã hiÖu qu¶, thêi gian hoµn vèn vµ cã l·i kho¶ng 10 n¨m. Ngoµi ra, dù ¸n ®Çu t­ 22.056 DWT mang tÝnh kh¶ thi dùa trªn c¬ së: - Phï hîp víi c¸c NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cã liªn quan. - §¸p øng cho nhu cÇu vËn t¶i néi ®Þa, vËn t¶i trong khu vùc ngµy mét cao. - C«ng ty vËn t¶i BiÓn B¾c cã kinh nghiÖm qu¶n lý, khai th¸c tµu ®¸p øng nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, dÇn t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng vËn t¶i néi ®Þa vµ trong khu vùc - C¸n bé kü thuËt vµ c¸n bé qu¶n lý C«ng ty vËn t¶i BiÓn B¾c cã ®ñ tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖu qu¶ ®¹t ®­îc sau ®Çu t­: - VÒ mÆt kinh tÕ: Tµu ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng sÏ gãp phÇn quan träng vµo sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña c«ng ty. Doanh thu mçi n¨m t¨ng kho¶ng h¬n 70 tû ®ång, nép ng©n s¸ch hµng tr¨m triÖu ®ång/ n¨m, më réng vµ t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty, ph©n bæ thªm ®­îc qu¶n lý phÝ cña c«ng ty, gãp phÇn vµo sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. - VÒ mÆt x· héi: gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, æn ®Þnh vµ n©ng cao ®êi sèng cho CBCNV cña C«ng ty vËn t¶i BiÓn B¾c - VÒ mÆt ph¸t triÓn chung: viÖc ®Çu t­ thªm 1 tµu hµng 22.056 DWT, 11 tuæi sÏ thùc hiÖn ®­îc viÖc c¬ cÊu l¹i ®éi tµu cña c«ng ty theo h­íng trÎ ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. §Çu t­ thªm tµu míi Ï lµm t¨ng tr­ëng träng t¶i ®éi tµu cña c«ng ty, gãp phÇn ph¸t triÓn chung cña toµn tæng c«ng ty còng nh­ ngµnh Hµng h¶i ViÖt Nam. II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu tõ s¶n xuÊt ë C«ng ty vËn t¶i BiÓn B¾c 1. Gi¶i ph¸p vÒ vèn: VÒ thu hót vèn: ®Çu t­ s¶n xuÊt cÇn 1 khèi l­îng vèn lín, l¹i n»m khe ®äng l©u, viÖc thiÕu vèn ®Õn chËm hoµn thµnh c¸c dù ¸n vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt v× thÕ ®Ó chñ ®éng trong ho¹t ®éng ®Çu t­ s¶n xuÊt ®em l¹i hiÖu qu¶ cao viÖc chñ ®éng vèn ®Çu t­ lµ rÊt quan träng. §èi víi vèn chñ së h÷u: ®Çu t­ s¶n xuÊt lµ ®Ó t¹o ra tµi s¶n cè ®Þnh n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh tèt cã doanh thu, lîi nhuËn cao vµ víi lîi nhuËn nµy sÏ bæ sung vµo nguån vèn ®Ó tiÕp tôc ®Çu t­ chÝnh v× thÕ ®Ó gia t¨ng nguån vèn chñ së h÷u th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i cã hiÖu qu¶. Muèn vËy c«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn 1 sè gi¶i ph¸p: Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ trong s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ trong ®Çu t­, x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ s¸t víi thùc tÕ, bëi v× kÕ ho¹ch lµ kim chØ nam cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp, chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh ®óng ®¾n lµm c¬ së cho viÖc triÓn khai thùc hiÖn , ®ång thêi kÕ ho¹ch còng lµ c«ng cô gióp cho l·nh ®¹o c«ng ty ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao. Muèn t¨ng vèn chñ së h÷u tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, thùc hiÖn hµnh tiÕt kiÖm, ¸p dông khoa häc tiÕn bé kü thuËt ®Ó lµm gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng lîi nhuËn cho tæng c«ng ty. §Èy nhanh tèc ®é thu håi vèn cña c¸c dù ¸n ®Çu t­. §ång thêi ®Èy nhanh viÖc cæ phÇn ho¸ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. Vèn tÝn dông: Nguån vèn tÝn dông hiÖn ®ang chiÕm phÇn lín trong tæng nguån vèn ®Çu t­ cña tæng c«ng ty, lµ bé phËn quan träng nhÊt trong c¬ cÊu nguån vèn ®Çu t­, bÊt cø 1 tÝn hiÖu nµo tõ nguån vèn nµy còng sÏ t¸c ®éng lín ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­ cña c«ng ty v× thÕ c«ng ty cÇn ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch vay vèn cô thÓ vµ chÝnh x¸c vÒ khèi l­îng vay cÇn thiÕt. §èi víi c¸c dù ¸n vay vèn cÇn tÝnh to¸n kü chi phÝ vµ hiÖu qu¶ dù ¸n, ®¸nh gi¸ ph­¬ng ¸n ho¹t ®éng, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thu håi vµ tr¶ nî. C«ng ty cÇn tranh thñ nguån vèn tÝn dông ­u ®·i cña Nhµ n­íc cho c¸c dù ¸n cã lîi Ých kinh tÕ x· héi cao, viÖc t¨ng nguån vèn tÝn dông ­u ®·i sÏ gi¶m bít phÇn nµo chi phÝ vÒ vèn, muèn vËy cÇn ®Èy nhanh vµ n©ng cao chÊt l­îng viÖc lËp c¸c b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi. ChÊp hµnh nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh cña ng©n hµng khi vay vèn ®Æc biÖt lµ vÒ thêi h¹n thanh to¸n l·i vay vµ gèc, t¹o uy tÝn víi c¸c ng©n hµng, duy tr× mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi. Bªn c¹nh ®ã cÇn ph¶i lu«n ®Ò cao uy tÝn trªn thÞ tr­êng th«ng qua viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi ra viÖc huy ®éng vèn tõ chÝnh c¸n bé c«ng nh©n viªn trong néi bé c«ng ty còng lµ mét gi¶i ph¸p, nã mét mÆt bæ sung thªm vµo nguån vèn, mÆt kh¸c g¾n bã c¸n bé c«ng nh©n viªn víi c«ng ty, n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña mçi ng­êi lao ®éng víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty. Víi viÖc ®a d¹ng ho¸ nguån vèn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c ®Çu t­ ë c«ng ty. Víi l­îng vèn ®ñ vµ cung cÊp kÞp thêi, sÏ t¹o ®iÒu kiÖn khai th¸c c¸c c¬ héi míi, n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­. VÒ sö dông vèn: sö dông tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ nguån vèn ®Çu t­ còng lµ 1 c¸ch ®Ó t¹o thªm vèn. C«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch tËp hîp nhu cÇu sö dông vËt t­, kim khÝ, m¸y mãc, phô tïng thay thÕ cho viÖc ®ãng míi còng nh­ söa ch÷a c¸c ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ vËn t¶i. Trong t×nh tr¹ng gi¸ cña cña c¸c laäi kim khÝ lu«n lu«n biÕn ®éng nh­ hiÖn nay th× viÖc tÝnh to¸n mua vµ dù tr÷ ph¶i ®­îc c©n nh¾c kü. 2. X©y dùng c¸c chñ tr­¬ng, kÕ ho¹ch ®Çu t­ hîp lý ®Ó ho¹t ®éng ®Çu t­ ®i ®óng h­íng vµ hiÖu qu¶ h¬n. KÕ ho¹ch ®Çu t­ lµ kh©u kÕ tiÕp vµ cô thÓ ho¸ néi dung ®Þnh h­íng cña chiÕn l­îc vµ quy ho¹ch ®Çu t­ s¶n xuÊt, lµ qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh môc tiªu cña ho¹t ®éng ®Çu t­ s¶n xuÊt vµ ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p tèt nhÊt ®Ó ®¹t môc tiªu ®ã víi hiÖu qu¶ cao. KÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng huy ®éng vèn. KÕ ho¹ch ®Çu t­ cho phÐp phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c bé phËn ngµnh, c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ còng nh­ cña doanh nghiÖp, mét kÕ ho¹ch ®Çu t­ hîp lý cã t¸c dông gi¶m bít nh÷ng thÊt tho¸t vµ ®Çu t­ l·ng phÝ. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­ s¶n xuÊt cÇn ®æi míi n©ng cÊp chÊt l­îng cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t­ s¶n xuÊt. C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ ®Çu t­ ph¶i qu¸n triÖt nh÷ng nguyªn t¾c chñ yÕu sau: KÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¶i dùa vµo quy ho¹ch, chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña quèc gia, cña ngµnh CTVT, cña c«ng ty, c¸c chiÕn l­îc, quy ho¹ch ph¸t triÓn lµ c¬ së khoa häc ®Ó lËp kÕ ho¹ch ®Çu t­ trong ph¹m vi nÒn kinh tÕ còng nh­ cña ngµnh, cña c«ng ty. KÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¶i xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh cung, cÇu cña thÞ tr­êng. TÝn hiÖu thÞ tr­êng cho biÕt nªn ®Çu t­ c¸i g×, bao nhiªn vèn, ®Çu t­ khi nµo. Trªn c¬ së nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó quyÕt ®Þnh ph­¬ng h­íng ®Çu t­ míi n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Çu t­. Coi träng c«ng t¸c dù b¸o khi lËp kÕ ho¹ch ®Çu t­ trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Dù b¸o lµ c«ng cô ®Ó kÕ ho¹ch. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, kÕ ho¹ch ®Þnh h­íng gi÷ vÞ trÝ rÊt quan träng nªn cÇn ph¶i ph¸t huy hiÖu qu¶ c«ng t¸c dù b¸o c¶ trong ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, dù b¸o cung, cÇu s¶n phÈm, dù b¸o vèn vµ nguån vèn ®Çu t­, dù b¸o t×nh h×nh ®Çu t­ c¸c chñ thÓ. 3. C¸c gi¶i ph¸p thÞ tr­êng §Çu t­ s¶n xuÊt ë c«ng ty vËn t¶i BiÓn B¾c víi môc ®Ých ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc kinh doanh trùc tiÕp chÝnh v× thÕ nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ nhiÖm vô cÇn thiÕt ®Ó t×m ra c¬ héi ®Çu t­. C«ng ty cÇn x©y dùng hÖ thèng th«ng tin, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng nghiªn cøu vµ n¾m b¾t th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng cung cÇu tr¸nh tr­êng hîp mÊt c©n ®èi cung cÇu. Dµnh mét l­îng vèn ®Çu t­ hîp lý cho viÖc nghiªn cøu, x¸c ®Þnh thÞ tr­êng hiÖn t¹i vµ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng vÒ quy m«, c¬ cÊu vµ quy luËt vËn ®éng cña c¸c lo¹i thÞ tr­êng, tõ ®ã x¸c ®Þnh quy m« vµ c¬ cÊu ®Çu t­ hîp lý. T×m kiÕm vµ ký kÕt hîp ®ång víi c¸c nhµ cung cÊp lín cã kh¶ n¨ng cung øng nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo l©u dµi, ®¶m b¶o chÊt l­îng gióp qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc liªn tôc vµ æn ®Þnh. Tuú vµo môc tiªu tõng thêi kú ®Ó x¸c ®Þnh chiÕn l­îc gi¸ c¶, thu hót kh¸ch hµng. §ång thêi tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång víi kh¸ch hµng, cã chÝnh s¸ch hç trî tÝn dông hîp lý cho kh¸ch hµng. 4. Mét sè gi¶i ph¸p kh¸c 4.1. T¨ng c­êng gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ ë tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh ®Çu t­ Gi¸m s¸t qu¸ tr×nh ®Çu t­ lµ c«ng viÖc mang tÝnh liªn tôc nh»m kiÓm tra theo dâi dù ¸n vÒ tiÕn ®é thêi gian, chi phÝ vµ tiÕn hµnh thùc hiÖn nh»m ®¸nh gi¸ th­êng xuyªn møc ®é hoµn thµnh vµ ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p vµ hµnh ®éng cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn nh»m ®¸nh gi¸ th­êng xuyªn møc ®é hoµn thµnh vµ ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p vµ hµnh ®éng cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng dù ¸n. Gi¸m s¸t dù ¸n cã vai trß rÊt quan träng, ®¶m b¶o dù ¸n ®óng tiÕn ®é ®Æt ra, ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ gi÷ chi phÝ trong ph¹m vi ng©n s¸ch ®­îc duyÖt. ChÝnh v× thÕ c«ng ty cÇn n©ng cao vai trß tr¸ch nhiÖm cña bé phËn gi¸m s¸t. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t khèi l­îng c«ng viÖc thùc hiÖn, gi¸ trÞ, kü thuËt. C«ng ty cÇn thiÕt lËp bé phËn gi¸m s¸t cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ t­ c¸ch ®¹o ®øc, quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm râ rµng cho tõng c¸ nh©n vµ tæ chøc gi¸m s¸t, ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng còng nh­ tÝnh hiÖu qu¶ cña c«ng cuéc ®Çu t­. 4.2. N©ng cao n¨ng lùc cña ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ, m¸y mãc c«ng nghÖ HiÖn nay n¨ng lùc ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ, m¸y mãc cña c«ng ty ch­a ®­îc khai th¸c hÕt, ®ã lµ 1 sù l·ng phÝ lín mµ c«ng ty cÇn ph¶i kh¾c phôc trong thêi gian tíi, cã nh­ vËy th× míi cã thÓ n©ng cao h¬n n÷a, n¨ng lùc cña ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ c«ng ty cÇn chó ý mét sè vÊn ®Ò sau: TiÕn hµnh mua s¾m ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ th«ng qua ®Êu thÇu ®Ó lùa chän ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ tèi ­u nhÊt. N©ng cao chÊt l­îng ®ãng míi ph­¬ng tiÖn vµ söa ch÷a ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ còng b»ng c¸ch ®Çu t­ mua s¾c nh÷ng thiÕt bÞ c¬ khÝ, quy tr×nh c«ng nghÖ tiªn tiÕn. 4.3. KiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc Nhµ n­íc cÇn ph¶i t¹o ra m«i tr­êng kinh tÕ, x· héi, chÝnh trÞ æn ®Þnh vµ thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn l©u dµi cña doanh nghiÖp, ®¶m b¶o sù b×nh ®¼ng vµ c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp. Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i còng nh­ hç trî vèn cho c«ng ty, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cho c«ng ty ®­îc vay vèn ë c¸c ng©n hµng quèc doanh víi l·i suÊt ­u ®·i. Nhµ n­íc cÇn ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc cÊp phÐp ®Çu t­ ®Ó c¸c dù ¸n ®­îc triÓn khai nhanh chãng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho dù ¸n nhanh ®­a vµo vËn hµnh khai th¸c. KÕt luËn Lµ mét c«ng ty Nhµ n­íc ®­îc thµnh lËp t­¬ng ®èi sím, tuy ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh tùu nhÊt ®Þnh nh­ng nh÷ng kÕt qu¶ nµy lµ ch­a xøng víi tiÒm n¨ng vµ n¨ng lùc cña mét c«ng ty Nhµ n­íc. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµ ph¸t triÓn nh­ vò b·o hiÖn nay bÊt cø mét b­íc thôt lïi so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. §Ó v­ît qua ®­îc nh÷ng khã kh¨n nµy th× kh«ng cã c¸ch nµo lµ ph¶i ®Çu t­ ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt ®Ó ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n cho nhu cÇu cña thÞ tr­êng vµ ®Ó hiÖu qu¶ tèt trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ th× mét ®ßi hái ®Æt ra ®ã lµ ph¶i cã sù tæ chøc qu¶n lý ®Çu t­ chÆt chÏ h¬n, chuyªn m«n h¬n vµ cÇn ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc còng nh­ phÈm chÊt. §ã lµ ®iÒu hÕt søc bøc thiÕt mµ c«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn trong thêi gian tíi. môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxMột số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất ở Công ty vận tải Biển Bắc.docx