Chuyên đề Một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng trung dài hạn đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương Đống Đa

Lời mở đầu Kinh tế thị trường là một môi trường kinh doanh đầy biến động, phức tạp trong đó cạnh tranh quyết liệt là yếu tố thúc đẩy sự phát triển của nó. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, xu hướng hội nhập quốc tế hoá và tự do hoá trên các thị trường mậu dịch hàng hoá và tư bản đang là xu hướng chung của các nước trong khu vực cũng như trên toàn thế giới khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ thể kinh tế ở mọi thành phần kinh tế ngày càng trở nên khó khăn, sự an toàn của các chủ thể này luôn bị đe doạ bởi những rủi ro không thể lường trước được. Hệ thống Ngân hàng cũng không phải trường hợp ngoại lệ, thậm chí rủi ro của Ngân hàng còn cao hơn nhiều so với các doanh nghiệp khác. Cùng với sự vận động tích cực của nền kinh tế, Ngân hàng như một mắt xích quan trọng cấu thành nên sự vận động nhịp nhành, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Kết hợp với các ngành kinh tế khác, ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kìm chế và đẩy lùi lạm phát, phát triển thị trường ngoại hối và tạo công ăn việc làm cho người lao động. Và đặc biệt quan trọng hơn là Ngân hàng chính là kênh dẫn vốn cho sự phát triển của nền kinh tế. Trong giai đoạn hiện nay, chiến lược phát triển kinh tế của nước ta do Đảng và Nhà nước đặt ra là phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo chiều sâu và thực hiện sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Trong đó thúc đẩy sự phát triển của thành phần kinh tế ngoài quốc doanh là cơ sở cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng của nền kinh tế đất nước trong tương lai. Trong giai đoạn hiện nay, khi mà thị trường chứng khoán nước ta còn non trẻ và hoạt động kém hiệu quả, để đạt được chiến lược trên thì vai trò nguồn vốn do Ngân hàng cung cấp là rất cần thiết đặc biệt là nguồn tín dụng trung và dài hạn. Theo tính toán và dự báo nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển trong 5 năm tới là rất lớn, trong đó nguồn vốn ngân sách và tín dụng mà Nhà nước có thể trực tiếp bố trí từ 35 - 40% còn lại việc đầu tư để tạo ra năng lực sản xuất mới và nâng cao khả năng cạnh tranh của các chủ thể kinh tế sẽ huy động từ nguồn vốn vay dưới nhiều hình thức. Như vậy nhu cầu vay vốn tín dụng trung dài hạn của các thành phần kinh tế đặc biệt là thành phần kinh tế ngoài quốc doanh nhằm xây dựng, đổi mới công nghệ, cải tạo và mở rộng sản xuất trong thời gian tới là rất cần thiết. Việc đáp ứng các nhu cầu vay vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế nói chung và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nói riêng vừa là trách nhiệm vừa là cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại nhưng đầu tư vào đâu, đầu tư như thế nào và làm thế nào để vừa mở rộng hoạt động cho vay vừa nâng cao hiệu quả của khoản cho vay trung dài hạn nhằm bảo đảm hiệu quả trong kinh doanh của các ngân hàng thương mại đồng thời phục vụ thiết thực cho sự nghiệp Công nghiệp hoá và Hiện đại hoá đất nước là điều các ngân hàng thương mại còn không ít trăn trở. Nhận thức được điều đó, trong thời gian thực tập tại chi nhánh NHCT Đống Đa, qua những bài giảng lý thuyết kết hợp với thực tế tại chi nhánh em đã quyết định chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng trung dài hạn đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương Đống Đa. Cùng với phần mở đầu và kết luận thì nội dung của luận văn được trình bày theo 3 chương sau. Chương I. NHTM và hiệu quả tín dụng trung và dài hạn đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh trong nền kinh tế thị trường Chương II. Thực trạng hoạt động tín dụng trung và dài hạn đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tại chi nhánh NHCT Đống Đa Chương III. Một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tại NHCT Đống Đa Mục lục Lời mở đầu 1 Chương I: Ngân hàng thương mại và hiệu quả hoạt động tín dụng trung và dài hạn đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trong nền kinh tế thị trường 4 I. Vai trò khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đối với sự phát triển của nền kinh tế thị trường 4 1. Khái niệm và đặc điểm 4 1.1. Khái niệm 4 1.2. Đặc điểm của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 6 2. Vai trò của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 9 II. Vai trò tín dụng trung và dài hạn đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 12 1. Khái niệm, đặc điểm tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng 12 1.1. Khái niệm 12 1.2. Đặc điểm tín dụng trung và dài hạn 13 1.3. Vai trò tín dụng trungvà dài hạn đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 14 III. Mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn của THTM 17 1. Quan điểm về mở rộng và hiệu quả tín dụng trung và dài hạn 17 1.1. Quan điểm về mở rộng tín dụng 17 1.2. Các chỉ tiêu mở rộng tín dụng trung và dài hạn 17 2. Quan niệm về hiệu quả tín dụng trung và dài hạn 18 2.1. Các quan niệm cơ bản về hiệu quả tín dụng 18 2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng trung và dài hạn 19 2.3.Sự cần thiết phải mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn 21 IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô, hiệu quả hoạt động tín dụng trung và dài hạn đối với kinh tế ngoài quốc doanh 22 1. Các nhân tố khách quan 22 1.1. Môi trường kinh tế 22 1.2. Môi trường pháp lý 23 1.3. Thảm hoạ tự nhiên 23 2. Các nhân tố chủ quan 24 2.1. Về phía ngân hàng 24 2.2. Về phía khách hàng 26 Chương II: Thực trạng hoạt động tín dụng trung và dài hạn đối với kinh tế ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương Đống Đa 28 I. Đôi nét về quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh ngân hàng công thương Đống Đa 28 1. Quá trình hình thành và phát triển 28 2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHCT Đống Đa 31 3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 31 4. Tình hình một số hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng trong thời gian qua 40 4.1. Tình hình về huy động vốn 40 4.2. Tình hình sử dụng vốn 44 4.3. Các hoạt động khác của chi nhánh 50 II. Thực trạng hoạt động tín dụng trung và dài hạn đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tại chi nhánh NHCT Đống Đa 52 1. Quy chế cho vay trung và dài hạn 52 2. Tình hình hoạt động tín dụng trung và dài hạn đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 56 2.1. Quy mô hoạt động tín dụng trung và dài hạn của chi nhánh đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 58 2.2. Hiệu quả hoạt động tín dụng trung và dài hạn đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 63 3. Đánh giá thực trạng tín dụng trung và dài hạn đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 69 3.1. Những kết quả đạt được 69 3.2. Những mặt còn hạn chế 73 Chương III: Một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng trung và dài hạn đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 77 I. Phương hướng hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT Đống Đa trong năm 2004 77 1. Các chỉ tiêu về kinh doanh 77 2. Biện pháp cụ thể 77 II. Một số giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh 78 1. Nâng cao chất lượng thẩm định dự án 79 2. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau khi cho vay 80 3. Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro 81 4. Chủ động giải quyết các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi 84 5. Đổi mới cơ chế cho vay đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 86 6. Tăng cường thực hiện công tác Marketing ngân hàng 91 7. Coi trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 92 III. Một số kiến nghị 94 1. Kiến nghị đối với các cơ quan Nhà nước 94 2. Kiến nghị đối với ngân hàng Nhà nước 96 3. Kiến nghị đối với Ngân hàng công thương Việt Nam 98 4. Kiến nghị đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 99 Kết luận 100 Tài liệu tham khảo 101

doc105 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 1384 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng trung dài hạn đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương Đống Đa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Õp cËn kh¸ch hµng,rµ so¸t ph©n lo¹i doanh nghiÖp, ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh yÕu kÐm thua lç kh«ng cã kh· n¨ng tr¶ nî ph¶i gi¶m dÇn møc ®é ®Çu t­ ®Ó ®¶m b¶o an toµn tÝn dông. * Ph¸t triÓn tèt ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i, n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ, t×m khiÕm vµ chó träng t¨ng thªm sè l­îng kh¸ch hµng xuÊt khÈu, më réng m¹ng l­íi thu ®æi ngo¹i tÖ. * TÝch cùc t×m biÖn ph¸p gi¶i quyÕt thu håi c¸c kho¶n nî tån ®äng, qu¸ h¹n khã ®ßi, phèi hîp víi c¸c c¬ quan ph¸p luËt vµ c¬ quan thi hµnh ¸n xö lý tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó thu håi nî, cã biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao tû lÖ d­ nî cho vay cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n. * Quan t©m ®µo t¹o vµ båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña c¸c bé, ®Æc biÖt lµ c¸c bé lµm c«ng t¸c tÝn dông, thanh to¸n quèc tÕ, c¸n bé kiÓm tra. T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé ®i häc c¸c líp cao häc, ®¹i häc, c¸c líp båi d­ìng nghiÖp vô do trung t©m ®µo t¹o tæ chóc, ®µo t¹o tr×nh ®é ngo¹i ng÷ vµ vi tÝnh cho c¸n bé. * T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra néi bé b»ng nhiÒu h×nh thøc, víi néi dung kiÓm tra cô thÓ vµ ch¹t chÏ nh»m n©ng cao ý thøc chÊp hµnh c¸c thÓ lÖ, chÕ ®é quy ®Þnh, nhÊt lµ kh©u kiÓm tra c«ng t¸c tÝn dông t¹i chi nh¸nh. * Lµm tèt c«ng t¸c x©y dùng vµ chØnh ®èn §¶ng trªn c¬ së quan t©m ®Õn c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng viªn cã chÊt l­îng. Duy tr× vµ ph¸t huy tèt c¸c phong trµo ®oµn thÓ. ChÊp hµnh tèt néi quy c¬ quan ®Ò ra, chØ ®¹o tèt phong trµo thi ®ua lµm ®éng lùc thóc ®Èy hoµn thµnh tèt c¸c chØ tiªu c«ng t¸c. Ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc, toµn thÓ CBCNV cña chi nh¸nh NHCT §èng §a quyÕt t©m hoµn thµnh tèt c¸c chØ tiªu c«ng t¸c ®· ®Ò ra, gãp phÇn vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, xøng ®¸ng lµ ®¬n vÞ anh hïng lao ®éng trong thêi kú ®æi míi. II. Mét sè gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông ®èi víi kinh tÕ ngoµi quèc doanh Sau nh÷ng diÔn biÕn phøc t¹p cña nÒn kinh tÕ tõ khñng ho¶ng kinh tÕ n¨m 1997 ®Õn viÖc lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶ cña khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh ®· lµm cho môc tiªu cña §¶ng vµ Nhµ n­íc lµ ®­a thµnh phÇn kinh tÕ nµy ph¸t triÓn, tÝch luü t­ b¶n ®Ó thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ trë nªn khã kh¨n h¬n. Trong con m¾t cña nhiÒu ng©n hµng th­¬ng m¹i, kinh tÕ quèc doanh ®· kh«ng cßn lµ kh¸ch hµng chiÕn l­îc n÷a. Nh­ng víi xu h­íng chung cña nÒn kinh tÕ cïng víi qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®Ó gi÷ v÷ng môc tiªu ®ång ®Òu mäi thµnh phÇn kinh tÕ, khu vùc kinh tÕ Nhµ n­íc chØ n¾m nh÷ng ngµnh kinh tÕ chñ ®¹o, khi ®ã vai trß cña khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh lµ kh«ng thÓ phñ nhËn trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. ChÝnh v× nh÷ng lý do ®ã ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh cÇn cã sù chØ ®¹o s¸t sao vµ sù quan t©m ®óng mùc. Sau ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m gióp Chi nh¸nh NHCT §èng §a tõng b­íc më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông ®èi víi khu vùc kinh tÕ nµy. 1. N©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh dù ¸n Thùc hiÖn ®óng quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n, n©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh dù ¸n tr­íc khi quyÕt ®Þnh cho vay lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt nh»m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã, viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ph¶i thu thËp th«ng tin tõ nhiÒu nguån th«ng tin kh¸c nhau ®Ó ®èi chiÕu, ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña nguån th«ng tin thu nhËn ®­îc, xö lý c¸c th«ng tin ®ã ®Ó cã c¸c c¨n cø ra quyÕt ®Þnh cã cho vay hay kh«ng. Trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, c¸n bé Ng©n hµng ph¶i tiÕn hµnh thÈm ®Þnh kh¸ch hµng xin vay ë nh÷ng vÊn ®Ò sau: - T­ c¸ch ph¸p lý: ®ã lµ viÖc c¨n cø vµo c¸c v¨n b¶n, quyÕt ®Þnh cña c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp thµnh lËp. - Qua c¸c b¸o c¸o th­êng kú cña doanh nghiÖp kÕt hîp víi sù thanh tra, gi¸m s¸t cña c¸n bé chuyªn m«n ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, kh¶ n¨ng qu¶n lý tµi chÝnh cña chñ doanh nghiÖp. - VÒ vÊn ®Ò tµi s¶n thÕ chÊp: HiÖn nay hÇu hÕt c¸c ng©n hµng ®Òu buéc kh¸ch hµng thuéc khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp khi cho vay. Bëi v× hä lu«n cã t­ t­ëng r»ng cho vay b»ng tµi s¶n thÕ chÊp lµ an toµn nhÊt, bëi kh¶ n¨ng ph¸t m¹i tµi s¶n ®Ó thi håi phÇn nî kh«ng ®ßi ®­îc tõ kh¸ch hµng. Nh­ng chÝnh viÖc qu¸ tin t­ëng vµo tµi s¶n thÕ chÊp ®· g©y nh÷ng h¹n chÕ lín trong ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng c¶ vÒ quy m« lÉn chÊt l­îng tÝn dông. Bëi v× cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp quèc doanh cã ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh kh¶ thi nh­ng do kh«ng cã tµi s¶n thÕ chÊp hoÆc cã nh­ng c¸c giÊy tê chøng nhËn quyÒn së h÷u kh«ng râ rµng. MÆt kh¸c chÝnh b¶n th©n tµi s¶n thÕ chÊp còng cã chøa ®ùng nhiÒu rñi ro khi cã biÕn ®éng vÒ gi¸. H¬n n÷a c¸c chi phÝ khi tiÕn hµnh ph¸t m¹i tµi s¶n lµm cho sè tiÒn thu ®­îc tõ viÖc ph¸t m¹i tµi s¶n bÞ gi¶m ®i rÊt nhiÒu. Do ®ã Chi nh¸nh cÇn ph¶i nh×n l¹i vÊn ®Ò vÒ tµi s¶n thÕ chÊp. Coi ®ã lµ ®iÒu kiÖn bÊt ®¾c dÜ trong ®ßi hái tõ kh¸ch hµng chø kh«ng ph¶i lµ mét nguyªn t¾c. §©y lµ mét vÊn ®Ò cÇn sù quan t©m h¬n n÷a tõ phÝa Ng©n hµng. - VÒ viÖc thÈm ®Þnh hiÖu qu¶ cña ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh. §©y lµ kh©u chñ chèt vµ quan träng bËc nhÊt ®èi víi Ng©n hµng nh»m ®¹t hiÖu qu¶ mong muèn còng nh­ phßng tr¸nh rñi ro. Trong khi vÊn ®Ò tµi s¶n thÕ chÊp ®ang cßn nhiÒu v­íng m¾c, th× viÖc c¨n cø vµo t×nh hiÖu qu¶ cña ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ra quyÕt ®Þnh cuèi cïng lµ ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt. V× vËy ®ßi hái c¸n bé tÝn dông ph¶i thùc sù cã n¨ng lùc, kinh nghiÖm ®¸nh gi¸ xem xÐt tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n trªn toµn bé c¸c ph­¬ng diÖn, kü thuËt, tµi chÝnh, kinh tÕ x· héi ®Ó d­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. Ngoµi ra th«ng qua qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, c¸n bé ng©n hµng cã thÓ t­ vÊn thªm cho kh¸ch hµng nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn t×nh kh¶ thi cña dù ¸n, phßng tr¸nh rñi ro cho c¶ kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. Bªn c¹nh viÖc n©ng cao chÊt l­îng cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh, Ng©n hµng còng ph¶i chó ý ®Õn c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t chÆt chÏ ®¶m b¶o nghiªm tóc c¸c ®iÒu kiÖn, yªu cÇu cña quy tr×nh tÝn dông. 2. T¨ng c­êng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t tr­íc, trong vµ sau khi cho vay N©ng cao vai trß cña c«ng t¸c thanh tra kiÓm so¸t lµ c«ng viÖc hÕt søc quan träng nh»m t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ cho vay, do ®ã khi Ng©n hµng muèn më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dung nãi chung vµ tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi kinh tÕ ngoµi quèc doanh nãi riªng th× vai trß cña c«ng t¸c thanh tra, kiÓm so¸t ph¶i ®­îc n©ng lªn ë møc t­¬ng xøng. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, gi¸m s¸t vèn cho vay, Ng©n hµng ph¶i th­êng xuyªn ®µnh gi¸ møc ®é tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng. NÕu ph¸t hiÖn kh¸ch hµng th«ng tin sai sù thËt th× Ng©n hµng ph¶i lËp tøc tiÕn hµnh xö lý theo quyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña m×nh. §iÒu nµy lµ rÊt cÇn thiÕt v× trong qu¸ tr×nh sö dông vèn vay cña kh¸ch hµng cßn tr¶i qua mét thêi gian dµi vµ cã thÓ béc lé nhiÒu khiÕm khuyÕt. V× thÕ ®ßi hái ph¶i gi¸m s¸t th­êng xuyªn, theo dâi kÞp thêi kh¶ n¨ng rñi ro cã thÓ x¶y ra ®Ó cã biÖn ph¸p ®èi phã kÞp thêi, gi¶m thiÓu rñi ro tÝn dông. Trong thùc tÕ, viÖc gi¸m s¸t vèn vay cña Ng©n hµng l¹i phô thuéc vµo kh¶ n¨ng, tr×nh ®é vµ ®iÒu kiÖn cña tõng c¸n bé tÝn dông. NhÊt lµ trong t×nh h×nh hiÖn nay, khi mµ b¸o c¸o sè liÖu cña c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh th­êng cã ®é tin cËy thÊp, ngoµi vßng kiÓm so¸t cña c¬ chÕ hiÖn hµnh th× viÖc gi¶i quyÕt th«ng tin sai sù thËt cßn lµ vÊn ®Ò gÆp nhiÒu lóng tóng. Cã ch¨ng ®©y chØ lµ mét biÖn ph¸p t×nh thÕ, bëi v× hiÖn nay ta ch­a cã biÖn ph¸p tÝch cùc buéc c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn ®óng luËt kÕ to¸n, thèng kª vµ thùc hiÖn kiÓm to¸n b¾t buéc hµng n¨m. V× vËy ph¶i t¨ng c­êng ho¹t ®éng gi¸m s¸t vèn vay trong ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng víi yªu cÇu ph¶i cã ch­¬ng tr×nh gi¸m s¸t riªng, c¸n bé bé phËn nµy ph¶i cã n¨ng lùc vÒ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng tÝn dông ë c¶ hai phÝa, nh÷ng ng­êi lµm ë bé phËn nµy kh«ng liªn quan ®Õn viÖc cho vay, thu nî. NhiÖm vô cña c¸n bé nµy lµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng nãi chung, hiÖu qu¶ tÝn dông trung vµ dµi h¹n nãi riªng ®Ó kiÕn nghÞ víi l·nh ®¹o c¸c biÖn ph¸p nh»m thiÕt lËp hÖ thèng phßng ngõa rñi ro cã thÓ x¶y ra cho Ng©n hµng m×nh. Ngoµi ra Ng©n hµng cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra néi bé nh»m thanh läc nh÷ng c¸n bé mÊt phÈm chÊt, tiªu cùc, g©y thÊt tho¸t tµi s¶n vµ lµm mÊt uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. 3. Thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro Rñi ro lµ mét vÊn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh khái trong bÊt cø mét ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh nµo. §Æc biÖt trong kinh doanh tiÒn tÖ cña c¸c NHTM, xuÊt ph¸t tõ ®Æc tr­ng ho¹t ®éng kinh doanh thùc hiÖn trªn mét diÖn rÊt réng, rÊt ®a d¹ng, phong phó vµ phøc t¹p, cã liªn quan ®Õn hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh doanh trong nÒn kinh tÕ, v× vËy yÕu tè rñi ro lu«n tiÒm Èn vµ cã nguy c¬ to lín. Thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro lµ ho¹t ®éng hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt ®èi víi mäi NHTM nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ tÝn dông nãi chung hiÖu qu¶ tÝn dông trung vµ dµi h¹n nãi riªng ngµy cµng tèt h¬n. §èi víi NHCT §èng §a tr­íc hÕt cÇn thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p sau: - Chñ ®éng ph©n t¸n, h¹n chÕ rñi ro. §iÒu nµy cã nghÜa rñi ro ë mét møc ®é nµo ®ã lµ ch¾c ch¾n ph¶i cã nh­ng nÕu rñi ro x¶y ra ng¾t qu·ng vÒ thêi gian, ph©n t¸n vÒ kh«ng gian còng nh­ lÜnh vùc th× thiÖt h¹i cã thÓ sÏ kh«ng dÉn ®Õn sù bÊt æn trong kinh doanh ng©n hµng. Nh­ vËy, ®èi víi kinh doanh tÝn dông møc rñi ro lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng tÝn dông vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña mçi ng©n hµng nh­ thÕ nµo l¹i phô thuéc vµo chÝnh kh¶ n¨ng ng¨n ngõa vµ kh¾c phôc cña mçi ng©n hµng. Ph©n t¸n rñi ro lµ mét gi¶i ph¸p cã tÝnh chñ ®éng vµ ng¨n ngõa tÝch cùc nh÷ng hËu qu¶ lín cã thÓ x¶y ra ®èi víi mçi ng©n hµng. ViÖc ph©n t¸n rñi ro ®­îc thùc hiÖn th«ng qua ph©n t¸n d­ nî, nã ®­îc biÓu thÞ d­íi h×nh thøc mçi ng©n hµng nªn ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ cho vay, kh«ng nªn tËp trung qu¸ nhiÒu vèn cho mét ng­êi vay, h¹n chÕ cho vay nh÷ng lÜnh vùc cã ®é rñi ro cao, nh÷ng lÜnh vùc kinh doanh hay s¶n phÈm mµ thÞ tr­êng ®· cã dÊu hiÖu b·o hoµ, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh. -Nghiªn cøu vµ h×nh thµnh c¸c ®¶m b¶o tÝn dông ch¾c ch¾n. Khi nãi vÒ ph­¬ng thøc b¶o ®¶m an toµn vèn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTM ng­êi ta th­êng sö dông hai ph­¬ng thøc mµ vÒ nguyªn t¾c ®­îc ph©n thµnh b¶o ®¶m b»ng con ng­êi vµ b¶o ®¶m b»ng ®å vËt, tµi s¶n. Tuy nhiªn viÖc sö dông ®¶m b¶o cã thÓ kh¸c nhau trong tõng tr­êng hîp bëi v× nã cßn phô thuéc vµo quan hÖ gi÷a kh¸ch hµng víi ng©n hµng vµ ë c¸c lo¹i tÝn dông kh¸c nhau. Cho nªn vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i t×m ra nh÷ng h×nh thøc b¶o ®¶m tèt nhÊt, kh«ng chØ thùc hiÖn kü l­ìng vµ chÝnh x¸c theo quy ®Þnh ph¸p lý khi ®Æt ra ®¶m b¶o mµ trong ®ã còng gi¸m s¸t chi tiÕt ®¶m b¶o trong thêi h¹n tÝn dông. CÇn chó ý tíi c¸c yÕu tè sau: * Ng­êi b¶o l·nh ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng * Tµi s¶n b¶o ®¶m ph¶i ®­îc nghiªn cøu theo gi¸ c¶ sè l­îng vµ chÊt l­îng trªn thÞ tr­êng * ViÖc lùa chän b¶o ®¶m ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt cña kho¶n vay Trªn thùc tÕ ¸p dông, nÕu ng©n hµng lµm tèt viÖc thÕ chÊp tµi s¶n, kiªn quyÕt tõ chèi cho vay nÕu tµi s¶n thÕ chÊp kh«ng ®Çy ®ñ, râ rµng th× ch¾c ch¾n sÏ h¹n chÕ ®­îc phÇn lín nh÷ng rñi ro v× Ýt nhÊt mãn vay ®· ®­îc ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n cã gi¸ trÞ lín h¬n nhiÒu. - N©ng cao chÊt l­îng nghiÖp vô ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng. §i ®«i víi sù më réng ph¹m vi vµ quy m« ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n lu«n lµ sù t¨ng lªn cña sè l­îng kh¸ch hµng, c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó bao gåm nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp, nhiÒu ngµnh nghÒ, lÜnh vùc kinh doanh kh¸c nhau. Theo ®ã kh¶ n¨ng rñi ro trong ®Çu t­ vèn tÝn dông ngµy cµng t¨ng. ChÝnh v× vËy, ®Ó ®¶m b¶o an toµn trong kinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn tÝn dông trung vµ dµi h¹n , ng©n hµng cÇn chän cho m×nh nh÷ng kh¸ch hµng tèt, cã ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kh¸ch hµng cã hiÖu qu¶, cã h­íng ph¸t triÓn tèt. X©y dùng mèi quan hÖ l©u dµi gi÷a kh¸ch hµng vµ ng©n hµng trªn c¬ së n©ng cao chÊt l­îng ®¸nh gi¸ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng. §Ó n©ng cao nghiÖp vô ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng cÇn cã nh÷ng tiªu chuÈn cô thÓ ®Ó ®¸nh gi¸. ChÊt l­îng ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng ®­îc nhËn ®Þnh chñ yÕu qua kh¶ n¨ng ph©n tÝch t×nh h×nh kh¸ch hµng tr­íc, trong vµ sau khi cho vay. §iÒu nµy cã quan hÖ nh©n qu¶ víi chÊt l­îng tÝn dông. §¸nh gi¸ kh¸ch hµng cµng chÝnh x¸c, chÊt l­îng tÝn dông thu ®­îc ngµy cµng cao bëi th«ng qua ®¸nh gi¸ ng©n hµng sÏ ®Þnh ®­îc møc ®é an toµn vÒ vèn ®Çu t­, tõ ®ã ®­a ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ®óng ®¾n. Muèn n©ng cao chÊt l­îng ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng ®iÒu cÇn thiÕt lµ ph¶i x©y dùng ®­îc ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch kinh tÕ, xÕp lo¹i kh¸ch hµng thèng nhÊt, kÕt hîp víi ho¹t ®éng Marketing trªn c¬ së sè liÖu thu thËp ®­îc, qua b¸o c¸o cña kh¸ch hµng vµ sù thÈm ®Þnh cña c¸n bé tÝn dông. - N©ng cao chÊt l­îng th«ng tin ®Ò phßng rñi ro. Thu thËp, ph©n tÝch, xö lý kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c th«ng tin cã liªn quan ®ªn kh¸ch hµng vµ thÞ tr­êng lu«n ®­îc coi lµ quan träng hµng ®Çu trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh tÝn dông. §Ó c«ng t¸c th«ng tin ®Ò phßng rñi ro ®¹t hiÖu qu¶ NHCT §èng §a cÇn: * T¨ng c­êng trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin hiÖn ®¹i cho tæ th«ng tin phßng ngõa rñi ro ®Ó cã ®iÒu kiÖn vµ cung cÊp th«ng tin kÞp thêi. * Tæ chøc tËp huÊn nghiÖp vô cho c¸n bé lµm c«ng t¸c th«ng tin phßng ngõa rñi ro nh»m trang bÞ ph­¬ng ph¸p t×m kiÕm, tra cøu, ph©n tÝch c¸c th«ng tin tõ thÞ tr­êng ®Ó cung cÊp cho c¸n bé tÝn dông vµ l·nh ®¹o tr­íc khi quyÕt ®Þnh cho vay. * CÇn thiÕt ph¶i cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô göi c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, kÕt qu¶ kinh doanh cho ng©n hµng ®èi víi cac doanh nghiÖp kh¸ch hµng theo ®óng quy ®Þnh ®¶m b¶o thêi gian vµ tÝnh chÝnh x¸c. Coi ®©y lµ mét ®iÒu kiÖn b¾t buéc ®Ó tiÕp tôc quan hÖ tÝn dông. 4. Chñ ®éng gi¶i quyÕt c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi Trong ho¹t kinh doanh tÝn dông nhÊt lµ tÝn dông trung vµ dµi h¹n, hiÖn t­îng ph¸t sinh nî qu¸ h¹n x¶y ra lµ ®iÒu dÔ thÊy bëi nhiÒu nh©n tè kh¸ch quan vµ chñ quan cña c¸c ®¬n vÞ vay vèn. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ Ng©n hµng cho vay nh­ thÕ nµo ®Ó h¹n chÕ tèi thiÓu viÖc ph¸t sinh nî qu¸ h¹n vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p xö lý ®Ó võa ®¶m b¶o thu håi ®­îc nî, võa kh«ng g©y khã kh¨n cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ng­êi vay ®ång thêi gi÷ ®­îc mèi quan hÖ tèt gi÷a Ng©n hµng víi kh¸ch hµng. §èi víi NHCT §èng §a, ®Ó h¹n chÕ nî qu¸ h¹n cã thÓ sö dông mét sè biÖn ph¸p nh­: - ChØ cho vay khi ®· cã ®Çy ®ñ vÒ th«ng tin, ®· ph©n tÝch tÝnh kh¶ thi, tÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ ®Æc biÖt lµ c¸c tiªu chuÈn vÒ ®¹o ®øc cña ng­êi vay. - Kh«ng nªn qu¸ nhÊn m¹nh lîi nhuËn vµ ph¸t triÓn Ng©n hµng khi cho vay. Ph¶i g¾n liÒn lîi Ých cña Ng©n hµng víi lîi Ých cña kh¸ch hµng. - Chó träng gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ tr­íc trong vµ sau khi ®¬n vÞ vay vèn, h­íng dÉn ®¬n vÞ sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých vµ kinh doanh hiÖu qu¶, ph¸t hiÖn nh÷ng kho¶n vay cã vÊn ®Ò ®Ó kÞp thêi xö lý. - N©ng cao tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé tÝn dông trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, ký duyÖt cho vay, tr¸nh nh÷ng tiªu cùc trong qu¸ tr×nh cho vay. Tuy nhiªn vÉn kh«ng thÓ tr¸nh khái hiÖn t­îng nî qu¸ h¹n, v× vËy Ng©n hµng cÇn cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó xö lý, thu håi, b¶o toµn vèn cho Ng©n hµng. Tr­íc hÕt Ng©n hµng ph¶i ph©n lo¹i nî qu¸ h¹n theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau ®Ó t×m ra c¸c biÖn ph¸p hiÖu qu¶ ®Ó sö dông khi thu håi c¸c lo¹i nî. - §èi víi c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng thua lç, ch­a cã kh¶ n¨ng tr¶ nî cho Ng©n hµng, trong tr­êng hîp ®¬n vÞ thùc sù cÇn thªm vèn vµ nÕu cã vèn th× cã thÓ tiÕp tôc s¶n xuÊt kinh doanh vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao. Khi doanh nghiÖp tr×nh bµy râ víi Ng©n hµng vÒ vèn cÇn vay thªm, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, lîi nhuËn m¹ng l¹i Ng©n hµng cÇn xem xÐt mét c¸ch cô thÓ. C¸n bé Ng©n hµng ph¶i cã thÈm quyÒn, cã tr×nh ®é, kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ dù ¸n, kÕ ho¹ch thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ vay vèn, ®ång thêi c¸n bé tÝn dông ph¶i trùc tiÕp xuèng kiÓm tra t×nh h×nh ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ, tõ ®ã xem xÐt kh¶ n¨ng ®Çu t­ tiÕp cho ®¬n vÞ hay ngõng ®Çu t­ vµ thùc hiÖn thu nî. - §èi víi c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n do nguyªn nh©n kh¸ch quan nh­ thiªn tai, bÖnh tËt, tai n¹n...®¬n vÞ kh«ng thÓ tr¶ nî ngay ®­îc, Ng©n hµng cã thÓ xem xÐt gia h¹n nî. - §èi víi ®¬n vÞ cã hµng ho¸ ø ®äng, tån kho ch­a b¸n ®­îc th× Ng©n hµng cã thÓ t×m, giíi thiÖu ng­êi mua hµng ®Ó gi¶i quyÕt hµng tån kho cho ®¬n vÞ cã tiÒn tr¶ nî. Tr­êng hîp hµng tån kho kh«ng cã kh¶ n¨ng tiªu thô do chÊt l­îng kÐm, l¹c hËu... th× ®¬n vÞ ph¶i chÞu b¸n lç ®Ó tr¶ nî cho Ng©n hµng. - §èi víi ®¬n vÞ sö dông vèn sai môc ®Ých, cã ý lõa ®¶o trong quan hÖ th× Ng©n hµng ph¶i thu håi nî ngay hoÆc chuyÓn sang nî qu¸ h¹n ®Ó xö lý nÕu kh«ng cã tiÒn. - Trong c«ng t¸c thu nî, Ng©n hµng cÇn coi viÖc thu nî lµ mét träng t©m trong ho¹t ®éng. C«ng t¸c nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn liªn tôc, c¸n bé tÝn dông ph¶i th­êng xuyªn theo dâi, kiÓm tra n¾m v÷ng t×nh h×nh tµi chÝnh, kh¶ n¨ng tr¶ nî, theo dâi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång tÝn dông cña kh¸ch hµng. Ng©n hµng quyÕt ®Þnh thêi h¹n tr¶ nî, møc tr¶ nî, kú h¹n tr¶ nî cho ®¬n vÞ kinh doanh, ph¶i tÝnh to¸n sao cho phï hîp víi n¨ng lùc s¶n xuÊt, tÝnh æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ. Trong giai ®o¹n ®Çu cña thêi h¹n tr¶ nî, kh«ng nªn Ðp kh¸ch hµng tr¶ qu¸ kh¶ n¨ng cña hä, Ng©n hµng ph¶i x¸c ®Þnh møc tr¶ phï hîp víi thu nhËp cña kh¸ch hµng trong thêi gian ®ã. 5. §æi míi c¬ chÕ cho vay ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh Nguyªn t¾c quan träng ®Æt lªn hµng ®Çu trong cho vay lµ “an toµn vµ hiÖu qu¶”, thùc tÕ trong c«ng t¸c cho vay ®· x¶y ra mét sè m©u thuÉn cÇn gi¶i quyÕt hµi hoµ ®ã lµ t¨ng c­êng doanh sè cho vay, t¨ng d­ nî nh­ng ph¶i gi¶m tû lÖ nî qu¸ h¹n. H¬n n÷a trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng ngµy cµng gia t¨ng cïng víi sù tån t¹i cña nhiÒu h×nh thøc së h­ò, ngµnh nghÒ kinh doanh, v× vËy th­êng xuyªn ®æi míi c¬ chÕ cho vay ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh lµ ®iÒu cÇn thiÕt. Yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi c¬ chÕ cho vay lµ ph¶i gän nhÑ, linh h¹ot, phï hîp víi tõng lo¹i h×nh kinh tÕ, tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng sinh lêi cña ho¹t ®éng cho vay trªn c¬ së ph©n t¸n rñi ro, tu©n thñ ph¸p luËt, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. +VÒ thñ tôc cho vay: Trªn thùc tÕ kh¸ch hµng phµn nµn vÒ sù r¾c rèi, nhiªu khª cña thñ tôc vay vèn. Trong khi ®ã nh÷ng thñ tôc nµy vÉn kh«ng lµm gi¶m rñi ro rÝn dông mµ l¹i lµm gi¶m sù hµi lßng cña kh¸ch hµng. Do vËy cÇn ®­a ra thñ tôc gän nhÑ mµ vÉn ®¶m b¶o an toµn cho Ng©n hµng, cã thÓ thùc hiÖn theo h­íng sau: - Rót ng¾n thêi gian xÐt duyÖt vèn: Kh¸ch hµng vay luèn muèn ®­îc vay nhanh chãng, v× vËy c¸n bé tÝn dông cÇn hoµn tÊt hå s¬ vay vèn trong thêi gian ng¾n nhÊt nh­ng ph¶i ®¶m b¶o yÕu tè ®óng ®ñ. Ng©n hµng cã thÓ kÕt hîp víi phßng c«ng chøng Nhµ n­íc ®Ó ch÷ng nhËn giÊy tê võa chÝnh x¸c võa ®¶m b¶o thêi gian nhanh chãng. - T¹o sù ®¬n gi¶n, ®Ô hiÓu vÒ thñ tôc cho vay phï hîp víi tr×nh ®é cña mäi ®èi t­îng kh¸ch hµng: C¸n bé tÝn dông cÇn h­íng dÉn kh¸ch hµng vÒ nh÷ng giÊy tê cÇn thiÕt mét c¸ch râ rµng, ®Ó hä hiÓu vµ th«ng c¶m víi nh÷ng khã kh¨n cña ng©n hµng. §èi víi ng­êi vay lµ hé t­ nh©n c¸ thÓ, c¸c giÊy tê cÇn ®¬n gi¶n ho¸ vµ in thµnh nh÷ng mÉu biÓu chung. + VÒ kú h¹n cho vay: HiÖn nay Chi nh¸nh NHCT §èng §a chñ yÕu cho vay ng¾n h¹n, cho vay trung dµi h¹n chiÕm tû träng nhá vµ chñ yÕu lµ cho vay ®èi víi khu vùc kinh tÕ quèc doanh. Trong khi ®ã nhu cÇu vèn trung vµ dµi h¹n ë c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh lµ rÊt lín. NhiÒu khi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ thuéc khu vùc nµy muèn më réng s¶n xuÊt, ®æi míi trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ nh­ng kh«ng vay ®­îc vèn ng©n hµng nªn ®µnh bá lì c¬ héi. Do ®ã Ng©n hµng nªn ®Þnh h­íng cho vay trung dµi h¹n trong ®iÒu kiÖn t¨ng c­êng chÊt l­îng qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh mét c¸ch kü l­ìng. ViÖc x¸c ®Þnh kú h¹n nî kh«ng chØ ®¬n thuÇn c¨n cø vµo b¶ng tæng kÕt tµi s¶n, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt mµ cßn ph¶i dùa vµo hîp ®ång mua b¸n, tiªu thô s¶n phÈm, do vËy Ng©n hµng cÇn x¸c ®Þnh kú h¹n cho vay sao cho phï hîp víi chu kú kinh doanh cña kh¸ch hµng vµ tuæi thä cña m¸y mãc thiÕt bÞ. Mçi kh¸ch hµng cã mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau do ®ã ®èi víi tõng lo¹i h×nh kinh doanh cña kh¸ch hµng mµ Ng©n hµng tiÕn hµnh cho vay víi kú h¹n phï hîp. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh th× trung h¹n kh«ng qu¸ 5 n¨m, dµi h¹n lµ trªn 5 n¨m nh­ng Ng©n hµng kh«ng nªn gß Ðp thêi h¹n cho vay theo chñ quan g©y khã kh¨n cho kh¸ch hµng. + VÒ l·i suÊt cho vay: L·i suÊt cho vay lµ vÊn ®Ò kh«ng chØ Ng©n hµng quan t©m mµ c¸c kh¸ch hµng còng lu«n chó ý, lµ ®iÓm héi tô cña nhiÒu mèi quan hÖ liªn quan trùc tiÕp tíi lîi Ých vËt chÊt cña c¸c bªn. L·i suÊt cho vay phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kinh tÕ kh¸c nhau nªn ®Ó thay ®æi l·i suÊt cÇn ph¶i thay ®æi nhiÒu yÕu tè kh¸c. HiÖn nay Chi nh¸nh NHCT §èng §a thùc thi møc l·i suÊt dùa trªn møc l·i suÊt c¬ b¶n do NHCT ViÖt Nam quy ®Þnh. Chi nh¸nh ®· thùc hiÖn møc l·i suÊt linh ho¹t cho tõng kh¸ch hµng nh­ng vÉn cßn sù ph©n biÖt ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh. §iÒu nµy lµm nhu cÇu vÒ vèn cña kh¸ch hµng thuéc thµnh phÇn kinh tÕ nµy kh«ng ®­îc ®¸p øng mét c¸ch ®Çy ®ñ. Ng©n hµng nªn më réng cho vay kinh tÕ ngoµi quèc doanh th«ng qua viÖc sö dông møc l·i suÊt “mÒm” h¬n t¹o ®iÒu kiÖn cho thµnh phÇn kinh tÕ nµy cã thÓ vay vèn vµ kinh doanh cã l·i. Ng©n hµng cã thÓ ¸p dông møc l·i suÊt linh ho¹t theo møc vèn vay. + VÒ c¬ chÕ b¶o ®¶m tiÒn vay: Cã rÊt nhiÒu h×nh thøc ®¶m b¶o tiÒn vay nh­ thÕ chÊp, cÇm cè, b¶o l·nh, ký quü tiÒn göi. HiÖn nay Chi nh¸nh míi chØ ¸p dông h×nh thøc b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n thÕ chÊp lµ chñ yÕu. Trong khi ®ã ®èi víi c¸c kho¶n vay trung vµ dµi h¹n th× tµi s¶n ®¶m b¶o th­êng lµ cã gi¸ trÞ lín mµ kh¸ch hµng thuéc khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh hÇu nh­ tµi s¶n cã gi¸ trÞ rÊt thÊp, thËm chÝ hä kh«ng cã tµi s¶n ®¸ng kÓ ®Ó ®em ®i thÕ chÊp do ®ã hä kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó vay vèn nhÊt lµ c¸c nguån vèn lín. V× vËy Ng©n hµng nªn kÕt hîp nhiÒu h×nh thøc b¶o ®¶m kh¸c nhau ®Ó gi¶i quyÕt cho vay ®èi víi c¸c ®¬n vÞ nh­ vËy. - §èi víi ®¬n vÞ ®­îc b¶o l·nh tÝn dông mét phÇn vµ ®ñ tµi s¶n thÕ chÊp phÇn cßn l¹i th× yªu cÇu ®¬n vÞ thùc hiÖn ®¶m b¶o ®ñ nî theo yªu cÇu. - §èi víi nh÷ng ®¬n vÞ ®­îc b¶o l·nh tÝn dông mét phÇn vµ tµi s¶n thÕ chÊp kh«ng ®ñ ®Ó ®¶m b¶o phÇn cßn l¹i th× yªu cÇu ®¬n vÞ dïng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay tiÕp tôc b¶o ®¶m cho phÇn cßn l¹i. - §èi víi nh÷ng ®¬n vÞ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn nh­ hai d¹ng trªn th× Ng©n hµng ph¶i chó träng thÈm ®Þnh dù ¸n, ph­¬ng ¸n vay vèn th«ng qua héi ®ång tÝn dông trong ®ã cã c¸c chuyªn gia t­ vÊn theo chuyªn m«n yªu cÇu ®Ó quyÕt ®Þnh cã cho vay hay kh«ng vµ cho vay ë møc nµo. HiÖn nay trong viÖc cÊp tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ ngoµi quèc doanh th­êng quan t©m nhiÒu ®Õn tµi s¶n thÕ chÊp. Nh­ng b¶n th©n tµi s¶n thÕ chÊp còng chøa ®ùng nhiÒu rñi ro nh­ tÝnh chÝnh x¸c vÒ quyÒn së h÷u tµi s¶n mang thÕ chÊp, sù biÕn ®éng gi¸ c¶ vµ nh÷ng t¸c ®éng kh¸c g©y h­ h¹i cho tµi s¶n thÕ chÊp. MÆt kh¸c viÖc thanh xö lý tµi s¶n thÕ chÊp còng kh«ng ph¶i dÔ dµng vµ kh«ng cã ng©n hµng nµo cho vay mµ l¹i mong muèn ph¶i dïng ®Õn biÖn ph¸p cuèi cïng lµ xö lý tµi s¶n thÕ chÊp, mµ tµi s¶n thÕ chÊp chØ lµ c¸i t¹o t©m lý tin t­ëng vµo c¬ së ph¸p lý trong viÖc cho vay. Trªn thùc tÕ nhiÒu ng©n hµng ®· trë thµnh hiÖu cÇm ®å cho c¸c doanh nghiÖp mµ kh«ng sao thu håi vèn. V× vËy cïng víi viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc b¶o ®¶m vµ cã c¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lý tµi s¶n thÕ chÊp th× Chi nh¸nh nªn quan t©m nhiÒu h¬n tíi kh©u thÈm ®Þnh. RÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh kh«ng cã giÊy tê, ®Êt ®ai, giÊy phÐp x©y dùng hoÆc mua b¸n c¸c tµi s¶n ®ã ®Òu kh«ng th«ng qua c¸c c¬ quan chøc n¨ng mµ chØ lµ tê giao kÌo gi÷a bªn mua vµ bªn b¸n. V× vËy Ng©n hµng cÇn t¨ng c­êng kh©u qu¶n lý, kiÓm tra th­êng xuyªn tíi nh÷ng tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p chÊn chØnh , xö lý kÞp thêi tr¸nh tr­êng hîp kh¸ch hµng dïng mét tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó ®i vay nhiÒu ng©n hµng cïng mét lóc. §Ó ho¹t ®éng nµy cã hiÖu qu¶ Ng©n hµng cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ng©n hµng kh¸c, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã chøc n¨ng trong viÖc thÈm tra, gi¸m s¸t tµi s¶n cña c¸c ®¬n vÞ ngoµi quèc doanh. Ngoµi h×nh thøc thÕ chÊp tµi s¶n Chi nh¸nh nªn ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc b¶o ®¶m kh¸c theo h­íng sau: - Ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc b¶o ®¶m b»ng c¸c chøng tõ cã gi¸. §©y còng lµ mét lo¹i tµi s¶n ®em thÕ chÊp nh­ng nã lµ mét lo¹i ®Æc biÖt. ¦u ®iÓm cña lo¹i tµi s¶n nµy lµ gän nhÑ, kh«ng bÞ t¸c ®éng cña yÕu tè m«i tr­êng, nh÷ng t¸c ®éng lý ho¸ nªn ®Ï b¶o qu¶n. Vµ ­u ®iÓm lín nhÊt cña lo¹i tµi s¶n nµy lµ cã kh¶ n¨ng sinh lêi, tÊt nhiªn lµ vÉn cßn nhiÒu yÕu tè rñi ro do nh÷ng t¸c ®éng kinh tÕ. Muèn ¸p dông h­íng nµy mét c¸ch réng r·i th× ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn lµ ph¶i ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ®Ó c¸c chøng chØ tiÒn göi, tr¸i phiÕu, th­¬ng phiÕu dÔ dµng ®­îc mua b¸n trªn thÞ tr­êng mµ kh«ng ph¶i qua c¬ quan trung gian, h¬n n÷a gi¸ cña chøng kho¸n còng ®­îc x¸c ®Þnh râ rµng. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng chøng kho¸n nh­ n­íc ta hiÖn nay th× lo¹i giÊy tê cã gi¸ mµ t×nh æn ®Þnh cao chøa ®ùng Ýt rñi ro lµ c¸c tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, Ng©n hµng nªn më réng h×nh thøc b¶o ®¶m b»ng lo¹i tµi s¶n nµy. - B¶o l·nh còng lµ h×nh thøc cã nhiÒu ­u ®iÓm gióp cho c¸c ®¬n vÞ ngoµi quèc doanh míi thµnh lËp cã ®iÒu kiÖn vay vèn ng©n hµng. Tuy nhiªn ë n­íc ta ho¹t ®éng b¶o l·nh vÉn cßn h¹n hÑp vµ quy chÕ b¶o l·nh ch­a ®Çy ®ñ. §Æc biÖt ®èi víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ ngoµi quèc doanh nh­ hiÖn nay vÉn ch­a cã c¬ quan nµo qu¶n lý vµ ®ì ®Çu. Do vËy cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch, quy chÕ cô thÓ ®Ó ph¸t huy tèt nhÊt nh÷ng ­u thÕ cña h×nh thøc b¶o l·nh. - Ngoµi ra cßn cã nh÷ng h×nh thøc b¶o ®¶m b»ng c¸c kho¶n ph¶i thu, hµng tån kho, c¸c hîp ®ång, c¸c h×nh thøc nµy ®ßi hái thñ tôc hµnh chÝnh vµ sù gi¸m s¸t th­êng xuyªn. - Mçi h×nh thøc b¶o ®¶m ®Òu cã nh÷ng ­u vµ nh­îc riªng, tuy nhiªn viÖc sö dông chóng mét c¸ch tæng hîp vµ linh ho¹t ®Ó chóng bï ®¾p vµ bæ sung cho nhau th× sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh tiÕp cËn ®­îc tíi nguån vèn mµ vÉn ®¶m b¶o an toµn cho Ng©n hµng. + VÒ ph­¬ng thøc cho vay: Chi nh¸nh cÇn ph¶i ®a d¹ng ho¸ c¸c ph­¬ng thøc cho vay. HiÖn nay NHCT §èng §a míi chØ cho vay ®­îc theo h¹n møc tÝn dông, cho vay tõng lÇn vµ cho vay dù ¸n ®Çu t­ theo chØ ®Þnh cña cÊp trªn nh­ng chiÕm mét tû lÖ nhá. Chñ yÕu lµ cho vay tõng lÇn, mçi lÇn vay vèn kh¸ch hµng l¹i ph¶i lËp l¹i nh÷ng thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó vay vèn, nh­ vËy mÊt rÊt nhiÒu thêi gian cho c¶ kh¸ch hµng lÉn Ng©n hµng. Cßn cho vay theo h¹n møc tÝn dông th× Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng tho¶ thuËn víi nhau mét møc d­ nî tèi ®a trong thêi gian nhÊt ®Þnh c¨n cø vµo t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tµi s¶n ®¶m b¶o cña kh¸ch hµng. C¨n cø vµo møc d­ nî ®ã, kh¸ch hµng lËp ®Çy ®ñ c¸c giÊy tê cÇn thiÕt nh­ng chØ ph¶i lËp mét lÇn. Trong ph¹m vi h¹n møc tÝn dông tho¶ thuËn, kh¸ch hµng cã thÓ rót vèn mµ chØ cÇn lµm giÊy nhËn nî vµ giÊy rót tiÒn. Mäi kho¶n thu cña kh¸ch hµng sÏ ®­îc ghi vµo bªn cã ®Ó tr¶ nî ngay. §iÒu ®ã sÏ lµm gi¶m l·i ph¶i tr¶ ng©n hµng còng nh­ gi¶m d­ nî thøc tÕ ®Ó t¨ng møc d­ nî ®­îc vay tiÕp theo. Nh­ vËy ph¸t huy ph­¬ng ph¸p cho vay theo h¹n møc tÝn dông ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh. Tuy nhiªn, Ng©n hµng cã thÓ cho nh÷ng kh¸ch hµng cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh vay hoÆc buéc hä cã tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó ®¶m b¶o. NÕu sau mét thêi gian kh¸ch hµng kh«ng tr¶ dÇn nî vay ®Ó lµm gi¶m d­ nî tÝn dông trªn tµi kho¶n cho vay theo h¹n møc hay cã dÊu hiÖu chiÕm dông vèn vay th× khi ®ã Ng©n hµng cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp tiÕp vèn vay, yªu cÇu kh¸ch hµng thùc hiÖn ®óng c¸c kho¶n trong hîp ®ång tÝn dông vµ chuyÓn cho vay tõng mãn ®èi víi sè tiÒn vay ®· ph¸t hµnh. Ngoµi ra, Ng©n hµng nªn ¸p dông nghiÖp vô thÊu chi, ­u ®iÓm cña nghiÖp vô nµy lµ kh¸ch hµng ®­îc sö dông vèn vµ tiÒn vay mét c¸ch linh ho¹t vµ chñ ®éng. §èi víi kh¸ch hµng cã n¨ng lùc tµi chÝnh lµnh m¹nh, tµi kho¶n tiÒn göi ph¸t sinh th­êng xuyªn, ®ång thêi ph¸t sinh nî chØ trong thêi gian ng¾n th× Ng©n hµng nªn cho phÐp kh¸ch hµng sö dông tµi kho¶n v·ng lai. Khi tµi kho¶n nµy lµ d­ cã th× kh¸ch hµng lµ chñ nî cña Ng©n hµng vµ ng­îc l¹i th× Ng©n hµng lµ chñ nî cña kh¸ch hµng. Tuy nhiªn tµi kho¶n chØ ®­îc sö dông trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Do nghiÖp vô nµy míi chØ ¸p dông ®èi víi c¸c c«ng ty lín, lµm ¨n cã hiÖu qu¶. HiÖn nay c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ ngoµi quèc doanh lµm ¨n thùc sù ch­a cã hiÖu qu¶ nh­ng víi sù nç lùc cña b¶n th©n hä cïng víi sù ñng hé, khuyÕn khÝch cña Nhµ n­íc th× trong t­¬ng lai kh«ng xa c¸c ng©n hµng cã thÓ ¸p dông nghiÖp vô nµy. 6. T¨ng c­êng thùc hiÖn c«ng t¸c Marketing ng©n hµng Trong quan ®iÓm kinh doanh hiÖn ®¹i, Marketing gi÷ mét vai trß hÕt søc quan träng. Thùc tÕ, Marketing ®· vµ ®ang ngµy cµng thÓ hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ngan hµng.Marketing tuy ®· b­íc ®Çu trong hÖ thèng NHVN nh­ng míi tËp trung vµo c¸c ho¹t ®éng bÒ néi nh­ qu¶ng c¸o, khuyÕt tr­¬ng cßn c¸c chøc n¨ng chñ yÕu cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh tíi sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña Marketing nh­ qu¸ tr×nh nghiªn cøu kh¸ch hµng, x¸c ®Þnh thÞ tr­êng môc tiªu, n©ng cao uy tÝn, chÊt l­îng dÞch vô ng©n hµng...th× hÇu nh­ ch­a thùc sù ®­îc coi träng vµ cßn nhiÒu h¹n chÕ. §Ó Marketing thùc sù th©m nhËp vµo ng©n hµng vµ ph¸t huy t¸c dông cña nã, chi nh¸nh NHCT §èng §a cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau ®©y: - TriÕt lý Marketing cÇn ph¶i ®­îc ¸p dông trong tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña ng©n hµng. - Thµnh lËp phßng Marketing víi ®éi ngò c¸n bé thùc sù nh¶y bÐn, am hiÓu vÒ marketing ®Ó ®Ò ra ®Þnh h­íng vµ thùc hiÖn c«ng t¸c marketing mét c¸ch khoa häc. - C¸n bé Marketing cña chi nh¸nh cÇn ph¶i xem xÐt 3 yÕu tè t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cña chi nh¸nh: + Nhu cÇu cña kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng ®èi víi c¸c s¶n phÈm cña ng©n hµng nhÊt lµ s¶n phÈm tÝn dông trung vµ dµi h¹n. + Kh¶ n¨ng thÝch øng cÇu cña tÊt c¶ c¸c ng©n hµng kh¸c trªn thÞ tr­êng. +C¸c s¶n phÈm, dÞch vô mµ ng©n hµng cung øng. 7. Coi träng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé Con ng­êi lu«n lµ nh©n tè cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh trong mäi ho¹t ®éng kinh tÕ, x· héi nãi chung vµ ho¹t ®éng tÝn dông nhÊt lµ tÝn dông trung vµ dµi h¹n nãi riªng. Toµn bé nh÷ng quyÕt ®Þnh cho vay, quy tr×nh thùc hiÖn cho vay, thu håi nî... kh«ng cã mét m¸y mãc hay mét c«ng cô nµo cã thÓ ®¶m nhËn næi. V× vËy kÕt qu¶ ho¹t ®éng cho vay phô thuéc rÊt lín vµo tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô, tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ ®¹o døc nghÒ nghiÖp cña c¸n bé tÝn dông. Do vËy, ®Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông th× ®µo t¹o vµ båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé chÝnh lµ mét gi¶i ph¸p rÊt quan träng vµ cã gi¸ trÞ trong mäi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña b¶n th©n ng©n hµng. Thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy sÏ tiÕn hµnh chñ yÕu trªn c¸c ph­¬ng diÖn sau: - Kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé tÝn dông: th­êng xuyªn cã kÕ ho¹ch tæ chøc ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, c¬ chÕ chÝnh s¸ch, ph¸p luËt, thÈm ®Þnh dù ¸n, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, thanh to¸n quèc tÕ, tin häc, ngo¹i ng÷... kÕt hîp gi÷a ®µo t¹o chÝnh quy víi ®µo t¹o t¹i chç gióp cho ng­êi c¸n bé cã ®ñ n¨ng lùc tr×nh ®é lµm viÖc trong n­íc vµ quan hÖ ®èi ngo¹i. §èi víi nh÷ng nh©n viªn c¶ míi vµ cò ®Òu cÇn ph¶i hiÓu râ tÇm quan träng cña viÖc th­êng xuyªn nghiªn cøu, häc tËp ®Ó cËp nhËt nh÷ng kiÕn thøc vÒ chuyªn m«n vµ nh÷ng kiÕn thøc x· héi kh¸c, g¾n lý lu©n víi thùc tiÔn ®Ó cã thÓ vËn dông mét c¸ch linh ho¹t, s¸ng t¹o, cã hiÖu qu¶ khi cho vay. - KiÖn toµn c«ng t¸c sö dông c¸n bé: tuú theo chøc n¨ng nhiÖm vô yªu cÇu cña tõng vÞ trÝ c«ng t¸c ®­îc ph©n c«ng trong ho¹t ®éng tÝn dông mµ ng­êi c¸n bé tÝn dông cÇn ph¶i cã nh÷ng tiªu chuÈn riªng phï hîp. Nh×n chung hä ph¶i cã ®ñ søc tiÕp cËn víi c¬ chÕ thÞ tr­êng ®a d¹ng, am hiÓu vÒ chÝnh s¸ch ph¸p luËt, trung thùc g¾n bã víi nghÒ nghiÖp vµ sù nghiÖp cña ngµnh. §èi víi nh÷ng c¸n bé tÝn dông ®Çu t­ cho ngµnh nghÒ nµo còng ph¶i hiÓu ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cã liªn quan ®Õn nghiÖp vô s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh nghÒ ®ã, tõ ®ã míi cã thÓ lµm tèt c«ng t¸c t­ vÊn cho c¸c doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, sö dông ®ång vèn cña ng©n hµng. - Cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch th­ëng ph¹t ®èi víi c¸n bé lµm c«ng t¸c tÝn dông: cÇn thiÕt cã chÕ ®é l­¬ng, th­ëng kh¸c nhau ®èi víi nh÷ng nhiÖm vô quan träng kh¸c nhau, tr¸nh hiÖn t­îng b×nh qu©n chñ nghÜa v× c«ng t¸c tÝn dông thùc sù nÆng nÒ, nhiÒu rñi ro. Mét sù ®·i ngé nh­ nhau ë nh÷ng vÞ trÝ kh¸c nhau víi n¨ng lùc vµ c­êng ®é lµm viÖc kh¸c nhau sÏ lµm triÖt tiªu mäi nç lùc, cè g¾ng s¸ng t¹o. Do vËy, cÇn ¸p dông chÕ ®é l­¬ng, th­ëng ­u ®·i ®èi víi nh÷ng ng­êi lµm tèt c«ng t¸c tÝn dông nh­ më réng, khai th¸c, chiÕm lÜnh thÞ phÇn tÝn dông tèt trªn ®Þa bµn. nh÷ng ng­êi cã chÊt l­îng tr¶ nî tÝn dông cao nh­ nî qu¸ h¹n kh«ng cã hoÆc cã tû lÖ thÊp vµ chØ mang tÝnh t¹m thêi..Bªn c¹nh ®ã còng cÇn ph¶i xö ph¹t nghiªm minh nh÷ng hµnh vi cè t×nh vi ph¹m quy ®Þnh hay hµnh vi lõa ®¶o, c­¬ng quyÕt xö lý thÝch ®¸ng ®Ó lµm g­¬ng vµ cã t¸c dông gi¸o dôc, r¨n ®e nh÷ng ng­êi kh¸c. Tãm l¹i, ®Ó khuyÕn khÝch n¨ng lùc lµm viÖc cña nh©n viªn tÝn dông, xo¸ bá t­ t­ëng co côm vµ t¹o t©m lý phÊn ®Êu trong c«ng t¸c, viÖc bè trÝ c¸n bé cÇn ph©n râ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña tõng vÞ trÝ c«ng t¸c, ®¶m b¶o quyÒn lîi g¾n víi tr¸ch nhiÖm, khen th­ëng kÞp thêi, th­ëng ph¹t ph©n minh cã nh­ vËy trong kinh doanh tÝn dông sÏ h¹n chÕ bít rñi ro kh«ng ®¸ng cã do ý thøc chñ quan cña c¸n bé ng©n hµng hoÆc kh¸ch hµng g©y ra, t¹o hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng tÝn dông nhÊt lµ tÝn dông trung vµ dµi h¹n. III. Mét sè kiÕn nghÞ §Ó më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh, ngoµi sù nç lùc hÕt m×nh cña chi nh¸nh NHCT §èng §a, cÇn ph¶i cã sù phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan kh¸c nhau nh­: C¸c c¬ quan ban ngµnh cã liªn quan cña §¶ng vµ nhµ n­íc, Ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam, Ng©n hµng C«ng Th­¬ng ViÖt Nam vµ mét ®iÒu còng quan träng kh«ng kÐm lµ sù nç lùc cña chÝnh b¶n th©n thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh. 1. KiÕn nghÞ ®èi víi c¸c c¬ quan Nhµ n­íc 1.1 X©y dùng khung gi¸ thèng nhÊt lµm c¨n cø ®Þnh gi¸ tµi s¶n thÕ chÊp Tiªu thøc ®¸nh gi¸ tµi s¶n thÕ chÊp ®­îc x©y dùng cã c¨n cø thùc tÕ vµ cã c¬ së ph¸p lý ®Ó võa cã thÓ thuyÕt phôc kh¸ch hµng, l¹i võa ®¶m b¶o quyÒn lîi cho Nh©n hµng. Nhµ ë, ®Êt ®ai lµ lo¹i tµi s¶n ®­îc ®em thÕ chÊp chñ yÕu nh­ng l¹i rÊt ®a d¹ng, phong phó ®ßi hái ph¶i cã quy ®Þnh riªng. NghÞ ®Þnh 61/ CP ngµy 5/7/1994 cña ChÝnh phñ vÒ mua b¸n vµ kinh doanh nhµ ë cã quy ®Þnh râ vÒ gi¸ tèi thiÓu cña tõng lo¹i nhµ vµ hÖ sè ®iÒu chØnh gi¸ chuÈn theo vÞ trÝ ng«i nhµ. Tuy nhiªn hiÖn t¹i chÝnh s¸ch qu¶n lý ®Êt ®ai cña Nhµ n­íc cßn ch­a hîp lý, cô thÓ lµ chÝnh s¸ch hai gi¸ vÒ nhµ ë. Mét gi¸ lµ gi¸ nhµ n­íc, mét gi¸ lµ gi¸ thÞ tr­êng ®· lµm cho thÞ tr­êng ®Êt ®ai lªn c¬n sèt, g©y khã kh¨n trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi s¶n thÕ chÊp lµ bÊt ®éng s¶n. HiÖn t¹i c¸c ng©n hµng vÉn cßn ®Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n theo khung gi¸ cña nhµ n­íc, nghÜa lµ thÊp h¬n nhiÒu so víi gi¸ trÞ thùc tÕ khiÕn viÖc vay vèn cña c¸c ®¬n vÞ bÞ thiÖt thßi. C¸c c¬ quan nªn sím x©y dùng mét khung gi¸ phï hîp víi t×nh h×nh thÞ tr­êng vµ sím h×nh thµnh thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ë ViÖt Nam. 1.2. Hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ c«ng chøng chøng thùc hîp ®ång thÕ chÊp, cÇm cè tµi s¶n Trong nh÷ng n¨m qua hÇu hÕt nh÷ng hîp ®ång thÕ chÊp, cÇm cè tµi s¶n ®Ó ®¶m b¶o nghÜa vô tr¶ nî cho Ng©n hµng ®Òu ph¶i ®­îc c«ng chøng chøng thùc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Nh­ng khi cã tranh chÊp x¶y ra th× nhiÒu tr­êng hîp quyÒn vµ lîi Ých cña Ng©n hµng theo c¸c hîp ®ång thÕ chÊp cÇm cè tµ s¶n ®· qua c«ng chøng cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn vÉn kh«ng ®­îc ®¶m b¶o. Thùc tÕ nh÷ng ng­êi thùc hiÖn c«ng chøng kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung cña c¸c hîp ®ång mµ hä ®· c«ng chøng. Ngoµi ra thñ tôc c«ng chøng qu¸ phøc t¹p, tèn nhiÒu thêi gian, viÖc ph©n ®Þnh thÈm quyÒn c«ng chøng ch­a râ rµng khiÕn c¸c ®¬n vÞ gÆp nhiÒu khã kh¨n. ChÝnh phñ nªn nghiªn cøu tham kh¶o gi¶i quyÕt khã kh¨n nµy b»ng c¸ch thiÕt lËp mét c¬ quan ®¨ng ký thÕ chÊp cÇm cè, b¶o l·nh, mçi lÇn thÕ chÊp, cÇm cè hay b¶o l·nh ®Òu ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan nµy. Khi Ng©n hµng nhËn cÇm cè, thÕ chÊp th× ph¶i cã tr¸ch nhiÖm liªn hÖ víi c¬ quan nµy ®Ó xem tµi s¶n b¶o ®¶m cã ®ñ tiªu chuÈn hay kh«ng. §©y lµ gi¶i ph¸p võa ®¶m b¶o an toµn tr¸nh rñi ro cho hÖ thèng ng©n hµng võa ®ì t¹o nªn nh÷ng g¸nh nÆng hµnh chÝnh cho c¸c ®¬n vÞ vµ rÊt phï hîp víi t×nh h×nh n­íc ta hiÖn nay. 1.3. T¨ng c­êng biÖn ph¸p qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh Thùc hiÖn kiÓm so¸t chÆt chÏ viÖc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp vµ ®¨ng ký kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ sao cho phï hîp víi n¨ng lùc thùc tÕ cña ®¬n vÞ. H¹n chÕ t×nh tr¹ng c¸c doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp bõa b·i, b¶o ®¶m an toµn cho ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng. Cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó t¨ng c­êng kiÓm tra gi¸m s¸t c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ, buéc hä ph¶i chÊp hµnh ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª vµ kiÓm to¸n b¾t buéc ®èi víi nh÷ng ®¬n vÞ cã vèn ®iÒu lÖ trªn 10 tû ®ång ®Ó ®¶m b¶o t×nh chÝnh x¸c c¸c th«ng tin cung cÊp cho ng©n hµng. 1.4. Sím hoµn thiÖn vµ ban hµnh ph¸p luËt vÒ th­¬ng phiÕu TÝn dông th­¬ng m¹i lµ mét phÇn cña nÒn tµi chÝnh quèc gia nh­ng ë ViÖt nam hiÖn nay vÉn ch­a cã luËt vÒ th­¬ng phiÕu lµm h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña tÝn dông th­¬ng m¹i. Nhµ n­íc nªn sím nghiªn cøu vµ ban hµnh ph¸p luËt vÒ th­¬ng phiÕu nh»m t¹o hµnh lang ph¸p lý râ rµng b¶o vÖ quyÒn lîi cña ng­êi cho vay. MÆt kh¸c nÕu cã luËt vÒ th­¬ng phiÕu c¸c ng©n hµng còng cã thÓ më réng ho¹t ®éng tÝn dông d­íi h×nh thøc chiÕt khÊu th­¬ng phiÕu. 1.5. Nhanh chãng ®­a quü b¶o l·nh ®i vµo ho¹t ®éng HiÖn nay viÖc b¶o ®¶m c¸c kho¶n tÝn dông ng©n hµng chñ yÕu lµ thÕ chÊp vµ cÇm cè trong khi h×nh thøc b¶o l·nh vÉn cßn ch­a phæ biÕn. ChÝnh phñ nªn sím thµnh lËp quü b¶o l·nh cho c¸c ®¬n vÞ, nhÊt lµ c¸c ®¬n vÞ thuéc thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh, ®Ó hä cã thÓ vay ®­îc vèn cña ng©n hµng. 2. KiÕn nghÞ ®èi víi ng©n hµng nhµ n­íc 2.1. §iÒu hµnh linh ho¹t c¸c quy chÕ qu¶n lý tÇm vÜ m« Trong khu«n khæ c¸c quy ®Þnh vÒ kinh tÕ, tµi chÝnh, tÝn dông, vÊn ®Ò thùc sù b×nh ®¼ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn trong chÝnh s¸ch tÝn dông cña toµn hÖ thèng ng©n hµng. C¸c quy ®Þnh vµ ®iÒu kiÖn cho vay cßn qu¸ cøng nh¾c vµ cßn ph©n biÖt ®èi xö nh­ vÒ tµi s¶n thÕ chÊp, møc l·i suÊt cho vay. Møc l·i suÊt cho vay ®èi víi khu vøc kinh tÕ ngoµi quèc doanh cßn mang tÝnh ¸p ®Æt vµ cao h¬n so víi khu vùc kinh tÕ Nhµ n­íc. V× vËy ®Ó khuyÕn khÝch kinh tÕ ngoµi quèc doanh vay vèn Ng©n hµng th× NHNN cÇn xem xÐt ®Ó ®­a ra nh÷ng quy ®Þnh linh ho¹t h¬n vµ b×nh ®¼ng h¬n. Cô thÓ, theo ®iÒu 11 quy chÕ cho vay do thèng ®èc NHNN ban hµnh ngµy 25/8/2000 th× l·i suÊt cho vay ®èi víi kh¸ch hµng ph¶i phï hîp víi l·i suÊt t¹i thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång tÝn dông. Nh­ vËy nÕu c¨n cø vµo quy ®Þnh nµy th× c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i khã cã thÓ ¸p dông cho kh¸ch hµng møc l·i suÊt linh ho¹t ®èi víi c¸c kho¶n cho vay cã thêi h¹n dµi. Trong thêi h¹n cho vay l·i suÊt cã thÓ thay ®æi, thêi h¹n cµng dµi th× kh¶ n¨ng thay ®æi cµng lín, nhÊt lµ trong nh÷ng giai ®o¹n nÒn kinh tÕ cã nhiÒu biÕn ®éng hoÆc ChÝnh phñ cã thÓ t¸c ®éng lµm ¶nh h­ëng lín ®Õn l·i suÊt th«ng qua c¸c c«ng cô, chÝnh s¸ch kinh tÕ. Trong nh÷ng tr­êng hîp nh­ trªn c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i th­êng ¸p dông cho kh¸ch hµng cña m×nh mét chÕ ®é l·i suÊt linh ho¹t cã nghÜa lµ l·i suÊt ®­îc ®iÒu chØnh ®Þnh kú trong thêi h¹n cho vay. Víi quy ®Þnh nh­ trªn ®· lµm cho c¶ c¸c ng©n hµng vµ kh¸ch hµng cña hä ph¶I ®èi mÆt víi rñi ro l·i suÊt, nhÊt lµ trong quan hÖ tÝn dông trung dµi h¹n. V× vËy theo em, NHNN nªn cho phÐp c¸c tæ chøc tÝn dông ¸p dông l·i suÊt cho vay phï hîp víi l·i suÊt t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh l·i suÊt chø kh«ng ph¶i phï hîp víi l·i suÊt t¹i thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång nh­ hiÖn nay. 2.2. C¶i thiÖn thñ tôc hµnh chÝnh Ng©n hµng nhµ n­íc ph¶i ®­a ra c¸c biÖn ph¸p c¶i tæ triÖt ®Ó thñ tôc hµnh chÝnh, gi¶m bít thñ tôc nhÊt lµ thñ tôc cho vay. H­íng gi¶i quyÕt lµ kÕt hîp nhiÒu yÕu tè cÇn thiÕt trong mét yªu cÇu. Nh÷ng vÊn ®Ò mµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt hoÆc c¸c ®Þnh chÕ kh¸c ®· nªu th× kh«ng nªn ®­a vµo. ViÖc ban hµnh hÖ thèng ph¸p luËt ph¶i t¹o ra mét hµnh lang ph¸p lý th«ng tho¸ng, ®ång bé vµ linh ho¹t ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu ngµy cµng cao cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn rµ so¸t l¹i c¸c v¨n b¶n Nhµ n­íc ®· ban hµnh ®Ó chØnh söa, bæ sung cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. 2.3. N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña trung t©m th«ng tin tÝn dông (CIC) CIC (centrer information credit) lµ n¬i cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ tÝn dông cho c¸c tæ chøc tÝn dông. Nh­ng hiÖn nay c¸c th«ng tin nµy míi chØ dõng ë møc lµ t×nh h×nh vay vèn cña c¸c ®¬n vÞ t¹i c¸c tæ chøc tµi chÝnh kh¸c. NHNN nªn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña CIC b»ng c¸c biÖn ph¸p nh­: kÕt hîp víi bé tµi chÝnh, c¬ quan thuÕ ®Ó thu nhËp th«ng tin vÒ nghÜa vô thuÕ vµ t×nh h×nh nép Ng©n s¸ch nhµ n­íc cña c¸c ®¬n vÞ. §iÓm nµy cã thÓ gióp cho c¸n bé ng©n hµng kiÓm tra ®­îc mét phÇn tÝnh x¸c thùc cña c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ t×nh h×nh lµm ¨n thùc tÕ cña c¸c ®¬n vÞ xin vay vèn. 2.4. Thµnh lËp c«ng ty qu¶n lý nî vµ khai th¸c tµi s¶n thÕ chÊp QuyÕt ®Þnh sè 305/2000 Q§-NHNN ngµy 15/9/2000 cña thèng ®èc NHNN ban hµnh quy ®Þnh vÒ viÖc thµnh lËp c«ng ty qu¶n lý nî vµ khai th¸c tµi s¶n thÕ chÊp cña NHTM. Theo quy ®Þnh nµy, c¸c NHTM ®­îc phÐp thµnh lËp c«ng ty qu¶n lý nî vµ khai th¸c tµi s¶n thÕ chÊp, c«ng ty nµy cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n ®éc lËp b»ng vèn tù cã vµ trùc thuéc NHTM, thÕ nh­ng hiÖn t¹i th× NHCT vÉn ch­a cã, do ®ã cÇn thiÕt héi ®ång qu¶n trÞ sím xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty ®Ó gióp c¸c chi nh¸nh cã thÓ xö lý nhanh chãng c¸c kho¶n nî vµ khai th¸c tµi s¶n thÕ chÊp nh»m thu håi vèn nhanh æn ®Þnh cho ho¹t ®éng kinh doanh tõ ®ã n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông. 3. KiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam NHCT ViÖt Nam lµ c¬ quan chñ qu¶n cña NHCT §èng §a. Do ®ã cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó phèi hîp cïng Chi nh¸nh trong viÖc kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ, ph¸t huy nh÷ng mÆt m¹nh, ®Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã cÇn thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò sau: - Tæ chøc gi¶i quyÕt nhanh, râ rµng c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh nh­ viÖc phª duyÖt møc cho vay v­ît quyÒn ph¸n quyÕt, khi t¸i thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t­. - Hç trî Chi nh¸nh NHCT §èng §a trong viÖc l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i phôc vô qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nh­ hÖ thèng m¸y mãc, m¸y rót tiÒn tù ®éng, nèi m¹ng cho toµn Ng©n hµng ®Æc biÖt lµ trî gióp vÒ kinh phÝ vµ kü thuËt trong viÖc ®µo t¹o, båi d­ìng kiÕn thøc nghiÖp vô cho c¸n bé nh©n viªn trong Chi nh¸nh. - Th­êng xuyªn kÕt hîp víi NHCT §èng §a tæ chøc c¸c buæi th¶o luËn , héi nghÞ, nghiªn cøu khoa häc ®Ó võa n¾m thªm th«ng tin vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng, võa cung cÊp thªm nh÷ng kinh nghiÖm, kiÕn thøc cho c¸n bé Ng©n hµng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. - Phèi hîp chÆt chÏ víi NHNN tæ chøc hiÖu qu¶ ch­¬ng tr×nh th«ng tin tÝn dông, n©ng cao chÊt l­îng vµ më réng ph¹m vi th«ng tin gióp c¸c chi nh¸nh phßng ngõa rñi ro mét c¸ch tèt nhÊt. - Quan t©m gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nî tån ®äng trong toµn hÖ thèng ng©n hµng c«ng th­¬ng, lµm trong s¹ch c¸c kho¶n vay míi, vÊn ®Ò nµy më ra h­íng gi¶i quyÕt nî qu¸ h¹n cho Chi nh¸nh. - T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm so¸t néi bé trong toµn hÖ thèng nh»m chÊn chØnh c¸c sai sãt cña Chi nh¸nh vµ ®éi ngò nh©n sù. 4. KiÕn nghÞ ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh. Ho¹t ®éng cho vay cã hiÖu qu¶ hay kh«ng phô thuéc rÊt lín vµo ng­êi sö dông vèn vay. Thêi gian qua kinh tÕ ngoµi quèc doanh ®· chøng tá vai trß cña m×nh trong nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn vÉn cßn nhiÒu doanh nghiÖp tù lµm mÊt uy tÝn cña m×nh, lµm ¨n theo kiÓu lõa ®¶o, chôp giËt, ph¸t triÓn qu¸ nãng, lµm ¨n thua lç, ph¸ s¶n, sö dông vèn sai môc ®Ých, kh«ng thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. ChÝnh v× vËy ®· g©y cho Ng©n hµng kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n trong viÖc thu håi nî, t¹o t©m lý thiÕu tin t­ëng khiÕn c¸c ng©n hµng kh«ng d¸m cho vay. V× vËy ®Ó viÖc cho vay ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh cã hiÖu qu¶ th× b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp nµy ph¶i cè g¾ng rÊt nhiÒu. Thø nhÊt, ph¸t huy hÕt n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh thùc sù cña m×nh, häc tËp c¸ch qu¶n lý tiªn tiÕn, kh«ng nªn chñ quan, nãng véi trong kinh doanh. Thø hai, trung thùc trong quan hÖ víi ng©n hµng nh­ cung cÊp th«ng tin ®óng ®¾n, sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých. Thø ba, ph¶i thùc hiªn nghiªm chØnh chÕ ®é kÕ to¸n mµ Nhµ n­íc ®· ban hµnh, chÊp hµnh ®óng luËt doanh nghiÖp. Thø t­, tù kiÓm tra ®¸nh gi¸ vÒ doanh nghiÖp m×nh, t¨ng c­êng tr×nh ®é qu¶n lý còng nh­ tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n viªn. KÕt luËn Tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh ph¸t triÓn m¹nh c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u, ®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc thùc hiªn c¸c môc tiªu kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n­íc. Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn hµng ®Çu ®Ó c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cã thÓ ph¸t triÓn m¹nh lµ vèn, ®Æc biÖt lµ vèn vay trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng. Ho¹t ®éng cho vay t¹i NHCT §èng §a ®· t¹o ®iÒu kiÖn vÒ vèn ®Ó c¸c doanh nghiªp nµy cã thÓ s¶n xuÊt kinh doanh. Vµ thùc tÕ ®· chøng minh kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®· sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých, ®em l¹i lîi nhuËn cao, tr¶ nî ®óng h¹n cho ng©n hµng vµ trë thµnh b¹n hµng truyÒn thèng cña ng©n hµng. Tuy nhiªn, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ nµy vÉn ch­a hoµn toµn ®­îc ®¶m b¶o, cßn cã nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i cÇn tiÕp tôc nghiªn cøu. Do ®ã, mét sè gi¶i ph¸p nh»m më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi kinh tÕ ngoµi quèc doanh t¹i NHCT §èng §a lµ môc tiªu xuyªn suèt chuyªn ®Ò cña em. Tõ nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ vÊn ®Ò më réng vµ hiÖu qu¶ tÝn dông t¹i Ng©n hµng, bµi viÕt ®· nªu lªn nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ vµ nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng h¹n chÕ nµy. Tõ ®ã ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®èi víi NHCT §èng §a vµ nh÷ng kiÕn nghÞ ®èi víi nh÷ng c¬ quan cã liªn quan ®Ó cïng nhau gi¶i quyÕt, nh»m më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh trong thêi gian tíi. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¸m ¬n PGS - TS NguyÔn H÷u Tµi cïng toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn NHCT §èng §a ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh ng©n hµng th­¬ng m¹i - qu¶n trÞ vµ nghiÖp vô ( nhµ xuÊt b¶n thèng kª). 2. Qu¶n trÞ ng©n hµng th­¬ng m¹i. (PETER ROSE) 3 Gi¸o tr×nh lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ. 4. TËp chÝ ng©n hµng c¸c sè n¨m 2001,2002,2003. 5. T×nh h×nh kinh tÕ-x· héi ViÖt N¨m 3 n¨m 2001-2003( nhµ xuÊt b¶n thèng kª n¨m 2003) 6. C¸c quyÕt ®Þnh sè 1627, 049 cña NHNN ViÖt Nam vµ NHCT ViÖt Nam. 7. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh NHCT §èng §a trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 8. Mét sè tµi liÖu liªn quan kh¸c. Môc lôc Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng I: Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 4 I. Vai trß khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 4 1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm 4 1.1. Kh¸i niÖm 4 1.2. §Æc ®iÓm cña khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh 6 2. Vai trß cña khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh 9 II. Vai trß tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh 12 1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng 12 1.1. Kh¸i niÖm 12 1.2. §Æc ®iÓm tÝn dông trung vµ dµi h¹n 13 1.3. Vai trß tÝn dông trungvµ dµi h¹n ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh 14 III. Më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña THTM 17 1. Quan ®iÓm vÒ më réng vµ hiÖu qu¶ tÝn dông trung vµ dµi h¹n 17 1.1. Quan ®iÓm vÒ më réng tÝn dông 17 1.2. C¸c chØ tiªu më réng tÝn dông trung vµ dµi h¹n 17 2. Quan niÖm vÒ hiÖu qu¶ tÝn dông trung vµ dµi h¹n 18 2.1. C¸c quan niÖm c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ tÝn dông 18 2.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tÝn dông trung vµ dµi h¹n 19 2.3.Sù cÇn thiÕt ph¶i më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông trung vµ dµi h¹n 21 IV. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn quy m«, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi kinh tÕ ngoµi quèc doanh 22 1. C¸c nh©n tè kh¸ch quan 22 1.1. M«i tr­êng kinh tÕ 22 1.2. M«i tr­êng ph¸p lý 23 1.3. Th¶m ho¹ tù nhiªn 23 2. C¸c nh©n tè chñ quan 24 2.1. VÒ phÝa ng©n hµng 24 2.2. VÒ phÝa kh¸ch hµng 26 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi kinh tÕ ngoµi quèc doanh t¹i chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th­¬ng §èng §a 28 I. §«i nÐt vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th­¬ng §èng §a 28 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 28 2. C¬ cÊu tæ chøc cña chi nh¸nh NHCT §èng §a 31 3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban 31 4. T×nh h×nh mét sè ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña ng©n hµng trong thêi gian qua 40 4.1. T×nh h×nh vÒ huy ®éng vèn 40 4.2. T×nh h×nh sö dông vèn 44 4.3. C¸c ho¹t ®éng kh¸c cña chi nh¸nh 50 II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh t¹i chi nh¸nh NHCT §èng §a 52 1. Quy chÕ cho vay trung vµ dµi h¹n 52 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh 56 2.1. Quy m« ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña chi nh¸nh ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh 58 2.2. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh 63 3. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh 69 3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc 69 3.2. Nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ 73 Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh 77 I. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh NHCT §èng §a trong n¨m 2004 77 1. C¸c chØ tiªu vÒ kinh doanh 77 2. BiÖn ph¸p cô thÓ 77 II. Mét sè gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông ®èi víi kinh tÕ ngoµi quèc doanh 78 1. N©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh dù ¸n 79 2. T¨ng c­êng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t tr­íc, trong vµ sau khi cho vay 80 3. Thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro 81 4. Chñ ®éng gi¶i quyÕt c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi 84 5. §æi míi c¬ chÕ cho vay ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh 86 6. T¨ng c­êng thùc hiÖn c«ng t¸c Marketing ng©n hµng 91 7. Coi träng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé 92 III. Mét sè kiÕn nghÞ 94 1. KiÕn nghÞ ®èi víi c¸c c¬ quan Nhµ n­íc 94 2. KiÕn nghÞ ®èi víi ng©n hµng Nhµ n­íc 96 3. KiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam 98 4. KiÕn nghÞ ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh 99 KÕt luËn 100 Tµi liÖu tham kh¶o 101

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng trung dài hạn đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng công thư.doc
Luận văn liên quan