Chuyên đề Một số ý kiến về công tác trả lương tại công ty Dệt vải công nghiệp Hà Nội

Chuyên đề thực tập Tốt nghiệp "Một số ý kiến về công tác trả lương tại Cty Dệt vải công nghiệp Hà Nội" MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN I: NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP 2 I. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA TIỀN LƯƠNG. 2 I.1. Khái niệm. 2 I.2. ý nghĩa của tiền lương. 3 II. CÁC NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU CỦA TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG. 5 II.1. Các nguyên tắc của tổ chức tiền lương 5 II.2. Những yêu cầu của tổ chức tiền lương. 6 III. MỘT SỐ CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNGVÀ CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG. 7 III.1. Các chế độ trả lương. 7 III.2. Các hình thức trả lương. 9 IV. TIỀN THƯỞNG: 15 1. Định nghĩa: 15 2. Vai trò của tiền thưởng: 15 3. Nội dung tổ chức thưởng: 15 4. Các hình thức tiền thưởng. 16 V. PHỤ CẤP. 16 1. Khái niệm. 16 2. Các loại phụ cấp. 17 VI. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HOÀN THÀNH CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG Ở DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP. 17 PHẦN II: PHÂN TÍCH CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG Ở CÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 19 I. SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI (HAICATEX) 19 1. Lịch sử hình thành của Công ty 19 2. Quá trình phát triển của Công ty 20 3. Phương hướng và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2001 22 II. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG. 23 a. Đặc điểm về sản phẩm. 23 b. Đặc điểm về lao động. 24 c. Đặc điểm về cơ cấu quản lý và tổ chức sản xuất của công ty. 25 III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 31 A. Công tác trả lương cho bộ phận gián tiếp. 31 B. Tình hình thu nhập của công nhân sản xuất. 36 PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG Ở CÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP - HÀ NỘI 40 I. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC 40 a. Nâng cao trình độ cho các cán bộ làm công tác định mức. 40 b. Hoàn thiện việc xây dựng mức sản lượng ngày cho công nhân sản xuất. 41 II. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KHÁC CÓ LIÊN QUAN. 47 a. Tuyển dụng lao động. 47 b. Cải thiện điều kiện làm việc. 48 c. Cải thiện công tác thống kê, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm. 49 III. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN THƯỞNG 53 KẾT LUẬN 54

doc56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1938 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Một số ý kiến về công tác trả lương tại công ty Dệt vải công nghiệp Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t bÞ, khi l¾p ®Æt d©y chuyÒn s¶n xuÊt v¶i mµnh ban ®Çu Trung Quèc chØ cÊp cho ta 2 m¸y dÖt v¶i mµnh (lµ m¸y chuyªn dïng). Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®i lªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn Nhµ m¸y ®· tù chÕ t¹o trang bÞ thªm 6 m¸y dÖt v¶i mµnh n÷a, ®­a tæng sè lªn 8 m¸y ®Ó n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt, sîi b«ng lµm lèp xe ®¹p trong n­íc, ®¶m b¶o cho Nhµ m¸y ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. Còng trong giai ®o¹n nµy, Nhµ m¸y thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ bao cÊp, nhËn vËt t­ cña Nhµ n­íc. Do ®ã khoa häc s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm ®· æn ®Þnh theo xu thÕ n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, s¶n phÈm c¸c lo¹i lµm ra ®Òu ®­îc ­a chuéng vµ më réng m¹ng l­íi tiªu thô tíi thÞ tr­êng trong c¶ n­íc, tõ B¾c vµo Nam. C¸c s¶n phÈm chñ yÕu ®¹t môc tiªu cao nhÊt nh­ v¶i mµnh n¨m 1988 tiªu thô3,808 triÖu m2, v¶i b¹t tiªu thô ®¹t 1,2 m2 v¶i 3.024 (simily b«ng dïng may qu©n trang cho qu©n ®éi) tiªu thô 1,4 triÖu m2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt lµm viÖc theo c¬ chÕ lµm viÖc 3 ca/1 ngµy. Giai ®o¹n 3: Giai ®o¹n chuyÓn ®æi c¬ chÕ thÞ tr­êng (tõ 1989 ®Õn nay). Khi c¶ n­íc trªn ®­êng chuyÓn ®æi c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr­êng víi chÝnh s¸ch më cöa cña nÒn kinh tÕ, mËu dÞch biªn giíi ph¸t triÓn m¹nh mÏ, thÞ tr­êng trong n­íc xuÊt hiÖn nh÷ng s¶n phÈm t­¬ng tù nh­ s¶n phÈm cña Nhµ m¸y. Mét sè kh¸ch hµng quen thuéc cña Nhµ m¸y nh­: Côc qu©n trang, c¸c XÝ nghiÖp giÇy v¶i, XÝ nghiÖp cao su,... ®i t×m mua s¶n phÈm t­¬ng tù ë thÞ tr­êng míi kÓ c¶ thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Sè kh¸ch hµng míi còng quyÕt ®Þnh thay ®æi c«ng nghÖ míi ®Ó ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù c¹nh tranh, thÞ tr­êng tiªu thô cña Nhµ m¸y bÞ thu hÑp mét c¸ch ®¸ng kÓ. §øng tr­íc t×nh tr¹ng ®ã, Nhµ m¸y ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña m×nh ®Ó c¹nh tranh víi s¶n phÈm cïng lo¹i ®· xuÊt hiÖn trªn thÞ tr­êng. Nhµ m¸y ®· thay thÕ nguyªn liÖu v¶i mµnh lµm lèp xe ®¹p tõ sîi b«ng (100% cotton) sang sîi pªc« (35% cotton vµ 65% PE) tiÕn hµnh ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, dÖt thªm c¸c lo¹i v¶i d©n dông nh­ v¶i phin c¸c lo¹i 6624, 6606, 5420... Nhµ m¸y cßn chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, t×m biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, tÊt c¶ nh»m ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng trong giai ®o¹n míi. Thùc hiÖn c¬ chÕ qu¶n lý míi, víi tinh thÇn gi¶m ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n, bè trÝ s¾p xÕp lao ®éng d­ thõa, Nhµ m¸y ®Çu t­ x©y dùng thªm mét ph©n x­ëng may víi c«ng suÊt 50.000 s¶n phÈm/1 n¨m. Sè l­îng lao ®éng cßn l¹i gi¶i quyÕt theo chÕ ®é 176/H§BT cña Héi ®ång Bé tr­ëng, víi tinh thÇn tù nguyÖn cã sù trî gióp cña C«ng ty vÒ vèn ®Ó t×m kiÕm thÞ tr­êng míi. Víi nh÷ng tiÕn triÓn vµ kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, th¸ng 7-1994 Nhµ m¸y ®­îc Bé C«ng nghiÖp ®æi tªn thµnh C«ng ty DÖt v¶i c«ng nghiÖp Hµ Néi (tªn tiÕng Anh lµ Ha Néi Industrial Canvas Textile Company) viÕt t¾t lµ HAICATEX. 3. Ph­¬ng h­íng vµ chØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001 - §Çu t­ më réng s¶n xuÊt mét xÝ nghiÖp s¶n xuÊt v¶i kh«ng dÖt. - Tæng doanh thu 83000 triÖu t¨ng so víi n¨m 2000 - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp 49.000 triÖu t¨ng 113% so víi n¨m 2000 - TÝnh ®óng khÊu hao nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc A. XÝ nghiÖp mµnh Ph­¬ng h­íng: - N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®¹t chøng chØ ISO 9000-2000. - T¨ng tèc ®ä doanh thu më réng thÞ phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ an toµn s¶n xuÊt. ChØ tiªu: §¹t vµ v­ît s¶n l­îng:600 tÊn. Trong ®ã xuÊt khÈu:10% B. XÝ nghiÖp B¹t Ph­¬ng h­íng: - Ph¸t huy néi lùc, ®a d¹ng s¶n phÈm, ®Èy m¹nh doanh thu ChØ tiªu: §¹t vµ vùot s¶n l­îng 1.530.000 m2. Trong ®ã phôc vô xuÊt khÈu 70% C. XÝ nghiÖp may: Ph­¬ng h­íng: - N¨ng cao s¶n phÈm - Më réng b¹n hµng - T¨ng kim ngh¹ch xuÊt khÈu ChØ tiªu: §¹t vµ v­ît 82.250.000 s¶n phÈm trong ®ã tû lÖ FOB: 30% II. Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña c«ng ty cã ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c tr¶ l­¬ng. a. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm. HiÖn nay s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty lµ v¶i mµnh v¶i b¹t c¸c lo¹i v¶i méc kh«ng tÈy nhuém, sîi xe vµ s¶n phÈm may, nh÷ng s¶n phÈm nµy ®­îc sö dông réng r·i ë nhiÒu nghµnh c«ng nghiÖp --V¶i mµnh sîi l«ng,v¶i mµnh sîi pªc« dïng ®Ó s¶n xuÊt lèp xe ®¹p d©y ®ai thang cao su. C¸c s¶n phÈm nµy ®­îc kh¸ch hµng trong nghµnh cao sö dông lµ chñ yÕu nh­ nhµ m¸y cao su sao vµng cao su §µ N½ng, cao su Biªn Hoµ, cao su H¶i Phßng … --V¶i b¹t: Dïng lµm èng dÈn n­íc, èng hót bïn b¨ng chuyÒn t¶i lo¹i nhá, v× vËy nã còng lµ nguyªn liÖu s¶n xuÊt cho c¸c nghµnh cao su. V¶i b¹t cßn ®­îc dïng lµm giµy v¶i c¸c lo¹i, may g¨ng tay, quÇn ¶o b¶o hé lao ®éng, vâng, ba l« phôc vô cho quèc phßng. --Sîi xe: Dïng lµm chØ kh©u d©n dông vµ chØ kh©u c«ng nghiÖp, kh©u vá bao ®ùng xi m¨n, kh©u vµo bao ®ùng ph©n bãn vµ sîi xe cßn dïng lµm dÖt c¸c lo¹i v¶i Gaba®in §¬luyn, v¶i bß mµ kh¸ch hµng lµ c¸c nhµ may nh­ xi m¨ng Hoµng Th¹ch, ph©n l©n V¨n §iÓn, ph©n ®¹m Hµ B¾c, dÖt lôa Nam §Þnh, Sîi dÖt kim Hµ Néi… Nhu cÇu c¸c lo¹i v¶i c«ng nghiÖp lµ rÊt lín vµ rÊt cÇn thiÕt cho nÕn kinh tÕ quèc d©n, mét phÇn dïng ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm trong néi ®Þa s¶n xuÊt, mét phÇn dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu. N­íc ta hiÖn nay míi chØ cã c«ng ty DÖt v¶i c«ng nghiÖp Hµ Néi lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt v¶i mµnh sîi b«ng cottong dïng cho s¶n xuÊt lèp xe ®¹p. D©y ®ai thang cao su lo¹i t¶i träng nhÑ vµ võa, cßn l¹i nhµ n­íc vÈn ph¶i nhËp v¶i mµnh nylon ®Ó s¶n xuÊt lèp xe m¸y, lèp m¸y kÐo lèp «t«. Môc tiªu cña c«ng ty lµ chiÕm lØnh thÞ tr­êng v¶i c«ng nghiÖp chuyªn s©u s¶n xuÊt c¸c lo¹i v¶i mµnh, v¶i b¹t phôc vô cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Tõ n¨m 1994 ®Õn nay, c«ng ty ®ang phÊn ®Êu chuyÓn h­íng c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi, s¶n xuÊt c¸c lo¹i v¶i tõ nguyªn liÖu sîi tæng hîp. Nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn nã bao qu¸t, bao trïm vµ cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c«ng t¸c tæ chøc tiÒn l­¬ng cña c«ng ty, tõ doanh thu tiªu thô ra sao, ®Ó vèn ho¹t ®éng ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng, ®Ó cã tiÒn l­¬ng tr¶ cho c«ng nh©n, ®Õn viÖc ®Þnh møc kû thuËt lao ®éng, ®Þnh møc lao ®éng … ®Ó thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng, ®¶m b¶o ®êi sèng cho d«ng nh©n viªn chøc trong c«ng ty. b. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng. Trong thêi kú bao cÊp tæng sè lao ®éng trong biªn chÕ lªn tíi 1097c«ng nh©n, tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Õn nay, qua s¾p xÕp tæ chøc l¹i c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty cã thay ®æi nhiÒu cho ®Õn n¨m1999 cßn 936 ng­êi c¬ cÊu ta cã b¶ng sau: B¶ng c¬ cÊu lao ®éng STT ChØ tiªu §v Tæng sè §¹i häc Trung cÊp Sè l­îng % Sè l­îng % Sè l­îng % 1 2 3 Tæng sè lao ®éng Lao ®éng gi¸n tiÕp Lao ®éng trùc tiÕp BËc: 1+ 2 BËc: 3 4 5 6 7 Ng­êi -- -- -- -- -- -- -- -- 936 97 839 43 103 40 200 58 3 100 10,4 89,6 54 48 5,8 49,5 24 12 2,3 12,3 Do ®Æc ®iÓm cña c«ng ty tõ l©u kh«ng tuyÓn sinh c«ng nh©n nªn lao ®éng c«ng nh©n trong c«ng ty hÇu hÕt lµ tuæi trung niªn, cã tay nghÒ bËc thî cao cã t¸c phong c«ng nghiÖp vµ ®Òu cã kinh nghiÖm vµ chÊp hµnh kØ luËt lao ®éng. C«ng ty lu«n t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao kiÕn thøc nh­ cho ®i häc thªm ®Ó cñng cè vµ ph¸t huy. Nh­ vËy, ta thÊy tr×nh ®é qu¶n lý ë møc kh¸ ®©y lµ nh©n tè ¶nh h­ëng tèt ®Õn chÊt l­îng vµ sè l­îng s¶n phÈm trong c«ng ty. c. §Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty. · VÒ c¬ cÊu qu¶n lý c«ng ty. C«ng ty DÖt v¶t c«ng nghiÖp Hµ Néi trùc thuéc bé c«ng nghiÖp nhÑ, nªn c«ng ty ®­îc quyÒn chñ ®éng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ c«ng ty ®­îc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trùc tuyÕn chøc n¨ng. Gi¸m ®èc lµ ng­êi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt, trùc tiÕp phô tr¸ch mét mÆt nh­ : phßng hµnh chÝnh tæng hîp, kÕ ho¹ch dµi h¹n vÒ s¶n xuÊt ®Çu t­, c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, c«ng t¸c tù vÖ c«ng ty. HiÖn nay c«ng ty cã 6 phßng ban vµ 3 ph©n x­ëng. Phßng s¶n xuÊt kinh doanh – XNK ( gåm 20 ng­êi) Chøc n¨ng: - §iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹t ®éng XNK trong toµn c«ng ty - Tiªu thô toµn bé s¶n phÈm cña c«ng ty - qu¶n lý cung øng vËt t­, b¶o qu¶n dù tr÷ vËt t­. NhiÖm vô: Tæng hîp x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch XNK - KÕ ho¹ch chiÕn l­îc - KÕ ho¹ch n¨m - KÕ hoach t¸c nghiÖp - H­íng dÉn kiÓm tra ®«n ®èc c¸c ®în vÞ trong c«ng ty x©y dùng c¸c phÇn kÕ ho¹ch do ®¬n vÞ phô tr¸ch thùc sù ph©n cÊp cña c«ng ty, biÓu mÉu, ph­¬ng ph¸p, c¸c chØ tiªu tæng hîp. - N¾m ch¾c nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó chØ ®¹o s¶n xuÊt, ®iÒu phèi, ®iÒu hoµ s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch XNK, c©n ®èi trong toµn c«ng ty ®¶m b¶o tiÕn ®é yªu cÇu cña kh¸ch hµng. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cung øng - Tæ chøc thùc hiÖn tiªu thô s¶n phÈm. - KiÓm tra, gi¸m s¸t, x¸c ®Þnh møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch quyÕt to¸n vËt t­ cÊp ph¸t vµ s¶n phÈm nhËp kho ®èi víi c¸c ph©n x­ëng. - B¸o c¸o víi c¬ quan chøc n¨ng theo yªu cÇu - Tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cã hiÖu qu¶ - Cung cÊp sè liÖu cho l·nh ®¹o cña c«ng ty vµ c¸c phßng nghiÖp vô kh¸c theo yªu cÇu. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n (9 ng­êi) Chøc n¨ng: - Qu¶n lý huy ®éng vµ sö dông c¸c nguån vèn cña c«ng ty ®óng môc ®Ých yªu cÇu sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt - H¹ch to¸n b»ng tiÒn mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty - Gi¸m s¸t, kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh ë c¸c ®în vÞ NhiÖm vô: - X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh toµn c«ng ty nh»m ®¶m b¶o vèn cho toµn c«ng ty - X©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp c©n ®èi thu chi cña qu¸ tr×nh cña s¶n xuÊt kinh doanh - X¸c ®Þnh nhu cÇu cña c«ng ty vÒ tÝn dông ng©n hµng, t×m nguån huy ®éng víi hiÖu qu¶ cao nhÊt tham m­u cho gi¸m ®èc viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c nguån vèn cho ho¹t ®éng sÈn xuÊt kinh doanh - Theo dâi, gi¸m s¸t c¸c hîp ®ång kinh tÕ, c¸c ®¬n ®Æt hµng ®· ®­îc x¸c ®Þnh cã kh¶ n¨ng thanh to¸n, theo dâi ®«n ®èc thu håi c«ng nî. - Thèng nhÊt qu¶n lý nhiÖm vô h¹ch to¸n kÕ to¸n thèng kª trong toµn c«ng ty bao gåm: C¸c c«ng t¸c tæ chøc h­íng dÉn nghiÖp vô, më sæ s¸ch nghi chÐp, ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n, ph­¬ng ph¸p nghi chÐp thèng kª. - Chñ tr× c«ng t¸c kiÓm tra tµi s¶n, vËt t­ hµng ho¸, s¶n phÈm, tiÒn vèn trong toµn c«ng ty, xö lý kÞp thêi c¸c sai ph¹m, chÕ ®é g©y thÊt tho¸t cho c«ng ty. - H­íng dÉn theo dâi c«ng t¸c h¹ch to¸n ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty, tæ chøc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cÊp c«ng ty hµng quý, n¨m. - B¶o ®¶m an toµn bÝ mËt c¸c tµi liÖu cã liªn quan vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª theo quy ®Þnh cña x©y dùng kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ qu¶n lý gi¸m s¸t gi¸ b¸n s¶n phÈm toµn c«ng ty. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh.( 24 ng­êi). Chøc n¨ng: - Qu¶n lý hµnh chÝnh tæng hîp. - Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ lao ®éng tiÒn l¬ng. - B¶o vÖ c«ng ty. NhiÖm vô: -VÒ c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng. + nghiªn cøu vµ x©y dùng m« h×nh tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña toµn c«ng ty, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ lín nhÊt. + X©y dùng vµ kh«ng ngõng hoµn thiÖn chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña ®¬n vÞ trùc thuéc trong c«ng ty vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn trong c«ng ty. + C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, tiÕp nhËn, båi dìng, ®µo t¹o, bè trÝ s¶n xuÊt, ®Ò b¹t, b·i nhiÖm chøc vô. + X©y dùng quü tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng cho toµn c«ng ty, c©n ®èi thu nhËp gi÷a c¸c bé phËn trong c«ng ty. + X©y dùng ban hµnh c¸c ®Þnh møc lao ®éng, tæng hîp h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty, x©y dùng c¸c ®Þnh møc lao ®éng cÊp x­ëng. KiÓm tra vµ xÐt duyÖt c¸c ®Þnh møc do cÊp x­ëng ®Ò nghÞ. + X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch båi d­ìng nghiÖp vô cho c¸c bé phËn qu¶n lý nhiÖm vô, thî bËc cao trong c«ng ty, lËp kÕ ho¹ch n©ng cÊp bËc l­¬ng cho toµn c«ng ty. + Tæ chøc kÝ kÕt c¸c hîp ®ång lao ®éng, qu¶n lý hå s¬ nh©n sù toµn c«ng ty. + X©y dùng vµ ban hµnh quy chÕ vÒ qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng vµ h­íng dÉn thùc hiÖn. - VÒ c«ng t¸c tµi chÝnh, ph¸p chÕ chÝnh trÞ: + Thèng kª qu¶n lý vÒ mÆt hµnh chÝnh, ph¸p chÕ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña c«ng ty. + Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô v¨n th­, l­u tr÷. + Th­ ký gi¸m ®èc. + Th­êng trùc héi ®ång thi ®ua. + Th«ng tin tuyªn truyÒn. + Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô lÔ t©n. + Qu¶n lý hÖ thèng ®iÖn tho¹i – Fax. Qu¶n trÞ trang bÞ, qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ, dông cô, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc, qu¶n lý nhµ ë, c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng, vÖ sinh, ngo¹i c¶nh. Phßng kü thuËt ®Çu t­. Chøc n¨ng: - Qu¶n lý kü thuËt ®Çu t­. - X©y dùng chiÕn lîc s¶n phÈm cña c«ng ty. - Qu¶n lý ho¹t ®éng kü thuËt cña c«ng ty. - Qu¶n lý c«ng t¸c ®Çu t­ cña c«ng ty. NhiÖm vô: - TiÕp nhËn ph©n tÝch c¸c th«ng tin khoa häc kinh tÕ míi, x©y dùng qu¶n lý c«ng tr×nh, quy ph¹m, tiªu chÈn kü thuËt, chÊt l­îng s¶n phÈm, ®Þnh møc kü thuËt. - TiÕn hµnh nghiªn cøu thö s¶n phÈm míi. - Tæ chøc qu¶n lý c¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt trong c«ng ty. - X©y dùng c¸c biÖn ph¸p vµ kÕ ho¹ch kü thuËt trong c«ng ty. - Tæ chøc kiÓm tra, x¸c ®Þnh tay nghÒ cña c«ng nh©n viªn. - KiÓm tra qu¶n lý c¸c ®Þnh møc kü thuËt. - Qu¶n lý hå s¬ kü thuËt cña c«ng ty. Phßng b¶o vÖ qu©n sù.( 19 ng­êi). - ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tµi s¶n cña c«ng ty. - C«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ, b¶o vÖ an toµn trong c«ng ty lµm c«ng t¸c kiÓm tra canh g¸c vµ an ninh. Phßng dÞch vô ®êi sèng. Chøc n¨ng: - Nu«i d¹y c¸c ch¸u nhµ trÎ mÉu gi¸o. - Kh¸m ch÷a bÖnh. - Tæ chøc b÷a ¨n c«ng nghiÖp. - C¸c ho¹t ®éng dÞch vô kh¸c. NhiÖm vô: - Tæ chøc nu«i d¹y c¸c ch¸u ë løa tuæi nhµ trÎ mÉu gi¸o. - Tæ chøc tèt c¸c b÷a ¨n gi÷a ca, båi d­ìng ®éc h¹i cho lao ®éng b÷a ¨n cho nhµ trÎ mÉu gi¸o. - Kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi lao ®éng vµ c¸c ch¸u nhµ trÎ. - Theo dâi bÖnh nghÒ nghiÖp. - ChØ ®¹o c«ng t¸c vÖ sinh phßng bÖnh. - Phèi hîp c¸c tæ chøc ®oµn thÓ thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, tæ chøc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô söa ch÷a nhá vµ c¸c dÞch vô kh¸c. C¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt: Chøc n¨ng: - TiÕn hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt víi hiÖu qu¶ lín nhÊt ®¶m b¶o tiÕn ®é, sè l­îng, chÊt l­îng vµ tiÕt kiÖm. - TriÓn khai ¸p dông vµ qu¶n lý, qui ph¹m kû luËt néi quy, quy chÕ kû luËt lao ®éng nh»m khai th¸c tiÒm n¨ng lao ®éng vò trang- thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt. NhiÖm vô: - Qu¶n lý vµ sö dông vËt t­ lao ®éng do c«ng ty ph©n cÊp ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. - TiÕp nhËn qu¶n lý thùc hiÖn c¸c quy tr×nh, quy ph¹m tiªu chÈn kü thuËt, tiªu chuÈn chÊt l­îng, tu söa, ®¶m b¶o thiÕt bÞ... th«ng qua kÕ ho¹ch hµng th¸ng, quý, n¨m... - S¾p xÕp sö dông lao ®éng hîp lý ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña ng­êi lao ®éng theo tiªu chuÈn. + X¸c ®Þnh. ®Þnh møc kü thuËt, ®Þnh møc lao ®éng, ph©n phèi néi bé thanh to¸n l­¬ng cho lao ®éng do ®¬n vÞ m×nh qu¶n lý. + Tæ chøc c«ng t¸c thùc hiÖn thèng kª kÕ to¸n, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña x­ëng. + Thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é víi ng­êi lao ®éng theo sù ph©n cÊp cña c«ng ty. Do c«ng ty tæ chøc s¶n xuÊt theo ®èi t­îng s¶n phÈm nªn t×nh h×nh 3 xÝ nghiÖp nh­ sau: XÝ nghiÖp may: Míi thµnh lËp sau khi chuyÓn sang c¬ chÕ míi chÞu tr¸ch nhiÖm gia c«ng c¸c s¶n phÈm may mÆc do tæ chøc, c¸ nh©n yªu cÇu, vËt t­ do kh¸ch hµng cung cÊp. XÝ nghiÖp b¹t: chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¹t, v¶i phin, sîi se theo yªu cÇu cña ®¬n ®Æt hµng. XÝ nghiÖp mµnh: lµ xÝ nghiÖp l©u ®êi nhÊt s¶n xuÊt ra mÆt hµng chÝnh cña c«ng ty lµ v¶i mµnh PA nhóng keo. Trong suèt 34 n¨m ho¹t ®éng c«ng ty ®· x©y dùng cho m×nh mét bé m¸y tæ chøc qu¶n lý vÒ c¨n b¶n t­¬ng ®èi æn ®Þnh, thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c kÕ ho¹ch môc tiªu ®Ò ra cña c«ng ty gióp c«ng ty ph¸t triÓn nh­ ngµy h«m nay. · §Æc ®iÓm m¸y mãc thiÕt bÞ. B­íc vµo thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.Mçi doanh nghiÖp trong n­íc ®Òu nhËn thÊy sù cÇn thiÕt ph¶i tËp trung ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ ( ®Çu t­ chiÒu s©u). MÆt kh¸c còng ¸p dông triÖt ®Ó c¸c gi¶i ph¸p c¶i tiÕn thiÕt bÞ m¸y mãc ®· cã tõ tr­íc. §Ó n©ng cao h¬n hiÖu qu¶ sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ cña doanh nghiÖp. Qua ®ã doanh nghiÖp sÏ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao chÊt l­îng, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. HiÖn t¹i, ë C«ng Ty DÖt v¶i C«ng nghiÖp Hµ néi cã: --ThiÕt bÞ chÝnh cña c«ng ty gåm: m¸y dÖt 1511 cña Trung Quèc (176 m¸y) m¸y èng (3 m¸y), m¸y dÖt mµnh (6 m¸y), m¸y ®ãng (4 m¸y),m¸y xe c¸c lo¹i (55 m¸y), hÖ thèng nhóng keo (1 m¸y), m¸y c¸c lo¹i (232 m¸y). M¸y mãc thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt mµnh lµ d©y chuyÒn thiÕt bÞ ®ång bé do Trung Quèc chÕ t¹o tõ n¨m 1967 ®a vµ sö dông 1970 ®Õn nay ®· tr¶i qua 32 n¨m khai th¸c, c¸c chi tiÕt m¸y ®· d¬ mßn vµ mét sè ®· ®­îc thay thÕ b»ng phô tïng ®· ®­îc chÕ t¹o trong n­íc. Do vËy tû lÖ tiªu hao nguyªn vËt liÖu liÖu ngµy cµng cao, chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng ®ång ®Òu. -- M¸y mãc thiÕt do d©y chuyÒn s¶n xuÊt v¶i b¹t hÇu hÕt lµ thiÕt bÞ thanh lý cña nhµn m¸y kh¸c nh­: DÖt 8/3, DÖt Nam §Þnh…®­îc tËp trung kh«i phôc l¹i ®Ó s¶n xuÊt. V× hiÖn nay sö dông kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶. --ThiÕt bÞ may: hÇu hÕt lµ thiÖt bÞ míi cña NhËt B¶n s¶n xuÊt 1990 nh­ng l¹i kh«ng ph¶i lµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®Æc tr­ng cña c«ng ty. MÆt kh¸c cßn béc lé nhiÒu h¹n chÕ, c«ng suÊt sö dông míi huy ®éng ®­îc kho¶ng 30%thiÕt bÞ m¸y mãc lµ thiÖt bÞ m¸y chuyªn dïng may ¸o s¬ mi mµ hîp ®ång may ¸o s¬ mi chØ th­êng vµo mïa hÌ, mïa ®«ng c«ng ty may ¸o Jacket víi sè l­îng kh«ng nhiÒu. --Nh×n chung, m¸y mãc thiÖt bÞ cña c«ng ty ë t×nh tr¹ng l¹c hËu, do ®ã lµm cho n¨ng suÊt thÊp, kh«ng ®¸p øng yªu cÇu chÊt l­îng cña thÞ tr­êng. Trong m¨m 2000-2001 c«ng ty DÖt v¶i C«ng nghiÖp Hµ néi ®· ®­a ra h­íng gi¶i ph¸p ®èi víi mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ. §ång thêi nhËp míi mét sè m¸y mãc nh»m gãp phÇm thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. B¶ng 1: Danh s¸ch tªn m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty 2000-2001 Stt Tªn m¸y N­íc sx N¨m s¶n xuÊt Sè l­îng Tg sd Gi¶i ph¸p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M¸ykiÓmv¶i G312 M¸y lê 1452 M¸yxe A631+1302 D©y chuyÒn may M¸y lê ph©n b¨ng M¸y nhuém M¸y ®Ëu M¸ydÖt Kings«ng M¸y may. TQ TQ TQ NhËt Néi ®Þa Néi ®Þa Ngo¹i nhËp Ngo¹i nhËp Ngo¹i nhËp 1970 1974 1968 1990 1990 1990 1990 1998 1989 02 02 04 25 01 01 04 2 232 0 0 0 0 0 0 0 1 1 C¶i tiÕn C¶i tiÕn C«ng ty cho phï hîp víi sè nylon CTcho phï hîp víi lo¹iv¶idÇy §Çu t­ míi §Çu t­ míi §Çu t­ míi §Çu t­ míi §Çu t­ míi III. §¸nh gi¸ c«ng t¸c tr¶ l­¬ng cña C«ng ty DÖt v¶i C«ng NghiÖp Hµ Néi A. C«ng t¸c tr¶ l­¬ng cho bé phËn gi¸n tiÕp. 1. T×nh h×nh thu nhËp cña lao ®éng gi¸n tiÕp Lao ®éng gi¸n tiÕp lµ mét bé phËn ®ãng vai trß quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cñng nh­ ë c¸c C«ng ty kh¸c tiÒn l­¬ng lu«n g©y sù chó ý cña toµn bé c¸n bé c«ingnh©n viªn trong toµn C«ng ty. Do ®ã viÖc ¸p dông chÕ ®é tr¶ l­¬ng nh­ thÕ nµo cho hîp lý nã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn th¸i ®é vµ hiÖu qu¶ lao ®éng cña ng­êi lao ®éng. §èi víi bé phËn gi¸n tiÕp tiÒn l­¬ng cña bé phËn nµy chiÕm mét phÇn kh¸ lín trong tæng tiÒn l­¬ng toµn C«ng ty, víi bé phËn nµy C«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian lµ chñ yÕu. Ta cã: B¶ng tiÒn l­¬ng b×nh qu©n mét th¸ng cña lao ®éng gi¸n tiÕp sau: N¨m ChØ tiªu §v 1998 1999 2000 2001 Sè lao ®éng ng­êi 90 100 109 110 TiÒn l­¬ng b×nh qu©n ®ång 682.389 736.647 765.369 833.141 Ta nhËn thÊy tiÒn l­¬ng b×nh qu©n t¨ng dÇn qua c¸c n¨m1998- 2001, n¨m2001 tiÒn l­¬ng cña C«ng ty lµ 833.141 ®ång lín h¬n møc quy ®Þnh chung cña nhµ n­íc lµ 5000.000 ®ång ®èi víi c¸n bé l·nh ®¹o, nh­ng so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c cïng nghµnh th× møc l­¬ng cöa c«ng ty lµ t­¬ng ®èi thÊp. Thu nhËp cña C«ng ty ngoµi tiÒn l­¬ng cßn gåm cã tiÒn th­ëng vµ phóc lîi ®©y lµ kho¶n thu nhËp thªm còng lµ phÇn khuyÕn khÝch vµ hç trî thªm cho c¸n bé qu¶n lý nãi chung vµ c«ng nh©n viªn trong C«ng ty nãi chung. TiÒn th­ëng th× C«ng ty ¸p dông tr¶ theo th¸ng vµ theo quÝ, dùa vµo møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô vµ cã s¸ng kiÕn trong c«ng t¸c vµ dùa vµo cÊp bËc c«ng viÖc ®Ó tÝnh th­ëng. Ngoµi tiÒn th­ëng th× phóc lîi C«ng ty th­êng tÝnh theo n¨m dùa vµo c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vµ C«ng ty ®¶ trÝch ra tõ lîi nhuËn ®Ó tÝnh cô thÓ ta cã b¶ng tiÒn th­ëng cña mét så n¨m sau : N¨m ChØ tiªu §v 1998 1999 2000 Lao ®éng gi¸n tiÕp Ng­êi 90 100 109 TiÒn th­ëng BQ Tr.® 870 720 700 B¶ng tiÒn th­ëng b×nh qu©n tõ n¨m 1998-2000 cho toµn bé lao ®éng qu¶n lý trong c¶ n¨m. Ta nhËn thÊy tiÒn th­ëng cña C«ng ty cµng ngµy cµng gi¶m, chøng tá møc ®é quan t©m khuyÕn khÝch lao ®éng cña C«ng ty ngµy cµng gi¶m xuèng cô thÓ n¨m 1999 gi¶m so víi n¨m 1998 lµ -50 triÖu, n¨m 2000 gi¶m so víi n¨m 1999 lµ 20 triÖu. Chøng C«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua ch­a chó träng tíi viÖc ®¶m b¶o ®êi sèng søc khoÎ cho c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. NhËn xÐt: C«ng ty ®¶ quan t©m tíi lîi Ých kinh tÕ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn th«ng qua viÖc ph©n phèi lîi nhuËn d­íi d¹ng tiÒn th­ëng nh»m n©ng cao thu nhËp vµ ®éng viªn tinh thÇn lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng, viÖc lËp quü l­¬ng quü th­ëng cã c¨n cø vµo kÕt qu¶ chung cña C«ng ty, ®¶ cã t¸c dông n©ng cao thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, ®ªm l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt tèt h¬n tõ ®ã cã thÓ n©ng møc l­¬ng vµ møc th­ëng. Tuy nhiªn do viÖc ®¸nh gi¸ ch­a ®Çy ®ñ v¶i trß to lín cña tiÒn th­ëng nªn trong nh÷ng n¨m qua tiÒn th­ëng cña C«ng ty d¶m dÇn nã ph¶n ¸nh møc ®é quan t©m tíi ®êi sèng vËt chÊt cña c¸n bé trong C«ng ty ch­a cao. VÒ tiÒn l­¬ng nh×n chung C«ng ty vÉn t¨ng tiÒn l­¬ng b×nh qu©n hµng n¨m nh­ng víi møc t¨ng b×nh qu©n nh­ vËy so víi c¸c c«ng ty kh¸c lµ vÈn cßn thÊp do vËy C«ng ty cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho c«ng nh©n viªn nh»m t¨ng thªm thu nhËp vµ æn ®Þnh cuéc sèng cho ng­êi lao ®éng. 2. C¸ch tÝnh tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng vµ phô cÊp. a. C¸ch tÝnh tiÒn l­¬ng cho bé phËn gi¸n tiÕp. Dùa vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tõng c¸n bé trong C«ng ty c¸c tÝnh l­¬ng th¸ng ®­îc x©y dùng nh­ sau: - = x TL min DN - = x - = - TiÒn l­¬ng cña mét nh©n viªn =HSLCB ´ Tlmindn ´ H Do bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp h­ëng l­¬ng theo thêi gian nªn tiÒn l­¬ng ®­îc c¨n cø vµo hÖ sè cÊp bËc cña tõng c¸n bé vµ sè ng­êi ®Þnh biªn hîp lý theo hÖ sè biÕn ®éng cña C«ng ty ®Ó hiÓu rá h¬n ta cã b¶ng sau. B¶ng tæng hîp tr×nh duyÖt ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng vµ lao ®éng ®Þnh biªn hîp lý cña C«ng ty Stt ChØ tiªu xÐt duyÖt §vt KÕ ho¹ch Thùc hiÖn 1 2 3 Lao ®éng tiÒn l­¬ng --Lao ®éng tæng hîp --L­¬ng cÊp bËc bq --C¸c lo¹i phô cÊp --Quü tiÒn l­¬ng Tæng doanh thu §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng --SXKD --Gia c«ng Ng­êi - % ® 1000.® % 935 2,51 0,9 9.164.000.000 78.000.000 45,88 54,12 923 2,51 0,9 6.264.000.000 56.440.000 43,72 56,28 NhËn xÐt: Dùa vµo b¶ng trªn ta thÊy, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty kÕ ho¹ch ®Æt ra nh­ng thõc hiÖn kh«ng hÕt cô thÓ l­îng lao ®éng sö dông chØ 98,7% hay 923 ng­êi trong ®ã tæng sè lµ 953 ng­êi do l­îng lao ®éng sö dông kh«ng hÕt, tæng quü l­¬ng lóc nµy gi¶m so víi kÕ ho¹ch 31.6% nh­ vËy ta cã thÓ thÊy r»ng C«ng ty ®ang cã vÊn ®Ò kh«ng tèt trong s¶n xuÊt kinh doanh cã thÓ do C«ng ty ch­a c¶i tiÕn ®­îc mÉu m· s¶n phÈm, chÊt l­îng ch­a cao, thiÕt bÞ kh«ng ®­îc thay thÕ … b. C¸ch tÝnh th­ëng vµ phô cÊp. X¸c ®Þnh hÖ sè th­ëng: b»ng 20% tæng hÖ sè ( l­¬ng + th­ëng) Hµng th¸ng ®/c tr­ëng ®¬n vÞ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña c¸c thµnh viªn trong ®¬n vÞm×nh vµ ph©n lo¹i A-B theo tiªu chuÈn cña C«ng ty ®¶ ban hµnh víi tû lÖ lo¹i A kh«ng qu¸ 80%sè c¸n bé trong C«ng ty. HÖ sè l­¬ng chuÈn ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau(H1) H1 = NÕu: H1= 0,90 ¸ 1,10 th× ®¬n vÞ tù quyÕt ®Þnh H1 1,10 th× c«ng ty xem xÐt quyÕt ®Þnh C¸ch tÝnh l­¬ng th­ëng th¸ng cho c¸i nh©n: TiÒn l­¬ng = TiÒn th­ëng lo¹i A =H1 x hÖ sè th­ëng chøc danh. (Lo¹i B =70% loai A) VÝ dô: Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t­ ®­îc giao chi phÝ trong th¸ng lµ : 957.250.000 ®ång C¸c chi phÝ ph¶i trõ : 852.909.000 Tæng quü tiÒn l­¬ng ( sau khi ®½ trõ c¸c chi phÝ) : 104.341.000 TrÝch quü dù phßng5% : 5.217.000 Quü tiÒn l­¬ng cßn l¹i ®­îc chi : 99.124.000 Tæng hÖ sè cña c¸c chøc danh : 99,37 H1 = = 497.186 ®ång Mét kû s­ cã ngµy c«ng thùc tÕ lµ24 c«ng vµ ngµy c«ng chÕ ®é lµ24 cã hÖ sè l­¬ng 1,30- hÖ sè th­ëng 0,33 – trong th¸ng xÕp lo¹i A. Th× tiÕn l­¬ng th¸ng = = 46.342 ®ång TiÒn th­ëng th¸ng = 497.186 x 0,33 = 164.071 ®ång TængTL, th­ëng th¸ng = 646.342 +164.071 = 810.413 ®ång X¸c ®Þnh c¸ch tÝnh phô cÊp: C«ng ty dùa vµo møc ®é nguy hiÓm cña tong c«ng viÖc ®Ó xÐt møc phô cÊp cho c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, C«ng ty quy ®Þnh cho tõng bé phËn víi nh÷ng møc kh¸c nhau. Cô thÓ nh­ sau: Phô cÊp chøc vô lµ (0,2- 0,5)% Phô cÊp ca ®ªm lµ 0,4% Phô cÊp tr¸ch nhiÖm lµ 0,1% TÊt c¶ c¸c møc trªn nh©n víi tiÒn l­¬ng tèi thiÓu cña C«ng ty NhËn xÐt chung: --ViÖc tr¶ l­¬ng cho bé phËn gi¸n tiÕp cña C«ng ty chØ c¨n cø vµo l­¬ng cÊp bËc cñac«ng nh©n nªn cã nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm sau. ¦u ®iÓm: KhuyÕn khÝch ®­îc ng­êi lao ®éng ®i lµm ®ñ sè ngµy c«ng trong th¸ng. Nh­îc ®iÓm: Do c¸ch tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng chØ c¨n cø vµo l­¬ng cÊp bËc vµ ngµy c«ng thùc tÕ hay nãi c¸ch kh¸c tiÒn l­¬ng chØ cã phÇn cøng chø kh«ng cã phÇn mÒm linh ho¹t cho nªn tiÒn l­¬ng nhËn ®­îc ch­a g¾n víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Do ®ã ®Ó ng­êi lao ®éng nhiÖt t×nh, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p g¾n kÕt qu¶ lao ®éng víi thu nhËp cña hä. ---VÒ vÊn ®Ò th­ëng vµ phô cÊp mÆc dï C«ng ty cã sù quan t©m nh­ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã nguy c¬ gi¶m dÇn ®©y lµ ®iÒu ®¸ng lo ng¹i cho C«ng ty nÕu t×nh tr¹ng nµy vÈn kÐo dµi th× nã sÏ t¸c ®éng trùc tiÕp tíi chÊt l­îng s¶n phÈm, ®ßi hái C«ng ty cÇn ph¶i gi¶i quyÕt ngay g¾n tiÒn th­ëng víi c«ng søc lao ®éng mµ hä bá ra. B. T×nh h×nh thu nhËp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. 1. ChÕ ®é tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm. Dùa vµo ®Æc ®iÓm cña C«ng ty c¬ cÊu tæ chøc vµ c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty kh¸c nhau nªn h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cña C«ng ty cñng kh¸c nhau. a. ChÕ ®é tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm tËp thÓ ë ph©n x­ëng dÖt sîi. ChÕ ®é tr¨ l­¬ng nµy®­îc ¸p dông cho c¸c c«ng ®o¹nho¹c c¸c b­íc c«ng viÖc kh«ng x¸c ®Þnh chÝnh x¸c chi tiÕt, cô thÓ nh­ møc lao ®éng hao phÝ cña tõng c¸i nh©n mµ chØ x¸c ®Þnh ®ã lµ hao phÝ chung cña mét nhãm ng­êi lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng ®­îc ph©n phèi nh­ sau: Quü l­¬ng tæ = ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp x §Gi Trong ®ã: §Þnh møc lao ®éng tæng hîp ®­îc quy ®Þnh lµ: V¶i mµnh36,68 c«ng, ®¬n vÞ s¶n phÈm lµ 1000 (mÐt vu«ng) V¶i b¹t 52,97 c«ng, ®¬n vÞ s¶n phÈm lµ 1000 (mÐt) V¶i 3024 lµ 68,68 c«ng ®¬n vÞ s¶n phÈm lµ 1000 (mÐt) TiÒn c«ng b×nh qu©n: 10.115 ®/c«ng. Tõ quü l­¬ng tæ, c¸c tæ ph©n phèi tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n trong tæ hÇu nh­ lµ mang tÝnh b×nh qu©n vµ mäi ng­êi h­ëng l­¬ng nh­ nhau. PhÇn ®¬n gi¸ tÝnh cô thÓ cho tõng c«ng ®o¹n cña tõng lo¹i s¶n phÈm cã thÓ xem xÐt qua b¶ng sau: B¶ng ®¬n gi¸ cña mÆt hµng v¶i 341570 MÆt hµngv¶i341570 §ML§ (1) L­¬ng mét ngµy c«ng (2) §G =(1)/ (2) -- §Ëu 34-2 -- §Ëu 34 -5 -- Xe 34/ 5 --Xe 34/5/3 --Suèt 34/5/3 ®¸nh tay --DÖt( M¸y mµnh) 6 Kg x 32 Mèi 12,5 x25 116 Kg x1,5 m¸y 126 Kg 17 Kg 30 m 9507,7 10.154 8.215 10.154 54,64 ® 80,59 ® 483,24 ® 338,47 ® Trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp, C«ng ty ®¶ x©y dùng toµn bé c¸c ®¬n gi¸ cho tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt vµ ghi vµo sæ lµm c¨n cø tÝnh l­¬ng cho toµn bé C«ng ty nãi chung, ph©n x­ëng dÖt sîi nãi riªng. b. ChÕ ®é tiÒn l­¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp c¸i nh©n ë ph©n x­ëng dÖt sîi. ChÕ ®é tiÒn l­¬ng c¨n cø vµo ®¬n gi¸ tæng hîp ®­îc tÝnh to¸n, sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng hoµn thµnh vµ tiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Lcn = Trong ®ã: Lcn: L­¬ng c«ng nh©n Gi : §¬n gi¸ s¶n phÈm Qi : Khèi l­îng s¶n phÈm K : HÖ sè khuyÕn khÝch vËt chÊt l­îng s¶n phÈm do C«ng ty quyÕt ®Þnh Khèi l­îng h­ëng l­¬ng s¶n phÈm ®­îc x¸c ®Þnh qua bé phËn thèng kª trªn c¬ së qua kiÓm ®Þnh cña bé phËn kiÓm tra vµ cuèi cïng lµ sù x¸c nhËn cña ph©n x­ëng. Khi x©y dùng ®¬n gi¸ s¶n phÈm tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n, C«ng ty x©y dùng trªn c¬ së chÊt l­îng s¶n phÈm cô thÓ nh­: Lo¹i s¶n phÈm v¶i 7111 ®¬n gi¸ lo¹i I = 105% Lo¹i II = 80% Lo¹i III = kh«ng tr¶ l­¬ng Nh­ vËy tuú thuéc vµo møc ®é phøc t¹p cña tõng lo¹i s¶n phÈm ë tõng møc kh¸c nhau, ®Æc biÖt lµ s¶n phÈm lo¹i III C«ng ty kh«ng tr¶ l­¬ng tõ ®ã khuyÕn khÝc c«ng nh©n v× lîi Ých cña chÝnh m×nh vµ lu«n n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cho C«ng ty. NhËn xÐt: ViÖc tr¶ l­¬ng s¶n phÈm cho c«ng nh©n trong c«ng ty ®­îc C«ng ty ¸p dông rÊt linh ho¹t tuy nhiªn qua hai c¸ch tr¶ l­¬ng trªn vÈn cßn cã ­u nh­îc ®iÓm sau: ¦u ®iÓm: C«ng ty ®¶ g¾n chÆt tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n víi s¶n phÈm m×nh lµm ra vµ khuyÕn khÝch ®­îc c«ng nh©n lµm viÖc ®Çy ®ñ vµ tÝch cùc. Nh­îc ®iÓm: ChÕ ®é tr¶ l­¬ng s¶n phÈm tËp thÓ trong viÖc ph©n phèi tiÒn l­¬ng trong néi bé cña tæ s¶n xuÊt ch­a c«ng b»ng, viÖc ph©n phèi tiÒn l­¬ng vÈn cßn mang tÝnh chÊt b×nh qu©n kh«ng khuyÕn khÝch ®­îc c¸i nh©n ng­¬× lao ®éng vµ c«ng nh©n chØ ch¹y theo sè l­îng kh«ng quan t©m tíi chÊt l­îng s¶n phÈm. 2. ChÕ ®é tr¶ l­¬ng theo thêi gian TiÒn l­¬ng tr¶ theo thêi gian chñ yÕu ¸p dung ®èi víi nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c qu¶n lÝ, cßn ®èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt chØ ¸p dông ë nh÷ng bé phËn lao ®éng lµm b»ng m¸y mãc lµ chñ yÕu hoÆc c«ng viÖc kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®Þnh møc mét c¸ch chÆt chÏ chÝnh x¸c hoÆc v× tÝnh chÊt cña s¶n xuÊt nÕu thùc hiÖn tr¶ c«ng theo s¶n phÈm sÏ kh«ng ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­¬ng s¶n phÈm. Do vËy chÕ ®é tr¶ l­¬ng nµy ®­îc c¸c ph©n x­ëng ¸p dông tr¶ l­¬ng cho c¸c tæ tr­ëng vµ c«ng nh©n phô cña tæ m¸y. Ph­¬ng ph¸p tÝnh ®¬n gi¸ cho tong ®¬n vÞ sau: C«ng nh©n phô. C¨n cø vµo møc l­¬ng ngµy cña c«ng nh©n chÝnh, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¶ tæ vµ sè c«ng nh©n chÝnh trong ®ã. DG = Trong ®ã : DG lµ ®¬n gi¸ s¶n phÈm L lµ møc l­¬ng ngµy cña c«ng nh©n Q lµ møc s¶n l­îng ngµy N lµ sè c«ng nh©n chÝnh trong tæ VÝ dô: TÝnh ®¬n gi¸ s¶n phÈm cña c«ng nh©n dÖt sîi khi tæ lµm m· v¶i4321 Møc l­¬ng ngµy cña c«ng nh©n chÝnh 11.445,69 Møc l­¬ng ngµy cñatæ 6,49 s¶n phÈm/ ca Sè c«ng nh©n chÝnh trong tæ 22 ng­êi DG = =80,1631 ®/s¶n phÈm Tæ tr­ëng: Do tÝnh chÊt cña tæ tr­ëng ngoµi nhiÖm vô qu¶n lý ra tæ tr­ëng cßn tham gia vµo s¶n xuÊt nh­ mét c«ng nh©n phô do vËy ®¬n gi¸ ®­îc tÝnh: DG = Trong ®ã: Ltt: lµ møc ngµy tæ tr­ëng tÝnh theo bËc 4/6 VËy qua viÖc ph©n tÝch ¸p dông chÕ ®é tr¶ l­¬ng cña C«ng ty ta thÊy, C«ng ty vµ ph©n x­ëng ®· lùa chän c¸c chÕ ®é tr¶ l­¬ng phï hîp víi c¸c ®Æc ®iÓm cña tæ chøc s¶n xuÊt cña tõng ph©n x­ëng, tõng bé phËn vµ ®Æc ®iÓm c«ng viÖc cña tõng lo¹i cña c«ng nh©n. PhÇn III Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tr¶ l­¬ng ë c«ng ty dÖt v¶i c«ng nghiÖp - Hµ néi I. Hoµn thiÖn c«ng t¸c ®Þnh møc §Þnh møc lao ®éng lu«n gi÷ mét vÞ trÝ quan träng, nã kh«ng chØ lµ c¬ së cña tæ chøc lao ®éng khoa häc mµ nã cßn lµ c¬ së ®Ó tr¶ l­¬ng th«ng th­êng mét c¸ch chÝnh x¸c, thùc hiÖn nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng. Muèn hoµn thiÖn c«ng t¸c tr¶ l­¬ng tr­íc hÕt cÇn ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c ®Þnh møc. a. N©ng cao tr×nh ®é cho c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c ®Þnh møc. C¸c møc lao ®éng cã chÝnh x¸c ®Çy ®ñ vµ hîp lý hay kh«ng tr­íc tiªn phô thuéc vµo tr×nh ®é cña nh÷ng ng­êi x©y dùng ra chóng. Ng­êi c¸n bé lµm c«ng t¸c x©y dùng ®Þnh møc muèn x©y dùng c¸c møc lao ®éng khoa häc kh«ng chØ dùa trªn kinh nghiÖm cña b¶n th©n mµ ph¶i biÕt kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ møc lao ®éng ®­îc trang bÞ th«ng qua viÖc häc tËp, nghiªn cøu. Cã nh­ vËy, trong c«ng t¸c ®Þnh møc ë c¸c c¬ së s¶n xuÊt míi biÕt ®­îc lùa chän c¸c ph­¬ng ph¸p x©y dùng møc phï hîp nhÊt víi hoµn c¶nh thùc tÕ, t×m ra c¸ch thøc ®Ó ¸p dông. §­a ra c¸c møc lao ®éng s¸t víi thùc tÕ nhÊt ®Ó võa n©ng cao chÊt l­îng cña møc võa gióp viÖc x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ chÝnh x¸c. C«ng t¸c ®Þnh møc ®­îc tiÕn hµnh kh«ng chØ cã môc ®Ých duy nhÊt lµm c¬ së ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ mµ cßn lµ c¬ së cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh møc b»ng ph­¬ng ph¸p khoa häc ( kh¶o s¸t ) ng­êi c¸n bé ®Þnh møc cã thÓ thèng nhÊt ®­îc c¸c lo¹i thêi gian l·ng phÝ thÊy ®­îc vµ kh«ng thÊy ®­îc c¸c qu¸ tr×nh lµm viÖc cña c«ng nh©n. Tõ ®ã ®Ò ra biÖn ph¸p gi¶m tèi thiÓu thêi gian l·ng phÝ vµ t¨ng tèi ®a thêi gian t¸c nghiÖp. Tãm l¹i, muèn cã ®­îc møc lao ®éng cã chÊt l­îng cao tr­íc hÕt cÇn phØa cã mét ®éi ngò c¸n bé ®Þnh møc ®ñ vÒ sè l­îng vµ m¹nh vÒ chÊt l­îng. ë C«ng ty DÖt V¶i C«ng NghiÖp Hµ Néi sè l­îng c¸n bé lµm c«ng t¸c ®Þnh møc kh¸ nhiÒu vµ chñ yÕu lµ c¸n bé ®­îc ®µo t¹o tõ c¸c tr­êng §¹i häc vµ Cao ®¼ng ra. Trong c«ng t¸c lµm viÖc chñ yÕu lµ dùa vµo kinh nghiÖm lµm viÖc qua c¸c n¨m lµ chÝnh, v× vËy trong qu¸ tr×nh x©y dùng ®Þnh møc cña C«ng ty kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ h¹n chÕ. Cô thÓ lµ: Møc x©y dùng cao Tæ chøc lao ®éng ch­a ®­îc hîp lý Kû luËt lao ®éng trong giê lµm viÖc ch­a ®­îc chÆt chÏ ( vÉn ®ang cßn nãi chuyÖn riªng, lµm viÖc riªng trong khi lµm viÖc …) VËy ®Ó kh¾c phôc h¹n chÕ trªn, trong thêi gian tíi C«ng ty nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé lµm c«ng t¸c ®Þnh møc vÒ thêi gian, kinh phÝ ®Ó tæ chøc líp häc n©ng cao tay nghÒ vµ ®­a mét sè c¸n bé ®i häc thªm ë c¸c tr­êng hoÆc c¸c nhµ m¸y cã c«ng t¸c ®Þnh møc tèt h¬n nh»m môc ®Ých häc hái thªm vÒ kinh nghiÖm ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña C«ng ty hiÖn nay. ViÖc n©ng cao kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm ngay t¹i C«ng ty hoÆc líp häc t¹i c¸c líp ®µo t¹o kh«ng chØ ®¶m b¶o cho c«ng t¸c ®Þnh møc ®­îc thùc hiÖn tèt mµ cã thÓ gi¶m ®­îc sè l­îng c¸n bé lµm c«ng t¸c ®Þnh møc. b. Hoµn thiÖn viÖc x©y dùng møc s¶n l­îng ngµy cho c«ng nh©n s¶n xuÊt. ë C«ng ty DÖt V¶i C«ng NghiÖp Hµ Néi hiÖn nay, ®Ó x©y dùng c¸c møc s¶n l­îng, C«ng ty ®· c¨n cø vµo møc thêi gian vµ ®é dµi ngµy lµm viÖc ®Çy ®ñ ( 8 giê ) lµ ch­a hîp lý. Thùc tÕ ngµy lµm viÖc cña c«ng nh©n gåm c¸c lo¹i thêi gian hao phÝ sau: Thêi gian chuÈn kÕt ( Tck ) Thêi gian phôc vô tæ chøc vµ kü thuËt ( Tpv ) Trong ®ã : thêi gian t¸c nghiÖp lµ thêi gian c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vµ ®­îc dïng ®Ó tÝnh møc s¶n l­îng : Trong ®ã : :Lµ thêi gian t¸c nghiÖp calµm viÖc :Lµ thêi gian t¸c nghiÖp mét s¶n phÈm Do ®ã, ®Ó x¸c ®Þnh møc s¶n l­îng hîp lý c«ng ty cÇn ph¶i kÕt hîp ph­¬ng ph¸p chôp ¶nh víi ph­¬ng ph¸p bÊm giê ®Ó x¸c ®Þnh thêi gian t¸c nghiÖp trong ngµy cña c«ng nh©n. VÝ dô 1: S¶n phÈm ¸o Jackeet: Thùc hiÖn tr­íc c«ng viÖc may kho¸ phô th©n tói tr­íc víi: Møc thêi gian = 55 gi©y/ s¶n phÈm Møc s¶n l­îng =523.6 s¶n phÈm/ca Quy ®Þnh thêi gian nghØ gi÷a ca lµ 60 phót. VËy ®Ó biÕt râ cñ thÓ ta cã b¶ng tæng hîpthõi gian hao phÝ ngµy lµm viÖc sau; B¶ng tæng hîp thêi gian hao phÝ ngµy lµm viÖc ®­îc ¸p dông cho n ph©n x­ìng may C¸c lo¹i TG Néi dung c«ng viÖc Ký hiÖu thêi gian hao phÝ thùc tÕ thêi gian dù tÝnh ®Þnh møc Chªnh lÖch L­îng Tg (phót) %so víi TGQS L­îng TG (phót) % so víi TGQS 1 2 3 4 5 6 7 8 TgchuÈn kÕt §ilÊyvËtliÖu ThaychØ Tck1 Tck2 16 7 0 5 Céng Tck 23 4,26 5 0,92 -18 Tgphôcvô tc Laum¸y phôcvô tc Tpvtc 3 3 Céng Tpvtc 3 0,55 3 0,55 0 TgnghØng¬i vµ nhu cÇu cÇn thiÕt Uèng n­íc NghØ ¨n ca VÖ sinh c¸ nh©n……. Tnn1 Tnn2 Tnn3 6 64 11 5 60 10 Céng Tnn 81 75 13,89 -6 L·ng phÝ kh¸ch quan -ChêvËt liÖu Tlptc 10 0 Céng 10 1,85 0 -10 L·ng phÝ c«ng nh©n -Nãi chuyÖn -Lv riªng Tlp1 Tlpcn2 3 28 0 0 Céng Tlpcn 31 5,74 0 -31 T¸c nghiÖp May Ttn 392 457 Céng Ttn 392 72,59 457 84,63 +65 Tæng 542 100 540 100 Lo¹i trõ c¸c lo¹i thêi gian l·ng phÝ ( hoÆc do tæ chøc hoÆc do c«ng nh©n ) vµ ®iÒu chØnh hîp lý thêi gian chÈn kÕt, thêi gian nghØ ng¬i, nhu cÇu cÇn thiÕt, thêi gian phôc vô vµ thêi gian t¸c nghiÖp cña c«ng nh©n. VÝ dô 2 : Thêi gian t¸c nghiÖp cña c«ng nh©n may ¸o Jackeet lµ 475 phót víi thêi gian t¸c nghiÖp s¶n phÈm, ph©n x­ëng bÊm giê 55 gi©y / 1 s¶n phÈm th× møc s¶n l­îng ca hîp lý lµ : Msl  = = 498,54 ( sp / 1ca) So víi møc s¶n l­îng cò ë VÝ dô 1 ta thÊy møc s¶n l­îng gi¶m 25,06 s¶n phÈm( 523,6 – 498,54) t­¬ng ®­¬ng víi 4,78% §¬n gi¸ ®­îc tÝnh theo møc cò: §G = (®/ sp) §¬n gi¸ tÝnh theo møc míi: §G= (®/sp) Víi møc l­¬ng ngµy cña c«ng nh©n lµ 11 445,69 ®ång. Nh­ vËy ®¬n gi¸ cña c«ng nh©n ®· t¨ng lªn 1,0988 ®ång (22,9584-21,8596) Qua kh¶o s¸t, chôp ¶nh ngµy lµm viÖc cña c«ng nh©n may ¸o Jackeet ta thÊy thêi gian l·ng phÝ cßn nhiÒu, cô thÓ: Thêi gian c«ng nh©n ph¶i lµm c«ng viÖc ngoµi nhiÖm vô s¶n xuÊt lµ 16 phót Thêi gian cho nguyªn vËt liÖu lµ 10 phót. Thêi gian l·ng phÝ do kû luËt lao ®éng ch­a chÆt chÏ lµ 31 phót. Sö dông kh«ng hîp lý thêi gian nghØ ng¬i vµ nhu cÇu cÇn thiÕt lµ: 6 phót. Tæng céng thêi gian l·ng phÝ lµ 63 phót. Kh¶o s¸t ngµy lµm viÖc vµ ®­a ra gióp cho ng­êi qu¶n lý ®­a ra ®­îc c¸c møc s¶n l­îng ngµy hîp lý, t¨ng ®­îc ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n vµ t×m ®­îc c¸c biÖn ph¸p gi¶m thêi gian l·ng phÝ ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng nh©n. §Ó x¸c ®Þnh thêi gian t¸c nghiÖp b×nh qu©n trong ca lµm viÖc cho c«ng nh©n, t«i ®· tiÕn hµnh chôp ¶nh nhãm c«ng nh©n 4 ng­êi vµ cã b¶ng tæng hîp vÒ thêi gian l·ng phÝ nh­ sau: Ký hiÖu Thêi gian hao phÝ thùc tÕ Thêi gian dù tÝnh ®Þnh møc Chªnh lÖch (+)­, (-)¯ L­îng thêi gian %so víi thêi gian quan s¸t L­îng thêi gian %so víi thêi gian quan s¸t Tck Tpvtc Tnc Tlptc Tlpcn Ttn 18 3,5 7a5,3 4,2 27,5 450,8 3,33 0,65 14,54 1,57 5.09 74,81 6 3 75 0 0 456 1,1 0,55 13,89 0 0 84.44 -12 -0,5 -03 -4,2 -27,5 +5,2 540 150 540 100 B¶ng tæng hîp thêi gian hao phÝ: Nh­ vËy: Thêi gian t¸c nghiÖp hîp lý ®­îc dïng chung ®Ó tÝnh møc s¶n l­îng ngµy cho c«ng nh©n lµ 456 phót. ViÖc ®iÒu chØnh l¹i møc s¶n l­îng ngµy cña c«ng nh©n (tÝnh theo thêi gian t¸c nghiÖp ) ®em l¹i hiÖu qu¶ sau: ChÊt l­îng c¸c møc ®­îc n©ng cao, v× møc ®­îc ®iÒu chØnh gi¶m, phï hîp víi n¨ng lùc thùc tÕ cña c«ng nh©n. Møc s¶n l­îng gi¶m th× ®¬n gi¸ s¶n phÈm t¨ng do ®ã t¨ng ®­îc tiÒn l­¬ng hîp lý cho c«ng nh©n. Gióp viÖc lËp kÕ ho¹chvµ tæ chøc sx (®Þnh biªn lao ®éng vµ thêi gian thùc hiÖn) s¸t víi thùc tÕ h¬n. Hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p tÝnh ®¬n gi¸ cho møc s¶n l­îng ngµy. HiÖn nay x¸c ®Þnh møc s¶n l­îng ngµy, c«ng ty x©y dùng cho c¸c ph©n x­ëng vµ cho c¸c c«ng nh©n ch­a ph¶i lµ møc hîp lý, bëi thêi gian lµm viÖc 8 giê c«ng nh©n chØ lµm viÖc tõ 70-90% ®Ó hoµn thµnh phÇn cßn l¹i c«ng nh©n ph¶i lµm thªm giê thªm buæi. Nh­ vËy møc s¶n l­îng ngµy cña c«ng ty cã thÓ ®­îc t¸ch thµnh hai phÇn sau: PhÇn s¶n phÈm ®­îc lµm trong thêi gian ca lµm viÖc. PhÇn s¶n phÈm ®­îc lµm ngoµI thêi gian ca lµm viÖc. Theo t«i th× c«ng ty nªn cã hai lo¹i ®¬n gi¸ tÝnh theo tõng phÇn §¬n gi¸1: Lµ ®¬n gi¸ tÝnh theo s¶n phÈm hoµn thµnh trong thêi gian ca lµm viÖc §¬n gi¸2: Lµ ®¬n gi¸ tÝnh theo s¶n phÈm hoµn thµnh ngoµi thêi gian ca lµm viÖc ViÖc ®­a ra hai lo¹i ®¬n gi¸ cã t¸c dông: --KhuyÕn khÝch c«ng nh©n hoµn thµnh møc ®Ò ra. --§¬n gi¸ 2 ®­îc coi lµ ®¬n gi¸ s¶n phÈm tr· cho c«ng nh©n lµm thªm ngoµI giê vµ cao h¬n ®¬n gi¸ mét. Nh­ vËy, nã ®¶m b¶o qui ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ tiÒn l­¬ng lµm thªm giê, thªm buæi cñng nh­ ph©n phèi tiÒn l­¬ng hîp lý cho hao phÝ søc lao ®éng cña c«ng nh©n trong vµ ngoµi giê lµm viÖc vµ ë ®©y ®¬n gi¸2= K´§¬n gi¸ 1, (K>1) B­íc 1: X¸c ®Þnh hÖ sè K. C«ng ty nªn chän hÖ sè K=1,5, v× hÖ sè nµy võa cã t¸c dông khuyÕn khÝchc«ng nh©n võa®óng theo qui ®Þnh cña nhµ n­íc víi tiÒn l­¬ng lµm thªm giê, thªm buæi. B­íc2. X¸c ®Þnh tû lÖ % møc s¶n l­îng tr¶ theo ®¬n gi¸ 1 vµ ®¬n gi¸ 2 C¨n cø vµo t×nh h×nh s¶n xuÊt thùc tÕ, vµo kÕt qu¶ kh¶o s¸t, viÖc thùc hiÖn møc cña c«ng nh©n t«i thÊy: a/ Ph©n x­ëng dÖt: Ph©n x­ëng dÖt sîi c«ng nh©n th­êng chØ hoµn thµnh tõ 70-80% møc s¶n l­îng ngµy vËy ®Ó khuyÕn khÝch c«ng nh©n hoµn thµnh møc ta x¸c ®Þnh hai ®¬n gi¸ sau: Víi 80% møc s¶n l­îng ph©n x­ëng tr· cho c«ng nh©n theo ®¬n gi¸ mét. Víi 20% møc s¶n l­îng cßn l¹i ph©n x­ëng tr¶ theo ®¬n gi¸ 2. b/ Ph©n x­ëng may. So víi ph©n x­ëng dÖt sîi c«ng nh©n ë ph©n x­ëng nµy ®Æt møc s¶n l­îng cao h¬n kho¶ng 90% møc s¶n l­îng ngµy v× vËy, §¬n gi¸ 1 cã thÓ ¸p dông cho 90% møc s¶n l­îng,®¬n gi¸ 2 cã thÓ ¸p dông cho 10% møc s¶n l­îng cßn l¹i. B­íc 3: X¸c ®Þnh tõng lo¹i ®¬n gi¸. TÝnh tæng tiÕn l­¬ng theo møc s¶n l­îng ®ù¬c giao vµ ®¬n gi¸ s¶n phÈm. TL = §G´Msl TÝnh ®¬n gi¸ §G1 = Trong ®ã P lµ tû lÖ % møc s¶n l­îng ®­îc tr¶ theo ®¬n gi¸ 1. TÝnh ®¬n gi¸ 2. §G2= 1,5´§G2 Vi dô: Tæ mét cña ph©n x­ëng may ®­îc giao s¶n xuÊt 2000 sp víi ®¬n gi¸ lµ:4500 ®/sp TÝnh tæng tiÒn l­¬ng cña c¶ tæ ( víi P=0,8) 2000´4500 = 9 000 000 (®) TÝnh c¸c ®¬n gi¸ sau: §G1 = =4.090,9 (®) §G2= 4.090,9´1,5 = 6.136,35 (®) Sè s¶n phÈm ®­îc tr¶ theo ®¬n gi¸ 1 lµ 2.000´ 0,8 = 1.600(sp) Sè s¶n phÈm ®­îc tr¶ theo ®¬n gi¸ 2 lµ 2.000´0,2 = 4.000(sp) VËy víi 1.600 s¶n phÈm ®Çu c«ng ty sÏ tr¶ cho tæ víi gi¸ lµ4.090,9(®) vµ tæ lµm tõ 1.601 s¶n phÈm trë ®I th× ph©n x­ëng sÏ tr¶ theo ®¬n gi¸ lµ 6.136,35(®/sp). II. Hoµn thiÖn c«ng t¸c kh¸c cã liªn quan. a. TuyÓn dông lao ®éng. HiÖn nay c«ng ty ®ang tuyÓn lao ®éng vµo ph©n x­ëng may vµ c«ng ty chän h×nh thøc tuyÓn lao ®éng cã tay nghÒ vµo lµm hîp ®ång, ®©y lµ h­íng ®I ®óng ®¾n phï hîp víi ®Æc ®IÓm tæ chøcs¶n xuÊt vµ ngµnh nghÒ cña c«ng ty. H×nh thøc nµy kh«ng mÊt thêi gian, ng­êi lao ®éng cã thÓ lµm ®­îc trùc tiÕp ngay, hoÆc nÕu cã h­íng dÈn th× cñng chØ h­íng dÉn trong thêi gian ng¾n. §Æc ®iÓm cña tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Òu phô thuéc vµo ®¬n ®Æt hµng, s¶n phÈm cßn mang tÝnh thêi vô. §èi víi ph©n x­ëng may do nhu cÇu vÒ lao ®éng ch­a æn ®Þnh tõ ®ã g©y khã kh¨n cho viÖc qu¶n lýn©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n. §Ó h¹n chÕ ®­îc vÊn ®Ò nµy, ®èi víi ph©n x­ëng dÖt sîi c«ng ty nªn t¹o mét ®éi ngñ c«ng nh©n nßng cèt cã tay nghÒ cao vµ ®­îc bè trÝ lµm viÖc liªn tôc trong n¨m. NÕu t¹o ®­îc ®éi ngò nµy nã sÏ gióp c«ng ty: N©ng cao chÊt l­îng lao ®éng chung cña c¶ c«ng ty, tõ ®ã n©ng cao ®­îc n¨ng suÊt lao ®éng, n¨ng lùc s¶n xuÊt cña tuÌng ph©n x­ëng, cã thÓ hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v­ît møc lao ®éng. ChÊt l­îng lao ®éng t¨ng, tay nghÒ cao lµm nhiÒu s¶n phÈm sÏ lµm gi¶m nhu cÇu tuyÓn thªm lao ®éng tõ ®ã cã thÓ t¨ng d­îc ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n. VÒ l©u dµi cã ®éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÒ cao, c«ng ty cã thÓ nhËn thªm hoÆc chuyÓn sang lµm mÆt hµng kh¸c cã qui tr×nh c«ng nghÖ vµ thu nhËp cao h¬n Muèn ®­îc ®iÒu nµy trong qu¸ tr×nh qu¶n lý lao ®éng, c¸n bé phßng tæ chøc th­êng xuyªn theo dâi ®éi ngò c«ng nh©n chÆt chÏ ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng c«ng nh©n cã tay nghÒ cã n¨ng lùc lµm viÖc, tõ ®ã t×m c¸c båi d­ìng thªm rót ng¾n thêi gian thö viÖc tõ 6 th¸ng xuèng 3 th¸ng, ®Ó thêi gian lµm viÖc hîp ®ång hä cã thÓ h­ëng quyÒn lîi vÒ b¶o hiÓm, y tÕ, BHXH… môc ®Ých lµ ®Ó hä yªn t©m lµm viÖc h¬n. b. C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc. HiÖn nay trong c¸c phßng ban vµ c¸ ph©n x­ìng cña c«ng ty ®½ ®­îc trang bÞ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ c¸c hÖ thèng b¶o vÖ th©n thÓ còng nh­ hÖ thèng b¶o vÖ søc khoÎ cho c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, c¸c hÖ thèng chiÕu s¸ng chiÕu s¸ng nh©n t¹o d­îc c¶i tiÕn nh­ c¶i t¹o më réng c¸c cöa sæ vµ cöa chÝnh. Lµm thªm hÖ thèng chiÕu s¸ng phßng khi bÊt tr¾c hay cã sù cè x¶y ra, c«ng ty ®½ lÇm thªm hÖ thèng thèng khÝ vµ hÖ thèng hót bôi cho c¸c ph©n x­ìng. MÆt kh¸c c«ng ty cßn chñ ®éng lËp ra mét ®éi ngñ liªn tôc lµm vÖ sinh c¸c ph©n x­ìng vµ vÖ sinh n¬i lµm viÖc, c¸c m¸i nhµ ®­îc n©ng cao h¬n c¸c bøc t­êng ®­îc c«ng ty s¬n mét líp s¬n cã mµu ®Æc biÖt ®Ó t¹o ra sù tho¶i m¸i cho c«ng nh©n khi lµm viÖc. c. C¶i thiÖn c«ng t¸c thèng kª, kiÓm tra, nghiÖm thu s¶n phÈm. VÒ hÖ thèng ghi chÐp ban ®Çu: Ghi chÐp thèng kª thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña c«ng nh©n trong ca s¶n xuÊt,trong ngµy hoÆc trong th¸ng. Ghi chÐp thèng kª sè l­îng s¶n phÈm®ang lµm, chÊt l­îng ra sao, cã nhËn xÐt cña bé phËn kiÓm tra ë tõng ph©n x­ìng. Ghi chÐp ë ph©n x­ëng ph¶i ®Ò cËp ®Õn t×nh h×nh thùc tÕ s¶n xuÊt cña c«ng nh©n vÒ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn m­c s¶n l­îng, th¸i ®é lao ®éng cña c«ng nh©n. ViÖc thèng kª ghi chÐp ph¶i ®­îc lªn biÓu th«ng b¸o ë ph©n x­ëng, ®Ó c«ng nh©n biÕt ®­îc thùc tÕ kÕt qu¶ cña m×nh mµ cã sù phÊn ®Êu liªn tôc. ViÖc kiÓm tra vµ nghiÖm thu s¶n phÈm. -- CÇn kiÓm tra t×nh tr¹ng m¸y mãc thiÕt bÞ tr­íc vµ sau ca s¶n xuÊt, ph¶i ®¸nh gi¸ møc ®é sö dông cña c«ng nh©n cã chÊp hµnh kû luËt tèt hay kh«ng. --KiÓm tra chÊt l­îng n¬i lµm viÖc, t×nh h×nh cung cÊp nguyªn vËt liÖu, kiÓm tra b¸n thµnh phÈm tr­íc vµ sau khi ®­a vµo s¶n xuÊt xem cã ®ñ tiªu chuÈn, kÝch cë hay ch­a? nÕu ph¸t hiÖn thÊy sai sãt cÇn b¸o c¸o lªn cho c¸n bé cÊp trªn ®Ó cã sù ®iÒu chØnh thêi gian cho hîp lý. Sau khi tiÕn hµnh kiÓm tra víi tõng c«ng ®o¹n, tõng s¶n phÈm, c«ng ty nghiÖm thu vµ ®­a vµo s¶n xuÊt vµ ë c«ng ®o¹n sau nhËp kho cã x¸c nhËn cña tæ chÊt l­îng s¶n phÈm cña ph©n x­ëng vµ cña c«ng ty. Tuy nhiªn vÈn kiªn quyÕt lo¹i bá c¸c chi tiÕt kh«ng ®¹t yªu cÇu. d. ¸p dông chÕ ®é tiÒn l­¬ng gi¸n tiÕp g¾n víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. ¸p dông ®óng ®¾n c¸c chÕ®é l­¬ng cho ng­êi lao ®éng lµ rÊt quan träng, nh»m khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc ®¹t n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c. ta biÐt r»ng ®èi víi lao ®éng gi¸n tiÕp v× kÕt qu¶ lao ®éng cña hä lµ s¶n phÈm v« h×nh nªn kh«ng ¸p dông tr· l­¬ng s¶n phÈm ®­îc. Trong thùc tÕ c«ng ty tr· l­¬ng cho hä theo h×nh thøc tr¼ l­¬ng thêi gian. Víi h×nh thøc tr· l­¬ng nµy c«ng ty ch­a khuyÕn khÝch ®­îc sù quan t©m cña lao ®éng gi¸n tiÕp ®èi víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña hä. Trong nhiÒu tr­êng hîp lao ®éng gi¸n tiÕp kh«ng cã viÖc lµm nhiÒu ng­êi lao ®éng ph¶i lu«n phiªn lµm viÖc, tiÒn l­¬ng cña ng­êi lao ®éng gi¸n tiÕp thÊp ®©y lµ m©u thuÈn lín nhÊt trong viÖc ph©n phèi tiÒn l­¬ng cña c«ng ty trong thêi gian qua vµ hiÖn nay vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt lµ ng­êi cã tr¸ch nhiÖm ph¶i ®¶m b¶o ®ång bé c¸c yÕu tè cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc diÔn ra liªn tôc. §Èm b¶o viÖc lµm vµ thu nhËp cho c«ng nh©n, trong ®ã ®¶m b¶o viÖc lµm lµ mét bäi dung quan träng thÓ hiÖn c«ng lao ®ãng gãp cña lao ®éng gi¸n tiÕp vËy ta ph¶i thùc hiÖn mét sè ph­¬ng ph¸p sau: · Ph­¬ng ph¸p tr· l­¬ng theo hÖ sè quü l­¬ng gåm hai b­íc sau: B­íc 1: X¸c ®Þnh hÖ sè quü l­¬ng (H) H = Trong ®ã: Vo lµ quü l­¬ng thêi gian cña lao ®éng trùc tiÕp. Vo= lµ sè ng­êi lao ®éng trùc tiÕp cã møc l­¬ng I V1 lµ quü l­¬ng thù lÜnh trong kú cña lao ®éng gi¸n tiÕp F1 = Fo´ H B­íc 2: X¸c ®Þng quü l­¬ng ®­îc lÜnh trong kú cña lao ®éng gi¸n tiÕp (F1) Trong ®ã Fo lµ quü l­¬ng thêi gian cña lao ®éng gi¸n tiÕp tÝnh theo c«ng thøc. Fo = : Lµ møc l­¬ng thêi gian cho mét ngµy cña ng­êi lao ®éng i : Lµ ngµy c«ng thùc tÕ lµm viÑc trong kú cña ng­êi lao ®éng i i : Lµ sè ng­êi tÝnh 1® n §¸nh gi¸ ph­¬ng ph¸p tr· l­¬ng cho lao ®éng gi¸n tiÕp: Ph­¬ng ph¸p tr· l­¬ng cho lao ®éng gi¸n tiÕp trªn ®©y tho¶ m¶n c¸c yªu cÇu sau: -- VËn ®óng c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ tiÒn l­¬ng vµ phô cÊp l­¬ng. -- B¶o ®¶m sù t­¬ng xóng tiÒn l­¬ng ng­êi lao ®éng nhËn ®­îc víi sù ®ãng gãp c«ng søc cu¶ hä --B¶o ®¶m tù c©n ®èi thu nhËp b»ng tiÒn l­¬ng gi÷a lao ®éng gi¸n tiÐp vµ lao ®éng trùc tiÕp -- KhuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng trong bé m¸y qu¶n lý quan t©m,ch¨m lo t×m kiÕm viÖc lµm, n©ng cao chÊt l­îng phôc vô tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. -- Kh«ng h¹n chÕ tiÒn l­¬ng tèi ®a khi ng­êi lao ®éng cã ®ãng gãp tèi ®a. §èi víi tæ tr­ëng s¶n xuÊt : Trong tæ nªn kh«ng thÓ tÝnh ®¬n gi¸ phôc vô cho tæ tr­ëng ®­îc theomph­¬ng ph¸p tr¼ l­¬ng lao ®éng gi¸n tiÕp ¸p dông cho tæ tr­ëng s¶n xuÊt. ë ®©y sö dông hÖ sè t¨ng l­¬ng b×nh qu©n cña c¶ tæ trong th¸ng. Víi tiÌn l­¬ng theo thêi gian cña c¶ tæ( H) Tæng tiÒn l­¬ng thùc lÜnh theo s¶n phÈmtrong th¸ng c¶ tæ H = Tæng tiÒn l­¬ng theo cÊp Sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ cña bËc c«ng viÖc cña tõng x mçi c«ng nh©n lµm ¨n l­¬ng C«ng nh©n s¶n phÈm Tõ ®ã ta tÝnh ®­îc tiÒn l­¬ng cña c¶ tæ s¶n xuÊt : TiÒn l­¬ng cña TiÒn l­¬ng theo cÊp Sè ngµy lµm viÖc tæ s¶n xuÊt = bËc mét tay nghÒ mét ´ thùc tÕ ´ H ngµy VÝ dô: Sè liÖu vÒ t×nh h×nh sè ngµy lµm viÖc vµ tiÒn l­¬ng theo ®Þnh møc vµ tiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm cña tæ dÖt sîi. Anh B tæ tr­ëng : CÊp bËc 5/6 Sè l­îng ngµy lµm viÖc thùc tÕ trong th¸ng 3/2001 lµ 26 ngµy Tæng sè tiÒn l­¬ng cña tæ lµ 1.992.960 (®) H = = 1,245 (®) Víi tæng sè tiÒn l­¬ng thùc tÕ theo s¶n phÈm cña tæ lµ:2.481.740(®) L­¬ng nµy cña c«ng nh©n bËc 5: 13.980(®) TiÒn l­¬ng cña tæ tr­ëng s¶n xuÊt lµ:13.980x2.481.740 = 452.532,6(®) Phô cÊp cña tæ tr­ëng: 14.400(®) * 8% =11.520(®) Tæng sè tiÒn l­¬ng cña tæ tr­ëng ®­îc lÜnh trong th¸ng (kÓ c¶ phô cÊp) Lµ: 11.502 + 452.532,6 =464.052,6(®) Khi ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng gi¸n tiÕp sÏ thóc ®Èy tæ tr­ëng t¨ng c­êng tr¸ch nhiÖm cña m×nh phôc vô tèt c«ng viÖc ®­îc giao nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. §èi víi giÊm ®èc ph©n x­ëng: Cñng c¨n cø vµo tæng møc l­¬ng s¶n phÈm thùc tÕ ®­îc lØnh trong th¸ng cña c¶ c«ng nh©n trong ph©n x­ëng(V1) C¨n cø vµo tæng tiÒn l­¬ng theo ®Þnh møc thêi gian cña c¶ tæ trong th¸ng (Vo) tõ ®ã ta cã: H = §èi víi qu¶n ®èc ph©n x­ëng nhiÖm vô rÊt nÆng nÒ, ngoµi nhiÖm vô tæ choc cho anh em s¶n xuÊt trong ph©n x­ëng, qu¶n lý lao ®éng, m¸y mãc trong ph¹m vi qu¶n lý cßn ph¶i lo c«ng viÖc cho anh em trong ph©n x­ëng, nh­ vËy qu¶n ®èc ph©n x­ëng nhiÖm vô nh­ mét gi¸m ®èc nhá, nªn cÇn ph¶i ®Ó møc phô cÊp lµ 50% ( ®ã lµ phô cÊp chøc vô ) Cßn hÖ sè kh¸c nh­ hÖ sè hoµn thµnh nhiÖm tøc lµ ph©n x­ëng hoµn thµnh 100% kÕ ho¹ch th× ®­îc 5%. HÖ sè kû luËt lao ®éng nÕu ph©n x­ëng kh«ng ai vi ph¹m kû luËt th× ®­îc h­ëng 3%. Cßn ngoµi ra ®èi víi lao ®éng ë c¸c phßng ban c«ng ty, kÓ c¶ ch¸nh phã gi¸m ®èc lÈn bé phËn qu¶n lý kh¸c còng ®­îc tÝnh tiÒn l­¬ng cña hä theo chÕ ®é tiÒn l­¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp ë ph­¬ng ph¸p trªn. III. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tiÒn th­ëng. TiÒn th­ëng kh«ng chØ cã t¸c dông lµ mét bé phËn bæ sung cho tiÒn l­¬ng, t¨ng thªm thu nhËp cho ng­êi lao ®éng mµ nã cßn lµ mét ®ßn bÈy kinh tÕ thóc ®Èy ng­êi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc tèt h¬n. Trong thêi gian tíi c«ng ty nªn chó träng h¬n nöa vÒ vÊn ®Ì tiÌn th­ëng theo h­íng sau: Coi tiÒn th­ëng lµ métvai trß quan träng sau tiÒn l­¬ng. TÝch cùc më réng vµ t¨ngthªm møc th­ëng cho c«ng nh©n viªn. ¸p dông chÕ ®é tiÒn th­ëng theo th¸ng hoÆc theo quü ®Ó rót ng¾n thêi gian xÐt th­ëng. KÕt luËn Qua thêi gian thùc tËp ë c«ng ty t«i thÊy tiÒn l­¬ng lµ mét vÊn ®Ò quan träng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta hiÖn nay. Bëi v×, tiÒn l­¬ng lµ mét phÇn kh«ng nhá trong thu nhËp cña ng­êi lao ®éng gióp hä ®¶m b¶o cuéc sèng cña b¶n th©n vµ gia ®×nh. V× vËy, lùa chän ph­¬ng ph¸p chÕ ®é tr¶ l­¬ng hîp lý, ®¶m b¶o sù c«ng b»ng vÒ lîi Ých kinh tÕ cho ng­êi lao ®éng sÏ lµ ®ßn bÈy m¹nh mÏ kÝch thÝch hä lµm viÖc nhiÖt t×nh, t¹o ®­îc niÒm say mª nghÒ nghiÖp, tõ ®ã cã thÓ n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l­îng s¶n phÈm. Trong thêi gian thùc tËp, nghiªn cøu thùc tr¹ng c«ng t¸c tr¶ l­¬ng cña c«ng ty. T«i ®· thÊy ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm còng nh­ nh­îc ®iÓm hay nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c tiÒn l­¬ng vµ ®­a ra mét sè ph­¬ng ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tiÒn l­¬ng. Tuy nhiªn, víi kiÕn thøc cã h¹n cña mét sinh viªn thùc tËp vµ sù h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian nªn chuyªn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o, gãp ý cña c¸c thÇy, c¸c c¸n bé phßng tiÒn l­¬ng vµ b¹n bÌ. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuyên đề thực tập Tốt nghiệp - Một số ý kiến về công tác trả lương tại công ty Dệt vải công nghiệp Hà Nội.doc