Chuyên đề Phân tích tài chính Công ty tài chính Bưu Điện

Lời mở đầu Sự cần thiết của đề tài Xã hội loài người từ khi ra đời cho đến nay đã trải qua nhiều hình thái kinh tế xã hội khác nhau. Mỗi hình thái sau ra đời thay thế hình thái trước nó lại chứng tỏ cho sự phát triển của nền kinh tế. Thực tế cho thấy cạnh tranh chính là quy luật kinh tế tất yếu thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Sự cạnh tranh ngày càng trở nên quyết liệt hơn, đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường với xu thế mở cửa hội nhập thì sự cạnh tranh đã thực sự trở nên khốc liệt. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Việc Việt Nam gia nhập nền kinh tế khu vực và thế giới khiến cho các doanh nghiệp Việt Nam luôn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Trong bối cảnh đó, để có thể đứng vững trên thị trường, các doanh nghiệp cần phải quản lý tốt mọi hoạt động của doanh nghiệp đặc biệt là quản lý tài chính. Mỗi doanh nghiệp phải luôn nắm rõ tình hình hoạt động của doanh nghiệp mình để từ đó xây dựng một chiến lược kinh doanh phù hợp và đưa ra những quyết định đúng đắn nhằm cạnh tranh một cách hiệu quả với các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Để làm được việc đó, các doanh nghiệp cần thiết phải tiến hành hoạt động phân tích tài chính của doanh nghiệp mình, bởi vì phân tích tài chính là một hoạt động quan trọng không thể thiếu trong doanh nghiệp. Phân tích tài chính cung cấp những chỉ tiêu tài chính cần thiết giúp doanh nghiệp đánh giá một cách toàn diện và có hệ thống về tình hình hoạt động, tình trạng tài chính, đánh giá những rủi ro cũng như khả năng sinh lãi của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, nhà quản lý doanh nghiệp định hướng xây dựng các kế hoạch, các chiến lược và chính sách hoạt động của doanh nghiệp, dự báo về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai, đặc biệt là đưa ra những quyết định tài chính, quyết định quản lý đúng đắn nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công ty tài chính Bưu Điện, nhận thấy sự cần thiết của hoạt động phân tích tài chính cũng như thực tế phân tích tài chính chưa thực sự được các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty tài chính Bưu Điện nói riêng quan tâm, em đã lựa chọn đề tài “Phân tích tài chính Công ty tài chính Bưu Điện” để nghiên cứu trong chuyên đề tốt nghiệp. Mục đích nghiên cứu Chuyên đề này được viết nhằm mục đích tìm hiểu về hoạt động phân tích tài chính của doanh nghiệp và đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần xây dựng hoạt động phân tích tài chính tại Công ty tài chính Bưu Điện. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của chuyên đề là hoạt động phân tích tài chính dưới góc độ doanh nghiệp và tiến hành phân tích tình hình tài chính của Công ty tài chính Bưu Điện trong 3 năm gần đây. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong chuyên đề là phương pháp hệ thống, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp thống kê . trên cơ sở sử dụng tài liệu, số liệu, biểu đồ để phân tích một cách toàn diện nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra. Kết cấu của chuyên đề Ngoài lời mở đầu và kết luận, chuyên đề được kết cấu thành 3 chương bao gồm: - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính trong Công ty tài chính - Chương 2: Phân tích tài chính Công ty tài chính Bưu Điện - Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty tài chính Bưu Điện Em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô giáo, của các cô chú, anh chị trong Công ty tài chính Bưu Điện để giúp em nâng cao kiến thức cũng như những hiểu biết thực tế để có thể hoàn thành tốt chuyên đề này. Mục lục Trang Lời cảm ơn 1 Lời mở đầu 2 Mục lục 4 Các ký hiệu viết tắt 7 Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính trong công ty tài chính 8 1.1. Tìm hiểu về công ty tài chính 8 1.1.1. Khái niệm công ty tài chính 8 1.1.2. Đặc điểm hoạt động của công ty tài chính 9 1.2. Phân tích tài chính công ty tài chính 11 1.2.1. Sự cần thiết của phân tích tài chính doanh nghiệp 11 1.2.2. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp 13 1.2.3. Thông tin sử dụng trong phân tích 14 1.2.3.1. Thông tin trong doanh nghiệp 14 1.2.3.2. Thông tin ngoài doanh nghiệp 18 1.2.4. Phương pháp phân tích 19 1.2.4.1. Phương pháp so sánh 20 1.2.4.2. Phương pháp phân tích tỷ số 21 1.2.5. Nội dung phân tích tài chính 24 1.2.5.1. Phân tích cơ cấu vốn và tài sản 24 1.2.5.2. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn 24 1.2.5.3. Phân tích các nhóm tỷ số 25 1.2.5.4. Phân tích mức độ rủi ro 35 1.2.6. Những nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính 37 1.2.6.1. Nhân tố chủ quan 37 1.2.6.2. Nhân tố khách quan 39 Chương 2: Phân tích tài chính Công ty tài chính Bưu Điện 41 2.1. Khái quát về Công ty tài chính Bưu Điện 41 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 41 2.1.2. Đặc điểm và nhiệm vụ của Công ty tài chính Bưu Điện 43 2.1.2.1. Đặc điểm 43 2.1.2.2. Nhiệm vụ 43 2.1.3. Cơ cấu tổ chức và điều hành 45 2.2. Phân tích tài chính Công ty tài chính Bưu Điện 47 2.2.1. Phân tích cơ cấu vốn và tài sản 47 2.2.2. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn 51 2.2.3. Phân tích các nhóm tỷ số 54 2.2.4. Phân tích mức độ rủi ro 65 2.3. Đánh giá tình hình tài chính Công ty tài chính Bưu Điện 66 2.3.1. Kết quả đạt được 66 2.3.2. Hạn chế 68 2.3.3. Nguyên nhân 70 Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty tài chính Bưu Điện 73 3.1. Định hướng phát triển của Công ty tài chính Bưu Điện trong giai đoạn 2005 – 2010 73 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty tài chính Bưu Điện 74 3.2.1. Giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn 74 3.2.2. Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng 75 3.2.3. Giải pháp phát triển hoạt động đầu tư tài chính 75 3.2.4. Giải pháp phát triển các dịch vụ tài chính 76 3.2.5. Phát triển nguồn nhân lực cả về chuyên môn và kinh nghiệm công tác trong từng lĩnh vực 77 3.2.6. Tổ chức thực hiện hoạt động phân tích tài chính để giúp cho hoạt động quản lý tài chính có hiệu quả 77 3.3. Một số kiến nghị 79 3.3.1. Kiến nghị với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 79 3.3.2. Kiến nghị với Bộ Tài chính 80 3.3.3. Kiến nghị với Nhà nước 80 Kết luận 82 Tài liệu tham khảo 83

doc88 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 1643 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Phân tích tài chính Công ty tài chính Bưu Điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bªn c¹nh sù gia t¨ng cña lîi nhuËn sau thuÕ, sù sôt gi¶m cña tæng tµi s¶n trong n¨m 2004 lµ 7,26% vµ n¨m 2005 lµ 59,62% ®· gãp phÇn lµm cho doanh lîi tµi s¶n cña C«ng ty t¨ng nhanh. Tuy nhiªn, còng cÇn thÊy r»ng, mÆc dï doanh lîi tµi s¶n cña C«ng ty t¨ng dÇn nh­ng gi¸ trÞ cña nã th× ch­a cao. Trong n¨m 2004, mét ®ång tµi s¶n chØ t¹o ra 0,0025 ®ång lîi nhuËn, nh­ vËy lµ qu¸ Ýt. Do ®ã, C«ng ty cÇn thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó t¨ng lîi nhuËn h¬n n÷a, tõ ®ã lµm gia t¨ng chØ tiªu nµy nhiÒu h¬n. — Doanh lîi vèn chñ së h÷u (ROE) Gièng nh­ doanh lîi tµi s¶n, doanh lîi vèn chñ së h÷u t¨ng dÇn trong 3 n¨m tõ 0,0214 trong n¨m 2003 lªn 0,0317 trong n¨m 2005. Vèn chñ së h÷u cña C«ng ty trong 3 n¨m nh×n chung t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ, n¨m 2004 t¨ng 1,74% vµ n¨m 2005 t¨ng 2,02%. Tõ ®ã cã thÓ thÊy, lîi nhuËn sau thuÕ lµ nguyªn nh©n chñ yÕu khiÕn cho doanh lîi vèn chñ së h÷u t¨ng 16,29% trong n¨m 2004 vµ 27,02% trong n¨m 2005. Trong n¨m 2004 vµ 2005, lîi nhuËn sau thuÕ ®· t¨ng 18,31% vµ 29,62%. Doanh lîi vèn chñ së h÷u t¨ng lµ mét dÊu hiÖu ®¸ng mõng vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty, nã cho thÊy kh¶ n¨ng sinh l·i cña C«ng ty lµ tèt vµ nh÷ng ng­êi göi tiÒn, nh÷ng ng­êi cho vay vµ nhµ ®Çu t­ cã thÓ tin t­ëng ®Ó göi tiÒn, cho vay hoÆc ®Çu t­. Tuy nhiªn, còng gièng nh­ chØ tiªu doanh lîi tµi s¶n, chØ tiªu nµy ch­a ®¹t møc cao. < Ph©n tÝch doanh lîi tµi s¶n vµ doanh lîi vèn chñ së h÷u b»ng ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch Dupont §Ó hiÓu râ h¬n vÒ sù gia t¨ng cña c¸c tû sè ROA vµ ROE trong 3 n¨m qua ta cÇn tiÕn hµnh ph©n tÝch Dupont ®Ó t×m hiÓu nguyªn nh©n s©u xa cña nã. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch Dupont lµ mét ph­¬ng ph¸p hiÖu qu¶ trong ph©n tÝch c¸c chØ tiªu ROA vµ ROE b»ng c¸ch ph©n tÝch c¸c tû sè nµy thµnh c¸c tû sè thµnh phÇn lµ doanh lîi doanh thu (PM), hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n (AU) vµ hÖ sè nh©n vèn chñ së h÷u (EM). ViÖc ph©n tÝch c¸c chØ tiªu ROA vµ ROE cña PTF trong c¸c n¨m 2003, 2004 vµ 2005 ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng sè liÖu sau: B¶ng 7: B¶ng ph©n tÝch c¸c chØ tiªu PM, AU, EM, ROA, ROE ChØ tiªu 2003 2004 2005 2004/2003 2005/2004 Sè tuyÖt ®èi % Sè tuyÖt ®èi % PM 0,1577 0,1376 0,0824 -0,0201 -12,75 -0,0552 -40,12 AU 0,0126 0,0184 0,0987 0,0058 46,03 0,0803 436,41 EM 10,8010 9,8456 3,8964 -0,9554 -8,85 -5,9492 -60,42 ROA 0,0020 0,0025 0,0081 0,0005 25,00 0,0056 224,00 ROE 0,0214 0,0250 0,0317 0,0036 16,82 0,0067 26,80 (Nguån: BCKQKD cña PTF c¸c n¨m 2003, 2004, 2005) Nh×n vµo b¶ng sè liÖu cã thÓ thÊy, doanh lîi tµi s¶n cña C«ng ty n¨m 2004 vµ 2005 ®Òu t¨ng mÆc dï doanh lîi doanh thu gi¶m trong c¶ 2 n¨m nµy. Nguyªn nh©n lµ do hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cña C«ng ty trong 2 n¨m nµy t¨ng ®¸ng kÓ ®· bï ®¾p cho viÖc doanh lîi doanh thu gi¶m. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn râ qua viÖc so s¸nh c¸c chØ tiªu nµy gi÷a c¸c n¨m. Trong khi doanh lîi doanh thu trong n¨m 2004 vµ 2005 gi¶m t­¬ng øng lµ 12,75% vµ 40,12% th× hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n l¹i t¨ng 46,03% n¨m 2004 vµ ®Æc biÖt t¨ng m¹nh n¨m 2005 lµ 436,41%. Sù gia t¨ng m¹nh cña hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n n¨m 2005 ®· lµm cho ROA trong n¨m nµy t¨ng tíi 224%. Cßn ROE cña C«ng ty trong 3 n¨m qua còng t¨ng lªn kh«ng ngõng tuy nhiªn t¨ng chËm h¬n ROA. Nguyªn nh©n lµ do hÖ sè nh©n vèn chñ së h÷u ®Òu gi¶m trong giai ®o¹n nµy. HÖ sè nh©n vèn chñ së h÷u gi¶m cho thÊy møc ®é huy ®éng vèn tõ bªn ngoµi cña C«ng ty gi¶m xuèng. NÕu C«ng ty t¨ng c­êng sö dông nî th× hÖ sè nh©n vèn chñ së h÷u sÏ t¨ng lªn dÉn ®Õn doanh lîi vèn chñ së h÷u còng t¨ng lªn. Tuy nhiªn, ®©y ch­a ph¶i lµ mét quyÕt ®Þnh tèt, ®Æc biÖt lµ trong thêi gian hiÖn nay, do ho¹t ®éng chñ yÕu lµ ho¹t ®éng tÝn dông bÞ h¹n chÕ, nhu cÇu sö dông vèn gi¶m. NÕu C«ng ty t¨ng viÖc sö dông nî, trong khi nhu cÇu vèn cho ho¹t ®éng l¹i gi¶m th× sÏ t¹o ra mét l­îng vèn d­ thõa kh«ng ®­îc sö dông mµ C«ng ty vÉn ph¶i tr¶ chi phÝ cho kho¶n nî ®ã. §iÒu nµy lµ kh«ng cÇn thiÕt vµ thùc sù kh«ng hiÖu qu¶. Do ®ã, viÖc t¨ng c­êng sö dông nî kh«ng ph¶i lóc nµo còng lµ quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. Ngoµi hÖ sè nh©n vèn chñ së h÷u, c¸c chØ tiªu doanh lîi doanh thu vµ hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n còng lµ nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng ®Õn ROE. Tuy nhiªn, t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè nµy kh«ng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ROE mµ ¶nh h­ëng gi¸n tiÕp th«ng qua ROA. Cã thÓ nãi, mÆc dï doanh lîi doanh thu vµ hÖ sè nh©n vèn chñ së h÷u trong 2 n¨m 2004 vµ 2005 ®Òu gi¶m, nh­ng do hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n t¨ng m¹nh ®· bï ®¾p ®­îc sù sôt gi¶m cña 2 yÕu tè cßn l¹i khiÕn cho doanh lîi vèn chñ së h÷u vÉn t¨ng lªn. Tuy nhiªn, nÕu C«ng ty qu¶n lý tèt doanh thu, chi phÝ vµ sö dông nî mét c¸ch tèt h¬n th× sÏ lµm cho doanh lîi vèn chñ së h÷u t¨ng nhiÒu h¬n n÷a. — Tû lÖ thu nhËp l·i cËn biªn Tû lÖ thu nhËp l·i cËn biªn lµ mét trong nh÷ng tû lÖ ®Æc thï ®­îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh l·i cña c¸c tæ chøc tÝn dông, do ®ã tû lÖ nµy còng ®­îc sö dông ®Ó ph©n tÝch tµi chÝnh cña CTTC. Trong 3 n¨m tõ 2003 ®Õn 2005, tû lÖ thu nhËp l·i cËn biªn cña C«ng ty t¨ng lªn kh«ng ngõng. N¨m 2003 tû lÖ nµy lµ 0,7661%, n¨m 2004 lµ 0,9029% tøc lµ t¨ng 17,86%, cßn n¨m 2005 tû lÖ nµy t¨ng m¹nh tíi 2,6782% t­¬ng ®­¬ng møc t¨ng 196,62%. §iÒu nµy cã thÓ ®­îc lý gi¶i lµ do trong n¨m 2004 vµ 2005 viÖc dõng cho vay vµ tiÕn hµnh thu håi l·i cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc ®· ®em l¹i kho¶n thu lín cho C«ng ty, ®iÒu nµy lµm cho doanh thu tõ l·i t¨ng tíi 175,69%. Cïng víi viÖc thu håi c¸c kho¶n cho vay ®èi víi c¸c ®¬n vÞ phô thuéc VNPT, C«ng ty cßn ph¶i chi tr¶ l·i vµ hoµn tr¶ dÇn c¸c kho¶n vay vµ tiÒn göi ®· huy ®éng ®Ó cho vay khiÕn cho chi phÝ tr¶ l·i còng t¨ng theo. MÆc dï chi phÝ tr¶ l·i vµ doanh thu tõ l·i ®Òu t¨ng nh­ng v× doanh thu t¨ng nhiÒu h¬n nªn thu nhËp rßng tõ l·i (tøc lµ chªnh lÖch thu - chi tõ l·i) vÉn t¨ng lªn, ®iÒu nµy gãp phÇn lµm t¨ng tû lÖ thu nhËp l·i cËn biªn. Bªn c¹nh ®ã, viÖc dõng cho vay míi vµ dõng gi¶i ng©n ®èi víi c¸c kho¶n vay cña c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc còng lµm cho tæng tµi s¶n sinh l·i trong 2 n¨m 2004 vµ 2005 gi¶m ®i ®¸ng kÓ, trong n¨m 2004 gi¶m 7,24% vµ n¨m 2005 gi¶m 59,71%, ®iÒu nµy ®· gãp phÇn lµm t¨ng thªm tû lÖ thu nhËp l·i cËn biªn trong 2 n¨m nµy. — Tû lÖ thu nhËp ngoµi l·i cËn biªn Tû lÖ thu nhËp ngoµi l·i cËn biªn lµ mét chØ tiªu ®­îc sö dông kÕt hîp víi tû lÖ thu nhËp l·i cËn biªn ®Ó ph©n tÝch toµn diÖn kh¶ n¨ng sinh l·i ë c¶ hai mÆt ho¹t ®éng cña CTTC. Tõ b¶ng ph©n tÝch c¸c tû sè vÒ kh¶ n¨ng sinh l·i cã thÓ nhËn thÊy tû lÖ thu nhËp ngoµi l·i cËn biªn trong 3 n¨m qua ®Òu mang dÊu ©m (-) vµ cã xu h­íng t¨ng dÇn vÒ gi¸ trÞ. Nguyªn nh©n lµ do thu nhËp rßng ngoµi l·i (tøc lµ chªnh lÖch thu - chi ngoµi l·i) ©m vµ gi¸ trÞ chªnh lÖch ngµy cµng lín trong khi ®ã tæng tµi s¶n l¹i gi¶m dÇn, 2 sù biÕn ®æi nµy ®· dÉn ®Õn sù biÕn ®éng theo chiÒu h­íng xÊu cña tû lÖ thu nhËp ngoµi l·i cËn biªn. Sù gia t¨ng cña c¸c kho¶n chi phÝ trong n¨m 2004 chñ yÕu lµ do chi phÝ cho ho¹t ®éng qu¶n lý vµ c«ng vô, chi phÝ cho nh©n viªn vµ chi phÝ kh¸c vÒ tµi s¶n t¨ng lªn, ba kho¶n chi phÝ nµy ®· chiÕm tíi 96,27% gi¸ trÞ cña phÇn chi phÝ t¨ng thªm. Trong n¨m 2005, chi phÝ ngoµi l·i tiÕp tôc t¨ng, ngoµi nguyªn nh©n do c¸c kho¶n kÓ trªn cßn cã sù gia t¨ng cña chi phÝ thuª v¨n phßng. Doanh thu ngoµi l·i trong n¨m 2004 vµ 2005 còng t¨ng lªn nh­ng t¨ng Ýt h¬n so víi chi phÝ nªn chªnh lÖch thu - chi ngoµi l·i t¨ng lªn. Kho¶ng chªnh lÖch nµy n¨m 2003 lµ - 3,764 tû, ®Õn n¨m 2004 t¨ng lªn - 4,084 tû vµ n¨m 2005 lµ -4,143 tû. Sù gia t¨ng nµy lµ lín so víi tæng chi phÝ, ®ång thêi tæng tµi s¶n l¹i gi¶m nhiÒu khiÕn cho tû lÖ thu nhËp ngoµi l·i cËn biªn ngµy cµng xÊu ®i. Tû lÖ nµy ©m ®· cho thÊy c¸c ho¹t ®éng ngoµi l·i lµ kh«ng cã hiÖu qu¶, chi phÝ qu¸ lín so víi doanh thu vµ cã xu h­íng ngµy cµng t¨ng lªn. V× vËy, trong thêi gian tíi, C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p t¨ng doanh thu ®ång thêi h¹n chÕ chi phÝ ®Ó t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ cña nh÷ng ho¹t ®éng ngoµi l·i tõ ®ã ®ãng gãp vµo viÖc c¶i thiÖn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña toµn C«ng ty. 2.2.4. Ph©n tÝch ®iÓm hßa vèn Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn, ph©n tÝch ®iÓm hßa vèn lµ mét ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch vÒ mèi t­¬ng quan gi÷a doanh thu vµ chi phÝ. ViÖc ph©n tÝch ®iÓm hßa vèn cña PTF ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua b¶ng sè liÖu sau: B¶ng 8: B¶ng ph©n tÝch ®iÓm hßa vèn §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu 2003 2004 2005 1. Chi phÝ cè ®Þnh 4,464 4,721 5,212 2. Chi phÝ biÕn ®æi 3,250 6,317 16,456 3. Tæng thu nhËp 10,043 13,616 29,486 4. D­ nî thùc tÕ 743,978 709,067 198,448 - Thu nhËp hßa vèn 6,600 8,807 11,974 - §iÓm hßa vèn (%) 65,71 64,68 40,00 - D­ nî hßa vèn 488,903 458,625 79,379 (Nguån: BC§KT vµ BCKQKD cña PTF c¸c n¨m 2003, 2004, 2005) Tõ b¶ng sè liÖu cã thÓ thÊy, ®iÓm hßa vèn cña C«ng ty trong 3 n¨m qua cã xu h­íng gi¶m dÇn. Trong n¨m 2003 C«ng ty ph¶i ho¹t ®éng ë møc 65,71% so víi thùc tÕ míi ®ñ trang tr¶i toµn bé chi phÝ kinh doanh bao gåm c¶ chi phÝ tr¶ l·i vµ chi phÝ ngoµi l·i. §Õn n¨m 2005, C«ng ty chØ cÇn ho¹t ®éng ë møc 64,68% so víi thùc tÕ lµ ®ñ chi tr¶ c¸c chi phÝ ph¸t sinh. §iÒu nµy cho thÊy viÖc qu¶n lý chi phÝ cña C«ng ty ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn. Tuy nhiªn, ®iÓm hßa vèn nµy vÉn ë møc rÊt cao, C«ng ty cÇn duy tr× ®iÓm hßa vèn thÊp h¬n n÷a b»ng viÖc qu¶n lý c¸c chi phÝ tèt h¬n, ®Æc biÖt lµ chi phÝ cè ®Þnh. Chi phÝ nµy chiÕm tû lÖ rÊt cao trong tæng chi phÝ, tû lÖ nµy lµ 57,87% trong n¨m 2003, 42,77% trong n¨m 2004 vµ 24,05% trong n¨m 2005; ®iÒu nµy cho thÊy c¬ cÊu chi phÝ hiÖn nay cña C«ng ty kh«ng ®­îc hîp lý. Ngoµi ra, viÖc C«ng ty tËp trung vµo ho¹t ®éng tÝn dông, ch­a më réng nh÷ng ho¹t ®éng kh¸c khiÕn cho ho¹t ®éng ®¬n ®iÖu, cã Ýt nguån thu nhËp còng gãp phÇn lµm cho ®iÓm hßa vèn cña C«ng ty cßn t­¬ng ®èi cao. VÒ ho¹t ®éng tÝn dông, trong n¨m 2003, C«ng ty chØ cÇn cung cÊp 488,903 tû cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn lµ ®ñ hßa vèn kinh doanh. PhÇn tÝn dông v­ît tréi (255,075 tû) ®· mang l¹i kho¶n lîi nhuËn cho C«ng ty. N¨m 2004, d­ nî hßa vèn lµ 458,625 tû vµ n¨m 2005 lµ 79,379 tû. ViÖc d­ nî hßa vèn gi¶m dÇn lµ do ho¹t ®éng tÝn dông trong n¨m bÞ h¹n chÕ. Do quyÕt ®Þnh cña VNPT vÒ viÖc dõng cho vay vµ gi¶i ng©n ®èi víi c¸c kho¶n vay cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc, nªn tõ th¸ng 4/2004 vµ trong toµn bé n¨m 2005, ho¹t ®éng tÝn dông cña C«ng ty chñ yÕu tËp trung vµo viÖc cho vay ®èi víi c¸c thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp. Trong toµn Tæng c«ng ty chØ cã 16 ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp Ýt h¬n sè ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc rÊt nhiÒu (70 ®¬n vÞ), do ®ã ®· lµm cho d­ nî thùc tÕ gi¶m dÉn ®Õn d­ nî hßa vèn còng gi¶m ®¸ng kÓ. 2.3. §¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty tµi chÝnh B­u §iÖn 2.3.1. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc Qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña PTF trong 3 n¨m qua cã thÓ nhËn thÊy t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty t­¬ng ®èi kh¶ quan, ®iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn ë mét sè ®iÓm sau: Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh cña C«ng ty t­¬ng ®èi tèt, c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n ®Òu ®­îc ®¶m b¶o thanh to¸n. §iÒu nµy cho thÊy c¸c tµi s¶n l­u ®éng cña C«ng ty rÊt lín so víi c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n vµ lu«n s½n sµng ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî nµy.§Æc biÖt n¨m 2005, kh«ng chØ cã tû sè ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh mµ c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n kh¸c còng ®Òu rÊt cao so víi møc an toµn vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty còng ®· duy tr× mét c¬ cÊu hîp lý gi÷a tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n l­u ®éng. Tµi s¶n cè ®Þnh chØ chiÕm mét phÇn nhá trong tæng tµi s¶n, ®iÒu nµy lµ phï hîp v× ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông, tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng tµi s¶n gÇn nh­ kh«ng sinh lêi, do ®ã nÕu lo¹i tµi s¶n nµy chiÕm tû träng qu¸ lín trong tæng tµi s¶n sÏ lµm cho hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty rÊt thÊp, kh¶ n¨ng sinh l·i kÐm. PhÇn lín tµi s¶n cßn l¹i ®Òu lµ nh÷ng tµi s¶n cã kh¶ n¨ng sinh lêi nh­ c¸c kho¶n cho vay, gãp vèn liªn doanh, mua cæ phÇn, ®Çu t­ chøng kho¸n... vµ chÝnh nh÷ng tµi s¶n nµy ®· t¹o ra lîi nhuËn cña C«ng ty. MÆc dï ho¹t ®éng tÝn dông trong n¨m 2004 vµ 2005 bÞ h¹n chÕ nh­ng doanh thu ho¹t ®éng cña C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn, n¨m sau t¨ng cao h¬n n¨m tr­íc. §iÒu nµy cho thÊy C«ng ty ®· cã sù më réng ho¹t ®éng hîp lý c¶ vÒ quy m« vµ chÊt l­îng còng nh­ ®· cã sù chuyÓn h­íng tËp trung vµo nh÷ng ho¹t ®éng kh¸c ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kh«ng bÞ gi¶m sót. Cô thÓ lµ trong n¨m 2004 vµ 2005, viÖc cho vay ®èi víi c¸c thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña VNPT bÞ h¹n chÕ nªn C«ng ty ®· më réng ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi c¸c thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp trong Tæng c«ng ty. D­ nî cho vay ®èi víi c¸c ®¬n vÞ nµy t¨ng lªn kh«ng ngõng, 77,83 tû trong n¨m 2004 vµ 97,574 tû trong n¨m 2005. Cïng víi viÖc më réng cho vay ®èi víi c¸c thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp, C«ng ty còng më réng ho¹t ®éng ®Çu t­ chøng kho¸n vµ gãp vèn liªn doanh, mua cæ phÇn. §Æc biÖt trong n¨m 2005, C«ng ty ®· ®Çu t­ vµo c¶ nh÷ng chøng kho¸n cña c¸c doanh nghiÖp ngoµi Tæng c«ng ty. Sù më réng ho¹t ®éng nµy cho thÊy mét nç lùc kh«ng nhá cña PTF trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng cña mét trung gian tµi chÝnh, còng nh­ tõng b­íc hoµn thiÖn vÒ ho¹t ®éng ®Ó trë thµnh c«ng cô tµi chÝnh ®¾c lùc cña VNPT trong tiÕn tr×nh x©y dùng thµnh mét tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh. Ho¹t ®éng cña C«ng ty trong thêi gian qua lµ rÊt tèt. Kh«ng chØ trong 3 n¨m tõ 2003 ®Õn 2005 mµ kÓ tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay, lîi nhuËn cña C«ng ty trong c¸c n¨m ®Òu t¨ng víi møc cao, doanh lîi tµi s¶n vµ doanh lîi VÈN CHÑ SË H÷U n¨m sau ®Òu cao h¬n n¨m tr­íc, tû lÖ thu nhËp l·i cËn biªn còng kh«ng ngõng gia t¨ng. §iÒu nµy chøng tá ho¹t ®éng cña C«ng ty ngµy cµng cã hiÖu qu¶ h¬n, uy tÝn, vÞ thÕ vµ vai trß cña C«ng ty trong VNPT còng nh­ trong thÞ tr­êng tµi chÝnh ®­îc n©ng lªn râ rÖt. §èi víi mét doanh nghiÖp míi ®i vµo ho¹t ®éng ch­a l©u nh­ PTF th× nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trªn ®©y cã thÓ coi lµ nh÷ng thµnh c«ng b­íc ®Çu. Trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn ph¶i liªn tôc ph¸t huy nh÷ng thÕ m¹nh cña m×nh ®Ó cã thÓ ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng h¬n n÷a, qua ®ã tõng b­íc kh¼ng ®Þnh vai trß lµ c«ng cô tµi chÝnh ®¾c lùc cña VNPT mµ nay lµ TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam. 2.3.2. H¹n chÕ Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan mµ C«ng ty ®· ®¹t ®­îc trong thêi gian qua, viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh cßn cho thÊy nh÷ng h¹n chÕ vÉn cßn tån t¹i hiÖn nay trong ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty, cô thÓ lµ: Cho ®Õn nay nguån vèn mµ C«ng ty khai th¸c cho ho¹t ®éng cña m×nh chñ yÕu lµ c¸c kho¶n ®i vay vµ nhËn tiÒn göi, trong khi ®ã cã nh÷ng nguån vèn kh¸c vÉn ch­a ®­îc C«ng ty khai th¸c nh­ vèn cho vay ®ång tµi trî, vèn tµi trî uû th¸c ®Çu t­. ViÖc chØ huy ®éng vèn tõ mét sè Ýt nguån khiÕn cho c¸c nguån vèn nµy chiÕm tû träng lín trong tæng nguån vèn cña C«ng ty, vèn huy ®éng kh«ng ®a d¹ng, ®iÒu nµy sÏ khiÕn cho C«ng ty gÆp khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn khi mét trong sè nh÷ng nguån nµy bÞ h¹n chÕ. MÆt kh¸c, C«ng ty còng ch­a khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng vèn cña m×nh. Theo quy ®Þnh, c¸c TCTD kh«ng ®­îc huy ®éng vèn qu¸ 20 lÇn vèn tù cã. Theo quy ®Þnh nµy, PTF ®­îc phÐp huy ®éng kh«ng qu¸ 1400 tû cho ho¹t ®éng cña m×nh. Trong khi ®ã, n¨m 2003 vµ 2004 C«ng ty míi chØ huy ®éng xÊp xØ 50% sè vèn ®­îc phÐp huy ®éng, cßn trong n¨m 2005 th× chØ kho¶ng 210 tû chiÕm 15%. §iÒu nµy cho thÊy ho¹t ®éng cña C«ng ty bÞ bã hÑp c¶ vÒ quy m« vµ chÊt l­îng. HiÖn nay, c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty chñ yÕu lµ nh»m vµo nh÷ng kh¸ch hµng lµ c¸c thµnh viªn thuéc Tæng c«ng ty, viÖc cho vay còng nh­ ®Çu t­ chøng kho¸n, gãp vèn liªn doanh, mua cæ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp ngoµi Tæng c«ng ty lµ rÊt h¹n chÕ. §Õn n¨m 2005, mÆc dï C«ng ty ®· më réng ®Çu t­ chøng kho¸n ra ngoµi ngµnh nh­ng hÇu nh­ kh«ng ®¸ng kÓ. Mét h¹n chÕ n÷a cã thÓ kÓ ®Õn ®ã lµ hiÖn nay C«ng ty tËp trung chñ yÕu vµo ho¹t ®éng tÝn dông, cßn nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nh­ ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸, b¶o l·nh, bao thanh to¸n, ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n cña VNPT... vÉn ch­a ®­îc triÓn khai. Do ®ã khi ho¹t ®éng tÝn dông bÞ h¹n chÕ ®· lµm ¶nh h­ëng lín ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña toµn C«ng ty. Cô thÓ lµ tµi s¶n cña C«ng ty gi¶m ®ét ngét, doanh lîi doanh thu còng gi¶m sót, ho¹t ®éng bÞ thu hÑp. N¨m 2003 vµ 2004, mÆc dï kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh cña C«ng ty lµ rÊt tèt nh­ng kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi l¹i kh«ng tèt. §iÒu nµy ph¶n ¸nh sù kh«ng hîp lý trong c¬ cÊu tµi s¶n l­u ®éng cña C«ng ty. C¸c kho¶n ph¶i thu chiÕm tû träng qu¸ lín trong khi c¸c tµi s¶n kh¸c cã tÝnh láng cao h¬n nh­ chøng kho¸n ng¾n h¹n l¹i chiÕm mét tû träng rÊt nhá. N¨m 2005, C«ng ty duy tr× l­îng tµi s¶n l­u ®éng qu¸ lín, mÆc dï ®iÒu nµy gióp cho kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty lu«n ë møc rÊt tèt nh­ng c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty n¨m 2005 lµ qu¸ cao, kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh lµ 4,753; kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh lµ 4,321 vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi lµ 4,084, ®iÒu nµy cho thÊy vèn bÞ d­ thõa, kh«ng ®­îc ®­a vµo sö dông triÖt ®Ó dÉn ®Õn doanh lîi doanh thu trong n¨m nµy gi¶m tíi 40,12%. C¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng sinh l·i cña c«ng ty mÆc dï ®Òu t¨ng lªn nh­ gi¸ trÞ th× kh«ng cao. §iÓn h×nh nh­ doanh lîi tµi s¶n cña 3 n¨m qua ch­a ®¹t ®Õn 1%, doanh lîi vèn chñ së h÷u chØ ®¹t tõ 2% ®Õn h¬n 3%. C¸c chØ tiªu nµy thÊp cho thÊy lîi nhuËn sau thuÕ cña C«ng ty dï t¨ng dÇn qua tõng n¨m nh­ng gi¸ trÞ ch­a t­¬ng xøng víi gi¸ trÞ cña tµi s¶n vµ vèn chñ së h÷u ®· bá ra. Mét h¹n chÕ kh¸c cßn tån t¹i ë C«ng ty hiÖn nay lµ viÖc qu¶n lý chi phÝ ch­a ®­îc tèt, ®Æc biÖt lµ chi phÝ cè ®Þnh. C¸c kho¶n chi phÝ nµy chiÕm tû träng rÊt lín trong tæng chi phÝ. N¨m 2003 chi phÝ cè ®Þnh chiÕm tíi 50,87%, n¨m 2004 tû lÖ nµy lµ 42,77% vµ n¨m 2005 lµ 24,05%. MÆc dï tû träng cña chi phÝ cè ®Þnh ®ang ®­îc gi¶m dÇn nh­ng vÉn cßn rÊt cao, ®iÒu nµy ®· ¶nh h­ëng ®Õn thu nhËp ngoµi l·i cña C«ng ty khiÕn cho tû lÖ nµy ©m vµ ngµy cµng xÊu ®i. ViÖc chi phÝ cè ®Þnh chiÕm tû träng lín còng lµ nguyªn nh©n lµm cho ®iÓm hßa vèn cña C«ng ty cßn ë møc t­¬ng ®èi cao. 2.3.3. Nguyªn nh©n Nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i kÓ trªn cña PTF lµ do mét sè nguyªn nh©n sau: - Vèn cña PTF lµ rÊt nhá so víi nhu cÇu vèn cho ho¹t ®éng. Víi sè vèn ®iÒu lÖ 70 tû vµ vèn huy ®éng tõ ®i vay vµ nhËn tiÒn göi, C«ng ty kh«ng thÓ võa cho vay, võa ®Çu t­ chøng kho¸n, gãp vèn liªn doanh, tµi trî cho c¸c dù ¸n... trong toµn Tæng c«ng ty còng nh­ më réng ho¹t ®éng ra c¸c doanh nghiÖp ngoµi Tæng c«ng ty. V× vËy, hiÖn nay C«ng ty chØ míi tËp trung chñ yÕu vµo ho¹t ®éng tÝn dông nh»m thùc hiÖn chøc n¨ng t¹o vèn cho ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. Tuy nhiªn chøc n¨ng nµy hiÖn ch­a ®­îc thùc hiÖn tèt, v× kho¶n cho vay ®èi víi mçi kh¸ch hµng bÞ giíi h¹n, kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 15% vèn tù cã tøc lµ kh«ng qu¸ 10,5 tû, ®iÒu nµy khiÕn cho ho¹t ®éng tÝn dông bÞ bã hÑp, C«ng ty chØ cã thÓ thùc hiÖn c¸c kho¶n cho vay nhá hoÆc cho vay ®ång tµi trî. - Do lµ thµnh viªn cña VNPT vµ ®­îc VNPT cÊp 100% vèn ®iÒu lÖ nªn PTF chÞu sù qu¶n lý rÊt chÆt chÏ cña Tæng c«ng ty. §èi víi c¸c kho¶n cho vay v­ît qu¸ 15% vèn tù cã, c¸c kho¶n ®Çu t­ lín, c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ ra ngoµi Tæng c«ng ty, C«ng ty ®Òu ph¶i xin ý kiÕn chØ ®¹o cña VNPT, ®iÒu nµy lµm h¹n chÕ ho¹t ®éng vµ ®«i khi lµm mÊt ®i c¬ héi ®Çu t­ cña C«ng ty. - Mét nguyªn nh©n kh¸c dÉn ®Õn sù h¹n chÕ trong ho¹t ®éng cña PTF lµ do VNPT ch­a thùc sù tin t­ëng vµo n¨ng lùc ho¹t ®éng cña PTF nªn ch­a giao cho PTF lµ ®Çu mèi huy ®éng vèn cho c¸c dù ¸n ®Çu t­, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu vµ gi¶i ng©n nguån vèn cña VNPT. C¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ tµi chÝnh cña VNPT hiÖn nay vÉn ®­îc tiÕn hµnh trùc tiÕp th«ng qua c¸c Ban chøc n¨ng cña VNPT nh­ Ban KÕ to¸n Thèng kª Tµi chÝnh, Ban Hîp t¸c Quèc tÕ, Ban Khoa häc C«ng nghÖ C«ng nghiÖp, hoÆc do c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña VNPT ®¶m nhiÖm. VNPT vÉn ch­a cã chÝnh s¸ch uû th¸c vèn cho PTF ®Çu t­ tµi chÝnh, hoÆc c¬ chÕ khuyÕn khÝch PTF ®Çu t­ tµi chÝnh vµo c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña VNPT. ChÝnh sù qu¶n lý chÆt chÏ vµ thiÕu tin t­ëng cña VNPT ®· bã hÑp ho¹t ®éng cña PTF, ®iÒu nµy gi¶i thÝch cho viÖc huy ®éng vèn cña C«ng ty cßn h¹n chÕ trong mét sè nguån truyÒn thèng lµ nhËn tiÒn göi vµ ®i vay. Sù h¹n chÕ trong ho¹t ®éng khiÕn cho nhu cÇu sö dông vèn cña C«ng ty kh«ng nhiÒu, do ®ã C«ng ty hiÖn nay ch­a huy ®éng hÕt nguån vèn ®­îc phÐp huy ®éng vµ còng ch­a huy ®éng vèn tõ nh÷ng nguån kh¸c - ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸, nhËn uû th¸c ®Çu t­ - ®Ó ®¶m b¶o vèn huy ®éng ®­îc sö dông hiÖu qu¶. MÆt kh¸c, thÞ tr­êng ho¹t ®éng cña PTF vÉn tËp trung chñ yÕu trong VNPT vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, PTF ch­a cã sù quan t©m ®óng møc ®Õn viÖc më réng ph¸t triÓn ho¹t ®éng ra bªn ngoµi, chuÈn bÞ tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c khi VNPT trë thµnh TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng, kinh doanh ®a ngµnh nghÒ vµ ®a së h÷u. ChÝnh v× h¹n chÕ ®Çu ra nh­ vËy, ®ång thêi PTF ch­a cã c¸c ®Þa ®iÓm giao dÞch thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng nªn PTF còng ch­a m¹nh d¹n thùc hiÖn më réng ho¹t ®éng huy ®éng vèn th«ng qua c¸c nguån kh¸c. - MÆc dï c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh l·i cña C«ng ty trong c¸c n¨m 2003 – 2005 ®Òu t¨ng cho thÊy sù gia t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty trong giai ®o¹n nµy. Tuy nhiªn c¸c chØ tiªu nµy kh«ng ®¹t møc cao lµ do ho¹t ®éng cña C«ng ty chiÕm phÇn nhiÒu lµ c¸c ho¹t ®éng dµi h¹n, vèn ®Çu t­ ban ®Çu lín, lîi nhuËn ®Çu t­ sau nhiÒu n¨m míi thu håi l¹i. Trong khi ®ã viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn dùa trªn c¸c sè liÖu tõ c¸c BCTC lµ nh÷ng sè liÖu thêi ®iÓm, do ®ã kh«ng thÓ ph¶n ¸nh toµn diÖn nh÷ng ho¹t ®éng dµi h¹n cña C«ng ty. - §éi ngò c¸n bé nh©n viªn cña PTF mÆc dï cã tr×nh ®é chuyªn m«n nh­ng ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm trong lÜnh vùc tµi chÝnh tiÒn tÖ, do vËy c«ng t¸c t­ vÊn cho kh¸ch hµng ®«i khi cßn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ tiÕn ®é vµ chÊt l­îng; c«ng t¸c tiÕp xóc, tiÕp thÞ víi kh¸ch hµng lµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp, c¸c c«ng ty liªn doanh, c¸c c«ng ty cæ phÇn cã vèn gãp cña VNPT ®Ó t×m hiÓu nhu cÇu vèn, ®¸p øng nhu cÇu vay vèn, nhu cÇu t­ vÊn vÒ tµi chÝnh tiÒn tÖ cßn ch­a ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch th­êng xuyªn vµ ®¹t hiÖu qu¶. - PTF ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1998 cho ®Õn nay míi chØ ho¹t ®éng ®­îc 7 n¨m. Thêi gian ®ã kh«ng ph¶i lµ dµi ®èi víi mét doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ ®èi víi mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng nh­ mét TCTD th× 7 n¨m lµ ch­a ®ñ ®Ó kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng còng nh­ uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Do thêi gian ho¹t ®éng ch­a l©u, uy tÝn ch­a cao vµ sè vèn bÞ h¹n chÕ nªn ho¹t ®éng cña C«ng ty ch­a ®­îc më réng còng lµ ®iÒu dÔ hiÓu. - Mét sè nguyªn nh©n kh¸c tõ m«i tr­êng kinh tÕ cã ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cña PTF ®ã lµ: MÆc dï nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cã tèc ®é ph¸t triÓn cao vµ æn ®Þnh nh­ng tiÒm lùc kinh tÕ – tµi chÝnh quèc gia cßn nghÌo nµn, c¸c thÞ tr­êng tµi chÝnh cßn ch­a ph¸t triÓn ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng chøng kho¸n. Thùc tÕ ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam trong thêi gian qua cßn rÊt h¹n chÕ víi l­îng hµng ho¸ nghÌo nµn, gi¸ trÞ giao dÞch thÊp, c¸c nhµ ®Çu t­ thùc hiÖn mua b¸n theo phong trµo, mang tÝnh t©m lý, c¸c chØ sè ch­a ph¶n ¸nh ®óng thùc tr¹ng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Do vËy, viÖc tham gia kinh doanh trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n tËp trung cña PTF cßn nhiÒu h¹n hÑp, do rñi ro kinh doanh trªn thÞ tr­êng nµy lµ qu¸ cao so víi lîi nhuËn cã thÓ ®¹t ®­îc, vµ PTF lµ mét tæ chøc tÝn dông ®ång thêi còng lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, do vËy viÖc ®Çu t­ kinh doanh trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n cÇn ph¶i ®¶m b¶o an toµn vµ kh«ng qu¸ m¹o hiÓm. Ngoµi ra, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c TCTD ngµy cµng trë nªn gay g¾t, ®Æc biÖt khi ¸p dông chÕ ®é l·i suÊt th¶ næi. Do nh÷ng h¹n chÕ vÒ ho¹t ®éng còng nh­ m¹ng l­íi chi nh¸nh nªn c¸c CTTC nãi chung vµ PTF nãi riªng kh«ng thÓ c¹nh tranh víi c¸c ng©n hµng trªn thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ vÒ ho¹t ®éng tÝn dông. §Ó cã thÓ thu hót vµ khuyÕn khÝch kh¸ch hµng vay vèn, PTF cÇn ph¶i h¹ l·i suÊt cho vay trong khi chi phÝ huy ®éng ®Çu vµo cña PTF cao h¬n so víi c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c nªn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông cña PTF lµ ch­a cao. Ch­¬ng 3 Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh t¹i C«ng ty tµi chÝnh b­u ®iÖn 3.1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty tµi chÝnh B­u §iÖn trong giai ®o¹n 2005 – 2010 B­íc sang n¨m 2006, n¨m thø hai cña giai ®o¹n ph¸t triÓn 5 n¨m 2005 – 2010, tr­íc nh÷ng th¸ch thøc vµ triÓn väng míi, PTF ®ang cã rÊt nhiÒu c¬ héi ®Ó tù kh¼ng ®Þnh m×nh. Tr­íc nh÷ng thuËn lîi còng nh­ khã kh¨n tõ nhiÒu phÝa, C«ng ty ®ang tõng b­íc th¸o gì nh÷ng v­íng m¾c, thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam nay lµ TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam còng nh­ sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc. Trªn c¬ së môc tiªu, nhiÖm vô cña C«ng ty ®· ®­îc quy ®Þnh, ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh doanh, ph¸t triÓn s¶n phÈm vµ më réng thÞ tr­êng cña C«ng ty ®­îc tËp trung vµo 5 chøc n¨ng nhiÖm vô chÝnh sau: - PTF sÏ dÇn dÇn thùc hiÖn nhiÖm vô lµ ®Çu mèi huy ®éng vèn th«ng qua c¸c nghiÖp vô ph¸t hµnh, huy ®éng tõ c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tæ chøc tÝn dông trong n­íc vµ quèc tÕ nh»m phôc vô cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña TËp ®oµn, gãp phÇn thùc hiÖn chñ tr­¬ng chuyÓn quan hÖ cÊp ph¸t vèn sang quan hÖ vay tr¶ ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ nguån vèn ®Çu t­ cña TËp ®oµn. - Th«ng qua nghiÖp vô ®Çu t­ tµi chÝnh, PTF thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng theo ®Þnh h­íng cña TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam bao gåm: + §Çu t­ vµo c¸c ph¸p nh©n kh«ng do Nhµ n­íc ®Çu t­ 100% vèn. + §Çu t­ vµo c¸c dù ¸n theo c¸c ph­¬ng thøc kh¸c nhau: ®Çu t­ trùc tiÕp, ®Çu t­ b»ng vèn uû th¸c. + Tham gia thµnh lËp c¸c ph¸p nh©n kinh doanh. + Thùc hiÖn t­ vÊn ®Çu t­. - Trªn c¬ së chøc n¨ng ho¹t ®éng cña m×nh, víi nh÷ng ph­¬ng thøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh chuyÓn nguån ng©n quü, PTF sÏ cung cÊp dÞch vô qu¶n lý ng©n quü cho TËp ®oµn vµ c¸c ®¬n vÞ nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ lín nhÊt. - Ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô kinh doanh trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh. - Ph¸t triÓn c¸c dÞch vô t­ vÊn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ nh­: thùc hiÖn t­ vÊn cæ phÇn hãa, t­ vÊn qu¶n lý vµ c¸c nghiÖp vô t­ vÊn kh¸c. 3.2. Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh t¹i C«ng ty tµi chÝnh B­u §iÖn C¨n cø vµo nh÷ng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña PTF ®Õn n¨m 2010, víi vai trß lµ c«ng cô tµi chÝnh ®¾c lùc, phôc vô cho cho ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn chung cña Tæng C«ng ty, PTF cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng, n©ng cao h¬n n÷a vai trß cña PTF trong Tæng C«ng ty. Qua t×m hiÓu vµ ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng cña PTF trong 3 n¨m qua, em xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng tµi chÝnh cña PTF nh­ sau: 3.2.1. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng huy ®éng vèn HiÖn nay, do bÞ h¹n chÕ bëi h¹n møc tÝn dông 15% vèn tù cã (kho¶ng 10,5 tû) ®èi víi mét kh¸ch hµng, trong khi ®ã nhu cÇu vèn cña VNPT vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc l¹i rÊt lín nªn PTF ®· ph¶i huy ®éng vèn tõ c¸c nguån kh¸c. Tr­íc ®©y, khi ch­a bÞ h¹n chÕ vÒ viÖc cho vay ®èi víi c¸c thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc, nguån vèn mµ PTF sö dông ®Ó cho vay chñ yÕu ®­îc huy ®éng b»ng h×nh thøc nhËn uû th¸c ®Çu t­ tõ c¸c tæ chøc tÝn dông. Tuy nhiªn, nguån vèn nµy th­êng cã l·i suÊt cao h¬n nhiÒu so víi c¸c nguån vèn huy ®éng trùc tiÕp tõ c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n. Do vËy, gi¶i ph¸p quan träng nh»m gia t¨ng nguån vèn tµi trî cho ho¹t ®éng cña VNPT vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ gi¶m chi phÝ huy ®éng vèn ®èi víi PTF hiÖn nay lµ vèn tõ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cña VNPT, trong ®ã VNPT lµ chñ thÓ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, PTF víi vai trß lµ tæ chøc nhËn uû th¸c ph¸t hµnh vµ gi¶i ng©n vèn cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña VNPT. §©y lµ mét h×nh thøc huy ®éng vèn cã tÝnh kh¶ thi cao v× VNPT lµ mét tæ chøc uy tÝn trªn thÞ tr­êng, cã thÓ thu hót ®­îc mét l­îng vèn lín víi l·i suÊt thÊp th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. Ngoµi ra, PTF cã thÓ më réng huy ®éng vèn cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña VNPT, c¸c c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty liªn doanh cã vèn gãp chi phèi cña VNPT. C¸c ®¬n vÞ nµy th­êng cã nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi, do ®ã PTF cã thÓ huy ®éng d­íi h×nh thøc nhËn tiÒn göi, vay vèn hoÆc nhËn uû th¸c ®Çu t­. Bªn c¹nh ®ã, PTF còng cã thÓ t¨ng c­êng huy ®éng vèn tõ c¸c TCTD trong vµ ngoµi n­íc th«ng qua vay vèn hoÆc nhËn uû th¸c ®Çu t­. PTF cÇn cã chÝnh s¸ch ®Èy m¹nh quan hÖ hîp t¸c víi c¸c tæ chøc nµy v× ®©y chÝnh lµ nh÷ng tæ chøc cã kh¶ n¨ng ®¸p øng nhanh chãng nhu cÇu vèn cho ho¹t ®éng cña VNPT. 3.2.2. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng tÝn dông Ho¹t ®éng tÝn dông lµ ho¹t ®éng quan träng vµ chñ yÕu nhÊt cña PTF hiÖn nay, do dã ph¸t triÓn ho¹t ®éng tÝn dông lµ trong nh÷ng c«ng viÖc ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh ®Èy m¹nh ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña PTF. §Ó më réng ho¹t ®éng tÝn dông c¶ ®èi víi c¸c thµnh viªn cña VNPT còng nh­ ®èi víi c¸c ®èi t­îng bªn ngoµi, PTF cÇn n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng tÝn dông, ®a d¹ng hãa c¸c dÞch vô tÝn dông, cñng cè vµ më réng quan hÖ víi kh¸ch hµng... Trong ®ã, n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng tÝn dông lµ gi¶i ph¸p quan träng nhÊt. §Ó thùc hiÖn viÖc nµy PTF cÇn hoµn thiÖn quy tr×nh tÝn dông, n©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh, ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng, qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n nî xÊu nh»m kiÓm so¸t rñi ro, x©y dùng møc l·i suÊt cho vay hîp lý... ViÖc ®a d¹ng hãa c¸c dÞch vô tÝn dông cã thÓ ®­îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc cung cÊp mét sè dÞch vô míi nh­ bao thanh to¸n, cho vay theo mãn, b¶o l·nh... 3.2.3. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng ®Çu t­ tµi chÝnh §Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng ®Çu t­, tr­íc hÕt PTF cÇn t¨ng c­êng ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n vµ tham gia gãp vèn vµo c¸c c«ng ty cæ phÇn trong ngµnh. Trong thêi gian tíi, VNPT dù kiÕn cæ phÇn hãa toµn bé c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc kh«ng kinh doanh dÞch vô c«ng Ých, ®­êng trôc th«ng tin; ®ång thêi tham gia thµnh lËp míi c¸c c«ng ty cæ phÇn trong c¸c lÜnh vùc kinh doanh mòi nhän. Chñ tr­¬ng nµy cña VNPT ®· t¹o ra c¬ héi tèt cho PTF trong viÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng ®Çu t­. PTF cÇn theo s¸t tiÕn tr×nh cæ phÇn hãa c¸c c«ng ty ®Ó cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ hiÖu qu¶. §ång thêi, PTF nªn ®Ò nghÞ VNPT cho phÐp më réng ®Çu t­, gãp vèn , mua cæ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp ngoµi VNPT. Cã nh­ vËy, PTF míi gia t¨ng ®­îc l­îng vèn ®Çu t­ tµi chÝnh cho c¸c dù ¸n bªn ngoµi, lµm quen víi c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh kh¸c ®Ó chuÈn bÞ khi VNPT chuyÓn ®æi ho¹t ®éng theo m« h×nh TËp ®oµn, kinh doanh ®a ngµnh nghÒ, ®a së h÷u. MÆt kh¸c, PTF cÇn ®Èy m¹nh viÖc tham gia ®Çu t­ vµ kinh doanh c¸c chøng kho¸n niªm yÕt trªn Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n nh­ cæ phiÕu, chøng chØ quü ®Çu t­, tr¸i phiÕu còng lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh, t¨ng lîi nhuËn, gi¶m dÇn l­îng tiÒn göi t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông. Muèn vËy, PTF cÇn ph¶i ®µo t¹o ®éi ngò chuyªn viªn ®Çu t­ cã tr×nh ®é cao, ®ång thêi thiÕt lËp hÖ thèng thu thËp c¸c th«ng tin cã ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ c¶ chøng kho¸n ®Ó cã c¸c gi¶i ph¸p kinh doanh kÞp thêi vµ hiÖu qu¶. 3.2.4. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn c¸c dÞch vô tµi chÝnh Trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2010, nhu cÇu vèn ®Çu t­ cña VNPT rÊt lín, ngoµi c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn truyÒn thèng nh­ vay vèn th× ph¸t hµnh tr¸i phiÕu doanh nghiÖp, tr¸i phiÕu c«ng tr×nh còng lµ mét ph­¬ng thøc huy ®éng vèn quan träng ®èi víi VNPT ®Ó phôc vô nhu cÇu vèn ®Çu t­ cho c¸c dù ¸n. Víi vai trß lµ mét tæ chøc tµi chÝnh trung gian - cÇu nèi gi÷a VNPT víi thÞ tr­êng tµi chÝnh, PTF cÇn nghiªn cøu triÓn khai x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cho VNPT, cã thÓ ®ång thêi lµm ®¹i lý ph¸t hµnh vµ nhËn uû th¸c gi¶i ng©n nguån vèn huy ®éng nh»m n¨ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn thu ®­îc tõ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. Ngoµi ra, víi sè l­îng lín c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ trong ngµnh nãi riªng vµ trªn thÞ tr­êng nãi chung, PTF cÇn ®Èy m¹nh viÖc t×m kiÕm vµ tiÕp xóc kh¸ch hµng ®Ó cung cÊp dÞch vô t­ vÊn hoÆc ®¹i lý ph¸t hµnh cæ phiÕu (tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn hoÆc b¶o l·nh ph¸t hµnh cæ phiÕu) cho c¸c doanh nghiÖp. 3.2.5. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc c¶ vÒ chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm c«ng t¸c trong tõng lÜnh vùc §Ó thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng cña m×nh, PTF cÇn cã mét ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn s©u vµ cã kinh nghiÖm vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh tiÒn tÖ. Muèn vËy, PTF cÇn tæ chøc tù ®µo t¹o trong néi bé C«ng ty kÕt hîp víi ®µo t¹o bªn ngoµi, kÕt hîp gi÷a ®µo t¹o vÒ tµi chÝnh – ng©n hµng víi ®µo t¹o vÒ b­u chÝnh viÔn th«ng cho c¸c c¸n bé chuyªn m«n. §ång thêi, C«ng ty còng cÇn th­êng xuyªn tæ chøc c¸c buæi th¶o luËn, trao ®æi kinh nghiÖm trong xö lý c«ng viÖc ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng cña c¸n bé nh©n viªn trong C«ng ty. 3.2.6. Tæ chøc thùc hiÖn ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh ®Ó gióp cho ho¹t ®éng qu¶n lý tµi chÝnh cã hiÖu qu¶ HiÖn nay PTF ch­a thùc hiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh mét c¸ch hoµn chØnh mµ chØ dõng l¹i ë viÖc so s¸nh c¸c chØ tiªu thùc hiÖn víi chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Tæng c«ng ty, qua ®ã ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch. Trong thêi gian tíi, C«ng ty cÇn tæ chøc thùc hiÖn ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh nh­ mét ho¹t ®éng th­êng xuyªn, tõ ®ã cã thÓ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c t×nh h×nh tµi chÝnh cña m×nh. §Æc biÖt, víi ®Æc thï ho¹t ®éng lµ mét trung gian tµi chÝnh, mét TCTD nªn tµi s¶n vµ nguån vèn cña C«ng ty biÕn ®éng kh«ng ngõng, do ®ã ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh lµ hÕt søc cÇn thiÕt trong viÖc qu¶n lý tµi s¶n vµ nguån vèn cña C«ng ty. §Ó ®­a ph©n tÝch tµi chÝnh trë thµnh mét phÇn ho¹t ®éng th­êng xuyªn, C«ng ty cÇn thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc sau: - ThiÕt lËp quy tr×nh ph©n tÝch tµi chÝnh víi ®Çy ®ñ c¸c b­íc ph©n tÝch tõ b­íc lùa chän ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch, ®Õn b­íc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. - X©y dùng hÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ c¬ cÊu tµi s¶n, c¬ cÊu vèn, diÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông vèn còng nh­ c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n, kh¶ n¨ng ho¹t ®éng, kh¶ n¨ng sinh l·i vµ nh÷ng rñi ro mµ C«ng ty cã thÓ gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®Ó cã nh÷ng ®¸nh gi¸ tæng qu¸t còng nh­ chi tiÕt vÒ t×nh tr¹ng tµi chÝnh cña C«ng ty. - Hoµn thiÖn nguån th«ng tin sö dông trong ph©n tÝch tµi chÝnh. Th«ng tin ®ãng vai trß v« cïng quan träng ®èi víi ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. §Ó cã ®­îc nguån th«ng tin ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c phôc vô cho ho¹t ®éng ph©n tÝch, Phßng KÕ to¸n ng©n quü cÇn ph¶i lËp ®Çy ®ñ c¸c BCTC víi c¸c th«ng tin trung thùc, chÝnh x¸c. §iÒu nµy ®ßi hái C«ng ty ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ®Ó phï hîp víi yªu cÇu vµ néi dung cña nh÷ng ®æi míi trong c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña C«ng ty. Do C«ng ty ho¹t ®éng nh­ mét tæ chøc tÝn dông nªn c¸c chØ tiªu vÒ tµi s¶n, nguån vèn th­êng xuyªn thay ®æi nªn C«ng ty cÇn lËp c¸c BCTC mét c¸ch th­êng xuyªn, kh«ng chØ cho tõng n¨m mµ cÇn lËp c¸c BCTC chi tiÕt cho tõng th¸ng, tõng quý ®Ó lu«n kiÓm so¸t tèt tµi s¶n, nguån vèn vµ c¸c luång tiÒn ra, vµo cña C«ng ty. - Tæ chøc nh©n sù cho ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty. Nh©n sù thùc hiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh lµ nh©n tè trùc tiÕp t¸c ®éng tíi kÕt qu¶ ph©n tÝch tµi chÝnh. Do vËy, nÕu c«ng t¸c tæ chøc nh©n sù ®­îc thùc hiÖn tèt sÏ gióp n©ng cao hiÖu qu¶ ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty. HiÖn nay, t¹i C«ng ty, ch­a cã c¸n bé chuyªn tr¸ch thùc hiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh. Do vËy, C«ng ty cÇn tæ chøc nh©n sù cho c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty. Cô thÓ: + Ph©n c«ng c¸n bé chuyªn tr¸ch thùc hiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty vµ th­êng xuyªn båi d­ìng nghiÖp vô cho c¸c c¸n bé nµy. + Tæ chøc c¸c khãa båi d­ìng nghiÖp vô cho c¸c c¸n bé kÕ to¸n ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸c kÕ to¸n viªn, gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh­ viÖc lËp c¸c BCTC ®Ó cung cÊp th«ng tin cho ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i C«ng ty. + Tæ chøc h­íng dÉn cô thÓ cho c¸c c¸n bé nãi chung vµ c¸c c¸n bé ph©n tÝch tµi chÝnh nãi riªng vÒ viÖc ¸p dông c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc vµ ngµnh nghÒ ho¹t ®éng cña C«ng ty míi ®­îc ban hµnh. - T¨ng c­êng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó ®Èy nhanh viÖc thu thËp th«ng tin cho ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh. §Ó cã ®­îc nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ, nhanh chãng vµ chÝnh x¸c nhÊt phôc vô cho ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh, C«ng ty cÇn øng dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cho viÖc l­u tr÷ vµ thu thËp th«ng tin ®Ó cã thÓ cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ dµi h¹n, còng nh­ cËp nhËt nh÷ng th«ng tin th­êng ngµy vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh. HiÖn nay viÖc tæng hîp c¸c th«ng tin kÕ to¸n ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i C«ng ty cßn ch­a ®¸p øng ®­îc tÝnh kÞp thêi, v× vËy trong thêi gian tíi C«ng ty nªn sö dông c¸c phÇn mÒm qu¶n lý tµi chÝnh – kÕ to¸n hiÖn ®¹i ®Ó viÖc tæng hîp th«ng tin diÔn ra nhanh h¬n, chÝnh x¸c h¬n gióp cho c¸c kÕt qu¶ cña ph©n tÝch tµi chÝnh trë nªn cËp nhËt h¬n. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty còng cÇn t¨ng c­êng thu thËp th«ng tin tõ bªn ngoµi ®Ó cã nguån th«ng tin ®Çy ®ñ cho ph©n tÝch. 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ 3.3.1. KiÕn nghÞ víi TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam §Ó PTF cã thÓ më réng ho¹t ®éng còng n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng trong thêi gian tíi, VNPT cÇn t¨ng c­êng n¨ng lùc tµi chÝnh th«ng qua viÖc bæ sung thªm vèn ®iÒu lÖ cho PTF. HiÖn nay, tiÒm lùc tµi chÝnh cña PTF vÉn cßn thÊp so víi mét sè ®¬n vÞ thµnh viªn cña VNPT vµ so víi c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. TÝnh ®Õn th¸ng 12/2005, vèn ®iÒu lÖ cña PTF lµ 70 tû ®ång, viÖc t¨ng vèn tù cã b»ng viÖc bæ sung vèn tõ c¸c quü dù phßng tµi chÝnh, quü ®Çu t­ ph¸t triÓn cña PTF hµng n¨m rÊt nhá. Víi ®iÒu kiÖn cho vay ®èi víi mét kh¸ch hµng kh«ng v­ît qu¸ 15% vèn tù cã cña PTF (kho¶ng 10,5 tû ®ång) th× viÖc ®¸p øng nhu cÇu vèn cho ho¹t ®éng cña VNPT vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn lµ rÊt khã kh¨n. Do ®ã, VNPT cÇn nghiªn cøu cÊp bæ sung vèn ®iÒu lÖ cho PTF, sao cho t­¬ng xøng víi vai trß vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng kinh doanh cña PTF, gióp PTF t¨ng kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh vµ ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã, VNPT còng cÇn cã sù tin t­ëng vµo n¨ng lùc ho¹t ®éng cña PTF, tõ ®ã më réng qu¶n lý ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho PTF cã thÓ ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña m×nh nh»m thùc hiÖn tèt vai trß lµ c«ng cô tµi chÝnh cña TËp ®oµn. 3.3.2. KiÕn nghÞ víi Bé Tµi chÝnh ViÖc ph©n tÝch tµi chÝnh lu«n g¾n liÒn víi viÖc ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu tµi chÝnh. C¸c chØ tiªu tµi chÝnh chØ cã thÓ ®­îc ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c khi cã nh÷ng chuÈn mùc ®Ó so s¸nh tõ ®ã ®­a ra kÕt luËn vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp. Do ®ã viÖc x©y dùng mét hÖ thèng chØ tiªu trung b×nh ngµnh lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó c¸c doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ ®­îc thùc tr¹ng tµi chÝnh cña m×nh còng nh­ trong t­¬ng quan víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c cïng ngµnh vµ víi møc trung b×nh cña toµn ngµnh. Khi ®ã viÖc ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tµi chÝnh míi thùc sù cã ý nghÜa. HiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ®ang gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh do ch­a cã hÖ thèng chØ tiªu trung b×nh ngµnh. C¸c doanh nghiÖp chØ cã thÓ ®¸nh gi¸ b»ng c¸ch so s¸nh c¸c chØ tiªu gi÷a c¸c n¨m ®Ó ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp gi÷a c¸c giai ®o¹n chø ch­a ®¸nh gi¸ ®­îc møc ®é ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp so víi toµn ngµnh nh­ thÕ nµo. Do vËy, Bé Tµi chÝnh cÇn kÕt hîp víi Tæng côc Thèng kª ®Ó x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu trung b×nh cho tõng ngµnh. Tõ ®ã, c¸c doanh nghiÖp míi cã c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp so víi toµn ngµnh ®Ó thÊy ®­îc ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña m×nh tõ ®ã cã nh÷ng ®iÒu chØnh hîp lý. 3.3.3. KiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc Ho¹t ®éng cña c¸c TCTD nãi chung vµ cña C«ng ty tµi chÝnh B­u §iÖn nãi riªng chÞu sù t¸c ®éng lín tõ c¸c thÞ tr­êng tµi chÝnh. Do ®ã, ®Ó më réng ho¹t ®éng cña TCTD, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc nªn cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®ång bé ®Ó ph¸t triÓn c¸c thÞ tr­êng tµi chÝnh ë ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng chøng kho¸n v× ®©y lµ thÞ tr­êng huy ®éng vèn rÊt hiÖu qu¶ cña c¸c doanh nghiÖp. C¸c biÖn ph¸p ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam cã thÓ lµ: thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, t¨ng hµng ho¸ cho thÞ tr­êng chøng kho¸n b»ng c¸ch quy ®Þnh thªm c¸c chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi doanh nghiÖp niªm yÕt trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n, thóc ®Èy viÖc thµnh lËp c¸c Quü ®Çu t­ chøng kho¸n, C«ng ty qu¶n lý quü, hoµn thiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch cho ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n, n©ng cao tr×nh ®é cho c¸c chuyªn viªn hµnh nghÒ chøng kho¸n... Bªn c¹nh ®ã, Nhµ n­íc còng cÇn cã nh÷ng quy ®Þnh râ rµng vµ th«ng tho¸ng h¬n cho ho¹t ®éng cña c¸c TCTD phi ng©n hµng nh»m ®¶m b¶o sù c¹nh tranh c«ng b»ng gi÷a c¸c TCTD phi ng©n hµng víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh. KÕt luËn Ph©n tÝch tµi chÝnh thùc sù lµ c«ng cô gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp qu¶n lý tèt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cña m×nh. Th«ng qua ph©n tÝch tµi chÝnh, nhµ qu¶n trÞ cã thÓ thÊy ®­îc thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp m×nh, thÊy ®­îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng quyÕt ®Þnh, nh÷ng kÕ ho¹ch tµi chÝnh ®óng h­íng. Qua viÖc t×m hiÓu vµ ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty tµi chÝnh B­u §iÖn trong 3 n¨m 2003 - 2005, cã thÓ thÊy t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty lµ t­¬ng ®èi tèt. C¬ cÊu vèn vµ tµi s¶n hîp lý, phï hîp víi ®Æc thï ho¹t ®éng cña C«ng ty; vèn ®­îc sö dông hîp lý trong tõng giai ®o¹n kinh doanh; kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî lu«n ®­îc ®¶m b¶o. Trong thêi gian qua, C«ng ty ho¹t ®éng lu«n cã l·i, lîi nhuËn n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. Nh÷ng kÕt qu¶ trªn lµ rÊt kh¶ quan, nã cho thÊy nh÷ng sù nç lùc cña C«ng ty trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng cña mét tæ chøc tµi chÝnh trung gian, mét c«ng cô tµi chÝnh hiÖu qu¶ cña Tæng c«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam nay lµ TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty trong 3 n¨m qua còng cho thÊy nh÷ng h¹n chÕ trong ho¹t ®éng. Nh÷ng h¹n chÕ nµy ®· phÇn nµo ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty trong thêi gian qua. Nh÷ng h¹n chÕ nµy b¾t nguån chñ yÕu tõ nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan, bªn c¹nh ®ã còng cã nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan tõ phÝa C«ng ty ®ßi hái ph¶i ®­îc kh¾c phôc ®Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ nµy vµ tõng b­íc më réng ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶. HiÖn nay, ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh ë ViÖt Nam vÉn ch­a ®­îc quan t©m vµ ¸p dông réng r·i. Th«ng qua viÖc t×m hiÓu, ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty tµi chÝnh B­u §iÖn, em mong muèn ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh sÏ ®­îc c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty tµi chÝnh B­u §iÖn nãi riªng quan t©m h¬n n÷a vµ ®­a ho¹t ®éng nµy trë thµnh mét ho¹t ®éng th­êng xuyªn cña C«ng ty. Víi kh¶ n¨ng nghiªn cøu vµ ph©n tÝch cßn h¹n chÕ, thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ kh«ng dµi, nªn chuyªn ®Ò nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp cña nh÷ng ng­êi quan t©m ®Õn ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh ®Ó chuyªn ®Ò nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Tµi liÖu tham kh¶o 1. LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông sè 07/1997/QH X ngµy 12/12/1997 2. LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông 3. NghÞ ®Þnh sè 79/2002/N§-CP cña ChÝnh phñ ngµy 04/10/2002 vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty tµi chÝnh 4. QuyÕt ®Þnh sè 457/2005/Q§-NHNN cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ngµy 19/04/2005 vÒ viÖc ban hµnh “Quy ®Þnh vÒ c¸c tû lÖ ®¶m b¶o an toµn trong ho¹t ®éng cña tæ chøc tÝn dông” 5. Gi¸o tr×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp – PGS.TS L­u ThÞ H­¬ng (chñ biªn) – Tr­êng §¹i hoc Kinh tÕ quèc d©n, Khoa Ng©n hµng - Tµi chÝnh – NXB Thèng kª - Hµ Néi 2003 6. Gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh – Häc viÖn Ng©n hµng, Khoa Tµi chÝnh – NXB Thèng kª 2005 7. LËp, ®äc, ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh vµ dù ®o¸n nhu cÇu tµi chÝnh doanh nghiÖp – PTS §µo Xu©n Tiªn, PTS Vò C«ng Ty, ThS NguyÔn ViÕt Lîi – NXB Tµi chÝnh 1996 8. Ng©n hµng th­¬ng m¹i – GS.TS Lª V¨n T­ – NXB Thèng kª 2000 9. Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña doanh nghiÖp – TS NguyÔn ThÕ Kh¶i – NXB Tµi chÝnh 2003 10. Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh – GS.TS.NG¦T Bïi Xu©n Phong – NXB Thèng kª 2005 11. Ph©n tÝch qu¶n trÞ tµi chÝnh – NguyÔn TÊn B×nh (chñ biªn) – NXB §¹i häc Quèc gia thµnh phè Hå ChÝ Minh 2002 12. Ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp – Josette Peyrard – NXB Thèng kª 2001 13. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh ng©n hµng th­¬ng m¹i: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p - §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 1999 14. Qu¶n trÞ ng©n hµng th­¬ng m¹i – Häc viÖn Ng©n hµng – NXB Thèng kª 2001 15. Qu¶n trÞ ng©n hµng th­¬ng m¹i – Peter S. Rose – NXB Tµi chÝnh 2004 16. Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp – PGS.TS Vò Duy Hµo, TS §µm V¨n HuÖ, ThS NguyÔn Quang Ninh – NXB Thèng kª - Hµ Néi 1997 17. Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp – NguyÔn H¶i S¶n – NXB Tµi chÝnh 2005 18. T¹p chÝ Tµi chÝnh T¹p chÝ Tµi chÝnh doanh nghiÖp T¹p chÝ Ng©n hµng T¹p chÝ Kinh tÕ ph¸t triÓn B¶ng 1: B¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu vèn vµ tµi s¶n §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu 2003 2004 2005 2004/2003 2005/2004 Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % Tµi s¶n I-TiÒn mÆt t¹i quü 0,015 0,002 0,136 0,02 0,194 0,07 0,121 806,67 0,058 42,56 II- TiÒn göi c¸c TCTD 32,038 4,02 18,711 2,53 87,152 29,17 -13,327 -41,60 68,441 365,78 III- Cho vay c¸c TCTD kh¸c 15,160 1,90 36,500 4,93 50,150 16,78 21,340 140,77 13,650 37,40 IV- Cho vay c¸c TCKT, c¸ nh©n 37,416 4,69 77,830 10,52 97,574 32,65 40,414 108,01 19,744 25,37 V- C¸c kho¶n ®Çu t­ 3,107 0,39 7,213 0,97 11,268 3,77 4,106 132,15 4,055 56,22 1. §Çu t­ chøng kho¸n 2,000 0,25 2,895 0,39 4,454 1,49 0,895 44,75 1,559 53,85 + §Çu t­ chøng kho¸n 2,000 0,25 2,895 0,39 5,074 1,70 0,895 44,75 2,179 75,27 + Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n - - - - (0,620) (0,21) - - 0,620 - 2. Gãp vèn liªn doanh mua cæ phÇn 1,107 0,14 4,318 0,58 6,814 2,28 3,211 290,06 2,496 57,80 VI-Tµi s¶n 2,493 0,31 2,015 0,27 1,373 0,46 -0,478 -19,17 -0,642 -31,86 1. TSC§ 2,422 0,30 1,858 0,25 1,188 0,40 -0,564 -23,27 -0,67 -36,06 + Nguyªn gi¸ 6,258 0,78 6,614 0,90 6,470 2,17 0,356 5,69 -0,144 -2,18 + Hao mßn (3,836) (0,48) (4,756) 0,64 (5.282) (1,77) 0,92 23,98 0,526 11,06 2. Tµi s¶n kh¸c 0,071 0,009 0,157 0,02 0,185 0,06 0,086 121,13 0,028 17,83 VIII-Tµi s¶n cã kh¸c 707,641 88,69 597,554 80,76 51,104 17,10 -110,087 -15,16 -546,450 -91,45 1.C¸c kho¶n ph¶i thu 691,402 86,65 594,737 80,37 50,724 16,98 -96,665 -13,98 -544,013 -91,47 2.L·i céng dån dù thu 16,239 2,04 2,817 0,39 0,380 0,13 -13,422 -82,65 -2,437 -86,51 Tæng tµi s¶n 797,869 100 739,959 100 298,815 100 -57,910 -7,26 -441,144 -59,62 Nguån vèn I-TiÒn göi KBNN & TCTD - - 10,000 1,35 90,000 30,12 10,000 - 80,000 800,00 II-Vay NHNN & TCTD 15,326 1,92 54,025 7,30 71,083 23,79 38,699 252,51 17,058 31,57 III-TiÒn göi cña TCKT, c¸ nh©n - - 0,400 0,05 1,250 0,42 0,400 - 0,850 212,5 IV-Vèn tµi trî, uû th¸c ®Çu t­ - - - - - - - - - - V-Ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ - - - - - - - - - - VI-Tµi s¶n nî kh¸c 708,673 88,82 600,378 81,14 59,791 20,01 -108,295 -15,28 -540,587 -90,04 1.C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 708,673 88,82 600,378 81,14 59,791 20,01 -108,295 -15,28 -540,587 -90,04 2.C¸c kho¶n l·i céng dån dù tr¶ - - - - - - - - - - 3.Tµi s¶n nî kh¸c - - - - - - - - - - VII-Vèn vµ c¸c quü 73,870 9,26 75,156 10,16 76,619 25,65 1,286 1,74 1,535 2,04 1.Vèn ®iÒu lÖ 70,000 8,77 70,000 9,46 70,000 23,43 0 0 0 0 2. Quü cña TCTD 3,870 0,49 5,156 0,70 6,619 2,22 1,286 33,23 1,535 29,77 Tæng nguån vèn 797,869 100 739,959 100 298,815 100 -57,91 -7,26 -441,144 -59,62 (Nguån: BC§KT C«ng ty tµi chÝnh B­u §iÖn c¸c n¨m 2003, 2004, 2005) B¶ng 2: B¶ng ph©n tÝch diÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông vèn §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu 2003 2004 2005 Nguån vèn Sö dông vèn Nguån vèn Sö dông vèn Nguån vèn Sö dông vèn Tµi s¶n 1. TiÒn mÆt t¹i quü 0,047 0,121 0,058 2. TiÒn göi c¸c TCTD 13,140 13,327 68,441 3. Cho vay c¸c TCTD kh¸c 6,044 21,340 13,650 4. Cho vay c¸c TCKT, c¸ nh©n 586,656 40,414 19,744 5. §Çu t­ chøng kho¸n 1,000 0,895 2,179 6. Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n - - - - 0,620 7. Gãp vèn liªn doah, mua cæ phÇn 0,907 3,211 2,496 8. Nguyªn gi¸ TSC§ 0,732 0,356 0,144 9. Hao mßn 0,777 0,920 0,526 10. C¸c kho¶n ph¶i thu 690,424 96,664 544,013 11. L·i céng dån dù thu 6,975 13,422 2,437 12. Tµi s¶n kh¸c 0,071 0,086 0,028 Nguån vèn 1. TiÒn göi cña TCTD kh¸c - - 10,000 80,000 2. Vay TCTD 15,326 38,699 17,058 3. TiÒn göi cña TCKT, d©n c­ - - 0,400 0,850 4. Vèn tµi trî, uû th¸c ®Çu t­ 609,111 - - - - 5. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 698,190 108,294 540,587 7. Vèn vµ quü cña TCTD 1,127 1,286 1,535 Tæng céng 1315,263 1315,263 174,718 174,718 647,183 647,183 (Nguån: BC§KT C«ng ty tµi chÝnh B­u §iÖn c¸c n¨m 2003, 2004, 2005) B¶ng 5: B¶ng ph©n tÝch c¸c tû sè vÒ kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn (c¬ cÊu tµi chÝnh) §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu 2003 2004 2005 2004/2003 2005/2004 Sè tuyÖt ®èi % Sè tuyÖt ®èi % 1.TSC§ 2,422 1,858 1,188 -0,564 -23,29 -0,67 -36,06 2.Tæng tµi s¶n 797,869 739,959 298,815 -57,910 -7,26 -441,144 -59,62 3.Nî ph¶i tr¶ 723,999 664,803 222,125 -59,196 -8,18 -442,678 -66,59 4.Nî dµi h¹n 651,599 599,363 208,737 -52,236 -8,12 -390,626 -65,17 5.VCSH 73,870 75,156 76,691 1,286 1,74 1,535 2,04 6.L·i vay 0,100 1,948 2,425 1,848 1848 0,477 24,49 7.Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 2,329 2,579 3,096 0,250 10,73 0,517 20,05 -HÖ sè nî 0,9074 0,8984 0,7434 -0,009 -0,99 -0,155 -17,25 -Nî dµi h¹n/VCSH 8,8209 7,9749 2,7218 -0,846 -9,59 -5,2531 -65,87 -HÖ sè c¬ cÊu VCSH 0,0926 0,1016 0,2566 0,009 9,72 0,155 152,56 -HÖ sè c¬ cÊu tµi s¶n (%) 0,3 0,25 0,40 -0,05 -16,67 0,15 60,00 -Kh¶ n¨ng thanh to¸n l·i vay 24,29 2,324 2,277 -21,966 -90,43 -0,047 -2,02 (Nguån: BC§KT vµ BCKQKD C«ng ty tµi chÝnh B­u §iÖn c¸c n¨m 2003, 2004, 2005) B¶ng 6: B¶ng ph©n tÝch kh¶ n¨ng sinh l·i §¬n vÞ : tû ®ång ChØ tiªu 2003 2004 2005 2004/2003 2005/2004 Sè tuyÖt ®èi % Sè tuyÖt ®èi % 1. Thu tõ l·i 6,193 8,610 23,737 2,417 39,03 15,127 175,69 2. Chi tr¶ l·i 0,100 1,948 15,776 1,848 1848 13,828 709,86 3. Thu ngoµi l·i 3,850 5,006 5,749 1,156 30,02 0,743 14,84 4. Chi phÝ ngoµi l·i 7,614 9,090 9,892 1,496 19,39 0,802 8,82 5. Tæng tµi s¶n 797,869 739,959 298,815 -57,91 -7,26 -441,144 -59,62 6. Tæng tµi s¶n sinh l·i 795,362 737,809 297,248 -57,553 -7,24 -440,561 -59,71 7. Vèn chñ së h÷u 73,870 75,156 76,691 1,286 1,74 1,535 2,04 8. Lîi nhuËn sau thuÕ 1,584 1,874 2,429 0,290 18,31 0,555 29,62 -Doanh lîi doanh thu 0,1577 0,1376 0,0824 -0,0201 -12,75 -0,0552 -40,12 -Doanh lîi tµi s¶n ROA (%) 0,1985 0,2533 0,8129 0,0548 27,61 0,5596 220,92 -Doanh lîi vèn chñ së h÷u ROE (%) 2,1443 2,4935 3,1673 0,3492 16,29 0,6738 27,02 -Tû lÖ thu nhËp l·i cËn biªn (%) 0,7661 0,9029 2,6782 0,1368 17,86 1,7753 196,62 -Tû lÖ thu nhËp ngoµi l·i cËn biªn (%) -0,4718 -0,5519 -1,3865 -0,0801 16,98 -0,8346 151,22 (Nguån: BC§KT vµ BCKQKD C«ng ty tµi chÝnh B­u §iÖn c¸c n¨m 2003, 2004, 2005)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích tài chính Công ty tài chính Bưu Điện.doc
Luận văn liên quan