Chuyên đề Thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt động của xí nghiệp Điện Tử Truyền Hình

LỜI NÓI ĐẦUSau khi nền kinh tế thị trờng chính thức đợc xác lập ở Việt Nam các doanh nghiệp đều gặp những khó khăn gay gắt cha từng có, làm giảm sút lợi nhuận và có nguy cơ phá sản "hoạt động kém hiệu quả" là cụm từ quen thuộc đối với các doanh nghiệp. Đâu là nguyên nhân của vấn đề và biện pháp nào cần đợc thực thi nhằm đa các doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Mục đích của bài viết là áp dụng những lý thiết đã đợc trang bị để thực tập giải quyết và Xí nghiệp Điện tử Truyền Hình- Công Ty Đầu T và Phát Triển Công Nghệ Truyền Hình - VTC đợc lấy làm cơ sở cho việc phân tích. Kết quả của việc phân tích là thực trạng hiệu quả hoạt động của xí nghiệp và sau đó là các biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của xí nghiệp trong thời gian tới. Nội dung cơ bản và kết cấu của chuyên đề nghiên cứu gồm 3 chơng Chơng I: Những luận cứ khoa học về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Chơng II: Phân tích thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt động của xí nghiệp Điện Tử Truyền Hình trong thời gian qua. Chơng III: Những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của xí nghiệp Điện Tử Truyền Hình trong thời gian tới. Bài viết khó tránh khỏi những đánh giá cha sát thực hoặc phần do cha đủ kiến thức và kinh nghiệm. Tuy nhiên những vấn đề đợc nêu và đánh giá trên tinh thần của nguyên tắc khách quan căn cứ vào thực tiễn để tìm nguyên nhân và đa ra giải pháp. Tôi xin đặc biệt cảm ơn thầy giáo Nguyễn Việt Hng vì đã hết sức tận tình giúp em thực hiện chuyên đề trong việc đa ra những chỉ dẫn về phơng pháp và kinh nghiệm xin chân thành cảm ơn anh Hà, Chị Phơng . và các cô các chú, các anh chị trong cơ quan đã nhiệt tình cung cấp các số liệu và trả lời những vớng mắc trong thời gian thực tập.

doc64 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/05/2013 | Lượt xem: 1625 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt động của xí nghiệp Điện Tử Truyền Hình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n v× vËy chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng ngõng ®­îc n©ng lªn, gi¶m ®­îc nhiÒu chi phÝ bÊt hîp lý nh­ lç do c«ng nh©n hµn lÖch, nh÷ng thiÕt bÞ nhËp vÒ kh«ng ®óng yªu cÇu ph¶i ®æi l¹i... ®Æc biÖt lµ kh«ng cã tai n¹n lao ®éng ®¸ng tiÕc nµo s¶y ra. - VÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch vµ t¹o mèi quan hÖ víi c¸c ®µi thuéc c¸c tØnh. Tr­íc rÊt nhiÒu khã kh¨n cña s¶n xuÊt hµng §iÖn Tö lµ gi¸ thµnh gi¶m, c«ng dông cña s¶n phÈm ngµy mét t¨ng, chi phÝ tiÒn l­¬ng t¨ng.... muèn gi÷ ®­îc nhÞp ®é s¶n xuÊt n¨m qua XÝ nghiÖp ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng. C«ng t¸c kÕ ho¹ch ngay tõ cuèi n¨m 2000 ®· ®­îc x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña XÝ nghiÖp vµ ®­îc triÓn khai giao cho tõng phßng ban vµ cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trùc tiÕp rÊt cô thÓ s¸t hîp, cã kiÓm tra ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi theo ®óng quy chÕ, quy ®Þnh cña XÝ nghiÖp . C«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t ®· ®­a ra ®­îc c¸c ®èi s¸ch hîp lý vÒ viÖc khen th­ëng, kû luËt vµ c¸c h×nh thøc khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc kh«ng m¾c lçi... vÒ c¬ b¶n phï hîp gãp phÇn ®­a hiÖu qu¶ s¶n xuÊt lªn cao h¬n. Ngoµi ra XÝ nghiÖp cßn lu«n t¹o ®­îc lßng tin ®èi víi c¸c ®µi thuéc c¸c tØnh, huyÖn gióp cho sù nghiÖp ph¸t thanh - TruyÒn H×nh c¸c tØnh ph¸t triÓn ®ång thêi ®ã còng chÝnh lµ kh¸ch hµng lín nhÊt cña XÝ nghiÖp . - VÒ c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l­¬ng n¨m 2001 ®· x©y dùng ®­îc kÕ ho¹ch tiÒn l­¬ng ®­îc §µi TruyÒn H×nh ViÖt Nam phª duyÖt víi tæng quü l­¬ng lµ 1, 35 tû. TriÓn khai tèt chÕ ®é tuÇn lµm viÖc 40 giê vµ ®iÒu chØnh møc l­¬ng tèi thiÓu tõ 180.000 ® lªn 210.000 ®. V× vËy, mÆc dï ho¹t ®éng rÊt khã kh¨n song thu nhËp vµ tiÒn l­¬ng cña toµn XÝ nghiÖp ®¹t 2.000.000 ®/th¸ng ®©y lµ mét cè g¾ng rÊt lín cña XÝ nghiÖp . Víi quyÕt t©m phÊn ®Êu 100% lao ®éng cã viÖc lµm, khi cã hîp ®ång ®­îc thùc hiÖn ®óng theo kÕ ho¹ch thËm chÝ cßn xong rÊt sím nh­ng vÉn ®¶m b¶o ®­îc môc tiªu chÊt l­îng ®Ò ra. Ngoµi ra XÝ nghiÖp cßn ®¶m b¶o tèt c¸c chÕ ®é cña b¶o hiÓm 100% c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc toµn XÝ nghiÖp . Thùc hiÖn tèt c¸c chÕ ®é vµ quyÒn lîi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn phÊn ®Êu sang n¨m 2002 n©ng thu nhËp b×nh qu©n cña toµn XÝ nghiÖp lªn 2.250.000 – 2.300.000 ® - VÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n nh×n chung n¨m 2001 ®· cã nhiÒu cè g¾ng lu«n ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu vÒ vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng do kh«ng cã vèn mµ lµm ®×nh trÖ s¶n xuÊt hoÆc chi tr¶ tiÒn l­¬ng kh«ng ®óng kú h¹n. Thùc hiÖn tèt chÕ ®é tæng kiÓm kª ngµy 1/1/2002 ®óng néi dung vµ yªu cÇu cña §µi TruyÒn H×nh ViÖt Nam vµ C«ng Ty ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ TruyÒn H×nh. C«ng t¸c h¹ch to¸n, thanh quyÕt to¸n ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é, h¹ch to¸n kÞp thêi hµng th¸ng, quý vµ n¨m theo ®óng quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh, lu«n b¶o ®¶m chÕ ®é nép thuÕ ®Çy ®ñ, ®óng h¹n. N¨m 2001 c«ng t¸c tµi chÝnh ®· phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c phßng ban liªn quan, gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc hoµn thuÕ n¨m 1999. Lµ mét n¨m ho¹t ®éng tµi chÝnh ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra. Tæng doanh thu v­ît 13, 21% kÕ ho¹ch Nép ng©n s¸ch ®¹t 2, 85 tû Tæng lîi nhuËn ®¹t 230 triÖu §· tËp trung gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®èc thu, tÝnh ®Õn ngµy 31/12/2001 c¸c ®¬n vÞ ®· hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch. b. Nh÷ng mÆt ch­a lµm ®­îc cña XÝ nghiÖp . Trong qu¸ tr×nh thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr­êng XÝ nghiÖp ®· ®¹t ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ ®¸ng kÓ song bªn c¹nh ®ã cßn cã nh÷ng khã kh¨n tån t¹i ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp . - HiÖn t¹i vÒ d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®· qu¸ cò n¸t vµ l¹c hËu hiÖu qu¶ thÊp kh«ng thÝch øng ®­îc víi yªu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc n©ng cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ diÔn ra vÉn chËm do mét sè khã kh¨n vÒ vèn song c¬ b¶n lµ gi¸ thµnh cao, chÊt l­îng ch­a v­ît tréi so víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng. Khã kh¨n lín nhÊt cña XÝ nghiÖp lµ hiÖn nay mét sè thiÕt bÞ ph¸t chuÈn vµ ®o l­êng hiÖn tr¹ng bÞ trªn d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®· cò, 100% nhËp tõ n­íc ngoµi khi cã sù cè s¶y ra vÊn ®Ò kh¾c phôc rÊt khã kh¨n. C¸c chØ tiªu kü thuËt ®· ®o ®¹t tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 4463-87 "M¸y thu thanh - ph©n lo¹i; th«ng sè c¬ b¶n vµ yªu cÇu kü thuËt", bªn c¹nh ®ã møc chÊt l­îng cña m¸y thu thanh cÇn ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh kÞp thêi, vÝ dô nh­ ®é bÒn va ®Ëp vµ møc chÊt l­îng ®¹t 10 va ®Ëp theo TCVH 6385:1998; chÞu thö s­¬ng muèi 7 chu kú ®¹t TCVH 4899-89, hiÖn nÕu ®em so s¸nh víi tiªu chuÈn cña ISO 9001-2000 th× vÉn ch­a ch¾c ®· ®¹t ®­îc do kho¶ng c¸ch gi÷a tiªu chuÈn c¬ së vµ tiªu chuÈn quèc tÕ vÉn cßn rÊt xa, v× vËy s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp t¹o ra rÊt khã c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng nh­ TV.SONY, SAMSUNG, LG... Mét khã kh¨n rÊt lín ¶nh h­ëng ®Õn viÖc triÓn khai ho¹t ®éng kinh doanh cña xÝ nghiÖp lµ vÊn ®Ò vèn, cho tíi nay xÝ nghiÖp vÉn ch­a triÓn khai ®­îc ho¹t ®éng xuÊt khÈu nguyªn nh©n chñ yÕu vÉn lµ thiÕu vèn. Do thiÕu vèn mµ XÝ nghiÖp kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®æi míi d©y chuyÒn c«ng nghÖ tíi s¶n phÈm chÊt l­îng vÉn thÊp Ýt kh¶ n¨ng c¹nh tranh ngay ë thÞ tr­êng trong n­íc do ®ã kh«ng thÓ triÓn khai xuÊt khÈu ®­îc. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vèn khi l­îng vèn nhµ n­íc cÊp l¹i kh«ng ®¶m b¶o cho XÝ nghiÖp kÞp thêi ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu ®Çu t­ vµ b¶n th©n XÝ nghiÖp thùc sù ch­a cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó thu nguån vèn ®Çu t­ bªn ngoµi. - VÒ lao ®éng: §a phÇn lùc l­îng lao ®éng cña XÝ nghiÖp ®Òu cã tr×nh ®é chuyªn m«n liªn quan ®Õn chuyªn ngµnh §iÖn Tö . HÒu hÕt c¸c kü s­ ®Òu ®­îc ®µo t¹o chÝnh phu qua c¸c tr­êng ®µo t¹o cña Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o soã c¸n bé c«ng nh©n viªn tèt nghiÖp §¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp theo c¸c chuyªn ngµnh, V« tuyÕn ®iÖn, chÕ t¹o m¸y, ho¸ chiÕm mét tû lÖ cao trong tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña XÝ nghiÖp . VÊn ®Ò dã lµ thêi ®iÓm tra th­ëng, XÝ nghiÖp gãp tr¶ th­ëng mét lÇn trong dÞp tæng kÕt cuèi n¨m, chÝnh ®iÒu nµy kh«ng khuyÕn khÝch kÞp thêi ng­êi lao ®éng. H¬n n÷a tiÒn th­ëng thÊp, viÖc ®¸nh gi¸ ®Ó khen th­ëng ch­a chÝnh x¸c. §i kÌm víi khen th­ëng lµ kû luËt lao ®éng ch­a ®­îc chÊp hµnh nghiªm chØnh, vÉn cßn t×nh tr¹ng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong giê lµm viÖc ngåi t¸n gÉu, ®¸nh bµi... lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña c«ng viÖc. 2. VÒ phÇn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp a. Nh÷ng mÆt lµm ®­îc Cã thÓ nãi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp trong thêi gian quan ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ sau: - N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n n¨m 2001 lµ 433, 33 triÖu/ng­êi ®¹t møc cao nhÊt trong ba n¨m, tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng n¨m 2001 so víi n¨m 1999 t¨ng 28, 25%, so víi n¨m 1999 t¨ng 8, 33% ph¶i nãi r»ng ®©y lµ mét kÕt qu¶ ®¸ng kÓ trong n¨m 2001 XÝ nghiÖp gÆp ph¶i khã kh¨n mµ n¨m 2001 ch­a v­ît qua ®­îc. Lîi nhuËn b×nh qu©n tÝnh trªn mét lao ®éng n¨m 2001 lµ 3, 067 triªu/ng­êi v­ît n¨m 2000 lµ 1, 093 triÖu/ ng­êi. Nh÷ng con sè nµy chøng tá lao ®éng trong XÝ nghiÖp lµm viÖc kh¸c hiÖu qu¶. - VÒ qu¶n lý vµ sö dông vèn cè ®Þnh ta thÊy lîi nhuËn mµ mét ®ång vèn cè ®Þnh t¹o ra n¨m 2001 lµ 0, 0135 ®ång cao h¬n n¨m 2000 lµ 0, 00412 do ®ã, nã chøng tá XÝ nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ h¬n n¨m 2000 hay nãi c¸ch kh¸c lµ XÝ nghiÖp ®· huy ®éng vµ sö dông kh¸ tèt nguån vèn cè ®Þnh. - VÒ qu¶n lý sö dông vèn l­u ®éng ta thÊy doanh thu mµ mét ®ång vèn l­u ®éng t¹o ra n¨m 2001 cao h¬n n¨m 2000 lµ 0, 011®/1® vèn l­u ®éng. §Èy sè vßng quay cña vèn lªn, rót sè ngµy lu©n chuyÓn b×nh qu©n xuèng. Tû suÊt lîi nhuËn theo vèn s¶n xuÊt n¨m 2001 cã t¨ng so víi n¨m 2000 nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ. b. Nh÷ng mÆt ch­a lµm ®­îc §¸nh gi¸ chung vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp trong thêi gian qua cã xu h­íng gi¶m sót ®¸ng lo ng¹i. KÕt qu¶ ph©n tÝch cho thÊy chØ cã mét sè chØ tiªu t¨ng tr­ëng vÒ quy m« cßn c¸c chØ tiªu quan träng kh¸c ®Òu gi¶m vÒ mÆt hiÖu qu¶. §Çu tiªn lµ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cho thÊy lîi nhuËn b×nh qu©n trªn mét lao ®éng n¨m 1999 gÊp 1, 024 lÇn so víi n¨m 2001 vµ ®©y lµ chØ tiªu quan träng nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. Nã ®¸nh gi¸ thùc chÊt cña viÖc sö dông lao ®éng lµ nh­ thÕ nµo. VÊn ®Ò hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng còng kh«ng tá ra hiÖu qu¶ h¬n. Lîi nhuËn do mét ®ång vèn cè ®Þnh t¹o ra n¨m 2001 cã t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ so víi n¨m 2000 nh­ng vÉn nhá h¬n n¨m 1999 (n¨m 1999 lµ 0, 018®/®. N¨m 2000 lµ 0, 00938®/® n¨m 2001 lµ 0, 0135®/®) doanh thu do mét ®ång vèn cè ®Þnh t¹o ra gi¶m trong n¨m2001 n¨m 2000 lµ 0, 533®/do ®ã, n¨m 2001 lµ 0, 524®/do ®ã, gi¶m 1, 69%. Doanh thu do vèn l­u ®éng t¹o ra n¨m 2001 cã t¨ng so víi n¨m 2000 nh­ng vÉn nhá h¬n n¨m 1999. N¨m 1999 doanh thu do mét ®ång vèn l­u ®éng t¹o ra 1, 952 ®ång doanh thu trong khi ®ã n¨m 2001 chØ lµ 1, 911 ®ång gi¶m 1, 02 lÇn so víi n¨m 1999. Sö dông c¸c chØ tiªu tæng hîp ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña XÝ nghiÖp ta thÊy r»ng c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh vÒ mÆt quy m« lµ t¨ng cßn c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh vÒ mÆt hiÖu qu¶ lµ suy gi¶m. Qua c¸c chØ tiªu nh­ møc sinh lêi cña vãn s¶n xuÊt, tû suÊt lîi nhuËn theo chi phÝ, tû suÊt lîi nhuËn theo doanh thu.... n¨m 2001 ®Òu gi¶m so vín n¨m 1999. KÕt qu¶ nµy ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp cã xu h­íng gi¶m sót. XÝ nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m ®Õn mÆt hiÖu qu¶ chø kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò quy m«. 3. C¸c nguyªn nh©n t­¬ng øng. Nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n sau ®©y ®· lµm cho XÝ nghiÖp gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n trong tæ chøc còng nh­ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ nã lµm cho hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp bÞ gi¶m sót. 3.1. Nguyªn nh©n kh¸ch quan Hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng trµn ngËp chÊt l­îng tèt gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng trong khi ®ã chi phÝ vËn chuyÓn b¶o qu¶n t¨ng ®Æc biÖt lµ ®èi víi m¸y thu h×nh. C¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh gi÷a nh÷ng s¶n phÈm cïng lo¹i do hä cã vèn lín muèn chiÕm lÜnh thÞ tr­êng nªn hä ®· ra rÊt nhiÒu "chiªu" ®Ó nh»m thu hót kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh nh­ng thùc chÊt lµ hä ®ang lõa kh¸ch hµng. Thêi kú bao cÊp kÐo dµi ®· ¶nh h­ëng ®Õn t­ t­ëng, phong c¸ch, quan ®iÓm cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. 3.2. Nguyªn nh©n chñ quan Bªn c¹nh nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan cßn ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng thiÕu sãt tõ phÝa XÝ nghiÖp . - Khi XÝ nghiÖp x©y dùng chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cßn phô thuéc qu¸ nhiÒu vµo nhiÖm vô nhµ n­íc giao mµ kh«ng nghiªn cøu b¸m s¸t ®iÒu kiÖn thùc tÕ, nhu cÇu thùc tÕ vµ kÕt qu¶ lµ XÝ nghiÖp ph¶i xin ®iÒu chØnh l¹i kÕ ho¹ch lÇn ba n¨m qua do kÕ ho¹ch n»m ngoµi n¨ng lùc cña XÝ nghiÖp . Ban gi¸m ®èc còng nh­ tr­ëng c¸c phßng ban ®· cè g¾ng nh­ng vÉn ch­a kiÓm so¸t ®­îc tèt t×nh h×nh ë tõng c¬ së, tõng thµnh viªn trong XÝ nghiÖp . - H¬n n÷a quy ®Þnh cña nhµ n­íc lµ mét tuÇn lµm viÖc 40 giê XÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh nh­ng vÊn ®Ò hiÖu qu¶ vÉn ch­a cao. XÝ nghiÖp kh«ng cã mét bé phËn chuyªn vÒ Marketing vµ nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó t¹o ra nguån hµng æn ®Þnh sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô s¶n phÈm t¨ng m¹nh qua c¸c n¨m, nguyªn nh©n nµy lµ do XÝ nghiÖp ch­a nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña nã vµ cÇn ®­îc kh¾c phôc trong thêi gian tíi. Cô thÓ lµ ph¶i thµnh lËp mét phßng Marketing. - Trong khi nhu cÇu vÒ chñng lo¹i s¶n phÈm ph¶i lín h¬n vµ phï hîp víi nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng th× XÝ nghiÖp hÇu nh­ chØ s¶n xuÊt mét lo¹i nh­ Ti vi PANASON 21''. - XÝ nghiÖp yÕu kÐm trong viÖc dù b¸o chÝnh x¸c nhu cÇu thÞ tr­êng nªn khi s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Ó b¸n ra thÞ tr­êng vÉn ®Ó tån kho kh¸ nhiÒu. - Ph­¬ng ph¸p huy ®éng vèn cña XÝ nghiÖp ch­a thùc sù cã hiÖu qu¶ vµ ch­a n©ng cao ®­îc ý thøc tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng ®èi víi c«ng viÖc vµ sö dông c¸c tµi s¶n còng nh­ nguån vèn cña XÝ nghiÖp cã hiÖu qu¶. - XÝ nghiÖp cßn nhiÒu lóng tóng bÞ ®éng trong viÖc huy ®éng vèn ®Ó ®Çu t­. Ch­¬ng III Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ë XÝ nghiÖp §iÖn Tö TruyÒn H×nh A - TriÓn väng ph¸t triÓn vµ c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay ®Æc biÖt víi doanh nghiÖp nhµ n­íc ®Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn XÝ nghiÖp ph¶i t×m cho m×nh mét h­íng ®i ®óng ®¾n phï hîp trong tõng giai ®o¹n, trªn c¬ së thùc tÕ vÒ nh©n lùc, vèn, d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña XÝ nghiÖp còng nh­ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Víi nh÷ng chiÕn l­îc ®óng ®¾n b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh nh÷ng môc tiªu, kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p cô thÓ mang tÝnh kh¶ thi ®¶m b¶o mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao vµ ®¹t ®­îc nh÷ng th¾ng lîi trong c¹nh tranh. 1. BiÖn ph¸p ph¸t triÓn §iÖn Tö TruyÒn H×nh ViÖt Nam Nh÷ng n¨m gÇn ®©y chóng ta ®· ®¹t ®­îc møc t¨ng tr­ëng GDP kh¸ cao, æn ®Þnh ®­îc nÒn kinh tÕ, chÝnh trÞ x· héi. ChÝnh s¸ch më cöa nh»m thu hót vèn ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi ngµy cµng ®­îc më réng, quan hÖ kinh tÕ víi c¸c n­íc ngµy cµng ph¸t triÓn gãp phÇn n©ng cao vÞ trÝ cña n­íc ta trªn tr­êng quèc tÕ. HiÖn nay n­íc ta cã quan hÖ kinh tÕ víi trªn 100 n­íc trªn thÕ giíi. ChÝnh ®iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho ngµnh ph¸t thanh TruyÒn H×nh nãi chung cã c¬ héi ch­a tõng cã ®Ó ph¸t triÓn. H¬n n÷a khi ®êi sèng cña nh©n d©n ngµy mét n©ng cao th× nhu cÇu vÒ th«ng tin, gi¶i trÝ kh«ng ngõng t¨ng lªn do ®ã nhu cÇu vÒ c¸c s¶n phÈm ph¸t thanh, TruyÒn H×nh còng kh«ng ngõng ®­îc t¨ng lªn. Tr­íc m¾t cã nh÷ng ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi cho ngµnh ph¸t thanh TruyÒn H×nh. ChÝnh phñ cã nh÷ng sù quan t©m tíi c¸c x· vïng s©u vïng xa nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn ®ång ®Òu do ®ã chÝnh phñ lu«n cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp khai th¸c thÞ tr­êng tiÒm n¨ng nµy b»ng c¸ch trî gi¸ cho c¸c XÝ nghiÖp , doanh nghiÖp khi cung øng s¶n phÈm tíi c¸c vïng.... Cµng thuËn lîi h¬n khi ngµnh Ph¸t thanh TruyÒn H×nh ®­îc sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña §µi TruyÒn H×nh ViÖt nam. §­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c ®Þa ph­¬ng ®Ó XÝ nghiÖp hoµn thµnh nhiÖm vô vµ cñng cè, ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §ång thêi ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o XÝ nghiÖp §iÖn Tö TruyÒn H×nh vµ cña toµn ngµnh ®­îc ®µo t¹o s©u, cã sù g¾n bã víi ngµnh, kh«ng ngõng häc hái nh÷ng kinh nghiÖm lÉn nhau vµ kinh nghiÖm cña c¸c n­íc ph¸t triÓn, c«ng nh©n viªn chøc ngµnh Ph¸t thanh TruyÒn H×nh lu«n cã tinh thÇn tù chñ, s¸ng t¹o. Nh­ vËy ph¸t thanh - TruyÒn H×nh ë ViÖt Nam trong t­¬ng lai sÏ rÊt ph¸t triÓn v× nh÷ng lîi thÕ riªng phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cña ViÖt Nam. Khi ngµnh PT - TH ph¸t triÓn th× XÝ nghiÖp §iÖn Tö TruyÒn H×nh còng cã ®iÒu kiÖn ®Ó tù kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ tr­êng. 2. Nh÷ng chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ®èi víi ngµnh Ph¸t thanh - TruyÒn H×nh a. ChÝnh s¸ch gi¶i quyÕt tæ chøc lao ®éng Nhµ n­íc cho phÐp XÝ nghiÖp ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghÖ TruyÒn H×nh ViÖt Nam thµnh lËp c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n më t¹i Ng©n hµng còng nh­ c¸c x­ëng b¶o d­ìng, söa ch÷a, ®ång thêi c¸c ®¬n vÞ ®ã ®­îc XÝ nghiÖp uû quyÒn qu¶n lý mét sè lÜnh vùc nhÊt ®Þnh ®Ó t¨ng thªm tÝnh n¨ng ®éng trong s¶n xuÊt, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tµi chÝnh, cã tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng vµ nghÜa vô víi XÝ nghiÖp . Gi¶m bém¸y lao ®éng gi¸m tiÕp gi¶i quyÕt nghØ viÖc cho nh÷ng c¸n bé kh«ng ®ñ tr×nh ®é n¨ng lùc hoÆc kh«ng cã nhu cÇu sö dông. T¹o dùng bé m¸y qu¶n lý thèng nhÊt theo chÕ ®é " Mét thñ tr­ëng". b. ChuyÓn h­íng s¶n xuÊt kinh doanh theo ph­¬ng ch©m ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm . §Ó n©ng cao chñ ®éng s¸ng t¹o, c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ph¶i ®­îc phÐp chuyÓn h­íng kinh doanh ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm chø kh«ng ®¬n thuÇn nh­ tr­íc, XÝ nghiÖp chuyÓn h­íng kinh doanh ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm c¨n cø vµo thÕ m¹nh néi lùc cña m×nh. c. H·ng cÊp d©y chuyÒn c«ng nghÖ . XÝ nghiÖp ®· vµ ®ang tiÕn hµnh n©ng cÊp tõng bé phËn d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña m×nh dùa trªn c¬ së ph©n lo¹i tõng bé phËn. TËp trung vèn ®Ó thay thÕ nh÷ng bé phËn kh«ng hiÖu qu¶. §Çu t­ mua míi nh÷ng m¸y mãc dông cô ®Ó kiÓm tra, thö nghiÖm... Nh÷ng viÖc nµy ®­îc sù hç trî nhÊt ®Þnh cña nhµ n­íc mµ trùc tiÕp lµ ®µi TruyÒn H×nh ViÖt Nam. d. ChÝnh s¸ch huy ®éng vèn vµ cÊp vèn HiÖn nay XÝ nghiÖp §iÖn Tö TruyÒn H×nh còng nh­ nh÷ng XÝ nghiÖp §iÖn Tö kh¸c cña nhµ n­íc ®ang cè g¾ng huy ®éng nguån vèn nhµn rçi cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong XÝ nghiÖp . Bªn c¹nh ®ã cßn cã c¸c nguån vèn vay víi l·i xuÊt thÊp tõ ng©n hµng ®Ó ®Çu t­ ®æi míi d©y chuyÒn c«ng nghÖ. B. Môc tiªu vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp trong thêi gian tíi. XÝ nghiÖp §iÖn Tö TruyÒn H×nh lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh do ®ã XÝ nghiÖp ho¹t ®éng ph¶i lu«n h­íng tíi tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ. Muèn vËy, XÝ nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc c¸c nh©n tè kh¸ch quan, chñ quan ¶nh h­ëng tíi doanh thu, lîi nhuËn. §Ó môc tiªu cña XÝ nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt trªn c¬ së vËt chÊt kü thuËt, vèn lao ®éng cña m×nh cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p ®Çu t­, biÖn ph¸p ®Ó sö dông ®iÒu kiÖn s½n cã lµm sao cã hiÖu qu¶ nhÊt. 1. Môc tiªu a. Môc tiªu chung Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng XÝ nghiÖp ®· x©y dùng cho m×nh nh÷ng môc tiªu chiÕn l­îc cô thÓ: - TiÕp tôc më réng quy m« s¶n xuÊt, t¨ng møc s¶n l­îng hµng ho¸ vËn chuyÓn, t¨ng doanh thu, lîi nhuËn, t¨ng nép ng©n s¸ch cho nhµ n­íc vµ n©ng cao møc sèng cho ng­êi lao ®éng. - N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®¶m b¶o n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - Chó träng h¬n trong kh©u Marketing ®Ó t¹o nguån vèn vËn chuyÓn æn ®Þnh vµ t¨ng trong nh÷ng n¨m tíi. N©ng cao søc c¹nh tranh cña XÝ nghiÖp, tËn dông quy m«, uy tÝn cña XÝ nghiÖp ®Ó thu hót vµ gi÷ kh¸ch hµng. b. Môc tiªu cô thÓ N¨m 2002 lµ nh÷ng n¨m tiÕp theo XÝ nghiÖp tiÕp tôc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh. QuyÕt t©m phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu ®Ò ra. - Doanh thu t¨ng 13, 8% so víi n¨m 2001 - Lîi nhuËn t¨ng 80% so víi n¨m 2001 - Nép ng©n s¸h t¨ng 12% so víi n¨m 2001 - Quü l­¬ng t¨ng 10% so víi n¨m 2001 - Thu nhËp b×nh qu©n t¨ng 5¸ 10% - TiÒn l­¬ng b×nh qu©n 1, 6 triÖu/th¸ng 2. §Þnh h­íng kh¸ch hµng Trong nh÷ng n¨m tíi ngoµi kh¸ch hµng truyÒn thèng XÝ nghiÖp cã kÕ ho¹ch më réng danh môc kh¸ch hµng nh»m n©ng cao s¶n l­îng hµng ho¸, t¨ng doanh thu, lîi nhuËn, gi¶m thiÓu chi phÝ thiÖt h¹i. Kh¸ch hµng cña XÝ nghiÖp tËp trung vµo c¸c tØnh phÝa Nam vµ mét sè thÞ tr­êng lín nh­ Hµ Néi, HuÕ, H¶i Phßng, Thµnh phè Hå ChÝ Minh.... Dù kiÕn ®Õn n¨m 2002 xe chë hµng cña XÝ nghiÖp sÏ chë hµng hai chiÒu ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng. 3. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt n¨m 2001 - C¨n cø vµo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp tõ 2001 ®Õn 2006 - C¨n cø vµo d©y chuyÒn c«ng nghÖ, lao ®éng hiÖn cã vµ dù kiÕn ®Çu t­ n©ng cÊp m¸y mãc trang thiÕt bÞ trong n¨m. - C¨n cø vµo nhu cÇu s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng vµ dù kiÕn kh¶ n¨ng khai th¸c cña XÝ nghiÖp . - Trªn tinh thÇn cñng cè ph¸t huy néi lùc vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp XÝ nghiÖp §iÖn Tö TruyÒn H×nh dù kiÕn x©y dùng mét sè chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2002 nh­ sau: a. Lao ®éng Sè lao ®éng 75 Trong ®ã §¹i häc - Cao ®¼ng vµ trung häc - Tèt nghiÖp c«ng nh©n kü thuËt - Sè lao ®éng trùc tiÕp - Sè lao ®éng gi¸n tiÕp 18 15 32 85% 15% T¨ng gi¶m trong n¨m 0 Sè lao ®éng cuèi n¨m 75 b. M¸y mãc thiÕt bÞ - Dù kiÕn n©ng cÊp d©y chuyÒn c«ng nghÖ + D©y chuyÒn s¶n xuÊt, l¾p r¸p m¸y thu h×nh tõ 100 - 150 chiÕc Ti Vi mµu 20''/ ngµy lªn 120 ¸ 18000 chiÕc radi«/ ngµy lªn 160 ¸ 20000 chiÕc/ngµy. c. Hµng ho¸: TiÕp tôc s¶n xuÊt radi«, Ti vi theo kÕ ho¹ch cña c¸c tØnh ®ång thêi s¶n xuÊt thªm 1/3 trong tæng sè ®Ó cung cÊp ra thÞ tr­êng cô thÓ lµ ChØ tiªu Sè l­îng (chiÕc) - Radio 72.500 - Tivi mµu 1600 - Ti vi ®en tr¾ng 4300 d. KÕ ho¹ch ®Çu t­: XÝ nghiÖp dù ®Þnh ®Çu t­ mua míi mét sè trang thiÕt bÞ trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm kÕ ho¹ch ®Çu t­ 1,5 tû ®ång. Tõ nh÷ng c¨n cø vµ dù kiÕn trªn, XÝ nghiÖp x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2002 nh­ sau ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸(1000) Doanh thu + Radio ChiÕc 72516 170, 000 12.328.000 + Ti vi ®en tr¾ng ChiÕc 8289 750, 000 6.164.250 + Ti vi mµu ChiÕc 5284 3500, 000 18.492.750 Tæng 36.985.000 4. Ph­¬ng h­íng thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2002 - VÒ s¶n phÈm: XÝ nghiÖp tËp trung hoµn thiÖn c¬ chÕ kho¸n, më réng vµ chuyÓn h­íng thÞ tr­êng. - VÒ tæ chøc hµnh chÝnh: C¶i tæ m¹nh mÏ c¬ chÕ hµnh chÝnh vµ gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. C. Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp §iÖn Tö TruyÒn H×nh trong thêi gian tíi. Nh÷ng nhËn xÐt ®Ò xuÊt ®­îc c¨n cø vµo kÕt qña ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp trong thêi gian qua, nh÷ng ­u ®iÓm, tån t¹i v­íng m¾c, c¸c thuËn lîi vµ nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm. Bªn c¹nh ®ã cßn ®­îc dùa vµo triÓn väng ph¸t triÓn cña ngµnh PT - TH vµ môc tiªu ®Þnh h­íng cña XÝ nghiÖp ®Õn n¨m 2006. BiÖn ph¸p 1: VÒ qu¶n trÞ nh©n sù trong XÝ nghiÖp - TuyÓn mé: trong XÝ nghiÖp hiÖn nay sè lao ®éng gi¸n tiÕp chiÕm 20% tæng sè lao ®éng nh­ vËy lµ qu¸ nhiÒu v× th­êng th× c¸c doanh nghiÖp kh«ng ®Þnh tuyÓn thªm lao ®éng nh­ vËy lµ qu¸ nhiÒu v× th­êng th× doanh nghiÖp sè lao ®éng gi¸n tiÕp chiÕm tû lÖ 8 ¸ 12% tæng sè lao ®éng v× vËy XÝ nghiÖp kh«ng ®Þnh tuyÓn thªm lao ®éng n÷a. Quan ®iÓm nµy cã nguy c¬ dÉn XÝ nghiÖp ®Õn phÝn chÞn nguy hiÓm, c¶n trë sù ®æi míi v­¬n lªn. Bëi v× quan niÖm nh­ vËy cßn qu¸ chung chung: cÇn cô thÓ h¬n lµ thõa ë ®©u vµ thiÕu vÞ trÝ nµo, so víi thiªu chuÈn g×. Tr­íc hÕt nÕu so víi ph­¬ng ph¸p lµm viÖc quen thuéc hiÖn t¹i th× d­ thõa lao ®éng khi cã t×nh tr¹ng lµ mét c«ng viÖc ®ang ®­îc chia sÎ cho qu¸ nhiÒu ng­êi mµ lµm th× lîi Ých t¨ng thªm kh«ng ®ñ ®Ó bï ®¾p chi phÝ sè ng­êi t¨ng thªm ®ã. Ng­îc l¹i t×nh tr¹ng thiÕu lao ®éng x¶y ra khi khèi l­îng c«ng viÖc qu¸ sè nh©n lùc hiÖn cã lµm cho c«ng viÖc kh«ng hoµn thµnh ®óng vÒ thêi gian vµ chÊt l­îng. VÒ mÆt nµy XÝ nghiÖp kh¼ng ®Þnh thõa lao ®éng gi¸n tiÕp lµ hoµn toµn ®óng. Nh­ng nÕu so víi yªu cÇu cÇn ph¶i cã bé phËn Marketing trong c¬ cÊu tæ chøc, so víi ph­¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch míi ph­¬ng ph¸p qu¶n trÞ nh©n lùc míi th× thùc tÕ XÝ nghiÖp ®ang thiÕu nh÷ng nh©n lùc ®­îc trang bÞ hÖ thèng kiÕn thøc hiÖn ®¹i, n¨ng næ, s¸ng t¹o ë phßng kÕ ho¹ch, phßng tæ chøc lao ®éng, thËm chÝ cÇn cã mét ng­êi khëi x­íng sù ®æi míi s©u réng trong ®éi ngò c¸n bé khung cña XÝ nghiÖp . Nh­ vËy sù thõa vµ thiÕu cïng song song tån t¹i, do vËy nÕu chØ c¨n cø vµo sù d­ thõa dÔ nhËn thÊy mµ véi v· ®i ®Õn quyÕt ®Þnh kh«ng tuyÓn thªm ng­êi th× râ rµng ®· r¬i vµo sù phiÕn diÖn mét chiÒu lµ gi¶m biªn chÕ. Trong khi kh«ng biÕt hoÆc kh«ng muèn biÕt viÖc thiÕu nh©n lùc cã kiÕn thøc, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu cña ®æi míi cËp nhËt ph­¬ng ph¸p qu¶n trÞ vµ sau ®ã lµ kh«ng cã b¶ng ph©n tÝch c«ng viÖc. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò võa thõa võa thiÕu lao ®éng XÝ nghiÖp cÇn thùc hiÖn. + X©y dùng b¶ng ph©n tÝch c«ng viÖc cña tõng phßng ban + Gi¶m biªn chÕ theo ®Þnh biªn cã xem xÐt ®Õn viÖc gi÷ l¹i vµ ®µo t¹o mét sè lao ®éng cã n¨ng lùc. + Tr­íc hÕt lùc chän ng­êi cã kiÕn thøc cã søc khoÎ, trÎ ë c¸c phßng ban ®i båi d­ìng, ®µo t¹o l¹i. Sau ®ã c¨n cø vµo b¶ng ph©n tÝch c«ng viÖc, c¬ cÊu tæ chøc míi ®Ó xem xÐt tõng vÞ trÝ lµm viÖc cô thÓ ®Ó quyÕt ®Þnh vÞ trÝ nµo ®ßi hái nh©n tè míi hoµn toµn, thªm vÒ kiÕn thøc vµ sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o (vÝ dô Marketing). Chñ ®Ò quan träng cÇn ®Ò cÊp ®Õn trong tuyÓn mé lµ x©y dùng tiªu chuÈn tuyÓn mé cña tõng øng viªn dùa vµo b¶ng ph©n tÝch c«ng viÖc. Do XÝ nghiÖp ch­a x©y dùng b¶ng ph©n tÝch c«ng viÖc nªn ®Æt ra c¸c tiªu chuÈn nhiÒu khi kh«ng cã c¨n cø. Trong phiÕu ®iÓm tuyÓn cña XÝ nghiÖp cã nh÷ng ®iÓm sau: PhiÕu ®iÓm M«n thi HÖ sè §iÓm NhËn xÐt - V« tuyÕn ®iÖn - ChÕ t¹o m¸y - Qu¶n lý chÊt l­îng - KÕ to¸n - tµi chÝnh - Vi tÝnh - Ngo¹i ng÷ - Dù th¶o hîp ®ång kinh tÕ - Chuyªn m«n kh¸c Tiªu chuÈn ®Çu tiªn vµ cao nhÊt lµ v« tuyÕn ®iÖn chÕ t¹o m¸y hÇu nh­ chØ cã sinh viªn B¸ch Khoa, kinh tÕ vµ ®¸p øng ®­îc. X· héi ngµy nay cã sù chuyªn m«n ho¸ m¹nh, nh÷ng vÞ trÝ nµo sÏ ®ßi hái con ng­êi cã ®Çy ®ñ kiÕn thøc vµ cã kh¶ n¨ng t­¬ng øng. Trong kinh doanh lao ®éng qu¶n trÞ ®­îc chia thµnh 3 cÊp: C¬ së (®èc c«ng ®éi tr­ëng) trung gian (Tr­ëng phßng ban), cao cÊp (gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc). NÕu nh­ ë cÊp c¬ së kiÕn thøc kü thuËt ®­îc coi lµ hµng ®Çu sau ®ã míi ®Õn kü n¨ng tæ chøc vµ quan hÖ bªn ngoµi th× cµng n©ng cao kiÕn thøc kü ®ßi hái Ýt ®i vµ chñ yÕu lµ kiÕn thøc kü n¨ng tæ chøc vµ quan hÖ bªn ngoµi. ë cÊp cao cÊp nhÊt theo tÝnh to¸n yÕu tè kü thuËt chØ chiÕm 20% kiÕn thøc vµ tËp trung lín nhÊt vµo quan hÖ ®èi ngo¹i sau ®ã ®Õn tæ chøc. V× vËy thø nhÊt, tiªu chuÈn rÊt cÇn thiÕt nh­ng møc ®é ®ßi hái cho tõng vÞ trÝ lµm viÖc kh¸c nhau lµ kh¸c nhau do ®ã cÇn linh ho¹t, thø hai mét c¸ nh©n cã hiÓu biÕt tèt ë vÞ trÝ nµy nh­ng kh«ng h¼n còng lµm tèt ë vÞ trÝ cao h¬n víi ®ßi hái míi vÒ kiÕn thøc kü n¨ng cÇn cã cho vÞ trÝ míi, v× vËy c¸ nh©n ®ã còng cÇn ®­îc ®µo t¹o chuÈn bÞ tr­íc khi ®Ò b¹t. Tiªu chuÈn vÒ qu¶n lý chÊt l­îng lµ rÊt cÇn thiÕt cho mäi ng­êi trong XÝ nghiÖp bëi v× khi XÝ nghiÖp ®· ¸p dông thµnh c«ng mét hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng thÝch hîp th× sÏ gióp cho s¶n phÈm t¨ng søc c¹nh tranh, doanh thu, lîi nhuËn kh«ng ngõng t¨ng, gi¶m thiÓu nh÷ng chi phÝ thiÖt h¹i do vËy võa ®¹t hiÖu qu¶ vÒ phÝa doanh nghiÖp võa ®¹t hiÖu qu¶ cho x· héi. Tiªu chuÈn vi tÝnh vµ ngo¹i ng÷ nh×n qua qu¶ rÊt cÇn thiÕt cho nh©n viªn nh­ng trªn thùc tÕ vi tÝnh chØ sö dông nh­ m¸y ®¸nh ch÷, cßn ngo¹i ng÷ tá ra xa vêi h¬n bëi v× kh¸ch hµng cña XÝ nghiÖp ®Òu ë trong n­íc. C¸c vÞ trÝ hiÖn t¹i kh«ng ®ßi hái tr×nh ®é vi tÝnh vµ ngo¹i ng÷ v× kh«ng cã ®iÒu kiÖn sö dông. Hoµn toµn kh«ng sai nÕn XÝ nghiÖp muèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh vµ cÇn nh÷ng nh©n viªn nh­ vËy nh­ng thùc tÕ viÖc ®­a ra tiªu chuÈn nµy kh«ng c¨n cø vµo chiÕn l­îc cña XÝ nghiÖp v× vËy nã kh«ng phï hîp vµ kh«ng cã tÝnh thùc tÕ. Tr­íc yªu cÇu cña viÖc më réng s¶n xuÊt ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cÇn ph¶i tuyÓn thªm mét vÞ trÝ nµo ®ã, c¨n cø vµo b¶ng ph©n tÝch c«ng viÖc ®Ó x¸c ®Þnh tiªu chuÈn øng viªn vµ c¸c trang bÞ cÇn thiÕt cho nh©n lùc míi ®¶m b¶o hoµn thµnh c«ng viÖc: phßng lµm viÖc, bµn lµm viÖc vµ trang thiÕt bÞ kh¸c.... vÝ dô c¨n cø vµo chiÕn l­îc thÊy r»ng cÇn thµnh lËp bé phËn Marketing víi c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô, khèi l­îng c«ng viÖc ®· x¸c ®Þnh, phßng tæ chøc lao ®éng chÝnh thøc ®­a ra c¸c tiªu chuÈn lùa chän øng viªn vµ thùc hiÖn c¸c quy tr×nh tuyÓn chän cô thÓ. Tuy nhiªn nÕu cø ®µo t¹o, tuyÓn mé nh©n lùc mµ kh«ng cã sù ph¸t triÓn t­¬ng øng vÒ ph­¬ng diÖn lµm viÖc, vÒ ®iÒu kiÖn kh¸ch quan cña thÞ tr­êng, kh¸ch hµng ®Ó ¸p dông nh÷ng kü n¨ng ®· ®­îc ®µo t¹o th× sÏ lµm thui chét tr×nh ®é nh©n viªn vµ viÖc ®µo t¹o kh«ng cã hiÖu qu¶ vµ ý nghÜa. VËy biÖn ph¸p cho vÊn ®Ò nµy vÉn lµ: + X©y dùng b¶ng ph©n tÝch c«ng viÖc + CÇn thiÕt ph¶i cã mét qu¶n trÞ nh©n lùc ®­îc trang bÞ vÒ kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm ®Ó ®¶m b¶o tr¸ch nhiÖm viÖc x©y dùng ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn nh©n lùc. Ng­êi nµy nªn lµ ng­êi míi tuyÓn mé. + Ph¶i gi¶i quyÕt døt ®iÓm sè c¸n bé s¾p ®Õn tuæi nghØ h­u, thiÕu n¨ng lùc trong c«ng t¸c, kh«ng cã viÖc lµm, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thuyªn chuyÓn, ®µo t¹o l¹i, hç trî thªm vÒ tµi chÝnh lao ®éng t×nh nguyÖn nghØ h­u tr­íc tuæi. Khi thùc hiÖn ®­îc vÊn ®Ò tuyÓn dông lao ®éng míi cã n¨ng lùc thÝch hîp víi yªu cÇu míi còng nh­ viÖc gi¶m sè lao ®éng d­ thõa do kh«ng cã nh÷ng kiÕn thøc kü n¨ng cÇn thiÕt XÝ nghiÖp sÏ t¹o ra cho m×nh mét ®éi ngò nh©n viªn cã søc trÎ, n¨ng ®éng, nhanh chãng tiÕp thu vµ dÔ dµng thÝch nghi nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng míi trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay, chÊp nhËn c¹nh tranh, cã n¨ng lùc ®ñ søc ®¸p øng ®­îc c«ng viÖc mét c¸ch tèt nhÊt, víi sè nh©n viªn Ýt nh­ng lµm viÖc cã hiÖu qu¶, hoµn thµnh nhhiÖm vô mµ XÝ nghiÖp ®Æt ra ®óng thêi gian, sè l­îng còng nh­ vÊn ®Ò chÊ l­îng XÝ nghiÖp . §ång thêi XÝ nghiÖp sÏ gi¶m ®­îc g¸nh nÆng vÒ viÖc lµm, n©ng cao thu nhËp vµ ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Tuy nhiªn ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn nh©n lùc cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ nµo cÇn tuyÓn thªm ng­êi cã c¸c vÞ trÝ nµo cÇn ®­îc ®µo t¹o l¹i. §Æc biÖt lµ nh©n lùc cho phßng Marketing phßng tæ chøc hµnh chÝnh. Nãi tãm l¹i con ng­êi lµ yÕu tè quan träng nhÊt. ChÝnh nã quyÕt ®Þnh tr×nh ®é sö dông c¸c nguån nh©n lùc. Tr×nh ®é sö dông vèn cè ®Þnh, vèn l­u ®éng t¹o ra donh thu, lîi nhuËn bao nhiªu cho XÝ nghiÖp , nép ng©n s¸ch nhµ n­íc ®óng vµ ®ñ, h¹ gi¸ thµnh, tiÕt kiÖm chi phÝ, bo¶ d­ìng, söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ tèt hay xÊu ®Òu do nh©n tè con ng­êi quyÕt ®Þnh. - VÒ khuyÕn khÝch vËt chÊt vµ tinh thÇn ®èi víi ng­êi lao ®éng VÒ khuyÕn khÝch vËt chÊt trong XÝ nghiÖp tËp trung vµo l­¬ng vµ th­ëng VÊn ®Ò kh«ng n»m ë l­¬ng mµ n»m ë th­ëng. Nh­ ®· ph©n tÝch rót ra nh÷ng tån t¹i yÕu kÐm trong viÖc xÐt th­ëng. §Ó kh¾c phôc cÇn x©y dùng ngay mét c¬ chÕ ®¸nh gi¸ thµnh qu¶ nh©n viªn mét c¸ch kÞp thêi ®óng ®Ó th­ëng, tuy Ýt nh­ng ph¸t huy t¸c dông khuyÕn khÝch tinh thÇn lµm viÖc cña nh©n viªn, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. C¬ chÕ ®¸nh gi¸ thµnh tÝch ph¶i c¨n cø vµo b¶ng ph©n tÝch c«ng viÖc, nhiÖm vô ®­îc giao vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn cña tõng ng­êi, tõng phßng ban trong tõng thêi kú, kh«ng gép th­ëng mét lÇn vµo cuèi n¨m nh­ hiÖn nay. CÇn x©y dùng quü tiÒn th­ëng ®Ó th­ëng ngay cho nh÷ng ng­êi lao ®éng cã thµnh tÝch suÊt s¾c, ý kiÕn ®ãng gãp bæ Ých vµ nh÷ng s¸ng kiÕn lµm lîi cho XÝ nghiÖp . Tuy nhiªn ®¸nh gi¸ con ng­êi lµ viÖc lµm hÕt søc thËn träng vµ cÇn thiÕt. Mét sù ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n kÞp thêi cã hiÖu qu¶ h¬n lµ ®éng viªn tinh thÇn lµm viÖc cña nh©n viªn, ng­îc l¹i ®¸nh gi¸ sai lÇm cã thÓ g©y nh÷ng bÊt b×nh tõ phÝa ng­êi ®­îc ®¸nh gi¸ vµ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ c«ng viÖc. ViÖc ®¸nh gi¸ vµ xÐt th­ëng cÇn ph¶i ®óng víi kÕt qu¶ thµnh tÝch ng­êi lao ®éng ®¹t ®­îc. NÕu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ qu¸ cao th× t¸c h¹i x¶y ra kh«ng ph¶n ®èi víi ng­êi ®­îc th­ëng mµ chÝnh lµ nh÷ng ng­êi kh¸c sÏ tá th¸i ®é cho r»ng trong sù ®¸nh gi¸ cã sù thiªn vÞ, cã t×nh c¶m c¸ nh©n xen vµo vµ g©y ra cho hä sù ch¸n n¶n, bÊt b×nh. Ng­îc l¹i ®¸nh gi¸ qu¸ thÊp thµnh tÝch hay sù nç lùc ®ãng gãp cña c¸ nh©n nµo ®ã th× sÏ thñ tiªu tinh thÇn s¸ng t¹o vµ mong muèn ®ãng gãp cho sù thµnh c«ng cña XÝ nghiÖp . Ta thÊy r»ng c¶ hai tr­êng hîp ®Òu cã hËu qu¶ ®¸ng tiÕc. VÊn ®Ò b©y giê lµ ph¶i dùa vµo b¶ng ph©n tÝch c«ng viÖc ®Ó ng­êi ®¸nh gi¸ biÕt ®­îc r»ng c«ng viÖc ®ã cã hoµn thanh theo tiªu chuÈn kü thuËt, thêi gian cho phÐp víi sè l­îng vµ chÊt l­îng c«ng viÖc nh­ thÕ nµo. Lµm ®­îc thÕ nµy míi ®¶m b¶o c«ng b»ng trong viÖc xÐt th­ëng. Nh­ vËy viÖc xÐt th­ëng ng­êi lao ®éng nh»m môc ®Ých ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c nh÷ng ®ãng gãp cña hä cho XÝ nghiÖp vµ cã phÇn th­ëng xøng ®¸ng víi nh÷ng g× hä ®· lµm ®­îc vµ khuyÕn khÝch ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ cao h¬n tr­íc. Cã thÓ nãi r»ng ®©y lµ mét ®ßn bÈy kinh tÕ cã t¸c dông n©ng cao lao ®éng tèt nhÊt, g¾n bã quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng, thóc ®Èy hä nhiÖt t×nh, tËn t©m trong c«ng viÖc vµ mong muèn ®ãng gãp ngµy cµng nhiÒu h¬n cho XÝ nghiÖp . §©y lµ mét biÖn ph¸p mµ XÝ nghiÖp sö dông ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ g¾n bã ng­êi lao ®éng víi XÝ nghiÖp . Song song víi vÊn ®Ò khen th­ëng lµ kû luËt lao ®éng còng ®ãng gãp vai trß quan träng trong khuyÕn khÝch, ®éng viªn ng­êi lao ®éng lµm viÖc. ë ®©y muèn nhÊn m¹nh ®Õn viÖc ®¸nh gi¸ ng­êi lao ®éng kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô hoÆc vi ph¹m néi quy, quy chÕ cña XÝ nghiÖp hay vi ph¹m ph¸p luËt lµ do nguyªn nh©n kh¸ch quan hay chñ quan. §èi víi sai lÇm do chñ quan v× thiÕu tinh th©n tr¸ch nhhiÖm th× kh«ng thÓ tha thø vµ ph¶i c¨n cø vµo b¶ng ph©n tÝch c«ng viÖc ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña ng­êi ®­îc giao viÖc vµ hËu qu¶ cña viÖc thiÕu ý thøc ®Ó cã quyÕt ®Þnh xö ph¹t hîp lý tuú theo møc ®é nÆng nhÑ cña hËu qu¶. ViÖc xö ph¹t nghiªm kh¾c ®Ó r¨n ®e ®ång thêi c¶ ng­êi ph¹m lçi vµ ng­êi ch­a ph¹m lçi. Kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng vÞ nÓ t×nh riªng mµ xö nhÑ g©y ra t×nh tr¹ng bÊt b×nh vµ nhên kû luËt ®èi víi ng­êi lao ®éng. Môc ®Ých cña kû luËt lµ ®Ó lÇn sau ng­êi vi ph¹m cã ý t­ëng s¸ng t¹o. Trong XÝ nghiÖp ph¶i x©y dùng ®­îc tinh thÇn ®oµn kÕt gi÷a c¸c c¸ nh©n còng nh­ gi÷a c¸c phßng ban víi nhau, cã nh­ vËy míi n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ cña c«ng viÖc. ViÖc kû luËt ng­êi lao ®éng nh­ ®· nãi ë trªn lµ kh«ng ®­îc g©y ra m©u thuÉn gi÷a c¸c c¸ nh©n còng nh­ gi÷a c¸c phßng ban v× nÕu nh­ vËy sÏ rÊt nguy hiÓm. Khi cã m©u thuÉn x¶y ra nã sÏ triÖt tiªu tinh thÇn hîp t¸c gi÷a c¸c c¸ nh©n còng nh­ gi÷a c¸c phßng ban, nhiÒu khi cßn ngÇm ph¸ ho¹i nhau trong c«ng viÖc. KÕt qu¶ lµ c«ng viÖc trong XÝ nghiÖp sÏ bÞ ¸ch t¾c, ®×nh trÖ vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc sÏ bÞ gi¶m sót. Tuy nhiªn viÖc khen th­ëng hay kû luËt ng­êi lao ®éng chØ thËt sù cã ý nghÜa khi trªn thùc tÕ trªn c¬ së bè trÝ ®óng ng­êi, ®óng viÖc, theo dâi ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp. Kh«ng ph¶i mäi tr­êng hîp sai ph¹m gièng nhau ®Òu cã c¸ch gi¶i quyÕt gièng nhau. Ch¼ng h¹n do c«ng viÖc v­ît qu¸ kh¶ n¨ng dï lç lùc ng­êi lao ®éng kh«ng thÓ hoµn thµnh vµ mét bªn lµ cã n¨ng lùc nh­ng do thiÕu tinh thÇn nªn còng kh«ng hoµn thµnh th× c¸ch sö lý ph¶i kh¸c nhau. Tr­íc yªu cÇu ph¶i bè trÝ ®óng ng­êi ®óng viÖc ®ßi hái ph¶i cã b¶ng ph©n tÝch râ rµng, chi tiÕt trong ®ã nªu râ tiªu chuÈn nh©n viªn ph¶i cã ®Ó phï hîp víi vÞ trÝ lµm viÖc. Do vËy nÕu chØ dïng b¶ng thèng kª sè l­îng, chÊt l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn theo h­íng dÉn cña Nhµ n­íc lµ ch­a ®ñ. B¶ng : Sè l­îng, chÊt l­îng lao ®éng trong XÝ nghiÖp Ngµnh nghÒ Tæng sè Trong ®ã N÷ CÊp bËc c¬ b¶n 1234567 CÊp bËc b×nh qu©n 1. L¸i xe 2. C¸n bé KHKT 3. §¹i häc, cao ®¼ng 4. Trung häc 5. Chuyªn nghiÖp 6. Thî söa ch÷a 7. S¶n xuÊt phô C¸c chØ tiªu trong b¶ng cã ý nghÜa víi c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc mµ Ýt cã ý nghÜa víi XÝ nghiÖp §iÖn Tö TruyÒn H×nh bëi v× kh«ng chi tiÕt lµ nh÷ng con ng­êi ®ã cã ®­îc bè trÝ ®óng viÖc hay kh«ng. SÏ kh«ng cã hiÖu qu¶ nÕu mét ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc l¹i lµm nh÷ng viÖc chØ yªu cÇu tr×nh ®é trung häc, thËt lµ l·ng phÝ chÊt x¸m. V× vËy ®Ó bè trÝ c«ng viÖc kh«ng thÓ chØ dõng l¹i ë viÖc thèng kª sè l­îng ®¬n thuÇn mµ cÇn ®i s©u xem xÐt t­¬ng hîp cña tr×nh ®é, së tr­êng ®èi víi c«ng viÖc vµ con ng­êi cñ thÓ tõ ®ã cã ph­¬ng h­íng s¾p xÕp nh©n lùc hîp lý nh»m ph¸t huy tiÒm n¨ng nh©n lùc cña XÝ nghiÖp c¶i thiÖn m«i tr­êng lµm viÖc. Râ rµng mét lÇn n÷a vai trß cña b¶ng ph©n tÝch c«ng viÖc ®­îc ®Ò cao nh­ mét c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸ sù t­¬ng hîp gi÷a yªu cÇu c«ng viÖc vµ n¨ng lùc cña nh©n viªn. Tuy thÊy r»ng viÖc bè trÝ ®óng ng­êi, ®óng viÖc ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp v× nÕu bè trÝ c«ng viÖc v­ît qu¸ kh¶ n¨ng th× ng­êi lao ®éng kh«ng thÓ hoµn thµnh, ng­îc l¹i g©y ra t×nh tr¹ng ch¸n n¶n cho ng­êi lao ®éng vµ l·ng phÝ nguån nh©n lùc. BiÖn ph¸p 2: VÒ huy ®éng vµ sö dông vèn Khã kh¨n lín nhÊt cña XÝ nghiÖp §iÖn Tö TruyÒn H×nh hiÖn nay lµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®· cò l¹c hËu, c«ng suÊt thÊp kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hiÖn t¹i vµ trong t­¬ng lai. Tuy nhiªn nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò lµ do XÝ nghiÖp thiÕu vèn mét c¸ch trÇm träng. Lîi nhuËn thÊp, tÝch luü ®Çu t­ tõ lîi nhuËn hÇu nh­ kh«ng ®¸ng kÓ, v× vËy ®Ó huy ®éng vèn, tr­íc m¾t kh«ng thÓ tr«ng chê vµo kho¶n tù tÝch luü cña XÝ nghiÖp . §øng tr­íc yªu cÇu cÊp b¸ch cña viÖc ®Çu t­ ®æi míi, b¶o d­ìng, söa ch÷a, n©ng cÊp d©y truyÒn c«ng nghÖ ®ßi hái XÝ nghiÖp ph¶i nhanh chãng huy ®éng ®­îc nguån vèn tho¶ m·n nh÷ng ®iÒu kiÖn sau: + Nguån vèn huy ®éng ®­îc ph¶i lín, ®ñ cho nhu cÇu ®Çu t­ theo kÕ ho¹ch dù kiÕn. N¨m 2000 do thiÕu vèn nªn XÝ nghiÖp ®Çu t­ chØ ®¹t 1,91 tû t­¬ng ®­¬ng 60% kÕ ho¹ch ®Ò ra, g©y khã kh¨n trong viÖc cñng cè s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña XÝ nghiÖp . + Nguån vèn huy ®éng ph¶i ®­îc dµi h¹n. Yªu cÇu nµy ®Æt ra lµ do nh÷ng ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh th× thêi gian thu håi vèn chËm. V× vËy cÇn vèn nh­ng ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh trong thêi gian dµi XÝ nghiÖp míi cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶. Nh­ vËy XÝ nghiÖp ph¶i huy ®éng ®­îc nguån vèn lín, trong dµi h¹n vµ chØ cã thÓ chÞu ®­îc víi møc l·i suÊt thÊp. §©y lµ nh÷ng yªu cÇu mµ khi vay ai còng mong muèn cã ®­îc. Thùc hiÖn nã ña lµ mét vÊn ®Ò cùc kú khã kh¨n, tuy nhiªn ®Ó cã vèn ®Çu t­ cã hiÖu qu¶, vùc dËy s¶n xuÊt vËn t¶i th× XÝ nghiÖp kh«ng thÓ kh«ng thùc hiÖn. HiÖn nay cã mét sè ý kiÕn cho r»ng " tõ l©u XÝ nghiÖp l·ng phÝ nguån vèn rÊt lín, ®ã lµ kh«ng huy ®éng vèn tõ b¶n th©n c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn nÕu triÓn khai nh­ trªn lµ kh«ng c¨n cø vµo thùc tÕ v× nh÷ng lÏ sau: + Thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong XÝ nghiÖp lµ ch­a cao b×nh qu©n n¨m 2001 lµ 2000.000®/ th¸ng. Víi sè tiÒn nµy sèng ë Hµ Néi th× chØ ®ñ trang tr¶i cho b¶n th©n m×nh. §êi sèng nãi chung cña ng­êi lao ®éng thÊp v× vËy tiÒn tiÕt kiÖm ®­îc kh«ng ®¸ng kÓ. + Khi huy ®éng vèn tõ c«ng nh©n viªn trong XÝ nghiÖp th× l·i suÊt tr¶ cho hä ph¶i cao h¬n l·i suÊt tiÒn g­Ø ng©n hµng cho c«ng nh©n viªn ph¶i thÊp h¬n l·i vay cña ng©n hµng. NÕu kh«ng th× kh«ng thÓ chÊp nhËn ®­îc. §øng tr­íc t×nh h×nh nh­ vËy ta cã c¸c th×nh thøc t¹o vèn cho §iÖn Tö TruyÒn H×nh nh­ sau: 2.1. VÒ huy ®éng vèn - Thø nhÊt XÝ nghiÖp ph¶i gi¶i quyÕt tèt c«ng viÖc thu håi nî tõ kh¸ch. Kh«ng ®Ó nî d©y d­a kÐo dµi, thanh lý hîp ®ång døt kho¸t, tuy nhiªn ®Ó thu nî ®óng h¹n ®ßi hái XÝ nghiÖp cã nhiÒu khÐo lÐo. Kh«ng chØ ®¬n thu©n dùa vµo ®óng tÝnh hîp lý ®· ký kÕt trong hîp ®ång mµ ¸p dông. NÕu nh­ vËy sím hay muén còng mÊt kh¸ch. §iÒu mÊu chèt ë ®©y lµ ph¶i tho¶ thuËn ®µm ph¸n v× trong c¬ chÕ ngµy nay ph¶i cho nî th× míi tÝnh chuyÖn lµm ¨n l©u dµi tr­íc hÕt. XÝ nghiÖp ph¶i dùa vµo hîp ®ång ký kÕt ®Ó thu håi nî, sau ®ã ph¶i tr×nh bµy, lµm cho kh¸ch hµng hiÓu ®­îc nh÷ng khã kh¨n cña XÝ nghiÖp lín nhÊt hiÖn nay lµ vÊn ®Ò vèn vµ nÕu thiÕu nã sÏ g©y ®×nh chÖ s¶n xuÊt. Vèn cña XÝ nghiÖp Ýt v× vËy viÖc thu håi nî ®óng thêi h¹n cã ý nghÜa quan träng nh­ thÕ nµo. KÕt qu¶ cuèi cïng lµ kh¸ch hµng th«ng c¶m vµ chÊp nhËn thanh to¸n. Trong qu¸ tr×nh thu håi nî th× XÝ nghiÖp ph¶i lu«n nh¾c nhë kh¸ch hµng ®Ó kh¸ch hµng cã sù chuÈn bÞ tr­íc, tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ ®éng vµ kh«ng thanh to¸n ®óng thêi h¹n g©y khã kh¨n cho XÝ nghiÖp . Tãm l¹i ®Ó thu håi vèn ®óng thêi h¹n th× XÝ nghiÖp ph¶i kÕt hîp c¶ hai biÖn ph¸p ®ã lµ c¶ t×nh vµ lý. - Thø hai XÝ nghiÖp cã thÓ huy ®éng vèn tõ viÖc thanh lý c¸c ph­¬ng tiÖn m¸y mãc thiÕt bÞ. Trong sè c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cña XÝ nghiÖp hiÖn nay cã mét sè ®· hÕt khÊu hao viÖc thanh lý chóng sÏ t¹o cho XÝ nghiÖp mét nguån vèn nhÊt ®Þnh ®Ó ®Çu t­ thiÕt bÞ m¸y mãc míi. - Thø ba: Huy ®éng nguån vèn nhµn rçi tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn: MÆc dï thu nhËp b×nh qu©n cña XÝ nghiÖp ch­a cao nh­ng nÕu tiÕt kiÖm th× mçi th¸ng mçi ng­êi cã thª trÝch ra tõ 300.000 ¸ 700.000 ®Ó tiÕt kiÖm vµ nÕu nh­ XÝ nghiÖp biÕt c¸ch huy ®éng ®­îc nguån vèn nµy th× sÏ rÊt thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp. V× khi ®· cho XÝ nghiÖp vay th× hä sÏ cã tr¸ch nhiÖm h¬n víi XÝ nghiÖp tõ ®ã sÏ t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm gi¶m thiÓu ®­îc nh÷ng chi phÝ kh«ng ®¸ng cã. - Thø t­: Huy ®éng nguån vèn tõ ng©n hµng: ®©y lµ nguån vèn rÊt quan träng v× vËy XÝ nghiÖp ph¶i t¹o mèi quan hÖ tèt víi c¸c ng©n hµng. Tãm l¹i ®Ó huy ®éng vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× XÝ nghiÖp §iÖn Tö TruyÒn H×nh ph¶i thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p sau: + Gi¶i quyÕt tèt c«ng t¸c thu håi nî tõ kh¸ch hµng, tr¸nh ®Ó t×nh tr¹ng nî qu¸ h¹n. + Huy ®éng vèn tõ viÖc thanh lý c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ. + Huy ®éng nguån vèn nh·n rçi tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong XÝ nghiÖp + Vay tõ ng©n hµng 2.2. VÒ sö dông vèn Sö dông vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ sÏ lµm gi¶m nhu cÇu vÒ vèn ®Çu t­. ë XÝ nghiÖp §iÖn Tö TruyÒn H×nh theo ®¸nh gi¸ trong thêi gian qua viÖc hiÖu qu¶ sö dông vèn cã xu h­íng suy gi¶m, v× vËy yªu cÇu ph¶i chó träng ®Õn vÊn ®Ò nµy: + Tr­íc hÕt víi mét sè vèn kh«ng t¨ng cã thÓ t¨ng ®­îc doanh sè ho¹t ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng lîi nhuËn nh­ XÝ nghiÖp t¨ng ®­îc tèc ®é vèn lu©n chuyÓn, ta cã Tæng doanh thu - vèn l­u ®éng b×nh qu©n x hÖ sè lu©n chuyÓn Nh­ vËy trong ®iÒu kiÖn vèn kh«ng ®æi nÕu t¨ng ®­îc hÖ sè lu©n chuyÓn sÏ t¨ng ®­îc doanh thu. Ch¼ng h¹n n¨m 2001 nÕu hÖ sè lu©n chuyÓn lµ 3 th× doanh thu cña XÝ nghiÖp lµ 51 tû. + Víi mét sè vèn l­u ®éng Ýt h¬n nÕu t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn sÏ ®¹t doanh sè nh­ cò, thËm chÝ cßn cao h¬n nÕu n¨m 1999 sè vßng quay cña vèn l­u ®«ng lµ 2, 5 th× doanh thu lµ 33,75 tû. Ta thÊy c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tíi tèc ®é lu©n chuyÓn vèn ë XÝ nghiÖp §iÖn Tö TruyÒn H×nh +T×nh h×nh thu mua, cung cÊp, dù tr÷ nguyªn vËt liÖu, linh kiÖn... + T×nh h×nh thanh to¸n c«ng nî BiÖn ph¸p 3: §Çu t­ cho d©y chuyÒn c«ng nghÖ Qua ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp trong thêi gian qua (1999 - 2001) vµ t×m ra nguyªn nh©n, ta thÊy yªu cÇu n©ng cÊp d©y chuyÒn c«ng nghÖ lµ yªu cÇu bøc thiÕt cña XÝ nghiÖp vµ cÇn ph¶i ®¸p øng kÞp thêi. Khi ®Çu t­ n©ng cÊp d©y chuyÒn c«ng nghÖ ph¶i c¨n cø vµo: + Nhu cÇu thÞ tr­êng hiÖn t¹i vµ trong t­¬ng lai: §©y lµ yÕu tè hµng ®Çu v× s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp lµ s¶n phÈm §iÖn Tö do ®ã hao mßn v« h×nh rÊt nhanh v× vËy nã sÏ ¶nh h­ëng l©u dµi ®èi víi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp . + Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña XÝ nghiÖp: Vèn ®Çu t­ n©ng cÊp d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña XÝ nghiÖp lµ rÊt khan hiÕm vi vËy khi ®Çu t­ ph¶i chó ý ®Õn vÊn ®Ò chi phÝ nÕu kh«ng sÏ v­ît qu¸ kh¶ n¨ng cña XÝ nghiÖp vµ dù ¸n ®Çu t­ kh«ng cã tÝnh kh¶ thi + Phô tïng thay thÕ: Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng th× m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng tr¸nh khái hao mßn háng hãc cÇn söa ch÷a vµ cã phô tïng thay thÕ. + Kh¶ n¨ng thÝch øng víi ®iÒu kiÖn ViÖt Nam: KhÝ hËu nhiÖt ®íi Èm cña ViÖt Nam dÔ lµm ¨n mßn nhanh m¸y mãc thiÕt bÞ; m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶i phï hîp víi ng­êi ViÖt Nam vÝ dô vÒ chiÒu cao: + KÕ ho¹ch vµ chiÕn l­îc cña XÝ nghiÖp trong thêi gian tíi: §Ó ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ th× bé phËn ®Çu t­ ph¶i kÕt hîp víi c¸c phßng ban ®Ó biÕt râ vÒ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi gian tíi tr¸nh t×nh tr¹ng ®Çu t­ n©ng cÊp m¸ymãc thiÕt bÞ mµ chØ sö dông ®­îc mét phÇn c«ng suÊt cña m¸y + XÝ nghiÖp cÇn ph¶i n¾m b¾t th«ng tin vÒ gi¸ c¶ cña thÞ tr­êng ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng mua "hí". Mét vÊn ®Ò quan träng n÷a lµ XÝ nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c gi¸ trÞ cña c¸c bé phËn ph¶i n©ng cÊp, t×nh tr¹ng cña c¸c bé phËn ®ã... Nh­ vËy bé phËn ®Çu t­ ph¶i kÕt hîp víi c¸c XÝ nghiÖp cã kinh nghiÖm trong c«ng viÖc nµy ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t­ mét c¸ch tèt nhÊt. BiÖn ph¸p 4: VÒ thµnh lËp phßng Marketing Sù ®×nh trÖ trong ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ cña XÝ nghiÖp §iÖn Tö TruyÒn H×nh ngoµi mét sè nguyªn nh©n nh­ chÊt l­îng ch­a cao mÉu m· ch­a phong phó ®a d¹ng th× sù biÕn ®éng liªn tôc cña hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng ®· c¶n trë XÝ nghiÖp rÊt nhiÒu trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn cho XÝ nghiÖp gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc t¹o nguån hµng æn ®Þnh v× sù c¹nh tranh rÊt m¹nh cña XÝ nghiÖp liªn doanh víi n­¬c ngoµi, v× vËy s¶n phÈm tån kho vÉn nhiÒu. Kinh tÕ thÞ tr­êng ngµy cµng ph¸t triÓn th× ho¹t ®éng marketing gi÷ vai trß quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña XÝ nghiÖp . XÝ nghiÖp lu«n mong muèn t¨ng s¶n l­îng hµng ho¸ b¸n ra, t¨ng doanh thu nh­ng l¹i kh«ng cã biÖn ph¸p cô thÓ nµo. Hµng ho¸ b¸n ra chñ yÕu dùa vµo c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng. V× vËy trong nh÷ng n¨m qua s¶n l­îng hµng ho¸ t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ. §· ®Õn lóc XÝ nghiÖp cÇn cã mét h­íng míi trong viÖc t×m kiÕm kh¸ch hµng bªn ngoµi kh¸ch hµng quen thuéc, cã nh­ vËy XÝ nghiÖp míi t¨ng ®­îc nhanh, m¹nh s¶n l­îng hµng ho¸ b¸n ra. Thùc tÕ hiÖn nay XÝ nghiÖp ch­a cã mét phßng riªng biÖt nµo ®øng ra ®¶m tr¸ch vÒ c«ng t¸c marketing mµ t×m hiÓu thÞ tr­êng. Mét c©u hái rÊt khã tr¶ lêi lµ t¹i sao trong mét thêi gian dµi vµ cho ®Õn tËn thêi ®iÓm hiÖn nay XÝ nghiÖp, nhµ n­íc kh«ng cßn bao cÊp n÷a tøc XÝ nghiÖp ph¶i t×m ®Õn kh¸ch hµng vµ tù lo cho m×nh hµng ho¸ s¶n xuÊt trong khi hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp kh¸c th× kh«ng thÓ thiÕu. Ph¶i ch¨ng XÝ nghiÖp ch­a nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c marketing vµ t×m hiÓu nhu cÇu thÞ tr­êng t×nh tr¹ng xe n»m chê hµng kÐo dµi víi nhiÒu xe g©y cho XÝ nghiÖp nhiÒu khã kh¨n søc Ðp vÒ t¹o viÖc lµm cho lao ®éng, ho¹t ®éng vËn t¶i thua lç vµ nÕu cã lêi th× lîi nhuËn cÇm chøng nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn vµ rÊt thÊp. Yªu cÇu huy ®éng vèn ®Ó ®Çu t­ ®Æt ra rÊt cÊp thiÕt vµ cÇn nhanh chãng triÓn khai ®Ó ®­a ra khái giai ®o¹n tr× trÖ nh­ hiÖn nay. Tr­íc nh÷ng vÊn ®Ò nh­ vËy tÝnh cÊp thiÕt cña viÖc thµnh lËp bé phËn chuyªn vÒ c«ng t¸c marketing vµ nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ hÕt søc ®óng ®¾n vµ cÇn ®­îc sù quan t©m cña ban l·nh ®¹o XÝ nghiÖp trong viÖc chØ ®¹o vµ hç trî kinh phÝ ®Ó nhanh chãng thµnh lËp mét phßng marketing. Tuy nhiªn khã kh¨n ë ®©y lµ kh¸i niÖm vÒ marketing xem ra cßn kh¸ míi mÎ víi XÝ nghiÖp. ViÖc nghiªn cøu n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ hµng ho¸, ký kÕt hîp ®ång do phßng marketing ®¶m nhiÖm tõ tr­íc tíi nay ch­a cã ë XÝ nghiÖp. X¸c ®Þnh b­íc ®Çu thµnh lËp phßng Marketing vµ ®­a nã vµo ho¹t ®éng ë XÝ nghiÖp §iÖn Tö TruyÒn H×nh c¶ mét vÊn ®Ò nh­ng nã cã ý nghÜa quan träng víi XÝ nghiÖp vµ yªu cÇu nhanh chãng thµnh lËp. ViÖc thµnh lËp phßng Marketing b­íc ®Çu ph¶i thö nghiÖm tÝnh thiÕt thùc mµ nã mang l¹i, v× vËy theo t«i phßng chØ nªn cã 3 ng­êi, mét tr­ëng phßng lµm c«ng t¸c chØ ®¹o vµ tæng hîp kÕt qu¶ vµ hai nh©n viªn chuyªn vµo t×m hiÓu nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng, c¸c nhu cÇu hiÖn t¹i vµ trong t­¬ng lai. Tõ ®ã míi tiÕp cËn víi kh¸ch hµng vµ ký hîp ®ång kinh tÕ. Ngoµi ra phßng Marketing cã nhiÖm vô qu¶ng c¸o vÒ XÝ nghiÖp cho kh¸ch hµng hiÓu vµ gióp kh¸ch hµng cã ®ñ th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó t¹o dùng mèi lµm ¨n l©u dµi. C«ng viÖc ®Çu tiªn lµ tuyÓn nh©n viªn. Do lÇn ®Çu tiªn thµnh lËp nªn ®ßi hái ph¶i lµ nh÷ng ng­êi cã kinh nghiÖm tõ 2 - 3 n¨m trë lªn, kü n¨ng ­u tiªn lµ n¨ng ®éng, giao tiÕp tèt, cã thÓ lµm viÖc ®éc lËp vµ thµnh th¹o vÒ chuyªn m«n marketing. NhiÖm vô chñ yÕu cña nh©n viªn marketing nh­ sau: - §iÒu tra thÞ phÇn c¸c vïng x¸c ®Þnh, c¸c vïng c¬ b¶n vµ vïng triÓn väng, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ ®­a ra gi¶i ph¸p - T×m ®­îc kh¸ch hµng cã nhu cÇu ®Ó ký hîp ®ång kinh tÕ s¶n l­îng tiªu thô cho XÝ nghiÖp - ThiÕt kÕ hÖ thèng thu nhËp th«ng tin ph¶n håi tõ kh¸ch hµng ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh thÝch hîp - Ph¶i lµm cho kh¸ch hµng n¾m ®­îc nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ XÝ nghiÖp t¹o dùng niÒm tin víi kh¸ch hµng ®Ó gi÷ mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi. - §iÒu tra th­êng xuyªn, theo dâi ®éng th¸i vµ thùc tr¹ng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó cã nh÷ng ®èi s¸ch hîp lý. - Ngoµi c«ng viÖc vÒ tiªu thô gia th× phßng Marketing cßn cã nhiÖm vô nghiªn cøu vµ dù b¸o nhu cÇu vÒ hµng ho¸ ®Ó cã l­îng dù tr÷ tèi ­u tr¸nh t×nh tr¹ng tån ®äng hµng ho¸ dÉn ®Õn ø ®äng vèn. MÆt kh¸c ®Ó khuyÕn khÝch phßng Marketing trong viÖc t×m kiÕm kh¸ch hµng th× XÝ nghiÖp cÇn ph¶i cã mét chÝnh s¸ch hîp lý. Theo t«i ngoµi tiÒn l­¬ng lµm viÖc theo thêi gian ra XÝ nghiÖp cÇn trÝch th­ëng phÇn tr¨m doanh thu cña hîp ®ång mµ phßng marketing ký kÕt ®­îc. Víi c¬ chÕ ®·i ngé nµy ch¾c ch¾c s¶n l­îng tiªu thô cña XÝ nghiÖp nhÊt ®Þnh t¨ng nhanh. Ch­a hÕt, ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé phËn Marketing vµ cã nh÷ng ®iÒu chØnh kÞp thêi XÝ nghiÖp ph¶i x©y dùng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ nh­ sau: * Tèc ®é t¨ng s¶n l­îng hµng ho¸ b¸n ra * Tèc ®é t¨ng doanh thu * Tèc ®é t¨ng lîi nhuËn C¸c chØ tiªu nµy ph¶i so s¸nh víi nh÷ng n¨m tr­íc ®Ó thÊy râ kÕt qu¶ mµ phßng marketing ®¹t ®­îc. Tãm l¹i: Môc ®Ých cuèi cïng cña viÖc thµnh lËp Marketing lµ t¨ng s¶n l­îng kh«ng ngõng dù b¸o chÝnh x¸c nhu cÇu thÞ tr­êng vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho XÝ nghiÖp . BiÖn ph¸p 5: Thµnh lËp phßng chÊt l­îng D. Nh÷ng kiÕn nghÞ víi nhµ n­íc 1. Trong lóc chuÈn bÞ x©y dùng luËt c¹nh tranh ®Ò nghÞ chÝnh phñ sím ban hµnh nh÷ng quy ®Þnh vÒ khuyÕn khÝch c¹nh tranh vµ kiÓm so¸t ®éc quyÒn ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ b»ng c¸ch gi¶m thuÕ ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho hä ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã quy m« lín khuyÕn khÝch hä t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng b»ng c¸ch sÏ gi¶m møc thuÕ xuÊt khÈu ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã sè lao ®éng tõ 50 ¸ 99 ng­êi, kh«ng ®¸nh thuÕ xuÊt khÈu víi nh÷ng doanh nghiÖp cã sè lao ®éng lín h¬n 100 ng­êi 2.Söa ®æi mét sè luËt, cã liªn quan ®Õn viÖc cung cÊp c¸c s¶n phÈm cña ngµnh Ph¸t thanh - TruyÒn H×nh nghÞ ®Þnh ®· béc lé nh÷ng h¹n chÕ vµ bÊt cËp so víi thùc tÕ. 3. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp vay vèn ®Ó ph¸t triÓn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh b»ng c¸ch cã thÓ dïng uy tÝn cña doanh nghiÖp ®Ó cho vay. KÕt luËn Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng th× hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cã ý nghÜa cùc kú quan träng ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. Nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. V× vËy nã b¾t buéc mäi doanh nghiÖp ph¶i huy ®éng tèi ®a vµ sö dông mäi nguån lùc hiÖn cã mét c¸ch tèi ­u nhÊt ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ vµ lîi nhuËn lµ yÕu tè hµng ®Çu ®Ó ®¸nh gi¸. Xem xÐt mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ hay kh«ng. MÆc dï XÝ nghiÖp §iÖn Tö TruyÒn H×nh víi ­u thÕ ho¹t ®éng l©u n¨m: uy tÝn c¸c mèi quan hÖ kh¸ch hµng quen thuéc, cã thÓ nãi r»ng trong nh÷ng n¨m qua XÝ nghiÖp §iÖn tö TruyÒn H×nh ho¹t ®éng ch­a thùc sù cã hiÖu qu¶, cô thÓ biÓu hiÖn qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng lµ lîi nhuËn thu ®­îc ch­a cao. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp t«i ®· cã dÞp nghiªn cøu, ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp thêi gian qua, t×m ra ®­îc nguyªn nh©n thÊy râ ®­îc tÇm quan träng cña hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®èi víi XÝ nghiÖp vµ t«i m¹nh d¹n ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p thùc hiÖn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp trong thêi gian tíi. Dùa trªn lý luËn cña hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ qua ph©n tÝch thùc tr¹ng cña XÝ nghiÖp c¸c gi¶i ph¸p tËp trung vµo nh©n lùc DNNN ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò tuyÓn mé, tËn dông sè thêi gian nhµn rçi, bè trÝ, s¾p xÕp l¹i lao ®éng, khuyÕn khÝch vËt chÊt, tinh thÇn vµ kû luËt ng­êi lao ®éng. Gi¶i ph¸p huy ®éng víi chi phÝ thÊp nhÊt vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt. Gi¶i ph¸p ®Çu t­ n©ng cÊp d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®Ó cñng cè vµ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp . Gi¶i ph¸p thµnh lËp phßng Marketing nh»m t¹o vµ t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô cho XÝ nghiÖp trong thêi gian t¬Ý. Bªn c¹nh nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc gi¶i quyÕt, bµi viÕt cßn ch­a ®Ò cËp ®Õn hoÆc ®Ò cËp ch­a ®Çy ®ñ c¸c vÊn ®Ò sau: T×m hiÓu chi phÝ lîi nhuËn vµ thÞ phÇn cña c¸c ®èi thñ c¬ b¶n, c¸c ®èi thñ tiÒm n¨ng ®ång thêi t×m hiÓu nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó thu hót vµ gi÷ kh¸ch hµng vµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. Ch­a x©y dùng ®­îc ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn ®ång bé gåm hai phÇn chñ yÕu lµ tuyÓn mé, khuyÕn khÝch tinh thÇn lµm viÖc, chØ dõng l¹i ë ph­¬ng h­íng mµ ch­a cô thÓ sè l­îng ®µo t¹o l¹i, tuyÓn mé hµng n¨m c¸c b­íc ®i trong khÝch lÖ tinh thÇn lµm viÖc vµ ®µo t¹o ®éi ngò kÕ vÞ. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Kinh tÕ vµ tæ chøc s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp PGS. TS. NguyÔn H÷u Huy (chñ biªn) NXB Gi¸o dôc- 1998 2. Kinh tÕ vµ qu¶n lý c«ng nghiÖp GS. TS. NguyÔn §×nh Phan (chñ biªn) NXB Gi¸o dôc1998 3. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ doanh nghiÖp PGS. TS. Lª V¨n T©m (chñ biªn) NXB Gi¸o dôc 1998 4. Vèn vµ gi¶i ph¸p vÒ vèn trong qu¶n lý vÜ m« vµ vi m« Khoa kÕ to¸n - Hµ Néi 1997 5. Gi¸o tr×nh ph©n tÝch kinh doanh - Tr­êng §HKTQD - Hµ Néi TS. Phan ThÞ G¸i (chñ biªn) 6. Tµi liÖu cña VINASTAS Sè 57 - Th¸ng 6 - 1998 Sè 87 - Th¸ng 6, 7 - 2001

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng tình hình sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt động của xí nghiệp Điện Tử Truyền Hình.DOC
Luận văn liên quan