Công chức bảo hiểm xã hội đề thi và tài liệu ôn thi

- Đề thi công chức BHXH của các tỉnh, thành phố năm đã qua; - Tài liệu ôn thi công chức BHXH (Ôn kỹ, trong tài liệu đỗ >90%). Chúc các bạn thành công. Thân ái.

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 4987 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công chức bảo hiểm xã hội đề thi và tài liệu ôn thi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAØI THÖÙ 4 CAÙN BOÄ COÂNG CHÖÙC VIEÄT NAM THEO PHAÙP LUAÄT HIEÄN HAØNH I. KHAÙI NIEÄM COÂNG VUÏ, ÑAËC ÑIEÅM VAØ NHÖÕNG NGUYEÂN TAÉC CUÛA HOAÏT ÑOÄNG COÂNG VUÏ 1. Khaùi nieäm cuûa HÑCV: HÑCV laø moät daïng hoaït ñoäng cuûa NN do caùc CC, VC thöïc hieän theo nhöõng nguyeân taéc chung, mang tính toå chöùc chaët cheõ nhaèm thöïc hieän nhieäm vuï vaø chöùc naêng nhaát ñònh do NN ñaët ra. 2. Ñaëc ñieåm cuûa HÑCV nhaø nöôùc: a) Mang tính saùng taïo cao b) Gaén vôùi quyeàn löïc NN; c) Do caùc CC, VC NN thöïc hieän; d) Gaén lieàn vôùi chöùc vuï, quyeàn haïn nhaát ñònh cuûa CC, VC NN. 3. Caùc nguyeân taéc HÑCV: a) Phuïc vuï lôïi ích cuûa ND LÑ; b) Caùc CC, VC NN phaûi baùo caùo vaø chòu söï giaùm saùt cuûa ND vaø cô quan quyeàn löïc khaùc. c) Thay theá vaø baõi mieãn CC, VC, khoâng ñuû naêng löïc quaûn lyù, vi phaïm phaùp luaät. d) Coâng daân bình ñaúng tröôùc HÑCV. ñ) CC, VC NN khoâng coù ñaëc quyeàn, ñaëc lôïi so vôùi NLÑ khaùc. II. KHAÙI NIEÄM VAØ PHAÂN LOAÏI COÂNG CHÖÙC A. Khaùi Nieäm Coâng Chöùc: CB, CC theo phaùp leänh coâng chöùc laø coâng daân VN trong bieân cheá bao goàm: 1. Nhöõng ngöôøi do baàu cöû ñeå ñaûm baûo nhieäm vuï theo nhieäm kyø trong cô quan NN, toå chöùc chính trò, toå chöùc CT - XH ôû trung öông , caáp tænh , caáp huyeän; 2. Nhöõng ngöôøi ñöôïc tuyeån duïng, boå nhieäm hoaëc giao nhieäm vuï thöôøng xuyeân laøm trong toå chöùc chính trò , toå chöùc CT - XH ôû trung öông; caáp tænh, caáp huyeän; 3. Nhöõng ngöôøi ñöôïc tuyeån duïng, boå nhieäm vaøo ngaïch coâng chöùc hoaëc giao giöõ moät coâng vuï thöôøng xuyeân trong caùc cô quan NN ôû trung öông, caáp tænh, caáp huyeän; 4. Nhöõng ngöôøi ñöôïc tuyeån duïng, boå nhieäm vaøo ngaïch vieân chöùc hoaëc giao giöõ moät nhieäm vuï thöôøng xuyeân trong ñôn vò söï nghòeâp cuûa NN, toå chöùc chính trò, toå chöùc CT – XH . Thaåm phaùn toøa aùn ND, vieän kieåm saùt ND 6. Nhöõng ngöôøi ñöôïc tuyeån duïng, boå nhieäm hoaëc ñöôïc giao nhieäm vuï thöôøng xuyeân laøm vieäc trong caùc cô quan, ñôn vò quaân ñoäi ND, khoâng phaûi laø só quan, quaân nhaân chuyeân nghieäp, coâng nhaân quoác phoøng; laøm vieäc trong caùc cô quan thuoäc CAND maø khoâng phaûi laø só quan , haï só quan chuyeân nghieäp; 7. Nhöõng ngöôøi do baàu cöû ñeå ñaûm nhieäm chöùc vuï theo nhieäm vuï, thöôøng tröïc HÑND, UBND; Bí thö, Phoù bí thö ñaûng uûy; ngöôøi ñöùng ñaàu toå chöùc CT–XH, xa,õ phöôøng, thò traán; 8. Nhöõng ngöôøi ñöôïc tuyeån duïng, giao giöõ moät chöùc danh chuyeân moân nghieäp vuï thuoäc UBND caùc caáp xaõ . B. Phaân loaïi coâng chöùc: 1. Phaân loaïi theo loaïi hình ñaøo taïo: a) CC loaïi A laø ngöôøi boå nhieäm vaøo ngaïch yeâu caàu trình ñoä ñaïi hoïc vaø sau ñaïi hoïc; b) CC loaïi B laø ngöôøi ñöôïc boå nhieäm vaøo ngaïch yeâu caàu ñaøo taïo chuyeân moân giaùo duïc ngheà nghieäp; c) CC loaïi C laø ngöôøi ñöôïc boå nhieäm vaøo ngaïch yeâu caàu chuyeân moân döôùi giaùo duïc ngheà nghieäp; 2. Phaân loaïi theo ngaïch coâng chöùc: a) CC ngaïch chuyeân vieân cao caáp vaø töông ñöông trôû leân; b) CC ngaïch chuyeân vieân chính vaø töông ñöông ; c) CC ngaïch chuyeân vieân vaø töông ñöông; d) CC ngaïch caùn söï vaø töông ñöông; ñ) CC ngaïch nhaân vieân vaø töông ñöông; Ngaïch CC laø chöùc danh phaân coâng theo ngaønh, theå hieän caáp ñoä veà chuyeân moân nghieäp vuï; Baäc laø khaùi nieäm chæ thang giaù trò trong moãi ngaïch coâng chöùc, öùng vôùi moãi baät coù moät heä soá tieàn löông (coù nhieàu baät trong ngaïch) 3. Phaân loaïi theo vò trí coâng taùc: a) Coâng chöùc laõnh ñaïo, chæ huy. b)Coâng chöùc chuyeân moân nghieäp vuï. C. Tuyeån duïng, söû duïng coâng chöùc: 1. Ñieàu kieän tuyeån duïng: a) Ñoái vôùi cô quan tuyeån duïng: Phaûi caên cöù vaøo nhu caàu coâng vieäc, vò trí coâng taùc cuûa chöùc danh CB, CC vaø chæ tieâu bieân cheá ñöôïc giao; b) Ñoái vôùi ngöôøi muoán tuyeån duïng: Ngöôøi muoán tuyeån duïng coù moät trong caùc ñieàu kieän sau: - Laø coâng daân VN, coù ñòa chæ thöôøng truù taïi VN; - Tuoåi ñôøi döï tuyeån laø töø 18 tuoåi ñeán 40 tuoåi; tröôøng hôïp ngöôøi döï tuyeån laø só quan, quaân nhaân chuyeân nghieäp, vieân chöùc nhaø nöôùc trong caùc ñôn vò söï nghieäp vaø doanh nghieäp nhaø nöôùc thì tuoåi döï tuyeån cao hôn nhöng khoâng quaù 45 tuoåi; - Coù ñôn töï nguyeän lyù lòch roõ raøng, coù vaên baèng, chöùng chæ phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa ngaïch döï tuyeån; - Ñuû söùc khoûe ñeå nhaän nhieäm vuï coâng vuï; - Khoâng coù thôøi gian truy cöùu traùch nhieäm hình söï, chaáp haønh aùn phaït tuø, caûi taïo khoâng giam giöõ, quaûn cheá ñang bò aùp duïng bieän phaùp giaùo duïc taïi xaõ phöôøng thò traán hoaëc ñöa vaøo cô sôû chöõa beänh, cô sôû giaùo duïc. (Ngöôøi DT thieåu soá, ngöôøi tình nguyeän phuïc vuï ôû vuøng cao, vuøng saâu, vuøng xa, haûi ñaûo, thöông binh, con lieät só, anh huøng LLVT; anh huøngLÑ; ngöôøi coù hoïc vò tieán só, thaïc só ñuùng chuyeân ngaønh ñaøo taïo phuø hôïp vôùi nhu caàu tuyeån duïng; toát nghieäp loaïi gioûi vaø xuaát saéc ôû caùc baäc ñaøo taïo chuyeân moân phuø hôïp vôùi nhu caàu tuyeån duïng; ngöôøi ñaõ hoaøn thaønh nghóa vuï quaân söï, ñoäi thanh nieân xung phong; ñoäi vieân ñoäi tri thöùc treû tình nguyeän phuïc vuï noâng thoân, mieàn nuùi töø 2 naêm trôû leân ñaõ hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc öu tieân trong tuyeån duïng) 2. Tuyeån duïng, nhaän vieäc: a) Ñieåm thi moåi moân töø 50 ñieåm trôû leân theo thang ñieåm 100 ngöôøi truùng tuyeån laø ngöôøi ñöôïc tính töø toång soá ñieåm cao nhaát cho ñeán heát chæ tieâu bieân cheá. b)Trong thôøi haïn chaäm nhaát 30 ngaøy sau khi coâng boá keát quaû thi, cô quan coù thaåm quyeàn ra quyeát ñònh tuyeån duïng vaø xeáp löông theo ñuùng quy ñònh veà tieâu chuaån, ngaïch baät cuûa coâng chöùc. c) Trong thôøi haïn 30 ngaøy keå töø ngaøy coù quyeát ñònh tuyeån duïng, ngöôøi ñöôïc tuyeån duïng phaûi ñeán cô quan nhaän vieäc , tröø tröôøng hôïp tuyeån duïng coù quy ñònh khaùc. Tröôøng hôïp ngöôøi ñöôïc tuyeån duïng coù nhöõng lyù do chính ñaùng maø khoâng theå nhaän vieäc ñuùng thôøi haïn thì phaûi coù ñôn ñeà nghò gia haïn thôøi gian nhaän vieäc vaø phaûi ñöôïc cô quan tuyeån duïng ñoàng yù . Tröôøng hôïp coù quyeát ñònh tuyeån duïng, ñeán nhaän vieäc chaäm quaù thôøi haïn noùi treân vaø khoâng coù lyù do chính ñaùng thì cô quan tuyeån duïng coù thaåm quyeàn tuyeån duïng CC ra quyeát ñònh huûy boû quyeát ñònh tuyeån duïng. 3. Coâng chöùc döï bò: Nhöõng ngöôøi ñöôïc tuyeån duïng vaøo ngaïch CC NN phaûi thöïc hieän cheá ñoä CCDB Thôøi gian thöïc hieän cheá ñoä CCDB laø 24 thaùng ñoái vôùi taát caû caùc ngaïch CC Khi ñuû 24 thaùng thöïc hieän cheá ñoä CCDB, CCDB phaûi laøm baûn baùo caùo keát quaû thöïc hieän nhieäm vuï trong thôøi gian döï bò, ngöôøi ñöôïc phaân coâng höôùng daãn CCDB laøm baûn nhaän xeùt, ñaùnh giaù ñoái vôùi CCDB göûi ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan söû duïng CCDB Ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan söû duïng CCDB nhaän xeùt, ñaùnh giaù vieäc hoaøn thaønh nhieäm vuï cuûa CCDB göûi cô quan coù thaåm quyeàn quaûn lyù CC xem xeùt, quyeát ñònh boå nhieäm hoaëïc khoâng boå nhieäm vaøo ngaïch CC CCDB khoâng ñöôïc boå nhieäm vaøo ngaïch CC thì cô quan ñaõ ra quyeát ñònh tuyeån duïng huûy boû quyeát ñònh tuyeån duïng vaø ñöôïc trôï caáp moãi naêm laøm vieäc 1 thaùng löông vaø phuï caáp (neáu coù) cuøng tieàn taøu, xe veà nôi cö truù. 4. Taäp söï: Ngöôøi ñöôïc tuyeån duïng phaûi qua thôøi gian taäp söï. Thôøi gian taäp söï ñoái vôùi CC döï bò ñöôïc tính trong thôøi gian thöïc hieän cheá ñoä CC döï bò. Thôøi gian taäp söï ñoái vôùi caùc ngaïch CC ñöôïc qui ñònh nhö sau: a)12 thaùng ñoái vôùi ngaïch chuyeân vieân vaø töông ñöông; b) 06 thaùng ñoái vôùi ngaïch caùn söï vaø töông ñöông; c) 03 thaùng ñoái vôùi ngaïch nhaân vieân vaø töông ñöông; Trong thôøi gian taäp söï, ngöôøi ñöôïc taäp söï höôûng 85% baäc löông heä soá khôûi ñieåm baäc 1 cuûa ngaïch tuyeån duïng. Tröôøng hôïp ngöôøi taäp söï coù hoïc vò thaïc só phuø hôïp vôùi yeâu caàu tuyeån duïng thì ñöôïc höôûng 85% löông baäc 2 cuûa ngaïch ñang tuyeån duïng; ngöôøi taäp söï coù hoïc vò tieán só phuø hôïp vôùi yeâu caàu tuyeån duïng thì ñöôïc höôûng 85% löông baäc 3 cuûa ngaïch ñang tuyeån duïng Ñoái vôùi ngöôøi ñöôïc tuyeån duïng laøm ôû vuøng cao,vuøng saâu, vuøng xa, vuøng bieân giôùi, haûi ñaûo hoaëc caùc ngaønh ngheà ñoäc haïi nguy hieåm, ngöôøi ñaõ hoaøn thaønh nghóa vuï quaân söï, ñoäi vieân thanh nieân xung phong, ñoäi vieân ñoäi trí thöùc treû tình nguyeän phuïc vuï noâng thoân, mieàn nuùi töø 2 naêm trôû leân ñaõ hoaøn thaønh nhieäm vuï trong thôøi gian taäp söï, thì ñöôïc höôûng 100% heä soá löông khoûi ñieåm cuûa ngaïch ñöôïc tuyeån duïng. Khi CCDB coù ñuû thôøi gian laøm vieäc baèng thôøi gian taäp söï öùng vôùi ngaïch ñang tuyeån duïng (3, 6, 12 thaùng) thì cô quan söû duïng CC baùo caùo baèng vaên baûn leân cô quan coù thaåm quyeàn quaûn lyù CC ñeå ra quyeát ñònh xeáp löông theo qui ñònh cho CCDB vaø töø thôøi ñieåm naøy ñöôïc tính vaøo thôøi ñieåm ñeå xeùt naâng löông theo thaâm nieân (Thôøi gia taäp söï khoâng tính vaøo thôøi gian xeùt naâng löông theo thaâm nieân) 4. Naâng ngaïch, chuyeån ngaïch: a) Naâng ngaïch: Vieäc naâng ngaïch CC thoâng qua caùc kyø thi naâng ngaïch. Cô quan xeùc thi naâng ngaïch phaûi thoâng qua kyø thi naâng ngaïch, cô quan xeùt naâng ngaïch cho CC phaûi caên cöù vaøo nhu caàu, vò trí coâng taùc cuûa cô quan; CC tham gia thi naâng ngaïch phaûi coù ñaày ñuû vaên baèng, chöùng chæ ñaøo taïo, boài döôõng theo quy ñònh ôû ngaïch döï thi vaø ñöôïc hoäi ñoàng sô tuyeån choïn (hoäi ñoàng sô tuyeån ñöôïc thaønh laäp ôû caùc cô quan trung öông, tænh thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông) b) Chuyeån ngaïch: CC chuyeån töø ngaïch chuyeân moân naøy sang ngaïch chuyeân moân khaùc hoaëc vieân chöùc ñang laøm vieäc trong caùc doanh nhieäp nhaø nöôùc ñöôïc tuyeån duïng vaø xeáp vaøo ngaïch CC hoaëc tröïc tieáp ñöôïc nhaän vaøo cô quan haønh chính söï nghieäp. Thì phaûi ñaùp öùng ñuû tieâu chuyeån chuyeân moân, nghieäp vuï cuûa ngaønh ngaïch chuyeån ñeán, vaø trong chæ tieâu bieân cheá ñöôïc phaân boå cuûa cô quan; cô quan söõ duïng coâng chöùc, khi tieáp nhaän coâng chöùc phaûi thaønh laäp hoäi ñoàng ñeå kieåm tra, saùt haïch trình ñoä, naêng löïc cuûa CC. 5. Ñieàu ñoäng, bieät phaùi: a) Tuøy theo yeâu caàu nhieäm vuï, coâng vuï, cô quan coù thaåm quyeàn coù quyeàn ñieàu ñoäng CC ñeán laøm vieäc, taïi caùc cô quan trung öông hoaëc ñòa phöông. b) Cô quan quaûn lyù vaø söû duïng CC phaûi caên cöù vaøo vò trí coâng taùc ñöôïc phaân coâng vaø tieâu chuaån nghieäp vuï CC ñeå xeáp ngaïch CC vaø heä soá löông töông ñöông vôùi ngaïch cuõ. c) CC thöïc hieän nghóa vuï quaân söï thì sau khi hoaøn thaønh nghóa vuï cô quan, toå chöùc cuõ boá trí coâng taùc, thôøi gian thöïc hieän nghóa vuï quaân söï ñöôïc xeùt naâng baäc löông theo quy ñònh cuûa phaùp luaät hieän haønh. d) CC ñöôïc cöû bieät phaùi ñeán laøm vieäc coù thôøi haïn ôû moät cô quan, toå chöùc ñôn vò khaùc (thôøi haïn khoâng quaù 3 naêm) thì trong thôøi gian cöû bieät phaùi vaãn giöõa nguyeân ngaïch cuõ.( phuï caáp chöùc vuï (neáu coù) vaø moät soá cheá ñoä khaùc theo khaû naêng ngaân saùch, cuûa cô quan hoaëc ñòa phöông nôi coâng chöùc ñöôïc cöû bieät phaùi). III. QUAÛN LYÙ COÂNG CHÖÙC: Vaán ñeà coâng chöùc ñöôïc phaân loaïi: 1. Boä noäi vuï: Laø cô quan giuùp Chính phuû quaûn lyù veà CC trong vieäc xaây döïng caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät, tieàn löông, quaûn lyù veà soá löôïng, boå nhieäm, xeáp löông, naâng löông ñoái vôùi vieân chöùc cao caáp (chuyeân vieân cao caáp vaø caùc ngaïch töông ñöông); xaây döïng caùc chöùc danh vaø tieâu chuaån nghieäp vuï caù ngaïch CC theo ñeà nghò cuûa caùc boä, cô quan ngang boä, cô quan thuoäc Chính phuû; chuû trình vaø toå chöùc thi naâng ngaïch töø chuyeân vieân chính, leân chuyeân vieân cao caáp vaø caùc ngaïch töông ñöông khaùc; thanh tra kieåm saùt CC… 2. Caùc Boä, caùc cô quan thuoäc Chính phuû: Quaûn lyù soá löôïng, boå nhieäm, xeáp löông vaø naâng baät löông ñoái vôùi CC töø chuyeân vieân chính vaø töông ñöông trôû xuoáng; toå chöùc thi tuyeån, ñaøo taïo; boài döôõng CC, thi naâng ngaïch töø nhaân vieân leân caùn söï, töø caùn söï leân chuyeân vieân, töø chuyeân vieân leân chuyeân vieân chính vaø caùc ngaïch töông ñöông khaùc … 3. UBND tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông: Quaûn lyù CC töø ngaïch chuyeân vieân chính vaø töông ñöông trôû xuoáng; toå chöùc thi naâng ngaïch töø nhaân vieân leân caùn söï, töø caùn söï leân chuyeân vieân, töø chuyeân vieân leân chuyeân vieân chính vaø caùc ngaïch töông ñöông khaùc theo quy cheá khung vaø noäi dung thi cuûa caùc Boä, ngaønh quaûn lyù coâng chöùc chuyeân moân IV. THOÂI VIEÄC, KHEN THÖÔÛNG VAØ KYÛ LUAÄT ÑOÁI VÔÙI COÂNG CHÖÙC: 1. Thoâi vieäc: a) Do xaép xeáp toå chöùc, giaûm bieân cheá cuûa cô quan coù thaåm quyeàn; b) Töï nguyeän xin thoâi vieäc ñöôïc cô quan, toå chöùc coù thaåm quyeàn ñoàng yù. c) Khi thoâi vieäc, cô quan, toå chöùc coù thaåm quyeàn quaûn lyù CC phaûi thöïc hieän caùc cheá ñoä veà trôï caáp cheá ñoä BHXH, thôøi gian laøm vieäc, kinh phí chi traû cheá ñoä thoâi vieäc theo phaùp luaät hieän haønh d) CC bò kyû luaät baèng hình thöùc buoäc thoâi vieäc thì khoâng ñöôïc ñöôïc höôûng cheá ñoä thoâi vieäc vaø caùc quyeàn lôïi khaùc. ñ) CC töï yù boû vieäc thì ngoaøi vieäc xöû lyù baèng hình thöùc buoäc thoâi vieäc seõ khoâng ñöôïc ñöôïc höôûng cheá ñoä thoâi vieäc vaø caùc quyeàn lôïi khaùc maø coøn phaûi boài thöôøng thieät haïi cho cô quan toå chöùc quaûn lyù CC caùc chi phí ñaøo taïo, boài döôõng (neáu coù) theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 2. Khen thöôûng: Coù 2 hình thöùc khen thöôûng a) Khen thöôûng veà maët tinh thaàn: (Giaáy khen, baèng khen, danh hieäu vinh döï NN, huy chöông, huaân chöông) b) Khen thöôûng veà maët vaät chaát: (tieàn hoaëc hieän vaät) Ngoaøi ra, neáu CC thöïc hieän coâng vuï ñaït thaønh tích xuaát saéc seõ ñöôïc xet naâng ngaïch, naâng baäc tröôùc thôøi haïn theo qui ñònh cuûa Chính phuû 3. Kyû luaät coâng chöùc: Cô sôû cuûa traùch nhieäm kyû luaät laø vi phaïm kyû luaät. Coù 6 hình thöùc kyû luaät: a) Khieån traùch: aùp duïng ñoái vôùi CC coù haønh vi vi phaïm laàn ñaàu nhöng ôû möùc ñoä nheï b) Caûnh caùo: aùp duïng ñoái vôùi CC ñaõ bò khieån traùch maø taùi phaïm hoaëc vi phaïm ôû möùc ñoä nheï nhöng khuyeát ñieåm coù tính chaát thöôøng xuyeân hoaëc tuy môùi vi phaïm laàn ñaàu nhöng tính chaát töông ñoái nghieâm troïng c) Haï baäc löông: aùp duïng ñoái vôùi CC coù haønh vi vi phaïm nghieâm troïng trong thöïc hieän nhieäm vuï, coâng vuï d) Haï ngaïch: aùp duïng ñoái vôùi CC coù haønh vi vi phaïm nghieâm troïng, xeùt thaáy khoâng ñuû phaåm chaát ñaïo ñöùc vaø tieâu chuaån nghieäp vuï chuyeân moân cuûa ngaïch ñang ñaûm nhieäm e) Caùch chöùc: aùp duïng ñoái vôùi CC coù haønh vi vi phaïm nghieâm troïng, xeùt thaáy khoâng theå tieáp tuïc ñaûm nhieäm ñöôïc chöùc vuï ñöôïc giao f) Buoäc thoâi vieäc: aùp duïng ñoái vôùi CC phaïm toäi bò Toøa aùn phaït tuø maø khoâng ñöôïc höôûng aùn treo 3. Traùch nhieäm vaät chaát: a) Vieäc xem xeùt, quyeát ñònh boài thöôøng thieät haïi phaûi caên cöù vaøo loãi, tính chaát haønh vi gaây thieät haïi, möùc ñoä thieät haïi taøi saûn thöïc teá vaø caàn xeùt ñeán thöïc traïng hoaøn caûnh gia ñình b) Tröôøng hôïp gaây thieät döôùi 5 trieäu ñoàng, veà nguyeân taéc phaûi boài thöôøng toaøn boä thieät haïi baèng caùch tröø daàn vaøo löông; neáu do voâ yù thì phaûi boài thöôøng nhieàu nhaát 3 thaùng löông haøng thaùng vaø khoâng quaù 10% vaø khoâng vöôït quaù 30% toång thu nhaäp tieàn löông vaø phuï caáp (neáu coù)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docBAI 4 CAN BO CONG CHUC VN THEO PHAP LUAT HIEN HANH.doc
 • docBAI 1 NHA NUOC TRONG HE THONG XHCN.doc
 • docBAI 2 BO MAY NN VA HE THONG CAC CO QUAN TRONG BO MAY NN.doc
 • docBAI 3 - QLNN VA VAN DE DOI MOI QLNN GIAI DOAN HIEN NAY.doc
 • docBAI 5 VAN BAN QUAN LY NHA NUOC.doc
 • docBAI 6 QUY CHE DAN CHU CO QUAN.doc
 • docBAI 7 HE THONG TO CHUC - BO MAY BHXH VN.doc
 • docBAI 8 HE THONG TO CHUC BO MAY BHXH TINH.doc
 • pptbai giang VBQLNN lop BHXH.PPT
 • docMENU QLNN 1+ 2 +3.doc
 • docMenu qlnn 4.doc
 • docMENU QLNN 5.doc
 • docMENU QLNN 6.doc
 • docmenu QLNN 7.doc
 • docQD4857.doc
 • docQD4969.doc
 • doc01 - DE THI THAI BINH 2007.doc
 • doc02 - DE THI TP CAN THO 2007.doc
 • doc03 - DE THI YEN BAI 2007.doc
 • doc04 - DE THI HA NOI 2007.doc
 • doc05 - DE THI LANG SON 2007.doc
 • doc07 - DE THI TRAC NGHIEM THAM KHAO 2007.doc
 • doc08 - DE THI THAM KHAO TRAC NGHIEM 2007.doc
 • docDE THI QUANG NINH 2007.doc
Luận văn liên quan