Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Xuân Lao – Huyện Mường Ảng – tỉnh Điên Biên

1. Lý do chọn đề tài: Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, có vai trò quyết định trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, là lực lượng sáng tạo xây dựng xã hội tương lai. Chính vì vậy Lênin đã khẳng định: “ Ai nắm được thanh niên trong tay là người đó làm chủ thế giới và theo một nghĩa nào đó có thể nói rằng xây dựng xã hội Cộng sản chủ nghĩa chính là thanh niên”. Đó không phải là quan điểm mà là kim chỉ nam cho công tác “Tập hợp đoàn kết thanh niên hiên nay”. Đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ chiến lược quan trong của cách mạng Việt Nam, Bác Hồ đã từng nói “ Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần là lực lượng thanh niên”. Chính vì vầy trong quá trình phát triển lãnh đạo cách mạng, Đảng cộng sản Việt Nam và Bác Hồ luôn coi trọng công tác thanh niên nói chung, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên nói riêng là vấn đề thuộc về chiến lược cách mạng, coi thanh niên là “ Rường cột của nước nhà”. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, là đội quân xung kích cách mạng, là trường học XHCN của thanh niên Việt Nam. Nghị quyết hội nghị lần thứ IV của BCH TW Đảng (khóa VII ) đã nêu: “sự nghiệp đổi mới co thành công hay không, đất nước có bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng vào thế hệ trẻ. Công tác thanh niên là vấn đề dân tộc, là một trong nhưng nhân tố quyết định sự thành bãi của cách mạng”. Trong bài diễn văn của kỷ niện 70 năm thành lập Đảng cộng sản Việt nam, đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu một lần nữa nhấn mạnh: “ Tập trung hơn nữa cho sự nghiệp trồng người, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời nay, đời sau là đòi hỏi cáp bách để phát huy nguồn lực trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt nam, đặc biệt là thế hệ trẻ’’. Nhận định về công tác này Bác Hồ đã nói: “ Đoàn kết là sức mạnh then chốt của thành công”. Điều đó khẳng định công tác đoàn kết tập hợp đoàn kết thanh niên là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội, đặc biệt là nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tỷ lệ tập hợp mọi tầng lớp thanh niên vào hoạt động của Đoàn là thước đo mức độ ảnh hưởng vào uy tín và vai trò của tổ chức Đoàn đối với tuổi trẻ Việt nam, là điều kiện để Đoàn tồn tại và phát triển. Nhưng bên cạnh đó, mặt trái của cơ chế thị trường, cùng với các vấn đề xã hội diễn ra hàng ngày có một phần tác động đến Thanh niên như: Lối sống mang tính ích kỷ cá nhân đang có hướng lan rộng trong xã hội, có nhiều tệ nạn như rượu chè, cờ bạc, nghiện hút ma túy, mại dâm ngày càng tăng cao, những lệch lạc trong nhận thức, học tập và sinh hoạt của Thanh niên. Mặt khác,những âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đang ra sức tranh thủ, lôi kéo thanh niên kích động chia rẽ lực lượng thanh niên để phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nhận thức rõ âm mưu phá hoại, chia rẽ của kẻ thù càng thấy rõ thêm tính cấp bách của công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên. Cùng với thanh niên cả nước, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã Xuân Lao, thanh niên trên địa bàn Xuân Lao đã và đang phát huy truyền thống quê hương, thi đua học tập lao động sản xuất, giữ gìn trật tự an ninh xã hội, góp phần cùng tuổi trẻ huyện Mường Ảng thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX của huyện Mường Ảng, Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và luật thanh niên. Chính vì công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên ở địa bàn Xuân lao đang gặp nhiều khó khăn vì vậy tôi đã lựa chọn chuyên đề “công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Xuân Lao – Huyện Mường Ảng – tỉnh Điên Biên” làm chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 MỤC LỤC 2 KÝ HIỆU VIẾT TẮT 5 PHẦN MỞ ĐẦU 6 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN 10 1.1. Một số khái niệm. 10 1.1.1. Khái niệm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 10 1.1.2. Khái niệm thanh niên. 10 1.1.3. Khái niệm Đoàn kết tập hợp thanh niên. 10 1.1.4. Khái niệm về phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên. 11 1.1.5. Vai trò của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 11 1.1.6. Vai trò của thanh niên trong xã hội. 12 1.2. Một số vấn đề thực tiễn về công tác tập hợp đoàn kết thanh niên. 13 1.2.1. Đặc điểm tâm lí của thanh niên. 13 1.2.2. Một số phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên của tổ chức Đoàn trong thời gian qua. 15 1.2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác tập hợp đoàn kết thanh niên. 15 1.3. Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam vệ đoàn kết tập hợp thanh niên. 17 1.3.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – lênin. 17 1.3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên. 18 1.3.3. Quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về công tác thanh niên. 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN TRÊN ĐỊA XÃ XUÂN LAO – HUYỆN MƯỜNG ẢNG – TỈNH ĐIỆN BIÊN 24 2.1 Đặc điểm tình hình chính trị kinh tế văn hóa – xã hội của xã Xuân Lao. 24 2.1.1. Tình hình kinh tế - chính trị xã Xuân Lao. 24 2.1.1.1. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. 24 2.1.1.2. Thương mại và dịch vụ và du lịch. 24 2.1.1.3. Sản xuất nông nghiệp. 24 2.1.2. Về văn hóa xã hội. 24 2.1.2.1. Giáo dục – Đào tạo. 24 2.1.2.2. Văn hóa, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao. 24 2.2. Một số hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Xuân Lao. 24 2.3. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Xuân Lao – Huyện Mường Ảng – tỉnh Điên Biên. 26 2.3.1. Giáo dục chính trị tư tưởng. 26 2.3.2. Thanh niên xã Xuân Lao tích cực thực hiện phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành” cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp. 28 2.3.2.1. Phong trào “ 5 xung kích”. 28 2.4 Công tác chăm sóc, bảo vệ thiếu niên nhi đồng. 31 2.5. các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên của xã Xuân Lao – Huyện Mường Ảng – tỉnh Điên Biên. 31 2.5.1. Đưa thanh thiếu niên vào tổ Đoàn, Hội, Đội. 31 2.5.2. Một trong những phương tiện có hiệu quả đoàn kết tập hợp thanh niên là: 34 2.5.3 Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. 35 2.5.4 Thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. 35 2.5.5. Thông qua thực hiện các chương trình, dự án, các cuộc vận động. 36 2.5.6 Thông qua các hoạt động thanh niên tình nguyện trong những năm gần đây. 37 2.6. Khái quát những mặt mạnh, chủ yếu và xác định nguyên nhên khách quan và chủ yếu của tình hình. 37 2.6.1. Mặt mạnh: 37 2.6.2. Mặt yếu: 38 2.6.3. Nguyên nhân: 38 2.6.4. Đánh giá chung: 39 2.7. Mô hình hoạt động có hiệu quả trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Xuân Lao – huyện Mường Ảng – tỉnh Điện Biên trong thời gian tới. 40 2.7.1 Đưa thanh niên vào các tổ chức Đoàn – Hội: 40 2.7.2. Tạo điều kiện giúp đỡ thanh niên hoạt động, học tập và lập nghiệp: 41 2.8. Một số bài học kinh nghiệm. 41 2.8.1. Về công tác tổ chức – cán bộ. 41 2.8.2. Bài học về phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên. 42 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ XUÂN LAO – HUYỆN MƯỜNG ẢNG – TỈNH ĐIỆN BIÊN 43 3.1.Một số khó khăn, thuận lợi ảnh hưởng tới công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 43 3.1.1. Về thuận lợi. 43 3.1.2. Về khó khăn. 43 3.2. Một số giải pháp. 44 3.2.1. Về công tác cán bộ. 45 3.2.2. Về tài chính – chính sách đối với thanh niên. 46 3.2.3. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng. 48 3.2.4. Về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. 48 3.3. Một số kiến nghị. 49 3.3.2. Đối với Đoàn cấp trên. 50 3.3.3. Đối với các ban nghành đoàn thể đóng trên địa bàn Huyện. 51 KẾT LUẬN 52

doc53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 4329 | Lượt tải: 23download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Xuân Lao – Huyện Mường Ảng – tỉnh Điên Biên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trong toàn bộ công tác vận động quần chúng của Đảng, là một nhiệm vụ cách mạng có tính chiến lược, bởi lực lượng nào tập hợp được đông đảo thanh niên về phía mình, người đó sẽ giành được thắng lợi. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đang đón đợi chúng ta. Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, bằng niềm tin cơ sở khoa học và thực tiễn sinh động của cách mạng, chúng ta có thể khẳng định rằng sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn sẽ thắng lợi và lực lượng xung kích trong sự nghiệp đó không ai khác chính là thế hệ trẻ chúng ta hôm nay, thế hệ của Viêt Nam trong thời đại mới. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN TRÊN ĐỊA XÃ XUÂN LAO – HUYỆN MƯỜNG ẢNG – TỈNH ĐIỆN BIÊN 2.1 Đặc điểm tình hình chính trị kinh tế văn hóa – xã hội của xã Xuân Lao. 2.1.1. Tình hình kinh tế - chính trị xã Xuân Lao. Xã Xuân Lao là xã thuộc Huyện Mường Ảng - tỉnh Điện Biên. Xuân Lao nằm ở phía Đông nam của huyện Mường Ảng – tỉnh Điện Biên. Phía đông giáp xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo và xã Búng Lao - huyện Mường Ảng, Phía nam giáp xã Mường Bám - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La và xã Xa Dung - huyện Điện Biên Đông - tỉnh Điện Biên, Phía tây giáp các xã Mường Lạn và Nặm Lịch – huyện Mường Ảng, Phía bắc giáp xã Búng Lao - huyện Mường Ảng và xã Chiềng Sinh - huyện Tuần Giáo. 2.1.1.1. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 2.1.1.2. Thương mại và dịch vụ và du lịch. 2.1.1.3. Sản xuất nông nghiệp. 2.1.2. Về văn hóa xã hội. 2.1.2.1. Giáo dục – Đào tạo. 2.1.2.2. Văn hóa, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao. 2.2. Một số hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Xuân Lao. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Xuân Lao được hình thành và phát triển tại 14 thôn bản với tổng số Đoàn viên độ tuổi 16 đến 30 là 1531 người, trong đó có 1021 Đoàn viên sinh hoạt tại các cơ quan đơn vị và trường học. Đoàn hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân phục tùng tổ chức, cấp dưới phục tùng cấp trên, đa số phục tùng tiểu số, sẵn sàng xung kích trên các mặt trận của tổ chức Đoàn, Đảng và nhân dân giao phó. Một số hoạt động của Đoàn - Công tác giáo dục của Đoàn. Công tác giáo dục chính trị tưởng cho Đoàn viên thanh niên. Công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật. Công tác giáo dục truyền thống của Đoàn. Công tác giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức lối sống cho Đoàn viên thanh niên. - Đoàn viên thanh niên với các phong trào “Thi đua tình nguyện, xây dựng và bảo vệ tổ quốc” ; Thi đua học tập tiến quân vào khoa học, công nghệ. Thanh niên thi đua lập nghiệp, lao động, sáng tạo góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn tgheo hướng CNH, HĐH góp phần năng lực cạch tranh về môi trường đầu tư của xã Xuân Lao. - Phong trào “ Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, góp phần xóa đói giảm nghèo. - Phong trào xung kích, tình nguyện xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nan xã hội. - Phong trào xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, tổ chức Hội thanh niên vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. - Đoàn thanh niên với công tác kế hoạch hóa gia đình. - Đoàn thanh niên với công tác bảo vệ môi trường. - Đoàn thanh niên với phong trào “ Cần kiệm là nếp sống đẹp của thanh niên”. - Đoàn thanh niên với cuộc vận động “Cưới hỏi theo nếp sống văn minh mới, không tảo hôn”. - Đoàn thanh niên với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Qua thực hiện các phong trào từ năm 2008 đến nay Đoàn thanh niên xã được huyện Đoàn Mường Ảng công nhận là đơn vị thi đua xuất sắc trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó Đoàn xã luôn được huyện ủy và UBND tặng giấy khen nhiều năm qua. 2.3. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Xuân Lao – Huyện Mường Ảng – tỉnh Điên Biên. Thanh niên là một thành phần lực lượng xã hội to lớn của xã, phần lớn thanh niên luôn có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, lập thân, lập nghiệp thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, mong muốn công bằng, dân chủ, văn minh. Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Đội tổ chức cũng như các hoạt động xã hội khác. Năm 2010 là năm diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước ta đó là kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Vào năm 2011 là sự kiên của Đảng, của Đất nước, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Như là kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 80 năm thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 2.3.1. Giáo dục chính trị tư tưởng. Ngay từ đầu năm BTV đoàn cơ sở đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và xây dựng kế hoạch 100% các chi đoàn thôn bản thực hiện tôt công tác giáo dục chính trị tư tưởng truyền thống cho ĐVTN, tìm hiểu nghị quyết của Đảng, của đoàn cấp trên và chính sách pháp luật của nhà nước cụ thể như sau: Được sự chỉ đạo hướng dẫn của Đảng ủy và Huyện đoàn Muong Ảng phối hợp với các ban nghành đoàn thể tổ chức tuyên truyền nghị quyết của Đại Hội Đảng bộ xã, luật thanh niên, luật giao thông đường bộ , luật nghĩa vụ quân sự, luật hôn nhân và gia đình, 9 buổi tuyên truyền chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, 4 buổi văn hóa văn nghệ, các bệnh mùa hè 7 buổi, phòng chống và lây lan qua đường tình dục ( HIV ) được 3 buổi, tuyên truyền về an toàn giao thông được 6 buổi thu hút đông đảo ĐVTN, TNNĐ tham gia. Tuyên truyền vận động ĐVTN, TNNĐ các chi đoàn ký cam kết không sử dụng pháo và chất cháy nổ trong tết nguyên đán và các văn bản luật an toàn giao thông, luật nghĩa vụ quân sự được 4 buổi trên 436 ĐVTN, TNNĐ tích cực hưởng ứng tham gia. Trong dịp tết một số chi đoàn đã tổ chức đón giao thừa tại các nhà văn hóa với nhiều nội dung đồng thời thăm hỏi chúc tết các nhà ĐVTN như chi đoàn 2,3 Tòng Gìa, Tiên Phong và một số chi đoàn khác. Chỉ đạo các chi đoàn tổ chức tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931 – 26/3/2011 ) được 4 buổi cho 1257 ĐVTN, TNNĐ hưởng ứng tham gia. Thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn các chi đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách có công với cách mạng, gia đình hoàn cảnh khó khăn 24 gia đình với 24 xuất quà bằng 650.000đ và 40 công lao động như hái chè, dọn đồi cây, vệ sinh quanh nhà. Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được các chi đoàn tích cực triển khai lồng ghép vào các buổi sinh hoạt đoàn, trào cờ đầu tuần sinh hoạt sao và sinh hoạt đội trên 1438 ĐVTN, TNNĐ hưởng ứng tham gia được 42 câu truyện, 2 bài thơ, 19 bài hát về Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các chi đoàn tích cực tham gia hưởng ứng phong trào “ bát gạo tình thương” do đoàn cơ sở phát động thu hút đông đảo ĐVTN, TNNĐ tham gia được 1563.000đ tặng gia đình ĐVTN, TNNĐ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn cũng như trên địa bàn. Kết quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn viên trong huyện có bản lĩnh chính trị, có lập trường tư tưởng vững vàng, không bị dao động trước khó khăn thách thức của cuộc sống xã hội, hoàn thành suất xắc nhiệm vụ mà Đảng giao phó. 2.3.2. Thanh niên xã Xuân Lao tích cực thực hiện phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành” cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp. 2.3.2.1. Phong trào “ 5 xung kích” * Xung kích lao động, sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội. Luôn triển khai sâu rộng phong trào tuổi trẻ sáng tạo, Đoàn viên thanh niên trong trường học đi đầu trong phong trào đổi mới nội dung, phương pháp dậy và học để nâng cao trình độ học vấn chuyên môn nghiệp vụ. Đoàn viên thanh niên khối nông thôn đi đầu trong phong trào ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao đời sống và tăng thêm thu nhập kinh tế cho gia đình và ổn định xã hội. Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Tổ chức sâu rộng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ đối tượng chính sách, các gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cụ thể như thành lập đội thanh niên tình nguyện gồm 62 Đ/C Đoàn viên thanh niên giúp 31 hộ gia đình ở Bản Pí chuyển sang nơi ở mới. Thực hiện đề án Năm thanh niên các hoạt động tháng thanh niên BCH Đoàn cơ sở đã chủ động tham mưu xin ý kiến Đảng ủy, BTV huyện Đoàn, phối hợp với các ban ngành đoàn thể đảm nhận công trình xây dựng bể nước, phát cây dọn vệ sinh nơi sinh sống, khám chữa bệnh cho nhân dân trong thôn trong địa bàn xã. Chỉ đạo các chi Đoàn tổ chức các hoạt động tình nguyện trong tháng thanh niên như giúp đỡ gia đình đoàn viên nghèo, gia đình chính sách bằng nhiều hình thức như tu sửa nhà cửa, phát dọn đồi cây, vệ sinh nơi ăn ở cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. * Xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn ANCT và trật tự ATXH. Đoàn luôn phối hợp với lực lượng công an xã trong việc tham gia giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Phối hợp Ban chỉ huy Quân sự xã trong việc tham gia tuyên truyền, vận động Đoàn viên thanh niên tham gia sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự đạt chỉ tiêu trên giao và thực hiện đúng pháp lệnh dân quân tự vệ. * Xung kích thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Tham gia cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trong của các tổ chức Đoàn. Đặc biệt là đối với ĐVTN khối cơ quan và trường học và công viên chức của nhà nước trên địa bàn quản lí của thị trấn. Vì thế BTV đoàn xã đã tuyên truyền tới ĐVTN “ 3 phong trào 3 trách nhiệm” đó là trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với cơ quan, trách nhiệm với nhân dân. Chỉ đạo các chi đoàn xây dựng chi đoàn văn hóa và từng đồng chí đoàn viên công chức xây dựng công sở văn minh, trường học thân thiện học sinh tích cực, có sáng tiến quy trình sử lý công việc, bài giảng khoa học hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh. * Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế. Luôn khuyến khích thanh niên chủ động nắm bắt thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên nâng cao kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh chính trị, bản lĩnh văn hóa khi tham gia hội nhập. Như vận động Đoàn viên thanh tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài theo chủ trương của Đảng và nhà nước ta đề ra. Luôn khuyến khích thanh niên chủ động nắm bắt thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên nâng cao kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh chính trị, bản lĩnh văn hóa khi tham gia hội nhập. Như vận động Đoàn viên thanh tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài theo chủ trương của Đảng và nhà nước ta đề ra. 2.3.2.2 Phong trào 4 đồng hành. * Đồng hành với thanh niên trong học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ. Đoàn viên thanh niên khối nông thôn là lực lượng rất đông đảo sinh hoạt tại các chi đoàn thuộc xã . trong những năm gần đây phong trào học tập rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác của ĐVTN có hướng phát triển. Số lượng ĐVTN đỗ vào các trường đại học và cao đẳng được nâng lên đáng kể. Các phong trào Đoàn trường tổ chức, phát động luôn đổi mới các hình thức đa dạng như phong trào thi đua “Học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp” và “ dạy tốt, học tôt”. Thu hút đông đảo cán bộ ĐVTN tham gia góp phần tích cực vào công tác phổ cập giáo dục, trang bị kiến thức cơ bản cho cán bộ ĐVTN trên con đường lập thân, lập nghiệp. Tổ chức tuyên truyền vận động thanh niên tích cực tham gia vào phổ cập giáo dục THCS, giúp đỡ thiếu niên nhi đồng đến trường. * Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp. Tổ chức Đoàn luôn có các hình thức tư vấn nghề giúp cho thanh niên có nhận thức đúng về nghề nghiệp và việc làm của bản thân và gia đình. Tích cực hướng dẫn giúp đỡ thanh niên vay vốn để phát triển sản xuất và tham gia xuất khẩu lao động, khuyên khích thanh niên tự tạo việc làm tự giúp nhau lập nghiệp và góp vốn liên kết trong sản xuất, kinh doanh. * Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần. Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao là một nhu cầu không thể thiếu được của mỗi ĐVTN. Là một hoạt động có tỷ lệ tập hợp, thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên xã phối hợp với các cơ quan đơn vị, ban nghành đoàn thể tổ chức đêm giao lưu văn nghệ, giao lưu thi đấu bóng chuyền với các chi đoàn trong địa bàn xã chào mừng 80 năm thành lập Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh. * Đồng hành với thanh niên nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động xã hội. Các cấp bộ Đoàn trong toàn xã tổ chức tốt các hoạt động nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt chi đoàn, câu lạc bộ, các hội thi, hoạt động ngoại khóa, các lớp tập huấn và thông qua phong trào hành động cách mạng của Đoàn. Qua các hoạt động ĐVTN được trao đổi bày tỏ tâm tư nguyện vọng và nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử thông qua đó nhằm phát hiện tài năng của từng ĐVTN. 2.4 Công tác chăm sóc, bảo vệ thiếu niên nhi đồng Công tác chăm sóc, bảo vệ Thiếu niên Nhi đồng năm 2010 là nhiêm vụ quam trọng, thường xuyên và liên tục của các tổ chức Đoàn xã. Trong nhưng năm qua BTV Đoàn thị trấn và Hội Đồng Đội phối hợp với giáo dục huyện Mường Ảng các ban ngành có liên quan thực hiện tốt công tác giáo dục Thiếu niên Nhi đồng trong trường học, trên địa bàn dân cư. Chỉ đạo và phối hợp với ban giám hiệu nhà trường củng cố HĐĐ, đồng thời phối hợp với BCH các trường Tiểu học và THCS chỉ đạo tốt các hoạt động Đội nhà trường. Phối hợp với phòng giáo dục Huyện xây dựng chương trình công tác Đội năm học 2008 -2009 và năm học 2009 -2010. thực hiện tốt công tác kiểm tra cuối năm học 2009 -2010. 2.5. các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên của xã Xuân Lao – Huyện Mường Ảng – tỉnh Điên Biên 2.5.1. Đưa thanh thiếu niên vào tổ Đoàn, Hội, Đội. Đây là một phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên được thực hiện có hiệu quả trên địa bàn xã Xuân Lao. Để đạt hiệu quả tốt thì công tác xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn được các cơ sở tập trung chỉ đạo ới nhiều biện pháp thích hợp theo nghị quyết số 07 của BCH TW Đoàn ( khóa VII ) về “ nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, trong tâm là củng cố, xây dựng Đoàn ở địa bàn dân cư” số lượng đoàn viên vững mạnh và khá được tăng lên, số cơ sở Đoàn yếu kém giảm, công tác Đoàn viên đang từng bước phát triển mới. Thông qua chương trình “ rèn luyện Đoàn viên”, chất lượng đoàn viên được nâng lên, công tác quản lý đoàn viên ở cơ sở được chấn chỉnh một bước. Công tác cán bộ được quan tâm, nhìn chung đúng mức hơn từ việc phát hiện nguồn lực cho đến bố trí sử dụng và thực hiện chế độ chính sách, nhất là việc đào tạo bồi dưỡng nhiệm vụ cho cán bộ Đoàn, Hội. Đội từ thị trấn đến các chi Đoàn, cán bộ đoàn ở thôn bản được tập huấn, đào tạo nhiệm vụ, nhiều chi Đoàn đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện quy hoạch đào tạo và giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ đoàn. Đã xuất hiện nhiều cán bộ Đoàn năng động sáng tạo thích ứng cái mới. Các phong trào hoạt động của Hội, Đội được củng cố và mở rộng, thu hút ngày càng đông thanh thiếu nhi tham gia, góp phần quan trọng vào việc mở rộng mặt trận đoàn, tập hợp thanh niên và xây dựng củng cố tổ chức Đoàn. Cuộc vận đông “ Đoàn viên thanh niên phấn đấu rèn luyện trở thành Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam”. Đã triển khai rộng rãi các hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhân thức về Đảng cho Đoàn viên thanh niên như tọa đàm, hội thảo “ Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”. Gặp mặt Đảng viên trẻ, “ Thi tìm hiểu về Đảng”. Để thấy rõ được thực trang đó là một kết quả điều tra trong 3 năm. (Từ năm 2008 – 6/2011). * Về tổ chức Đoàn: Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền và các ban ngành khác trong thời gian qua và đã thu được nhiều thành công. Song bên cạnh đó còn nhiều yếu kém và tổ chức Đoàn chưa thường xuyên lắm bắt được tâm tư nguyện vọng của Đoàn viên thanh niên, chưa đi sâu vào tìm hiểu nhu cầu của họ để đưa ra được nhiều phương pháp tập hợp, đoàn kết cho phù hợp với thanh niên. Trong tổ chức đoàn tinh thân phê và tự phê chưa cao, tổ chức đoàn chưa tích cực trong công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng. * Về tổ chức Hội: Hội liên hiệp thanh niên đã phát triển rộng khắp trên địa bàn toàn thị trấn, thu hút lục lượng thanh niên tham gia vào tổ chức Hội. Song bên cạnh đó tổ chức Hội vẫn chưa đưa ra được nhiều loại hình hoạt động phù hợp, hoạt động còn sơ sài vệ nội dung, hình thức chưa đa dạng và không thể thực hiện được tính thiết thực của các loại hình hoạt động như câu lạc bộ chỉ được lập lên nhưng ít được duy trì. * Về tổ chức Đội: Trong nhưng năm qua tuy cón thiếu nhiều kinh nghiệm về tổ chức nhưng công tác Đội trong trường cũng như trong địa bàn dân cư đã đạt nhiều thành tích đóng góp vào sự thành công của công tác Đội cũng như của đoàn kết tập hợp thanh thiếu niên của xã. Tổng phụ trách còn thiếu trách nhiệm, mặc dù đã thông qua đào tạo, bồi dưỡng nhưng còn về kinh nghiệm, công tác Đội trên địa bàn dân cư còn tập chung vào những tháng hè. Bên cạnh những yếu kém còn tồn tại trong nhiều năm qua xã Xuân Lao không ngừng nâng cao việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt, đáp ứng được nhu cầu của ĐVTN và ngày càng nâng cao chất lượng và số lượng, xứng đáng là đội quân xung kích, là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng, là lòng cốt trong phong trào thanh thiếu nhi của xã. 2.5.2. Một trong những phương tiện có hiệu quả đoàn kết tập hợp thanh niên là: - Việc phát triển thanh niên là một phần không thể thiếu được của tổ chức Đoàn, phát triển theo nhiều hình thức, vui chơi giải trí, các cuộc thi tìn hiểu về thanh niên, các câu lạc bộ dành cho thanh niên. - “Điển hình tiên tiến”, “Thủ lĩnh thanh niên” là những cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu đạy nhiều thành tích trên các lĩnh vực, luôn đi đầu gương mẫu trong mọi hoạt động, luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có đạo đức lối sống lành mạnh, trong sạch,có năng lực trong công tác. Chính vì vậy phải thừa nhận đó là con người có uy tín trong xã hội nhất là thanh niên, được dư luận suy tôn, ca ngợi. Nhận thức được vấn đề này BCH Đoàn xã luôn quan tâm chú trọng đưa những cá nhân này hoạt động trên nhân dân, câu lạc bộ, làm chủ chốt hoặc thành viên tích cực để lôi kéo thu hút ĐVTN. Đặc biệt trong hoạt động “Tình nghĩa”, “Lao động tình nguyện”, thông qua Đảng ủy đề xuất, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng của Đảng để xem xét, cơ cấu vào các chức danh chủ chốt của Đoàn, là nguồn bổ sung cán bộ sau này cho Đảng. Tổ chức trao đổi, chia sẻ học hỏi lẫn nhau trong công tác, đặc biệt chú ý đến việc phát triển kinh tế thông qua các buổi gặp gỡ, tọa đàm, tham quan các mô hình kinh tế nhất là hộ kinh tế gia đình. Tuy là xã mới được thành lập nhưng những năm qua Đoàn xã Xuân Lao đã tổ chức tham quan các mô hình kinh tế, giúp thanh niên phát triển kinh tế gia đình thông qua dự án 134 và 135 và các dự án khác, đến nay từng bước phát triển. Đến nay đã từng bước phát triển. Trong các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên có thể dựa vào nhũng người có uy tín để đoàn kết tập hợp thanh niên và giáo dục thanh niên. Đó là các vị lão thành cách mạng, các chiến sĩ quan quân đội về hưu, cựu chiến binh. 2.5.3 Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng mà tổ chức Đoàn có thể thu hút, tập hợp, giáo dục thanh niên có hiệu quả hơn. Cụ thể qua các phương tiện thông tin đại chúng như: - Tuyên truyền trực tiếp, xã Đoàn đã thường xuyên mời những người có kinh nghiệm có trình độ học vấn cao đến nói chuyện, tham khảo kinh nghiệm chia sẻ cùng thanh niên, tuyên truyền cho ĐVTN những vấn đề như: luật an toàn giao thông, cách phòng chống các bệnh truyền nhiễm.... và đã thu hút được đông đảo các ĐVTN, TNNĐ tham gia rất đông đảo. Tất cả các phương tiên thông tin đại chúng đều giúp thanh niên nhận thức đượctình hình kinh tế - chính trị, xã hội của đất nước, đồng thời thấy được vai trò cảu tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để từ đó có ý thức phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, của Đoàn. Các hoạt dộng cảu phương thức này tuy hiệu quả không co nhưng rất quan trọng việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN để họ nhận thức đúng đắn về lý tưởng của Đảng, của Đoàn, nguyện vọng của dân tộc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới đất nước, giúp ĐVTN nhìn nhận đúng mức về tình hình chín trị, xã hội và tổ chức ĐVTN. Khích lệ được tinh thần xung kích của tuổi trẻ, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, nhiều ĐVTN đã học tập nhiều gương sáng trong mọi lĩnh vực, như trong lĩnh vực học tập, lao động tự thân , tự lập. 2.5.4 Thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Các hoạt động văn hóa văn nghệ được coi là nơi vui chơi giải trí của thanh niên, la nhu cầu tất yếu của thanh niên nên thu hút được khá nhiều ĐVTN tham gia. Đây là một trong những hoạt động phổ biến rộng rãi, phù hợp với mọi đối tượng. Những yêu cầu phải chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo, lắm bắt tâm ký thanh niên, luôn đổi mới nội dung, hình thức, thay đổi địa điểm tổ chức. Cần chú ý xuống các bản vùng cao, nhằm thay đổi môi trường, tạo cơ hội cho ĐVTN có điều kiện học tập, và tạo cho ĐVTN và bà con nhân dân có điều kiện tham gia hoạt động dễ dàng, tạo bầu không khí vui tươi và có sự tự tin trong giao lưu cảu thanh niên cơ sở, thông qua các chương trình văn hóa – văn nghệ - thể dục thể thao, có rất nhiều Đoàn viên tham gia sôi nổi, tích cực gắn chặt tình cảm đoàn kết tình bản, làng, tăng cường giao lưu học hỏi, rèn luyện thể lực để tham gia vào lao động sản xuất phát triển kinh tế xã hội. Các hoạt động cần khai thác các bài hát truyền thống của Đoàn, các trò chơi nhân gian ở địa phương, khuyến khích hình thức tự biên tự diễn, từ đó khích lệ được tinh thần tham gia nhiệt tình, chủ động sáng tạo trong học tập của thể dục thể thao và các lực lượng khác. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng ủy , sự tạo điều kiện về kinh phí của chính quyền địa phương, xã Đoàn đã tổ chức một số hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút được đông đảo các ĐVTN tham gia nhiệt tình và sôi nổi. 2.5.5. Thông qua thực hiện các chương trình, dự án, các cuộc vận động. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể đã tập trung xây dựng các kế hoạch, dự án về phát triển kinh tế xã hội, tận dụng các nguồn vốn phát triển kinh tế, giúp ĐVTN cần vốn phát triển sản xuất. Ngoài ra để làm tốt phương thức tập hợp đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua các chương trình dự án, các cuộc vận động. BTV xã Xuân Lao đã quan tâm đén công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động ĐVTN. Các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, nhât là tệ nạn ma túy HIV/AIDS, nước sạch vệ sinh môi trường...Qua các hoạt động này, Đoàn thanh niên đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Sở dĩ như vậy vì các chương trình, dự án, các cuộc vận động đã thực sự đáp ứng được nhu cầu của ĐVTN. Đối với các đối tượng mắc các tệ nạn xã hội như nghiện ma túy, toàn thị trấn cũng rất coi trọng công tác nay, một mặt tuyên truyền cho ĐVTN hiểu được tác hại của ma tuy đối với con người, một mặt trực tiếp đến gặp gỡ gia đình đối tượng, động viên đối tượng đi cai nghiện. 2.5.6 Thông qua các hoạt động thanh niên tình nguyện trong những năm gần đây. Trong nhưng năm gần đây, những chiếc áo xanh tình nguyện với mũ tai bèo thân thương lị xuất hiện trên khắp nẻo đường của tổ quốc đã thu hút đông đảo lực lượng thanh niên – sinh viên tham gia. Hòa chung với khí thế đó, trên cơ sở đó BCH xã phối hợp với chi Đoàn công an huyện đơn vị kết nghĩa triển khai sâu rộng tới các chi Đoàn thôn bản thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội như: vệ sinh môi trường, làm đường lên bản, lao động giúp đỡ gia dình chính sách, có công với cách mạng, nạo vét kênh mương dẫn nước vào ruộng cho nhân dân. Lực lượng thanh niên tình nguyện được trang bị kiến thức nghiệp vụ công tác đoàn, nhiệm vụ chủ yếu là hỗ trợ công tác đoàn cho chi đoàn thôn bản và giúp chuyên môn làm hạt nhân trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của tổ chức Đoàn. Đa là hoạt dộng của ĐVTN tham gia vì có thể khẳng định lại một lần nữa đó là nhu cầu cấp thiết của thanh niên rất cần được đáp ứng. 2.6. Khái quát những mặt mạnh, chủ yếu và xác định nguyên nhên khách quan và chủ yếu của tình hình. 2.6.1. Mặt mạnh: Trong 3 năm trở lại đay công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Xuân Lao đã có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động phong trào được duy trì và có những bước phát triển mới. Đặc biệt là tổ chức các hoạt động và thực hiện các phong trào trong thanh thiếu niên như: Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, học 6 bài học lý luận chinh trị, được các cấp bộ Đoàn tổ chức thường xuyên, hiệu quả giáo dục cao. Công tác tổ chức của Đoàn được kiện toàn một cách đồng bộ theo hướng trẻ hóa. Các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút được đông đảo ĐVTN và học sinh tham gia. Phong trào “ Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Phong trào “ Thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo” được tổ chức sâu rộng, thu út đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, đước cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhân và đánh giá cao. 2.6.2. Mặt yếu: - Việc quán triệt các nghị quyết ở một số cấp ủy còn mang tính hình thức, có nơi việc triển khai nghị quyết thiếu cụ thể, thiếu sự kiểm tra đôn đốc. - Đối chính quyền còn thiếu quan tâm đến Đoàn, chưa tạo điều kiện tạo kinh phí cho Đoàn hoạt động. - Sự phối hợp của các ban nghành, đoàn thể với Đoàn thanh niên thiếu thiết thực và chưa được liên tục. - Vai trò của một số chi Đoàn thôn bản còn chưa chủ động trong tham mưu với cấp chi bộ và các ban ngành ở tai thôn bản của mình. Có những nơi nội dung hoạt động còn nghèo nàn, tính thu hút tập hợp thanh thiếu niên chưa hấp dẫn. - Hoạt động của Hội LHTN chưa nổi bật, nội dung, hình thức sinh hoạt một số cơ sở còn nghèo nàn, thiếu sự đổi mới. Lực lượng thanh niên ở thôn bản chỉ sinh hoạt đến 25 – 26 tuổi, khi có gia đình là thôi không tham giâ sinh hoạt. 2.6.3. Nguyên nhân: Nguyên nhân khách quan. - Điều kiện vật chất đầu tư cho hoạt động Đoàn còn khó khăn. - Nền kinh tế thị trường phát triển nhanh do yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH cho nên mặt trái của nó đã tác động đến nhận thức lý tưởng đạo đức và lối sống của thanh niên. - Do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, những tiêu cực xã hội, âm mưu “ Diễn biến hòa bình”bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và tác động không tốt đến tư tưởng, đạo đức, niềm tin và lối sống của một bộ phận đoàn viên thanh niên. Nguyên nhân chủ quan. - Nhận thức của một số cấp ủy chính quyền, các nghành đoàn thể về thanh niên, công tác thanh niên chưa đầy đủ, thậm chí có cấp ủy thiếu niềm tin vào thanh niên, có nơi còn cho rằng công tác thanh niên là nhiệm vụ của tổ chức Đoàn cho nên thiếu quan taam tới công tác thanh niên. - Đoàn thanh niên chưa thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo trong công việc thamn gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, mới tập chung vào các hoạt động bề nổi, hoạt động của Đoàn chưa có tính chiều sâu. - Công tác tham mưu, quy hoạch cán bộ Đoàn còn yếu kém, việc kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn còn yếu, trẻ hóa cán bộ Đoàn còn chậm, chưa kịp thời bổ sung cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện cũng như cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. - Chất lượng hoạt động ở các chi đoàn còn yếu, phần lớn hoạt động theo mùa vụ hiện chỉ tham gia các hoạt động tập chung ở xã, thị trấn. Tỷ lệ thu hút tập hợp thanh niên chưa cao so với yêu cầu đặt ra. - Việc xây dựng các điển hình để nhân ra diện rộng chưa nhiều, chưa động viên kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt, công tác xây dựng quỹ vốn cho các hoạt động của Đoàn còn hạn chế, việc thu và trích nộp đoàn phí chưa nghiêm. - Năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở đơn vị còn hạn chế, chậm đổi mới nội dung và phương pháp hoạt đông. 2.6.4. Đánh giá chung: Nhìn chung những năm qua công tác Đoàn nói chung và công tác đoàn kết tập hợp thanh niên nói riêng đang hoạt động một cách có hiệu quả, Để đạt được kết quả và chất lượng tốt hơn nữa, cần phải đánh giá đúng mức công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các cấp bộ Đoàn trong huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền về kinh phí và cơ sở vật chất cho hoạt động, tăng cường mối quan hệ với các ban nghành đoàn thể, các tổ chức xã hội làm tốt công tác nhân đạo từ thiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng quỹ tình thương. Đoàn thanh niên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và của Đoàn cấp trên, xây dựng củng cố các phương thức, các loại hình hoạt động cách mạng phong trào “ Thanh niên lập nghiệp” và “ tuổi trẻ giữ nước” lên một tầm cao về cả chất lượng lẫn số lượng, nhằm tổ chức động viên đoàn viên thanh niên tinh nguyện đem tài năng sức trẻ đóng góp cho sự nghiệp phát triển của địa phương. Cần đầu tư có trọng điểm cho công tác thông tin tuyên truyền của Đoàn, xây dựng chương trình truyền thanh của thanh niên ít nhất là 1 tháng 1 lần, củng cố xây dựng mạng lưới thông tin cộng tác viên của Đoàn, tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền để ĐVTN nắm được tình hình, quá trình phát triển của địa phương để gắn bó trách nhiệm của cá nhân với tập thể. Thị trấn cần có nhiều quỹ để tổ chức mở rộng giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với các chi đoàn bạn. Cần tổ chức tốt hơn nữa các hoạt động thể hiện rõ vai trò của Đoàn thanh niên, thực hiên tốt các mục tiêu tham gia tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất của đoàn viên thanh niên. 2.7. Mô hình hoạt động có hiệu quả trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Xuân Lao – huyện Mường Ảng – tỉnh Điện Biên trong thời gian tới. 2.7.1 Đưa thanh niên vào các tổ chức Đoàn – Hội: Trước hết cần làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn. Xã cần tổ chức các buổi tập huấn về công tác Đoàn cho các bí thư đoàn thôn bản. Để trang bị cho họ những kỹ năng cơ bản về tổ chức hoạt động công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Các hoạt động của Đoàn ngoài việc gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương cần phải biết gắn liền với lợi ích của đoàn viên thanh niên, đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên, kịp thời tạo điều kiện động viên họ để họ không tách rời tổ chức. Mà luôn quan tâm giúp đỡ thanh niên vượt qua mặc cảm, khó khăn và tích cực thu hút thanh niên tham gia vào các hoạt động xã hội. Bên cạch đó hoạt động của tổ chức Đoàn – Hội cần luôn được đổi mới, tránh lặp đi lặp lại nhàm chán, chủ động tạo ra môi trường thuận lợi để hoạt động có hiệu quả cao nhất. 2.7.2. Tạo điều kiện giúp đỡ thanh niên hoạt động, học tập và lập nghiệp: Tổ chức Đoàn – Hội cần phối hợp với các ban nghành đoàn thể tổ chức giáo dục, tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thông qua nhiều mô hình hoạt động, tao điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế hộ gia đình (như giúp vốn, giống, và tư nấn về khoa học kỹ thuật ). Nhân rộng các mô hình hoạt động “ Câu lạc bộ” lựa chọn cơ sở có nhiều đặc điểm chung và tầm trung bình làm thí điểmcó hiệu quả sau đó nhân rộng hình thức đó ra các cơ sở khác. Phát động các phong trào như: “Vì ngày mai lập nghiệp”. 2.8. Một số bài học kinh nghiệm. Từ những thực tiễn của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên có thể rút ra những kinh nghiệm sau: 2.8.1. Về công tác tổ chức – cán bộ. Tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp của các ban nghành đoàn thể, của gia đình và cộng đồng đối với công tác thanh niên và hoạt động của tổ chức Đoàn. Phải thường xuyên chăm lo, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, có uy tín trong thanh niên, có trình độ kỹ năng nghiệp vụ. Các cấp ủy cần quan tâm tới quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn, lựa chọn những cán bbooj có năng lực, phẩm chất đưa đi đào tạo dài hạn, đồng thời quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên bằng các biện pháp cụ thể chương trình thực hiện công tác thanh niên vào chương trình công tác hàng năm và toàn khóa. 2.8.2. Bài học về phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên. Trong điều kiện mới cần đa dạng hóa phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên. Như bằng các hình thức tổ chức, thông qua các đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam trên thực tế phải là người bạn đáng tin cậy của tầng lớp thanh niên, không phân biệt dân tộc tôn giáo...Đoàn phải là tổ chức của thanh niên, do thanh niên cùng lập. Xây dựng tấm gương điển hình tiên tiến vì đây là những người có vai trò quan trọng trong việc thuyết phục lôi cuốn, tập hợp và giáo dục lớp trẻ theo một nục đích nhất định. Phối kết hợp với đài truyền thanh để tuyên truyền có hiệu quả, tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ. Tổ chức Đoàn – Hội – Đội thường xuyên tổ chức phát động các phong trào, các chương trình hành động cách mạng. Ngoài ra đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên là giữ vững định hướng chính trị trong hoạt động của Đoàn. Biết phát huy tính năng động, sáng tạo và tính tích cực xã hội của thanh niên. Chọn đúng thời cơ, thời điểm phát động phong trào, biết kết hợp hài hòa giữa nhu cầu và lợi ích chính đáng của tuổi trẻ. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ XUÂN LAO – HUYỆN MƯỜNG ẢNG – TỈNH ĐIỆN BIÊN 3.1.Một số khó khăn, thuận lợi ảnh hưởng tới công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong điều kiện hiện nay công tác đòa kết tập hợp thanh niên trở thành yêu cầu cấp bách của tổ chức Đoàn và mỗi chúng ta. Hiện nay đoàn kết tập hợp thanh niên phát huy nâng cao vai trò của lượng thanh niên trong sự nghiệp CNH,HĐH đất nước phục vụ cho mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn minh. 3.1.1. Về thuận lợi. - Tình hình chính trị ổn định, Đảng luôn quan tâm tới công tác thanh niên, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. - Tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ổn định. - Sự quan tâm lãnh đạo tạo điều kiện trực tiếp của Đảng bộ, ỦY ban nhân dân xã, và BCH Huyện Đoàn Mường Ảng, đây là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng giúp tuổi trẻ Xã phát huy tính sáng tạo xung kích trên các mặt công tác. - Cán bộ ngày càng có điều kiện học tập nâng cao trình độ và kỹ năng. 3.1.2. Về khó khăn. - Trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta. Trong thực tiễn hiện nay trên thế giới tình hình biến động rất phức tạp, âm mưu “ Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bon phản động quốc tế ra sức chống phá cách mạng nước ta. - Thế hệ trẻ hàng ngày hàng giờ phải chịu những tác động, mặt trái của cơ chế thị trường, vấn đề việc làm, thu nhập, tệ nạn xã hội là vấn đề bức xúc của thế hệ trẻ. Số thanh niên thường xuyên đi tìm kiếm việc làm ngoài địa phương từ 25 – 30%. - Cơ sở vật chất phục vụ Đoàn – Hội – Đội còn thiếu thốn, một bộ phận thanh niên còn lười lao động, sống không có định hướng, không có chí tiến thủ dãn đến vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, Những vấn đề này đã tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của thanh thiếu nhi, về các hoạt động Đoàn – Hội – Đội. Do đó việc đoàn kết tập hợp thanh niên tren địa bàn xã Xuân Lao còn gặp khó khăn vá phức tạp. Với những thuận lợi khó khăn trên, trong những năm qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xã Xuân Lao luôn cố gắng khắc phục những khó khăn đưa công tác Đoàn – Hội – Đội và phong trào thanh thiếu nhi phát triển vững mạnh được cấp ủy Đảng và huyện Đoàn đánh giá cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính tri, xã hội của huyện đề ra. 3.2. Một số giải pháp. Từ công tác xây dựng Đoàn và đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Xuân Lao trong những năm qua muốn đạt hiệu quả, chất lượng với công tác này cần phải đặt ra những biện pháp thiết thực mang tính khả thi trong thời gian tới. Hiện nay vấn đề thanh niên và công tác thanh niên luôn có vị trí quan trọng trong chiến lược của Đảng ta. Công tác vận động thanh niên ngày càng có ý nghĩa quan trọng và cần được đổi mới toàn diện. Để làm tốt công tác đoàn kết tạp hợp thanh niên , cần tập trung vào các mục tiêu cơ bản: - Nâng cao hiệu quả tổ chức cơ sở Đoàn và Đoàn thanh niên thực sự là hạt nhân chính trị của Đảng trong các tổ chức xã hội và phong trào thanh thiếu niên. - Tạo động lực mới xây dựng đội ngũ cán bộ và phong trào Đoàn thanh niên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Làm cho cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban nghành đoàn thể nhận thức đúng đắn hơn về vai trò, vị trí của Đoàn thanh niên, Hội LHTN trong giai đoạn hiện nay. - Hướng tới hoạt động của Đoàn – Hội – Đội vào các nhiệm vụ kinh tế, chính tri - xã hội của địa phương bằng mọi hình thức, bằng các việc làm thiết thực. Để đạt được những mục tiêu cần tập trung thực hiện cần tập trung những biện pháp sau: 3.2.1. Về công tác cán bộ. Đội ngũ cán bộ Đoàn là đội ngũ có vị trí quan trọng, giữ vai trò quyết định trong việc phát triển phong trào thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn – Hội – Đội. Chỉ đạo tổ chức đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chủ trương, các chương trình công tác của Đoàn – Hội – Đội, tham mưu với cấp ủy Đảng và tạo lập mối quan hệ vói các cơ quan nhà nước. Ngày nay công cuộc đổi mới xây dựng đất nước theo định hướng XHCN với mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn minh.. Nên các tổ chức Đoàn – Hội – Đội cần đổi mới. Do đó cán bộ Đoàn cũng phải được nhìn nhận và đánh giá những yêu cầu mới phù hợp với hoàn cảnh mới. Chính vì vậy qua thực tế tại xã Xuân Lao vấn đề cán bộ Đoàn là khâu đầu tiên rất quan trọng, có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả đến công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn là toàn bộ quá trình cán bộ được đào tạo hệ thống được đào tạo giáo dục của Đảng, nhà nước trước và sau thời gian ra lam công tác Đoàn. Nếu cán bộ chỉ được trang bị nghiệp vụ công tác Đoàn và không nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, kỹ thuật cũng như khả năng hoạt động thực tiễn thì công tác rất khó khăn. Thường xuyên tổ chức các lớp kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở. Đồng thòi với việc khả năng vận động thanh niên , hàng năm càn tổ chức chất lượng hội thi “bí thư Đoàn giỏi” tổ chức tham quan các mô hình mới có hiệu quả về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Xây dựng đề án quy hoạch cán bộ Đoàn cho từng thời kỳ, chú trọng đúng mức việc cử đi học trường đào tạo cán bộ Đoàn chính quy hàng năm 1-2 đồng chí cán bộ và đoàn viên. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời trấn chỉnh công tác quản lý doàn viên, phát động trong việc sinh hoạt chính trị toàn Đoàn, Cần làm công tác phát triển đội ngũ đoàn viên. Việc bố chí cán bộ từ Huyện đến cơ sở phải căn cứ trình độ đạo đức, phẩm chất và sự tín nghiệm của đoàn viên thanh niên với cán bộ Đoàn. Sử dụng cán bộ phải theo đúng yêu cầu khách quan của công việc, việc sử dụng cán bộ không được nặng về tình cảm. Vì vậy sử dụng cán bộ phải đánh giá đúng cán bộ, chủ yếu dựa vào công việc, uy tín của cán bộ trong thanh niên. Đối với cán bộ Đoàn cơ sở phải đi sâu đi sát để họ hiểu, giúp họ tháo gỡ những khó khăn, động viên khích lệ kịp thời cán bộ cơ sở, chi trả đày đủ chế độ cho cán bộ làm công tác Đoàn nhằm đáp ứng quyền lợi cho họ. Đồng thời phải nghiêm túc sử lý những cán bộ tha hóa phẩm chất đạo đức, loại bỏ những phần tử làm mất uy tín danh dự của tổ chức. Nên thay nới những cán bộ không đủ năng lực trình độ nghiệp vụ ảnh hưởng trực tiếp đến phong trào Đoàn. 3.2.2. Về tài chính – chính sách đối với thanh niên. Cần phải có những chính sách thanh niên đúng đắn kịp thời, bức xúc nhất là giải quyết việc làm cho thanh niên. Qua nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên còn cao, từ vấn đề không có việc làm thanh niên vẫn còn rơi vào các tệ nạn xã hội phạm pháp như : Cờ bạc, rượu chè, mại dâm... Cho nên vấn đề ở đây cần phỉ định hướng, hướng nghiệp cho thanh niên tự lập thân lập nghiệp. Mặt khác giáo dục bồi dưỡng cho thanh niên về truyền thống cách mạng, phẩm chất đạo đức để hình thành cho thanh niên một nếp sống văn hóa mới. Trong công cuộc CNH,HĐH đất nước, tài năng trẻ chính là nguồn tài nguyên quý bá của đất nước. Vì vậy vấn đề này được quan tâm hơn nữa và được nhìn nhận một cách đúng đắn để phát huy và tận dụng hết nguồn tài năng trẻ của đất nước. Phối hợp với các nghành, các cấp để thanh niên tự nguyện tam gia vào các tổ chức tạo nên sức mạnh tổng hợp đối với công tác thanh niên. Quá trình chỉ đạo thường xuyên nắm bắt thông tin từ cơ sở, kịp thời điều chỉnh và khuyến khích. Phải chỉ đạo kiên quyết từ cấp huyện đến cấp cơ sở, lấy Đoàn làm nòng cốt cho các phong trào. Mỗi cán bộ Đoàn phải nắm bắt được nhu cầu nguyện vọng, sở thích của thanh niên để giúp họ thành lập các chi hội, các câu lạc bộ, tổ chức sinh hoạt. Phát huy sức mạnh của các ban nghành đoàn thể, thường xuyên tham mưu vói cấp ủy Đảng, Đoàn cấp trên để chủ trương nghị quyết đề ra sát đúng với tình hình cụ thể ở cơ sở. Cần phải xã hội hóa công tác tanh niên, tạo ra phong trào hoạt động phong phú dưới nhiều hình thức và nội dung khác nhau. Trong công tác chỉ đạo của Đoàn càn tạo ra bầu không khí dân chủ cởi mở, phù hợp với đặc tính cua thanh niên, mang lại tính đặc thù cơ sở.Trong kế hoạch phong trào tránh mọi sự áp đặt không cần thiết nhằm khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo của đoàn viên thanh niên . Quan tâm giải quyết đúng đắn quyền lợi, nghĩ vụ của đòn viên thanh niên . Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên lâu nay được các tổ chức ban nghành, chính quyền nhìn nhận theo một góc độ cho đó là công việc của Đoàn, Hội LHTN. Vì vậy các cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể cần phải có cách nhìn nhận lại và quan tâm hơn nữa, khẳng định mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên là mặt trận chung, là trách nhiệm của tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể quần chúng nói chung và thanh niên nói riêng. Có như vậy mới tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn làm tròn nhiệm vụ của mình. 3.2.3. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đây là vấn đề trọng tâm trong giáo dục của Đoàn, cần phải được đảm bảo thường xuyên liên tục. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay trước tình tình chính trị của các nước trên thế giới có nhiều biến động. Xu hướng phạm pháp ngày càng tăng, hành vi vi phạm nguy hiểm hơn. Vì vậy song song với việc giải quyết việc làm thì phải coi trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền giáo dục lý tưởng sống, nhân sinh quan và thế giới quan Cộng sản cho thanh niên. Giáo dục bằng những tấm gương anh hùng cách mạng nhằm nâng cao tinh thần yêu nước và ý thức tự tôn dân tộc, bảo vệ truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, đạo đức lối sống tốt đẹp của nhân dân ta. Kiên quyết đẩy lùi tệ nạn tham nhũng quan liêu và lối sống buông thả, đua đòi ăn chơi sa đọa. Đồng thời thực hiện tốt ba mục tiêu: Dân số - Sức khỏe – Môi trường và xây dựng nếp sống văn hóa mới. Nắm bắt kịp thời thông tin và dư luận xã hội trong thanh niên để phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục chuyển tải các thông tin đến đoàn viên thanh niên được tốt hơn. 3.2.4. Về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn, có thể nó thể hiện sức mạnh và ảnh hưởng của Đoàn trong thanh niên và trong xã hội. Theo kết quả khảo sát các cơ sở đoàn thấy nguyện vọng chung nhất của tuổi trẻ hiện nay có những vấn đề chính như sau: - Mong muốn có việc làm ổn định, tăng thu nhập cuộc sống. - Mong muốn đạt được học tập văn hóa, khoa học kỹ thuật, vi tính, ngoại ngữ, nữ công, tham quan du lịch, vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chính trị xã hội và các hoạt động nhân đạo từ thiện. Vì vậy muốn tiến hành công tác đoàn kết tập hợp các tầng lớp thanh niên, Đoàn tanh niên càn phải mở rộng và đổi mới các mô hình tập hợp thanh niên sao cho phù hợp, đặc điểm tâm sinh lý của đoàn viên thanh niên, đa dạng hóa các loại hình hoạt động. Để xây dưng các mô hình hoạt động đã là việc khó song việc duy trì giữ vững và phát triển Hội, các cấp phải xác định được mục tiêu, yêu cầu trong từng thời kỳ, từng giai đoạn cụ thể. Bên cạnh đó nội dung hoạt động phải thiết thực, phù hợp với nhu cầu của thanh niên và cần phải chủ động sáng tạo trong thanh niên để nội dung hình thức phát động thêm phong phú. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban nghành hữu quan để xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động và sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự giúp đỡ hiệu quả và kịp thời của cấp chính quyền. Riêng thanh niên công giáo phải nghiên cứu, đào tạo cán bộ sao cho phù hợp và phải có phương pháp tập hợp đoàn kết thanh niên cho phù hợp để thu được kết quả cao. 3.3. Một số kiến nghị. Là một người cán bộ đoàn đứng trước thực trạng của công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiên nay, tôi xin phép trình bày một số kiến nghị sau: - Quan tâm hơn nữa đến công tác thanh niên và các phong trào thanh thiếu nhi. Cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạokiểm tra đối với Đoàn thanh niên. - nhìn nhận đánh giá công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên phải khách quan. - Phân công ủy viên, có năng lực nhiệt tình, hiểu biết tâm lý tuổi trẻ để phụ trách công tác thanh niên. - Các cấp ủy cần chú ý nắng nghe cán bộ Đoàn tham mưu về chính sách cán bộ có tính chiến lược lâu dài, bố chí cán bộ hợp lý. - Ngoài ra các cấp ủy Đảng, chính quyền đầ tư cơ sở vật chất trang thiết bị. Cụ thể là các điểm văn hóa vui chơi. Giúp đỡ ngân sách để xây dựng các trung tâm thể dục thể thao, câu lạc bộ thanh niên để thanh niên tham gia hoạt động và rèn luyện, khắc phục phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh. - Có chế độ làm việc trực tiếp mỗi quý một lần giúp Ban thường vụ Huyện ủy với Ban thường vụ Huyện Đoàn để nghe báo cáo tình hình thanh niên và công tác xây dựng Đoàn để có ý kiến chỉ đạo kịp thời. - Sớm có chủ trương quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn trong thời gian tới. 3.3.2. Đối với Đoàn cấp trên. - Cần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn – Hội – Đội một cách có hệ thống, đa dạng hóa các hình thức đào tạo. - trong công tác đào tạo: Cần kịp thời để cơ sở có điều kiện triển khai, cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề chiến lược lâu dài, tránh sự chỉ đạo chung chung. - thi đua khen thưởng phải kịp thời, phải xuất phát từ phong trào cơ sở, tránh tình trạng áp đặt từ trên xuống. - Phải đa dạng hơn nữa các phương tiện hoạt động, cần phải đổi mới các lề lối quy cách làm việc của cán bộ Đoàn. - Cần phải nhanh chóng kiện toàn xây dựng Đội, xây dựng mô hình câu lạc bộ, tổ chức Đội thanh niên xung kích trên mặt trận văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao. Tuyên truyền vận động nếp sống mới, kế hoạch hóa gia đình. - Phối hợp với các ban nghành đoàn thể, tranh thủ sự giúp đỡ của các yêu cầu, các nghành các cấp hỗ trợ kinh phí hoạt động. - Thường xuyên tham mưu vói các cấp ủy Đảng về công tác cán bộ. - Tích cực tham gia với cấp ủy Đảng đổi mới hình thức nội dung hoạt động, tìm tòi những phương thức mới cho phù hợp với cơ sở, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. - Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, nhà nước, là mối quan tâm của các tổ chức ban nghành đoàn thể xã. Làm tốt công tác thanh niên trong giai đoạn mới là bước chuyển biến có ý nghĩa quan trọng mang tính chiến lược đối với tương lai của dân tộc và bảo đảm cho sự phát triển không ngừng của chế độ ta hiện nay cũng như trong tương lai. 3.3.3. Đối với các ban nghành đoàn thể đóng trên địa bàn Huyện. - Chính quyền các cáp các nghành cần tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn được tham gia vào các chương trình kinh tế - xã hội, vay vốn giải quyết việc làm, tạo điều kiện để thanh niên lập nghiệp. - Phải có chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn được cử đi học các lớp tập huấn cũng như cán bộ làm công tác đào tạo tại trường chính trị Tỉnh hay tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Đầu tư kinh phí để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên cấp cơ sở theo tình hình thực tế ở địa phương. - Do nhu cầu nhiệm vụ phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên, Nhà nước cần có chế độ bồi dưỡng cụ thể đối với cán bộ Đoàn – Hội LHTN ở cấp xã, thị trấn các đồng chí là cộng tác viên của Đoàn – Đội. - Đối với các ban nghành đoàn thể : Đề nghị cần chú trọng hơn nữa việc phối hợp đồng bộ với tổ chức Đoàn trong việc thực hiện phong trào hành động cách mạng. KẾT LUẬN Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn phương thức Đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Xuân Lao- huyện Mường Ảng- tỉnh Điện Biên, tôi nhận thấy tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ Huyện, sự chỉ đạo của tỉnh Đoàn Điện Biên, sự quan tâm của chính quyền cùng với sự lỗ lực của cán bộ đoàn viên thanh niên trong toàn xã, công tác xây dựng Đoàn vá đoàn kết tập hợp thanh niên trong thời gian qua có nhiều khởi sắc đáng mừng, từng bước chuyển biến có hiệu quả trên mọi lĩnh vực hoạt động như: công tác củng cố kiện toàn tổ chức Đoàn – Hội – Đội từ Huyện đến cơ sở, công tác phát triển đoàn viên tăng cả về chất lượng và số lượng. Các buổi sinh hoạt định kỳ ở cơ sở được duy trì đều đặn, thường xuyên. Công tác phát triển Đảng cũng được quan tâm chú trọng. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên được xác định “ Xây dựng Đảng từ xây dựng Đoàn – Hội – Đội”. Qua thời gian học tại Học viện và nghiên cứu chuyên đề “ Các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Xuân Lao- huyện Mường Ảng- tỉnh Điện Biên” và sự giúp đỡ, chỉ đạo tạo điều kiện nhiệt tình của BTV, các anh chị trong BCH Đoàn xã cùng với sự lỗ lực của bản thân. Trong thời gian học tập được quan tâm và tạo điều kiện và dự các buổi họp hội nghị sơ kết của Đại hội Đoàn các cấp đã giúp tôi mở mang kiến thức và nắm bắt cụ thể tình hình hoạt động hiên nay. Với nghiên cứu chuyên đề: “các phương thức đoàn kết tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Xuân Lao – huyện Mường Ảng – tỉnh Điện Biên” tôi hy vọng có thể góp một phần nhỏ bé của mình vào việc đổi mới phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn Xã, đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu xã hòa nhập với phong trào toàn quốc. Đây là chuyên đề khó cần được tiếp tục nghiên cứu, vì nó vừa có ý nghĩa trước mắt và lâu dài, là vấn đề búc xúc đang đặt ra với tổ chức Đoàn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Xuân Lao – Huyện Mường Ảng – tỉnh Điên Biên.doc
Luận văn liên quan