Công tác quản lý cấu trúc tài chính tại công ty điện máy kỹ thuật công nghệ

Tài chính doanh nghiệp là gì và vai trò của nhà quản lý tài chính quan trọng như thế nào? mục tiêu của quản lý tài chính là gì? Đó là những vấn đề âun tâm cần được làm rõ khi nghiên cứu về tài chính doanh nghiệp. nhưng để làm tốt vấn đề quản lý tài chính doanh nghiệp thì nhà quản lý tài chính phải dựa vào nhiều công cụ quản lý khác nhau. Trong đó có sự tham gia của cấu trúc tài chính doanh nghiệp. hơn nữa để doanh nghiệp. hơn nữa để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả thì nhà quản lý phải làm tốt hoạt động tài chính của doanh nghiệp mình. Phần I. Cơ sở lý luận về cấu trúc tài chính, hiệu quả và rủi ro tài chính doanh nghiệp Phần II. Thực trạng về cấu trúc tài chính và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả và rủi ro tài chính doanh nghiệp Phần III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý cấu trúc tài chính tại công ty điện máy kỹ thuật công nghệ

doc64 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1531 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công tác quản lý cấu trúc tài chính tại công ty điện máy kỹ thuật công nghệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tÝch cÊu tróc nguån vèn t¹i c«ng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû: 2.1. Ph©n tÝch tÝnh tù chñ vÒ tµi chÝnh t¹i c«ng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû: Âãø tiãún haình phán têch tênh tæû chuí vãö taìi chênh cuía cäng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû ta duìng caïc chè tiãu sau: Tû suÊt nî Nî ph¶i tr¶ Tû suÊt nî = x100% Tæng nguån vèn Tû suÊt tù tµi trî Vèn chñ së h÷u Tû suÊt tù tµi trî = x100% Tæng nguån vèn Sè liÖu dïng ®Ó ph©n tÝch tÝnh tù chñ vÒ tµi chÝnh t¹i c«ng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû ®­îc tr×nh bµy ë b¶ng sè 3. 2003/2002 (+,-%) 155% 136% -255% -12% -25% (+ -,Δ) 273.413.039.624 218.195.706.189 -121.211.083.291 -11% -7% 2002/2001 (+,-%) 24% 43% 58% 15% 27% (+ -,Δ) 34.250.478.385 48.331.964.789 17.383.513.566 12% 6% 2003 273.413.041.625 218.195.706.189 55.217.335.433 80% 20% 2002 176.428.418.723 160.324.504.038 47.603.914.655 90,87% 26,98% 2001 142.177.940.339 111.992.539.249 30.220.401.090 78,77% 21,26% ChØ tiªu 1.Tæng Nguäön Väún. 2.Nî ptr¶ 3.VCSH 5.TSnî 6.TSTTtrî Dæaû vaìo baín säú liãûu sä ú3 ta tháúy tyí suáút nåü cuía cäng ty háöu nhæ thay âäøi khäng âaïng kãø tyí suáút nåü nàm 2002 giaím âi so våïi nàm 2001 laì 1,66% trong täøng cå cáúu taìi saín nguyãn nhán naìy laì do täúc âäü tàng cuía täøng taìi saín låïn hån täúc âäü tàng cuía nåü phaíi traí (46%>43%) nhæng qua nàm 2003 thç tyí suáút naìy tàng so våïi nàm 2001 laì 2,99% tæïc laì tàng mäüt læåüng 218.195.706.189â nhçn chung thç tyí suáút nåü cuía cäng ty êt coï sæû biãún âäüng maûnh .nhæng váún âãö âaïng quan tám laì liãûu tyí suáút nåü quaï cao qua caïc nàm aính hæåíng täút hay xáúu âãún hiãûu quaí taûi cäng ty . váún âãö naìy seî âæåüc xem xeït kyî åí pháön sau. Nguäön väún chuí såí hæîu cuía cäng ty liãn tuûc tàng qua caïc nàm laì do bäø sung tæì nguäön väún quyî mäüt pháön næîa laì do ngán saïch nhaì næåïc cáúp . nhæng qua baín phán têch ta tháúy tyí suáút taìi tråü cho nguäön väún tæì nguäön väún chuí såí hæîu laì ráút tháúp vaì êt coï sæû thay âäøi qua caïc nàm . trong nàm 2001 tyí suáút naìy laì 21,26% nàm 2002 laì 22,89% trong nàm 2003 laì 20% trong nàm 2003tyí suáút tæû taûi tråü cuía cäng ty tàng so våïi nàm 2001 1,64% âãø coï âæåüc sæû thay âäøi naìy laì do trong nàm 2002 cäng ty âaî tiãún haình âáöu tæ cho taìi saín cäú âënh laìm cho täúc âäü tàng cuía nguäön väún chuí såí hæîu låïn hån täúc âäü tàng cuía täøng nguäön väún (58%>46%). Nhæng qua nàm 2003 thç tyí suáút tæû taìi tråü giaím âi so våïi nàm 2002 laì 2,7% nguyãn nhán laì do trong nàm 2003 täøng nguäön väún cuía cäng ty tàng maûnh 31,5% trong khi âoï täúc däü tàng cuía väún chuí såí hæîu laì 16% âaî laìm cho tyí suáút tæû taìi tråü cuía cäng ty giaím . Nhçn chung, trong nhæîng nàm qua dæûa vaìo säú liãûu åí baín phán têch ta coï thãø khàóng âënh ràòng tênh tæû chuí vãö taìi chênh cuía cäng ty laì ráút tháúp vaì dãø bë gáy sæïc eïp tæì caïc chuí nåü. Cäng ty khoï coï cå häüi tiãúp nháûn väún tæì bãn ngoaìi nhæ vay ngàõn haûn hoàûc sæû âáöu tæ tæì caïc täø chæïc, âån vë , caï nhán khaïc . nhæng âäúi våïi cäng ty laì mäüt doanh nghiãûp nhaì næåïc thç tyí suáút nåü thæåìng cao 2.2. Ph©n tÝch tÝnh æn ®Þnh cña nguån tµi trî t¹i c«ng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû: §Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch tÝnh æn ®Þnh cña nguån tµi trî t¹i c«ng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû, ta sö dông mét sè chØ tiªu sau: Tû suÊt nguån vèn th­êng xuyªn NVTX Tû suÊt NVTX = x100% Tæng nguån vèn Tû suÊt nguån vèn t¹m thêi NVTT Tû suÊt NVT = x100% Tæng nguån vèn Tû suÊt nî vay ng¾n h¹n ng©n hµng Nî vay ng¾n h¹n ng©n hµng Tû suÊt NVNHNH = x100% Tæng nguån vèn §Ó cã sè liÖu phôc vô viÖc ph©n tÝch tÝnh æn ®Þnh cña nguån tµi trî, chóng ta cÇn lËp b¶ng ph©n tÝch nh­ sau: (B¶ng sè 4) baíng säú 4: Baíng phán têch tênh äøn âënh nghuäön taìi tråü taûi cäng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû. 2003/2002 (+,-%) 31% 25% 34% 47% -5% 2% 11% 65% (+ -,Δ) 65.484.622.902 13.757.654.022 51.726.968.880 21.847.691.846 -1,37% 1,37% 2,58% 55% 2002/2001 (+,-%) 46% 60% 42% -15% 9% -3% -42% 96% (+ -,Δ) 65.750.478.385 20.797.643.987 44.952.834.398 -8.463.943.437 2% -2% -16% 84% 2003 273.413.041.625 69.306.476.993 204.106.564.632 68.809.205.791 25% 75% 25% 0,79671 2002 207.928.418.723 55.548.822.971 152.379.595.752 46.961.513.945 27% 73% 23% 0,85697 2001 142.177.940.339 34.751.178.985 107.426.761.354 55.425.457.382 24% 76% 39% 0,86962 ChØ tiªu 1.TN Vèn 2. NVTX 3. NVTT 4.NVvnhnh 5.TSNVTX 6.TSNVTT 7.TSvnhnh 8.TSNVCSH/NVTX Qua baín phán têch trãn kãút håüp våïi baín phán têch säú 2 cho tháúy cäng ty âaî sæí duûng nguäön väún thæåìng xuyãn âãø taìi tråü cho taìi saín læu âäüng vaì âáöu tæ ngàõn haûn taûi âån vë. Tyí suáút nguäön väún thæåìng xuyãn qua caïc nàm tháúp nhæng nguäön väún thæåìng xuyãn âaî coï xu hæåïng giaím dáön qua caïc nàm. Âàûc biãt laì nàm 2003 tyí suáút naìy laì 25% hay vãö giaï trë tuyãût âäúi laì 69.306.476.993â. Sæû thiãn giaím cuía nguäön väún thæåìng xuyãn thãø hiãûn roî nháút trong nàm 2002 tyí suáút nguäön väún thæåìng xuyãn laì 27% trong nàm 2001 laì 37% sæû giaím suäút naìy laì do täúc âäü tàng cuía nguäön väún thæåìng xuyãn nhoí hån täúc âäü tàng cuía täøng nguäön väún(10%<22%) . + Ghuäön taìi tråü låïn nháút cuía cäng ty laì nguäön väún taûm thåìi chiãúm mäüt tyí suáút ráút låïn vaì coï xu hæåïng tàng qua caïc nàm âàûc biãût laì trong nàm 2002 tàng 10% säú våïi nàm 2001 trong täøng taìi saín våïi læåüng tuyãût âäúi laì 44.952.834.398â. Såí dé coï sæû gia tàng naìy laì do täúc âäü tàng cuía täøng taìi saín trong nàm 2002 nhoí hån so våïi täúc âäü tàng cuía nguäön väún thæåìng xuyãn (68,5%>22%) .Màûc khaïc, tyí suáút nåü ngàõn haûn ngán haìng giaím maûnh trong nàm 2002 laì 16% våïi mäüt læåüng tuyãût âäúi laì 8.463.943.437â vaì tyí suáút naìy tàng trong nàm 2003 våïi mæïc tàng laì 2,58% våïi mäüt læåüng tuyãût âäúi laì 21.847.691.846â. Trong nàm 2003 tyí suáút vay ngàõn haûn ngán haìng tàng laì do trong nàm täúc âäü tàng cuía väún vay ngàõn haûn ngán haìng låïn hån täúc âäü tàng cuía täøng taìi saín (47%>31,5%) . Toïm laûi, ta coï thãø kãút luáûn nguänö taìi tråü chuí yãúu cuía cäng ty laì vay ngàõn haûn ngán haìng, coìn nåü daìi haûn thç chêm mäüt tyí lãû ráút tháúp cho nãn cäng ty dãø bë aïp læûc trong thanh toaïn caïc khoaín nåü ngàõn haûn. Âáy cuîng laì mäüt khoï khàn trong cäng taïc quaín lyï cäng nåü cuía cäng ty âoìi hoíi cäng taïc quaín lyï phaíi coï mäüt chênh saïch vay nåü vaì sæí duûng nguäön väún ngàõn haûn mäüt caïch håüp lyï âãø traïnh tçnh traûng laîng phê nguäön väún vay, mang laûi hiãûu quaí kinh tãú cao . 3. Ph©n tÝch c©n b»ng tµi chÝnh t¹i c«ng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû: 3.1 Ph©n tÝch c©n b»ng tµi chÝnh dµi h¹n t¹i c«ng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû: Âãø phán têch cán bàòng taìi chênh daìi haûn taûi cäng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû ta sæí duûng caïc chè tiãu sau: . Vèn l­u ®éng rßng VL§R = NVTX - TSC§ & §TDH . Tû suÊt NVTX/TSC§ NVTX Tû suÊt NVTX/TSC§ = x100% TSC§ . Tû suÊt tù tµi trî TSC§ NVCSH Tû suÊt tù tµi trî TSC§ = x100% TSC§ Sè liÖu cña c¸c chØ tiªu trªn, ®­îc tr×nh bµy trong b¶ng ph©n tÝch sè 5. B¶ng sè 5: b¶ng ph©n tÝch c©n b»ng tµi chÝnh dµi h¹n t¹i c«ng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû. ChØ tiªu 2001 2002 2003 1. NVTX 34.751.178.985 55.548.822.971 69.306.476.993 2.NVCSH 30.220.401.090 47.603.914.655 55.217.335.433 3.TSC§&®tdh 11.200.540.841 13.271.264.636 36.994.890.545 4.T§T¨ngnvtx _ 60% 25% 5.T§T¨ngTSC§ 14% 126% 6.T§T¨ngnvcsh 58% 16% 7.VL§R 23.550.638.144 42.277.558.335 32.311.586.448 8.TSNVTX/TSC§ 3,27 4,57 2,52 9.TSTTTTSC§ 2,84 3,91 2,01 Chè tiãu väún læu âäüng roìng cuía cäng ty trong nàm 2002 tàng so våïi nàm 2001 vaì giaím maûnh trong nàm 2003 våïi mæïc väún læu âäüng laì 32.311.586.448â. Nhçn chung thç mæïc väún læu âäüng qua caïc nàm laì cao âàûc biãût laì nàm 2002 väún læu âäüng roìng cuía cäng ty laì 42.277.558.335â. Trong khi âoï taìi saín cäú âënh cuîng liãn tuûc tàng qua caïc nàm trong nàm 2003 trë giaï taìi saín cäú âënh cuía cäng ty laì 36.994.890.545â. våïi mæïc tàng laì 126% cho tháúy trong nàm 2003 cäng ty âaî tàng cæåìng âáöu tæ cho tæ cho taìi saín cäú âënh. Cuû thãø laì trong nàm cäng ty âaî tiãún haình cäø pháön hoaï mäüt säú xê nghiãûp vaì âáöu tæ vaìo cäng ty cäø pháön kênh. Ngoaìi ra väún læu âäüng roìng cuía cäng ty cuîng coï sæû thiãn giaím laì do taìi saín cäú âënh trong nàm 2003 tàng maûnh. Väún læu âäüng roìng cuía cäng ty luän dæång vaì mang giaï trë ráút låïn chæïng toí cäng âang åí trong traûng thaïi cán bàòng taìi chênh trong daìi haûn. Ngoaìi ra nguäön väún thæåìng xuyãn coìn thæìa 1 giaï trë khaï låïn sau khi âaî taìi tråü cho taìi saín cäú âënh vaì âáöu tæ daìi haûn maì coìn taìi tråü cho nhu cáöu väún læu âäüng taûi âån vë. Vç váûy, váún âãö cán bàòng taìi chênh trong daìi haûn cuía cäng ty laì ráút oan toaìn .cán bàòng taìi chênh cuía cäng ty coìn âæåüc thãø hiãûn qua hai chè tiãu: tyí suáút NVTX/TSC vaì tyí suáút TTTTSCÂ. + Chè tiãu TSNVTX/TSC qua caïc nàm laì trãn 2 láön, âàûc biãût laì nàm 2002 tyí suáút naìy laì 4,185 tyí suáút naìy laì do trong nàm 2003 cäng ty chæa âáöu tæ maûnh cho TSC vaì âáöu tæ vaìo caïc âån vë khaïc. Âàc biãût laì trong 2003 cäng ty âaî âáöu tæ maûnh vaìo taìi saín cäú âënh dáù laìm cho tyí suáút naìy giaím xuäúng coìn 1,9 . Tyí suáút trong nàm 2003 giaím laì do täúc âäü tàng cuía NVTX nhoí hån so våïi täúc âäü tàng cuía TSCÂ(24,77%<178,76%) + Chè tiãu TSTTTTSC qua caïc nàm laì cao trãn hai láön vaì trong nàm 2002 tyí suáút naìy laì 3,91 láön, âiãöu naìy noïi lãn nguäön väún chuí såí hæîu cuía cäng ty coï thãø taìi tråü 3 láön giaï trë taìi saín cäú âënh taûi taûi cäng ty. Våïi tyí suáút tæû taìi tråü taìi saín cäú âënh vaì âoìn báùy taìi chênh låïn thç viãûc sæí duûng väún chuí såí hæîu nhæ váûy seî khäng phaït huy täúi âa låüi êch cuía cäng ty maì nãn sæí duûng väún vay daìi haûn nhiãöu hån. Qua quaï trçnh phán têch thç tçnh hçnh cán bàòng taìi chênh daìi haûn taûi cäng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû ráút an toaìn. Coï âæåüc sæû cán bàòng taìi chênh nhæ váûy laì näù læûc låïn trong thåìi gian qua, våïi âäü an toaìn cao nhæ váûy taûo âiãöu kiãûn cho cäng ty phaït triãøn ngaìy caìng væîng maûnh vaì thu huït sæû âáöu tæ cuía caïc täø chæïc, caï nhán âáöu tæ vaìo cäng ty vaì coï thãø dãù daìng táûn duûng âæåüc caïc nguäön väún vay tæì caïc täø chæïc tên duûng våïi mæïc laîi suáút æu âaîi. 3.2. Ph©n tÝch c©n b»ng tµi chÝnh ng¾n h¹n t¹i c«ng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû: 3.2.1. Ph©n tÝch c©n b»ng tµi chÝnh qua chØ tiªu NCVL§R vµ NQR §Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch c©n b»ng tµi chÝnh ng¾n h¹n qua chØ tiªu NCVL§R vµ NQR chóng ta cÇn sö dông sè liÖu cña b¶ng ph©n tÝch sè 6. B¶ng sè 6: b¶ng ph©n tÝch c©n b»ng tµi chÝnh ng¾n h¹n t¹i c«ng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû. 2003/2002 (+,-%) 35% 0% 31% 17% -24% 71% 14% 71% -19% (+ -,Δ) 42.255.710.668 -93.394.729 29.715.009.433 12.447.306.506 -9.965.971.887 -22.413.278.393 1,66 3,14 -0,67 2002/2001 (+,-%) 123% -20% 101% 11% 3% 22% -1% -64% -42% (+ -,Δ) 67.464.175.813 -11.723.061.035 48.611.357.983 7.129.756.795 1.343.406.626 -5.786.350.169 -0,1 -7,89 -2,52 2003 164.576.783.067 48.212.166.749 126.307.875.631 86.481.074.185 32.311.586.448 -54.169.487.737 13,4 7,58 2,87 2002 122.321.072.400 48.305.561.478 96.592.866.199 74.033.767.679 42.277.558.335 -31.756.209.344 11,75 4 4 2001 54.856.896.587 60.028.622.512 47.981.508.216 66.904.010.884 40.934.151.709 -25.969.859.175 - 11,85 12,32 6,06 ChØ tiªu 1. HTKho 2.Nîpthu 3.Nng¾n h¹n 4.NCVLDR 5.VL§R 6. NQR 7.vqNPT 8.vqHTK 9.vqNPTr¶ - Viãûc phán têch cán bàòng taìi chênh trong ngàõn haûn âäúi våïi tçnh hçnh taûi cäng ty laì ráút quan troüng. Båíi vç âáy laì 1 cäng ty thæång maûi dëch vuû, nãn tçnh hçnh nåü ngàõn haûn laì ráút låïn vaì dãù bë aïp læûc trong thanh toaïn âãø âi sáu vaìo phán têch tçnh hçnh taûi cäng ty ta thäng qua hai chè tiãu nhu cáöu väún læu âäüng roìng vaì ngán quyî roìng. Dæûa vaìo baíng phán têch säú 6 ta tháúy: Nhu cáöu väún læu âäüng roìng cuía cäng ty liãn tuûc tàng qua caïc nàm våïi mäüt læåüng giaï trë ráút låïn trong nàm 2002, täúc âäü tàng cuía nhu cáöu väún læu âäüng roìng laì 3% våïi mäüt læåüng tuyãût âäúi laì: 1.343.406.626â vaì âàûc biãût qua nàm 2003 thç täúc âäü tàng cuía nhu cáöu väún læu âäüng roìng 17% vãö læåüng laì:12.447.306.506âì cho tháúy trong nàm 2003 cäng ty cáön mäüt læåüng väún læu âäüng ráút låïn âãø taìi tråü cho hoaût âäüng cuía doanh nghiãûp trong ngàõn haûn, sæû gia tàng liãn tuûc cuía våïi mæïc tàng låïn nhæ váûy laì do caïc nhán täú sau: + Læåüng haìng täön kho cuía cäng ty dæû træî laì quaï låïn tàng maûnh qua caïc nàm , maì âàûc biãût laì læåüng haìng täön kho trong nàm 2002 tàng lãn so våïi nàm 2001 laì 123% våïi tri tuyãût âäúi laì 67.464.175.813â. Màût khaïc doanh thu cuía cäng ty laûi giaím trong nàm 2002 âaî cho tháúy mäüt âiãöu cäng ty âaî gàûp khoï khàn trong viãûc tiãu thuû dáùn tåïi læåüng haìng täön kho tàng. Nhæng qua nàm 2003 thç tçnh hçnh haìng täön kho taûi cäng ty váùn âaî âæåüc caíi thiãûn täúc âäü tàng cuía haìng täön kho âaî giaím xuäúng coìn 35%, nhæng læåüng haìng täön kho váùn tàng maûnh vãö giaï trë tuyãût âäúi laì: 42.255.710.668 â. Âiãöu naìy âaî laìm cho säú voìng quay haìng täön kho trong nàm 2002 giaím mäüt caïch âäüt biãún tæì 12 voìng trong nàm 2001 âãún nàm 2002 thç giaím xuäúng chè coìn 4 voìng, trong nàm 2003 laì 7,voìng chæïng toí cäng ty âaî näù læûc ráút låïn trong viãûc giaíi quyãút sæû æï âoüng cuía haìng täön kho, taûo âiãöu kiãûn tçnh hçnh haìng täön kho vaì taûo âiãöu kiãûn haìng täön kho qua caïc nàm sau. + Tçnh hçnh nåü phaíi thu cuía cäng ty qua caïc nàm coï chiãöu hæåïng täút vaì giaím qua caïc nàm, âàûc biãût laì trong nàm 2002 âaî giaím 20% våïi mäüt læåüng tuyãût âäúi laì 11.723.061.035âì. Trong nàm 2003 thç tçnh hçnh nåü phaíi thu tiãúp tuûc giaím nheû 0,19% våïi læåüng tuyãût âäúi laì: 93.394.729âì. Âáûy laì mäüt näø læûc cuía cäng ty trong hoaût âäüng thu nåü , maì chuí yãúu laì nåü tæì caïc âån vë khaïc. Ngoaìi ra thäng qua chè tiãu säú voìng quay nåü phaíi thu liãn tuûc tàng qua caïc nàm. Nhæ váûy dæåïi taïc âäüng cuía nåü phaíi thu thç nhu cáöu väún læu âäüng roìng phaíi giaím xuäúng nhæng nhu cáöu väún læu âäüng roìng váùn tàng maûnh laì do täúc âäü tàng cuía haìng täön kho quaï låïn nãn nhu cáöu cuía väún læu âäüng roìng phaíi tàng theo. Trong nàm 2002 thç læåüng haìng täön kho tàng tåïi mæïc âäüt biãún 123% trong khi nåü phaíi thu chè giaím 20% vaì trong nàm 2003 haìng täön kho tàng 35% thç nåü phaíi thu khaïch haìng háöu nhæ khäng biãún âäüng chè giaím 0,2%. +Mäüt nhán täú næîa âoï laì nåü ngàõn haûn (khäng kãø vay ngàõn haûn ngán haìng) cuîng tàng maûnh qua caïc nàm âàûc biãût laì trong nàm 2002 täúc âäü tàng cuía nåü ngàõn haûn laì 101% laìm cho nhu cáöu väún læu âäüng roìng cuía cäng ty tàng lãn 48.611.357.983â. Âáy laì mäüt khoï khàn låïn cuía cäng ty trong viãûc giaíi quyãút nhu cáöu väún thiãúu huût låïn. Trong nàm 2003 thç nåü ngàõn haûn tàng maûnh våïi täú âäü 31% âaî laìm cho nhu cáöu väún læu âäüng roìng tàng lãn 29.715.009.433â caìng laìm cho tçnh hçnh taìi chênh ngàõn haûn cuía cäng ty dãø råi vaìo tçnh traûng bãú tàõc. Màût khaïc dæûa vaìo säú voìng quay cuía nåü phaíi traí liãn tuûc giaím qua caïc nàm cho tháúy khaí nàng thanh toaïn cuía cäng ty qua caïc nàm laì tháúp âàûc biãût laì trong nàm 2003 säú voìng quay cuía nåü phaíi traí laì 3 voìng. Våïi sæû giaím suäút cuía tçnh hçnh nåü phaíi traí cho tháúy váún âãö bæïc thiãút cáön âàût ra laì cäng taïc quaín lyï taûi cäng ty phaíi coï giaíi phaïp thêch håüp âãø tàng säú voìng quay cuía nåü phaíi traí âãø traïnh tçnh traûng máút khaí nàng thanh toaïn trong ngàõn haûn. + Âãø giaíi thêch sæû gia tàng cuía nhu cáöu väún læu âäüng trong nhæîng nàm qua dæûa vaìo baín säú liãûu âaî âæåüc tênh toaïn åí baín 7,8 vaì kãút håüp våïi phán têch tæång quan seî báût lãn âæåüc nguyãn nhán giaïn tiãúp laìm cho nhu cáöu väú læu âäüng tàng lãn trong nhæîng nàm qua: B¶ng sè 7: ChØ tiªu 2001 2002 2003 1. DTT 708.544.366.457 565.137.217.770 642.485.631.975 2. NCVL§R 66.904.010.884 74.033.767.679 86.481.074.185 KÕt qu¶ ph©n tÝch t­¬ng quan qua c«ng cô to¸n cña EXCEL, ta ®­îc kÕt qu¶ nh­ b¶ng sau. DT NCVLÂR DOANH THU 1 NCVLÂR -0,31706 1 Tæì kãút quaí phán têch sæû tæång quan giæîa nhu cáöu väún læu âäüng roìng vaì doanh thu thuáön taûi cäng ty ta tháúy hãû säú tæång quan giæîa nhu cáöu väún læu âoüng roìng vaì doanh thu thuáön cuía cäng ty trong nhæîng nàm qua laì r = -0,31706 cho tháúy giæîa doanh thu vaì nhu cáöu väún læu âäüng roìng taûi cäng ty coï taïc âäüng ngæåüc nhau âiãöu naìy laì phuì håüp våïi lyï thuyãút nghéa laì khi tàng doanh thu thç læåüng haình täön kho cuía cäng ty seî giaím vaì nhu cáöu väún læu âäüng seî giaím theo. Nhæng doanh thu chæa phaíi laì nguyãn nhán chênh laìm cho nhu cáöu väún læu âäüng giaím hay noïi caïch khaïc giæîa doanh thu vaì nhu cáöu väún læu âäüng chæa coï mäúi quan hãû máût thiãút våïi nhau. Ngoaìi ra âãø tháúy âæåüc hiãûu quaí kinh doanh trong nhæîng nàm qua coï taïc âäüng nhæ thãú naìo âãún nhu cáöu väún læu âäüng roìng vaì ngán quyî roìng hay khäng, ta tiãún haình phán têch tæång quan dæûa qua baín tênh toaïn säú 8 ta coï kãút quaí tæång quan nhæ sau: B¶ng sè 8: ChØ tiªu 2001 2002 2003 1. RE 11,985% 3,348% 1,482% 2.NCVL§R 66.904.010.884 74.033.767.679 86.481.074.185 3. NQR -25.969.859.175 -31.756.209.344 -54.169.487.737 TiÕn hµnh ph©n tÝch t­¬ng quan qua c«ng cô cña phÇn mÒm EXCEL, ta ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: RE NCVLÂR NQR RE 1 NCVLÂR -0,87181 1 NQR 0,774755 -0,98515 1 +Hãû säú tæång quan giæîa RE vaì NCVLÂR laì r = - 0,87181 -1 cho tháúy giæîa hiãûu quaí kinh doanh vaì nhu cáöu väún læu âäüng roìng coï mäúi quan hãû chàût cheî vaì trë säú naìy laì ám chæïng toí giæîa hiãûu quaí kinh doanh vaì nhu cáöu väún læu âäüng roìng coï taïc duûng ngæåüc chiãöu nhau khi hiãûu quaí kinh doanh tàng lãn thç taïc âäüng laìm cho læåüng haìng täön kho taûi cäng ty seî giaím xuäúng tæì âoï laìm cho nhu cáöu väún læu âäüng taûi cäng ty giaím xuäúng. Thæûc tãú cho tháúy trong nhæîng nàm qua hiãûu quaí kinh doanh liãn tuûc giaím maûnh âàûc biãût laì màm 2003 våïi mæïc 1,482% âaî laìn cho nhu cáöu väún læu âäng tàng maûnh, nhu cáöu väún læu âäüng trong nàm 2003 laì 86.481.074.185â sæû giaím suäút maûnh cuía hiãûu quaí kinmh doanh âaî laìm cho læåüng haìng täön kho taûi cäng ty trong nhæîng nàm qua liãn tuûc tàng âaî coï taïc âäüng xáúu âãún nhu cáöu väún læu âäüng âàûc biãût laì nàm 2003 väún læu âäüng giaím vaì åí mæïc 32.311.586.488â . +Hãû säú tæång quan giæîa RE vaì NQR laì 0,774755 cho tháúy quan hãû giæîa hiãûu quaí kinh doanh vaì ngán quyî roìng laì tæång âäúi chàût cheí chàût cheî vaì coï taïc âäüng cuìng chiãöu âiãöu naìy cho tháúy hiãûu quaí kinh doanh trong nhæîng nàm qua giaím âaî taïc âäüng tæång âäúi maûnh laìm cho ngán quyî roìng tàng thæûc tãú cho tháúy trong nàm 2003 hiãûu quaí kinh doanh giaím xuäúng coìn 1,482% âaî laìm cho ngán quyî roìng taûi cäng ty thám huût maûnh våïi mæïc thám huût laì - 54.169.487.737â. sæû thám huût cuía ngán quyî roìng âaî laìm cho hiãûu quaí taìi chênh giaím maûnh. +Hãû säú tæång quan giæîa NCVLÂR vaì NQR laì - 0,98515 tæì hãû säú naìy ta tháúy giæîa nhu cáöu väún læu âäüng roìng vaì ngán quyî roìng coï mäúi quan hãû laì ráút chàût cheî vaì coï taïc âäüng ngæåüc chiãöu nhau nghéa laì khi maì nhu cáöu väún læu âäüng roìng tàng lãn thç seî laìm cho ngán quyî roìng giaím xuäúng vaì ngæåüc laûi âiãöu naïy laì phuì håüp våïi luyï thuyãút. Thæûc tãú cho tháúy trong nhæîng nàm qua nhu cáöu väún læu âäüng liãn tuûc tàng maûnh âaî laìm cho ngán quyî roìng taûi cäng ty tàng maûnh, sæû thám huût cuía ngán quyî roìng laì nguyãn nhán âáùn âãún sæû máút hiãûu quaí trong hoaût âäüng taìi chênh taûi cäng ty. Tæì nhæîng phán têch åí trãn, chuïng ta coï thãø kãút luáûn ràòng trong nhæîng nàm qua sæû tàng lãn cuía nhu cáöu väún læu âäüng maûnh mäüt pháön laì do sæû giaím suäút cuía doanh thu nhæng qua phán têch tæång quan cho tháúy doanh thu chæa phaíi laì nhán täú taïc âäüng chênh maì do hiãûu quaí kinh doanh cuía cäng ty chæa cao âaî laìm cho nhu cáöu väún læu âäüng roìng tàng liãn tuûc qua caïc nàm tæì âoï laìm cho ngán quyî rong ngaìy caìng bë thám huût nàûng âàûc biãût laì trong nàm 2003 sæû thám huût cuía ngán quyî laì ráút låïn -54.169.487.737â. Vç váûy, cäng taïc quaín lyï cuía cäng ty laì phaíi laìm sao âãø ngán quyî roìng trong nhæîng nàm tiãúp theo phaíi åí mæïc phuì håüp âãí thoaït khoaíi tçnh traûng máút khaí nàng thanh toaïn. 3.2.2. CÊu tróc nî ph¶i thu, hµng tån kho vµ c©n b»ng tµi chÝnh ng¾n h¹n §Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch cÊu tróc nî ph¶i thu vµ hang tån kho, ta cÇn lËp b¶ng ph©n tÝch sè 9. 2003/2002 (+,-%) -0,2% -11,3% 35,9% 4,3% 34,5% _ -60,5% 53,7% 38,2% (+ -,Δ) -93.394.729 -4.488.268.504 2.195.052.322 16.822.621 42.255.710.668 _ -18.205.882.830 4.805.256.297 16.865.580.557 2002/2001 (+,-%) -19,5% 50,8% -80,4% -18,9% 123,0% _ 16,4% 5072,3% -61,2% (+ -,Δ) -11.723.061.035 13.361.398.989 -25.086.594.260 -90.601.295 67.464.175.813 _ 4.246.935.495 8.768.127.359 -305.496.034 2003 48.212.166.749 35.181.062.081 8.315.050.899 405898442 164.576.783.067 _ 11.892.966.982 13.746.245.546 17.058.977.250 2002 48.305.561.478 39.669.330.585 6.119.998.577 389.075.821 122.321.072.400 _ 30.098.849.812 8.940.989.249 193.396.693 2001 60.028.622.512 26.307.931.596 31.206.592.837 479.677.116 54.856.896.587 _ 25.851.914.318 172.861.890 498.892.727 ChØ tiªu Nî pthu 1.Pthukh 2.TTNb¸n 3.DPPTK§ HTK 1.HM§§ 2.NVL 3.CPsxkdd 4.TPTKho Dùa vµo b¶ng ph©n tÝch sè 9 ta nhËn thÊy: + Âäúi våïi khoaín nåü phaíi thu cuía doanh nghiãûp coï khuynh hæåïng giaím qua caïc nàm âàûc biãût laì trong nàm 2002 khoaín nåü phaíi thu giaím 19,5% våïi mäüt læåüng tuyãût âäúi laì 11.723.061.035â vaì tiãúp tuûc giaím nheû trong nàm 2003 våïi mæïc giaím laì 0,2% vaì læåüng tuyãût âäúi laì 93.394.729â cho tháúy trong nhæîng nàm qua cäng ty âaî cäú gàõng giaím khoaín phaíi thu cuía khaïch haìng xuäúng âãø buì vaìo sæû thiãúu huût cuía väún læu âäüng roìng. Trong khoaín nåü phaíi thu cuía doanh nghiãûp thç chuí yãúu laì khoaín nåü phaíi thu khaïch haìng. Màût khaïc khoaín nåü phaíi thu cuía khaïch haìng trong nàm 2002 tàng maûnh 50,8% våïi læåüng tuyãût âäúi laì 13.361.398.989â vaì trong nàm 2003 thç tçnh hçnh âaî âæåüc caíi thiãûn trong nàm 2003 giaím xuäúng 11,3% våïi mäüt læåüng tuyãût âäúi laì 4.488.268.504â. Nhæng sæû thiãn giaím cuía khoaín phaíi thu khaïch haìng nhå hån so våïi mæïc âäü tàng trong nàm 2002 âaî laìm cho nhu cáöu väún læu âäüng tàng lãn. Nhæng sæû tàng lãn cuía khoaín phaíi thu laì håüp lyï båíi vç cäng ty muäún keïo daìi thåìi haûn thanh toaïn âãø thu huït khaïch haìng vaì giaíi quyãút læåüng haìng täön kho quaï låïn. + Haìng täön kho cuía doanh nghiãûp nàòm trong tçnh traûng gia tàng maûnh qua caïc nàm chuí yãúu laì haìng hoaï täön kho âàûc biãût laì nàm 2003 våïi læåüng haìng hoaï täön kho laì 164.576.783.067â. Nguyãn nhán laì do cäng ty laì mäüt doanh nghiãûp nhaì næåïc nãn haìng hoaï nháûp vaìo cäng ty âæåüc cáúp theo haûng ngaûch quy âënh cuía bäü thæång maûi nãn tæì âáöu nàm cäng ty phaíi nháûp mäüt læåüng haìn khaï låïn, hån næîa hçnh thæïc hoaût âäüng laì væìa saín xuáút væìa kinh doanh nãn khäng thãø traïnh khoaíi âæåüc sæû gia tàng cuía haìng täön kho. Ngoaìi ra mäüt nguyãn nhán næîa laì hoaût âäüng saín xuáút cuía cäng ty âàût phuû tuìng phuûc vuû cho saín xuáút theo thåìi gian nháút âënh nãn læoüng haìng hoaï saín xuáút ra äøn âënh trong khi haìng baïn ra tàng cháûm hån so våïi haìng trong kho nãn laìm cho haìng täön kho tàng trong khi khäng dæû baïo âæåüc khaí nàng âáöu ra cho caïc loaûi haìng hoaï laìm cho læåüng haìng täön kho tàng maûnh. Mäüt pháön næîa laì sæû aính hæåíng cuía nguyãn váût liãûu âäúi våïi nguyãn váût liãûu thç læåüng nguyãn váût liãûu täön kho trong nàm 2002 laì cao nháút våïi læåüng tuyãût âäúi laì 30.098.849.812â vaì qua nàm 2003 thç tçnh hçnh nguyãn váût liãûu täön kho âaî âæåüc caíi thiãûn giaím xuäúng coìn 11.892.966â. Âáy laì mäüt näø læûc cuía cäng ty trong viãûc tàng khaí nàng saín xuáút cuía cäng ty vaì goïp pháön laìm giaím âi læåüng nguyãn váût liãûu täön kho laì 18.205.882.830.â. trong khi âoï thç chi phê saín xuáút kinh doanh tàng maûnh trong nàm 2002 våïi mæïc tàng laì 5072,3% nghéa laì tàng 8.768.127.359â. Trong nàm 2003 thç chi phê saín xuáút kinh doanh tiãúp tuûc tàng lãn 53,7% vaì læåüng tuyãût âäúi laì 4.805.256.297â. Trong khi chi phê saín xuáút kinh doanh tàng nhæng täúc âäü tàng cuía chi phê saín xuáút kinh doanh nhoí hån täúc âäü tàng cuía nguyãn váût liãûu täön kho cho tháúy hiãûu quaí saín xuáút taûi cäng ty laì täút. màût khaïc , thaình pháøm täön kho cuía cäng ty trong nàm 2003 laì ráút låïn vaì tàng so våïi nàm 2002 laì 87,2% vaì læåüng tuyãût âäúi laì 16.865.580.557â sæû gia tàng cuía thaình pháøm täön kho âaî laìm cho læåüng haìng tänö kho cuía cäng ty trong nàm 2003 tiãúp tuûc tàng maûnh. I. PHÁN TÊCH SÆÛ AÍNH HÆÅÍNG CUÍA CÁÚU TRUÏC TAÌI ÂÃÚN HIÃÛU QUAÍ TAÌI CHÊNH TAÛI CÄNG TY ÂIÃÛN MAÏY VAÌ KYÍ THUÁÛT CÄNG NGHÃÛ: Víi c¸ch tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu nh­ trªn qua c¸c n¨m, chóng ta lËp ®­îc b¶ng ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña cÊu tróc tµi chÝnh ®Õn hiÖu qu¶ tµi chÝnh (b¶ng sè 10). B¶ng sè 10:B¶ng ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña cÊu tróc tµi chÝnh ®Õn hiÖu qu¶ tµi chÝnh t¹i c«ng ty Âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû. ChØ tiªu 2001 2002 2003 1. VCSHbq 30.220.401.090 47.603.914.655 55.217.335.433 2. Tæng TSbq 142.159.940.339 207.928.418.723 273.413.041.625 3. LNTT 14.878.233.325 12.280.104.901 3.100.006.050 4. Chi phÝ l·i vay 2.192.740.388 503.507.651 954.773.824 5. LNTT&LV 17.070.973.713 12.783.612.552 4.054.779.874 6. Tû suÊt nî 78,77% 26,98% 79,80% 7. ROE 73,28% 22,17% 9,88% 8. RE 12,008% 7,246% 1,483% 9. §BTC(N/VC) 1,147 1,079 1,308 10.Tû suÊt l·i vay 3,657% 0,917% 1,152% 11.(RE -TSLV) 8,35% 6,33% 0,33% 12. Sè dæ nî vay NH 59.956.235.186 54.906.422.261 82.898.347.355 Âãø coï thãø âaïnh giaï chênh xaïc chênh saïch taìi chênh aính hæåíng âãún hiãûu quaí taìi chênh nhæ thãú naìo thäng qua viãûc phán têch chênh saïch taìi tråü cuía cäng ty trong nhæîng nàm qua cuìng våïi viãûc cäng ty âaî khai thaïc triãût âãø hiãûu æïng âäön báøy taìi chênh hay chæa. Chuïng ta phán têch thäng qua hiãûu quaí taìi chênh vaì hiãûu quaí kinh doanh. Âäúi våïi hiãûu quaí kinh doanh thç viãûc phán têch âãø tháúy âæåüc sæû taïc âäüng trung gian cuía nhán täú naìy. +Trong nàm 2002 thç hiãûu quaí kinh doanh cuía cäng ty laì tæång âäúi cao vaì chêãm 12% vaì tyí suáút vay väún cuía doanh nghiãûp laì ráút cao oí mæïc 79% so våïi täøng nguäön väún. Trong khi âoï, chi phê laîi vay chêm tyí lãû ráút nhoí chè coï 3,657% vaì trong nàm naìy cäng ty coï mäüt âoìn báøy taìi chênh laì tæång âäúi cao 1,147. Tæì nhæîng nhán täú trãn âaî taïc âäüng ráút låïn laìm cho hiãûu quaí kinh doanh cuía cäng ty trong nàm 2001 âaût åí mæïc ráút cao 12% . Våïi hiãûu æïng âäön báøy taìi chênh laì ráút cao 8,35% thç viãûc sæí duûng väún vay våïi mäüt tyí suáút nåü ráút cao âaî laìm cho hiãûu quaí kinh doanh cuía cäng ty trong nàm cao. Tæì nhæîng thaình quaí âaût dæåüc trong kinh doanh âaî laìm cho hiãûu quaí taìi chênh åí mæïc ráút cao 73,28%. +Trong nàm 2002 : hiãûu quaí kinh doanh cuía cäng ty giaím vaì åí mæïc 7,246% trong cå cáúu taìi saín màûc duì màûc duì tyí suáút laîi vay giaím ráút maûnh so våïi nàm træåïc åí mæïc 0,917% vaì hãû säú (RE-TSLV) giaím nheû so våïi nàm træåïc 6,33% hiãûu æïng cuía âäön báøy taìi chênh trong træåìng håüp naìy laì täút nhæng nguyãn nhán giaím laì do täøng taìi saín trong nàm 2002 tàng trong khi LNTT&LV giaím maûnh laìm coï hiãûu æïng âäön báøy taìi chênh giaím. Màûc duì âäön báøy taìi chênh trong nàm 2002 giaím nhæng váùn phaït huy taïc duûng åí mæïc 1,079 vaì tyí suáút nåü cao 77,11% nhæng hiãûu quaí taìi chênh trong nàm giaím maûnh vaì åí mæïc 22,17% sæû giaím suút cuía hiãûu quaí taìi chênh âáy laì mäüt biãøu hiãûn khäng täút sæû giaím suäút naìy do NVCSH trong nàm tàng trong khi hiãûu quaí kinh doanh giaím laì do trong nàm 2002 cäng ty âaî âáöu tæ vaìo cäng ty cäø pháön kênh. Trong nàm 2003: hiãûu quaí kinh doanh cuía cäng ty âaût åí mæïc ráút tháúp 1,483% trong khi tyí suáút laîi vay tàng so våïi nàm 2002 (1,152% ) laìm cho chi phê laîi vay trong nàm 2003 tàng vaì chi phê laîi vay trong nàm naìy laì 954.773.824â. tæì âoï laìm cho hãû säú (RE-TSLV) giaím åí mæïc 0,33% hiãûu æïng âoìn báøy taìi chênh laì täút trong khi âoï tyí suáút laîi vay cuía cäng ty laì cao so våïi nàm 2002 åí mæïc1,152% . Laìm cho hiãûu quaí taìi chênh trong nàm giaím vaì âaût 9,88% hiãûu quaí taìi chênh trong nàm giaím laì do nguäön väún chuí såí hæîu tàng trong khi âoï låüi nhuáûn sau thuãú laûi giaím maûnh, sæû giaím suäút vãö hiãûu quaí taìi chênh âoìi hoíi nhaì phán têch phaíi coï chênh saïch taìi chênh phuì håüp hån trong nhæîng nàm tåïi trong viãûc sæí dung nguäön âàûc biãût laì väún vay trong ngàõn haûn . + §Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch t­¬ng quan, ta cÇn lËp b¶ng sè liÖu nh­ sau: (b¶ng sè11) B¶ng sè 11: ChØ tiªu 2001 2002 2003 1. Tû suÊt nî 78,77% 77,11% 79,80% 2. ROE 73,28% 22,17% 9,88% 3. RE 12,008% 7,246% 1,483% TiÕn hµnh ph©n tÝch t­¬ng quan qua c«ng cô to¸n cña phÇn mÒm EXCEL, ta ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: Tyí suáút nåü ROE RE Tyí suáút nåü 1 ROE -0,04938 1 RE -0,4296 0,923129 1 Tõ kÕt qu¶ ph©n tÝch t­¬ng quan trªn, chóng ta cã mét sè nhËn xÐt vÒ mèi quan hÖ gi÷a cÊu tróc tµi chÝnh víi hiÖu qu¶ tµi chÝnh vµ hiÖu qu¶ kinh doanh: -Ta thÊy hÖ sè t­¬ng quan gi÷a tû suÊt nî vµ ROE laì - 0,04938 cho tháúy giæîa tyí suáút nåü vaì hiãûu quaí taìi chênh coï taïc duûng ngæåüc chiãöu vaì ám coï mäúi quan hãû loíng leío våïi nhau coï nghéa laì khi tyí suáút nåü giaím thç seî laìm cho hiãûu quaí taìi chênh tàng lãn nhæng hiãûu quaí tàng lãn laì khäng cao âiãöu naìy laì phuì håüp våïi luyï thuyãút båíi vç khi tyí sáút nåü tàng lãn thç chi phê laîi vay seî tàng lãn nãúu cäng ty sæí duûng nguäön väún vay khäng coï hiãûu quaí thç seî laìm chohiãûu quaí taìi chênh giaím. - HÖ sè t­¬ng quan gi÷a RE vµ Tû suÊt nî lµ - 0.4296 cho tháúy giæîa hiãûu quaí kinh doanh vaì tyí suáút nåü coï qaun hãû tæång âäúi chàût cheî våïi nhau vaì tyí suáút naìy mang giaï trë ám coï nghéa laì khi hiãûu quaí kinh doanh tàng lãn thç tyí suáút nåü seî giaím vaì ngæåüc laûi. trong thæûc tãú taûi cäng ty cho tháúy trong nhæîng nàm qua tyí suáút nåü liãn tuûc tàng âaî laìm cho hiãûu quaí kinh doanh cuía cäng ty coï pháön suy giaím. HÖ sè t­¬ng quan gi÷a RE vµ ROE lµ 0,923129 +1 cho tháúy giæîa hiãûu quaí kinh doanh vaì hiãûu quaí taìi chênh coï mäúi quan hãû ráút máût thiãút våïi nhau vaì cuìng chiãöu nghéa laì khi hiãûu quaí kinh doanh tàng seî laìm cho hiãûu quaí taìi chênh cuîng tàng maûnh. Trong nhæîng nàm qua hiãûu quaí kinh doanh cuía cäng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû giaím âaî laìm cho hiãûu quaí taìi chênh giaím vaì âæåüc thãø hiãûn qua baín phán têch säú 10. Qua baín phán têch naìy ta tháúy qua caïc nàm hiãûu quaí kinh doanh cuía cäng ty giaím âaî laìm cho hiãûu quaí taìi chênh trong cäng ty giaím maûnh âàûc biãût laì trong nàm 2002 khi maì hiãûu quaí kinh doanh cuía cäng ty chè âaût 1,483 thç hiãûu hiãûu quaí taìi chênh cuía cäng ty cuîng giaím vaì chè åí mæïc 9,88% hiãûu quaí naìy laì ráút tháúp trong nhæîng nàm qua. III. PHÁN TÊCH SÆÛ AÍNH HÆÅÍNG CUÍA CÁÚU TRUÏC TAÌI CHÊNH ÂÃÚN RUÍI RO TAÌI CHÊNH TAÛI CÄNG TY ÂIÃÛN MAÏY VAÌ KYÍ THUÁÛT CÄNG NGHÃÛ: §Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña cÊu tróc tµi chÝnh ®Õn rñi ro tµi chÝnh t¹i c«ng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû, cÇn sö dông b¶ng ph©n tÝch sè12. B¶ng sè 12: b¶ng ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña cÊu tróc tµi chÝnh ®Õn rñi ro tµi chÝnh t¹i c«ng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû. ChØ tiªu 2001 2002 2003 1. Tû suÊt nî 78,77% 77,11% 79,80% 2. LNTT 14.878.233.325 12.280.104.901 3.100.006.050 3.L·i vay 2.192.740.388 503.507.651 954.773.824 4.LNTT&LV 17.070.973.713 12.783.612.552 4.054.779.874 5. §L§BTC 1,147 1,079 1,308 Dùa vµo b¶ng ph©n tÝch sè 12, ta cã thÓ ®¸nh gi¸ rñi ro tµi chÝnh cña c«ng ty qua c¸c n¨m nh­ sau: +Trong nàm 2001: Âäü låïn cuía âäön báøy taìi chênh laì ráút cao åí mæïc 1,147 däöng thåìi trong nàm cäng ty âaî duy trç mäüt tyí suáút nåü ráút cao 78,77% trong khi âoï hiãûu quaí kinh doanh cuía cäng ty laì ráút cao 12% âaî keïo theo hiãûu quaí taìi chênh âaût åí mæïc 79% laì ráút cao diãöu naìy cho tháúy trong nàm 2001 bäü pháûn quaín lyï taìi chênh phán bäú cå cáúu väún ráút hiãûu quaí vaì håüp lyï våïi tyí suáút nåü nãu trãn thç ruíi ro taìi chênh cuía cäng ty laì tæång âäúi oan toaìn. +Trong nàm 2002: Thç âoìn báøy taìi chênh giaím so våïi nàm træåïc laì do cäng ty âaî giaím khoaín nåü vay xuäúng 77,11%. Màût khaïc, hiãûu quaí kinh doanh trong nàm laì giaím maûnh coìn 7,246% tæì âoï âaî laìm cho hiãûu quaí taìi chênh giaím maûnh trong nàm 2002 coìn 22,17% , trong khi âoï âäü låïn cuía âäön báøy taìi chênh laì tháúp (1,079) ruíi ro taìi chênh giaím vaì mæïc âäü oan toaìn cao. +Trong nàm 2003: Thç âoìn báøy taìi chênh laì låïn 1,308 ruíi ro taìi chênh trong nàm cao våïi tyí suáút nåü laì 80% cho tháúy trong nàm 2003 cäng ty âaî vay nhiãöu hån nàm træåïc trong khi hiãûu quaí kinh doanh taûi cäng ty laì ráút tháúp 1,483% laìm cho hiãûu quaí taìi chênh giaím chè coìn 9,88% ruíi ro taìi chênh trong nàm naìy laì ráút cao. Tæì nhæîng phán têch trãn cho tháúy tçnh hçnh taìi chênh taûi cäng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû trong nhæîng nàm qua laì khäng täút. Ngaìy caìng khäng phaït huy âæåüc hiãûu quaí cuía taìi chênh . laì do sæû giaím suäút cuía hiãûu quaí kinh doanh maì cuû thãø laì trong nàm 2003 læåüng haìng täön kho laì ráút låïn 164.576.783.067â do trong nàm cäng ty âaî khäng dæû baïo âæåüc khaí nàng tiãu thuû laìm æï âoüng mäüt læåüng väún ráút låïn trong khi haìng täön kho âæåüc taìi tråü chuí yãúu laì väún vay tæì ngán haìng laìm cho ruíi ro taìi chênh taûi cäng ty ngaìy caìng cao. I. ÂAÏNH GIAÏ TÄØNG QUAÏT VÃÖ CÁÚU TRUÏC TAÌI CHÊNH TAÛI CÄNG TY ÂIÃÛN MAÏY VAÌ KYÍ THUÁÛT CÄNG NGHÃÛ: 1. VÒ c«ng t¸c tæ chøc ph©n tÝch cÊu tróc tµi chÝnh Ph©n tÝch tµi chÝnh nãi chung vµ ph©n tÝch cÊu tróc tµi chÝnh nãi riªng lµ mét ®ßi hái cÊp thiÕt nh»m cung cÊp th«ng tin cho nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp. Tõ c«ng t¸c ph©n tÝch nµy nhµ qu¶n trÞ sÏ biÕt ®­îc c©n b»ng tµi chÝnh hiÖn t¹i tõ ®ã cã thÓ cã c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng c¸c nguån tµi trî kh¸c nhau ®Ó c¶i thiÖn c©n b»ng tµi chÝnh, gi¶m rñi ro ®èi víi vèn chñ së h÷u vµ nhÊt lµ trong tr­êng hîp lµ c«ng ty coï quy mä låïn th× viÖc ph©n tÝch nµy sÏ thuyÕt phôc ®­îc chênh saïch âáöu tæ cuía doanh nghiãûp. Âãø coï phæång aïn huy âäüng väún vay hoàûc thu huït sæû âáöu tæ cuía caïc täø chæïc kinh tãú khaïc, taûi cäng ty thç pháön låüi nhuáûn ®Ó l¹i âæåüc âáöu vµo tµi s¶n cè ®Þnh, tµi trî cho c¸c nhu cÇu vèn trong t­¬ng lai, qua ®ã gi¶m ®­îc viÖc vay vèn tõ bªn ngoµi. HiÖn nay, cäng ty âang måí räüng viãûc saín xuáút thãm mäüt säú màût haìng nªn c«ng t¸c ph©n tÝch cÊu tróc tµi chÝnh lµ c«ng viÖc hÕt søc cÊp thiÕt. Nh­ng thùc tÕ, c«ng t¸c ph©n tÝch cÊu tróc tµi chÝnh ch­a ®­îc ®¬n vÞ quan t©m mµ cô thÓ: vµo cuèi mçi niªn ®é kÕ to¸n c«ng ty cã tiÕn hµnh tÝnh to¸n c¸c tû sè vÒ cÊu tróc tµi chÝnh nh­ : hÖ sè nî / vèn, tû träng tµi s¶n cè ®Þnh, TSL§ vµ mét sè chØ tiªu ph¶n ¶nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng: hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n, hiÖu qu¶ kinh doanh, hiÖu qu¶ sö dông vèn chñ së h÷u. §iÒu nµy ®· lµm cho c¸c nhµ qu¶n trÞ c«ng ty khã cã thÓ biÕt ®­îc c©n b»ng tµi chÝnh còng nh­ viÖc vËn dông hiÖu øng ®ßn bÈy tµi chÝnh ®Ó gia t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn chñ së h÷u. 2. §¸nh gi¸ chung vÒ cÊu tróc tµi chÝnh hiÖn t¹i cña c«ng ty Víi mét tû suÊt tù tµi trî kh¸ cao vµ cã xu h­íng gia t¨ng qua c¸c n¨m, ®Æc biÖt vµo n¨m 2002 tû suÊt tù tµi trî cña c«ng ty rÊt cao (66,27%). Cïng víi tû suÊt tù tµi trî cao th× tû suÊt nguån vèn th­êng xuyªn cña c«ng ty còng chiÕm mét tû träng kh¸ lín 72% vµo n¨m 2002. §iÒu nµy cã thÓ nãi r»ng, c«ng ty cã tÝnh tù chñ rÊt cao trong viÖc sö dông nguån vèn, Ýt phô thuéc vµo bªn ngoµi. §ång thêi, víi tÝnh tù chñ cao th× nguån vèn cña c«ng ty còng rÊt æn ®Þnh, Ýt chÞu ¸p lùc thanh to¸n trong ng¾n h¹n. Nguån vèn th­êng xuyªn cña c«ng ty cã gi¸ trÞ lín nh­ng gi¸ trÞ TSC§&§TDH l¹i t­¬ng ®èi thÊp. Tõ ®ã ®· lµm cho c©n b»ng tµi chÝnh dµi h¹n cña ®¬n vÞ trong nh÷ng n¨m qua rÊt an toµn. Tuy nhiªn c©n b»ng tµi chÝnh ng¾n h¹n cña ®¬n vÞ l¹i cã xu h­íng ngµy cµng kÐm an toµn. §iÒu nµy lµ do c«ng ty ®· duy tr× mét chÝnh tÝn dông réng r·i, dù tr÷ hµng tån kho qu¸ lín, ch­a tËn dông tèt c¸c kho¶n tÝn dông tõ nhµ cung cÊp. ViÖc duy tr× mét cÊu tróc tµi chÝnh cã tÝnh tù chñ rÊt cao vµ tÝnh æn ®Þnh lín ®· lµm h¹n chÕ t¸c dông cña hiÖu øng ®ßn bÈy tµi chÝnh trong viÖc khuyÕch ®¹i lµm gia t¨ng hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña c«ng ty ®Æc biÖt lµ trong n¨m 2002. II. Qu¶n lý cÊu tróc tµi chÝnh trong ng¾n h¹n t¹i c«ng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû: 1. Qu¶n lý tèt kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng vµ c©n b»ng tµi chÝnh Qua quaï trçnh phán têch cáúu truïc taìi chênh taûi cäng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû, trong nhæîng nàm qua tçnh hçnh nåü phaíi thu cuía cäng ty coï sæû giaím maûnh nhæng khoaín nåü phaíi thu cuía cäng ty chêm tyí troüng ráút låïn khoaíng nåü naìy khäng sinh låìi vaì bë khaïch haìng chêm duûng vaì cäng ty phaíi máút mäüt khoaíng chi phê âãø âoìi nåü khaïch haìng. Sæû täön taûi cuía khoaíng nåü naìy seî laìm cho låüi nhuáûn cuía cäng ty giaím xuäúng, nãúu cäng ty coï biãûn phaïp thu tiãön khaïch haìng täút thç seî trang traíi cho nhu cáöu väún læu âäüng taûi cäng ty. Ngoaìi ra cäng ty khäng phaíi täún mäüt khoaímg tiãön vay nãúu âi vay ngán haìng cäng ty phaíi traí mäüt khoaíng laîi, chi phê vay seî laìm cho hiãûu quaí hoaût âäüng kinh doanh cuía cäng ty giaím xuäúng. Chính vì thế công ty phải có chính sách thu hồi nợ một cách hợp lý buột khách hàng phải trả tiền theo đúng quy định của hợp đồng kinh tế. từ đó làm giảm kỳ hạn thu tiền .Qua quá trình phân tích cấu trúc tài chính tại công ty điện máy miền trung. nếu công ty thu hồi nợ bằng các biện pháp chiết khấu thì không những trang trải cho hoạt động hằng ngày của công ty mà còn bù đắp được một phần nhu cầu vốn lưu động tại công ty. Sau đây là số liệu về khoản phải thu khách haìng của công ty điện máy miền trung trong năm 2003: Nîåü âáöu nàm Phaït sinh nåü    Phaït sinh coï Nåü cuäúi nàm 45.163.148.015 92.691.477.609 112.655.649.478 25.198.976.146 Dæûa vaìo baíng säú liãûu trãn ta coï säú dæ bçnh quán khoaíng phaíi thu khaïch haìng: 45.163.148.015 +25.198.976.146 = 35.181.062.081â 2 Víi sè liÖu nh­ trªn ta tÝnh ®­îc kú h¹n thu tiÒn lµ: 35.181.062.081â x 360 = 137 ngµy. 92.691.477.609 Nãúu trong nàm 2004 cäng ty aïp duûng chênh saïch chiãút kháúu baïn haìng våïi khaïch haìng laì X%vaì giaím kyì haûn thu tiãön xuäúng coìn 90 ngaìy thç säú dæ bçnh quán khoaín phaíi thu cuía cäng ty 92.691.477.609 x 90 = 23.172.869.402â. 360 + Kho¶n ph¶i thu b×nh qu©n gi¶m mét gi¸ trÞ lµ: 35.181.062.081 - 23.172.869.402 = 12.008.192.678 ®ång. Khi cäng ty aïp duûng chênh saïch chiãút kháúu baïn haìng låüi nhuáûn maì cäng ty coï âæåüc laì låüi nhuáûn cå häüi tæì viãûc âáöu tæ toaìn bäü taìi saín vaìo quaï trçnh hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh. Khoaín låüi nhuáûn naìy âæåüc xaïc âënh nhæ sau: * Chi phÝ vay ng¾n h¹n ng©n hµng khi c«ng ty ch­a thu tiÒn ph¶i ®i vay ng©n hµng ®Ó bï ®¾p lµ: 7,2%/n¨m. * Tû suÊt sinh lêi cña vèn l­u ®éng t¹i c«ng ty vµo n¨m 2003. LNTT 3.100.006.050 â Tû suÊt sinh lêi cña VL§ = x 100% = x 100% = 9,594% VL§bq 32.311.586.448 Tõ ®ã, ta cã tû suÊt lîi nhuËn c¬ héi tõ viÖc ®Çu t­ bé phËn tµi s¶n nµy vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ 7,2% + 9,594% = 16,794%. Khi ®ã, møc lîi nhuËn c¬ héi thu ®­îc tõ viÖc ®Çu t­ bé phËn tµi s¶n nµy: 12.008.192.678 x 16,794% = 2.016.655.878 ®ång. Âãø traïnh thiãût haûi cho cäng ty khi sæí duûng chênh saïch chiãút kháúu baïn haìng naìy thç låüi nhuáûn cå häüi maì cäng ty âaût âæåüc phaíi låïn hån chi phê chiãút kháúu baïn haìng khi cäng ty thæûc hiãûn chênh saïch chiãút kháúu naìy seî laìm cho låüi êch cuía cäng ty tàng lãn, tæïc laì : 2.016.655.878 - 92.691.477.609 x X% > 0. Do ®ã : X < 2,176%. Ngoaìi ra , cáön phaíi xem xeït chênh saïch baïn haìng nhæ thãú coï thæûc sæû khuyãún khêch khaïch haìng traí tiãön hay chæa. Nãúu khaïch haìng khäng thãø traí tiãön såïm 47 ngaìy thç cäng ty phaíi vay ngán haìng âãø taûi tråü cho khoaíng phaíi thu våïi laîi suáút 7,2%/nàm. Khi âoï laîi suáút vay ngán haìng seî laì (47/360)7,2% = 0,94%. Âãø khuyãún khêch khaïch haìng traí tiãön såïm thç cäng ty phaíi aïp duûng tyí lãû chiãút kháúu nàòm trong khoaíng 0,94 < X% <2,176%. khi âoï cäng ty vaì khaïch haìng âãöu coï låüi trong viãûc mua baïn khaïch haìng traí tiãön såïm vaì hæåíng chiãút kháúu coìn cäng ty thu tiãön såïm trang traíi cho hoaût âäüng cuía cäng ty vaì giaíi quyãút âæåüc nhu cáöu VL âang tàng laìm cho cán bàòng taìi chênh cuía cäng ty coï pháön oan toaìn hån. 2. Quaín trë haìng täön kho vaì caíi thiãûn cán bàòng taìi chênh: Viãûc quaín lyï haìng täön kho mäüt caïch chàût cheí âäúi våïi mäüt cäng ty coï quy mä låïn nhæ cäng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû laì mäüt cäng taïc ráút khoï khàn buäüt caïc nhaì quaín lyï phaíi âæa ra mäüt chênh saïch håüp lyï vaì chàût cheî. Thæûc traûng taûi cäng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû cho tháúy tçnh traûng haìng täön kho taûi cäng ty liãn tuûc tàng qua caïc nàm âàûc biãût laì trong nàm 2003 læåüng haìng täön kho cuía cäng ty laì 164.576.783.067â. âãø læåüng haìng täön kho cuía cäng ty giaím thç cäng taïc quaín lyï taûi cäng ty phaíi coï mäüt kãú hoaûch nháûp haìng hoaï mäüt caïch håüp lyï âãø væìa âaïp æïng âæåüc nhu cáöu cuía khaïch haìng væìa giaím thiãøu læåüng haìng täön kho xuäúng, âáy cuîng chênh laì nguyãn nhán taïc âäüng maûnh nháút laìm cho väún cuía doanh nghiãûp bë æï âoüng tæì âoï laìm cho nhu cáöu väún læu âäüng taûi cäng ty tàng lãn. Âäúi våïi thæûc traûng taûi cäng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû cho tháúy khoï coï thãø aïp duûng âãø xaïc láûp mäüt mä hçnh âàût haìng täúi æu båíi vç nhu cáöu khaïch haìng laì khäng äøn âënh vaì cäng ty khäng aïp duûng phæång thæïc nháûp haìng hoaï khi âaî baïn hãút haìng. Chênh vç thãú, âãø giaíi quyãút læåüng haìng täön kho thç cäng ty nãn thæûc hiãûn chênh saïch tên duûng khaïch haìng âæåüc trçnh baìy åí pháön trãn . 3. X©y dùng qui tr×nh lËp dù to¸n tµi chÝnh nh»m ®¶m b¶o c©n b»ng tµi chÝnh t¹i c«ng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû: Âãø cho hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh diãøn ra thç phaíi coï väún nhæng quy mä cuía hoaût âäüng saín xuáút nhoí hay låïn tuyì thuäüc vaìo cå cáúu väún vaì våïi mäüt mæïc doanh thu naìo âoï âoìi hoíi phaíi coï mäüt læåüng väún thêch håüp. Tuy nhiãn giæîa hiãûu quaí sæí duûng väún seî taïc âäüng ráút maûnh âãún mæïc doanh thu vaì sæû biãún thiãn naìy khäng nháút thiãút laì phaíi theo mäüt tyí lãû naìo âoï. Trong thæûc tãú viãûc quaín lyï cáúu truïc taìi chênh taûi cäng ty luän naíy sinh nhu cáöu vãö väún âoìi hoíi nhaì quaín trë taìi chênh phaíi tçm kiãúm caïc nguäön taìi tråü cho cäng ty mäüt caïch håüp lyï sæû æåïc tênh nhu cáöu naìy âæåüc goüi laì kãú hoaûch hoaï taìi chênh. Tæì âoï âæa ra mäüt cáúu truïc taìi chênh oan toaìn. Âãø láûp dæû toaïn trong ngàõn haûn phæång phaïp âån giaín nháút laì phæång phaïp tyí lãû pháön tràm trãn doanh thu. Quy trçnh láûp dæû toaïn bàòng phæång phaïp tyí lãû pháön tràm trãn doanh thu âæûoc tiãún haình nhæ sau: Tênh säú dæ bçnh quán caïc khoaíng trong baín cán âäúi kãú toaïn trong nàm 2003. Tiãúp âãún choün nhæîng khoaín muûc chëu sæû biãún âäüng træûc tiãúp vaì quan hãû chàût cheî våïi doanh thu ,tênh tyí lãû pháön tràm cuía caïc khoaíng âoï trãn doanh thu. Duìng tyí lãû pháön tràm âoï âãø æåïc tênh nhu cáöu väún cho nàm sau theo dæû tênh doanh thu tiãu thuû saín pháøm. Tæì âoï tçm kiãúm nguäön taìi tråü cho nhu cáöu väún kinh doanh taûi cäng ty. Thæûc tãú taûi cäng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû, doanh thu trong nàm 2004 cuía cäng ty seî laì: 720,286,657,736â. Quy trçnh láûp dæû toaïn taìi chênh vaìo nàm 2004 cuía cäng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû nhæ sau: B­íc1: lËp b¶ng trÝch sè d­ c¸c tµi kho¶n trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 2003 nh­ b¶ng sau: B¶ng sè 14: b¶ng trÝch sè d­ c¸c tµi kho¶n trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2003 t¹i c«ng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû Tµi s¶n Sè tiÒn Nguån vèn Sè tiÒn A. TSL§&§TNH 236.418.153.553 A. Nî Ph¶i tr¶ 218.195.706.189 III. KPh¶i thu 48.212.166.749 I. Nî ng¾n h¹n 126.307.875.631 IV. HTKho 164.576.783.067 1. ptr¶ ngêi b¸n 34.293.987.828 V. TSL§ kh¸c 7.224.024.316 2.Ngêi mua t.tríc 16.515.038.045 3.K.ph¶i nép NN 34.358.550.015 4. Ptr¶ CNV 39.954.966.804 5 .Kph¶i nép kh¸c 1.484.283.771 7. Ph¶i tr¶ kh¸c 1.484.283.771 III. Nî kh¸c 9.019.483.210 B­íc 2: Lùa chän c¸c kho¶n môc cã thay ®æi tû lÖ víi doanh thu Khi doanh thu tàng lãn thç khoaíng muûc thuäüc taìi saín læu âäüng vaì âáöu tæ ngàõn haûn tàng lãn âãø âaïp æïng nhu cáöu hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh. Coìn khoaíng muûc taìi saín cäú âënh thç noï khäng phaíi laì nhán täú taïc âäüng maûnh âãún doanh thu. Nguäön väún thuäüc khoaíng muûc nåü ngàõn haûn seî thay âäøi khi doanh thu thay âäøi . tiãúp theo ta tênh tyí lãû pháön tràm trãn doanh thu nhæ sau: B¶ng sè 15: b¶ng tÝnh tû lÖ phÇn tr¨m cña c¸c kho¶n môc víi doanh thu t¹i c«ng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû. Tµi s¶n (%) Nguån vèn (%) A. TSL§ & §TNH - A. Nî ph¶i tr¶ - III. Kho¶n ph¶i thu 7,01% 1. Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 4,99% IV. Hµng tån kho 23,93% 2. Ngêi mua tr¶ tríc 2,40% V. TSL§ kh¸c 1,05% 3. Kho¶n ph¶i nép NN 5,00% 4. Ph¶i tr¶ CNV 5,81% 5. Kho¶n ph¶i nép kh¸c 0,22% 7. Ph¶i tr¶ kh¸c 0,22% II. Nî kh¸c 1,31% Tæng céng 32,00% Tæng céng 19,94% B­íc 3: C¸ch ­íc tÝnh nhu cÇu vèn t¨ng thªm, dùa vµo chØ tiªu doanh thu cÇn ®¹t cña n¨m 2004. Dæûa vaìo baíng säú liãûu säú 15 ta tháúy cæï 1 âäöng doanh thu tàng lãn thç nhu cáöu väún læu âäüng tàng lãn 0,32 âäöng . âäöng thåìi cæï 1 âäöng doanh thu tàng thãm thç nguäön väún seî tàng lãn tæång æïng laì: 0,1994 âäöng. Nhæ váûy, mäüt âäöng doanh thu tàng thãm thç cáön mäüt læåüng väún bäø sung laì: 0,32 - 0,1994 = 0,12506 âäöng. Trong nàm 2004 cäng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû tàng doanh thu tæì 687,623,177,647 âäöng. lãn 720,286,657,736 âäöng thç nhu cáöu väún kinh doanh tàng thãm laì: (720,286,657,736 - 687,623,177,647) X 0,12506 = 3.938.029.358â. B­íc 4: T×m kiÕm nguån trang tr¶i cho nhu cÇu vèn l­u ®éng t¨ng thªm hay x¸c ®Þnh gÝa trÞ VL§R trong n¨m 2003. Tacoï : VL§R = NVTX - TSC§ Trong nguån vèn th­êng xuyªn cña c«ng ty bao gåm: nguån vèn chñ së h÷u, lîi nhuËn ®Ó l¹i vµ nî dµi h¹n. NVTX = NVCSH + LN§L¹i - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ Gi¶ thuyÕt r»ng, trong n¨m 2004 møc doanh lîi trªn doanh thu b»ng n¨m 2003. Tõ ®ã, cã thÓ tÝnh ®­îc tæng lîi nhuËn sau thuÕ ­íc tÝnh nh­ sau: 3.100.006.050 720.286.657.736 = 3.247.262.555 ®ång 687.623.177.647 Trong n¨m 2003, c«ng ty sÏ t¹m thêi ph©n phèi lîi nhuËn sau thuÕ vµo c¸c quü vµ phÇn thu nhËp cña c¸c cæ ®«ng nh­ sau: Lîi nhuËn sau thuÕ tÝnh vµo c¸c quü lµ: 3.247.262.555 x 40% = 12.989.050.220 ®ång. - Taûi cäng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû laì âån vë chëu sæû quaín lyï cuía nhaì næåïc låüi nhuáûn âãø laûi sau khi trêch caïc khoaíng quyî seî âæåüc bäø sung vaìo nguäön väún chuí såí hæîu taûi âån vë. Váûy låüi nhuáûn âãø laûi sau khi phán phäúi âæåüc bäø sung vaìo nguäön väún chuí såí hæîu: 3.247.262.555 -12.989.050.220 = 9.741.787.665 âäöng. Màût khaïc , nåü daìi haûn cuía cäng ty laì nåü daìi haûn chæa âãún haûn traí nãn coï thãø xaïc âënh âæåüc giaï trë cuía NVTX vaì VLÂR nhæ sau: NVTX = NVCSH + LN§L¹i + Nåü daìi haûn NVTX=55.217.335.433+ 9.741.787.665 =64.959.123.098. âäöng. VL§R = NVTX - TSC§ VL§R =64.959.123.098 - 27.456.930.826 = 37.502.192.273 âäöng Nh­ vËy trong n¨m 2004 nãúu doanh thu t¨ng lªn ë møc 720,286,657,736 âäöng thç lµm cho nhu cÇu vèn kinh doanh t¨ng thªm 3.938.029.358 âäöng hay gi¸ trÞ NCVL§R vµo n¨m 2003 lµ: 86.481.074.185 + 3.938.029.358 = 90.419.103.543 ®ång Do ®ã mµ gi¸ trÞ NQR cña c«ng ty trong n¨m 2003 lµ: 37.502.192.273 - 90.419.103.543 = - 52.916.911.270.âäöng. Tæì kãút quaí tênh toaïn åí trãn ta tháúy ràòng viãûc gia tàng doanh thu trong nàm 2004 vaì tyí suáút låüi nhuáûn trãn doanh thu laì khäng âäøi so våïi nàm 2003 âaî laìm cho cán bàòng taìi chênh taûi cäng ty coï pháön caíi thiãûn hån, cán bàòng taìi chênh taûi cäng ty trong nàm 2004 oan toaìn hån so våïi nàm 2003(NQR2004 > NQR2003). Tæì quy trçnh kãú hoaûch hoaï taìi chênh cho tháúy tçnh hçnh taìi chênh ngàõn haûn trong nàm 2004 laì oan toaìn hån so våïi nàm 2003. nhæng âãø thæûc hiãûn âæåüc mæïc doanh thu nhæ trãn thç thç cäng ty phaíi näø læûc ráút låïn trong quaï trçnh hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh taûi cäng ty. Toïm laûi, caïc suy nghé vaì caïc biãûn phaïp trãn âæåüc trçnh baìy våïi muûc âêch goïp pháön hoaìn thiãûn pháön naìo cäng taïc quaín lyï väún læu âäüng taûi cäng ty ÂIÃÛN MAÏY VAÌ KYÍ THUÁÛT CÄNG NGHÃÛ cuîng nhæ sæû phaït triãøn cuía cäng ty trong tæång lai. Duì sao âi næîa thç caïc pháön trçnh baìy trãn âáy cuîng chè nãu lãn nhæîng suy nghé cuía em coìn kãút quaí cuía caïc giaíi phaïp trãn chè coï thãø âæåüc kiãøm nghiãûm bàòng thæûc tiãùn. MUÛC LUÛC Låìi noïi âáöu PHÁÖN I CÅ SÅÍ LYÏ LUÁÛN VÃÖ CÁÚU TRUÏC TAÌI CHÊNH, HIÃÛU QUAÍ VAÌ RUÍI RO TAÌI CHÊNH DOANH NGHIÃÛP PháönII: ph©n tÝch cÊu tróc tµi chÝnh t¹i c«ng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû: PHÁÖN I CÅ SÅÍ LYÏ LUÁÛN VÃÖ CÁÚU TRUÏC TAÌI CHÊNH, HIÃÛU QUAÍ VAÌ RUÍI RO TAÌI CHÊNH DOANH NGHIÃÛP PHÁÖN II THÆÛC TRAÛNG VÃÖ CÁÚU TRUÏC TAÌI CHÊNH VAÌ AÍNH HÆÅÍNG CUÍA NOÏ ÂÃÚN HIÃÛU QUAÍ VAÌ RUÍI RO TAÌI CHÊNH PHÁÖN III

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác quản lý cấu trúc tài chính tại công ty điện máy kỹ thuật công nghệ.doc
Luận văn liên quan