Công tác quản lý nhân lực tại công ty thương mại và du lịch Hồng Trà

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH 1. 1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niêm quản lý nhân lực. 1.1.2 Vai trò của quản trị nhân lực đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 1.2 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY LỮ HÀNH,HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH VÀ VAI TRÒ CỦA KINH DOANH LỮ HÀNH 1.2.1 Khái niệm về công ty lữ hành. 1.2. 2 Vai trò của kinh doanh lữ hành. 1.2.2.1 Quan hệ cung cầu trong du lịch. 1.2.2.2 Vai trò của công ty lữ hành. 1.3 ĐẶC ĐIỂM CỦA KINH DOANH CỦA CÔNG TY LỮ HÀNH 1.3.1 Các dịch vụ trung gian. 1.3.2 Kinh doanh các chương trình du lịch trọn gói 1.3.3. Kinh doanh lữ hành tổng hợp. 1.4 NỘI DUNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 1.4.1 Đặc điểm của nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành. 1.4.1.1 Thời gian lao động. 1.4.1.2 Cường độ lao động. 1.4.1.3 Tính chất công việc trong kinh doanh lữ hành. 1.4.2 Công tác quản lý nhân lực trong kinh doanh lữ hành. 1.4.2.1 Hoạch định nhân lực và phân tích công việc. 1.4.2.2 Tuyển mộ và tuyển chọn nhân viên. 1.4.2.3 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 1.4.3 Tiền lương và thù lao cho nhân viên. 1.4.4 Khen thưởng và kỷ luật 1.5 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHƯƠNG 2: CÁCH THỨC SỬ DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ 2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 2.2. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 2.2.1 Môi trường bên trong. 2.2.2 Môi trường bên ngoài 2.3 NỘI DUNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY 2.3.1 Đặc điểm của nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại công ty Hồng Trà. 2.3.1.1. Thời gian lao động. 2.3.1.2 Cưòng độ lao động. 2.3.2 Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty trong một vài năm gần đây. 2.3.3 Công tác quản lý nhân lực trong hoạt động kinh doanh tại công ty Hồng Trà. 2.3.3.1 Hoạch định nhân lực và phân tích công việc. 2.3.3.2 Mô tả công việc cần thực hiện. 2.3.3.3 Tuyển mộ và tuyển chọn nhân viên. 2.3.3.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 2.3.4. Đánh giá thực hiện công việc. 2.3.5. Tiền lương và thù lao cho nhân viên. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Đưa ra những tiêu chí nhất định cho công việc cần tuyển. 3.1. 2. Quá trình tuyển chọn nhân viên. 3.2. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN 3.2.1. Đội ngũ hướng dẫn viên. 3.2.2. Đội ngũ nhân viên Marketing. 3.3. CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 3.4. TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN BẰNG TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG . 3.5 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BẢN THÂN ĐỐI VỚI CÔNG TY VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 3.5.1 Đối với công ty du lịch Hồng Trà. 3.5.2 Đối với cơ quan chức năng.

doc41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 3162 | Lượt tải: 24download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công tác quản lý nhân lực tại công ty thương mại và du lịch Hồng Trà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bá kho¶ng c¸ch gi÷a kh¸ch du lÞch víi nhµ kinh doanh du lÞch. Tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch trän gãi. C¸c ch­¬ng tr×nh nµy nh»m liªn kÕt c¸c s¶n phÈm du lÞch nh­: vËn chuyÓn, lýu tró,tham quan, vui ch¬i gi¶i trÝ…thµnh mét s¶n phÈm thèng nhÊt hoµn h¶o, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch. C¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch trän gãi sÏ xo¸ bá tÊt c¶ nh÷ng khã kh¨n lo ng¹i cña kh¸ch du lÞch t¹o cho hä sù an toµn, tin t­ëng vµo thµnh c«ng cña chuyÕn ®i. C¸c c«ng ty l÷ hµnh lín víi hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt phong phó tõ c¸c c«ng ty hµng kh«ng tíi c¸c chuçi kh¸ch s¹n, hÖ thèng ng©n hµng… ®¶m b¶o phôc vô tÊt c¶ c¸c nhu cÇu du lÞch cña kh¸ch tõ kh©u ®Çu tiªn ®Õn kh©u cuèi cïng. Nh÷ng tËp ®oµn l÷ hµnh, du lÞch mang tÝnh chÊt toµn cÇu sÏ gãp phÇn quyÕt ®Þnh xu h­íng tiªu dïng trªn thÞ tr­êng hiÖn t¹i vµ trong t­¬ng lai. C¸c nhµ s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ dÞch vô du lÞch thiÕt lËp mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh v× nh÷ng lý do sau: + C¸c c«ng ty l÷ hµnh cung cÊp nh÷ng nguån kh¸ch lín, æn ®Þnh vµ cã kÕ ho¹ch. MÆt kh¸c trªn c¬ së c¸c hîp ®ång ký kÕt gi÷a hai bªn c¸c nhµ cung cÊp ®¨ chuyÓn bít mét phÇn nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra tíi c«ng ty l÷ hµnh. + C¸c nhµ cung cÊp thu ®­îc nhiÒu lîi Ých tõ c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, khuyÕch tr­¬ng cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh. §Æc biÖt ®èi víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn, khi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cßn h¹n chÕ, mèi quan hÖ víi c«ng ty l÷ hµnh lín trªn thÕ giíi lµ ph­¬ng ph¸p qu¶ng c¸o h÷u hiÖu ®èi víi thÞ tr­êng du lÞch quèc tÕ. 1.3 §Æc ®iÓm cña kinh doanh cña c«ng ty l÷ hµnh 1.3.1 C¸c dÞch vô trung gian S¶n phÈm dÞch vô trung gian chñ yÕu do c¸c ®¹i lý du lÞch cung cÊp. Trong ho¹t ®éng nµy, c¸c ®¹i lý du lÞch thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng b¸n s¶n phÈm cña nhµ s¶n xuÊt tíi kh¸ch du lÞch. C¸c ®¹i lý du lÞch kh«ng tæ chøc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cña b¶n th©n ®¹i lý mµ chØ ho¹t ®éng nh­ mét ®¹i lý b¸n hoÆc mét ®iÓm b¸n s¶n phÈm cña c¸c nhµ s¶n xuÊt du lÞch. C¸c dÞch vô trung gian bao gåm: + §¨ng ký ®Æt chç vµ b¸n vÐ m¸y bay + §¨ng ký ®Æt chç trªn c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn kh¸c nh­: tµu thuû, ®­êng s¾t... + M«i giíi cho thuª « t« + M«i giíi b¸n b¶o hiÓm + §¨ng ký ®Æt chç vµ b¸n ch­¬ng tr×nh du lÞch + §¨ng ký ®Æt chç trong kh¸ch s¹n + C¸c dÞch vô m«i giíi trung gian kh¸c 1.3.2 Kinh doanh c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch trän gãi Ho¹t ®éng du lÞch trän gãi mang tÝnh chÊt ®Æc tr­ng cho ho¹t ®éng l÷ hµnh du lÞch. C¸c c«ng ty l÷ hµnh liªn kÕt c¸c s¶n phÈm cña nhµ s¶n xuÊt riªng lÎ thµnh mét s¶n phÈm hoµn chØnh vµ b¸n cho kh¸ch møc gi¸ gép. Cã nhiÒu tiªu thøc ®Ó ph©n lo¹i c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch. VÝ dô nh­ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch néi ®Þa vµ quèc tÕ, c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch ng¾n ngµy hay dµi ngµy, c¸c ch­¬ng tr×nh tham quan v¨n ho¸ vµ c¸c ch­¬ng tr×nh gi¶i trÝ. Khi tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch trän gãi, c¸c c«ng ty l÷ hµnh cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi kh¸ch du lÞch còng nh­ nhµ s¶n xuÊt ë mét møc ®é cao h¬n nhiÒu so víi ho¹t ®éng trung gian. 1.3.3. Kinh doanh l÷ hµnh tæng hîp Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c¸c c«ng ty l÷ hµnh cã thÓ më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña m×nh, trë thµnh nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt trùc tiÕp ra c¸c s¶n phÈm du lÞch. V× lÏ ®ã c¸c c«ng ty l÷ hµnh lín trªn thÕ giíi ho¹t ®éng trong hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc cã liªn quan ®Õn du lÞch: + Kinh doanh kh¸ch s¹n nhµ hµng + Kinh doanh c¸c dÞch vô vui ch¬i gi¶ trÝ + Kinh doanh vËn chuyÓn du lÞch: hµng kh«ng, ®­êng thuû… + C¸c dÞch vô ng©n hµng phôc vô kh¸ch du lÞch C¸c dÞch vô nµy th­êng lµ kÕt qu¶ cña sù hîp t¸c liªn kÕt trong du lÞch Trong t­¬ng lai, ho¹t ®éng l÷ hµnh du lÞch cµng ph¸t triÓn, hÖ thèng s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh sÏ cµng phong phó. Néi dung qu¶n lý nguån nh©n lùc 1.4.1 §Æc ®iÓm cña nguån nh©n lùc trong kinh doanh l÷ hµnh Do du lÞch lµ ngµnh kinh tÕ tæng hîp nªn lao ®éng trong ngµnh du lÞch còng rÊt kh¸c biÖt so víi ngµnh kh¸c. §èi víi kinh doanh l÷ hµnh lao ®éng lµm viÖc trong c«ng ty l÷ hµnh chñ yÕu thùc hiÖn c«ng viÖc nh»m t¹o ra c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cã chÊt l­îng sau ®ã tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Ó b¸n ch­¬ng tr×nh du lÞch ®ã. Sau ®ã cßn ph¶i tæ chøc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh du lÞch ®¨ b¸n cho kh¸ch víi chÊt l­îng cao nhÊt. V× vËy lao ®éng trong lÜnh vùc du lÞch cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung sau: 1.4.1.1 Thêi gian lao ®éng. Do du lÞch lµ ngµnh mµ s¶n phÈm cña nã chñ yÕu lµ dÞch vô do vËy mµ thêi gian lao ®éng kh¸c h¼n so víi ngµnh kh¸c. Nh÷ng ngµy nghØ cña lao ®éng ngµnh kh¸c l¹i lµ ngµy lµm viÖc vÊt v¶ cña ngµnh du lÞch trong ®ã cã ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh. Th­êng vµo ngµy nghØ lÔ ho¹t ®éng cña c«ng ty l÷ hµnh diÔn ra rÊt m¹nh. Hä b¸n ch­¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch ®ång thêi ph¶i tæ chøc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®ã. Trong suèt thêi gian diÔn ra chuyÕn ®i cã thÓ nãi c«ng viÖc cña h­íng dÉn viªn lµ vÊt v¶ nhÊt hÇu nh­ thêi gian lµm viÖc lµ 24h/24h. Khi kh¸ch cÇn nhu cÇu g× ph¶i ®¸p øng b»ng hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. §ªm h«m ph¶i ra s©n bay ®ãn kh¸ch sau ®ã ®­a hä vÒ nghØ ë kh¸ch s¹n vµ h«m sau ®­a hä ®i du lÞch. Trong suèt hµnh tr×nh cña ®oµn ngoµi c«ng viÖc giíi thiÖu cho kh¸ch th«ng tin vÒ ®iÓm ®Õn h­íng dÉn viªn ph¶i lo cho hä ¨n ë…¸p lùc ®èi víi h­íng dÉn viªn rÊt lín do cã nhiÒu kh¸ch khã tÝnh, hä coi h­íng dÉn viªn lµ ng­êi phôc vô nªn hä cã quyÒn ra lÖnh, qu¸t m¾ng…Tuy nhiªn ®©y l¹i lµ c«ng viÖc gióp ng­êi ta tr­ëng thµnh nªn nhiÒu ®ång thêi kiÕn thøc vÒ c¸c mÆt cña ®êi sèng x¨ héi còng rÊt phong phó. §èi víi nh©n viªn bé phËn ®iÒu hµnh vµ thÞ tr­êng thêi gian lao ®éng cña nh©n viªn còng nh­ c¸c ngµnh kh¸c. Ngµy lµm 8h cã thÓ nghØ thø b¶y hoÆc chñ nhËt tuú tõng c«ng ty. Nh©n viªn thÞ tr­êng t×m ®oµn kh¸ch cho c«ng ty, b¸n cho hä ch­¬ng tr×nh du lÞch cña c«ng ty b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. Cßn nh©n viªn ®iÒu hµnh hä cã nhiÖm vô ph¶i tæ chøc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh du lÞch ®¨ b¸n cho kh¸ch, tÊt c¶ c¸c th«ng tin, kh©u chuÈn bÞ hä ®Òu ph¶i th«ng b¸o cho h­íng dÉn cña ®oµn ®Ó cã thÓ phôc vô kh¸ch tèt h¬n. 1.4.1.2 C­êng ®é lao ®éng Nh­ ®¨ nãi ë trªn nh×n chung lao ®éng trong l÷ hµnh lµm viÖc víi c­êng ®é lao ®éng kh«ng cao do ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh chÞu t¸c ®éng cña yÕu tè mïa vô. ChÝnh vô c­êng ®é lao ®éng cao ®èi víi tÊt c¶ nh©n viªn trong c«ng ty nh­ng cao h¬n c¶ chÝnh lµ h­íng dÉn viªn cña c«ng ty, võa chuÈn bÞ bµi thuyÕt minh cho kh¸ch võa ph¶i t×m th«ng tin vÒ ®iÓm ®Õn ®Ó giíi thiÖu cho kh¸ch ®ång thêi cÇn cã nh÷ng kiÕn thøc kh¸c ®Ó cã thÓ tr¶ lêi nÕu kh¸ch cã hái. Ngoµi ra t¹i ®iÓm ®Õn h­íng dÉn viªn cã thÓ thiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp t¹i ®ã cho c«ng ty, ®ång thêi cã thÓ kh¶o s¸t khu du lÞch ®ã ®Ó cã thÓ thiÕt kÕ mét ch­¬ng tr×nh du lÞch ®Æc biÖt mµ kh«ng mét c«ng ty nµo cã. Nh×n chung c­êng ®é lao ®éng cña h­íng dÉn viªn rÊt cao hä lu«n ë trong t­ thÕ s½n sµng phôc vô cho kh¸ch t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo cña chuyÕn ®i. §ång thêi sau chuyÕn ®i hä cã nhiÖm vô duy tr× mèi quan hÖ víi kh¸ch ®Ó cã thÓ n¨m sau hä l¹i ®Õn víi c«ng ty vµ sö dông dÞch vô cña c«ng ty. 1.4.1.3 TÝnh chÊt c«ng viÖc trong kinh doanh l÷ hµnh Ngµnh du lÞch lµ ngµnh dÞch vô chÝnh v× thÕ mµ kinh doanh l÷ hµnh còng lµ kinh doanh dÞch vô. Chóng ta b¸n cho kh¸ch chÊt l­îng cña ch­¬ng tr×nh du lÞch vµ chÊt l­îng phôc vô cña nh©n viªn do ®ã mµ nhiÖm vô cña h­íng dÉn viªn rÊt quan träng. Hä tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng vµ còng lµ ng­êi trùc tiÕp phôc vô hä trong chuyÕn ®i. Hä chÝnh lµ ®¹i diÖn cña c«ng ty, bé mÆt cña c«ng ty ®i phôc vô kh¸ch. Do vËy h­íng dÉn viªn hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô cña m×nh vµ ®Ó l¹i Ên t­îng tèt ®Ñp cho kh¸ch c«ng ty sÏ ho¹t ®éng rÊt hiÖu qu¶. Tr¸i l¹i khi kh¸ch cã Ên t­îng kh«ng tèt vÒ h­íng dÉn viªn lÇn sau hä sÏ kh«ng quay trë l¹i c«ng ty n÷a. §ång thêi c«ng ty còng mÊt lu«n nguån kh¸ch trong t­¬ng lai khi mµ ®oµn kh¸ch tr­íc hä ®¨ chª chÊt l­îng phôc vô cña c«ng ty vµ hä sÏ khuyªn ng­êi th©n hoÆc b¹n bÌ m×nh kh«ng nªn mua ch­¬ng tr×nh du lÞch cña c«ng ty. Ngoµi ra do ®Æc thï cña c«ng viÖc mµ h­íng dÉn viªn th­êng xuyªn v¾ng nhµ kh«ng cã ®iÒu kiÖn ch¨m sãc gia ®×nh. NÕu kh«ng cã sù th«ng c¶m rÊt dÔ dÉn tíi tan vì h¹nh phóc gia ®×nh. Mét ®iÒu n÷a mµ ai còng biÕt ®ã lµ l÷ hµnh lµ ngµnh dÞch vô, kh«ng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vËt chÊt mµ s¶n phÈm cña ngµnh lµ phi vËt chÊt vµ chØ khi tiªu dïng s¶n phÈm míi c¶m nhËn hÕt gi¸ trÞ cña nã. Do ®ã lao ®éng trong kinh doanh l÷ hµnh khã cã thÓ thay thÕ ®­îc b»ng m¸y mãc hiÖn ®¹i. NÕu muèn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng trong l÷ hµnh kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c chÝnh lµ ®µo t¹o nh©n viªn cña m×nh ®Ó hä cã ®­îc kü n¨ng phôc vô tèt nhÊt n©ng cao chÊt l­îng cña ch­¬ng tr×nh du lÞch. §©y lµ biÖn ph¸p n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng tèt nhÊt cña bÊt kú doanh nghiÖp l÷ hµnh muèn tån t¹i ®­îc trªn thÞ tr­êng. 1.4.2 C«ng t¸c qu¶n lý nh©n lùc trong kinh doanh l÷ hµnh Nh­ ®¨ ®Ò cËp ë trªn trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña bÊt kú mét c«ng ty nµo trªn thÞ tr­êng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý nh©n lùc trong c«ng ty v× nã quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c«ng ty. §Æc biÖt lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc dÞch vô nh­ doanh nghiÖp l÷ hµnh hay kh¸ch s¹n do trong doanh nghiÖp nµy cÇn nhiÒu lao ®éng cã chÊt l­îng ®Ó cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch du lÞch. 1.4.2.1 Ho¹ch ®Þnh nh©n lùc vµ ph©n tÝch c«ng viÖc CÇn cã kÒ ho¹ch ®Ó c«ng viÖc cã thÒ cã hiÖu qu¶ nhÊt. T¹o ra mét héi ®ång gåm nh÷ng ng­êi cã chuyªn m«n ®Ó ®­a ra kÕ ho¹ch lµm viÖc cã hiÓu qu¶ cao. 1.4.2.2 TuyÓn mé vµ tuyÓn chän nh©n viªn a) Qu¸ tr×nh tuyÓn mé Khi doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn ®­îc hä ngoµi nh÷ng trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho c«ng viÖc cßn cã ®éi ngò nh©n viªn cã chÊt l­îng ®Ó cã thÓ thùc hiÖn, hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao ®ång thêi ®­a ra ý kiÕn cña b¶n th©n ®Ó c«ng viÖc thùc hiÖn ®­îc tèt h¬n. ChÝnh v× vËy mµ c«ng t¸c tuyÓn mé rÊt quan träng ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh. §©y lµ giai ®o¹n ban ®Çu tr­íc khi lµ nh©n viªn cña doanh nghiÖp vµ c¸c doanh nghiÖp khi cÇn tuyÓn mé nh©n viªn hä ph¶i th«ng b¸o trong néi béi c¬ quan còng nh­ trªn c¸c th«ng tin ®¹i chóng ®Ó mäi ng­êi cã thÓ biÕt th«ng tin cÇn tuyÓn, vÞ trÝ c«ng viÖc…lµm nh­ vËy chÊt l­îng nguån nh©n lùc ®Õn nép hå s¬ t¹i c«ng ty míi cao. Sau qu¸ tr×nh tuyÓn mé doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh tuyÓn mé ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c nµy tèt h¬n vµ doanh nghiÖp cÇn chó ý mét sè ®iÓm sau: + Tû lÖ sµng läc hå s¬ cã hîp lý kh«ng ? + §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶ng c¸o tuyÓn mé + §¶m b¶o c«ng b»ng cña tÊt c¶ hå s¬ xin viÖc + Th«ng tin thu thËp ®­îc ®¨ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh tuyÓn mé ch­a? + C¸c tiªu chuÈn dïng ®Ó lo¹i bá nh÷ng ng­êi kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®¨ hîp lý ch­a? + Chi phÝ tµi chÝnh cho qu¸ tr×nh tuyÓn mé… - Nguån tuyÓn mé: cÇn cã mét kÕ ho¹ch tuyÓn nh÷ng ng­êi cã kh¶ n¨ng vµ tr¸ch nhiÖm lµm viÖc cao ®Ó phôc vô cho c«ng ty. Cã thÒ më c¸c cuéc tuyÓn mé thong qua qu¶ng c¸o trªn nhiÒu ph­¬ng tiÖn ®Ó cã thÓ cã ®­îc sù phôc vô cña nh÷ng nguêi cã kh¶ n¨ng lµm viÖc tèt cho c«ng ty. - Ph­¬ng ph¸p tuyÓn mé: LËp ra mét héi ®ång nh÷ng ng­êi cã chuyªn m«n c«ng viÖc ®Ó phãng vÊn nh÷ng ng­êi xin viÖc. Héi ®ång gi¸m s¸t vµ tuyÓn mé ph¶i ®­îc sµng läc cÈn thËn vµ kü lýìng sao cho nh÷ng ng­êi ®­îc tuyÓn vµo c«ng ty ph¶i lµ nh÷ng ng­êi thùc sù cã kh¶ n¨ng vµ ®em l¹i lîi Ých cho c«ng ty. b) Qu¸ tr×nh tuyÓn chän Sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh tuyÓn mé ng­êi lao ®éng xin viÖc b­íc vµo giai ®o¹n quan träng nhÊt ®ã lµ qu¸ tr×nh tuyÓn chän nh©n viªn cho doanh nghiÖp. §©y lµ giai ®o¹n ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ lùc chän ®­îc nh÷ng ng­êi cã phÈm chÊt tèt, cã kû luËt lao ®éng, trung thùc trong c«ng viÖc, g¾n bã víi c«ng ty vµ cïng c«ng ty v­ît qua nh÷ng khã kh¨n trong cuéc c¹nh tranh víi doanh nghiÖp kh¸c trªn thÞ tr­êng, kh«ng ng¹i khã kh¨n trong c«ng viÖc. Cã th¸i ®é tèt, quan hÖ víi ®ång nghiÖp vµ s½n sµng gióp ®ì ®ång nghiÖp khi gÆp khã kh¨n. Nãi tãm l¹i ®©y lµ qu¸ tr×nh quan träng nhÊt trong doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ trong ngµnh du lÞch n¬i cÇn nhiÒu lao ®éng. Do ®Æc thï cña ngµnh du lÞch cho nªn ngoµi tr×nh ®é chuyªn m«n ra lao ®éng trong ngµnh nµy cÇn ngo¹i h×nh tèt, cã søc khoÎ, cã thÓ th­êng xuyªn ph¶i v¾ng nhµ, cã kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt. §èi víi doanh nghiÖp l÷ hµnh quèc tÕ cÇn nh©n viªn cã kh¶ n¨ng giao tiÕp ngo¹i ng÷ tèt, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao do kh¸ch du lÞch cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cao cho chuyÕn ®i cña m×nh,®Æc biÖt lµ h­íng dÉn viªn hä lµm viÖc trùc tiÕp víi kh¸ch, hä võa lµ ®¹i diÖn cho c«ng ty ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång víi kh¸ch hä ®ång thêi còng ®¹i diÖn cho mét quèc gia ®Ó giíi thiÖu cho kh¸ch vÒ c¸c nguån tµi nguyªn du lÞch cña n­íc m×nh còng nh­ nÒn v¨n ho¸ cña quèc gia. ChÝnh v× vËy mµ c«ng t¸c tuyÓn chän nh©n viªn cho bé phËn h­íng dÉn rÊt quan träng. Ngoµi nhiÖm vô trªn h­íng dÉn viªn cßn cã nhiÖm vô gi¶i thÝch cho kh¸ch hiÓu ®­îc chÝnh s¸ch cña quèc gia do n­íc ta cã nhiÒu thÕ lùc ph¶n ®éng chèng ph¸ c¸ch m¹ng, h­íng dÉn viªn ph¶i gi¶i thÝch cho kh¸ch hiÓu ®­îc nh÷ng yÕu tè nh¹y c¶m trong chÝnh trÞ. Quy tr×nh tuyÓn chän nh©n lùc: §Ó c«ng t¸c tuyÓn chän ®¹t ®­îc móc tiªu ®Ò ra doanh nghiÖp l÷ hµnh cÇn quan t©m ®Õn nh÷ng yÕu tè sau: + §¸nh gi¸ c¸c gi¸ trÞ cña thñ tôc tuyÓn chän nh©n viªn: Thñ tôc tuyÓn chän ®ãng gãp rÊt lín vµo sù thµnh c«ng trong viÖc x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng ng­êi thùc hiÖn tèt c«ng viÖc. CÇn xem xÐt thñ tôc ®¨ hîp lý hay ch­a cã ph¶i thay ®æi g× kh«ng? + TuyÓn chän chñ quan: Trong tuyÓn chän ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao ph¶i chó ý tíi tuyÓn chän chñ quan ®ã lµ sù lùa chon cña chÝnh nh÷ng ng­êi ®i xin viÖc, hä ®ãng vai tr× thóc ®Èy ®èi víi tæ chøc khi quyÕt ®Þnh thuª ai, v× hä n¾m ®­îc ®Çy ®ñ th«ng tin ®óng vµ chÝnh x¸c nhÊt vÒ b¶n th©n m×nh, dù ®o¸n ®­îc møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc trong t­¬ng lai. + Thö viÖc: C¸c tæ chøc cã thÓ sö dông mét giai ®o¹n thö viÖc trong giai ®o¹n thuª m­ín cña hä ®Ó gióp nh÷ng ng­êi lµm thuª míi vµ b¶o vÖ tæ chøc. Trong giai ®o¹n thö viÖc c¸c c«ng nh©n míi cã thÓ nhËn ®­îc nh÷ng lêi chØ b¶o trong c«ng viÖc tõ c«ng nh©n cò ®Ó khi lµm chÝnh thøc sÏ kh«ng bì ngì trong c«ng viÖc. Trong giai ®o¹n nµy nh÷ng ng­êi kh«ng thùc hiÖn ®­îc c«ng viÖc hä sÏ bÞ sa th¶i vµ nh÷ng ng­êi lµm tèt sÏ ®­îc nhËn vµo lµm chÝnh thøc. 1.4.2.3 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ ho¹t ®éng ®Ó duy tr× vµ n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc trong c«ng ty, lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ ®øng v÷ng vµ th¾ng lîi trong m«i tr­êng c¹nh tranh, do ®ã trong doanh nghiÖp c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cÇn ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch cã tæ chøc vµ cã kÕ ho¹ch. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc (theo nghÜa réng) lµ tæng thÓ c¸c ho¹t ®éng häc tËp cã tæ chøc ®­îc tiÕn hµnh trong nh÷ng thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó t¹o ra sù thay ®æi hµnh vi nghÒ nghiÖp cña ng­êi lao ®éng. Tr­íc hÕt, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc chÝnh lµ toµn bé nh÷ng ho¹t ®éng häc tËp ®­îc tæ chøc bëi doanh nghiÖp, do doanh nghiÖp cung cÊp ng­êi lao ®éng. C¸c ho¹t ®éng ®ã cã thÓ cung cÊp trong vµi giê, vµi ngµy thËm trÝ lµ vµi n¨m, tuú vµo môc tiªu häc tËp ; nh»m t¹o ra sù thay ®æi hµnh vi nghÒ nghiÖp cho ng­êi lao ®éng theo h­íng ®i lªn tøc lµ nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é cho hä. Nh­ vËy, xÐt vÒ néi dung ph¸t triÓn nguån nh©n lùc bao gåm ba lo¹i ho¹t ®éng chÝnh lµ: gi¸o dôc, ®µo t¹o, vµ ph¸t triÓn. : + Gi¸o dôc: ®­îc hiÓu lµ c¸c ho¹t ®éng ®Ó chuÈn bÞ cho con ng­êi b­íc vµo mét nghÒ nghiÖp hoÆc chuyÓn sang nghÒ míi, thÝch hîp h¬n. + §µo t¹o: ®­îc hiÓu lµ ho¹t ®éng häc tËp nh»m gióp cho ng­êi lao ®éng cã thÓ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ h¬n chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh. §ã chÝnh lµ qu¸ tr×nh häc tËp lµm cho ng­êi lao ®éng n¾m v÷ng h¬n vÒ c«ng viÖc cña m×nh, lµ nh÷ng ho¹t ®éng häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, kü n¨ng cña ng­êi lao ®éng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô lao ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. Ph¸t triÓn: lµ c¸c ho¹t ®éng häc tËp v­ît ra khái ph¹m vi c«ng viÖc tr­íc m¾t cña ng­êi lao ®éng, nh»m më ra cho hä nh÷ng c«ng viÖc míi dùa trªn c¬ së ®Þnh h­íng t­¬ng lai cña doanh nghiÖp. C¶ ba ho¹t ®éng trªn kh«ng thÓ thiÕu mét ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o nguån nh©n lùc cho tæ chøc nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n còng nh­ kü n¨ng nghiÖp vô cho nh©n viªn trong doanh nghiÖp. Bëi v× trong qu¸ tr×nh héi nhËp nh­ hiÖn nay cÇn nh÷ng nh©n viªn cã tr×nh ®é, hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty còng nh­ ®Þnh h­íng cña c«ng ty trong t­¬ng lai. Do vËy ®éi ngò nh©n viªn hiÖn t¹i cña c«ng ty cã thÓ bÞ l¹c hËu so víi sù ph¸t triÓn cña x¨ héi v× vËy mµ c¸c doanh nghiÖp cÇn th­êng xuyªn ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô kü n¨ng cho nh©n viªn cña m×nh. Trong l÷ hµnh còng vËy, khi mµ nhu cÇu ®ßi hái chÊt l­îng phôc vô cña nh©n viªn ®èi víi kh¸ch ngµy cµng cao do hä cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cao c«ng t¸c ®µo t¹o nh»m n©ng cao kü n¨ng phôc vô rÊt quan träng ®èi víi nh©n viªn cña c«ng ty. Nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. Nh÷ng lý do chÝnh sau lµm cho c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong tæ chøc lµ rÊt quan träng: + §Ó ®¸p øng nhu cÇu c«ng viÖc cña c«ng ty hay nãi c¸ch kh¸c lµ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp + §¸p øng nhu cÇu häc tËp, ph¸t triÓn vµ n©ng cao tr×nh ®é cña nh©n viªn trong c«ng ty. + §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc lµ nh÷ng gi¶i ph¸p cã tÝnh chiÕn l­îc ®Ó t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh cho doanh nghiÖp. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc: Néi dung: Cho nh÷ng ng­êi cã kh¶ n¨ng lµm viÖc t¹i c«ng ty tiÕp tôc häc hái thªm vÒ c¶ chuyªn m«n còng nh­ kinh nghiÖm ®Ó hä lµm viÖc ngµy cµng tèt h¬n. Ph­¬ng ph¸p: T¹o ra c¸c líp häc ®Ó mäi ng­êi cã thÓ tham gia ®Ó n©ng cao chuyªn m«n. vv… Sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh ®µo t¹o cÇn ®¸nh gi¸ l¹i ch­¬ng tr×nh vµ kÕt qu¶ ®µo t¹o ra sao, cã ®¹t ®­îc môc tiªu cña tæ chøc hay kh«ng, chi phÝ cho qu¸ tr×nh nh­ thÕ nµo. Toµn bé qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ nµy nh»m cho c«ng ty cã kÕ ho¹ch cho c¸c n¨m tiÕp theo còng nh­ rót kinh nghiÖp cho kh¸o ®µo t¹o sau. 1.4.3 TiÒn l­¬ng vµ thï lao cho nh©n viªn Tr¶ c«ng cho ng­êi lao ®éng lµ mét ho¹t ®éng qu¶n lý nh©n sù cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc gióp cho doanh nghiÖp ®¹t ®­îc hiÖu suÊt cao còng nh­ t¸c ®éng tÝch cùc tíi ®¹o ®øc cña ng­êi lao ®éng. Tuy nhiªn t¸c dông tÝch cùc cña tr¶ c«ng cßn tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng chi tr¶ vµ ­ muèn tr¶ c«ng cña c«ng ty cho ng­êi lao ®éng trong t­¬ng quan sù ®ãng gãp cña hä. Mét c¬ cÊu tiÒn c«ng hîp lý sÏ lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh tiÒn c«ng c«ng b»ng nhÊt cho tõng ng­êi lao ®éng còng nh­ lµ c¬ së ®Ó thuyÕt phôc hä vÒ l­îng tiÒn c«ng ®ã. Tr­íc hÕt chóng ta t×m hiÓu mét sè kh¸i niÖm vÒ tiÒn c«ng, tiÒn l­¬ng vµ thï lao cho ng­êi lao ®éng: + Theo nghÜa hÑp thï lao cã nghÜa lµ tÊt c¶ c¸c kho¶n mµ ng­êi lao ®éng nhËn ®­îc th«ng qua mèi quan hÖ thuª m­ín gi÷a hä víi doanh nghiÖp. + TiÒn c«ng lµ sè tiÒn tr¶ cho ng­êi lao ®éng tuú thuéc vµo sè l­îng thêi gian lµm viÖc thùc tÕ (ngµy, giê…), hay sè l­îng s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ra, hay tuú thuéc vµo khèi l­îng c«ng viÖc ®¨ hoµn thµnh. + TiÒn l­¬ng lµ sè tiÒn tr¶ cho ng­êi lao ®éng mét c¸ch cè ®Þng vµ th­êng xuyªn theo mét ®¬n vÞ thêi gian (tuÇn, th¸ng, n¨m). Thï lao lao ®éng cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn sù thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng, chÊt l­îng s¶n phÈm, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tæ chøc v× ®©y lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ng­êi lao ®éng cã lµm viÖc hÕt m×nh v× tæ chøc hay kh«ng còng nh­ tæ chøc cã ghi nhËn c«ng søc mµ ng­êi lao ®éng bá ra hay kh«ng. TiÒn c«ng kh«ng chØ cã ¶nh h­ëng tíi ng­êi lao ®éng mµ nã cßn cã ¶nh h­ëng tíi c¶ c«ng ty còng nh­ x¨ héi: §èi víi ng­êi lao ®éng: + TiÒn c«ng, tiÒn l­¬ng lµ phÇn c¬ b¶n nhÊt trong thu nhËp cña ng­êi lao ®éng, gióp cho hä vµ gia ®×nh trang tr¶i nh÷ng chi tiªu, sinh ho¹t, dÞch vô cÇn thiÕt. + TiÒn c«ng, tiÒn l­¬ng kiÕm ®­îc ¶nh h­ëng tíi ®Þa vÞ cña ng­êi lao ®éng trong gia ®×nh, ®Þa vÞ cña hä trong t­¬ng quan víi ®ång nghiÖp còng nh­ gi¸ trÞ cña hä ®èi víi tæ chøc vµ x¨ héi. + Kh¶ n¨ng kiÕm ®­îc tiÒn c«ng cao h¬n sÏ t¹o ®éng lùc thóc ®Èy ng­êi lao ®éng ra søc häc tËp ®Ó n©ng cao gi¸ trÞ cña hä ®èi víi tæ chøc th«ng qua sù n©ng cao tr×nh ®é vµ sù ®ãng gãp cho tæ chøc. §èi víi c«ng ty: + TiÒn c«ng lµ mét phÇn trong chi phÝ s¶n xuÊt. T¨ng tiÒn c«ng sÏ ¶nh h­ëng tíi chi phÝ, gi¸ c¶ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm c«ng ty trªn thÞ tr­êng. + TiÒn c«ng, tiÒn l­¬ng lµ c«ng cô ®Ó duy tr×, g×n gi÷ vµ thu hót ng­êi lao ®éng giái, cã kh¶ n¨ng phï hîp víi c«ng viÖc cña c«ng ty. + TiÒn c«ng, tiªng l­¬ng cïng víi c¸c lo¹i thï lao kh¸c lµ c«ng cô qu¶n lý chiÕn l­îc nguån nh©n lùc vµ cã ¶nh h­ëng tíi c¸c chøc n¨ng kh¸c cña qu¶n lý nh©n lùc. §èi víi x¨ héi: + TiÒn c«ng, tiÒn l­¬ng cã ¶nh h­ëng tíi c¸c nhãm x¨ héi, c¸c tæ chøc kh¸c nhau trong x¨ héi, tiÒn c«ng cao h¬n gióp cho ng­êi lao ®éng cã søc mua cao h¬n vµ ®iÒu ®ã lµm t¨ng sù thÞnh v­îng cña céng ®ång nh­ng mÆt kh¸c cã thÓ dÉn tíi t¨ng gi¸ c¶ vµ lµm gi¶m møc sèng cña nh÷ng ng­êi cã møc thu nhËp kh«ng ®uæi kÞp møc t¨ng cña gi¸ c¶. Gi¸ c¶ t¨ng cao l¹i cã thÓ lµm gi¶m cÇu vÒ s¶n phÈm dÞch vô dÉn tíi gi¶m viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. + TiÒn c«ng ®ãng gãp mét phÇn ®¸ng kÓ vµo thu nhËp quèc d©n th«ng qua con ®­êng thuÕ thu nhËp vµ gãp phÇn lµm t¨ng nguån thu cho chÝnh phñ còng nh­ gióp cho chÝnh phñ ®iÒu chØnh ®­îc thu nhËp gi÷a c¸c tÇng líp d©n c­. ChÝnh v× vËy mµ mçi doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh mét hÖ thèng tr¶ c«ng hîp lý vµ c«ng b»ng trªn c¬ së nh÷ng quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ tiÒn c«ng, tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng. 1.4.4 Khen th­ëng vµ kû luËt C«ng t¸c khen th­ëng trong doanh nghiÖp thùc chÊt lµ ho¹t ®éng nh»m t¸c ®éng tíi hµnh vi lao ®éng nh»m hoµn thiÖn sù thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña hä. Ho¹t ®éng nµy dùa trªn nh÷ng chØ sè vÒ qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng dùa trªb c¬ së so s¸nh víi ®Þnh møc lao ®éng trong c«ng ty, hay nh÷ng ®ãng gãp cña ng­êi lao ®éng trong sù ph¸t triÓn cña c«ng ty ®ã lµ nh÷ng ph¸t minh, s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt… nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng cho c«ng ty. HiÖn nay cã nhiÒu h×nh thøc khen th­ëng kh¸c nhau tuú vµo tõng c«ng ty hoÆc tõng thêi ®iÓm mµ c«ng ty cã thÓ ¸p dông nh­: th­ëng b»ng tiÒn, biÓu d­¬ng khen ngîi tr­íc tËp thÓ, t¨ng l­¬ng, th¨ng chøc, cho nghØ phÐp dµi ngµy… Bªn c¹nh khen th­ëng c«ng ty còng cã h×nh thøc kû luËt ®Ó ®iÒu chØnh hµnh vi cña ng­êi lao ®éng. Môc tiªu cña kû luËt lµ nh»m lµm cho ng­êi lao ®éng dùa trªn tinh thÇn hîp t¸c theo c¸ch thøc th«ng th­êng vµ cã quy cñ, do ®ã kû luËt tèt nhÊt chÝnh lµ sù tù gi÷ kû luËt. Néi cung cña kû luËt bao gåm c¸c ®iÒu kho¶n quy ®Þnh hµnh vi cña ng­êi lao ®éng trong c¸c lÜnh vùc cã liªn quan ®Õn thùc hiÖn nhiÖm vô lao ®éng cña hä nh­: sè l­îng vµ chÊt l­îng c«ng viÖc cÇn ®¹t ®­îc, thêi gian lµm viÖc vµ thêi gian nghØ ng¬i, gi÷ g×n trËt tù t¹i n¬i lµm viÖc, an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh lao ®éng, b¶o vÖ tµi s¶n vµ bÝ mËt cña doanh nghiÖp, hµnh vi ph¹m ph¸p. §©y thùc chÊt lµ ho¹t ®éng nh»m gióp ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp ph¸t triÓn h¬n do vËy khi tuyÓn chän ng­êi lao ®éng nhµ tuyÓn dông cña doanh nghiÖp cÇn th«ng b¸o r¬ rµng vÒ nh÷ng lîi Ých khi lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp còng nh­ lµ nh÷ng h×nh thøc kû luËt nÕu ng­êi lao ®éng trong c«ng ty vi ph¹m c¸c quy ®Þnh trong c«ng ty. 1.5 C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ c«ng viÖc qu¶n trÞ nh©n sù X¸c ®Þnh môc tiªu ®µo t¹o Lùa chän ®èi t­îng ®µo t¹o X¸c ®Þnh ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ lùa chän ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o Lùa chän vµ ®µo t¹o gi¸o viªn Dù tÝnh chi phÝ ®µo t¹o ThiÕt lËp quy tr×nh ®¸nh gi¸ C¸c quy tr×nh ®¸nh gi¸ ®­îc x¸c ®Þnh phÇn nµo bëi sù cã thÓ ®o l­êng ®­îc c¸c môc tiªu §¸nh gi¸ l¹i nÕu cÇn thiÕt §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc qu¶n lµ sù ®¸nh gi¸ cã hÖ thèng vµ chÝnh thøc t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng trong quan hÖ so s¸nh víi c¸c tiªu chuÈn ®¨ ®­îc x©y dùng vµ th¶o luËn vÒ sù ®¸nh gi¸ ®ã víi ng­êi lao ®éng. §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc qu¶n lý nguån nh©n lùc quan träng trong tæ chøc. Tuú vµo quy m« cña tõng doanh nghiÖp mµ cã c¸ch ®¸nh gi¸ riªng, tuy nhiªn chung l¹i ®©y lµ ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých kÓm tra l¹i xem ng­êi lao ®éng trong tæ chøc cã thùc hiÖn tèt c«ng viÖc ®­îc giao hay kh«ng? Vµ dùa trªn kÕt qu¶t nµy doanh nghiÖp sÏ cã ®­îc chÝnh s¸ch nh©n lùc hîp lý cho tæ chøc m×nh. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ nµy cÇn ®­îc th«ng b¸o l¹i cho ng­êi lao ®éng biÕt ®­îc møc ®é thùc hiÖn c«ng viÖc cña hä ®Ó hiÓu ®­îc c¸ch thøc thùc hiÖn c«ng viÖc tèt h¬n. NÕu trong doanh nghiÖp nhiÒu nhãm vµ trong nhãm cã nhiÒu ng­êi cïng thùc hiÖn c«ng viÖc cÇn ®¸nh gi¸ møc ®é thùc hiÖn c«ng viÖc cña c¶ nhãm sau ®ã ®Õn c¸ nh©n nh­ vËy míi ®¶m b¶o sù c«ng b»ng gi÷a c¸c nh©n viªn trong tæ chøc còng nh­ mäi ng­êi trong nhãm. Trong doanh nghiÖp c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc rÊt quan träng bëi v× nã phôc vô ®­îc nhiÒu môc tiªu qu¶n lý còng nh­ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õ ng­êi lao ®éng vµ tæ chøc. §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc bao gåm hai môc tiªu chÝnh lµ c¶i tiÕn sù thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng vµ gióp nhµ qu¶n lý cã thÓ ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh nh©n sù ®óng ®¾n nh­: ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn, thï lao, c¬ héi th¨ng tiÕn, kû luËt…C¸c kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cßn gióp cho bé phËn qu¶n lý nguån nh©n lùc vµ l¨nh ®¹o cÊp cao trong doanh nghiÖp cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc mét phÇn kÕt qu¶ cña chiÕn l­¬c ph¸t triÓn nh©n lùc cña c«ng ty m×nh. §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc lµ qu¸ tr×nh phøc t¹p vµ chÞu nhiÒu yÕu tè t×nh c¶m cña con ng­êi v× nã dùa trªn sù ®¸nh gi¸ chñ quan cña ng­êi ®¸nh gi¸ mÆc dï doanh nghiÖp ®¨ x©y dùng cho m×nh mét hÖ thèng ®¸nh gi¸ riªng. B¶n chÊt chñ quan cña ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc chÝnh lµ nguyªn nh©n dÉn tíi t×nh tr¹ng ®¸nh gi¸ kh«ng ®óng kÕt qu¶ cña ng­êi lao ®éng, sai lÖch c¸c ý kiÕn ®¸nh gi¸ tõ ®ã lµm gi¶m ®éng lùc cña ng­êi lao ®éng trong c«ng viÖc vµ dÉn tíi nhiÒu vÊn ®Ò trong qu¶n lý nh©n lùc trong tæ chøc. Do ®ã vÊn ®Ò ®Æt ra lµ mäi tæ chøc ph¶i x©y dùng vµ qu¶n lý hÖ thèng ®¸nh gi¸ cã t¸c dông hoµn thiÖn sù thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng vµ ph¸t triÓn ng­êi lao ®éng. Ch­¬ng 2: C¸ch thøc sö dông nh©n lùc t¹i c«ng ty Th­¬ng m¹i vµ du lÞch Hång Trµ 2.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn T£N DOANH NGHIÖP: C¤NG TY TH¦¥NG M¹I Vµ DU LÞCH HåNG TRµ §Þa chØ :Sè 45 T¡NG B¹T Hå QUËN T¢Y Hå Hµ NéI Ngµnh nghÒ kinh doanh: L÷ hµnh quèc tÕ theo giÊy phÐp kinh doanh sè 0350 cÊp ngµy 26/10/2005. C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ ®­îc thµnh lËp n¨m 1999 víi chøc n¨ng chÝnh lµ kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa vµ dÞch vô du lÞch, ho¹t ®éng l÷ hµnh quèc tÕ theo giÊy phÐp kinh doanh sè 0350, c«ng ty ®¨ tæ chøc nhiÒu chuyÕn ®i trong vµ ngoµi n­íc cho c¸c c¸ nh©n, ®oµn thÓ. S¶n phÈm du lÞch cña c«ng ty ®­îc ®¸nh gi¸ cao víi tÝnh chuyªn nghiÖp trong viÖc ®iÒu hµnh, thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh, cïng ®éi ngò nh©n viªn du lÞch ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy ®¨ tõng ho¹t ®éng l©u n¨m trong lÜnh vùc l÷ hµnh. Sù liªn kÕt tèt víi nhiÒu c¬ së cung cÊp dÞch vô du lÞch trong n­íc: kh¸ch s¹n, nhµ hµng, tuyÕn ®iÓm tham quan, c«ng ty vËn chuyÓn… lµ nÒn mãng gãp phÇn cho viÖc duy tr× chÊt cao nhÊt trong chuyÕn ®i. T¹o nªn nh÷ng ®iÓm ®Õn míi, cïng víi nh÷ng ch­¬ng tr×nh du lÞch trong n­íc cã s½n, du lÞch n­íc ngoµi còng lµ mét thÕ m¹nh cña c«ng ty. Dùa trªn c¸c mèi quan hÖ tèt víi ®èi t¸c truyÒn thèng t¹i n­íc ngoµi nh­: thÞ tr­êng §«ng Nam ¸, Trung Quèc, Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng vµ Ch©u ¢u, du lÞch n­íc ngoµi cïng c«ng ty Hång Trµ ch¾c ch¾n sÏ mang tíi sù hµi lßng cho kh¸ch hµng. Víi mäi ®èi t­îng kh¸ch, kh«ng chØ c¸c ph¸i ®oµn cao cÊp, sù hoµn h¶o trong ®iÒu hµnh vµ tæ chøc ®Òu ®­îc c«ng ty xem lµ môc tiªu hµng ®Çu cña chÊt l­îng dÞch vô. V× vËy, trong bÊt kú ho¹t ®éng nµo cña c«ng ty hay c¸c tæ chøc kh¸c yÕu tè con ng­êi ®ãng vai tr× rÊt quan träng. Trong 6 n¨m ho¹t ®éng, c«ng ty ®¨ ®­îc h×nh thµnh trªn nÒn t¶ng cña mét ®éi ngò nh©n viªn ®¨ tõng cã kinh nghiÖm trong viÖc ®iÒu hµnh, tæ chøc cho c¸c ®oµn tham quan, héi th¶o trong n­íc vµ quèc tÕ t¹i c¸c c«ng ty lín cã uy tÝn. §iÒu nµy sÏ ®¶m b¶o cho viÖc gi¸m s¸t vµ duy tr× chÊt l­îng phôc vô cao nhÊt cho c¸c chuyÕn ®i, c¸c sù kiÖn. C¸c lÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty: + Tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch trong n­íc vµ quèc tÕ cho c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã nhu cÇu ®i du lÞch. Tæ chøc héi th¶o cho ®oµn kh¸ch quèc tÕ t¹i ViÖt Nam còng nh­ c¸c tæ chøc trong n­íc. + Cung cÊp dÞch vô lµm visa, hé chiÕu cho kh¸ch. + Cung cÊp dÞch vô ®Æt phßng t¹i c¸c kh¸ch s¹n, cho thuª xe du lÞch tõ 4 ®Õn 45 chç vµ cung cÊp vÐ m¸y bay cho kh¸ch cã nhu cÇu. 2.2. M«i tr­êng kinh doanh cña c«ng ty 2.2.1 M«i tr­êng bªn trong M«i tr­êng kinh doanh bªn trong cña c«ng ty lµ nh÷ng yÕu tè thuéc néi bé cña doanh nghiÖp vµ nã cã t¸c ®éng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm: + Kh¸ch hµng cña c«ng ty: ®©y lµ nh÷ng ng­êi nu«i sèng cho doanh nghiÖp v× hä tiªu dïng vµ sö dông c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cña doanh nghiÖp. + Nhµ cung cÊp: ®©y lµ nh÷ng ®èi t¸c quan träng cña c«ng ty v× hä gãp phÇn t¹o nªn thµnh c«ng cña mét ch­¬ng tr×nh du lÞch còng c¸c dÞch vô t¹i c«ng ty. + §èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty: §©y lµ nh÷ng doanh nghiÖp kinh doanh c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i víi c«ng ty vµ ®èi thñ c¹nh tranh cµng nhiÒu ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cµng gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ ng­îc l¹i. §ã lµ nh÷ng yÕu tè quan träng nhÊt trong m«i tr­êng bªn trong cña c«ng ty, ngoµi ra cßn cã nhiÒu yÕu tè kh¸c nh­: cæ ®«ng cña c«ng ty (nÕu cã), s¶n phÈm c¹nh tranh, c¬ së vËt chÊt cña c«ng ty, ®éi ngò nh©n lùc trong c«ng ty… 2.2.2 M«i tr­êng bªn ngoµi §©y lµ nh÷ng yÕu tè thuéc vÒ m«i tr­êng vÜ m«, bªn ngoµi doanh nghiÖp nh­ng nh÷ng biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè trong m«i tr­êng nµy dï lµ nhá nhÊt còng ¶nh h­ëng lín tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, nã bao gåm: + ChÝnh phñ + M«i tr­êng tù nhiªn + Ph¸p luËt vµ thùc thi ph¸p luËt + M«i tr­êng nh©n khÈu + Sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ + HÖ thèng ng©n hµng – tµi chÝnh Víi sù t¸c ®éng rÊt nhá cña c¸c yÕu tè thuéc vÒ m«i tr­êng vÜ m« còng lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty bÞ ¶nh h­ëng nghiªm träng, vÝ dô nh­ dÞch cóm A H5N1 bïng ph¸t t¹i c¸c n­íc ë Ch©u ¸ trong ®ã cã ViÖt Nam ®iÒu nµy dÉn tíi l­îng kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn n­íc ta bÞ gi¶m ®¸ng kÓ, tû lÖ ®Æt phßng t¹i c¸c kh¸ch s¹n rÊt thÊp mÆc dï gi¸ phßng gi¶m rÊt nhiÒu. Mét vÝ dô ®iÓn h×nh n÷a lµ vô khñng bè ngµy 11/9/2001 x¶y ra t¹i n­íc Mü ®¨ g©y t©m lý hoang mang lo sî trªn toµn thÕ giíi vµ ngµnh du lÞch thÕ giíi bÞ ¶nh h­ëng nghiªm träng, tuy nhiªn ngµnh du lÞch n­íc ta kh«ng nh÷ng kh«ng bÞ ¶nh h­ëng mµ l­îng kh¸ch ®Õn n­íc ta ngµy cµng t¨ng trong khi t¹i c¸c n­íc cã ngµnh du lÞch ph¸t triÓn nh­ Th¸i Lan, In®«nªxia … l­îng kh¸ch quèc tÕ gi¶m m¹nh do víi chÕ ®é chÝnh trÞ æn ®Þnh céng víi nhiÒu yÕu tè kh¸c ViÖt Nam ®­îc thÕ giíi biÕt ®Õn lµ ®iÓm ®Õn an toµn. Cßn rÊt nhiÒu vÝ dô ®iÓn h×nh vÒ sù t¸c ®éng cña m«i tr­êng vÜ m« tíi ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh, do vËy mçi doanh nghiÖp cÇn x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­¬c riªng ®Ó cã thÓ chèng l¹i hoÆc h¹n chÕ ¶nh h­ëng t¸c ®éng cña m«i tr­êng vÜ m«. 2.3 Néi dung qu¶n lý nguån nh©n lùc trong c«ng ty 2.3.1 §Æc ®iÓm cña nguån nh©n lùc trong kinh doanh l÷ hµnh t¹i c«ng ty Hång Trµ 2.3.1.1. Thêi gian lao ®éng C«ng ty th­¬ng m¹i vµ du lÞch Hång Trµ còng gièng nh­ nhiÒu c«ng ty du lÞch kh¸c trªn ®Þa bµn Hµ Néi, ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty lµ du lÞch néi ®Þa vµ du lÞch quèc tÕ ngoµi ra c«ng ty cßn lµ ®¹i lý b¸n vÐ m¸y bay cña h¨ng hµng kh«ng gi¸ rÎ AIRASIA, lµm visa, hé chiÕu …chÝnh v× vËy mµ thêi gian lao ®éng cña c«ng ty còng t­¬ng ®èi nhiÒu, nh©n viªn cña c«ng ty lµm viÖc theo giê hµnh chÝnh tõ 8h30 ®Õn 17h30, thø b¶y lµm nöa ngµy, nghØ chñ nhËt. §èi víi bé phËn h­íng dÉn vµ visa, hé chiÕu th­êng ph¶i lµm nhiÒu h¬n ®Æc biÖt lµ vµo mïa cao ®iÓm bé phËn h­íng dÉn lµm viÖc theo ®oµn kh¸ch nªn thêi gian t­¬ng ®èi vÊt v¶, th­êng xuyªn v¾ng nhµ,lµm viÖc hÕt m×nh nh»m thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh du lÞch b¸n cho kh¸ch mét c¸ch tèt nhÊt, ®em l¹i sù hµi lßng cho kh¸ch,®©y lµ vµo mïa du lÞch cßn vµo nh÷ng khi kh«ng cã kh¸ch bé phËn h­íng dÉn lµm viÖc theo giê hµnh chÝnh. §èi víi bé phËn visa, hé chiÕu ho¹t ®éng liªn tôc ngoµi giê hµnh chÝnh mçi khi kh¸ch cã nhu cÇu lµ ®¸p øng. 2.3.1.2 C­ßng ®é lao ®éng Nh×n chung c­êng ®é lao ®éng kh«ng qu¸ vÊt v¶ ngo¹i trõ bé phËn h­íng dÉn khi dÉn kh¸ch ®i du lÞch. Trong thêi gian cïng ®oµn kh¸ch ®i tham quan c­êng ®é lao ®éng cña h­íng dÉn viªn cña c«ng ty t­¬ng ®èi cao, hä ph¶i chÞu nhiÒu ¸p lùc tõ nhiÒu phÝa, tõ kh¸ch du lÞch ®Õn c¸c nhµ cung cÊp t¹i ®iÓm ®Õn hä ph¶i khÐo lÐo xö lý nh÷ng t×nh huèng xay ra trªn chuyÕn ®i lµm sao ®Ó kh¸ch yªn t©m nhÊt. §èi víi bé phËn Marketing nhiÖm vô còng rÊt nÆng nÒ. Hä còng ph¶i chÞu nhiÒu ¸p lùc tõ phÝa kh¸ch hµng, ®èi víi kh¸ch hµng quen thuéc cña c«ng ty kh«ng khã nh­ng ®èi víi kh¸ch hµng míi nhiÖm vô ®Ó ®­a hä ®Õn víi c«ng ty kh«ng ®¬n gi¶n chót nµo thËm chÝ nh©n viªn Marketing khi ®i tiÕp thÞ kh¸ch hµng hä cßn kh«ng tiÕp, mµ cßn g©y khã dÔ cho m×nh. HiÖn nay nguån kh¸ch chñ yÕu cña c«ng ty th­êng lµ nguån kh¸ch th©n quen cña nh©n viªn trong c«ng ty do nh©n viªn trong c«ng ty ®­a tíi cho nªn khi ®i lµm viÖc, b¸n ch­¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch nµy còng ®¬n gi¶n kh«ng khã kh¨n. 2.3.2 B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong mét vµi n¨m gÇn ®©y B¶ng 1: kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty Hång Trµ trong c¸c n¨m 2004, 2005, 2006. (§v: ®ång) (Nguån: bé phËn kÕ to¸n c«ng ty hång trµ) ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 Tû lÖ % 2005 víi 2004 Tû lÖ % 2006 víi 2004 1. Doanh thu thuÇn 170,622,459 206,692,622 416,738,832 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 104,585,781 119,594,178 325,636,141 3. Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh 64,324,729 82,933,225 69,447,009 4. Chi phÝ tµi chÝnh 5. LN thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 1,711,949 4,165,219 21,655,681 6. L¨i kh¸c 16,161 38,098,073 7. Lç kh¸c 99,710,233 8. Tæng Lîi nhuËn kÕ to¸n 4,181,380 39,956,468 9. LN chÞu thuÕ thu nhËp DN ph¶i nép 1,711,949 4,181,380 39,956,468 10. ThuÕ TNDN ph¶i nép 54,782,368 1,338,042 11,187,811 11. LN sau thuÕ 16,412,523 2,843,338 28,768,657 2.3.3 C«ng t¸c qu¶n lý nh©n lùc trong ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty Hång Trµ 2.3.3.1 Ho¹ch ®Þnh nh©n lùc vµ ph©n tÝch c«ng viÖc Do quy m« c«ng ty cßn nhá, ®éi ngò nh©n viªn cßn Ýt nªn c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý nh©n sù t¹i c«ng ty d­êng nh­ kh«ng ®­îc chó träng l¾m, cã ch¨ng còng chØ tËp trung vµo mét sè b­íc quan träng, trong chiÕn l­¬c ph¸t triÓn cña c«ng ty còng kh«ng thÊy chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®éi ngò nh©n lùc cña c«ng ty trong hiÖn t¹i còng nh­ trong t­¬ng lai khi c«ng ty ph¸t triÓn: 2.3.3.2 M« t¶ c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn B¶n m« t¶ c«ng viÖc cña c«ng ty gÇn nh­ kh«ng ®­îc thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n,tuy nhiªn còng cã thÓ thÊy ®­îc sù kh¸c nhau trong ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh víi ho¹t ®éng kh¸c v× trong kinh doanh l÷ hµnh cã ba bé ph©n quan träng nhÊt lµ: ®iÒu hµnh, thÞ tr­êng vµ h­íng dÉn. NhiÖm vô cña c¸c bé phËn nµy ®¨ ®­îc gi¶ng d¹y trªn lý thuyÕt t¹i tr­êng tr­íc khi ®i lµm. ChÝnh v× vËy trong c«ng ty Hång Trµ kh©u nµy thay b»ng viÖc giíi thiÖu trùc tiÕp cho sinh viªn khi thùc tËp t¹i c«ng ty còng nh­ lµ nh©n viªn míi xin vµo c«ng ty. Trong giai ®o¹n nµy nh©n viªn míi sÏ ®­îc tËp trung nghe h­íng dÉn vÒ c«ng viÖc m×nh ph¶i lµm,sau ®ã nh©n viªn tù lµm nÕu cã khã kh¨n v­íng m¾c trong c«ng viÖc sÏ ®­îc nh÷ng anh, chÞ trong c«ng ty gi¶i ®¸p, gióp ®ì. 2.3.3.3 TuyÓn mé vµ tuyÓn chän nh©n viªn Ho¹t ®éng tuyÓn mé trong c«ng ty th­êng kh«ng th«ng b¸o réng r¨i ra ngoµi mµ chñ yÕu lµ tuyÓn th«ng qua ng­êi th©n, sù quen biÕt, vµ c«ng ty còng kh«ng qu¸ chó träng vµo kh©u tuyÓn nh©n viªn. BÊt kú ai nÕu ®¨ tr¶i qua tr­êng líp ®µo t¹o vÒ ho¹t ®éng du lÞch khi xin viÖc vµo ®©y ®Òu ®­îc nhËn ngay kh«ng cÇn cã tiªu chuÈn cô thÓ nµo c¶. §©y lµ mét h¹n chÕ rÊt lín cña c«ng ty,víi ®éi ngò nh©n viªn trong c«ng ty nh­ hiÖn nay c«ng ty khã thÓ ph¸t triÓn lín m¹nh ®­îc nhÊt lµ khi mµ n­íc ta ®¨ gia nhËp WTO (Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi) v× nh×n chung ®éi ngò nh©n viªn t¹i c«ng ty hä míi chØ dõng ë møc lµm ®­îc viÖc cßn nÕu ë møc ®é cao h¬n nh­ ®Ò ra chiÕn l­îc ho¹t ®éng cho bé phËn m×nh trong t­¬ng lai hä kh«ng thÓ lµm ®­îc. Tãm l¹i lùc l­îng lao ®éng cã tr×nh ®é, kh¶ n¨ng ngoµi x¨ héi kh¸ nhiÒu chÝnh v× vËy c«ng ty cÇn ph¶i c¶i tiÕn c«ng t¸c tuyÓn nh©n viªn trong c«ng ty nÕu muèn cã ®­îc nh©n viªn giái, cã kh¶ n¨ng. KÕt qu¶ sau 3 n¨m thùc hiÖn c«ng ty ®¨ tuyÓn mé ®­îc mét sè l­îng kh¸ dåi dµo nh÷ng nh©n viªn cã kh¶ n¨ng lµm viÖc tèt cho c«ng ty. 2.3.3.4 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Nh×n chung c«ng t¸c nµy t¹i c«ng ty còng rÊt ®­îc quan t©m, nh©n viªn trong c«ng ty khi vµo ®Òu ®­îc tr¶i qua mét kho¸ ®µo t¹o ng¾n trong c«ng ty b»ng c¸ch: chØ dÉn trong c«ng viÖc tøc lµ nh©n viªn míi trong c«ng ty sÏ ®­îc nh©n viªn cò h­íng dÉn, chØ b¶o nh÷ng kinh nghiÖm,qu¸ tr×nh thùc hÞªn c«ng viÖc ®ã vµ nÕu gÆp khã kh¨n trong c«ng viÖc ®ã hái nh©n viªn trong c«ng ty ®Òu ®­îc gióp ®ì nhiÖt t×nh. Ngoµi ra ®èi víi bé phËn h­íng dÉn sÏ ®­îc ®i h­íng dÉn kÌm cïng víi nhòng h­íng dÉn cña c«ng ty tr­íc khi ®i chÝnh thøc, ®iÒu nµy lµm cho nh©n viªn míi tù tin h¬n trong c«ng viÖc v× nh÷ng khã kh¨n bì ngì trong lÇn ®Çu ®i h­íng dÉn ®¨ ®­îc tiÕp xóc trùc tiÕp trªn ®­êng ®i. VÒ c¬ b¶n c«ng t¸c tuyÓn mé cña c«ng ty trong 3 n¨m qua lµ cã chÊt l­îng tèt ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng ty. 2.3.4. §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc Ho¹t ®éng nµy t¹i c«ng ty còng rÊt ®­îc chó träng, mçi bé phËn ®Òu cã hÖ thèng ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cho nh©n viªn ë bé phËn m×nh. §èi víi bé phËn Marketing ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cho nh©n viªn b»ng c¸ch quy ®Þnh xem trong mét mïa du lÞch hä ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®­a ®­îc bao nhiªu ®oµn kh¸ch vÒ c«ng ty, ngoµi ra hä cã tr¸ch nhiÖm ph¶i ®i giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh du lÞch cho bao nhiªu c«ng ty,kh¸ch hµng míi cña c«ng ty. §èi víi bé phËn h­íng dÉn sau mçi chuyÕn ®i h­íng dÉn viªn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm lÊy x¸c nhËn, ­ kiÕn cña kh¸ch hµng vÒ møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc còng nh­ phôc vô kh¸ch nh­ thÕ nµo v× bé phËn nµy lµm viÖc trùc tiÕp víi kh¸ch do vËy kh¸ch hµng lµ ng­êi biÕt r¬ nhÊt vÒ møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc cña h­íng dÉn viªn. 2.3.5. TiÒn l­¬ng vµ thï lao cho nh©n viªn Nh×n chung chÕ ®é l­¬ng vµ thï lao cho nh©n viªn rÊt r¬ rµng vµ cã søc hÊp dÉn ®èi víi nh©n viªn lµm viÖc trong c«ng ty. Hµng th¸ng nh©n viªn ®­îc tr¶ l­¬ng cè ®Þnh tuú theo møc ®é c«ng viÖc mµ cã mét møc l­¬ng riªng biÖt. §èi víi bé phËn h­íng dÉn ngoµi l­¬ng hµng th¸ng cña hä hä cßn nhËn ®­îc thï lao riªng khi ®i h­íng dÉn cho kh¸ch vµ møc thï lao nµy ®­îc tÝnh theo ngµy. Cßn nh©n viªn ë bé phËn Marketing còng nh­ bé phËn h­íng dÉn, ngoµi l­¬ng chÝnh hä cßn nhËn ®­îc phÇn % lîi nhuËn cña mçi chuyÕn ®i nÕu hä ®­a ®­îc ®oµn kh¸ch vÒ víi c«ng ty. C«ng t¸c khen th­ëng vµ kû luËt trong c«ng ty còng kh«ng cô thÓ vµ rµng, nhiÒu khi ng­êi lµm tèt c«ng viÖc cña m×nh hoÆc cã mét s¸ng kiÕn hay ¸p dông vao quy tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty kh«ng ®­îc th­ëng, cßn ng­êi ch­a hoµn thµnh nhiÖm vô hoÆc h­íng dÉn viªn bÞ kh¸ch chª, hoÆc phµn nµn vÒ th¸i ®é phôc vô còng kh«ng bÞ kû luËt. Ch­¬ng 3: Mét sè ý kiÕn hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù t¹i c«ng ty Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ 3.1 Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng kinh doanh trong thêi gian tíi CÇn h­íng nh÷ng chØ tiªu míi vÒ c¶ chÊt l­îng vµ sè l­îng c«ng viÖc ngµy cµng ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. 3.1.1 §­a ra nh÷ng tiªu chÝ nhÊt ®Þnh cho c«ng viÖc cÇn tuyÓn §©y lµ c«ng viÖc quan träng vµ cÇn thiÕt tr­íc khi tuyÓn nh©n viªn. CÇn th«ng b¸o r¬ tiªu chÝ ®Ó nh÷ng øng viªn cã thÓ biÕt ®­îc xem m×nh cã thÝch hîp víi c«ng viÖc nµy kh«ng, ®ång thêi gióp qu¸ tr×nh tuyÓn mé vµ tuyÓn chän nh©n viªn cña c«ng ty ®ì phøc t¹p v× nÕu kh«ng ®­a ra nh÷ng th«ng tin r¬ rµng sÏ dÉn tíi t×nh tr¹ng nhiÒu ng­êi kh«ng cã kh¶ n¨ng lµm viÖc nµy nh­ng hä vÉn nép hå s¬ võa l¨ng phÝ võa mÊt thêi gian. Mét khÝa c¹nh n÷a lµ khi c«ng ty cÇn nh©n viªn cÇn ®¨ng trªn ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó cho ng­êi lao ®éng biªt th«ng tin tuyÓn dông khi ®ã c«ng ty cã nhiÒu c¬ héi ®Ó lùa chän ®­îc nh©n viªn phï hîp víi c«ng viÖc cña c«ng ty ®ång thêi ®©y còng lµ c¬ héi qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña c«ng ty tíi mäi ng­êi khi ®ã c¬ héi kinh doanh cña c«ng ty cao h¬n. 3.1. 2. Qu¸ tr×nh tuyÓn chän nh©n viªn Qu¸ tr×nh tuyÓn mé vµ tuyÓn chän nh©n viªn cho c«ng ty nãi chung hiÖn nay lµ kh«ng theo bµi b¶n, kh«ng tr¶i qua c«ng ®o¹n cô thÓ nµo c¶. §iÒu nay dÔ dÉn tíi t×nh tr¹ng tuyÓn ®­îc ng­êi nh­ng khi vµo c«ng viÖc cô thÓ l¹i kh«ng thùc hiÖn ®­îc. V× vËy qu¸ tr×nh tuyÓn chän nh©n viªn trong c«ng ty cÇn thùc hiÖn theo mét sè b­íc sau: + CÇn sµng läc hå s¬ tr­íc khi gäi pháng vÊn v× th«ng qua hå s¬ cña øng viªn cã thÓ biÕt ®­îc hä cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc cña c«ng ty kh«ng. + TiÕn hµnh pháng vÊn øng viªn vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n còng nh­ kh¶ n¨ng ngo¹i ng÷ cña øng viªn v× quan träng nhÊt trong du lÞch chÝnh lµ ngo¹i ng÷. Cã thÓ pháng vÊn trùc tiÕp hoÆc th«ng qua c©u hái tr¾c nghiÖm ®¨ chuÈn bÞ tr­íc, vµ nh÷ng c©u hái tr¾c nghiÖm ph¶i chuÈn bÞ hÕt søc kü cµng ®Ó cã thÓ lo¹i bá ®­îc nh÷ng ng­êi kh«ng thÝch hîp. + Ngoµi nh÷ng yªu cÇu cña chuyªn m«n cÇn xem xÐt vÒ ngo¹i h×nh cña øng viªn v× ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh ngoµi chuyªn m«n cÇn nh÷ng ng­êi cã søc khoÎ, nhanh nhÑn, ngo¹i h×nh tèt khi tiÕp xóc víi kh¸ch hµng míi t¹o ®­îc lßng tin cña kh¸ch hµng ®èi víi c«ng ty. §ã míi chØ lµ mét sè c«ng ®o¹n chÝnh ngoµi ra cßn nhiÒu c«ng ®o¹n kh¸c mµ tuú vµo kh¶ n¨ng cña c«ng ty cã thÓ ¸p dông. 3.2. C«ng t¸c ®µo t¹o nh©n viªn 3.2.1. §éi ngò h­íng dÉn viªn H­íng dÉn viªn du lÞch lµ ng­êi cã vai trß hÕt søc quan träng trong ho¹t ®éng du lÞch cña c«ng ty do hä lµ ng­êi thay mÆt c«ng ty thùc hiÖn trùc tiÕp hîp ®ång ®¨ ký kÕt víi c«ng ty cña kh¸ch du lÞch. H­íng dÉn viªn sÏ lµ ng­êi quyÕt ®Þnh phÇn lín chÊt l­îng cña mét ch­¬ng tr×nh du lÞch do vËy nÕu h­íng dÉn viªn hoµn thµnh tèt c«ng viÖc cña m×nh sÏ lµm t¨ng thªm uy tÝn cho c«ng ty ®èi víi kh¸ch. Do vËy c«ng t¸c ®µo t¹o ®éi ngò h­íng dÉn viªn trong c«ng ty hÕt søc quan träng, bªn c¹nh ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o ®­îc ¸p dông t¹i nhiÒu c¬ së ®µo t¹o du lÞch nh­ hiÖn nay c«ng ty cÇn ¸p dông mét sè h×nh thøc ®µo t¹o h­íng dÉn viªn nh­ sau: + §èi víi h­íng dÉn viªn míi c«ng ty nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho hä ®i h­íng dÉn cïng víi h­íng dÉn viªn cã kinh nghiÖm ®Ó hä cã thÓ häc hái thªm kinh nghiÖm. + C«ng ty nªn th­êng xuyªn t¹o ®iÒu kiªn cho h­íng dÉn viªn cã thÓ ®i thùc tÕ ®Õn c¸c ®iÓm du lÞch ®Ó hä tù x©y dùng cho m×nh mét ch­¬ng tr×nh du lÞch phï hîp nhÊt còng nh­ khi ®i h­íng dÉn ®ì bì ngì t¹i n¬i míi. + CÇn khuyÕn khÝch, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng tù chau råi thªm kiÕn thøc vÒ mäi mÆt cña ®êi sèng x¨ héi. 3.2.2. §éi ngò nh©n viªn Marketing Nh­ ®¨ ®Ò cËp ë phÇn trªn ta thÊy ®­îc tÇm quan träng cña bé phËn Marketing chÝnh v× vËy mµ c«ng ty cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau ®Ó cã thÓ n©ng cao kü n¨ng cho nh©n viªn: + Nh©n viªn Marketing cÇn ph¶i hiÓu hÕt c¸c s¶n phÈm du lÞch trong c«ng ty míi cã thÓ thuyÕt phôc ®­îc kh¸ch chÝnh v× vËy mµ c«ng ty cÇn yªu cÇu nh©n viªn ph¶i n¾m ®­îc th«ng tin vÒ ch­¬ng tr×nh du lÞch, gi¸ c¶ lµ bao nhiªu? cã nh÷ng dÞch vô g×? … nh­ vËy míi tù tin khi giao tiÕp víi kh¸ch. + NÕu cã thÓ tæ chøc cho nh©n viªn ®i häc t¹i c¸c c¬ së ®µo t¹o nh»m n©ng cao kü n¨ng b¸n hµng còng kh¶ n¨ng giao tiÕp thuyÕt phôc kh¸ch. + CÇn cã kho¶n chi phÝ Marketing riªng ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng b¸n hµng còng nh­ cã chi phÝ qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña c«ng ty ra thÞ tr­êng. 3.3. C«ng t¸c ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc cña nh©n viªn §©y lµ c«ng t¸c quan träng v× nã thÓ hiÖn xem hiÖu qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc cña nh©n viªn trong c«ng ty ®Õn ®©u tõ ®ã cã chiÕn l­îc nh©n lùc cho c«ng ty, còng nh­ xem xÐt t¹i sao hä lµm kh«ng tèt c«ng viÖc, nguyªn nh©n tõ c«ng ty hay tõ nh©n viªn tõ ®ã cã sù ®iÒu chØnh thÝch hîp ®Ó gióp ng­êi lao ®éng thùc hiÖn c«ng viÖc tèt h¬n. C«ng ty cã thÓ x©y dùng cho m×nh mét hÖ thèng ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc trong c¸c bé phËn vµ nã gåm c¸c yÕu tè c¬ b¶n sau: + C¸c tiªu chuÈn thùc hiªn c«ng viÖc: tiªu chuÈn nµy ph¶i cho nh©n viªn trong bé phËn thÊy ®­îc trong c«ng viÖc ng­êi lao ®éng cÇn lµm nh÷ng g× vµ lµm tèt ®Õn møc nµo? ph¶i ph¶n ¸nh ®­îc møc ®é yªu cÇu vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng thùc hiÖn c«ng viÖc. + Sau khi nh©n viªn thùc hiÖn c«ng viÖc xong cÇn so s¸nh víi tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc. + Khi ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc xong cÇn th«ng b¸o cho nh©n viªn trong bé phËn biÕt còng nh­ tr­ëng bé phËn ®ã ®Ó cã kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh. 3.4. T¹o ®éng lùc cho nh©n viªn b»ng tiÒn l­¬ng, th­ëng… §©y còng lµ ho¹t ®éng rÊt quan träng trong c«ng ty v× nã thÓ hiÖn sù quan t©m cña c«ng ty ®èi víi c«ng viÖc mµ ng­êi lao ®éng ®ang lµm còng nh­ khiÕn ng­êi lao ®éng thùc hiÖn c«ng viÖc ngµy cµng tèt h¬n. Do vËy ®èi víi c«ng t¸c nµy c«ng ty cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p nh­ sau: + Dùa trªn b¶ng ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc nh©n viªn nµo thùc hiÖn tèt cã thÓ th­ëng cho hä b»ng tiÒn, ngµy nghØ,… hoÆc tuyªn d­¬ng khen th­ëng hä trong c«ng ty. + CÇn x©y dùng mét lÞch lµm viÖc hîp lý trong c«ng ty ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng lµm viÖc vÊt v¶ qu¸ còng nh­ nhµn qu¸. + CÇn t¹o cho hä c¬ héi th¨ng tiÕn trong c«ng viÖc nh­ vËy ng­êi lao ®éng míi lµm viÖc hÕt m×nh v× c«ng ty. Bªn c¹nh khen th­ëng c«ng ty còng cÇn cã nh÷ng h×nh thøc kû luËt ®èi víi nh©n viªn kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô hoÆc vi ph¹m néi quy cña c«ng ty. Th­áng ph¹t ph¶i ph©n minh, c«ng b»ng nh­ vËy míi cã thÓ gióp ng­êi lao ®éng yªn t©m trong c«ng viÖc. 3.5 Mét sè kiÕn nghÞ cña b¶n th©n ®èi víi c«ng ty vµ c¬ quan Nhµ N­íc 3.5.1 §èi víi c«ng ty du lÞch Hång Trµ Lµ mét doanh nghiÖp míi ho¹t ®éng t¹i thÞ tr­êng du lÞch ViÖt Nam còng nh­ quy m« cña c«ng ty cßn nhá, th­¬ng hiÖu cña c«ng ty cßn ch­a ®­îc nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn trªn thÞ tr­êng chÝnh v× vËy c«ng ty hiÖn nay ®ang nç lùc rÊt nhiÒu ®Ó cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi nhiÒu doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc l÷ hµnh cã uy tÝn vµ thÕ m¹nh trªn thÞ tr­êng. Do vËy theo c¸ nh©n em c«ng ty cßn rÊt nhiÒu viÖc ph¶i lµm vµ nªn tËp trung vµo mét sè c«ng viÖc sau: + VÒ thÞ tr­êng môc tiªu: HiÖn nay theo em ®­îc biÕt c«ng ty ch­a cã mét thÞ tr­êng môc tiªu cô thÓ ®èi víi thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch néi ®Þa mµ ®©y l¹i lµ nguån kh¸ch ®em l¹i lîi nhuËn lín cho c«ng ty trong mïa du lÞch nhÊt lµ du lÞch nghØ biÓn tËp trung vµo ba th¸ng hÌ. Do vËy c«ng ty nªn nghiªn cøu tËp trung s¶n phÈm cña m×nh cho mét thÞ tr­êng môc tiªu cô thÓ tr¸nh t×nh tr¹ng trµn lan nh­ hiÖn nay. + VÒ chÝnh s¸ch gi¸: C«ng ty cÇn x©y dùng cho m×nh mét chÝnh s¸ch gi¸ hîp lý, linh ho¹t ®Ó cã thÓ võa phôc vô ®­îc thÞ tr­êng môc tiªu còng nh­ nhiÒu ®èi t­îng kh¸ch kh¸c khi mµ c«ng ty ch­a cã thÞ tr­êng môc tiªu cô thÓ. + VÒ chÝnh s¸ch s¶n phÈm: Cã thÓ rÔ rµng nhËn thÊy ®­îc c¸c s¶n phÈm du lÞch cña c¸c c«ng ty hiÖn nay t­¬ng ®èi gièng nhau, kh«ng cã ®iÓm kh¸c biÖt ®Ó cã thÓ thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch h¬n, do s¶n phÈm gièng nhau nªn kh¸ch hä sÏ chän lùa nh÷ng c«ng ty lín cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng v× vËy c«ng ty cÇn x©y dùng cho m×nh nh÷ng s¶n phÈm kh¸c biÖt h¼n víi nhiÒu c«ng ty kh¸c. + VÒ ho¹t ®éng Marketing, qu¶ng c¸o s¶n phÈm: C«ng ty cÇn x©y dùng, t¹o ng©n quü riªng cho ho¹t ®éng marketing v× ®©y lµ bé phËn rÊt quan träng trong c«ng ty, s¶n phÈm cña c«ng ty cã ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn hay kh«ng lµ do bé phËn nµy quyÕt ®Þnh chÝnh v× vËy mµ ng©n quü còng nh­ chiÕn l­îc marketing cña c«ng ty cÇn ®­îc ®Çu t­, nghiªn cøu mét c¸ch cô thÓ r¬ rµng. + VÒ ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng: HiÖn nay ®ang ë giai ®o¹n ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin do vËy c«ng ty cÇn nghiªn cøu øng dông ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng, t×m kiÕm nguån kh¸ch trªn m¹ng, ®©y lµ mét nguån kh¸ch lín v× hiÖn nay sè l­îng ng­êi truy cËp m¹ng internet lµ rÊt lín. 3.5.2 §èi víi c¬ quan chøc n¨ng Sau ®©y lµ mét sè kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt cña b¶n th©n em ®èi víi c¬ quan chøc n¨ng ®Ó cã thÓ mét phÇn nµo ®ã ®­a du lÞch trë thµnh ngµnh kinh tÕ träng ®iÓm cña ®Êt n­íc nh­ §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®Ò ra: + CÇn tuyªn truyÒn n©ng cao ­ thøc cña ng­êi d©n hiÓu ®­îc ph¸t triÓn du lÞch trë thµnh sù nghiÖp cña toµn d©n, toµn x¨ héi: HiÖn nay nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn còng nh­ nh©n v¨n phôc vô cho ph¸t triÓn du lÞch ®ang bÞ khai th¸c mét c¸ch qu¸ møc, nhiÒu tµi nguyªn thiªn nhiªn bÞ khai th¸c dÉn tíi kiÖt quÖ, nguån n­íc bÞ « nhiÔm nghiªm träng do sù thiÕu ­ thøc cña kh¸ch còng nh­ d©n ®Þa ph­¬ng. C¸c di tÝch lÞch sö bÞ xuèng cÊp nghiªm träng, kh«ng ®­îc sù quan t©m ®óng møc. ChÝnh v× vËy mµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cÇn nghiªn cøu gi¶i ph¸p nh»m b¶o vÖ c¸c nguån tµi nguyªn v« gi¸ cña ®Êt n­íc tr¸nh t×nh tr¹ng khi bÞ tµn ph¸ nÆng nÒ råi míi vµo cuéc, ®ång thêi nªu cao ­ thøc cho ng­êi d©n ®Ó hä cã thÓ b¶o vÖ nguån tµi nguyªn cña quèc gia. + Nhµ n­íc cÇn nghiªn cøu ®Ó hoµn thiÖn hÖ thèng luËt du lÞch qua ®ã cÇn qu¶n lý chÆt chÏ h¬n n÷a ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty du lÞch, còng nh­ giµnh nguån ng©n s¸ch hîp lý h¬n ®Ó ®Çu t­ cho ngµnh du lÞch. + T¨ng c­êng hiÖu lùc qu¶n lý cña c¸c së du lÞch ®Ó ho¹t ®éng cña c¸c së ®­îc tèt h¬n: HiÖn nay nhiÒu c«ng ty du lÞch ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶ kh«ng nh÷ng kh«ng ®ãng gãp ®­îc cho ng©n s¸ch nhµ n­íc mµ tr¸i l¹i cßn lµm cho h×nh ¶nh cña n­íc ta ®èi víi kh¸ch quèc tÕ bÞ xÊu ®i, do ®ã c¸c së cÇn th­êng xuyªn kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty du lÞch nÕu c«ng ty nµo kh«ng hiÖu qu¶ cÇn kiªn quyÕt rót giÊy phÐp ho¹t ®éng, th­êng xuyªn kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c nhµ hµng, kh¸ch s¹n, ban qu¶n lý c¸c di tÝch, c¸c cöa hµng … nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng “chÆt chÐm” kh¸ch du lÞch. §ång thêi së du lÞch ph¶i cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt míi ban hµnh cho c¸c doanh nghiÖp du lÞch trªn ®Þa bµn còng nh­ gi¶i thÝch c¸c v­íng m¾c cho doanh nghiÖp. + CÇn cã sù phèi kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a ngµnh du lÞch víi c¸c ban ngµnh kh¸c ®Ó phèi hîp khai th¸c, ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ c¸c nguån tµi nguyªn cña ®Êt n­íc ®ång thêi më réng tranh thñ kªu gäi nhµ ®Çu t­ quèc tÕ ®Çu t­ ®Ó ph¸t triÓn du lÞch t¹i ®Þa ph­¬ng t¹o ra nhiÒu viÖc lµm vµ n©ng cao thu nhËp cho ng­êi d©n, cã chÝnh s¸ch kh«i phôc, ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng, cÇn nªu cao ­ thøc gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ cña d©n téc tr¸nh t×nh tr¹ng ph¸t triÓn qu¸ dÉn tíi b¶n s¾c v¨n ho¸ ngµy cµng bÞ mai mét. + Nhµ n­íc cÇn tranh thñ héi nghÞ quèc tÕ ®Ó qu¶ng b¸ cho du lÞch ViÖt Nam t¹o cho du kh¸ch c¶m gi¸c an toµn, tho¶i m¸i, th©n thiÖn khi ®i du lÞch t¹i ViÖt Nam. + HiÖn nay du kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam ngµy cµng nhiÒu do vËy Nhµ n­íc cÇn ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc h¶i quan ®Ó hä rÔ rµng vµo ViÖt Nam + Tæng côc du lÞch cÇn phèi hîp víi Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Ó n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc cho ngµnh du lÞch. §Æc biÖt n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o h­íng dÉn viªn du lÞch ®Ó hä cã thÓ qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña n­íc ta tíi kh¸ch du lÞch ®­îc tèt h¬n. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác quản lý nhân lực tại công ty thương mại và du lịch Hồng Trà.doc
Luận văn liên quan