Công tác quản trị mua hàng tại Công ty bách hoá số 5 Nam Bộ

Mở đầu Trong những năm qua nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển hoá mạnh mẽ sang cơ chế thị trơường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước. Trong cơ chế thị trường, để thực hiện chiến lược phát triển của nền kinh tế, các doanh nghiệp đã và đang khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại của của chế cũ. Từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp bơớc sang cơ chế quản trị kinh doanh phù hợp với cơ chế thị trường. Sau hơn mươời năm đổi mới nền kinh tế, nước ta đã có những thành tựu lớn tạo nên một bước ngoặt lịch sử trong sự phát triển kinh tế của đất nước. Do vậy các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trơường thì phải nắm vững được thị hiếu của người tiêu dùng, giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu đó. Tuy nhiên không phải ngẫu nhiên mà có được sự phát triển nhươ vậy, nó đòi hỏi phải có sựơ tươ duy, lề lối và phong cách làm việc trong nền kinh tế thị trường. Đối với mỗi doanh nghiệp vai trò của người lao động là rất quan trọng, đây là điều kiện để có thể tồn tại và phát triển. Một người lãnh đạo tài năng, quyết đoán có thể dẫn tới doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn đồng thời có thể doanh nghiệp phát triển, toàn diện. Chính vì vậy mà việc nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị là vô cùng quan trọng. Trong thời gian thực tập tại công ty bách hoá số 5 Nam Bộ em nhận thấy công ty này là công ty nhà nước vốn cũng chuyển mình từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, để theo kịp với nhịp độ phát triển của thời đại công ty cũng đã có rất nhiều sự thay đổi về phương thức kinh doanh của mình, thay đổi về phương thức bán hàng, phương thức tiêu thụ . tuy nhiên hoạt động mua hàng vẫn chưa đựơc quan tâm thực sự. Đây là vấn đề mà không chỉ của công ty này mà gần nhươ nó tồn tại trong hầu hết các doanh nghiệp quốc doanh. Hoạt động mua hàng rất ít được quan tâm đến nhươ hoạt động bán hàng. Các doanh nghiệp quan tâm đến việc mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp hơn là quan tâm đến tiết kiệm chi phí mua hàng. Việc mua hàng chưa được đánh giá tơương xứng với vị trí của nó. Trong khi mua hàng lại là khâu tiên, cơ bản của hoạt động kinh doanh, là điều kiện để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Mua hàng nhằm tạo tiền đề vật chất cho hoạt động bán hàng, hoạt đông bán hàng có được tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động mua hàng. Hơn nữa mua hàng tốt tạo điều kiện tăng lợi nhuận. Chính vì vậy mà em đã của mình. Đây là một dịp tốt để em có thể hiểu rõ ơn về hoạt động quản trị mua hàng trong doanh nghiệp không chỉ trên lý thuyết mà còn thông qua thực tế. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận đề tài gồm ba chơương lớn: Chương 1: cơ sở lý luận chung về quản trị mua hàng trong doanh nghiệp thng mại. Chơương 2: Khảo sát và đánh giá về công tác quản trị mua hàng tại công ty bách hoá số 5 Nam Bộ. Chơương3 : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị mua hàng tại công ty bách hoá số 5 Nam Bộ.

doc90 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 1589 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công tác quản trị mua hàng tại Công ty bách hoá số 5 Nam Bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®é ngo¹i ng÷ th× l¹i thiÕu kinh nghiÖm thùc tÕ.. .. nªn kh¶ n¨ng nhËn biÕt, ph¶n øng víi t×nh huèng bÊt ngê cßn chËm lµm cho qu¸ tr×nh th­¬ng l­îng vµ ®Æt hµng ch­a ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Tr¸ch nhiÖm mua hµng cña c«ng ty lµ rÊt lín. Nªn viÖc tuyÓn nh©n viªn mua hµng lµ rÊt quan träng. Chän mét nh©n viªn mua hµng chuyªn nghiÖp cã kinh nghiÖm lµ mét lîi thÕ thùc sù cña doanh nghiÖp. Kinh doanh cã kiÕm lêi ®­îc hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo nh©n viªn viªn mua hµng. NhÊt lµ ®èi víi c«ng t¸c th­¬ng l­îng vµ ®Æt hµng nÕu nh­ cã ®­îc mét nh©n viªn giái, cã nhiÒu kinh nghiÖm lµ mét lîi thÕ thùc sù cña c«ng ty. 2.3.1.4 §èi víi c«ng t¸c theo dâi vµ kiÓm tra kÕt qu¶ giao nhËn hµng ho¸. §©y lµ c«ng t¸c ®­îc c«ng ty t­¬ng ®èi chó träng vµ lµm kh¸ tèt. C«ng ty th­êng xuyªn theo dâi, gi¸m s¸t vµ kiÓm tra qu¸ tr×nh giao nhËn hµng hãa vÕ sè l­îng, chÊt l­îng, chñng lo¹i, thêi gian giao hµng vµ c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong hîp ®ång. §èi víi mçi mÆt hµng khi cã nhu cÇu mua c«ng ty th­êng ®Æt hµng vµ theo dâi, kiÓm tra viÖc giao nhËn hµng ho¸. NÕu gÇn ®Õn ngµy giao hµng mµ kh«ng thÊy c«ng ty sÏ thóc giôc c¸c nhµ cung cÊp. VÝ dô ®èi víi mÆt hµng b¸nh kÑo Kinh §« cuèi th¸ng 9 n¨m tr­íc c«ng ty ®Æt hµng cho th¸ng 10 nh­ng ®Õn ngµy 3 th¸ng 10 vÉn ch­a thÊy nhµ cung cÊp th«ng b¸o sÏ mang hµng ®Õn nh©n viªn mua hµng ®· t×m ®Õn nhµ cung cÊp th× ph¸t hiÖn ra ®¬n ®Æt hµng mµ c«ng ty göi qua fax nhµ cung cÊp ®· kh«ng nhËn ®­îc. Nhê qu¸ tr×nh kiÓm tra, theo dâi tèt mµ c«ng ty lu«n ®¶m b¶o cã hµng ®Ó b¸n, vµ kh¾c phôc ®­îc nh÷ng sai sãt trong kh©u mua hµng. Khi nhËn hµng c«ng ty bao giê còng cã nh©n viªn mua hµng ®øng theo dâi kiÓm tra viÖc giao nhËn hµng ho¸ ®Ó ®¶m b¶o ®ñ vÒ sè l­îng, ®óng vÒ chÊt l­îng, mÉu m·, quy ®Þnh… Do lµm tèt kh©u nµy nªn c«ng ty ®· gãp phÇn lµm cho hµng ho¸ ®óng theo yªu cÇu ghi trong hîp ®ång, gãp phÇn lµm t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty cÇn tiÕp tôc h¬n n÷a kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c nµy v× ®©y lµ mét trong qu¸ tr×nh cña c«ng t¸c qu¶n trÞ mua hµng. 2.3.1.5.§èi víi c«ng t¸c ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc C«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t ®­îc diÔn ra trong tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh mua hµng. NÕu kh«ng cã sù x¸c nhËn cña phßng kiÓm tra chÊt l­îng th× hµng hãa sÏ kh«ng ®­îc nhËp vµo kho vµ phßng tµi vô sÏ kh«ng ®­îc phÐp thanh to¸n mÆt hµng ®ã. Nh÷ng ng­êi cã tr¸ch nhiÖm lu«n ®«n ®èc, theo dâi, kiÓm tra c«ng t¸c mua hµng. Hµng th¸ng, hµng qóy, hµng n¨m c«ng ty ®Òu cã c¸c cuéc häp ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ mua hµng. ViÖc ®¸nh gi¸ nµy dùa trªn nguyªn t¾c viÖc mua hµng cña c«ng ty cã ®¶m b¶o ®Çy ®ñ kÞp thêi víi chÊt l­îng cao vµ chi phÝ thÊp nhÊt kh«ng... Sau mçi lÇn mua hµng c«ng ty th­êng ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ mua hµng. NÕu hµng mua vÒ ®¶m b¶o ®óng vÒ tÊt c¶ c¸c môc tiªu mµ c«ng ty ®· ®Ò ra nh­ vÒ sè l­îng chÊt l­îng, mÉu m·, chñng lo¹i... tøc lµ nhµ cung cÊp ®· ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu vÒ môc tiªu mµ c«ng ty ®Ò ra th× c«ng ty vÉn tiÕp tôc ®Æt hµng cña nhµ cung cÊp ®ã. Cßn nÕu hµng hãa mua vÒ cã sai sãt nÕu nh­ lµ kh¸ch quan th× c«ng ty sÏ cïng víi nhµ cung cÊp t×m ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc, h¹n chÕ rñi ro vµ thiÖt h¹i ®Õn møc thÊp nhÊt, nh­ng nÕu nh­ ®ã lµ lçi cña nhµ cung cÊp th× c«ng ty sÏ t×m vµ lùa chän nhµ cung cÊp kh¸c. Trªn thùc tÕ c«ng t¸c mua hµng ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ, kÞp thêi theo yªu cÇu cña b¸n hµng, Ýt ®Ó g©y ra t×nh tr¹ng thiÕu hôt hµng hãa ®Ó b¸n. Chi phÝ mua hµng ®èi víi nh÷ng hµng hãa trong n­íc ®· phÇn lín ®¶m b¶o ë møc thÊp nhÊt nh­ng nh÷ng hµng hãa nhËp c«ng ty vÉn ph¶i mua víi gi¸ cao. Trong n¨m qua c«ng ty ®· thùc hiÖn mua hµng néi ®Þa nhiÒu. 2.3.2.§¸nh gi¸ c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n trÞ nh©n sù trong kh©u mua hµng. §èi víi c«ng t¸c tæ chøc mua hµng: Bé phËn mua hµng thuéc phßng qu¶n lý kinh doanh. Gåm tr­ëng phßng kinh doanh vµ s¸u nh©n viªn mua hµng. Tr­ëng phßng lµ ng­êi cã tr¸ch nhiÖm dù th¶o hîp ®ång kinh tÕ ( ®èi víi nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ trÞ lín ), b¸o c¸o gi¸m ®èc qu¸ tr×nh thùc hiÖn mua hµng, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. Tr­ëng phßng kinh doanh lu«n ®«n ®èc, theo dâi, kiÓm tra c«ng t¸c mua hµng vµ dù tr÷ hµng ho¸. Nh÷ng nh©n viªn mua hµng ®­îc giao nhiÖm vô ký kÕt hîp ®ång, giao dÞch víi nh÷ng nhµ cung cÊp cña mét hoÆc mét sè mÆt hµng ho¸ nhÊt ®Þnh vµ quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm râ rµng trong viÖc ®¶m b¶o cung øng hµng ho¸ cho b¸n hµng, thùc hiÖn hîp ®ång ®· ký kÕt. NÕu do chñ quan thiÕu tr¸ch nhiÖm g©y thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ cho c«ng ty th× nh÷ng nh©n viªn nµy sÏ ph¶i båi th­êng thiÖt h¹i tuú theo møc ®é do c«ng ty quy ®Þnh. MÆt kh¸c nh÷ng nh©n viªn nay còng ®­îc h­ëng “ th¸ng l­¬ng thø m­êi ba” nÕu trong n¨m nh©n viªn hoµn thµnh ®óng thêi h¹n, mua ®­îc hµng theo ®óng tiªu chuÈn, chi phÝ mua hµng nhá nhÊt, trùc tiÕp mang l¹i lîi Ých kinh tÕ cho c«ng ty. Mçi nh©n viªn th­êng xuyªn kiÓm tra hµng ho¸ tån kho ®Ó n¾m râ t×nh h×nh, nhu cÇu cÇn mua lo¹i hµng ho¸ mµ m×nh ®¶m nhiÖm. Víi chÕ ®é th­ëng ph¹t vËt chÊt, nh©n viªn mua hµng, c«ng ty ®· khuyÕn khÝch ®­îc nh©n viªn mua hµng hoµn thµnh tèt ®­îc nhiÖm vô ®­îc giao, kÕt qu¶ ®­îc giao. KÕt qu¶ lµ trong nh÷ng n¨m võa qua lµ c«ng ty lu«n cã nh÷ng hµng ®Ó b¸n. Tuy nhiªn ®©y lµ kinh doanh kiÓu siªu thÞ nªn ®èi víi mÆt hµng cã gi¸ trÞ nhá th× viÖc ®Æt hµng do chÝnh nh©n viªn ®øng lµm ®¶m nhiÖm, mµ nh©n viªn b¸n hµng th× h­ëng l­¬ng vµ chÕ ®é ­u ®·i cña nh©n viªn b¸n hµng kh«ng liªn quan ®Õn phßng kinh doanh nªn hä chØ lµm ®óng phËn sù cña m×nh. Hµng hÕt thØ hä chñ ®éng gäi ®Æt mµ kh«ng hÒ nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng, nghiªn cøu mÆt hµng, nghiªn cøu sù thay ®æi nhu cÇu thÞ tr­êng, thay ®æi vÒ gi¸ c¶, lùa chän nhµ cung cÊp míi nªn nhiÒu khi c«ng ty vÉn ph¶i mua hµng gÝa ®¾t h¬n so víi gi¸ hµng cò, hµng s¸c ®Þnh lçi mèt. §©y lµ vÊn ®Ò phßng kinh doanh nªn quan t©m. VÒ nh©n sù: Víi sè l­îng lao ®éng kh¸ lín tõ thêi bao cÊp ®Ó l¹i, tr×nh ®é cña nh©n viªn cßn h¹n chÕ chØ yÕu chØ tèt nghiÖp phæ th«ng. Trong bé phËn mua hµng mÆc dï l­îng nh©n viªn chiÕm Ýt h¬n so víi c¸c bé phËn kh¸c nh­ng tr×nh ®é cña nh©n viªn cßn nhiÒu h¹n chÕ. Cã nh©n viªn ®· tèt nghiÖp ®¹i häc nh­ng còng cã mét sè nh©n viªn míi chØ tèt nghiÖp phæ th«ng. §©y lµ mét h¹n chÕ trong c«ng t¸c mua hµng v× thµnh c«ng trong mua hµng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo nh©n viªn mua hang. Víi mét nh©n viªn mua hµng cã tr×nh ®é cao th× kh¶ n¨ng thµnh c«ng lµ lín. C«ng ty cÇn tæ chøc ®µo t¹o vµ ®¹o t¹o l¹i, tuyÓn dông thªm nh©n viªn míi cã kh¶ n¨ng mua hµng thËt sù trong mua hµng. 2.3.3.NhËn xÐt chung ®èi víi c«ng t¸c qu¶n trÞ mua hµng t¹i c«ng ty. Trong qu¸ tr×nh mua hµng c«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®­îc môc tiªu cña c«ng t¸c qu¶n trÞ mua hµng lµ môc tiªu an toµn, môc tiªu chÊt l­îng vµ môc tiªu chi phÝ. C«ng t¸c qu¶n trÞ mua hµng cña c«ng ty trong thêi gian qua cã ­u ®iÓm sau: - Ngµy cµng cã nhiÒu ®èi t¸c muèn cã quan hÖ lµm ¨n víi c«ng ty, cung cÊp hµng ho¸ cho c«ng ty thÓ hiÖn trong thêi gian qua cã rÊt nhiÒu c¸c nhµ cung cÊp tù t×m ®Õn th­¬ng l­îng vµ ®Æt hµng víi c«ng ty. V× thÕ c«ng ty ngµy cµng cã nhiÒu c¬ héi lùa chän nhµ cung cÊp tèi ­u. - ChiÕn l­îc néi ®Þa ho¸ ®Çu vµo, c«ng ty ®· t×m kiÕm nhµ cung cÊp trong n­íc cã thÓ cung cÊp c¸c mÆt hµng mµ c«ng ty cã nhu cÇu víi chÊt l­îng ®¶m b¶o, gi¸ c¶ hîp lÝ, gióp cho c«ng ty cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c mÆt hµng ngo¹i vµ gióp cho c«ng ty cã thÓ gi¶m ®­îc chi phÝ mua hµng, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n trÞ hµng ho¸. - Kh¶ n¨ng quay vßng vèn do c«ng ty thùc hiÖn nhu cÇu vµ ®óng thêi ®iÓm, tøc lµ chØ khi nµo cÇn míi mua. MÆt kh¸c c«ng ty ®· gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt chi phÝ b¶o qu¶n do mua nhiÒu hµng. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm th× c«ng t¸c qu¶n trÞ mua hµng cßn cã nh÷ng h¹n chÕ sau: - §èi víi viÖc x¸c ®inh nhu cÇu mua hµng do h¹n chÕ cña nh©n viªn kh«ng x¸c ®Þnh nhu cÇu cô thÓ cña ng­êi tiªu dïng nªn cßn tån t¹i t×nh tr¹ng hµng mua kh«ng phï hîp víi nhu cÇu, thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng, hµng mua lçi mèt hay mÉu m· kh«ng phï hîp. - Trong c«ng t¸c t×m vµ lùa chän nhµ cung cÊp, c«ng ty ®· lùa chän nhµ cung cÊp lín, cã uy tÝn, cã ®é v÷ng vµng vÒ tµi chÝnh, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ tiªu chuÈn, kÜ thuËt cña hµng ho¸. Nh­ng c«ng ty ch­a th­êng xuyªn lùa chän nhµ cung cÊp qua c¸c cuéc triÓn l·m, qua héi chî, qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. §iÒu nµy dÉn ®Õn c«ng ty cã thÓ bÞ c¸c nhµ cung cÊp Ðp gi¸ khi trªn thÞ tr­êng cã sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ hµng ho¸. - §èi víi c«ng t¸c th­¬ng l­îng vµ ®Æt hµng c«ng ty ch­a tËn dông ®­îc ­u thÕ cña ng­êi ®i mua. - V× lËp kÕ ho¹ch cung øng cña c«ng ty nhiÒu khi ch­a chÝnh x¸c, cã lo¹i th× thiÕu, cã lo¹i th× thõa. Vµ nhiÒu lÇn c«ng ty ph¶i dïng vµo hµng mua vµo cho k× sau. - VÒ vÊn ®Ò tæ chøc vµ nh©n sù: tr­ëng phßng kinh doanh ®¶m nhiÖm chøc vô kiÓm so¸t mua hµng, ph¶i qu¶n lÝ toµn bé c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch, tæng hîp vÒ kinh doanh ng¾n vµ dµi h¹n, lËp vµ triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua hµng, tæ chøc nghiÖp vô mua hµng, qu¶n lÝ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i…do ph¶i ®¶m tr¸ch qóa nhiÒu nhiÖm vô nh­ vËy nªn kh«ng thÓ theo s¸t sao ®Õn tõng nh©n viªn cña phßng nãi chung vµ nh©n viªn mua hµng nãi riªng. - Sè l­îng c¸n bé nghiÖp vô chñ chèt cã tr×nh ®é nghiÖp vô cao cßn thiÕu nªn ch­a ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt cho ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c¸c ®¬n vÞ nµy. - Do ®éi ngò c¸n bé chuyªn m«n Ýt cã kinh nghiÖm, tr×nh ®é chuyªn m«n, kh¶ n¨ng ph¶n øng víi c¸c t×nh huèng bÊt ngê x¶y ra cßn kÐm lµm cho qu¸ tr×nh th­¬ng l­îng vµ ®Æt hµng ®¹t hiÖu qu¶ kh«ng cao. - C¬ cÊu mÆt hµng thay ®æi chËm so víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng. VÒ chÝnh s¸ch mÆt hµng kinh doanh cßn ch­a ®a d¹ng, phong phó, mÆt hµng chñ lùc cña c«ng ty cßn ch­a m¹nh. - VÒ chÝnh s¸ch gÝa c¶ còng cã nhiÒu tiÕn bé song vÉn c­a cã chÝnh s¸ch gi¸ l©u dµi vµ môc tiªu ®· ®Þnh mµ chñ yÕu nh»m vµo gi¶i quyÕt tèt viÖc b¸n ra. V× vËy mµ ®«i khi cßn lµm gi¶m lîi nhuËn kinh doanh cña c«ng ty. - ViÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c d÷ liÖu phôc vô cho mua hµng vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ch­a ®­îc chó ý s¸t sao, kÕ ho¹ch mua hµng ®­îc ®­a ra ®«i khi kh«ng s¸t víi thùc tÕ. - Thñ tôc hµnh chÝnh r­êm rµ, c¸c quyÕt ®Þnh ®­a ra ch­a nhanh. Khi cã sù thay ®æi hay th«ng b¸o cña c¸c bªn b¸n vÒ thay ®æi ®¬n hµng häc muèn xin ý kiÕn chØ ®¹o ph¶i tr×nh ®¬n qua tõng bËc. - C«ng ty cßn bÞ ®éng vèn ë nh÷ng mÆt hµng nhËp khÈu do nh÷ng mÆt hµng nµy th­êng ph¶i nhËp l« lín, trong khi ®ã nhu cÇu sö dông l¹i ch­a cao, l« hµng nhËp l¹i ch­a cao, l« hµng nhËp l¹i ph¶i sö dông trong thêi gian dµi. CH¦¥NG3: C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n trÞ mua hµng t¹i c«ng ty b¸ch ho¸ sè 5 Nam Bé. 3.1 PH¦¥NG H¦íng vµ nhiÖm vô kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian tíi. Víi h¬n 47 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn c«ng try b¸ch ho¸ sè 5 Nam Bé ®· tõng b­íc tr­ëng thµnh vµ më réng quy m«. Trong thêi buæi hiÖn nay cã rÊtd nhiÒu c«ng ty mäc lªn nh­ Fivim¶t, intimex, siªu thÞ L¸ng H¹, siªu thÞ Th¸i D­¬ng… MÆc dï c«ng ty b¸ch ho¸ sè 5 Nam Bé ra ®êi l©u h¬n so víi nhiÒu c«ng ty kh¸c, víi l­îng hk¸ch hµng truyÒn thèng kh¸ lín nh­ng ®Ó c¹nh tranh ®­îc víi c¸c siªu thÞ kh¸c, ®Ó gi÷ ®­îc kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ thu hót ®­îc kh¸ch hµng míi vÌ phÝa m×nh c«ng ty ®· kh«ng ngõng nç lùc, cè g¾ng phÊn ®Êu tù t×m cho m×nh mét ®­êng ®i riªng. Vµo cuèi mçi n¨m c«ng ty lu«n tæng kÕt nh÷ng g× ®¹t ®­îc trong n¨m qua vµ dÒ ra ph­¬ng h­íng phÊn ®Êu cho nh÷ng n¨m tiÕp theo. §ßng thêi xem xÐt, kiÓm tra l¹i xem kÕ ho¹ch ®Ò ra dµi h¹n cã phï hîp kh«ng. §Ó thÝch øng víi t×nh h×nh kinh tÕ míi, c«ng ty ®· ®Ò ra ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong n¨m tíi. 3.1.1 Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty - Doanh thu t¨ngtõ 10-12%, nép ng©n s¸ch nhµ n­íc t¨ng tõ 5-8% so víi n¨m tr­íc. - §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó tiÕp tôc ®ua ra nh÷ng s¶n phÈm míi cã chÊt l­îng cao, gi¸ thµnh h¹, tõ ®ã n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. - Duy tr× vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi trªn thÞ tr­êng hiÖn t¹i vµ thÞ tr­êng truyÒn thèng. - N©ng cao chÊt l­îng qu¶n trÞ trong toµn c«ng ty trªn tÊt c¶ c¸c kh©u vÒ mäi mÆt. - Më réng m¹ng l­íi tiªu thô ra c¸c khu vùc kh¸c. 3.1.2 NhiÖm vô cña c«ng ty trong thêi gian tíi. - S¾p xÕp l¹i nghµnh hµng, nhãm hµnh kÞnh doanh ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh ss¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña kh¸ch hµng, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao. - §Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh mµ tr­íc m¾t lµ më réng kinh doanh siªu thÞ vµ c¸c lo¹i h×nh b¸n hµng tù trän kh¸c. - C¶i tiÕn c«ng t¸c qu¶n lÝ, tæ chøc l¹i lùc l­îng lao ®éng, boã trÝ, s¾p xÕp lao ®éng mét c¸ch hîp lÝ, khoa häc tiÕn tíi tinh gi¶m bé m¸y qu¶n lÝ. - §Èy m¹nh ho¹t ®éng b¸n hµng ra, t¨ng doanh sè b¸n hµng, thùc hiÖn kho¸n doanh thu tíi tõng nh©n viªn b¸n hµng, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña nh©n viªn. + Coi kh¸ch hµng lµ träng t©m cña mäi ho¹t ®éng trong c«ng ty, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng. 3.1.3 Mét sè ph­¬ng h­íng nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n trÞ mua hµng t¹i c«ng ty trong thêi gian tíi. §Ó chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n trÞ mua hµng cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng lªn, xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ, c«ng ty ®· ®Ò ra mét sè ph­¬ng h­íng sau: - Hoµn thiÖn vµ cñng cè quy trïnh mua hµng cña c«ng ty theo c¸c bíc c«ng viÖc mét c¸ch hîp lÝ. - Gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a c¸c ho¹t ®éng mua hµng, dù tr÷ vµ tiªu thô hµng ho¸. Do cho c¸c kh©u nµy diÔn ra hµi hoµ vµ hç trî cho nhau. - T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lÝ c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn dù tr÷ hµng ho¸. Gi¶m chi phÝ mua hµng vµ chi phÝ b¶o qu¶n hµng ho¸, sao cho hai kho¶n chi phÝ nµy lu«n b»ng nhau trong mäi chu k× s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. + Th­êng xuyªn n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò lao ®éng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng mua hµng. 3.2 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n trÞ mua hµng t¹i c«ng ty b¸ch ho¸ sè 5 Nam Bé. Qua viÖc ph©n tÝch c¬ së lÝ luËn cña qu¶n trÞ mua hµng ë ch­¬ng 1 vµ qua kh¶o s¸t vµ ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n tri mua hµng t¹i c«ng ty b¸ch ho¸ sè 5 thùc tÕ ë ch­¬ng 2 kÕt hîp víi ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian tíi ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m kh¸c phôc nh÷ng tån t¹i ®Ó hoµn thiÖn tèt h¬n c«ng t¸c qu¶n trÞ mua hµng t¹i c«ng ty. 3. 2. 1 C¸c gi¶i ph¸p nh»m ®æi míi vµ hoµn thiÖn quy tr×nh mua hµng cña c«ng ty. Gi¶i ph¸p 1: §æi míi vµ hoµn thiÖn viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu mua hµng. - §æi míi vµ hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi l­îng hµng ho¸ mua vµo C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh khèi l­îng mua vµo dùa trªn møc b¸n ra, kÕ ho¹ch b¸n ra lµ c¬ së ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch mua vµo. ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch b¸n ra c«ng ty ph¶i ®i nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng. §Ó x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng c«ng ty cÇn quan t©m ®Õn c¸c vÊn ®Ò : + C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng t¹i c«ng ty ph¶i ®i liÒn víi viÖc tiªu thô hµng ho¸. Th«ng qua viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng c«ng ty ph¶i thÊy ®­îc m×nh nªn kinh doanh mÆt hµng nµo, mÆt hµng nµo ®ang kinh doanh trªn thÞ tr­êng mµ nhu cÇu kh«ng cã hoÆc rÊt Ýt, sè l­îng hµng ho¸ nªn kinh doanh lµ bao nhiªu, chÊt l­îng chñng lo¹i hµng ho¸ lµ nh­ thÕ nµo. + ViÖc nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng nªn tËp trung sù ph©n bè cña mÆt hµng theo kÕt cÊu ®Þa lý, sù ph©n bè cña d©n c­ vµ nhu cÇu tiªu dïng cña ng­êi d©n. Víi vÞ trÝ ®Þa lý rÊt thuËn lîi n»m ngay trung t©m thñ ®« Hµ Néi nªn kh¸ch hµng cña c«ng ty chñ yÕu lµ tÇng líp trÝ thøc vµ nh÷ng ng­êi cã thu nhËp vµ nhu cÇu tiªu dïng cña ng­êi d©n. Víi vÞ trÝ ®Þa lý rÊt thuËn lîi n»m ngay trung t©m thñ ®« Hµ Néi ng­êi cña c«ng ty lµ tÇng líp trÝ thøc nh÷ng ng­êi cã thu nhËp æn ®Þnh vµ nhu cÇu tiªu dïng kh¸ cao. Cho nªn víi nh÷ng ®Æc ®iÓm cña kh¸ch hµng nµy th× yªu cÇu chÊt l­îng cña hä lµ kh¸ cao, hµng mua ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng v× hµng mµ nÕu sai lÖch vÒ chÊt l­îng dï rÊt nhá xong còng rÊt dÔ lµm mÊt lßng kh¸ch vµ dÉn tíi t×nh tr¹ng mÊt kh¸ch ®©y lµ tËp kh¸ch hµng rÊt khã tÝnh. + Nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i chØ ra ®­îc vµo nh÷ng thêi ®iÓm nµo trong n¨m th× ng­êi tiªu dïng cã nhu cÇu tiªu dïng lín ®èi víi mÆt hµng nµo ®Ó tõ ®ã gióp cho c«ng ty trong viÖc chuÈn bÞ hµng ho¸ phôc vô cho thÞ tr­êng mét c¸ch tèt nhÊt vµo c¸c dÞp träng ®iÓm trong n¨m kh¾c phôc t×nh tr¹ng thiÕu hôt hoÆc d­ thõa hµng ho¸ qu¸ lín lµm ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. VÝ dô ®èi víi ngµy tÕt th× nhu cÇu tiªu dïng vÒ b¸nh kÑo lµ rÊt lín, møc ®é tiªu thô mÆt hµng nµy trong kho¶ng thêi gian tÕt rÊt nhanh vµ cao. §©y lµ thêi ®iòm mµ c«ng ty nªn chuÈn bÞ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh §èi víi b¸ch ho¸ sè 5 Nam Bé kinh doanh chñ yÕu mÆt hµng tiªu dïng nªn x¸c ®Þnh thêi ®iÓm quý I lµ lóc mµ nhu cÇu vÒ hµng ho¸ lµ ®Æc biÖt lµ l­¬ng thùc thùc phÈm lµ rÊt lín vµ tõ ®ã c«ng ty ph¶i cã chÝnh s¸ch mÆt hµng dù tr÷ hµng ho¸ hîp lý ®Ó ®¶m b¶o cã ®ñ hµng ®Ó b¸n. + Ngoµi ra c«ng ty còng cÇn nghiªn cøu nhu cÇu cña kh¸ch hµng th«ng qua viÖc nghiªn cøu t©m lý cña kh¸ch hµng ®Ó ph©n loai kh¸ch hµng theo c¸c chØ tiªu kinh tÕ vµ x· héi häc. Th«ng qua viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng c«ng ty thÊy ®­îc nh÷ng nguyªn nh©n kÕt qu¶ vµ chñ quan ¶nh h­ëng ®Õn sù t¨ng, gi¶m doanh thu cña doanh nghiÖp trong thêi gian qua cã ®­îc mét trong nh÷ng c¨n cø ®Ó tiÕn hµnh dù b¸o møc s¶n phÈm mua vµo vµ lËp kÕ ho¹ch mua cho thêi gian tíi. - X©y dùng ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chÊt l­îng vµ chñng lo¹i: + ChÊt l­îng hµng ho¸ ®­îc x¸c ®Þnh qua møc ®é hµi lßng cïa ng­êi tiªu dïng vÒ mÆt hµng ®ã nªn c«ng ty tËp trung nghiªn cøu vÒ sù tho¶ m·n nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng ®Æc biÖt lµ ®èi víi mÆt hµng thêi trang. §©y lµ mÆt hµn mµ mÉu m· chÊt l­îng thay ®æi th­êng xuyªn vµ nhanh chãng. Tr­íc m¾t c«ng ty cÇn tËp trung nghiªn cøu nhu cÇu tiªu dïng ®èi víi ngµnh hµng quÇn ¸o. Ngµy nay do cuéc sèng ngµy cµng n©ng cao nhu cÇu lµm ®Ñp cña ng­êi d©n nhÊt lµ chÞ em phô n÷ lµ rÊt lín. MÆt hµng quÇn ¸o thêi trang lµ mÆt hµng thu hót sù quan t©m cña ph¸i n÷ nhiÒu nhÊt. Ng­êi tiªu dïng rÊt thÝch mua ë siªu thÞ kÓ c¶ quÇn ¸o thêi trang mÆc dï ë shop cã rÊt nhiÒu hµng ®Ñp. Nh­ng hä quan niÖm trong siªu thÞ hµng ho¸ ®Æc biÖt chÊt l­îng kh«ng cã hiÖn t­îng h¹ gi¸ nªn mÆc dï gi¸ cña siªu thÞ ®¾t h¬n lµ vµo shop nh­ng hä vÉn muèn vµo siªu thÞ mua. Tuy nhiªn mÆt hµng nµy ë siªu thÞ th­êng lµ mÆt hµng tån t¹i cña quý tr­íc thËm chÝ lµ n¨m tr­íc nªn hµng ®· bÞ lçi mèt, l¹c hËu. Do ®ã c«ng ty nªn tËp trung c¶i tiÕn l¹i c¸ch thøc kinh doanh cña m×nh ®Ó tËn dông ®­îc ­u thÕ ®ã. Gi¶i ph¸p 2:Cñng cè vµ hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c nhµ cung cÊp - §èi víi c¸c nhµ cung cÊp truyÒn thèng cò : + NÕu nhµ cung cÊp vÉn tho· m·n nhu cÇu cña c«ng ty vÝ dô nh­ mÆt hµng ®å hép hay h¶i s¶n cña c«ng ty cæ phÇn ®å hép H¹ Long, mÆt hµng b¸nh kÑo cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u, H÷u NghÞ, Kinh §« … §©y lµ nh÷ng mÆt hµng mµ c«ng ty cã mèi quan hÖ lµm ¨n tõ l©u, c¸c nhµ cung cÊp nµy trë thµnh nhµ cung cÊp truyÒn thèng cña c«ng ty, hä vÉn lµm hµi lßng c«ng ty th× c«ng ty nªn tËp trung mua hµng cña nh÷ng nhµ cung cÊp ®ã. Nh÷ng nhµ cung cÊp nµy sÏ ®¸p øng kÞp thêi cho c«ng ty kÞp thêi gian ®óng vÒ chÊt l­îng sè l­îng mµ c«ng ty yªu cÇu Tuy nhiªn ®èi víi hä c«ng ty lu«n cã sù kiÓm tra gi¸m s¸t chÆt chÏ xem liÖu sè l­îng hµng ho¸ gi¸ c¶ cña hä so víi c¸c nhµ cung cÊp kh¸c cã sù kh¸c biÖt nµo kh«ng. C«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t ®­îc diÔn ra trong tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh mua hµng. NÕu kh«ng cã sù x¸c nhËn cña phßng kiÓm tra chÊt l­îng th× hµng hãa sÏ kh«ng ®­îc nhËp vµo kho vµ phßng tµi vô sÏ kh«ng ®­îc phÐp thanh to¸n mÆt hµng ®ã. Nh÷ng ng­êi cã tr¸ch nhiÖm lu«n ®«n ®èc, theo dâi, kiÓm tra c«ng t¸c mua hµng. Hµng th¸ng, hµng qóy, hµng n¨m c«ng ty ®Òu cã c¸c cuéc häp ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ mua hµng. ViÖc ®¸nh gi¸ nµy dùa trªn nguyªn t¾c viÖc mua hµng cña c«ng ty cã ®¶m b¶o ®Çy ®ñ kÞp thêi víi chÊt l­îng cao vµ chi phÝ thÊp nhÊt kh«ng... Sau mçi lÇn mua hµng c«ng ty th­êng ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ mua hµng. NÕu hµng mua vÒ ®¶m b¶o ®óng vÒ tÊt c¶ c¸c môc tiªu mµ c«ng ty ®· ®Ò ra nh­ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, mÉu m·, chñng lo¹i.. .. tøc lµ nhµ cung cÊp ®· ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu vÒ môc tiªu mµ c«ng ty ®Ò ra th× c«ng ty vÉn tiÕp tôc ®Æt hµngcña nhµ cung cÊp ®ã. Cßn nÕu hµng hãa mua vÒ cã sai sãt nÕu nh­ lµ kh¸ch quan th× c«ng ty sÏ cïng víi nhµ cung cÊp t×m ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc, h¹n chÕ rñi ro vµ thiÖt h¹i ®Õn møc thÊp nhÊt, nh­ng nÕu nh­ ®ã lµ lçi cña nhµ cung cÊp th× c«ng ty sÏ t×m vµ lùa chän nhµ cung cÊp kh¸c. Trªn thùc tÕ c«ng t¸c mua hµng ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ, kÞp thêi theo yªu cÇu cña b¸n hµng, Ýt ®Ó g©y ra t×nh tr¹ng thiÕu hôt hµng hãa ®Ó b¸n. Chi phÝ mua hµng ®èi víi nh÷ng hµng hãa trong n­íc ®· phÇn lín ®¶m b¶o ë møc thÊp nhÊt nh­ng nh÷ng hµng hãa nhËp c«ng ty vÉn ph¶i mua víi gi¸ cao. Trong n¨m qua c«ng ty ®· thùc hiÖn mua hµng néi ®Þa nhiÒu. Hµng n¨m c«ng ty nªn tæ chøc b×nh chän nh÷ng nhµ cung cÊp kh¸c cã sù kh¸c biÖt nµo kh«ng. Hµng n¨m c«ng ty nªn tæ chøc b×nh chän nh÷ng nhµ cung cÊp cña minh xem liÖu cã cÇn thay c¸c nhµ cung cÊp kh¸c hay kh«ng hay vÉn tiÕp tôc mua cña c¸c nhµ cung cÊp cò víi nh÷ng nhµ cung cÊp míi c«ng ty nªn mua víi sè l­îng Ýt ®Ó phßng ngõa rñi ro + §èi víi nhµ cung cÊp ch­a thùc sù ®¸p øng nhu cÇu mua hµng cña c«ng ty : VÝ dô nh­ mÆt hµng tói s¸ch cña c«ng ty TNHH Ladoda trong n¨m võa qua mét kh¸ch hµng mua tói s¸ch cña c«ng ty víi gi¸ trÞ kh¸ lín nh­ng chØ ®­îc ba th¸ng trªn bÒ mÆt xuÊt hiÖn nh÷ng vÕt næ li ti hay nh­ c«ng ty b¸nh keä Trang An lµ c«ng ty mµ kh¶ n¨ng cung cÊp hµng ho¸ ®¶m b¶o ®óng thêi gian rÊt kÐm rÊt nhiÒu lÇn c«ng ty ph¶i thóc giôc nhµ cung cÊp mang hµng ®Õn. .. §èi víi nhµ cung cÊp nµy . NÕu c«ng ty vÉn tiÕp tôc mua hµng ng­êi cña hä th× mçi lÇn ®Æt hµng nªn tæ chøc th­¬ng l­îng l¹i. §­a ra nh÷ng yªu cÇu kh¾t khe h¬n vµ c¸c ®iÒu kho¶n xö lý nÕu vi ph¹m hîp ®ång chÆt chÏ h¬n. . Cßn nÕu kh«ng tiÕp tôc mua hµng n÷a c«ng ty cã thÓ bá ®i ®Ó thay thÕ nhµ cung cÊp kh¸c. ViÖc cung cÊp c¸c nhµ cung cÊp kh¸c hiÖn nay rÊt ®¬n gi¶n v× víi mçi mËt hµng bªn c¹nh nhµ cung cÊp ®· cã tõ tr­íc th× vÉn xuÊt hiÖn nhµ cung cÊp míi. - C¸c nhµ cung cÊp míi gåm cã: + MÆt hµng míi + MÆt hµng cò nh­ng nhµ cung cÊp m¬Ý th× c«ng ty tiÕn hµnh t×m th«ng qua b¸o chÝ, qua ban bÌ vµ c¸c ph­¬ng tiªn th«ng tin ®¹i chóng còng cã khi tù c¸c nhµ cung cÊp tù t×m ®Õn... Sau khi nghiªn cøu t×m ra c¸c nhµ cung cÊp míi b»ng c¸ch thøc trªn c«ng ty nªn ®­a ra c¸c tiªu thøc ®Ó lùa chän, x©y dùng hµng lo¹t c¸c tiªu chuÈn kh¸c ®Ó cã quyÕt ®Þnh lùa chän. C¸c tiªu chuÈn mµ c«ng ty cã thÓ ®­a ra lµ: . T×nh h×nh tµi chÝnh cña c¸c nhµ cung cÊp míi . Møc ®é tÝn nhiÖm cña nhµ cung cÊp míi, kÕt qu¶ giao hµng cña hä trong nh÷ng lÇn gÇn ®©y nhÊt lµ ®èi víi c«ng ty vµ ®èi víi c¸c b¹n hµng kh¸c . Gi¸ c¶ : phai hîp lý theo gi¸ thÞ tr­êng vµ ph¶i hai bªn cïng cã lîi . ChÊt l­îng hµng ho¸ mÉu m· vµ bao b× . VÞ trÝ ®Þa lý cña nhµ cung cÊp Ènh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng giao hµng . Sù thÝch øng cña nhµ cung cÊp v¬Ý sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng nãi chung vµ nh÷ng ®ßi hái cña c«ng ty . Nh÷ng ­u ®·i mµ nhµ cung cÊp d¸nh cho c«ng ty . C¸c dÞch vô ®i kÌm sau b¸n hµng. C«ng ty nªn t¨ng c­êng t¹o lËp mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp míi, tõ ®ã t×m ra c¸c nhµ cung cÊp tèi ­u cã thÓ cung cÊp hµng hãa cho c«ng ty víi chÊt l­îng cao gi¸ c¶ hîp lý, hîp thêi vÒ mÆt thêi gian. Víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc vµ c«ng nghÖ th× ngµy nay rÊt nhiÒu lo¹i hµng ho¸ ra ®êi, cã thÓ thay thÕ hµng ho¸ cò mµ gi¸ c¶ mÉu m· chÊt l­îng l¹i tèt h¬n, ®Ñp h¬n. C«ng ty nªn cè g¾ng t×m nh÷ng s¶n phÈm míi cã kh¶ n¨ng thay thÕ cã thay thÕ ®Ó cã lîi nhÊt cho c«ng ty vµ ng­êi tiªu dïng. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã th× ngoµi viÖc nghiªn cøu nhu cÇu cña con ng­êi c«ng ty nªn cã mèi quan hÖ tèt víi nhµ cung cÊp bëi kh«ng chØ c«ng ty míi quan t©m tíi nhµ tiªu dïng mµ ngay b¶n th©n cña c¸c nhµ cung cÊp còng rÊt quan t©m ®Õ n vÊn ®Ò nµy hä rÊt nhËy c¶m víi nhu cÇu míi xuÊt hiÖn dÆc biÖt lµ c¸c nhµ cung cÊp tiÒm n¨ng, mçi mÆt hµng míi xuÊt hiÖn bªn c¹nh nh÷ng nhµ cung cÊp míi th× xuÊt hiÖn nh÷ng nhµ cung cÊp míi. Hä th­êng ®Õn c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ®Ó chµo hµng. Nªn nÕu quan t©m c«ng ty th­êng n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng vµ ®­îc c¸c nhµ cung cÊp ­u ¸i h¬n trong mua hµng. - Duy tr× vµ ph¸t triÓn mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp. §Ó lµm ®iÒu ®ã th× tr­íc hÕt c«ng ty ph¶i thanh to¸n ®óng hÑn, cã ph­¬ng thøc thanh to¸n hîp lÝ, thuËn tiÖn cho bªn b¸n ®¶m b¶o gi÷ uy tÝn víi bªn b¸n. + Vµo c¸c dÞp lÔ TÕt c«ng ty nªn cã quµ tÆng c¸c nhµ cung cÊp ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ cung cÊp cã uy tÝn vµ cã mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi víi c«ng ty.. .. .. Gi¶i ph¸p 3: N©ng cao chÊt l­îng va hiÖu qu¶ c«ng t¸c th­¬ng l­îng vµ ®Æt hµng. - N©ng cao tÝnh chñ ®éng trong c«ng t¸c th­¬ng l­îng vµ ®Æt hµng b»ng c¸ch: + Tr­íc khi ®Æt hµng c«ng ty nªn tiÕn hµnh th­¬ng l­îng. Víi mçi mÆt hµng khi cÇn mua nh©n viªn mua hµng nªn t×m ®Õn nhµ cung cÊp ®Ó th­¬ng l­îng c¸c ®iÒu kho¶n liªn quan ®Õn mua hµng. V× thÞ tr­êng lµ lu«n lu«n biÕn ®éng, gi¸ c¶, mÉu m·, chÊt l­îng, nhu cÇu còng biÕn ®æi tõng ngµy. Ngµy nay khoa häc kÜ thuËt ph¸t triÓn con ng­êi lu«n t×m c¸ch ®Ó c¶i tݪn, n©ng cao mÉu m· chÊt l­îng hµng ho¸, cïng mét s¶n phÈm ngµy mai sÏ kh¸c ngµy h«m qua cho nªn mçi nh©n viªn mua hµng tr­íc khi ®Æt hµng t×m ®Õn nhµ cung cÊp ®Ó xem xÐt hµng ho¸ vµ th­¬ng l­îng sÏ cã thÓ thu ®­îc lîi Ých tõ c«ng t¸c nµy. NÕu nh©n viªn mua hµng kh«ng th­¬ng l­îng tr­íc khi ®Æt hµng mµ chØ ®Æt hµng qua ®iön tho¹i hoÆc ®¬n ®Æt hµng ®èi víi mÆt hµng m×nh ®ang kinh doanh mµ hÕt th× c«ng ty cã thÓ nhËn ph¶i hµng kÐm phÈm chÊt, mÉu m· l¹c hËu hay thêi gian sö dông s¾p hÕt h¹n. ... VÝ dô nh­ mÆt hµng s÷a t­iI c« gaÝ Hµ Lan míi nhËp vÒ th¸ng 5 n¨m 2003 th× ®Õn gi÷a th¸ng 6 n¨m 2003 ®· hÕt h¹n sö dông. §iÒu ®ã lµm cho nÕu mÆt hµng ®ã c«ng ty kinh doanh chËm mµ ®Ó qu¸ h¹n sö dông th× c«ng ty sÏ ph¶i bá ®i, ®iÒu ®ã lµm ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. + Tr­íc khi th­¬ng l­îng c«ng ty cÇn ph¶i t×m hiÓu nhµ cung cÊp vÒ c¸c mÆt liªn quan ®Õn mÆt hµng mµ m×nh ®Þnh mua nh­ gi¸ c¶, ®iÒu kiÖn thanh to¸n, thêi gian, ®Þa ®ióm giao nhËn hµng.. .. Ngoµi ra c«ng ty cÇn chñ ®éng chuÈn bÞ c¸c yªu cÇu vµ ®iÒu kiÖn ®Æt ra ®èi víi mua hµng vÝ dô nh­ ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian s¶n xuÊt, ®iÒu kiÖn vÒ mÉu m·, bao b×, chñng lo¹i... v× nhiÒu mÆt hµng cïng lµ mét chñng lo¹i nh­ng cã rÊt nhiÒu mÉu m· kh¸c nhau. - N©ng cao nhËn thøc, tr×nh ®é cña nhµ qu¶n trÞ vµ nh©n viªn mua hµng. + Thay ®æi nhËn thøc cña b¶n th©n nhµ qu¶n trÞ mua hµng vµ nh©n viªn mua hµng. Nh©n viªn phô tr¸ch kh©u mua hµng chØ quan t©m ®Õn vÊn ®Ò cã ®ñ hµng ®Ó b¸n, cø hÕt hµng lµ hä l¹i gäi ®iÖn ®Õn nhµ cung cÊp ®Ó ®Æt hµng. Hä ®Æt niÒm tin vµo c¸c nhµ cung cÊp cho nªn víi mÆt hµng ®ang kinh doanh hä kh«ng nghÜ ®Õn chuyÖn th­¬ng l­îng. Hä nghÜ ®¬n gi¶n lµ víi mèi quan hÖ lµm ¨n s½n cã nÕu hµng ho¸ cã thay ®æi vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng th× c¸c nhµ cung cÊp sÏ tù ®éng th«ng b¸o ®Õn cho c«ng ty. Do ®ã c«ng t¸c th­¬ng l­îng nhµ qu¶n trÞ mua hµng còng kh«ng nhËn thøc râ vai trß cña c«ng t¸c nµy nªn hä ®· kh«ng tËn dông ®­îc ­u thÕ cña m×nh trong vai trß lµ kh¸ch hµng. C«ng ty nªn thay ®æi nhËn thøc tr­íc tiªn lµ cña nhµ qu¶n trÞ mua hµng råi ®Õn c¸c nh©n viªn phô tr¸ch mua hµng. + N©ng cao tr×nh ®é cña nh©n viªn mua hµng: nhiÒu nh©n viªn mua hµng cña c«ng ty chØ míi tèt nghiÖp phæ th«ng, c«ng ty nªn tæ chøc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i vÒ kiÕn thøc, kinh nghiªm ®Ó d¶m b¶o chÊt l­îng ®éi ngò nh©n viªn mua hµng b»ng c¸ch cö nh©n viªn ®i häc líp båi d­ìng ng¾n h¹n, ®µo t¹o huÊn luyÖn néi bé ngay t¹i chç, sö dông c«ng nghÖ míi... . + RÌn luyÖn vÒ kü n¨ng mua hµng: qu¸ tr×nh mua hµng rÊt cÇn kü n¨ng nãi, thuyÕt phôc... Trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n vµ th­¬ng l­îng gi÷a nh©n viªn mua hµng vµ nhµ cung cÊp nÕu nh©n viªn mua hµng mµ cã kh¶ n¨ng thuyÕt phôc th× sÏ nhanh chãng ®¹t ®­îc môc ®Ých mua hµng víi yªu cÇu mµ m×nh ®Æt ra. NhiÒu khi nhê kü n¨ng nµy mµ c«ng ty sÏ nhËn ®­îc nh÷ng ®iÒu kho¶n ­u ®·i cña nhµ cung cÊp. RÌn luyÖn kü n¨ng mua hµng b»ng c¸ch hµng quý, hay cuèi n¨m c«ng ty nªn tæ chøc häp gi÷a c¸c nh©n viªn mua hµng, lùa chän nh©n viªn mua hµng nµo tèt nhÊt truyÒn ®¹t kinh nghiÖm cho c¸c nh©n viªn cïng c«ng ty. - Sö dông c¸c h×nh thøc ®Æt hµng phï hîp: c«ng ty nªn lùa chän c¸c h×nh thøc ®Æt hµng sao cho phï hîp víi tõng mÆt hµng. V× c¸c mÆt hµng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó vÒ chÊt l­îng, chñng lo¹i, gi¸ trÞ. + §èi víi h×nh thøc ký kÕt hîp ®ång mua b¸n: C«ng ty nªn sö dông h×nh thøc nµy víi mÆt hµng cã gi¸ trÞ lín nh­ ti vi, qu¹t, ®å gia dông b»ng inox… hay nh÷ng mÆt hµng cã sè l­îng lín phôc vô cho c¸c ngµy quan träng nh­ l­¬ng thùc, b¸nh kÑo phôc vô trong ngµy TÕt. V× nh÷ng mÆt hµng nµy cã gi¸ trÞ lín hay rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty nªn nÕu hîp ®ång kh«ng chÆt chÏ, bªn cung cÊp ®¬n ph­¬ng huû bá hîp ®ång th× c«ng ty sÏ tæn thÊt rÊt lín mµ kh«ng ®ßi ®­îc båi th­êng vËt chÊt hay ®ßi ®­îc rÊt Ýt. Hîp ®ång mua b¸n mang tÝnh ph¸p lÝ rÊt cao nªn nÕu c«ng ty sö dông h×nh thøc ®Æt hµng b»ng hîp ®ång mua hµng th× v× lÝ do nµo ®ã mµ lçi do kh«ng ®óng hîp ®ång lµm c«ng ty kh«ng cã hµng ®Ó b¸n th× sÏ nhËn ®­îc båi th­êng thiÖt h¹i tõ phÝa nhµ cung cÊp nÕu lçi lµ do nhµ cung cÊp, hay ®èi víi mÆt hµng víi sè l­îng lín phôc vô cho ngµy quan träng nÕu s¸t ngµy ®ã nhµ cung cÊp kh«ng kÞp giao hµng lóc ®ã c«ng ty kh«ng cã kh¶ n¨ng t×m nhµ cung cÊp kh¸c ®Ó thay thÕ th× nhµ cung cÊp sÏ ph¶i båi th­êng thiÖt h¹i theo ®óng ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång. + §èi víi ®¬n ®Æt hµng b»ng v¨n b¶n hay b»ng ®iÖn tho¹i : víi h×nh thøc nµy c«ng ty nªn ¸p dông víi mÆt hµng cã gi¸ trÞ võa ph¶i nh­ng víi c¸c nhµ cung cÊp cã mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi víi c«ng ty, cã uy tÝn trong viÖc giao hµng tõ tr­íc ®Õn nay víi b¶n th©n c«ng ty vµ c¸c nhµ doanh nghiÖp kh¸c. + §èi víi ho¸ ®¬n b¸n hµng: ®©y lµ ®¬n hµng mµ tÝnh ph¸p lÝ lµ thÊp nhÊt nªn c«ng ty cÇn lùa chän mÆt hµng mua cÈn thËn ®Ó khi cã s¬ suÊt x¶y ra th× thiÖt h¹i lµ nhá nhÊt. Gi¶i ph¸p 4: T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra vµ theo dâi giao nhËn hµng ho¸. - §èi víi viÖc giao nhËn hµng ho¸: + Ph©n c«ng c¸n bé cã tr×nh ®é, kinh nghiÖm vÒ mÆt hµng cÇn nhËp ®Ó gi¸m s¸t qu¸ tr×nh nhËp hµng. Kh«ng ph¶i bÊt kú mét nh©n viªn mua hµng nµo còng cã kiÕn thøc vÒ tÊt c¶ c¸c lo¹i hµng ho¸ mµ m×nh ®¶m nhiÖm. C¸c s¶n phÈm hµng ho¸ lµ rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, chÊt l­îng th× khã mµ x¸c ®Þnh ®­îc nÕu kh«ng cã sù hiÓu biÕt vÒ mÆt hµng ®ã. Mét nh©n viªn kiÓm tra cã tr×nh ®é cã sù hiÓu biÕt vÒ mÆt hµng mµ m×nh cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra th× viÖc giao nhËn hµng ho¸ sÏ nhanh h¬n, gi¶m bít ®­îc thêi gian kh«ng cÇn thiÕt hay tr¸nh ®­îc nh÷ng sai lÇm trong kh©u nhËp hµng. + X©y dùng c¸c tiªu chuÈn mÉu vÒ c¸c s¶n phÈm hµng ho¸. ViÖc x©y dùng c¸c tiªu chuÈn nµy phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nh­ sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, nhu cÇu tiªu dïng, thêi gian sö dông... ViÖc x©y dùng tiªu chuÈn gióp cho viÖc giao nhËn hµng ho¸ nhanh h¬n, chÝnh x¸c h¬n. V× nÕu cã c¸c tiªu chuÈn nh©n viªn phô tr¸ch nhËp hµng chØ viÖc dùa vµo c¸c tiªu chuÈn ®ã ®Ó x¸c ®Þnh xem hµng ho¸ cã ®¶m b¶o hay kh«ng, tõ ®ã x¸c nhËn hµng ho¸ cã ®ñ tiªu chuÈn ®Ó nhËp hay kh«ng. + X¸c ®Þnh h×nh thøc, c¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l­îng, sè l­îng hµng ho¸ : Víi mçi mÆt hµng cã c¸c ph­¬ng ph¸p ®Ó kiÓm tra sè l­îng kh¸c nhau nh­ ®èi víi mÆt hµng g¹o th× ®¬n vÞ tÝnh dïng kg, ®èi víi mÆt hµng b¸nh kÑo th× ®¬n vÞ tÝnh lµ hép, gãi... ®Ó kiÓm tra sè l­îng th× nh©n viªn cã thÓ dïng ph­¬ng ph¸p c©n, ®o, ®ong, ®Õm cho tõng mÆt hµng cô thÓ. §Ó kiÓm tra chÊt l­îng hµng ho¸ cã thÓ b»ng c¶m tÝnh, b»ng sù c¶m nhËn cña tr×nh ®é nh©n viªn mua hµng nh­ sê, ngöi nh­ mÆt hµng n­íc hoa... hay nhiÒu mÆt hµng ph¶i dïng ®Õn ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng hµng ho¸ nhËp vµo. VÝ dô nh­ lo¹i s÷a bét nhËp ngo¹i cña Uc nh©n viªn mua hµng ph¶i mang lªn phßng kiÓm tra chÊt l­îng ®Ó dïng m¸y ph©n tÝch c¸c thµnh phÇn cã trong s÷a xem cã ®óng víi chØ tiªu ghi trªn bao b× hay kh«ng. - Gi¸m s¸t vµ kiÓm tra ho¹t ®éng cña nh©n viªn mua hµng. ViÖc kiÓm tra ho¹t ®éng cña nh©n viªn mua hµng cã thÓ kiÓm tra b»ng x¸c xuÊt, vÝ dô thØnh tho¶ng xuèng kiÓm tra ®ét xuÊt, nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng mÆt hµng chÊt l­îng cao. ViÖc kiÓm tra nµy ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng tiªu cùc trong mua hµng nh­ mua ph¶i hµng kÐm chÊt l­îng, sè l­îng hao hôt nh­ gãi kÑo mét c©n chØ cßn 9, 5 l¹ng. Ngoµi ra viÖc kiÓm tra nµy cßn tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng gian lËn, mãc ngoÆc cña nh©n viªn kiÓm tra víi nh©n viªn cña nhµ cung cÊp ®Ó ®¸nh tr¸o hµng gi¶, hµng chÊt l­îng kÐm.. .. - Theo dâi c¸c nhµ cung cÊp vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt, kinh doanh, kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña nhµ cung cÊp ®Ó xem nhµ cung cÊp ®ã cã ®¶m b¶o ®­îc kh¶ n¨ng giao hµng theo ®óng hîp ®ång cho m×nh kh«ng. Bëi bÊt kú mét sù rñi ro nµo tõ phÝa nhµ cung cÊp còng ®Òu ¶nh h­ëng ®Õn viÖc giao hµng vµ ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. ViÖc kiÓm tra c¸c nhµ cung cÊp cã thÓ trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, qua b¹n bÌ. .. + Nh©n viªn mua hµng ph¶i th­êng xuyªn n¾m b¾t th«ng tin vÒ phÝa ®èi t¸c lµm ¨n víi m×nh. NÕu kh«ng n¾m b¾t ®­îc th«ng tin kÞp thêi, c«ng ty sÏ kh«ng biÕt ®­îc t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña hä, còng kh«ng thÓ l­êng tr­íc ®­îc hËu qu¶ do kh«ng chuÈn bÞ kÞp hµng khi nhµ cung cÊp kh«ng cã kh¶ n¨ng cung cÊp hµng cho c«ng ty. MÆt kh¸c nh©n viªn mua hµng nªn theo dâi biÕn ®éng gi¸ hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng ®Ó biÕt bªn cung øng cã Ðp gi¸ m×nh hay kh«ng. + C«ng ty nªn yªu cÇu nhµ cung cÊp khi mang hµng ®Õn ®Ó giao hµng bªn b¸n vµ bªn mua ®Òu ph¶i cã nh©n viªn gi¸m s¸t viÖc giao nhËn hµng ho¸ cã diÔn ra theo ®óng tho¶ thuËn trong hîp ®ång hay kh«ng. HiÖn nay ë c«ng ty khi mang hµng ®Õn c«ng ty nhiÒu khi bªn cung øng kh«ng cã nh©n viªn ®i theo gi¸m s¸t mµ chØ cã ng­êi vËn chuyÓn do vËy nhiÒu khi ph¸t hiÖn hµng kÐm phÈm chÊt c«ng ty ph¶i gäi ®iÖn ®Õn nhµ cung cÊp th× nh©n viªn cña hä míi ®Õn c«ng ty ®Ó gi¶i quyÕt sai sãt trªn. §iÒu ®ã g©y ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh nhËp hµng, lµm ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é cña c«ng t¸c nµy. Gi¶i ph¸p5: c¶i tiÕn c«ng t¸c ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ mua hµng. - Tæ chøc viÖc ®¸nh gi¸ th­êng xuyªn vµ ®Þnh k×. + §¸nh gi¸ th­êng xuyªn ®èi víi nh÷ng l« hµng cã gi¸ trÞ lín, nh÷ng l« hµng cã khèi l­îng lín, viÖc ®¸nh gi¸ th­êng xuyªn mÆt hµng nµy ®¶m b¶o h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt tæn thÊt vÒ mua hµng nÕu cã rñi ro x¶y ra. Bëi nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ trÞ vµ khèi l­îng lín nh­ vËy nÕu lçi x¶y ra tõ phÝa c«ng ty hay nhµ cung cÊp th× thiÖt h¹i còng rÊt lín. ViÖc kiÓm tra th­êng xuyªn sÏ gióp c«ng ty nh×n ra nh÷ng sai lÇm x¶y ra do ®©u ( nÕu cã) vµ dù ®o¸n ®­îc nh÷ng sai lÇm x¶y ra trong mua hµng ®Ó tõ ®ã kÞp thêi cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m tr¸nh nh÷ng sai lÇm cã thÓ x¶y ra. + KiÓm tra ®Þnh kú víi nh÷ng mÆt hµng mµ mÉu m· Ýt cã sù thay ®æi vÝ dô nh­ mÆt hµng s¸ch vë. .. nh÷ng mÆt hµng nµy cho dï chÊt l­îng cã c¶I tiÕn nh­ng mÉu m· Ýt cã sù thay ®æi. ViÖc kiÓm tra ®Þnh kú gióp c«ng ty ®¸nh gi¸ ®­îc kÕt qu¶ tiªu thô trong tõng thêi ®iÓm, tõng thêi kú. ViÖc ®¸nh gi¸ th­êng xuyªn hay ®Þnh kú gióp cho c«ng ty nhËn râ nh÷ng thµnh c«ng còng nh­ nh÷ng mÆt h¹n chÕ cña c«ng t¸c mua hµng. §o l­êng ®­îc sù ®ãng gãp cña c¸c thµnh viªn, tõng bé phËn cã liªn quan. §ång thêi cßn lµm râ tr¸ch nhiÖm cña mçi c¸ nh©n, mçi bé phËn trong qu¸ tr×nh sai sãt. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ mua hµng: Sau khi hµng ho¸ mua vÒ ®­îc nhËp kho c«ng ty tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ kiÓm tra hµng ho¸ ®­îc mua. B»ng c¸ch so s¸nh víi môc tiªu mua hµng, kÕ ho¹ch mua hµng vµ kÕt qu¶n tiªu thô. KÕt qu¶ cña viÖc ®¸nh gi¸ ®ã cã thÓ tho¶ m·n hoÆc kh«ng tho¶ m·n. + NÕu viÖc mua hµng kh«ng tho¶ m·n so víi môc tiªu ®Ò ra c«ng ty ®i x¸c ®Þnh nguyªn nh©n cña viÖc kh«ng tho¶ m·n . nÕu nh­ tõ phÝa nhµ cung cÊp mµ c«ng ty vÉn muèn duy tr× mçi quan hÖ víi nhµ cung cÊp ®ã th× c«ng ty sÏ cïng nhµ cung cÊp t×m ra nguyªn nh©n vµ cïng nhau kh¾c phôc. Cßn nÕu c«ng ty kh«ng muèn cã quan hÖ víi nhµ cung cÊp ®ã n÷a th× bá ®i t×m nhµ cung cÊp míi. . NÕu nh­ nguyªn nh©n ®ã tõ phÝa c«ng ty th× c«ng ty sÏ t×m c¸ch kh¾c phôc. ViÖc kh¾c phôc sai lÇm trªn nhiÒu khi khã qu¸ c«ng ty cã thÓ yªu cÇu nhµ cung cÊp gióp ®ì. + NÕu viÖc mua hµng tho¶ m·n nhu cÇu cña c«ng ty th× c«ng ty vÉn tiÕn hµng mua hµng cña nhµ cung cÊp ®ã. 3.2.2. C¸c gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc vµ nh©n sù. 3.2.2.1 Gi¶i ph¸p ®èi víi c«ng t¸c tæ chøc ho¹t ®éng mua hµng: - Chuyªn m«n ho¸ c«ng viÖc mua hµng: giao cô thÓ tõng c«ng viÖc cho nh©n viªn cña tõng bé phËn ®¶m nhiÖn tuú vµo tr×nh ®é, kh¶ n¨ng cña nh©n viªn. Mçi nh©n viªn ®¶m nhËn tõng c«ng viÖc cô thÓ. Nh©n viªn mua hµng chØ ®¶m nhiÖm c«ng t¸c mua hµng, khk«ng nªn giao cho c¸c bé phËn kh¸c. VÝ dô ®èi víi c¸c mÆt hµng cã gi¸ trÞ nhá nh­ s¸ch, vë, bót… viÖc ®Æt hµng th­êng do nh©n viªn b¸n hµng ®¶m nhiÖn. C¸c nh©n viªn b¸n hµng th× cã kinh nghiÖm trong b¸n hµng cßn c¸c kiÕn thøc, kÜ n¨ng b¸n hµng hä kh«ng cã. Hay nhiÒu khi nh©n viªn qu¶n lÝ kho nÕu hÕt hµng trong kho gäi ®iÖn cho nhµ cung cÊp ®Ó ®Æt hµng, mµ nhan viªn kho lµm sao biÕt ®­îc nhu cÇu ng­êi tiªu dïnh nh­ thÕ nµo hay nhu cÇu vÒ mÆt hµng ®ã t¹i thêi c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau nh­ thÕ nµo… C«ng ty nªn giao tõng nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm cho tõng nh©n viªn ®Ó hä ®¶m nhiÖm tèt h¬n c«ng viÖc cña m×nh. Nh©n viªn b¸n hµng th× lµm c¸c c«ng viÖc b¸n hµng, nh©n viªn kho chØ lµm c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn kho hµng vµ nh©n viªn mua hµng th× lµm tèt c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn mua hµng nh­ x¸c ®Þnh ®óng nhu cÇu mua hµng, t×m vµ lùa chän c¸c nhµ cung cÊp tèt nhÊt, lµm tèt c«ng t¸c th­¬ng l­îng vµ ®Æt hµng, tæ chøc tèt c«ng t¸c kiÓm tra, giao nhËn vµ ®¸nh gi¸ ®­îc kÕt qu¶ mua hµng. - T¨ng c­êng sù phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn cã liªn quan: C¸c bé phËn cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng mua hµng nh­ bé phËn b¸n hµng, kho vËn, kÕ to¸n. CÇn phèi hîp chÆt chÏ c¸c bé phËn cã liªn quan ®Ó n©ng cao kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Gi÷a c¸c bé phËn lu«n cã mèi quan hÖ víi nhau. + §èi víi bé phËn b¸n hµng khi hµng s¾p hÕt th× b¸o cho nh©n viªn kho ®Ó nh©n viªn kho mang hµng lªn. Khi nhu cÇu tiªu dïng vÒ mÆt hµng ®ã cã sù thay ®æi t¨ng hay gi¶m th× b¸o cho nh©n viªn mua hµng ®Ó hä ®Æt mua sao cho phï hîp víi thêi ®iÓm tíi. + §èi víi nh©n viªn kho: Khi nh©n viªn b¸n hµng th«ng b¸o hµng trªn quÇy s¾p hÕt th× ph¶i lµm thñ tôc nhanh chãng ®Ó mang hµng lªn ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng c«ng t¸c b¸n hµng bÞ gi¸n ®o¹n. Hay nÕu hµng trong kho s¾p hÕt th× b¸o ngay cho nh©n viªn mua hµng ®Ó nh©n viªn mua hµng ®Æt mua hµng. Khi nhËp kho hay xuÊt hµng ph¶i lµm thñ tôc, giÊy tê, ®¬n xuÊt nhËp cô thÓ, râ rµng. + §èi víi nh©n viªn kÕ to¸n: Khi cã lÖnh cña cÊp trªn th× nhanh chãng lµm thñ tôc xuÊt tiÒn ®¶m b¶o kÞp thêi cho nh©n viªn mua hµng cã tiÒn ®Ó chi tr¶ hay ®Æt hµng. C¸c bé phËn ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt c«ng viÖc thuéc tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña m×nh. 3.2.2.2.Gi¶i ph¸p vÒ nh©n sù: - §èi víi viÖc ®µo t¹o nh©n sù. + Tæ chøc ®µo t¹o vµ ®¹o t¹o l¹i nh©n viªn mua hµng. + Cö nh©n viªn mua hµng ®i häc líp båi d­ìng ng¾n h¹n. - ®èi víi viÖc tuyÓn dông nh©n sù. + Bªn c¹nh viÖc ®µo t¹o, huÊn luyÖn l¹i lao ®éng viÖc tuyÓn dông nh©n viªn míi còng lµ viÖc lµm cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn l©u dµi. ViÖc tuyÓn nh©n sù theo ®óng tiÕn tr×nh cã sù gi¸m s¸t chÆt chÏ cña ban gi¸m ®èc c«ng ty sÏ gióp cho c«ng ty cã thªm nh÷ng lao ®éng míi cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc, phÈm chÊt, ®¹o ®øc còng nh­ søc khoÎ ®Ó ®¶m nhËn c«ng viÖc mét c¸ch tèt nhÊt, t¹o luång sinh khÝ míi trong ho¹t ®éng cña c«ng ty. + Ngoµi biÖn ph¸p ®µo t¹o vµ tuyÓn dông nh©n sù, c«ng ty ph¶i chó ý tíi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. Lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña mçi nh©n viªn, lµm cho nh©n viªn nhiÖt t×nh vµ h¨ng h¸i lao ®éng t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp cho c«ng ty. Lµm thÕ nµo dÓ c¸c nh©n viªn trung thµnh víi c«ng ty, lµm viÖc tËn t©m vµ lu«n cè g¾ng phÊn ®Êu ®Ó ®¹t ®­îc møc n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cao. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã mét chÕ ®é ®·i ngé nh©n hîp lÝ vµ ph¶i cã mét phong trµo thi ®ua trong toµn c«ng ty. - VÒ ®·i ngé nh©n sù th«ng qua h×nh thøc ®·i ngé vËt chÊt vµ phi vËt chÊt nh­: + TiÒn l­¬ng: ®©y lµ nguån thu nhËp chÝnh vµ c¬ b¶n nhÊt cña ng­êi lao ®éng, c«ng ty nªn t×m mäi c¸ch ®Ó t¨ng møc l­¬ng cho ng­êi lao ®éng sao cho Ýt ra hä còng ®ñ trang tr¶i cho cuéc sèng cña gia ®×nh hä th«ng qua h×nh thøc thi n©ng bËc tay nghÒ, ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng nh­ kho¸n doanh thu ®èi víi nh©n viªn mua hµng… + TiÒn th­ëng: ngoµi ý nghÜa kinh tÕ cßn cã t¸c dông kÝch thÝch, ®éng viªn nh÷ng ng­êi lao ®éng cã thµnh tÝch ®ãng gãp trªn møc trung b×nh, v­ît qu¸ chØ tiªu ®Ò ra. C«ng ty nªn ¸p dông tr¶ l­¬ng mét c¸ch linh ho¹t nh­: Th­ëng chung cho ng­êi lao ®éng nh©n c¸c dÞp lÔ TÕt ®Æc biÖt. Th­ëng cho nh÷ng ng­êi cã ®ãng gãp lín cho c«ng ty, nh÷ng ng­¬× trung thµnh, tËn tuþ víi c«ng ty. B¸n s¶n phÈm h¹ gi¸ cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. TiÒn th­ëng hoa hång cho c¸c nh©n viªn mua hµng ®¶m b¶o chÊt l­îng, gi¸ c¶ hîp lÝ, hoµn thµnh ®óng thêi h¹n, hay mua ®­îc hµng víi gi¸ rÎ 3.2.3.C¸c gi¶i ph¸p kh¸c. Gi¶i ph¸p vÒ vèn: ViÖc t¹o lËp vèn cña c«ng ty ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c gi¶i ph¸p: + Nguån tõ ho¹t ®éng tµi trî kinh doanh. + Nguån huy ®éng tõ c¸n bé, c«ng nh©n viªn. + Tranh thñ tËn dông c¸c kho¶n tÝn dông tõ c¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n – tÝn dông cña c¸c nhµ cung cÊp vµ kh¸ch hµng, c¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c. + Vay vèn tõ ng©n hµng vµ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ kh¸c. + §Èy m¹nh thu hót vèn ®Çu t­, liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®èi t¸c nÕu cã ®iÒu kiÖn phï hîp víi ho¹t ®éng cña c«ng ty. + MÆt kh¸c n­íc ta ®ang tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, c«ng ty nªn cæ phÇn ho¸ ®Ó thu hót vèn nhµn rçi ngay trong nh÷ng nh©n viªn lµm viÖc cho c«ng ty. Tr­íc m¾t nÕu ch­a cæ phÇn ho¸ ®­îc th× vµo nh÷ng thêi ®iÓm cÇn vèn l­u ®éng c«ng ty cã thÓ huy ®éng b»ng c¸ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ng¾n h¹n. Ngoµi ra c«ng ty cÇn sö dông vèn mét c¸ch hîp lÝ nh»m b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn nh­: + X¸c ®Þnh nhu cÇu vèn l­u ®éng cÇn thiÕt cho tõng thêi k× nh»m huy ®éng hîp lÝ c¸c nguån bæ sung. NÕu nh­ kh«ng x¸c ®Þnh ®óng nhu cÇu vèn l­u ®éng cÇn thiÕt c«ng ty sÏ gÆp khã kh¨n trong mua hµng hoÆc sö dông vèn l·ng phÝ lµm chËm tèc ®é chu chuyÓn cña vèn chËm. + Giao vèn kinh doanh, ph©n cÊp tù chñ vèn kinh doanh, h¹ch to¸n cho tõng bé phËn thu mua hµng. + TiÕt kiÖm chi phÝ trong mua hµng. + Mua hµng ®óng víi sè l­îng b»ng c¸ch x¸c ®Þnh chÝnh x¸c møc tiªu thô hµng ho¸, møc dù tr÷ hîp lÝ ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng hµng ho¸ tån kho. VÒ c¬ së vËt chÊt, kÜ thuËt: C«ng ty cã mét lîi thÕ lµ ®­îc thõa h­ëng mét hÖ thèng rÊt lín cã gi¸ trÞ tõ thêi k× tr­íc ®Ó l¹i. Tuy nhiªn nh÷ng trang thiÕt bÞ nµy ®· trë nªn lçi mèt, l¹c hËu. Víi nh÷ng trang thiÕt bÞ kh«ng cßn gi¸ trÞ sö dông nh­ vËy c«ng ty nªn b¸n thanh lÝ ®Ó ®Çu t­ vµo trang thiÕt bÞ míi, hiÖn ®¹i phôc vô cho nhu cÇu kinh doanh cña c«ng ty. §èi víi c¬ cÊu tæ chøc, l·nh ®¹o t¹i c«ng ty: C«ng ty nªn tæ chøc bé m¸y mua hµng hîp lÝ, gän nhÑ h¬n, ®Æc biÖt lµ bé phËn phßng kinh doanh. Nªn giao tr¸ch nhiÖm cô thÓ cho tõng nh©n viªn mua hµng ®Ó gi¶m bít g¸nh nÆng cho tr­ëng phßng kinh doanh. Ch¼ng h¹n ®èi víi nh©n viªn mua hµng ®¶m nhiÖm mua lo¹i hµng hãa nµo th× ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn ®èi víi hµng ho¸ ®ã vÒ chÊt l­îng, mÉu m·, gi¸ c¶, thêi h¹n giao hµng ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng tiªu thô. Nh©n viªn ®¶m nhiÖm vÒ lo¹i hµng ho¸ nµo th× cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh trong viÖc lùa chän lo¹i hµng ho¸ ®ã vµ chØ b¸o c¸o kÕt qu¶ cho tr­ëng phßng biÕt. MÆt kh¸c c«ng ty nªn t¨ng c­êng sù thèng nhÊt trong l·nh ®¹o, phèi hîp nhÞp nhµng, ®ång bé gi÷a c¸c bé phËn trong c«ng ty. §iÒu nµy sÏ mang l¹i tÝnh kh¶ thi cho mçi quyÕt ®Þnh ®­îc ®­a ra. §èi víi ho¹t ®éng mua hµng th× ®Æc biÖt ph¶i phèi hîp nhÞp nhµng víi bé phËn tiªu thô ®Ó kÞp thêi n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu vµ sù thay ®æi nhu cÇu ®Ó tõ ®ã cã quyÕt ®Þnh mua hµng hîp lÝ. NÕu quyÕt ®Þnh mua hµng kh«ng mang tÝnh thèng nhÊt th× viÖc thùc hiÖn sÏ gÆp khã kh¨n do ®ã kh«ng thÓ mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong c«ng t¸c cung øng hµng ho¸. 3.2.4.KiÕn nghÞ ®èi víi c¬ quan chñ qu¶n cã liªn quan. §©y lµ yÕu tè n»m ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña c«ng ty nh­ng cã t¸c dông m¹nh mÏ ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Sù æn ®Þnh vµ ®óng ®¾n vÒ quyÕt ®Þnh vµ chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc t¹o nªn mét m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi cho doanh nghiÖp trong n­íc vµ ngoµi n­íc. Mçi doanh nghiÖp ®Òu tiÕn hµnh trong m«i tr­êng kinh doanh nhÊt ®Þnh do ®ã kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng t¸c ®éng tõ m«i tr­êng kinh doanh. Trong bèi c¶nh nh­ hiÖn nay nhµ n­íc kh«ng ngõng hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt nh»m t¹o ra mét hµnh lang ph¸p lÝ an toµn vµ hÊp dÉn, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp, Tuy nhiªn c¸c chÝnh s¸ch vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng cßn nhiÒu bÊt cËp, ®Ó ho¹t ®éng mua hµng cña c«ng ty ®­îc hµon thiÖn tèt em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn ®èi víi c¬ quan chøc n¨ng cña nhµ n­íc ®Ó c«ng ty cã thÓ hoµn thÇnh mét sè c¸c môc tiªu ®Ì ra; + Nhµ n­íc cã biÖn ph¸p qu¶n lÝ con dÊu chÆt chÏ, gi¸m s¸t chÆt chÏ nguån gèc, xuÊt xø cña mÆt hµng. Nhµ n­íc ph¶i cã quy ®Þnh chÆt chÏ trong viÖc thi hµnh ph¸p luËt, ph¸t hiÖn vµ xö lý nghiªm minh nh÷ng ®¬n vÞ c¸ nh©n lµm hµng gi¶, hµng nh¸i, hµng lËu lÊy nh·n hiÖu cña c¸c doanh nghiÖp cã uy tÝn trª thÞ tr­êng hay viÖc nhËp khÈu hµng lËu, hµng trèn thuÕ. Ngµy nay cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt th× viÖc nh¸i hµng lµ kh«ng khã. Víi mét lo¹i hµng ho¸cña mét h·ng næi tiÕng nµo ®ã võa míi ra ®êi th× chØ cÇn mét thêi gian ng¾n sÏ xuÊt hiÖn hµng gi¶ trµn ngËp trªn thÞ tr­êng. Víi ng­êi tiªu dïng viÖc ph©n biÖt hµng thËt hay gi¶ lµ rÊt khã, thËm chÝ víi nh©n viªn ®i mua hµng nhiÒu khi cßn nhÇm. T×nh tr¹ng hµng gi¶ ë n­íc ta rÊt phæ biÕn bëi sù qu¶n lÝ láng lÎo cña nhµ n­íc ®Æc biÖt lµ ®¨ng kÝ b¶n quyÒn ë n­íc ta lµ ch­a râ rµng. Sù c¹nh tranh khog b×nh ®¼ng, t×nh tr¹ng hµng gi¶ tran lan lµm cho ng­êi tiªu dïng mÊt niiÒn tin vµo ng­êi b¸n. Ng­êi mua th­êng mua ë c¸c nhµ ph©n phèi ®éc quyÒn h¬n lµ mua ë c¸c ®¹i lÝ, ®iÒu nµy ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nhÊt lµ c«ng ty b¸ch ho¸ sè 5 Nam Bé. Cho nªn nhµ n­íc ph¶i cã biÖn ph¸p lµm sao ®Ó h¹n chÕ dÇn tiÕn tíi lo¹i bá hµng gi¶ ®¶m b¶o cho c¸c doanh ghiÖp trong n­íc. + Nhµ n­íc c«ng khai ho¸ c¸c quy tr×nh, thñ tôc gi¶i quyÕt hµnh chÝnh, xö lÝ nghiªm minh kh¾c phôc t×nh tr¹ng cöa quyÒn, s¸ch nhiÔu cña c«ng chøc nhµ n­íc. H¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a chi phÝ ph¸t sinh do chËm vÒ thñ tôc, c¸c chi phÝ trung gian. Nhµ nø¬c cÇn ph¶i gi¶i quyÕt triÖt ®Ó vµ ®ång bé hÖ thèng qu¶n lÝ hµnh chÝnh vÒ c¸c thñ tôc theo xu h­íng tinh gi¶m, gän nhÑ, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, n©ng cao chÊt l­îng phôc vô. + Nhµ n­íc nªn cã chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ thuÕ ®èi víi c¸c mÆt hµng míi ra ®êi vµ ®­îc s¶n xuÊt trong n­íc®Ó kÝch thÝch bs¶n xuÊt trong n­íc ph¸t triÓn. Qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn kÝch thÝch tiªu thô. + Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn liªn ngµnh, phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c ngµnh trong n­íc. HiÖn nay ë n­íc ta mét sè c«ng viÖc chÞu sù gi¸m s¸t cña nhiÒu bé, nghµnh kh¸c nhau g©y ra t×nh tr¹ng chång chÐo trong qu¶n lÝ. Nhµ n­íc nªn thay ®æi c¸ch qu¶n lÝ b»ng c¸ch gi¶m bíi sù chång chÐo kh«ng cÇn thiÕt t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp thuËn lîi. VÒ hÖ thèng giao th«ng vËn t¶i: hiÖn nay nhµ n­íc ®Çu t­ r©t nhiÒu vµo x©y dùng c¬ së h¹ tÇng nh­ng còng chØ ë c¸c thµnh phè lín nªn viÖc lùa chän nguån hµng mua cña c¸c doanh nghiÖp lµ rÊt h¹n chÕ. V× vÞ trÝ ®Þa lÝ cña c¸c nhµ cung cÊp ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn quyÕt ®Þnh mua hµng cña doanh nghiÖp. Nªn nÕu vÞ trÝ cña nhµ cung cÊp qua xa h¬n n÷a ®iÒu kiÖn giao th«ng vËn t¶i kh«ng tèt th× cho dï c¸c ®iÒu kho¶n nhµ cung øng ®­a ra cã hÊp dÉn ®Õn ®©u th× nhiÒu khi c«ng ty còng kh«g d¸m m¹o hiÓm mua hµng bëi hµng ho¸ cña nµh cung cÊp cã ®¶m b¶o hµng ®Õn n¬i ®óng yªu cÇu hay kh«ng. Cho nªn nhµ n­íc nªn chó ý ®Õn hÖ thèng giao th«ng vËn t¶i, ®­êng x¸ ®èi víi c¸c vïng kh¸c nhau nhÊt lµ c¸c vïng xa trung t©m. + Nhµ n­íc nªn ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh r­êm rµ, lµm mÊt nhiÒu thêi gian cña c¸c doanh nghiÖp. Hoµn thuÕ mét c¸ch nhanh chãng gióp cho c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Ó ®Çu t­ cho qu¸ tr×nh kinh doanh, tr¸nh t×nh tr¹ng doanh nghiÖp ph¶i ngåi chê nhµ n­íc hoµn vèn lµm gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty. KÕt luËn Trªn ®©y lµ mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn trong ho¹t ®éng qu¶n trÞ mua hµng t¹i c«ng ty b¸ch ho¸ sè 5 Nam bé trong 3 n¨m qua (2001 - 2003). Mua hµng vµ ho¹t ®éng qu¶n trÞ mua hµng lµ mét phÇn quan träng trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã gãp phÇn kh«ng nhá vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty B¸ch ho¸ Sè 5 Nam bé em ®· nhËn thÊy tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n trÞ mua hµng ®èi víi ho¹t ®éng cña c«ng ty nªn em ®· ®i s©u vµo ph©n tÝch, nghiªn cøu nh»m hiÓu s©u h¬n vÒ c«ng t¸c nµy víi mong muèn häc hái, t×m tßi ®Ó so s¸nh gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ. Em ®· ®i s©u vµo t×m hiÓu vµo qu¸ tr×nh mua hµng cña c«ng ty, nh÷ng thµnh c«ng, nh÷ng mÆt cßn tån t¹i vµ nguyªn nh©n cña chóng. Tõ ®ã em m¹nh d¹n ®­a ra ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn h¬n trong c«ng t¸c qu¶n trÞ mua hµng cña c«ng ty nãi riªng vµ cña b¶n th©n ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty nãi chung. Tuy nhiªn víi kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Víi tinh thÇn c¸ nh©n mong muèn ®­îc häc hái rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp, phª b×nh cña thÇy c«, nhµ qu¶n trÞ trong c«ng ty vµ nh÷ng ng­êi quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy ®Î bµi luËn v¨n cña em ®­îc tèt h¬n. Cuèi cïng xin ch©n thµnh c¶m ¬n tr­êng §¹i Häc Th­¬ng M¹i, Khoa Qu¶n TrÞ Doanh NghiÖp, c¸c thÇy c« trong bé m«n qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o Th.s Bïi Minh LÝ ®· gióp em nh×n nhËn vÊn ®Ò vµ xö lÝ vÊn ®Ò mét c¸ch logic, khoa häc h¬n. §ång thêi em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« chó, anh chÞ trong c«ng ty b¸ch ho¸ sè 5 Nam bé ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Sinh viªn thùc hiÖn NguyÔn ThÞ H­¬ng K36A Tµi liÖu tham kh¶o 1.TS. NguyÔn Duy Bét, Gi¸o tr×nh kinh tÕ th­¬ng m¹i, tr­êng §HKTQD, Nxb Thèng kª 1997. 2. PGS.TS TrÇn ThÕ Dòng - TS. NguyÔn Quang Hïng - Ths L­¬ng ThÞ Tr©m, Gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i - Tr­êng §¹i häc Th­¬ng m¹i, Nxb DHQG Hµ Néi 3. T.S Ph¹m Vò LuËn, gi¸o tr×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp , tr­êng DHTM 1997 4. T.S Ph¹m C«ng §oµn, T,S NguyÔn C¶nh LÞch, gi¸o tr×nh kinh tÕ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i . 5. PGS.PTS Ph¹m ThÞ G¸i, gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh ., tr­êng DHKTQD. 6. Qu¶n trÞ kinh doanh, Häc viÖn hµnh chÝnh quèc gia, Nhµ xuÊt b¶n lao ®éng x· héi. 7. C¸c tµi liÖu cña c«ng ty b¸ch ho¸ sè 5 Nam Bé. 8. Mét sè luËn v¨n cña tr­êng DHTM. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác quản trị mua hàng tại công ty bách hoá số 5 Nam Bộ.doc