Công tác tôn giáo của Mặt Trận Tổ quốc tỉnh Long An giai đoạn hiện nay

PHẦN MỞ ĐẦU3 PHẦN NỘI DUNG . 6 Chương 1. 6 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÔN GIÁO VÀ VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TÔN GIÁO6 1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và Đảng ta về tôn giáo. 6 1.1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về tôn giáo. 6 1.1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh và Đảng ta về tôn giáo và công tác tôn giáo. 7 1.2. Đặc điểm, tình hình tôn giáo và tác động của các tôn giáo trong đời sống xã hội ở nước ta11 1.2.1. Vài nét chung về đặc điểm tôn giáo ở Việt Nam11 1.2.2. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. 13 1.2.3.Tác động của các tôn giáo trong đời sống xã hội ở nước ta. 17 Những tác động tích cực. 17 1.3. Vai trò của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đối với công tác tôn giáo trong giai đoạn hiện nay22 Chương 2. 25 CÔNG TÁC TÔN GIÁO CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LONG AN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY25 2.1 Điều kiện tự nhiên – tình hình kinh tế xã hội và đặc điểm, tình hình tôn giáo của tỉnh Long An25 2.1.1. Điều kiện tự nhiên – tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Long An. 25 2.1.2.Tình hình, đặc điểm tôn giáo của tỉnh Long An hiện nay. 28 2.2 Thực trạng công tác tôn giáo của tỉnh Long An trong giai đoạn hiện nay. 34 2.2.1 Những kết quả đạt được trong công tác tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An trong giai đoạn hiện nay. 34 2.2.2. Những hạn chế trong công tác tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An trong giai đoạn hiện nay. 45 Chương 3. 48 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TÔN GIÁO CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH LONG AN48 3.1. Tập trung nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vấn đề tôn giáo. 48 3.2. Tăng cường công tác vận động quần chúng, xây dựng lực lượng chính trị ở cơ sở49 3.3. Kiện toàn công tác tổ chức, công tác lãnh đạo và bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo51 3.4 Nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào có đạo. 53 KẾT LUẬN54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO56

doc56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2291 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công tác tôn giáo của Mặt Trận Tổ quốc tỉnh Long An giai đoạn hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lao ñoäng soáng toát ñôøi ñeïp ñaïo. 2.2 Thöïc traïng coâng taùc toân giaùo cuûa tænh Long An trong giai ñoaïn hieän nay 2.2.1 Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc trong coâng taùc toân giaùo cuûa Maët traän Toå quoác tænh Long An trong giai ñoaïn hieän nay * Giai ñoaïn 1990 – 2000 Quaùn trieät quan ñieåm chæ ñaïo Coâng taùc toân giaùo laø coâng taùc vaän ñoäng quaàn chuùng cuûa Ñaûng, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa caùc caáp uûy Ñaûng, Maët traän ñoaøn theå caùc caáp ñaõ ñaåy maïnh coâng taùc tuyeân truyeàn vaän ñoäng, taäp hôïp quaàn chuùng tín ñoà vaøo toå chöùc; ñeán naêm 2000 ñaõ coù hôn 40000 tín ñoà toân giaùo laø ñoaøn vieân, hoäi vieân cuûa Maët traän caùc ñoaøn theå, trong ñoù coù khoaûng 20000 tín ñoà toân giaùo laø hoäi vieän Hoäi Lieân hieäp Phuï nöõ. Song song ñoù, Maët traän ñoaøn theå caùc caáp khoâng ngöøng quan taâm ñeán vieäc chaêm lo ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn cho quaàn chuùng nhaân daân noùi chung, quaàn chuùng tín ñoà caùc toân giaùo noùi rieâng baèng caùc chöông trình kyù keát lieân tòch giöõa Maët traän, caùc ñoaøn theå vôùi caùc ngaønh ñeå thöïc hieän chuyeån giao khoa hoïc coâng ngheä, chuyeån ñoåi caây troàng vaät nuoâi, phaùt trieån moâ hình VAC, coâng taùc trôï voán, giaûi quyeát vieäc laøm…; rieâng Maët traän Toå Quoác ñaõ kyù Nghò quyeát lieân tòch vôùi coâng an hôn 10 naêm qua veà xaây döïng caùc Ban, toå nhaân daân töï quaûn ñeàu khaép caùc vuøng giaùo, tham gia xaây döïng vuøng giaùo an toaøn, ñaëc bieät laø cuoäc vaän ñoäng xaây döïng cuoäc soáng môùi ôû ñòa baøn daân cö trong vuøng giaùo ñaõ mang laïi hieäu quaû thieát thöïc nhö naâng cao ñôøi soáng vaên hoùa tinh thaàn cho ngöôøi daân, töøng böôùc ñaåy luøi meâ tín dò ñoan, xaây döïng cuoäc soáng toát ñôøi, ñeïp ñaïo… ñöôïc quaàn chuùng tín ñoà ñoàng tình uûng hoä vaø tham gia raát tích cöïc; ñaõ goùp phaàn quan troïng trong oån ñònh vaø naâng cao ñôøi soáng quaàn chuùng tín ñoà toân giaùo, khoâng coù hoä ñoùi, soá hoä giaøu taêng treân 20% so vôùi 1990. Hoäi Noâng daân, Hoäi Phuï nöõ, Hoäi Cöïu chieán binh cuøng vôùi Ban Toân giaùo trieån khai chöông trình lieân tòch, phoái hôïp vaän ñoäng nhaân daân thöïc hieän chính saùch toân giaùo cho caùc thaønh vieân, hoäi vieân theo toå chöùc cuûa mình. Nhaát laø Hoäi Lieân hieäp Phuï nöõ tænh trong nhieàu naêm qua ñaõ toå chöùc ñöôïc caùc hoäi nghò chuyeân ñeà veà coâng taùc toân giaùo, caùc cuoäc hoïp hoaëc giao löu vôùi chöùc saéc caùc toân giaùo vôùi chuû ñeà phuï nöõ vôùi toân giaùo, choïn ñieåm ñeå chæ ñaïo thöïc hieän chính saùch toân giaùo…. * Giai ñoaïn 2001 – 2004 Thôøi gian qua caùc caáp UÛy Ñaûng trong tænh luoân quan taâm ñeán vieäc laõnh ñaïo caùc toân giaùo, ñaûm baûo thöïc hieän toát quan ñieåm cuûa Ñaûng veà toân troïng quyeàn töï do tín ngöôõng vaø töï do khoâng tín ngöôõng cuûa coâng daân, ñoàng thôøi kieân quyeát ñaáu tranh choáng caùc hoaït ñoäng lôïi duïng toân giaùo gaây maát oån ñònh veà an ninh, chính trò taïi ñòa phöông, goùp phaàn quan troïng trong vieäc oån ñònh tình hình chính trò, traät töï, an toaøn xaõ hoäi trong ñòa baøn tænh. Trong naêm 2001, Ban Toân giaùo ñaõ phoái hôïp vôùi Tröôøng chính trò tænh môû lôùp taäp huaán quaùn trieät thöïc hieän chuû tröông chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc nhö chæ thò 37/CT, Nghò ñònh 26/NÑ-CP, caùc Thoâng tö cuûa Ban Toân giaùo Chính phuû ñoái vôùi hoaït ñoäng caùc toân giaùo cho 110 hoïc vieân laø Phoù Chuû tòch UÛy ban nhaân daân caùc xaõ, phöôøng trong tænh. Phoái hôïp caùc huyeän, thò vaø caùc ñoøan theå trong tænh môû lôùp taäp huaáncho haøng ngaøn caùn boä hoäi, tröôûng, phoù aáp ôû xaõ phöôøng veà chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñoái vôùi toân giaùo vaø kinh nghieäm vaän ñoäng quaàn chuùng toân giaùo. Vôùi vai troø laø Ban tham möu giuùp vieäc cho tænh UÛy vaø UÛy ban nhaân daân tænh veà quaûn lyù toân giaùo. Ban Toân giaùo tænh trong naêm 2001, ñaõ laøm toát nhieäm vuï ñöôïc giao, kòp thôøi tham möu cho caùc caáp laõnh ñaïo trong tænh giaûi quyeát nhanh choáng nhöõng nhu caàu hoaït ñoäng toân giaùo chính ñaùng ñuùng luaät ñaïo, luaät phaùp nhö: giuùp cho UÛy ban nhaân daân tænh ra haøng chuïc loaïi vaên baûn coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng toân giaùo trong caùc lónh vöïc nhö xaây döïng, söûa chöõa cô sôû thôø töï; cho pheùp môû caùc lôùp tænh taâm, giaùo lyù, An cö Kieát haï: Chöùng chuyeån hoà sô xin ñi du lòch nöôùc ngoaøi cuûa chöùc saéc toân giaùo; tham möu cho Tænh uûy giaûi quyeát moät soá vaán ñeà Cao Ñaøi phöùc taïp trong tænh. Phoái hôïp vôùi Coâng an, Quaân baùo tænh ñoäi phaùt hieän vaø xöû lyù hoaït ñoäng toân giaùo sai luaät ñaïo, luaät phaùp. Phoái hôïp cuøng vôùi caùc ngaønh coù lieân quan ñeå kòp thôøi tham möu cho Tænh uûy, UÛy ban nhaân daân chæ ñaïo coâng taùc quaûn lyù toân giaùo ñuùng chính saùch, phaùp luaät Nhaø nöôùc, thoáng nhaát vôùi caùc huyeän thò veà bieän phaùp giaûi quyeát chính saùch toân giaùo. Tieáp tuïc thöïc hieän keá hoaïch lieân tòch ñaõ kyù keát vôùi Hoäi cöïu Chieán binh, Hoäi Lieân hieäp Phuï nöõ, Hoäi Noâng daân. Phoái hôïp cuøng vôùi Sôû Ñòa chính vaø caùc cô quan chöùc naêng xem xeùt caáp quyeàn söû duïng ñaát cho caùc cô sôû thôø töï hôïp phaùp. Naêm 2002, coâng taùc vaän ñoäng, tranh thuû chöùc saéc toân giaùo cuûa Maët traän Toå Quoác ñaõ ñöôïc trieån khai saâu roäng, haàu heát caùc chöùc saéc toân giaùo trong tænh ñöôïc hoïc taäp NÑ 26/CP cuûa Chính Phuû, coù theâm nhieàu chöùc saéc tieâu bieåu cuûa caùc giaùo hoäi, toân giaùo ñöôïc cô caáu vaøo thaønh vieân Maët traän caùc caáp. Coâng taùc vaän ñoäng quaàn chuùng tín ñoà toân giaùo cuûa caùc ñoaøn theå ngaøy caøng ñöôïc ñaåy maïnh; haàu heát caùc ñoøan theå ñeàu coù chöông trình lieân tòch vôùi Ban Toân giaùo tænh, huyeän; toå chöùc taäp huaán coâng taùc toân giaùo cho caùn boä chuû choát hoäi; chuù troïng coâng taùc phaùt trieån ñoøan vieân, hoäi vieân trong ñoàng baøo coù ñaïo; thu huùt ñoàng baøo coù ñaïo tham gia vaøo caùc hình thöùc toå hoäi ña daïng, böôùc ñaàu phaùt huy toát trong caùc phong traøo quaàn chuùng taïi cô sôû. Chöông trình lieân tòch cuûa Ban Toân giaùo vôùi Hoäi Noâng daân, Hoäi Lieân hieäp Phuï nöõ ñaõ ñöôïc trieån khai saâu roäng trong caùc caáp hoäi vaø vieäc phoái hôïp giöõa Ban Toân giaùo vaø caùc caáp hoäi trong coâng taùc vaän ñoäng quaàn chuùng tín ñoà böôùc ñaàu ñaït keát quaû. Maët traän – ñoaøn theå huyeän Chaâu Thaønh, Thuû Thöøa thöïc hieän coâng taùc vaän ñoäng quaàn chuùng baèng caùc bieän phaùp phaùt trieån kinh teá ñôøi soáng vaên hoùa ôû khu daân cö, ñaåy luøi caùc hoaït ñoäng toân giaùo sai traùi, ñaåy luøi caùc teä naïn xaõ hoäi, taïo ra söï ñoàng tình, uûng hoä cuûa quaàn chuùng nhaân daân ñoái vôùi chính quyeàn, Maët traän ñoaøn theå trong ñaáu tranh vôùi caùc hoaït ñoäng toân giaùo traùi pheùp xaûy ra ôû ñòa phöông, theo höôùng söû duïng söùc maïnh quaàn chuùng ôû cô sôû. Tuy nhieân, coâng taùc vaän ñoäng caùc toân giaùo cuûa Maët traän – ñoaøn theå coøn haïn cheá; coâng taùc vaän ñoäng chöùc saéc, tín ñoà chöa saâu roäng, coát caùn chính trò coøn ít, chöa ñuû söùc laøm noàng coát trong caùc phong traøo quaàn chuùng. Vieäc sô keát ruùt kinh nghieäm chöa ñöôïc quan taâm nhieàu. Trong naêm 2003-2004, trong coâng taùc vaän ñoäng quaàn chuùng, tín ñoà toân giaùo cuûa Maët traän Toå Quoác, ñoaøn theå coù söï taäp trung hôn. Nhieàu Nghò quyeát cuûa Maët traän, ñoaøn theå tieáp tuïc ñöôïc thöïc hieän roäng, maïnh vaø ñi vaøo chieàu saâu. Chöông trình lieân tòch phoái hôïp cuûa Ban Toân giaùo vôùi ñoaøn theå ñaõ ñöôïc trieån khai thöïc hieän töø tænh ñeán cô sôû. Maët traän vaø caùc ñoaøn theå phoái hôïp vôùi caùc ngaønh lieân quan trieån khai Nghò quyeát Trung Öông 7 (khoùa IX) cho chöùc saéc, tín ñoà caùc toân giaùo: caáp tænh toå chöùc moät cuoäc cho treân 130 chöùc saéc toân giaùo caáp tænh, caùc huyeän toå chöùc trieån khai cho caùc chöùc saéc, chöùc vieäc cuûa caùc toân giaùo vôùi treân 1800 ngöôøi döï (tröø Vónh Höng, Taân Höng khoâng coù chöùc saéc, chöùc vieäc neân khoâng toå chöùc rieâng). Hoäi Lieân hieäp Phuï nöõ caùc caáp toå chöùc cho nöõ tín ñoà toân giaùo hoïc taäp caùc chuû tröông chính saùch cuûa Ñaûng, phaùp luaät Nhaø nöôùc veà toân giaùo vaø taøi lieäu hoûi ñaùp veà toân giaùo nhaèm naâng cao kieán thöùc cuûa nöõ tín ñoà toân giaùo, tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng chung trong coäng ñoàng vì ích nöôùc, lôïi daân. Nhaân caùc ngaøy leã troïng cuûa caùc toân giaùo, UÛy ban Maët traän Toå Quoác tænh ñaõ tham möu caáp uûy Ñaûng, Chính quyeàn cuøng phoái hôïp vôùi caùc ngaønh ñi thaêm vieáng caùc toå chöùc giaùo hoäi toân giaùo trong tænh, ngoaøi tænh; thaêm moät soá chöùc saéc tieâu bieåu vaø moät soá gia ñình chính saùch, Baø meï Vieät Nam Anh huøng laø ngöôøi coù ñaïo, taïo söï phaán khôûi, tình caûm trong caùc toå chöùc giaùo hoäi, chöùc saéc, tín ñoà toân giaùo cuûa tænh. Caên cöù vaøo Chöông trình haønh ñoäng cuûa Tænh uûy thöïc hieän Nghò quyeát Trung öông 7 (khoùa IX) veà phaùt huy söùc maïnh ñaïi ñoaøn keát toaøn daân toäc, veà coâng taùc toân giaùo, Ñaûng, Ñoaøn, Maët traän, caùc ñoaøn theå ñaõ tieán haønh xaây döïng keá hoaïch vaø caùc chuyeân ñeà thöïc hieän nhö: Ban Thöôøng vuï Tænh ñoaøn coù keá hoaïch ñoaøn keát taäp hôïp thanh nieân tín ñoà toân giaùo, Ñaûng, Ñoaøn Hoäi Lieân hieäp Phuï nöõ tænh chæ ñaïo trieån khai keá hoaïch lieân tòch giöõa Hoäi Lieân hieäp Phuï nöõ vaø Ban Toân giaùo ôû 100% xaõ, phöôøng, thò traán coù ñoâng tín ñoà toân giaùo…. Coâng taùc phaùt trieån tín ñoà toân giaùo vaøo toå chöùc, ñoaøn theå ñöôïc quan taâm; thoâng qua cuoäc vaän ñoäng toøan daân xaây döïng ñôøi soáng vaên hoùa cô sôû, vôùi nhieàu hoaït ñoäng thieát thöïc nhö: toå tieát kieäm, chuyeån giao khoa hoïc kyõ thuaät, trôï voán giuùp nhau phaùt trieån kinh teá gia ñình, chaêm soùc söùc khoûe,… ñaõ taùc ñoäng tích cöïc thu huùt tín ñoà toân giaùo tham gia vaøo toå chöùc. Theo baùo caùo cuûa Thöôøng tröïc Ban chæ ñaïo coâng taùc toân giaùo caùc huyeän, thò, xaõ ñeán cuoái naêm 2003 coù gaàn 31000 ñoøan vieân, hoäi vieân cuûa Maët traän – ñoaøn theå laø ngöôøi coù ñaïo. Hoäi Lieân hieäp Phuï nöõ ñaõ phaùt trieån treân 2300 hoäi vieân laø tín ñoà caùc toân giaùo. * Giai ñoaïn 2005 – 2008 Nhìn chung qua 4 naêm thöïc hieän phaùp leänh tín ngöôõng, toân giaùo vaø Nghò ñònh 22/2005/ NÑ-CP cuûa Chính phuû, coâng taùc toân giaùo treân ñòa baøn tænh nhaø ñaõ ñaït ñöôïc moät soá böôùc chuyeån bieán tích cöïc; coâng taùc quaûn lyù Nhaø nöôùc töøng böôùc ñi vaøo neà neáp ôû caû 3 caáp tænh, huyeän, xaõ; nhöõng haønh vi lôïi duïng duïng toân giaùo hoaït ñoäng traùi vôùi luaät ñaïo, luaät phaùp Nhaø nöôùc ñöôïc phaùt hieän, giaùo duïc, ñaáu tranh, ngaên chaën, xöû lyù kòp thôøi; coâng taùc phoái keát hôïp trong lónh vöïc toân giaùo vôùi caùc cô quan lieân quan vaø caùc ñoaøn theå tieáp tuïc ñöôïc thöïc hieän ngaøy caøng coù hieäu quaû; ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn cuûa ñoàng baøo caùc toân giaùo ñöôïc naâng leân. Chöùc saéc, chöùc vieäc, tín ñoà caùc toân giaùo an taâm tu haønh, soáng toát ñôøi, ñeïp ñaïo, tích cöïc tham gia vaøo caùc phong traøo thi ñua yeâu nöôùc, goùp phaàn phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi, oån ñònh tình hình an ninh chính trò, traät töï an toaøn xaõ hoäi tænh nhaø. Cuï theå: Veà coâng taùc tuyeàn truyeàn chính saùch phaùp luaät cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc:Naêm 2005, toaøn tænh Long An ñaõ toå chöùc trieån khai chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc toân giaùo nhö Nghò quyeát Trung Öông 7 (phaàn 2), Phaùp leänh Tín ngöôõng, Toân giaùo vaø Nghò ñònh 22/CP töø tænh xuoáng taän cô sôû ñöôïc 5608 cuoäc vôùi 60270 löôït caùn boä, coâng chöùc vaø chöùc saéc, chöùc vieäc, tín ñoà caùc toân giaùo (2005); 46803 cuoäc vôùi 802107 löôït ngöôøi döï (2006). Naêm 2008, keát quaû ñaõ tuyeân truyeàn ñöôïc 608 cuoäc vôùi 8799 chöùc saéc, chöùc vieäc, trieån khai trong tín ñoà caùc toân giaùo 9 cuoäc vôùi 245 vò tín ñoà tham döï. ÔÛ caùc ñieåm An cö kieát haï cuûa Phaät giaùo, caùc lôùp Haïnh ñöôøng cuûa Cao Ñaøi trong tænh ñöôïc 8 cuoäc treân 580 ngöôøi tham döï. Veà coâng taùc taäp huaán, boài döôõng, ñaøo taïo nghieäp vuï cho caùn boä caùc caáp laøm coâng taùc toân giaùo. Haøng naêm, Ban chæ ñaïo coâng taùc toân giaùo tænh ñeàu môû lôùp taäp huaán cho caùn boä chuû choát trong heä thoáng chính trò töø tænh ñeán cô sôû; Ban toân giaùo – Daân toäc (nay laø Sôû noäi vuï) môû lôùp taäp huaán cho phoù Chuû tòch UÛy ban nhaân daân phuï traùch coâng taùc toân giaùo ôû caáp xaõ. Ngoaøi ra, trong chöông trình lieân tòch, Sôû noäi vuï, Phoøng noäi vuï caùc huyeän, thò cuõng ñaõ phoái hôïp vôùi caùc ñoaøn theå ñeå ñöa chuyeân ñeà coâng taùc toân giaùo vaøo baùo caùo taïi caùc lôùp taùc nghieäp. Toaøn tænh hieän coù 4 caùn boä theo hoïc lôùp ñaïi hoïc Toân giaùo – Daân toäc. Ngaønh coøn thöôøng xuyeân cöû caùn boä, coâng chöùc tham döï caùc lôùp taäp huaán, boài döôõng ñeå naâng cao trình ñoä chuyeân moân, nghieäp vuï do Ban Toân giaùo Chính phuû toå chöùc. Sôû noäi vuï hieän coù moät baùo caùo vieân tham gia lôùp baùo caùo chuyeân ñeà coâng taùc toân giaùo cho caùc lôùp ñaøo taïo, boài döôõng cho tröôøng chính trò tænh, 2 baùo caùo vieân laø giaùo thoï cuûa tröôøng trung caáp, sô caáp Phaät hoïc. Haøng naêm coù cöû baùo caùo vieân tham gia caùc lôùp taäp huaán, boài döôõng baùo caùo vieân cuûa Ban Toân giaùo Chính phuû toå chöùc. Thöïc hieän Nghò quyeát soá 83/2007/QÑ-TTg ngaøy 8/6/2007 cuûa Thuû töôùng Chính phuû, trong naêm 2008, Tænh ñaõ môû moät lôùp taäp huaán coâng taùc quaûn lyù Nhaø nöôùc veà toân giaùo cho 192 caùn boä ôû caáp huyeän vaø xaõ (goàm tröôûng phoøng, phoù tröôûng phoøng Noäi vuï, caùn boä chuyeân traùch coâng taùc toân giaùo caáp huyeän vaø Phoù chuû tòch UÛy ban nhaân daân xaõ, phöôøng, Thò traán) vaø 2 lôùp taäp huaán cho 310 caùn boä chuû choát laø caùn boä cuûa Hoäi Lieân Hieäp Phuï nöõ Vieät Nam vaø Ñoaøn Thanh Nieân Coäng saûn Hoà Chí Minh ôû caáp xaõ. Veà coâng taùc phoái keát hôïp: xaùc ñònh coâng taùc toân giaùo laø nhieäm vuï cuûa caû heä thoáng chính trò cho neân trong nhöõng naêm qua, Ban Toân giaùo – Dan toäc töø tænh ñeán huyeän, thò ñaõ phoái keát hôïp vôùi Maët traän Toå quoác vaø caùc ñoaøn theå cuøng caáp trong coâng taùc vaän ñoäng quaàn chuùng tín ñoà, toân giaùo. Coâng taùc lieân tòch giöõa Ban Toân giaùo – Daân toäc tænh, huyeän, thò vôùi caùc caáp ñoaøn theå nhö Hoäi Noâng daân, Thanh nieân, Phuï nöõ, Hoäi Cöïu Chieán binh… tieáp tuïc ñöôïc thöïc hieän coù hieäu quaû. Naêm 2005, Ban Toân giaùo – Daân toäc tænh ñaõ phoái hôïp vôùi Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng tham möu cho UÛy ban nhaân daân tænh caáp ñöôïc 14 giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát cho caùc toå chöùc toân giaùo ôû cô sôû, naâng toång soá cô sôû toân giaùo ñaõ ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän 258/462 ñaït 55,36% so vôùi naêm 2004 taêng 3%. Naêm 2006, Ban Toân giaùo – Daân toäc tænh tham gia cuøng Ñoaøn cuûa Ban chæ ñaïo Coâng taùc toân giaùo tænh ñi khaûo saùt tình hình hoaït ñoäng cuûa ñaïo Tin Laønh ôû 8/14 huyeän, thò; kieåm tra tình hình coâng taùc toân giaùo, daân toäc ôû 7/14 huyeän, thò, 7 xaõ, phöôøng vaø thò traán. Cuøng vôùi Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng tham möu cho UÛy ban nhaân daân tænh caáp môùi 27 giaáy chöùng nhaän Quyeàn söû duïng ñaát cho cô sôû thôø töï toân giaùo, naâng toång soá leân 311/462, ñaït tæ leä 67,31% so vôùi 2005 taêng 11,95%. Cuøng vôùi Sôû Noäi vuï höôùng daãn 10 huyeän, thò coøn laïi thaønh laäp Phoøng toân giaùo – Daân toäc vaø höôùng daãn ban haønh quy cheá laøm vieäc. Trao ñoåi moät soá thoâng tin cuøng vôùi Sôû Ngoaïi vuï coù lieân quan ñeán toân giaùo nhaân chuyeán thaêm tænh Long An cuûa ñaïi söù Hoa Kyø. Cuøng Ban chæ huy Quaân söï tænh môû 1 lôùp kieán thöùc quoác phoøng cho gaàn 100 chöùc saéc, toân giaùo trong tænh. Trong nhöõng thaùng ñaàu naêm 2006, toå chöùc ñoaøn theå moät soá huyeän, thò tieáp tuïc phoái hôïp vôùi Phoøng Toân giaùo – Daân toäc toå chöùc sô keát 5 naêm keá hoaïch lieân tòch veà coâng taùc vaän ñoäng quaàn chuùng tín ñoà toân giaùo thöïc hieän chuû tröông, chính saùch phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc. Maët traän Toå quoác phoái hôïp cuøng vôùi Ban, ngaønh, ñoaøn theå toå chöùc tuyeân truyeàn trong nhaân daân, ñoàng baøo caùc toân giaùo keát quaû Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù X, Ñaïi hoäi tænh Ñaûng boä Long An laàn thöù VIII gaén vôùi tuyeân truyeàn Ñaïi hoäi Ñaïi ñoaøn keát caùc daân toäc Taây Nguyeân, Nghò quyeát Trung öông 7 vaø chöông trình haønh ñoäng cuûa Tænh uûy veà coâng taùc toân giaùo. Maët traän Toå quoác tænh phoái hôïp cuøng vôùi Tænh uûy, Hoäi ñoàng nhaân daân, UÛy ban nhaân daân, Ban Daân vaän Tænh uûy vaø Ban Toân giaùo – Daân toäc tænh toå chöùc hoïp maët, gaëp gôõ laõnh ñaïo caùc toân giaùo nhaân dòp teát coå truyeàn daân toäc Bính Tuaát, toå chöùc thaêm vieáng, ñoäng vieân, chuùc möøng caùc toå chöùc toân giaùo, caùc vò chöùc saéc tieâu bieåu, caùc Baø meï Vieät Nam anh huøng… Ban Thöôøng tröïc Maët traän Toå quoác tænh phoái hôïp cuøng vôùi Ban Toân giaùo – Daân toäc, Ban Daân vaän Tænh uûy toå chöùc ñoaøn goàm 35 vò chöùc saéc toân giaùo – daân toäc tham quan di tích lòch söû vaên hoùa caùc tænh phía Baéc laàn 2 töø 15/5/2006 ñeán 27/5/2006. Caùc thaønh vieân trong ñoaøn ñaõ quan heä ñoaøn keát toát trong quaù trinh tham quan, phaán khôûi vaø baøy toû nieàm tin ñoái vôùi Ñaûng, Nhaø nöôùc trong thöïc hieän chuû tröông, chính saùch ñoái vôùi coâng taùc toân giaùo – daân toäc. Ban Thöôøng tröïc Maët traän Toå quoác tænh phoái hôïp cuøng Ban Daân vaän Tænh uûy, UÛy ban nhaân daân tænh, Ban Toân giaùo tænh toå chöùc hoïp maët laàn III cho treân 62 vò chöùc saéc toân giaùo Ban Trò söï tænh Hoäi Phaät giaùo, UÛy ban ñoaøn keát Coâng giaùo… Maët traän Toå quoác tænh, huyeän, thò giuùp UÛy ban ñoaøn keát Coâng giaùo tænh, Ban ñoaøn keát Coâng giaùo huyeän, thò toå chöùc hoäi nghò toång keát hoaït ñoäng naêm 2005, sô keát hoaït ñoäng 6 thaùng ñaàu naêm 2006.Maët traän, caùc ñoaøn theå tieáp tuïc vaän ñoäng nhaân daân noùi chung, tín ñoà toân giaùo noùi rieâng tham gia caùc phong traøo ôû ñòa phöông, höôùng veà cuoäc vaän ñoäng toaøn daân ñoaøn keát xaây döïng ñôøi soáng vaên hoùa ôû khu daân cö, goùp phaàn ñaáu tranh coù hieäu quaû ñoái vôùi nhöõng hoaït ñoäng lôïi duïng toân giaùo, nhöõng hoaït ñoäng toân giaùo traùi phaùp luaät. Ñieån hình qua coâng taùc vaän ñoäng cuûa Maët traän, caùc ñoøan theå, tình hình hoaït ñoäng toân giaùo traùi phaùp luaät ôû khu töù giaùc Hoäi ñoàng Beàn (huyeän Thuû Thöøa) tröôùc ñaây raát phöùc taïp, ñeán cuoái naêm 2006 ñaõ coù chuyeån bieán tích cöïc. Naêm 2007, Maët traän Toå quoác caùc caáp phoái hôïp cuøng caùc toå chöùc thaønh vieân vaø Ban, ngaønh lieân quan ñaõ toå chöùc tuyeân truyeàn nhaân caùc ngaøy leã lôùn cuûa daân toäc, tuyeân truyeàn Nghò quyeát Trung öông 7 khoùa IX vaø chöông trình haønh ñoäng cuûa Tænh uûy veà ñaïi ñoaøn keát toaøn daân toäc, veà coâng taùc toân giaùo, caùc chuyeân ñeà veà cuoäc vaän ñoäng hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh; Phaùp leänh tín ngöôõng, toân giaùo; Nghò ñinh 22/CP cuûa Chính phuû veà höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Phaùp leänh tín ngöôõng, toân giaùo; Chæ thò 01/CT-TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà moät soá coâng taùc ñoái vôùi ñaïo Tin Laønh trong caùc vò chöùc saéc, nhaø tu haønh… keát quaû ñaõ tuyeân truyeàn ñöôïc 9 cuoäc vôùi 249 chöùc saéc, chöùc vieäc tham döï, trong tín ñoà ñöôïc 86 cuoäc coù 3.447 ngöôøi; rieâng ôû caùc ñieåm An cö kieát haï cuûa Phaät giaùo trong tænh ñöôïc 5 cuoäc treân 470 ngöôøi tham döï. Ban thöôøng tröïc UÛy ban Maët traän Toå quoác tænh cuõng ñaõ phoái hôïp cuøng vôùi Hoäi ñoàng Giaùo duïc quoác phoøng, Ban Toân giaùo- Daân toäc tænh toå chöùc caùc hoäi nghò phoå bieán kieán thöùc quoác phoøng cho 135 vò chöùc saéc cuûa Ban Trò söï Tænh Hoäi Phaät giaùo, quyù Linh muïc, Muïc sö, thaønh vieân UÛy ban ñoøan keát Coâng giaùo tænh, Ban ñaïi dieän Tònh ñoä cö só Phaät hoäi, thaønh vieân Ban ñaïi dieän caùc heä phaùi Cao Ñaøi… Ñeå thöïc hieän vieäc phoái hôïp tuyeân truyeàn trong ñoàng baøo tín ñoà cuûa caùc toå chöùc toân giaùo veà hieåm hoaï cuûa HIV/AIDS, giôùi thieäu vaø chia se kinh nghieäm cuûa caùc cô sôû thôø töï trong caû nöôùc coù moâ hình ñieån hình veà tham gia phoøng choáng HIV/AIDS, Ban thöôøng tröïc ñaõ toå chöùc cho 03 vò chöùc saéc, 01 vò tín ñoà ñaïi dieän cho Phaät giaùo, Coâng giaùo, Tin Laønh, Cao Ñaøi tham döï hoäi nghò taäp huaán vaø trao ñoåi kinh nghieäm taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh veà phoøng choáng HIV/AIDS do UÛy ban Trung öông Maët traän Toå quoác Vieät Nam toå chöùc. Ban trò söï, Ban ñaïi dieän, chöùc saéc, chöùc vieäc caùc toân giaùo trong naêm 2007 tieáp tuïc thöïc hieän toát vieäc vaän ñoäng tín ñoà höôûng öùng coâng taùc töø thieän xaõ hoäi, noåi baät laø ñaõ hoã trôï, giuùp ñôõ 29 hoä gia ñình tín ñoà toân giaùo gaëp khoù khaên trong cuoäc soáng veà caây, con, gioáng, ñieàu kieän saûn xuaát trò giaù 57.000.000 ñoàng, höôûng öùng lôøi keâu goïi cuûa UÛy ban Trung öông Maët traän Toå quoác Vieät Nam veà uûng hoä ñoàng baøo bò naïn do baûo luït ôû mieàn Trung; caùc toå chöùc toân giaùo, chöùc saéc, chöùc vieäc, tín ñoà… höôûng öùng vôùi soá tieàn maët treân 50.000.000 ñoàng vaø toå chöùc ñoaøn ra mieàn Trung ñeå cöùu trôï tröïc tieáp ñoàng baøo gaëp naïn. Cuøng vôùi Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng tham möu cho UÛy ban nhaân daân tænh caáp 28 giaáy chöùng nhaän Quyeàn söû duïng ñaát cho toå chöùc toân giaùo cô sôû, naâng toång soá giaáy chöùng nhaän Quyeàn söû duïng ñaát ñaõ caáp laø 339/462 ñaït tyû leä 73,38%. Cuøng sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng chuû trì toå chöùc hoïp taïi xaõ Loäc Giang - huyeän Ñöùc Hoøa ñeå thoâng baùo vaên baûn cuûa Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng veà yù kieán giaûi quyeát tranh chaáp ñaát ñai giöõa hoï ñaïo Cao Ñaøi Taây Ninh Loäc Giang vôùi hoä Ong Boång, oâng Beï cuûa Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng. Phoái hôïp vôùi Phoøng Toân giaùo – Daân toäc thò xaõ, UÛy ban nhaân daân phöôøng 1, phöôøng 3, phöôøng 7 thò xaõ Taân An toå chöùc giaûi quyeát khieáu naïi cuûa tín ñoà Thieân Chuùa phöôøng 3. Naêm 2008, Maët traän Toå quoác caùc caáp phoái hôïp cuøng caùc toå chöùc thaønh vieân vaø Ban, ngaønh lieân quan ñaõ toå chöùc tuyeân truyeàn nhaân caùc ngaøy leã lôùn cuûa daân toäc, tuyeân truyeàn Nghò quyeát Trung öông 7 khoùa (IX) chính saùch ñaïi ñoaøn keát toaøn daân toäc veà coâng taùc toân giaùo, veà coâng taùc daân toäc, caùc chuyeân ñeà nhö cuoäc vaän ñoäng Hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh, 60 naêm ngaøy Baùc Hoà ra lôøi keâu goïi thi ñua aùi quoác. Phaùp leänh tín ngöôõng, toân giaùo; Nghò ñònh 22/CP cuûa Chính phuû veà höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Phaùp leänh tín ngöôõng, toân giaùo; Chæ thò 01/CT-TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà moät soá coâng taùc ñoái vôùi ñaïo Tin Laønh, Chæ thò 501 veà coâng taùc daân toäc trong caùc vò chöùc saéc, nhaø tu haønh, chöùc vieäc toân giaùo, ñoàng baøo daân toäc, keát quaû ñaõ tuyeân truyeàn ñöôïc 608 cuoäc vôùi 8.799 chöùc saéc, chöùc vieäc, trieån khai trong tín ñoà caùc toân giaùo 9 cuoäc vôùi 245 vò tín ñoà tham döï. Maët traän Toå quoác tænh phoái hôïp cuøng vôùi Ban Daân vaän tænh UÛy vaø Ban Toân giaùo – Daân toäc tænh toå chöùc hoïp maët giöõa laõnh ñaïo tænh vôùi 85 vò chöùc saéc, chöùc vieäc, nhaø tu haønh caùc toân giaùo, caù nhaân tieâu bieåu trí thöùc ngöôøi Hoa nhaân dòp Teát coå truyeàn daân toäc Maäu Tyù. Phoái hôïp cuøng caùc ban, ngaønh, ñoaøn theå toå chöùc thaêm vieáng, taëng quaø cho 35 cô sôû thôø töï vaø 58 chöùc saéc tieâu bieåu. Maët traän Toå quoác huyeän Taân Thaïnh, Ñöùc Hoøa, Ñöùc Hueä, Caàn Ñöôùc, Beán Löùc, Thò xaõ, Chaâu Thaønh, Taân Truï, Thuû Thöøa,… toå chöùc hoïp maët caùc chöùc saéc toân giaùo möøng Ñaûng, möøng Xuaân coù 572 vò tham döï. Rieâng Maët traän Toå quoác Thò xaõ ngoaøi vieäc toå chöùc hoïp maët coøn toå chöùc hoäi thi naáu aên chay vaø caém hoa cho caùc cô sôû thôø töï treân ñòa baøn vaø coù môøi theâm hai huyeän baïn laø Thuû Thöøa vaø Chaâu Thaønh cuøng tham gia taïo moái quan heä giaùo löu thaân maät, ñoaøn keát giöõa caùc toân giaùo nhaân Teát coå truyeàn cuûa daân toäc. Ban thöôøng tröïc UÛy ban Maët traän Toå quoác tænh cuõng ñaõ phoái hoïp vôùi Hoäi ñoàng Giaùo duïc Quoác phoøng tænh Long An toå chöùc lôùp giaùo duïc kieán thöùc quoác phoøng cho 131 vò chöùc saéc, chöùc vieäc, nhaø tu haønh. Caùc huyeän Taân Thaïnh, Caàn Ñöôùc, Caàn Giuoäc, Ñöùc Hoøa, Beán Löùc, Thuû Thöøa phoái hôïp ñeå trieån khai thöïc hieän ôû huyeän taïo ñieàu kieän cho 477 vò chöùc saéc, chöùc vieäc, nhaø tu haønh caùc toân giaùo ôû ñòa phöông ñeán döï lôùp kieán thöùc giaùo duïc quoác phoøng. Thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “Toaøn daân ñoaøn keát xaây döïng ñôøi soáng vaên hoùa ôû khu daân cö” vaø cuoäc vaän ñoäng “ Ngaøy vì ngöôøi ngheøo”: Maët traän Toå quoác caùc huyeän, thò ñaõ vaän ñoäng ñoàng baøo coù ñaïo vaø ñoàng baøo daân toäc tích cöïc tham gia vaøo caùc noäi dung maø cuoäc vaän ñoäng ñaõ ñeà ra. Ban thöôøng tröïc UÛy ban Maët traän Toå quoác tænh cuõng ñaõ phoái hoïp vôùi tröôøng Chính trò tænh toå chöùc khoùa huaán luyeän taùc nghieäp vôùi thôøi gian 1 thaùng cho Chuû tòch UÛy ban Maët traän Toå quoác caáp xaõ vôùi 37 hoïc vieân tham döï. Thöïc hieän Chæ thò 01 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà coâng taùc toân giaùo ñoái vôùi ñaïo Tin Laønh, Maët traän Toå quoác caùc caáp cuõng ñaõ tích cöïc phoái hôïp cuøng chính quyeàn, ban ngaønh ñoaøn theå thaønh vieân höôùng daãn, giuùp ñôõ caùc chöùc saéc, ñoàng baøo Tin Laønh tuaân thuû luaät phaùp, höôùng daãn vaø taïo ñieàu kieän cho caùc ñieåm, nhoùm Tin Laønh trong tænh ñaêng kyù sinh hoaït. Ñeán cuoái naêm 2008, toaøn tænh ñaõ coù 5/36 ñieåm, nhoùm Tin Laønh tö gia ñöôïc caáp giaáy ñaêng kyù hoaït ñoäng. 2.2.2. Nhöõng haïn cheá trong coâng taùc toân giaùo cuûa Maët traän Toå quoác tænh Long An trong giai ñoaïn hieän nay Beân caïnh nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc trong töøng giai ñoaïn nhö treân vaø tuy nhaän thöùc veà toân giaùo ngaøy caøng ñöôïc naâng leân, song, vaãn coù nôi coâng taùc toân giaùo chöa thöïc söï ñöôïc quan taâm ñuùng möùc, thöôøng xuyeân, ñoàng boä vaø nhaát quaùn daãn ñeán vieäc thöïc hieän chính saùch toân giaùo coøn haïn cheá, moät soá hoaït ñoäng toân giaùo mang tính chaát phöùc taïp chöa ñöôïc giaûi quyeát oån ñònh nhö: tranh chaáp ñaát ñai, cô sôû toân giaùo khieáu kieän, truyeàn ñaïo traùi phaùp luaät. Trong xu höôùng hoäi nhaäp vaø phaùt trieån, caùc nhu caàu toân giaùo vaø hoaït ñoäng toân giaùo dieãn ra ña daïng, chuyeån bieán nhanh vaø raát phöùc taïp nhöng moät boä phaän caùn boä, ñaûng vieân chöa nhaän thaáy ñöôïc tính nhaïy caûm cuûa lónh vöïc naøy. Noäi dung, phöông thöùc coâng taùc toân giaùo chöa ñöôïc nghieân cöùu ñoåi môùi neân chöa ñaùp öùng ñöôïc tình hình hieän nay. Coâng taùc vaän ñoäng, thuyeát phuïc caùc chöùc saéc, chöùc vieäc, nhaø tu haønh coøn ñôn ñieäu, chöa thöôøng xuyeân. Coâng taùc phoái keát hôïp giöõa caùc ngaønh, caùc caáp trong tænh veà coâng taùc toân giaùo chöa lieân tuïc, ñoâi luùc chöa chaët cheõ. Vieäc giaûi quyeát khieáu naïi, tranh chaáp ñaát, caáp giaáy chöùng nhaän Quyeàn söû duïng ñaát cho toå chöùc toân giaùo chöa kòp thôøi coù nhöõng tröôøng hôp keùo daøi nhieàu naêm. Phaùp leänh Tín ngöôõng - Toân giaùo vaø Nghò ñònh höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Phaùp leänh Tín ngöôõng – Toân giaùo chöa ñieàu chænh bao quaùt heát caùc hoaït ñoäng sinh hoaït cuûa caùc toå chöùc toân giaùo. Ñoäi nguõ caùn boä chuyeân traùch laøm coâng taùc toân giaùo, ñaëc bieät laø caùn boä ôû cô sôû coøn yeáu vaø thöôøng bieán ñoäng, chöa ñöôïc ñaøo taïo nghieäp vuï chuyeân saâu. Vì vaäy, vieäc theo doõi, naém tình hình hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc toân giaùo ñoâi khi coøn chaäm, thieáu saâu saùt, chöa phaûn aùnh kòp thôøi nhöõng thöïc teá phaùt sinh veà lónh vöïc tín ngöôõng toân giaùo treân ñòa baøn tænh. Vieäc quan taâm vaø chaêm lo lôïi ích cuûa ñoàng baøo caùc toân giaùo vaãn coøn nhieàu haïn cheá gaây maát loøng tin ôû caùc tin ñoà toân giaùo ñoái vôùi caùc chöùc saéc toân giaùo vaø caùc caùn boä laøm coâng taùc toân giaùo. Coâng taùc tuyeân truyeàn, phoå bieán vaø giaùo duïc phaùp luaät coøn chöa roäng khaép, coâng taùc vaän ñoäng quaàn chuùng nhaân daân vaø caùc tín ñoà giaùo daân tham gia caùc hoaït ñoäng töø thieän xaõ hoäi chöa ñaït keát quaû cao, nhieàu tín ñoà coøn chöa höôûng öùng tham gia. Caàn phaùt huy hôn nöõa khoái ñaïi ñoaøn keát toaøn daân, ñoaøn keát tín ñoà caùc toân giaùo vôùi nhau, taïo neân khoâng khí ñoaøn keát thaân aùi, giuùp ñôõ laãn nhau trong moïi lónh vöïc cuûa ñôøi soáng ñeå caùc tín ñoà coù theå soáng hoøa nhaäp vaøo nhau. Hoaït ñoäng cuûa caùc ñaïo Cao Ñaøi, Hoøa Haûo, Tin Laønh chöa maïnh, chöa soâi noåi, tín ñoà caùc ñaïo chöa hoøa nhaäp vaø sinh hoaït toân giaùo chung cuûa toaøn Tænh, do ñoù, chöa phaùt huy ñöôïc nhöõng öu ñieåm vaø söùc maïnh cuûa caùc toân giaùo naøy. Nhieàu chöùc saéc toân giaùo coøn lô laø trong vieäc naém baét caùc quan ñieåm, chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc veà coâng taùc toân giaùo neân coù phaàn chaäm chaïp trong vieäc truyeàn baù caùc quan ñieåm chính saùch naøy, ñoâi khi coøn treå naõi trong vieäc hoaøn thaønh caùc coâng vieäc ñöôïc giao. Töø thöïc traïng toân giaùo noùi treân cuûa tænh Long An, chuùng ta thaáy raèng coâng taùc toân giaùo cuûa Maët traän Toå quoác Tænh ñaõ ñöôïc thöïc hieän coù hieäu quaû nhöng trong quaù trình thöïc hieän vaãn gaëp phaûi moät soá khoù khaên nhaát ñònh. Hieän nay, Maët traän Toå quoác Vieät Nam tænh Long An ñang phoái hôïp cuøng vôùi UÛy ban nhaân daân Tænh, Ban coâng taùc toân giaùo cuøng caùc ngaønh caùc caáp coù lieân quan ñeå tieáp tuïc chöông trình haønh ñoäng thöïc hieän Nghò quyeát 7 cuûa Hoäi nghò Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng khoùa IX veà coâng taùc toân giaùo. Ñoàng thôøi, Maët traän coøn taêng cöôøng coâng taùc tuyeân truyeàn saâu roäng caùc chuû tröông, ñöôøng loái cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc trong ñoàng baøo caùc toân giaùo thoâng qua caùc hoaït ñoäng chung cuûa toân giaùo, caùc sinh hoaït toân giaùo vaø thöïc hieän trieät ñeå chính saùch “tín ngöôõng töï do, löông giaùo ñoaøn keát” do Chuû tòch Hoà Chí Minh ñeà ra. Chöông 3 MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP CÔ BAÛN ÑEÅ ÑAÅY MAÏNH COÂNG TAÙC TOÂN GIAÙO CUÛA MAËT TRAÄN TOÅ QUOÁC TÆNH LONG AN Qua thöïc teá tìm hieåu veà tình hình hoaït ñoäng cuûa Maët traän Toå quoác Vieät Nam tænh Long An trong coâng taùc toân giaùo, töø söï phaân tích thuaän lôïi vaø khoù khaên veà tình hình toân giaùo chung cuûa Tænh, taùc giaû nhaän thaáy ñeå cho coâng taùc toân giaùo hoaït ñoäng hiệâu quaû caàn phaûi: 3.1. Taäp trung naâng cao nhaän thöùc, thoáng nhaát quan ñieåm, traùch nhieäm cuûa heä thoáng chính trò vaø toaøn xaõ hoäi veà vaán ñeà toân giaùo Giaûi phaùp naøy nhaèm muïc ñích laøm cho toaøn Ñaûng, toaøn daân noùi chung vaø baø con tín ñoà, chöùc saéc toân giaùo noùi rieâng hieåu roõ vaø thöïc hieän ñuùng quan ñieåm, tö töôûng, chính saùch toân giaùo cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta hieän nay, goùp phaàn taêng cöôøng khoái ñaïi ñoaøn keát toaøn daân, ñoaøn keát toân giaùo, ñaûm baûo cho toân giaùo ñoàng haønh, gaén boù vôùi daân toäc, tuaân thuû phaùp luaät, giöõ vöõng ñoäc laäp vaø chuû quyeàn quoác gia. Vieäc nhaän thöùc saâu roäng caùc chuû tröông cuûa Ñaûng veà vaán ñeà toân giaùo laø coát loõi trong coâng taùc toân giaùo cuûa caùn boä laøm coâng taùc toân giaùo, chæ coù nhaän thöùc roõ ñöôïc caùc chuû tröông naøy thì caùn boä, ñaûng vieân môùi coù theå laøm toát ñöôïc coâng taùc cuûa mình, môùi coù theå tuyeân truyeàn, phoå bieán roäng raõi caùc quan ñieåm ñoù trong ñoàng baøo tín ñoà caùc toân giaùo. Nhö vaäy, Maët traän Toå quoác caàn ñaåy maïnh coâng taùc tuyeân truyeàn, phoå bieán caùc quan ñieåm, chuû tröông, chính saùch veà toân giaùo cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, cuï theå caàn phaûi tieáp tuïc toå chöùc, quaùn trieät saâu roäng vieäc thöïc hieän caùc Nghò quyeát, chuû tröông cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc nhaát laø caùc vaên baûn coù lieân quan ñeán toân giaùo nhö Nghò quyeát 25 – NQ/TW cuûa Ban chaáp haønh Trung Öông Ñaûng, Phaùp leänh Tín ngöôõng, toân giaùo vaø Nghò ñònh 22/2005/NÑ-CP cuûa Chính Phuû trong caùn boä, ñaûng vieân laøm coâng taùc toân giaùo. ÔÛ ñaây, caùn boä caàn nhaän thöùc veà quan ñieåm toân giaùo cuûa chuû nghóa Maùc – Leânin, cuûa tö töôûng Hoà Chí Minh, caàn phaûi giöõ gìn vaø phaùt huy truyeàn thoáng yeâu nöôùc, coù yù thöùc baûo veä ñoäc laäp daân toäc. Ngoaøi ra, Maët traän Toå quoác coøn phaûi phaùt huy truyeàn thoáng thôø cuùng toå tieân, toân vinh vaø nhôù ôn nhöõng ngöôøi coù coâng vôùi Toå quoác, toân troïng töï do tín ngöôõng cuûa moät boä phaän nhaân daân. Cho neân, coù theå noùi ñaây laø giaûi phaùp quan troïng ñeå thoâng qua ñoù, Maët traän trôû thaønh caàu noái cho caùc toân giaùo gaén boù vôùi daân toäc, ñaát nöôùc vaø xaõ hoäi chuû nghóa, haêng haùi thi ñua, xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác, goùp phaàn taêng cöôøng söï ñoàng thuaän giöõa nhöõng ngöôøi coù tín ngöôõng toân giaùo vaø khoâng coù tín ngöôõng toân giaùo, giöõa nhöõng ngöôøi coù tín ngöôõng toân giaùo khaùc nhau. Ñoàng thôøi, thoâng qua giaûi phaùp naøy, Maët traän Toå quoác coù theå kòp thôøi phaùt hieän vaø ñaáu tranh choáng laïi nhöõng taø ñaïo, meâ tín dò ñoan, taát caû vì söï nghieäp ñoaøn keát löông – giaùo, xaây döïng ñaát nöôùc giaøu maïnh. Maët traän caàn ñaåy maïnh coâng taùc toång keát vieäc thöïc hieän caùc Chæ thò, Nghò quyeát cuûa Ñaûng veà coâng taùc toân giaùo thöïc hieän theo ñuùng tinh thaàn cuûa Nghò quyeát Hoäi nghò laàn thöù 6 cuûa Ban chaáp haønh Trung öông khoùa VIII ñaõ neâu ra vì coâng taùc toång keát vieäc thöïc hieän ñöôøng loái, chính saùch, caùc Nghò quyeát, Chæ thò veà coâng taùc toân giaùo coù vai troø quan troïng ñeå ruùt ra caùc baøi hoïc kinh nghieäm trong quaù trình thöïc hieän chính saùch toân giaùo cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc. Do ñoù, coâng taùc toång keát thöïc tieãn veà tình hình hoaït ñoäng toân giaùo cuûa toaøn tænh laø khoâng theå thieáu trong hoaït ñoäng chung cuûa Maët traän Toå quoác tænh Long An. 3.2. Taêng cöôøng coâng taùc vaän ñoäng quaàn chuùng, xaây döïng löïc löôïng chính trò ôû cô sôû Coâng taùc vaän ñoäng quaàn chuùng laø moät khoa hoïc, ngheä thuaät. Do ñoù, Maët traät Toå quoác tænh Long An muoán tieán haønh coù keát quaû thì phaûi keát hôïp chaët cheõ 3 yeáu toá: Coù nieàm tin vaø thöông yeâu nhaân daân, phong caùch saâu saùt, gaàn guõi nhaân daân. Moãi caùc boä laøm coâng taùc toân giaùo phaûi coù phong caùch khoa hoïc, nghieâm tuùc, saâu saùt cô sôû, taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán quaàn chuùng, phaûi thöïc hieän ñuùng taùc phong cuûa ngöôøi laøm coâng taùc daân vaän theo lôøi daïy cuûa Baùc: OÙc nghó, maét troâng, tai nghe, chaân ñi, mieäng noùi, tay laøm, chöù khoâng phaûi chæ noùi suoâng, chæ ngoài vieát meänh leänh. Thöïc theá cho thaáy raèng muoán thöïc hieän toát coâng taùc vaän ñoäng quaàn chuùng, ñoàng baøo coù ñaïo thì ôû ngay caùc caáp cô sôû nhö: UÛy ban, Maët traän Toå quoác,… cuûa Tænh, phöôøng, xaõ caàn thöïc hieän toát quy cheá daân chuû trong ñoái thoaïi “nghe ñoàng baøo noùi vaø noùi cho ñoàng baøo nghe”; chuù troïng ñoåi môùi noäi dung, phöông thöùc coâng taùc vaän ñoäng quaàn chuùng tín ñoà caùc toân giaùo. Keát hôïp nhieàu hình thöùc vaän ñoäng nhö tuyeân truyeàn chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, giaùo duïc truyeàn thoáng yeâu nöôùc; tranh thuû haøng ngaøn chöùc saéc, chöùc vieäc, nhaø tu haønh… treân neàn taûng ñöùc tin cuûa caùc tín ñoà ñoái vôùi hoï ñeå quaûn lyù Giaùo hoäi bôûi vì vai troø cuûa caùc chöùc saéc, chöùc vieäc naøy raát quan troïng trong tuyeân truyeàn, phoå bieán, caùc chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñeán giaùo daân moät caùch nhanh choùng, hieäu quaû. Maët traän caàn coù keá hoaïch xaây döïng vaø nhaân roäng caùc ñieån hình trong nhaân daân, ñoàng thôøi ñaåy maïnh hôn nöõa caùc phong traøo thi ñua yeâu nöôùc, xaây döïng cuoäc soáng toát ñôøi ñeïp ñaïo trong quaàn chuùng tín ñoà caùc toân giaùo thoâng qua caùc toå chöùc ñoaøn theå, Maët traän Toå quoác caùc caáp, giaùo duïc traùch nhieäm coâng daân, loái soáng ñaïo ñöùc toát ñeïp cuûa daân toäc cho tín ñoà caùc toân giaùo, goùp phaàn xaây döïng khoái ñaïi ñoaøn keát toaøn daân, thöïc hieän thaéng lôïi coâng cuoäc ñoåi môùi treân ñòa baøn Tænh. Maët traän Toå quoác, caùc ñoaøn theå nhaân daân caàn taêng cöôøng höôùng daãn, giuùp ñôõ vaø coù nhieàu hình thöùc khen thöôûng caùc toå chöùc toân giaùo, chöùc saéc, tín ñoà ñaõ tích cöïc thöïc hieän phöông chaâm, ñöôøng höôùng haønh ñaïo theo Hieán chöông cuûa Giaùo hoäi gaén vôùi caùc nhieäm vuï phaùt trieån kinh teá, vaên hoùa, xaõ hoäi, an ninh, quoác phoøng,… Maët traän Toå quoác Tænh chuû trì cuøng caùc ñoaøn theå xaây döïng keá hoaïch thöïc hieän ñoåi môùi noäi dung, phöông thöùc vaän ñoäng ñoàng baøo tín ñoà caùc toân giaùo theo höôùng daãn cuûa UÛy ban Trung öông Maët traän Toå quoác Vieät Nam vaø caùc ñoaøn theå Trung öông coù phaân coâng, phaân caáp cuï theå. Do hieän nay Phaät giaùo, Coâng giaùo, Tin Laønh, Hoài giaùo ñeàu coù moái quan heä vôùi caùc toå chöùc toân giaùo treân theá giôùi cho neân coâng taùc toân giaùo cuûa Maët traän caàn coù nhieäm vuï höôùng daãn caùc hoaït ñoäng ñoái ngoaïi cuûa caùc toân giaùo cho phuø hôïp vôùi ñöôøng loái ñoái ngoaïi roäng môû, ña phöông hoùa, ña daïng hoùa vôùi tinh thaàn Vieät Nam muoán laø baïn, laø ñoái taùc tin caäy cuûa caùc nöôùc trong coäng ñoàng quoác teá. Coâng taùc toân giaùo cuûa Maët traän caàn phaûi ñaáu tranh choáng laïi moïi aâm möu xuyeân taïc, vu khoáng chính saùch toân giaùo cuûa nöôùc ta. Ñoù laø vieäc laøm quan troïng maø Maët traän Toå quoác Vieät Nam tænh Long An caàn phaûi ñaåy maïnh thöïc hieän hôn nöõa trong thôøi gian tôùi. Ñoái vôùi moät boä phaän ñoàng baøo bò loâi keùo, kích ñoäng caàn caån troïng trong vieäc giaûi quyeát caùc vöôùng maéc, laáy tuyeân truyeàn, thuyeát phuïc laø chính. Maët traän Toå quoác caàn döïa vaøo vai troø cuûa nhöõng ngöôøi coù uy tín trong coäng ñoàng ñeå caûm hoùa hoï, traùnh chuû quan aùp ñaët khi hoï chöa coù daáu hieäu vi phaïm phaùp luaät. 3.3. Kieän toaøn coâng taùc toå chöùc, coâng taùc laõnh ñaïo vaø boài döôõng caùn boä laøm coâng taùc toân giaùo Giaûi phaùp naøy nhaèm chuù troïng vaøo vieäc toå chöùc caùc lôùp, caùc ñôït taäp huaán rieâng cho caùc chöùc saéc, chöùc vieäc, ngöôøi coù aûnh höôûng, uy tín vôùi coäng ñoàng toân giaùo, daân toäc ñeå phoå bieán chính saùch toân giaùo cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc; ñoàng thôøi nhaéc nhôû traùch nhieäm cuûa hoï trong khi chaêm lo vieäc ñaïo, phaûi thöôøng xuyeân yeâu caàu tín ñoà chaáp haønh toát caùc chuû tröông, ñöôøng loái cuûa Ñaûng, chính saùch phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc, xaây döïng cuoäc soáng “toát ñôøi, ñeïp ñaïo”, xaây döïng caùc khu sinh hoaït toân giaùo taäp theå giöõa tín ñoà caùc toân giaùo vôùi nhau taïo khoâng khí hoøa nhaäp, ñoaøn keát, thaân aùi… Ñoäi nguõ caùn boä laøm coâng taùc tö töôûng phaûi coù ñaïo ñöùc, phaåm chaát toát, coù baûn lónh chính trò vöõng vaøng, coù kinh nghieäm thöïc tieãn phong phuù, coù kyû luaät vaø am hieåu ngheä thuaät coâng taùc tö töôûng, thöïc tieãn toân giaùo nôi ñòa phöông mình ñeå coâng taùc toân giaùo thöïc hieän coù hieäu quaû. Muoán nhö vaäy caùn boä laøm coâng taùc toân giaùo caàn naém roõ tình hình hoaït ñoäng cuûa taát caû caùc toân giaùo treân ñòa baøn Tænh, phaûi bao quaùt vaø baùo caùo cuï theå vôùi chi boä vaø toå chöùc Ñaûng coù traùch nhieäm veà vieäc tham gia sinh hoaït tín ngöôõng, toân giaùo cuûa caùc tín ñoà toân giaùo, trong moät soá tröôøng hôïp phaûi cuøng tham gia sinh hoaït toân giaùo vôùi tín ñoà. Trong coâng taùc huy hoaïch caùn boä, caáp uûy, chính quyeàn, Maët traän, ñoaøn theå Tænh vaø huyeän thò phaûi quan taâm taïo nguoàn caùn boä coù kinh nghieäm thaâm nieân cho coâng taùc toân giaùo vaø caàn phaûi naâng cao hoaït ñoäng cuûa caùn boä moät caùch ñoàng boä, khoa hoïc treân cô sôû quan ñieåm, chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc cho caùn boä laøm coâng taùc toân giaùo. Toå chöùc boài döôõng veà lyù luaän chính trò, nghieäp vuï coâng taùc toân giaùo; taïo thuaän lôïi veà kinh phí, ñieàu kieän, phöông tieän laøm vieäc ñeå Ban Toân giaùo, caùn boä laøm coâng taùc toân giaùo thöïc hieän toát nhieäm vuï ñöôïc giao. Thieát laäp moät cô cheá laõnh ñaïo, quaûn lyù, vaän ñoäng phuø hôïp ñoái vôùi coâng taùc toân giaùo; phaân coâng roõ, phaân caáp phuø hôïp, thieát laäp caùc quan heä phoái hôïp giöõa caùc ngaønh lieân quan. Maët traän caàn phaûi söûa ñoåi, boå sung caùc quy ñònh ñoái vôùi coâng taùc toân giaùo cho phuø hôïp vôùi ñieàu kieän môùi, höôùng daãn cuï theå, thoáng nhaát caùch xöû lyù caùc tröôøng hôïp vi phaïm chính saùch daân soá, ñaûng vieân boû ñaïo nay laïi theo ñaïo; caùc quy ñònh khi ñaûng vieân tham gia caùc sinh hoaït toân giaùo; ñaûng vieân tham gia caùc chöùc saéc, chöùc vieäc toân giaùo. Maët traàn thoáng nhaát quaûn lyù veà söû duïng ñaát ñai coù nguoàn goác toân giaùo, caùc hoaït ñoäng xaây döïng cô sôû thôø töï, hoaït ñoäng cuûa caùc hoäi ñoaøn toân giaùo… Maët traät caàn ñoåi môùi, hoaøn thieän toå chöùc boä maùy caùn boä laøm coâng taùc toân giaùo. Ñoái vôùi caùc huyeän coù treân 30% giaùo daân neân coù bieân cheá töø 1 - 2 chuyeân vieân coù kinh nghieäm trong ban daân vaän, nhaèm chæ ñaïo, höôùng daãn caùc xaõ hoaït ñoäng theo ñuùng chính saùch toân giaùo cuûa Ñaûng. Ñoái vôùi caùc xaõ coù treân 60% giaùo daân, Maët traän neân boá trí caùn boä chuyeân traùch laøm coâng taùc toân giaùo, côù caáu moät soá chöùc saéc, chöùc vieäc vaøo Maët traän Toå quoác xaõ, taïo moái lieân heä chaët cheõ giöõa toå chöùc toân giaùo vôùi toaøn heä thoáng chính trò. Thöïc hieän cheá ñoä baùo caùo töø tröôûng thoân, xoùm, coâng an… leân bí thö, Thöôøng vuï Ñaûng uûy hoaëc UÛy ban nhaân daân xaõ veà caùc hoaït ñoäng toân giaùo theo ñònh kyø hay ñoät xuaát, quy ñònh cheá ñoä giao ban haøng tuaàn, haøng thaùng veà coâng taùc toân giaùo coù söï tham gia cuûa Maët traän, ñoaøn theå vaø caùc chöùc saéc, chöùc vieäc. Ñaàu tö thích hôïp cho coâng taùc toân giaùo nhö xaây döïng boä maùy chuyeân traùch coâng taùc toân giaùo töø trung öông ñeán cô sôû ñuû maïnh. Ñaøo taïo chính quy, keát hôïp vôùi boài döôõng ngaén ngaøy löïc löôïng laøm coâng taùc toân giaùo, boá trí oån ñònh, coù chính saùch ñaõi ngoä thích hôïp. Maët traän Toå quoác caàn saép xeáp, löïa choïn nhöõng ngöôøi coù naêng löïc, coù traùch nhieäm ñeå tham möu cho caáp uûy vaø chính quyeàn veà nhieäm vuï coâng taùc toân giaùo trong thôøi kyø môùi. Ban Toân giaùo, Maët traän Toå quoác Tænh xaây döïng chöông trình, noäi dung ñeå taäp huaán cho caùn boä laøm coâng taùc toân giaùo, töøng böôùc ñöa noäi dung coâng taùc toân giaùo vaøo giaûng daïy ôû caùc trung taâm boài döôõng chính trò huyeän, thò vaø tröôøng Chính trò Tænh. 3.4 Naâng cao trình ñoä daân trí cho ñoàng baøo coù ñaïo Maët traän Toå quoác caàn phaûi tieán haønh maïnh hôn nöõa, toaøn dieän hôn nöõa vieäc naâng cao trình ñoä daân trí cho ñoàng baøo tín ñoà caùc toân giaùo, caàn phaûi môû theâm caùc tröôøng ñaøo taïo, noäi dung giaûng daïy phaûi theo chöông trình giaùo duïc cuûa Chính phuû. Töø ñoù, coù theå aùp duïng giaûi phaùp giaùo duïc nhaèm naâng cao söï hieåu bieát toân giaùo, xaây döïng neàn taûng toân giaùo cho moïi tín ñoà treân cô sôû giaùo duïc quan ñieåm cuûa chuû nghóa Maùc – Leânin, tö töôûng Hoà Chí Minh, ñöôøng loái chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta cho taát caû tín ñoà caùc toân giaùo, giuùp cho hoï naém vöõng nhöõng hoaït ñoäng toân giaùo chung cuûa toaøn Tænh vaø caû nöôùc. Maët traän Toå quoác caàn xaây döïng cho caùc tín ñoà toân giaùo yù thöùc giuùp ñôõ laãn nhau, ñoùng goùp tích cöïc vaø caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi, hoaït ñoäng töø thieän trong toân giaùo, phaùt huy tính nhaân vaên, nhaân aùi cuûa caùc toân giaùo, khuyeán khích caùc hoaït ñoäng “ñeàn ôn ñaùp nghóa”, “uoáng nöôùc nhôù nguoàn”… Ngoaøi ra, Maët traän coøn phaûi giaùo duïc baèng caùch taïo ñieàu kieän cho caùc tín ñoà tham quan thöïc teá, laäp keá hoaïch chuï theå ñeå hoï coù theå phaùt huy tinh thaàn thi ñua cao nhaát trong vieäc hoïc taäp uûng hoä caùi môùi, caùi tieán boä, vun ñaép cho caùi môùi, caùi tieán boä ñeå xaây döïng moâi tröôøng toân giaùo laønh maïnh. Maët traän caàn phaûi giaùo duïc tinh thaàn yeâu nöôùc, yù chí töï löïc, töï cöôøng, ñöùc tính ñoaøn keát cho thanh thieáu nieân laø tín ñoà toân giaùo ñeå hoï luoân coù yù thöùc ñaáu tranh choáng laïi caùi xaáu, caùi aùc, choáng laïi nhöõng hieän töôïng lôïi duïng toân giaùo ñeå phaù hoaïi söï oån ñònh chính trò treân ñòa baøn Tænh. KEÁT LUAÄN Böùc tranh toaøn dieän, trung thöïc vaø soáng ñoäng veà ñaëc ñieåm, tình hình toân giaùo ôû Vieät Nam vaø nhöõng chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc veà vaán ñeà toân giaùo ñaõ cho chuùng ta thaáy ñöôïc söï phaùt trieån vaø hoaït ñoäng cuûa caùc toân giaùo ôû nöôùc ta hieän nay raát phong phuù vaø ña daïng, mang nhöõng neùt ñaëc thuø. Keå töø khi coù Nghò quyeát 24/NQ/TW ngaøy 16-10-1990 cuûa Boä Chính trò veà “taêng cöôøng coâng taùc toân giaùo trong tình hình môùi” laàn ñaàu tieân trong lòch söû Ñaûng ta vaán ñeà toân giaùo ñöôïc nhìn nhaän, xem xeùt vôùi tö duy môùi. Caên cöù vaøo caùc Nghò quyeát veà tình hình coâng taùc toân giaùo trong nhöõng naêm gaàn ñaây, ta coù theå khaúng ñònh raèng Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta luoân luoân xaùc ñònh coâng taùc toân giaùo laø vaán ñeà chieán löôïc coù yù nghóa raát quan troïng trong söï nghieäp ñoåi môùi ñaát nöôùc.Nhaän thöùc roõ ñieàu naøy, treân cô sôû quan ñieåm cuûa chuû nghóa Maùc – Leânin vaø tö töôûng Hoà Chí Minh, Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta luoân khoâng ngöøng boå sung vaø hoaøn thieän nhöõng chính saùch veà toân giaùo vaø coâng taùc toân giaùo. Ñaëc bieät, Nghò quyeát Hoäi nghò laàn thöù 7 cuûa Ban chaáp haønh Trung öông khoùa IX ñaõ sô keát tình hình toân giaùo vaø coâng taùc toân giaùo, qua ñoù ñeà ra nhieäm vuï cuûa coâng taùc toân giaùo trong tình hình môùi, ñoàng thôøi ñöa ra nhöõng giaûi phaùp chuû yeáu ñeå ñaåy nhanh hoaït ñoäng cuûa coâng taùc toân giaùo. Vôùi tinh thaàn quyeát taâm thöïc hieän nhöõng chuû tröông, ñöôøng loái, chính saùch cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc veà vaán ñeà toân giaùo moät caùch hieäu quaû nhaát thì trong nhöõng naêm qua Maët traän Toå quoác tænh Long An, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa caùc caáp chính quyeàn ñaõ gaët haùi ñöôïc nhieàu thaønh coâng trong coâng taùc toân giaùo cuûa mình, goùp phaàn to lôn trong vieäc xaây döïng khoái ñaïi ñoaøn keát daân toäc, ñoàng thôøi cuõng ñieåm toâ cho toân giaùo moät neùt vaên hoùa mang nhieàu giaù trò nhaân vaên. Qua vieäc nghieân cöùu veà thöïc traïng coâng taùc toân giaùo cuûa Maët traän Toå quoác Vieät Nam tænh Long An ñaõ phaàn naøo goùp phaàn vaøo vieäc tìm hieåu theâm hoaït ñoäng cuûa caùc toân giaùo ôû ñòa phöông. Treân cô sôû nghieân cöùu, tìm hieåu thöïc traïng ñoù, töø ñoù ñeà ra caùc phöông höôùng vaø giaûi phaùp cuï theå cho hoaït ñoäng cuûa Maët traän trong coâng taùc toân giaùo saép tôùi. Qua ñoù, caàn phaùt huy hôn nöõa nhöõng giaù trò nhaân vaên, nhaân ñaïo trong caùc toân giaùo goùp phaàn xaây döïng khoái ñaïi ñoaøn keát toaøn daân, khaúng ñònh vai troø quan troïng cuûa Maët traän Toå quoác Vieät Nam trong coâng taùc toân giaùo cuûa caû nöôùc noùi chung vaø cuûa tænh Long An noùi rieâng, vaø cuõng ñaõ ñoùng goùp moät phaàn vaøo söï nghieäp xaây döïng ñaát nöôùc giaøu maïnh, coâng baèng, daân chuû, tieán boä, vaên minh. DANH MUÏC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1) Ban Toân giaùo Chính phuû (2006). Saùch traéng veà toân giaùo – Toân giaùo vaø chính saùch toân giaùo ôû Vieät Nam, Nxb Chính trò quoác gia Haø Noäi. 2) Ban tö töôûng – Vaên hoùa Trung öông (2002). Vaán ñeà toân giaùo vaø chính saùch toân giaùo cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam, Nxb Chính trò quoác gia Haø Noäi. 3) C.Maùc – Ph.Aêngghen – Toaøn taäp – Taäp 20 (1994). Nxb Chính trò quoác gia Haø Noäi. 4) C.Maùc – Ph.Aêngghen – Toaøn taäp – Taäp 1 (1995). Nxb Chính trò quoác gia Haø Noäi 4) C.Maùc – Ph.Aêngghen – V.I.Leânin (2001). Baøn veà toân giaùo vaø chuû nghóa voâ thaàn. Nxb Chính trò quoác gia Haø Noäi. 6) Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam (2003). Vaên kieän Hoäi nghò laàn thöù 7 cuûa Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng khoùa IX. Nxb Chính trò quoác gia Haø Noäi. 7) Ñaëng Nghieâm Vaïn (2003). Lyù luaän veà toân giaùo vaø tình hình toân giaùo ôû Vieät Nam, Nxb Chính trò quoác gia Haø Noäi. 8) Ths Leâ Thanh Haø; Ths Ngyeãn Thò Nhu (2006). Ñeà cöông baøi giaûng Toân giaùo hoïc. Löu haønh noäi boä. 9) Mai Thanh Haûi (2006). Töø ñieån tín ngöôõng toân giaùo theá giôùi vaø Vieät Nam, Nxb Vaên hoùa – Thoâng tin. 10) Ngoâ Khaéc Hieäp (2001). Ñeà cöông baøi giaûng tín ngöôõng toân giaùo, Nxb Hoïc vieän Chính trò quoác gia Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 11) Ts Hoà Troïng Hoaøi; Ts Nguyeãn Thò Nga (2006). Quan ñieåm cuûa C.Maùc – Ph.Aêngghen – V.I.Leânin – Hoà Chí Minh veà toân giaùo vaø söï vaän duïng cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam, Nxb Chính trò quoác gia. 12) Nguyeãn Döông Hoàng (2004). Toân giaùo trong moái quan heä vaên hoùa vaø phaùt trieån ôû Vieät Nam, Nxb Khoa hoïc xaõ hoäi. 13) Hoäi nghò toaøn quoác veà coâng taùc toân giaùo – trích töø: Saøi Goøn Giaûi phoùng – ngaøy 12/04/1997, trang 1, 5. 14) Hoà Chí Minh toaøn taäp – Taäp 4 (1995), Nxb Chính trò quoác gia Haø Noäi. 15) Hoà Chí Minh toaøn taäp – Taäp 7 (1996), Nxb Chính trò quoác gia Haø Noäi. 16) Leâ Höõu Nghóa; Nguyeãn Ñöùc Löõ (2003). Tö töôûng Hoà Chí Minh veà toân giaùo vaø coâng taùc toân giaùo. Nxb Toân giaùo. 17) Nguyeãn Taøi Thö (1997). AÛnh höôûng cuûa caùc heä tö töôûng vaø toân giaùo ñoái vôùi con ngöôøi Vieät Nam hieän nay, Nxb Chính trò quoác gia Haø Noäi. 18) 1998, Tìm hieåu veà toân giaùo. Nxb Quaân ñoäi nhaân daân. 19) 2004, Veà toân giaùo vaø toân giaùo ôû Vieät nam, Nxb Chính trò quoác gia. 20) UÛy ban Maët traän Toå quoác tænh Long An (2007). Baùo caùo soá lieäu toân giaùo daân toäc. 21) UÛy ban nhaân daân tænh Long An – Ban Chæ ñaïo coâng taùc toân giaùo. Baùo caùo tình hình toân giaùo vaø coâng taùc toân giaùo trong giai ñoaïn 1990-2008. 22) UÛy ban nhaân daân tænh Long An (2008). Bieåu maãu thoâùng keâ soá löôïng tín ñoà, chöùc saéc, nhaø tu haønh. 23) UÛy ban nhaân daân tænh Long An (2008). Bieåu maãu thoâùng keâ veà hoaït ñoäng töø thieän, nhaân ñaïo cuûa caùc toå chöùc toân giaùo. 24) UÛy ban nhaân daân tænh Long An (2008). Sô keát 04 naêm thöïc hieän Phaùp leänh tín ngöôõng toân giaùo vaø Nghò ñònh 22/2005/NÑ-CP cuûa Chính phuû. 25) Website:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác tôn giáo của Mặt Trận Tổ quốc tỉnh Long An giai đoạn hiện nay.doc