Công tác tuyên truyền giới thiệu tài liệu tại thư viện Quân Đội

Để phục vụ nhu cầu đọc của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, một hệ thống thư viện đã được hình thành, đứng đầu là Thư viện Trung ương Quân đội. Đến nay Thư viện Trung ương Quân đội là thư viện khoa học tổng hợp đứng đầu trong hệ thống thư viện quân đội, được giao nhiệm vụ là cơ quan lưu trữ, truyền bá kiến thức thông qua sách, báo – tạp chí cùng nhiều vật mang tin phong phú khác. Thư viện Quân đội đã đóng góp tích cực cho hoạt động giảng dạy, huấn luyện chỉ huy, nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội nước nhà. Để thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ đó đò thư viện phải tăng cường công tác tuyên truyền giới thiệu tài liệu đến đông đảo tầng lớp trong và ngoài quân đội Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu một cách có hệ thống về thực trạng công tác tuyên truyền, giới thiệu tài liệu tại Thư viện Quân đội. Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa thực tiễn của vấn đề này, tác giả mạnh dạn chọn đề tài “ Công tác tuyên truyền giới thiệu tài liệu tại Thư viện Quân đội” làm khóa luận tốt nghiệp

pdf10 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 23/04/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công tác tuyên truyền giới thiệu tài liệu tại thư viện Quân Đội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Thư viện - Thông tin Trần Thu Thảo Lớp: TV44 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI KHOA THƯ VIỆN – THÔNG TIN TRẦN THU THẢO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN QUÂN ĐỘI Giảng viên hướng dẫn : Sinh viên thực hiện : Trần Thu Thảo Lớp : TV44 Hà Nội : 2016 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Thư viện - Thông tin Trần Thu Thảo Lớp: TV44 DANH MỤC VIẾT TẮT BQP: Bộ Quốc Phòng TCCT: Tổng Cục Chính Trị TVTWQĐ: Thư viện Trung ương Quân đội CBTV: Cán bộ thư viện CSDL: Cơ sở dữ liệu TTGTTL: Tuyên truyền giới thiệu tài liệu Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Thư viện - Thông tin Trần Thu Thảo Lớp: TV44 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Bảng 1.1. Tài liệu dạng giấy tại Thư viện Trung ương Quân đội. Error! Bookmark not defined. Bảng 2.1: Số lượng trang thiết bị của Thư viện Trung ương Quân đội (tới năm 2015) .......................................................................Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 1.1: Nguồn lực thông tin tại TV TWQĐ ........ Error! Bookmark not defined. Biểu đồ 1.1: Thành phần nội dung tài liệu tại TV TWQĐ ...... Error! Bookmark not defined. Biểu đồ 2.1: cơ cấu cán bộ thư viện năm 2016 ......... Error! Bookmark not defined. Biểu đồ 2.2: lượng bạn đọc thu hút từ năm 2011 - 2015 ....... Error! Bookmark not defined. Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Thư viện - Thông tin Trần Thu Thảo Lớp: TV44 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 6 CHƯƠNG 1: CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU TÀI LIỆU TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI ... Error! Bookmark not defined. 1.1. Những vấn đề chung về công tác tuyên truyền giới thiệu tài liệu .. Error! Bookmark not defined. 1.1.1. Khái niệm công tác tuyên truyền, giới thiệu tài liệuError! Bookmark not defined. 1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền giới thiệu tài liệu Error! Bookmark not defined. 1.2. Khái quát về Thư viện Trung ương Quân độiError! Bookmark not defined. 1.2.1. Chức năng và nhiệm vụ của Thư viện Trung ương Quân đội ....... Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Đặc điểm nguồn lực thông tin ..............Error! Bookmark not defined. 1.2.3. Đặc điểm người dùng tin và nhu cầu tinError! Bookmark not defined. 1.3. Vai trò của công tác tuyên truyền giới thiệu sách báo trong hoạt động của Thư viện Quân đội ................................ Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI ............... Error! Bookmark not defined. 2.1. Tuyên truyền trực quan ...................... Error! Bookmark not defined. 2.1.1. Triển lãm sách .....................................Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Pa nô, biểu ngữ thư viện ........................Error! Bookmark not defined. 2.2. Tuyên truyền miệng ........................... Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Giao lưu, giới thiệu sách ......................Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Thảo luận sách ....................................Error! Bookmark not defined. 2.2.3. Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách .....Error! Bookmark not defined. Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Thư viện - Thông tin Trần Thu Thảo Lớp: TV44 2.3. Tuyên truyền thông qua các sản phẩm thông tin - thư viện. ....... Error! Bookmark not defined. 2.4. Các yếu tố hỗ trợ công tác tuyên truyền giới thiệu tài liệu .......... Error! Bookmark not defined. 2.4.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật. ........................Error! Bookmark not defined. 2.4.2. Nguồn nhân lực ...................................Error! Bookmark not defined. 2.5. Nhận xét ............................................. Error! Bookmark not defined. 2.5.1. Điểm mạnh ............................................Error! Bookmark not defined. 2.5.1. Điểm yếu ..............................................Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI ............................................................... Error! Bookmark not defined. 3.1. Nâng cao chất lượng các hình thức tuyên truyền hiện có ............ Error! Bookmark not defined. 3.2. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền giới thiệu tài liệu ......... Error! Bookmark not defined. 3.3. Tăng cường phối hợp với các thư viện trong toàn quân.............. Error! Bookmark not defined. 3.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền giới thiệu tài liệu......................................................... Error! Bookmark not defined. 3.5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao trình độ cán bộ thư viện ................................................................................................................. Er ror! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ............................................................... Error! Bookmark not defined. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................ 10 PHỤ LỤC .................................................................. Error! Bookmark not defined. Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Thư viện - Thông tin Trần Thu Thảo Lớp: TV44 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay, chúng ta không còn xa lạ với khái niệm “ xã hội thông tin” với quá trình thay đổi từ một xã hội sản xuất vật phẩm sang xã hội sản xuất thông tin và tri thức, đem đến cho con người một nguồn thông tin khổng lồ cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin nhằm xử lý, bảo quản và truyền tin cũng như sự tiếp cận nhanh chóng của mọi người đến các nguồn thông tin đó. Thư viện là một thiết chế văn hóa. Ngày nay nước ta đã có những thiết chế văn hóa cơ sở để xây dựng đời sống văn hóa như: nhà văn hóa, thư viện, nhà truyền thống, bảo tàng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân về hưởng thụ, sáng tạo và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam. Điều 13 của Pháp lệnh Thư viện ngày 28/12/2010 đã quy định một trong những nhiệm vụ của thư viện là “ Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giới thiệu vốn tài liệu thư viện, tham gia xây dựng và hình thành thói quen đọc sách, báo trong nhân dân”. Tuyên truyền giới thiệu tài liệu trong thư viện giúp cho người đọc ngày càng biết đến các dịch vụ và sảm phẩm thông tin của thư viện, từ đó xây dựng thói quen đọc tài liệu, phát triểm văn hóa đọc cho mọi tầng lớp nhân dân, qua đó hỗ trợ bạn đọc định hướng lựa chọn tài liệu, phổ biến thông tin khoa học, tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng vũ trang cách mạng do Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện nhằm bảo vệ và giữ vững nền độc lập, hoà bình của tổ quốc. Nhằm mục đích giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao tinh thần chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, công tác thư viện nói chung và công tác tuyên truyền giới thiệu tài liệu được coi là một bộ phận hợp thành của công tác tư tưởng văn hóa, công tác chính trị trong quân đội và luôn được quan tâm. Trong thư gửi chúc mừng nhân dịp hai mươi năm thành lập thư viện, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhấn mạnh vai trò quan trong của thư viện trong quân đội: “Thư viện là một công cụ cực kỳ quan trọng để truyền bá tư tưởng, đường lối cũng như khoa học quân sự trong đông đảo cán bộ và chiến sĩ của quân đội ta.” Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Thư viện - Thông tin Trần Thu Thảo Lớp: TV44 Hơn nửa thế kỷ xây dựng chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Bác Hồ, quân đội ta đã lập nên nhiều chiến công oanh liệt, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, đất nước ta đang thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong chiến công oanh liệt đó có sự đóng góp quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị nói chung và hoạt động thư viện sách báo nói riêng. Để phục vụ nhu cầu đọc của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, một hệ thống thư viện đã được hình thành, đứng đầu là Thư viện Trung ương Quân đội. Đến nay Thư viện Trung ương Quân đội là thư viện khoa học tổng hợp đứng đầu trong hệ thống thư viện quân đội, được giao nhiệm vụ là cơ quan lưu trữ, truyền bá kiến thức thông qua sách, báo – tạp chí cùng nhiều vật mang tin phong phú khác. Thư viện Quân đội đã đóng góp tích cực cho hoạt động giảng dạy, huấn luyện chỉ huy, nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội nước nhà. Để thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ đó đò thư viện phải tăng cường công tác tuyên truyền giới thiệu tài liệu đến đông đảo tầng lớp trong và ngoài quân đội Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu một cách có hệ thống về thực trạng công tác tuyên truyền, giới thiệu tài liệu tại Thư viện Quân đội. Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa thực tiễn của vấn đề này, tác giả mạnh dạn chọn đề tài “ Công tác tuyên truyền giới thiệu tài liệu tại Thư viện Quân đội” làm khóa luận tốt nghiệp. Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Thư viện - Thông tin Trần Thu Thảo Lớp: TV44 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở khảo sát thực trạng công tác tuyên truyền giới thiệu tài liệu tại Thư viện Quân đội đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền giới thiệu tài liệu tại Thư viện Quân đội.  Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực hiện được mục đích nghiên cứu, khóa luận cần thực hiện một số nhiệm vụ sau : - Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền giới thiệu tài liệu. - Khảo sát thực trạng công tác tuyên truyền giới thiệu tài liệu tại Thư viện Trung ương Quân đội . - Đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền giới thiệu tài liệu tại Thư viện Trung ương Quân đội nói riêng và hệ thống thư viện toàn quân nói chung. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng: Công tác tuyên truyền giới thiệu tài liệu Phạm vi: Hoạt động tuyên truyền giới thiệu tài liệu tại Thư viện Trung ương Quân đội từ năm 2011 đến nay. 4. Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành khóa luận, tác giả đã sử dụng một số phương pháp - Điều tra xã hội học - Quan sát - Phỏng vấn - Phân tích và tổng hợp. Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Thư viện - Thông tin Trần Thu Thảo Lớp: TV44 5. Ý nghĩa của đề tài Ý nghĩa về mặt lý luận: Làm phong phú hơn lý luận về công tác tuyên truyền giới thiệu tài liệu trong thư viện, đặc biệt trong điều kiện của quân đội. Ý nghĩa về mặt thực tiễn: Đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tài liệu tại Thư viện Trung ương Quân đội. 6. Bố cục của đề tài Ngoài mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, phần chính văn của luận văn được chia thành 3 chương: Chương 1: Công tác tuyên truyền giới thiệu tài liệu trong hoạt động của Thư viện Trung ương Quân đội Chương 2: Thực trạng tuyên truyền giới thiệu tài liệu tại Thư viện Trung ương Quân đội Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền giới thiệu tài liệu tại Thư viện Trung ương Quân đội Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Thư viện - Thông tin Trần Thu Thảo Lớp: TV44 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Trương Đại Lương.Dịch vụ thông tin –thư viện: Chương trình môn học bài giảng.- H.: lưu tại thư viện Đại học Văn hóa Hà Nội, 2014. 2. Ngô Văn Chung (2012), Công tác Thư viện – Thông tin trong Quân đội nhân dân Việt Nam 3. Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Công tác tuyên truyền giới thiệu tài liệu tại thư viện tỉnh Thanh Hóa: Khóa luận tốt nghiệp.- H.: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 2012. 4. Trần Thị Minh Nguyệt. Đào tạo cán bộ thông tin thư viện trước ngưỡng cửa tương lai: Kỷ yếu hội thảo Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo.- H.: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nôi, 2009. 5. Pháp lệnh Thư viện .- H.: Chính trị Quốc gia, 2001. 6. Lịch sử thư viện Quân đội (1957 – 2007) .- H.: Quân đội, 2007. 7. Kỷ yếu Thư viện quân đội và hệ thống thư viện toàn quân 55 năm xây dựng và phát triển .- H.: Thư viện Quân đôi, 2012. 8. Nguyễn Thúy Cúc (2014) “Một số kinh nghiệm tuyên truyền, giới thiệu sách, báo tại các thư viện đơn vị trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, Tạp chí Thư viện Việt Nam, Số 2,tr.38-40. 9. Báo cáo tổng kết Thư viện từ năm 2011 đến 2015. 10.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_6587_2065932.pdf
Luận văn liên quan