Công trình thu và trạm bơm cấp I

Nội dung : Phần 1: - A : Mở đầu - B : Thiết kế công trình thu nước Phần 2 : Thiết kế trạm bơm Phần 1 : A- Mở đầu I. Số liệu tính toán : 1. Thông số tính toán: + Mực nước cao nhất trên trạm xử lý: 51 (m) + Chiều dài ống đẩy: 2000 (m) + Số đám cháy xảy ra đồng thời: 2 25 (l/s) + Số giờ làm việc trong ngày: 24 2. Mặt cắt địa chất: B- Thiết kế công trình thu nước: 1. Lựa chọn tầng chứa nước: Để lựa chọn tầng chứa nước khai thác thì ta phải dựa trên 3 yếu tố sau: - Hệ số thấm - Độ sâu khoan giếng - Chất lượng nước Với mặt cắt địa chất như đề bài, ta có thể thu nước từ các tầng chứa nước sau: + Tầng cát thô + sỏi có hệ số thấm k = 50ữ100 (m/ng) tương ứng với bán kính ảnh hưởng R = 300ữ500 (m). Độ sâu khoan giếng khoảng 45 (m), chất lượng nước khai thác sạch, tầng này có chiều dày là 10 (m) không đủ lớn để khai thác nước. Nhưng ta có thể lấy bổ cập của tầng chứa nước ỏ trên là tầng cát mịn + cát thô . + Tầng cát thô có hệ số thấm k = 25ữ75 (m/ng) tương ứng với bán kính ảnh hưởng R = 200ữ300 (m). Độ sâu khoan giếng khoảng 66 (m), chất lượng nước khai thác sạch, tầng này có chiều dày là 16 (m) đủ lớn để khai thác nước. Qua sự phân tích số liệu ta có thể lựa chọn tầng nước khai thác là tầng cát thô hoặc tầng cát thô + sỏi rồi lấy bổ cập ỏ tầng trên. Cả 2 tầng này thì nước khai thác là nước có áp do 2 mặt được kẹp giữa 2 tầng cản nước (đó là 2 tầng sét) + Vì tầng cát thô có chiều dầy là lớn nhất (16 m), chất lượng nước khai thác ở tầng này tốt. Vậy ta chọn tầng nước khai thác là tầng cát thô với chiều dầy khai thác là 16 (m), hệ số thấm k chọn bằng 40 (m/ng) và bán kính ảnh hưởng R = 250 (m) 2. Lựa chọn sơ bộ số giếng, lưu lượng, sơ đồ bố trí và khoảng cách giữa các giếng Sơ bộ chọn giếng khoan : Ta chọn giếng khoan hoàn chỉnh khai thác nước ngầm có áp , dùng ống lọc quấn dây. Công suất thiết kế của trạm 20 000 (m3/ngđ), để thoả mãn điều kiện giếng khoan làm việc ổn định nên ta chọn sơ bộ số giếng là 8 giếng, trong đó có 2 giếng là dự trữ còn 6 giếng hoạt động với lưu lượng mỗi giếng là: Q = = 2500 (m3/ngđ) = 104,16 m3/h = 28,94( l/s ) Q = 28,94 ( l/s ) thuộc ( 22  41 ) Tra bảng 2.1 ta có đường kính của ống vách và của bơm là : Đường kính ngoài của bơm là : 200 mm Đường kính tối ưu của ống vách là : 300 mm ( N ) Đường kính tối thiểu của ống vách là :250 mm ( T ) + Sơ đồ bố trí giếng như hình vẽ bên, ta bố trí giếng thành 2 dãy song song, mỗi dãy bố trí 4 giếng. + Khoảng cách giữa 2 giếng liền kề được xác định dựa vào bán kính ảnh hưởng R, đồng thời ta phảI xét tới 2 yếu tố sau : Khi lựa chọn khoảng cách giữa các giếng thì ta phải xem xét đến độ hạ mực nước của các giếng khi làm việc đồng thời sao cho lưu lượng lấy ra tại mỗi giếng phải luôn đảm bảo Q = 2500 (m3/ngđ) . - Nếu khoảng cách của 2 giếng liền kề quá gần thì do khi làm việc song song các giếng sẽ gây ảnh hưởng lẫn nhau làm cho nhóm giếng phải làm việc không ổn định dẫn đến độ hạ mực nước quá mức quy định cho phép. - Ngược lại, nếu khoảng cách các giếng quá xa sẽ làm cho tổn thất lớn, dẫn đến chi phí quản lí và chi phí xây dựng tăng. - Để giảm bớt chi phí quản lý và chi phí xây dựng, khoảng cách giữa các giếng sẽ phải đặt gần lại nhưng phải đảm bảo được độ hạ mực nước khi các giếng làm việc đồng thời nhỏ hơn độ hạ mực nước cho phép, để đảm bảo cho việc khai thác được ổn định trong thời gian khai thác. Do đó ta lấy sơ bộ khoảng cách giữa các giếng là 300 (m).

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 5248 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công trình thu và trạm bơm cấp I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C«ng tr×nh thu vµ tr¹m b¬m cÊp I Néi dung : PhÇn 1: - A : Më ®Çu - B : ThiÕt kÕ c«ng tr×nh thu n­íc PhÇn 2 : ThiÕt kÕ tr¹m b¬m PhÇn 1 : Më ®Çu Sè liÖu tÝnh to¸n : Th«ng sè tÝnh to¸n: + Mùc n­íc cao nhÊt trªn tr¹m xö lý: 51 (m) + ChiÒu dµi èng ®Èy: 2000 (m) + Sè ®¸m ch¸y x¶y ra ®ång thêi: 2 25 (l/s) + Sè giê lµm viÖc trong ngµy: 24 MÆt c¾t ®Þa chÊt: ThiÕt kÕ c«ng tr×nh thu n­íc: Lùa chän tÇng chøa n­íc: §Ó lùa chän tÇng chøa n­íc khai th¸c th× ta ph¶i dùa trªn 3 yÕu tè sau: HÖ sè thÊm §é s©u khoan giÕng ChÊt l­îng n­íc Víi mÆt c¾t ®Þa chÊt nh­ ®Ò bµi, ta cã thÓ thu n­íc tõ c¸c tÇng chøa n­íc sau: + TÇng c¸t th« + sái cã hÖ sè thÊm k = 50÷100 (m/ng) t­¬ng øng víi b¸n kÝnh ¶nh h­ëng R = 300÷500 (m). §é s©u khoan giÕng kho¶ng 45 (m), chÊt l­îng n­íc khai th¸c s¹ch, tÇng nµy cã chiÒu dµy lµ 10 (m) kh«ng ®ñ lín ®Ó khai th¸c n­íc. Nh­ng ta cã thÓ lÊy bæ cËp cña tÇng chøa n­íc á trªn lµ tÇng c¸t mÞn + c¸t th« . + TÇng c¸t th« cã hÖ sè thÊm k = 25÷75 (m/ng) t­¬ng øng víi b¸n kÝnh ¶nh h­ëng R = 200÷300 (m). §é s©u khoan giÕng kho¶ng 66 (m), chÊt l­îng n­íc khai th¸c s¹ch, tÇng nµy cã chiÒu dµy lµ 16 (m) ®ñ lín ®Ó khai th¸c n­íc. Qua sù ph©n tÝch sè liÖu ta cã thÓ lùa chän tÇng n­íc khai th¸c lµ tÇng c¸t th« hoÆc tÇng c¸t th« + sái råi lÊy bæ cËp á tÇng trªn. C¶ 2 tÇng nµy th× n­íc khai th¸c lµ n­íc cã ¸p do 2 mÆt ®­îc kÑp gi÷a 2 tÇng c¶n n­íc (®ã lµ 2 tÇng sÐt) + V× tÇng c¸t th« cã chiÒu dÇy lµ lín nhÊt (16 m), chÊt l­îng n­íc khai th¸c ë tÇng nµy tèt. VËy ta chän tÇng n­íc khai th¸c lµ tÇng c¸t th« víi chiÒu dÇy khai th¸c lµ 16 (m), hÖ sè thÊm k chän b»ng 40 (m/ng) vµ b¸n kÝnh ¶nh h­ëng R = 250 (m) Lùa chän s¬ bé sè giÕng, l­u l­îng, s¬ ®å bè trÝ vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c giÕng S¬ bé chän giÕng khoan : Ta chän giÕng khoan hoµn chØnh khai th¸c n­íc ngÇm cã ¸p , dïng èng läc quÊn d©y. C«ng suÊt thiÕt kÕ cña tr¹m 20 000 (m3/ng®), ®Ó tho¶ m·n ®iÒu kiÖn giÕng khoan lµm viÖc æn ®Þnh nªn ta chän s¬ bé sè giÕng lµ 8 giÕng, trong ®ã cã 2 giÕng lµ dù tr÷ cßn 6 giÕng ho¹t ®éng víi l­u l­îng mçi giÕng lµ: Q = = 2500 (m3/ng®) = 104,16 m3/h = 28,94( l/s ) Q = 28,94 ( l/s ) thuéc ( 22 ¸ 41 ) Tra b¶ng 2.1 ta cã ®­êng kÝnh cña èng v¸ch vµ cña b¬m lµ : §­êng kÝnh ngoµi cña b¬m lµ : 200 mm §­êng kÝnh tèi ­u cña èng v¸ch lµ : 300 mm ( N ) §­êng kÝnh tèi thiÓu cña èng v¸ch lµ :250 mm ( T ) + S¬ ®å bè trÝ giÕng nh­ h×nh vÏ bªn, ta bè trÝ giÕng thµnh 2 d·y song song, mçi d·y bè trÝ 4 giÕng. + Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 giÕng liÒn kÒ ®­îc x¸c ®Þnh dùa vµo b¸n kÝnh ¶nh h­ëng R, ®ång thêi ta ph¶I xÐt tíi 2 yÕu tè sau : Khi lùa chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c giÕng th× ta ph¶i xem xÐt ®Õn ®é h¹ mùc n­íc cña c¸c giÕng khi lµm viÖc ®ång thêi sao cho l­u l­îng lÊy ra t¹i mçi giÕng ph¶i lu«n ®¶m b¶o Q = 2500 (m3/ng®) . NÕu kho¶ng c¸ch cña 2 giÕng liÒn kÒ qu¸ gÇn th× do khi lµm viÖc song song c¸c giÕng sÏ g©y ¶nh h­ëng lÉn nhau lµm cho nhãm giÕng ph¶i lµm viÖc kh«ng æn ®Þnh dÉn ®Õn ®é h¹ mùc n­íc qu¸ møc quy ®Þnh cho phÐp. Ng­îc l¹i, nÕu kho¶ng c¸ch c¸c giÕng qu¸ xa sÏ lµm cho tæn thÊt lín, dÉn ®Õn chi phÝ qu¶n lÝ vµ chi phÝ x©y dùng t¨ng. §Ó gi¶m bít chi phÝ qu¶n lý vµ chi phÝ x©y dùng, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c giÕng sÏ ph¶i ®Æt gÇn l¹i nh­ng ph¶i ®¶m b¶o ®­îc ®é h¹ mùc n­íc khi c¸c giÕng lµm viÖc ®ång thêi nhá h¬n ®é h¹ mùc n­íc cho phÐp, ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc khai th¸c ®­îc æn ®Þnh trong thêi gian khai th¸c. Do ®ã ta lÊy s¬ bé kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c giÕng lµ 300 (m). TÝnh to¸n giÕng khoan khi lµm viÖc riªng lÎ a./ Chän kiÓu lo¹i èng läc: + Thu n­íc ë tÇng c¸t th« nªn ta chän kiÓu èng läc lµ èng läc quÊn d©y. D©y quÊn cã tiÕt diÖn trßn, d = 1,0 ¸ 5 (mm), tû lÖ diÖn tÝch läc chiÕm 40% tæng diÖn tÝch .Gi÷a líp d©y quÊn vµ vµ cèt èng cã ®Æt c¸c d©y thÐp d = 2¸5mm däc theo chiÒu dµi èng, n»m c¸ch nhau 40 ¸50mm. b./ X¸c ®Þnh chiÒu dµi èng läc ChiÒu dµi èng läc n»m hoµn toµn trong tÇng chøa n­íc vµ ®¶m b¶o hai ®iÒu kiÖn sau: + ChiÒu dµi c«ng t¸c cña èng läc L = ( 0,7 ¸ 0,9 ) m c¸ch ®¸y vµ ®Ønh 0,5¸1m ( m : lµ chiÒu dµy cña c¸c tÇng chøa n­íc), m = 16 ( m ) L = 0,916 = 14,4 (m) C¸ch ®¸y vµ ®Ønh lµ : H = ( 16 – 14,4 ) / 2 = 0,8 m + ChiÒu dµy mÆt c¾t ®Þa chÊt = 66 (m) + Gäi H lµ chiÒu s©u mùc n­íc tÜnh ®Õn ®¸y c¸ch thuû tr­íc khi b¬m: H = 66 – ( 40 – 36 ) = 62 (m) + VËn tèc n­íc ch¶y qua èng läc lµ : + v = K.I ; v = 60 Trong ®ã: - v : lµ vËn tèc ch¶y qua èng läc vµo giÕng khoan ë c¸c tÇng chøa n­íc - k : lµ hÖ sè thÊm cña tÇng chøa n­íc (Víi c¸c tÇng chøa n­íc lµ tÇng c¸t th«, k = 40 ) Do ®ã: v = 60 = 205 (m/ng) §­êng kÝnh èng läc : §­êng kÝnh èng läc tÝnh to¸n D = 270 (mm) Chän theo tiªu chuÈn, ta cã ®­êng kÝnh èng läc D = 273 (mm) KiÓm tra l¹i chiÒu dµi èng läc: L = = = 14,23 (m). VËy chiÒu dµi èng läc lµ 14,23 (m) KiÓm tra l¹i hai ®iÒu kiÖn : L/m = 14,23 / 16 = 0,88 ( m ) ( m - L )/ 2 = 0,88 m + S¬ ®å èng läc khoan lç: Tû lÖ diÖn tÝch läc 40%, ®­êng kÝnh d©y quÊn d = 3 (mm), kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vßng d©y lµ 2 mm. Khèi l­îng d©y quÊn cho 1 mÐt èng ®­êng kÝnh 273 mm lµ 8,8kg. + ChÌn sái èng läc: ChiÒu dµy líp sái chÌn ³ 75 (mm) Chän sái to, trßn. Môc ®Ých cña chÌn sái lµ ng¨n chÆn c¸t tõ tÇng chøa n­íc lät vµo trong giÕng sau khi b¬m ph¸t triÓn. + Yªu cÇu ®èi víi líp sái chÌn: Cã hÖ sè thÊm lín VËn tèc n­íc ch¶y vµo giÕng nhá BÒn víi c¸c ho¸ chÊt Dïng sái th¹ch anh, cã ®é trßn cao c./ TÝnh chän èng v¸ch Chän vËt liÖu èng v¸ch lµm b»ng thÐp, do èng v¸ch cã chøc n¨ng ®Ó gia cè, b¶o vÖ giÕng, tr¸nh s¹t lë thµnh giÕng trong qu¸ tr×nh khai th¸c vµ kh«ng cho n­íc chÊt l­îng xÊu tõ phÝa trªn ch¶y vµo trong giÕng. èng gåm nhiÒu lo¹i nèi l¹i víi nhau. V× chiÒu s©u khoan giÕng b»ng 66 m < 100m nªn èng v¸ch dïng mét cì ®­êng kÝnh. Theo quy ph¹m ®­êng kÝnh ngoµi cña èng v¸ch ph¶i lín h¬nDläc +50mm , do ®ã: Dv¸ch ³ 273 + 50 = 323 (mm) Theo tiªu chuÈn, ta chän èng v¸ch cã: Dtrong = 325 (mm) §­êng kÝnh trong èng v¸ch ph¶I lín h¬n hoÆc b»ng DKb + 50mm Dngoµi = 305 (mm) KiÓm tra kh¶ n¨ng cung cÊp n­íc cña giÕng + TÝnh ®é h¹ mùc n­íc S trong giÕng ¸p dông c«ng thøc víi giÕng khoan hoµn chØnh thu n­íc ngÇm cã ¸p ta cã : S = 0.37 Trong ®ã: + S : §é h¹ mùc n­íc trong giÕng + Q : L­u l­îng tÝnh to¸n, Q = 2500 (m3/ng®) + R : B¸n kÝnh ¶nh h­ëng, tra b¶ng R = 250 (m) + r : B¸n kÝnh èng läc, r = = = 0,1365 (m) + k : HÖ sè thÊm, k = 40 + m : ChiÕu dµy tÇng chøa n­íc, m = 16 (m) Thay c¸c sè liÖu trªn vµo c«ng thøc (2), ta cã: S = 0.37 = 4,72 (m) VËy khi b¬m lµm viÖc víi l­u l­îng Q = 2500 (m3/ng®) th× ®é h¹ mùc n­íc trong giÕng lµ 4,72 (m) + TÝnh ®é h¹ mùc n­íc giíi h¹n Sgh Do khai th¸c n­íc ngÇm cã ¸p nªn : Sgh = H – ( 0,3¸0,5 )m - S - Hb Trong ®ã : H = 26 + 36 = 62 m ( Lµ ®é s©u mùc n­íc tÜnh = hiÖu sè cao tr×nh mÆt ®Êt vµ cao tr×nh mùc n­íc ngÇm ) m : lµ chiÒu dµy tÇng chøa n­íc; m = 16 m DHb : §é s©u ®Æt b¬m d­íi mùc n­íc ®éng Hb = ( 2¸5 )m, ta chän = 4 m S : Tæn thÊt mùc n­íc qua èng läc. Ds = a Víi S = 4,72 ( m ), èng läc quÊn d©y chän a = 6 ¸ 8 ( Chän a = 7 ) w : Lµ diÖn tÝch xung quanh èng läc w = p.D.L = 3.140.27314,23 = 12,198 (m2) VËy: Ds = 7 = 34,42 (m) S = 62 – 0,416 – 34,42 – 4 = 17,18 ( m ) Ta thÊy S = 4,72 < S = 17,18 v× vËy ®é h¹ mùc n­íc trong giÕng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn kiÓm tra . TÝnh to¸n giÕng khoan lµm viÖc ®ång thêi + Khi cã nhiÒu giÕng lµm viÖc song song trong tÇng chøa n­íc, sù lµm viÖc cña mçi giÕng g©y ra ¶nh h­ëng ®Õn sù lµm viÖc cña giÕng kh¸c trong nhãm. Møc ®é ¶nh h­ëng cña c¸c giÕng gÇn nhau phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­ : §Æc tr­ng cña tÇng chøa n­íc L­u l­îng khai th¸c Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c giÕng Khi lµm viÖc ®ång thêi, do cã sù ¶nh h­ëng lÉn nhau nªn ®é h¹ mùc n­íc S cña c¸c giÕng sÏ t¨ng lªn lµ S’ . NÕu S’ < Sgh th× viÖc bè trÝ giÕng, tÝnh chän c¸c ®iÒu kiÖn lµ ®· ®¶m b¶o. NÕu S’ > Sgh th× ta ph¶I t¨ng kho¶ng c¸ch cña c¸c b¬m. + ¸p dông c«ng thøc Abramèp cho nhãm giÕng hoµn chØnh cã ¸p . §é h¹ mùc n­íc S cña c¸c giÕng lµ kh¸c nhau, tuú thuéc vµo vÞ trÝ t­¬ng ®èi gi÷a c¸c giÕng. Víi s¬ ®å bè trÝ nh­ sau : Ta thÊy c¸c giÕng 1,6,4,9 vµ 2,3 7,8 sÏ cã ®é h¹ mùc n­íc t­¬ng ®­¬ng nhau. Nhãm 2,3,7,8 cã S lín h¬n nhãm 1,6,4,9. GiÕng 5, giÕng 10 lµ hai giÕng dù tr÷. TÝnh cho giÕng bÊt lîi nhÊt ( 2,3,7,8 ) XÐt giÕng sè 2 : Smax = S2 = Víi: R = 250, k = 40, m = 16 ( m ); Qi = 2500 ( m3/ng® ) R2-1 = r2-3 = r2-7 = 300 ( m ), r2-4 = r2-1x2 = 300x2 = 600 m r2-6 = r2-1= 300= 424,264 ( m ) ; r2-9 = r2-1 = 300 = 670,82( m ) ; ro = 0,1365. S2 =Smax = = 2,678 (m) < Sgh = 17,18 m R’ = 10S= 10x2,678= 169,37 < 250 Cao ®é mùc n­íc tÜnh lµ 36m §é h¹ mùc n­íc khi c¸c giÕng lµm viÖc ®ång thêi S# = 2,678 m Tæn thÊt qua èng läc lµ : hläc = v2/2g = 0,00242/2.9,81 = 0,000305mm Cao ®é mùc n­íc ®éng lµ : WMN§ = WMNT – S# - hläc = 36 - 2,678 - 0,000305 = 33,32 (m) II. ThiÕt kÕ tr¹m b¬m Víi tr¹m b¬m cÊp I, mçi tr¹m b¬m gåm 1 èng ®Èy, 1 m¸y b¬m ch×m. + èng ®Èy b»ng thÐp, chia lµm 5 ®o¹n. Víi Q = 28,94 ( l/s ), ta tra b¶ng D = 175 mm ; v = 1,27 m/s ; 1000i = 17,5 nªn i = 0,0175 Chän chiÒu dµi èng ®Èy l = 1200 m Cét ¸p cña b¬m : H = H®h + å h H®h = 18,95 å h : tæng tæn thÊt trªn ®­êng èng ®Èy å h = hd + hcb hd = i.l TÝnh cho giÕng xa nhÊt ®Õn tr¹m xö lý : §o¹n 1-2 : Q = Qcb = 28,94 ( l/s ) Tra b¶ng ta cã D = 200 ; v = 0,85 ; 1000i = 6,16 §o¹n 2-3 : Q = 2.Qcb = 57,88 ( l/s ) Tra b¶ng ta cã D = 250 ; v = 1,09 ; 1000i = 7,47 §o¹n 3-4 : Q = 3.Qcb = 86,82 ( l/s ) Tra b¶ng ta cã D = 300 ; v = 1,2 ; 100i = 7,03 §o¹n 4-5 : Q = 4.Qcb = 115,76 ( l/s ) Tra b¶ng ta cã D = 300 ; v = 1,53 ; i = 11,4 Tæn thÊt ¸p lùc trªn tõng ®­êng èng : h1-2 = 11-2.l1-2 = 0,00616 x 300 = 2,148 h2-3 = 12-3.l2-3 = 0,00747 x300 = 1,928 h3-4 = 13-4.l3-4 = 0,00703 x300 = 2,509 h4-5-TXL = 14-5-TXL.l4-5-TXL = 0,0114 x ( 300+2000 ) = 29,22 §o¹n tõ giÕng ®Õn ®iÓm 1 lµ : hMB-1 = i1-2 lMB-1 = 0,0616x3 = 0,1848( m ) VËy tæn thÊt däc ®­êng tÝnh tõ giÕng xa nhÊt lµ : å hd = hMB-1 + h1-2 +h2-3+h3-4+h4-5-TXL = 2,148+2,148 + 1,928 + 2,509 +29,22 =33,3266 Tæn thÊt côc bé tÝnh cho giÕng sè 1 lµ §o¹n MB -1 cã 1 cót 900 + 1 van mét chiÒu + 1 kho¸ + 2 cót 1350 §o¹n 1-TXL cã 5 cót 900 + 1 kho¸ + 3 tª hMB-1 = (xv +xk + 2xc90 + 2x135c)v21-2/2g = ( 2x0,5 + 2x0,3 + 1,7 +1 )1,0532/2x9,81 = 0,243 h2 = xT xv21-2/2g = 1,5x1,0532/2x9,81= 0,085 m h3 = xT xv22-3/2g = 1,5x1,3622/2x9,81= 0,142 m h4 = xT xv23-4/2g = 1,5x1,4282/2x9,81= 0,156 m h5 = (4x90c xxk) xv24-5/2g = ( 4x0,5 +1 )x1,3972/2x9,81 = 0,298 m VËy å hcb = 0,925 å h = hd + hcb = 33,3266 + 0,925 = 34,2516 2./ X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña b¬m L­u l­îng Q = 28,94 ( l/s ) = 104,184 ( m3/h ) Cét ¸p H : H = H®h + å h+ htd Trong ®ã : H®h = WTXL- WMN§ = 51 – 33,32 = 17,68 m Lµ chiÒu cao b¬m n­íc tõ mùc n­íc ®éng lªn mùc n­íc cao nhÊt trªn TXL. å h = 31,2516 m, lµ tæng tæn thÊt ¸p lùc thuû lùc trªn èng ®Èy cña m¸y b¬m ®Õn TXL. Htd = 1¸2 m, ¸p lùc t¹o ra tia phun m­a ë giµn m­a ( do ph¶i xö lý n­íc ngÇm ). Chän Htd = 2m H = 17,68 + 34,2516 + 2 = 54,93 m 3./ Tra sæ tay m¸y b¬m víi Q = 28,94 l/s ; H = 50,93 m Ta chän ®­îc b¬m : K86 ; hiÖu suÊt lµ h = 77% P = 75 kw 4./ Chän ®éng c¬ Víi b¬m K86 - 3, t­¬ng øng chän ®éng c¬ lµ U86-2/35 M· b¬m lµ 54113 PN = 26 PM = 31 L = 1643 mm A = 1183 mm B = 1690mm C= 980mm Max f = 193 E = 273mm L¾p ®Æt ®øng DN1 = DN2 = DN3 = 150 III./ X¸c ®Þnh ®iÓm lµm viÖc cña b¬m Dùng ®­êng ®Æc tÝnh èng H 1 èng = H®h + SQ2 å h = SQ2 å h = 31,2516 ; Q = Q 4 b¬m = 115,76 l/s VËy H1 èng = 17,68 + 0,002556x Q2 Cho Q thay ®æi, ta cã H 1 èng t­¬ng øng theo b¶ng sau : B¬m ch÷a ch¸y Chøc n¨ng cña b¬m ch÷a ch¸y ®Æt ë tr¹m b¬m cÊp I lµ ®Ó kh«i phôc l¹i l­îng n­íc dù trù ch÷a ch¸y trong bÓ chøa n­íc s¹ch. Do hÖ thèng ch÷a ch¸y ®­îc bè trÝ kÕt hîp nªn l­îng n­íc ch÷a ch¸y nµy còng ph¶i ®­îc xö lý gièng nh­ n­íc cÊp cho sinh ho¹t hoÆc s¶n xuÊt. V× vËy, cét ¸p cña b¬m ch÷a ch¸y tÝnh nh­ c¸c b¬m c«ng t¸c. L­u l­îng vµ thêi gian kh«i phôc ®­îc lùa chän sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng lµm viÖc cña TXL, møc ®é an toµn vÒ phßng ch÷a ch¸y cña xÝ nghiÖp vµ khu d©n c­ : §Ò bµi cã : sè ®¸m ch¸y x¶y ra ®ång thêi : 2 x 25l/s §Ó phôc håi l­îng n­íc dù tr÷ ch÷a ch¸y, ta sö dông b¬m vµ giÕng dù tr÷. Khi ®ã: T lµ thêi gian kh«I phôc, T = 24 giê L­u l­îng cña b¬m ch÷a ch¸y trªn thùc tÕ lµ l­u l­îng cña 1 b¬m c«ng t¸c Qbcc 0 = 104,184m3/h . Thùc tÕ, l­u l­îng cña b¬m ch÷a ch¸y lµ : Trong ®ã : Qbcc : l­u l­îng cña b¬m ch÷a ch¸y ( m3/h ) Q : l­u l­îng cña tr¹m b¬m ë chÕ ®é lµm viÖc b×nh th­êng, Q = 2x25x3,6 = 180 ( m3/h ) TK : Thêi gian kh«I phôc l­îng n­íc dù tr÷ ch÷a ch¸y, T = 24h nQmax : Tæng l­îng n­íc tiªu dïng lín nhÊt trong 3 giê liÒn nhau. Ta cÇn so s¸nh Qbcc 0 vµ Qbcc NÕu Qbcc 0 > Qbcc th× viÖc sö dông 1 b¬m dù tr÷ lµ hîp lý. NÕu Qbcc 0 < Qbcc th× b¬m dù tr÷ ®ã kh«ng cung cÊp ®ñ l­îng n­íc cÇn kh«I phôc. Khi ®ã ta ph¶I ®Æt riªng mét b¬m ch÷a ch¸y víi Qb = Qbcc , cét ¸p th× nh­ b¬m c«ng t¸c. Nh­ vËy, khi ®ã b·i giÕng sÏ cã 9 b¬m lµm viÖc ®ång thêi lµ : S = 2,878 (m) < Sgh = 17,18 m IV./ Thi c«ng vµ qu¶n lý giÕng khoan Ph­¬ng ph¸p khoan giÕng Dïng ph­¬ng ph¸p khoan ®Ëp, tèc ®é ®Ëp 60 ¸2000 lÇn/phót. Do ®é s©u khoan giÕng < 150m vµ c¸c líp ®Êt ®¸ khoan qua cã sù cè bÒn c¬ häc thÊp . 2./ Gia cè giÕng §Ó ®¶m b¶o cho giÕng lµm viÖc æn ®Þnh, l©u dµi, thu ®­îc n­íc cã chÊt l­îng tèt, thµnh giÕng ®­îc gia cè b»ng èng v¸ch, ®­îc lµm b»ng thÐp kh«ng gØ. èng gåm c¸c ®o¹n cã chiÒu dµi 6m. èng nèi b»ng mèi nèi ren. Sau khi khoan ®¹t ®Õn ®é s©u yªu cÇu, ta míi lÇn l­ît ®Æt èng l¾ng, èng läc, èng v¸ch xuèng giÕng. èng läc ®­îc chÕ t¹o thµnh tõng ®o¹n, cã chiÒu dµi 3¸ 6 m, èng läc gåm nhiÒu ®o¹n nèi l¹i víi nhau b»ng mèi nèi ren. Gi÷a èng v¸ch vµ èng läc dïng c«n nèi. Khi ®ã, khe hë gi÷a èng läc vµ èng v¸ch ®Æt vßng liªn kÕt b»ng kim lo¹i cã tr¸m xi m¨ng. Sau khi l¾p ®Æt xong èng läc, chÌn mét líp sái ë xung quanh èng läc ®Ó ng¨n chÆn c¸t tõ tÇng chøa n­íc lät vµo trong giÕng sau khi b¬m ph¸t triÓn. Yªu cÇu líp sái chÌn : + Cã hÖ sè thÊm lín VËn tèc n­íc ch¶y cña giÕng nhá BÒn víi c¸c ho¸ chÊt Dïng sái th¹ch anh s¹ch. KiÓm tra sù cè Khi cã sù cè x¶y ra, 1 èng ph¶I ®ãng kho¸ l¹i th× èng kia ph¶I t¶I ®­îc 70% tæng l­u l­îng toµn tr¹m. Q = 231,48x70% = 162,037 ( l/s ) = 583,33 ( m3/h ) H¹ch to¸n kinh tÕ : §iÖn n¨ng tiªu thô cña 1 b¬m lµ : Trong ®ã : Q = 104,184 H = T = 24 h C = §Æc ®iÓm kÕt cÊu nhµ tr¹m : Do tr¹m gåm giÕng, b¬m vµ c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt kh¸c. ViÖc s¶­ ch÷a ë ngoµI tr¹m nªn tr¹m cã kÝch th­íc mÆt b»ng nhá, x¸c ®Þnh theo yªu cÇu bè trÝ thiÕt bÞ. PhÇn m¸I cã bè trÝ cöa rót èng sö dông khi söa ch÷a b¬m hoÆc thau röa giÕng, m¸I ®æ bª t«ng toµn khèi , chiÒu cao tõ 3¸3,5 m - Mãng nhµ b»ng bª t«ng cèt thÐp. 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông trình thu và trạm bơm cấp I.doc