Đặc điểm địa hóa đá mẹ của một số giếng khoan thuộc bồn trũng Cửu Long

MỤC LỤC CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT BỒN TRŨNG CỬU LONG 4 I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ 4 II. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU BỒN TRŨNG CỬU LONG 4 III. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC – KIẾN TẠO 10 IV. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA TẦNG: 18 CHƯƠNG II: CƠ SỞ ĐỊA HÓA TRONG THĂM DÒ DẦU KHÍ 24 I. ĐÁ MẸ: 24 II. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁ MẸ 28 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỊA HÓA TỪNG GIẾNG KHOAN THUỘC BỒN TRŨNG CỬU LONG 38 I. GIẾNG KHOAN BA VÌ 38 II. GIẾNG KHOAN BẠCH HỔ 9 42 III. GIẾNG KHOAN BẠCH HỔ 15: 48 IV. GIẾNG KHOAN RỒNG 3 54 V. GIẾNG KHOAN RỒNG 7: 59 VI. GIẾNG KHOAN 15B – 1X 63 VII. GIẾNG KHOAN 15G – 1X 67 VIII. GIẾNG KHOAN 17C – 1X 70 CHƯƠNG IV: ĐẶC ĐIỂM TẦNG ĐÁ MẸ BỒN TRŨNG CỬU LONG 74 I. TẦNG MIOCEN HẠ 74 II. TẦNG OLIGOCENE THƯỢNG 77 III. TẦNG OLIGOCENE HẠ 80 IV. LIÊN KẾT ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÓA MỘT SỐ GIẾNG KHOAN THUỘC BỒN TRŨNG CỬU LONG. 82 Kết luận: 84 Tài liệu tham khảo 87

doc87 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 1546 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đặc điểm địa hóa đá mẹ của một số giếng khoan thuộc bồn trũng Cửu Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h saéc kyù khoái phoå ñöôïc ghi treân bieåu ñoà vaø tính toaùn caùc biomarker theo phaàn traêm cuõng nhö moái quan heä giöõa caùc thaønh phaàn biomarker nhaèm xaùc ñònh daïng moâi tröôøng toàn taïi VCHC giuùp vieäc phaân loaïi chuùng deã daøng. Ñoàng thôøi töø caùc daïng phaân boá biomarker coù theå giaùn tieáp xaùc ñònh möùc ñoä tröôûng thaønh VCHC cuûa ñaù meï. II.7/ PHÖÔNG PHAÙP THÔØI NHIEÄT TTI: Khi khoâng coù soá lieäu veà caùc chæ tieâu khaùc, ngöôøi ta thöôøng söû duïng chæ tieâu thôøi nhieät ñeå döï ñoaùn möùc ñoä tröôûng thaønh cuûa VCHC. Nguyeân lyù cuûa phöông phaùp naøy laø caùc phaûn öùng ñöùt maïch cuûa VCHC xaûy ra ñeå hình thaønh caùc hydrocacbon loûng vaø khí coøn phuï thuoäc vaøo thôøi gian ñòa chaát vaø goïi laø chæ tieâu thôøi nhieät (TTI). Khi nghieân cöùu möùc ñoä bieán chaát cuûa than ôû Siberia 1969 Lopatin L.V phaùt hieän ra raèng cöù taêng 100C löôïng chaát boác taêng 2 laàn vaø toaøn boä chu trình bieán ñoåi cuûa than seõ sinh ra chaát boác theo caáp soá nhaân. Theo ñoù, Lopatin L.V ñaët cho kyù hieäu laø heä soá nhieät ñoä phaûn aùnh toác ñoä cuûa phaûn öùng gaáp ñoâi r = 2. Töø lôùp ñaù meï ñoù taêng ñöôïc 100C phaûi traûi qua moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh vaø goïi laø Dt, töø ñoù tính tích cuûa hai thoâng soá naøy r*Dt seõ laø chæ soá thôøi nhieät cuûa VCHC trong khoaûng thôøi gian ñoù. Nhö vaäy, å r*Dt laø toång coäng doàn cuûa tích neâu treân phaûn aùnh chæ soá thôøi nhieät (TTI) theo thôøi gian phaùt trieån ñòa chaát. ÔÛ ñieàu kieän nhieät ñoä 1000C –1100C cöôøng ñoä sinh chaát boác xaûy ra nhieàu nhaát. Töø nhieät ñoä thaáp nhaát ñeán ngöôõng naøy cöôøng ñoä sinh chaát boác taêng daàn vaø sau ñoù töø 1100C vaø cao hôn cöôøng ñoä sinh chaát boác giaûm daàn. Vì vaäy ôû khoaûng nhieät ñoä 1000C – 1100C coù r0 = 1, thaáp hôn caùc khoaûng nhieät ñoä naøy r coù soá muõ laø r-n coøn trong caùc khoaûng nhieät ñoä cao hôn thì heä soá r coù soá muõ döông rn. OÂâng cuõng ñaõ xaây döïng sô ñoà lòch söû choân vuøi cuûa baát cöù thôøi ñieåm naøo cuûa beå traàm tích vaø tính ñöôïc lòch söû tieán hoaù cuûa VCHC. Öu ñieåm: phöông phaùp naøy coù theå tính toaùn vaø döï baùo caùc pha sinh daàu, khí condensat vaø khí khoâ cho baát kyø ñieåm naøo cuûa beå traàm tích khi chöa coù gieáng khoan. Nhöôïc ñieåm: chæ tieâu naøy chæ coù hieäu quaû ñoái vôùi caùc beå traàm tích Paleozoi, Mesozoi, coù toác ñoä tích luõy traàm tích trung bình vaø thaáp. Ñoái vôùi caùc beå traàm tích Kainozoi coù toác ñoä tích luõy traàm tích nhanh, ñaëc bieät vaøo Neogen vaø Ñeä Töù phöông phaùp naøy cho nhieàu sai soá coù khi tôùi vaøi traêm meùt, thaäm chí ñeán nghìn meùt vì toác ñoä tích luyõ ôû ñaây nhanh, ñaëc bieät nguoàn nhieät do hoaït ñoäng Taân kieán taïo gaây neân (töø caùc nguoàn döôùi saâu ñi leân doïc theo caùc ñöùt gaõy saâu) thì vaät lieäu höõu cô chöa coù ñuû thôøi gian ñeå caûm nhaän vaø chuyeån hoaù theo cheá ñoä nhieät môùi. Baûng tính chæ tieâu thôøi nhieät TTI. Khoaûng nhieät ñoä, 0C Chæ soá tích luyõ R: heäsoá nhieät ñoä veà toác ñoä phaûn öùng Dt: khoaûng thôøi gian qua 100C TTI Dt åDt.rn 30 – 40 -7 2-7 40 – 50 -6 2-6 … … … … … … 100 – 110 0 1 110 – 120 1 2 … … … II.8/ PHÖÔNG PHAÙP XAÙC ÑÒNH MAØU CUÛA KEROGEN: Phöông phaùp naøy ñöôïc tieán haønh gaàn gioáng nhö vieäc chuaån bò maãu cuûa phöông phaùp ño phaûn xaï Vitrinite. Kerogen thu ñöôïc röûa saïch vaø duøng bromit keõm laøm noåi leân phía treân, thu Kerogen noåi. Maãu Kerogen thu ñöôïc soi döôùi kính hieån vi, ñoái saùnh vôùi baûng maøu chuaån ñeå xaùc ñònh ñoä tröôûng thaønh cuûa Kerogen. Möùa ñoä tröôûng thaønh ñöôïc bieåu hieän töø maøu vaøng saùng ñeán ñen. II.9/ PHÖÔNG PHAÙP SAÉC KYÙ DAÛI HYDROCARBON NO, n-ankal C15+. Hydrocabon no töø pheùp phaân tích taùch thaønh phaàn nhoùm cuûa bitum hoaëc daàu thoâ ñem phaân tích treân coät mao quaûn daøi 25m – 50/60m cuûa maùy saéc kyù khí GC – 14B hoaëc HP 6980. Nhôø söï hoå trôï cuûa khí trô, caùc phaân töû hydrocacbon laàn löôït xuaát hieän vaø ñöôïc ghi treân saéc ñoà theo troïng löôïng phaân töû töø nheï ñeán naëng vì caùc phaân töû coù nhieät ñoä bay hôi khaùc nhau. Ví duï: CH4 baét ñaàu bay hôi töø –200C vaø coøn tieáp tuïc bay hôi khi caùc phaân töû naëng hôn baét ñaàu bay hôi. Nhôø FID maø thôøi gian xuaát hieän vaø haøm löôïng töøng phaân töû HC ñöôïc töï ñoäng ghi töø CH4 tôùi caùc phaân töû coù troïng löôïng cao khi nhieät ñoä cuûa coät saéc kyù taêng daàn ñeán >5500C hoaëc cao hôn khi phaân tích daàu naëng. Töø keát quaû tính toaùn treân maùy keøm saéc ñoà ghi ta coù theå tính ñöôïc caùc thoâng soá lieân quan khi ñaùnh giaù chaát löôïng ñaù meï. Ví duï: quan heä pristan (iC19) vaø phytan (iC20) duøng xaùc ñònh loaïi vaø moâi tröôøng laéng ñoïng VCHC… Cuõng treân maùy GC – 14B, HP 6980 coù theå phaân tích thaønh phaàn hydrocacbon thôm, asphalten vaø cho caû daàu thoâ toaøn phaàn. Caùc böôùc tieán haønh cuõng töông töï nhö treân. Phöông phaùp treân duøng xaùc ñònh söï toàn taïi hay vaéng maët caùc di chæ ñòa hoaù (teân cuûa caùc hydrocacbon khoâng thay ñoåi hoaëc thay ñoåi raát ít so vôùi VCHC sinh ra noù. Söï vaéng maët caùc di chæ ñòa hoaù cho thaáy caùc ñaù nguoàn tröôûng thaønh vaøo giai ñoaïn catagenesis muoän. Söï toàn taïi cuûa noù xaùc ñònh caùc ñaù nguoàn coù möùc ñoä tröôûng thaønh raát thaáp hoaëc chöa tröôûng thaønh, ñoàng thôøi cuõng cho ta nhöõng cô sôû veà nguoàn goác VCHC sinh daàu. Moâi tröôøng laéng ñoïng VCHC. Khi ñaõ xaùc ñònh ñöôïc loaïi VCHC coù theå ta cho raèng ñaõ bieát ñöôïc moâi tröôøng laéng ñoïng cuûa noù. Song khoâng haún nhö vaäy, ví duï nhö VCHC loaïi III coù theå ñöôïc laéng ñoïng trong ñaàm hoà hoaëc ven bieån hay vuøng cöûa soâng… ÔÛ moãi ñieàu kieän moâi tröôøng khaùc nhau VCHC seõ coù chaát löôïng khaùc nhau, nôi coù haøm löôïng oxy thaáp VCHC seõ ñöôïc baûo toàn toát vaø khi traûi qua caùc giai ñoaïn tröôûng thaønh chuùng seõ sinh ra caùc saûn phaåm hydrocacbon (daàu/khí) coù chaát löôïng toát… Ñeå xaùc ñònh daïng moâi tröôøng laéng ñoïng VCHC ngöôøi ta söû duïng thoâng soá pristan/phytan, pristan/nC17 vaø phytan/nC18 töø keát quaû phaân tích saéc kyù n-alkan. Ta coù maøu xanh cuûa laù caây goïi laø phytol. Trong moâi tröôøng oxi hoùa Phytol bieán thaønh Pristan, trong moâi tröôøng khöû phytol bieán thaønh phytal. Vì vaäy söï coù maët cao hay thaáp cuûa noù cho pheùp ghi nhaän daïng moâi tröôøng toàn taïi ñaù meï. Baûng chæ tieâu phaân tích moâi tröôøng laéng ñoïng. Moâi tröôøng Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù Tính chaát Traàm tích Pr/Ph Pr/nC17 Ph/nC18 Oxy hoaù Luïc ñòa >4 >4.5 >1.5 Khöû yeáu Ñoàng baèng chuyeån tieáp 4 – 3 2.0 – 4.5 1.25 – 1.5 Khöû Ven bôø, vuõng vònh, cöûa soâng, nöôùc lôï. 3 – 1 1.0 – 2.0 1.0 – 1.25 Khöû maïnh Bieån noâng vaø saâu <1.0 <1.0 <1.0 CHÖÔNG III: KEÁT QUAÛ PHAÂN TÍCH ÑÒA HOÙA TÖØNG GIEÁNG KHOAN THUOÄC BOÀN TRUÕNG CÖÛU LONG Ñeå thöïc hieän tieåu luaän naøy taùc giaû ñaõ thu thaäp taøi lieäu veà ñòa hoùa daàu khí cuûa 8 gieáng khoan ( Hình 5: sô ñoà phaân boá gieáng khoan), toång hôïp vaø tính toaùn ñeå cho ra caùc keát quaû sau. I. GIEÁNG KHOAN BA VÌ Keát quaû phaân tích goàm 31 maãu, trong ñoù coù 21 maãu coù haøm löôïng TOC (%) ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï. Vaät lieäu höõu cô (VLHC) thuoäc loaïi Kerogen kieåu II, kieåu III vaø moät vaøi maãu trong taàng Oligocene thuoäc loaïi Kerogen kieåu I (xem bieåu ñoà I.A). 0 150 300 450 600 750 900 400 420 440 460 480 Miocene haï Oligocene thöôïng Oligocene haï Tmax . HI Kieåu II Kiểu III Kiểu I Bieåu ñoà I.A: Bieåu ñoà xaùc ñònh loaïi vaät lieäu höõu cô cuûa gieáng khoan Ba Vì. Caùc thoâng soá ñòa hoùa theå hieän haøm löôïng vaät chaát höõu cô, chaát löôïng vaät chaát höõu cô, ñoä tröôûng thaønh, vaø möùc ñoä di cö ñöôïc theå hieän qua bieåu ñoà I.B I.1/ TAÀNG MIOCENE HAÏ: Töø ñoä saâu 2430 m – 2820m töông öùng vôùi taàng Miocene haï: Phaân tích 11 maãu, trong ñoù coù 7 maãu coù haøm löôïng TOC ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï cho keát quaû nhö sau: TOC dao ñoäng töø 1.02 – 1.9% trung bình laø 1.32% ñöôïc ñaùnh giaù laø coù soá löôïng vaät chaát höõu cô (VCHC) toát. S1 dao ñoäng töø 0.7 – 0.12 kg/T trung bình laø 0.09 kg/T cho thaáy löôïng hydrocarbon töï do ngheøo. S2 dao ñoäng töø 0.02- 0.14 kg/T trung bình laø 2.12 kg/T cho thaáy tieàm naêng ñaù meï ngheøo. PI dao ñoäng töø 0.04 – 0.06 trung bình laø 0.05 cho thaáy chæ coù hydrocarbon taïi sinh. HI dao ñoäng töø 73 – 113 trung bình laø 96 cho thaáy Kerogen loaïi III, sinh khí laø chuû yeáu (bieåu ñoà I.A). Pr/Ph laø 3.01_ moâi tröôøng traàm tích laø ñoàng baèng chuyeån tieáp coù tính khöû yeáu. Tmax khoâng thay ñoåi nhieàu, dao ñoäng trong khoaûng töø 437 - 440oC, giaù trò thöôøng gaëp laø 437oC, töông öùng vôùi giaù trò Ro dao ñoäng töø 0.39 – 0.51% thöôøng gaëp laø 0.49 – 0.50% cho thaáy ñaù meï chöa tröôûng thaønh (bieåu ñoà I.1). Bieåu ñoà I.1 : Giaù trò Tmax vaø Ro bieán thieân theo ñoä saâu taàng Miocene haï gieáng khoan Ba Vì. II.2/TAÀNG OLIGOCENE THÖÔÏNG. Töø ñoä saâu 2860 m – 3460 m töông öùng vôùi taàng Oligocene thöôïng: Phaân tích 24 maãu, trong ñoù coù 18 maãu coù daáu heäu laø ñaù meï cho keát quaû nhö sau: TOC dao ñoäng töø 1.50 – 3.36% trung bình laø 1.92% ñöôïc ñaùnh giaù laø coù soá löôïng VCHC toát. S1 dao ñoäng töø 0.52 – 1.47 kg/T trung bình laø 0.64 kg/T cho thaáy löôïng hydrocarbon töï do trung bình. S2 dao ñoäng töø 5.29 – 19.51 kg/T trung bình laø 8.53 kg/T cho thaáy tieàm naêng ñaù meï toát. PI thay ñoåi töø 0.03 – 0.14 vaø coù söï thay ñoåi moat caùch töông ñoái theo ñoä saâu + Töø ñoä saâu 2860 m -2990 m, PI dao ñoäng töø 0.03 – 0.2 cho thaáy chæ coù HC taïi sinh. + Töø ñoä saâu 2995 m -3460 m PI dao ñoäng töø 0.10 – 0.14 cho thaáy chæ coù HC di cö. HI dao ñoäng töø 323 - 581 trung bình laø 443 cho thaáy Kerogen laø hoãn hôïp kieåu II-I, sinh daàu vaø khí. (bieåu ñoà I.A). Pr/Ph laø 2.15 moâi tröôøng traàm tích laø bieån noâng vũng vịnh cửa soâng, coù tính khöû. Tmax thay ñoåi theo ñoä saâu: Töø ñoä saâu 2870 m – 2990 m, Tmax dao ñoäng trong khoaûng töø 440 - 445oC, töông öùng vôùi giaù trò Ro dao ñoäng töø 0.47 – 0.54% cho thaáy ñaù meï tröôûng thaønh ñaàu pha sinh daàu (bieåu ñoà I.2). TmaxoC Töø ñoä saâu 2990 m - 3460 m, Tmax thay ñoåi töø 446 – 450oC, trung bình laø 447 oC, cho thaáy ñaù meï tröôûng thaønh muoän. Ro% Ro% Bieåu ñoà I.2:Giaù trò Tmax vaø Ro bieán thieân theo ñoä saâu taàng Oligocene thöôïng gieáng khoan Ba Vì II. GIEÁNG KHOAN BAÏCH HOÅ 9 Keát quaû phaân tích goàm 60 maãu, trong ñoù coù 42 maãu coù haøm löôïng TOC ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï. VLHC thuoäc loaïi Kerogen kieåu II vaø kieåu I, moät vaøi maãu trong taàng Oligocene haï thuoäc loaïi Krogen kieåu III (xem bieåu ñoà II.A). 0 150 300 450 600 750 900 400 420 440 460 480 Miocene haï Oligocene thöôïng Oligocene haï Tmax . HI Kieåu I Kieåu II Kieåu III Bieåu ñoà II.A: Bieåu ñoà xaùc ñònh loaïi vaät lieäu höõu cô gieáng khoan Baïch Hoå 9. Caùc thoâng soá ñòa hoùa theå hieän haøm löôïng vaät chaát höõu cô, chaát löôïng vaät chaát höõu cô, ñoä tröôûng thaønh, vaø möùc ñoä di cö ñöôïc theå hieän qua bieåu ñoà II.B. Vaø moâi tröôøng traàm tích vaät lieäu höõu cô ñöôïc theå thieän qua bieåu ñoà II.C Bieåu ñoà II.C: Bieåu ñoà xaùc ñònh moâi tröôøng traàm tích cuûa gieáng khoan Baïch Hoå 9 II.1/ TAÀNG MIOCENE HAÏ: Töø ñoä saâu 3000 - 3070 töông öùng vôùi taàng Miocene haï: Phaân tích 5 maãu, trong ñoù 3 maãu coù haøm löôïng TOC ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï cho keát quaû nhö sau: Thaïch hoïc chuû yeáu laø seùt boät keát TOC dao ñoäng töø 0.66 – 1.06% trung bình laø 0.89% ñöôïc ñaùnh giaù laø coù soá löôïng VCHC trung bình. S1 dao ñoäng töø 0.10 – 0.59 kg/T trung bình laø 0.43 kg/T cho thaáy löôïng hydrocarbon töï do ngheøo. S2 dao ñoäng töø 1.28 – 3.15 kg/T trung bình laø 2.13 kg/T cho thaáy tieàm naêng ñaù meï trung bình. PI dao ñoäng töø 0.05 – 0.30 trung bình laø 0.25 cho thaáy coù hydrocarbon di cö. HI dao ñoäng töø 130 - 297 trung bình laø 243 cho thaáy Kerogen loaïi II vaø III, sinh khí vaø daàu (bieåu ñoà II.A). Pr/Ph laø 2.37 moâi tröôøng traàm tích laø ven bôø, vuõng vònh, nöôùc lôï coù tính khöû. Do taàng traàm tích moûng, khoâng coù söï thay ñoåi Tmax nhieàu, giaù trò Tmax ôû 436 - 437oC, töông öùng vôùi giaù trò Ro laø 0.58% cho thaáy ñaù meï chöa tröôûng thaønh (bieåu ñoà II.1). TmaxoC Bieåu ñoà II.1 : Giaù trò Tmax vaø Ro bieán thieân theo ñoä saâu taàng Miocene haï gieáng khoan Baïch Hoå 9. II.2/ TAÀNG OLIGOCENE THÖÔÏNG: Töø ñoä saâu 3090 m – 3990 m töông öùng vôùi taàng Oligocene thöôïng: Phaân tích 32 maãu, trong ñoù 20 maãu coù haøm löôïng TOC ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï cho keát quaû nhö sau: Thaïch hoïc chuû yeáu laø seùt argilit TOC dao ñoäng töø 1.50 – 4.54% trung bình laø 2.27% ñöôïc ñaùnh giaù laø coù soá löôïng VCHC raát toát. S1 dao ñoäng töø 0.28 – 14.84 kg/T trung bình laø 3.68 kg/T cho thaáy löôïng hydrocarbon töï do raát toát. S2 dao ñoäng töø 1.54 – 85.19 kg/T trung bình laø 17.14 kg/T cho thaáy tieàm naêng ñaù meï raát toát. PI dao ñoäng töø 0.05 – 0.34 trung bình laø 0.19 cho thaáy coù hydrocarbon di cö. HI dao ñoäng töø 129 - 1114 trung bình laø 740 cho thaáy Kerogen loaïi I sinh daàu (bieåu ñoà II.A). Pr/Ph laø 2.01 moâi tröôøng traàm tích laø vuõng vònh hoaëc cöûa soâng nôi nöôùc lôï coù tính khöû (bieåu ñoà II.C). Tmax trong taàng Oligocene thaáy coù söï thay ñoåi veà ñoä saâu: Töø 3090 - 3140 m, Tmax töø 337 - 338oC, Ro = 0,7% cho thaáy ñaù meï chöa tröôûng thaønh. Töø 3160 - 3990, Tmax dao ñoäng töø 440 - 490oC, giaù trò thöôøng gaëp laø 443 - 444oC, Ro = 0.69% cho thaáy ñaù meï tröôûng thaønh (bieåu ñoà II.2). Bieåu ñoà II.2: Giaù trò Tmax vaø Ro bieán thieân theo ñoä saâu taàng Oligocene thöôïngï gieáng khoan Baïch Hoå 9. II.3/TAÀNG OLIGOCENE HAÏ: Töø ñoä saâu 4000 m – 4432 m töông öùng vôùi taàng Oligocene haï: Phaân tích 23 maãu, trong ñoù 19 maãu coù haøm löôïng TOC ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï cho keát quaû nhö sau: Thaïch hoïc chuû yeáu laø seùt keát xen laãn caùt keát vaø maûnh vuïn traàm tích TOC dao ñoäng töø 1.09 – 4.23% trung bình laø 2.09% ñöôïc ñaùnh giaù laø coù soá löôïng VCHC raát toát. S1 dao ñoäng töø 0.12 – 2.56 kg/T trung bình laø 0.45 kg/T cho thaáy löôïng hydrocarbon töï do ngheøo. S2 dao ñoäng töø 1.10 – 5.50 kg/T trung bình laø 2.13 kg/T cho thaáy tieàm naêng ñaù meï ngheøo. PI dao ñoäng töø 0.11 - 0.30 trung bình laø 0.16 cho thaáy coù hydrocarbon di cö. HI dao ñoäng töø 45 - 194 trung bình laø 104.5 cho thaáy Kerogen loaïi II vaø III sinh khí vaø daàu (bieåu ñoà II.A). Pr/Ph laø 2.26 moâi tröôøng traàm tích laø vuõng vònh hoaëc cöûa soâng coù tính khöû (bieåu ñoà II.C). Tmax dao ñoäng trong khoaûng töø 449 - 461oC, giaù trò thöôøng gaëp laø 454oC, töông öùng vôùi giaù trò Ro dao ñoäng töø 0.8 - 1.17% thöôøng gaëp laø 1.00% cho thaáy ñaù meï tröôûng thaønh muoän sinh daàu cöïc ñaïi. TmaxoC Bieåu ñoà II.3: Giaù trò Tmax vaø Ro bieán thieân theo ñoä saâu taàng Oligocene haï gieáng khoan Baïch Hoå 9. III. GIEÁNG KHOAN BAÏCH HOÅ 15: Keát quaû phaân tích goàm 56 maãu, trong ñoù coù 48 maãu coù haøm löôïng TOC ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï. Vaät lieäu höõu cô (VLHC) thuoäc loaïi Kerogen kieåu I vaø kieåu II, Kerogen ñöôïc theå hieän trong bieåu ñoà III.A 0 150 300 450 600 750 900 400 420 440 460 480 Miocene haï Oligocene thöôïng Oligocene haï Tmax . HI Kieåu I Kieåu II Kieåu III Bieåu ñoà III.A: Bieåu ñoà xaùc ñònh loaïi vaät lieäu höõu cô gieáng khoan Baïch Hoå 15 Caùc thoâng soá ñòa hoùa theå hieän haøm löôïng vaät chaát höõu cô, chaát löôïng vaät chaát höõu cô, ñoä tröôûng thaønh, vaø möùc ñoä di cö ñöôïc theå hieän qua bieåu ñoà III.B.Vaø moâi tröôøng traàm tích vaät lieäu höõu cô ñöôïc theå hieän qua bieåu ñoà III.C Bieåu ñoà III.C: Bieåu ñoà xaùc ñònh moâi tröôøng traàm tích gieáng khoan Baïch Hoå 15 III.1/ TAÀNG MIOCENE HAÏ: Töø ñoä saâu 3045 - 3190 töông öùng vôùi taàng Miocene haï: Phaân tích 9 maãu, trong ñoù 4 maãu coù haøm löôïng TOC ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï cho keát quaû nhö sau: Thaïch hoïc chuû yeáu laø seùt caùt keát coù laãn boät. TOC dao ñoäng töø 1.06 – 1.56% trung bình laø 1.23% ñöôïc ñaùnh giaù laø coù soá löôïng VCHC toát. S1 dao ñoäng töø 0.13 – 0.29 kg/T trung bình laø 0.2 kg/T cho thaáy löôïng hydrocarbon töï do ngheøo. S2 dao ñoäng töø 1.65 – 10.63 kg/T trung bình laø 7.24 kg/T cho thaáy tieàm naêng ñaù meï toát. PI dao ñoäng töø 0.01 – 0.09 trung bình laø 0.04 cho thaáy chæ coù hydrocarbon taïi sinh. HI dao ñoäng töø 155 - 839 trung bình laø 566 cho thaáy Kerogen loaïi I vaø II, sinh daàu vaø khí (bieåu ñoà III.A). Tmax töø 435 - 440oC, thöôøng gaëp laø 436oC töông öùng vôùi giaù trò Ro laø 0,52 - 0,62%, thöôøng gaëp laø 0.55 – 0.57% cho thaáy ñaù meï chöa tröôûng thaønh (bieåu ñoà III.1). Bieåu ñoà III.1: Giaù trò Tmax vaø Ro bieán thieân theo ñoä saâu taàng Miocene haï gieáng khoan Baïch Hoå 15. III.2/ TAÀNG OLIGOCENE THÖÔÏNG: Töø ñoä saâu 3220 m – 3900 m töông öùng vôùi taàng Oligocene thöôïng: Phaân tích 37 maãu, trong ñoù coù 31 maãu coù haøm löôïng TOC ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï cho keát quaû nhö sau: Thaïch hoïc chuû yeáu laø seùt keát vaø seùt pha caùt. TOC dao ñoäng töø 1.39 – 3.92% trung bình laø 1.84% ñöôïc ñaùnh giaù laø coù soá löôïng VCHC toát. S1 dao ñoäng töø 0.35 – 3.02 kg/T trung bình laø 0.91 kg/T cho thaáy löôïng hydrocarbon töï do töø ngheøo ñeán trung bình. S2 dao ñoäng töø 3.31 – 15.21 kg/T trung bình laø 8.91kg/T cho thaáy tieàm naêng ñaù meï toát. PI thay ñoåi khoâng ñoàng ñeàu theo ñoä saâu, nhöng coù theå phaân töông ñoái thaønh hai ñôùi: + Töø ñoä saâu 3220 – 3490 m: dao ñoäng töø 0.03 -0.07 coù hydrocarbon taïi sinh. + Töø ñoä saâu 3570 m trôû ñi: PI dao ñoäng töø 0.1 – 0.19, thaáy coù hydrocarbon baét ñaàu di cö. HI dao ñoäng töø 262 – 836 trung bình laø 477 cho thaáy Kerogen laø loaïi I vaø II, coù khaû naêng sinh daàu (bieåu ñoà III.A). Pr/Ph laø 2.25 moâi tröôøng traàm tích laø vuõng vònh hoaëc cöûa soâng nôi nöôùc lôï coù tính khöû (bieåu ñoà III.C). Tmax dao ñoäng trong khoaûng töø 438 - 445oC, giaù trò thöôøng gaëp laø 441oC, töông öùng vôùi giaù trò Ro dao ñoäng töø 0,59 - 0.72% thöôøng gaëp laø 0.72% cho thaáy ñaù meï tröôûng thaønh (bieåu ñoà III.2). TmaxoC Bieåu ñoà II.2: Giaù trò Tmax vaø Ro bieán thieân theo ñoä saâu taàng Oligocene haï gieáng khoan Baïch Hoå 15. III.3/ TAÀNG OLIGOCENE HAÏ: Töø ñoä saâu 4000 m - 4432 m töông öùng vôùi taàng Oligocene haï. Phaân tích 10 maãu, trong ñoù 7 maãu coù haøm löôïng TOC ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï cho keát quaû nhö sau: Thaïch hoïc chuû yeáu laø seùt keát xen laãn caùt keát. TOC dao ñoäng töø 0.63 – 1.48% trung bình laø 1.19% ñöôïc ñaùnh giaù laø coù soá löôïng VCHC toát. S1 dao ñoäng töø 0,29 – 0.69 kg/T trung bình laø 0,45 kg/T cho thaáy löôïng hydrocarbon töï do ngheøo. S2 dao ñoäng töø 2.43 – 4.29 kg/T trung bình laø 4.29 kg/T cho thaáy tieàm naêng ñaù meï trung bình. PI dao ñoäng töø 0,08 - 0,12 trung bình laø 0,11 cho thaáy coù hydrocarbon di cö. HI dao ñoäng töø 105 - 641 trung bình laø 337 cho thaáy hoãn hôïp Kerogen loaïi III- II , coù khaû naêng sinh khí vaø daàu (bieåu ñoà III.A). Pr/Ph laø 2.13 moâi tröôøng traàm tích laø vuõng vònh hoaëc cöûa soâng nôi nöôùc lôï coù tính khöû (bieåu ñoà III.C). Tmax dao ñoäng trong khoaûng töø 444 - 446oC, giaù trò thöôøng gaëp laø 445oC, töông öùng vôùi giaù trò Ro dao ñoäng töø 0,72 – 0.07%, thöôøng gaëp laø 0.75% cho thaáy ñaù meï tröôûng thaønh, ñaàu pha sinh daàu (bieåu ñoà III.3). TmaxoC Bieåu ñoàIII.3: Giaù trò Tmax vaø Ro bieán thieân theo ñoä saâu taàng Oligocene haï gieáng khoan Baïch Hoå 15. IV. GIEÁNG KHOAN ROÀNG 3 Keát quaû phaân tích goàm 29 maãu ôû gieáng khoan Roàng 3, coù 20 maãu coù haøm löôïng TOC ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï. Vaät lieäu höõu cô thuoäc loaïi Kerogen kieåu II laø chuû yeáu (bieåu ñoà IV.A). 0 150 300 450 600 750 900 400 420 440 460 480 Miocene haï Oligocene thöôïng Oligocene haï Tmax . HI Kieåu I Kieåu II Kieåu III Bieåu ñoà IV.A: Bieåu ñoà xaùc ñònh loaïi vaät lieäu höõu cô gieáng khoan Roàng 3 Caùc thoâng soá ñòa hoùa theå hieän haøm löôïng vaät chaát höõu cô, chaát löôïng vaät chaát höõu cô, ñoä tröôûng thaønh, vaø möùc ñoä di cö ñöôïc theå hieän qua bieåu ñoà IV.B. Vaø moâi tröôøng traàm tích vaät lieäu höõu cô ñöôïc theå thieän qua bieåu ñoà IV.C Bieåu ñoà IV.C: Bieåu ñoà xaùc ñònh moâi tröôøng traàm tích cuûa gieáng khoan Roàng 3 IV.1/ TAÀNG OLIGOCENE THÖÔÏNG: Töø ñoä saâu 2680 m – 3350 m töông öùng vôùi taàng Oligocene thöôïng: Phaân tích 20 maãu, trong ñoù 12 maãu coù haøm löôïng TOC ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï cho keát quaû nhö sau: TOC dao ñoäng töø 1.39- 3.57% trung bình laø 2,85% ñöôïc ñaùnh giaù laø coù soá löôïng VCHC töø toát ñeán raát toát. S1 dao ñoäng töø 0.03 – 0.5 kg/T trung bình laø 0.38 kg/T cho thaáy löôïng hydrocarbon töï do töø ngheøo ñeán trung bình. S2 dao ñoäng töø 11.02 – 12.82 kg/T trung bình laø 12.42 kg/T cho thaáy tieàm naêng ñaù meï töø toát ñeán raát toát. PI dao ñoäng töø 0.01 - 0.17 trung bình laø 0.04 cho thaáy chæ coù hydrocarbon taïi sinh. HI dao ñoäng töø 266 - 431 trung bình laø 392 cho thaáy chuû yeáu la Kerogen kieåu II, chæ coù moat maãu thuoäc kieåu I, coù khaû naêng sinh daàu vaø khí (bieåu ñoà IV.A). Pr/Ph laø 2.86 moâi tröôøng traàm tích laø nôi nöôùc lôï ven bôø coù tính khöû (bieåu ñoà IV.C) TmaxoC Tmax dao ñoäng töø 440 - 446oC, giaù trò thöôøng gaëp laø 441 - 442oC, töông öùng vôùi Ro laø 0.60 – 0.78% thöôøng gaëp laø Ro = 0.73% cho thaáy ñaù meï tröôûng thaønh ôû ñaàu pha sinh daàu (bieåu ñoà IV.1). Bieåu ñoà IV.1: Giaù trò Tmax vaø Ro bieán thieân theo ñoä saâu taàng Oligocene thöôïng gieáng khoan Roàng 3. IV.2/ TAÀNG OLIGOCENE HAÏ: Töø ñoä saâu 3370 m – 3520 m töông öùng vôùi taàng Oligocene haï: Phaân tích 9 maãu coù 8 maãu coù haøm löôïng TOC ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï cho keát quaû nhö sau: Thaïch hoïc chuû yeáu laø seùt keát ñaäm maøu. TOC dao ñoäng töø 1.26 – 2.95% trung bình laø 1.82% ñöôïc ñaùnh giaù laø coù soá löôïng VCHC toát. S1 dao ñoäng töø 0.24 – 0.43 kg/T trung bình laø 0.26 kg/T cho thaáy löôïng hydrocarbon töï do ngheøo. S2 dao ñoäng töø 4.59 – 10.49 kg/T trung bình laø 7.23 kg/T cho thaáy tieàm naêng ñaù meï töø trung bình ñeán toát. PI dao ñoäng töø 0.03 – 0.08 trung bình laø 0.05 cho thaáy coù hydrocarbon taïi sinh. HI dao ñoäng töø 266 - 431 trung bình laø 370 cho thaáy Kerogen laø hoãn hôïp kieåu II-I sinh daàu vaø khí (bieåu ñoà IV.A). Pr/Ph laø 3.73 moâi tröôøng traàm tích laø vuõng ñaàm hoà nöôùc lôï coù tính khöû (bieåu ñoà IV.C). Tmax dao ñoäng töø 446 - 448oC, giaù trò thöôøng gaëp laø 446oC, töông öùng vôùi Ro laø 0.77 – 0.88% thöôøng gaëp laø Ro = 0.77% cho thaáy ñaù meï tröôûng thaønh ôû ñaàu pha sinh daàu (bieåu ñoà IV.2). TmaxoC Bieåu ñoà IV.2: Giaù trò Tmax vaø Ro bieán thieân theo ñoä saâu taàng Oligocene haï gieáng khoan Roàng 3. V. GIEÁNG KHOAN ROÀNG 7: Keát quaû phaân tích goàm 29 maãu, coù 16 maãu coù haøm löôïng TOC ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï. VLHC thuoäc loaïi Kerogen kieåu II vaø I (bieåu ñoà V.A). 0 150 300 450 600 750 900 400 420 440 460 480 Miocene haï Oligocene thöôïng Oligocene haï Tmax . HI Kieåu I Kieåu II Kieåu III Bieåu ñoà V.A: Bieåu ñoà xaùc ñònh loaïi vaät lieäu höõu cô cuûa gieáng khoan Roàng 7. Caùc thoâng soá ñòa hoùa theå hieän haøm löôïng vaät chaát höõu cô, chaát löôïng vaät chaát höõu cô, ñoä tröôûng thaønh, vaø möùc ñoä di cö ñöôïc theå hieän qua bieåu ñoà V.B. V.1/ TAÀNG OLIGOCENE THÖÔÏNG: Töø ñoä saâu 2860 – 3320 töông öùng vôùi taàng Oligocene thöôïng: Phaân tích 17 maãu, trong ñoù coù 9 maãu coù haøm löôïng TOC ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï cho keát quaû nhö sau: TOC dao ñoäng töø 1.48 – 3.18% trung bình laø 2.19% ñöôïc ñaùnh giaù laø coù soá löôïng VCHC töø toát ñeán raát toát. S1 dao ñoäng töø 0.03 – 0.7 kg/T trung bình laø 0.18 kg/T cho thaáy löôïng hydrocarbon töï do ngheøo. S2 dao ñoäng töø 3.3 – 18.06 kg/T trung bình laø 8.78 kg/T cho thaáy tieàm naêng ñaù meï toát. PI dao ñoäng töø 0.1 – 0.17 trung bình laø 0.04 cho thaáy coù hydrocarbon taïi sinh. HI dao ñoäng töø 194 - 673 trung bình laø 392 cho thaáy Kerogen loaïi II-I sinh khí vaø daàu (bieåu ñoà V.A). Pr/Ph laø 2.41 theå hieän moâi tröôøng traàm tích laø bieån noâng hoaëc bieån saâu coù tính khöû maïnh (bieåu ñoà V.C). Tmax dao ñoäng töø 435 - 444oC, giaù trò thöôøng gaëp laø 441 - 442oC, Ro = 0.5%, thöôøng gaëp laø 0.55% cho thaáy ñaù meï chöa tröôûng thaønh (bieåu ñoà V.1). Bieåu ñoà V.1 : Giaù trò Tmax vaø Ro bieán thieân theo ñoä saâu taàng Oligocene thöôïng gieáng khoan Roàng 7. V.2/ TAÀNG OLIGOCENE HAÏ: Töø ñoä saâu 3350 m - 3480 m töông öùng vôùi taàng Oligocene haï: Phaân tích 11 maãu, 7 maãu coù haøm löôïng TOC ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï cho keát quaû nhö sau: TOC dao ñoäng töø 2.19 – 3.84% trung bình laø 2.82% ñöôïc ñaùnh giaù laø coù soá löôïng VCHC raát toát. S1 dao ñoäng töø 0.09 – 0.75 kg/T trung bình laø 0.43 kg/T cho thaáy löôïng hydrocarbon di cö ngheøo. S2 dao ñoäng töø 9.39 - 21 kg/T trung bình laø 12.83 kg/T cho thaáy tieàm naêng ñaù meï töø toát ñeán raát toát. PI dao ñoäng töø 0.01 – 0.13 trung bình laø 0.05 cho thaáy coù hydrocarbon taïi sinh. HI dao ñoäng töø 212 - 793 trung bình laø 385 cho thaáy Kerogen loaïi I sinh daàu (bieåu ñoà V.A). Pr/Ph laø 2.59, theå hieän moâi tröôøng traàm tích laø vuõng vònh hoaëc ven bôø nôi nöôùc lôï cöûa soâng coù tính khöû . Tmax dao ñoäng töø 444 - 445oC, giaù trò thöôøng gaëp laø 445oC, Ro = 0.58- 0.68%, thöôøng gaëp laø 0.64% cho thaáy ñaù meï gaàn ñaït möùc tröôûng thaønh (bieåu ñoà V.2). Bieåu ñoà V.2 : Giaù trò Tmax vaø Ro bieán thieân theo ñoä saâu taàng Miocene haï gieáng khoan Roàng 7. Ñoái vôùi gieáng khoan 15B-1X taøi lieäu thu thaäp ñöôïc chæ phaân chia taàng Miocene vaø Oligocene. VI. GIEÁNG KHOAN 15B – 1X Keát quaû phaân tích goàm 27 maãu, coù 24maãu coù haøm löôïng TOC ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï. VLHC thuoäc loaïi Kerogene kieåu II laø chuû yeáu, moät vaøi maãu cuûa taàng Miocene thuoäc kieåu III (bieåu ñoà VI.A) 0 150 300 450 600 750 900 400 420 440 460 480 Miocene Oligocene Tmax HI Kieåu II Kieåu III Kieåu I 0.5%R0 Bieåu ñoà VI.A: Bieåu ñoà xaùc ñònh loaïi vaät lieäu höõu cô cuûa gieáng khoan 15B-1X Caùc thoâng soá ñòa hoùa theå hieän haøm löôïng vaät chaát höõu cô, chaát löôïng vaät chaát höõu cô, ñoä tröôûng thaønh, vaø möùc ñoä di cö ñöôïc theå hieän qua bieåu ñoà I.B VI.1/ TAÀNG MIOCENE: Töø ñoä saâu 550 m – 1180 m töông öùng vôùi taàng Miocene: Phaân tích 5 maãu coù haøm löôïng TOC ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï cho keát quaû nhö sau: TOC dao ñoäng töø 0,62 – 0.88% trung bình laø 0,69% ñöôïc ñaùnh giaù laø coù soá löôïng VCHC trung bình. S1 dao ñoäng töø 0,09- 0,36 kg/T trung bình laø 0,214 kg/T cho thaáy löôïng hydrocarbon töï do ngheøo. S2 dao ñoäng töø 0.14 – 0.34 kg/T trung bình laø 0.27 kg/T cho thaáy tieàm naêng ñaù meï ngheøo. HI dao ñoäng töø 22 – 55 trung bình laø 40.2 cho thaáy Kerogen loaïi III, sinh khí (bieåu ñoà VI.A). TmaxoC Tmax thay ñoåi ôû 417 - 424oCgiaù trò thöôøng gaëp laø 422, töông öùng vôùi giaù trò Ro laø 0.15 – 0.48 gia tri thöôøng gaëp laø 0.46% cho thaáy ñaù meï chöa tröôûng thaønh (bieåu ñoà VI.1). Bieåu ñoà VI.1 : Giaù trò Tmax vaø Ro bieán thieân theo ñoä saâu taàng Miocene gieáng khoan 15B-1X. VI.2/ TAÀNG OLIGOCENE Töø ñoä saâu 2830 m – 3635 m töông öùng vôùi taàng Oligocene: Phaân tích 21 maãu coù haøm löôïng TOC ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï cho keát quaû nhö sau: TOC dao ñoäng töø 1.56 – 3.42% trung bình laø 2.35% ñöôïc ñaùnh giaù laø coù soá löôïng VCHC töø toát ñeán raát toát. S1 dao ñoäng töø 0.9 – 1.64 kg/T trung bình laø 0.8 kg/T cho thaáy löôïng hydrocarbon töï do trung bình. S2 dao ñoäng töø 2.55 – 24.44 kg/T trung bình laø 8.26 kg/T cho thaáy tieàm naêng ñaù meï toát. PI dao ñoäng töø 0,04 - 0,18 thay ñoåi theo ñoä saâu + Töø ñoä saâu 2830 m – 3030 m: PI dao ñoäng töø 0.04 – 0.06 chæ coù hydrocarbon taïi sinh. + Töø ñoä saâu 3030 m – 3650 m PI dao ñoäng 0.1- 0.19 thaáy coù hydrocarbon di cö. HI dao ñoäng töø 130 – 623 trung bình laø 334 cho thaáy Kerogen kieåu II sinh daàu vaø khí (bieåu ñoà VI.A). Tmax thay ñoåi ôû 430 - 440oC giaù trò thöôøng gaëp laø 435 – 436oC, töông öùng vôùi giaù trò Ro laø 0.52 – 0.60% giaù trò thöôøng gaëp laø 0.58% cho thaáy ñaù meï chöa tröôûng thaønh, chæ coù moät vaøi maãu tröôûng thaønh (bieåu ñoà VI.2). TmaxoC Bieåu ñoà VI.2 : Giaù trò Tmax vaø Ro bieán thieân theo ñoä saâu taàng Oligocene gieáng khoan 15B-1X. VII. GIEÁNG KHOAN 15G – 1X Ñoái vôùi gieáng khoan 15G -1X, taøi lieäu thu thaäp ñöôïc chæ phaân chia taàng Oligcene. Keát quaû phaân tích goàm 37 maãu, coù 22 maãu coù haøm löôïng TOC ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï. VLHC thuoäc loaïi Kerogen kieåu II (xem bieåu ñoà VII.A). 0 150 300 450 600 750 900 400 420 440 460 480 Miocene Oligocene Tmax HI Kieåu I Kieåu II Kieåu III Bieåu ñoà VII.A: Bieåu ñoà xaùc ñònh loaïi vaät lieäu höõu cô cuûa gieáng khoan 15G-1X. Caùc thoâng soá ñòa hoùa theå hieän haøm löôïng vaät chaát höõu cô, chaát löôïng vaät chaát höõu cô, ñoä tröôûng thaønh, vaø möùc ñoä di cö ñöôïc theå hieän qua bieåu ñoà VII.B TAÀNG OLIGOCENE: Töø ñoä saâu 2630 – 2970 m töông öùng vôùi taàng Oligocene: Phaân tích 22 maãu, trong ñoù 11 maãu coù haøm löôïng TOC ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï cho keát quaû nhö sau: Thaïch hoïc chuû yeáu laø seùt argilit TOC dao ñoäng töø 1.60 – 3.72% trung bình laø 2.0% ñöôïc ñaùnh giaù laø coù soá löôïng VCHC töø toát ñeán raát toát. S1 dao ñoäng töø 0.3 – 2.3 kg/T trung bình laø 1.09 kg/T cho thaáy löôïng hydrocarbon töï do toát. S2 dao ñoäng töø 1.70 – 17.0 kg/T trung bình laø 5.1 kg/T cho thaáy tieàm naêng ñaù meï töø trung bình ñeán toát. PI dao ñoäng töø 0.05 – 0.32 trung bình laø 0.21 cho thaáy coù hydrocarbon di cö. HI dao ñoäng töø 106 - 497 trung bình laø 240 cho thaáy Kerogen kieåu II chæ coù moät maãu thuoäc kieåu III sinh khí vaø daàu (bieåu ñoà VII.A). Tmax dao ñoäng töø 420 - 444oC, giaù trò thöôøng gaëp laø 430oC, Ro thay ñoåi töø 0.44 – 0.63%, thöôøng gaëp laø 0.56% cho thaáy ñaù meï chöa tröôûng thaønh ôû ñaàu pha sinh daàu (bieåu ñoà VII.1). Bieåu ñoà VII.1 : Giaù trò Tmax vaø Ro bieán thieân theo ñoä saâu taàng Oligocene gieáng khoan 15G-1X. VIII. GIEÁNG KHOAN 17C – 1X Keát quaû phaân tích goàm 37 maãu, coù 22 maãu coù haøm löôïng TOC ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï. VLHC thuoäc loaïi Kerogen loaïi II laø chuû yeáu, coù moät vaøi maãu cuûa taång Oligocene laø loaïi I, moät vaøi maãu cuûa taàng Miocene laø loaïi III (bieåu ñoà VIII.A) 0 150 300 450 600 750 900 400 420 440 460 480 Miocene Oligocene ï Tmax . HI Kieåu II Kieåu III Kieåu I Bieåu ñoà VIII.A: Bieåu ñoà xaùc ñònh loaïi vaät lieäu höõu cô gieáng khoan 17C-1X. Caùc thoâng soá ñòa hoùa theå hieän haøm löôïng vaät chaát höõu cô, chaát löôïng vaät chaát höõu cô, ñoä tröôûng thaønh, vaø möùc ñoä di cö ñöôïc theå hieän qua bieåu ñoà VIII.B VIII.1/ TAÀNG MIOCENE: Töø ñoä saâu 1620 m – 2580 m töông öùng vôùi taàng Miocene: Phaân tích 7 maãu coù haøm löôïng TOC ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï cho keát quaû nhö sau: TOC dao ñoäng töø 0.52 – 1.01% trung bình laø 0.74% ñöôïc ñaùnh giaù laø coù soá löôïng VCHC trung bình. S1 dao ñoäng töø 0.02 – 0.07 kg/T trung bình laø 0.44 kg/T cho thaáy löôïng hydrocarbon töï do ngheøo. S2 dao ñoäng töø 0.47 – 1.76 kg/T trung bình laø 0.98 kg/T cho thaáy tieàm naêng ñaù meï ngheøo. PI dao ñoäng töø 0.02 – 0.05 trung bình laø 0.04 cho thaáy coù hydrocarbon di cö. HI dao ñoäng töø 89 - 187 trung bình laø 126 cho thaáy Kerogen loaïi III, sinh khí (bieåu ñoà VIII.A). Do taàng traàm tích moûng, khoâng coù söï thay ñoåi Tmax nhieàu, giaù trò Tmax ôû 430 - 433oC thöôøng gaëp laø 4320C, töông öùng vôùi giaù trò Ro dao ñoäng 0.55 – 0.57% laø 0.57 cho thaáy ñaù meï chöa tröôûng thaønh (bieåu ñoà VIII.1). Bieåu ñoà VIII.1 : Giaù trò Tmax vaø Ro bieán thieân theo ñoä saâu taàng Miocene gieáng khoan 17C-1X. VIII.2/ TAÀNG OLIGOCENE Töø ñoä saâu 2594 m – 3310 m töông öùng vôùi taàng Oligocene: Phaân tích 30 maãu coù haøm löôïng TOC ñaït tieâu chuaån laø ñaù meï cho keát quaû nhö sau: TOC dao ñoäng töø 0.55 – 4.17% trung bình 2.07% ñöôïc ñaùnh giaù laø coù soá löôïng VCHC töø toát ñeán raát toát. S1 dao ñoäng töø 0.03 – 1.28 kg/T trung bình laø 0.44 kg/T cho thaáy löôïng hydrocarbon di töø ngheøo ñeán trung bình nhöng nhìn chung laø ngheøo. S2 dao ñoäng toát 0.68 – 22.98 kg/T trung bình laø 9.88 kg/T cho thaáy tieàm naêng ñaù meï töø toát ñeán raát toát, trung bình cho caû taàng ôû möùc toát. PI dao ñoäng töø 0.01 – 0.07 trung bình laø 0.04 cho thaáy chæ coù hydrocarbon taïi sinh. HI dao ñoäng töø 122 - 681 trung bình laø 385.5 cho thaáy Kerogen loaïi II-I, sinh khí vaø daàu (bieåu ñoà VIII.A). Tmax thay ñoåi theo ñoä saâu: + Töø 2594 m – 3040 m, Tmax thay ñoåi töø 434 - 439oC, töông öùng vôùi giaù trò Ro thay ñoåi töø 0.57 – 0.59% cho thaáy ñaù meï chöa tröôûng thaønh. + Töø 3040 m – 3300 m Tmax thay ñoåi töø 440 - 443 oC töông öùng vôùi Ro laø 0.60 – 0.63% cho thaáy ñaù meï baét ñaàu tröôûng thaønh (bieåu ñoà VIII.2). Bieåu ñoà VIII.2 : Giaù trò Tmax vaø Ro bieán thieân theo ñoä saâu taàng Oligocene gieáng khoan 17C-1X. CHÖÔNG IV: ÑAËC ÑIEÅM ÑÒA HOAÙ ÑAÙ MEÏ BOÀN TRUÕNG CÖÛU LONG Töø keát quaû phaân tích ñòa hoùa 8 gieáng khoan ñaõ ñöôïc trình baøy ôû chöông III vaø döïa treân sô ñoà vò trí gieáng khoan (hình 5), taùc giaû ñaõ toång hôïp soá lieäu vaø leân sô ñoà ñeå coù nhöõng nhaän xeùt cho töøng taàng ñaù meï ôû Boàn Truõng Cöûu Long. I. TAÀNG MIOCEN HAÏ Töø keát quaû phaân tích caùc gieáng khoan Baïch Hoå 15, Baïch Hoå 9, cho thaáy veà thaønh phaàn thaïch hoïc chuû yeáu laø seùt keát, seùt boät keát. Ñoái vôùi caùc gieáng khoan 15B-1X, 17C-1X, taøi lieäu thu thaäp ñöôïc chæ phaân chia taàng Miocene vaø khoâng phaân chia chi tieát Miocene thöôïng hay Miocene haï, taùc giaû söû duïng soá lieäu taàng Miocene cuûa caùc gieáng 15B-1X, 17C-1X cho taàng Miocene. Caùc soá lieäu ñòa hoaù ñaù meï töø caùc gieáng khoan Ba Vì, 15B-1X, 17C-1X ta coù baûng giaù trò trung bình caùc chæ tieâu ñòa hoùa taäp traàm tích Miocene haï (xem baûng I): Baûng I: Giaù trò tung bình caùc chæ tieâu ñòa hoaù taäp traàm tích Miocene haï. Gieáng khoan TOC% Pr/Ph S1 (kg/T) S2 (kg/T) S1+S2 (kg/T) PI HI TmaxoC Ro% BH 9 1.04 2.37 1.11 3.46 4.57 0.25 319.9 437 0.58 BH 15 1.23 0.2 7.24 7.45 0.04 566 437 0.57 Ba Vì 1.32 3.01 0.09 2.12 2.21 0.05 143 437 0.5 Roàng 3 0.64 4.31 0.05 0.73 0.78 0.06 114.1 434 0.52 15B-1X 0.69 0.21 0.27 0.48 0.43 40.2 422 0.46 17C-1X 0.74 0.04 0.98 1.02 0.04 126 432 0.57 GTTB 0.94 3.23 0.28 2.47 2.75 0.15 218.2 Veà ñaëc ñieåm ñòa hoaù taàng ñaù meï cuûa taàng Miocene haï nhö sau: Toång soá vaät chaát höõu cô (VCHC) trong ñaù meï thay ñoåi töø 0.64 – 1.32%, trung bình laø 0.94%. Döïa vaøo baûng ñaùnh giaù ñaù meï theo TOC (%), taàng Miocene haï boàn truõng Cöûu Long ñöôïc ñaùnh giaù laø trung bình. Chæ soá HI dao ñoäng töø 40.2 – 566, trung bình laø 218.2 cho thaáy VLHC thuoäc loaïi Kerogen kieåu III hoaëc II, coù khaû naêng sinh khí vaø daàu maø chuû yeáu laø sinh khí. Chæ soá S1 dao ñoäng töø 0.04 – 1.11 kg/T, trung bình laø 0.28 kg/T, cho thaáy tieàm naêng ñaù meï thoâng qua löôïng hydrocarbon (HC) töï do (S1) laø ngheøo. Chæ soá S2 dao ñoäng töø 0.27 – 7.24 kg/T, trung bình laø 2.47 kg/T cho thaáy löôïng HC tieàm naêng (S2) trong ñaù meï ñaït ngheøo. Toång tieàm naêng HC (S1 + S2 )cuûa ñaù meï thay ñoåi töø 0.48 – 7.45 kg/T, trung bình laø 2.75 kg/T döïa vaøo baûng phaân loaïi ñaù meï cho thaáy ñaù meï taång Miocene haïôû möùc ngheøo. Pr/Ph thay ñoåi töø 2.37 – 4.31, trung bình laø 3.23 theå hieän moâi tröôøng traàm tích coù tính khöû yeáu. PI thay ñoåi töø 0.05 – 0.43, trung bình laø 0.15, haàu heát laø HC taïi sinh chæ coù daàu di cö ôû gieáng khoan Baïch Hoå 9. Tmax thay ñoåi theo ñoä saâu giöõa caùc gieáng khoan vaø ít thay ñoåi trong moät gieáng khoan do taàng traàm tích moûng, nhöng nhìn chung coù giaù trò laø 438 oC, töông öùng vôùi Ro laø 0.56 - 0.58% cho thaáy taàng Miocene haï chöa tröôûng thaønh. Döïa treân taøi lieäu caùc keát quaû phaân tích vaø taøi lieäu thu thaäp ñöôïc, ñöa leân sô ñoà phaân boá TOC cuûa taàng Miocene haï ( Sô ñoà I.1) ta thaáy TOC taäp trung ôû hai khu vöïc chính thuoäc ñôùi truõng Cöûu Long Taây vaø Ñôùi truõng Cöûu Long Baéc. Treân sô ñoà phaân boá löôïng HC tieàm naêng S2 cuûa taàng Miocene haï, ta thaáy S2 taäp trung nhieàu ôû khu vöïc ñôùi truõng Cöûu Long Taây vaø ñôùi truõng Cöûu Long Baéc. Döïa treân sô ñoà phaân boá HI cuûa taàng Miocene haï, ta thaáy VLHC coù chaát löôïng toát ôû hai ñôùi truõng maø TOC tích tuï taäp trung ( Sô ñoà I.3). Taïi vuøng truõng chæ soá HC di cö PI cao hôn ( Sô ñoà I.4), tuy nhieân nhìn chung taàng Miocene haï coù HC di cö nhöng chöa coù daàu di cö. II. TAÀNG OLIGOCENE THÖÔÏNG Töø keát quaû phaân tích caùc gieáng khoan Baïch Hoå 15, Baïch Hoå 9, Roàng 3, ta thaáy taàng Oligocene thöôïng coù thaïch hoïc chuû yeáu laø seùt keát pha caùt keát vaø moät ít traàm tích maûnh vuïn. Ñoái vôùi caùc gieáng khoan 15B-1X, 15G-1X, 17C-1X, taøi lieäu thu thaäp ñöôïc chæ phaân chia taàng Oligocene, nhöng do taàng Oligocene thöôïng ñaõ töø laâu ñöôïc xem nhö taàng ñaù meï toát nhaát neân taùc giaû söû duïng soá lieäu taàng Oligocene cuûa caùc gieáng 15B-1X, 15G-1X, 17C-1X cho taàng Oligocene thöôïng. Toång hôïp soá lieäu tính toaùn ta coù baûng giaù trò trung bình caùc chæ tieâu ñòa hoùa taäp traàm tích Oligocene thöôïng nhö sau Baûng II: Giaù trò trung bình caùc chæ tieâu ñòa hoaù taäp traàm tích Oligocene thöôïng: Gieáng khoan TOC% Pr/Ph S1 (kg/T) S2 (kg/T) S1+S2 (kg/T) PI HI TmaxoC Ro% BH 9 2.27 2.01 3.68 17.14 20.8 0.19 740.7 BH 15 1.84 2.25 0.91 8.91 9.83 0.09 477.8 441 0.70 Ba Vì 1.92 2.15 0.64 8.55 9.2 0.07 433.8 441 0.50 Roàng 3 2.85 2.86 0.43 12.42 12.84 0.04 392.2 442 0.73 Roàng 7 2.19 2.41 0.18 8.87 8.97 0.04 392 444 0.64 15B-1X 2.35 0.8 8.06 8.86 0.1 334 436 0.58 15G-1X 2 1.09 5.1 6.19 0.21 240.78 435 0.56 17C-1X 2.07 0.44 9.88 10.32 0.04 385.57 438 0.58 GTTB 2.2 2.34 1.02 10.5 11.5 0.1 450 Ta thaáy veà ñaëc ñieåm ñòa hoaù. Toång soá vaät chaát höõu cô (VCHC) thay ñoåi töø 1.84 – 2.85%, trung bình laø 2.2%, ñöôïc ñaùnh giaù laø ñaù meï raát toát Chæ soá HI thay ñoåi töø 240.78 – 740.7, cho thaáy VLHC thuoäc Kerogen kieåu I - II, coù khaû naêng sinh daàu vaø khí, trong ñoù daàu laø chuû yeáu. Vaät lieäu höõu cô ñöôïc laéng ñoïng trong moâi tröôøng khöû tieàm naêng ñaù meï thoâng qua löôïng HC töï do (S1) toát. Löôïng HC tieàm naêng (S2) trong ñaù meï ñaït möùc raát toát. Toång tieàm naêng HC cuûa ñaù meï (S1 + S2)ï thay ñoåi töø 6.19 – 12.84 kg/T, theo baûng phaân loaïi ñaù meï cho thaáy ñaù meï ôû möùc toát. Pr/Ph thay ñoåi töø 2.01 – 2.86, trung bình laø 2.34 theå hieän moâi tröôøng traàm tích coù tính khöû. PI thay ñoåi töø 0.04 – 0.21 vaø thay ñoåi theo ñoä saâu tuøy thuoäc vaøo töøng gieáng khoan, seõ dieãn giaûi chi tieát ôû phaàn IV. Treân pham vi toaøn boàn truõng giaù trò Tmax thay ñoåi theo vò trí ñòa lyù vaø theo ñoä saâu. Taïi khu vöïc trung taâm boàn, nhö ôû vò trí caùc gieáng khoan cuûa moû Roàng, moû Baïch Hoå giaù trò Tmax ñaït treân 440oC vaø giaù trò Ro ñaït treân 0.6% cho thaáy ñaù meï tröôûng thaønh. Taïi gieáng khoan Ba Vì giaù trò Tmax cuõng ñaït treân 440oC cho thaáy ñaù meï tröôûng thaønh, tuy nhieân giaù trò Ro chæ ñaït 0.5%. Taïi caùc gieáng khoan 15B-1X, 15G-1X, 17C-1X giaù trò Tmax chæ ñaït töø 335 – 338oC cho thaáy ñaù meï chöa tröôûng thaønh. Theo höôùng cung caáp vaät lieäu höõu cô, ta thaáy TOC taäp trung ôû hai khu vöïc chính laø ñôùi naâng Baïch Hoå - Roàng vaø ñôùi truõng Cöûu Long Baéc, caøng vaøo saâu trung taâm tích tuï, löôïng TOC caøng cao (Sô ñoà II.1). TOC taäp trung ôû möùc toát ôû ñoä saâu töø 3000 m trôû xuoáng. ÔÛ khu vöïc taäp trung TOC, haøm löôïng TOC ñaït ñöôïc möùc raát toát töø ñoä saâu 3100 m hoaëc 3200 m ñeán ñaùy traàm tích Oligocene thöôïng. Löôïng S2 tieàm naêng cuûa taàng ñaù meï taäp trung ôû trung taâm boàn, ôû ba khu vöïc chính laø ñôùi naâng Roàng – Baïch Hoå, ñôùi truõng Cöûu Long Taây vaø ñôùi truõng Cöûu Long Baéc. S2 ñaït möùc raát giaøu töø ñoä saâu 3000 m (Sô ñoà II.2). Theo giaù trò Tmax vaø ñoä phaûn xaï Ro cho thaáy ñaù meï taàng Oligocene thöôïng ñaït möùc tröôûng thaønh, ôû ñoä saâu töø 3000m cho ñeán ñaùy traàm tích Oligocene. ÔÛ khu vöïc trung taâm tích tuï TOC nhö ôû vò trí moû Baïch Hoå ñaù meï ñaït möùc tröôûng thaønh. Nhö ñaõ ñeà nghò, vaät chaát höõu cô taäp trung thaønh hai khu vöïc, theo sô ñoà phaân boá HI ta thaáy taïi ñôùi truõng Cöûu Long Baéc vaø trung taâm boàn (Sô ñoà II.3). Taïi nhöõng nôi taäp trung TOC cao cuõng laø nôi coù HC di cö maïnh, ngoaïi tröø ôû vò trí moû Roàng (Sô ñoà II.4). III. TAÀNG OLIGOCENE HAÏ Töø keát quaû phaân tích caùc gieáng khoan Baïch Hoå 15, Baïch Hoå 9, Roàng 3, ta thaáy taàng Oligocene haï coù thaïch hoïc chuû yeáu laø seùt keát boät keát. Cuøng vôùi soá lieäu ñòa hoaù töø caùc gieáng khoan Roàng 7, 15G -1X tham khaûo ñöôïc theâm taøi lieäu coù phaân chi tieát taàng Oligocene haï, ta coù baûng giaù trò trung bình caùc chæ tieâu ñòa hoùa taäp traàm tích Oligocene haï: Baûng III: Giaù trò tung bình caùc chæ tieâu ñòa hoaù taäp traàm tích Oligocene haï: Gieáng khoan TOC% Pr/Ph S1 (kg/T) S2 (kg/T) S1+S2 (kg/T) PI HI TmaxoC Ro% BH 9 2.09 2.26 0.45 2.13 2.58 0.16 104.4 463 1.1 BH 15 1.19 2.12 0.54 4.29 4.84 0.11 365 445 0.75 Roàng 3 1.82 3.73 0.26 7.23 7.49 0.05 370.13 441 0.70 Roàng 7 2.82 0.59 0.43 12.93 13.26 0.05 385.1 445 0.64 15G-1X 1.33 0.41 3.17 3.58 0.12 234 438 0.57 GTTB 1.85 2.2 0.42 5.95 6.35 0.1 291 Ta thaáy traàm tích Oligocene haï: Toång soá vaät chaát höõu cô (VCHC) cuûa ñaù meï thay ñoåi töø 1.33 – 2.82%, trung bình laø 1.85% ñöôïc ñaùnh giaù laø ñaù meï toát Chæ soá HI thay ñoåi töø 104.4 – 385.1 trung bình laø 291 cho thaáy saûn phaåm coù nguoàn goác Kerogen kieåu II hoaëc III, coù khaû naêng sinh daàu vaø khí. Chæ soá S1 thay ñoåi töø 0.59 – 3.73 kg/T,trung bình laø 0.42 kg/T cho thaáy tieàm naêng ñaù meï thoâng qua löôïng HC töï do (S1) ngheøo. Löôïng HC tieàm naêng cuûa ñaù meï(S2) thay ñoåi töø 2.13 – 12.73 kg/T, trung bình laø 5.95 kg/T cho thaáy ñaù meï ñaït möùc toát. Toång tieàm naêng HC cuûa ñaù meï (S1 + S2) thay ñoåi töø 2.58 – 13.26 kg/T, trung bình laø 6.35 kg/T ôû möùc toát. Giaù trò Tmax thay ñoåi theo dieän phaân boá ñòa lyù vaø ñoä saâu, töø taøi lieäu toång hôïp ñöôïc taïi baûng III ta coù caùc giaù trò Tmax thöôøng gaëp taïi caùc gieáng khoan. Ta thaáy Tmax taïi vuøng trung taâm boàn truõng nhö caùc gieáng khoan taïi moû Baïch Hoå, moû Roàng ñaït giaù trò treân 446oC cho thaáy ñaù meï quaù tröôûng thaønh, tuy nhieân giaù tri Ro laïi theå hieän ñaù meï tröôûng thaønh, trong giai ñoaïn ñaàu taïo daàu, chöa ñaït möùc tröôûng thaønh muoän. Ngoaïi tröø giaq trò Tmax vaø Ro taïi gieáng khoan 15G -1X chöa tröôûng thaønh. Leân sô ñoà ta thaáy ta thaáy TOC taäp trung ôû hai khu vöïc chính thuoäc trung taâm boàn (Sô ñoà III.1), caøng vaøo saâu trung taâm boàn, löôïng TOC caøng cao. Löôïng S2 tieàm naêng trong ñaù meï nhìn chung ñaït möùc raát giaøu töø ñoä saâu 3000 m (Sô ñoà III.2). ta thaáy S2 taêng daàn töø rìa vaøo trung taâm boàn, maø cao nhaát laø ôû trung taâm moû Baïch Hoå. Veà maët chaát löôïng VCHC ta thaáy Kerogen chuû yeáu laø hoãn hôïp kieåu II vaø III, vuøng taäp trung löôïng TOC caøng lôùn ta thaáy löôïng vaät chaát höõu cô toát (Sô ñoà III.3). Vaøo trung taâm boàn, chæ soá HI cao cho thaáy HC di cö maïnh taïi trung taâm tích tuï VCHC (Sô ñoà III.4). IV. LIEÂN KEÁT ÑAËC ÑIEÅM ÑÒA HOÙA MOÄT SOÁ GIEÁNG KHOAN THUOÄC BOÀN TRUÕNG CÖÛU LONG. Qua sô ñoà lieân keát ñaëc ñieåm ñòa hoaù moät soá gieáng khoan ( sô ñoà VI) ta caùo moät soá nhaän xeùt nhö sau: IV.1/ CHAÁT LÖÔÏNG VAÄT CHAÁT HÖÕU CÔ: Sô ñoà cho thaáy VCHC phaân boá theo phaân vò ñòa taàng. Taàng Oligocene thöôïng coù löôïng VCHC phong phuù nhaát, tieáp ñoù laø taàng Oligocene haï, sau cuøng laø taàng Miocene haï. Taàng Miocene haï: chuû yeáu laø Kerogen kieåu III, thaønh phaàn VCHC chuû yeáu thuoäc kieåu III, kieåu II vaø moät ít coù kieåu I, coù khaû naêng sinh khí vaø daàu, maø sinh khí laø chuû yeáu. Taàng Oligocene thöôïng: treân phaïm vi caû boàn truõng nhìn chung laø Kerogen kieåu II vaø kieåu I, coù khaû naêng sinh daàu vaø khí. Taàng Oligocene haï: chuû yeáu laø kieåu II vaø kieåu I, trong ñoù kieåu II laø chính, coù khaû naêng sinh khí vaø daàu. IV.2/ ÑOÄ TRÖÔÛNG THAØNH CUÛA VAÄT CHAÁT HÖÕU CÔ: Qua soá lieäu thu thaäp vaø toång hôïp ñöôïc, ta thaáy 2680 m gaëp ñaù meï tröôûng thaønh ôû gieáng khoan Roàng 3 (Ranh giôùi ñaù meï tröôûng thaønh thay ñoåi theå hieän trong sô ñoà lieân keát caùc gieáng khoan) ÔÛ gieáng khoan Roàng 7, ta gaëp ñaù meï tröôûng ôû taàng Oligocene haï ÔÛ gieáng khoan Ba Vì, gaëp ñaù meï tröôûng thaønh taïi ñoä saâu 3040 m. ÔÛ khu vöïc Baéc cuûa boàn truõng, ñeàu thaáy daáu hieäu ñaù meï tröôûng thaønh. Gieáng khoan 15B-1X, 15G-1X, 17C-1X thaáy ñaù meï chöa tröôûng thaønh. ÔÛ gieáng khoan Baïch Hoå 15 gaëp ñaù meï tröôûng thaønh ôû taàng traàm tích Oligocene haï. ÔÛ gieáng khoan Baïch Hoå 9 thaáy ñaù meï baét ñaàu tröôûng thaønh ôû ñoä saâu 3160 m. Taïi gieáng khoan Baïch Hoå 9 thaáy coù ñaù meï tröôûng thaønh muoän töø ñoä saâu 4010 m. Ngoaøi ra khoâng thaáy ôû gieáng khoan naøo ñaù meï coù daáu hieäu quaù tröôûng thaønh. IV.3/ KHAÛ NAÊNG DI CÖ: Taàng Miocene haï: Ña phaàn thaáy khoâng coù HC di cö ôû taàng traàm tích Miocene haï Taïi taàng Miocene haï ôû gieáng khoan Baïch Hoå 9 thaáy coù HC di cö maëc duø ñaù meï chæ gaàn ñaït möùc tröôûng thaønh Taàng Oligoene thöôïng: Taïi vò trí moû Ba Vì thaáy coù HC dicö ôû ñoä saâu 3395 m. Taïi gieáng khoan Baïch Hoå 15, thaáy coù HC di cö ôû ñoä saâu 3510 m. Taïi gieáng khoan 15B-1X thaáy coù HC di cö ôû ñoâ saâu 3030 m Taïi gieáng khoan 15G-1X, thaáy daàu di cö trong taàng traàm tích Oligocene Taàng Oligocene haï: Ñoái vôùi caùc gieáng khoan keå treân ta thaáy ñaõ coù daàu di cö trong caùc taàng traàm tích treû hôn laø Miocene haï vaø Oligocene thöôïng. Taïi gieáng khoan Roàng 3 vaø Roàng 7 khoâng thaáy HC di cö ôû caû taàng traàm tích Oligocene haï. Keát luaän: Qua keát quaû xöû lyù vaø toång lôïp caùc taøi lieäu ñòa hoùa cuûa moät soá gieáng khoan thuoäc boàn truõng Cöûu Long ta coù moät soá nhaän xeùt nhö sau: Loâ 15-1 ñaïi dieän laø gieáng khoan 15G-1X theå hieän moät soá ñaëc tính ñòa hoùa cuûa taàng Oligocene. Soá löôïng VCHC laø 2% ñaït möùc raát toát. Ñaù meï ôû ñaàu pha sinh daàu vaø thaáy coù HC di cö Loâ 15-2 ñaïi dieän laø gieáng khoan 15B-1X : + Taàng Miocene: soá löôïng VCHC laø 0.69% ñaït möùc trung bình. Ñaù meï chöa tröôûng thaønh, chöa thaáy coù HC di cö. + Taàng Oligocene: Soá löôïng VCHC raát toát. Ñaù meï ôû gaàn ñaït möùc tröôûng thaønh, vaø thaáy coù HC di cö töø ñoä saâu 3030 m. Loâ 16 ñaïi dieän laø gieáng khoan Ba Vì + Taàng Miocene haï: soá löôïng VCHC laø 1.32% ñaït möùc toát. Ñaù meï chöa tröôûng thaønh, chöa thaáy coù HC di cö. + Taàng Oligocene thöôïng: Soá löôïng VCHC laø 1.92% ñaït möùc toát. Ñaù meï ôû gaàn ñaït möùc tröôûng thaønh, vaø thaáy coù HC di cö. Loâ 09 -2 goàm caùc gieáng khoan Baïch Hoå 9, Baïch Hoå 15 ta coù nhaän xeùt chung cho moû Baïch Hoå: + Taàng Miocene haï: soá löôïng VCHC trung bình cuûa hai moû laø 1.14% theo baûng phaân loaïi ñaù meï theo TOC (%) thaáy ñaù meï taàng Miocene haï ñaït möùc toát. Ñaù meï chöa tröôûng thaønh, taïi Baïch Hoå 9 thaáy HC di cö ôû ñoä saâu 3160 m, taïi Baïch Hoå 15 chöa thaáy coù HC di cö. + Taàng Oligocene thöôïng: Soá löôïng VCHC trung bình laø 2.1% ñaït möùc raát toát. Ñaù meï ñaït möùc tröôûng thaønh, vaø thaáy coù HC di cö. + Taàng Oligocene haï: Soá löôïng VCHC trung bình laø 1.64% ñaït möùc toát. Ñaù meï ñaït möùc tröôûng thaønh, taïi gieáng khoan Baïch Hoå 9 thaáy ñaù meï quaù tröôûng thaønh ôû ñoä saâu 4010 m, vaø thaáy coù HC di cö. Loâ 09-3 goàm gieáng khoan Roàng 3 vaø Roàng 7 ta coù nhaän xeùt chung cho moû Roàng: + Taàng Oligocene thöôïng: soá löôïng VCHC trung bình cuûa hai moû laø 2.52% theo baûng phaân loaïi ñaù meï theo TOC (%) thaáy ñaù meï taàng Miocene haï ñaït möùc raát toát. Ñaù meï tröôûng thaønh, chöa thaáy coù HC di cö. + Taàng Oligocene haï: Soá löôïng VCHC trung bình laø 2.32% ñaït möùc raát toát. Ñaù meï möùc tröôûng thaønh, tuy nhieân khoâng thaáy coù HC di cö. Loâ 17 goàm gieáng khoan 17C-1X: + Taàng Miocene: soá löôïng VCHC laø 0.74% ngheøo. Ñaù meï chöa tröôûng thaønh, HC taïi sinh. + Taàng Oligocene : Soá löôïng VCHC laø 2.07% raát toát. Ñaù meï ôû tröôûng thaønh, vaø khoâng coù HC di cö. Nhö vaäy ta nhaän thaáy ôû boàn truõng Cöûu Long coù ba taàng ñöôïc xaùc ñònh laø ñaù meï ñoù laø Miocene haï, Oligocene thöôïng, Oligocene haï. Trong ñoù: Taàng Miocene haï VLHC keùm phong phuù hôn caû. Kerogen thuoäc kieåu III – II, coù khaû naêng sinh daàu khí, maø sinh khí laø chuû yeáu. Ñaù meï chöa tröôûng thaønh. Taàng Oligocene thöôïng coù chaát löôïng toát hôn caû, Kerogen thuoäc kieåu I vaø II. Coù khaû naêng sinh daàu vaø khí. Ñaù meï truôûng thaønh. Taàng Oligocene haï ñaù meï tröôûng thaønh, ôû khu vöïc saâu hôn 3280 m thaáy coù daáu hieäu ñaù meï quaù tröôûng thaønh. Taøi lieäu tham khaûo Buøi Thò Luaän, Baøi giaûng ñòa hoaù daàu khí. Hoaøng Ñình Tieán_ Laâm Quang Haûi, Phöông phaùp tröïc tieáp xaùc ñònh caùc ñôùi sinh daàu khí ôû caáu taïo Baïch Hoå baèng söï bieán ñoåi caáu töû hydrocarbon, Taïp chí daàu khí_Soá 1 naêm 2006 Hoaøng Ñình Tieán_Nguyeãn Vieät Kì, Ñòa hoùa daàu khí, NXB Ñaïi hoïc Quoác Gia TP.HCM, 2003. Nguyeãn Vieät Kyø, Ñòa chaát daàu khí ñaïi cöông, NXB Ñaïi hoïc Quoác Gia TP. HCM,2003. Tieåu luaän, khoaù luaän toát nghieäp caùc naêm tröôùc. Taøi lieäu löu tröõ Vieän Daàu Khí vaø caùc taøi lieäu coâng boá cuûa caùc coâng ty daàu khí.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐặc điểm địa hóa đá mẹ của một số giếng khoan thuộc bồn trũng cửu long.doc
Luận văn liên quan