Đặc điểm thạch học tầng mioxen sớm bồn trầm tích Cửu Long

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU5 PHẦN MỘT. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM BỒN TRẦM TÍCH CỬU LONG6 Chương I. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU BỒN TRẦM TÍCH CỬU LONG7 I.1. Giai đoạn trước năm 1975.7 I.2. Giai đoạn sau năm 1975.8 Chương II. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA TẦNG CỦA BỒN TRẦM TÍCH CỬU LONG11 II.1. Đặc điểm địa tầng trước Kainozoi:11 II.2. Đặc điểm địa tầng trầm tích Kainozoi12 HỆ TẦNG CÀ CỐI13 HỆ TẦNG TRÀ CÚ15 HỆ TẦNG TRÀ TÂN17 HỆ TẦNG BẠCH HỔ19 HỆ TẦNG CÔN SƠN22 HỆ TẦNG ĐỒNG NAI23 HỆ TẦNG BIỂN ĐÔNG24 Chương III. QUÁ TRÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM KIẾN TẠO CỦA BỒN TRẦM TÍCH CỬU LONG26 III.1. Quá trình kiến tạo của bồn trầm tích Cửu Long26 III.2. Cấu trúc kiến tạo của bồn trầm tích Cửu Long.29 III.2.1. Các đơn nghiêng.29 III.2.2. Các đới trũng30 III.2.3. Các đới nâng31 III.2.4 . Đới phân dị32 III.2.5. Hệ thống đứt gãy32 Chương IV. TÍNH CHẤT CỦA BỒN TRẦM TÍCH CỬU LONG33 IV.1. ĐÁ SINH33 IV.2. ĐÁ CHỨA34 IV.3. ĐÁ CHẮN35 IV.4. CÁC DẠNG BẪY36 PHẦN HAI. ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC TẦNG MIOXEN SỚM BỒN TRẦM TÍCH CỬU LONG37 Chương V. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TẦNG MIOXEN BỒN TRẦM TÍCH CỬU LONG38 Chương VI. CƠ SỞ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU40 VI.1. Cơ sở tài liệu40 VI.2. Phương pháp nghiên cứu42 VI.2.1. Phương pháp nghiên cứu thạch học trầm tích.42 VI.2.2. Phương pháp tổng hợp43 Chương VII. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU45 VII.1. ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC TẦNG MIOXEN SỚM LÔ 0145 VII.2. ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC TẦNG MIOXEN SỚM LÔ 02.54 VII.3. ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC TẦNG MIOXEN SỚM LÔ 09.259 VII.4. ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC TẦNG MIOXEN SỚM LÔ 09.165 VII.5. ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC TẦNG MIOXEN SỚM LÔ 15.268 VII.6. ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC TẦNG MIOXEN SỚM LÔ 15.177 VII.7. ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC TẦNG MIOXEN SỚM LÔ 16 và 1785 KẾT LUẬN95 TÀI LIỆU THAM KHẢO96

doc97 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1960 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đặc điểm thạch học tầng mioxen sớm bồn trầm tích Cửu Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI CAÛM ÔN Ñeå hoaøn thaønh baøi tieåu luaän toát nghieäp, taùc giaû ñaõ nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ raát quí baùu cuûa caùc thaày, caùc coâ trong Khoa Daàu Khí, Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân – Ñaïi Hoïc Quoác Gia Thaønh Phoá Hoà Chí Minh vaø söï giuùp ñôõ cuûa caùc anh, chò trong Phoøng Thaïch Hoïc cuûa Vieän Daàu Khí ñaëc bieät laø Thaïc só Phaïm Vuõ Chöông, ngöôøi ñaõ taän tình höôùng daãn khoa hoïc cho taùc giaû. Taùc giaû xin chaân thaønh caûm ôn caùc thaày, caùc coâ trong Khoa Daàu Khí, Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân – Ñaïi Hoïc Quoác Gia Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Taùc giaû xin caûm ôn caùc anh, chò trong Phoøng Thaïch Hoïc cuûa Vieän Daàu Khí vaø Thaïc só Phaïm Vuõ Chöông ñaõ höôùng daãn taän tình vaø taïo moïi thuaän lôïi cho taùc giaû tham khaûo caùc taøi lieäu hieän coù taïi phoøng, goùp phaàn vaøo söï hoaøn thaønh cuûa baøi tieåu luaän toát nghieäp. Taùc giaû xin caûm ôn caùc anh chò khoùa tröôùc vaø caùc baïn ñoàng khoùa ñaõ trao ñoåi nhöõng kinh nghieäm höõu ích cuõng nhö moïi söï giuùp ñôõ ñeå taùc giaû hoaøn thaønh baøi tieåu luaän naøy. MUÏC LUÏC LÔØI MÔÛ ÑAÀU 5 PHAÀN MOÄT. KHAÙI QUAÙT ÑAËC ÑIEÅM BOÀN TRAÀM TÍCH CÖÛU LONG 6 CHÖÔNG I. LÒCH SÖÛ NGHIEÂN CÖÙU BOÀN TRAÀM TÍCH CÖÛU LONG 7 I.1. Giai ñoaïn tröôùc naêm 1975. 7 I.2. Giai ñoaïn sau naêm 1975. 8 CHÖÔNG II. ÑAËC ÑIEÅM ÑÒA TAÀNG CUÛA BOÀN TRAÀM TÍCH CÖÛU LONG 11 II.1. Ñaëc ñieåm ñòa taàng tröôùc Kainozoi: 11 II.2. Ñaëc ñieåm ñòa taàng traàm tích Kainozoi 12 HEÄ TAÀNG CAØ COÁI 13 HEÄ TAÀNG TRAØ CUÙ 15 HEÄ TAÀNG TRAØ TAÂN 17 HEÄ TAÀNG BAÏCH HOÅ 19 HEÄ TAÀNG COÂN SÔN 22 HEÄ TAÀNG ÑOÀNG NAI 23 HEÄ TAÀNG BIEÅN ÑOÂNG 24 CHÖÔNG III. QUAÙ TRÌNH VAØ ÑAËC ÑIEÅM KIEÁN TAÏO CUÛA BOÀN TRAÀM TÍCH CÖÛU LONG 26 III.1. Quaù trình kieán taïo cuûa boàn traàm tích Cöûu Long 26 III.2. Caáu truùc kieán taïo cuûa boàn traàm tích Cöûu Long. 29 III.2.1. Caùc ñôn nghieâng. 29 III.2.2. Caùc ñôùi truõng 30 III.2.3. Caùc ñôùi naâng 31 III.2.4 . Ñôùi phaân dò 32 III.2.5. Heä thoáng ñöùt gaõy 32 CHÖÔNG IV. TÍNH CHAÁT CUÛA BOÀN TRAÀM TÍCH CÖÛU LONG 33 IV.1. ÑAÙ SINH 33 IV.2. ÑAÙ CHÖÙA 34 IV.3. ÑAÙ CHAÉN 35 IV.4. CAÙC DAÏNG BAÃY 36 PHAÀN HAI. ÑAËC ÑIEÅM THAÏCH HOÏC TAÀNG MIOXEN SÔÙM BOÀN TRAÀM TÍCH CÖÛU LONG 37 CHÖÔNG V. LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN CUÛA TAÀNG MIOXEN BOÀN TRAÀM TÍCH CÖÛU LONG 38 CHÖÔNG VI. CÔ SÔÛ TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU 40 VI.1. Cô sôû taøi lieäu 40 VI.2. Phöông phaùp nghieân cöùu 42 VI.2.1. Phöông phaùp nghieân cöùu thaïch hoïc traàm tích. 42 VI.2.2. Phöông phaùp toång hôïp 43 CHÖÔNG VII. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU 45 VII.1. ÑAËC ÑIEÅM THAÏCH HOÏC TAÀNG MIOXEN SÔÙM LOÂ 01 45 VII.2. ÑAËC ÑIEÅM THAÏCH HOÏC TAÀNG MIOXEN SÔÙM LOÂ 02. 54 VII.3. ÑAËC ÑIEÅM THAÏCH HOÏC TAÀNG MIOXEN SÔÙM LOÂ 09.2 59 VII.4. ÑAËC ÑIEÅM THAÏCH HOÏC TAÀNG MIOXEN SÔÙM LOÂ 09.1 65 VII.5. ÑAËC ÑIEÅM THAÏCH HOÏC TAÀNG MIOXEN SÔÙM LOÂ 15.2 68 VII.6. ÑAËC ÑIEÅM THAÏCH HOÏC TAÀNG MIOXEN SÔÙM LOÂ 15.1 77 VII.7. ÑAËC ÑIEÅM THAÏCH HOÏC TAÀNG MIOXEN SÔÙM LOÂ 16 vaø 17 85 KEÁT LUAÄN 95 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 96 LÔØI MÔÛ ÑAÀU Ñoái vôùi ngaønh Daàu khí, vieäc tìm kieám vaø khai thaùc daàu khí ñaõ ñöôïc thöïc hieän ôû caùc boàn traàm tích Ñeä Tam naèm saâu döôùi theàm luïc ñòa Vieät Nam. Boàn Cöûu Long laø moät trong nhöõng boàn traàm tích Kainozoi lôùn ôû theàm luïc ñòa Nam Vieät Nam. Beân caïnh ñaù moùng phong hoùa nöùt neû vaø taàng traàm tích Oligoxen, taàng traàm tích Mioxen sôùm cuõng laø moät ñoái töôïng quan troïng cho vieäc tìm kieám daàu khí taïi caùc moû Ruby, Baïch Hoå, moû Roàng, moû Sö Töû… Ñaây laø 1 ñoái töôïng caàn ñöôïc nghieân cöùu saâu roäng theâm vôùi vieäc tìm hieåu kyõ moâi tröôøng traàm tích, töôùng höõu cô, thaïch hoïc, ñòa taàng vaø kieán taïo ñeå ñöa ra nhöõng ñaùnh giaù vaø keát luaän cho söï toàn taïi vaø thaønh taïo cuûa daàu khí trong boàn truõng Cöûu Long. Trong baùo caùo naøy, taùc giaû chuû yeáu toång hôïp caùc taøi lieäu ñaõ ñöôïc coâng boá tröôùc ñaây coù lieân quan ñeán taàng Mioxen sôùm ñoàng thôøi khaûo saùt cuï theå moät soá gieáng khoan ñeå neâu roõ caùc ñaëc ñieåm cuûa traàm tích Mioxen sôùm - boàn traàm tích Cöûu Long. Coâng vieäc döïa treân cô sôû toång hôïp caùc keát quaû phaân tích thaïch hoïc traàm tích. Do vieäc haïn cheá veà kinh nghieäm thöïc teá vaø thôøi gian neân baùo caùo seõ khoâng traùnh khoûi nhieàu thieáu soùt. Taùc giaû raát mong ñöôïc söï goùp yù cuûa caùc thaày coâ. Trong luùc hoaøn thaønh baøi baùo caùo naøy, taùc giaû ñöôïc söï giuùp ñôõ veà maët taøi lieäu cuûa phoøng Thaïch hoïc thuoäc Vieän daàu khí – Chi nhaùnh thaønh phoá Hoà Chí Minh, söï höôùng daãn taän tình cuûa Thaïc só Phaïm Vuõ Chöông. Taùc giaû xin chaân thaønh caûm ôn. PHAÀN MOÄT KHAÙI QUAÙT ÑAËC ÑIEÅM BOÀN TRAÀM TÍCH CÖÛU LONG Chöông I. LÒCH SÖÛ NGHIEÂN CÖÙU BOÀN TRAÀM TÍCH CÖÛU LONG Bồn trũng Cửu Long nằm phía Đoâng Bắc thềm lục đñịa Việt Nam, với tọa ñộ ñịa lí: nằm giữa 90-110 vĩ đñộ Bắc, 106030’-1090 kinh đñộ Đoâng, keùo daøi dọc theo bờ biển Phan Thiết đñến cửa soâng Hậu. Bồn trũng Cửu Long vôùi diện tích 56.000 km2, phía Đoâng Nam ñược ngăn caùch với trũng Nam Coân Sơn bởi khối naââng Coân Sơn, phía Taây Nam đñược ngăn caùch với bồn trũng vịnh Thaùi Lan bởi khối naâng Korat, phía Taây Baéc nằm treân phần rìa của đñịa khối Kontum (Hình 1). Boàn traàm tích Cöûu Long ñaõê ñöôïc tìm kieám, thaêm doø daàu khí ñaàu tieân treân theàm luïc ñòa Vieät Nam vaø ñaõ phaùt hieän ra caùc moû Baïch Hoå, Roàng, Raïng Ñoâng, Sö Töû Ñen…neân ngaøy caøng ñöôïc quan taâm vaø nghieân cöùu tæ mæ. Coù theå khaùi quaùt lòch söû nghieân cöùu boàn traàm tích Cöûu Long theo caùc giai ñoaïn chính sau: I.1. Giai ñoaïn tröôùc naêm 1975. Naêm 1969 coâng ty ñòa vaät lí Mandrel tieán haønh khaûo saùt ñòa chaán vôùi maïng löôùi tuyeán 30km x 5km. sau ñoù coâng ty Mobil tieáp tuïc ñan daày maïng löôùi tuyeán khaûo saùt ñòa chaán vôùi tæ leä 8km x 8km vaø 4km x 4km treân khu vöïc caáu taïo Baïch Hoå vaø vuøng keá caän. Töø keát quaû xöû lí vaø luaän giaûi caùc taøi lieäu ñòa chaán naøy, naêm 1974 coâng ty Mobil quyeát ñònh khoan gieáng khoan BH-1X ñaàu tieân treân caáu taïo Baïch Hoå phaùt hieän daàu thoâ trong traàm tích tuoåi Mioxen sôùm vôùi löu löôïng 2400 thuøng/ngaøy. Cuøng thôøi gian ñoù coâng ty Retty Ray ñaõ tieán haønh khaûo saùt ñòa chaán chi tieát hôn vôùi maïng löôùi tuyeán 2km x 2km treân khu vöïc noùi treân. I.2. Giai ñoaïn sau naêm 1975. Thôøi kyø naêm 1976 – 1989: Naêm 1976: Coâng ty ñòa vaät lyù CGG cuûa Phaùp ñaõ phoái hôïp vôùi Toång Cuïc Daàu Khí Vieät Nam tieán haønh khaûo saùt ñòa chaán vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long vaø bieån noâng ñeå lieân keát ñòa chaán giöõa loâ 9 vaø loâ 16 vôùi khu vöïc ñaát lieàn. Naêm 1977: coâng ty vaät lyù GECO cuûa Na Uy kyù ñöôïc hôïp ñoàng khaûo saùt ñòa chaán ôû boàn Cöûu Long vôùi maïng löôùi tuyeán 8km x 8km vaø 4km x 4km ñaëc bieät ôû loâ 09 vaø loâ 17 maïng löôùi naøy ñöôïc ñan daøy vôùi tæ leä 2km x 2km vaø 1km x 1km. Ñoàng thôøi vôùi coâng ty GECO, coâng ty Deminex truùng thaàu loâ 15 vaø tieán haønh khaûo saùt ñòa chaán vôùi maïng löôùi 3,5km x 3,5 km song daáu hieäu Hydrocarbon ôû caùc gieáng khoan khoâng ñaûm baûo tính thöông maïi neân coâng ty Deminex ñaõ khoâng tieáp tuïc coâng taùc tìm kieám thaêm doø ôû loâ 15 vaø ruùt khoûi Vieät Nam naêm 1981. Thaùng 6-1981: Hieäp ñònh giöõa chính phuû Lieân Xoâ vaø Vieät Nam trong tìm kieám thaêm doø daàu khí ôû khu vöïc Baïch Hoå vaø Roàng ñöôïc kí keát. Naêm 1987: Coâng ty Ñòa vaät lyù Thaùi Bình Döông ñaõ tieán haønh khaûo saùt ñòa chaán maïng löôùi 2km x 2km vaø 0,5km x 0,5km treân caáu taïo Baïch Hoå, Traø Taân vaø Cöûu Long. Toång soá tuyeán ñöôïc khaûo saùt leân tôùi 3000km. Treân cô sôû xöû lí taøi lieäu ñòa chaán, tieán haønh thieát keá vaø khoan tìm kieám caùc tích tuï daàu khí ñaõ phaùt hieän ra daàu thoâ trong traàm tích tuoåi Oligoxen vaø Mioxen sôùm ôû caáu taïo Baïch Hoå. Naêm 1986-1989: Vieän daàu khí tieán haønh haøng loaït caùc ñeà taøi veà nghieân cöùu caáu truùc ñòa chaát vaø ñaùnh giaù tieàm naêng daàu khí ôû boàn Cöûu Long, trong ñoù coù baùo caùo nghieân cöùu ñòa taàng caùc thaønh taïo traàm tích trong boàn Cöûu Long. Vì vaäy giai ñoaïn naøy laø thôøi kì phaùt trieån maïnh meõ caùc coâng taùc nghieân cöùu ñòa chaát daàu khí ôû boàn Cöûu Long noùi rieâng vaø Vieät Nam noùi chung. Thôøi kyø naêm 1990 ñeán nay Ñaây laø thôøi kyø soâi ñoäng nhaát cuûa ngaønh coâng nghieäp daàu khí Vieät Nam vôùi söï kieän khoâng theå naøo queân laø vieäc phaùt hieän ra daàu thoâ trong ñaù moùng phong hoùa bò nöùt neû tröôùc Ñeä Tam cuûa coâng ty Vietsovpetro treân caáu taïo Baïch Hoå, thuùc ñaåy coâng ty Vietsovpetro môû roäng phaïm vi hoaït ñoäng cuûa mình treân khu vöïc nghieân cöùu (ñaàu tö khaù lôùn vaøo caùc gieáng khoan khai thaùc ôû vuøng moû Baïch Hoå vaø moû Roàng cuõng nhö caùc gieáng khoan thaêm doø ôû caùc caáu taïo keá caän nhö Baø Ñen, Tam Ñaûo, Ba Vì). Tuy nhieân vieäc nghieân cöùu ñòa taàng trong thôøi gian qua do nhöõng nguyeân nhaân khaùc nhau maø coøn toàn taïi nhieàu vaán ñeà caàn coù nhöõng nghieân cöùu boå sung vaø hoaøn thieän nhö ñaëc ñieåm vaø khoái löôïng cuûa caùc phaân vò ñòa taàng coøn chöa xaùc ñònh roõ gaây khoù khaên cho lieân heä, lieân keát ñòa taàng, ñaëc bieät laø söï toàn taïi vaø phaân chia caùc thaønh taïo traàm tích Oligoxen-Eoxen coøn thieáu thuyeát phuïc. Nhìn chung, töø naêm 1970 ñeán nay boàn traàm tích Cöûu Long ñaõ ñöôïc tieán haønh khoan thaêm doø haøng traêm gieáng, trong ñoù haàu heát caùc gieáng khoan ñeàu phaùt hieän ñöôïc daàu khí trong traàm tích tuoåi Oligoxen – Mioxen sôùm vaø ñaù moùng phong hoùa nöùt neû treân caùc moû Baïch Hoå, Roàng, Raïng Ñoâng, Sö Töû Ñen, Sö Töû Traéng, Sö Töû Vaøng vaø Ruby. Moät soá moû ñaõ ñöôïc khai thaùc vaø nhieàu phaùt hieän daàu khí trong caùc gieáng khoan tìm kieám ñang ñöôïc nghieân cöùu thaåm löôïng. Daàu ñöôïc khai thaùc coâng nghieäp ñaàu tieân ôû moû Baïch Hoå töø ngaøy 26-6-1986 vaø ñeán nay ñaõ coù theâm 4 moû daàu ñöôïc ñöa vaøo khai thaùc: moû Roàng (12/1994), moû Raïng Ñoâng (8/1998), moû Ruby (10/1998), moû Sö Töû Ñen (10/2003). Toång saûn löôïng daàu khí hieän nay ñaït treân 17 trieäu taán daàu thoâ/naêm. Cöûu Long JOC seõ tieán haønh khai thaùc trong taàng Mioxen sôùm trong vaøi naêm tôùi sau khi Cöûu Long JOC coù nhöõng phaùt hieän ôû khu vöïc Sö Töû Vaøng vaøo naêm 2001 vaø hoï coù keá hoaïch khoan theâm vaøi gieáng vaøi gieáng trong khu vöïc Sö Töû Ñen vaø Sö Töû Vaøng vaøo naêm 2004. Cöûu Long JOC ñaõ khaûo saùt ñòa chaán 3D khu vöïc Sö Töû Traéng hôn 400 km2 . Gieáng khoan ST-1X khoan ñaït ñeán ñoä saâu 4428m vaø coù qua taàng traàm tích Ñeä Tam, thöû væa cho keát quaû 8682 thuøng daàu/ngaøy vôùi tæ troïng 38-550 API vaø haøm löôïng khí 69,6 trieäu ft3 moãi ngaøy. Hieän nay taát caû caùc coâng ty daàu khí ñang hoaït ñoäng ôû boàn Cöûu Long nhö Vietsovpetro, Cöûu Long JOC, Petronas, JVPC, Conoco Ltd … ñang tieáp tuïc khoan theâm caùc gieáng khoan môùi. Ñoàng thôøi cuõng coù theâm nhieàu coâng ty nöôùc ngoaøi ñang ñaøm phaùn ñeå kyù keát hôïp ñoàng vôùi Toång coâng ty daàu khí Vieät Nam taïi nhöõng khu vöïc chöa ñöôïc ñaáu thaàu ôû boàn Cöûu Long. Chính vì vaäy lòch söû nghieân cöùu ñòa chaát daàu khí seõ khoâng chæ döøng laïi ôû nhöõng keát quaû hieän taïi maø seõ tieáp tuïc trong töông lai nhaèm phaùt hieän ra caùc væa vaø moû daàu khí phi caáu taïo vaø ñaùnh giaù tieàm naêng daàu ñöôïc chính xaùc hôn. Luùc ñoù coù leõ seõ laø thôøi gian thích hôïp ñeå ñaùnh giaù troïn veïn keát quaû tìm kieám thaêm doø daàu khí trong töông lai ôû boàn Cöûu Long. Chöông II. ÑAËC ÑIEÅM ÑÒA TAÀNG CUÛA BOÀN TRAÀM TÍCH CÖÛU LONG Giai ñoạn từ năm 1980 đñến nay, với số lượng giếng khoan ngaøy caøng tăng treân bồn trũng cho pheùp hiểu biết ngaøy caøng nhiều hơn về đñịa tầng vaø cấu truùc của bồn trũng naøy. Địa tầng của bồn trũng Cửu Long ñöôïc thaønh lập dựa vaøo kết quả phaân tích mẫu vụn, mẫu loõi, taøi liệu carota vaø caùc taøi liệu phaân tích cổ sinh từ caùc giếng khoan trong phạm vi bồn trũng, bao gồm caùc thaønh tạo moùng trước Kainozoi vaø caùc trầm tích Kainozoi. II.1. Ñaëc ñieåm ñòa taàng tröôùc Kainozoi: II.1.1. Caùc thaønh taïo traàm tích bieán chaát: Ñöôïc phaùt hieän vôùi thaønh phaàn chuû yeáu laø caùc ñaù phieán seùt (phylit) maøu xaùm ñen vaø maøu naâu ñen. Caùc ñaù phieán naøy töông öùng vôùi phieán seùt ôû Baûn Ñoân coù tuoåi Jura sôùm – giöõa (J1-2) hay coøn goïi laø heä taàng La Ngaø. II.1.2. Caùc thaønh taïo macma xaâm nhaäp: Bao goàm Diorit thaïch anh, Granodiorit, Granit vaø Granit aù kieàm ñöôïc phaùt hieän trong moät soá gieáng khoan ôû taát caû caùc loâ. Veà maët kieán truùc vaø thaønh phaàn thaïch hoïc, caùc ñaù naøy khaù gioáng vôùi phöùc heä xaâm nhaäp Mezozoi muoän loä ra treân ñaát lieàn (phöùc heä Ñeøo Caû naèm ôû ñôùi Ñaø Laït vaø phaàn phía Nam vaø phía Taây khoái nhoâ Kon Tum hoaëc nuùi Sam) vaø ôû caùc ñaûo keá caän (haûi ñaûo Hoøn Tröùng, Coân Sôn, Baûy Nuùi vaø baùn ñaûo Hoøn Goám). II.1.3. Caùc thaønh taïo macma phun traøo: Trong haàu heát caùc gieáng khoan ôû boàn Cöûu Long, caùc thaønh taïo phun traøo ñeàu coù maët vôùi caùc ñaëc ñieåm thaïch hoïc gioáng nhö phun traøo tuoåi Mezozoi loä ra treân ñaát lieàn nhö heä taàng Ñeøo Baûo Loäc ôû caùc vuøng soâng Bio (Ñoâng-Ñoâng Baéc Phan Thieát), vuøng ñeøo Baûo Loäc (ñeøo Baûo Loäc-Hoaøi Ñöùc), vuøng Böûu Long-Chaâu Thôùi, phía Taây Nha Trang-ñeøo Ruø Rì. Coù theå phaân ra thaønh caùc nhoùm: Bazalt – Andezit, Andezit, Dacite – Liparit, Liparit song phoå bieán nhaát laø Andezit vaø Bazalt. Trong ñoù nhoùm Bazalt thöôøng chieám chuû yeáu laø Bazalt kieàm, Diabaz porphia, coøn Andezit phoå bieán laø Andezit kieàm, Trachy Andezit. II.2. Ñaëc ñieåm ñòa taàng traàm tích Kainozoi Việc phaân chia caùc thaønh tạo trầm tích Kainozoi khoâng thống nhất giữa caùc nhaø địa chất, do đoù coù những sự khaùc biệt trong sự phaân chia caùc thaønh tạo naøy. Theo taøi liệu “Thống nhất địa tầng trầm tích Kainozoi bồn trũng Cửu Long” của Vietsopetro – 1987, caùc thaønh tạo trầm tích Kainozoi coù những đặc điểm sau: - Caùc thaønh tạo trầm tích theo bình đồ cũng như theo mặt cắt khaù phức tạp, bao gồm caùc loại đaù lục nguyeân tướng chaâu thổ vaø ven biển. - Trầm tích Kainozoi phủ bất chỉnh hợp treân moùng trước Kainozoi với độ daøy từ 3-8 km, caøng đi về trung taâm bồn trũng độ daøy caøng tăng, chỗ saâu nhất lớn hơn 8 km. - Caùc thaønh taïo trầm tích Kainozoi ở bồn truõng Cửu Long bao gồm caùc phaân vị địa tầng coù caùc caáu taïo vaø hoùa thạch đặc trưng. Döôùi ñaây taùc giaû moâ taû maët caét traàm tích boàn Cöûu Long theo trình töï töø döôùi leân treân (töø coå ñeán treû) (hình 2.1 vaø hình 2.2): GIÔÙI KAINOZOI HEÄ TAÀNG CAØ COÁI ( Heä Paleogen-Thoáng Eoxen) P2 cc Maët caét chuaån cuûa heä taàng Caø Coái ñöôïc moâ taû vaø ñònh danh taïi gieáng khoan CL – 1, laøng Caø Coái, huyeän Traø Cuù, tænh Traø Vinh, ñoàng baèng Nam Boä trong khoaûng ñoä saâu 1220-2100m. Heä taàng Caø Coái ñaõ döôïc nhieàu taùc giaû nghieân cöùu vaø ñaët teân khaùc nhau treân cô sôû moâ taû thaønh phaàn thaïch hoïc vaø so saùnh vôùi maët caét traàm tích ôû caùc vuøng khaùc. Taùc giaû Nguyeãn Giao (naêm 1982) khi nghieân cöùu caùc thaønh thaønh taïo traàm tích GK CL – 1 ñaõ ñaët teân laø heä taàng Caø Coái. Nhöng Leâ Vaên Cöï (naêm 1982) ñaët teân laø heä taàng Cuø Lao Dung khi nghieân cöùu vaø so saùnh noù vôùi maët caét traàm tích ôû Cuø Lao Dung. Ñoã Baït ñaët teân laø Ñieäp Caø Coái khi nghieân cöùu maët caét traàm ôû GK CL – 1 trong caùc ñeà taøi sinh ñòa taàng vaøo caùc naêm 1985, 1993 vaø 2000. Traàm tích cuûa heä taàng chuû yeáu goàm caùc ñaù vuïn thoâ, maøu xaùm traéng, naâu ñoû vaø ñoû tím: cuoäi keát, saïn keát, caùt keát haït trung-thoâ ñeán raát thoâ chöùa cuoäi saïn vaø ít lôùp seùt keát. Caùc traàm tích naøy naèm baát chænh hôïp treân moùng phun traøo (Andezit vaø Tuff Andezit) coù tuoåi tröôùc Kainozoi Cuoäi keát, saïn keát vaø caùt keát thöôøng coù caáu taïo daïng khoái hoaëc phaân lôùp raát daøy, ñoä löïa choïn keùm, gaén keát yeáu. Thaønh phaàn chính cuûa cuoäi vaø saïn laø caùc ñaù phun traøo (Andezit, Tuff Andezit, Dacite, Rhyolit), ñaù bieán chaát (Quarzit, ñaù phieán mica), ñaù voâi vaø ít maûnh Granitoid. Ñaây laø caùc traàm tích ñöôïc thaønh taïo trong moâi tröôøng luïc ñòa trong ñieàu kieän naêng löôïng cao cuûa thôøi kì ñaàu suït luùn, taùch giaõn hình thaønh caùc ñòa haøo. Do vaäy, dieän phaân boá cuûa caùc thaønh taïo naøy chaéc chaén chæ giôùi haïn taïi söôøn cuûa moät soá hoá suït saâu cuûa boàn Cöûu Long. Beà daøy cuûa heä taàng taïi gieáng khoan CL – 1 laø 880m. Taïi moät soá nôi nhö ôû gieáng khoan 09-Soùi-1X, töø ñoä saâu 2941-3280m cuõng phaùt hieän moät taäp cuoäi keát, saïn keát vaø caùt keát haït thoâ daïng khoái daøy tôùi 339m phuû baát chænh hôïp tröïc tieáp treân ñaù moùng Granitoid tuoåi Jura. Cuoäi saïn keát coù ñoä löïa choïn vaø maøi moøn keùm, tuy nhieân chuùng ñöôïc gaén keát toát hôn (do naèm ôû ñoä saâu lôùn hôn vaø thaønh phaàn goàm chuû yeáu laø caùc maõnh Granitoid (coù thaønh phaàn gaàn töông töï nhö caùc ñaù moùng naèm döôùi noù). Caùc taäp traàm tích haït thoâ nhö ñaõ moâ taû theo thaønh phaàn vaø töôùng moâi tröôøng traàm tích ôû treân, coù leõ nhöõng thaønh taïo naøy laø saûn phaåm ñöôïc laéng ñoïng töø voû phong hoùa Granitoid naèm caùch khoâng xa nguoàn vaät lieäu trong ñieàu kieän naêng löôïng raát cao ôû thôøi kì ñaàu cuûa quaù trình taùch giaõn vaø suïp luùn. Tuy nhieân, cho ñeán nay vaãn chöa phaùt hieän baèng chöùng coå sinh xaùc nhaän tuoåi Eoxen cho nhöõng taäp traàm tích kieåu naøy. Theo taøi lieäu ñòa chaán, traàm tích cuûa heä taàng Caø Coái phuû baát chænh hôïp treân caùc thaønh taïo tröôùc Ñeä Tam. Beà daøy heä taàng ôû khu vöïc cöûa soâng Haäu khoaûng 1000m, ôû trung taâm cuûa boàn coù theå daøy hôn vaø chuùng chæ phaân boá haïn cheá trong caùc loõm suït saâu HEÄ TAÀNG TRAØ CUÙ (Heä Paleogen-Thoáng Oligoxen-Baäc döôùi) P31 tc Traàm tích thuoäc heä taàng Traø Cuù naèm phuû baát chænh hôïp treân heä taàng Caø Coái vaø ñöôïc moâ taû taïi gieáng khoan CL-1 thuoäc vuøng Caø Coái, huyeän Traø Cuù, tænh Traø Vinh. Heä taàng Traø Cuù ñöôïc caùc taùc giaû Nguyeãn Giao, Leâ Vaên Cöï (naêm 1982), Ngoâ Tröôøng San (naêm 1988) ñaët teân khi nghieân cöùu maët caét GK CL-1. Ñoã Baït ñaët teân laø ñieäp Traø Cuù trong caùc ñeà taøi nghieân cöùu sinh ñòa taàng traàm tích boàn Cöûu Long vaøo caùc naêm 1985 vaø 1993. Taïi gieáng khoan CL-1, töø ñoä saâu 1082-1220m traàm tích ñaëc tröng baèng söï xen keõ giöõa caùt, soûi keát xen vôùi nhöõng lôùp boät seùt chöùa cuoäi, saïn, soûi. Caùc cuoäi saïn coù thaønh phaàn thaïch hoïc khaùc nhau, chuû yeáu laø Andezit vaø Granit. Beà daøy cuûa heä taàng ôû gieáng khoan CL-1 ñaït 138m. Phaùt trieån vaøo khu vöïc trung taâm cuûa boàn Cöûu Long, traàm tích heä taàng Traø Cuù mòn daàn. Traàm tích cuûa heä taàng naøy goàm ña phaàn laø caùc lôùp caùt keát xen keïp ít seùt keát giaøu vaät chaát höõu cô (seùt chöùa nhieàu vuïn thöïc vaät vaø seùt chöùa than) ñoâi khi coù maët caùc lôùp than maøu ñen, töông ñoái raén chaéc. Phaàn lôùn ñaù seùt bò bieán ñoåi thöù sinh vaø neùn eùp maïnh thaønh Argilit hoaëc ñaù seùt daïng phieán maøu xaùm toái, xaùm xanh hoaëc xaùm naâu, xen keõ vôùi caùc lôùp boät keát vaø caùt keát ñoâi khi coù caùc lôùp seùt voâi. Thaønh phaàn cuûa ñaù seùt goàm kaolinit, illit vaø clorit. Taäp seùt naøy nhieàu nôi phuû truïc tieáp leân moùng (voøm trung taâm Baïch Hoå, Raïng Ñoâng) vaø ñoùng vai troø laø moät taàng chaén toát mang tính ñòa phöông cho caùc væa chöùa daàu trong ñaù moùng ôû moû Baïch Hoå, Taây Nam Roàng, Raïng Ñoâng, Sö Töû Ñen…). Caùt keát, boät keát coù thaønh phaàn ña khoaùng thuoäc loaïi Arkose haït töø nhoû ñeán thoâ ñoâi khi raát thoâ hoaëc caùt chöùa cuoäi vaø saïn (thöôøng gaëp ôû phaàn döôùi). Haït vuïn coù ñoä löïa choïn vaø maøi moøn trung bình, keùm, baùn goùc caïnh ñeán baùn troøn caïnh. Thaønh phaàn giaøu felspat, thaïch anh vaø maõnh ñaù (chuû yeáu caùc maõnh Granitoid, ít maõnh ñaù phun traøo vaø bieán chaát). Ñieàu ñoù chöùng toû nguoàn cung caáp vaät lieäu ñeå hình thaønh neân caùc traàm tích heä taàng Traø Cuù chuû yeáu ñöôïc vaän chuyeån töø caùc saûn phaåm phong hoùa, boùc moøn cuûa moùng Granitoid. Caùt keát nhìn chung raát raén chaéc do ñöôïc gaèn keát toát bôûi moät löôïng lôùn xi maêng seùt, carbonat, thaïch anh, zeolit ñoâi khi laø anbit vaø epidot, laø keát quaû cuûa quaù trình bieán ñoåi thöù sinh töø katagenes muoän (phaàn treân) cho tôùi giai ñoaïn bieán chaát sôùm (phaàn lôùn traàm tích naèm saâu döôùi 4200m). Keát quaû cuûa quaù trình bieán ñoåi thöù sinh cao laøm giaûm phaàn lôùn ñoä roãng vaø ñoä thaám nguyeân sinh, tuy nhieân quaù trình bieán ñoåi naøy laïi hình thaønh neân ñaëc tính chöùa thöù sinh (loã roãng daïng hoøa tan, hang hoùc vaø khe nöùt) vaøo loaïi trung bình cho caùt boät keát taàng chöùa naøy. Loaïi caùt boät keát naøy coù chöùa daàu ôû caùc möùc ñoä khaùc nhau ñaõ ñöôïc phaùt hieän moû Baïch Hoå, Roàng vaø moät soá caáu taïo khaùc. Traàn tích heä taàng Traø Cuù ñöôïc hình thaønh trong ñieàu kieän töôùng ñaù moâi tröôøng traàm khaùc nhau töø söôøn tích, luõ tích, boài tích, soâng, keânh raïch vaø ñaàm laày ven soâng. Heä taàng Traø Cuù coù chieàu daøy ñöôïc phaùt hieän theo GK CL-1 thay ñoåi töø 100–500m ôû caùc voøm naâng, coøn ôû caùc truõng ñòa haøo noù ñaït treân 1000m. Heä taàng Traø Cuù phuû baát chænh hôïp tröïc tieáp treân caùc ñaù moùng vaø heä taàng naøy töông ñöông taäp ñòa chaán E. HEÄ TAÀNG TRAØ TAÂN (Heä Paleogen-Thoáng Oligoxen-Baäc treân) P32 tt Heä taàng Traø Taân phuû khoâng chænh hôïp treân heä taàng Traø Cuù. Heä taàng Traø Taân ñöôïc caùc taùc giaû Leâ Vaên Cöï (naêm 1982), Phan Trung Ñieàn (naêm 1985), Ngoâ Tröôøng San (naêm 1981 vaø 1993) vaø Ñoã Baït (naêm 2000) nghieân cöùu vaø ñaët teân laø heä taàng Traø Taân. Nhöng taùc giaû Ñoã Baït ñaët teân laø ñieäp Traø Taân trong caùc nghieân cöùu sinh ñòa taàng traàm tích boàn Cöûu Long. Traàm tích heä taàng Traø Taân laàn ñaàu tieân ñöôïc moâ taû taïi GK 15-A-1X treân caáu taïo Traø Taân ôû khoaûng ñoä saâu 2535-3038m. Taïi ñaây traàm tích chuû yeáu laø caùt keát haït nhoû ñeán trung bình maøu xaùm traéng, xi maêng carbonat chuyeån daàn leân treân nhieàu lôùp boät vaø seùt keát maøu naâu vaø ñen coù xen caùc lôùp moûng than, coù choã phaùt hieän thaáy glauconit. Ñaù bieán ñoåi ôû giai ñoaïn katagenes muoän. Beà daøy cuûa heä taàng ôû gieáng khoan naøy ñaït 503m. Traàm tích heä taàng Traø Taân phaân boá roäng raõi hôn so vôùi heä taàng Traø Cuù vaø vôùi beà daøy thay ñoåi khaù lôùn ôû taïi caùc khu vöïc khaùc nhau cuûa boàn. Nhìn chung, vaøo thôøi kì thaønh taïo heä taàng naøy ñòa hình coå ñaõ traûi qua quaù trình boùc moøn vaø san baèng neân dieän phaân boá cuûa traàm tích coù leõ lieân tuïc vaø phaùt trieån roäng hôn so vôùi caùc thôøi kì tröôùc. Trong ñieàu kieän coå ñòa lí nhö vaäy, laùt caét traàm tích taàng Traø Taân coù söï xen keõ giöõa seùt keát (chieám 40-70% maët caét) vaø boät keát, caùt keát vaø ôû nhieàu nôi ñaõ xuaát hieän caùc lôùp ñaù phun traøo nuùi löûa coù thaønh phaàn khaùc nhau. Ñaù seùt keát raén chaéc, thöôøng coù maøu xaùm saùng, xaùm ñen ñeán xaùm xanh ñoâi khi coù maøu naâu nhaït (09.1-R-8, 15-B-1X, 15-G-1X…) thöôøng ñaëc tröng baèng caáu taïo khoái, phaân lôùp moûng, xieân cheùo hoaëc gôïn soùng. Nhieàu lôùp seùt coù chöùa voâi, vaät lieäu höõu cô, caùc vuïn than hoaëc xen keõ caùc lôùp than lignit vaø chuùng ñoùng vai troø taàng sinh daàu toát. Thaønh phaàn ñaù seùt chuû yeáu laø kaolinit, illit, clorit vaø phaàn treân ñoâi khi vaãn coøn moät löôïng nhaát ñònh caùc khoaùng vaät seùt thuoäc nhoùm hoãn hôïp illit/montmorilonit. Ñaù caùt boät keát thöôøng coù maøu xaùm saùng ñeán xaùm xanh, ñoâi khi xaùm phôùt naâu hoaëc tím phôùt ñoû (09.1-R-6, 09.1-R-9, 15-G-1X) phaàn nhieàu laø Arkose, Lithic arkose, haït nhoû ñeán trung bình, baùn goùc caïnh ñeán baùn troøn caïnh ñöôïc gaén keát bôûi ximaêng carbonat, seùt, thaïch anh vaø ñoâi khi anhyrit. Caùt keát phaàn treân cuûa maët caét ñoâi choã coù maët glauconit laø baèng chöùng toàn taïi cho moâi tröôøng vuõng vònh. Tæ leä caùt keát/ seùt keát taêng daàn khi ñi töø phía trung taâm cuûa beå (caáu taïo Raïng Ñoâng, Baïch Hoå) veà phía Taây Nam (loâ 16, 17 caùt keát chieám 45-65%). Caùc taäp caùt boät keát thuoäc heä taàng Traø Taân ôû nhieàu nôi laø taàng chöùa saûn phaåm coù yù nghóa vôùi ñoä roãng 5-15% vaø ñoä thaám <50mD. Traàm tích cuûa heä taàng Traø Taân, nhìn chung, ñaõ bò taùc ñoäng cuûa caùc quaù trình bieán ñoåi thöù sinh khoâng gioáng nhau töø giai ñoaïn katagenes sôùm (cho caùc traàm tích naèm noâng hôn 3200m) ñeán katagenes muoän (cho phaàn lôùn traàm tích naèm saâu hôn 3500m). Ñaù phun traøo thöôøng chæ xuaát hieän taïi moät soá khu vöïc chuû yeáu lieân quan ñeán caùc hoaït ñoäng cuûa ñöùt gaõy phaân boá taïi caùc loâ 16, 17, caáu taïo Roàng (loâ 09) vaø caùc loâ 01, 02 (01-Ruby-1X, 01-Emerald-1X…) vaø moät vaøi nôi khaùc. Traàm tích heä taàng Traø Taân ñöôïc taïo thaønh trong caùc moâi tröôøng soâng boài tích, ñoàng baèng chaâu thoå, ñaàm laày, hoà, vuõng vònh neân coù theå phaân chia thaønh 2 phuï heä taàng ñaëc tröng. Phuï heä taàng Traø Taân döôùi: phuï heä taàng Traø Taân döôùi töông ñöông vôùi taäp ñòa chaán D. Veà thaïch hoïc, phuï heä taàng naøy coù tæ soá caùt/seùt khaù thaáp, caùc taäp seùt phaân lôùp daøy xen keïp caùc taäp caùt moûng, nhoû ñoâi khi coù tìm thaáy glauconit, pyrit, chöùa nhieàu vaät lieäu höõu cô, ñöôïc laéng ñoïng trong moâi tröôøng ñaàm hoà vuõng vònh. Dieän phaân boá töông ñoái roäng khaép trong toaøn boàn Cöûu Long vaø beà daøy bieán ñoåi khoâng nhieàu töø 280-690m. Phuï heä taàng Traø Taân treân: phuï heä taàng Traø Taân treân töông ñöông vôùi taäp ñòa chaán C, ñöôïc ñaët tröng veà maët thaïch hoïc coù söï taêng leân cuûa thaønh phaàn haït thoâ, chöùa haøm löôïng vaät chaát höu cô thaáp hôn phuï heä taàng Traø Taân döôùi. Moâi tröôøng laéng ñoïng chuû yeáu cuûa phuï heä taàng naøy laø ñieàu kieän ñaàm hoà nöôùc lôï. Dieän phaân boá cuûa phuï heä taàng khoâng ñeàu trong toaøn boàn, chieàu daøy bieán ñoåi töø 0-280m. phuï heä taàng Traø Taân treân vaéng maët ôû trung taâm boàn (caáu taïo Baïch Hoå) vaø ñôn nghieâng Ñoâng Nam (loâ 01 vaø 02). Quan heä giöõa 2 phuï heä taàng laø phuû chænh hôïp ñöôïc theå hieän roõ treân caùc maët caét GK treân caáu taïo Sö Töû Ñen. HEÄ TAÀNG BAÏCH HOÅ (Heä Neogen-Thoáng Mioxen-Baäc döôùi) N12bh Heä taàng Baïch Hoå ñöôc Ngoâ Tröôøng San (naêm 1981, 1988), Leâ Vaên Cöï (naêm 1982), Ñoã Baït (naêm 1986, 1993) nghieân cöùu vaø ñaët teân laø heä taàng Baïch Hoå. Tuy nhieân, phaàn seùt taàng Baïch Hoå ñöôïc Ngoâ Tröôøng San vaø Ñoã Baït xeáp vaøo ñaùy cuûa heä taàng Coân Sôn tuoåi Mioxen giöõa. Heä taàng Baïch Hoå ñöôïc Ngoâ Tröôøng San moâ taû vaø laáy theo teân cuûa GK BH-1 cuûa coâng ty Mobil khoan naêm 1974. Heä taàng Baïch Hoå phuû khoâng chænh hôïp leân heä taàng Traø Taân. Maët caét chuaån cuûa heä taàng Baïch Hoå ñöôïc moâ taû taïi GK BH-1 töø ñoä saâu 2037-2960m, bao goàm 2 phaàn: Phaàn döôùi: chuû yeáu laø seùt, caùt keát phaân lôùp moûng maøu xaùm ñen, xaùm xanh loang loå vôùi tæ soá caùt/seùt khaù lôùn vaø xen caùc lôùp boät keát maøu xaùm, maøu naâu. Phaàn treân: chuû yeáu laø seùt maøu xaùm naâu chuyeån daàn leân seùt maøu xaùm xanh. Beà daøy cuûa heä taàng ôû gieáng khoan 09-BH-1 ñaït khoaûng 923m. Maët caét traàm tích cuûa heä taàng Baïch Hoå phaûn aùnh moät quaù trình bieån tieán ñieån hình cho moâi tröôøng ñoàng baèng chaâu thoå. Heä taàng naøy töông ñöông taäp ñòa chaán B1. Heä taàng Baïch Hoå coù theå phaân chia thaønh 2 phuï heä taàng: Phuï heä taàng Baïch Hoå döôùi:(töông ñöông taäp ñòa chaán B1.1) phuï heä taàng Baïch Hoå döôùi veà maët thaïch hoïc chuû yeáu laø thaønh phaàn caùt keát haït thoâ ñöôïc laéng ñoïng trong moâi tröôøng ñoàng baèng boài tích soâng naêng löôïng cao, chöùa haøm löông vaät chaát höõu cô khoâng ñaùng keå. Xen keïp caùc taäp traàm tích haït thoâ toàn taïi moät soá taäp haït mòn phaûn aùnh ñieàu kieän thaønh taïo ñaàm laày ven soâng. Chính caùc taäp haït mòn thaønh taïo trong moâi tröôøng naøy laø taàng sinh ñòa phöông. Thöïc teá, maët caét traàm tích phuï heä taàng Baïch Hoå döôùi cuûa boàn Cöûu Long ñaõ phaùt hieän ñöôïc caùc tích tuï daàu khí trong caùc thaân caùt töôùng loøng soâng vôùi ñoä roãng 15-30% vaø ñoä thaám > 100mD. Traàm tích coù caáu taïo phaân lôùp ngang, phaân lôùp ngang gôïn soùng, phaân lôùp xieân vaø xieân moûng raát phoå bieán trong caùc traàm tích cuûa heä taàng. Caùt keát thöôøng raát ña khoaùng, phaàn lôùn laø Arkose lithic vôùi söï coù maët cuûa felspat, thaïch anh vaø maõnh ñaù (Granitoid, phu traøo, ít maõnh ñaù bieán chaát). Xi maêng gaén keát goàm khoaùng vaät xeùt, carbonat, ñoâi choã coù anhyrit (Raïng Ñoâng, loâ 16 vaø moät soá gieáng khoan treân caáu taïo Baïch Hoå). Ñaù môùi bò bieán ñoåi thöù sinh ôû giai ñoaïn katagenes sôùm, do vaäy aûnh höôûng khoâng ñaùng keå ñeán doä roãng vaø ñoä thaám nguyeân sinh cuûa ñaù. Phuï heä taàng Baïch Hoå döôùi coù chieàu daøy thay ñoåi töø 230-600m. Phuï heä taàng Baïch Hoå treân: (töông ñöông taäp ñòa chaán B1.2) veà thaïch hoïc cho thaáy thaønh phaàn traàm tích haït mòn taêng töø döôùi leân treân cuûa maët caét. Moâi tröôøng traàm tích ñaët tröng cho quaù trình bieån tieán ñöôïc baét ñaàu töø moâi tröôøng ñoàng baèng boài tích soâng vaø keát thuùc baèng moâi tröôøng bieån noâng. Taäp seùt keát Rotalia, phaàn naèm treân cuøng cuûa phuï heä taàng Baïch Hoå treân, coù maøu luïc, xaùm luïc; phaân lôùp moûng xieân cheùo vaø song song, daïng khoái. Tuy nhieân maøu saéc vaø beà daøy cuûa taäp seùt naøy cuõng thay ñoåi nhieàu trong caùc khu vöïc naèm ôû rìa Taây Nam cuûa Boàn (caáu taïo Roàng, 17-VT-1X, 17-DD-1X…). Taïi caùc khu vöïc naøy ñaù seùt laïi chuyeån sang maøu tím phôùt ñoû hoaëc xaùm naâu, naâu ñoû vaø beà daøy cuûa taäp seùt cuõng moûng ñi nhieàu khoaûng treân döôùi 10m so vôùi beà daøy cöïc ñaïi vaøi chuïc meùt (caùc gieáng khoan ôû phaàn Ñoâng Baéc cuûa boàn ôû loâ 15.1 vaø 01). Taïi khu vöïc ñôn nghieâng Ñoâng Nam taäp seùt naøy khoâng toàn taïi, coù theå do khu vöïc naøy gaàn bôø neân coù söï chuyeån töôùng traàm tích hoaëc do bò boùc moøn. Nhìn chung, taäp ñaù seùt coù thaønh phaàn töông ñoái ñoàng nhaát goàm kaolinit, clorit vaø moät löôïng ñaùng keå montmorilonit. Thöïc teá, taäp ñaù seùt naøy ñöôïc coi nhö moät taàng ñaùnh daáu vaø laø moät taàng chaén daàu khí khu vöïc cho toaøn boàn khu vöïc trung taâm vaø phía Ñoâng cuûa boàn. Phuï heä taàng Baïch Hoå treân coù chieàu daøy thay ñoåi töø 110-390m. Taïi nhieàu gieáng khoan ôû caùc loâ 01, 02, 15.1, 15.2 vaø 16-BÑ-1X thöôøng xuaát hieän caùc ñaù nuùi löûa daøy töø vaøi meùt ñeán haøng traêm meùt (01-Tourquoi-1X) goàm phaàn nhieàu laø ñaù Bazalt thöôøng gaëp xen keõ nhieàu lôùp chöùng toû hoaït ñoäng nuùi löûa xaûy ra nhieàu laàn vôùi dieän phaân boá roäng. HEÄ TAÀNG COÂN SÔN (Heä Neogen-Thoáng Mioxen-Baäc giöõa) N12CS Heä taàng Coân Sôn ñöôïc Ngoâ Tröôøng San (naêm 1981, 1988) vaø Phan Trung Ñieàn (naêm 2000) nghieân cöùu vaø ñaët teân. Taùc Ñoã Baït goïi laø ñieäp Coân Sôn (naêm 1986, 1993 vaø 2000) khi nghieân cöùu sinh ñòa taàng caùc traàm tích cuûa boàn Cöûu Long. Leâ Vaên Cöï goïi laø heä taàng Voøm Coû (naêm 1992) khi nghieân cöùu vaø so saùnh vôùi heä taàng Voøm Coû trong ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Heä taàng Coân Sôn phuû khoâng chænh hôïp treân heä taàng Baïch Hoå. Traàm tích thuoäc heä taàng Coân Sôn ñöôïc choïn moâ taû ñaàu tieân taïi gieáng khoan 15-B-1X treân caáu taïo Coân Sôn töø ñoä saâu 1583-2248m. Chuùng bao goàm caùt keát thaïch anh haït nhoû laø chuû yeáu coù xen 1-2 lôùp haït thoâ ñoä choïn loïc töø trung bình ñeán keùm, xi maêng laø seùt vaø ít carbonat; ôû phaàn treân coù xen ít lôùp seùt vaø boät keát maøu naâu, maøu xaùm vaø thaáu kính than. Beà daøy trung bình cuûa heä taàng naøy ñaït 665m. Traàm tích heä taàng Coân Sôn phaân boá töông ñoái roäng khaép, chuùng ñöôïc hình thaønh trong ñieàu kieän moâi tröôøng thay ñoåi töø soâng, ñoàng baèng chaâu thoå (caùc loâ 16, 17 vaø Taây Nam caáu taïo Roàng) ñeán ñaàm laày ven bieån vaø bieån noâng (loâ 01, 02, 09 vaø 15). Tính chaát bieån taêng daàn khi ñi töø phía döôùi leân treân maët caét. Traàm tích bò bieán ñoåi thöù sinh yeáu ñaëc tröng bôûi caùt keát gaén keát yeáu, coùn seùt keát thöôøng meàm. Maët caét traàm tích coù theå phaân thaønh 2 phaàn chính: Phaàn döôùi cuûa heä taàng: goàm chuû yeáu ñaù caùt keát haït töø nhoû ñeán thoâ ñoâi khi caùt chöùa cuoäi vaø saïn maøu xaùm, xaùm traéng (Soùi-1, 15-G-1X, R-4, R-6) phaân lôùp daøy tôùi daïng khoái, ñoä choïn loïc vaø maøi moøn töø trung bình ñeán keùm. Ñaù gaén keát yeáu tôùi bôû rôøi do ít xi maêng seùt vaø carbonat. Phaàn lôùn caùc ñaù caùt keát cuûa taàng coù ñoä roãng vaø ñoä thaám thuoäc loaïi raát toát vaø chuùng coù khaû naêng laø nhöõng taàng chöùa daàu khí coù chaát löôïng toát. Phaàn treân cuûa heä taàng: chuyeån daàn sang caùt keát haït mòn, haït nhoû xen keõ caùc lôùp seùt keát, seùt chöùa voâi hoaëc ñoâi khi caùc lôùp ñaù voâi moûng maøu xaùm xanh ñeán naâu ñoû, vaøng naâu loang loå (Soùi-1, 15-G-1X, Roàng-6), caùc lôùp seùt chöùa than, caùc thaáu kính hoaëc caùc lôùp than naâu moûng maøu ñen. Heä taàng Coân Sôn coù beà daøy töø 660-1000m (töông ñöông taäp ñòa chaán B2). Moâi tröôøng laéng traàm tích cuûa heä taàng Coân Sôn chuyeån töø boài tích ñoàng baèng ven bieån sang tam giaùc chaâu ñeán bieån noâng. HEÄ TAÀNG ÑOÀNG NAI (Heä Neogen-Thoáng Mioxen-Baäc treân) N13ñn Heä taàng Ñoàng Nai ñöôïc Ngoâ Tröôøng San (naêm 1981, 1988) nghieân cöùu vaø ñaët teân laø heä taàng Ñoàng Nai, Ñoã Baït (naêm 1986) goïi laø ñieäp Coân Sôn, Leâ Vaên Cöï (naêm 1982) goïi laø heä taàng Vaøm Coû vaø Ñoã Baït (naêm 1993 vaø 2000) goïi laø ñieäp Ñoàng Nai. Traàm tích heä taàng Ñoàng Nai phuû khoâng chænh hôïp leân traàm tích heä taàng Coân Sôn theo kieåu bieån tieán. Maët caét chuaån cuûa heä taàng Ñoàng Nai ñöôïc xaùc laäp taïi GK 15-G-1X treân caáu taïo Ñoàng Nai, ôû ñoä saâu 650-1330m. Traàm tích goàm nhöõng lôùp caùt keát haït nhoû ñeán trung bình. Caùt saïn keát chuyeån daàn leân laø caùt keát xen boät keát, seùt keát vaø than. Coù nôi thaáy pyrit vaø glauconit laø baèng chöùng cho moâi tröôøng bieån khöû. Beà daøy cuûa heä taàng ôû gieáng khoan naøy laø 680m. Heä taàng Ñoàng Nai coù maët trong toaøn boä khu vöïc bao goàm caùc traàm tích ñöôïc hình thaønh trong moâi tröôøng soâng, ñoâng baèng chaâu thoã, ñaàm laày ven bieån, ven soâng. Traàm tích ñang ôû giai ñoaïn thaønh ñaù sôùm ( diagenes sôùm), ñaù môùi chæ ñöôïc gaén keát yeáu hoaëc coøn bôû rôøi vaø deã tan trong nöôùc. Heä taàng goàm 2 phaàn chính: Phaàn döôùi: goàm chuû yeáu laø caùc traàm tích haït thoâ, caùt haït trung ñeán thoâ laãn saïn, soûi ñoâi khi chöùa cuoäi. Ñaù caùt coù caáu taïo phaân lôùp daøy hoaëc daïng khoái; ñoä choïn loïc vaø maøi moøn trung bình ñeán keùm, thöôøng chöùa nhieàu maõnh vuïn hoùa ñaù ñoäng vaät, pyrit ñoâi khi coù glauconit. Chuyeån leân treân caùt vaø caùt keát chuû yeáu laø haït nhoû, maøu xaùm saùng, xaùm phôùt naâu; boät vaø boät keát vôùi seùt vaø seùt keát xen keõ nhöõng væa than naâu hoaëc seùt chöùa caùc di tích thöïc vaät hoùa than. Phaàn treân: traàm tích ñaù haït mòn vôùi caùc haït nhoû chuû yeáu laø boät vaø seùt coù maøu khaùc nhau chöùa nhieàu hoùa ñaù ñoäng vaät. Heä taàng Ñoàng Nai coù chieàu daøy thay ñoåi töø 500-700m vaø ñöôïc phaûn aùnh treân taäp ñòa chaán B3. Caùc lôùp coù xu theá haït mòn höôùng leân treân. HEÄ TAÀNG BIEÅN ÑOÂNG (Heä Neogen-Ñeä töù; Thoáng Plioxen-Pleistoxen-Holoxen) N2-Qbñ Heä taàng Bieån Ñoâng ñöôïc Ngoâ Tröôøng San (naêm 1981, 1988) goïi teân laø heä taàng Cöûu Long, Leâ Vaên Cöï (naêm 1982) vaø Ñoã Baït goïi teân laø heä taàng Bieån Ñoâng. Heä taàng Bieån Ñoâng ñöôïc quan saùt vaø moâ taû laàn ñaàu tieân taïi GK 15-G-1X, traàm tích cuûa heä taàng luùc ñaàu goïi laø heä taàng Cöûu Long. Tuy nhieân, sau naøy khi nghieân cöùu vaø lieân heä vôùi caùc traàm tích Plioxen ñöôïc thaønh taïo khaép Bieån Ñoâng, Leâ Vaên Cöï ñaõ goïi laø heä taàng Bieån Ñoâng. Heä taàng naøy daøy khoaûng 250-650m taïi GK 15-G-1X vaø goàm 2 phaàn: Phaàn döôùi: ñaëc tröng laø caùt thaïch anh thoâ coù maøu xaùm traéng. Phaàn treân: öu theá laø seùt vaø boät keát. Beà daøy cuûa heä taàng naøy khoaûng 400m. Dieän phaân boá cuûa heä taàng Bieån Ñoâng roäng khaép toaøn boàn Cöûu Long vaø ñöôïc thaønh taïo chuû yeáu trong moâi tröôøng bieån noâng vaø traàm tích coøn bôû rôøi. Maët caét traàm tích goàm chuû yeáu laø caùt thaïch anh maøu xaùm, xaùm saùng, xaùm luïc hoaëc xaùm phôùt naâu; caáp ñoä haït töø trung bình ñeán thoâ xen keõ ít lôùp seùt vaø boät. Caùt phaân lôùp daøy hoaëc daïng khoái, haït vuïn coù ñoä choïn loïc vaø maøi moøn trung bình ñeán toát, thöôøng chöùa phong phuù maønh vuïn hoùa ñaù ñoäng vaät bieån, pyrit vaø ñoâi khi coù caùc maõnh vuïn than. Heä taàng Bieån Ñoâng coù chieàu daøy thay ñoåi töø 400-700m (töông ñöông taäp ñòa chaán A) Chöông III. QUAÙ TRÌNH VAØ ÑAËC ÑIEÅM KIEÁN TAÏO CUÛA BOÀN TRAÀM TÍCH CÖÛU LONG III.1. Quaù trình kieán taïo cuûa boàn traàm tích Cöûu Long Quaù trình hình thaønh vaø ñaëc ñieåm caáu truùc chung cuûa theàm luïc ñòa phía Nam Vieät Nam theo hai taùc giaû Ngoâ Tröôøng San vaø Traàn Leâ Ñoâng taïi hoäi nghò Khoa hoïc ñòa chaát Vieät Nam naêm 1995 nhö sau: Thềm lục đñịa nam Việt Nam vaø vuøng kế cận hợp thaønh đñơn vị cấu truùc kiểu vỏ lục đñịa (mảng Kontum – Borneo) đñược gắn kết từ cuối Mezozoi đñầu Đệ Tam cuøng với sự mở rộng của biển rìa Biển Đoâng coù kiểu vỏ chuyển tiếp đñại dương, tạo thaønh khung kiến tạo chung của Đoâng Nam AÙ. Sự taùch mảng vaø va chạm giữa caùc mảng lớn AÂu-AÙ, Ấn-UÙc vaø Thaùi Bình Dương mang tính nhịp đñiệu vaø ñều ñược phản aùnh trong lịch sử phaùt triển của vỏ lục đñịa Kontum – Borneo sau thời kỳ Triat vaø sự nhấn chìm của mảng đñại dương (Thaùi Bình Dương vaø Ấn Độ Dương) beân dưới lục đñịa dẫn đñến sự phaù vỡ, taùch giaõn vaø luùn chìm của rìa lục đñịa AÂu-AÙ tạo ra biển rìa Biển Đoâng vaø thềm lục đñịa rộng lớn Nam Việt Nam vaø Sunda, hình thaønh caùc ñai tạo nuùi-uốn nếp trẻ vaø cung ñảo nuùi lửa. Beân trong maûng Kontum-Borneo xaûy ra hieän töôïng gia taêng doøng ñòa nhieät vaø daâng leân ôû caùc khu vöïc. Doïc theo caùc ñöùt gaõy lôùn, hình thaønh vaø phaùt trieån caùc hoaït ñoäng xaâm nhaäp cuûa macma Granitoid, phun traøo nuùi löûa axit vaø kieàm. Sự chuyển đñộng phaân dị đñi keøm với taùch giaõn tạo caùc rift, söï khai sinh ñầu tieân caùc trũng molat giữa nuùi cuối Mezozoi - ñầu Paleogen dần dần mở rộng vaø phaùt triển thaønh caùc boàn trầm tích coù tiềm năng về dầu khí treân thềm vaø sườn lục ñịa Nam Việt Nam. Những va chạm giữa caùc mảng gaây neân những chuyển ñộng kiến tạo lớn trong mảng Kontum–Borneo ñược ghi nhận vaøo cuối Triat (Indo); vaøo Jura (Malaysia); cuối Kreta (Sumatra); cuối Eoxen trung; cuối Oligoxen; Mioxen trung vaø cuối Mioxen muộn – Plioxen. Giai ñoaïn thaønh taïo naøy chia laøm 3 thôøi kyø: Thời kỳ Jura–Kreta: Ñaây laø thời kyø rift với sự taùch giaõn vaø luùn phaân dị theo caùc ñứt gaõy lớn beân trong mảng Kontum – Borneo ñể hình thaønh caùc trũng kiểu giữa nuùi như: Phuù Quốc, vịnh Thaùi Lan. Quaù trình naøy ñi keøm vôùi caùc hoạt ñộng magma xaâm nhập Granitoid vaø phun traøo axit dạng Rhyolit, Andesit, Bazalt vaø caùc hoạt ñộng nhiệt dịch cuøng caùc chuyển ñộng nứt co beân trong caùc khối magma tạo ra caùc khe nứt đñồng sinh đñược lấp ñầy bởi zeolit (?) vaø canxit, cũng như tạo ra caùc hang hốc khaùc nhau. Thời kỳ Eoxen – Oligoxen sớm (thuoäc Paleogen): Ñaây laø thời kỳ phaùt triển caùc rift với caùc thaønh hệ lục ñịa, molat phủ khoâng chỉnh hợp treân caùc trầm tích Mezozoi ở trung taâm trũng hoặc treân caùc ñaù cổ hơn ở ven rìa. Sự chuyển ñộng daâng leân mạnh ở caùc khối naâng vaø quaù trình phong hoùa xảy ra vaøo ñầu Paleogen tạo ra lớp phong hoùa coù chiều daøy khaùc nhau treân ñỉnh caùc khối naâng Granit. Đoù laø ñiều kiện hết sức thuận lợi ñể tích tụ hydrocacbon vaø cũng laø tầng sản phẩm quan trọng phaùt hiện vaø khai thaùc hiện nay ở trũng Cửu Long. Thời kỳ Oligoxen - Đệ Tứ: Ñaây laø thời kỳ mở rộng caùc vuøng trũng do sự luùn chìm khu vực ở rìa Nam ñịa khối Kontum–Borneo coù lieân quan trực tiếp với sự phaùt triển của biển Đoâng. Trầm tích biển lan rộng dần từ Đoâng sang Tâaây.Treân cơ sở caùc số liệu ñịa vật lí giếng vaø khoan saâu ở thềm lục ñịa Nam Việt Nam, ñịa tầng Đệ Tam sớm nhất ñược khoan qua coù tuổi xaùc ñịnh Oligoxen. Caùc trầm tích molat giữa nuùi dự kiến tuổi Eoxen vaø sớm hơn chỉ phổ biến ở trung taâm caùc ñịa haøo vaø ở ñaây chiều daøy trầm tích Đệ Tam đñạt 8-10km. Sự va chạm giữa caùc mảng vaøo cuối Oligoxen ñaõ ảnh hưởng ñến sự phaùt triển của rìa Nam mảng Kontum–Borneo, gaây ra hiện tượng biển luøi vaø bất chỉnh hợp khu vực giữa phức hệ Oligoxen vaø caùc trầm tích phủ leân chuùng. Caùc chuyển ñộng khối theo caùc ñứt gaõy ñồng sinh cuøng quaù trình trầm tích thừa kế bình ñồ kiến tạo của moùng trước Đệ Tam ñaõ tạo ra những cấu tạo ñịa phương. Sự naâng leân laøm ña số caùc cấu tạo bị baøo moøn ở ñỉnh hoặc vaùt mỏng chiều daøy. Caùc trầm tích seùt cuối Oligoxen laø lớp chắn quan trọng phủ leân caùc bẫy chứa dầu Oligoxen vaø moùng trước Đệ Tam. Thời kỳ Mioxen tiếp theo ñaùnh daáu bằng ñợt biển tiến ngắn vaøo ñầu Mioxen sớm vaø kết thuùc bằng sự daâng leân cuûa bất chỉnh hợp khu vực với sự giaùn ñoạn trầm tích vaøo Mioxen giöõa. Diện tích caùc bồn trũng biến ñổi theo caùc chu kỳ dao ñộng của mực nước biển. Vaøo thôøi kyø naøy thaønh phần seùt biển chiếm ưu theá vaø bình ñồ kiến tạo Oligoxen – Mioxen hoaøn toaøn bị san phẳng do khoâng coùn caùc chuyển ñộng phaân dị treân caùc ñới cấu tạo thứ cấp. Coù theå noùi qui luaät phaân ñôùi caáu taïo cuõng nhö traàm tích phuû leân Kainozoi trong caùc boàn truõng ñeä tam ñöôïc khoáng cheá bôûi chuyeån ñoäng cuûa moùng vaø ñöùt gaõy coå xuyeân moùng tieáp tuïc hoaït ñoäng trôû veà sau. Söï chuyeån ñoäng khoái vaø ñöùt gaõy cuøng nhöõng phaùt trieån cuûa nhöõng caáu taïo ñòa phöông taäp chung chuû yeáu vaøo Oligoxen, Mioxen sôùm, yeáu daàn vaøo Mioxen giöõa vaø maát haún vaøo Mioxen muoän. Boàn truõng Cöûu Long coù beà daøy traàm tích Kainozoi laáp ñaày boàn truõng khaù lôùn, taïi trung taâm boàn > 8km. Chuùng ñöôïc hình thaønh phaùt trieån trong caùc giai ñoaïn kieán taïo khaùc nhau. Boàn truõng Cöûu Long traûi qua caùc hình thaùi phaùt trieån boàn khaùc nhau nhö: boàn truõng giöõa nuùi (tröôùc Oligoxen), boàn truõng kieåu rift (trong Oligoxen), boàn truõng oaèn voõng (trong Mioxen) vaø boàn truõng kieåu theàm luïc ñòa (töø Plioxen ñeán nay). Caùc hình thaùi boàn naøy töông öùng vôùi caùc öùng suaát caêng giaõn vì vaäy caùc ñöùt gaãy trong boàn chuû yeáu laø caùc ñöùt gaõy thuaän vaø coù söï thaønh taïo cuûa caùc ñòa luõy, ñòa haøo. Ñaây chính laø taâm ñieåm cho söï dòch chuyeån daàu khí ôû döôùi leân. III.2. Caáu truùc kieán taïo cuûa boàn traàm tích Cöûu Long. Ñaàu Kainozoi, caùc traàm tích laáp ñaày caùc truõng saâu treân beà maët ñòa hình coå truõng Kainozoi, boàn traàm tích Cöûu Long ñöôïc hình thaønh vaø sau ñoù tieáp tuïc phaùt trieån roài môû roäng daàn trong suoát thôøi kyø Ñeä Tam taïo ra moät boàn traàm tích töông ñoái hoaøn chænh hình daïng ovan, coù truïc keùo daøi cuûa noù theo Ñoâng Baéc-Taây Nam. Caùc hoaït ñoäng kieán taïo keùo theo laø söï hình thaønh caùc ñöùt gaõy phaân caét boàn Cöûu Long ra caùc ñôùi caáu truùc khaùc nhau, hình thaønh heä thoáng ñöùt gaõy Ñoâng Baéc-Taây Nam vaø Ñoâng-Taây ñoùng vai troø chuû yeáu. Caùc ñöùt gaõy naøy hoaït ñoäng khaù maïnh vaøo Oligoxen ñeán Mioxen sôùm (hình 3.1). III.2.1. Caùc ñôn nghieâng. Ñôn nghieâng Taây Baéc: Coøn goïi ñòa truõng Vuõng Taøu-Phan Rang naèm ôû rìa Taây- Taây Baéc cuûa boàn, do söï phaân caét cuûa caùc ñöùt gaõy Taây Baéc-Ñoâng Nam vaø Ñoâng-Nam neân ñôn nghieâng coù daïng caáu truùc baäc thang. Ñôn nghieâng Ñoâng Nam: Naèm ôû phía Nam, Ñoâng Nam cuûa boàn vaø keà aùp vôùi khoái naâng Coân Sôn. So vôùi ñôn nghieâng Taây Baéc, ñôn nghieâng naøy ít bò phaân dò hôn vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi ñôùi trung taâm bôûi ñöùt gaõy chính coù höôùng Ñoâng Baéc-Taây Nam. III.2.2. Caùc ñôùi truõng Caùc ñôùi truõng quan troïng laø caùc caáu truùc keá thöøa töø maët moùng Kainozoi vaø sau ñoù ñöôïc môû roäng trong quaù trình taùch giaõn vaøo Oligoxen roài traàm tích bò oaün voøng trong Mioxen, coù 4 ñôùi truõng chuû yeáu: Ñôùi truõng Taây Baïch Hoå: Naèm ôû phía Taây caáu taïo Baïch Hoå vaø laø moät trong soá caùc truõng saâu nhaát cuûa boàn Cöûu Long vôùi ñoä daøy traàm tích leân Ñeä Tam leân ñeán 7000m. Caáu truùc naøy phaùt trieån theo phöông cuûa heä thoáng ñöùt gaõy Ñoâng Baéc-Taây Nam vaø bò phöùc taïp hoùa do söï chi phoái cuûa heä thoáng ñöùt gaõy Ñoâng-Taây. Ñôùi truõng Ñoâng Baïch Hoå: Naèm ôû phía Ñoâng caáu taïo Baïch Hoå vaø cuõng phaùt trieån theo höôùng cuûa heä thoáng ñöùt gaõy Ñoâng Baéc-Taây Nam. Phaàn döôùi cuûa ñôùi naøy phaùt trieån theo kieåu Rift vaø phaàn treân theo kieåu oaün voøng. Ñôùi truõng Baéc Baïch Hoå: Laø ñôùi truõng saâu nhaát (> 8km) vaø lôùn nhaát (80x20 km) keùo daøi theo phöông Ñoâng Baéc-Taây Nam. So vôùi caùc truõng khaùc thì truõng naøy phöùc taïp hôn bôûi söï phaân caét cuûa caùc ñöùt gaõy vaø caùc daûi nhoâ cuïc boä. Ñôùi truõng Baéc Tam Ñaûo: Naèm ôû phía Baéc Tam Ñaûo vaø laø nhaùnh keùo daøi cuûa truõng trung taâm vôùi beà daøy traàm tích tôùi 5000m. III.2.3. Caùc ñôùi naâng Ña phaàn caùc ñôùi naâng cuûa boàn Cöûu Long laø caùc caáu taïo keá thöøa caùc khoái nhoâ cuûa moùng tröôùc Kainozoi vaø trung taâm naèm chuû yeáu ôû phaàn trung taâm cuûa boàn. Caùc ñôùi naâng trung taâm goàm coù: Ñôùi naâng Roàng-Baïch Hoå: Coøn goïi laø ñôùi naâng trung taâm coù phöông keùo daøi theo höôùng Ñoâng Baéc-Taây Nam. Ñôùi naâng naøy bò phaân caùch vôùi caùc ñôùi truõng keá caän bôûi caùc ñöùt gaõy lôùn ñaëc bieät laø heä thoáng ñöùt gaõy Ñoâng Baéc-Taây Nam. Ñôùi naâng naøy phaùt trieån keá thöøa moät caùch beàn vöõng vaø lieân tuïc töø moùng tröôùc Kainozoi ñeán taàng seùt Rotalia. Ñôùi naâng Traø Taân-Ñoàng Nai: Naèm ôû phía Baéc Ñoâng Baéc cuûa boàn vaø phaùt trieån theo höôùng Ñoâng Baéc-Taây Nam vaø coù xu theá noái vôùi caùc caáu taïo Ba Vì qua söôøn doác cuûa ñôn nghieâng Taây Baéc. Ñaëc ñieåm caáu truùc cuûa ñôùi naøy theå hieän khaù roõ ôû beà maët moùng vaø trong caùc thaønh taïo tröôùc Mioxen. Toaøn boä ñôùi naâng Traø Taân-Ñoàng Nai bò khoáng cheá bôûi heä thoáng ñöùt gaõy Ñoâng Baéc-Taây Nam vaø bò phaân caùch bôûi caùc ñöùt gaõy Taây Baéc-Ñoâng Nam sau ñoù bò chaën laïi ôû phía Taây Nam bôûi ñöùt gaõy coù höôùng Ñoâng-Taây Ñôùi naâng Tam Ñaûo-Baø Ñen: Phaùt trieån keá thöøa treân caùc khoái nhoâ cuûa moùng Ñeä Tam vaø phaùt trieån lieân tuïc tôùi ñaàu Mioxen. Döôùi taùc ñoäng phaân caét cuûa caùc ñöùt gaõy Ñoâng-Taây taïo ra moät soá caáu taïo nhoû cuïc boä phöùc taïp theâm ñaëc tính caáu truùc cuûa ñôùi. III.2.4 . Ñôùi phaân dò Ñôùi phaân dò caáu truùc Taây Nam laø loaït caáu truùc ñòa phöông bò khoáng cheá bôûi heä thoáng ñöùt gaõy phöông Ñoâng-Taây vaø bò phaân caét bôûi caùc ñöùt gaõy ñòa phöông Ñoâng Baéc-Taây Nam vaø Taây Baéc-Ñoâng Nam taïo ra caùc khoái naâng, khoái suït cuïc boä vaø phaân dò theo höôùng haï daàn veà trung taâm cuûa boàn. III.2.5. Heä thoáng ñöùt gaõy Phaàn lôùn caùc ñöùt gaõy quan troïng trong phaïm vi boàn Cöûu Long laø ñöùt gaõy keá thöøa töø moùng vaø phaùt trieån ñoàng sinh vôùi quaù trình laéng ñoïng traàm tích. Caùc ñöùt gaõy nghòch hieän dieän raát ít, chuùng chuû yeáu ñöôïc thaønh taïo do quaù trình hoaït ñoäng kieán taïo trong tröôøng eùp neùn ñòa phöông hoaëc eùp neùn ñòa taàng. Caùc ñöùt gaõy trong boàn Cöûu Long coù theå chia thaønh 2 heä thoáng chuû ñaïo theo phöông Ñoâng Baéc-Taây Nam vaø phöông Ñoâng-Taây khoáng cheá toaøn boä lòch söû phaùt trieån cuõng nhö caùc ñôn vò caáu truùc cuûa boàn Cöûu Long. Heä thoáng ñöùt gaõy Ñoâng Baéc-Taây Nam: gaén lieàn vôùi quaù trình taïo Rift vaø laø yeáu toá chính khoáng cheá ñôùi naâng trung taâm Roàng-Baïch Hoå-Cöûu Long bao goàm caùc ñòa luõy, caùc khoái ñöùt gaõy vaø caùc voøm treân ñoù. Heä thoáng ñöùt gaõy Ñoâng-Taây: coù tuoåi hoaït ñoäng treû hôn phaân caét caùc ñöùt gaõy cuûa heä thoáng tröôùc vaø nhieàu choã quan saùt thaáy roõ hieän töông dòch chuyeån ngang theo maët tröôït Ñoâng-Taây. Caùc ñöùt gaõy naøy phoå bieán ôû loâ 16. Chöông IV. TÍNH CHAÁT CUÛA BOÀN TRAÀM TÍCH CÖÛU LONG Boàn traàm tích Cöûu Long laø boàn chöùa daàu lôùn nhaát ôû theàm luïc ñòa Vieät Nam vaø ñöôïc nghieân cöùu raát nhieàu vaø khaù chi tieát. Heä thoáng daàu khí cuûa boàn traàm tích Cöûu Long ñöôïc nghieân cöùu töông ñoái ñoàng boä trong nghieân cöùu heä thoáng sinh-chöùa chaén nhaèm phaùt hieän ra caùc tích tuï daàu khí.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLUANVAN.doc
  • xlsBangLV.xls
  • jpgCOTDT(Hinh 2.1).jpg
Luận văn liên quan