Đặc tính thông tin báo cáo tài chính

LậpbảngtổnghợpbáotheotừngBCTC ( BảngCĐKT, bảngKQHĐKD, BCLCTT vàthuyếtminh BCTC) từngchỉtiêucủa từngbáocáoCăn cứ kết quả tổng hợp trên bảng tổng hợp báo cáo để lập BCTC tổng hợp theo từng báo có

pdf22 trang | Chia sẻ: aquilety | Ngày: 28/03/2015 | Lượt xem: 2383 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đặc tính thông tin báo cáo tài chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CAO HỌC KHÓA 21 – LỚP KẾ TOÁN ĐÊM ****** KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CAO CẤP I ĐẶC TÍNH THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH GVHD: PGS,TS. Hà Xuân ThạchNhóm 7 1. Phạm Anh Dũng 2. Ngô Thị Thúy Hòa 3. Trần Thanh Ánh Nguyệt 4. Phan Thị Hồng 5. Nguyễn Vương Thành Long 6. Ngô Đình Thao 7. Đặng Đình Hải 8. Tưởng Thị Thu Hiền 9. Nguyễn Thị Hồng Ngân 10.Nguyễn Thị Ngọc Mai Hệ thống BCTC của doanh nghiệp Nhóm 7 Bản thuyết minh báo cáo tài chính Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Bảng cân đối kế toán Tình hình tài chính Kết quả kinh doanh Mục đích lập Báo cáo tài chính Nhóm 7 Tình hình tài chính Người sử dụng thông tin ra quyết định Tình hình kinh doanh Các luồng tiền Yêu cầu: * Thông tin phù hợp với nhu cầu của người sử dụng * Thông tin đáng tin cậy Nguyên tắc lập và trình bày BCTC * Hoạt động liên tục * Cơ sở dồn tích * Nhất quán * Trọng yếu và tập hợp * Bù trừ * Có thể so sánh được Nhóm 7 Nhóm 7 Tài sản 1 Nợ phải trả 2 Nguồn vốn 3 4 Bảng Cân đối kế toán ĐẶC ĐIỂM THÔNG TIN BCTC Nhóm 7 Doanh thu và thu nhập khác 1 Chi phí 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ĐẶC ĐIỂM THÔNG TIN BCTC Nhóm 7 Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh. 1 Luồng tiền từ hoạt động đầu tư 2 Luồng tiền từ hoạt động tài chính 3 4 Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ ĐẶC ĐIỂM THÔNG TIN BCTC Phương pháp trực tiếp Phương pháp gián tiếp Nhóm 7 Thuyết minh BCTC ĐẶC ĐIỂM THÔNG TIN BCTC Đưa ra các thông tin về cơ sở dùng để lập BCTC và các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng 1 Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán mà chưa được trình bày trong các BCTC khác 2 Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các BCTC khác, nhưng lại cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý 3 4 Nhóm 7 Báo cáo tài chính giữa niên độ được lập kịp thời và đáng tin cậy sẽ cho phép các nhà đầu tư,chủ nợ và những người sử dụng khác hiểu rõ hơn về khả năng tạo ra các nguồn thu, các luồng tiền, về tình hình tài chính và khả năng thanh toán của doanh nghiệp BCTC giữa niên độ ĐẶC ĐIỂM THÔNG TIN BCTC Các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ kế toán lập BCTC Là những sự kiện có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến BCTC đã phát sinh trong khoảng thời gian từ sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đến ngày phát hành BCTC. Nhóm 7 Ngày mở sổ kế toán Ngày khóa sổ kế toán Ngày ký BCTC Ngày phát hành BCTC Ngày ký BCTC Ngày công bố BCTC Các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ kế toán lập BCTC Nhóm 7 DN không phải điều chỉnh các số liệu đã ghi nhận trong BCTC VD: Việc giảm giá thị trường của các khoản đầu tư tài chính Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cung cấp bằng chứng về các sự việc đã tồn tại trong năm tài chính cần phải điều chỉnh trước khi lập BCTC VD: Các khoản nợ phải trả,… Cần phải điều chỉnh Không cần điều chỉnh Thay đổi chính sách kế toán Nhóm 7 Các nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế toán được áp dụng trong quá trình lập và trình bày BCTC Định nghĩa chính sách kế toán: DN chỉ được thay đổi chính sách kế toán khi: * Có sự thay đổi theo quy định hiện hành của kế toán. * Hoặc sự thay đổi sẽ dẫn đến BCTC cung cấp thông tin tin cậy và thích hợp hơn về ảnh hưởng của các giao dịch và sự kiện đối với tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp Thay đổi chính sách kế toán Nhóm 7 Khi áp dụng lần đầu một chính sách KT DN phải trình bày những thông tin sau (a) Tên chính sách KT (b) Hướng dẫn chuyển đổi chính sách KT (c) Bản chất của sự thay đổi chính sách KT (d) Mô tả các qui định của hướng dẫn chuyển đổi (e) Ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách KT đến các kỳ trong tương lai (f) Các khoản được điều chỉnh vào kỳ hiện tại và mỗi kỳ trước (g) Khoản điều chỉnh cho các kỳ trước của kỳ được trình bày trên báo cáo tài chính; (h) Trình bày lý do và mô tả chính sách KT đó được áp dụng như thế nào và bắt đầu từ khi nào nếu không thể áp dụng hồi tố đối với một kỳ nào đó trong qúa khứ, hoặc đối với kỳ sớm nhất Trình bày các bên liên quan Nhóm 7 Định nghĩa Những DN kiểm soát, hoặc bị kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một hoặc nhiều bên trung gian, hoặc dưới quyền bị kiểm soát chung với DN báo cáo Những mối quan hệ giữa các bên liên quan phải được trình bày trong BCTC, và các giao dịch nếu có, bao gồm các nội dung: Khối lượng các giao dịch (giá trị hoặc tỷ lệ phần trăm) Giá trị hoặc tỷ lệ phần trăm của các khoản mục chưa thanh toán. Chính sách giá cả Thuyết minh Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng Nhóm 7 Định nghĩa Một khoản dự phòng Các khoản lỗ hoạt động trong tương laiThuyết minh Tài sản tiềm tàng Nợ tiềm tàng Các hợp đồng có rủi ro lớn Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhóm 7 4 Báo cáo bộ phận Nhiều doanh nghiệp cung cấp các nhóm sản phẩm và dịch vụ hoặc hoạt động trong các khu vực địa lý khác nhau có tỷ lệ sinh lời, cơ hội tăng trưởng, triển vọng và rủi ro khác nhau. Thông tin về các loại sản phẩm, dịch vụ tại các khu vực địa lý khác nhau được gọi là thông tin bộ phận. Theo lĩnh vực kinh doanh 1 Theo khu vực địa lý2 Nhóm 7 Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu ở thời điểm kết thúc năm tài chính, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính của toàn đơn vị. BCTC Tổng hợp Căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của đơn vị cấp trên, của các nhà đầu tư, của vịcác chủ sở hữu hiện tại và tương lai và của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền,... BCTC Tổng hợp Nhóm 7 Trách nhiệm lập BCTC tổng hợp Tổng công ty nhà nước thành lập và hoạt động theo mô hình không có công ty con Đơn vị kế toán cấp trên khác: Là những đơn vị kế toán có các đơn vị kế toán trực thuộc có lập báo cáo tài chính Đơn vị cấp trên phải lập, nộp và công khai BCTC tổng hợp theo quy định của Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính” Nhóm 7BCTC Tổng hợp Trình tự lập BCTC Tổng hợp Kiểm tra Báo cáo tài chính của từng đơn vị kế toán trực thuộc và thực hiện điều chỉnh nếu cần 1 Phân loại đơn vị kế toán trực thuộc theo từng loại hoạt động . Từng loại hoạt động trên được lập BCTC tổng hợp riêng 2 Đối với các chỉ tiêu phải giảm trừ thì lập Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh và thực hiện tính toán tổng hợp trên chỉ tiêu đó 3 4 BCTC Tổng hợp Nhóm 7 Các trường hợp cần điều chỉnhĐiều chỉnh doanh thu, giá vốn hàng hóa, dịch vụ cung cấp giữa các đơn vị trong nội bộ tập đoàn Điều chỉnh các khoản lãi chưa phát sinh từ các giao dịch nội bộ Điều chỉnh các khoản phải thu phải trả nội bộ Điều chỉnh lãi đi vay, thu nhập từ cho vay giữa các đơn vị nội bộ trong cùng công ty Nhóm 7BCTC Tổng hợp Trình tự lập BCTC Tổng hợp Lập bảng tổng hợp báo theo từng BCTC ( Bảng CĐKT, bảng KQHĐKD, BCLCTT và thuyết minh BCTC) từng chỉ tiêu của từng báo cáo 4 Căn cứ kết quả tổng hợp trên bảng tổng hợp báo cáo để lập BCTC tổng hợp theo từng báo có 5 4 Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe !!!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfpp_kttc_cc_1_3663.pdf
Luận văn liên quan