Đánh giá hoạt động tín dụng xuất khẩu của các ngân hàng thương mại cổ phần tại TP Hồ Chí Minh

Cấu trúc Luận văn: Phần I: Sơ lược về ngân hàng thương mại cổ phần Phần II: Hoạt động tín dụng xuất khảu của các ngân hàng Phần III: Khó khăn và hướng giải quyết cho tín dụng xuất khẩu Phần IV: Kết luận.

pdf17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/09/2013 | Lượt xem: 1489 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá hoạt động tín dụng xuất khẩu của các ngân hàng thương mại cổ phần tại TP Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GVHD:PGS TS Nguy n Th Ph ng Liên Bài th o lu n: TTTDQTễ ị ươ ả ậ [2009] Viet Nam University Of Commerce L I M Đ UỜ Ở Ầ Cùng v i xu th m c a và h i nh p v i n n kinh t th gi i, ho t đ ng kinhớ ế ở ử ộ ậ ớ ề ế ế ớ ạ ộ t nói chung, ho t đ ng kinh t đ i ngo i nói riêng ngày càng m r ng. Sế ạ ộ ế ố ạ ở ộ ự giao l u buôn bán hàng hoá gi a các qu c gia khác nhau v i kh i l ng ngàyư ữ ố ớ ố ượ m t l n đã đòi h i qúa trình th tr ng hàng hoá xu t nh p kh u ph i nhanhộ ớ ỏ ị ườ ấ ậ ẩ ả chóng thu n ti n cho các bên.ậ ệ Chính vì v y, các ngân hàng th ng m i xu t hi n và ngày m t m r ng quyậ ươ ạ ấ ệ ộ ở ộ mô cũng nh ch t l ng cung c p các d ch v thanh toán và tín d ng qu c t .ư ấ ượ ấ ị ụ ụ ố ế Thanh toán và tín d ng qu c t đang là ch đ đ c nhi u qu c gia quan tâmụ ố ế ủ ề ượ ề ố đ c bi t là tín d ng xu t kh u hay nh p kh u có nh h ng tr c ti p l i íchặ ệ ụ ấ ẩ ậ ẩ ả ưở ự ế ợ m i qu c gia nói chung và các ngân hàng th ng m i nói riêng. V y b n thânỗ ố ươ ạ ậ ả các ngân hàng th ng m i đã làm gì và có nh ng b c chuy n ra sao trong línhươ ạ ữ ướ ể v c này?ự Qua nghiên c u và tìm hi u nhóm 4 chúng em quy t đ nh tìm hi u “ ứ ể ế ị ể Ho tạ đ ng tín d ng xu t kh u c a ngân hàng th ng m i c ph n phát tri nộ ụ ấ ẩ ủ ươ ạ ổ ầ ể nhà TP HCM ( HD Bank)” Bài th o lu n g m 3 ph n:ả ậ ồ ầ Ph n I:ầ S ơ l c v ngân hàng th ng m i c ph n nhà TPHCM.ượ ề ươ ạ ổ ầ Ph n II:ầ Ho t đ ng tín d ng xu t kh u c a HDBank.ạ ộ ụ ấ ả ủ Ph n III:ầ Khó khăn và h ng gi i quy t cho tín d ng xu t kh u c a HDBankướ ả ế ụ ấ ẩ ủ . Nhóm th c hi n: Nhóm 4ự ệ Page 1 L p : HK1B2 ớ GVHD:PGS TS Nguy n Th Ph ng Liên Bài th o lu n: TTTDQTễ ị ươ ả ậ [2009] Viet Nam University Of Commerce Ph n IV:ầ K t lu n.ế ậ Ph n I:ầ S l c v ngân hàng th ng m i c ph n nhà TPHCMơ ượ ề ươ ạ ổ ầ 1. S ra đ i c a HDBankự ờ ủ Ngày 04/01/1990 Ngân hàng TMCP Phát Tri n Nhà TP. H Chí Minhể ồ (HDBank) đ c thành l p. ượ ậ Là m t trong nh ng ngân hàng TMCP đ u tiên c aộ ữ ầ ủ c n c v i v n đi u l ban đ u là 3 t đ ng, HDBank đã mang l y s m nhả ướ ớ ố ề ệ ầ ỷ ồ ấ ứ ệ “phát tri n nhà và ch nh trang đô th , góp ph n xây d ng TP. H Chí Minhể ở ỉ ị ầ ự ồ văn minh hi n đ i”ệ ạ . L y s m nh trên làm m c tiêu ho t đ ng và phát tri n,ấ ứ ệ ụ ạ ộ ể HDBank có ch c năng th c hi n kinh doanh t ng h p, đa d ng trong lĩnh v cứ ự ệ ổ ợ ạ ự nhà ; kinh doanh ti n t , tín d ng thông qua vi c đ u t v n, cung ng tínở ề ệ ụ ệ ầ ư ố ứ d ng và d ch v nhà; t p trung huy đ ng v n và qu n lý t t c các ngu n v nụ ị ụ ậ ộ ố ả ấ ả ồ ố đ ph c v ch ng trình phát tri n nhà và ch nh trang đô th ; t v n cho yể ụ ụ ươ ể ở ỉ ị ư ấ Ủ ban nhân dân TP. H Chí Minh v ch ng trình, k ho ch phát tri n nhà vàồ ề ươ ế ạ ể ch nh trang đô th .ỉ ị 2. Lĩnh v c kinh doanhự Huy đ ng v n ng n h n, trung h n, dài h n v i các hình th c ti n g i cóộ ố ắ ạ ạ ạ ớ ứ ề ử kỳ h n, không kỳ h n, ch ng ch ti n g i; Ti p nh n v n đ u t và phát tri nạ ạ ứ ỉ ề ử ế ậ ố ầ ư ể c a các t ch c trong n c; Vay v n các t ch c tín d ng khác; Cho vay ng nủ ổ ứ ướ ố ổ ứ ụ ắ h n, trung h n, dài h n; Chi t kh u th ng phi u, trái phi u và gi y t có giá;ạ ạ ạ ế ấ ươ ế ế ấ ờ Hùn v n và liên doanh; Làm d ch v thanh toán gi a các khách hàng, kinhố ị ụ ữ doanh ngo i t , vàng b c theo tiêu chu n qu c t th tr ng trong n c vàạ ệ ạ ẩ ố ế ở ị ườ ướ th tr ng n c ngoài; Th c hi n các nghi p v thanh toán qu c t , huy đ ngị ườ ướ ự ệ ệ ụ ố ế ộ Nhóm th c hi n: Nhóm 4ự ệ Page 2 L p : HK1B2 ớ GVHD:PGS TS Nguy n Th Ph ng Liên Bài th o lu n: TTTDQTễ ị ươ ả ậ [2009] Viet Nam University Of Commerce v n t n c ngoài và các d ch v ngân hàng khác trong quan h v i n cố ừ ướ ị ụ ệ ớ ướ ngoài. Ngoài vi c phân lu ng ho t đ ng trên ngân hàng th ng m i c ph n nhàệ ồ ạ ộ ươ ạ ổ ầ TPHCM còn có các ho t đ ng c th cho t ng đ i t ng nh sau:ạ ộ ụ ể ừ ố ượ ư • Đ i v i khách hàng là cá nhân, t ch c… có nhu c u chuy n ti n ho c thanhố ớ ổ ứ ầ ể ề ặ toán trong và ngoài n c có th s d ng s n ph m chuy n ti n nhanh trongướ ể ử ụ ả ẩ ể ề n c và ngoài n c c a HD Bank. ướ ướ ủ Chuy n ti n trong h th ng HDBank:ể ề ệ ố - Quý khách thanh toán ti n cho đ i tác ho c g i ti n cho ng i thân (có ho cề ố ặ ử ề ườ ặ không có tài kho n t i HDBank) t tài kho n ti n g i thanh toán ho c tr cả ạ ừ ả ề ử ặ ự ti p n p ti n m t t i HDBank; ế ộ ề ặ ạ - Ng i th h ng có th nh n ti n t i b t kỳ đ a đi m giao d ch nào c aườ ụ ưở ể ậ ề ạ ấ ị ể ị ủ HDBank sau khi Quý khách hoàn t t th t c chuy n ti n. ấ ủ ụ ể ề Chuy n ti n ngoài h th ng HD bankể ề ệ ố Quý khách thanh toán ti n cho đ i tác hay g i ti n cho ng i thân (có ho cề ố ử ề ườ ặ không có tài kho n t i b t kỳ ngân hàng nào trong n c) t tài kho n ti n g iả ạ ấ ướ ừ ả ề ử thanh toán ho c tr c ti p n p ti n m t t i HDBank: ặ ự ế ộ ề ặ ạ - Tr ng h p ngân hàng ng i th h ng có tham gia h th ng thanh toánườ ợ ườ ụ ưở ệ ố đi n t liên ngân hàng:ệ ử + Quý khách hoàn t t th t c chuy n ti n tr c 14 gi , ng i th h ngấ ủ ụ ể ề ướ ờ ườ ụ ưở nh n đ c ti n sau 2 gi làm vi c.ậ ượ ề ờ ệ + Quý khách hoàn t t th t c chuy n ti n sau 14 gi , ng i th h ng nh nấ ủ ụ ể ề ờ ườ ụ ưở ậ đ c ti n vào bu i sáng ngày làm vi c ti p theo.ượ ề ổ ệ ế Nhóm th c hi n: Nhóm 4ự ệ Page 3 L p : HK1B2 ớ GVHD:PGS TS Nguy n Th Ph ng Liên Bài th o lu n: TTTDQTễ ị ươ ả ậ [2009] Viet Nam University Of Commerce - Tr ng h p ngân hàng ng i th h ng không tham gia h th ng đi n tườ ợ ườ ụ ưở ệ ố ệ ử liên ngân hàng và không cùng đ a bàn t nh, thành ph v i b t kỳ đi m giao d chị ỉ ố ớ ấ ể ị nào c a HDBank:ủ + Quý khách hoàn t t th t c chuy n ti n tr c 9 gi sáng, ng i th h ngấ ủ ụ ể ề ướ ờ ườ ụ ưở nh n đ c ti n trong ngày làm vi c.ậ ượ ề ệ + Quý khách hoàn t t th t c chuy n ti n sau 9 gi sáng, ng i th h ngấ ủ ụ ể ề ờ ườ ụ ưở nh n đ c ti n không quá 1 ngày làm vi c.ậ ượ ề ệ Phí v n chuy n phù h p và th t c nhanh g n khách hàng có th yên tâm g iậ ể ợ ủ ụ ọ ể ử và nh n ti n t i h th ng ngân hàng HD Bankậ ề ạ ệ ố • Đ i v i ti n g i ti t ki m: ố ớ ề ử ế ệ + Ti n g i không kỳ h n: ề ử ạ Quý khách hàng có các quy n l i v : ề ợ ề § H ng lãi su t không kỳ h n niêm y t theo t ng khu v c t i HDBank vàưở ấ ạ ế ừ ự ạ đ c b o hi m ti n g i đ i v i lo i ti n VND.ượ ả ể ề ử ố ớ ạ ề § G i và rút ti n m t trong cùng ử ề ặ m ng l i c a HDBankạ ướ ủ . § G i ti n vào, rút ti n ra, nh n ti n chuy n kho n t n i khác đ n vào b t cử ề ề ậ ề ể ả ừ ơ ế ấ ứ lúc nào trong gi giao d ch c a HDBank.ờ ị ử § Thanh toán chi tr cho chính ch th ti t ki m ho c đ ng ch th trong hả ủ ẻ ế ệ ặ ồ ủ ẻ ệ th ng HDBank.ố § Xác nh n s d đ ch ng minh năng l c tài chính cho m c đích cá nhân.ậ ố ư ể ứ ự ụ § S d ng mi n phí d ch v tra c u s d th ti t ki m trên trang Web c aử ụ ễ ị ụ ứ ố ư ẻ ế ệ ủ HDBank. § U quy nỷ ề s d ng th ti t ki m (t ng l n ho c th ng xuyên) cho ng iử ụ ẻ ế ệ ừ ầ ặ ườ ườ khác. Nhóm th c hi n: Nhóm 4ự ệ Page 4 L p : HK1B2 ớ GVHD:PGS TS Nguy n Th Ph ng Liên Bài th o lu n: TTTDQTễ ị ươ ả ậ [2009] Viet Nam University Of Commerce + Ti n g i ti t ki m có kỳ h n: ề ử ế ệ ạ Kỳ h n:ạ 1 tu n, 2 tu n, 3 tu n, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4, tháng, 5 tháng, 6ầ ầ ầ tháng, 9 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng. S d t i thi u:ố ư ố ể 500.000VND, 50 đ n v ngo i t .ơ ị ạ ệ Quý khách hàng có các quy n l i v : ề ợ ề § H ng lãi su t có kỳ h n niêm y t theo t ng khu v c t i HDBank và đ cưở ấ ạ ế ừ ự ạ ượ b o hi m ti n g i đ i v i lo i ti n VND.ả ể ề ử ố ớ ạ ề § Lĩnh lãi, đáo h n ho c t t toán tài kho n trong cùng ạ ặ ấ ả m ng l i c a HDBankạ ướ ủ . § C m c , th ch p th ti t ki m đ vay v n t i HDBank ho c chi t kh uầ ố ế ấ ẻ ế ệ ể ố ạ ặ ế ấ v i lãi su t u đãi.ớ ấ ư § Chuy n kho n thanh toán ti n vay c a chính ch th ho c đ ng ch th ti tể ả ề ủ ủ ẻ ặ ồ ủ ẻ ế ki m t i HDBank ho c chuy n kho n sang tài kho n khác t i HDBank doệ ạ ặ ể ả ả ạ chính ch th ho c đ ng ch th ti t ki m là ch tài kho n.ủ ẻ ặ ồ ủ ẻ ế ệ ủ ả § Chuy n nh ng th ti t ki m cho ng i khác.ể ượ ẻ ế ệ ườ § Xác nh n s d đ ch ng minh năng l c tài chính cho m c đích cá nhân.ậ ố ư ể ứ ự ụ § S d ng mi n phí d ch v tra c u s d th ti t ki m trên trang Web c aử ụ ễ ị ụ ứ ố ư ẻ ế ệ ủ HDBank. + Ti t ki m vàng:ế ệ Lo i vàng nh n g i:ạ ậ ử Vàng SJC 999.9 S d t i thi u:ố ư ố ể 10 ch vàng SJCỉ . Kỳ h n:ạ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng. Nhóm th c hi n: Nhóm 4ự ệ Page 5 L p : HK1B2 ớ GVHD:PGS TS Nguy n Th Ph ng Liên Bài th o lu n: TTTDQTễ ị ươ ả ậ [2009] Viet Nam University Of Commerce Quý khách hàng có các quy n l i về ợ ề § H ng lãi su t có kỳ h n niêm y t theo t ng khu v c t i HDBank và khôngưở ấ ạ ế ừ ự ạ b nh h ng b i s bi n đ ng giá vàngị ả ưở ở ự ế ộ § Lĩnh lãi, đáo h n ho c t t toán ch ng ch g i vàng trong cùng ạ ặ ấ ứ ỉ ử m ng l i c aạ ướ ủ HDBank. § C m c , th ch p ch ng ch g i vàng đ vay v n t i HDBank v i lãi su tầ ố ế ấ ứ ỉ ử ể ố ạ ớ ấ u đãi.ư § Chuy n nh ng ch ng ch g i vàng cho ng i khác.ể ượ ứ ỉ ử ườ § Xác nh n s d ch ng ch g i vàng đ ch ng minh năng l c tài chính choậ ố ư ứ ỉ ử ể ứ ự m c đích cá nhân.ụ § S d ng mi n phí d ch v tra c u s d ch ng ch g i vàng trên trang Webử ụ ễ ị ụ ứ ố ư ứ ỉ ở c a HDBank.ủ + Ti t ki m b c thang theo s ti n g iế ệ ậ ố ề ử Quy n l i khi tham gia Ti t ki m b c thang theo s ti n g i:ề ợ ế ệ ậ ố ề ử § H ng m c lãi su t tăng d n theo s ti n g i, đ c b o hi m ti n g i.ưở ứ ấ ầ ố ề ử ượ ả ể ề ử § Đ c c m c th ti t ki m đ vay v n khi có nhu c u.ượ ầ ố ẻ ế ệ ể ố ầ § G i ti n, rút ti n ho c t t toán th ti t ki m t i các đi m giao d ch trongử ề ề ặ ấ ẻ ế ệ ạ ể ị m ng l i c a HDBankạ ướ ủ . § Đ c b o m t tuy t đ i s d ti n g i.ượ ả ậ ệ ố ố ư ề ử § Đ c ượ U quy nỷ ề và chuy n nh ng th ti t ki m cho ng i khác.ể ượ ẻ ế ệ ườ Nhóm th c hi n: Nhóm 4ự ệ Page 6 L p : HK1B2 ớ GVHD:PGS TS Nguy n Th Ph ng Liên Bài th o lu n: TTTDQTễ ị ươ ả ậ [2009] Viet Nam University Of Commerce § Đ c xác nh n s d đ ch ng minh năng l c tài chính cho m c đích cáượ ậ ố ư ể ứ ự ụ nhân. Đ i t ng:ố ượ công dân Vi t Nam, ng i n c ngoài có năng l c pháp lu t vàệ ườ ướ ự ậ năng l c hành vi dân s theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam.ự ự ị ủ ậ ệ Lo i ti n nh n g i:ạ ề ậ ử VND Kỳ h n:ạ 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, 9T, 12T, 18T, 24T. S d t i thi u:ố ư ố ể 500.000đ. m c ti n g i:ứ ề ử d i 100tri u, 100tri u - d i 500tri u, 500tri u - d i 2t ,ướ ệ ệ ướ ệ ệ ướ ỷ 2t tr lên.ỷ ở + Ti t ki m b c thang theo th i gianế ệ ậ ờ Quy n l i khi tham gia Ti t ki m b c thang theo th i gianề ợ ế ệ ậ ờ § H ng m c lãi su t tăng d n theo th i gian.ưở ứ ấ ầ ờ § Đ c b o hi m ti n g i.ượ ả ể ề ử § Đ c c m c th ti t ki m đ vay v n khi có nhu c u.ượ ầ ố ẻ ế ệ ể ố ầ § G i ti n, rút ti n ho c t t toán th ti t ki m t i các đi m giao d ch trongử ề ề ặ ấ ẻ ế ệ ạ ể ị m ng l i c a HDBankạ ướ ủ . § Đ c b o m t tuy t đ i s d ti n g i.ượ ả ậ ệ ố ố ư ề ử § Đ c ượ U quy nỷ ề và chuy n nh ng th ti t ki m cho ng i khác.ể ượ ẻ ế ệ ườ Nhóm th c hi n: Nhóm 4ự ệ Page 7 L p : HK1B2 ớ GVHD:PGS TS Nguy n Th Ph ng Liên Bài th o lu n: TTTDQTễ ị ươ ả ậ [2009] Viet Nam University Of Commerce § Đ c xác nh n s d đ ch ng minh năng l c tài chính cho m c đích cáượ ậ ố ư ể ứ ự ụ nhân Đ i t ng:ố ượ Công dân Vi t Nam, ng i n c ngoài có năng l c pháp lu t vàệ ườ ướ ự ậ năng l c hành vi dân s theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam.ự ự ị ủ ậ ệ Lo i ti n nh n g i:ạ ề ậ ử VND S d t i thi u:ố ư ố ể 500.000 đ ng. ồ Kỳ h n:ạ 365 ngày Lãi su t c nh tranh, linh ho t, tính thanh kho n cao.ấ ạ ạ ả • Tín d ng:ụ + Cho vay mua nhà, n n nhà: ề HDBank cho m i đ i t ng khách hàng vay đ b sung ti n mua m i lo i nhà,ọ ố ượ ể ổ ề ọ ạ n n nhà và nhà x ng dùng đ , cho thuê, phát tri n s n xu t - kinh doanh,ề ưở ể ở ể ả ấ th ng m i - d ch v , ươ ạ ị ụ kinh doanh b t đ ng s nấ ộ ả ,…nh muaư Nhà - đ t t i các khu dân c hi n h u.ấ ạ ư ệ ữ Nhà chung c .ư Nhà - đ t t i các d án quy ho ch khu dân c , khu th ng m iấ ạ ự ạ ư ươ ạ . Nhà x ng trong các khu công nghi p, khu ch xu t (ch y u là pháp nhân).ưở ệ ế ấ ủ ế Th t c đ n gi n, th i gian th m đ nh và tr l i nhanh.ủ ụ ơ ả ờ ẩ ị ả ờ Không h n ch khách hàng có h kh u th ng trú t i t nh, thành ph khác. ạ ế ộ ẩ ườ ạ ỉ ố Nhóm th c hi n: Nhóm 4ự ệ Page 8 L p : HK1B2 ớ GVHD:PGS TS Nguy n Th Ph ng Liên Bài th o lu n: TTTDQTễ ị ươ ả ậ [2009] Viet Nam University Of Commerce Đi u ki n vay v nề ệ ố Công dân Vi t Nam ho c ng i n c ngoài, có đ năng l c pháp lu t và năngệ ặ ườ ướ ủ ự ậ l c hành vi dân s .ự ự Ch ng minh ngu n tài chính đ m b o tr n v n, lãi cho HDBank (vay ng nứ ồ ả ả ả ợ ố ắ h n) ho c thu nh p n đ nh đ tr n hàng kỳ cho HDBank trong su t th iạ ặ ậ ổ ị ể ả ợ ố ờ gian vay v n (vay trung, dài h n).ố ạ Đ ng ý s d ng chính căn nhà, n n nhà mà khách hàng vay đ mua làm tài s nồ ử ụ ề ể ả đ m b o n vay ho c có bi n pháp b o đ m n vay khác nh : th ch p, c mả ả ợ ặ ệ ả ả ợ ư ế ấ ầ c tài s n có gi y t h p l thu c s h u khách hàng ho c b o lãnh b ng tàiố ả ấ ờ ợ ệ ộ ở ữ ặ ả ằ s n c a bên th ba.ả ủ ứ + Cho vay mua nhà, n n nhà t i các d án quy ho ch khu dân c , khu th ngề ạ ự ạ ư ươ m iạ HDBank cho m i đ i t ng khách hàng vay đ b sung ti n mua nhà, n n nhàọ ố ượ ể ổ ề ề dùng đ , cho thuê, phát tri n s n xu t - kinh doanh, th ng m i - d ch v t iể ở ể ả ấ ươ ạ ị ụ ạ các d án khu dân c c a ự ư ủ các ch đ u t có ký h p đ ng nguyên t c v iủ ầ ư ợ ồ ắ ớ HDBank. Không c n thi t s d ng tài s n khác mà s d ng chính căn nhà, đ t mua đầ ế ử ụ ả ử ụ ấ ể làm tài s n th ch p đ m b o n vay cho HDBank.ả ế ấ ả ả ợ Th t c đ n gi n, th i gian th m đ nh và tr l i nhanh.ủ ụ ơ ả ờ ẩ ị ả ờ Không h n ch khách hàng có h kh u th ng trú t i t nh, thành ph khác.ạ ế ộ ẩ ườ ạ ỉ ố Đi u ki n vay v nề ệ ố Công dân Vi t Nam ho c ng i n c ngoài, có đ năng l c pháp lu t và năngệ ặ ườ ướ ủ ự ậ l c hành vi dân s .ự ự Nhóm th c hi n: Nhóm 4ự ệ Page 9 L p : HK1B2 ớ GVHD:PGS TS Nguy n Th Ph ng Liên Bài th o lu n: TTTDQTễ ị ươ ả ậ [2009] Viet Nam University Of Commerce Ch ng minh ngu n tài chính đ m b o tr n v n, lãi cho HDBank (vay ng nứ ồ ả ả ả ợ ố ắ h n) ho c thu nh p n đ nh đ tr n hàng kỳ cho HDBank trong su t th iạ ặ ậ ổ ị ể ả ợ ố ờ gian vay v n (vay trung, dài h n).ố ạ Đ ng ý s d ng chính căn nhà, n n nhà mà khách hàng vay đ mua làm tài s nồ ử ụ ề ể ả đ m b o n vay cho HDBankả ả ợ ho c s d ng bi n pháp b o đ m n vay khácặ ử ụ ệ ả ả ợ nh : th ch p, c m c tài s n có gi y t h p l thu c s h u khách hàngư ế ấ ầ ố ả ấ ờ ợ ệ ộ ở ữ ho c b o lãnh b ng tài s n c a bên th ba.ặ ả ằ ả ủ ứ Tuân theo Quy ch cho vay c a HDBank và các quy đ nh có liên quan c aế ủ ị ủ Ngân hàng Nhà n c. ướ + Cho vay đ u t , kinh doanh b t đ ng s nầ ư ấ ộ ả HDBank cho khách hàng vay đ đ u t mua nhà, đ t có gi y t h p l ho cể ầ ư ấ ấ ờ ợ ệ ặ đang hóa giá đ bán l i ki m l i.ể ạ ế ờ Th t c đ n gi n, th i gian th m đ nh và tr l i nhanh.ủ ụ ơ ả ờ ẩ ị ả ờ Không h n ch khách hàng có h kh u th ng trú t I t nh, thành ph khác.ạ ế ộ ẩ ườ ạ ỉ ố Đi u ki n vay v nề ệ ố Công dân Vi t Nam có đ năng l c pháp lu t và năng l c hành vi dân s .ệ ủ ự ậ ự ự Ch ng minh ngu n tài chính đ m b o tr n v n, lãi cho HDBank. ứ ồ ả ả ả ợ ố Đ ng ý s d ng chính căn nhà, n n nhà s mua làm tài s n đ m b o n vayồ ử ụ ề ẽ ả ả ả ợ ho c có bi n pháp b o đ m n vay khác nh : th ch p, c m c tài s n cóặ ệ ả ả ợ ư ế ấ ầ ố ả gi y t h p l thu c s h u khách hàng ho c b o lãnh b ng tài s n c a bênấ ờ ợ ệ ộ ở ữ ặ ả ằ ả ủ th ba.ứ Nhóm th c hi n: Nhóm 4ự ệ Page 10 L p : HK1B2 ớ GVHD:PGS TS Nguy n Th Ph ng Liên Bài th o lu n: TTTDQTễ ị ươ ả ậ [2009] Viet Nam University Of Commerce Tuân theo Quy ch cho vay c a HDBank và các quy đ nh có liên quan c aế ủ ị ủ Ngân hàng Nhà n c. ướ + Cho vay tiêu dùng M c đíchụ · X ây nhà, s a nhà;ử · M ua s m v t d ng sinh ho t (ti vi, t l nh, máy gi t, máy l nh…);ắ ậ ụ ạ ủ ạ ặ ạ · P h ng ti n ph c v đi l i (ô tô, xe máy…);ươ ệ ụ ụ ạ · C ác nhu c u tiêu dùng khác không vi ph m pháp lu t:ầ ạ ậ Th t củ ụ · Th t c đ n gi nủ ụ ơ ả · Th i gian th m đ nh ng nờ ẩ ị ắ · Có k t qu th m đ nh nhanhế ả ẩ ị · Không h n ch đ i t ng khách hàng th ng trú t i các đ a ph ng khác.ạ ế ố ượ ườ ạ ị ươ Đi u ki n vay v nề ệ ố · Ng i có đ năng l c pháp lu t và năng l c hành vi theo pháp lu t quy đ nh.ườ ủ ự ậ ự ậ ị · M c đích s d ng v n vay h p phápụ ử ụ ố ợ · Có ngu n tài chính đ m b o tr n v n và lãi cho HDBankồ ả ả ả ợ ố · Có bi n pháp đ m b o n vay (th ch p ho c c m c tài s n)ệ ả ả ợ ế ấ ặ ầ ố ả · Tr ng h p đ c bi t có th đ c HDBank cho vay tín ch pườ ợ ặ ệ ể ượ ấ · Đáp ng đ c các đi u ki n khác theo qui ch cho vay c a HDBank và cácứ ượ ề ệ ế ủ qui đ nh có liên quan c a NHNN.ị ủ Nhóm th c hi n: Nhóm 4ự ệ Page 11 L p : HK1B2 ớ GVHD:PGS TS Nguy n Th Ph ng Liên Bài th o lu n: TTTDQTễ ị ươ ả ậ [2009] Viet Nam University Of Commerce Lo i ti n cho vayạ ề · VNĐ · Vàng SJC +...... • Ngoài ra còn có các d ch v nh : ị ụ ư D ch v thanh toán, Mua bán ngo i t , D chị ụ ạ ệ ị v thanh toán mua bán nhà qua HDBank, Chi t kh u ch ng t có giáụ ế ấ ứ ừ T t c các s n ph m và d ch v c a HD Bank đ u ph i tuân theo th t c cấ ả ả ẩ ị ụ ủ ề ả ủ ụ ụ th rõ ràng theo qquy đ nh c a ngân hàng.ể ị ủ Nhóm th c hi n: Nhóm 4ự ệ Page 12 L p : HK1B2 ớ GVHD:PGS TS Nguy n Th Ph ng Liên Bài th o lu n: TTTDQTễ ị ươ ả ậ [2009] Viet Nam University Of Commerce Ph n II:ầ Ho t đ ng tín d ng xu t kh u c a HD Bankạ ộ ụ ấ ẩ ủ Nghi p v Thanh toán qu c t là nghi p v còn khá non tr trong các ho tệ ụ ố ế ệ ụ ẻ ạ đ ng nghi p v c a HDBank, song phát tri n TTQT cũng là m c tiêu chi nộ ệ ụ ủ ể ụ ế l c mà HDBank đ t ra trong tham v ng phát tri n c a Ngân hàng. Tuy m iượ ặ ọ ể ủ ớ đ c thành l p nh ng phòng Thanh Toán Qu c t c a HDBank đã t p trungượ ậ ư ố ế ủ ậ đ c đ i ngũ CB-NV tr , năng đ ng, chuyên nghi p và có b dày kinh nghi mượ ộ ẻ ộ ệ ề ệ trong ho t đ ng TTQT. HDBank đ c trang b h th ng x lý thông tin nhanh,ạ ộ ượ ị ệ ố ử chính xác, an toàn… v i m c phí c nh tranh h p d n, ngân hàng luôn cam k tớ ứ ạ ấ ẫ ế mang đ n cho Quý khách hàng s an tâm và tin t ng vào các d ch v HDBankế ự ưở ị ụ cung c p, nh ng ti n ích quý khác s nh n đ c khi đ n v i d ch v TTQTấ ữ ệ ẽ ậ ượ ế ớ ị ụ c a HDBank ủ § Th t c đ n gi n và đ c h ng d n rõ ràng, c thủ ụ ơ ả ượ ướ ẫ ụ ể § Ph c v nhanh chóng, chính xác, t n tình. ụ ụ ậ § M c phí th p, h p lý. ứ ấ ợ § Cung c p đ ngo i t đ th c hi n theo yêu c u. ấ ủ ạ ệ ể ự ệ ầ § Gi m thi u sai sót trong ch ng t . ả ể ứ ừ § T v n nghi p v mi n phí. ư ấ ệ ụ ễ § B o m t thông tin. ả ậ Đ th c hi n giao d ch tín d ng xu t kh u khách hàng c n m th tín d ngể ự ệ ị ụ ấ ẩ ầ ở ư ụ 1, Phát hành và thanh toán tín d ng th (L/C)ụ ư Trong quan h xu t nh p kh u, thanh toán b ng tín d ng th là hình th cệ ấ ậ ẩ ằ ụ ư ứ thanh toán ph bi n hi n nay. Ng i bán và ng i mua không thanh toán tr cổ ế ệ ườ ườ ự ti p v i nhau mà thông qua các công c và s b o lãnh c a ngân hàng đ th cế ớ ụ ự ả ủ ể ự Nhóm th c hi n: Nhóm 4ự ệ Page 13 L p : HK1B2 ớ GVHD:PGS TS Nguy n Th Ph ng Liên Bài th o lu n: TTTDQTễ ị ươ ả ậ [2009] Viet Nam University Of Commerce hi n vi c thanh toán này. Do đó, đây là hình th c thanh toán an toàn nh t choệ ệ ứ ấ các bên. V i ng i nh p kh u: theo yêu c u c a ng i nh p kh u HDBank s m m tớ ườ ậ ẩ ầ ủ ườ ậ ẩ ẽ ở ộ L/C cho ng i nh p kh u, theo đó HDBank thay m t ng i nh p kh u đ camườ ậ ẩ ặ ườ ậ ẩ ể k t thanh toán trong th i gian qui đ nh v i ng i xu t kh u/ng i cung c pế ờ ị ớ ườ ấ ẩ ườ ấ hàng hoá khi ng i xu t kh u/ng i cung c p hàng hoá xu t trình nh ngườ ấ ẩ ườ ấ ấ ữ ch ng t phù h p v i các qui đ nh trong L/C . ứ ừ ợ ớ ị V i ng i xu t kh u:ớ ườ ấ ẩ HDBank có th đóng vai trò là Ngân hàng thông báoể ho c Ngân hàng thanh toán, Ngân hàng xác nh n ho c Ngân hàng chi t kh uặ ậ ặ ế ấ ch ng t . Thông qua HDBank, quý khách là ng i xu t kh u s t o đ c sứ ừ ườ ấ ẩ ẽ ạ ượ ự tín nhi m trong giao d ch v i các đ i tác c a mình b ng nh ng t v n và hệ ị ớ ố ủ ằ ữ ư ấ ỗ tr có hi u qu c a HDBank.ợ ệ ả ủ 2 ,Đ m L/C t i HDBank, doanh nghi p yêu c u m L/C c n có các đi u ki nể ở ạ ệ ầ ở ầ ề ệ sau § Có t cách pháp nhân, ho t đ ng theo pháp lu t hi n hành c a Vi t nam.ư ạ ộ ậ ệ ủ ệ § Có Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh (đ i v i khách hàng giao d ch l nấ ứ ậ ố ớ ị ầ đ u)ầ § Có gi y ch ng nh n mã s kinh doanh xu t nh p kh u (đ i v i khách hàngấ ứ ậ ố ấ ậ ẩ ố ớ giao d ch l nđ u).ị ầ ầ § Có tài kho n t i HDBankả ạ § Có h p đ ng ngo i th ng làm c s đ m th tín d ng.ợ ồ ạ ươ ơ ở ể ở ư ụ § Văn b n cho phép nh p kh u c a B Th ng m i ho c c quan qu n lýả ậ ẩ ủ ộ ươ ạ ặ ơ ả chuyên ngành (đ iv i hàng nh p kh u có đi u ki n).ố ớ ậ ẩ ề ệ Nhóm th c hi n: Nhóm 4ự ệ Page 14 L p : HK1B2 ớ GVHD:PGS TS Nguy n Th Ph ng Liên Bài th o lu n: TTTDQTễ ị ươ ả ậ [2009] Viet Nam University Of Commerce § Tr ng h p khách hàng đ c Ngân hàng c p h n m c tín d ng thì giá tr tínườ ợ ượ ấ ạ ứ ụ ị d ng th không đ c v t quá h n m c tín d ng đ c c p. N u v t quáụ ư ượ ượ ạ ứ ụ ượ ấ ế ượ h n m c thì doanh nghi p ph i ký qu .ạ ứ ệ ả ỹ § Trong tr ng h p khách hàng ch a ho c không đ c c p h n m c tín d ngườ ợ ư ặ ượ ấ ạ ứ ụ thì khách hàng ph i ký qu ho c c m c th ch p tài s n cho kho n m thả ỹ ặ ầ ố ế ấ ả ả ở ư tín d ng và ph i đ c Ban t ng Giám đ c duy t ch p thu n.ụ ả ượ ổ ố ệ ấ ậ 3 . L/C hàng xu t kh u ấ ẩ Đ i v i tín d ng xu t kh u ố ớ ụ ấ ẩ HDBank th c hi n các nghi p v thông báo,ự ệ ệ ụ chuy n b ch ng t thanh toán, chi t kh u ch ng t xu t kh u, tài tr xu tể ộ ứ ừ ế ấ ứ ừ ấ ẩ ợ ấ kh u có tín d ng th :ẩ ụ ư a, Thông báo L/C xu t kh uấ ẩ § HDBank ki m tra n i dung L/C xu t kh u và t v n cho quý khách tu ch nhể ộ ấ ẩ ư ấ ỉ L/C n u phát hi n có b t l i cho nhà xu t kh u.ế ệ ấ ợ ấ ẩ § Thông báo đ quý khách nh n L/C ngay trong ngày làm vi c k t khiể ậ ệ ể ừ HDBank nh n đ c L/C t n c ngoài.ậ ượ ừ ướ b, Chuy n ch ng t đòi ti n L/C xu t kh uể ứ ừ ề ấ ẩ Quý khách c n g i đ n HDBank các ch ng t sau:ầ ở ế ứ ừ § Th yêu c u có đ ch ký, đóng d u và ghi đ y đ chi ti t theo m u in s n.ư ầ ủ ữ ấ ầ ủ ế ẫ ẵ § B n chính L/C và các tu ch nh.ả ỉ § Các lo i ch ng t v i s l ng đ y đ nh quy đ nh c a L/C.ạ ứ ừ ớ ố ượ ầ ủ ư ị ủ Quý khách cũng có th xu t trình ch ng t t i HDBank đ thanh toán theo L/Cể ấ ứ ừ ạ ể do các Ngân hàng khác thông báo. HDBank ki m tra và g i b ch ng t L/Cể ở ộ ứ ừ xu t đòi ti n phía n c ngoài ngay trong ngày kèm theo vi c theo dõi, đôn đ cấ ề ướ ệ ố Nhóm th c hi n: Nhóm 4ự ệ Page 15 L p : HK1B2 ớ GVHD:PGS TS Nguy n Th Ph ng Liên Bài th o lu n: TTTDQTễ ị ươ ả ậ [2009] Viet Nam University Of Commerce và báo “Có” ngay vào Tài kho n c a quý khách khi nh n đ c ti n thanh toánả ủ ậ ượ ề t ngân hàng n c ngoài.ừ ướ c, Chi t kh u b ch ng t L/C xu t kh uế ấ ộ ứ ừ ấ ẩ § Chi t kh u đ n 95% tr giá B ch ng t b ng ngo i t n u b ch ng tế ấ ế ị ộ ứ ừ ằ ạ ệ ế ộ ứ ừ hoàn toàn phù h p v i nh ng đi u kho n c a L/C xu t kh u.ợ ớ ữ ề ả ủ ấ ẩ § Chi t kh u truy đòi, t l chi t kh u tùy theo yêu c u và theo t ng tr ngế ấ ỉ ệ ế ấ ầ ừ ườ h p c th .ợ ụ ể § Lãi su t chi t kh u phù h p.ấ ế ấ ợ d, Tài tr xu t kh uợ ấ ẩ § Tài tr đ n 70% tr giá L/C xu t kh u.ợ ế ị ấ ẩ § HDBank có chính sách u đãi v lãi su t và tài s n th ch p đ i v i cácư ề ấ ả ế ấ ố ớ doanh nghi p ho t đ ng s n xu t, ch bi n và gia công hàng xu t kh u.ệ ạ ộ ả ấ ế ế ấ ẩ Nhóm th c hi n: Nhóm 4ự ệ Page 16 L p : HK1B2 ớ GVHD:PGS TS Nguy n Th Ph ng Liên Bài th o lu n: TTTDQTễ ị ươ ả ậ [2009] Viet Nam University Of Commerce Ph n III: ầ Khó khăn và h ng gi i quy t cho tín d ng xu t kh u c aướ ả ế ụ ấ ẩ ủ HDBank. 1. Khó khăn tín d ng xu t kh uụ ấ ẩ 2. Bi n pháp kh c ph cệ ắ ụ Nhóm th c hi n: Nhóm 4ự ệ Page 17 L p : HK1B2 ớ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐánh giá hoạt động tín dụng xuất khẩu của các ngân hàng thương mại cổ phần tại TP HCM.pdf
Luận văn liên quan