Đánh giá nhân viên công ty Greenlight

Chi phí về phân tích và thiết kế công việc Chủ quan khi xây dựng trọng số và thang điểm Khó khăn trong việc tổ chức thu thập, phân tích và xử lý thông tin

ppt15 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 06/09/2014 | Lượt xem: 1263 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá nhân viên công ty Greenlight, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* * * * * * A. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ MB-DGNV * * B. KẾT LUẬN ĐÁNH GIÁ (Caên cöù keát quaû coät 7, Quản lý tröïc tieáp ñaùnh ñaáu X vaøo oâ troáng) Xuaát saéc  (treân 4,5 ñieåm) Toát  (treân 4 -> 4,5 ñieåm) Khaù  (treân 3,5 -> 4 ñieåm) Ñaït yeâu caàu  (2,5 ->3,5 ñieåm) Khoâng ñaït yeâu caàu  (döôùi 2,5 ñieåm) * * * * * * *

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptdanh_gia_nhan_vien_7212.ppt