Đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng Công ty TNHH Tân Phú Xuân - Hải Phòng

MỞ ĐẦU 1. XUẤT XỨ DỰ ÁN 2.CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KĨ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM MÔ TẢ DỰ ÁN 1.1 TÊN DỰ ÁN 1.2 CHỦ DỰ ÁN 1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÍ 1.3.1 CÁC ĐỐI TƯỢNG TỰ NHIÊN LIÊN QUAN ĐẾN KV TRIỂN KHAI DỰ ÁN 1.3.2 CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ XÃ HỖIUNG QUANH DỰ ÁN 1.4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỬ DỰ ÁN 1.4.1 CÔng suất khai thác và vốn đầu tư 1.4.2 Biên giới và trữ lượng khai thác 9 1.4.3. Mở mõ và trình tự khai th¸c 10 1.4.4. Ph­ương án mở mỏ 10 1.4.5. Hệ thống khai thác 12 1.4.6. Tính toán các khâu công nghệ 13 1.4.7. Vận tải mỏ 16 1.4.8. Thải đất đá 17 1.4.9. Kiến trúc và xây dựng 17 1.4.10. Cung cấp năng l­ượng và vật tư­ kĩ thuật 19 Ch­ương 2: Điều kiÖn tù nhiên, môi tr­ường và kinh tế - xã hội 20 2.1. Điều kiện tự nhiên 20 2.1.1 Vị trí địa lý 20 2.1.2. Đặc điểm địa hình 20 2.1.3. Đặc điểm khí hậu 20 2.1.4. Chế độ thuỷ văn 21 2.2. Hiện trạng môi trường 21 2.2.1.Không khí 21 2.2.2. Môi trường nước 21 2.2.3. Độ rung rung 21 2.2.4 Môi trươngf đất 21 2.2.5. Các hệ sinh thái tự nhiên 21 2.3.Điều kiện kinh tế xã hội 21 Chương 3 Đánh giá tác động môi trường (XEm tài liệu sẽ rõ) Chưong 4 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường (XEm tài liệu sẽ rõ) Chương 5 cam kết thực hiện bảo vệ môi trường (XEm tài liệu sẽ rõ) Chương 6 Công trình xử lí moi trường, chương trình quản lí giám sát môi trường (XEm tài liệu sẽ rõ) Chươnng 7 Dự toán kinh phí cho công trình môi trường (XEm tài liệu sẽ rõ) Chương 8 Tham vấn ý kiến cộng đồng (XEm tài liệu sẽ rõ) Chương 9 chỉ dẫn nguồn cung cấp số liệu ,dữ liệu và phương pháp đánh giá (XEm tài liệu sẽ rõ) Kết luận và kiến nghị

doc70 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 12/01/2013 | Lượt xem: 2244 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng Công ty TNHH Tân Phú Xuân - Hải Phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Môc lôc 1 Më ®Çu 4 1. XuÊt xø cña dù ¸n 4 2. C¨n cø ph¸p luËt vµ kü thuËt cña viÖc thùc hiÖn §TM 4 2.1. C¬ së ph¸p lý 4 2.2. C¨n cø kü thuËt 5 3. Tæ chøc thùc hiÖn §TM 6 Ch­¬ng 1: M« t¶ tãm t¾t dù ¸n 7 1.1 Tªn Dù ¸n 7 1.2. Chñ dù ¸n 7 1.3. VÞ trÝ ®Þa lý 7 1.3.1 C¸c ®èi t­îng tù nhiªn liªn quan ®Õn khu vùc triÓn khai Dù ¸n 7 1.3.2. C¸c trung t©m kinh tÕ - x· héi xung quanh khu vùc dù ¸n 8 1.4. Néi dung chñ yÕu cña dù ¸n 8 1.4.1 C«ng suÊt khai th¸c vµ vèn ®Çu t­ 8 1.4.2 Biªn giíi vµ tr÷ l­îng khai tr­ên 9 1.4.3. Më má vµ tr×nh tù khai th¸c 10 1.4.4. Ph­¬ng ¸n më má 10 1.4.5. HÖ thèng khai th¸c 12 1.4.6. TÝnh to¸n c¸c kh©u c«ng nghÖ 13 1.4.7. VËn t¶i má 16 1.4.8. Th¶i ®Êt ®¸ 17 1.4.9. KiÕn tróc vµ x©y dùng 17 1.4.10. Cung cÊp n¨ng l­îng vµ vËt t­ kü thuËt 19 Ch­¬ng 2: ®iÒu kiÖn tù nhiªn, m«i tr­êng vµ kinh tÕ - x· héi 20 2.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn 20 2.1.1 VÞ trÝ ®Þa lý 20 2.1.2. §Æc ®iÓm ®Þa h×nh 20 2.1.3. §Æc ®iÓm khÝ hËu 20 2.1.4. ChÕ ®é thuû v¨n 21 2.2. HiÖn tr¹ng m«i tr­êng 21 2.2.1.Kh«ng khÝ 21 2.2.2. M«i tr­êng n­íc 21 2.2.3. §é rung 21 2.2.4 M«i tr­êng ®Êt 21 2.2.5. C¸c hÖ sinh th¸i tù nhiªn 21 2.3. §iÒu kiÖn vµ kinh tÕ - x· héi 21 2.3.1. X· héi 21 2.3.2. T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ Thuû Nguyªn vµ khu vùc Dù ¸n 21 Ch­¬ng 3: ®¸nh gi¸ c¸c t¸c ®éng m«i tr­êng 21 3.1. §¸nh gi¸ chung 21 3.2. Nguån t¸c ®éng 21 3.3. T¸c ®éng m«i tr­êng giai ®o¹n më vØa 21 3.3.1. T¸c ®éng tíi m«i tr­êng kh«ng khÝ 21 3.3.2. M«i tr­êng n­íc 21 3.3.3. R¸c th¶i 21 3.3.4. TiÕng ån 21 3.3.5. T¸c ®éng tíi céng ®ång d©n c­ 21 3.3.6. ¶nh h­ëng ®Õn hÖ sinh th¸i khu vùc 21 3.3.7. Tæn thÊt tµi nguyªn 21 3.3.8 C¸c tai n¹n rñi ro và an toàn lao ®éng 21 3.3.9. T¸c ®éng tíi søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng 21 3.4. T¸c ®éng m«i tr­êng giai ®o¹n khai th¸c 21 3.4.1. Nguån g©y « nhiÔm 21 3.4.2 C¸c thµnh phÇn m«i tr­êng chÞu t¸c ®éng 21 3.4.3. T¸c ®éng kinh tÕ, x· héi 21 Ch­¬ng 4: c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm b¶o vÖ m«i tr­êng 21 4.1. Giai ®o¹n më vØa 21 4.2. c¸c gi¶i ph¸p m«i tr­êng giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n 21 4.2.1. BiÖn ph¸p ng¨n ngõa tai n¹n 21 4.2.2. BiÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm m«i tr­êng 21 4.2.3 - H¹n chÕ ¶nh h­ëng tíi hÖ sinh th¸i 21 4.2.4. Ký quü phôc håi m«i tr­êng vµ hoµn nguyªn ®ãng cöa má sau khi khai th¸c 21 4.2.5 C¸c biÖn ph¸p kh¸c 21 4.2.6. Gi¸o dôc céng ®ång 21 Ch­¬ng 5: Cam kÕt thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng 21 5.1. Chñ ®Çu t­ cam kÕt thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng 21 5.2. Cam kÕt ¸p dông c¸c tiªu chuÈn viÖt nam 21 5.3. Cam kÕt chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt ViÖt nam 21 Ch­¬ng 6: C«ng tr×nh xö lý m«i tr­êng, ch­¬ng tr×nh qu¶n lý - gi¸m s¸t m«i tr­êng 21 6.1. Danh môc c¸c c«ng tr×nh xö lý 21 6.2. Ch­¬ng tr×nh qu¶n lý m«i tr­êng 21 6.2.1. Ch­¬ng tr×nh qu¶n lý m«i tr­êng 21 6.2.2. Ch­¬ng tr×nh gi¸m s¸t m«i tr­êng 21 Ch­¬ng 7: Dù to¸n kinh phÝ cho c¸c c«ng tr×nh m«i tr­êng 21 7.1. Kinh phÝ x©y dùng c¬ b¶n 21 7.2. Kinh phÝ gi¸m s¸t 21 Ch­¬ng 8: Tham vÊn ý kiÕn céng ®ång 21 Ch­¬ng 9: ChØ dÉn nguån cung cÊp sè liÖu, d÷ liÖu vµ ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ 21 9.1. Nguån cung cÊp sè liÖu 21 9.2 Ph­¬ng ph¸p ¸p dông trong qu¸ tr×nh lËp §TM 21 9.3. NhËn xÐt møc ®é chi tiÕt, ®é tin cËy cña c¸c ®¸nh gi¸ 21 KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 21 Më ®Çu 1. XuÊt xø cña dù ¸n H¶i phßng lµ mét trung t©m th­¬ng m¹i du lÞch vµ lµ mét trung t©m c«ng nghiÖp lín, cã truyÒn thèng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ chiÕm lÜnh nhiÒu s¶n phÈm quan träng nh­: ®ãng míi vµ söa ch÷a tÇu thuyÒn, giµy dÐp, dÖt may, luyÖn kim, chÕ biÕn thuû s¶n, nhÊt lµ vËt liÖu x©y dùng.... §¸ v«i x©y dùng dïng cho môc ®Ých x©y dùng ph©n bæ réng r·i trªn l·nh thæ H¶i Phßng. §Æc biÖt ë Tr¹i S¬n (Thuû Nguyªn), Nói Bµ (C¸t Bµ). C¸c má ®¸ v«i th­êng cã d¹ng vØa, quy m« vµ diÖn lé lín n»m ngay trªn bÒ mÆt ®Þa h×nh. Thµnh phÇn kho¸ng vËt ®¸ v«i chñ yÕu lµ canxi (52-56%), th¹ch anh - opan (7-24% ), kaolinit (2-3%) vµ chÊt h÷u c¬ (4-10%). Thuû Nguyªn lµ huyÖn cã kho¸ng s¶n tËp trung lín vµ ®a d¹ng cña thµnh phè H¶i phßng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña toµn Thµnh phè còng nh­ c¶ n­íc, huyÖn Thuû Nguyªn ®ang tõng b­íc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, kinh tÕ - x· héi dùa trªn c¬ cÊu kinh tÕ N«ng - C«ng - L©m nghiÖp hoµn chØnh theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. Tõ n¨m 2006 vµ c¸c n¨m sau, s¶n l­îng kho¸ng s¶n khai th¸c trªn ®Þa bµn huyÖn sÏ ®¸p øng nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt xi m¨ng víi s¶n l­îng tõ 5 ®Õn 7 triÖu tÊn/n¨m, ®¸ vËt liÖu x©y dùng (VLXD) c¸c lo¹i tõ 1,2 ®Õn 1,5 triÖu m3/n¨m. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu trªn, Thuû Nguyªn ph¶i ph¸t huy tèi ®a c¸c nguån lùc s½n cã cña m×nh, trong ®ã cã nguån lùc lµ kho¸ng s¶n. Khu vùc phÝa Nam nói Bôt Mäc ®· ®­îc thµnh phè H¶i Phßng quy ho¹ch lµ khu vùc ®­îc phÐp khai th¸c tõ n¨m 2002. Trong nh÷ng n¨m qua, ®­îc sù cho phÐp cña UBND Thµnh phè H¶i Phßng, Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng vµ c¸c ban ngµnh h÷u quan cña thµnh phè. C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n ®· lËp dù ¸n "Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường", tiÕn hµnh ®Çu t­ khai th¸c t¹i phÝa Nam nói Bôt Mäc vµ lËp tr¹m nghiÒn sµng chÕ biÕn ®¸ t¹i x· Liªn Khª.Dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng ph¸t huy nghÒ truyÒn thèng khai th¸c ®¸ cña ®Þa ph­¬ng, ®em lai hiÖu qu¶ kinh tÕ, gi¶i quyÕt c«ng viÖc lµm cho nh©n d©n trong x·, song còng cã kh¶ n¨ng g©y mét sè t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng khu vùc. Thùc hiÖn LuËt BVMT. C«ng TNHH T©n Phó Xu©n ®· lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng (§TM) cho dù ¸n " Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường". b»ng vèn cña C«ng ty, ®Ó tr×nh UBND Thµnh phè H¶i Phßng phª duyÖt. 2. C¨n cø ph¸p luËt vµ kü thuËt cña viÖc thùc hiÖn §TM 2.1. C¬ së ph¸p lý LuËt B¶o vÖ m«i tr­êng ViÖt Nam n¨m 2005 ®­îc Quèc héi khãa XI th«ng qua t¹i kú häp thø 8 ngµy 29/11/2005, cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/07/2006. Nghị định số: 80/2006/NĐ-CP, ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số: 08/2006/TT-BTNMT, ngày 8 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. LuËt kho¸ng s¶n (n¨m 1996). LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt kho¸ng s¶n ( n¨m 2005) NghÞ ®Þnh sè 160/2005/N§-CP quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh LuËt kho¸ng s¶n vµ LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt kho¸ng s¶n. QuyÕt ®Þnh sè 22/2006/Q§-BTNMT ngµy 18/12/2006 cña Bé Tµi nguyªn M«i tr­êng vÒ viÖc b¾t buéc ¸p dông TCVN vÒ m«i tr­êng. Tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ m«i tr­êng theo Q§ sè 35/2002/Q§-BKHCN&MT ngµy 25/6/2002 cña Bé tr­ëng - Bé khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng bao gåm 31 tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ m«i tr­êng. C«ng v¨n sè 304/UBND-TNMT ngµy 18/6/2007 cña UBND huyÖn Thuû Nguyªn göi UBND thµnh phè vµ Së Tµi nguyªn M«i tr­êng xin cÊp phÐp ho¹t ®éng khai th¸c kho¸ng s¶n t¹i nói Bôt Mäc – x· Liªn Khª, huyÖn Thuû Nguyªn. NghÞ quyÕt sè 21/NQ-§U cña §¶ng uû x· Liªn Khª ngµy 06/3/2007 vÒ viÖc ®ång ý gia h¹n, cÊp má ®¸ v«i C«ng v¨n sè 1708/UBND-MT ngµy 2/4/2007 cña UBND thµnh phè H¶i Phßng vÒ viÖc khai th¸c kho¸ng s¶n ®¸ v«i t¹i phÝa Nam nói Bôt Mäc, x· Liªn Khª, huyÖn Thuû Nguyªn. 2.2. C¨n cø kü thuËt QuyÕt ®Þnh phª duyÖt ®Çu t­ cña C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n. B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng. Quy hoạch chi tiết các điểm công nghiệp huyện Thuỷ Nguyên – Hải Phòng lập tháng 06 năm 2006; Căn cứ tài liệu phê duyệt “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của TP Hải Phòng đến năm 2020” của Thủ tướng Chính Phủ ngày 27 tháng 11 năm 2006; Quy phạm kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên: TCVN 5326-1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên TCVN 5178 – 1990 có hiệu lực từ năm 1991 Niên Giám thống kê năm 2006 của Cục thống kê Hải Phòng. Và các tài liệu chuyên ngành về quản lý và công nghệ bảo vệ môi trường của Việt Nam và Quốc tế. 3. Tæ chøc thùc hiÖn §TM §¬n vÞ chñ tr×: C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n §Þa chØ: x· Liªn Khª, huyÖn Thuû Nguyªn, Thµnh phè H¶i Phßng §iÖn tho¹i: (031). 3673491 Fax : 0313673491 §¬n vÞ t­ vÊn: Tham gia thùc hiÖn B¸o c¸o §TM cho Dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng th­êng cña C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n cã c¸c chuyªn gia thuéc Trung t©m T­ vÊn vµ Hç trî kü thuËt vÒ m«i tr­êng, Trung t©m Khoa häc C«ng nghÖ M«i tr­êng (thuéc ViÖn b¶o hé lao ®éng) vµ chuyªn gia cña C«ng ty bao gåm: Stt Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ, đơn vị công tác  1 Trịnh Văn Lực KS ®iÖn tö tù ®éng Giám đốc  2 Trần Văn Đức Thạc sỹ Môi trường Giám đốc Trung tâm ENCEN  3 Đào Đình Phúc KS Môi trường Trung tâm ENCEN  4 Phạm Thị Linh Chi KS Môi trường Trung tâm ENCEN  5 Nguyễn Viết Việt Thạc sĩ M«i tr­êng TT KHCNMT  6 Th¸i Hµ Vinh CN M«i tr­êng TT KHCNMT  Ch­¬ng 1: M« t¶ tãm t¾t dù ¸n 1.1 Tªn Dù ¸n Dự án " Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường". 1.2. Chñ dù ¸n Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH TÂN PHÚ XUÂN Đại diện : Trịnh Văn Lực Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ : X· Liªn Khª, huyÖn Thuû Nguyªn, TP H¶i Phßng §iÖn tho¹i : (031). 3673491 Fax : 0313673491 1.3. VÞ trÝ ®Þa lý 1.3.1 C¸c ®èi t­îng tù nhiªn liªn quan ®Õn khu vùc triÓn khai Dù ¸n Khu vùc ®Çu t­ khai th¸c vµ chÕ biÕn kho¸ng s¶n ®¸ v«i lµ phÝa Nam nói Bôt Mäc thuéc ®Þa bµn x· Liªn Khª, huyÖn Thuû Nguyªn, thµnh phè H¶i Phßng. DiÖn tÝch khu vùc khai th¸c lµ 5,5 ha, ®­îc giíi h¹n bëi c¸c ®iÓm gãc trªn nÒn b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1/2.000 hÖ to¹ ®é vu«ng gãc VN 2000 cã to¹ ®é nh­ sau: Tªn ®iÓm gãc To¹ ®é  X (m) Y (m)  1 2323657,875 590798,712  2 2323604,607 590877,030  3 2323702,696 591144,307  4 2323555,047 591152,849  5 2323513,771 590821,592  6 2323506,203 590821,592  7 2323540,650 590778,797  8 2323558,969 590727,025  9 2323594,082 590695,094  1 2323657,875 590798,712  Nguån: B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi Dù ¸n * C¸c h­íng tiÕp gi¸p: - PhÝa B¾c: Gi¸p khu vùc khai th¸c cña tr¹i giam Xu©n Nguyªn, liÒn kÒ víi ®­êng vËn chuyÓn. - PhÝa T©y: Gi¸p khu vùc khai th¸c cña tr¹i giam Xu©n Nguyªn, liÒn kÒ víi ®­êng vËn chuyÓn. - PhÝa Nam: Gi¸p c¸nh ®ång lóa cña x· Liªn Khª - PhÝa §«ng tiÕp gi¸p: C¸nh ®ång lóa cña x· Liªn Khª, c¸ch khu vùc d©n c­ 500-700m 1.3.2. C¸c trung t©m kinh tÕ - x· héi xung quanh khu vùc dù ¸n Quanh khu má cã c¸c c¬ së c«ng nghiÖp: phÝa B¾c cã Má than M¹o Khª, Nhµ m¸y xi m¨ng Hoµng Th¹ch, Nhµ m¸y xi m¨ng Phóc S¬n; phÝa Nam cã c¶ng H¶i phßng; phÝa §«ng cã Nhµ m¸y xi m¨ng Chinfon - HP, Nhµ m¸y xi m¨ng H¶i Phßng, Nhµ m¸y söa ch÷a tÇu Phµ Rõng, C«ng ty tÇu biÓn Nam TriÖu. Ngoµi ra trªn ®Þa bµn hiÖn cã nhiÒu ®¬n vÞ cña ®Þa ph­¬ng ®ang tæ chøc khai th¸c, chÕ biÕn ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng th­êng; s¶n xuÊt phô gia cho xi m¨ng. N«ng nghiÖp: trong vïng ph¸t triÓn kh«ng m¹nh do ®Þa h×nh xen kÑp víi ®åi nói, ®Êt ®ai kh«ng mµu mì; nghÒ thñ c«ng ch­a ph¸t triÓn chñ yÕu tËp trung vµo lµng nghÒ khai th¸c ®¸ cã tõ l©u ®êi, nh©n d©n cã møc sèng trung b×nh. D©n c­: D©n c­ ®«ng ®óc, nh©n d©n cã tr×nh ®é v¨n ho¸ t­¬ng ®èi cao, nh©n lùc dåi dµo, cã kh¶ n¨ng cung cÊp lao ®éng cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. 1.4. Néi dung chñ yÕu cña dù ¸n 1.4.1 C«ng suÊt vµ thêi gian khai th¸c, quy m«, s¶n l­îng * C«ng suÊt khai th¸c: 99.000m3 nguyªn khai/n¨m t­¬ng ®­¬ng víi 148.500m3 s¶n phÈm c¸c lo¹i. * Tr÷ l­îng ®Þa chÊt vïng nguyªn liÖu khai th¸c: 660.226,6m3, tÝnh ®Õn cèt +5m n»m trong khu vùc ®­îc nghiªn cøu. - DiÖn tÝch ®Êt sö dông cho khai th¸c lµ: 55.000m2. - DiÖn tÝch ®Êt sö dông cho chÕ biÕn, b·i chøa b¸n thµnh phÈm vµ thµnh phÈm lµ: 10.000m2, phÇn diÖn tÝch nµy sö dông mÆt b»ng cã s½n cña C«ng ty t¹i bê h÷u s«ng §¸ B¹ch thuéc ®Þa bµn x· Liªn Khª. * Quy m« s¶n l­îng vµ chñng lo¹i s¶n phÈm: H­íng tËp trung cña Dù ¸n lµ cung cÊp ra thÞ tr­êng s¶n phÈm ®¸ héc, ®¸ xay c¸c cì: 1-2 vµ 2-4, ®¸ base vµ sub – base. Khèi l­îng kho¸ng s¶n sau chÕ biÕn lµ 148.500m3, bao gåm: + §¸ héc: 20.000m3 + §¸ 1-2, 2-4: 3.500m3 + §¸ base vµ sub – base: 35.000m3 S¶n phÈm chñ yÕu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vËt liÖu x©y dùng trªn ®Þa bµn huyÖn Thuû Nguyªn vµ thµnh phè H¶i Phßng. §¸ m¹t, base vµ sub – base ®­îc c©n ®èi lµm nguyªn liÖu ®Çu vµo cho nhµ m¸y xi m¨ng T©n Phó Xu©n. * Thêi gian khai th¸c cña Dù ¸n lµ 5 n¨m. * Tæng vèn ®Çu t­ cña dù ¸n lµ: 5.046.576.000 ®ång - Nguån vèn: + Vèn tù cã cña C«ng ty lµ: 3.046.576.000®ång + Vèn vay tÝn dông trung h¹n lµ: 2.000.000.000®ång 1.4.2 Biªn giíi vµ tr÷ l­îng khai tr­êng 1 - Biªn giíi khai tr­êng khai th¸c Biªn giíi má ®­îc x¸c ®Þnh : - Ranh giíi vµ biªn giíi khai tr­êng n»m trong ranh giíi ®· ®­îc sù ®ång ý cña UBND x· Liªn Khª, UBND huyÖn Thuû nguyªn vµ c¸c ngµnh chøc n¨ng cña thµnh phè. - Khai th¸c ®­îc tèi ®a tr÷ l­îng ®¸ trong biªn giíi ®· x¸c ®Þnh, tr¸nh l·ng phÝ tµi nguyªn. - N»m trong ranh giíi biªn giíi má kh«ng cã ®Êt canh t¸c cña d©n, kh«ng thuéc khu vùc tËp trung d©n c­, vïng cÊm ho¹t ®éng kho¸ng s¶n. - Gãc ®èc bê kÕt thóc khai th¸c ( 65o. 2- C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña khai tr­êng - Th«ng sè khai tr­êng b¾t ®Çu khai th¸c (tÝnh theo cèt tõ trªn ®Ønh xuèng ®Õn ®é cao 5m): + PhÝa T©y : chiÒu dµi -80m, chiÒu réng -20m. + PhÝa §«ng : chiÒu dµi -125m, chiÒu réng -20m. - Th«ng sè khai tr­êng kÕt thóc khai th¸c (tÝnh theo cèt tõ trªn ®Ønh xuèng ®Õn ®é cao 5m): + PhÝa T©y : chiÒu dµi -120m, chiÒu réng -135m. + PhÝa §«ng : chiÒu dµi -220m, chiÒu réng -150m. - Cèt cao kÕt thóc khai th¸c (®¸y khai tr­êng) ë møc +5m. 3- Tr÷ l­îng cã thÓ khai th¸c ®­îc trong biªn giíi ®· x¸c ®Þnh Tæng tr÷ l­îng ®Þa chÊt theo tµi liÖu ®· nghiªn cøu cña khu vùc phÝa Nam nói Bôt Mäc lµ: 660.226,6m3. trong ®ã - Kho¸ng s¶n ®¸ v«i lµ 597.466,1m3. - Tæn thÊt ®Þa chÊt (do hang ®éng karst) lµ 15%, cã khèi l­îng lµ 89.770m3. - Tæn thÊt do ®Êt phñ, c¸c líp phi nguyªn liÖu: 62.760,5m3 - Tæn thÊt do khai th¸c do ph¶i ®Ó l¹i ta-luy phÇn gi¸p ranh víi khu vùc khai th¸c cña Tr¹i giam Xu©n Nguyªn sau khi tÝnh to¸n cã khèi l­îng lµ: 57.696,1m3. Nh­ vËy tr÷ l­îng khai th¸c cña khu vùc sau khi trõ ®i c¸c lo¹i tæn thÊt cßn l¹i lµ: 450.000m3. * Đặc điểm chất lượng đá vôi Thành phần TB(%) Max (%) Min (%)  CaO 52,58 51,42 55,24  MgO 2,15 0,87 3,62  MKN 43,40 42,98 44,15  CKT 0,28 0,07 1,02  Nhìn chung, đá vôi khu vực phía Nam núi Bụt Mọc có chất lượng tương đối tốt, thoả mãn yêu cầu cho sản xuất đá xây dựng thông thường đạt mác đá dăm loại I và loại II. 1.4.3. Më má vµ tr×nh tù khai th¸c Ph­¬ng ph¸p khai th¸c lé thiªn, ®­îc lùa chän trªn c¬ së ®iÒu kiÖn ®i¹ chÊt khu má, ®Æc ®iÓm th©n quÆng,… HÖ thèng khai th¸c cña dù ¸n lùa chän lµ hÖ thèng khai th¸c líp nghiªng, c¾t tÇng nhá, g¹t chuyÓn trùc tiÕp tõ mÆt tÇng xuèng mÆt b»ng ch©n tuyÕn. Do má ®­îc ph©n lËp thµnh 2 ®Ønh gÇn nh­ ®éc lËp víi nhau. V× vËy, ®Ó ®¶m b¶o c«ng suÊt khai th¸c ®· lùa chän vµ thuËn tiÖn trong qu¸ tr×nh tæ chøc khai th¸c, vËn t¶i ho¹t ®éng khai th¸c cña dù ¸n ®­îc tæ chøc víi 2 khai tr­êng: + Khai tr­êng phÝa T©y: cã ph­¬ng ph¸t triÓn theo h­íng B¾c - Nam. + Khai tr­êng phÝa §«ng: cã ph­¬ng ph¸t triÓn theo h­íng B¾c - Nam. 1.4.4. Ph­¬ng ¸n më má 1. Tuæi thä cña má Thêi gian tån t¹i cña má ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tr÷ l­îng khai th¸c trong biªn giíi má vµ c«ng suÊt má, ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: T = T1 + T2 + T3 : n¨m Trong ®ã: T1: Thêi gian má khai th¸c víi c«ng suÊt thiÕt kÕ, T1 = 4,5 n¨m T2: Thêi gian x©y dùng má ®Ó ®¹t c«ng suÊt thiÕt kÕ, T2= 0,2 n¨m T3: Thêi gian ®ãng cöa má, T3 = 0,3 n¨m. Do quy ®Þnh cña luËt ph¸p thêi gian hiÖu lùc cña giÊy phÐp khai th¸c kho¸ng s¶n lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng th­êng trong tr­êng hîp kh«ng b¾t buéc ph¶i th¨m dß tèi ®a kh«ng qu¸ 5 n¨m. VËy thêi gian tån t¹i cña má lµ: 5 n¨m, trong ®ã thêi gian khai th¸c lµ 4,5 n¨m 2. Më má (më vØa) ViÖc ®Çu t­ vµ lùa chän ph­¬ng ¸n më vØa bÞ ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu cña c¸c yÕu tè nh­: ®Þa h×nh khu vùc khai th¸c, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, ®Þa chÊt c«ng tr×nh, diÖn tÝch khai tr­êng, c«ng suÊt khai th¸c, thêi gian x©y dùng c¬ b¶n vµ thêi gian tån t¹i cña má... Víi ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh víi s­ên nói nghiªng ®Õn dèc ®øng, diÖn tÝch khu vùc khai th¸c kh«ng lín; h×nh thøc ®Çu t­ khai th¸c cña dù ¸n cã quy m« nhá, b¸n c¬ giíi; c«ng t¸c khoan næ m×n thùc hiÖn thñ c«ng, lµm t¬i ®Êt ®¸ b»ng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; quy m« s¶n l­îng khai th¸c ®­îc lùa chän kh«ng lín (c«ng suÊt khai th¸c d­íi 100.000m3/n¨m). §Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña khu vùc, h×nh thøc ®Çu t­ cña dù ¸n vµ hÖ thèng khai th¸c ®­îc lùa chän, chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n. Ph­¬ng ¸n më vØa ®­îc cña khu vùc ®­îc lùa chän lµ: - Më má b»ng hµo trong b¸n hoµn chØnh ë ch©n nói, t¹o mÆt b»ng ch©n tuyÕn vµ kho¶nh khai th¸c ®Çu tiªn. - VÞ trÝ më má: + Khai tr­êng phÝa T©y: ®­îc x¸c ®Þnh t¹i vÞ trÝ cã to¹ ®é X= 2323620, Y= 590836 n»m trong ranh giíi ®­îc cÊp giÊy phÐp. ë líp khai th¸c thø nhÊt tõ vÞ trÝ hµo më vØa ®­îc tiÕn hµnh ë cèt +5m, ph¸t triÓn theo h­íng §«ng b¾c - T©y nam lªn tíi cèt +60m th× kÕt thóc. + Khai tr­êng phÝa §«ng: ®­îc x¸c ®Þnh t¹i vÞ trÝ cã to¹ ®é X= 2323650, Y= 591040 n»m trong ranh giíi ®­îc cÊp giÊy phÐp. ë líp khai th¸c thø nhÊt tõ vÞ trÝ hµo më vØa ®­îc tiÕn hµnh ë cèt +5m, ph¸t triÓn theo h­íng T©y nam - §«ng b¾c lªn tíi cèt +85m th× kÕt thóc. Hµo më vØa ®­îc sö dông lµ ®­êng vËn chuyÓn cho c«ng nh©n khoan næ m×n vµ thiÕt bÞ khoan næ. Hµo më má ®­îc thi c«ng KÝch th­íc hµo më vØa ë c¶ 2 khai tr­êng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: + ChiÒu dµi : 450m. + Gãc dèc bê ta-luy : 70o. + ChiÒu réng hµo : 6m. Khèi l­îng ®¸ ph¶i ®µo khi thi c«ng hµo më vØa cña c¶ 2 khai tr­êng lµ: 9.200m3. 3. C¸c c«ng viÖc tiÕn hµnh khi më má vµ x©y dùng c¬ b¶n a. T¹o mÆt b»ng ch©n tuyÕn: MÆt b»ng ch©n tuyÕn ®­îc thiÕt lËp ë møc cèt +5m, lµ n¬i tiÕp nhËn ®Êt ®¸ ®­îc lµm t¬i ®­îc g¹t chuyÓn tõ mÆt tÇng c«ng t¸c xuèng. T¹i ®©y sÏ ®­îc bè trÝ c¸c kh©u ph¸ ®¸ qu¸ cì, chÊt t¶i lªn ph­¬ng tiÖn ®Ó chuyÓn vÒ khu vùc tËp kÕt b¸n thµnh phÈm hoÆc vËn chuyÓn ®Õn c¸c hé tiªu thô trong khu vùc. MÆt b»ng ®­îc bè trÝ ë c¶ 2 khai tr­êng cña khu vùc khai th¸c, däc theo ch©n líp khai th¸c, mÆt b»ng ch©n tuyÕn ®­îc më réng dÇn theo chiÒu tiÕn cña c¸c líp khai th¸c. KÝch th­íc ban ®Çu cña mÆt b»ng ch©n tuyÕn ®­îc thiÕt kÕ ®¶m b¶o ®ñ diÖn tÝch cho: chøa ®¸ cña 3 chu kú khÊu (mçi blèc khÊu lµ 1 chu kú khÊu) cña tÇng kho¶ng 162m3 ®¸, khu vùc ph¸ ®¸ qu¸ cì vµ khu vùc xóc bèc b¸n thµnh phÈm vµ vËn t¶i trong má. MÆt b»ng ch©n tuyÕn cña khai tr­êng ®­îc thiÕt kÕ trªn c¬ së më réng hµo më vØa ®Õn kÝch th­íc ban ®Çu. Qua tÝnh to¸n kÝch thø¬c tèi thiÓu cña mÆt b»ng ch©n tuyÕn lµ: + ChiÒu dµi: 80m, trong ®ã 40m chøa ®¸, 20m ph¸ ®¸ qu¸ cì, 20m xóc bèc vµ tæ chøc vËn chuyÓn. + ChiÒu réng: 20m. - MÆt b»ng ch©n tuyÕn ®­îc c¶i t¹o tõ khai tr­êng khai th¸c cò cã s½n nªn khèi l­îng ®Êt ®¸ ph¶i ®µo trong qu¸ tr×nh t¹o mÆt b»ng ch©n tuyÕn nhá, kho¶ng 3.000m3. - Khèi l­îng ®Êt ®¸ ph¶i ®¾p: khi t¹o mÆt b»ng ch©n tuyÕn, ®Ó ®¾p bï vµo khu vùc cã ®Þa h×nh nhá h¬n møc +5m th× sö dông ®Êt phñ, ®¸ hçn hîp nh»m t¹o nªn mÆt b»ng ch©n tuyÕn b»ng ph¼ng ®¶m b¶o cho tæ chøc s¶n xuÊt khi má ®i vµo ho¹t ®éng. Khèi l­îng ph¶i ®¾p cña khai tr­êng ­íc tÝnh lµ: 2.000m3. b. T¹o kho¶nh khai th¸c ®Çu tiªn Sau khi hµo më vØa hoµn thµnh vµ mÆt b»ng ch©n tuyÕn s½n sµng, c«ng t¸c t¹o kho¶nh khai th¸c ®Çu tiªn ®­îc thùc hiÖn ë tÇng trªn cïng cña líp khai th¸c thø nhÊt: + Khai tr­êng phÝa T©y, t¹i cèt cao +60m tiÕn hµnh t¹o kho¶nh khai th¸c ®Çu tiªn. + Khai tr­êngphÝa §«ng, t¹i cèt cao +85m tiÕn hµnh t¹o kho¶nh khai th¸c ®Çu tiªn. - KÝch th­íc kho¶nh khai th¸c ®Çu tiªn (cho c¶ 2 khai tr­êng) ®­îc tÝnh b»ng kÝch th­íc cña 01 blèc khai th¸c trªn tÇng, cô thÓ: + Réng: 3m. + Dµi: 12m Khèi l­îng ®¸ ph¶i ®µo trong khi t¹o kho¶nh khai th¸c ®Çu tiªn ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së thùc tÕ cña ®Þa h×nh bÒ mÆt nói. Tæng khèi l­îng trong khi t¹o kho¶nh khai th¸c ®Çu tiªn cña c¶ 2 khai tr­êng lµ lµ: 600 m3. * Khèi l­îng ®¸ thu håi trong x©y dùng c¬ b¶n: - Tæng khèi l­îng ®Êt ®¸ ph¶i ®µo: 10.800 m3. - Khèi l­îng ®Êt ®¸ ph¶i ®¾p: 2.000 m3. L­îng ®¸ thu håi trong khi thi c«ng x©y dùng c¬ b¶n ®­îc tËp kÕt t¹i mÆt b»ng ch©n tuyÕn vµ tÝnh vµo s¶n phÈm khai th¸c cã khèi l­îng lµ: 8.800m3. 4. Tr×nh tù khai th¸c H­íng ph¸t triÓn c«ng tr×nh khai th¸c ®­îc lùa chän vu«ng gãc víi mÆt b»ng ch©n tuyÕn. Sau khi kÕt thóc x©y dùng c¬ b¶n má, mÆt b»ng ch©n tuyÕn ®­îc thiÕt lËp vµ khai tr­êng ®i vµo ho¹t ®éng khai th¸c b×nh th­êng víi tr×nh tù sau: - Tr×nh tù khai th¸c cho toµn má lµ khai th¸c líp nghiªng, tuÇn tù däc 1 bê c«ng t¸c. TÝnh theo chiÒu ph¸t triÓn cña khai tr­êng cã h­íng tõ ngoµi vµo trong. - Tr×nh tù khai th¸c trong 1 líp lµ theo ph©n tÇng nhá cã chiÒu tõ trªn xuèng d­íi. - Tr×nh tù khai th¸c trong mét tÇng theo chiÒu ph¸t triÓn cña kho¶nh khÊu trªn mét tÇng khai th¸c lµ: + Khai tr­êng phÝa §«ng: tõ tr¸i sang ph¶i. + Khai tr­êng phÝa T©y: tõ ph¶i sang tr¸i. 1.4.5. HÖ thèng khai th¸c 1. Lùa chän hÖ thèng khai th¸c HÖ thèng khai th¸c cña dù ¸n lùa chän lµ hÖ thèng khai th¸c líp nghiªng, c¾t tÇng nhá, g¹t chuyÓn trùc tiÕp tõ mÆt tÇng xuèng mÆt b»ng ch©n tuyÕn, xóc chuyÓn lªn «-t« vËn chuyÓn ®Õn tr¹m nghiÒn sµng ph©n lo¹i. Do hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh khai th¸c, chÕ biÕn ®¸ ®Òu ®­îc sö dông vµ tiªu thô cho c¸c nhu cÇu vËt liÖu x©y dùng nªn l­îng ®Êt ®¸ th¶i rÊt Ýt, nhu cÇu b·i th¶i lµ hÇu nh­ kh«ng cã. 2. C¸c th«ng sè cña hÖ thèng khai th¸c B¶ng: Tæng hîp c¸c th«ng sè cña hÖ thèng khai th¸c TT Tªn c¸c th«ng sè Ký hiÖu §¬n vÞ Gi¸ trÞ  1 ChiÒu cao tÇng khai th¸c HK m 3  2 Gãc nghiªng s­ên tÇng khai th¸c (t ®é 65  3 ChiÒu réng gi¶i khÊu A m 3  4 BÒ réng mÆt tÇng c«ng t¸c tèi thiÓu Bmin m 3  5 ChiÒu dµi blèc khai th¸c Lblock m 12  6 ChiÒu cao tÇng kÕt thóc Hkt m 15  7 Gãc nghiªng s­ên tÇng kÕt thóc (Kt ®é 65  8 Gãc nghiªng bê má khi kÕt thóc (kt ®é 60  9 BÒ réng mÆt tÇng kÕt thóc bat m 2  10 ChiÒu dµi tuyÕn c«ng t¸c (min) Lt m 100  Nguån: B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi Dù ¸n 1.4.6. TÝnh to¸n c¸c kh©u c«ng nghÖ 1. ChuÈn bÞ, lµm t¬i ®Êt ®¸: * C«ng t¸c khoan: - M¸y khoan dïng trong c«ng t¸c khoan næ lÇn 1 (ph¸ vì ®Êt ®¸ ë tÇng khai th¸c), ®­îc sö dông lo¹i m¸y khoan ®Ëp xoay khÝ nÐn, m· hiÖu Yl-18 do Trung Quèc s¶n xuÊt. - CÊp khÝ nÐn cho thiÕt bÞ khoan b»ng m¸y nÐn khÝ W-2,6/5 do Trung Quèc s¶n xuÊt - Chi phÝ nhiªn liÖu cho m¸y nÐn khÝ trong 1 ca s¶n xuÊt lµ: Qnk = Qm x Tnk x Nnk x knk = 1,5 x 8 x 6 x 0,8 = 57,6 lÝt. Trong ®ã: Qnk - L­îng nhiªn liÖu tiªu thô trong 1 ca s¶n xuÊt, lÝt. Qm - SuÊt tiªu hao nhiªn liÖu ®Þnh møc cña m¸y nÐn khÝ, lÝt/giê. Tnk - Thêi gian 1 ca s¶n xuÊt, giê. knk - HÖ sè sö dông thêi gian cña m¸y, knk = 0,8. VËy l­îng nhiªn liÖu tiªu thô trong 1 n¨m s¶n xuÊt lµ: 17,28 tÊn. * TÝnh to¸n kh¶ n¨ng c«ng t¸c khoan: - Sè mÐt khoan cÇn thùc hiÖn trong ngµy: Lng = ; m/ngµy Trong ®ã: Ang: S¶n l­îng ®¸ nguyªn khèi cÇn ph¸ trong 1 ngµy, Ang = 300 m3 k: HÖ sè h÷u Ých sö dông lç khoan, k = 0,85 - 0,9 P0: SuÊt ®¸ cña 1 mÐt lç khoan; P0 = 2 m3/m Nh­ vËy: Lng = = 176m/ngµy - Sè mÐt khoan cÇn thùc hiÖn trong n¨m: Ln = Lng. n (m/n¨m) Trong ®ã: n: Sè ngµy lµm viÖc trong n¨m, n = 300 ngµy Do ®ã: Ln = 176 x 300 = 52.800 m/n¨m Theo th«ng sè kü thuËt cña m¸y khoan YL-18 cã tèc ®é khoan trong ®¸ v«i 8m/h, n¨ng suÊt ®¹t 30 - 40m/ca. Nh­ vËy, kÓ c¶ n¨ng lùc dù tr÷ víi 6 m¸y khoan YL-18 lµ hoµn toµn cã kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c khoan. * C¸c th«ng sè cña m¹ng næ m×n: B¶ng: C¸c th«ng sè cña m¹ng næ m×n: TT Th«ng sè Ký hiÖu §¬n vÞ TrÞ gi¸  1 §­êng kÝnh lç khoan d m 32  2 ChiÒu cao tÇng h m 3,0  3 ChiÒu s©u lç khoan Lk m 3,3  4 ChiÒu s©u khoan thªm Ls m 0,3  5 §­êng c¶n ch©n tÇng W m 1,5  6 Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 lç khoan a m 1,5  7 Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 hµng lç khoan b m 1,5  8 ChØ tiªu thuèc næ q m 0,3  9 L­îng thuèc næ cho 1 lç Q1 kg 2,0  10 L­îng thuèc næ cho 1 lÇn næ Qt kg 36,0  10 Lo¹i thuèc næ Alph« ViÖt Nam  11 Ph­¬ng ph¸p kÝch næ Næ tøc thêi b»ng kÝp ®iÖn  12 S¬ ®å næ Qua hµng  13 Sè l­îng hµng næ n hµng 2  14 Sè lç khoan trong 1 hµng m lç 9  Nguån: B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi Dù ¸n. - Kho¶ng c¸ch an toµn vÒ chÊn ®éng ®èi víi nhµ ë vµ c«ng tr×nh theo tÝnh to¸n lµ 29,7m. Nh­ng ®Ó t¨ng ®é an toµn cho c¸c c«ng tr×nh vµ nhµ d©n ta lÊy kho¶ng c¸ch an toµn vÒ chÊn ®éng t¨ng lªn 2 lÇn, tøc lµ 59,4m. - Kho¶ng c¸ch an toµn vÒ sãng chÊn ®éng kh«ng khÝ lµ 165m. - Kho¶ng c¸ch an toµn vïng nguy hiÓm do ®¸ v¨ng , theo TCVN 4586-1997 th× víi næ m×n lç khoan nhá b¸n kÝnh vïng nguy hiÓm: + §èi víi ng­êi lµ 300m + §èi víi c¸c c«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ lµ 150m. Khi næ m×n, ®Æt tr¹m g¸c ë c¸c ng¶ ®­êng ®i vµo khu vùc næ m×n, c¸c tr¹m g¸c nµy c¸ch xa khu næ m×n (300m vµ cã chç tró Èn cho ng­êi g¸c cÈn thËn. - Sè blèc ®¸ cÇn khoan, næ trong 1ngµy: Nbloc = Ang / Abloc = 330/108 = 3,056 blèc Trong ®ã: Ang: s¶n l­îng ®¸ nguyªn khai cÇn lµm t¬i trong ngµy (m3) Abloc: khèi l­îng ®¸ nguyªn khai cã trong 1 blèc khai th¸c (m3) 2. C«ng nghÖ xóc bèc: §Êt ®¸ ®­îc lµm t¬i trªn mÆt tÇng mét phÇn tù r¬i, mét phÇn ®­îc c¹y gì vµ g¹t chuyÓn thñ c«ng tõ mÆt tÇng xuèng mÆt b»ng ch©n tuyÕn. T¹i mÆt b»ng ch©n tuyÕn ®¸ ®­îc ph©n lo¹i b»ng thñ c«ng, ph¸ ®¸ qu¸ cì b»ng tay. §¸ tæng hîp ®­îc xóc bèc b»ng m¸y xóc lªn «-t« vËn chuyÓn vÒ tr¹m nghiÒn sµng. §¸ héc ®­îc bèc thñ c«ng lªn «-t« vËn chuyÓn ®Õn bÕn xuÊt. Khèi l­îng ®¸ cÇn xóc bèc cho 1 ca lµm viÖc lµ: Axb = Ang.1,5 = 330 x 1,5 = 495 m3 Trong ®ã: + §¸ héc chiÕm 20% cã khèi l­îng lµ: 99m3. + §¸ tæng hîp: 396m3. - ThiÕt bÞ xóc bèc t¹i mÆt b»ng ch©n tuyÕn ®­îc lùa chän lµ m¸y xóc thuû lùc tay gÇu nghÞch KOMATSU 200-6 do NhËt B¶n s¶n xuÊt, n¨ng suÊt xóc bèc tèi ®a 50m3/h. Nh­ vËy víi l­îng ®¸ tèi ®a ph¶i xóc bèc t¹i ch©n tuyÕn th× chØ cÇn 01 m¸y xóc lµ cã thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. M¸y xóc sÏ xóc bèc lu©n phiªn t¹i mçi khai tr­êng. + Chi phÝ nhiªn liÖu cho m¸y xóc trong 1 ca s¶n xuÊt (Qnl) lµ: Qnl = Qh x Tca x ktg= 18 x 8 x 0,8 = 115,2 lÝt. Trong ®ã: Qh - L­îng tiªu thô dÇu trong 1 giê m¸y lµm viÖc, lÝt. Tca - Thêi gian 1 ca s¶n xuÊt, giê. ktg - HiÖu suÊt sö dông thêi gian cña m¸y xóc, ktg= 0,8 - ThiÕt bÞ xóc bèc t¹i mÆt b»ng tr¹m nghiÒn sö dông 01 m¸y xóc lËt CAT-OM2 s¶n xuÊt t¹i Mü, cã dung tÝch gÇu xóc lµ 2m3. M¸y xóc lËt cã nhiÖm vô xóc vµ vËn chuyÓn s¶n phÈm sau nghiÒn sµng chÊt t¶i lªn thiÕt bÞ cña kh¸ch hµng, dän vµ chÊt hµng vµo kho. + Chi phÝ nhiªn liÖu cho m¸y xóc lËt trong 1 ca s¶n xuÊt (Qnl) lµ: Qnl = Qh x Tca x ktg= 15 x 8 x 0,8 = 96 lÝt. Tæng l­îng dÇu cho 1 n¨m cho s¶n xuÊt cña c¶ 2 m¸y xóc lµ: 63,36 tÊn. 1.4.7. VËn t¶i má 1. §ång bé thiÕt bÞ sö dông cho khai th¸c vµ chÕ biÕn ®¸ ThiÕt bÞ sö dông trong qu¸ tr×nh lµm t¬i ®Êt ®¸, xóc bèc vµ vËn t¶i má ®­îc tÝnh to¸n ®¶m b¶o ®ñ vÒ sè l­îng, phï hîp víi n¨ng lùc khai th¸c, xóc bèc vµ vËn t¶i cña má, n¨ng suÊt tr¹m nghiÒn. Stt Lo¹i thiÕt bÞ M· hiÖu m¸y Sè l­îng (ChiÕc)  1 M¸y khoan ( 32 ( 45mm YL-18 12  2 M¸y nÐn khÝ W-2,6/5 06  3 M¸y xóc thñy lùc E = 0,8 m3 KOMATSU 200-6 01  4 M¸y xóc lËt CAT-OM2 01  5 ¤ t« t¶i dung tÝch thïng 4,5m3 JUI LONG 5302Z 10  6 M¸y næ m×n ®iÖn KIIM - 1A 02  Nguån: B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi Dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng. 2. VËn t¶i má Dïng xe «t« t¶i cì nhá vµ võa vËn chuyÓn ®¸ tõ ch©n m¸ng ra b·i chøa, tr¹m nghiÒn sµng hoÆc tíi th¼ng n¬i tiªu thô. Víi s¶n l­îng má An = 99.000 m3/n¨m (nguyªn khai), s¶n l­îng nguyªn liÖu kho¸ng në rêi cÇn vËn chuyÓn lµ: 148.500m3/n¨m S¶n l­îng ®¸ në rêi cÇn vËn chuyÓn trong ngµy lµ: 495 m3. Víi dung tÝch thïng xe lµ 4,5m3, hÖ sè sö dông dung tÝch 1,05 sè chuyÕn xe trong 1 ngµy cÇn lµ: (495m3 : 4,5 m3) x 1,05 = 116 chuyÕn Víi cung ®é vËn chuyÓn trung b×nh tõ moong khai th¸c ®Õn tr¹m nghiÒn sµng phÇn lo¹i lµ 1.500 m, dù kiÕn thêi gian chu kú cña mét chuyÕn xe chë quÆng (bao gåm thêi gian nhËn t¶i, dì t¶i, chê ®îi, thêi gian ®i vÒ) lµ 20 phót, th× sè l­îng xe cÇn cho kh©u vËn t¶i quÆng lµ: N«-t« = = 6,95 chiÕc, lÊy trßn 7 chiÕc. Trong ®ã: 116 - Sè chuyÕn xe cÇn vËn chuyÓn trong ngµy. 20 - Thêi gian chu kú mét chuyÕn xe (phót). 1,15 - HÖ sè dù tr÷ kü thuËt. 8 - Thêi gian mét ca lµm viÖc (giê) 0,8 - HÖ sè sö dông thêi gian cña « -t«. * Mét sè th«ng sè kü thuËt cña xe «-t« JUI LONG 5302Z: + KÝch th­íc ngoµi xe (dµi, réng, cao) : 5570x2090x2540mm. + KÝch th­íc thïng hµng : 3700x2000x600mm. + ThÓ tÝch thïng : 4,5 m3. + C«ng suÊt m¸y ph¸t : 750w. + Träng t¶i : 7 tÊn. + Møc tiªu thô nhiªn liÖu : 10,5lÝt/100km. * Nhiªn liÖu tiªu thô cña c«ng t¸c vËn t¶i: L­îng nhiªn liÖu tiªu thô trong 1 ca s¶n xuÊt: Qca-oto = Qoto x Nc x Lvc = 0,105 x 105 x 3 = 33 lÝt. Trong ®ã: Qoto - Møc tiªu hao nhiªn liÖu cña xe «-t«, lÝt/1km. Nc - Sè chuyÕn s¶n phÈm cÇn vËn chuyÓn trong ca, chuyÕn. Lvc - Kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn 2 chiÒu cña 1 chuyÕn hµng, km VËy l­îng nhiªn liÖu tiªu thô cho c«ng t¸c vËn chuyÓn trong 1 n¨m s¶n xuÊt lµ: 9,923 tÊn. 1.4.8. Th¶i ®Êt ®¸ Do qu¸ tr×nh khai th¸c vµ ®Æc ®iÓm cña líp ®Êt ®¸ t¹i má nªn ngoµi s¶n phÈm chÝnh lµ ®¸ héc, ®¸ tæng hîp vµ l­îng ®Êt ®¸ xen kÑp ®­îc phèi liÖu víi bét ®¸ sau nghiÒn, chÕ biÕn thµnh c¸c s¶n phÈm phô nh­ : base, sub-base cung cÊp cho c¸c nhu cÇu lµm ®­êng giao th«ng. Nªn qu¸ tr×nh khai th¸c, chÕ biÕn, l­îng ®Êt ®¸ th¶i lµ rÊt Ýt. 1.4.9. KiÕn tróc vµ x©y dùng 1. §­êng vËn t¶i * §­êng vËn t¶i trong má : ®­îc x©y dùng trªn nÒn cña mÆt b»ng ch©n tuyÕn, kÕt cÊu mÆt ®­êng r¶i cÊp phèi lu lÌn chÆt, bªn c¹nh ®­êng ®Ó m­¬ng tho¸t n­íc. Th«ng sè c¬ b¶n cña ®­êng : + ChiÒu dµi : 400m + ChiÒu réng nÒn ®­êng : 8m + ChiÒu réng mÆt ®­êng : 6m + ChiÒu dµy líp d¶i bÒ mÆt : 0,3m Khèi l­îng ®¸ cÊp phèi r¶i bÒ mÆt : 720m3 * §­êng vËn t¶i ngoµi má : ®­îc n©ng cÊp tõ tuyÕn ®­êng giao th«ng hiÖn cã cña khu vùc nèi tõ mÆt b»ng khu má ®Õn bê s«ng §¸ B¹ch. §­êng ®­îc thiÕt kÕ nÒn ®Êt lu lÌn chÆt, r¶i cÊp phèi dµy 0,3m. Th«ng sè c¬ b¶n cña tuyÕn ®­êng : + ChiÒu dµi : 1500m + ChiÒu réng nÒn ®­êng : 80 + ChiÒu réng mÆt ®­êng : 6m + ChiÒu dÇy nÒn ®­êng : 0,8m + ChiÒu dµy líp cÊp phèi: 0,3m Khèi l­îng: ®Êt ®¸ ®¾p bæ sung nÒn ®­êng 9.600m3, ®¸ cÊp phèi 2.700 m3 2. HÖ thèng thu gom vµ tho¸t n­íc mÆt * M­¬ng (r·nh) tho¸t n­íc trong má Cã nhiÖm vô thu n­íc m­a tõ bÒ mÆt tÇng khai th¸c vµ vËn chuyÓn theo tuyÕn ®­êng vËn t¶i trong má vÒ hå xö lý n­íc. M­¬ng n»m phÝa trong ®­êng vËn t¶i, c¸ch mÐp ®­êng 1m. + TiÕt diÖn h×nh thang, mÆt trªn réng 0,7m ; ®¸y 0,4m ; cao 0,5m – thµnh bªn ®­îc gi÷ æn ®Þnh b»ng ®¸ kÌ. + §é dèc däc theo tuyÕn ®­êng vËn t¶i + Dµi 400m, khèi l­îng ®µo 110m3. Cø 50m chiÒu dµi x©y 1 hè ga thÓ tÝch 1m3 ; hè ga ®Çu cèng ch¶y vµo hå kÝch th­íc 1,5x1,5x1,5m. * Hå xö lý n­íc : Hå l¾ng ®­îc bè trÝ thu n­íc cña tõng khai tr­êng, sè l­îng hå l¾ng lµ 2 + 1 hå phÝa Nam ; kÝch th­íc 50x35x2m (dung tÝch 3500m3) + 1 hå phÝa §«ng cña khu vùc khai th¸c, kÝch th­íc 35x25x2m (dung tÝch 1750m3). * M­¬ng tho¸t n­íc ngoµi má : Cã nhiÖm vô tho¸t n­íc sau khi ®­îc l¾ng ®äng chÊt r¾n tõ hå xö lý n­íc ra hÖ thèng tho¸t n­íc chung cña khu vùc. + TiÕt diÖn h×nh thang, réng 1m, ®¸y 0,5m, cao 0,6m ; dµi 60m. + §é dèc däc : 1% 3. Khu v¨n phßng §­îc thiÕt kÕ theo tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh, tuæi thä cña má. Khu v¨n phßng bao gåm nhµ ®iÒu hµnh – phôc vô c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cña chñ Dù ¸n, khu nhµ nghØ c«ng nh©n vµ nhµ b¶o vÖ. Dù ¸n lùa chän h×nh thøc x©y dùng cho nhµ cÊp 4, ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc, vÖ sinh ¨n ë vµ nghØ ng¬i. 4. Tr¹m nghiÒn sµng ph©n lo¹i N»m kÒ s«ng §¸ B¹ch vµ nhµ ®iÒu hµnh. VÞ trÝ nµy ë cuèi h­íng giã chñ ®¹o trong n¨m, hiÖn tr¹ng mÆt b»ng ®· ®­îc san lÊp ®¹t cèt cao ®Þa h×nh theo yªu cÇu. Khu ®Êt cã diÖn tÝch 10.000m2, ®­îc thiÕt kÕ d¹ng ngoµi trêi, lµ n¬i ®Æt tr¹m nghiÒn sµng ph©n lo¹i s¶n phÈm, kho chøa s¶n phÈm, tr¹m biÕn ¸p, bÕn xuÊt hµng, hÖ thèng giao th«ng néi bé, tËp kÕt ph­¬ng tiÖn khi hÕt giê lµm viÖc. Tr¹m nghiÒn sµng cã c«ng suÊt 100m3/h. 1.4.10. Cung cÊp n¨ng l­îng vµ vËt t­ kü thuËt 1. Cung cÊp ®iÖn §iÖn cung cÊp chñ yÕu cho c«ng ®o¹n nghiÒn sµng ph©n lo¹i s¶n phÈm, ngoµi ra cßn cung cÊp mét phÇn nhá cho ®iÖn th¾p s¸ng, mét sè thiÕt bÞ phô trî t¹i khai tr­êng. Nhu cÇu ®iÖn n¨ng trong 01 n¨m s¶n suÊt ®¹t c«ng suÊt thiÕt kÕ lµ: 520.800 kwh, bao gåm: + §iÖn phôc vô s¶n xuÊt: 492.000 kwh. + §iÖn n¨ng phôc vô sinh ho¹t vµ ho¹t ®éng v¨n phßng: 28.800 kwh. §èi víi nhu cÇu cung cÊp ®iÖn ®¸p øng c¸c thiÕt bÞ nghiÒn sµng ph©n lo¹i s¶n phÈm sö dông l­íi ®iÖn 35KV vµ tr¹m biÕn ¸p 35/0,4 c«ng suÊt 320KVA ®· ®­îc trang bÞ s½n cã t¹i mÆt b»ng chÝnh cña C«ng ty. 2- Cung cÊp n­íc Nhu cÇu n­íc cho s¶n xuÊt kh«ng lín vµ kh«ng ®ßi hái vÒ tiªu chuÈn kh¾t khe, n­íc chØ cÇn cho kh©u phun chèng bôi khai tr­êng vµ mÆt ®­êng vËn t¶i trong má. Nguån n­íc ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu nµy sÏ ®­îc cung cÊp tõ hå l¾ng bïn cña khai tr­êng. Sö dông m¸y b¬m hiÖu BCK - 5 (do ViÖt nam s¶n xuÊt) cã c«ng suÊt 50 m3/h, c«ng suÊt ®éng c¬ 5KW. §Ó cung cÊp n­íc sinh ho¹t cho con ng­êi ho¹t ®éng trªn khai tr­êng vµ khèi v¨n phßng má, n­íc s¹ch sÏ ®­îc cung cÊp b»ng nguån n­íc giÕng khoan t¹i khu v¨n phßng cña C«ng ty cã s½n t¹i x· Liªn Khª. 3. Cung øng x¨ng dÇu vµ vËt t­ X¨ng, dÇu ®­îc cung cÊp t¹i khu vùc hµnh chÝnh x· Liªn Khª. Tæng l­îng nhiªn liÖu ­íc tÝnh lµ 90,65 tÊn/n¨m. VËt liÖu næ c«ng nghiÖp vµ phô kiÖn: ®­îc cung cÊp bëi C«ng ty Ho¸ chÊt má cã c¬ së t¹i x· Trµng B¹ch, huyÖn §«ng TriÒu, tØnh Qu¶ng Ninh. VËt liÖu næ c«ng nghiÖp vµ phô kiÖn ®­îc vËn chuyÓn vµ göi t¹i kho ®¹t tiªu chuÈn cña Tr¹i giam Xu©n Nguyªn - x· L¹i Xu©n. Khèi l­îng thuèc næ vµ phô kiÖn g©y næ kho¶ng 18 tÊn thuèc næ vµ 18.000 kÝp ®iÖn/n¨m. Ch­¬ng 2: ®iÒu kiÖn tù nhiªn, m«i tr­êng vµ kinh tÕ - x· héi 2.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn 2.1.1 VÞ trÝ ®Þa lý HuyÖn Thuû Nguyªn n»m ë phÝa B¾c thµnh phè H¶i Phßng, cã 35 x· vµ 2 thÞ trÊn víi tæng diÖn tÝch tù nhiªn lµ 24.279,9ha chiÕm 15,6% diÖn tÝch thµnh phè. VÞ trÝ ®Þa lý Thuû Nguyªn rÊt thuËn lîi, nèi thµnh phè H¶i Phßng víi vïng c«ng nghiÖp phÝa §«ng B¾c cña vïng kinh tÕ träng ®iÓm B¾c Bé. HiÖn nay Thuû Nguyªn ®­îc x¸c ®Þnh lµ khu vùc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ dÞch vô lín nhÊt thµnh phè. Ngoµi ra Thuû Nguyªn sÏ h×nh thµnh khu ®« thÞ míi cña thµnh phè trong t­¬ng lai. X· Liªn Khª lµ 1 trong 35 x· cña huyÖn, n»m ë phÝa §«ng B¾c huyÖn. X· cã nghÒ truyÒn thèng khai th¸c ®¸. 2.1.2. §Æc ®iÓm ®Þa h×nh Thuû Nguyªn ë vµo vÞ trÝ chuyÓn tiÕp cña 2 vïng ®Þa lý tù nhiªn lín. Mét sè x· ë B¾c vµ §«ng B¾c huyÖn cã nói ®¸ v«i vµ ®åi ®Êt thÊp, ®Þa h×nh kh«ng b»ng ph¼ng, mang ®Æc ®iÓm cña vïng b¸n s¬n ®Þa. C¸c x· phÝa Nam cã ®Þa h×nh b»ng ph¼ng h¬n vµ mang ®Æc ®iÓm cña vïng ®ång b»ng ven biÓn. §Æc ®iÓm sinh th¸i: Thuû Nguyªn cã thÓ chia thµnh nhiÒu vïng kh¸c nhau nh­: kiÓu vïng ®¸ v«i xen kÏ thung lung; kiÓu vïng ®èi nói xen kÏ ®ång b»ng, kiÓu vïng cöa s«ng ven biÓn; kiÓu vïng ®ång b»ng. Víi ®Þa h×nh nh­ vËy, Thuû Nguyªn cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ tæng hîp, nhiÒu lo¹i hµng ho¸ cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. 2.1.3. §Æc ®iÓm khÝ hËu KhÝ hËu Thuû Nguyªn vµ khu vùc dù ¸n mang tÝnh chung khÝ hËu miÒn B¾c ViÖt Nam lµ khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, do gÇn biÓn nªn cßn chÞu ¶nh h­ëng cña khÝ hËu chuyÓn tiÕp gi÷a ®ång b»ng ven biÓn víi vïng ®åi nói §«ng B¾c.. KhÝ hËu trong khu vùc chia lµm 2 mïa râ rÖt: mïa kh« vµ mïa m­a. Mïa m­a th­êng trïng víi mïa h¹, kÐo dµi 6 th¸ng tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 9, mïa kh« trïng víi mïa ®«ng kÐo dµi tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau. Sau ®©y lµ mét sè ®Æc tr­ng khÝ hËu trong vïng. 1. NhiÖt ®é - NhiÖt ®é trung b×nh n¨m ®¹t tõ 23,3 - 24oC. Hµng n¨m cã 4 th¸ng nhiÖt ®é trung b×nh xuèng d­íi 200C lµ tõ th¸ng 12 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau - NhiÖt ®é cao nhÊt tuyÖt ®èi ®¹t 38,20C. Th¸ng nãng nhÊt lµ th¸ng 7 víi nhiÖt ®é trung b×nh ®¹t 29,20C. - NhiÖt ®é thÊp nhÊt tuyÖt ®èi ®¹t 3,20C. Th¸ng l¹nh nhÊt lµ th¸ng 1 cã nhiÖt ®é trung b×nh 16,0C. NhiÖt ®é kh«ng khÝ cao nhÊt trung b×nh n¨m ®¹t 26,60C. Bảng 2.1: Nhiệt độ trung bình tháng và năm tại trạm Phù Liễn (0C) Trạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm  Phù Liễn 16,3 16,7 19,1 22,6 26,4 28,0 28,2 27,7 26,8 24,5 21,3 18,1 23,0  2. Độ ẩm không khí. Khu vực có độ ẩm trung bình năm đạt 88 - 92%. Thời kỳ ẩm ướt nhất thường trùng với thời kỳ mưa ẩm mùa xuân (tháng 2, 3, 4), độ ẩm trong thời kỳ này vượt quá 88%, tháng có độ ẩm lớn nhất ẩm nhất là tháng 4 với độ ẩm trung bình đạt từ 88 - 92%. Thời kỳ khô nhất là những tháng đầu mùa đông, từ tháng 11 đến tháng 1 với độ ẩm trung bình giảm xuống chỉ còn 79%. Bảng 2.2: Độ ẩm trung bình tháng và năm tại trạm Phù Liễn (%) Trạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm  Phù Liễn 83 88 91 90 87 86 86 88 85 80 78 79 85  3. M­a Khu vùc dù ¸n cã l­îng m­a trung b×nh, l­îng m­a trung b×nh nhiÒu n¨m ®¹t tõ 1200 - 1400 mm, sè ngµy m­a hµng n¨m vµo kho¶ng 120 - 150 ngµy, l­îng m­a ph©n bè kh¸ ®ång ®Òu trong khu vùc. Mïa m­a trong vïng th­êng b¾t ®Çu tõ th¸ng 5 vµ kÕt thóc vµo th¸ng 10, hai th¸ng cã l­îng m­a lín nhÊt lµ th¸ng 7 vµ th¸ng 8, tæng l­îng m­a trung b×nh trong hai th¸ng ®¹t 500 – 600 mm vµ chiÕm tõ 30-40% tæng l­îng m­a n¨m. Tæng l­îng m­a trong mïa m­a chiÕm tíi 85% tæng l­îng m­a c¶ n¨m. L­îng m­a ngµy lín nhÊt quan tr¾c ®­îc lµ 353,4 mm. Mïa Ýt m­a kÐo dµi tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau, tæng l­îng m­a trong mïa nµy chØ chiÕm tõ 15 - 20% l­îng m­a n¨m B¶ng 2.3 : L­îng m­a ngµy lín nhÊt øng víi c¸c tÇn suÊt kh¸c nhau (mm) L­îng m­a P% X1% X2% X4% X10% X20%  Tr¹m ®o Phï LiÔn(mm) 361,72 323,45 286,88 233,92 194,24  4. Giã H­íng giã thÞnh hµnh trong mïa ®«ng lµ §«ng b¾c hay B¾c vµ trong mïa h¹ lµ c¸c h­íng §«ng nam vµ Nam.Tèc ®é giã trung b×nh vµo kho¶ng 2,3 m/s. B·o hµng n¨m cã kho¶ng 4-5 c¬n b·o vµ ¸p thÊp nhiÖt ®íi ®á bé trùc tiÕp, tèc ®é giã cã khi lªn tíi cÊp 11-12 B¶ng 2.4 : Tèc ®é giã trung b×nh th¸ng vµ n¨m t¹i tr¹m Phï LiÔn (m/s) Tr¹m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N¨m  Phï LiÔn 3,3 3,3 3,4 3,8 4,0 3,6 3,7 3,3 3,4 3,7 3,7 3,5 3,6  5. Bèc h¬i Theo sè liÖu thèng kª nhiÒu n¨m, l­îng bèc h¬i trung b×nh n¨m khu vùc dù ¸n ®¹t kho¶ng 700 – 1000 mm. C¸c th¸ng mïa m­a lµ nh÷ng th¸ng cã l­îng bèc h¬i nhiÒu nhÊt, l­îng bèc h¬i trung b×nh th¸ng 7 ®¹t tõ 70 -100 mm. C¸c th¸ng mïa kh« lµ nh÷ng th¸ng cã l­îng bèc h¬i nhá nhÊt, l­îng bèc h¬i trung b×nh th¸ng trong thêi kú nµy chØ ®¹t tõ 40 – 60mm kÐo dµi tõ th¸ng 2 - th¸ng 4. B¶ng 2.5 : L­îng bèc h¬i trung b×nh th¸ng vµ n¨m t¹i tr¹m Phï LiÔn (mm) Tr¹m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N¨m  Phï LiÔn 54,7 34,5 31,9 38,8 62,4 65,7 70,8 55,9 63,8 76,2 75,2 68,2 698,1  6. M©y L­îng m©y trung b×nh n¨m vµo kho¶ng 7,5/10, thêi kú nhiÒu m©y nhÊt lµ nöa cuèi mïa ®«ng, mµ th¸ng cùc ®¹i lµ th¸ng 3, l­îng m©y trung b×nh vµo kho¶ng 9/10. Thêi kú Ýt m©y nhÊt lµ 4 th¸ng cuèi n¨m, tõ th¸ng 9 ®Õn th¸ng 12 víi l­îng m©y trung b×nh vµo kho¶ng 6/10. 7. N¾ng Tæng sè giê n¾ng trung b×nh n¨m ®¹t tõ 1400 - 1700 giê, hµng n¨m cã tíi 6 th¸ng, tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10, sè giê n¾ng trung b×nh mçi th¸ng v­ît qu¸ 160 giê. Th¸ng nhiÒu n¾ng nhÊt lµ th¸ng 12, víi sè giê n¾ng quan tr¾c ®­îc ®¹t gÇn 220 giê, thêi kú Ýt n¾ng nhÊt lµ ba th¸ng 2, 3, 4 víi sè giê n¾ng trung b×nh chØ ®¹t tõ 40 – 90 giê mçi th¸ng. B¶ng 2.6 : Sè giê n¾ng trung b×nh th¸ng vµ n¨m t¹i tr¹m Phï LiÔn (h) Tr¹m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N¨m  Phï LiÔn 82,8 44,4 39,6 96,0 184,2 177,1 189,8 166,0 179,6 191,6 151,3 128,8 1631,2  2.1.4. ChÕ ®é thuû v¨n Do ®Æc ®iÓm vÒ ®Þa h×nh khu vùc dù ¸n lµ vïng ®åi nói ®ång ruéng thÊp xung quanh cã ®ª bao bäc, vÒ mïa m­a, lò lín n­íc s«ng th­êng cao h¬n trong ®ång nh­ s«ng Then, s«ng KinhThÇy, s«ng Hµn.. . MÆt kh¸c do cã ®ª bao nªn khi m­a ®ång ruéng kh«ng bÞ ngËp óng, dÔ tiªu tho¸t n­íc. Khi n­íc s«ng thÊp h¬n cã thÓ tiªu tù ch¶y mét phÇn ra c¸c s«ng lín qua c¸c c«ng tr×nh d­íi ®ª. ChÕ ®é n­íc s«ng trong vïng chia lµm 2 mïa râ rÖt: mïa lò vµ mïa c¹n. Mïa lò th­êng b¾t ®Çu tõ th¸ng 5 ®Õn cuèi th¸ng 9. L­îng dßng ch¶y mïa lò chiÕm tíi 75 –80% l­îng dßng ch¶y n¨m, hai th¸ng cã l­îng dßng ch¶y lín nhÊt lµ th¸ng 7 vµ th¸ng 8, l­îng dßng ch¶y cña hai th¸ng nµy chiÕm tõ 40 - 50% l­îng dßng ch¶y n¨m. Mïa c¹n kÐo dµi tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau, n­íc s«ng thêi kú nµy chñ yÕu do n­íc nguån cung cÊp. Ba th¸ng cã l­îng dßng ch¶y nhá nhÊt lµ vµo c¸c th¸ng 12, th¸ng 1, th¸ng 2, l­îng dßng ch¶y cña ba th¸ng nµy chØ chiÕm 2 – 5% l­îng dßng ch¶y n¨m. 2.2. HiÖn tr¹ng m«i tr­êng 2.2.1.Kh«ng khÝ . §Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng m«i tr­êng kh«ng khÝ khu vùc tr­íc khi Dù ¸n ®­îc triÓn khai, Chñ ®Çu t­ ®· kÕt hîp víi Trung t©m Khoa häc c«ng nghÖ m«i tr­êng tiÕn hµnh quan tr¾c chÊt l­îng m«i tr­êng kh«ng khÝ. M¸y mãc vµ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch. M¸y ph©n tÝch ®iÖn ho¸ cña h·ng Metrohm, Thôy Sü M¸y ph©n tÝch s¾c ký 2010 cña H·ng Shimazdu NhËt B¶n M¸y so mµu 1201 cña h·ng Shimadzu NhËt B¶n M¸y ®o pH 813 H·ng Shimadzu NhËt B¶n M¸y ®o ®é ån cña NhËt B¶n Kết quả như sau: Môi trường không khí: Bảng 2.7: Kết quả phân tích môi trường không khí: K/h mẫu Vị trí lấy mẫu Bụi Pb SiO2 SO2 NO2 CO Xăng  K1 Đầu khu vực mỏ Kinhđộ:106037’41,6 Vị độ: 210 00’17,5 350 1,5 43,5 17 2 1000 600  K2 Giữa k/v mỏ Kinhđộ:106037’32,8 Vị độ: 210 00’13,6 345 2,8 52,1 31 3 1100 800  K3 Cuối k/v mỏ Kinhđộ:106037’37,1 Vị độ: 210 00’15,6 306 1,2 63,3 10 2 800 600  K4 Nhà Ô. PhạmVHạnh Kinhđộ:106037’28,9 Vị độ: 210 00’10,7 280 0,5 19,5 41 3 1200 900  K5 Nhà Ô. Lê văn Yên Kinhđộ:106037’26,3 Vị độ: 210 00’15,0 310 0,7 21,6 29 6 1300 900  TCVN 5937-2005 300 - - 350 200 30000 -  TCVN 5938-2005 - - - - - - 5000  Điều kiện vi khí hậu: K/h mẫu Vị trí lấy mẫu t0C H(%) Vgió(m/s) Hướng gió  K1 Đầu khu vực mỏ Kinhđộ:106037’41,6 Vị độ: 210 00’17,5 32,2 78,3 2,0-3,0 Đông -Nam  K2 Giữa k/v mỏ Kinhđộ:106037’32,8 Vị độ: 210 00’13,6 32,3 78,1 2,0-3,0 Đông -Nam  K3 Cuối k/v mỏ Kinhđộ:106037’37,1 Vị độ: 210 00’15,6 32,8 77,9 1,5-3,0 Đông -Nam  K4 Nhà Ô. PhạmVăn Hạnh Kinhđộ:106037’28,9 Vị độ: 210 00’10,7 32,0 78,7 2,5-3,5 Đông -Nam  K5 Nhà Ô. Lê văn Yên Kinhđộ:106037’26,3 Vị độ: 210 00’15,0 32,1 78,5 2,5-3,5 Đông -Nam  Ghi chú: Nhà Ông Phạm Văn Hạnh và Ô. Lê văn Yên ở Đội 9 Thôn Thiểm Khê Xã Liên khê - Thủy Nguyên-Hải Phòng Ngày lấy mẫu: 30/05/2007, thời gian lấy mẫu 1giờ. Điều kiện vi khí hậu: Nhiệt độ TB 30 oC, áp suất TB: 104,6 KPa TCVN 5937 - 2005: - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh So sánh kết quả phân tích với TCVN cho thấy: - Hàm lượng bụi ở vị trí lấy mẫu: 4/5 vị trí đều cho kết quả vượt quá TCCP đối với môi trường không khí xung quanh, trừ khu vực nhà ông Hạnh. Điều này có thể do vị trí khu mỏ phía Nam núi Bụt Mọc nằm liền kề với mỏ của trại giam Xuân Nguyên đang khai thác nên môi trường không khí đã bị ảnh hưởng một phần, nhưng các giá trị vượt quá TCCP rất ít. - Các thông số CO, SO2, NO2 đều nằm dưới tiêu chuẩn cho phép. Tóm lại: môi trường không khí khu vực Dự án đáng lo ngại nhất là yếu tố bụi. Khi Dự án đi vào khai thác sẽ làm tăng thêm nồng độ bụi khu vực. Chủ Dự án cần xây dựng những biện pháp khả thi để giảm thiểu tác động tổng hợp đến môi trường không khí. 2.2.2. M«i tr­êng n­íc Môi trường nước khu vực nghiên cứu là nước mặt chịu tác động chủ yếu từ thuỷ triều, từ hoạt động sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản, ngoài ra còn chịu tác động từ nước thải sinh hoạt của các khu dân cư tập trung nhưng nguồn này là không đáng kể. Để đánh giá môi trường nước khu vực Dự án, Trung tâm Khoa học công nghệ môi trường đã tiến hành lấy và phân tích mẫu nước tại khu vực triển khai Dự án. (Sơ đồ vị trí lấy mẫu được trình bày ở phần phụ lục). Mẫu nước mặt: TT Thông số phân tích Đơn vị M1 M2 M3 TCVN 5942-2005  1 pH - 7,03 7,14 7,21 5,5 đến 9  2 COD mg/l 3,5 5,0 4,5 <35  3 BOD5 mg/l 1,8 2,0 2,6 <25  4 DO mg/l 5,1 5,4 5,0 ≥2  5 SS mg/l 44 66 91 80  6 CN- mg/l KPHĐ KPHĐ 0,001 0,06  7 F- mg/l 0,23 0,25 0,20 1,5  8 NH4+ mg/l 0,10 0,05 KPHĐ 1  9 NO3- mg/l 1,22 2,77 1,90 15  10 NO2- mg/l 0,20 0,12 0,25 0,05  11 Phenol mg/l 0,002 KPHĐ KPHĐ 0,02  12 Sắt mg/l 1,45 0,44 0,32 2  13 Cr6+ mg/l KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0,05  14 As mg/l 0,0011 0,0008 0,0023 0,1  15 Cd mg/l KPHĐ KPHĐ 0,0005 0,02  16 Zn mg/l 0,0023 0,0008 0,1376 2  17 Pb mg/l 0,0026 0,0021 0,0019 0,1  18 Dầu mỡ khoáng mg/l KPHĐ KPHĐ 0,02 0,3  19 Coliform MPN/100ml 240 180 640 10.000  KPHĐ (Dầu mỡ khoáng)<0,01mg/l M1: Nước mặt lấy ở kênh M2: Nước mặt lấy ở hồ M3: Nước mặt lấy tại sông Đá Bạc MÉu n­íc giÕng TT Thông số phân tích Đơn vị G1 G2 TCVN 5944:1995  1 pH - 6,80 6,13 6,5 ( 8,5  2 Độ màu (thang Pt-Co) Pt –Co 5,5 2,0 5 - 50  3 Tổng cặn mg/l 1970 40 -  4 Độ cứng (CaCO3) mg/l 120 45 300-500  5 F- mg/l 0,90 0,15 1,0  6 Cl- mg/l 26,7 1,7 200 - 600  7 Sulfat mg/l 24,5 0,5 200 - 400  8 NO3- mg/l 0,87 1,67 45  9 CN- mg/l KPHĐ KPHĐ 0,01  10 Phenol mg/l KPHĐ 0,0002 0,001  11 Sắt mg/l 0,55 0,77 1 - 5  12 Cr6+ mg/l KPHĐ KPHĐ 0,05  13 As mg/l KPHĐ 0,0007 0,05  14 Cd mg/l 0,0006 0,0005 0,01  15 Zn mg/l 0,0665 0,0545 5,0  16 Pb mg/l 0,0071 0,0037 0,05  17 Coliform MPN/100ml 12 22 3  KPH§ (Phenol): <0,0001mg/l; KPH§ (Cr6+, CN-) <0,005 mg/l, HPH§ (As)<0,0005 mg/l G1: GiÕng nhµ ¤.Lª v¨n Yªn §éi 9 Th«n ThiÓm Khª, x· Liªn khª - Thñy Nguyªn - H¶i Phßng G2: GiÕng Trô së C«ng ty So c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch víi c¸c tiªu chuÈn TCVN, cã thÓ ®­a ra mét sè nhËn xÐt sau: §èi víi chÊt l­îng n­íc t¹i c¸c ®iÓm lÊy mÉu c¸c th«ng sè ®Òu nhá h¬n tiªu chuÈn cho phÐp. Nh­ vËy cã thÓ ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng m«i tr­êng n­íc mÆt khu vùc Dù ¸n ch­a cã dÊu hiÖu « nhiÔm. 2.2.3. §é rung B¶ng 2.14: KÕt qu¶ quan tr¾c rung ®éng K/h mẫu Vị trí lấy mẫu Møc ¸p suÊt ©mLp {dB}, ë c¸c d¶i èc ta víi tÇn sè trung t©m {Hz}  K1 §Çu khu vùc má Kinh®é:106037’41,6 VÞ ®é: 210 00’17,5 Gia tèc: gi¸ trÞ RMS aZ=0,01m/s2; aZ=51dB Gi¸ trÞ eq PEAK; aZ=0,01m/s2; az = 51dB 0,5  K2 Gi÷a k/v má Kinh®é:106037’32,8 VÞ ®é: 210 00’13,6 Gia tèc: gi¸ trÞ RMS aZ=0(0,01m/s2; aZ=50dB Gi¸ trÞ eq PEAK; aZ=0(0,01m/s2; az = 50dB < 0,5  K3 Cuèi k/v má Kinh®é:106037’37,1 VÞ ®é: 210 00’15,6 Gia tèc: gi¸ trÞ RMS aZ=0(0,01m/s2; aZ=50dB Gi¸ trÞ eq PEAK; aZ=0(0,01m/s2; az = 50dB < 0,5  K4 Nhµ ¤. Ph¹mV¨n H¹nh Kinh®é:106037’28,9 VÞ ®é: 210 00’10,7 Gia tèc: gi¸ trÞ RMS aZ=0,01m/s2; aZ=51dB Gi¸ trÞ eq PEAK; aZ=0,01m/s2; az = 51dB 0,5  K5 Nhµ ¤. Lª v¨n Yªn Kinh®é:106037’26,3 VÞ ®é: 210 00’15,0 Gia tèc: gi¸ trÞ RMS aZ=0,01m/s2; aZ=51dB Gi¸ trÞ eq PEAK; aZ=0,01m/s2; az = 51dB 0,5  TCVN5126-90 rung (gi¸ trÞ cho phÐp ë chç lµm viÖc 0,086( 78,7dB)  TCVN7378:2004 (Rung ®éng vµ chÊn ®éng ®èi víi c«ng tr×nh)  10mm/s  - §é rung ®o tiªu chuÈn (78,7dB) nhá h¬n tiªu chuÈn cho phÐp t¹i chç lµm viÖc. - §é rung ®éng vµ chÊn ®éng ®èi víi c«ng tr×nh 10mm/s rÊt nhá so víi tiªu chuÈn Ghi chó: Ngµy lÊy mÉu: 30/5/2007 So c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch víi c¸c tiªu chuÈn , cã sè nhËn xÐt sau: §èi víi m#c gia tÌc rung t¹i c¸c ®iÓm lÊy mÉu c¸c th«ng sè ®Òu nhá h¬n tiªu chuÈn cho phÐp. Nh­ vËy cã thÓ ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng ®é rung khu vùc Dù ¸n thÊp. 2.2.4 M«i tr­êng ®Êt B¶ng: KÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu ®Êt TT Th«ng sè §¬n vÞ §1 §2 §3  1 pHKCl  8,18 7,57 8,05  2 Tæng chÊt h÷u c¬ % 11,31 6,66 9,22  3 Tæng Nito mg/kg 6,2 4,2 7,7  4 §é Èm % 24,5 12,8 26,4  5 Cadmi mg/kg 0,3 1,1 KPH§  6 Tæng s¾t mg/kg 26,90 234,84 21,99  7 Zn mg/kg 8,07 16,66 5,54  8 Pb mg/kg 0,06 133,33 0,33 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docĐánh giá tác động môi trường dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng Công ty TNHH Tân Phú Xuân - Hải Phòng(70 trang).doc