Đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sấy hải sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chương một MỞ ĐẦU .5 1.1 NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO 5 1.2 CƠ SỞ ĐỂ LẬP BÁO CÁO 6 1.3 PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BÁO CÁO .7 1.4 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 7 Chương hai GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ DỰ ÁN .8 2.1 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN .8 2.2 HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY .8 2.2.1 Sản phẩm và năng suất .8 2.2.2 Quy trình công nghệ .9 2.2.3 Nguyên liệu và hóa chất và thiết bị .14 2.2.4 Năng lượng và nước 14 2.2.5 Tổ chức nhà máy 14 2.3 MỤC TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI .15 2.4 MẶT BẰNG DỰ ÁN .15 2.5 VỐN ĐẦU TƯ 17 Chương ba ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN .20 3.1 VỊ TRÍ DỰ ÁN .20 3.2 ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU 22 3.2.1 Nhiệt độ không khí .22 3.2.2 Độ ẩm không khí .22 3.2.3 Lượng mưa 22 3.2.4 Lượng bốc hơi .23 3.2.5 Gió và hướng gió 23 3.2.6 Độ bền vững khí quyển 23 3.3 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ KHU VỰC DỰ ÁN 24 3.3.1 Phương pháp lấy mẫu và phân tích khí 24 3.3.2 Đánh giá chất lượng không khí khu vực nhà máy .24 3.4 HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC 25 3.5 TÀI NGUYÊN SINH VẬT 26 3.5.1 Lớp phủ thực vật .27 3.5.2 Hệ sinh thái động vật 27 3.5.3 Hệ sinh thái nước 27 3.6 HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI TẠI KHU VỰC DỰ ÁN .30 Chương bốn TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN NHÁ MÁY SẤY HẢI SẢN TỚI MÔI TRƯỜNG .32 4.1 CÁC VẤN ĐỀ Ô NHIỄM CHÍNH VÀ NGUỒN GỐC PHÁT SINH 32 4.2 TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ .32 4.2.1 Tác hại của các chất ô nhiễm không khí .33 4.2.2 Ô nhiễm do tiếng ồn .35 4.2.3 Ô nhiễm do bụi .35 4.2.4 Khói thải của máy phát điện 36 4.2.5 Khí thải do đốt nhiên liệu cho lò hơi .37 4.2.6 Khí thải từ quá trình sấy .38 4.2.7 Khí thải của các phương tiện giao thông vận tải .39 4.3 TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG NƯỚC .39 4.3.1 Tác động của các chất gây ô nhiễm nước .39 4.3.2 Nước thải sinh hoạt .40 4.3.3 Nước thải sản xuất 40 4.3.4 Nước mưa chảy tràn 42 4.4 TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHẤT THẢI RẮN .42 4.4.1 Chất thải sản xuất .42 4.4.2 Chất thải sinh hoạt 43 4.5 TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ SINH THÁI ĐỘNG THỰC VẬT .43 Chương năm CÁC PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM VÀ HẠN CHẾ CÁC TÁC ĐỘNG CÓ HẠI .44 5.1 PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 44 5.1.1 Khống chế mùi hôi .44 5.1.2 Khống chế ô nhiễm khí thải của máy phát điện .45 5.1.3 Khống chế ô nhiễm khí thải lò hơi .45 5.1.4 Khống chế ô nhiễm do tiếng ồn, rung 46 5.1.5 Khống chế các yếu tố vi khí hậu 47 5.2 PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC 48 5.2.1 Nước mưa chảy tràn 48 5.2.2 Nước thải sinh hoạt .48 5.2.3 Nước thải sản xuất 48 5.3 PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM DO CHẤT THẢI RẮN .51 5.3.1 Phế liệu sản xuất 51 5.3.2 Chất thải rắn sinh hoạt 52 5.4 VỆ SINH, AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG SỰ CỐ .52 5.4.1 Vệ sinh và an toàn lao động .52 5.4.2 Phòng chống các sự cố ô nhiễm .53 5.5 VAI TRÒ CỦA CÂY XANH VỚI MÔI TRƯỜNG 53 5.6 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT Ô NHIỄM 54 5.6.1 Giám sát chất lượng không khí .54 5.6.2 Giám sát chất lượng nước .54 5.7 DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ VÀ CHI PHÍ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 55 5.7.1 Dự toán chi phí xây dựng hệ thống xử lý khí thải .55 5.7.2 Dự toán chi phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải 55 KẾT LUẬN 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC 58 1. DANH MỤC THIẾT BỊ 58 2. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CHIỀU CAO ỐNG KHÓI .60 3. MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHU VỰC DỰ ÁN .63 4. CÁC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM .65

pdf78 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 1812 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sấy hải sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO MUÏC LUÏC MUÏC LUÏC 1 DANH MUÏC CAÙC BAÛNG SOÁ LIEÄU 4 Chöông moät MÔÛ ÑAÀU ........................................................................................................... 5 1.1 NOÄI DUNG CUÛA BAÙO CAÙO .............................................................................. 5 1.2 CÔ SÔÛ ÑEÅ LAÄP BAÙO CAÙO ................................................................................ 6 1.3 PHÖÔNG PHAÙP XAÂY DÖÏNG BAÙO CAÙO ......................................................... 7 1.4 TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN ...................................................................................... 7 Chöông hai GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ DÖÏ AÙN ............................................................. 8 2.1 TOÅNG QUAN VEÀ DÖÏ AÙN................................................................................... 8 2.2 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NHAØ MAÙY ......................................................................... 8 2.2.1 Saûn phaåm vaø naêng suaát............................................................................. 8 2.2.2 Quy trình coâng ngheä ................................................................................. 9 2.2.3 Nguyeân lieäu vaø hoùa chaát vaø thieát bò....................................................... 14 2.2.4 Naêng löôïng vaø nöôùc ................................................................................ 14 2.2.5 Toå chöùc nhaø maùy .................................................................................... 14 2.3 MUÏC TIEÂU KINH TEÁ - XAÕ HOÄI ....................................................................... 15 2.4 MAËT BAÈNG DÖÏ AÙN ......................................................................................... 15 2.5 VOÁN ÑAÀU TÖ .................................................................................................... 17 Chöông ba ÑIEÀU KIEÄN MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN VAØ KINH TEÁ - XAÕ HOÄI KHU VÖÏC DÖÏ AÙN ......................................................................................... 20 3.1 VÒ TRÍ DÖÏ AÙN ................................................................................................... 20 3.2 ÑIEÀU KIEÄN KHÍ HAÄU ...................................................................................... 22 3.2.1 Nhieät ñoä khoâng khí ................................................................................. 22 3.2.2 Ñoä aåm khoâng khí..................................................................................... 22 3.2.3 Löôïng möa .............................................................................................. 22 3.2.4 Löôïng boác hôi ......................................................................................... 23 3.2.5 Gioù vaø höôùng gioù .................................................................................... 23 3.2.6 Ñoä beàn vöõng khí quyeån .......................................................................... 23 3.3 CHAÁT LÖÔÏNG KHOÂNG KHÍ KHU VÖÏC DÖÏ AÙN .......................................... 24 Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 3.3.1 Phöông phaùp laáy maãu vaø phaân tích khí .................................................. 24 3.3.2 Ñaùnh giaù chaát löôïng khoâng khí khu vöïc nhaø maùy ................................. 24 3.4 HIEÄN TRAÏNG CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC ............................................................ 25 3.5 TAØI NGUYEÂN SINH VAÄT ................................................................................ 26 3.5.1 Lôùp phuû thöïc vaät ..................................................................................... 27 3.5.2 Heä sinh thaùi ñoäng vaät .............................................................................. 27 3.5.3 Heä sinh thaùi nöôùc .................................................................................... 27 3.6 HIEÄN TRAÏNG KINH TEÁ XAÕ HOÄI TAÏI KHU VÖÏC DÖÏ AÙN ........................... 30 Chöông boán TAÙC ÑOÄNG CUÛA DÖÏ AÙN NHAÙ MAÙY SAÁY HAÛI SAÛN TÔÙI MOÂI TRÖÔØNG......................................................................................................... 32 4.1 CAÙC VAÁN ÑEÀ OÂ NHIEÃM CHÍNH VAØ NGUOÀN GOÁC PHAÙT SINH .............. 32 4.2 TAÙC ÑOÄNG TÔÙI MOÂI TRÖÔØNG KHOÂNG KHÍ ............................................. 32 4.2.1 Taùc haïi cuûa caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí ............................................... 33 4.2.2 OÂ nhieãm do tieáng oàn ............................................................................... 35 4.2.3 OÂ nhieãm do buïi ....................................................................................... 35 4.2.4 Khoùi thaûi cuûa maùy phaùt ñieän .................................................................. 36 4.2.5 Khí thaûi do ñoát nhieân lieäu cho loø hôi ..................................................... 37 4.2.6 Khí thaûi töø quaù trình saáy ......................................................................... 38 4.2.7 Khí thaûi cuûa caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi ................................... 39 4.3 TAÙC ÑOÄNG TÔÙI MOÂI TRÖÔØNG NÖÔÙC ......................................................... 39 4.3.1 Taùc ñoäng cuûa caùc chaát gaây oâ nhieãm nöôùc ............................................. 39 4.3.2 Nöôùc thaûi sinh hoaït ................................................................................. 40 4.3.3 Nöôùc thaûi saûn xuaát .................................................................................. 40 4.3.4 Nöôùc möa chaûy traøn ................................................................................ 42 4.4 TAÙC ÑOÄNG CUÛA CAÙC CHAÁT THAÛI RAÉN ..................................................... 42 4.4.1 Chaát thaûi saûn xuaát ................................................................................... 42 4.4.2 Chaát thaûi sinh hoaït .................................................................................. 43 4.5 TAÙC ÑOÄNG ÑEÁN HEÄ SINH THAÙI ÑOÄNG THÖÏC VAÄT ................................. 43 Chöông naêm CAÙC PHÖÔNG AÙN KHOÁNG CHEÁ OÂ NHIEÃM VAØ HAÏN CHEÁ CAÙC TAÙC ÑOÄNG COÙ HAÏI..................................................................................... 44 5.1 PHÖÔNG AÙN KHOÁNG CHEÁ OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ .................................. 44 5.1.1 Khoáng cheá muøi hoâi ................................................................................. 44 5.1.2 Khoáng cheá oâ nhieãm khí thaûi cuûa maùy phaùt ñieän ................................... 45 5.1.3 Khoáng cheá oâ nhieãm khí thaûi loø hôi ......................................................... 45 Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 5.1.4 Khoáng cheá oâ nhieãm do tieáng oàn, rung.................................................... 46 5.1.5 Khoáng cheá caùc yeáu toá vi khí haäu............................................................ 47 5.2 PHÖÔNG AÙN KHOÁNG CHEÁ OÂ NHIEÃM NGUOÀN NÖÔÙC .............................. 48 5.2.1 Nöôùc möa chaûy traøn ................................................................................ 48 5.2.2 Nöôùc thaûi sinh hoaït ................................................................................. 48 5.2.3 Nöôùc thaûi saûn xuaát .................................................................................. 48 5.3 PHÖÔNG AÙN KHOÁNG CHEÁ OÂ NHIEÃM DO CHAÁT THAÛI RAÉN ................... 51 5.3.1 Pheá lieäu saûn xuaát .................................................................................... 51 5.3.2 Chaát thaûi raén sinh hoaït............................................................................ 52 5.4 VEÄ SINH, AN TOAØN LAO ÑOÄNG VAØ PHOØNG CHOÁNG SÖÏ COÁ................. 52 5.4.1 Veä sinh vaø an toaøn lao ñoäng ................................................................... 52 5.4.2 Phoøng choáng caùc söï coá oâ nhieãm ............................................................. 53 5.5 VAI TROØ CUÛA CAÂY XANH VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG .......................................... 53 5.6 CHÖÔNG TRÌNH GIAÙM SAÙT OÂ NHIEÃM........................................................ 54 5.6.1 Giaùm saùt chaát löôïng khoâng khí............................................................... 54 5.6.2 Giaùm saùt chaát löôïng nöôùc ....................................................................... 54 5.7 DÖÏ TOAÙN CHI PHÍ XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ VAØ CHI PHÍ GIAÙM SAÙT MOÂI TRÖÔØNG.......................................................................... 55 5.7.1 Döï toaùn chi phí xaây döïng heä thoáng xöû lyù khí thaûi ................................. 55 5.7.2 Döï toaùn chi phí xaây döïng heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi .............................. 55 KEÁT LUAÄN 56 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 57 PHUÏ LUÏC 58 1. DANH MUÏC THIEÁT BÒ ............................................................................ 58 2. KEÁT QUAÛ TÍNH TOAÙN CHIEÀU CAO OÁNG KHOÙI ............................. 60 3. MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH KHU VÖÏC DÖÏ AÙN............................................... 63 4. CAÙC TIEÂU CHUAÅN VIEÄT NAM............................................................. 65 Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO DANH MUÏC CAÙC BAÛNG SOÁ LIEÄU Baûng 3.1. Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm khí taïi khu vöïc döï aùn ................................... 25 Baûng 3.2. Keát quûa phaân tích maãu nöôùc gieáng vaø nöôùc maët ................................... 26 Baûng 4.1. Taûi löôïng oâ nhieãm trong khí thaûi maùy phaùt ñieän ................................... 36 Baûng 4.2. Noàng ñoä chaát oâ nhieãm trong khí thaûi maùy phaùt ñieän ............................ 36 Baûng 4.3. Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc thaûi sinh hoaït ............................ 40 Baûng 4.4. Caùc tính chaát cô baûn cuûa nöôùc thaûi caùc nhaø maùy cheá bieán haûi saûn ....... 42 Baûng 5.1. Tieâu chuaån caùc yeáu toá vi khí haäu ñoái vôùi coâng nhaân ............................. 47 Baûng P.1. Danh muïc caùc thieát bò chính .................................................................... 58 Baûng P.2. Giaù trò giôùi haïn caùc thoâng soá cô baûn trong khoâng khí xung quanh ........ 65 Baûng P.3. Noàng ñoä toái ña cho pheùp cuûa moät soá chaát ñoäc haïi trong khoâng khí xung quanh .............................................................................................. 65 Baûng P.4. Giôùi haïn toái ña cho pheùp cuûa buïi vaø caùc chaát voâ cô trong khí thaûi coâng nghieäp ............................................................................................. 68 Baûng P.5. Tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí trong khu saûn xuaát ........................... 69 Baûng P.6. Tieâu chuaån veä sinh ñoái vôùi nöôùc caáp sinh hoaït ..................................... 69 Baûng P.7. Tieâu chuaån veä sinh ñoái vôùi chaát löôïng nöôùc aên uoáng vaø sinh hoaït veà phöông dieän vaät lyù, hoùa hoïc .............................................................. 71 Baûng P.8. Giaù trò giôùi haïn cho pheùp cuûa caùc thoâng soá vaø noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc maët ............................................................................. 72 Baûng P.9. Giaù trò giôùi haïn cuûa caùc thoâng soá vaø noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc bieån ven bôø ........................................................................... 73 Baûng P.10. Giaù trò giôùi haïn cho pheùp cuûa caùc thoâng soá vaø noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc ngaàm .......................................................................... 75 Baûng P.11. Giaù trò giôùi haïn caùc thoâng soá vaø noàng ñoä chaát oâ nhieãm trong nöôùc thaûi coâng nghieäp ...................................................................................... 76 Baûng P.12. Giôùi haïn toái ña cho pheùp tieáng oàn khu vöïc coâng coäng vaø daân cö (theo möùc aâm töông ñöông) .................................................................... 77 Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Chöông moät MÔÛ ÑAÀU Thuûy saûn laø moät nguoàn nguyeân lieäu quan troïng cuûa coâng nghieäp thöïc phaåm. Ñoäng vaät thuûy saûn ñaõ cung caáp cho con ngöôøi nguoàn ñaïm phong phuù. Nöôùc ta naèm ôû phía Taây Bieån Ñoâng, coù bôø bieån daøi 3.260 km. Bieån Vieät Nam thuoäc vuøng nhieät ñôùi neân nguoàn nguyeân lieäu raát ña daïng vaø coù caû boán muøa. Ngaønh haûi saûn ñang treân ñaø phaùt trieån ñeå trôû thaønh moät trong caùc ngaønh saûn xuaát saûn phaåm xuaát khaåu quan troïng. Baø Ròa - Vuõng Taøu laø tænh coù tieàm naêng lôùn veà thuûy haûi saûn. Ñaùnh baét vaø cheá bieán haûi saûn laø moät ngaønh coâng nghieäp muõi nhoïn cuûa tænh. Hieän nay tình traïng caùc baõi phôi caù phaân boá taûn maïn xen giöõa khu daân cö ôû khu vöïc thaønh phoá Vuõng Taøu vaø moät soá khu daân cö trong tænh gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñeán möùc baùo ñoäng. Hôn nöõa, vieäc cheá bieán haûi saûn baèng bieän phaùp saáy laøm taêng giaù trò dinh döôõng vaø giaù trò kinh teá cuûa saûn phaåm. Do vaäy, theo tinh thaàn coâng vaên soá 707/CV.UBT ngaøy 11-4-1996 cuûa UÛy ban nhaân daân tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu veà vieäc laäp döï aùn xaây döïng nhaø maùy saáy toång hôïp, döï aùn xaây döïng nhaø maùy saáy tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu ñaõ hình thaønh. Phaùt trieån saûn xuaát gaén lieàn vôùi baûo veä moâi tröôøng laø ñieàu caàn phaûi quan taâm ñoái vôùi caùc nhaø saûn xuaát. Thöïc hieän Luaät Baûo veä moâi tröôøng vaø theo caùc vaên baûn höôùng daãn cuûa Nhaø nöôùc, caùc thaønh vieân thaønh laäp coâng ty TNHH keát hôïp cuøng vôùi Trung Taâm Baûo Veä Moâi Tröôøng xaây döïng baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cho Nhaø maùy Saáy Haûi saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. Baùo caùo naøy laø cô sôû khoa hoïc cho caùc cô quan chöùc naêng veà baûo veä moâi tröôøng trong vieäc thaåm ñònh, giaùm saùt vaø quaûn lyù caùc hoaït ñoäng saûn xuaát cheá bieán haûi saûn cuûa Nhaø maùy Saáy Haûi saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. Baùo caùo cuõng giuùp cho Coâng ty coù nhöõng thoâng tin caàn thieát ñeå choïn löïa caùc giaûi phaùp toái öu nhaèm khoáng cheá oâ nhieãm vaø baûo veä moâi tröôøng trong khu vöïc. 1.1 NOÄI DUNG CUÛA BAÙO CAÙO Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Nhaø maùy Saáy Haûi saûn tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu bao goàm caùc noäi dung chính sau ñaây: 1. Giôùi thieäu caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Nhaø maùy Saáy Haûi saûn tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu coù khaû naêng taùc ñoäng tôùi moâi tröôøng. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 2. Nghieân cöùu hieän traïng moâi tröôøng töï nhieân vaø ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi taïi khu vöïc thöïc hieän döï aùn Nhaø maùy Saáy Haûi saûn tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. 3. Ñaùnh giaù vaø döï baùo caùc taùc ñoäng cuûa nhaø maùy saáy haûi saûn tôùi töøng yeáu toá moâi tröôøng töï nhieân vaø ñieàu kieän kinh teá - xaõ hoäi trong khu vöïc. 4. Ñeà xuaát caùc phöông aùn khaû thi bao goàm caùc bieän phaùp kyõ thuaät khoáng cheá oâ nhieãm do caùc chaát thaûi vaø caùc bieän phaùp toå chöùc thöïc hieän nhaèm giaûm thieåu caùc taùc ñoäng tieâu cöïc tôùi moâi tröôøng. 5. Ñeà xuaát chöông trình giaùm saùt vaø quaûn lyù moâi tröôøng ñoái vôùi cô sôû. 1.2 CÔ SÔÛ ÑEÅ LAÄP BAÙO CAÙO Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñöôïc thieát laäp treân cô sôû tuaân thuû caùc vaên baûn phaùp lyù sau ñaây: 1. Luaät Baûo veä Moâi tröôøng Vieät Nam ñöôïc Quoác hoäi nöôùc CHXHCN Vieät Nam thoâng qua ngaøy 27-12-1993 vaø Chuû tòch nöôùc kyù saéc leänh ban haønh soá 29- L/CTN ngaøy 10-1-1994, quy ñònh taát caû caùc döï aùn saép xaây döïng vaø caùc cô sôû saûn xuaát ñang toàn taïi phaûi tieán haønh ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng. 2. Baûn höôùng daãn soá 1485 MTg ngaøy 10-09-1993 cuûa Boä Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng veà ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng. 3. Nghò ñònh soá 175/CP ngaøy 18-10-1994 cuûa Chính phuû veà höôùng daãn thi haønh Luaät Baûo veä moâi tröôøng. 4. Ñieàu leä veä sinh vaø giöõ gìn söùc khoûe do Boä y teá ban haønh naêm 1992 quy ñònh caùc tieâu chuaån veä sinh veà chaát löôïng nöôùc, khoâng khí vaø yeâu caàu caùc hoaït ñoäng kinh teá xaõ hoäi phaûi ñaûm baûo caùc tieâu chuaån veä sinh. Caùc taøi lieäu kyõ thuaät ñöôïc söû duïng trong baùo caùo naøy goàm coù: 1. Caùc taøi lieäu kyõ thuaät cuûa Toå chöùc Y teá theá giôùi, Ngaân haøng theá giôùi veà xaây döïng baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng. 2. Caùc soá lieäu veà döï aùn do chuû döï aùn cung caáp. 3. Keát quaû khaûo saùt, ño ñaïc vaø phaân tích moâi tröôøng taïi khu vöïc döï aùn. 4. Keát quaû khaûo saùt, ño ñaïc vaø phaân tích moâi tröôøng taïi khu vöïc Baø Ròa, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu 5. Caùc taøi lieäu veà ñaùnh giaù nhanh taûi löôïng oâ nhieãm. 6. Caùc taøi lieäu veà phöông phaùp coâng ngheä xöû lyù chaát thaûi. Baùo caùo söû duïng Tieâu chuaån Moâi tröôøng Vieät Nam môùi nhaát bao goàm: Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 1. TCVN 5937-1995, Chaát löôïng khoâng khí - Tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí xung quanh. 2. TCVN 5939-1995, Chaát löôïng khoâng khí - Tieâu chuaån khí thaûi coâng nghieäp ñoái vôùi buïi vaø caùc chaát voâ cô. 3. TCVN 5942-1995, Chaát löôïng nöôùc - Tieâu chaån chaát löôïng nöôùc maët. 4. TCVN 5943-1995, Chaát löôïng nöôùc - Tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc bieån ven bôø. 5. TCVN 5944-1995, Chaát löôïng nöôùc - Tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc ngaàm. 6. TCVN 5945-1995, Nöôùc thaûi coâng nghieäp - Tieâu chuaån thaûi. 7. TCVN 5949-1995, Tieáng oàn khu vöïc coâng coäng vaø daân cö - Möùc oàn toái ña cho pheùp. 1.3 PHÖÔNG PHAÙP XAÂY DÖÏNG BAÙO CAÙO Ñeå xaây döïng baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng, chuùng toâi ñaõ aùp duïng caùc phöông phaùp sau ñaây: - Thoáng keâ Söû duïng phöông phaùp thoáng keâ trong coâng taùc thu thaäp vaø xöû lyù caùc soá lieäu quan traéc veà ñieàu kieän töï nhieân, soá lieäu ñieàu tra xaõ hoäi hoïc trong quaù trình phoûng vaán laõnh ñaïo vaø nhaân daân ñòa phöông. - So saùnh Döïa vaøo keát quaû khaûo saùt, ño ñaïc taïi hieän tröôøng, keát quaû phaân tích trong phoøng thí nghieäm vaø keát quaû tính toaùn theo lyù thuyeát so saùnh vôùi tieâu chuaån Vieät Nam nhaèm xaùc ñònh chaát löôïng moâi tröôøng taïi khu vöïc xaây döïng cô sôû saûn xuaát. - Ñaùnh giaù nhanh Phöông phaùp ñaùnh giaù nhaèm öôùc tính taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm sinh ra trong quaù trình hoaït ñoäng theo heä soá oâ nhieãm do Toå chöùc Y teá Theá giôùi thieát laäp treân cô sôû baûn chaát coâng ngheä, coâng suaát saûn xuaát, khoái löôïng chaát thaûi, quy luaät quaù trình chuyeån hoùa trong töï nhieân vaø soá lieäu thoáng keâ töø kinh nghieäm thöïc teá. 1.4 TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Nhaø maùy Saáy Haûi saûn tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu thöïc hieän bôûi caùc thaønh phaàn tham gia thaønh laäp vôùi söïï phoái hôïp cuûa Trung Taâm Baûo Veä Moâi Tröôøng (EPC), Vieän Kyõ Thuaät Nhieät Ñôùi vaø Baûo Veä Moâi Tröôøng TP. Hoà Chí Minh (VITTEP). Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Chöông hai GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ DÖÏ AÙN 2.1 TOÅNG QUAN VEÀ DÖÏ AÙN • Teân döï aùn NHAØ MAÙY SAÁY HAÛI SAÛN TÆNH BAØ RÒA - VUÕNG TAØU • Ñòa ñieåm: xoùm Laùng Caùt, xaõ Hoäi Baøi, huyeän Taân Thaønh, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu • Caùc ñoái taùc tham gia: Coâng ty Dòch Vuï Haäu Caàn Thuûy Saûn, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu • Ñaïi dieän: oâng Nguyeãn Quang Ñình • Ñòa chæ: 23 Leâ lôïi - Thaønh Phoá Vuõng Taøu, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu • Ñieän thoaïi: 064.839877 Fax: 84.64.832526 2.2 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NHAØ MAÙY 2.2.1 Saûn phaåm vaø naêng suaát Saûn phaåm chính cuûa Nhaø maùy laø caùc maët haøng thuûy saûn saáy khoâ goàm: caùc loaïi caù khoâ vaø caù boät. Naêng suaát nhaø maùy phaân boá theo töøng giai ñoaïn nhö sau: Giai ñoaïn I: coâng suaát nhaø maùy khoaûng 30.000 taán töôi/naêm, töông ñöông vôùi 80-100 taán töôi/ngaøy. Döï kieán cô caáu saûn phaåm trong giai ñoaïn naøy nhö sau: - Caù taïp: (caù phaân, duøng laøm thöùc aên gia suùc) khoaûng 20.000 taán töôi/naêm töông ñöông khoaûng 5.000 taán khoâ thaønh phaåm/naêm, chieám 66,7% - Caù khoâ caùc loaïi: khoaûng 9.000 taán töôi/naêm töông ñöông khoaûng 3.300taán khoâ / naêm, chieám 30%. Loaïi saûn phaåm naøy ôû giai ñoaïn I chuû yeáu laø tieâu thuï trong nöôùc. - Caù möïc khoâ: khoaûng 1.000 taán töôi/naêm töông ñöông khoaûng 330taán khoâ thaønh phaåm/naêm, chieám 3,3%. Loaïi saûn phaåm naøy ôû giai ñoaïn I chuû yeáu laø tieâu Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO thuï trong nöôùc. Giai ñoaïn môû roäng: coâng suaát nhaø maùy khoaûng 60.000 - 70.000 taán töôi/naêm. Cô caáu saûn phaåm ñeán giai ñoaïn naøy coù thay ñoåi theo höôùng saûn löôïng caù möïc, caù bieån; giaûm saûn löôïng caù phaân nhö sau: - Caù taïp: 50% - Caù bieån caùc loaïi: 40% - Caù möïc: 10% 2.2.2 Quy trình coâng ngheä Hình 2.1. Quy trình coâng ngheä chung saûn xuaát taïi nhaø maùy saáy haûi saûn 2.2.2.1 Quy trình coâng ngheä saûn xuaát caùc loaïi saûn phaåm caù nguyeân daïng Haûi saûn sau khi ñaùnh baét ñöôïc baûo quaûn laïnh baèng nöôùc ñaù. Nhaø maùy mua nguyeân lieäu veà seõ nhanh choùng ñöa vaøo daây chuyeàn cheá bieán. Ñaàu tieân caù ñöôïc röûa saïch, roài moå vaø taùch boû moät soá boä phaän nhö laø ruoät caù, nang möïc... Sau ñoù, caù seõ ñöôïc öôùp gia vò tröôùc khi ñöa vaøo saáy. Chính phaàn boû ñi cuûa daây chuyeàn saáy caù nguyeân daïng naøy seõ laø nguyeân lieäu ñeå cheá bieán caù boät. Sau tuyeån löïa vaø sô cheá, caù nguyeân lieäu ñöôïc chuyeån leân baêng chuyeàn vaøo saáy. Coù hai loø saáy ngöôïc chieàu daïng ñöùng vaø daïng naèm. Trong thieát bò saáy ñöùng, caùc ñaët treân baêng taûi khi ñi heát baêng taûi thöù nhaát seõ rôi xuoáng baêng taûi thöù hai naèm phía döôùi, do ñoù, caù ñaõ ñöôïc ñaûo maët nhieàu laàn trong quaù trình saáy. Moãi laàn sang moät baêng taûi caù ñaûo maët moät laàn. Taän duïng chieàu cao vaø nguyeân lieäu saáy Khu xöû lyù chaát thaûi Saáy Phaân loaïi cheá bieán Veä sinh Tieáp nhaän Xöû lyù khí thaûi Kho baûo quaûn taïm thôøi Kieåm nghieäm Kho chöùa baûo quaûn Ñoùng goùi Nghieàn boät Xuaát Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO ñöôïc ñaûo maët nhieàu laàn neân loø ñöùng ñaït naêng suaát cao. Hình 2.2. Sô ñoà thieát bò saáy daïng ñöùng Trong thieát bò saáy daïng naèm, caù nguyeân lieäu trong suoát quaù trình saáy chæ naèm treân moät baêng taûi duy nhaát. Do ñoù, quaù trình trao ñoåi nhieät vaø aåm keùm hôn neân naêng suaát thaáp hôn vaø loø saáy daïng naèm chieám maët baèng lôùn, nhöng nguyeân Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO lieäu khoâng bò ñaûo maët neân cho saûn phaåm nguyeân veïn khoâng bò bieán daïng vaø coù chaát löôïng cao hôn. Hình 2.3. Sô ñoà thieát bò saáy daïng naèm Taùc nhaân saáy laø hoãn hôïp cuûa khoùi do ñoát gas vaø khoâng khí ñaõ ñöôïc ñieàu chænh nhieät ñoä thích hôïp öùng vôùi moãi loaïi saûn phaåm. Hoãn hôïp khí noùng naøy thoåi Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO ngöôïc chieàu vôùi chieàu chuyeån ñoäng cuûa baêng taûi trong loø saáy. Ñeå coù thaønh phaåm chaát löôïng cao, taùc nhaân saáy seõ ñöôïc boå sung vaøo khu vöïc giöõa loø baèng moät oáng nhaùnh. 2.2.2.2 Quy trình coâng ngheä saûn xuaát boät caù vaø daàu caù Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Hình 2.4. Quy trình coâng ngheä cheá bieán boät caù Hình 2.4. Quy trình coâng ngheä cheá bieán boät caù Heä thoáng cheá bieán boät caù 1. Boä phaän chuaån bò, naïp lieäu; 2. Daây chuyeàn naïp nguyeân lieäu; 3. Haáp, eùp sô boä; 4. EÙp boå sung; 5. Ñöôøng daãn khí noùng; 6. Loø saáy; 7. OÁng xaû vôùi baãy töø; 8. OÁng vaän chuyeån saûn phaåm khoâ coù baãy vaät naëng; 9. Maùy nghieàn buùa; 10. Xiclon taùch boät saûn phaåm; 11. OÁng daãn khí xaû; 12. Heä thoáng ñoùng goùi; 13. Cô caáu ñieàu khieån baèng tay Heä thoáng xöû lyù khí thaûi 17. OÁng khí noùng; 18. Xiclon taùch boät; 19.1. Thieát bò röûa khí 1; 19.2. Thieát bò röûa khí 2; 19.3. OÁng daãn; 19.4. Beå nöôùc; 20.1. Bôm nöôùc laïnh; 20.2. Bôm nöôùc laïnh; 21. Heä thoáng ñöôøng oáng xaû; 22. Ñöôøng oáng daãn khí thaûi; Heä thoáng cheá bieán daàu 25. Bôm nöôùc; 26. Bôm nöôùc noùng; 27. Bình taùch ba pha; 28. Heä thoáng bôm nöôùc; 29. Heä thoáng bôm nöôùc; 30. Heä thoáng ñun nöôùc noùng; 31. Heä thoáng bôm daàu caù; 32. Heä thoáng oáng daãn daàu caù; 33. Heä thoáng taùch daàu; 34. Hoäp ñieàu khieån; Caù nguyeân lieäu ñöôïc ñöa vaøo haáp vaø eùp sô boä ôû maùy eùp (3) roài chuyeån vaøo maùy (4) ñeå eùp boå sung, moät phaàn nöôùc vaø daàu ñöôïc taùch ra khoûi caù. Sau eùp, caù coù ñoä aåm 45% ñöôïc ñöa vaøo saáy. Thieát bò saáy ôû ñaây söû duïng loaïi saáy thuøng quay coù caùnh ñaûo naêng suaát 1,5 taán/h. Khoùi sinh ra töø ñoát gas qua phoøng ñieàu nhieät ñeå troän vôùi khoâng khí taïo hoãn hôïp khí coù nhieät ñoä 100oC. Hoãn hôïp khí naøy ñi vaøo trong thieát bò saáy thuøng quay laøm taùc nhaân saáy. Trong quaù trình saáy, taùc nhaân saáy truyeàn nhieät cho vaät lieäu, laøm bay hôi nöôùc töø vaät lieäu vaø mang hôi nöôùc ñi, laøm giaûm ñoä aåm cuûa vaät lieäu saáy. Qua moät thôøi gian löu thích hôïp trong thieát bò saáy, caù ñaõ ñöôïc saáy ñeán ñoä aåm 8- 10%. Sau saáy, caù ñöôïc nghieàn vuïn thaønh boät trong maùy nghieàn buùa. Cuoái cuøng, boät caù ñem ñoùng bao thaønh phaåm. Phaàn nöôùc eùp ñem laéng taùch. Phaàn daàu ñem ñi cheá bieán thaønh daàu duøng trong thöïc phaåm hay taêng cöôøng cho thöùc aên gia suùc. Khí thaûi sau saáy seõ taùch boät caù ra baèng xiclon. Hieäu quaû taùch boät cuûa heä Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO thieát bò naøy laø 70%. Phaàn boät thu ñöôïc seõ naïp vaøo boàn chöùa ñeå ñoùng goùi saûn phaåm boät caù laøm thöùc aên gia suùc. Phaàn khí sau khi qua heä xiclon seõ qua heä thoáng xöû lyù khí thaûi baèng nöôùc. 2.2.3 Nguyeân lieäu vaø hoùa chaát vaø thieát bò Trong toå chöùc coâng ty coù hai thaønh vieân laø doanh nghieäp cheá bieán haûi saûn neân vieäc thu mua coù nhieàu thuaän lôïi. Song vieäc thu mua caàn oån ñònh vôùi löôïng caù nguyeân lieäu lôùn. Nhu caàu caù nguyeân lieäu cho nhaø maùy trong giai ñoaïn 1 laø 80-100 taán töôi moät ngaøy vaø giai ñoaïn môû roäng saûn xuaát, nhu caàu nguyeân lieän taêng leân gaáp ñoâi, khoaûng 200 taán töôi/ngaøy. Nhaø maùy cuõng coøn coù thuaän lôïi laø gaàn caùc caûng vaø beán caù vôùi caùc khoaûng caùch laø: töø Long Sôn – 5km; Long Haûi – 20 km; Phöôùc Haûi – 30km; Vuõng Taøu - 30km. Caùc hoùa chaát chính ñöôïc söû duïng cho saûn xuaát taïi nhaø maùy laø: - Clorin: tieät truøng, veä sinh nhaø xöôûng vaø duïng cu.ï - Muoái vaø caùc gia vò duøng ñeå öôùp caù tröôùc khi saáy. Caùc thieát bò chính trong daây chuyeàn saûn xuaát taïi nhaø maùy ñöôïc lieät keâ trong baûng P.1 phaàn phuï luïc. 2.2.4 Naêng löôïng vaø nöôùc Nhaø maùy hoaït ñoäng caàn nguoàn ñieän cung caáp cho ñoäng cô baêng taûi, quaït thoâng gioù, bôm nöôùc, maùy nghieàn… vaø ñieän thaép saùng vôùi möùc tieâu thuï 250kWngaøy. Nhaø maùy söû duïng nguoàn ñieän löôùi quoác gia. Ñeå chuû ñoäng saûn xuaát, nhaø maùy ñaõ ñaàu tö maùy phaùt ñieän phoøng khi löôùi ñieän bò giaùn ñoaïn. Nhaø maùy söû duïng nguoàn naêng löôïng caáp cho caùc thieát bò saáy trong daây chuyeàn laø khí daàu moû hoùa loûng (LPG). Ñeå ñaûm baûo nguoàn caáp khí khi bò giaùn ñoaïn döï aùn coù theå seõ laép ñaët heä thoáng boàn chöùa LPG dung tích 20m3. Löôïng khí naøy coù theå ñaûm baûo nhaø maùy hoaït ñoäng ñöôïc 4-5 ngaøy. Loø hôi cuûa nhaø maùy söû duïng nhieân lieäu laø daàu FO vôùi löôïng tieâu hao laø 200 kg/h. Toång löôïng nöôùc caàn cho hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy trong moät ngaøy laø 250- 320m3. Döï aùn söû duïng nguoàn nöôùc caáp cuûa nhaø maùy nöôùc Baø Ròa. 2.2.5 Toå chöùc nhaø maùy Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò vaø caùc chöùc vuï khaùc nhö Giaùm ñoác, caùc Phoù Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO giaùm ñoác, tröôûng phoøng ban, ñoäi, toå… do Hoäi ñoàng quaûn trò baàu ra. Phoù giaùm ñoác kinh doanh quaûn lí phoøng kinh doanh tieáp thò, phoøng taøi vuï, phoøng toå chöùc haønh chính. Phoù giaùm ñoác saûn xuaát quaûn lyù phoùng kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm, boä phaän saáy, boä phaän nghieàn, lao ñoäng phoå thoâng. ÔÛ giai ñoaïn I, coâng suaát 100 taán töôi moät ngaøy, nhu caàu lao ñoäng caàn thieát öôùc tính nhö sau: Daây chuyeàn laøm thöùc aên gia suùc: 25-30 ngöôøi. Daây chuyeàn saáy caù bieån vaø caù möïc: 15-20 ngöôøi. Boä phaän giaùn tieáp ñieàu haønh saûn xuaát: 10-15 ngöôøi. Ñoäi xe: 10 ngöôøi. Toång soá lao ñoäng khoaûng 70 ngöôøi. 2.3 MUÏC TIEÂU KINH TEÁ - XAÕ HOÄI Nhaø maùy Saáy Haûi saûn tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu saûn xuaát caùc maët haøng haûi saûn saáy khoâ mang laïi caùc lôïi ích veà kinh teá - xaõ hoäi sau ñaây: - Nhaø maùy Saáy Haûi saûn tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu ra ñôøi ñaõ taän duïng tieàm naêng thuyû saûn hieän coù trong khu vöïc ñeå saûn xuaát haøng tieâu thuï trong nöôùc vaø xuaát khaåu vaø thuùc ñaåy ngheà nuoâi troàng vaø khai thaùc thuûy saûn taïi ñòa phöông. - Taïo theâm nguoàn thu cho ngaân saùch Nhaø nöôùc vaø ñòa phöông thoâng qua caùc khoaûn thueá phaûi ñoùng goùp. - Nhaø maùy Saáy Haûi saûn tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu hoaït ñoäng ñaõ taïo vieäc laøm oån ñònh cho gaàn 100 ngöôøi lao ñoäng tröïc tieáp taïi ñaây. Ngoaøi ra, vieäc thu mua haûi saûn töôi taïi choã goùp phaàn taïo coâng aên vieäc laøm vaø taêng theâm thu nhaäp cho nhaân daân ñòa phöông. 2.4 MAËT BAÈNG DÖÏ AÙN Nhaø maùy saáy haûi saûn ñöôïc thieát keá vôùi vôùi dieän tích maët baèng laø 16,5 ha, chia laøm hai giai ñoaïn xaây döïng nhö sau: - Giai ñoaïn 1: 4,6 ha, goàm coù 2 ñôït xaây döïng - Ñôït 1: 2,6 ha - Ñôït 2: 2,0 ha - Giai ñoaïn 2: 11,9 ha Tieán ñoä thi coâng coâng trình Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO − Thôøi gian hoaøn thaønh döï kieán: quyù IV-1997. Sô ñoà maët baèng nhaø maùy theo döï kieán ban ñaàu ñöôïc trình baøy trong hình 2.5. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 2.5 VOÁN ÑAÀU TÖ Döï aùn döï kieán hoaït ñoäng trong 20 naêm treân cô sôû thaønh laäp coâng ty traùch nhieäm höõu haïn vôùi toång soá voán ñaàu tö giai ñoaïn 1 laø 18 tæ ñoàng, trong ñoù coù phaàn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng. Nguoàn voán: - Voán vay daøi haïn vôùi laõi suaát 1,25%/thaùng - Thôøi gian hoaøn traû voán: 4,1 naêm Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Hình 2.5. Sô ñoà maët baèng nhaø maùy Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Chöông ba ÑIEÀU KIEÄN MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN VAØ KINH TEÁ - XAÕ HOÄI KHU VÖÏC DÖÏ AÙN Thaùng 8 naêm 1997, nhoùm nghieân cöùu tieán haønh khaûo saùt khu vöïc döï aùn, thu thaäp döõ lieäu phuïc vuï xaây döïng baùo caùo: “Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng” cuûa döï aùn. Noäi dung khaûo saùt bao goàm: - Khaûo saùt caûnh quan vaø hieän traïng söû duïng ñaát khu vöïc döï aùn. Ñieàu tra veà kinh teá xaõ hoäi. - Thu maãu, phaân tích vaø ñaùnh giaù hieän traïng chaát löôïng nöôùc ôû khu vöïc döï aùn. - Thu maãu, phaân tích, ñaùnh giaù hieän traïng chaát löôïng khoâng khí khu vöïc döï aùn. - Hieän traïng vaø khaû naêng thoaùt nöôùc thaûi taïi döï aùn. Ñoái chieáu soá lieäu ño ñaïc, phaân tích cuûa ñoaøn khaûo saùt vaø soá lieäu thu thaäp, bieân hoäi töø nhieàu nguoàn caùc ñaëc ñieåm veà ñieàu kieän moâi tröôøng taïi ñòa ñieåm thöïc hieän döï aùn ñöôïïc trình baøy döôùi ñaây. 3.1 VÒ TRÍ DÖÏ AÙN Nhaø maùy Saáy Haûi saûn tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu ñöôïc xaây döïng treân dieän tích 16,5 ha ôû xaõ Hoäi Baøi, huyeän Taân Thaønh, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. Vò trí nhaø maùy naèm gaàn nguoàn nöôùc soâng Chaø Vaø. Nhaø maùy Saáy Haûi saûn laø moät boä phaän trong döï aùn Laøng caù Hoäi Baøi. Nhaø maùy ôû ngay trong vuøng coù nguyeân lieäu thuûy, haûi saûn doài daøo cuûa caùc cô sôû khai thaùc haûi saûn, neân nguoàn cung caáp nguyeân lieäu cho saûn xuaát cuûa nhaø maùy coù nhieàu thuaän lôïi. Sô ñoà vò trí nhaø maùy ñöôïc trình baøy trong hình 3.1. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Hình 3.1. Sô ñoà vò trí nhaø maùy Saáy Haûi Saûn tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 3.2 ÑIEÀU KIEÄN KHÍ HAÄU Caùc yeáu toá khí haäu coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán chaát löôïng moâi tröôøng. Nhieät ñoä khoâng khí, toác ñoä gioù, cheá ñoä möa… laø nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán quaù trình lan truyeàn vaø chuyeån hoùa caùc chaát oâ nhieãm trong khoâng khí vaø nguoàn nöôùc. Toác ñoä gioù caøng cao thì caùc chaát oâ nhieãm trong khoâng khí ñöôïc vaän chuyeån ñi caøng xa nguoàn oâ nhieãm vaø caùc chaát oâ nhieãm caøng ñöôïc pha loaõng baèng khoâng khí saïch. Maët khaùc, gioù vaø söï quay cuûa traùi ñaát ñaõ taïo neân nhöõng doøng chaûy beà maët laøm xaùo troän vaø phaùt taùn caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc bieån. Soá lieäu veà caùc yeáu toá khí töôïng taïi thò xaõ Baø Ròa vaø khu vöïc tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu ñaõ ñöôïc theo doõi vaø ño ñaïc trong nhieàu naêm coù theå toùm taét nhö sau: 3.2.1 Nhieät ñoä khoâng khí Nhieät ñoä khoâng khí aûnh höôûng tröïc tieáp tôùi quaù trình phaùt taùn caùc chaát oâ nhieãm trong khí quyeån. Nhieät ñoä khoâng khí caøng cao thì toác ñoä lan truyeàn vaø chuyeån hoùa caùc chaát oâ nhieãm trong moâi tröôøng caøng lôùn. Ngoaøi ra, nhieät ñoä khoâng khí coøn laøm thay ñoåi quaù trình bay hôi caùc chaát oâ nhieãm, laø yeáu toá quan troïng taùc ñoäng leân söùc khoûe coâng nhaân trong quaù trình lao ñoäng... Vì vaäy, trong quaù trình ñaùnh giaù möùc ñoä oâ nhieãm khoâng khí caàn phaân tích yeáu toá nhieät ñoä. Keát quaû theo doõi nhieàu naêm cuûa traïm Vuõng Taøu cho thaáy nhieät ñoä nhieàu naêm taïi Baø Ròa - Vuõng Taøu nhö sau: - Nhieät ñoä trung bình naêm: 27,0oC - Nhieät ñoä toái cao trung bình: 35,2oC - Nhieät ñoä toái thaáp trung bình: 18,8oC Giaù trò nhieät ñoä khoâng khí caû naêm trong toaøn mieàn bieán ñoåi khoâng lôùn töø 26,8 - 27,2oC. Nhieät ñoä cöïc ñaïi bieán ñoåi töø 30,7 - 38oC vaø nhieät ñoä cöïc tieåu töø 14,4 - 22,5oC. 3.2.2 Ñoä aåm khoâng khí Ñoä aåm khoâng khí ôû Vuõng Taøu: ñoä aåm tuyeät ñoái trung bình naêm laø 28,1mb. Trong caùc thaùng muøa khoâ (töø thaùng 11 ñeán thaùng 3 naêm sau) ñoä aåm tuyeät ñoái trung bình coù giaù trò thaáp: töø 24,3 -27,8 mb. Caùc thaùng trong muøa möa ñoä aåm cao töø 29,5 - 30,7. Ñoä aåm töông ñoái bieán ñoåi trong naêm töø 75 - 83%. Ñoä aåm töông ñoái caû naêm laø 79%. 3.2.3 Löôïng möa Möa coù taùc duïng laø thanh loïc caùc chaát oâ nhieãm trong khoâng khí vaø pha Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO loaõng caùc chaát oâ nhieãm nöôùc. Vì vaäy, möùc ñoä oâ nhieãm vaøo muøa möa thaáp nöôùc hôn muøa khoâ. Keát quaû khaûo saùt veà löôïng möa taïi Baø Ròa nhö sau: + Löôïng möa trung bình naêm: 1508 mm. + Löôïng möa naêm cao nhaát: 3955 mm. + Löôïng möa naêm nhoû nhaát: 344 mm. 3.2.4 Löôïng boác hôi Taïi Vuõng Taøu, ñoä boác hôi caû naêm laø 133mm. Muøa khoâ ñoä bay hôi töø 91,8- 143,4mm. Trong muøa möa töø 49,8-90,9mm. 3.2.5 Gioù vaø höôùng gioù Höôùng gioù chuû yeáu taïi Vuõng Taøu laø Ñoâng Baéc, Ñoâng vaø Taây Nam. Vaän toác gioù bieán ñoåi theo caùc höôùng trong naêm (3,0-5,7m/s). Vaän toác trung bình trong thôøi kyø gioù muøa Ñoâng Baéc coù giaù trò lôùn vaøo thaùng 2, thaùng 3 (5,2- 5,7m/s). Vaøo caùc thaùng gioù muøa Taây Nam, vaän toác nhoû nhaát: 3 m/s (thaùng 8). Vaän toác gioù cöïc ñaïi quan traéc ñöôïc vaøo muøa heø (thaùng 7-1972 laø 30 m/s). Ñieàu naøy coù theå do aùp thaáp hình thaønh ôû Nam Bieån ñoâng. Vaän toác gioù trung bình caû naêm laø 4,1 m/s. Gioù coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán quaù trình phaùt taùn caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí. Toác ñoä gioù caøng nhoû thì möùc ñoä oâ nhieãm caøng lôùn. Vì vaäy, khi ñaùnh giaù möùc ñoä oâ nhieãm caàn quan taâm tôùi toác ñoä gioù nguy hieåm. 3.2.6 Ñoä beàn vöõng khí quyeån Ñoä beàn vöõng khí quyeån ñöôïc xaùc ñònh theo toác ñoä gioù vaø böùc xaï maët trôøi vaøo ban ngaøy vaø ñoä che phuû maây vaøo ban ñeâm. Ñoä beàn vöõng khí quyeån quyeát ñònh khaû naêng phaùt taùn caùc chaát oâ nhieãm leân cao. Ñeå xaùc ñònh ñoä beàn vöõng khí quyeån, coù theå döïa vaøo toác ñoä gioù vaø böùc xaï maët trôøi vaøo ban ngaøy vaø ñoä che phuû maây vaøo ban ñeâm theo baûng phaân loaïi cuûa Pasquill. Ñoái vôùi khu vöïc mieàn Ñoâng Nam Boä ñoä beàn vöõng vaøo nhöõng ngaøy naéng, toác ñoä gioù nhoû laø: A,B; ngaøy coù maây laø C,D; ban ñeâm ñoä beàn vöõng khí quyeån thuoäc loaïi E, F. Ñoä beàn vöõng khí quyeån A, B, C haïn cheá khaû naêng phaùt taùn chaát oâ nhieãm leân cao vaø ñi xa. Khi tính toaùn vaø thieát keá heä thoáng xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí caàn tính cho ñieàu kieän phaùt taùn baát lôïi nhaát (loaïi A) vaø toác ñoä gioù nguy hieåm. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 3.3 CHAÁT LÖÔÏNG KHOÂNG KHÍ KHU VÖÏC DÖÏ AÙN 3.3.1 Phöông phaùp laáy maãu vaø phaân tích khí Phöông phaùp laáy maãu vaø phaân tích ñöôïc döïa treân caùc taøi lieäu chính cuûa Toå chöùc Y teá Theá giôùi (WHO), Cô quan Baûo veä Moâi tröôøng Myõ (US EPA) vaø Heä thoáng Giaùm saùt Moâi tröôøng Toaøn caàu (GEMS). 3.3.1.1 Buïi toång coäng Buïi ñöôïc xaùc ñònh baèng phöông phaùp troïng löôïng. Moät theå tích lôùn khí ñöôïc huùt qua giaáy loïc (buïi coù coát PVC). Giaáy loïc ñaõ ñöôïc laøm khoâ trong bình huùt aåm coù silicagel cho tôùi troïng löôïng khoâng ñoåi. Noàng ñoä buïi ñöôïc tính baèng toång löôïng buïi bò giöõ treân giaáy loïc chia cho theå tích maãu khí ñöôïc quy veà ñieàu kieän 25oC vaø aùp suaát 760mm Hg. 3.3.1.2 Khí dioxit löu huyønh (SO2) Khí ñöôïc huùt qua bình chöùa chaát haáp thuï (impinger) coù chöùa dung dòch H2O2 (0,3 - 0,5%) pH = 4,5 - 5,0. SO2 chuyeån thaønh SO42- trong dung dòch laáy maãu. Löôïng SO42- trong dung dòch haáp thuï seõ ñöôïc chuaån ñoä hoaëc ño baèng maùy quang phoå (spectrophotometer). 3.3.1.3 Khí dioxit nitô (NO2) Khí ñöôïc huùt qua dung dòch haáp thuï vôùi vaän toác 0,5 lít/phuùt. NO2 phaûn öùng vôùi N -1- naphtyl ethylen diamin dihydro clorit taïo thaønh phaåm maøu diazo. Saûn phaåm maøu taïo thaønh ñöôïc ño treân maùy quang phoå khaû kieán ôû 540nm. Maãu ñöôïc so saùnh vôùi dung dòch chuaån. 3.3.1.4 Toång caùc chaát höõu cô bay hôi (THC) Maãu ñöôïc thu qua than hoaït tính hoaëc dung moâi höõu cô thích hôïp, sau ñoù ñöôïc xöû lyù vaø phaân tích baèng saéc kyù khí (gas chromatography). 3.3.1.5 Amoniac Khí ñöôïc laáy maãu baèng dung dòch haáp thuï laø axit sunfuric 0,1N sau ñoù phaân tích baèng phöông phaùp so maøu 3.3.1.6 Hydrosunfua Khí oâ nhieãm ñöôïc haáp thuï baèng dung dòch cadmi hydroxit, sau ñoù ñöôïc xaùc ñònh baèng phöông phaùp so maøu. 3.3.2 Ñaùnh giaù chaát löôïng khoâng khí khu vöïc nhaø maùy Keát quaû ño ñaïc noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí taïi khu vöïc döï aùn Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO ñöôïc trình baøy trong baûng 3.1. Baûng 3.1. Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm khí taïi khu vöïc döï aùn STT Vò trí thu maãu OÀn Haøm löôïng chaát oâ nhieãm (mg/m3) dBA Buïi SOx NOx THC H2S NH3 1 Khu vöïc döï aùn nhaø maùy saáy haûi saûn Baø Ròa - Vuõng Taøu 52 0,27 0,048 0,032 0,81 0,04 2 Khu vöïc gaàn döï aùn caàu Long Sôn 61 0,28 0,05 0,003 2,43 0,0003 0,03 3 Coång xí nghieäp ñaù Nuùi Dinh, xaõ Long Höng 74 0,86 0,14 0,070 4,50 0,0007 0,06 4 Quoác loä 51 Ngaõ ba ñi caàu Long Sôn 74 0,45 0,11 0,021 0,50 0,0003 0,04 Caùc chæ tieâu hoùa lyù ño taïi khu vöïc döï kieán xaây döïng nhaø maùy laø nhieät ñoä: 31,7oC, ñoä oàn: 48-55dB(A), ñoä aåm töông ñoái: 72%. Taïi ñieåm khaûo saùt ôû khu vöïc döï aùn, hieän taïi, noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng ñoái vôùi khoâng khí xung quanh. Khu vöïc naøy daân cö thöa thôùt. Taïi khu vöïc gaàn döï aùn, keát quaû phaân tích cho thaáy caùc chaát oâ nhieãm khí chæ thò ñeàu thaáp döôùi möùc giôùi haïn cuûa TCVN, rieâng coù noàng ñoä buïi vöôït tieâu chuaån veà chaát löôïng khoâng khí xung quanh - TCVN 5937-1995. Buïi ôû ñaây chuû yeáu laø do giao thoâng gaây ra. 3.4 HIEÄN TRAÏNG CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC Nöôùc caáp cho nhaø maùy seõ söû duïng nguoàn nöôùc cuûa nhaø maùy nöôùc Baø Ròa. Trong thaùng 8-1997, chuùng toâi ñaõ laáy maãu phaân tích maãu nöôùc maët vaø nöôùc gieáng cuûa daân cö xung quanh. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baûng 3.2. Keát quûa phaân tích maãu nöôùc gieáng vaø nöôùc maët STT Chæ tieâu Ñôn vò Keát quaû phaân tích M1 M2 M3 1. pH - 6,7 7,1 6,6 2. SS mg/l 2,2 19,9 16,8 3. T-Fe mg/l 0,16 0,12 0,13 4. N-NO3- mg/l 0,6 1,9 2,8 5. T-P mg/l 0,022 0,04 0,12 6. COD mg/l 3,1 18,2 10,9 Ghi chuù: M1- Nöôùc gieáng khoan baø Nguyeãn Thò Ñöùc, toå 17, aáp Laùng Caùt, xaõ Hoäi Baøi, huyeän Taân Thaønh M2 - Nöôùc soâng nôi seõ tieáp nhaän nöôùc thaûi cuûa döï aùn M3 - Nöôùc maët quanh khu döï aùn Keát quaû phaân tích chaát löôïng nöôùc ñöa ra trong baûng 3.4 treân cho thaáy: - Maãu nöôùc ngaàm phuïc vuï cho sinh hoïat cuûa daân cö khu vöïc naøy (nöôùc gieáng cuûa nhaø daân gaàn döï aùn), nhìn chung, caùc chæ tieâu chaát löôïng ñaït tieâu chuaån nöôùc caáp cho sinh hoaït. - Nöôùc maët laø nöôùc soâng chaûy qua khu vöïc döï kieán thöïc hieän döï aùn hieän nay chöa bò oâ nhieãm. Noàng ñoä caùc caùc chaát oâ nhieãm nöôùc ñeàu naèm trong khoaûng giôùi haïn cho pheùp cuûa chuùng trong nöôùc maët theo tieâu chuaån Vieät Nam TCVN 5942-1995. Caùc giaù trò giôùi haïn cuûa tieâu chuaån ñöôïc neâu trong phaàn phuï luïc cuûa baûn baùo caùo naøy. 3.5 TAØI NGUYEÂN SINH VAÄT Heä sinh thaùi trong khu vöïc döï aùn mang ñaëc tröng cuûa heä sinh thaùi röøng ngaäp maën vuøng cöûa soâng, treân caùc neàn caùt maën, ruoäng muoái cuõ. ÔÛ ñaây coù moät soá loaïi caây aên quaû nhö ñieàu, mít... röøng baïch ñaøn vaø ñaëc bieät coù nhieàu loaøi thöïc vaät nöôùc maën chieám öu theá nhö ñöôùc, maám traéng, baàn ñaéng. Danh muïc caùc loaøi caây ôû vuøng naøy ñaõ ñöôïc nhieàu taùc giaû nghieân cöùu. Tuy nhieân, qua caùc keát quaû ñieàu tra cho thaáy, ôû ñaây khoâng coù caùc loaïi thöïc vaät coù giaù trò söû duïng trong döôïc lieäu quyù hieám caàn ñöôïc baûo veä. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO 3.5.1 Lôùp phuû thöïc vaät Hieän taïi taïi khu vöïc döï aùn khoâng coù lôùp phuû thöïc vaät. Gaàn khu vöïc döï aùn laø khu vöïc Goø Gaêng, lôùp phuû thöïc vaät ñaëc tröng laø lôùp thöïc vaät röøng ngaäp maën. Lôùp naøy coù caùc loaïi caây chieám öu theá laø naám quaén (Avicenia lanata), löùc (pluchea indica), sam bieån. Caùc loaøi caây naøy ñeàu thaáp, chæ cao töø 0,5 - 1 m, thuoäc kieåu röøng nöôùc ngheøo, nhöng coù vai troø quan troïng trong vieäc laøm thaûm phuû, ngaên chaën söï xoùi moøn do nöôùc vaø gioù. Röøng ngaäp maën coøn ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc nuoâi troàng thuûy saûn, laø nôi cö truù, cung caáp thöùc aên cho caùc loaøi ñoäng thöïc vaät thuûy sinh, chim, thuù vaø boø saùt. 3.5.2 Heä sinh thaùi ñoäng vaät Nhìn chung laø heä ñoäng vaät ngheøo naøn goàm caùc lôùp chim (Aves), lôùp löôõng cö (Amphibia), lôùp boø saùt (Reptilia) ôû vuøng döï aùn cuõng khoâng thaáy coù thoâng baùo veà ñoäng vaät quí hieám. 3.5.3 Heä sinh thaùi nöôùc Heä sinh thaùi nöôùc bao goàm heä ñoäng thöïc vaät thuûy sinh. Do vò trí ñòa lyù, khu vöïc naøy chòu taùc duïng cuûa 2 nguoàn nöôùc: Nöôùc ngoït töø luïc ñòa vaø nöôùc bieån neân thaønh phaàn loaøi thuûy sinh khaù phong phuù, ña daïng, bao goàm nhieàu loaøi nöôùc maën, nöôùc lôï. Qua keát quaû ñieàu tra taïi khu vöïc naøy ñaõ xaùc ñònh ñöôïc 69 loaøi thuoäc caùc nhoùm sau ñaây : Lystoflagellata 1 loaøi. Hychomedugae 5 loaøi. Heteropoda vaø Pteropoda 3 loaøi. Copepoda 42 loaøi. Sergestidae 5 loaøi. Chacrognatha 6 loaøi. Tumcata 4 loaøi. Amphipoda 3 loaøi. - Nhoùm loaøi nöôùc lôï : Goàm nhöõng loaøi soáng ôû caùc cöûa soâng Nam boä Vieät Nam nhö Acartiella sinensis, Schmaclceria dubia, Acartia erythraca, Pseudodreptomus marinas... v.v.. Nhoùm naøy soáng chuû yeáu ôû cöûa Soaøi Raïp, nhöng Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO soá loaøi ít. - Nhoùm loaøi nöôùc maën : Chieám öu theá veà thaønh phaàn loaøi vaø phaân boá roäng khaép trong vònh Gaønh Raùi. Phaàn lôùn laø nhöõng loaøi nhieät ñôùi coù khaû naêng thích nghi roäng vôùi ñoä maën neân thöôøng xuaát hieän ôû vuøng cöûa soâng nhö Temora Aurbinata, Temora discaudata. Labidocera euchaeta f. bipinnata, f. miruta, Acartia spinicauda fucifec peniclillifen ngoaøi ra coù nhieàu loaïi thuoäc bieån khôi cuõng thöôøng xuaát hieän trong vònh. Ñieàu ñoù chöùng toû möùc ñoä xaâm nhaäp cuûa khoái nöôùc bieån khôi maõnh lieät hôn so vôùi nöôùc ngoït luïc ñòa. Caùc loaøi bieån khôi nhö Euchacta concinna, E.folana, Dyplies chamissonis, Sagitta enflata, Oilcopleura rufescens v.v... - Nhoùm loaøi nöôùc ngoït: Thuoäc caùc nhoùm Raâu nhaùnh Cladocera chöa phaùt hieän thaáy trong khu vöïc ñieàu tra. Ñoä maøu töông ñoái cao ñaõ loaïi tröø caùc loaøi nöôùc ngoït ñieån hình, maëc duø ñoä maën coù nôi chæ 3%. Tính chaát thaønh phaàn loaøi ñoäng vaät phuø du ôû ñaây töông töï nhö ôû vuøng cöûa soâng Nam Trung Boä vaø cöûa soâng Haäu. Caøng gioáng nhö vuøng bieån ven bôø Nam Boä, sinh vaät löôïng ñoäng vaât phuø du töông ñoái thaáp, trong khi ñoù sinh vaät löôïng thöïc vaät phuø du khaù cao. Sinh vaät löôïng trung bình chæ ñaït 15

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sấy hải sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.pdf
Luận văn liên quan