Đánh giá tác động môi trường khu dân cư Nam Thịnh, An Bình, Dĩ An, Bình Dương

MỞ ĐẦU 0.1 XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN Trong những năm gần đây, nhằm thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà tỉnh Bình Dương đã đề ra, Bình Dương đã không ngừng thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước. Các cụm, khu công nghiệp tập trung của tỉnh đã lấp đầy trên 70% diện tích được Chính Phủ phê duyệt. Những kết quả to lớn đó, đã đưa Bình Dương từ một tỉnh nghèo nay trở thành một tỉnh mạnh về công nghiệp và là một trong ít tỉnh đóng góp lớn ngân sách cho Nhà Nước. Xã An Bình thuộc huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương là khu vực nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 15 km, cách thị xã Thủ Dầu Một khoảng 20 km, nằm đối diện cổng Khu Công Nghiệp Sóng Thần, khả năng thu hút đầu tư xây dựng là rất cao. Do đó đòi hỏi phải xây dựng các khu dân cư và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của công nhân và các nhà đầu tư. Dự án khu dân cư Nam Thịnh được thực hiện trước hết đáp ứng được nhu cầu đất đai hợp pháp cho các đối tượng khác nhau, đặc biệt là các nhu cầu của công nhân trong các khu công nghiệp. Dự án góp phần tránh được các tình trạng xây dựng các khu dân cư tự phát, lộn xộn, chấp vá (là cơ sở cho các khu nhà ổ chuột trong tương lai). Đồng thời dự án cũng đáp ứng được nhu cầu đô thị hóa nông thôn, nhu cầu tái định cư của hàng trăm hộ gia đình phải di dời trong dự án xây dựng khu công nghiệp trong vùng. Với một tỉnh đang trên đà phát triển mạnh về kinh tế – xã hội, thì việc xây dựng khu dân cư Nam Thịnh là một trong những dự án hết sức cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển khách quan của nền kinh tế và phù hợp với xu thế phát triển đô thị trong tương lai. 0.2 CĂN CỨ PHÁP LUẬT VỀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) - Luật Bảo Vệ Môi Trường được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. - Căn cứ Nghị Định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài Nguyên Môi Trường. - Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu Chuẩn Việt Nam về môi trường. - Quyết định số 328/2005/QĐ–TTg ngày 12 tháng 12 năm 2005 về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia kiểm soát ô nhiễm môi trường đến năm 2010. - Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính Phủ ban hành quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Xây Dựng về việc ban hành định mức chi phí lập dự án và đầu xây dựng công trình. - Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Xây Dựng về việc ban hành định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình. - Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường. - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. - Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 8/9/2006 về hướng dẫn lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư. - Hướng dẫn lập báo cáo đáng giá tác động môi trường cho dự án phát triển cụm công nghiệp của Cục Môi Trường ban hành (Hà Nội-1999). - Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2003 Nghị định của chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. - Thông tư số 125/2003/TTLT – BTC – BTNMT ngày 18/12/2003 của Bộ trưởng BTN & MT về hướng dẫn thực hiện nghị định số 67/2003/NĐ-CP của Chính phủ về thu phí môi trường đối với nước thải. - Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động. - Nghi định số 71/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê. - Công văn 282/TB.UBND Ngày 25 tháng 07 năm 2006 về kết quả cuộc họp thông qua đồ án quy hoạch khu dân cư Nam Thịnh, xã An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. - Công văn số 435/UB-SX ngày 31 tháng 01 năm 2005 về việc lập dự án xây dựng chung cư và nhà ở cho người lao động.

doc52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 12/01/2013 | Lượt xem: 1936 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá tác động môi trường khu dân cư Nam Thịnh, An Bình, Dĩ An, Bình Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔÛ ÑAÀU XUAÁT XÖÙ CUÛA DÖÏ AÙN Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, nhaèm thöïc hieän chieán löôïc coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa maø tænh Bình Döông ñaõ ñeà ra, Bình Döông ñaõ khoâng ngöøng thu huùt caùc döï aùn ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc. Caùc cuïm, khu coâng nghieäp taäp trung cuûa tænh ñaõ laáp ñaày treân 70% dieän tích ñöôïc Chính Phuû pheâ duyeät. Nhöõng keát quaû to lôùn ñoù, ñaõ ñöa Bình Döông töø moät tænh ngheøo nay trôû thaønh moät tænh maïnh veà coâng nghieäp vaø laø moät trong ít tænh ñoùng goùp lôùn ngaân saùch cho Nhaø Nöôùc. Xaõ An Bình thuoäc huyeän Dó An, tænh Bình Döông laø khu vöïc naèm trong vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam, caùch trung taâm thaønh phoá Hoà Chí Minh khoaûng 15 km, caùch thò xaõ Thuû Daàu Moät khoaûng 20 km, naèm ñoái dieän coång Khu Coâng Nghieäp Soùng Thaàn, khaû naêng thu huùt ñaàu tö xaây döïng laø raát cao. Do ñoù ñoøi hoûi phaûi xaây döïng caùc khu daân cö vaø dòch vuï nhaèm ñaùp öùng nhu caàu sinh hoaït cuûa coâng nhaân vaø caùc nhaø ñaàu tö. Döï aùn khu daân cö Nam Thònh ñöôïc thöïc hieän tröôùc heát ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ñaát ñai hôïp phaùp cho caùc ñoái töôïng khaùc nhau, ñaëc bieät laø caùc nhu caàu cuûa coâng nhaân trong caùc khu coâng nghieäp. Döï aùn goùp phaàn traùnh ñöôïc caùc tình traïng xaây döïng caùc khu daân cö töï phaùt, loän xoän, chaáp vaù (laø cô sôû cho caùc khu nhaø oå chuoät trong töông lai). Ñoàng thôøi döï aùn cuõng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ñoâ thò hoùa noâng thoân, nhu caàu taùi ñònh cö cuûa haøng traêm hoä gia ñình phaûi di dôøi trong döï aùn xaây döïng khu coâng nghieäp trong vuøng. Vôùi moät tænh ñang treân ñaø phaùt trieån maïnh veà kinh teá – xaõ hoäi, thì vieäc xaây döïng khu daân cö Nam Thònh laø moät trong nhöõng döï aùn heát söùc caàn thieát nhaèm ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån khaùch quan cuûa neàn kinh teá vaø phuø hôïp vôùi xu theá phaùt trieån ñoâ thò trong töông lai. CAÊN CÖÙ PHAÙP LUAÄT VEÀ KYÕ THUAÄT CUÛA VIEÄC THÖÏC HIEÄN ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG (ĐTM) Luaät Baûo Veä Moâi Tröôøng ñöôïc Quoác Hoäi nöôùc Coäng Hoaø Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam khoùa IX, kyø hoïp thöù 8, thoâng qua ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2005. Caên cöù Nghò Ñònh soá 91/2002/NÑ-CP ngaøy 11 thaùng 11 naêm 2002 cuûa Chính Phuû quy ñònh chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn vaø cô caáu toå chöùc cuûa Boä Taøi Nguyeân Moâi Tröôøng. Quyeát ñònh soá 22/2006/QÑ-BTNMT ngaøy 18 thaùng 12 naêm 2006 cuûa Boä Tröôûng Boä Taøi Nguyeân vaø Moâi Tröôøng veà vieäc baét buoäc aùp duïng Tieâu Chuaån Vieät Nam veà moâi tröôøng. Quyeát ñònh soá 328/2005/QÑ–TTg ngaøy 12 thaùng 12 naêm 2005 veà vieäc pheâ duyeät keá hoaïch quoác gia kieåm soaùt oâ nhieãm moâi tröôøng ñeán naêm 2010. Nghò ñònh 16/2005/NÑ-CP ngaøy 07/02/2005 cuûa Chính Phuû ban haønh quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình. Quyeát ñònh soá 10/2005/QÑ-BXD ngaøy 15/04/2005 cuûa Boä Xaây Döïng veà vieäc ban haønh ñònh möùc chi phí laäp döï aùn vaø ñaàu xaây döïng coâng trình. Quyeát ñònh soá 11/2005/QÑ-BXD ngaøy 15/04/2005 cuûa Boä Xaây Döïng veà vieäc ban haønh ñònh möùc chi phí laäp döï aùn vaø thieát keá xaây döïng coâng trình. Nghò ñònh soá 81/NÑ-CP ngaøy 09/08/2006 cuûa Chính Phuû quy ñònh xöû phaït vi phaïm haønh chính veà baûo veä moâi tröôøng. Nghò ñònh soá 80/2006/NÑ-CP ngaøy 09/08/2006veà vieäc quy ñònh chi tieát vaø höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Luaät Baûo veä moâi tröôøng. Thoâng tö soá 08/2006/TT-BTNMT ngaøy 8/9/2006 veà höôùng daãn laäp vaø thaåm ñònh baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng chieán löôïc, ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng vaø cam keát baûo veä moâi tröôøng cuûa caùc döï aùn ñaàu tö. Höôùng daãn laäp baùo caùo ñaùng giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cho döï aùn phaùt trieån cuïm coâng nghieäp cuûa Cuïc Moâi Tröôøng ban haønh (Haø Noäi-1999). Nghò ñònh soá 67/2003/NÑ-CP ngaøy 13 thaùng 06 naêm 2003 Nghò ñònh cuûa chính phuû veà phí baûo veä moâi tröôøng ñoái vôùi nöôùc thaûi. Thoâng tö soá 125/2003/TTLT – BTC – BTNMT ngaøy 18/12/2003 cuûa Boä tröôûng BTN & MT veà höôùng daãn thöïc hieän nghò ñònh soá 67/2003/NÑ-CP cuûa Chính phuû veà thu phí moâi tröôøng ñoái vôùi nöôùc thaûi. Quyeát ñònh soá 3733/2002/QÑ-BYT ngaøy 10/10/2002 cuûa Boä tröôûng Boä Y teá veà ban haønh 21 tieâu chuaån veä sinh lao ñoäng. Nghi ñònh soá 71/2001/NÑ-CP ngaøy 05/10/2001 cuûa chính phuû veà öu ñaõi ñaàu tö xaây döïng nhaø ôû ñeå baùn vaø cho thueâ. Coâng vaên 282/TB.UBND Ngaøy 25 thaùng 07 naêm 2006 veà keát quaû cuoäc hoïp thoâng qua ñoà aùn quy hoaïch khu daân cö Nam Thònh, xaõ An Bình, huyeän Dó An, tænh Bình Döông. Coâng vaên soá 435/UB-SX ngaøy 31 thaùng 01 naêm 2005 veà vieäc laäp döï aùn xaây döïng chung cö vaø nhaø ôû cho ngöôøi lao ñoäng. 0.3 TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN BAÙO CAÙO Baùo caùo Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cho Khu Daân Cö Nam Thònh do chuû ñaàu tö Coâng Ty Coå Phaàn Thöông Maïi Xaây Döïng Hyû Ñòa chủ trì thực hiện cuøng vôùi tö vaán lập baùo caùo Coâng Ty TNHH ÖÙng Duïng Vaø Phaùt Trieån Coâng Ngheä Moâi Tröôøng ATE. Quaù trình soaïn thaûo baùo caùo bao goàm caùc böôùc: Söu taàm vaø thu thaäp caùc soá lieäu, vaên baûn caàn thieát veà ñieàu kieän töï nhieân, moâi tröôøng, ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi, luaän chöùng khaû thi veà döï aùn, caùc vaên baûn, taøi lieäu khaùc coù lieân quan. Khaûo saùt, ñieàu tra hieän traïng caùc thaønh phaàn moâi tröôøng theo caùc phöông phaùp chuaån bao goàm laáy maãu phaân tích chaát löôïng nöôùc maët, chaát löôïng nöôùc ngaàm ôû caùc gieáng khoan trong khu vöïc, chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí vaø moâi tröôøng ñaát. Ñieàu tra, khaûo saùt ñieàu kieän kinh teá - xaõ hoäi ôû khu vöïc seõ thöïc thi döï aùn vaø vuøng phuï caän. Thöïc hieän ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa Döï aùn ñeán caùc yeáu toá moâi tröôøng vaø kinh teá xaõ hoäi. Ñeà xuaát caùc giaûi phaùp kyõ thuaät coâng ngheä, toå chöùc ñieàu haønh nhaèm khaéc phuïc caùc taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán moâi tröôøng cuûa Döï aùn. Bieân soaïn baùo caùo ÑTM vaø baûo veä tröôùc hoäi ñoàng xeùt duyeät baùo caùo ÑTM caùc caáp theo ñuùng trình töï quy ñònh cuûa Boä Taøi Nguyeân & Moâi Tröôøng. CHÖÔNG 1: MOÂ TAÛ TOÙM TAÉT DÖÏ AÙN 1.1 TEÂN DÖÏ AÙN Khu Daân Cö Nam Thònh 1.2 CHUÛ DÖÏ AÙN Chuû ñaàu tö: Coâng Ty Coå Phaàn Dòch Vuï Thöông Maïi Xaây Döïng Hyû Ñòa Ñòa chæ truï sôû chính: 166/8 Ñaøo Duy Anh, P.9, Q. Phuù Nhuaän, TP Hoà Chí Minh Ñieän thoaïi : 08.9973843 Fax : 08.8475511 Ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa coâng ty: OÂng Nguyeãn Xuaân Thaéng Chöùc danh: Giaùm ñoác 1.3 VÒ TRÍ ÑÒA LYÙ CUÛA DÖÏ AÙN Döï aùn thaønh laäp khu daân cö Nam Thònh toïa laïc taïi 137/4A ñöôøng Xuyeân AÙ, xaõ An Bình, huyeän Dó An, Tænh Bình Döông vôùi toång dieän tích laø 12.730,6 m2. Ñaëc tröng cuûa khu vöïc döï aùn nhö sau: Laø vuøng ñaát phía Nam cuûa tænh Bình Döông, naèm trong vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam, caùch Thò Xaõ Thuû Daàu Moät 20km, caùch trung taâm thaønh phoá Hoà Chí Minh 15 km, thaønh phoá Bieân Hoøa 15 km, thaønh phoá Vuõng Taøu 100 km. Naèm giöõa 3 cuïm khu daân cö lôùn khoaûng 400.000 daân laø Thuû Ñöùc, Dó An, Laùi hieâu. Naèm giöõa 4 khu coâng nghieäp: Soùng Thaàn I, Soùng Thaàn II, Bình Ñöôøng, Ñoàng An vaø 2 khu cheá xuaát Linh Trung I, Linh Trung II. Caùc höôùng tieáp giaùp Caùc höôùng tieáp giaùp cuûa döï aùn vôùi khu vöïc xung quanh nhö sau: Phía Baéc giaùp Quoác loä 1A ñoaïn caàu vöôït Soùng Thaàn. Phía Ñoâng giaùp ñaát khu daân cö hieän höõu. Phía Nam giaùp ñaát khu daân cö hieän höõu. Phía Taây giaùp ñaát khu daân cö hieän höõu. Sô ñoà boá trí maët baèng cuûa döï aùn naèm trong phaàn phuï luïc. Hieän traïng cô sôû haï taàng nôi trieån khai döï aùn Hieän traïng ñòa hình Khu vöïc quy hoaïch töông ñoái thaáp, baèng phaúng, haàu heát laø ñaát troáng. Ñoä cao so vôùi möïc nöôùc bieån laø 32m. Ñoä doác trung bình khoaûng 1 – 3 %, theo höôùng töø Baéc xuoáng Nam, töø Taây sang Ñoâng, raát thuaän lôïi cho thoaùt nöôùc möa vaø xaây döïng cô sôû haï taàng thoaùt nöôùc. Hieän traïng söû duïng ñaát Khu vöïc chuû yeáu laø ñaát troáng. Hieän traïng söû duïng ñaát ñöôïc trình baøy theo baûng 1.1 Baûng 1.1 Baûng hieän traïng söû duïng ñaát STT LOAÏI ÑAÁT DIEÄN TÍCH (m2) TÆ LEÄ (%)  01 Khu A: Ñaát thoå cö 5036,6 39,56  02 Khu B: Ñaát rau maøu 7694,0 60,44  Coäng 12730,6 100  Nhìn chung ñaây laø khu vöïc khaù thuaän lôïi ñeå xaây döïng moät khu daân cö taäp trung do giaûi toûa ít, ñieàu kieän xaây döïng thuaän lôïi, keát noái haï taàng deã daøng. Hieän traïng xaây döïng coâng trình kieán truùc Nhaø ôû Trong khu vöïc laäp döï aùn ñaõ coù moät soá haøng raøo vaø nhaø xaây taïm. Caùc haøng raøo naøy thöôøng taäp trung taïi caùc loái ñi coâng coäng lieân xaõ, caùc nhaø xaây taïm naèm raûi raùc trong khu ñaát. Hieän traïng coâng trình coâng coäng Caùc coâng trình coâng coäng haàu nhö khoâng coù, chæ coù moät soá haøng raøo do daân töï laäp. Hieän traïng giao thoâng Khu vöïc quy hoaïch hieän laø vuøng ñaát ñang ñöôïc phaùt trieån xaây döïng cô baûn, daân cö xung quanh khu vöïc raát nhoän nhòp, ñöôøng giao thoâng noäi boä chæ laø ñöôøng ñaát hình thaønh töï phaùt phuïc vuï nhu caàu ñi laïi cuûa caùc hoä daân cö trong khu vöïc. Hieän traïng caáp nöôùc Trong khu ñaát döï kieán xaây döïng khu daân cö hieän ñaõ coù heä thoáng caáp nöôùc sinh hoaït. Tuy nhieân vaãn coøn tình traïng khai thaùc nöôùc ngaàm böøa baõi. Hieän traïng caáp ñieän Trong khu vöïc chöa coù tuyeán ñieän cao theá. Khu vöïc noäi boä coù moät traïm ñieän haï theá tröôùc ñaây duøng phuïc vuï cho xöôûng cheá bieán goã. Do daân cö thöa neân löôïng ñieän tieâu thuï cho sinh hoaït raát ít, maïng löôùi coät ñieän daây daãn xaây döïng taïm vôùi nhieàu loaïi truï khaùc nhau. Maïng löôùi ñieän phía ngoaøi naèm doïc ñöôøng Xuyeân AÙ laø tuyeán caáp ñieän chính cuûa khu vöïc vaø laø cô sôû ñeå caáp ñieän cho döï aùn khi ñi vaøo hoaït ñoäng. Hieän traïng thoaùt nöôùc Hieän taïi trong khu vöïc khoâng coù heä thoáng thoaùt nöôùc baån. Nöôùc thaûi sinh hoaït töø caùc hoä daân thaûi töï do vaø thaám xuoáng ñaát. Do maät ñoä daân cö thöa, khuoân vieân ñaát lôùn neân chöa xuaát hieän vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng do nöôùc thaûi. 1.4 ÑAÙNH GIAÙ HIEÄN TRAÏNG 1.4.1 Thuaän lôïi Khu vöïc quy hoaïch phaàn lôùn laø ñaát troáng, ñaát noâng nghieäp coù giaù trò kinh teá thaáp, khoâng coù caùc coâng trình kieán truùc quy moâ neân coâng taùc ñeàn buø thu hoài ñaát khaù thuaän lôïi. Ñaát naèm ngay treân ñöôøng Xuyeân AÙ neân vaän chuyeån vaät lieäu xaây döïng vaø quy hoaïch thoaùt nöôùc raát deã daøng. Ñaát ñai coù ñòa hình töông ñoái phaúng, neàn ñaát cöùng neân chi phí xaây döïng ít toán keùm. Coù vò trí raát thuaän lôïi: naèm ngay caàu vöôït Soùng Thaàn; naèm saùt beân caïnh Thuû Ñöùc, Ñoàng Nai, naèm gaàn thaønh phoá Hoà Chí Minh, moät trung taâm vaên hoùa xaõ hoäi cuûa caû nöôùc vaø laø haït nhaân cuûa Vuøng Kinh Teá Troïng Ñieåm Phía Nam. Laø moät vuøng ñang coù nhu caàu veà nhaø ôû raát lôùn phuïc vuï cho vieäc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa khu vöïc. Khoù khaên Cuõng nhö haàu heát caùc döï aùn quy hoaïch, khoù khaên nhaát vaãn laø coâng taùc ñeàn buø giaûi toûa. NOÄI DUNG CHUÛ YEÁU CUÛA DÖÏ AÙN Tính chaát vaø quy moâ döï aùn Tính chaát Ñaây laø khu daân cö, nhaø ôû phuïc vuï cho nhieàu ñoái töôïng khaùc nhau, ñaëc bieät laø phuïc vuï cho nhu caàu ñònh cö cuûa ngöôøi lao ñoäng. Khu qui hoaïch döï kieán xaây döïng Khu Daân Cö Nam Thònh seõ laø khu daân cö môùi vôùi heä thoáng haï taàng kyõ thuaät vaø caùc coâng trình hoaøn chænh ñöa vaøo söû duïng. Vôùi vieäc hình thaønh Khu Daân Cö Nam Thònh seõ goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån boä maët kieán truùc cuûa khu vöïc . Khu daân cö mang tính chaát ñoâ thò hieän ñaïi vôùi caùc cô sôû haï taàng ñoàng boä seõ cung caáp nhieàu khaû naêng choïn löïa veà nôi ôû cho caùc ñoái töôïng nhö: Quy moâ Vieäc xaùc ñònh quy moâ caùc coâng trình trong döï aùn ñöôïc caên cöù vaøo quy chuaån xaây döïng hieän haønh, ñoàng thôøi caân ñoái treân nhu caàu coù thöïc vaø döï phoøng phaùt trieån cuûa khu daân cö trong töông lai gaàn. Qui moâ söû duïng ñaát: 12.730,6 m2 ; bao goàm 89 caên hoä, boá trí caên hoä theo daïng nhaø phoá lieân keá. Döï aùn xaây döïng ñaày ñuû haï taàng caàn thieát phuïc vuï cho ñoâ thò hieän ñaïi. Quy hoaïch boá cuïc kieán truùc Qua khaûo saùt veà hieän traïng khu ñaát döï aùn, vò trí, ñieàu kieän, quy moâ cuûa coâng trình cuõng nhö nhu caàu xaây döïng cuûa chuû ñaàu tö, coù theå ñöa ra phöông aùn quy hoaïch nhö sau: a. Quy hoaïch söû duïng ñaát. Quy hoaïch söû duïng ñaát cho khu vöïc döï aùn ñöôïc trình baøy trong baûng 1.2 Baûng 1.2 Quy hoaïch söû duïng ñaát STT Loaïi ñaát Dieän tích X.D (m2) Tæ leä (%)  1 Ñaát ôû 6.735 53,00  2 Ñaát coâng vieân caây xanh 1.403 11,02  3 Ñaát giao thoâng 4.592,6 35,98  Coäng 12.730,6 100  b. Quy hoaïch giao thoâng. Caùc ñöôøng giao thoâng noäi boä roäng 13 m (3+7+3) boá trí doïc khu vöïc qui hoïach töø baéc xuoáng Nam, ñoàng thôøi boá trí ñaûo caây xanh ôû phía Nam khu ñaát. c. Quy hoaïch coâng trình caây xanh. Khu quy hoaïch ñöôïc chia laøm 2 khu : Khu daân cö phía Ñoâng vaø khu daân cö phía Taây ñöôïc ngaên caùch bôûi ñöôøng giao thoâng vaø coâng vieân caây xanh. Caây xanh thaûm coû ñöôïc boá trí bao boïc xung quanh khu qui hoaïch vaø chen vaøo caùc coâng trình taïo caùc khoaûng xanh – thoaùng caûi thieän ñieàu kieän moâi tröôøng trong khu vöïc qui hoaïch. Do ñòa hình coù ñoä doác töø Baéc xuoáng Nam neân khu xöû lyù nöôùc thaûi ñöôïc boá trí ôû cuoái khu ñaát giaùp vôùi ñöôøng lieân xaõ. Quy hoaïch haï taàng kyõ thuaät Caên cöù vaøo qui hoïach toång theå Kinh Teá–Xaõ Hoäi, tình hình hieän traïng vaø tieâu chuaån qui phaïm hieän haønh. Xaùc ñònh caùc chæ tieâu kinh teá kyõ thuaät nhö sau: - Maät ñoä cö truù : 300 -350 ngöôøi /ha - Dieän tích saøn ôû cho 1 ngöôøi : 12 – 15m2/ngöôøi - Maät ñoä xaây döïng trung bình : 70% - Chæ tieâu caáp nöôùc sinh hoïat : 120 -150 Lít/ngöôøi ngñ - Chæ tieâu caáp ñieän sinh hoïat : 1500 kwh/ ngöôøi naêm a. Quy hoaïch caáp nöôùc Muïc tieâu caáp nöôùc Ñaûm baûo caáp nöôùc an toaøn, lieân tuïc ñeå phuïc vuï sinh hoaït cho khu daân cö vôùi caùc yeâu caàu ñuû löu löôïng, ñuùng aùp löïc vaø ñaït tieâu chuaån veä sinh cho pheùp. Ñoái töôïng vaø phaïm vi caáp nöôùc Caáp cho khu daân cö vaø caùc coâng trình trong khu quy hoaïch. Phaïm vi caáp nöôùc ñöôïc tính toaùn cho khu vöïc vôùi quy moâ daân soá döï kieán laø: 350 ngöôøi, vôùi tieâu chuaån caáp nöôùc nhö sau : Nhu caàu duøng nöôùc cho sinh hoaït vôùi tieâu chuaån 150 lít/ngöôøi/ ngaøy. Nöôùc duøng cho töôùi caây röûa ñöôøng: taïm tính baèng 10% nhu caàu nöôùc sinh hoaït (Qsh). Nöôùc thaát thoaùt, roø ræ: taïm tính baèng 20% nhu caàu duøng nöôùc (Qnc). Tính toaùn löu löôïng caáp nöôùc Löu löôïng nöôùc sinh hoaït Trong ñoù: N : daân soá tính toaùn (N = 350 ngöôøi) qsh : tieâu chuaån duøng nöôùc (q = 150 l/ngöôøi.ngaøy) Kn : heä soá duøng nöôùc khoâng ñieàu hoøa (k = 1,2) Löu löôïng nöôùc töôùi caây, röûa ñöôøng Qt = 10% x Qsh = 10% x 63 m3/ngñ = 6 m3/ngñ Löu löôïng nöôùc chöõa chaùy Löu löôïng caáp nöôùc chöõa chaùy q = 10l/s cho moät ñaùm chaùy theo TCVN. Soá ñaùm chaùy xaûy ra ñoàng thôøi moät luùc laø 1 (Soá daân döôùi 5000 thì soá ñaùm chaùy xaûy ra ñoàng thôøi laø 1) Trong ñoù: qCC : tieâu chuaån duøng nöôùc chöõa chaùy (= 10 l/s) n : soá ñaùm chaùy xaûy ra theo tieâu chuaån (=1) T : thôøi gian döï tröõ nöôùc tính toaùn (=3 giôø) Löu löôïng nöôùc caáp cho caùc coâng trình coâng coäng Qctcc = 15% x Qsh = 15% x 63 m3/ngñ = 9.5 m3/ngñ Toång löu löôïng nöôùc höõu ích Löu löôïng nöôùc roø ræ : Toång löu löôïng duøng nöôùc trong ngaøy : Löu löôïng caáp nöôùc trong toaøn döï aùn ñöôïc trình baøy trong baûng 1.3 Baûng 1.3 Coâng suaát caáp nöôùc cuûa döï aùn Stt Caùc yeáu toá tính toaùn Nhu caàu (m3/ngaøy)  1 Nöôùc sinh hoaït Qsh 63  2 Nöôùc cho töôùi caây 6  3 Löu löôïng nöôùc chöõa chaùy 108  4 Löu löôïng nöôùc coâng trình coâng coäng 9.5  5 Nöôùc thaát thoaùt, roø ræ 37  Löu löôïng tính toaùn 223.5  - Löu löôïng caàn thieát Qctngaøy = Qngaøy max = Qmax x Kngaøy max = 223.5 x1.4 = 313m3/ngaøy. Trong ñoù: Kmax ngaøy = 1.4: heä soá duøng nöôùc khoâng ñieàu hoøa ngaøy. Qcts = Qctngaøyx Kgiôø max/86400= 313/86400 = 0.0036 m3/s. Nguoàn nöôùc caáp Nguoàn nöôùc ngaàm: Chöa coù taøi lieäu ñaùnh giaù nguoàn nöôùc ngaàm cho rieâng khu xaây döïng. Theo quy hoaïch chung cuûa xaõ An Bình thì nguoàn nöôùc sinh hoaït caáp cho toaøn xaõ ñöôïc laáy töø nhaø maùy nöôùc Dó An II, nguoàn nöôùc caáp cho khu vöïc qui hoaïch laø ñöôøng oáng d=150mm naèm treân ñöôøng reõ töø caàu vượt Soùng Thaàn. Ñaây seõ laø nguoàn caáp nöôùc cho döï aùn. Nguoàn nöôùc phuïc vuï cho Khu daân cö Nam Thònh ñöôïc ñaáu noái töø ñöôøng oáng nöôùc hieän höõu chaïy qua beân ngoaøi theo quy hoaïch chung. Maïng löôùi phaân phoái nöôùc trong khu daân cö laø maïng löôùi caáp nöôùc voøng vaø caùc ñöôøng oáng nhaùnh phaân phoái ñeán caùc loâ nhaø. Xung quanh khu vöïc, doïc caùc tuyeán ñöôøng giao thoâng boá trí caùc truï chöõa chaùy chôø saün taïi caùc vò trí caàn thieát, deã thaáy vaø thuaän tieän cho vieäc chöõa chaùy khi xaûy ra chaùy noå. Giaûi phaùp thieát keá vaø xaây döïng maïng ñöôøng oáng caáp nöôùc Vò trí ñaët oáng, ñoä saâu choân oáng Boá trí ñöôøng oáng tuøy theo caùc loaïi ñöôøng. Ñoä saâu choân oáng : Töø maët ñaát ñeán ñænh oáng = 0,4m, oáng ñi döôùi neàn coû beân trong trieàn leà; Möông ñaët oáng tæ leä 1/3 theo chieàu ñöùng. Caùc bieän phaùp thi coâng Noái oáng baèng phöông phaùp thuùc oáng baèng joint vaø thi coâng theo phöông phaùp cuoán chieáu. Thöû aùp löïc oáng tröôùc khi söû duïng theo quy ñònh sau : Trong ñoù : Q : löôïng nöôùc theâm vaøo tính baèng GALON D : ñöôøng kính oáng tính baèng INCH P : aùp löïc tính baèng PSI N : soá moãi laàn thöû C : heä soá keå ñeán loaïi moái noái (C=0,5) AÙp löïc thöû laø 6 kg/cm² + Khöû truøng baèng dung dòch Clorua, haøm löôïng Clorua dö sau 24 giôø laø 10 mg/l. + Ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng, an toaøn giao thoâng theo quy ñònh hieän haønh. + Ñaûm baûo an toaøn veä sinh moâi tröôøng. + Khi thi coâng phaûi keát hôïp vôùi cô quan quaûn lyù coâng trình ngaàm ñeå ñöôïc höôùng daãn baûo ñaûm an toaøn cho caùc coâng trình ngaàm. + Tuaân thuû quy ñònh cuûa caùc ngaønh: Giao Thoâng Coâng Chaùnh, Coâng an, UÛy Ban Nhaân Daân tænh, Chính quyeàn ñòa phöông vaø Chuû ñaàu tö. Heä thoáng caáp nöôùc chöõa chaùy Trong khu xaây döïng boá trí 4 hoïng laáy nöôùc chöõa chaùy cuïc boä. Theo quy hoaïch heä thoáng caáp nöôùc chöõa chaùy cho toaøn khu qui hoïach (löu löôïng caáp nöôùc chöõa chaùy q = 10 l/s cho 1 ñaùm chaùy, soá ñaùm chaùy xaûy ra ñoàng thôøi 1 luùc laø 1 ñaùm chaùy TCVN 2662 – 1995). Döïa vaøo heä thoáng caáp nöôùc chính cuûa khu quy hoaïch coù boá trí 4 hoïng laáy nöôùc chöõa chaùy. Khi coù söï coá chaùy caàn boå sung theâm nguoàn nöôùc maët cuûa caùc raïch gaàn nhaát. b. Quy hoaïch thoaùt nöôùc San neàn Taän duïng ñòa hình töï nhieân, san gaït cuïc boä ñeå chuaån bò xaây döïng maët baèng khu daân cö vaø ñaûm baûo thoaùt nöôùc möa töï chaûy. Maët khaùc phaûi ñaûm baûo ñöôïc ñoä doác cuûa ñöôøng khoâng vöôït quaù 0,6% ñeå giao thoâng thuaän lôïi vôùi caùc phöông tieän giao thoâng thoâ sô vaø caùc doøng chaûy maïnh trong muøa möa, gaây xoùi moøn beà maët. Cao ñoä maët ñöôøng khi hoaøn thieän thaáp hôn cao ñoä neàn ñaát xaây döïng 0,2m ñeå ñaûm baûo thoaùt nöôùc maët vaø söï lieân heä giöõa khu vöïc xaây döïng vaø caùc ñöôøng ñöôïc thuaän lôïi. Ñaát ñaøo ñaép caân baèng taïi choã vaø caùc vaän chuyeån töø nôi khaùc ñeán, laáp cao ñoä vaø ñoä doác doïc cuûa ñöôøng ñeå khoáng cheá cao ñoä thi coâng, chæ tieâu ñoä doác doïc ñöôøng lôùn nhaát 0,01; ñoä doác doïc ñöôøng nhoû nhaát 0,002; ñoä doác ngang ñöôøng 0,015. Thoaùt nöôùc möa Nguyeân taéc chung: Taát caû caùc khu ñaát, loâ ñaát ñeàu ñöôïc boá trí heä thoáng thoaùt nöôùc möa ñaûm baûo thoaùt nöôùc nhanh, khoâng gaây ngaäp uùng trong traän möa vôùi chu kyø ngaäp P = 2. Giaûi phaùp Ñoä doác tính toaùn nhoû nhaát theo ñöôøng kính trong (; I=1/( Chu kyø traøn coáng: choïn p = 2 naêm Ñeå ñaûm baûo töï laøm saïch, vaän toác trong oáng tính toaùn nhö sau: ( 200 ; v = 0,7 m/ s ( 300, ( 400 ; v = 0,8 m/ s ( 500, ( 600 ; v = 1 m/ s Trong phaïm vi khu vöïc döï kieán xaây döïng coâng trình, doïc ñöôøng noäi boä seõ xaây döïng heä thoáng coáng kín coù tieát dieän töø ( 400mm ( ( 600mm . Höôùng thoaùt: Maïng löôùi thoaùt nöôùc möa ñöôïc thieát keá laøm 2 löu vöïc thoaùt nöôùc chính tuøy theo ñòa hình vaø caùc ñieàu kieän thoaùt nöôùc. Nöôùc möa trong khu qui hoïach ñöôïc thu veà caùc hoá ga ñaët doïc theo caùc vóa heø cuûa ñöôøng giao thoâng. Töø caùc hoá ga naøy vaø caùc oáng BTCT, nöôùc möa ñöôïc daãn veà phía cuoái khu ñaát vaø ñöôïc thoaùt ra ñöôøng Bình Ñöôøng 3 thoâng qua ñöôøng lieân xaõ. Thoaùt nöôùc thaûi sinh hoaït - Chæ tieâu vaø löu löôïng nöôùc thaûi + Heä soá duøng nöôùc khoâng ñieàu hoøa Kngaøy = 1,3 Kgiôø =2,5 + Tính toaùn löu löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït : Löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït coù theå ñöôïc tính baèng 80% nöôùc caáp. Do ñoù Qth = 80% Qsh = 80% x 63 m3/ngñ = 50,4 m3/ngñ. Nöôùc thaûi sinh hoaït töø caùc loâ nhaø trong vöïc khu daân cö ñöôïc daãn thoaùt ra theo heä thoáng coáng thoaùt nöôùc baån trong khu vöïc sau khi ñaõ ñöôïc xöû lyù sô boä qua beå töï hoaïi. Heä thoáng coáng chung naøy seõ ñöôïc daãn veà Khu xöû lyù nöôùc thaûi. Sau khi xöû lyù ñaït tieâu chuaån cho pheùp TCVN 6772-2000, mức III, nöôùc thaûi seõ ñöôïc pheùp thoaùt ra heä thoáng coáng chung beân ngoaøi. (Ñi oáng BTCT treân ñöôøng lieân xaõ daãn ra ñöôøng Bình Ñöôøng 3), ñieåm xaû thaûi cuoái cuøng cuûa heä thoáng thoaùt nöôùc của khu vực chaûy qua keânh Goø Döa vaø nhaäp vaøo soâng Saøi Goøn. Ñöôøng oáng thoaùt nöôùc ñöôøng Bình 3 laø möông hôû vôùi chieàu roäng 70cm, chieàu cao 100cm ñuû ñaùp öùng yeâu caàu veà taûi löôïng nöôùc thaûi töø khu daân cö. Heä thoáng thoaùt nöôùc baån bao goàm coáng thoaùt nöôùc BTCT Þ300 vaø caùc hoá ga thoaùt nöôùc. Phöông höôùng quy hoaïch chung. Theo phöông höôùng quy hoaïch thoaùt nöôùc baån Xaõ An Bình ñaõ ñöôïc pheâ duyeät taïi caùc khu xaây döïng môùi taäp trung, hai heä thoáng coáng thoaùt nöôùc möa vaø nöôùc thaûi ñöôïc thieát keá rieâng bieät ngay töø ñaàu, nöôùc thaûi baån phaûi ñöôïc xöû lyù cuïc boä khi chöa xaây xong traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung khu vöïc. Trong giai ñoaïn ñaàu xaây döïng beå laéng loïc caùc chaát thaûi raén…, nöôùc baån sau khi qua heä thoáng laéng loïc ñaït tieâu chuaån döôùi mức III (TCVN 6772 – 2000) ñeå thoaùt ra traïm xöû lyù nöôùc thaûi khu qui hoaïch. c. Quy hoaïch maïng löôùi caáp ñieän Döï truø phuï taûi ñieän Toång caên hoä : 89 caên hoä Coâng suaát tính toaùn moãi caên hoä : 5,5 kw Coâng suaát traïm xöû lyù nöôùc thaûi : 35 kw Coâng suaát chieáu saùng ngoaøi nhaø : 2 kw Vôùi heä soá ñoàng thôøi KC = 0,7; heä soá coâng suaát cos = 0,8 Coâng suaát tính toaùn: Ptt= (89*5,5+35+2)*0,7= 369kw Coâng suaát bieåu kieán S= Ptt/cos=418*0.8=522KVA Choïn maùy bieán aùp : 560KVA Nguoàn ñieän Nguoàn ñieän caáp cho Khu Daân Cö Nam Thònh seõ ñöôïc laáy töø löôùi ñieän trung theá gaàn khu vöïc. Traïm haï theá Traïm haï theá xaây döïng môùi caàn coù 2 caáp ñieän aùp 15-22/0,4KV. Ñeå cung caáp ñieän haï theá cho caùc phuï taûi cho khu qui hoïach caàn xaây döïng moät traïm 22-15/0,4KV vôùi coâng suaát ñaët laø 560 KVA . Löôùi ñieän Löôùi trung theá: Döï kieán seõ xaây döïng môùi 1 maïch caùp ngaàm 22KV ñaàu noái töø löôùi trung theá hieän höõu gaàn khu qui hoaïch keùo ñeán traïm bieán theá cuûa khu qui hoïach. Söû duïng caùp ñoàng khoâ boïc caùch ñieän 24KV, tieát dieän 50mm2, ñi trong oáng nhöïa chòu löïc (114 choân ngaàm döôùi ñaát. Löôùi haï theá : Töø traïm bieán theá cuûa khu qui hoïach, xaây döïng môùi caùc tuyeán caùp ngaàm haï theá caáp ñieän cho caùc tuû ñieän toång cuûa töøng khu vöïc phuï taûi … Löôùi haï theá ñöôïc ñi trong oáng nhöïa chòu löïc choân ngaàm trong ñaát. Heä thoáng chieáu saùng Löôùi haï theá chieáu saùng: Söû duïng caùp ñoàng boïc caùch ñieän CCV3X25/PVC42 ñeå caáp ñieän cho heä thoáng chieáu saùng. Caùp chieáu saùng ñöôïc ñi trong oáng nhöïa chòu löïc (42. Truï chieáu saùng: söû duïng truï theùp traùng keõm hình coân baùt giaùc cao 7m (chieáu saùng ñöôøng giao thoâng noäi boä). Ñeøn chieáu saùng: Duøng ñeøn cao aùp Sodium aùnh saùng vaøng 150W –220V. Boá trí chieáu saùng: Boá trí chieáu saùng ôû 1 beân, khoaûng caùch trung bình giöõa caùc truï chieáu saùng töø 25 –30m d. Quy hoaïch heä thoáng thoâng tin lieân lạc Cô sôû thieát keá Döïa vaøo baûng quy hoaïch chi tieát Khu Daân Cö Nam Thònh. Quy hoaïch maïng löôùi thoâng tin Nhu caàu soá maùy ñieän thoaïi cuûa Khu daân Cö Nam Thònh: döï kieán 129 soá ñieän thoaïi. Maïng löôùi thoâng tin ñieän thoaïi cuûa khu qui hoïach ñöôïc phuïc vuï töø tuû caùp ñieän thoaïi chính gaàn khu vöïc. Xaây döïng maïng thoâng tin ñieän thoaïi noäi boä bao goàm: Taäp ñieåm caùp duøng loaïi 100 ñoâi daøy, ñöôïc laép ñaët treân vaùch töôøng nhaø. Caùp chính noái töø tuû caùp ñieän thoaïi ñeán taäp ñieåm duøng caùp ñoàng 10 ñoâi luoàn trong oáng nhöïa PVC d18 choân ngaàm. Caùp phoái töø taäp ñieåm caùp ñeán caùc maùy ñieän thoaïi duøng caùp ñoàng 4 ñoâi luoàn trong oáng nhöïa PVC choân ngaàm döôùi ñaát ñi trong khuoân vieân. Toång voán ñaàu tö Toång voán ñaàu tö vaø nguoàn voán ñaàu tö: 5.117.100.000 (naêm tyû moät traêm möôøi baûy trieäu moät traêm ngaøn ñoàng) Nguoàn voán ñaàu tö Voán cuûa Coâng ty Coå phaàn Dòch vuï Thöông maïi Xaây döïng Hyû Ñòa. CHÖÔNG 2: ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN, MOÂI TRÖÔØNG VAØ KINH TEÁ XAÕ HOÄI 2.1 ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN KHU VÖÏC DÖÏ AÙN Ñieàu kieän khí haäu Xaõ An Bình thuoäc Huyeän Dó An, tænh Bình Döông naèm trong vuøng khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa: Nhieät ñoä khoâng khí Nhieät ñoä bình quaân haøng thaùng 26-270 C Nhieät ñoä thaùng cao nhaát 2807C/naêm (thaùng 4) Nhieät ñoä thaùng thaáp nhaát 2504C/naêm Nhieät ñoä cao tuyeät ñoái 3905C/naêm Nhieät ñoä thaáp tuyeät ñoái 1605C/naêm Ñoä aåm khoâng khí Ñoä aåm trung bình haøng naêm 84% Ñoä aåm thaùng thaáp nhaát 78% (thaùng 4) Ñoä aåm thaùng cao nhaát (thaùng 9). Löôïng möa Löôïng möa trung bình 1845 mm/naêm; Caùc thaùng muøa möa 5, 6, 7, 8, 9 vaø 10 chieám 92% löôïng möa caû naêm. Thaùng 1 vaø 2 haàu nhö khoâng coù möa. Naéng Soá giôø naéng trung bình trong naêm 2526 giôø/naêm Khu vöïc khoâng coù söông muø. Gioù Moãi naêm coù hai muøa gioù ñi theo muøa möa vaø khoâ. Veà muøa möa, gioù thònh haønh Taây Nam. Veà muøa khoâ, gioù thònh haønh Ñoâng Baéc. Chuyeån tieáp giöõa hai muøa coøn coù gioù Ñoâng vaø Ñoâng Nam Ñòa hình Khu vöïc quy hoaïch töông ñoái baèng phaúng, ñoä cao so vôùi möïc nöôùc bieån laø 32m. Ñoä doác trung bình khoaûng 1 - 3 % raát thuaän lôïi cho quaù trình xaây döïng. Ñòa chaát coâng trình, ñòa chaát thuûy vaên(1) Ñòa chaát coâng trình Döïa theo hình truï loã khoan vaø keát quaû phaân tích thí nghieäm cho thaáy caáu taïo ñòa chaát cuûa khu ñaát döï kieán xaây döïng coâng trình “Döï AÙn Khu Daân Cö Nam Thònh” taïi huyeän Dó An, tænh Bình Döông coù caáu taïo nhö sau: Lôùp 1: Laø ñaát san laáp phaân boá töø maët ñaát ñeán ñoä saâu 0,3 – 0,7m. Lôùp 2: Laø lôùp seùt pha vaøng, xaùm vaøng traïng thaùi deûo meàm. Lôùp ñaát naøy phaân boá töø ñoä saâu 0,3 – 0,7m ñeán 2,5 – 5,9m. Ñaát coù tính naêng cô lyù trung bình, coù khaû naêng gaây bieán luùn, khaû naêng chòu taûi trung bình. Lôùp 3: Laø lôùp seùt pha naâu ñoû, xaùm traéng, traïng thaùi deûo cöùng. Lôùp ñaát naøy phaân boá töø ñoä saâu 2,5 -5,9m ñeán 7,0 – 10m. Ñaát coù tính naêng cô lyù töông ñoái toát, khaû naêng bieán daïng trung bình, khaû naêng chòu taûi töông ñoái cao. Lôùp 4: Laø lôùp caùt pha loaõng, vaøng, xaùm traéng traïng thaùi deûo. Lôùp ñaát naøy phaân boá töø ñoä saâu 7,0 – 8,5m ñeán ñoä saâu hôn 10m. Ñaát coù tính naêng cô lyù trung bình, khaû naêng bieán daïng trung bình, khaû naêng chòu taûi trung bình. Nhaän xeùt Ñieàu kieän ñòa chaát khu ñaát döï kieán xaây döïng coâng trình töông ñoái thuaän lôïi. Töø maët ñaát ñeán ñoä saâu hôn 10m laø lôùp ñaát seùt pha traïng thaùi deûo meàm, deûo cöùng vaø caùt pha traïng thaûi deûo coù khaû naêng chòu taûi trung bình töông ñoái cao, coù khaû naêng gaây bieán daïng luùn. Ñòa chaát thuûy vaên Trong thôøi gian khaûo saùt vaøo thaùng 6 naêm 2007, möïc nöôùc ngaàm trong loã khoan xuaát hieän ôû ñoä saâu töø 2,5 – 3m. Caùc taøi nguyeân sinh vaät vaø heä sinh thaùi Trong khu vöïc döï aùn, heä sinh thaùi ñoäng thöïc vaät haàu nhö khoâng phaùt trieån, chuû yeáu laø caùc loaïi caây coû daïi. Heä sinh thaùi nöôùc cuõng khoâng toàn taïi vì khoâng coù nguoàn nöôùc maët naèm trong phaïm vi döï aùn. HIEÄN TRAÏNG MOÂI TRÖÔØNG KHOÂNG KHÍ Ñeå ñaùnh giaù hieän traïng chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí trong khu vöïc döï aùn, nhoùm ño ñaïc khaûo saùt cuûa Trung Taâm Ñaøo Taïo vaø Phaùt Trieån Saéc Kyù Tp.HCM ñaõ tieán haønh khaûo saùt, ño ñaïc vaø laáy maãu phaân tích vaøo ngaøy 08 thaùng 01 naêm 2008. Vò trí laáy maãu Do döï aùn khu daân cö Nam Thònh coù vò trí naèm tieáp giaùp vôùi khu daân cö, gaàn ñöôøng Xuyeân AÙ neân vò trí laáy maãu ñaëc tröng cho: Chaát löôïng khoâng khí naèm trong khu vöïc döï aùn. Aûnh höôûng cuûa khu daân cö hieän höõu. AÛnh höôûng töø ñöôøng Xuyeân AÙ. Do ñoù, vò trí laáy maãu khoâng khí cuûa döï aùn ñöôïc laáy nhö sau: Naèm trong khu vöïc döï aùn. Caùch nhaø daân khoaûng 30m. Caùch ñöôøng quoác loä khoaûng 50m. Keát quaû phaân tích chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí Baûng 2.1 Keát quaû phaân tích caùc chæ tieâu chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí TT Vò trí ño NO2 (mg/m3) SO2 (mg/m3) CO (mg/m3) BUÏI (mg/m3) OÀn (dBA)  01 Trong khu ñaát döï aùn 0.016 0.138 8.09 0.22 58-59  TCVN 5937 – 2005 0,2 0,35 30 0,3 -  Nguoàn: Trung Taâm EDC, thaùng 1/2008 Hieän traïng chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí Caùc soá lieäu ño ñaïc taïi thôøi ñieåm naøy ñöôïc xem laø soá lieäu “neàn” laøm caên cöù ñeå giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng. Keát quaû phaân tích cho thaáy chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí hieän taïi coøn raát toát. Taïi vò trí treân, haàu heát caùc giaù trò ño ñaïc ñöôïc ñeàu ñaït tieâu chuaån TCVN 5937 – 2005 vaø TCVN 5949 - 1995. Chaéc chaén khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng seõ gaây aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng khoâng khí trong khu vöïc theo chieàu höôùng baát lôïi, neân chöông trình giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng trình baøy trong Chöông 6 cuõng laø cô sôû hoã trôï cho vieäc quaûn lyù chaát löôïng moâi tröôøng khi trieån khai döï aùn. Beân caïnh ñoù, khi tieán haønh xaây döïng vaø vaän haønh döï aùn, chuû ñaàu tö seõ coù nhöõng bieän phaùp cuï theå ñeå haïn cheá caùc hoaït ñoäng gaây aûnh höôûng ñeán chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí trong khu vöïc. HIỆN TRẠNG MOÂI TRƯỜNG NƯỚC: Do ñòa hình khu vöïc döï aùn khoâng coù suoái hay keânh raïch thoaùt nöôùc, do ñoù ñeå ñaùnh giaù hieän traïng chaát löôïng moâi tröôøng nöôùc trong khu vöïc döï aùn, chuû döï aùn chæ ñaùnh giaù veà hieän traïng moâi tröôøng nöôùc ngaàm. Ñeå ñaùnh giaù hieän traïng chaát löôïng nöôùc ngaàm trong khu vöïc döï aùn, nhoùm ño ñaïc khaûo saùt ñaõ tieán haønh laáy maãu vaø phaân tích chaát löôïng nöôùc ngaàm taïi caùc gieáng ñang ñöôïc caùc hoä gia ñình hieän soáng trong khu ñaát döï aùn. Chaát löôïng nöôùc ngaàm trong khu vöïc döï aùn ñöôïc trình baøy toùm taét trong Baûng 2.2 Nöôùc ngaàm laø nguoàn caáp nöôùc chính phuïc vuï nhu caàu sinh hoaït vaø coâng nghieäp trong khu vöïc. Keát quaû phaân tích cho thaáy chaát löôïng nöôùc ngaàm trong khu vöïc coù chaát löôïng khaù toát vaø haàu heát ñeàu ñaït tieâu chuaån TCVN 5944 – 1995. Chæ coù chæ tieâu pH hôi thaáp do aûnh höôûng cuûa ñòa taàng khu vöïc. Baûng 2.2 Keát quaû phaân tích chaát löôïng nöôùc ngaàm STT Chæ tieâu Ñôn vò Keát quaû TCVN  01 pH - 4.24 6.5-8.5  02 TDS mg/l 26 750-1500  03 Cl- mg/l 272.6 200-600  04 SO42- mg/l 16.24 200-400  05 Fe mg/l 0.39 1-5  06 Ñoä cöùng mgCaCO3/l 19 300-500  Nguoàn: Trung Taâm EDC, thaùng 1/2008 KPH: khoâng phaùp hieän LOD: giôùi haïn phaùt hieän HIEÄN TRAÏNG CHAÁT LÖÔÏNG MOÂI TRÖÔØNG ÑAÁT Keát quaû phaân tích cho thaáy taát caû caùc chæ tieâu phaân tích ñeàu ñaït tieâu chuaån TCVN (7209 – 2002). Moät ñaëc ñieåm caàn ñöôïc löu yù laø noàng ñoä caùc chæ tieâu phaân tích ôû ñoä saâu 0.2m ñeàu lôùn hôn so vôùi maãu ôû ñoä saâu 0,5m, ñieàu naøy cho thaáy ôû lôùp ñaát maët laø lôùp tieáp xuùc vôùi khoâng khí, nöôùc vaø vi sinh vaät trong ñaát chieám öu theá ôû taàng ñaát naøy. Nhöõng thaønh phaàn naøy taùc ñoäng qua laïi laãn nhau vaø moät soá phaûn öùng hoùa hoïc xaûy ra taïo ñieàu kieän cho chaát oâ nhieãm laéng ñoïng treân beà maët deã daøng hoøa tan vaøo ñaát. Baûng 2.3 Tính chaát ñaát trong khu vöïc döï aùn Maãu Ñoä aåm (%) CHC (g/kg) Ni (mg/kg) Cr (mg/kg) Zn (mg/kg) Cd (mg/kg) Pb (mg/kg)  Maãu 01 4.01 25.61 KPH 1.83 22.82 1.83 12.26  Maãu 02 9.73 21.99 KPH 2.32 13.28 2.32 11.78  TCVN 7209 - 2002 - - - - 300 10 -  Nguoàn: Vieän Coâng ngheä Hoaù Hoïc, thaùng 1/2008 Ghi chuù: KPH: khoâng phaùt hieän Keát quaû tính treân khoái löôïng chaát khoâ ÑIEÀU KIEÄN KINH TEÁ XAÕ HOÄI TAÏI KHU VÖÏC Khu vöïc quy hoaïch döï aùn thuoäc Huyeän Dó An, tænh Bình Döông, do ñoù khu vöïc chòu aûnh höôûng bôûi yeáu toá kinh teá xaõ hoäi cuûa huyeän. Naêm 2007, huyeân ñaõ phaùt huy tieàm naêng vaø theá maïnh cuûa ñòa phöông, Dó An ñaõ coù söï chuyeån bieán roõ reät veà toác ñoä taêng tröôûng ñoái vôùi töøng ngaønh, töøng lónh vöïc theo höôùng duy trì möùc taêng tröôûng kinh teá naêm sau cao hôn naêm tröôùc. Coâng nghieäp Ñoái vôùi lónh vöïc coâng nghieäp, naêm 2007 giaù trò saûn löôïng coâng nghieäp Dó An öôùc thöïc hieän ñaït 21.683 tyû ñoàng, taêng 26,5% so vôùi naêm 2006. ÔÛ 2 khu vöïc kinh teá ñeàu coù möùc taêng ñaùng keå: khu vöïc kinh teá tö nhaân taêng ñeán 36,9% vaø khu vöïc kinh teá coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi taêng 23%. Theo ñaùnh giaù cuûa huyeän, hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa ngaønh coâng nghieäp trong naêm qua raát oån ñònh vaø taêng khaù nhôø caùc khu – cuïm coâng nghieäp ngaøy caøng thu huùt nhieàu döï aùn ñaàu tö. Veà thöông maïi – dòch vuï Nhìn chung trong naêm tình hình thong maïi treân ñòa baøn dieãn ra maïnh meõ, giaù trò saûn löôïng taêng vaø phaùt trieån ñuùng ñònh höôùng. Löôïng haøng hoaù giao thöông raát phong phuù, ña daïng, ñaùp öùng yeâu caàu tieâu duøng, mua saém cuûa nhaân daân trong vaø ngoaøi huyeän. Tính chung, toång möùc baùn leû vaø doanh thu dòch vuï cuûa moät soá lónh vöïc quan troïng öôùc ñaït 6.878 tyû ñoàng, taêng 2,57 laàn so vôùi naêm 2006. Trong naêm, huyeän ñaõ caáp môùi 1.833 giaáy pheùp kinh doanh vôùi toång voán 153,2 tyû ñoàng, naâng cao soá löôïng cô sôû ñaõ ñöôïc caáp giaáy pheùp kinh doanh treân ñòa baøn huyeän leân 9.162 cô sôû. Veà haï taàng thöông maïi Dó An hieän coù 17 chôï, 4 sieâu thò vaø 2 trung taâm thöông maïi ñaõ hoaït ñoäng, phuïc vuï toát nhu caàu cho ngöôøi tieâu duøng. Ngoaøi ra, caùc lónh vöïc kinh teá khaùc cuõng ñaït hieäu quaû cao nhö taøi chính, öôùc toång thu môùi ngaân saùch Nhaø nöôùc cuûa Dó An naêm 2007 ñaït 541,5 tyû ñoàng, vöôït 41,74% so döï toaùn UBND tænh giao vaø vöôït 36,35% Nghò quyeát HÑND huyeän. Veà böu chính – vieãn thoâng Doanh thu öôùc thöïc hieän 52 tyû ñoàng, ñaït 100% keá hoaïch naêm. Naêm qua, huyeän ñaõ phaùt trieån 4.500 maùy ñieän thoaïi thueâ bao coá ñònh, ñaït maät ñoä 20 maùy/ 100 daân. Veà vaên hoùa – xaõ hoäi Beân caïnh nhöõng thaønh töïu veà kinh teá, lónh vöïc vaên hoaù – xaõ hoäi cuûa Dó An cuõng ñaït ñöôïc moät soá keát quaû khaû quan. Ñoái vôùi giaùo duïc ñaøo taïo: keát quaû hoïc taäp naêm 2007 coù 97% hoïc sinh caáp tieåu hoïc ñöôïc leân lôùp thaúng; 99,5% hoïc sinh lôùp naêm hoaøn thaønh chöông trình baäc tieåu hoïc; 98,2% hoïc sinh toát nghieäp THCS; 77,5% toát nghieäp THPT; 195 hoïc sinh ñaäu vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïc vaø cao ñaúng...Veà coâng taùc chaêm soùc vaø baûo veä söùc khoeû cho nhaân daân: caùc chöông trình muïc tieâu y teá quoác gia ñeàu ñöôïc trieån khai thöïc hieän ñaït 100%. Trong naêm qua, ñaõ khaùm vaø ñieàu trò cho 603.563 löôït ngöôøi, ñaït vaø vöôït chæ tieâu keá hoaïch ñeà ra. Muïc tieâu ñeà ra trong naêm 2008 laø: “beân caïnh vieäc phaán ñaáu hoaøn thaønh döï kieán ñöa coâng nghieäp taêng 27%, dòch vuï taêng treân 50%, noâng nghieäp chuyeån bieán theo hình thöùc trang traïi taïo saûn phaåm haøng hoùa, thu chi ngaân saùch taêng 4%...”. Treân cô sôû raø soaùt, ñaùnh giaù thöïc teá, nhöõng vaán ñeà thuoäc thaåm quyeàn, huyeän seõ tìm giaûi phaùp hôïp lyù vaø hieäu quaû ñeå khaéc phuïc nhaèm tieáp tuïc thöïc hieän ñaït muïc tieâu ñöa Dó An phaùt trieån theo höôùng beàn vöõng”. CHÖÔNG 3: ÑAÙNH GIAÙ CAÙC TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG 3.1 NGUOÀN GAÂY TAÙC ÑOÄNG A. Caùc nguoàn gaây oâ nhieãm trong quaù trình xaây döïng Hoaït ñoäng xaây döïng cuûa döï aùn seõ phaùt sinh caùc vaán ñeà oâ nhieãm sau: OÂ nhieãm khoâng khí do buïi, khí thaûi vaø tieáng oàn. OÂ nhieãm moâi tröôøng ñaát vaø nöôùc do nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa coâng nhaân xaây döïng, nöôùc möa chaûy traøn keùo theo ñaát caùt, daàu nhôùt rôi vaõi töø caùc thieát bò vaän haønh vaø phöông tieän vaän chuyeån. OÂ nhieãm khoâng khí, ñaát vaø nöôùc do quaûn lyù khoâng hôïp lyù chaát thaûi raén phaùt sinh töø hoaït ñoäng xaây döïng vaø chaát thaûi raén sinh hoaït töø hoaït ñoäng cuûa coâng nhaân treân coâng tröôøng vaø ôû khu laùn traïi. Nguoàn gaây oâ nhieãm khoâng khí Buïi phaùt sinh töø hoaït ñoäng thi coâng Ñeå taïo moät lôùp ñaát neàn toát, quaù trình san neàn ñoøi hoûi phaûi xuùc boû lôùp ñaát thaûo moäc daøy khoaûng 30cm, vaø thay vaøo ñoù laø neàn coù ñoä oån ñònh hôn. Do coâng trình coù ñòa theá truõng hôn so vôùi maët baèng khu vöïc neân phaûi naâng cao neàn ñaát theo cao ñoä khoáng cheá (HXD ≥ 2,70m). Do ño chieàu cao ñaát ñaép trung bình laø 2,7 – 3m tính töø lôùp ñaát neàn ñaõ oån ñònh. Vôùi toång dieän tích ñaát xaây döïng laø 12.730,6 m2, öôùc tính löôïng ñaát ñaøo vaø ñaát ñaép nhö sau: Theå tích ñaát ñaøo xuùc boû laø: 0,3 m x 12.730,6 m2 = 3819,18 m3. Theå tích ñaát san laáp laø: 2,7 m x 12.730,6 m2 = 34372,62m3. Vôùi tyû troïng cuûa ñaát khoaûng 2,2 taán/m3. Khoái löôïng ñaát ñaøo xuùc boû vaø san laáp laø: (3819,18 + 34372,62) x 2,2 = 84021,96 taán Neáu söû duïng loaïi oâ toâ vaän taûi naëng 10 taán, söû duïng nhieân lieäu laø daàu DO. Haøm löôïng löu huyønh (S) trong daàu DO laø 0,8%. Döïa treân khoái löôïng ñaát caàn vaän chuyeån ñi, ta xaùc ñònh ñöôïc toång soá löôït xe ra vaøo trong suoát quaù trình san laáp laø 8402 löôït. Theo giaùo trình thieát keá moû - Tröôøng ñaïi hoïc moû ñòa chaát Haø Noäi, tính taûi löôïng rôi vaõi trong quaù trình vaän chuyeån nhö sau: L = 1,7 kx x x x Trong ñoù: L: taûi löôïng buïi (kg/km/löôït xe/naêm) K: kích thöôùc haït; 0,2. S: löôïng ñaát treân ñöôøng; 8,9% S: toác ñoä trung bình cuûa xe; 20km/h W: troïng löôïng coù taûi cuûa xe; 10 taán W: soá baùnh xe; 6 baùnh P: soá ngaøy hoaït ñoäng trong naêm (180 ngaøy vaän chuyeån/naêm) Thay soá ta ñöôïc: 0,145 kg/km/löôït xe/naêm. Nhö vaäy taûi löôïng buïi trong suoát quaù trình san laáp phuï thuoäc vaøo ñoaïn ñöôøng chuyeân chôû laø: 0,145 kg/km/löôït xe/naêm x 8402 löôït/naêm = 1218,29 kg/km/naêm Neáu nhö chæ tính möùc ñoä aûnh höôûng trong phaïm vi khu vöïc döï aùn laø 2km thì taûi löôïng buïi laø: 1218,29 x 2 = 2436,58 kg/năm OÂ nhieãm buïi gaây ra ñoái vôùi moâi tröôøng nhieàu hay ít coøn tuøy thuoäc vaøo yeáu toá thôøi tieát. Ñaëc bieät khi trôøi naéng, gioù to thì buïi lô löûng seõ phaùt taùn maïnh vaøo khoâng khí, noàng ñoä buïi seõ cao hôn tieâu chuaån khoâng khí xung quanh nhieàu laàn (TCVN 5937-2005 quy ñònh noàng ñoä buïi 0,3 mg/m3) vaø phaïm vi aûnh höôûng cuûa buïi lan roäng hôn. Do ñoù döï aùn caàn quan taâm ñeán nhöõng bieän phaùp veä sinh laøm giaûm thieåu oâ nhieãm buïi trong quaù trình vaän chuyeån. Khí thaûi töø caùc phöông tieän vaän chuyeån Hoaït ñoäng cuûa caùc phöông tieän vaø thieát bò thi coâng seõ laøm phaùt sinh khí oâ nhieãm töø quaù trình ñoát nhieân lieäu cuûa caùc ñoäng cô nhö: NOx, SO2, CO, CO2, CxHy. Theo ñaùnh giaù cuûa Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi (WHO) ñoái vôùi loaïi xe vaän söû duïng daàu DO coù coâng suaát 3,5 – 16 taán, coù theå öôùc tính toång löôïng khí thaûi sinh ra do hoaït ñoäng vaän chuyeån chaát thaûi xaây döïng (8402löôït/naêm) vaø vaät lieâu xaây döïng (öôùc tính 2 löôït/ngaøy = 360 löôït/naêm) nhö sau: Baûng 3.1 Heä soá taûi löôïng oâ nhieãm STT Chaát oâ nhieãm Heä soá taûi löôïng (kg/1000km) Chieàu daøi phaïm vi aûnh höôûng (km) Soá löôït di chuyeån (löôït/naêm) Toång taûi löôïng (kg/naêm)  1 Buïi 0,9 2 8762 x 2 31.54  2 SO2 2,075.S 2 8762 x 2 72,72  3 NOx 14,4 2 8762 x 2 504,69  4 CO 2,9 2 8762 x 2 101,63  5 THC 0,8 2 8762 x 2 28,04  Ngoaøi nhöõng taùc ñoäng neâu treân, söï gia taêng maät ñoä xe trong moät khoaûng thôøi gian ngaén seõ laøm taêng khaû naêng xaûy ra tai naïn giao thoâng trong khu vöïc döï aùn, gaây buïi, oàn treân ñoaïn ñöôøng di chuyeån, gaây aûnh höôûng ñeán cuoäc soáng cuûa nhaân daân doïc treân ñoaïn ñöôøng di chuyeån. Tieáng oàn Beân caïnh nguoàn oâ nhieãm buïi, khoùi trong quaù trình vaän chuyeån, vieäc vaän haønh caùc phöông tieän vaø thieát bò thi coâng nhö caàn truïc, caàn caåu, khoan, xe troän beâ toâng, xe taûi, … cuõng laø moät nguoàn gaây oâ nhieãm tieáng oàn ñaùng keå. Möùc oàn phaùt sinh töø thieát bò thi coâng coù theå tham khaûo ñöôïc trình baøy trong baûng 3.2. Baûng 3.2 Möùc oàn cuûa thieát bò thi coâng Stt Thieát bò Möùc oàn (dBA caùch nguoàn)   15 m 15 m 20 m 50 m   Taøi lieäu (1) Taøi lieäu (2) Taøi lieäu (2) Taøi lieäu (2)  01 Maùy uûi 93,0  67 59  02 Maùy ñaàm neùn (xe lu) - 72,0 – 74,0 47 39  03 Maùy xuùc gaàu tröôùc - 72,0 – 84,0 52 44  04 Gaàu ngöôïc - 72,0 – 93,0 - -  05 Maùy keùo - 77,0 – 96,0 60,5 52,5  06 Maùy caïp ñaát, maùy san - 80,0 – 93,0 60,5 52,5  07 Maùy laùt ñöôøng - 87,0 – 88,5 61,7 53.7  08 Xe taûi - 82,0 – 94,0 62 54  09 Maùy troän beâtoâng 75,0 75,0 – 88,0 55,5 47,5  10 Bôm beâtoâng - 80,0 – 83,0 - -  11 Maùy ñaäp beâtoâng 85,0 - - -  12 Caàn truïc di ñoäng - 76,0 – 87,0 55,5 47,5  Baûng 3.2 Möùc oàn cuûa thieát bò thi coâng (tt) Stt Thieát bò Möùc oàn (dBA caùch nguoàn)   15 m 15 m 20 m 50 m   Taøi lieäu (1) Taøi lieäu (2) Taøi lieäu (2) Taøi lieäu (2)  13 Caàn truïc Deric - 86,5 – 88,5 - -  14 Maùy phaùt ñieän - 72,0 – 82,5 51,2 43,2  15 Maùy neùn 80,0 75,0 – 87,0 55 47  16 Buùa cheøn vaø maùy khoan ñaù - 81,0 – 98,0 - -  17 Maùy ñoùng coïc 75,0 95,0 – 106,0 74,5 66,5  Nguoàn: Taøi lieäu (1): Nguyeãn Ñình Tuaán vaø coäng söï, 2000; Taøi lieäu (2): Mackernize, 1985. Tuy nhieân, nguoàn oàn töø hoaït ñoäng xaây döïng laø khoâng theå traùnh khoûi. Taùc ñoäng naøy chæ coù tính chaát taïm thôøi vaø gaây aûnh höôûng cuïc boä trong thôøi gian thi coâng. Do ñoù, chuû coâng trình xaây döïng neân coù keá hoaïch cuï theå trong vieäc söû duïng caùc thieát bò thi coâng trong ngaøy moät caùch hôïp lyù, löïa choïn phöông tieän toát nhaát coù theå ñöôïc ñeå giaûm bôùt nguoàn phaùt sinh tieáng oàn, traùnh vaän haønh ñoàng thôøi nhieàu thieát bò gaây oàn vaø boá trí caùc thieát bò naøy xa khu vöïc bò aûnh höôûng. Ngoaøi ra, oâ nhieãm nhieät cuõng laø moät vaán ñeà trong quaù trình xaây döïng. Nhieät phaùt sinh chuû yeáu töø böùc xaï maët trôøi, töø caùc phöông tieän vaän taûi, maùy moùc thi coâng. Nguoàn oâ nhieãm naøy chuû yeáu seõ taùc ñoäng leân ngöôøi coâng nhaân tröïc tieáp laøm vieäc taïi coâng tröôøng. Nguoàn gaây oâ nhieãm nöôùc Nöôùc thaûi sinh hoaït Trong quaù trình xaây döïng, cô sôû haï taàng chöa ñöôïc hình thaønh, chöa coù caùc coâng trình veä sinh coâng coäng, chöa coù heä thoáng caáp thoaùt nöôùc. Do ñoù nguoàn gaây oâ nhieãm nöôùc chuû yeáu phaùt sinh trong caùc hoaït ñoäng sinh hoaït cuûa coâng nhaân xaây döïng vaø nöôùc ñoïng töø quaù trình xaây döïng thi coâng coâng trình. Tại coâng trường xaây dựng sẽ trang bị nhaø vệ sinh di đñộng nhằm đñảm bảo nước thải đñược thu gom vaø khoâng ảnh hưởng đñến môi trường. Tính toaùn taûi löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa coâng nhaân: Öôùc tính soá löôïng coâng nhaân tham gia xaây döïng khu daân cö vaøo thôøi ñieåm taäp trung cao nhaát laø khoaûng 40 ngöôøi. Nhu caàu söû duïng nöôùc sinh hoaït cuûa moãi coâng nhaân theo qui phaïm 20 TCN 33 - 2006 laø 45lít/ngöôøi.ngaøy. Löôïng nöôùc thaûi sinh ra chieám 80% löôïng nöôùc caáp. => 40 * 45 * 80 / 100 = 1440 (lít/ngaøy) Nhö vaäy coù khoaûng 1440 lít nöôùc thaûi sinh hoaït phaùt sinh moãi ngaøy trong giai ñoaïn naøy. Nöôùc thaûi sinh hoaït coù chöùa nhieàu chaát höõu cô, caën lô löûng, caùc vi sinh vaät gaây beänh vaø cuøng vôùi chaát baøi tieát, neân coù theå gaây oâ nhieãm nöôùc maët vaø nöôùc ngaàm trong khu vöïc. Löôïng nöôùc thaûi naøy khoâng cao, nhöng do nöôùc thaûi sinh hoaït cuøng vôùi caùc chaát baøi tieát chöùa nhieàu vi sinh vaät gaây beänh, neân ñeå ñaûm baûo veä sinh caàn phaûi thu gom vaø xöû lyù löôïng nöôùc thaûi naøy moät caùch hôïp lyù. Nöôùc möa Nöôùc möa chaûy traøn leân maët ñöôøng trong khu vöïc thi coâng. Löôïng nöôùc naøy thöôøng coù noàng ñoä lô löûng cao vaø coù theå bò nhieãm caùc taïp chaát khaùc nhö daàu môõ, vaät lieäu xaây döïng treân coâng trình. Coù theå giaûm aûnh höôûng cuûa nöôùc möa baèng caùch giaûm löôïng daàu rôi vaõi vaø thu gom caùc chaát thaûi trong khu vöïc xaây döïng. Tuy nhieân, möùc ñoä oâ nhieãm naøy khoâng cao vaø coù theå xaû thaûi tröïc tieáp ra ñöôøng oáng thoaùt nöôùc beân ngoaøi. Taïi coâng tröôøng seõ xaây döïng heä thoáng coáng raõnh thoaùt nöôùc taïm thôøi nhaèm thu gom löôïng nöôùc möa ñeå traùnh trình traïng ngaäp luït khi chu kyø ngaäp luït P = 2. Chaát Thaûi Raén Trong giai ñoaïn xaây döïng, chaát thaûi raén chuû yeáu laø: Chaát thaûi xaø baàn (caùt, gaïch vôõ, ñaù, beâ toâng, ñaát …). Chaát thaûi raén sinh hoaït cuûa coâng nhaân xaây döïng coâng trình. Caùc hoaït ñoäng trong quaù trình xaây döïng ñaëc bieät laø hoaït ñoäng ñaøo ñöôøng oáng caáp nöôùc, möông ñaët coáng thoaùt nöôùc thaûi vaø coáng thoaùt nöôùc möa seõ sinh ra moät löôïng ñaát dö. Phaàn ñaát naøy coù theå söû duïng san neàn trong khu vöïc döï aùn hay caùc nôi khaùc trong vuøng. Tính toaùn taûi löôïng chaát thaûi raén: Theo möùc tính trung bình löôïng chaát thaûi raén sinh hoaït cuûa moät ngöôøi laø 0.5 kg/ngaøy. Öôùc tính vôùi soá löôïng 40 coâng nhaân laøm vieäc treân coâng tröôøng. => 0,5 * 40 = 20 (kg/ngaøy) Vaäy löôïng raùc sinh hoaït seõ laø 20 kg/ngaøy. Löôïng raùc naøy tuy khoâng nhieàu nhöng phaûi ñöôïc thu gom theo quy ñònh. Raùc thaûi ñöôïc taäp trung vaøo thuøng chöùa vaø sau moãi ngaøy seõ ñöôïc coâng ty moâi tröôøng ñoâ thò thu gom. Nguoàn gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát Trong quaù trình xaây döïng, caùc hoaït ñoäng ñaøo laép ñaát ñeå thi coâng caùc coâng trình caáp thoaùt nöôùc, coâng trình ngaàm seõ phaùt sinh ra moät löôïng ñaát dö. Löôïng ñaát naøy coù theå ñöôïc duøng san neàn trong khu vöïc cuûa döï aùn. Tai naïn lao ñoäng, khaû naêng chaùy noå Trong quaù trình thi coâng coâng trình, raát coù khaû naêng seõ xaûy ra tai naïn lao ñoäng taïi hieän tröôøng. Caùc vaán ñeà coù theå bao goàm: OÂ nhieãm moâi tröôøng xung quanh khu vöïc laøm aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán söùc khoûe cuûa ngöôøi lao ñoäng treân coâng tröôøng. Phöông tieän vaän chuyeån ra vaøo coù theå gaây tai naïn giao thoâng. Caùc tai naïn do caùc phöông tieän nhö: caàn caåu, thieát bò boác dôõ, caùc loaïi vaät lieäu chaát cao… Caùc coâng trình treân taàng cao coù khaû naêng gaây ra caùc tai naïn do tröôït teù treân daøn giaùo, vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu leân taàng cao… Caùc tai naïn lao ñoäng do tieáp caän vôùi caùc heä thoáng ñieän. Neáu ñuùng vaøo thôøi ñieåm vaøo muøa möa, khaû naêng tai naïn lao ñoäng laïi taêng cao do ñöôøng trôn trôït, caùc söï coá veà ñieän deã xaûy ra. Khaû naêng chaùy noå Khaû naêng chaùy noå coù theå xaûy ra do caùc hoaït ñoäng sau: Caùc nguoàn nguyeân lieäu nhö daàu DO, FO thöôøng ñöôïc chöùa trong coâng tröôøng coù theå gaây ra chaùy noå khi gaëp nhieät ñoä cao.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docĐánh giá tác động môi trường khu dân cư Nam Thịnh, An Bình, Dĩ An, Bình Dương.doc