Đánh giá tác động môi trường khu đô thị mới vĩnh tân - TP Vinh

Thành phố Vinh là thành phố thuộc tỉnh Nghệ An, có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Trong lĩnh vực phát triển đô thị, việc xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật trên địa bàn thành phố Vinh vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh đang chỉ đạo lập và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị mới góp phần giải quyết vấn đề bức xúc này. Dự án “Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân” là một dự án đáng quan tâm trong kế hoạch phát triển Nam Vinh. Công ty TECCO đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép làm chủ đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân” tại xã Vinh Tân, thành phố Vinh. Tuy nhiên, khi Khu đô thị mới Vinh Tân đi vào hoạt động, bên cạnh những lợi ích to lớn về mặt kinh tế, xã hội tất yếu cũng sẽ phát sinh nhiều vấn đề về môi trường. Thực hiện quy định của Luật Bảo vệ Môi trường (BVMT) nước CHXHCN Việt Nam, Công ty TECCO đã phối hợp với cơ quan tư vấn, là Trung tâm quan trắc & kỹ thuật môi trường Nghệ An tiến hành nghiên cứu khảo sát và lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà đô thị mới Vinh Tân tại xã Vinh Tân, thành phố Vinh. Báo cáo được lập với những mục đích sau: - Đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng môi trường nền khu vực thực hiện Dự án. - Phân tích khoa học và dự báo những tác động tích cực và tiêu cực, các tác động trực tiếp và gián tiếp do hoạt động của Dự án tới môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực thực hiện Dự án và các vùng phụ cận. - Đề xuất các giải pháp tổ chức quản lý và kỹ thuật công nghệ giúp phòng tránh và giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường xung quanh trong quá trình hoạt động của Dự án nhằm bảo vệ môi sinh và đảm bảo sức khoẻ cộng đồng dân cư sống trong khu vực. Báo cáo này còn cung cấp cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý cho các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm quản lý tốt vấn đề môi trường trong quá trình hoạt động của khu đô thị, đồng thời cũng giúp cho Chủ đầu tư có những thông tin cần thiết để lựa chọn các giải pháp tối ưu nhằm khống chế, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ sức khoẻ công nhân và môi trường.

doc47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 2839 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá tác động môi trường khu đô thị mới vĩnh tân - TP Vinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Më ®Çu Thµnh phè Vinh lµ thµnh phè thuéc tØnh NghÖ An, cã vÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Trong lÜnh vùc ph¸t triÓn ®« thÞ, viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng x· héi vµ kü thuËt trªn ®Þa bµn thµnh phè Vinh vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña nh©n d©n. V× vËy, l·nh ®¹o tØnh NghÖ An, thµnh phè Vinh ®ang chØ ®¹o lËp vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c¸c khu ®« thÞ míi gãp phÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò bøc xóc nµy. Dù ¸n “§Çu t­ x©y dùng Khu ®« thÞ míi Vinh T©n” lµ mét dù ¸n ®¸ng quan t©m trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn Nam Vinh. C«ng ty TECCO ®· ®­îc Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh cho phÐp lµm chñ ®Çu t­ dù ¸n “§Çu t­ x©y dùng Khu ®« thÞ míi Vinh T©n” t¹i x· Vinh T©n, thµnh phè Vinh. Tuy nhiªn, khi Khu ®« thÞ míi Vinh T©n ®i vµo ho¹t ®éng, bªn c¹nh nh÷ng lîi Ých to lín vÒ mÆt kinh tÕ, x· héi tÊt yÕu còng sÏ ph¸t sinh nhiÒu vÊn ®Ò vÒ m«i tr­êng. Thùc hiÖn quy ®Þnh cña LuËt B¶o vÖ M«i tr­êng (BVMT) n­íc CHXHCN ViÖt Nam, C«ng ty TECCO ®· phèi hîp víi c¬ quan t­ vÊn, là Trung t©m quan tr¾c & kü thuËt m«i tr­êng NghÖ An tiÕn hµnh nghiªn cøu kh¶o s¸t vµ lËp B¸o c¸o §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng Khu nhµ ®« thÞ míi Vinh T©n t¹i x· Vinh T©n, thµnh phè Vinh. B¸o c¸o ®­îc lËp víi nh÷ng môc ®Ých sau: - §¸nh gi¸ c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ - x· héi vµ hiÖn tr¹ng m«i tr­êng nÒn khu vùc thùc hiÖn Dù ¸n. - Ph©n tÝch khoa häc vµ dù b¸o nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc vµ tiªu cùc, c¸c t¸c ®éng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp do ho¹t ®éng cña Dù ¸n tíi m«i tr­êng tù nhiªn, kinh tÕ - x· héi khu vùc thùc hiÖn Dù ¸n vµ c¸c vïng phô cËn. - §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p tæ chøc qu¶n lý vµ kü thuËt c«ng nghÖ gióp phßng tr¸nh vµ gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng xÊu tíi m«i tr­êng xung quanh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña Dù ¸n nh»m b¶o vÖ m«i sinh vµ ®¶m b¶o søc khoÎ céng ®ång d©n c­ sèng trong khu vùc. B¸o c¸o nµy cßn cung cÊp c¬ së khoa häc, c¬ së ph¸p lý cho c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc nh»m qu¶n lý tèt vÊn ®Ò m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña khu ®« thÞ, ®ång thêi còng gióp cho Chñ ®Çu t­ cã nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó lùa chän c¸c gi¶i ph¸p tèi ­u nh»m khèng chÕ, kiÓm so¸t « nhiÔm, b¶o vÖ søc khoÎ c«ng nh©n vµ m«i tr­êng. C¸c C¨n cø ®Ó lËp b¸o c¸o 1 C¬ së ph¸p lý B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng cña dù ¸n ®­îc lËp trªn c¬ së tu©n thñ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý hiÖn hµnh sau ®©y: - LuËt B¶o vÖ m«i tr­êng ngµy 29/11/2005; - NghÞ ®Þnh sè 80/2006/N§-CP ngµy 09 th¸ng 8 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc quy ®Þnhh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt B¶o vÖ m«i tr­êng; - Th«ng t­ sè 08/2006/TT-BTNMT ngµy 08/9/2006 vÒ viÖc h­íng dÉn vÒ ®¸nh gi¸ m«i tr­êng chiÕn l­îc, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng vµ cam kÕt b¶o vÖ m«i tr­êng; - QuyÕt ®Þnh sè 22/2006/Q§-BTNMTngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2006 V/v b¾t buéc ¸p dông c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ m«i tr­êng. - QuyÕt ®Þnh sè 412/ Q§.UBND-§T ngµy 28/1/2005 cña UBND tØnh NghÖ An vÒ viÖc phª duyÖt ®å ¸n Quy ho¹ch chi tiÕt vµ quyÕt ®Þnh sè 747/Q§.UBND-§T cña UBND tØnh NghÖ An vÒ viÖc ®iÒu chØnh ®å ¸n Quy ho¹ch chi tiÕt dù ¸n Khu ®« thÞ míi Vinh T©n , thµnh phè Vinh. 2. C¸c tµi liÖu vµ sè liÖu liªn quan sö dông trong B¸o c¸o. - “B¸o c¸o Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng Khu ®« thÞ míi Vinh T©n” do C«ng ty t­ vÊn §¹i häc x©y dùng thiÕt kÕ kh¶o s¸t vµ quy ho¹ch. - Sè liÖu ®iÒu tra thu thËp vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, d©n c­ kinh tÕ - x· héi khu vùc dù ¸n do c¬ quan t­ vÊn thùc hiÖn; - KÕt qu¶ nghiªn cøu, kh¶o s¸t, ®o ®¹c vµ ph©n tÝch hiÖn tr¹ng ph«ng m«i tr­êng nÒn khu vùc dù ¸n (n­íc vµ kh«ng khÝ) do c¬ quan t­ vÊn thùc hiÖn; - Tiªu chuÈn Nhµ n­íc ViÖt Nam vÒ m«i tr­êng (n¨m 1995, 1998, 2000 vµ 2005). 3. Tæ chøc thùc hiÖn B¸o c¸o §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng (§TM). B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng “Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng Khu ®« thÞ míi Vinh T©n – thµnh phè Vinh” do Trung t©m QT&KTMT NghÖ An chñ tr× thùc hiÖn, víi sù tham gia t­ vÊn cña c¸c chuyªn gia am hiÓu vÒ §TM thuéc c¸c lÜnh vùc chuyªn s©u vÒ kiÓm so¸t « nhiÔm m«i tr­êng ®Êt, n­íc, kh«ng khÝ, tiÕng ån, chÊt th¶i r¾n, sinh th¸i m«i tr­êng. C¸c thµnh viªn tham gia thùc hiÖn chÝnh: - KS Hå Sü Dòng - Gi¸m ®èc Trung t©m QT&KTMT NghÖ An - CN Lª V¨n Hoµ - Phã Gi¸m ®èc Trung t©m QT&KTMT NghÖ An - CN B¹ch H­ng Cö - Tr­ëng bé phËn quan tr¾c - CN TrÇn ThÞ Thµnh - Tr­ëng bé phËn ph©n tÝch - KS Ng« TrÝ S©m - C¸n bé kü thuËt - CN NguyÔn Minh Th¾ng - C¸n bé kü thuËt - ¤ng Bïi V¨n QuyÒn - Phã Gi¸m §èc chi nh¸nh Cty TECCO Ch­¬ng I. M« t¶ tãm t¾t dù ¸n 1.1. Tªn Dù ¸n: “ Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng Khu ®« thÞ míi Vinh T©n”. 1.2. Chñ dù ¸n: C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ x©y dùng & øng dông c«ng nghÖ míi (TECCO). - ¤ng: Bïi V¨n QuyÒn - Chøc vô: Phã gi¸m ®èc - §Þa chØ: Nhµ C1 Quang Trung, tp.Vinh, tØnh NghÖ An - M· sè thuÕ: 0302485061- 001 1.3. VÞ trÝ ®Þa lý cña dù ¸n: Khu ®« thÞ míi Vinh T©n cã diÖn tÝch 14,3 ha. n»m trong khu tæng thÓ quy ho¹ch ®« thÞ Nam Vinh. + PhÝa T©y gi¸p ®­êng §inh NhËt ThËn; + PhÝa §«ng gi¸p m­¬ng tho¸t n­íc; + PhÝa B¾c gi¸p ®­êng quy ho¹ch vµ khu d©n c­; + PhÝa Nam gi¸p ®­êng tµu cò. MËt ®é x©y dùng: 35,5% §¸nh gi¸ vÞ trÝ lùa chän: - VÒ ®iÒu kiÖn x©y dùng: + VÞ trÝ dù ¸n n»m gÇn ®­êng tr¸nh thµnh phè Vinh vµ chî Vinh, phï hîp víi viÖc quy ho¹ch khu d©n c­ ®« thÞ míi, thuËn tiÖn cho viÖc ®Çu t­ x©y dùng. + Khu ®Êt x©y dùng dù ¸n hiÖn mét lµ ®Êt ao tròng chuyªn nu«i trång thuû s¶n, trång rau muèng vµ mét phÇn thuéc diÖn tÝch hoang ho¸. + Cao ®é san nÒn so víi cao ®é san nÒn quy ho¹ch cho phÐp lµ 3,7 m. V× vËy, khu vùc lùa chän cã nhiÒu thuËn lîi cho viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng, x©y dùng c«ng tr×nh, chi phÝ ®Òn bï thu håi ®Êt kh«ng nhiÒu. - VÒ vÊn ®Ò ®Çu nèi h¹ tÇng kü thuËt gi÷a trong vµ ngoµi hµng rµo khu vùc dù ¸n: + ThuËn lîi: VÞ trÝ dù ¸n n»m gÇn ®­êng tr¸nh Vinh vµ chî Vinh. §©y lµ nh÷ng tuyÕn ®­êng chÝnh vµ n¬i giao th­¬ng cña Thµnh phè Vinh, lµ ®éng lùc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi khu vùc. V× vËy, vÞ trÝ lùa chän cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ®Êu nèi h¹ tÇng kü thuËt vÒ giao th«ng, ®iÖn n­íc, th«ng tin liªn l¹c. + Khã kh¨n: Lµ vïng ®Êt nu«i trång thuû s¶n, vµ trång rau muèng, ®Êt hoang ho¸ cã cèt ®Þa h×nh thÊp h¬n so víi xung quanh, c¬ së h¹ tÇng trong ph¹m vi nghiªn cøu quy ho¹ch hÇu nh­ ch­a cã g×, ®ßi hái viÖc san lÊp mÆt b»ng, tõng b­íc ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ban ®Çu lín: san nÒn, ®­êng giao th«ng... §¸nh gi¸ chung: Víi vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi (trong ®Þnh h­íng quy häach chung cña thµnh phè th× dù ¸n thuéc khu vùc trung t©m), nhu cÇu vÒ nhµ ë ngµy cµng t¨ng, bèi c¶nh kinh tÕ ph¸t triÓn cña thµnh phè céng víi nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i ®Çu t­ cña tØnh nªn dù ¸n cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó thùc hiÖn, cã tÝnh kh¶ thi, ®em l¹i nhiÒu hiÖu qña vÒ kinh tÕ x· héi. 1.4. Néi dung chñ yÕu cña dù ¸n 1.4.1. H×nh thøc ®Çu t­: §Çu t­ x©y dùng míi 100%. 1.4.2. Ph¹m vi vµ Môc ®Ých Dù ¸n: a. Ph¹m vi cña dù ¸n: X©y dùng khu nhµ l« liÒn kÒ, nhµ chung c­ vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî theo QuyÕt ®Þnh sè 412/Q§.UB.§T ngµy 28 th¸ng 1 n¨m 2005 cña UBND tØnh NghÖ An vÒ viÖc phª duyÖt ®iÒu chØnh Quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng Khu ®« thÞ míi Vinh T©n, thµnh phè Vinh, TØnh NghÖ An. b. Môc tiªu cña dù ¸n: - §Çu t­ x©y dùng ®ång bé “Khu ®« thÞ míi Vinh T©n” cã ®iÒu kiÖn thu hót ®­îc l­îng ng­êi cã nhu cÇu ®Õn sèng vµ sinh ho¹t t¹i ®©y. - T¹o tiÒn ®Ò cho viÖc tiÕp tôc quy ho¹ch, n©ng cÊp vµ ph¸t triÓn ®ång bé “Khu ®« thÞ míi Vinh T©n” khang trang, hiÖn ®¹i ngang tÇm víi mét sè khu nhµ ë cao cÊp trong n­íc. 1.4.3. Quy m« cña dù ¸n - San nÒn : san ®Õn cao ®é + 3,70 (cao ®é h¶i ®å) - Giao th«ng : + §­êng trôc chÝnh : 54m, 24m, 18m + §­êng khu vùc tÝnh cho lµn xe : 12 -18m - CÊp ®iÖn : 250KW/ha - Tho¸t n­íc : 85% c«ng suÊt cÊp n­íc + tho¸t n­íc m­a. 1.4.4. C¸c gi¶i ph¸p quy ho¹ch : * Quy ho¹ch sö dông ®Êt : HÖ thèng giao th«ng b¸m s¸t vµo quy ho¹ch tæng thÓ ®· ®­îc phª duyÖt. C¸c tuyÕn giao th«ng chÝnh ®­îc x¸c ®Þnh trong quy ho¹ch tæng thÓ. Tæ chøc quy ho¹ch hîp lý thuËn tiÖn. Gi¶i ph¸p c¬ cÊu ph©n khu chøc n¨ng ®¸p øng yªu cÇu vÒ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c khu, tÝnh ho¹t ®éng ®éc lËp, t¹o kh«ng gian c¶nh quan vµ b¸n kÝnh ho¹t ®éng hîp lý, cô thÓ nh­ sau; - Khu quy ho¹ch ®­îc bè trÝ thµnh c¸c kh«ng gian chøc n¨ng - Khu nhµ ë chung c­ cao tÇng kÕt hîp trung t©m th­¬ng m¹i - Khu nhµ ë biÖt thù v­ên - Khu nhµ liÒn kÒ, nhµ phè th­¬ng m¹i - Khu thÓ dôc thÓ thao - Khu c«ng viªn c©y xanh - Khu nhµ trÎ - Khu c«ng céng hµnh chÝnh chî C¸c biÖt thù v­ên ®­îc bè trÝ thµnh d·y h­íng vÒ phÝa lâi cña khu ë, tr¸nh ®­îc c¸c sù ¶nh h­ëng trùc tiÕp cña khu ë tíi trôc ®­êng Lª Mao còng nh­ c¶nh quan chung cña ®« thÞ, c¸c khu nhµ kÕt hîp s©n v­ên néi bé t¹o nªn c¶nh quan ®Ñp cho toµn bé tuyÕn ®­êng vµ sù thuËn lîi trong sinh ho¹t cña c¸c chñ nhµ sau nµy. C¸c nhµ chung c­ cao tÇng kÕt hîp trung t©m th­¬ng m¹i bè trÝ theo däc ®­êng Lª Mao lµ tuyÕn ®­êng chÝnh t¹o c¶nh quan ®Ñp h×nh thµnh c¸c ®iÓm nhÊn kiÕn tróc quy ho¹ch. Khu ®Êt thÓ dôc thÓ thao dµnh cho c¸c ho¹t ®éng thÓ dôc vui ch¬i cña nh©n d©n trong khu dù ¸n ®­îc bè trÝ hîp lý gÇn c«ng viªn hå n­íc. B¶ng 1.1: C¬ cÊu quy ho¹ch ®Êt ®ai TT Lo¹i ®Êt DiÖn tÝch (m2) Tû lÖ (%)  1 §Êt nhµ ë thÊp tÇng 52.265 40,6  2 Khu chung c­, th­¬ng m¹i, dÞch vô, kh¸ch s¹n cao tÇng 20.929 14,6  2 §Êt giao th«ng-b·i ®ç xe 38.199 26,7  3 §Êt c«ng céng – hµnh chÝnh - TDTT 7.999 5,6  4 §Êt c©y xanh – C«ng viªn- MÆt n­íc 17.829 12,5  5 Tæng 142.970 100  MËt ®é x©y dùng HÖ sè sö dông TÇng cao tèi ®a 35,5% 1,6 lÇn 15 - 17  B¶ng 1.2 : C¸c chØ tiªu sö dông ®Êt x©y dùng TT Lo¹i ®Êt MËt ®é XD(%) TÇng cao TÝnh chÊt  1 §Êt x©y dùng nhµ biÖt thù 30 – 40 2-3,5 Nhµ ë cao cÊp  2 §Êt x©y dùng nhµ liÒn kÒ 60 – 75 3,5-5 Nhµ thÊp tÇng  3 §Êt XD chung c­ cao tÇng 55 – 65 6-17 Nhµ ë c¨n hé b¸n cho thuª  4 §Êt c«ng viªn c©y xanh 10  C©y xanh khu ë  5 §Êt c«ng céng 20 - 45 1-3 DÞch vô khu ë  1.4.5. Quy m« ®Çu t­ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh: A. BiÖt Thù 1. MÉu biÖt thù 1 ; - Sè nhµ biÖt thù: 32 c¨n. - DiÖn tÝch ®Êt : 8.000 m2 - Tæng diÖn tÝch sµn 14.000 m2. Tæng sè ng­êi trong BT1 : 32 x5 = 160 ng­êi 2. MÉu biÖt thù 2; - Sè nhµ biÖt thù: 28 c¨n. - DiÖn tÝch ®Êt: 6.954 m2 - Tæng diÖn tÝch sµn 12.170 m2. Tæng sè ng­êi trong BT2 : 28 x5 = 140 ng­êi 3. MÉu biÖt thù 3; - Sè nhµ biÖt thù: 21 c¨n. - DiÖn tÝch ®Êt : 4.610 m2 - Tæng diÖn tÝch sµn 8.068 m2. Tæng sè ng­êi trong BT3 : 21 x5 = 105 ng­êi 4. MÉu biÖt thù 4; - Sè nhµ biÖt thù: 23 c¨n. - DiÖn tÝch ®Êt: 5986 m2 - Tæng diÖn tÝch sµn 10.476 m2. Tæng sè ng­êi trong BT4 : 23 x5 = 115 ng­êi 5. MÉu biÖt thù 5; - Sè nhµ biÖt thù: 9 c¨n. - DiÖn tÝch ®Êt : 2987 m2 - Tæng diÖn tÝch sµn 5.227 m2. Tæng sè ng­êi trong BT5 : 9 x5 = 45 ng­êi Tæng sè c¨n nhµ biÖt thù lµ 113 c¨n. B×nh qu©n 1 c¨n nhµ biÖt thù cã 5 ng­êi, vËy tæng sè ng­êi trong tÊt c¶ c¸c khu biÖt thù lµ: 5 x 113 = 565 ng­êi B. NHµ liÒn kÒ a. Khèi nhµ liÒn kÒ NL1: - Sè c¨n hé liÒn kÒ: 28 c¨n. - DiÖn tÝch ®Êt: 3757 m2 - Tæng diÖn tÝch sµn khu nhµ ë liÒn kÒ NL1: 8453 m2. Tæng sè ng­êi trong NL1 : 28 x4 = 112 ng­êi b. Khèi nhµ liÒn kÒ NL2: - Sè c¨n hé liÒn kÒ: 33 c¨n. - DiÖn tÝch ®Êt: 4700 m2 - Tæng diÖn tÝch sµn khu nhµ ë liÒn kÒ NL2: 10575 m2. Tæng sè ng­êi trong NL2 : 33 x4 = 132 ng­êi c. Khèi nhµ liÒn kÒ NL3: - Sè c¨n hé liÒn kÒ: 26c¨n. - DiÖn tÝch ®Êt: 3190 m2 - Tæng diÖn tÝch sµn khu nhµ ë liÒn kÒ NL3: 7178 m2. Tæng sè ng­êi trong NL3 : 26 x4 = 104 ng­êi d. Khèi nhµ liÒn kÒ NL 4: - Sè c¨n hé liÒn kÒ: 32 c¨n. - DiÖn tÝch ®Êt : 3910 m2 - Tæng diÖn tÝch sµn khu nhµ ë liÒn kÒ NL4: 8798 m2. Tæng sè ng­êi trong NL4 : 32 x4 = 128 ng­êi e. Khèi nhµ liÒn kÒ NL 5: - Sè c¨n hé liÒn kÒ: 32 c¨n. - DiÖn tÝch ®Êt : 4900 m2 - Tæng diÖn tÝch sµn khu nhµ ë liÒn kÒ NL5:11025 m2. Tæng sè ng­êi trong NL5 : 32 x4 = 128 ng­êi Nh­ vËy tæng sè c¨n hé liÒn kÒ lµ 151 c¨n t­¬ng ®­¬ng víi sè l­îng ng­êi lµ 4 x151 = 604 ng­êi (trung b×nh mçi c¨n hé cã kho¶ng 4 ng­êi) C. NHµ Chung c­ cho ng­êi cã thu nhËp thÊp (cao 5 tÇng) Khu A: - DiÖn tÝch ®Êt: 6157 m2 - Tæng diÖn tÝch sµn khu A: 7696 m2. Tæng sè ng­êi trong khu A lµ: 620 ng­êi Khu D : - DiÖn tÝch ®Êt : 5600 m2 - Tæng diÖn tÝch sµn khu B : 7000 m2. Tæng sè ng­êi trong khu B lµ: 560 ng­êi Tæng sè ng­êi trong 2 khu chung c­ lµ: 1180 ng­êi D. NHµ Chung c­ cao cÊp vµ dÞch vô cao tÇng Khu B : - DiÖn tÝch ®Êt : 5.055 m2 - Tæng diÖn tÝch sµn : 12.132 m2. - TÇng trÖt th­¬ng m¹i dÞch vô : 809m2. - TÇng 2-15: Tæng diÖn tÝch sµn : 11.323m2. - DiÖn tÝch mçi tÇng lµ gÇn : 800 m2 t­¬ng ®­¬ng víi 16 c¨n hé mçi tÇng. VËy tæng sè ng­êi trong khu B lµ : 16 x4x14 = 896 ng­êi Khu C : - DiÖn tÝch ®Êt : 4.721m2 - Tæng diÖn tÝch sµn : 11.330m2. - TÇng trÖt th­¬ng m¹i dÞch vô : 755 m2. - TÇng 2-15: Tæng diÖn tÝch sµn : 10.575 m2. - DiÖn tÝch mçi tÇng lµ gÇn: 760 m2 t­¬ng ®­¬ng víi 14 c¨n hé mçi tÇng. VËy tæng sè ng­êi trong khu C lµ : 14 x4x14 = 784 ng­êi Khu e : - DiÖn tÝch ®Êt : 7.000 m2 - Tæng diÖn tÝch sµn : 16.800 m2. - TÇng trÖt th­¬ng m¹i dÞch vô :1120 m2. - TÇng 2-15: Tæng diÖn tÝch sµn : 15.680 m2. - DiÖn tÝch mçi tÇng lµ : 1.120 m2 t­¬ng ®­¬ng víi 20 c¨n hé mçi tÇng. VËy tæng sè ng­êi trong khu E lµ : 20x4x14 = 1120 ng­êi Tæng sè ng­êi trong 3 khu B, C, E lµ 2800 ng­êi 1.4.6. HÖ thèng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt a. HÖ thèng giao th«ng : m¹ng l­íi néi bé ®­êng thiÕt kÕ réng 12 m, trong ®ã lßng ®­êng réng 6m ®ñ cho 2 lµn xe, vØa hÌ mçi bªn réng 3m. Trôc ®­êng cña khu ®­îc thiÕt kÕ réng 24m víi 2 lµn ®­êng mçi lµn réng 7,5m, gi¶i ph©n c¸ch réng 2m vµ vØa hÌ mçi bªn réng 3,5m. KÕt cÊu ®­êng lo¹i A, t¶i träng xe H10 (dïng cho xe con), Modul ®µn håi Eyc = 1190 daN/cm2), thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng, ®­êng phè TCN 104 – 83. Gåm 3 líp kÕt cÊu : - Líp 1 : 7 cm (Bª t«ng h¹t nhùa trung) - Líp 2 : 15 cm (cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 1) - Líp 3 : 15 cm (cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2) - G¹ch l¸t hÌ 300x300 dµy 6cm b. San nÒn t¹o mÆt b»ng - ThiÕt kÕ san nÒn theo nguyªn t¾c san nÒn t¹o mÆt b»ng ®Ó x©y dùng hoµn chØnh c¸c tuyÕn ®­êng vµ c¸c h¹ tÇng kü thuËt ®i kÌm theo ®­êng giao th«ng nh­ : cÊp tho¸t n­íc, cÊp ®iÖn, b·i ®ç xe, c©y xanh,…§èi víi c¸c l« ®Êt, san g¹t s¬ bé ®Ó lÊy mÆt b»ng x©y dùng, khi x©y dùng c¸c c«ng tr×nh trong l«, tuú thuéc vµo thiÕt kÕ chi tiÕt c¸c c«ng tr×nh bªn trong sÏ san nÒn tiÕp ®Ó phï hîp víi yªu cÇu sö dông vµ ®Êu nèi víi h¹ tÇng kü thuËt bªn ngoµi. - C¬ së cao ®é khèng chÕ : Tu©n theo cao ®é khèng chÕ quy ho¹ch san nÒn khu vùc vµ cao ®é quy ho¹ch t¹i c¸c tim ®­êng ®« thÞ. - H­íng dèc tho¸t n­íc san nÒn thiÕt kÕ dèc ra c¸c nh¸nh ®­ßng xung quanh theo nguyªn t¾c n­íc tù ch¶y, cao ®é vØa hÌ cao h¬n ®­êng 0,15-0,2m. - Khu vùc nÒn ®­êng, b·i ®ç xe, tr­íc khi ®¾p nÒn cÇn bãc bá líp ®Êt h÷u c¬ th¶o méc trung b×nh dµy 20cm. §èi víi c¸c ao hå hiÖn tr¹ng vÐt bïn ®¸y ao sau ®ã ®¾p c¸t san nÒn theo tõng líp, ®Çm nÐn víi ®é chÆt yªu cÇu k=0,9. §èi víi c¸c l« ®Êt, tiÕn hµnh ®¾p nÒn theo tõng líp ®Õn cèt thiÕt kÕ. Khi x©y dùng c¸c c«ng tr×nh bªn trong l« sÏ xö lý nÒn mãng tiÕp ®Ó phï hîp theo quy m« cô thÓ cña tõng c«ng tr×nh. - Khèi l­îng san lÊp ®­îc tÝnh to¸n theo ph­¬ng ph¸p l­íi « vu«ng víi kÝch th­íc « trung b×nh 20x20m. Mét sè « ®­îc chia nhá h¬n ®Ó phï hîp víi ranh giíi vµ ®Þa h×nh khu ®Êt. - Khi tÝnh to¸n « coi mÆt ®­êng ®· lµm xong, sau ®ã sÏ trõ bít khèi l­îng ®¾p khu«n ®­êng. c. CÊp n­íc Khu vùc nghiªn cøu hiÖn nay chñ yÕu lµ ®Êt ao tròng chuyªn nu«i trång thuû s¶n, trång rau muèng vµ mét phÇn thuéc diÖn tÝch hoang ho¸. Dù kiÕn nguån n­íc cÊp cho khu vùc ®­îc nèi tõ ®­êng èng ®· cã qua tuyÕn èng truyÒn dÉn n»m trªn tuyÕn ®­êng Lª Mao (ë phÝa §«ng khu vùc). Trong ph¹m vi quy ho¹ch nµy tuyÕn èng dÉn n­íc sÏ ®­îc x©y dùng ®Ó ®Êu nèi cho khu ®« thÞ d. CÊp ®iÖn vµ chiÕu s¸ng C¨n cø theo quy chuÈn ViÖt Nam vÒ trang thiÕt bÞ ®iÖn ®­îc thiÕt kÕ, l¾p ®Æt trong c«ng tr×nh, phÇn thiÕt kÕ kü thuËt ®­îc thùc hiÖn dùa trªn c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m sau vµ hiÖn tr¹ng cña mÆt b»ng: - TCXD 49 – 1972 tiªu chuÈn thiÕt kÕ khÝ hËu x©y dùng – UB thiÕt kÕ c¬ b¶n nhµ n­íc 1972. - TCVN 2328 – 1978 : M«i tr­êng l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn - ®Þnh nghÜa chung - 11 TCVN 18 – 1984 : Quy ph¹m trang thiÕt bÞ ®iÖn (phÇn 1 : quy ®Þnh chung) - 11 TCVN 19 – 1984 : Quy ph¹m trang thiÕt bÞ ®iÖn (phÇn 2 : HÖ thèng ®­êng dÉn ®iÖn) - 11 TCVN 20 – 1984 : Quy ph¹m trang thiÕt bÞ ®iÖn (phÇn 3: B¶o vÖ vµ tù ®éng) - 11 TCVN 21 – 1984 : Quy ph¹m trang thiÕt bÞ ®iÖn (phÇn 4 : ThiÕt bÞ ph©n phèi vµ tr¹m biÕn ¸p) - TCVN 4756 – 89 : Quy ph¹m nèi ®Êt vµ nèi trung tÝnh c¸c thiÕt bÞ ®iÖn - 20 TCVN 25- 1991 : §Æt ®­êng dÉn ®iÖn trong khu c«ng tr×nh c«ng céng - Tiªu chuÈn IEC 346 vµ 479-1 - TCVN 2622-1995 phßng ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh – Yªu cÇu thiÕt kÕ – ViÖn tiªu chuÈn ho¸ tiªu chuÈn kÕt hîp víi côc phßng ch¸y ch÷a ch¸y Bé c«ng an biªn so¹n. Gi¶i Ph¸p thiÕt kÕ C¨n cø theo quy m« vµ tÝnh chÊt sö dông, theo quy ph¹m x©y dùng QLXD 2565, c«ng tr×nh ®­îc ph©n vµo nhãm phô t¶i lo¹i II Nhu cÇu cung cÊp ®iÖn : §iÖn ¸p 380 V 3 pha, 4 d©y, tÇn sè f = 50Hz. Nguån ®iÖn cung cÊp toµn bé khu vùc ®­îc lÊy ®iÖn tõ ®­êng d©y trung ¸p ®i ngang qua khu vùc ®· cã. Tõ ®­êng d©y trung ¸p 22KV ®i ngang qua khu vùc, c¸c tr¹m biÕn ¸p, h¹ ¸p 77khu vùc sÏ lÊy ®iÖn trùc tiÕp tõ ®­êng d©y nµy. B¶ng 1.3. Tæng hîp c«ng suÊt c¸c h¹ng môc sö dông ®iÖn TT Phô t¶i tiªu thô ®iÖn C«ng suÊt (KW)  1 Khu nhµ liÒn kÒ (5 nhµ) (3-5) tÇng 558,28  2 Khu biÖt thù (5 khu) (2-3, 5) tÇng 555  3 Khu nhµ ë cao tÇng, kÕt hîp th­¬ng m¹i 879,8  4 Khu nhµ ë cao tÇng, kÕt hîp th­¬ng m¹i 735  5 Khu nhµ ë cao tÇng, kÕt hîp th­¬ng m¹i 440  6 UBND x· 72  7 Nhµ trÎ 26,75  8 Khu TDTT 12  9 Khu chî, b·i ®ç xe 62,5  10 C©y xanh mÆt n­íc 24  11 §­êng giao th«ng, b·i ®ç xe 24,76  Tæng c«ng suÊt toµn khu vùc 3390,09  C«ng suÊt tr¹m biÕn ¸p C«ng suÊt ®Æt cho c¶ khu : P§ = 3390,09 kW §èi víi khu ®« thÞ míi lÊy Knc = 0,6; cos ( = 0,85 Tæng c«ng suÊt biÓu kiÕn cho toµn khu vùc: Stt = P§ * Knc /cos ( 0,85 = 3390,09 *0,6*/0,85 = 2393 kVA Nh­ vËy, tæng c«ng suÊt biÓu kiÕn cña khu cã nhu cÇu kho¶ng 2393 kVA, víi tæng c«ng suÊt nµy sÏ bè trÝ 5 tr¹m biÕn ¸p, mçi tr¹m cã c«ng suÊt tæng céng kh«ng nhá h¬n tæng c«ng suÊt ®Æt cña c¶ khu. B¶ng 1.4 : Thèng kª phÇn ®éng lùc hÖ thèng cÊp ®iÖn STT Tªn thiÕt bÞ §Æc tÝnh §¬n vÞ Sè l­îng Ghi chó  1 Tr¹m biÕn ¸p 630 kVA-22 (35)/04kV Tr¹m 1 CÊp ®iÖn cho c¸c khu chung c­ cao tÇng  2 Tr¹m biÕn ¸p 320 kVA-22 (35)/04kV Tr¹m 1 CÊp ®iÖn cho khu nhµ liÒn kÒ, biÖt thù, tr­êng mÇm non & UBND  3 Tr¹m biÕn ¸p 320 kVA-22 (35)/04kV Tr¹m 1 CÊp ®iÖn cho nhµ liÒn kÒ, biÖt thù & khu TDTT  4 Tr¹m biÕn ¸p 320 kVA-22 (35)/04kV Tr¹m 1 CÊp ®iÖn cho khu nhµ biÖt thù & c«ng viªn c©y xanh - mÆt n­íc  5 C¸p ®iÖn 24 kV (3x35+1x2mm2cucu - dsta/pvc/x1pe/24kv) M 1  6 C¸p ®iÖn 24 kV (3x35+1x16mm2cucu - dsta/pvc/x1pe/24kv) M   HÖ thèng chiÕu s¸ng: HÖ thèng chiÕu s¸ng ngoµi nhµ trong khu vùc ®iÒu khiÓn tËp trung t¹i c¸c tñ ®iÒu khiÓn chiÕu s¸ng T§KCS, c¸c tñ ®iÒu khiÓn nµy ®­îc lÊy nguån trùc tiÕp tõ tñ ®iÖn ph©n phèi c¸c tr¹m biÕn ¸p, s¬ ®å ®iÒu khiÓn chiÕu s¸ng thÓ hiÖn ë c¸c b¶n vÏ c¸p chiÕu s¸ng ®­îc ®i trong c¸c r·nh c¸p. §Ó b¶o vÖ tõng thiÕt bÞ cuèi cïng, c¸c nh¸nh ®Òu ®ù¬c b¶o vÖ b»ng c¸c aptomat tù ®éng cã tÝnh n¨ng b¶o vÖ qu¸ t¶i vµ ng¾t m¹ch, ®¶m b¶o ®é an toµn tuyÖt ®èi trong qu¸ tr×nh chiÕu s¸ng. C¸c cét neon chiÕu s¸ng sö dông cét thÐp cao 8m ®èi víi c¸c ®­êng, ®­îc ch«n trùc tiÕp xuèng mãng Bªt«ng Mac200 chi tiÕt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng víi ®­êng nµy ®­îc thÓ hiÖn ë phÇn ch¹y tÝnh to¸n chiÕu s¸ng. ,. e. Tho¸t n­íc th¶i vµ vÖ sinh m«i tr­êng : Bè trÝ hÖ thèng tho¸t n­íc th¶i riªng BiÖn ph¸p tæ chøc thu gom r¸c th¶i : C¨n cø vµo c¸c d¹ng biÖt thù ViÖc thu gom r¸c do c«ng ty m«i tr­êng ®« thÞ thµnh phè ®¶m nhiÖm R¸c thu gom ®­îc ®­a vÒ b·i r¸c tËp trung. C¸c khu nhµ ë, nhµ lµm viÖc : N­íc th¶i ®­îc ®­a ra c¸c tuyÕn cèng s©n nhµ, kho¶ng 3 nhµ ®­îc bè trÝ ®Çu chê nèi lµ c¸c giÕng th¨m, tho¸t n­íc ®­êng phè ®Æt trªn vØa hÌ, tim cèng c¸ch mÐp hÌ 200m, cã ®­êng kÝnh 300-400mm. Do ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh sau khi san nÒn nªn toµn bé khu vùc ®­îc thiÕt kÕ mét l­u vùc tho¸t n­íc. f. Khu c©y xanh mÆt n­íc Khu c©y xanh c«ng viªn tËp trung ®­îc bè trÝ bªn trong khu ®Êt tiÕp gi¸p víi nh÷ng khu nhµ tÇng thÊp võa t¹o c¶nh quan ®Ñp, lµ kho¶ng kh«ng gian më trong toµn khu ®Êt võa lµ l¸ phæi cho toµn bé khu ë. Dù kiÕn trång keo l¸ trµm, Ph­îng vü kÕt hîp víi B»ng l¨ng däc theo hai bªn tuyÕn ®­êng néi bé víi kho¶ng c¸ch 10m/c©y. DiÖn tÝch khu ®Êt gåm c©y xanh vµ mÆt n­íc c«ng viªn lµ 17.829m2 chiÕm 12,5% diÖn tÝch toµn bé khu quy ho¹ch dù ¸n. g. Khu dÞch vô c«ng céng: Cã diÖn tÝch: 7.999m2 chiÕm 5,6% diÖn tÝch toµn bé khu quy ho¹ch dù ¸n x©y dùng khu vui ch¬i gi¶i trÝ nh»m ®¸p øng nhu cÇu cho d©n c­ trong khu vùc. Gåm cã: bÓ b¬i, s©n tennis, s©n cÇu l«ng, phßng tËp thÓ dôc thÓ h×nh, thÈm mü, vËt lý trÞ liÖu, nhµ hµng. g. HÖ thèng tho¸t n­íc m­a, n­íc th¶i vµ hÖ thèng xö lý: HÖ thèng tho¸t n­íc m­a ®­îc thiÕt kÕ b»ng m­¬ng tho¸t n­íc, cã n¾p ®an. N­íc th¶i ®­îc thu gom vÒ hÖ thèng èng trung t©m vµ ®­îc xö lý qua hÖ thèng xö lý n­íc th¶i tËp trung ®¹t tiªu chuÈn TCVN6772:2000 råi míi tho¸t ra l­u vùc tiÕp nhËn lµ hÖ thèng tho¸t n­íc th¶i chung cña thµnh phè (Khi ch­a cã hÖ thèng t¸ch n­íc th¶i riªng th× n­íc th¶i, n­íc m­a sau khi xö lý ®¹t tiªu chuÈn th¶i, l­u vùc tiÕp nhËn lµ s«ng Cöa TiÒn. Khi hÖ thèng tho¸t n­íc th¶i cña thµnh phè x©y dùng xong, sÏ ®Êu nèi víi hÖ thèng tho¸t n­íc th¶i sinh ho¹t vµ tiÕp tôc xö lý t¹i tr¹m xö lý n­íc th¶i tËp trung cña thµnh phè t¹i x· H­ng Hoµ. 1.4.7. C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt: a. Gi¶i ph¸p quy ho¹ch: “Khu ®« thÞ míi Vinh T©n” ®­îc thiÕt kÕ trong quy ho¹ch tæng thÓ §« thÞ Nam Vinh víi ý ®å t¹o nªn mét kh«ng gian sèng linh ®éng, bè côc c¸c mÉu nhµ víi tû lÖ c¬ b¶n, lµm cho bé mÆt khu nhµ lu«n thay ®æi, chuyÓn ®éng nh­ng lu«n theo mét thiÕt kÕ trËt tù thèng nhÊt vµ æn ®Þnh. Khu nhµ ë chung c­ ®­îc thiÕt kÕ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kiÕn tróc cña nhµ cao tÇng. Thang m¸y lµm ph­¬ng tiÖn giao th«ng th¼ng ®øng, bªn trong chñ yÕu dïng thang m¸y ®Ó tæ chøc hÖ thèng giao th«ng c«ng céng. Tæ hîp thang m¸y ë mçi ng«i nhµ chung c­ ®­îc thiÕt kÕ bè côc hîp lý, tho¶ m·n tæ hîp kh«ng gian kiÕn tróc cao tÇng. PhÇn nÒn mãng nhµ cao tÇng ¨n s©u d­íi mÆt ®Êt ®Ó b¸m ch¾c do ®ã c¸c ng«i nhµ cao tÇng ®­îc thiÕt kÕ tÇng hÇm, ®Ó lµm phßng thiÕt bÞ, gara, phßng b¶o vÖ vµ hç trî kh¸c. b. Gi¶i ph¸p kÕt cÊu: §èi víi nhµ cao tÇng kh¶ n¨ng chÞu lùc kÕt cÊu kiÕn tróc cao tÇng ngoµi t¶i träng th¼ng ®øng, cßn ph¶i tÝnh ®Õn t¶i träng ngang do lùc giã vµ lùc ®éng ®Êt g©y nªn. Gi¶i ph¸p mãng nhµ chung c­ trong Khu ®« thÞ míi Vinh T©n lµ gi¶i ph¸p mãng cäc nhåi, ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh vµ ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu kü thuËt nh­ biÕn d¹ng cña nÒn mãng, cña nhµ cao tÇng. c. Gi¶i ph¸p phßng háa: Toµn bé mÆt b»ng khu dù ¸n ®­îc thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt mét hÖ thèng cøu ho¶ h÷u hiÖu nhÊt, tõ hÖ thèng cÊp n­íc cøu ho¶ cña Thµnh Phè Vinh ®­îc ®Êu nèi vµo hÖ thèng phßng ho¶ trªn mÆt b»ng toµn khu. §èi víi nhµ chung c­: do c«ng n¨ng phøc t¹p, thiÕt bÞ nhiÒu, ng­êi ®«ng, sinh ho¹t kh¸c nhau do ®ã yÕu tè g©y ho¶ ho¹n ph¶i ®­îc coi träng. Giíi h¹n chÞu löa lµ cÊp I. Bè trÝ thang tho¸t ng­êi b»ng ®­êng bé vµ thang m¸y dù phßng. CÇu thang tho¸t hiÓm bè trÝ th«ng ra m¸i nhµ. TÝnh to¸n cÊp n­íc dù phßng vµ thiÕt bÞ dËp löa cè ®Þnh. d. Gi¶i ph¸p cÊp n­íc, tho¸t n­íc: §èi víi cÊp n­íc: Ngoµi hÖ thèng cÊp n­íc bªn ngoµi nhµ, th× cßn cã hÖ thèng cÊp n­íc néi bé (trong nhµ) bao gåm hÖ thèng bÓ ngÇm vµ bÓ n­íc trªn m¸i cã tõng kho¸ van n­íc vµo riªng rÏ tõng c¨n hé. Mçi hÖ thèng cÊp n­íc ®Òu cã kho¸ van n­íc ®éc lËp. §èi víi hÖ thèng tho¸t n­íc: §Ó ®¶m b¶o tiªu tho¸t n­íc tõ bÓ lín vµ do ®­îc thiÕt kÕ cã d¹ng ®øng vµ dµi, nèi tiÕp c¸c thiÕt bÞ WC vµo ®­êng èng nhiÒu, mét bé phËn ®­êng èng ®øng cã thÓ bÞ t¾c lµm háng nh÷ng mèi nèi thiÕt bÞ vÖ sinh cã thÓ g©y rß rØ, cho nªn víi hÖ thèng tho¸t n­íc cña nhµ cao tÇng ph¶i cã ®­êng èng th«ng h¬i. §Ó ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng, hÖ thèng tho¸t n­íc th¶i trong nhµ ®­îc ®Êu vµo hÖ thèng tho¸t n­íc th¶i riªng cña toµn bé khu dù ¸n vµ ®­îc ®­a dÉn tíi bÓ xö lý ngÇm (bÓ l¾ng läc) vµ bÓ xö lý n­íc th¶i tËp trung, råi míi ®­îc ®Êu nèi vµo hÖ thèng thu tho¸t n­íc m­a vµ nhËp vµo hÖ thèng tho¸t n­íc chung cña thµnh phè. e. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ ®iÖn: - Toµn bé dù ¸n ®­îc ®Çu t­ x©y dùng vµ l¾p ®Æt mét tr¹m biÕn ¸p 3390,09KVA cung cÊp cho tÊt c¶ c¸c hé liÒn kÒ vµ nhµ chung c­, khu vui ch¬i gi¶i trÝ… - Ngoµi nguån ®iÖn th­êng dïng, trong nhµ chung c­ ph¶i cã nguån ®iÖn dù phßng. Khi nguån dïng cã sù cè th× m¸y dù phßng cã thÓ cÊp ®iÖn chiÕu s¸ng an toµn, b¬m n­íc vËn hµnh m¸y. f. ThiÕt bÞ thang m¸y: Mçi khu nhµ chung c­ ®­îc bè trÝ 2 thang m¸y. Phßng thang m¸y t¸ch khái bÓ n­íc trªn m¸i, cã ®iÒu kiÖn th«ng giã vµ chiÕu s¸ng tèt. g. VÒ chèng sÐt: Bao gåm 3 bé phËn thiÕt bÞ chèng sÐt trªn m¸i, dïng kim chèng sÐt hoÆc d¶i chèng sÐt. §­êng dÉn nèi liÒn phÇn chèng sÐt víi phÇn tiÕp ®Êt, cã thÓ dïng vËt liÖu thÐp ë trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp nªn cã 2 ®­êng dÉn, chç nèi ph¶i hµn ®Ó ®¶m b¶o tÝnh dÉn ®iÖn. h. VÒ ®iÖn tho¹i vµ truyÒn h×nh c¸p: Toµn bé khu dù ¸n ®­îc bè trÝ thiÕt bÞ ph©n tuyÕn ®Ó cho c¸c hé sö dông. 1.4.8. Nhu cÇu sö dông n­íc cña dù ¸n Ph­¬ng ¸n cÊp, tho¸t n­íc: * HÖ thèng cÊp n­íc: - HÖ thèng cÊp n­íc sinh ho¹t, s¶n xuÊt, t­íi c©y, röa ®­êng: - Nguån n­íc: Dù kiÕn nguån n­íc cÊp cho khu vùc ®­îc nèi tõ ®­êng èng ®· cã qua tuyÕn èng truyÒn dÉn n»m trªn tuyÕn ®­êng Lª Mao (ë phÝa §«ng khu vùc). Trong ph¹m vi quy ho¹ch nµy tuyÕn èng dÉn n­íc sÏ ®­îc x©y dùng ®Ó ®Êu nèi cho khu ®« thÞ Theo tÝnh to¸n cña nhµ ®Çu t­ toµn bé d©n sè cña khu ®« thÞ míi Vinh T©n sÏ kho¶ng 5000 ng­êi. Theo tiªu chuÈn TCVN 5913:1988, nhu cÇu cÊp n­íc nh­ sau: N­íc sinh ho¹t tÝnh cho toµn bé khu ®« thÞ lµ: (m3/ng.®) Trong ®ã: N lµ sè d©n trong mçi khu nhµ qSH : l­îng n­íc sinh ho¹t trung b×nh cÊp cho mçi ng­êi d©n (tuú theo khu vùc) Trong ®ã : + N­íc cÊp cho khu biÖt thù (5 khu): Sè d©n trong nhµ l«. N1 = 565 ng­êi qSH = 200 l/ng­êi ng.® Thay sè tÝnh : QSH1 = 113,0 (m3/ng.®) + N­íc cÊp cho khu nhµ liÒn kÒ (5 nhµ): Sè d©n trong khu nµy lµ N2 =604ng­êi. qSH = 180 l/ng­êi ng.® Thay sè tÝnh : QSH2 = 108,72 (m3/ng.®) + N­íc cÊp cho khu chung c­ 5 tÇng (2 khu): Sè d©n trong 2 khu nµy lµ N3 =1180ng­êi. qSH = 150 l/ng­êi ng.® Thay sè tÝnh : QSH3 = 177 (m3/ng.®) + N­íc cÊp cho khu chung c­ cao cÊp (3 khu): Sè d©n trong 3 khu nµy lµ N4 =2800 ng­êi. qSH = 160 l/ng­êi ng.® Thay sè tÝnh : QSH4 = 448 (m3/ng.®) + N­íc cÊp cho khu m¸t xa, s©n TDTT, nhµ trÎ, tr­êng häc vµ c¸c khu vùc dÞch vô kh¸c: QMS = 200(m3/ng.®) + N­íc t­íi c©y, röa ®­êng: QR§ = Fx8.0(m3/ng.®) F: Tæng diÖn tÝch c©y xanh (2ha) vµ mÆt ®­êng (4,95ha) Thay sè tÝnh QR§ = 55,6 (m3/ng.®) ( L­îng n­íc cÇn trong mét ngµy ®ªm: Q = QSH1 + QSH2 + QTC + QSH3 + QSH4 + QR§ + QMS = 1102,3 m3/ngµy ®ªm Trong ®ã l­îng n­íc th¶i ®­îc tÝnh b»ng 85% l­îng n­íc cÊp. Qth¶i = (QSH1 +QSH2 +QSH3 + QSH4 +QMS)x85% = 1046,7 x85%= 889,7m3/ngµy ®ªm , lµm trßn 890m3/ngµy ®ªm C¸c tuyÕn èng trªn m¹ng ®­îc bè trÝ trªn vØa hÌ hoÆc bªn mÆt ®­êng däc theo c¸c tuyÕn ®­êng, nh÷ng tuyÕn ®­êng èng mµ c¸c ®èi t­îng sö dông n­íc ë 2 bªn ®­êng. C¸c nót trªn m¹ng ®Òu bè trÝ van khãa ®Ó ®iÒu chØnh n­íc mçi khi m¹ng l­íi ®­êng èng x¶y ra sù cè sao cho m¹ng l­íi ®­êng èng cung cÊp n­íc mét c¸ch liªn tôc. * HÖ thèng cÊp n­íc ch÷a ch¸y: Ph­¬ng ¸n quy ho¹ch: N­íc ch÷a ch¸y ®­îc lÊy trùc tiÕp tõ m¹ng cÊp n­íc ch÷a ch¸y chung c¶ khu vùc. ThiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n­íc vµ phßng ch¸y ch÷a ch¸y theo c¸c tiªu chuÈn sau : TCVN 2622:1978, TCVN 5760:1993, TCVN5913:1988. Sè l­îng ®¸m ch¸y x¶y ra ®ång thêi : 2 ®¸m. L­u l­îng n­íc cho mét ®¸m ch¸y : 10 lÝt/gi©y. L­u l­îng yªu cÇu cÊp n­íc ch÷a ch¸y : QCH = 1 x 10 = 10 l/s ( lÊy theo c¶ c¸c khu vùc l©n cËn). VËy l­îng n­íc dïng ®Ó cÊp cho phßng ch¸y ch÷a ch¸y: QCC = (10 x 3600 x 3)/1000 = 102 m3. * HÖ thèng tho¸t n­íc: - Ph­¬ng ¸n tho¸t n­íc: Tho¸t n­íc cho khu vùc ®­îc thiÕt kÕ theo ph­¬ng ¸n tho¸t n­íc riªng. - N­íc m­a ®­îc tho¸t b»ng hÖ thèng cèng BTCT D600 tho¸t trùc tiÕp ra hÖ thèng tho¸t n­íc m­a ngoµi ®­êng quy ho¹ch 24m. - N­íc th¶i tõ c¸c l« nhµ liÒn kÒ ®­îc xö lý s¬ bé qua bÓ phèt tõng nhµ råi dÉn b»ng hÖ thèng r·nh ®an vµ cèng BTCT D400, sau ®ã tho¸t vµo bÓ xö lý côc bé qua xö lý vµ ®­îc ®­a sang hÖ thèng xö lý n­íc th¶i ®¹t tiªu chuÈn TCVN 6772:2000 råi míi tho¸t ra ngoµi hÖ thèng tho¸t n­íc th¶i sinh ho¹t cña thµnh phè. X¸c ®Þnh l­u l­îng tÝnh to¸n cho tõng ®o¹n cèng : L­u l­îng tÝnh to¸n cho tõng ®o¹n cèng bao gåm: L­îng n­íc m­a vµ l­îng n­íc th¶i sinh ho¹t. 1.5. Tæng møc ®Çu t­: 518.427.727.000 ® (n¨m tr¨m m­êi t¸m tû, bèn tr¨m hai m­¬i b¶y triÖu, b¶y tr¨m hai b¶y ngµn ®ång). - Nguån vèn ®Çu t­: + Vèn tù cã cña chñ ®Çu t­: + Vèn huy ®éng tõ c¸c ph¸p nh©n, c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c. + Vèn vay ng©n hµng: 1.6. TiÕn ®é, tæ chøc qu¶n lý: TiÕn ®é thùc hiÖn: 10 n¨m (tõ n¨m 2005 ®Õn n¨m 2014): Thø tù ­u tiªn thùc hiÖn c¸c h¹ng môc dùa trªn c¸c c¬ së sau: + San lÊp mÆt b»ng. + San sau khi lÊp mÆt b»ng, thi c«ng toµn bé hÖ thèng h¹ tÇng gåm: §­êng giao th«ng, ®iÖn, cÊp tho¸t n­íc, xö lý n­íc th¶i,… + §iÒu kiÖn thi c«ng c¸c h¹ng môc: thø tù ­u tiªn cña c¸c h¹ng môc ®­îc ®an xen nhau nh­ng vÉn ®¶m b¶o tÝnh chÊt tr­íc sau vµ tÝnh hîp lý cña c¸c h¹ng môc liªn quan. Dù ¸n ®­îc ph©n thµnh 2 giai ®o¹n: + Giai ®o¹n 1: Tõ 2007-2008: §Çu t­ x©y dùng phÇn h¹ tÇng: 160.053.465.000®ång + Giai ®o¹n 2: Tõ 2008-2010: §Çu t­ phÇn x©y l¾p: 358.374.626.000®ång H×nh thøc tæ chøc qu¶n lý dù ¸n: Chñ ®Çu t­ trùc tiÕp qu¶n lý. Ch­¬ng II. §iÒu kiÖn tù nhiªn, m«i tr­êng vµ kinh tÕ – x· héi 2.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ m«i tr­êng 2.1.1. §Þa h×nh, ®Þa chÊt: §©y lµ mét khu ao tròng ®­îc canh t¸c nu«i trång thñy s¶n vµ mét phÇn thuéc diÖn tÝch hoang hãa. Cao ®é san nÒn so víi Cao ®é San nÒn quy ho¹ch cho phÐp lµ 3,7 m. Lµ vïng ®Êt cã søc chÞu t¶i kÐm v× lµ vïng ruéng, ao hå. §Þa chÊt c«ng tr×nh: Theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t lç khoan vµ tæng hîp kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cña c¸c mÉu ®Êt, ®Þa tÇng cña khu vùc, cã c¸c líp ®Êt chÝnh sau ®©y: Líp 1: Líp ®Êt mÆt c¸t nhá mµu x¸m ®en, ®Êt b·o hoµ n­íc, nh·o, lÉn nhiÒu t¹p chÊt kh¸c, chiÒu dµy trung b×nh 1,5 m. Líp 2: C¸t bôi mµu x¸m ®en, thµnh phÇn chñ yÕu lµ c¸t, ®é chän läc cao. §Êt b·o hoµ n­íc, chÆt võa. ChiÒu dµy trung b×nh lµ 4,7 m. Líp 3: SÐt mµu x¸m xanh, dÎo ch¶y: Thµnh phÇn h¹t lÉn nhiÒu thÊu kÝnh c¸t bôi. §Êt b·o hoµ n­íc. §é s©u kÕt thóc líp 14,4m. Líp 4: SÐt pha lÉn s¹n mµu x¸m vµng, x¸m tr¾ng tÝm ®á dÎo cøng: thµnh phÇn h¹t ®ång nhÊt, chñ yÕu lµ sÐt Ýt bôi. §Êt b·o hoµ n­íc, tr¹ng th¸i dÎo cøng. §é s©u kÕt thóc lµ 20,1 m. Líp 5: SÐt mµu x¸m vµng tÝm ®á tr¹ng th¸i cøng-nöa cøng. KÕt luËn: §Þa chÊt nµy phï hîp víi x©y dùng c«ng tr×nh nhµ cao tÇng, nh­ng ph¶i Ðp cäc mãng vµ cäc khoan nhåi ®Ó t¹o ®é v÷ng ch¾c vµ an toµn cho nhµ cao tÇng (Nguån: C«ng ty T­ vÊn §¹i häc X©y dùng). 2.1.2. KhÝ hËu, thñy v¨n: Dự ¸n thuộc thành phố Vinh n¬i chịu ảnh hưởng chung của vïng khÝ hậu nhiệt đới ẩm giã mïa nắng lắm, mưa nhiều. Mïa hÌ kh« và nãng thường cã giã T©y Nam (giã Lào), th¸ng 7 là th¸ng nãng nhất trong năm với nhiệt độ trung b×nh 29,60C. Mïa đ«ng lạnh và kh« hanh thường cã giã Đ«ng Bắc, th¸ng giªng là th¸ng lạnh nhất với nhiệt độ trung b×nh 17,90C. Nhiệt độ b×nh qu©n năm: 23 - 260C. (Đài KTTV Bắc Trung Bộ n¨m 2006). ( Lượng mưa: Lượng mưa trung b×nh năm ở khu vực khoảng 1400-1700 mm nhưng ph©n bè kh«ng đều theo thời gian c¸c th¸ng trong năm, tập trung chủ yếu vào c¸c th¸ng từ 6 đến 10. Vào đầu mïa hÌ lượng mưa đạt gi¸ trị cao nhất vào th¸ng 6 đến 7 chiếm 20% tổng lượng mưa cả năm, thời điểm mưa lớn thường xuất hiện vào th¸ng 9, 10 chiếm tới 40-50% lượng mưa cả năm. ( Giã b·o: Trong năm, ở Nghệ An thịnh hành hai hướng giã chÝnh: Mïa hÌ cã giã T©y Nam từ th¸ng 5 đến th¸ng 8 và giã Đ«ng Nam từ th¸ng 8 đến th¸ng 10 với vận tốc 1,5-6m/s, mïa đ«ng cã giã Đ«ng Bắc tốc độ giã trung b×nh từ 1,2 – 4 m/s. Những đợt giã mạnh thường xảy ra vào mïa mưa (th¸ng 6-10) với tốc độ trung b×nh 4,2m/s. (Đài KTTV Bắc Trung Bộ 2006). ( Thuỷ văn: Do đặc điểm khÝ hậu nắng lắm mưa nhiều như đ· tr×nh bày ở trªn nªn Nghệ An cã hệ thống s«ng ngßi kh¸ dày 0,6-0,7 km/km2. C¸c s«ng thường ngắn, độ dốc thÊp dÇn theo chiều từ T©y sang Đ«ng, lu«n chảy theo cơ chế thay đổi và tạo ra cường độ lụt cao trong khoảng thời gian ngắn. Thành phố Vinh nằm giữa l­u vực của s«ng Lam và s«ng Cấm. S«ng Lam (hay cßn gọi là s«ng Cả) là một con s«ng lớn bắt nguồn từ Lào chảy qua một số huyện của tỉnh Nghệ An và đổ ra biển ở Cửa Hội. S«ng Cấm được h×nh thành từ những khe suối nhỏ ở vïng đồi nói phÝa T©y và T©y Bắc Nghệ An và đổ ra biển tại Cửa Lß. Vị trÝ dự ¸n nằm trong khu vùc x· Vinh T©n, thµnh phè Vinh vµ mÆt kh¸c thµnh phè l¹i ®ang triÓn khai dù ¸n c¶i t¹o vµ x©y míi hÖ thèng tho¸t n­íc m­a vµ n­íc th¶i cña thµnh phè Vinh, v× vậy Ýt bị ảnh hưởng bởi lò lụt và c¸c điều kiện địa chất thủy văn kh¸c. 2.1.3. HiÖn tr¹ng m«i tr­êng: 2.1.3.1. M«i tr­êng kh«ng khÝ: Nh×n chung, m«i tr­êng kh«ng khÝ t¹i thµnh phè Vinh nãi chung vµ khu vùc thùc hiÖn dù ¸n ®ang trong lµnh (bôi, khÝ th¶i, tiÕng ån kh«ng lín). Nguån ph¸t sinh yÕu tè g©y « nhiÔm m«i tr­êng kh«ng khÝ t¹i khu vùc chñ yÕu lµ do c¸c ph­¬ng tiÖn tham gia giao th«ng trªn tuyÕn ®­êng tr¸nh Vinh, Tuy nhiªn khu vùc thùc hiÖn dù ¸n l¹i cã kho¶ng c¸ch t­¬ng ®èi xa vµ cã nhiÒu líp c©y c¸ch ly, v× vËy m«i tr­êng Ýt bÞ ¶nh h­ëng. B¶ng 2.1: ChÊt l­îng m«i tr­êng kh«ng khÝ khu vùc thùc hiÖn dù ¸n TT Th«ng sè §¬n vÞ ®o KÕt qu¶ TCVN 5937- 2005 (TB 1 giê)   K1 K2 K3 K4  1 NhiÖt ®é 0C 34 34,5 34 34 -  2 §é Èm % 61 58,9 60 59 -  3 Bôi l¬ löng mg/m3 0,05 0,04 0,12 0,07 0,3  4 NO2 mg/m3 0,11 0,10 0,14 0,12 0,2  5 CO mg/m3 2,014 2,012 4,328 3,45 30  6 SO2 mg/m3 0,13 0,12 0,27 0,21 0,35  7 TiÕng ån dBA 58 59 60 59 75 (TCVN 5949-1998)  (Nguån: Trung t©m QT&KTMT NghÖ An th¸ng 07/2007). Ghi chó: VÞ trÝ c¸c ®iÓm lÊy mÉu (S¬ ®å vÞ trÝ lÊy mÉu: xem phÇn Phô lôc) + K1: MÉu kh«ng khÝ khu vùc trung t©m dù ¸n. + K2: MÉu kh«ng khÝ ë khu vùc phÝa T©y trung t©m dù ¸n, gÇn khu d©n c­. + K3: MÉu kh«ng khÝ ë khu vùc phÝa §«ng B¾c trung t©m dù ¸n. + K4: MÉu kh«ng khÝ ë khu vùc phÝa §«ng Nam trung t©m dù ¸n gÇn khu ao hå. NhËn xÐt: Qua kÕt qu¶ ®o ®¹c vµ ph©n tÝch cho thÊy nång ®é bôi, c¸c lo¹i khÝ, gi¸ trÞ chØ tiªu tiÕng ån ®Òu thÊp h¬n ng­ìng quy ®Þnh trong TCVN 5937:2005 vµ TCVN5949:1998. 2.1.3.2. M«i tr­êng n­íc A. N­íc mÆt: Nguån n­íc mÆt t¹i khu vùc lµ c¸c ao hå víi diÖn tÝch lín trong khu ®Êt thùc hiÖn dù ¸n. B¶ng 2.2: KÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu n­íc mÆt TT Th«ng sè §¬n vÞ KÕt qu¶ TCVN 5942-1995   M1 M2 A B  1 pH - 7,8 7.53 6 ( 8,5 5,5 ( 9  2 SS mg/l 31 75 20 80  3 §é ®ôc NTU 22 20 - -  4 DO mg/l 4,1 4 ( 6 ( 2  5 BOD5 mg/l 16 13 ( 4 ( 25  6 COD mg/l 30 33 ( 10 ( 35  7 NO3- mg/l 0,6 0,5 10 15  8 NH4+ mg/l 0,03  0,05 1  9 Fe mg/l 0,12 0,4 1 2  10 Cu mg/l 0,03 0,02 0,1 1  11 Mn mg/l 0,4 0,03 0,1 0,8  12 Zn mg/l 0,37 0,36 1 2  13 Coliform MPN/100ml 2020 1600 5.000 10.000  (Nguån: Trung t©m QT&KTMT NghÖ An th¸ng 07/2007). Ghi chó: VÞ trÝ c¸c ®iÓm lÊy mÉu (S¬ ®å vÞ trÝ lÊy mÉu: xem phÇn Phô lôc ) “-”: Kh«ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn + M1: MÉu n­íc mÆt khu vùc phÝa §«ng Dù ¸n (n­íc ao hå). +M2: MÉu n­íc mÆt khu vùc thùc hiÖn Dù ¸n (n­íc ao hå trong khu vùc dù ¸n). NhËn xÐt: Gi¸ trÞ tÊt c¶ c¸c chØ tiªu ph©n tÝch ®Òu ®¶m b¶o ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng n­íc mÆt TCVN 5942 – 1995 (cét B). B. N­íc d­íi ®Êt: B¶ng 2.3: KÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu n­íc d­íi ®Êt khu vùc TT Th«ng sè §¬n vÞ KÕt qu¶ TCVN 5944-1995   N1  1 pH thang pH 7,17 6,5 ( 8,5  2 §é mµu Pt - Co 3 5 ( 50  3 Tæng hµm l­îng cÆn mg/l 590 750 ( 1500  4 NO3- mg/l 1,5 45  5 SO42- mg/l 80 200 ( 400  6 Cl- mg/l 132 200 ( 600  7 Fe mg/l 0,35 1 ( 5  8 Zn mg/l 0,2 5,0  9 Mn mg/l 0,25 0,1 ( 0,5  10 Cu mg/l 0,11 1,0  (Nguån: TTQT&KTMT NghÖ An 07/2007). Ghi chó: : VÞ trÝ c¸c ®iÓm lÊy mÉu (S¬ ®å vÞ trÝ lÊy mÉu: xem phÇn Phô lôc ) NhËn xÐt: Gi¸ trÞ tÊt c¶ c¸c chØ tiªu ph©n tÝch ®Òu ®¶m b¶o ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng n­íc d­íi ®Êt TCVN 5944-1995 (cét B). 2.1.3.3. HiÖn tr¹ng m«i tr­êng ®Êt: Khu vùc dù ¸n chñ yÕu lµ ®Êt hoang ho¸ vµ mét sè ao hå cã diÖn tÝch lín, kh«ng cã c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, m«i tr­êng ®Êt khu vùc nh×n chung ch­a cã dÊu hiÖu « nhiÔm c¸c yÕu tè ho¸ häc. Nh­ vËy hiÖn tr¹ng m«i tr­êng khu vùc thùc hiÖn dù ¸n ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn m«i tr­êng, nªn chñ ®Çu t­ vµ ®¬n vÞ thi c«ng trong qu¸ tr×nh triÓn khai, thùc hiÖn dù ¸n cÇn tu©n thñ c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ nh»m gi÷ g×n m«i tr­êng nÒn cña khu vùc kh«ng bÞ t¸c ®éng, ¶nh h­ëng lín. 2.2. §iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi Điều kiện về kinh tế - x· héi: Thành phố Vinh cã diện tÝch 6.694,51 ha, d©n số năm 2006 là 240.270 người, mật độ 3.589,06 người/km2, GDP b×nh qu©n/người/năm xấp xỉ 16,5 triệu đồng; là trung t©m, kinh tế, văn ho¸ x· hội của tỉnh. Hiện tại, thành phố Vinh đang trong qu¸ tr×nh n©ng cấp kết cấu hạ tầng KT-XH nhằm mục tiªu trở thành Trung t©m kinh tế, văn ho¸ khu vực Bắc Trung Bộ (theo Quyết định số 239/2005/QĐ.TTg ngày 30/9/2005 của Thủ tướng ChÝnh phủ) và phấn đấu trở thành đ« thị loại I vào năm 2020. HiÖn nay, d©n sè lµm viÖc trong c¸c ngµnh kinh tÕ lµ 84.000 ng­êi, sè l­îng cã tr×nh ®é cao ®¼ng, ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc chiÕm tû lÖ 12,4%. V× vËy nÒn kinh tÕ thµnh phè Vinh ®· cã b­íc ph¸t triÓn kh¸ v÷ng ch¾c. VÒ gi¸o dôc thường xuyªn n©ng cao chất lượng gi¸o dục toàn diện trong c¸c nhà trường quan t©m đầu tư cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ gi¸o viªn, coi trọng chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn. Tăng cường CSVCKT cho c¸c trường học nhất là hệ mầm non. Nước sạch và nước sinh hoạt: Hiện nay nhà m¸y nước Vinh cã c«ng suất là 60.000 m3/ngày đªm. V× vậy nước sạch hiện đ¸p ứng đủ 100% tổng số hộ d©n trong thành phố Vinh. Hệ thống đường ống được trang bị tương đối hiện đại, đảm bảo vệ sinh phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Vị trÝ của dự ¸n thuộc x· Vinh T©n gần với nhà m¸y nước, nªn việc cấp nước cho hoạt động cña Khu ®« thÞ míi Vinh T©n hết sức thuận lợi. Năng lượng điện: Nguồn điện của thành phố được x©y dựng nhiều tuyến cao thế với tổng c«ng suất lắp r¸p là 500.000 KW. Hiện nay điện lưới được phủ 100% trªn địa bàn thành phố, điện rất ổn định cho sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh. Giao th«ng vận tải: HÖ thèng h¹ tÇng thµnh phè Vinh ®ang trong b­íc ph¸t triÓn. §­êng quèc lé 1A ch¹y ngang qua thµnh phè, tæng chiÒu dµi ®­êng giao th«ng trong khu vùc lµ 305km. Tuy nhiªn ®­êng réng 12 m trë lªn chØ ®¹t 15,7%, mËt ®é giao th«ng lµ 4,5 km/1km2. Khu vực dự ¸n thuộc phÝa Nam thành phố. V× vậy, việc lưu th«ng đi lại vận chuyển nguyªn vËt liệu và hµng ho¸ của dự ¸n là rất thuận lợi. Hệ thống tho¸t nước: Khu vực thực hiện dự ¸n xung quanh cã hệ thống ao hồ và s«ng Cöa TiÒn, cã điều kiện tiªu thuỷ tốt. Khu vùc nµy cã hÖ thèng kªnh m­¬ng gióp cho viÖc tiªu tho¸t n­íc rÊt tèt, n­íc th¶i cña toµn khu vùc phÝa Nam thµnh phè Vinh ®­îc tiªu tho¸t nhê con m­¬ng Hång Bµng ®i qua khu vùc trung t©m cña dù ¸n. Do ®ã, khi dù ¸n triÓn khai vµ ®i vµo ho¹t ®éng cã thÓ tËn dông con m­¬ng Hång Bµng nµy ®Ó ®Êu nèi tiªu tho¸t n­íc, nh­ vËy võa ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng l¹i võa tiÕt kiÖm ®­îc kinh phÝ x©y dùng vµ vËn hµnh. Tuy nhiªn, vào mïa m­a b·o dự ¸n cũng cần cã kế hoạch và phương ¸n chủ động chống để tr¸nh mọi thiệt hại về kinh tế cã thể xảy ra. Ch­¬ng III: ®¸nh gi¸ c¸c t¸c ®éng m«i tr­êng Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng Khu ®« thÞ míi Vinh T©n còng nh­ nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng kh¸c lµ ®­îc thùc hiÖn qua 02 giai ®o¹n: Giai ®o¹n x©y dùng vµ giai ®o¹n ®i vµo ho¹t ®éng. Mçi giai ®o¹n ®Òu cã nh÷ng t¸c ®éng nhÊt ®Þnh ®Õn m«i tr­êng tù nhiªn vµ kinh tÕ x· héi khu vùc. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Dù ¸n, viÖc gi¶i to¶, san ñi mÆt b»ng, vËn chuyÓn vËt liÖu, x©y dùng c«ng tr×nh sÏ cã nh÷ng t¸c ®éng ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng. MÆc dï lµ mét dù ¸n trong lÜnh vùc ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, song dù ¸n l¹i cã t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn ®êi sèng x· héi vµ m«i tr­êng bëi v× mét trong nh÷ng môc tiªu cña dù ¸n lµ t¹o lËp khu d©n c­ ®« thÞ míi hiÖn ®¹i, v¨n minh, cã m«i tr­êng ®« thÞ sinh th¸i hoµn thiÖn. §¸nh gi¸ c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng cña dù ¸n lµ viÖc lµm cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh h­ëng, ®­a ra c¸c biÖn ph¸p khèng chÕ, gi¶m thiÓu vµ xö lý « nhiÔm m«i tr­êng, h¹n chÕ c¸c t¸c ®éng tiªu cùc. 3.1. T¸c ®éng trong giai ®o¹n gi¶i phãng mÆt b»ng, ®Çu t­ x©y dùng Khu d©n c­ ®« thÞ míi ®­îc x©y dùng t¹i x· Vinh T©n trªn diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp, kh«ng cã d©n c­ sinh sèng nªn viÖc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng kh«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n. Tuy nhiªn, qu¸ tr×nh gi¶i phãng mÆt b»ng sÏ g©y t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng x· héi, lµm x¸o trén cuéc sèng (do ph¶i chuyÓn ®æi nghÒ, thõa lao ®éng) vµ g©y t©m lý bÊt æn cho ng­êi d©n thuéc diÖn ®Òn bï ®Êt n«ng nghiÖp vµ hoa mµu trong khu vùc. Giai ®o¹n x©y dùng cã khèi l­îng c«ng viÖc kh¸ lín (nhiÒu h¹ng môc thi c«ng), diÖn tÝch réng víi c¸c ho¹t ®éng n¹o vÐt bãc líp ®Êt mÆt, ®¾p nÒn, ®ãng cäc, ®µo hè mãng, vËn chuyÓn tËp kÕt nguyªn vËt liÖu, thi c«ng x©y dùng vµ ®æ th¶i ®Òu cã thÓ t¹o ra c¸c nguån g©y « nhiÔm m«i tr­êng: bôi, khÝ th¶i, tiÕng ån, chÊt th¶i r¾n... Chóng t«i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ cô thÓ nh­ sau: 3.1.1. T¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng kh«ng khÝ: Trong qu¸ tr×nh x©y dùng, viÖc san lÊp mÆt b»ng, vËn chuyÓn vËt liÖu ... sÏ g©y nªn mét sè t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng kh«ng khÝ do ph¸t sinh c¸c yÕu tè « nhiÔm sau: - Bôi: Do c¸c ho¹t ®éng san ñi, lu ®Çm mÆt b»ng, ®µo ®Êt, ®¾p nÒn, vËn chuyÓn vËt liÖu…. Bôi bÞ cuèn lªn tõ ®­êng giao th«ng do ph­¬ng tiÖn, giã thæi qua b·i chøa vËt liÖu x©y dùng nh­ xi m¨ng, ®Êt c¸t… - KhÝ th¶i cña c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc thi c«ng, ®èt nhùa ®­êng... chøa bôi, c¸c khÝ: SO2, CO2, CO, NOx, THC, hîp chÊt ch× tõ khãi x¨ng dÇu. - TiÕng ån vµ ®é rung cña ph­¬ng tiÖn thi c«ng c¬ giíi: Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh sÏ lµm ph¸t sinh bôi, tiÕng ån, khÝ th¶i ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng kh«ng khÝ, cuéc sèng ng­êi d©n xung quanh vµ c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng. Ph¹m vi vµ ®èi t­îng bÞ ¶nh h­ëng: Vïng thi c«ng; §­êng giao th«ng ®Æc biÖt ¶nh h­ëng, tËp trung nhÊt lµ tõ ®­êng TrÇn Phó rÏ vµo khu vùc dù ¸n, ®©y lµ con ®­êng ®· xuèng cÊp l¹i cã l­u l­îng xª qua l¹i lín, kÕt hîp víi qu¸ tr×nh thi c«ng c¬ b¶n ®ßi hái ph¶i chë ®Êt, ®¸, c¸t, sái tõ n¬i kh¸c ®Õn ®Ó ®¾p nÒn nªn hµm l­îng bôi, vµ ®é ån däc ®­êng giao th«ng cã tÝnh céng h­ëng « nhiÔm lín; Khu vùc l©n cËn víi vïng thi c«ng: chÝnh lµ khu d©n c­ gi¸p UBND x· Vinh T©n hiÖn nay. Møc ®é ¶nh h­ëng: Lµm gi¶m chÊt l­îng m«i tr­êng, x¸o trén cuéc sèng, ®­êng giao th«ng xuèng cÊp... Tuy nhiªn, c¸c nguån g©y « nhiÔm trªn mang tÝnh t¹m thêi, kh«ng liªn tôc, ph©n t¸n vµ tuú thuéc vµo c­êng ®é thi c«ng, khèi l­îng xe c¬ giíi. Do ®ã møc ®é ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng kh«ng lín. §ång thêi, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Chñ ®Çu t­ sÏ yªu cÇu ®¬n vÞ thi c«ng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu. 3.1.2. T¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng ®Êt do chÊt th¶i r¾n: Trong giai ®o¹n x©y dùng, mét l­îng lín chÊt th¶i r¾n ®­îc sinh ra: - VËt liÖu x©y dùng bÞ th¶i bá: g¹ch ngãi, ®Êt c¸t, phÕ liÖu s¾t thÐp... - R¸c th¶i sinh ho¹t cña c«ng nh©n lµm viÖc t¹i c«ng tr­êng. Nh÷ng nguån nµy nÕu kh«ng ®­îc thu gom, xö lý mµ th¶i bõa b·i ra xung quanh sÏ lµ nguån g©y « nhiÔm m«i tr­êng, lµm mÊt c¶nh quan khu vùc. Ngoµi ra n­íc th¶i sinh ho¹t, n­íc m­a ch¶y trµn chøa ®Êt c¸t, bïn th¶i, dÇu mì nÕu ch¶y trùc tiÕp xuèng ®Êt lµm suy gi¶m chÊt l­îng ®Êt, n¨ng suÊt c©y trång. BiÕn ®æi m«i tr­êng ®Êt cã thÓ theo c¸c h­íng sau: biÕn ®æi ®Þa h×nh vµ nÒn r¾n, thay ®æi tÝnh chÊt lý ho¸. Líp th¶m thùc vËt bÞ thay ®æi do l­îng xe c¬ giíi, m¸y mãc thiÕt bÞ ho¹t ®éng san ñi lµm nÒn, ®­êng. NhiÒu h¹ng môc c«ng tr×nh h¹ tÇng ®­îc thi c«ng sÏ t¹o ra nh÷ng khe r·nh trªn mÆt ®Êt, t¹o ra sù xãi mßn nÕu nh­ c¸c gi¶i ph¸p vÒ tho¸t n­íc kh«ng ®­îc tÝnh to¸n kü. C¸c chÊn ®éng do khoan ®ãng cäc, ®æ mãng c«ng tr×nh còng sÏ Ýt nhiÒu ¶nh h­ëng ®Õn cÊu t­îng ®Êt theo h­íng biÕn ®æi ®Þa h×nh vµ nÒn r¾n nh­ng chØ x¶y ra t¹m thêi tr­íc khi ®Êt ®¹t ®­îc ®é æn ®Þnh ®Þa chÊt. 3.1.3. C¸c t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng n­íc: Cã 2 nguån n­íc cã thÓ g©y ra nh÷ng t¸c ®éng xÊu ®Õn m«i tr­êng lµ n­íc th¶i sinh ho¹t cña c«ng nh©n vµ n­íc m­a ch¶y trµn. Nguån g©y « nhiÔm Thµnh phÇn g©y « nhiÔm  N­íc th¶i sinh ho¹t BOD, COD, SS, c¸c hîp chÊt dinh d­ìng, dÇu mì, vi khuÈn, hîp chÊt tÈy röa.  N­íc m­a ch¶y trµn ChÊt r¾n l¬ löng, chÊt hoµ tan, dÇu mì m¸y mãc  - N­íc th¶i sinh ho¹t: Do tËp trung nhiÒu c«ng nh©n nªn l­îng n­íc th¶i sinh ho¹t (b×nh qu©n 40 - 80l/ng­êi/ngµy) kh¸ lín, chøa chÊt h÷u c¬, cÆn l¬ löng vµ vi sinh vËt. - N­íc m­a ch¶y trµn qua mÆt b»ng c«ng tr­êng cuèn theo ®Êt c¸t, r¸c th¶i, dÇu mì, chÊt h÷u c¬…vµo hÖ thèng ao hå, s«ng ngßi khu vùc lµm gia t¨ng sù l¾ng ®äng bïn ®Êt, lµm gi¶m chÊt l­îng n­íc mÆt. V× vËy, ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i cã biÖn ph¸p qu¶n lý viÖc sö dông nguyªn nhiªn liÖu, vËt liÖu x©y dùng vµ cã biÖn ph¸p thu gom, tiªu tho¸t n­íc hîp lý. 3.1.4. TiÕng ån vµ ®é rung: TiÕng ån ph¸t sinh chñ yÕu tõ m¸y mãc thi c«ng vµ c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn vËt liÖu. Qua kh¶o s¸t t¹i mét sè c«ng tr­êng ®ang thi c«ng cho thÊy tiÕng ån khi c¸c thiÕt bÞ ho¹t ®éng cã thÓ lªn ®Õn 80 - 100dBA. Tuy nhiªn còng nh­ bôi vµ khÝ th¶i, tiÕng ån ph¸t sinh kh«ng liªn tôc. §ång thêi ®¬n vÞ thi c«ng còng sÏ cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¶m thiÓu tiÕng ån lín vµ bè trÝ thêi gian lµm viÖc hîp lý. 3.1.5. Mét sè t¸c ®éng kh¸c: + Tai n¹n lao ®éng: §iÒu kiÖn lµm viÖc trªn c«ng tr­êng: thñ c«ng hoÆc c¬ giíi, tiÕp xóc víi nhiÒu lo¹i thiÕt bÞ c«ng suÊt lín, céng víi thêi tiÕt kh¾c nghiÖt, m«i tr­êng lµm viÖc cã nhiÒu nång ®é bôi, khÝ th¶i vµ tiÕng ån kh¸ cao cã thÓ g©y ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ, n¨ng suÊt lµm viÖc cña c«ng nh©n, thËm chÝ x¶y ra tai n¹n lao ®éng. Nguy c¬ x¶y ra tai n¹n giao th«ng còng t¨ng do h×nh thµnh ng· rÏ trªn tuyÕn ®­êng, cã nhiÒu ph­¬ng tiÖn c¬ giíi, m«i tr­êng sèng bÞ t¸c ®éng theo h­íng tiªu cùc: gia t¨ng bôi khÝ th¶i vµ tiÕng ån. + Sù cè m«i tr­êng: Kho chøa nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, hÖ thèng ®iÖn t¹m thêi lµ nh÷ng nguån cã kh¶ n¨ng x¶y ra sù cè ch¸y næ g©y thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n vµ con ng­êi. + T¸c ®éng ®Õn céng ®ång: C¸c nguån th¶i g©y « nhiÔm m«i tr­êng ®Òu cã nh÷ng ¶nh h­ëng nhÊt ®Þnh ®Õn søc khoÎ d©n c­ khu vùc, lµm x¸o trén cuéc sèng, g©y phiÒn nhiÔu ®Õn c¸c ho¹t ®éng x· héi kh¸c. Ngoµi ra cã thÓ ph¸t sinh c¸c tÖ n¹n x· héi; t×nh h×nh an ninh trËt tù, vÖ sinh m«i tr­êng kh«ng ®¶m b¶o do tËp trung mét l­îng lín c«ng nh©n. 3.2. C¸c t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng khi Khu ®« thÞ míi Vinh T©n ®­îc ®­a vµo khai th¸c, sö dông. 3.2.1. C¸c t¸c ®éng do khÝ th¶i vµ bôi: C¸c t¸c ®éng do khÝ th¶i vµ bôi khi khu ®« thÞ míi Vinh T©n ®i vµo ho¹t ®éng lµ kh«ng ®¸ng kÓ. PhÇn lín bôi ®­îc gi¶m nhê qu¸ tr×nh t­íi n­íc, röa ®­êng vµ qu¸ tr×nh hÊp thô bôi vµ khÝ ®éc nhê diÖn tÝch c©y xanh, mÆt hå lín vµ cã mËt ®é kh¸ dµy. 3.2.2. C¸c t¸c ®éng do nguån n­íc th¶i: Nguån ph¸t sinh n­íc th¶i bao gåm: + N­íc th¶i sinh ho¹t: Tõ c¸c hé d©n, khu trung t©m dÞch vô, th­¬ng m¹i, c«ng viªn... víi hµm l­îng chÊt h÷u c¬, chÊt r¾n l¬ löng, vi sinh vËt cao. L­îng n­íc th¶i sinh ho¹t cña toµn khu d©n c­ ®« thÞ ®­îc tÝnh dùa trªn nhu cÇu n­íc cÊp (85%), t­¬ng ®­¬ng 890 m3/ng.®. Th¶i l­îng c¸c chÊt « nhiÔm trong n­íc th¶i sinh ho¹t (§Þnh møc cho 01 ng­êi) vµ th¶i l­îng c¸c chÊt « nhiÔm trong n­íc th¶i sinh ho¹t cña toµn khu ®« thÞ míi (c¸c hé d©n, ng­êi ®Õn lµm viÖc, du kh¸ch kho¶ng 5000 ng­êi) ®­îc tÝnh nh­ sau: B¶ng3.1. Th¶i l­îng c¸c chÊt « nhiÔm trong n­íc th¶i sinh ho¹t TT ChÊt « nhiÔm Khèi l­îng (g/ng­êi/ngµy) Th¶i l­îng (kg/ngµy)  1 BOD5 45 - 54 225 - 270  2 COD 72 - 102 360 – 510  3 SS 70 - 145 350 – 725  4 Tæng N 6 - 12 30 – 60  5 Tæng P 0,8 - 4 4 – 20  6 Tæng Coliform 103 - 104 MPN/100ml 5.106 – 5.108 MPN/100ml  (Nguån: B¸o c¸o hiÖn tr¹ng n­íc th¶i ®« thÞ – ViÖn KH, CNMT - §¹i häc B¸ch khoa Hµ néi) NhËn xÐt: Qua b¶ng trªn ta thÊy th¶i l­îng « nhiÔm do n­íc th¶i sinh ho¹t sinh ra lµ kh¸ lín, nÕu kh«ng xö lý sÏ g©y t¸c ®éng xÊu ®Õn m«i tr­êng n­íc mÆt vµ n­íc ngÇm cña c¶ khu vùc. + N­íc m­a ch¶y trµn: N­íc m­a ch¶y trµn qua ®­êng giao th«ng, mÆt b»ng khu ®« thÞ, ®Êt trèng cuèn theo ®Êt, c¸t, chÊt r¾n l¬ löng lµ t¸c nh©n g©y « nhiÔm m«i tr­êng. ­íc tÝnh nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm trong n­íc m­a ch¶y trµn: Tæng Nit¬ : 0,5 - 1,5 mg/l Tæng Photpho : 0,004 - 0,03 mg/l

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docĐánh giá tác động môi trường khu đô thị mới vĩnh tân - TP Vinh.doc
Luận văn liên quan