Đánh giá tác động môi trường xí nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu 1, Bà Rịa Vũng Tàu

?MỤC LỤC MỤC LỤC . .1 Chương một . .4 ĐẶT VẤN ĐỀ 4 1.1 LỜI NÓI ĐẦU . .4 1.2 NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO . .4 1.3 CƠ SỞ ĐỂ LẬP BÁO CÁO . 5 1.4 PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BÁO CÁO . .6 1.5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN . 6 Chương hai . 6 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CƠ SỞ 6 2.1 TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP . .7 2.2 HOẠT ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP . .7 2.2.1 Quy trình công nghệ . .7 2.2.2 Nguyên liệu, nhiên liệu và hóa chất . 9 2.2.3 Nguồn điện và nước . .9 2.3 LỢI ÍCH KINH TẾ - XÃ HỘI . 9 Chương ba . .11 ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC CÔNG TY 11 3.1 VỊ TRÍ XÍ NGHIỆP . 11 3.2 ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU . 11 3.2.1 Nhiệt độ không khí . .12 3.2.2 Độ ẩm không khí . .12 3.2.3 Lượng mưa . 13 3.2.4 Lượng bốc hơi . .13 3.2.5 Gió và hướng gió . .13 3.2.6 Độ bền vững khí quyển . .13 3.3 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ KHU VỰC DỰ ÁN . .14 3.3.1 Phương pháp lấy mẫu và phân tích khí . .14 3.3.2 Đánh giá chất lượng không khí khu vực sản xuất . .14 3.4 HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC . .15 3.5 HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI KHU VỰC XÍ NGHIỆP . 16 Chương bốn . 20 TÁC ĐỘNG CỦA CƠ SỞ CHẾ BIẾN HẢI SẢN TỚI MÔI TRƯỜNG 20 4.1 CÁC VẤN ĐỀ Ô NHIỄM CHÍNH VÀ NGUỒN GỐC PHÁT SINH . 20 4.2 TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC . .21 4.3 TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ . .21 4.3.1 Tác hại của các chất ô nhiễm không khí . .21 4.3.2 Các chất ô nhiễm không khí tại xưởng chế biến hải sản . 23 4.3.3 Ô nhiễm do tiếng ồn . 24 4.3.4 Ô nhiễm do bụi . .24 4.3.5 Khói thải của máy phát điện . .25 4.3.6 Khí thải quá trình sấy hải sản . 26 4.3.7 Khí thải của các phương tiện giao thông vận tải . .28 4.4 TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG NƯỚC . .28 4.4.1 Tác động của các chất gây ô nhiễm nước . .28 4.4.2 Nước thải sinh hoạt . .29 4.4.3 Nước thải sản xuất . 30 4.4.4 Nước mưa chảy tràn . 30 4.5 TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHẤT THẢI RẮN . 30 4.5.1 Chất thải sản xuất . .30 4.5.2 Chất thải sinh hoạt . 31 Chương năm . .32 CÁC PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM VÀ HẠN CHẾ CÁC TÁC ĐỘNG CÓ HẠI 32 5.1 PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ . .32 5.1.1 Khống chế mùi hôi . .32 5.1.2 Khống chế ô nhiễm khí thải của máy phát điện . .32 5.1.3 Khống chế ô nhiễm do tiếng ồn, rung . .33 5.1.4 Khống chế các yếu tố vi khí hậu . .33 5.2 PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC . .34 5.2.1 Nước thải sinh hoạt . .34 5.2.2 Nước thải sản xuất . 34 5.2.3 Nước mưa chảy tràn . 37 5.3 PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM DO CHẤT THẢI RẮN . .37 5.3.1 Phế liệu sản xuất . .37 5.3.2 Chất thải rắn sinh hoạt . .38 5.4 VỆ SINH, AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG SỰ CỐ . 38 5.4.1 Vệ sinh và an toàn lao động . 38 5.4.2 Phòng chống các sự cố ô nhiễm . 39 5.5 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT Ô NHIỄM . 40 5.5.1 Giám sát chất lượng không khí . .40 5.5.2 Giám sát chất lượng nước . .40 5.6 CHI PHÍ CHO HỆ THỐNG XỬ LÝ VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT . .41 5.6.1 Chi phí cho hệ thống xử lý nước thải . .41 5.6.2 Chi phí cho chương trình giám sát môi trường . .41 KẾT LUẬN . .43 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 44 PHỤ LỤC . .45 1. MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHU VỰC NHÀ MÁY . .46 2. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CHIỀU CAO ỐNG KHÓI . 48 3. CÁC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM . .49

pdf60 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 1908 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá tác động môi trường xí nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu 1, Bà Rịa Vũng Tàu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo 1 MUÏC LUÏC MUÏC LUÏC .................................................................................................................. 1 Chöông moät ............................................................................................................... 4 ÑAËT VAÁN ÑEÀ 4 1.1 LÔØI NOÙI ÑAÀU......................................................................................................4 1.2 NOÄI DUNG CUÛA BAÙO CAÙO ..............................................................................4 1.3 CÔ SÔÛ ÑEÅ LAÄP BAÙO CAÙO ................................................................................5 1.4 PHÖÔNG PHAÙP XAÂY DÖÏNG BAÙO CAÙO.........................................................6 1.5 TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN ......................................................................................6 Chöông hai ................................................................................................................. 6 GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ CÔ SÔÛ 6 2.1 TOÅNG QUAN VEÀ XÍ NGHIEÄP ...........................................................................7 2.2 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA XÍ NGHIEÄP ........................................................................7 2.2.1 Quy trình coâng ngheä ...............................................................................7 2.2.2 Nguyeân lieäu, nhieân lieäu vaø hoùa chaát .....................................................9 2.2.3 Nguoàn ñieän vaø nöôùc ...............................................................................9 2.3 LÔÏI ÍCH KINH TEÁ - XAÕ HOÄI .............................................................................9 Chöông ba ................................................................................................................ 11 ÑIEÀU KIEÄN MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN VAØ KINH TEÁ - XAÕ HOÄI KHU VÖÏC COÂNG TY 11 3.1 VÒ TRÍ XÍ NGHIEÄP ............................................................................................11 3.2 ÑIEÀU KIEÄN KHÍ HAÄU ......................................................................................11 3.2.1 Nhieät ñoä khoâng khí ...............................................................................12 3.2.2 Ñoä aåm khoâng khí ..................................................................................12 3.2.3 Löôïng möa ............................................................................................13 3.2.4 Löôïng boác hôi .......................................................................................13 3.2.5 Gioù vaø höôùng gioù ..................................................................................13 3.2.6 Ñoä beàn vöõng khí quyeån ........................................................................13 3.3 CHAÁT LÖÔÏNG KHOÂNG KHÍ KHU VÖÏC DÖÏ AÙN..........................................14 3.3.1 Phöông phaùp laáy maãu vaø phaân tích khí................................................14 3.3.2 Ñaùnh giaù chaát löôïng khoâng khí khu vöïc saûn xuaát ...............................14 3.4 HIEÄN TRAÏNG CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC ............................................................15 3.5 HIEÄN TRAÏNG KINH TEÁ - XAÕ HOÄI TAÏI KHU VÖÏC XÍ NGHIEÄP .................16 Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo 2 Chöông boán.............................................................................................................. 20 TAÙC ÑOÄNG CUÛA CÔ SÔÛ CHEÁ BIEÁN HAÛI SAÛN TÔÙI MOÂI TRÖÔØNG 20 4.1 CAÙC VAÁN ÑEÀ OÂ NHIEÃM CHÍNH VAØ NGUOÀN GOÁC PHAÙT SINH..............20 4.2 TAÙC ÑOÄNG CUÛA ÑIEÀU KIEÄN LAØM VIEÄC ....................................................21 4.3 TAÙC ÑOÄNG TÔÙI MOÂI TRÖÔØNG KHOÂNG KHÍ .............................................21 4.3.1 Taùc haïi cuûa caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí.............................................21 4.3.2 Caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí taïi xöôûng cheá bieán haûi saûn....................23 4.3.3 OÂ nhieãm do tieáng oàn.............................................................................24 4.3.4 OÂ nhieãm do buïi .....................................................................................24 4.3.5 Khoùi thaûi cuûa maùy phaùt ñieän................................................................25 4.3.6 Khí thaûi quaù trình saáy haûi saûn ..............................................................26 4.3.7 Khí thaûi cuûa caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi.................................28 4.4 TAÙC ÑOÄNG TÔÙI MOÂI TRÖÔØNG NÖÔÙC.........................................................28 4.4.1 Taùc ñoäng cuûa caùc chaát gaây oâ nhieãm nöôùc ...........................................28 4.4.2 Nöôùc thaûi sinh hoaït...............................................................................29 4.4.3 Nöôùc thaûi saûn xuaát................................................................................30 4.4.4 Nöôùc möa chaûy traøn .............................................................................30 4.5 TAÙC ÑOÄNG CUÛA CAÙC CHAÁT THAÛI RAÉN.....................................................30 4.5.1 Chaát thaûi saûn xuaát.................................................................................30 4.5.2 Chaát thaûi sinh hoaït................................................................................31 Chöông naêm ............................................................................................................ 32 CAÙC PHÖÔNG AÙN KHOÁNG CHEÁ OÂ NHIEÃM VAØ HAÏN CHEÁ CAÙC TAÙC ÑOÄNG COÙ HAÏI 32 5.1 PHÖÔNG AÙN KHOÁNG CHEÁ OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ ..................................32 5.1.1 Khoáng cheá muøi hoâi ...............................................................................32 5.1.2 Khoáng cheá oâ nhieãm khí thaûi cuûa maùy phaùt ñieän .................................32 5.1.3 Khoáng cheá oâ nhieãm do tieáng oàn, rung .................................................33 5.1.4 Khoáng cheá caùc yeáu toá vi khí haäu .........................................................33 5.2 PHÖÔNG AÙN KHOÁNG CHEÁ OÂ NHIEÃM NGUOÀN NÖÔÙC..............................34 5.2.1 Nöôùc thaûi sinh hoaït...............................................................................34 5.2.2 Nöôùc thaûi saûn xuaát................................................................................34 5.2.3 Nöôùc möa chaûy traøn .............................................................................37 5.3 PHÖÔNG AÙN KHOÁNG CHEÁ OÂ NHIEÃM DO CHAÁT THAÛI RAÉN...................37 5.3.1 Pheá lieäu saûn xuaát ..................................................................................37 5.3.2 Chaát thaûi raén sinh hoaït .........................................................................38 5.4 VEÄ SINH, AN TOAØN LAO ÑOÄNG VAØ PHOØNG CHOÁNG SÖÏ COÁ.................38 5.4.1 Veä sinh vaø an toaøn lao ñoäng.................................................................38 5.4.2 Phoøng choáng caùc söï coá oâ nhieãm...........................................................39 Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo 3 5.5 CHÖÔNG TRÌNH GIAÙM SAÙT OÂ NHIEÃM........................................................40 5.5.1 Giaùm saùt chaát löôïng khoâng khí ............................................................40 5.5.2 Giaùm saùt chaát löôïng nöôùc.....................................................................40 5.6 CHI PHÍ CHO HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ VAØ CHÖÔNG TRÌNH GIAÙM SAÙT .......41 5.6.1 Chi phí cho heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi ...................................................41 5.6.2 Chi phí cho chöông trình giaùm saùt moâi tröôøng.....................................41 KEÁT LUAÄN............................................................................................................. 43 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ...................................................................................... 44 PHUÏ LUÏC..................................................................................................................45 1. MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH KHU VÖÏC NHAØ MAÙY................................................. 46 2. KEÁT QUAÛ TÍNH TOAÙN CHIEÀU CAO OÁNG KHOÙI ...................................... 48 3. CAÙC TIEÂU CHUAÅN VIEÄT NAM ..................................................................... 49 Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo 4 1. Chöông moät ÑAËT VAÁN ÑEÀ 1.1 LÔØI NOÙI ÑAÀU Thuûy saûn laø moät nguoàn nguyeân lieäu quan troïng cuûa coâng nghieäp thöïc phaåm. Ñoäng vaät thuûy saûn ñaõ cung caáp cho con ngöôøi nguoàn ñaïm phong phuù. Nöôùc ta naèm ôû phía Taây Bieån Ñoâng, coù bôø bieån daøi 3.260 km. Bieån Vieät Nam thuoäc vuøng nhieät ñôùi neân nguoàn nguyeân lieäu raát ña daïng vaø coù caû boán muøa. Thuûy saûn ñoâng laïnh cuûa Vieät Nam ñöôïc nhieàu nöôùc öa chuoäng. Ngaønh haûi saûn ñang treân ñaø phaùt trieån ñeå trôû thaønh moät trong caùc ngaønh saûn xuaát saûn phaåm xuaát khaåu quan troïng. Phaùt trieån saûn xuaát gaén lieàn vôùi baûo veä moâi tröôøng laø ñieàu caàn phaûi quan taâm ñoái vôùi caùc nhaø saûn xuaát. Thöïc hieän Luaät Baûo veä moâi tröôøng vaø theo caùc vaên baûn höôùng daãn cuûa Nhaø nöôùc, xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I keát hôïp cuøng vôùi Trung Taâm Baûo Veä Moâi Tröôøng xaây döïng baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cho hoaït ñoäng cuûa xí nghieäp. Baùo caùo naøy laø cô sôû khoa hoïc cho caùc cô quan chöùc naêng veà baûo veä moâi tröôøng trong vieäc thaåm ñònh, giaùm saùt vaø quaûn lyù caùc hoaït ñoäng saûn xuaát cheá bieán haûi saûn cuûa xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I. Baùo caùo cuõng giuùp cho xí nghieäp coù nhöõng thoâng tin caàn thieát ñeå choïn löïa caùc giaûi phaùp toái öu nhaèm khoáng cheá oâ nhieãm vaø baûo veä moâi tröôøng trong khu vöïc. 1.2 NOÄI DUNG CUÛA BAÙO CAÙO Baùo caùo bao goàm caùc noäi dung chính sau ñaây: 1. Giôùi thieäu caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I coù khaû naêng taùc ñoäng tôùi moâi tröôøng. 2. Nghieân cöùu hieän traïng moâi tröôøng töï nhieân vaø ñieàu kieän kinh teá - xaõ hoäi taïi khu vöïc xí nghieäp cheá bieán haûi saûn ñang hoaït ñoäng. 3. Ñaùnh giaù vaø döï baùo caùc taùc ñoäng cuûa cô sôû cheá bieán haûi saûn tôùi töøng yeáu toá moâi tröôøng töï nhieân vaø ñieàu kieän kinh teá - xaõ hoäi trong khu vöïc. 4. Ñeà xuaát caùc phöông aùn khaû thi bao goàm caùc bieän phaùp kyõ thuaät khoáng cheá oâ nhieãm do caùc chaát thaûi vaø caùc bieän phaùp toå chöùc thöïc hieän nhaèm giaûm thieåu caùc taùc ñoäng tieâu cöïc tôùi moâi tröôøng. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo 5 5. Ñeà xuaát chöông trình giaùm saùt vaø quaûn lyù moâi tröôøng ñoái vôùi cô sôû. 1.3 CÔ SÔÛ ÑEÅ LAÄP BAÙO CAÙO Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñöôïc thieát laäp treân cô sôû tuaân thuû caùc vaên baûn phaùp lyù sau ñaây: 1. Luaät Baûo veä Moâi tröôøng Vieät Nam ñöôïc Quoác hoäi nöôùc CHXHCN Vieät Nam thoâng qua ngaøy 27-12-1993 vaø Chuû tòch nöôùc kyù saéc leänh ban haønh ngaøy 10-1-1994, quy ñònh taát caû caùc döï aùn saép xaây döïng vaø caùc cô sôû saûn xuaát ñang toàn taïi phaûi tieán haønh ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng (ñieàu 17, 18). 2. Baûn höôùng daãn soá 1485 MTg ngaøy 10-09-1993 cuûa Boä Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng veà ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng. 3. Nghò ñònh soá 175/CP ngaøy 18-10-1994 cuûa Chính phuû veà höôùng daãn thi haønh Luaät Baûo veä moâi tröôøng. 4. Ñieàu leä veä sinh vaø giöõ gìn söùc khoûe do Boä Y teá ban haønh naêm 1992 quy ñònh caùc tieâu chuaån veä sinh veà chaát löôïng nöôùc, khoâng khí vaø yeâu caàu caùc hoaït ñoäng kinh teá xaõ hoäi phaûi ñaûm baûo caùc tieâu chuaån veä sinh. Caùc taøi lieäu kyõ thuaät ñöôïc söû duïng trong baùo caùo bao goàm: 1. Caùc taøi lieäu kyõ thuaät cuûa Toå chöùc Y teá theá giôùi, Ngaân haøng theá giôùi veà xaây döïng baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng. 2. Caùc soá lieäu veà xí nghieäp do cô sôû cung caáp. 3. Keát quaû khaûo saùt, ño ñaïc vaø phaân tích moâi tröôøng taïi khu vöïc xí nghieäp 4. Keát quaû khaûo saùt, ño ñaïc vaø phaân tích moâi tröôøng taïi khu vöïc thaønh phoá Vuõng Taøu, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu 5. Caùc taøi lieäu veà ñaùnh giaù nhanh taûi löôïng oâ nhieãm. 6. Caùc phöông phaùp coâng ngheä xöû lyù chaát thaûi. Baùo caùo söû duïng Tieâu chuaån Vieät Nam môùi nhaát bao goàm: 1. TCVN 5937-1995, Chaát löôïng khoâng khí - Tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí xung quanh. 2. TCVN 5939-1995, Chaát löôïng khoâng khí - Tieâu chuaån khí thaûi coâng nghieäp ñoái vôùi buïi vaø caùc chaát voâ cô. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo 6 3. TCVN 5942-1995, Chaát löôïng nöôùc - Tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc maët. 4. TCVN 5944-1995, Chaát löôïng nöôùc - Tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc ngaàm. 5. TCVN 5945-1995, Nöôùc thaûi coâng nghieäp - Tieâu chuaån thaûi. 6. TCVN 5949-1995, Tieáng oàn khu vöïc coâng coäng vaø daân cö - Möùc oàn toái ña cho pheùp. 1.4 PHÖÔNG PHAÙP XAÂY DÖÏNG BAÙO CAÙO Ñeå xaây döïng baùo caùo ÑTM caùc phöông phaùp sau ñaây ñaõ ñöôïc söû duïng: • Thoáng keâ: Söû duïng phöông phaùp thoáng keâ trong coâng taùc thu thaäp vaø xöû lyù caùc soá lieäu quan traéc veà ñieàu kieän töï nhieân, soá lieäu ñieàu tra xaõ hoäi hoïc trong quaù trình phoûng vaán laõnh ñaïo vaø nhaân daân ñòa phöông. • So saùnh: Döïa vaøo keát quaû khaûo saùt, ño ñaïc taïi hieän tröôøng, keát quaû phaân tích trong phoøng thí nghieäm vaø keát quaû tính toaùn theo lyù thuyeát so saùnh vôùi tieâu chuaån Vieät Nam nhaèm xaùc ñònh chaát löôïng moâi tröôøng taïi khu vöïc xaây döïng cô sôû saûn xuaát. • Ñaùnh giaù nhanh: Phöông phaùp ñaùnh giaù nhaèm öôùc tính taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm sinh ra trong quaù trình hoaït ñoäng theo heä soá oâ nhieãm do Toå chöùc Y teá Theá giôùi thieát laäp treân cô sôû baûn chaát coâng ngheä, coâng suaát saûn xuaát, khoái löôïng chaát thaûi, qui luaät quaù trình chuyeån hoùa trong töï nhieân vaø soá lieäu thoáng keâ töø kinh nghieäm thöïc teá. 1.5 TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cho xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I do cô sôû keát hôïp cuøng vôùi Trung Taâm Baûo Veä Moâi Tröôøng (EPC), Vieän Kyõ Thuaät Nhieät Ñôùi vaø Baûo Veä Moâi Tröôøng TP. Hoà Chí Minh (VITTEP) thöïc hieän. Chöông hai GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ CÔ SÔÛ Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo 7 1.6 TOÅNG QUAN VEÀ XÍ NGHIEÄP Teân cô sôû: XÍ NGHIEÄP CHEÁ BIEÁN HAÛI SAÛN XUAÁT KHAÅU I (BASEAFOOD) Ñòa chæ: Quoác loä 51, thò xaõ Baø Ròa, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Ñaïi dieän: Buøi Anh Ñaøo, Phoù Giaùm ñoác xí nghieäp Ñieän thoaïi: 064.826217 Fax: 064.829879 1.7 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA XÍ NGHIEÄP Xí Nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I laø moät xí nghieäp thuoäc Coâng Ty Cheá Bieán Xuaát Nhaäp Khaåu Thuûy Saûn tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. Saûn phaåm cuûa xí nghieäp laø caùc loaïi haûi saûn ñoâng laïnh nhö toâm, caù, möïc… ôû daïng saûn phaåm ñoâng block vaø PQF (ñoâng leû rôøi) vaø caùc saûn phaåm khoâ. Saûn xuaát mang tính thôøi vuï vôùi coâng suaát 10taán/ngaøy. Hieän nay, xí nghieäp ñang hoaït ñoäng vôùi toång soá 400 caùn boä coâng nhaân vieân. 1.7.1 Quy trình coâng ngheä Saûn phaåm chính cuûa xí nghieäp laø maët haøng haûi saûn ñoâng laïnh. Coâng ngheä chung saûn xuaát caùc loaïi haûi saûn ñoâng laïnh ñöôïc trình baøy treân sô ñoà hình 2.1. Haûi saûn ngay khi ñaùnh baét leân khoûi maët nöôùc laø ñöôïc baûo quaûn laïnh baèng nöôùc ñaù. Xí nghieäp mua nguyeân lieäu veà seõ nhanh choùng ñöa vaøo beå chöùa giöõ ôû nhieät ñoä thaáp (0-10oC). Nguyeân lieäu phaûi ñöôïc kieåm tra kyõ veà möùc ñoä töôi, cheá ñoä baûo quaûn laïnh. Sau ñoù, tuøy loaïi nguyeân lieäu ta coù caùc bieän phaùp xöû lyù tieáp tuïc. Nguyeân lieäu Sô cheá Phaân côõ Xeáp khuoân Caáp ñoâng, ra ñoâng Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo 8 Hình 2.1. Sô ñoà quy trình coâng ngheä saûn xuaát caùc loaïi haûi saûn ñoâng laïnh Vôùi saûn phaåm caù laïnh ñoâng nguyeân con, caù nguyeân lieäu seõ ñöôïc moå buïng, boû phaàn ruoät, tuøy loaïi caùc seõ coù theâm khaâu ñaùnh vaûy, caét vaây. Tuøy yeâu caàu beân mua maø caù coù theå ñöôïc moå, caét khoanh, caét khuùc hay caù phi leâ. Vôùi saûn phaåm toâm ñoâng laïnh, tuøy loaïi saûn phaåm toâm vaët ñaàu, toâm boùc voû, nguyeân con... coù theå caàn coù caùc thao taùc vaët ñaàu, boùc voû, boû gaân... seõ thöïc hieän ôû giai ñoaïn naøy. Vôùi möïc ñoâng laïnh, möïc nguyeân lieäu caàn phaûi boû nang, loät boû noäi taïng vaø tuùi möïc, loät da... Ñoái vôùi saûn phaåm chaû surimi, caù nguyeân lieäu ñöôïc sô cheá nhö sau. Tröôùc tieân boû phaàn ñaàu caù, roài ñöa vaøo xay nhuyeãn. Sau ñoù, troän gia vò vaøo thòt caù, ñaùnh ñeàu; ñoùng block roài ñöa ñi caáp ñoâng. Sau khi ra khoûi beå laïnh nguyeân lieäu ñöôïc ñöa vaøo phaân loaïi ngay roài xeáp vaøo khay theo ñuùng kích côõ ñaõ phaân loaïi. Taát caûø caùc coâng ñoaïn röûa xöû lyù laøm saïch thaân haûi saûn nguyeân lieäu ñeàu thöïc hieän nhanh choùng nhaèm haïn cheá maát phaåm chaát töôi soáng cuûa nguyeân lieäu. Nguyeân lieäu ôû khaâu naøo bò toàn ñoïng ñeàu phaûi coù cheá ñoä baûo quaûn laïnh (0-10oC). Sau khi ñaõ qua khaâu sô cheá, toâm caù ñöôïc ñöa vaøo tuû caáp ñoâng ôû daïng ñoùng khuoân thaønh baùnh (block) hay daïng rôøi (PQF). Giai ñoaïn sô cheá laøm saïch caù ñöôïc thöïc hieän thuû coâng, chæ rieâng khaâu xay nhuyeãn caù vaø troän giai vò khi saûn xuaát chaû surimi laø ñöôïc thöïc hieän baèng maùy. Ngoaøi ra, xí nghieäp coù saûn xuaát maët haøng haûi saûn khoâ. Hieän taïi xí nghieäp coù hai maùy saáy. Moät loø saáy giaùn tieáp duøng taùc nhaân saáy laø khoâng khí vaø nhieân lieäu laø daàu DO. Coâng suaát loø saáy giaùn tieáp ñaït 200kg/h. Moät loø saáy ñoái löu tröïc tieáp duøng than cuûi. Coâng suaát loø saáy tröïc tieáp laø 180kg/h. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo 9 1.7.2 Nguyeân lieäu, nhieân lieäu vaø hoùa chaát - Nguyeân lieäu chính laø caùc loaïi haûi saûn nhö caù, möïc, toâm... vôùi nhu caàu töø 1,4kg ñeán 3,0kg haûi saûn nguyeân lieäu cho moãi kg thaønh phaåm caù phileâ vaø töø 2,6kg ñeán 3,0kg nguyeân lieäu cho moãi kg thaønh phaåm ñoái vôùi chaû surimi - Caùc phuï lieäu nhö ñöôøng, boät ngoït… - Nöôùc ñaù duøng ñeå baûo quaûn haûi saûn. Nhu caàu 660 caây/ngaøy. - Muoái duøng cho saûn xuaát nöôùc ñaù: trung bình 5 taán/thaùng. - Chaát taûi laïnh: amoniac (NH3) duøng cho saûn xuaát nöôùc ñaù; freon (F22) laø taùc nhaân laïnh cho quaù trình laïnh ñoâng saûn phaåm. Nhu caàu phaûi boå sung F22 haèng thaùng laø 22kg. - Clorin duøng ñeå veä sinh nhaø xöôûng vaø duïng cuï. Nhu caàu 45kg/thaùng. - Daàu DO duøng ñeå chaïy maùy phaùt ñieän vôùi nhu caàu 60 lit/ngaøy - Daàu DO duøng cho loø saáy vôùi nhu caàu 12 lit/h = 288lit/ngaøy - Than cuûi duøng cho loø saáy vôùi nhu caàu 100kg/ngaøy 1.7.3 Nguoàn ñieän vaø nöôùc Xí nghieäp söû duïng nguoàn ñieän löôùi quoác gia. Ñeå chuû ñoäng saûn xuaát, xí nghieäp ñaõ ñaàu tö maùy phaùt ñieän duøng khi löôùi ñieän bò giaùn ñoaïn. Löôïng tieâu thuï nhieân lieäu cho maùy phaùt laø 60lit daàu DO/h. Nguoàn nöôùc cho hoaït ñoäng cuûa xí nghieäp laø hai gieáng khoan saâu 45m. Xí nghieäp duøng bôm coù löu löôïng 45m3/h ñeå bôm nöôùc leân vaø qua beå xöû lyù tröôùc khi duøng. 1.8 LÔÏI ÍCH KINH TEÁ - XAÕ HOÄI Xí nghieäp cheá bieán haûi saûn xuaát khaåu I - Baseafood - saûn xuaát caùc maët haøng haûi saûn cheá bieán ñoâng laïnh ñaõ taïo ñöôïc caùc lôïi ích veà kinh teá - xaõ hoäi: - Xí Nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I ra ñôøi taän duïng tieàm naêng thuyû saûn hieän coù trong khu vöïc ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu vaø thuùc ñaåy ngheà nuoâi troàng vaø khai thaùc thuûy saûn taïi ñòa phöông. - Taïo theâm nguoàn thu cho ngaân saùch Nhaø nöôùc vaø ñòa phöông thoâng qua caùc khoaûn thueá phaûi ñoùng goùp. - Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I ñi vaøo hoaït ñoäng ñaõ taïo vieäc Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo 10 laøm oån ñònh cho gaàn 400 ngöôøi lao ñoäng tröïc tieáp taïi ñaây. Ngoaøi ra, vieäc thu mua haûi saûn töôi taïi choã goùp phaàn taïo coâng aên vieäc laøm vaø taêng theâm thu nhaäp cho nhaân daân ñòa phöông. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo 11 2. Chöông ba ÑIEÀU KIEÄN MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN VAØ KINH TEÁ - XAÕ HOÄI KHU VÖÏC COÂNG TY Thaùng 09 naêm 1997, nhoùm nghieân cöùu tieán haønh khaûo saùt khu vöïc xí nghieäp, thu thaäp döõ lieäu phuïc vuï xaây döïng baùo caùo: “Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng” cho xí nghieäp. Noäi dung khaûo saùt bao goàm: - Khaûo saùt caûnh quan vaø hieän traïng söû duïng ñaát khu vöïc xí nghieäp. Ñieàu tra veà kinh teá xaõ hoäi. - Thu maãu, phaân tích vaø ñaùnh giaù hieän traïng chaát löôïng nöôùc ôû xí nghieäp. - Thu maãu, phaân tích, ñaùnh giaù hieän traïng chaát löôïng khoâng khí khu vöïc xí nghieäp. - Hieän traïng vaø khaû naêng thoaùt nöôùc thaûi taïi xí nghieäp. Ñoái chieáu soá lieäu ño ñaïc, phaân tích cuûa ñoaøn khaûo saùt vaø soá lieäu thu thaäp, bieân hoäi töø nhieàu nguoàn caùc ñaëc ñieåm veà ñieàu kieän moâi tröôøng taïi caùc ñòa ñieåm thöïc hieän döï aùn ñöôïïc trình baøy döôùi ñaây. 2.1 VÒ TRÍ XÍ NGHIEÄP Xí Nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I naèm taïi thò xaõ Baø Ròa, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. Khu daân cö gaàn xí nghieäp nhaát caùch xí nghieäp khoaûng 40m. Xung quanh xí nghieäp coù moät vaøi quaùn xaù nhoû. Xí nghieäp naèm ngay trong vuøng coù nguyeân lieäu thuûy, haûi saûn doài daøo cuûa caùc cô sôû khai thaùc haûi saûn. Nguoàn cung caáp nguyeân lieäu cho saûn xuaát cuûa xí nghieäp nhö vaäy laø thuaän lôïi. Naèm treân quoác loä 51 vaø saùt caïnh soâng Dinh. Ñaây laø vò trí thuaän tieän veà giao thoâng thuyû boä, veà thoâng tin lieân laïc nhaát laø khi xí nghieäp taêng saûn löôïng hay môû roäng saûn xuaát veà sau. Hình 3.1 theå hieän vò trí xí nghieäp. 2.2 ÑIEÀU KIEÄN KHÍ HAÄU Caùc yeáu toá khí haäu coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán chaát löôïng moâi tröôøng. Nhieät ñoä khoâng khí, toác ñoä gioù, cheá ñoä möa… laø nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán quaù trình lan truyeàn vaø chuyeån hoùa caùc chaát oâ nhieãm trong khoâng khí vaø nguoàn nöôùc. Nhieät Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo 12 ñoä khoâng khí caøng cao thì toác ñoä lan truyeàn vaø huyeån hoùa caùc chaát oâ nhieãm trong moâi tröôøng caøng lôùn. Toác ñoä gioù caøng cao thì caùc chaát oâ nhieãm trong khoâng khí ñöôïc vaän chuyeån ñi caøng xa nguoàn oâ nhieãm vaø caùc chaát oâ nhieãm caøng ñöôïc pha loaõng baèng khoâng khí saïch. Maët khaùc, gioù vaø söï quay cuûa traùi ñaát ñaõ taïo neân nhöõng doøng chaûy beà maët laøm xaùo troän vaø phaùt taùn caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc bieån. Soá lieäu caùc yeáu toá khí töôïng taïi thò xaõ Baø Ròa, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu ñaõ ñöôïc theo doõi vaø ño ñaïc trong nhieàu naêm coù theå toùm taét nhö sau: 2.2.1 Nhieät ñoä khoâng khí Nhieät ñoä khoâng khí aûnh höôûng tröïc tieáp tôùi quaù trình phaùt taùn caùc chaát oâ nhieãm trong khí quyeån. Ngoaøi ra, nhieät ñoä khoâng khí coøn laøm thay ñoåi quaù trình bay hôi caùc chaát oâ nhieãm, laø yeáu toá quan troïng taùc ñoäng leân söùc khoûe coâng nhaân trong quaù trình lao ñoäng... Vì vaäy, trong quaù trình ñaùnh giaù möùc ñoä oâ nhieãm khoâng khí caàn phaân tích yeáu toá nhieät ñoä. Keát quaû khaûo saùt nhieät ñoä nhieàu naêm taïi Baø Ròa - Vuõng Taøu nhö sau: - Nhieät ñoä trung bình naêm: 27,0oC - Nhieät ñoä toái cao trung bình: 35,2oC - Nhieät ñoä toái thaáp trung bình: 18,8oC Giaù trò nhieät ñoä khoâng khí caû naêm trong toaøn mieàn bieán ñoåi khoâng lôùn töø 26,8 - 27,2oC. Nhieät ñoä cöïc ñaïi bieán ñoåi töø 30,7 - 38oC vaø nhieät ñoä cöïc tieåu töø 14,4 - 22,5oC. Taïi xí nghieäp, khu vaên phoøng, nhieät ñoä khoâng khí ño ñöôïc laø 26,2oC. Nhieät ñoä khoâng khí thaáp nhaát laø ôû phoøng caáp ñoâng 26,0oC. Taïi khu cheá bieán chaû surimi nhieät ñoä khoâng khí cao hôn moät chuùt, 27,0oC. Taïi khu vöïc sô cheá nhieät ñoä laø 28oC. Khu vöïc saûn xuaát haøng khoâ, nhieät ñoä trung bình laø 29oC cao hôn haún caùc nôi khaùc. Ngoaøi trôøi khoâng khí coù nhieät ñoä khoaûng 29oC. Moâi tröôøng nhieät ñoä naøy laø ñieàu kieän toát cho coâng nhaân laøm vieäc. 2.2.2 Ñoä aåm khoâng khí Ñoä aåm khoâng khí ôû Vuõng Taøu: ñoä aåm tuyeät ñoái trung bình naêm laø 28,1mb. Trong caùc thaùng muøa khoâ (töø thaùng 11 ñeán thaùng 3 naêm sau) ñoä aåm tuyeät ñoái trung bình coù giaù trò thaáp: töø 24,3 -27,8 mb. Caùc thaùng trong muøa möa ñoä aåm cao töø 29,5 - 30,7. Ñoä aåm töông ñoái bieán ñoåi trong naêm töø 75 - 83%. Ñoä aåm töông ñoái caû naêm laø 79%. Trong khu vöïc xí nghieäp, ñoä aåm khoâng khí khaù cao. ÔÛ khu caáp ñoâng, ñoä aåm ño ñöôïc laø 81%; ôû boä phaän khoâ laø 85%; ôû khu saûn xuaát chaû surimi laø 83%; khu Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo 13 vöïc vaên phoøng ñoä aåm ño ñöôïc laø 80%. Ñoä aåm cao laø moät ñaëc ñieåm cuûa cuûa hoaït ñoäng saûn xuaát cheá bieán laïnh. 2.2.3 Löôïng möa Möa coù taùc duïng laø thanh loïc caùc chaát oâ nhieãm trong khoâng khí vaø pha loaõng caùc chaát oâ nhieãm nöôùc. Vì vaäy, möùc ñoä oâ nhieãm vaøo muøa möa thaáp nöôùc hôn muøa khoâ. Keát quaû khaûo saùt veà löôïng möa taïi Baø Ròa nhö sau: + Löôïng möa trung bình naêm: 1508 mm. + Löôïng möa naêm cao nhaát: 3955 mm. + Löôïng möa naêm nhoû nhaát: 344 mm. 2.2.4 Löôïng boác hôi Taïi Vuõng Taøu, ñoä boác hôi caû naêm laø 133 mm. Muøa khoâ ñoä bay hôi töø 91,8 - 143,4 mm. Trong muøa möa töø 49,8 - 90,9 mm. 2.2.5 Gioù vaø höôùng gioù Höôùng gioù chuû yeáu taïi Vuõng Taøu laø Ñoâng Baéc, Ñoâng vaø Taây Nam. Vaän toác gioù bieán ñoåi theo caùc höôùng trong naêm (3,0 - 5,7m/s). Vaän toác trung bình trong thôøi kyø gioù muøa Ñoâng Baéc coù giaù trò lôùn vaøo thaùng 2, thaùng 3 (5,2 - 5,7m/s). Vaøo caùc thaùng gioù muøa Taây Nam, vaän toác nhoû nhaát: 3 m/s (thaùng 8). Vaän toác gioù cöïc ñaïi quan traéc ñöôïc vaøo muøa heø (thaùng 7 naêm 1972 laø 30 m/s). Ñieàu naøy coù theå do aùp thaáp hình thaønh ôû Nam Bieån ñoâng. Vaän toác gioù trung bình caû naêm laø 4,1 m/s. Gioù coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán quaù trình phaùt taùn caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí. Toác ñoä gioù caøng nhoû thì möùc ñoä oâ nhieãm caøng lôùn. Vì vaäy, khi ñaùnh giaù möùc ñoä oâ nhieãm caàn quan taâm tôùi toác ñoä gioù nguy hieåm. 2.2.6 Ñoä beàn vöõng khí quyeån Ñoä beàn vöõng khí quyeån ñöôïc xaùc ñònh theo toác ñoä gioù vaø böùc xaï maët trôøi vaøo ban ngaøy vaø ñoä che phuû maây vaøo ban ñeâm. Ñoä beàn vöõng khí quyeån quyeát ñònh khaû naêng phaùt taùn caùc chaát oâ nhieãm leân cao. Ñeå xaùc ñònh ñoä beàn vöõng khí quyeån, coù theå döïa vaøo toác ñoä gioù vaø böùc xaï maët trôøi vaøo ban ngaøy vaø ñoä che phuû maây vaøo ban ñeâm theo baûng phaân loaïi cuûa Pasquill. Ñoái vôùi khu vöïc mieàn Ñoâng Nam Boä ñoä beàn vöõng vaøo nhöõng ngaøy naéng, toác ñoä gioù nhoû laø: A,B; ngaøy coù maây laø C,D; ban ñeâm ñoä beàn vöõng khí quyeån Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo 14 thuoäc loaïi E, F. Ñoä beàn vöõng khí quyeån A, B, C haïn cheá khaû naêng phaùt taùn chaát oâ nhieãm leân cao vaø ñi xa. Khi tính toaùn vaø thieát keá heä thoáng xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí caàn tính cho ñieàu kieän phaùt taùn baát lôïi nhaát (loaïi A) vaø toác ñoä gioù nguy hieåm. 2.3 CHAÁT LÖÔÏNG KHOÂNG KHÍ KHU VÖÏC DÖÏ AÙN 2.3.1 Phöông phaùp laáy maãu vaø phaân tích khí Phöông phaùp laáy maãu vaø phaân tích ñöôïc döïa treân caùc taøi lieäu chính cuûa Toå chöùc Y teá Theá giôùi (WHO), Cô quan Baûo veä Moâi tröôøng Myõ (US EPA) vaø Heä thoáng Giaùm saùt Moâi tröôøng Toaøn caàu (GEMS). 2.3.2 Ñaùnh giaù chaát löôïng khoâng khí khu vöïc saûn xuaát Keát quaû ño ñaïc noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí taïi khu vöïc xí nghieäp ñöôïc trình baøy trong baûng 3.1. Baûng 3.1.Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm khí taïi khu vöïc xí nghieäp TT Kyù hieäu Nhieät ñoä Ñoä aåm Ñoä oàn Haøm löôïng chaát oâ nhieãm (mg/m 3) maãu oC % dBA Buïi SOx NOx NH3 H2S THC 1 K1 26,2 80 69,0 0,27 0,081 0,020 0,07 0,006 1,97 2 K2 26,0 81 63,2 0,23 0,077 0,014 0,09 0,007 2,15 3 K3 27,0 83 71,5 0,23 0,073 0,016 0,09 0,007 2,26 4 K4 29,0 85 65,1 0,29 0,076 0,019 0,06 0,008 2,33 5 K5 29,0 76 56,0 0,26 0,051 0,010 0,00 0,005 1,51 Ghi chuù: Caùc vò trí laáy maãu K1: Khu vöïc vaên phoøng K2: Khu caáp ñoâng K3: Khu cheá bieán chaû surimi K4: Khu cheá bieán saûn phaåm khoâ K5: Ngoaøi xí nghieäp, caùch xí nghieäp 30m veà phía höôùng gioù. Caùc vò trí thu maãu ñöôïc theå hieän trong hình 3.2. Töø caùc baûng keát quaû phaân tích caùc maãu thu ôû trong khuoân vieân nhaø maùy, so Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo 15 saùnh vôùi tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN 5938-1995) veà chaát löôïng khoâng khí xung quanh, noàng ñoä H2S taïi khu saûn xuaát vaãn chöa vöôït giôùi haïn cho pheùp. Xeùt veà caùc chæ tieâu khaùc: buïi, SO2, NO2, NH3, THC khu vöïc beân trong xí nghieäp, chaát löôïng khoâng khí ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng (TCVN 5937-1995). ÔÛ khu vöïc laân caän xí nghieäp caùc chæ tieâu chaát löôïng moâi tröôøng ñeàu ñaït tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí xung quanh (TCVN 5937-1995). Xung quanh xí nghieäp troáng traûi neân phaùt taùn khí toát. 2.4 HIEÄN TRAÏNG CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC Nöôùc söû duïng cho sinh hoaït vaø saûn xuaát taïi xí nghieäp laø nöôùc gieáng ñaõ qua xöû lyù taïi cô sôû. Keát quaû phaân tích maãu nöôùc ngaàm thu töø gieáng cuûa xí nghieäp ñöôïc trình baøy trong baûng 3.2. Theo keát quaû phaân tích maãu thu töø gieáng cuûa xí nghieäp, chaát löôïng nöôùc ñaït tieâu chuaån nöôùc ngaàm. Nhöng ñeå söû duïng laøm nöôùc caáp cho sinh hoaït vaø saûn xuaát taïi xí nghieäp thì nöôùc gieáng bôm leân phaûi ñöôïc xöû lyù trung hoøa ñeå taêng ñoä pH, giaûm haøm löôïng saét vaø caën trong nöôùc (so vôùi tieâu chuaån veä sinh ñoái vôùi nöôùc caáp sinh hoaït cuûa Boä Y teá). Hieän taïi, löôïng nöôùc thaûi 500 - 600m3 moãi ngaøy ôû xí nghieäp ñöôïc xaû thaúng ra coáng. Xí nghieäp chöa coù heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. Keát quaû kieåm tra nöôùc thaûi taïi xí nghieäp ñöôïc ñöa ra trong baûng 3.2. So vôùi tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc maët (TCVN 5942-1995), vaø tieâu chuaån nöôùc thaûi coâng nghieäp (TCVN 5945-1995), noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm ñeàu vöôït giôùi haïn cho pheùp. Ñaëc tröng nöôùc thaûi thuûy saûn laø haøm löôïng caùc chaát höõu cô raát cao, theå hieän qua caùc giaù trò COD vaø BOD cao. So saùnh giöõa keát quaû phaân tích cuûa 2 laàn thu maãu, ta thaáy haøm löôïng caùc chaát oâ nhieãm coù giaûm ñi moät ít. Nguyeân nhaân laø löôïng nguyeân lieäu ñaàu vaøo coù giaûm. Noùi chung, khoâng coù caûi thieän ñaùng keå veà maët moâi tröôøng. Nöôùc thaûi saûn xuaát cuûa xí nghieäp caàn phaûi xöû lyù tröôùc khi xaû. Baûng 3.2. Keát quaû phaân tích maãu nöôùc taïi xí nghieäp STT Chæ tieâu Ñôn vò tính Nöôùc gieáng Nöôùc thaûi 1996 1997 1 pH - 6,4 - 6,4 2 EC µS/cm 480 - - 3 COD mg/l - 3.700 2.500 4 BOD mg/l - 1.850 910 Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo 16 5 SS mg/l 55 - 360 6 T-P mg/l 0,12 20,7 19 7 T-N mg/l 0,04 165 74 8 Cl- mg/l 156 - - 9 Toång saét mg/l 0,75 - - 10 Ca2+ mg/l 12,5 - - 11 Toång cöùng mg CaCO3/l 57,7 - - 2.5 HIEÄN TRAÏNG KINH TEÁ - XAÕ HOÄI TAÏI KHU VÖÏC XÍ NGHIEÄP Naèm trong ñòa baøn kinh teá troïng ñieåm phía Nam, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu ñöôïc ñaùnh giaù laø moät trong nhöõng vuøng kinh teá phaùt trieån noùng nhaát Vieät Nam vôùi theá maïnh laø coâng nghieäp daàu khí, du lòch vaø khai thaùc cheá bieán haûi saûn. Rieâng coâng nghieäp thöïc phaåm cuûa tænh ñaõ ñaït giaù trò saûn löôïng 105.855 trieäu ñoàng (naêm 1994). Trong ñoù, haûi saûn coù kim ngaïch xuaát khaåu leân tôùi 105.091 ngaøn USD. Thò xaõ Baø Ròa coù toång dieän tích töï nhieân 87,24 km2 goàm coù 8 phöôøng xaõ, daân soá 73.409 ngöôøi, maät ñoä daân soá bình quaân 841,5 ngöôøi/km2. Döôùi ñaây laø moät soá chæ tieâu kinh teá - xaõ hoäi cuûa thò xaõ Baø Ròa naêm 1993 - 1994. Daân soá vaø lao ñoäng: - Daân soá trong ñoä tuoåi lao ñoäng: 33.451 ngöôøi - Lao ñoäng thöông nghieäp vaø dòch vuï: 2.683 ngöôøi Dieän tích ñaát noâng nghieäp vaø thuûy saûn: - Dieän tích ñaát noâng nghieäp: 5.867,2 ha - Dieän tích ñaát laâm nghieäp: 1.039,0 ha - Dieän tích maët nöôùc nuoâi troàng thuûy saûn: 392,4 ha - Ñaát coù khaû naêng noâng nghieäp, laâm nghieäp: 100,0 ha Dieän tích gieo troàng caây haèng naêm: 4.244 ha Trong ñoù: Luùa: 3.330 ha Baép: 371 ha Khoai lang: 13 ha Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo 17 Rau ñaäu caùc loaïi: 232 ha Caây coâng nghieäp laâu naêm: chuû yeáu laø ñieàu vaø cao su Trong töông lai, thò xaõ Baø Ròa seõ trôû thaønh trung taâm vaên hoùa chính trò cuûa Tænh. Hieän taïi, xung quanh khu vöïc thò xaõ ñaõ ñang coù nhieàu cô sôû saûn xuaát kinh doanh ra ñôøi. Ñaëc bieät moät trong nhöõng theá maïnh cuûa tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu laø ñaùnh baét vaø cheá bieán haûi saûn. Vieäc duy trì vaø phaùt trieån caùc nhaø maùy saûn cheá bieán thuyû saûn ôû ñaây laø caàn thieát. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo 18 Hình 3.1. Sô ñoà vò trí xí nghieäp vaø sô ñoà maët baèng Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo 19 Hình 3.2. Sô ñoà caùc vò trí laáy maãu khí K1: Khu vöïc vaên phoøng K2: Khu caáp ñoâng K3: Khu cheá bieán chaû surimi K4: Khu cheá bieán saûn phaåm khoâ Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo 20 3. Chöông boán TAÙC ÑOÄNG CUÛA CÔ SÔÛ CHEÁ BIEÁN HAÛI SAÛN TÔÙI MOÂI TRÖÔØNG 3.1 CAÙC VAÁN ÑEÀ OÂ NHIEÃM CHÍNH VAØ NGUOÀN GOÁC PHAÙT SINH Hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa xí nghieäp coù theå gaây ra caùc taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán moâi tröôøng nhö sau: • OÂ nhieãm khoâng khí - Muøi hoâi sinh ra trong cô sôû cheá bieán haûi saûn chuû yeáu laø muøi hoùa chaát khöû truøng (clo), ammoniac (NH3) töø heä thoáng laøm laïnh, muøi hoâi do khí sunfua hydro (H2S), mercaptan, amin höõu cô vaø andehyt höõu cô sinh ra trong quaù trình phaân huûy caùc chaát höõu cô. Ñaây cuõng laø moät vaán ñeà oâ nhieãm khí chính cuûa caùc cô sôû cheá bieán haûi saûn hieän nay. Khí thaûi cuûa quaù trình ñoát daàu cho maùy phaùt ñieän, loø saáy vaø caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi. Khí thaûi do ñoát nhieân lieäu coù chöùa buïi, SO2, NOx, CO, hôi hydrocacbon vaø chì (Pb). Khí thaûi saáy coù chöùa caùc chaát höõu cô bay hôi, saûn phaåm phaân huûy chaát höõu cô do nhieät ñoä, buïi. Ngoaøi caùc chaát oâ nhieãm treân, khí thaûi töø loø saáy tröïc tieáp ñoát than coøn chöùa chaát oâ nhieãm laø khí CO. • OÂ nhieãm nöôùc Nöôùc thaûi saûn xuaát sinh ra trong quaù trình cheá bieán toâm, caù, möïc vaø nöôùc veä sinh nhaø xöôûng, maùy moùc thieát bò… chöùa caùc chaát höõu cô, caùc chaát raén lô löûng, caùc chaát caën baõ, vi sinh vaät vaø daàu môõ. Nöôùc thaûi sinh hoaït coù chöùa caën baõ, caùc chaát raén lô löûng, caùc chaát höõu cô, caùc chaát dinh döôõng vaø vi sinh. Nöôùc möa chaûy traøn qua maët baèng cô sôû cheá bieán cuoán theo ñaát caùt, caùc chaát höõu cô, caùc chaát caën baõ gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. • OÂ nhieãm do chaát thaûi raén Phuï phaåm do vieäc xöû lyù nguyeân lieäu tröôùc khi vaøo giai ñoaïn cheá bieán chính (laïnh ñoâng vaø laøm haøng khoâ) nhö ñaàu, da... cuûa haûi saûn. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo 21 3.2 TAÙC ÑOÄNG CUÛA ÑIEÀU KIEÄN LAØM VIEÄC Ñaëc tröng cuûa ngheà cheá bieán thuûy saûn ñoâng laïnh laø lao ñoäng trong moâi tröôøng laïnh vaø aåm öôùt. Khaâu sô cheá, coâng nhaân thöôøng xuyeân tieáp xuùc vôùi vaät laïnh 4-8oC trong moâi tröôøng coù ñoä aåm cao. Coâng nhaân laøm vieäc ôû kho laïnh phaûi tieáp xuùc vôùi moâi tröôøng nhieät ñoä 15 ñeán -40oC. Do yeâu caàu kyõ thuaät, coâng nhaân phaûi ñöùng suoát ca. Theo baùo caùo cuûa phaân vieän nghieân cöùu khoa hoïc kyõ thuaät baûo hoä lao ñoäng taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh ñieàu kieän laøm vieäc taïi caùc cô sôû cheá bieán laïnh thuûy saûn ñeán coâng nhaân lao ñoäng tröïc tieáp nhö sau: - Bieán ñoåi caùc chæ tieâu sinh lyù trong quaù trình lao ñoäng: maïch, huyeát aùp, thaân nhieät thay ñoåi khoâng nhieàu laém; ñaùng keå laø nhieät ñoä ngoaøi da ôû ñaàu ngoùn tay raát thaáp (coù gaêng: 20-24oC, khoâng mang gaêng: 15-17oC). Ñieàu ñoù gaây ra caûm giaùc laïnh cuïc boä hoaëc toaøn thaân. - AÛnh höôûng ñeán söùc khoûe cuûa coâng nhaân: caùc beänh ñaëc tröng ñoái vôùi coâng nhaân ngaønh cheá bieán laïnh thuûy saûn laø: beänh khôùp (55%), Beänh daãn tónh maïch chaân (33,8-62,5%), 95% bò söng to baép chaân hôn bình thöôøng vaøo cuoái ngaøy laøm vieäc, 75% coù caûm giaùc choaùng vì laïnh, ñi keøm theo ho, nhöùc ñaàu meät moûi... 3.3 TAÙC ÑOÄNG TÔÙI MOÂI TRÖÔØNG KHOÂNG KHÍ 3.3.1 Taùc haïi cuûa caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí 3.3.1.1 Clo (Cl2) Clo laø chaát ñoäc haïi ñoái vôùi söùc khoeû con ngöôøi. Trieäu chöùng nhieãm ñoäc xuaát hieän khi noàng ñoä clo 1 ppm (3,2 mg/m3), khi noàng ñoä clo ñaït 3 ppm (9,6mg/l) coù theå gaây nguy hieåm. Ngöôõng cho pheùp ñoái vôùi con ngöôøi laø 0,3mg/m3. Noàng ñoä clo töø 0,3 ñeán 3,2 mg/m3 coù theå nguy hieåm ñoái vôùi caây coái. Khí clo coøn coù tính chaát aên moøn kim loaïi maïnh. 3.3.1.2 Oxyt cacbon (CO) Oxyt cacbon laø khí thaûi töø loaïi xe söû duïng xaêng laø chuû yeáu vì caùc xe söû duïng diesel taïo CO ít hôn 25 laàn. Khi oxyt cacbon xaâm nhaäp vaøo huyeát caàu toá seõ caûn trôû maùu taûi oxy. Vôùi lieàu löôïng thaáp CO gaây neân ñau ñaàu, choùng maët, roái loaïn caûm giaùc, coù theå khieán môõ tích laïi trong maùu laøm taéc ñoäng maïch. Lieàu löôïng cao CO seõ gaây ngaït, coù khi töû vong. 3.3.1.3 Caùc khí axit SO2 vaø NOx Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo 22 Khí SO2 vaø NOx laøm naëng theâm caùc beänh veà ñöôøng hoâ haáp cuûa ngöôøi. Do tính axit caùc khí naøy laø nguyeân nhaân gaây neân nhöõng traän möa axit, laøm haïi caùc loaøi thöïc vaät treân caïn, caùc sinh vaät soáng döôùi nöôùc vaø caùc vaät lieäu xaây döïng. Trong khi SO2 laø saûn phaåm chuû yeáu cuûa caùc nguoàn ñoát coá ñònh thì 70% caùc NOx laø do hoaït ñoäng cuûa phöông tieän giao thoâng. 3.3.1.4 Amoniac (NH3) Nguoàn oâ nhieãm amoniac trong khoâng khí ôû xöôûng cheá bieán haûi saûn laø do ñöôøng oáng taùc nhaân laïnh bò roø ræ hay do caùc söï coá kyõ thuaät. Amoniac laø moät khí khoâng maøu, muøi hoâi neân deã phaùt hieän khi roø ræ. NH3 laø khí deã tan trong nöôùc, ít tan trong daàu. Amoniac khoâng aên moøn theùp, nhoâm; tan trong nöôùc gaây aên moøn kim loaïi maøu: keõm, ñoàng vaø caùc hôïp kim cuûa ñoàng. NH3 taïo vôùi khoâng khí moät hoãn hôïp coù noàng ñoä trong khoaûng töø 16 ñeán 25% theå tích seõ gaây noå. Amoniac (NH3) laø khí ñoäc coù khaû naêng kích thích maïnh leân muõi, mieäng vaø heä thoáng hoâ haáp. Ngöôõng chòu ñöïng ñoái vôùi amoâniac laø 20 - 40 mg/m3. Khi tieáp xuùc vôùi amoâniac vôùi noàng ñoä 100 mg/m3 trong moät khoaûng thôøi gian ngaén seõ khoâng ñeå laïi haäu quaû laâu daøi. Tuy nhieân, khi tieáp xuùc vôùi amoniac ôû noàng ñoä 1.500 - 2.000 mg/m3 trong thôøi gian 30 phuùt seõ nguy hieåm ñoái vôùi tính maïng. 3.3.1.5 Hydro sunfua (H2S) Khi xaâm nhaäp vaøo cô theå qua phoåi, hydro sunfua (H2S) nhanh choùng bò oxy hoaù taïo thaønh caùc sunfat, caùc hôïp chaát coù ñoäc tính thaáp. Caùc chaát naøy khoâng tích luyõ trong cô theå. Moät phaàn nhoû 6% löôïng khí haáp thuï seõ ñöôïc thaûi ra ngoaøi qua khí thôû ra, phaàn coøn laïi sau khi chuyeån hoùa ñöôïc baøi tieát qua nöôùc tieåu. ÔÛ noàng ñoä thaáp, H2S coù kích thích leân maét vaø ñöôøng hoâ haáp. ÔÛ noàng ñoä naøy, ta coù theå phaùt hieän deã daøng nhôø vaøo muøi ñaëc tröng. Chæ khi hít thôû moät löôïng lôùn hoãn hôïp khí H2S, mercaptan, ammoniac... gaây thieáu oxy ñoät ngoät, coù theå daãn ñeán töû vong do ngaït. Ngöôøi nhieãm ñoäc coù caùc daáu hieäu thöôøng gaëp laø buoàn noân, roái loaïn tieâu hoùa, tieâu chaûy, muõi hoïng khoâ vaø coù muøi hoâi, maét coù bieåu hieän phuø mi, vieâm keát maïc nhaõn caàu, tieát dòch muû vaø giaûm thò löïc. Caùc sunfua ñöôïc taïo thaønh coù theå xaâm nhaäp heä tuaàn hoaøn taùc ñoäng ñeán caùc vuøng caûm giaùc - maïch, vuøng sinh phaûn xaï cuûa caùc thaàn kinh ñoäng maïch caûnh vaø thaàn kinh Hering. Tuy nhieân, neáu thöôøng xuyeân tieáp xuùc vôùi sunfua hydro ôû noàng ñoä döôùi möùc gaây ñoäc caáp tính coù theå gaây nhieãm ñoäc maõn tính. Caùc trieäu chöùng coù theå xuaát Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo 23 hieän laø: suy nhöôïc, roái loaïn heä thaàn kinh, heä tieâu hoùa, tính khí thaát thöôøng, khoù taäp trung, maát nguû, vieâm pheá quaûn maõn tính... 3.3.1.6 Muøi hoâi Taïi caùc cô sôû cheá bieán thuyû saûn, caùc chaát gaây muøi hoâi sinh ra chuû yeáu do söï phaân huûy caùc chaát höõu cô trong nguyeân lieäu, pheá lieäu, muøi clo do khöû truøng vaø muøi amoniac. Muøi tanh baûn chaát cuûa caùc nguyeân lieäu toâm, caù, möïc. Muøi hoâi phaùt sinh ôû khu vöïc cheá bieán, naëng nhaát laø ôû coáng thoaùt nöôùc thaûi saûn xuaát. Muøi hoâi gaây caûm giaùc khoù chòu vaø laøm giaûm naêng suaát lao ñoäng, ñaëc bieät laø ngöôøi tröïc tieáp laøm vieäc vôùi nguyeân lieäu haûi saûn. Xí nghieäp ñaõ heát söùc chuù yù ñeán bieän phaùp thoâng thoaùng, veä sinh nhaø xöôûng thöôøng xuyeân. 3.3.1.7 Chì (Pb) Chì tetraetyl ñöôïc duøng laøm chaát phuï gia ñeå naâng cao chæ soá oâctan cuûa xaêng, thöïc teá laø ñeå giaûm tieáng oàn ñoäng cô vaø choáng hieän töôïng noå sôùm. Chì ñöa ñeán nhöõng roái loaïn thaàn kinh nhaát laø treû nhoû vaø chì cuõng gaây ra chöùng thieáu maùu vì laøm roái loaïn söï toång hôïp huyeát caàu toá trong maùu. Nhu caàu xaêng khoâng chì ñaõ trôû thaønh moät yeâu caàu taát yeáu cuûa haàu heát caùc nöôùc. 3.3.1.8 Caùc hôïp chaát höõu cô bay hôi (VOC) Caùc hôïp chaát höõu cô bay hôi sinh ra ôû khu chöùa xaêng daàu, phöông tieän vaän chuyeån, khu vöïc chaïy maùy phaùt ñieän. Trong khí xaû caùc phöông tieän vaän taûi coù laãn hydrocacbon chöa chaùy. Caùc VOC trong ñoù chuû yeáu laø cacbua hydro coù haïi cho söùc khoeû (nhieãm ñoäc, kích thích, gaây ung thö hay ñoät bieán) vaø cuõng laø nguyeân nhaân gaây neân oâ nhieãm quang - oxy. Döôùi aùnh saùng maët trôøi, caùc VOC vôùi NOx taïo thaønh ozon hoaëc nhöõng chaát oxy hoùa maïnh khaùc. Caùc chaát naøy coù haïi tôùi söùc khoûe (roái loaïn hoâ haáp, ñau ñaàu, nhöùc maét), gaây haïi cho caây coái vaø vaät lieäu. Ña soá caùc VOC coù muøi vaø ñaây laø bieåu hieän roõ raøng cuûa söï oâ nhieãm. 3.3.2 Caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí taïi xöôûng cheá bieán haûi saûn Noàng ñoä H2S ño ñöôïc taïi khu vöïc saûn xuaát ñaõ neâu trong baûng 3.1 coù giaù trò töø 0,007 ñeán 0,008mg/m3. So saùnh vôùi tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN 5938-1995) veà chaát löôïng khoâng khí xung quanh, noàng ñoä H2S taïi khu saûn xuaát xaáp xæ giaù trò toái ña cho pheùp. Do saûn löôïng nhoû vaø khaâu sô cheá ñöôïc thöïc hieän khi nguyeân lieäu ñöôïc baûo quaûn laïnh baèng nöôùc ñaù, khoâng thaáy coù muøi hoâi. Taïi khu vöïc beân trong khu saûn xuaát cuûa xí nghieäp, khí NH3 coù noàng ñoä töø 0,06-0,09mg/m3, raát nhoû so vôùi möùc toái ña cho pheùp cuûa TCVN 5938-1995 Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Xí nghieäp Cheá Bieán Haûi Saûn Xuaát Khaåu I, Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo 24 (0,2mg/m3). 3.3.3 OÂ nhieãm do tieáng oàn Trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa xí nghieäp, tieáng oàn chuû yeáu phaùt sinh töø caùc loaïi thieát bò nhö ñoäng cô, quaït, moâ tô, maùy neùn laïnh, maùy khuaáy... vaø do va chaïm vaø ma saùt cuûa caùc duïng cuï ôû khaâu sô cheá, laøm saïch nguyeân lieäu. Tieáng oàn, ñoä rung cao hôn tieâu chuaån seõ laøm maát nguû, meät moûi, gaây taâm lyù khoù chòu, aûnh höôûng tôùi söùc khoûe cuûa coâng nhaân nhö. Tieáng oàn coøn laøm giaûm naêng suaát lao ñoäng cuûa coâng nhaân trong khu vöïc saûn xuaát, laøm keùm taäp trung tö töôûng vaø coù theå daãn ñeán tai naïn lao ñoäng. Qua ñôït khaûo saùt taïi xí nghieäp, ñoä oàn taïi khu vöïc vaên phoøng ghi nhaän ñöôïc laø 67,6 - 71,8 dBA, giaù trò oàn trung bình giôø laø 69dBA. Möùc oàn ño ñöôïc taïi ñaây cao laø vì ño vaøo thôøi ñieåm maùy phaùt ñieän ñang hoaït ñoäng. Möùc oàn ño ñöôïc ôû khu caáp ñoâng laø 63,2 dBA. Möùc oàn ôû ñaây khaù thaáp do quaù trình caáp ñoâng thöïc hieän nhôø caùc thieát bò kín, oàn chæ taêng leân moät chuùt ôû giai ñoaïn chuyeån nguyeân lieäu vaøo vaø laáy saûn phaåm ra. Ñoä oàn ño ñöôïc taïi caùc vò trí khu vöïc vaên phoøng vaø khu caáp ñoâng ñaït tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN 5949-1995). Khu cheá bieán chaû surimi, oàn cao (71,5 dBA) xaáp xæ möùc giôùi haïn cho pheùp. Vôùi nguoàn oàn toång coäng ôû xí nghieäp laø 73,8dBA, taùc ñoäng cuûa tieáng oàn giaûm daàn theo khoaûng caùch so vôùi nguoàn. ÔÛ khoaûng caùch 10 m tính töø nguoàn oàn, möùc oàn do aûnh höôûng cuûa nguoàn naøy giaûm coøn 47,7dBA. Nhö vaäy, tieáng oàn trong xí nghieäp chæ aûnh höôûng ñeán coâng nhaân lao ñoäng tröïc tieáp maø khoâng coù taùc ñoäng ñeán daân cö gaàn ñaáy. 3.3.4 OÂ nhieãm do buïi Buïi coù taùc haïi ñeán söùc khoûe con ngöôøi. Neáu vaøo phoåi, buïi seõ gaây kích thích cô hoïc vaø phaùt sinh phaûn öùng sô hoùa phoåi, gaây ra caùc beänh veà ñöôøng hoâ haáp. Noàng ñoä buïi trong xí nghieäp coù giaù trò töø 0,23 ñeán 0,29 mg/m3 (ñaõ neâu trong baûng 3.1). Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng saûn xuaát cheá bieán laïnh haûi saûn khoâng gaây oâ nhieãm veà buïi maø chuû yeáu buïi do caùc phöông tieän vaän chuyeån nguyeân lieäu vaøo khu sô cheá. ÔÛ daây chuyeàn saáy haûi saûn, taûi löôïng buïi trong khí thaûi saáy laø 3,02kg/ngaøy. ÔÛ nhaø daân gaàn xí nghieäp, haøm löôïng buïi ñaït tieâu chuaån cuûa moâi tröôøng khoâng khí xung quanh theo TCVN 5937-1996. Buïi khu vöïc naøy sinh ra chuû yeáu laø giao thoâng, n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐánh giá tác động môi trường xí nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu 1, bà rịa vũng tàu.pdf