Đánh giá tình hình cho vay vốn và sử dụng vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội cho hộ nông dân nghèo huyện Vụ Bản, Nam Định

Việt Nam là một nước nông nghiệp với hơn 80% dân số sống ở nông thôn và hơn 70% lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Nông nghiệp, nông thôn và nông dân luôn là vấn đề chiến lược, được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Đã có nhiều nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước đề cập tới vấn đề này. Chỉ thị 100 ư CT/TW của Ban Bí thư Trung ƯƠNG Đảng ngày 13/1/1981: “Về cải cách công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp. Đại hội Đảng lần thứ VIII (1996), đã xác định công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn là một trong những −u tiên hàng đầu của những năm nửa thập niên 90. Năm 1988 nghị Quyết 10 của Bộ Chính trị Trung Ương Đảng ngày 5 tháng 4 năm 1988 về: “Đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp đã thực sự đưa nền nông nghiệp Việt Nam sang một b−ớc phát triển mới, chính sách tín dụng, ngân hàng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp thuần túy sang nông nghiệp ư ngành nghề và dịch vụ .đã làm thay đổi đáng kể đời sống xã hội nông thôn ổn định và phát triển. Trong những chính sách đổi mới đó phải kể đến sự thay đổi của hệ thống tín dụng, ngân hàng. Tại hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa VII năm 1993, đã vạch ra định hướng cơ bản và các giải pháp chủ yếu để tiếp tục đổi mới, phát triển nông thôn Việt Nam như sau: Mở rộng tín dụng của nhà nước và nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để tăng tỷ lệ nông dân nghèo được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh .Do vậy để phát triển nông nghiệp, nông thôn thì một trong những nhiệm vụ hàng đầu là mở rộng tín dụng cho khu vực nông thôn để đáp ứng được nhu cầu về vốn để đầu tư và phát triển. Hiện nay, hệ thống tín dụng ngân hàng tại nông thôn nước ta đã và đang phát triển, đáp ứng một phần nhu cầu của phát triển nông nghiệp nông thôn. Tuy nhiên, thực tế tín dụng nông thôn vẫn còn những mặt hạn chế cần phải khắc phục. Việc tiếp cận đầy đủ, toàn diện các nguồn tín dụng vẫn là một trong những vấn đề hết sức khó khăn của nhiều hộ nông dân, các thành phần

pdf80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/05/2013 | Lượt xem: 1398 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá tình hình cho vay vốn và sử dụng vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội cho hộ nông dân nghèo huyện Vụ Bản, Nam Định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trung b×nh, nh−ng sang n¨m 2007 sè thu nî t−¬ng ®èi cao ®· thu ®−îc 15.412,3 triÖu ®ång. Trong ®ã sè thu nî ng¾n h¹n lµ 10095 triÖu ®ång vµ sè thu nî trung vµ dµi h¹n lµ 5.317,2 triÖu ®ång, do ®Æc ®iÓm hé vay vèn lµ c¸c hé nghÌo nªn kh¶ n¨ng thanh to¸n nî chËm trong n¨m 2005 vµ 2006. Sang n¨m 2007 do sè l−îng ng−êi vay ®«ng, ®Çu t− vèn vay cho s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ nªn kh¶ n¨ng tr¶ nî cña c¸c hé cao h¬n so víi hai n¨m tr−íc. Cô thÓ sè thu nî cña n¨m 2007 cao h¬n 2006 lµ 8.709,1 triÖu ®ång vµ cao h¬n n¨m 2005 lµ 10.281 triÖu ®ång. B¶ng 4.10: T×nh h×nh thu nî cña NHCSXH ®èi víi hé nghÌo So s¸nh (%) N¨m ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh 2005 2006 2007 06/05 07/06 1.Thu nî Tr® 5131,2 6703,1 15412,2 130,6 229,9 - Nî ng¾n h¹n Tr® 3.966,4 5.702,7 10.095 143,8 177,0 - Nî trung h¹n Tr® 1.164,8 1.000,4 5.317,2 85,9 531,5 2. Tû lÖ chi tr¶ % 35,67 37,1 87,7 104,0 236,4 3. Nî qu¸ h¹n Tr® 9,054 8,131 7,853 89,8 96,6 - Nî ng¾n h¹n Tr® 6,25 5,93 6,05 94,9 102,0 - Nî trung h¹n Tr® 2,804 2,201 1,803 78,5 82,0 “ Nguån NHCSXH huyÖn Vô B¶n” VÒ sè nî qu¸ h¹n: Nh×n chung n¨m 2007 thÊp h¬n 2006 vµ 2005. Trong nî qu¸ h¹n nî ng¾n h¹n lµ chñ yÕu, nî qu¸ h¹n cña n¨m 2005 cao h¬n nî qu¸ h¹n cña 2 n¨m 2006 vµ 2007. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 52 4.4. T×nh h×nh sö dông vèn cña c¸c hé n«ng d©n nghÌo huyÖn Vô B¶n 4.4.1. T×nh h×nh c¬ b¶n cña c¸c hé ®iÒu tra 4.4.1.1. §Æc ®iÓm cña hé n«ng d©n nghÌo vay vèn tÝn dông §Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi cña c¸c hé ®iÒu tra quy quy ®Þnh hµnh vi øng xö cña c¸c hé nghÌo víi c¸c ho¹t ®éng tÝn dông. C¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi cña cac hé bao gåm: t×nh h×nh nh©n khÈu, t×nh tr¹ng kinh tÕ, t×nh h×nh lao ®éng, diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp. a. T×nh h×nh lao ®éng, nh©n khÈu, tr×nh ®é häc vÊn cña c¸c hé Trong sè c¸c hé ®iÒu tra cña 3 x·, víi 45 hé cã tæng sè nh©n khÈu lµ 177 ng−êi, trung b×nh mçi hé cã tõ 3 - 4 ng−êi. Sè ®«ng mçi hé th−êng cã 2 thÕ hÖ bè mÑ vµ con c¸i, mét sè Ýt cã 3 thÕ hÖ («ng bµ - bè mÑ - con c¸i). Nh÷ng ng−êi giµ th−êng kh«ng cã kh¶ n¨ng lao ®éng, con c¸i sè ®«ng trong c¸c hé ®iÒu tra vÉn cßn ®ang ®i häc. V× vËy lao ®éng chñ yÕu trong mçi hé lµ ng−êi bè, ng−êi mÑ. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 53 B¶ng 4.11: Mét sè th«ng tin c¬ b¶n cña c¸c hé ®iÒu tra Thø tù C¸c chØ tiªu §¬n vÞ Sè l−îng I Tæng sè hé ®iÒu tra Hé 45,00 1. Tæng nh©n khÈu ng−êi 177,00 2. Tæng sè lao ®éng lao®éng 100,00 3. B×nh qu©n nh©n khÈu/hé ng−êi/hé 3,93 II. Tr×nh dé v¨n hãa Ng−êi 45,00 1. TiÓu häc Ng−êi 12,00 2. Phæ th«ng c¬ së Ng−êi 27,00 3. Phæ th«ng trung häc Ng−êi 6,00 III. Tµi s¶n chñ yÕu 1. B×nh qu©n ®Êt ë/hé sµo/hé 2,41 2. B×nh qu©n ®Êt ruéng/hé sµo/hé 10,17 3. Sè con tr©u+bß Con 9,00 4. Sè gia cÇm Con 201,00 5. Lîn Con 42,00 V. T×nh h×nh sö dông vèn vay 1. Tæng sè vèn vay Tr® 193,00 2. Tæng sè hé sö dông ®óng môc ®Ých Hé 45,00 3. Tæng sè vèn ®−îc sö dông ®óng môc ®Ých Tr® 193,00 “Nguån tæng hîp sè liÖu ®iÒu tra” Còng cã mét sè hé th× con c¸i còng cã kh¶ n¨ng lao ®éng nh−ng sè l−îng kh«ng ®¸ng kÓ chiÕm kho¶ng 10%. Lao ®éng trong c¸c hé ®iÒu tra chñ yÕu lµ lao ®éng phæ th«ng. Tæng sè lao ®éng trong 45 hé ®iÒu tra lµ 100 ng−êi, b×nh qu©n mçi hé cã tõ 2 - 3 lao ®éng, tr×nh ®é häc vÊn cña c¸c chñ hé kh¸c nhau: x· Céng Hßa sè ng−êi häc cÊp 1 lµ 8 ng−êi, cÊp 2 lµ 5 ng−êi, cÊp 3 lµ 2 ng−êi, x· Hîp H−ng cÊp 1 lµ 4 ng−êi, cÊp 2 lµ 8 ng−êi, cÊp 3 lµ 3 ng−êi. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 54 B¶ng 4.12: Mét sè th«ng tin c¬ b¶n vÒ chñ hé Chia ra c¸c x· ChØ tiªu Sè hé (hé) C¬ cÊu (%) Céng Hßa Hîp H−ng Trung Thµnh 1.Tuæi chñ hé 100,0 15 15 15 - D−íi 40 tuæi 18 40,0 5 6 7 - Tõ 40 - 50 tuæi 20 44,4 8 8 4 - Trªn 50 7 15,6 2 1 4 2.Giíi tÝnh 100,0 - Nam 22 48,9 13 6 3 - N÷ 23 51,1 2 9 12 3. Tr×nh ®é häc vÊn 100,0 - CÊp 1 12 26,7 8 4 - CÊp 2 27 60,0 5 8 14 - CÊp 3 6 13,3 2 3 1 4. Sè ng−êi trong gia ®×nh 100,0 - D−íi 4 ng−êi 10 22,2 3 5 2 - Tõ 4 - 5 ng−êi 35 77,8 12 10 13 5. NghÒ nghiÖp 100,0 - ThuÇn n«ng 34 75,5 9 12 13 - ThuÇn n«ng kiªm ngµnh nghÒ 6 13,3 3 2 1 - DÞch vô n«ng nghiÖp 5 11,2 3 1 1 6. Gi¸ trÞ tµi s¶n sinh ho¹t chÝnh 100,0 - D−íi 20 triÖu 39 86,7 12 12 15 - Tõ 20 - 30 triÖu 6 13,3 3 3 “ Nguån tæng hîp sè liÖu ®iÒu tra ®iÒu tra” X· Trung Thµnh kh«ng cã ng−êi tr×nh ®é cÊp 1; 14 ng−êi v¨n hãa cÊp 2; chØ cã 1 ng−êi hÕt líp 12. Tr×nh ®é v¨n hãa cña ng−êi lao ®éng lµ nh©n tè c¬ b¶n gióp cho hé n¾m b¾t ®−îc khoa häc, tæng kÕt kinh nghiÖm kinh doanh vµ s¶n xuÊt ®Ó v−¬n lªn lµm giµu. a. Giíi tÝnh cña chñ hé Trong sè c¸c hé ®iÒu tra, sè l−îng n÷ giíi lµm chñ hé t−¬ng ®−¬ng víi sè l−îng nam gi¬Ý lµm chñ hé. Víi 45 hé cã 22 lµ nam giíi lµm chñ chiÕm B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 55 48,9%, 23 hé n÷ giíi lµm chñ chiÕm 51,1%. Trong ®ã nam giíi lµm chñ ë x· Céng Hßa lµ 13 hé, Hîp H−ng lµ 6 hé, Trung Thµnh lµ 3 hé. N÷ giíi lµm chñ x· céng Hßa lµ 2 hé, Hîp H−ng 9 hé, Trung Thµnh 12 hé. Giíi tÝnh cã ¶nh h−ën rÊt lín tíi ý thøc lµm giµu. Nh÷ng hé thuÇn n«ng nghÌo chñ hé lµ n÷ th−êng cã kinh nghiÖm, ®iÒu kiÖn h¬n nam giíi trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. MÆt kh¸c n÷ giíi khi ®−îc vay vèn tÝn dông th−êng sö dông ®óng môc ®Ých h¬n nam giíi, qu¶n lý vèn chÆt chÏ h¬n v× vËy nã ¶nh h−ëng lín tíi hiÖu qu¶ sö dông vèn vay. b. Tuæi chñ hé C¸c chñ ®iÒu tra th−êng cã ®é tuæi kh¸c nhau. Cã thÓ ph©n tuæi cña chñ hé theo c¸c nhãm tuæi: d−íi 40 tuæi cã 18 hé trong ®ã Céng Hßa 5 hé, Hîp H−ng 6 hé, Trung Thµnh 7 hé. Tõ 40 - 50 tuæi cã 20 hé trong ®ã Céng Hßa 8 hé, Hîp H−ng 8 hé, Trung Thµnh 4 hé. Trªn 50 tuæi cã 7 hé trong ®ã Céng Hßa 2 hé, Hîp H−ng 1 hé, Trung Thµnh 4 hé. Chªnh lÖch vÒ tuæi t¸c ¶nh h−ëng tíi kinh nghiÖm s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é qu¶n lý vèn vay. §èi víi løa tuæi d−íi 30 tuæi th−êng ch−a cã ý thøc tr¸ch nhiÖm cao trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ lµm giµu. V× vËy viÖc sö dông vèn sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ kh«ng cao b»ng løa tuæi cao h¬n. Cßn ®èi víi løa tuæi 30 - 50 c¸c chñ hé cã thÓ tÝch lòy nhiÒu kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt. V× vËy viÖc sö dông vèn th−êng ®óng môc ®Ých vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. c. NghÒ nghiÖp cña c¸c hé ®iÒu tra §èi t−îng mµ ®Ò tµi tiÕn hµnh ®iÒu tra lµ c¸c hé nghÌo vay vèn. Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra th× phÇn lín c¸c hé ®Òu lµ hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp gåm 34 hé chiÕm 75,5%, mét sè Ýt lµ n«ng nghiÖp kiªm ngµnh nghÒ, bu«n b¸n gåm 6 hé chiÕm 13,3%, dÞch vô lµ 5 hé chiÕm 11,2%. Nh÷ng hé thuÇn n«ng lao ®éng lµ lao ®éng n«ng nghiÖp ngoµi ra lóc n«ng nhµn hä cßn lµm thªm c¸c c«ng viÖc nh− thªu tay, kh©u bãng, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhá...Nh÷ng c«ng viÖc nµy th−êng thu nhËp kh«ng cao nã chØ cã vai trß gi¶i quyÕt lao ®éng lóc n«ng nhµn. Nh÷ng hé thuÇn n«ng kiªm ngµnh nghÒ th−êng lµ nh÷ng hé võa s¶n xuÊt n«ng nghiÖp võa lµm dÞch vô. Trong c¸c hé ®ã cã sù ph©n c«ng c«ng viÖc. Mét sè lao ®éng chuyªn lµm dÞch vô, mét sè lao ®éng chuyªn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ®«i khi lao ®éng n«ng nghiÖp hç trî B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 56 lao ®éng dÞch vô trong mét sè c«ng viÖc nh−: cÊt hµng, b¸n hµng....Sù kh¸c nhau vÒ ngµnh nghÒ ¶nh h−ëng tíi ph−¬ng thøc sö dông vèn tÝn dông. d. T×nh h×nh tµi s¶n, thiÕt bÞ vËt t− cña hé. Gi¸ trÞ vèn liÕng, thiÕt bÞ tµi s¶n, vËt t− ph¶n ¸nh râ t×nh tr¹ng kinh tÕ vµ lo¹i ngµnh nghÒ mµ c¸c hé tham gia s¶n xuÊt kinh doanh. Qua sè liÖu ®iÒu tra cho thÊy tæng gi¸ trÞ tµi s¶n, vËt t− cña mét hé t−¬ng ®èi lín ®−îc ph©n lµm 3 nhãm: d−íi 20 triÖu cã 39 hé trong ®ã Céng Hßa lµ 12 hé, Hîp H−ng lµ 12 hé, Trung Thµnh 15 hé. Tõ 20 - 30 triÖu cã 6 hé trong ®ã x· Céng Hßa 3 hé, x· Hîp H−ng 3 hé. Nh÷ng hé cã gi¸ tri tµi s¶n tõ 20 - 30 triÖu cã 3 hé lµ thÇn n«ng kiªm ngµnh nghÒ vµ 3 hé thuÇn n«ng. T×nh h×nh tµi s¶n thiÕt bÞ vËt t− cña hé quyÕt ®Þnh tíi øng xö cña hé khi tham gia vµo thÞ tr−êng vèn tÝn dông n«ng th«n, cÇu vÒ vèn, møc ®é sö dông vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c¸c hé. 4.4.2. T×nh h×nh sö dông vèn cña c¸c hé ®iÒu tra 4.4.2.1. T×nh h×nh sö dông ®Êt cña c¸c hé ®iÒu tra Qua ®iÒu tra hiÖn t¹i c¸c hé ®ang sinh sèng vµ s¶n xuÊt trªn 3 lo¹i ®Êt chÝnh lµ ®Êt ruéng, ®Êt v−ên, ®Êt ao hå. Tæng diÖn tÝch ®Êt ®ai cña 45 hé ®iÒu tra lµ 16,96ha trong ®ã x· Céng Hßa lµ 5,44 ha, x· Hîp H−ng lµ 5,78 ha, x· trung Thµnh lµ 5,74 ha. Trong tæng quü ®Êt ®ã th× ®Êt ruéng chiÕm sè l−îng nhiÒu h¬n c¶: 4,66 ha ë x· Céng Hßa chiÕm 85,67%, 5,16 ha ë x· Hîp H−ng chiÕm 89,27% vµ 4,83 ha ë x· Trung Thµnh chiÕm 84,15%. Trong ®ã ®Êt v−ên vµ ®Êt ao hå cã diÖn tÝch t−¬ng ®èi nhá. Nh×n vµo tû lÖ gi÷a c¸c lo¹i ®Êt cña c¸c x· ta cã thÓ thÊy ®−îc ngµnh nghÒ chñ yÕu cña c¸c hé ®ã lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Quü ®Êt sö dông ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t−¬ng ®èi lín. Mçi hé ®iÒu tra cã quü ®Êt trung b×nh lµ 0,36 ha (10,17 sµo). §iÒu nµy cho thÊy tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh ®Ó ®Çu t− vµ huy ®éng nguån lùc vµo n«ng nghiÖp lµ rÊt lín. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 57 B¶ng 4.13: T×nh h×nh sö dông ®Êt cña c¸c hé ®iÒu tra §VT Céng Hßa Hîp H−ng Trung Thµnh ChØ tiªu Sè l−îng C¬ cÊu (%) Sè l−îng C¬ cÊu (%) Sè l−îng C¬ cÊu (%) Tæng diÖn tÝch Ha 5,44 100,00 5,78 100,00 5,74 100,00 1. §Êt ruéng Ha 4,66 85,67 5,16 89,27 4,83 84,15 2. §Êt v−ên Ha 0,44 8,08 0,10 0,02 0,50 8,71 3. §Êt ao hå Ha 0,34 6,25 0,52 10,71 0,41 7,14 * Mét sè chØ tiªu - Tæng DT BQ/hé Ha/hé 0,36 0,38 0,38 - DT ®Êt ruéng BQ/hé Ha/hé 0,31 0,34 0,32 "Nguån tæng hîp sè liÖu ®iÒu tra” 4.4.2.2. T×nh h×nh sö dông vèn vay cña c¸c hé ®iÒu tra Thùc tÕ cho thÊy 100% sè hé nghÌo thiÕu vèn. Nhu cÇu vay vèn cña c¸c hé nghÌo lµ t−¬ng ®èi lín. CÊp vèn lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó xãa ®ãi gi¶m nghÌo. ë n«ng th«n ®©y lµ gi¶i ph¸p ®Ó ®a d¹ng hãa kinh tÕ n«ng th«n. Tuy vËy ®Ó ng−êi n«ng d©n cã thÓ tiÕp cËn víi c¸c kho¶n vèn vay vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c kho¶n vèn vay ®ã th× song song víi biÖn ph¸p cho vay vèn cÇn h−íng dÉn n«ng d©n c¸c biÖn ph¸p kÜ thuËt, khuyÕn n«ng, tiªu thô s¶n phÈm ®Ó gi¶m thiÓu c¸c rñi do cho n«ng d©n khi sö dông vèn vay. MÆt kh¸c cÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a c¸c chÝnh s¸ch vµ thñ tôc vay vèn. B¶ng 4.14: T×nh h×nh sö dông vèn vay cña c¸c hé ®iÒu tra §VT: TriÖu ®ång Tæng sè Céng hßa Hîp H−ng Trung Thµnh X· ChØ tiªu Sè l−îng c¬ cÊu (%) Sè l−îng c¬ cÊu (%) Sè l−îng c¬ cÊu (%) Sè l−îng c¬ cÊu (%) Tæng sè vèn 249,00 100,00 84,40 100,0 83,00 100,0 81,50 100,0 1.Trång trät 136,47 54,80 42,28 50,0 43,14 52,0 51,05 62,6 2.Ch¨n nu«i 55,89 22,40 26,32 31,1 13,42 16,2 16,15 19,8 3. DÞch vô, 56,64 22,80 15,90 18,9 26,44 31,8 14,30 17,6 “Nguån tæng hîp sè liÖu ®iÒu tra” Theo ®iÒu tra th× 100% sè hé sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých. Vèn vay ®−îc sö dông ®Ó ®Çu t− cho c¸c ngµnh trång trät, ch¨n nu«i vµ dÞch vô. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 58 Tæng sè vèn mµ c¸c hé ®· ®−îc vay lµ 249 triÖu ®ång trong ®ã x· Céng Hßa tæng sè vèn ®−îc vay lµ 84,5 triÖu, x· Hîp H−ng lµ 83 triÖu, x· Trung Thµnh lµ 81,5 triÖu. Víi tæng sè vèn ®Çu t− cho trång trät lµ 136,47 triÖu ®ång chiÕm 54,8%, cho ch¨n nu«i lµ 55,89 triÖu chiÕm 22,4% vµ cho dÞch vô lµ 56,64 triÖu chiÕm 22,8%. Sù kh¸c nhau trong viÖc ®Çu t− vèn cho c¸c ngµnh s¶n xuÊt cña 3 x· sÏ râ h¬n th«ng qua biÓu ®å sau: H×nh 4.7: BiÓu ®å biÓu hiÖn c¬ cÊu sö dông vèn vay cña 3 x· Qua ®©y ta thÊy r»ng trång trät vÉn lµ ngµnh ®−îc ng−êi d©n tró träng ®Çu t− nhÊt. Trong khi ®ã ngµnh ch¨n nu«i vµ dÞch vô ®−îc ®Çu t− víi møc t−¬ng ®−¬ng nhau. §iÒu nµy thÓ hiÖn quan hÖ h÷u c¬ gi÷a vèn ®−îc sö dông víi diÖn tÝch ®Êt canh t¸c. V× ®Êt canh t¸c lµ t− liÖu lao ®éng cã thÓ nãi lµ quan träng bËc nhÊt cña ng−êi n«ng d©n. §Êt nhiÒu th× møc ®é ®Çu t− lín vµ ng−îc l¹i. Nh×n chung c¶ 3 x· ®iÒu tra vèn vay dïng cho trång trät ®Òu chiÕm sè l−îng vµ tû lÖ cao nhÊt trong sè 3 ngµnh. Trong khi ®ã ngµnh ch¨n nu«i vµ dÞch vô ë 3 x· cã sù ®Çu t− kh¸c nhau. X· Céng Hßa ®Çu t− vèn vay cho ch¨n nu«i cao h¬n ®Çu t− vèn vay cho dÞch vô, tr¸i l¹i x· Hîp H−ng l¹i ®Çu t− vèn vay cho ch¨n nu«i (13,42 triÖu) thÊp h¬n ®Çu t− vèn vay cho dÞch vô (26,44 triÖu). X· Trung Thµnh l−îng vèn vay ®Çu t− cho ch¨n nu«i vµ dÞch vô lµ t−¬ng ®−¬ng nhau. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 59 4.4.2.3. HiÖu qu¶ sö dông vèn vay cña c¸c hé ®iÒu tra 2007 a. HiÖu qu¶ vÒ mÆt kinh tÕ B¶ng 4.15: Ph©n tÝch chi phÝ cña c¸c hé ®iÒu tra ChØ tiªu Sè l−îng (Tr®) C¬ cÊu (%) Tæng chi phÝ trung gian 373,57 100,00 - Chi phÝ tõ vèn vay 249,00 66,60 - Chi phÝ tõ vèn tù cã vµ nguån kh¸c 124,57 33,40 1. Chi phÝ ngµnh trång trät 152,55 100,00 - Chi phÝ tõ vèn vay 111,80 73,30 - Chi phÝ tõ vèn tù cã vµ nguån kh¸c 40,75 26,70 2.Chi phÝ ngµnh ch¨n nu«i 63,64 100,00 - Chi phÝ tõ vèn vay 38,27 60,00 - Chi phÝ t− vèn tù cã vµ tõ nguån kh¸c 25,37 40,00 3.Chi phÝ ngµnh dÞch vô 68,85 100,00 - Chi phÝ tõ vèn vay 42,93 62,30 - Chi phÝ tõ vèn tù cã vµ tõ nguån kh¸c 25,95 37,70 4.C¸c chi phÝ kh¸c 88,53 100,00 - Chi phÝ tõ vèn vay 56,00 63,26 - Chi phÝ tõ vèn tù cã vµ tõ nguån kh¸c 32,53 36,74 “Nguån tæng hîp sè liÖu ®iÒu tra” Qua b¶ng trªn chóng ta thÊy: Vèn mµ ng−êi d©n sö dông cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. Nh−ng vèn ®−îc huy ®éng tõ 3 nguån chÝnh lµ vèn vay ng©n hµng, vèn do gia ®×nh tù cã vµ vèn vay tõ c¸c nguån kh¸c ngoµi ng©n hµng. Víi mçi nguån kh¸c nhau th× l−îng vèn vay còng kh¸c nhau, trong ®ã vèn vay ng©n hµng chiÕm sè l−îng vµ tû träng cao h¬n c¶. Tæng sè vèn vay ng©n hµng hé nghÌo ®· sö dông lµ 249 triÖu ®ång chiÕm 66,6%, trong khi ®ã c¶ vèn tù cã vµ vèn vay tõ c¸c nguån kh¸c chØ cã 124,57 triÖu ®ång chiÕm 33,4%. §iÒu nµy cho thÊy vèn vay tõ ng©n hµng CSXH ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh tíi viÖc quyÕt ®Þnh ®Çu t− s¶n xuÊt cña hé n«ng d©n. §èi víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt, møc chi phÝ cho ngµnh trång trät lµ lín nhÊt c¸c hé ®· sö dông tæng sè 152,55 triÖu ®ång cho trång trät, vèn ng©n B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 60 hµng ®· sö dông lµ 111,8 triÖu ®ång chiÕm 73,3%, vèn cña gia ®×nh vµ nguån kh¸c lµ 40,75 triÖu chiÕm 26,7%. Trong ®ã chi phÝ cho ch¨n nu«i vµ dÞch vô ë møc thÊp h¬n 2 lÇn so víi chi phÝ cho trång trät. Trong mçi ngµnh nµy vèn t− ng©n hµng vÉn chiÕm víi tû träng cao h¬n so víi chi phÝ cña vèn cña gia ®×nh vµ c¸c nguån kh¸c. Ngoµi c¸c chi phÝ c¸c hé dïng vèn ®Çu t− mua vËt t−, con gièng, thuª dÞch vô ngoµi phôc vô cho s¶n xuÊt th× c¸c hé cßn sö dông vèn vay ®Ó trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh kh¸c. Nh÷ng kho¶n chi phÝ nµy sÏ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Ch¼ng h¹n nh− c¸c chi phÝ do sù hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh, chi tiÒn ®Ó tr¶ tiÒn thuÕ, tiÒn lÖ phÝ sö dông ®Êt, chi phÝ tr¶ theo hîp ®ång tÝn dông. §©y lµ kho¶n chi phÝ b¾t buéc mµ mçi hé khi vay vèn ph¶i cam kÕt thùc hiÖn - tr¶ l·i hµng th¸ng ®èi víi mãn tiÒn vay cña Ng©n hµng. * KÕt qu¶ s¶n xuÊt cña c¸c hé ®iÒu tra n¨m 2007 B¶ng 4.16: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt theo ngµnh cña c¸c hé ®iÒu tra tr−íc vµ sau khi vay vèn So s¸nh Gi¸ trÞ s¶n xuÊt Tr−íc khi vay vèn (Tr®) Sau khi vay vèn (Tr®) Chªnh lÖch (Tr®) TûlÖ (%) - Trång trät 541,97 666,82 124,85 63,31 - Ch¨n nu«i 201,66 207,27 5,61 2,84 - Ngµnh nghÒ, dÞch vô 159,66 226,40 66,74 33,85 Tæng sè 903,29 1100,49 197,20 100,00 “ Nguån tæng hîp sè liÖu ®iÒu tra” Qua b¶ng trªn ta thÊy gi¸ trÞ s¶n xuÊt gi÷a c¸c ngµnh lµ kh¸c nhau tïy thuéc vµo tõng ngµnh, quy m« s¶n xuÊt cña ngµnh vµ tr×nh ®é qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng hé. §Ó thÊy râ h¬n vÒ sù gia t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c¸c hé ta theo dâi biÓu ®å sau: B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 61 H×nh 4.8: BiÓu ®å biÓu hiÖn kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña c¸c hé ®iÒu tra tr−íc vµ sau khi ®−îc vay vèn Gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña hé t¨ng lªn râ rÖt, cao nhÊt vÉn lµ ngµnh trång trät v× ®©y lµ ngµnh s¶n xuÊt chÝnh cña c¸c hé nghÌo. Tr−íc khi ®−îc vay vèn gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña ho¹t ®éng ngµnh nghÒ vµ dÞch vô lµ thÊp nhÊt nh−ng sau khi ®−îc vay vèn nã l¹i lµ ngµnh cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt ®øng thø hai. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña ngµnh ch¨n nu«i cã t¨ng nh−ng chËm tr«ng khi ®ã gi¸ trÞ gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh dÞch vô t¨ng lªn kh¸ nhiÒu. §iÒu nµy cho thÊy h−íng ®Çu t− cho ngµnh nghÒ, dÞch vô cña ng−êi d©n ®ang ®−îc tró träng nÕu cã ®ñ vèn. B¶ng 4.17: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c hé trong n¨m 2007 §VT: TriÖu ®ång ChØ tiªu Ngµnh Tæng gi¸ trÞ s¶n xÊt (GO) Chi phÝ trung gian (IC) Gi¸ trÞ gia t¨ng (VA) Thu nhËp hçn hîp (MI) 1 2 3 = 1 - 2 4 =3 - chi phÝ kh¸c Tæng 1100,49 373,57 726,92 638,39 - Trång trät 666,82 152,55 514,27 477,04 - Ch¨n nu«i 207,27 63,64 143,63 115,39 - DÞch vô 226,40 68,85 157,55 134,49 “Nguån tæng hîp sè liÖu ®iÒu tra ” B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 62 Qua b¶ng 4.17 chóng ta thÊy nh×n chung thu nhËp tõ s¶n xuÊt cña c¸c ngµnh kh¸ cao. Trong ®ã, thu nhËp cña ngµnh trång trät cã møc thu tõ s¶n xuÊt cao nhÊt. Gi¸ trÞ t¹o ra do trång trät 666,82 triÖu ®ång chiÕm 60,6% tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt. Ngµnh ch¨n nu«i vµ ngµnh dÞch vô cã møc thu Ýt h¬n trong ®ã ngµnh dÞch vô cã nhØnh h¬n ngµnh ch¨n nu«i chót Ýt. Gi¸ trÞ do ngµnh dÞch vô t¹o ra lµ 226,4 triÖu ®ång chiÕm 20,6%. Trong khi ®ã ngµnh ch¨n nu«i t¹o ra 207,27 triÖu ®ång chiÕm 18,8% . Tãm l¹i, vèn tÝn dông ®· lµm t¨ng thu nhËp, t¹o viÖc lµm cho ng−êi d©n còng nh− c¸c tæ chøc tÝn dông. Víi c¸c hé nghÌo nhê kÕt qu¶ ®¹t ®−îc mµ hé cã thu nhËp, n©ng cao chÊt l−îng cuéc sèng cña m×nh ®ång thêi hä nhËn thÊy vai trß to lín cña tÝn dông ®èi víi ®êi sèng cña hä nh− thÕ nµo. * HiÖu qu¶ sö dông vèn vay cña c¸c hé ®iÒu tra Thu nhËp lµ mét chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c hé s¶n xuÊt. C¨n cø vµo thu nhËp ®Ó cã thÓ tÝnh to¸n hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c hé n«ng d©n nghÌo vay vèn −u ®·i, tõ ®ã cã thÓ tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ do vèn −u ®·i mang l¹i cho c¸c hé nghÌo trong qu¸ tr×nh sö dông. Qua b¶ng 4.18 ta thÊy tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt thu ®−îc cña c¸c hé nghÌo ë 3 x· kh¸ cao. X· Céng Hßa ®¹t 2,96 lÇn so víi chi phÝ, x· Hîp H−ng ®¹t 2,88 lÇn so víi tæng chi phÝ vµ x· Trung thµnh ®¹t 2,99 lÇn so v¬ chi phÝ. Trong c¶ 3 x· gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¹o ra trªn tæng chi phi cña ngµnh trång trät lµ cao nhÊt. X· Céng Hßa lµ 3,29 lÇn, x· Hîp H−ng lµ 3,68 lÇn vµ x· Trung Thµnh lµ 3,58 lÇn. Ngoµi nguyªn nh©n vèn ®Çu t− cho n«ng nghiÖp nhiÒu, diÖn tÝch trång trät lín cßn cã mét nguyªn nh©n n÷a khiÕn cho gi¸ trÞ trång trät cã sù gia t¨ng nh− vËy lµ do sù biÕn ®éng tÕ chung cña c¶ n−íc. Tõ ®Çu n¨m 2008 ®Õn giê gi¸ c¶ hµng hãa n«ng s¶n lu«n t¨ng ®Æc biÖt lµ lóa gi¸ mçi c©n thãc tõ 6500 - 7500®ång/kg. Ng−êi n«ng d©n sau vô mïa phÇn lín lµ ch−a b¸n ®−îc thãc hoÆc cã b¸n còng chØ b¸n Ýt. Sang n¨m 2008 gi¸ thãc t¨ng nhanh, ng−êi n«ng d©n å ¹t xuÊt kho b¸n víi gi¸ cao. §iÒu nµy tÊt nhiªn lµ lµm cho gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh trång trät t¨ng. Trong khi ®ã gi¸ trÞ c¸c chi phÝ ®Çu vµo thÊp h¬n nhiÒu so víi gi¸ trÞ ®Çu ra bëi ®Çu vµo mua vµo n¨m 2007 khi ®ã gi¸ cßn thÊp. V× vËy lµ nguyªn nh©n lµm gi¸ trÞ s¶n gÊp nhiÒu lÇn so víi chi phÝ s¶n xuÊt. Møc sinh lêi cña ®ång vèn (thÓ hiÖn ë cét 7) cho thÊy: ë x· Céng Hßa b»ng 1,96 lÇn, X· Hîp H−ng b»ng 1,88 lÇn vµ x· Trung Thµnh b»ng 1,99 B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 63 ChØ tiªu X· Tæng chi phÝ (IC) (Tr®) Chi phÝ tõ vèn vay ng©n hµng (Tr®) Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (GO) (Tr®) Thu nhËp VA (Tr®) C¸c chi phÝ kh¸c (Tr®) GO/IC (lÇn) VA/IC (lÇn) Vèn vay /IC (lÇn) Thu nhËp tõ vèn vay (Tr®) Thu nhËp hçn hîp(MI) (tr®) MI/IC (lÇn) 1 2 3 4 5 6=3/1 7=4/1 8=2/1 9=8x4 9=4 - 5 10=9/1 1. Céng Hßa 134,83 84,50 398,9 264,07 30,41 2,96 1,96 0,63 166,4 233,70 1,73 - Trång trät 64,46 42,28 212,30 147,84 13,23 3,29 2,29 0,66 97.6 134,60 2,09 - Ch¨n nu«i 42,28 26,32 96,78 54,50 9,70 2,29 1,29 0,62 33,8 44,80 1,06 - DÞch vô, ngµnh nghÒ 28,09 15,90 89,82 61,73 7,48 3,20 2,20 0,57 35,2 54,25 1,93 2.Hîp H−ng 121,38 83,00 350,13 228,75 29,51 2,88 1,88 0,68 155,6 199,24 1,64 - Trång trät 58,90 43,14 216,60 157,70 11,30 3,68 2,68 0,73 115,1 146,40 2,48 - Ch¨n nu«i 20,72 13,42 43,45 22,73 8,51 2,10 1,10 0,65 14,8 14,22 0,67 - DÞch vô, ngµnh nghÒ 41,76 26,44 90,08 48,32 9,70 2,16 1,16 0,63 30,4 38,62 0,92 3. Trung Thµnh 117,36 81,50 351,46 234,10 28,61 2,99 1,99 0,69 161,5 205,50 1,75 - Trång trät 66,42 51,05 237,92 171,50 12,70 3,58 2,58 0,77 132,0 158,80 2,39 - Ch¨n nu«i 28,88 16,15 67,04 38,16 10,03 3,32 2,32 0,56 21,4 28,13 0,97 - DÞch vô, ngµnh nghÒ 22,06 14,30 46,50 24,44 5,88 2,11 1,11 0,65 15,7 18,56 0,84 B¶ng 4.18: HiÖu qu¶ sö dông vèn vay cña c¸c hé ®iÒu tra n¨m 2007 ”Nguån tæng hîp sè liÖu ®iÒu tra” B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 64 ë x· Céng Hßa møc sinh lêi cña ®ång vèn khi ®Çu t− cho trång trät b»ng 2,29 lÇn, møc sinh lêi cña ngµnh ch¨n nu«i b»ng 1,29 lÇn, vµ møc sinh lêi cña ngµnh dÞch vô lµ 2,2 lÇn. x· Hîp H−ng, møc sinh lêi cña ®ång vèn khi ®Çu t− cho trång trät lµ 2,68 lÇn, møc sinh lêi cña ngµnh ch¨n nu«i lµ 1,1 lÇn vµ møc sinh lêi cña ngµnh dÞch vô lµ 1,16 lÇn. X· Trung Thµnh, møc sinh lêi cña ®ång vèn khi ®Çu t− cho trång trät lµ 2,58 lÇn, møc sinh lêi cña ch¨n nu«i lµ 1,32 lÇn vµ møc sinh lêi cña dÞch vô lµ 1,11 lÇn. §èi víi ngµnh dÞch vô, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña ngµnh ë 2 x· Hîp H−ng vµ Trung Thµnh kh«ng cao bëi lÏ ®Çu t− nhiÒu nh−ng ch−a hiÖu qu¶, mÆt kh¸c tr×nh ®é kÜ thuËt, kh¶ n¨ng kinh doanh, n¾m b¾t thÞ tr−êng cßn nhiÒu h¹n chÕ. Trong khi ®ã x· Céng Hßa møc sinh lêi cña ®ång vèn khi ®Çu t− cho dÞch vô kh¸ cao do ®· biÕt ®Çu t− ®óng h−íng vµ t×m ®−îc nh÷ng nguån cung phï hîp, gi¸ thÊp … Qua ®iÒu tra chóng t«i thÊy: thu nhËp cña hé nghÌo ë 3 x· kh¸ cao trong ®ã phÇn chñ ®¹o do vèn vay −u ®·i mang l¹i. Tæng thu nhËp do vèn vay −u ®·i mang l¹i cho nhãm hé nghÌo ë x· Céng Hßa b»ng 63% tæng thu nhËp cña c¸c hé, x· Hîp H−ng thu nhËp do l−îng vèn vay −u ®·i mang l¹i chiÕm 68% tæng thu nhËp cña nhãm hé nghÌo ®iÒu tra, x· Trung Thµnh tû lÖ nµy lµ 69%. Nh− vËy, trong tæng thu tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c¸c hé th× >60% thu nhËp lµ do vèn vay −u ®·i mang l¹i. Nhê cã vèn vay −u ®·i c¸c hé nghÌo ®· cã vèn ®Çu t− tháa ®¸ng cho s¶n xuÊt trong ®ã >60% chi phÝ cho s¶n xuÊt lµ tõ vèn vay ng©n hµng. ChÝnh s¸ch cho vay −u ®·i hé nghÌo kh«ng nh÷ng gióp hé nghÌo cã dñ vèn ®Ó s¶n xu¸t mµ cßn mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, lµm t¨ng thu nhËp cho hé n«ng d©n nghÌo, gióp hä v−ît lªn tho¸t c¶nh ®ãi nghÌo vµ hßa nhËp vµo sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n−íc. * Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ cña mét hé nghÌo ®¹i diÖn Chñ hé: NguyÔn V¨n L©m (vî lµ Vò ThÞ Hång) Tuæi: 44 B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 65 Tr×nh ®é v¨n hãa: 5/10 Sè ng−êi trong gia ®×nh:5 Sè lao ®éng: 2 (1nam, 1 n÷) Tæng diÖn tÝch cña hé: 16,83 sµo Quª qu¸n: Bèi Xuyªn Th−îng - Céng Hßa - Vô B¶n - Nam §Þnh a. T×nh h×nh sö dông vèn cña gia ®×nh trong n¨m 2007 B¶ng 4.19: C¬ cÊu c¸c nguån vèn cña gia ®×nh trong n¨m 2007 ChØ tiªu Lo¹i Vèn Sè l−îng (Tr®) C¬ cÊu(%) Tæng vèn cña hé 9,794 100,00 - Vèn tõ vay NH 6,000 61,47 -Vèn tõ tù cã vµ nguån vay kh¸c 3,794 38,53 ”Nguån tæng hîp sè liÖu ®iÒu tra” NhËn xÐt: Trong tæng sè vèn mµ gia ®×nh ®· sö dông trong n¨m 2007 th× vèn vay tõ ng©n hµng lµ chiÕm sè l−îng vµ tØ lÖ cao chiÕm 61,47%, trong khi ®ã vèn tù cã cña gia ®×nh chØ chiÕm 38,53%. HÇu hÕt nguån vèn vay ®−îc sö dông cho ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh. §Ó thÊy ®−îc viÖc sö dông vèn cña hé ta nghiªn cøu b¶ng sau: B¶ng 4.20: T×nh h×nh s¶n xuÊt cña gia ®×nh trong n¨m 2007 Ngµnh nghÒ §VT Sè l−îng Khèi l−îng (kg) §¬n gi¸ (1000®/kg) Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt (Tr®) Tæng chi phÝ (Tr®) 1. Trång trät 19,328 5,056 a. Lóa Sµo 11,80 3520,0 5300 18,656 4,888 b. L¹c Sµo 0,43 98,9 6800 0,672 0,168 2. Ch¨n nu«i 6,497 3,567 a. Lîn thÞt Con 1,00 65,0 37000 2,405 b. Lîn n¸i Con 1,00 78,0 25000 1,950 2,127 c. VÞt Con 60,00 102,0 21000 2,142 1,440 3. DÞch Vô 0,730 4. Chi phÝ kh¸c 1,098 Tæng sè 25,825 9,794 “Nguån tæng hîp sè liÖu ®iÒu tra” B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 66 Gia ®×nh s¶n xuÊt hai ngµnh chÝnh lµ trång trät vµ ch¨n nu«i. Sè vèn mµ hé sö dông cho trång trät lµ 5,056 triÖu ®ång nhiÒu h¬n so víi víi ngµnh ch¨n nu«i do ®ã gi¸ trÞ s¶n xuÊt do ngµnh trång trät t¹o ra lµ 19,328 triÖu ®ång cao h¬n gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña ch¨n nu«i. M« h×nh s¶n xuÊt mµ gia ®×nh ®· ¸p dông lµ VÞt - lóa. B¶ng 4.21: HiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña hé 2007 STT ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh KÕt qu¶ 1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt(GO) Tr® 25,825 2. Chi phÝ trung gian(IC) Tr® 9,794 3. Gi¸ trÞ gia t¨ng (VA) Tr® 15,851 4. Thu nhËp hçn hîp(MI) Tr® 14,753 5. Thu nhËp tõ vèn vay NH Tr® 9,069 6. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt do 1 ®ång vèn t¹o ra Tr® 2,634 7. VA/IC lÇn 1,620 8. MI/IC lÇn 1,510 “Nguån tæng hîp sè liÖu ®iÒu tra” Qua b¶ng trªn ta thÊy viÖc gia ®×nh ®Çu t− vèn cho s¶n xuÊt ®· ®em l¹i hiÖu qu¶. Trong ®ã phÇn thu nhËp chÝnh lµ do vèn vay mang l¹i. Vèn vay ng©n hµng ®· t¹o ra l−îng gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 9,096 triÖu ®ång vµ gi¸ trÞ do c«ng lao ®éng trùc tiÕp cña hé lµm ra lµ 14,753 triÖu ®ång. §iÒu nµy chøng tá vèn ®Çu t− cho s¶n xuÊt ®· ph¸t huy t¸c dông. Trong khi ®ã chi phÝ hé gia ®×nh bá ra ®Ó ®Çu t− s¶n xuÊt thÊp h¬n nhiÒu so víi gi¸ trÞ do s¶n xuÊt t¹o ra. §©y chÝnh lµ c¬ së ®Ó gia ®×nh tiÕp tôc ®Çu t− më réng s¶n xuÊt. HiÖu qu¶ do vèn vay mang l¹i qua ®iÒu tra ®−îc biÕt hé cã nguyÖn väng ®−îc vay vèn víi sè l−îng nhiÒu h¬n tõ 8 - 9 triÖu ®ång. §©y lµ nguyÖn väng hÕt søc chÝnh ®¸ng, v× vËy ng©n hµng cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch cho vay vèn c¸c hé víi sè l−îng nhiÒu h¬n nh»m thóc ®Èy h¬n n÷a kh¶ n¨ng vµ nhu cÇu vay vèn cña c¸c hé. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 67 b. HiÖu qu¶ vÒ mÆt X· héi ChÝnh s¸ch cho vay vèn víi l·i suÊt −u ®·i ra ®êi víi môc tiªu trî gióp hé nghÌo ph¸t triÓn s¶n xuÊt kh«ng nh÷ng mang laÞ hiÖu qu¶ kinh tÕ mµ cßn mang l¹i hiÖu qu¶ to lín vÒ mÆt x· héi ®−îc thÓ hiÖn ë mét sè ®iÓm sau: - Nhê cã chÝnh s¸ch cho vay −u ®·i ®· gióp c¸c hé nghÌo cã vèn ®Ó s¶n xuÊt ph¸t triÓn kinh tÕ, nhê ®ã tû lÖ hé nghÌo trong huyÖn n¨m 2007 chØ cßn 10,0%. - C¸c hé nghÌo vay vèn qua c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi, c¸c tæ t−¬ng trî …®−îc sù gióp ®ì, t−¬ng trî lÉn nhau lµm t¨ng thªm tÝnh ®oµn kÕt, xãa dÇn kho¶ng c¸ch giµu nghÌo. - Bªn c¹nh viÖc cho vay vèn, NHCSXH kÕt hîp víi c¸c phßng ban, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi hç trî hé nghÌo kÜ thuËt s¶n xuÊt, tiÕp cËn khoa häc kÜ thuËt. V× vËy qua vay vèn −u ®·i tr×nh ®é d©n trÝ, tr×nh ®é s¶n xuÊt cña c¸c hé nghÌo ®−îc n©ng lªn. - Nhê cã vèn vay −u ®·i cña NHCSXH, h¹n chÕ ®−îc t×nh tr¹ng cho vay nÆng l·i, ®¸p øng nhanh nhu cÇu vÒ vèn, ng−êi d©n yªn t©m s¶n xuÊt. - Tõ khi cã chÝnh s¸ch vay vèn −u ®·i c¸c hé nghÌo trong huyÖn c¶i thiÖn ®−îc cuéc sèng, ng−êi d©n cã viÖc lµm, con c¸i ®−îc ®i häc, c¸c tÖ n¹n x· héi bÞ ®Èy lïi . c. HiÖu qu¶ vÒ mÆt M«i tr−êng - Nhê cã nguån vèn cña Ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc kh¸c, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ng−êi n«ng d©n ®· tró träng h¬n trong viÖc khai th¸c, båi d−ìng vµ c¶i t¹o c¸c t− liÖu s¶n xuÊt cña m×nh trong ®ã tµi nguyªn ®Êt ®ai kÌm theo víi viÖc khai th¸c ®Ó trång trät, ng−êi d©n kh«ng ngõng c¶i t¹o ®Êt tr¶ l¹i cho ®Êt ®é ph× nhiªu sau mçi chu k× s¶n xuÊt. V× ng−êi d©n x¸c ®Þnh ®©y lµ t− liÖu quan träng nhÊt kh«ng nh÷ng ®em l¹i lîi Ých tr−íc m¾t mµ nã cßn chøa ®ùng nhiÒu tiÒm n¨ng trong t−¬ng lai. NÕu khai th¸c vµ b¶o vÖ hîp lý th× nã sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ lín vµ l©u dµi. - C¸c hé ch¨n nu«i còng ®· ý thøc ®−îc c¸c quy tr×nh ch¨n nu«i ®¹t n¨ng suÊt cao th«ng qua viÖc bè trÝ x©y dùng chuång tr¹i, khu ch¨n nu«i hîp B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 68 vÖ sinh. TËn dông c¸c s¶n phÈm d− thõa tõ trång trät lµm thøc ¨n cho ch¨n nu«i, ®ång thêi tËn dông ®−îc nguån ph©n chuång lín sö dông cho trång trät. §¶m b¶o vÖ sinh trong sinh ho¹t vµ ngoµi céng ®ång. 4.5. Th¨m dß nguyÖn väng cña c¸c hé ®iÒu tra vÒ chÝnh s¸ch tÝn dông −u ®·i 4.5.1. Mét sè ý kiÕn ®Ò suÊt tõ c¸c hé gia ®×nh B¶ng 4.22: Mét sè ý kiÕn cña c¸c hé ®iÒu tra vª chÝnh s¸ch cho vay vèn −u ®·i cña NHCSXH ChØ tiªu Sè hé C¬ cÊu (%) 1. T¸c dông cña vèn tÝn dông víi hé n«ng d©n 45 100.0 - T¨ng thu nhËp æn ®Þnh ®êi sèng 36 80.0 - Ph¸t triÓn ngµnh nghÒ 3 6,7 - T¹o viÖc lµm 6 13,3 2. Thñ tôc vay vèn 45 100,0 - §¬n gi¶n 31 68,9 - Phï hîp 14 31,1 3. Thêi h¹n vay so víi yªu cÇu 45 100,0 - Ng¾n 37 82,2 - Trung b×nh 8 17,8 4. C¸n bé tÝn dông 45 100,0 - NhiÖt t×nh, cã tr¸ch nhiÖm 45 100,0 “Nguån tæng hîp sè liÖu ®iÒu tra” Qua c¸c hé ®iÒu tra 80% c¸c hé kh¼ng ®Þnh vèn tÝn dông ®· gióp t¨ng thu nhËp æn ®Þnh cuéc sèng, 6,7% cho r»ng vèn tÝn dông ph¸t triÓn ngµnh nghÒ vµ 13,3% lµ vèn tÝn dông ®· t¹o thªm viÖc lµm. VÒ thñ tôc vµ thêi h¹n vay vèn: 68,9% c¸c hé cho r»ng thñ tôc vay vèn ®¬n gi¶n, 31,1% cho r»ng thñ tôc vay vèn phï hîp, 82,2% cho r»ng thêi gian vay vèn cßn ng¾n ®Æc biÖt lµ ®èi víi hé nu«i gia sóc lín, 17,8% cho r»ng thêi h¹n vay trung b×nh. VÒ c¸c bé tÝn dông: 100% hé ®¸nh gi¸ c¸n bé tÝn dông nhiÖt t×nh, cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 69 4.5.2. Mét sè khã kh¨n chÝnh trong s¶n xuÊt cña c¸c hé ®iÒu tra B¶ng 4.23: Mét sè nguyÖn väng cña hé ®iÒu tra Néi dung Sè hé C¬ cÊu % 1. L−îng vèn vay 45 100,0 - Trªn 10 triÖu 6 13,3 - Tõ 8 - 10 triÖu 24 53,3 - Tõ 5 - 8 triÖu 10 22,3 - Tõ 3 - 5 triÖu 5 11,1 2. Khã kh¨n trong s¶n xuÊt 45 100,0 - ThiÕu lao ®éng 13 28,9 - ThiÕu vèn 5 11,1 - Gi¸ ®Çu vµo cao 27 50,0 3. §Ò nghÞ cña hé 45 100,0 - §−îc tiÕp tôc vay vèn −u ®·i 15 33,3 - Cã chÝnh s¸ch vÒ gi¸ ®Çu vµo, ®Çu ra phï hîp 27 60,0 - KÐo dµi thêi h¹n vay 3 6,7 “Nguån tæng hîp sè liÖu ®iÒu tra” §¸nh gi¸ vÒ nguyÖn väng cña c¸c hé: 53,3% sè hé ®Þnh møc vay 8 - 10 triÖu, 60% sè hé cho r»ng khã kh¨n trong s¶n xuÊt lµ do gi¸ ®Çu vµo qu¸ cao vµ 60% sè hé ®Ò nghÞ vÒ chÝnh s¸ch gi¸ ®Çu vµo vµ ®Çu ra phï hîp. MÆt dï trong c«ng t¸c cho vay vèn cña NHCSXH ®· cã nhiÒu thay ®æi phï hîp víi nguyÖn väng cña nh©n d©n. Song do nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan t¸c ®éng vµo v× vËy NHCSXH cÇn nghiªn cøu kÜ c¸c nh©n tè ®Ó cã nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp trong viÖc ®Çu t− vèn cho c¸c hé n«ng d©n nghÌo. 4.6. Mét sè khã kh¨n tån t¹i trong viÖc huy ®éng vèn cña ng©n hµng vµ sö dông vèn vay cña n«ng d©n nghÌo t¹i huyÖn Vô B¶n 4.6.1. Mét sè khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn cña ng©n hµng - VÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn, vai trß cña Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc ng©n hµng, tr−ëng phßng kinh doanh, mét sè c¸n bé tÝn dông giái lµ chñ ®¹o. Cßn mét sè c¸n bé ch−a coi viÖc khai th¸c nguån vèn lµ tr¸ch nhiÖm chung cña tËp thÓ, c¸n bé c«ng chøc cña ng©n hµng. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 70 - MÆc dï ng©n hµng ®· tró träng më réng m¹ng l−íi vµ ph−¬ng thøc huy ®éng vèn song chñ yÕu vÉn lµ h×nh thøc truyÒn thèng, ch−a cã c¸c dÞch vô chän gãi trong khi ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®iÖn tö, hÖ thèng thanh to¸n, rót tiÒn tù ®éng, dÞch vô ng©n hµng t¹i nhµ…®· kh¸ quen víi ng−êi d©n . - Nguån vèn cña ng©n hµng vÉn cßn lÖ thuéc nhiÒu vµo ph©n bæ cña ng©n hµng cÊp trªn. V× vËy kh«ng chñ ®éng ®−îc trong viÖc cho vay cña ng©n hµng - Tèc ®é t¨ng tr−ëng nguån vèn cña ng©n hµng kh¸ nhanh tõ khi thµnh lËp ®Õn nay. Song do ¶nh h−ëng cña Ng©n hµng NN vµ PTNT huyÖn lµ tæ chøc tÝn dông cã uy tÝn trong n«ng th«n nªn viÖc huy ®éng nguån vèn b»ng c¸ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu ch−a ®em l¹i hiÖu qu¶. 4.6.2. Mét sè khã kh¨n trong viÖc sö dông vèn vay cña c¸c hé nghÌo - Trong s¶n xuÊt mét sè hé vay vèn ®· gÆp ph¶i khã kh¨n: bÞ ¶nh h−ëng cña thêi tiÕt, dÞch bÖnh. V× vËy víi sè l−îng vèn vay ®· ®−îc vay kh«ng ®ñ ®Ó thanh to¸n c¸c chi phÝ ph¸t sinh nªn kÕt qu¶ s¶n xuÊt thÊp, kh¶ n¨ng tr¶ nî ®óng h¹n cßn khã kh¨n . - C¸c hé vay vèn lµm dÞch vô ch−a cã kiÕn thøc vÒ kinh doanh, marketing, ch−a t×m ®−îc thÞ tr−êng phï hîp nªn ch−a ®em l¹i hiÖu qu¶ thùc sù t−¬ng xøng víi l−îng vèn vay. 4.7. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ vèn vay −u ®·i hé nghÌo 4.7.1. Quan ®iÓm cho vay vµ sö dông vèn vay cña ®Þa ph−¬ng 4.7.1.1. Quan ®iÓm cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng - Ph¶i ®¶m b¶o hiÖu qu¶ vÒ kinh tÕ, x· héi, m«i tr−êng trong viÖc ph¸t triÓn thÞ tr−êng tÝn dông n«ng th«n vµ sö dông vèn tÝn dông. - CÇn ph¸t triÓn c¸c thÞ tr−êng vèn tÝn dông vµ viÖc sö dông vèn tÝn dông trong n«ng th«n võa ®¶m b¶o thùc hiÖn thµnh c«ng CNH - H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n võa ®¶m b¶o vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi m«i tr−êng . - ViÖc huy ®éng tèi ®a nguån tiÒn nhµn dçi cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong huyÖn göi t¹i NHCSXH ®Ó ®¸p øng ®Çy ®ñ phï hîp nhÊt nhu cÇu ®a d¹ng vÒ vèn cho sù nghiÖp CNH - H§H n«ng th«n, n©ng cao hiÖu qu¶ sö B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 71 dông vèn tÝn dông ë c¸c ngµnh vµ hé gia ®×nh. Lµ c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña sù ph¸t triÓn thÞ tr−êng tÝn dông vµ sö dông vèn tÝn dông. - HiÖu qu¶ s¶n xuÊt vÒ ph¸t triÓn thÞ tr−êng tÝn dông vµ sö dông vèn tÝn dông trong n«ng th«n nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu x· héi vÒ ph¸t triÓn n«ng th«n nh−: gi¶m dÇn kho¶ng c¸ch gi÷a ng−êi giµu vµ ng−êi nghÌo, t¹o viÖc lµm cho n«ng d©n, sö dông tèi ®a lao ®éng nhµn dçi trong n«ng th«n, thùc hiÖn xãa ®ãi gi¶m nghÌo …do vËy cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c tæ chøc tÝn dông, hé n«ng d©n tham gia vµo thÞ tr−êng tÝn dông. NHCSXH cÇn h−íng vµo môc tiªu xãa ®ãi gi¶m nghÌo, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c hé n«ng d©n s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn ngµnh nghÒ dÞch vô. - Ph¶i c¨n cø vµo ph¸p luËt ®Æc biÖt lµ LuËt Tµi chÝnh tÝn dông ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr−êng tÝn dông vµ sö dông vèn tÝn dông n«ng th«n. - Ho¹t ®éng tÝn dông n«ng th«n cÇn h−íng vµo thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n−íc. - ChÝnh quyÒn huyÖn ®−îc h−ëng c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông cña nhµ n−íc cÇn tró träng tíi viÖc ®Þnh h−íng cho ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc tÝn dông 4.7.1.2 . Quan ®iÓm cña tæ chøc tÝn dông vÒ cho vay vµ sö dông vèn vay - Ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc tÝn dông n«ng th«n kh«ng hoµn toµn v× môc ®Ých kinh doanh kiÕm lêi mµ cßn cÇn t¸c ®éng vµo nh÷ng vïng cã n«ng d©n nghÌo, nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ khã kh¨n, gãp phÇn thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông −u ®·i cña nhµ n−íc thùc hiÖn c«ng cuéc xãa ®ãi gi¶m nghÌo, xãa dÇn kho¶ng c¸ch gi÷a ng−êi giµu vµ ng−êi nghÌo, thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi. - C¸c ho¹t ®éng cho vay vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông hiÖn nay ®Òu dùa trªn quan ®iÓm, ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, v× vËy vèn cho vay ph¶i ®¶m b¶o thu håi ®−îc ®Ó quay vßng. C¸c tæ chøc tÝn dông thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n−íc trªn c¬ së ®i vay ®Ó cho vay nªn ®ßi hái ng−êi n«ng d©n khi vay vèn cÇn x¸c ®Þnh râ vay vèn ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh chø kh«ng lµ cøu tÕ, do ®ã sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých vµ hiÖu qu¶. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 72 4.7.2. Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh viÖc huy ®éng vèn vµ sö dông vèn vay hiÖu qu¶ XuÊt ph¸t tõ nh÷ng quan ®iÓm - ph−¬ng h−íng môc tiªu trong viÖc huy ®éng vèn, cho vay vèn vµ sö dông vèn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng còng nh− cña c¸c tæ chøc tÝn dông. §Ó cho ho¹t ®éng tÝn dông n«ng nghiÖp n«ng th«n ho¹t ®éng thùc sù cã hiÖu qu¶ trong viÖc xãa ®ãi gi¶m nghÌo sau ®©y t«i ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao viÖc huy ®éng, cho vay vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶: 4.7.2.1. Ph¶i ®a d¹ng ho¸ c¸c nguån vèn tËp chung ®Çu t− “NHCSXH ph¶i chñ ®éng tÝch cùc h¬n n÷a trong viÖc huy ®éng vèn tõ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n−íc, më nhiÒu h×nh thøc huy ®éng vèn phï hîp víi tõng ®èi t−îng, tõng thêi gian, t×m kiÕm c¸c nguån vèn kh«ng ph¶i tr¶ l·i hoÆc l·i suÊt thÊp ®Ó bæ xung nguån vèn cho vay” [18].Nguån vèn cã vai trß cèt yÕu ®Ó duy tr× ho¹t ®éng cña mét tæ chøc tÝn dông. Nguån vèn cña ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi chñ yÕu lµ nguån huy ®éng trong d©n c−, ®ång thêi cÇn ph¸t huy c¸c nguån göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, tranh thñ vèn tµi trî, vèn ñy th¸c cña trung −¬ng hoÆc c¸c tæ chøc quèc tÕ. C¶i tiÕn viÖc huy ®éng vèn ®Ó thu hót nguån tiÕt kiÖm trong nh©n d©n: ¸p dông møc l·i suÊt phï hîp, ®a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc göi tiÕt kiÖm ngoµi nh÷ng h×nh thøc nh− tiÒn göi tiÕt kiÖm cã thêi h¹n vµ kh«ng thêi h¹n, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, kú phiÕu víi nhiÒu kú h¹n vµ l·i suÊt linh ho¹t theo diÔn biÕn thÞ tr−êng tõng thêi kú. T¹o ®iÒu kiÖn cho ng−êi göi tiÒn rót tiÒn nhanh chãng dÔ dµng tho¶i m¸i. Ph¶i khuyÕn khÝch göi tiÕt kiÖm dµi h¹n víi møc l·i suÊt phï hîp. KÕt hîp cho vay víi tiÕt kiÖm, cho vay víi huy ®éng ®Ó t¨ng thªm nguån vèn vay. 4.7.2.2. §æi míi c¶i tiÕn thñ tôc cho vay vµ thêi h¹n cho vay - Thñ tôc cho vay: “ NHT¦ chØ ®¹o c¸c NH CSXH c¶i tiÕn quy tr×nh, thñ tôc cho vay ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho viÖc vay vèn −u ®·i ®èi víi hé nghÌo”[17]. Thñ tôc cho vay vèn ®· cã nhiÒu c¶i tiÕn ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn vÉn cßn cã nh÷ng h¹n chÕ: thñ tôc r−êm rµ, trïng lÆp kh«ng cÇn thiÕt. Lîi Ých tõ viÖc ®¬n gi¶n thñ tôc vay vèn ®ã lµ viÖc gi¶m chi phÝ hå s¬ in s½n, gi¶m qu¸ t¶i cho c¸n bé tÝn dông, phï hîp víi réng d·i c¸c ®èi t−îng cã nhu B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 73 cÇu vay vèn. HiÖn nay kinh tÕ cña ®Þa ph−¬ng ®· ph¸t triÓn, nhu cÇu vèn cho ®Çu t−, s¶n xuÊt võa vµ nhá t¨ng cao th× ng©n hµng cÇn t¨ng c−êng më réng nguån vèn còng nh− cho vay tíi mäi thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þ bµn huyÖn. - Thêi h¹n cho vay: Tïy vµo chiÕn l−îc, môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph−¬ng còng nh− tïy vµo môc ®Ých ®Çu t− cho s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng hé gia ®×nh mµ ng©n hµng cã thÓ t¨ng møc cho vay vµ thêi h¹n cho vay. §Ó n©ng cao chÊt l−îng vµ thu hót kh¸ch hµng, ng©n hµng cÇn cã chÝnh s¸ch thñ tôc cho vay thuËn tiÖn, gän nhÑ th«ng qua theo dâi vµ thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh. 4.7.2.3. T¨ng c−êng c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé tÝn dông “Ph¶i t¨ng c−êng vµ n©ng cao n¨ng lùc ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c gi¶m nghÌo ë cÊp x·, huyÖn, ®Æc biÖt lµ c¸n bé X§GN ë c¸c x· nghÌo, c¸c x· vïng s©u, vïng xa vµ vïng cã ®ång bµo d©n téc thiÓu sè” [17]. Ph¶i cã ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o båi d−ìng cho c¸n bé tÝn dông cña ng©n hµng vµ c¸c céng t¸c viªn th−êng xuyªn ®µo t¹o nghiÖp vô chuyªn m«n ®èi víi c¸n bé tÝn dông ng©n hµng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu: cho c¸n bé ®i häc, tËp huÊn vÒ nghiÖp vô ë c¸c tr−êng chuyªn m«n. §ång thêi n©ng cao n¨ng lùc cho c¸n bé xãa ®ãi gi¶m nghÌo ë c¸c x·, tæ chøc héi tham gia chØ ®¹o ho¹t ®éng vay vèn nh−: Héi Phô n÷, Héi n«ng d©n, Héi Cùu chiÕn binh… CÇn më thªm c¸c líp tËp huÊn vÒ sö dông vèn vay cho c¸c hé nghÌo víi môc ®Ých n©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn. Nh»m gióp n«ng d©n nghÌo sö dông vèn ®óng môc ®ich, hiÖu qu¶ vµ hiÓu ®−îc quy tr×nh cho vay, tr¶ vèn, l·i ®óng thêi h¹n kh«ng lµm ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t ®éng cña tæ chøc tÝn dông 4.7.2.4. Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n vµ më réng thÞ tr−êng tiªu thô n«ng s¶n Nh×n chung c¬ së h¹ tÇng cña huyÖn: ®iÖn, ®−êng, tr−êng, tr¹m …trong nh÷ng n¨m qua ®Òu ®−îc tró träng x©y dùng vµ n©ng cÊp. Tuy nhiªn vÉn cßn nhiÒu c«ng tr×nh do niªn h¹n sö dông ®· l©u n¨m nªn bÞ xuèng cÊp nªn cÇn ®−îc ®Çu t− vµ n©ng cÊp. C¸c c«ng tr×nh thñy lîi cÇn ®−îc kiªn cè hãa ®¶m b¶o cho c«ng t¸c t−íi tiªu. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 74 CÇn ph¶i n©ng cÊp vµ më réng c¸c khu chî trªn ®Þa bµn huyÖn, tr¸nh tËp chung ë nh÷ng n¬i cã giao th«ng thuËn lîi. PhÊn ®Êu mçi x· cã tõ 1 - 2 khu chî nh»m cung cÊp c¸c n«ng s¶n hµng hãa. C¸c doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn ph¶i n¨ng ®éng t×m kiÕm vµ më réng thÞ tr−êng tiªu thô. §¶m b¶o cung cÊp ®Çu ra cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. 4.7.2.5. T¨ng c−êng c«ng t¸c chuyÓn giao kÜ thuËt vµ n©ng cao kÜ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cho hé n«ng d©n “NHCSXH chñ ®éng ®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o ®Þa ph−¬ng c¸c gi¶i ph¸p phèi hîp chÆt chÏ ho¹t ®éng tÝn dông cho vay hé nghÌo vµ c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch víi viÖc tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, g¸n c¸c ch−¬ng tr×nh KN – KL – KN vµ chuyÓn giao KTKHCN” [ 18].NhËn thøc cña ng−êi n«ng d©n rÊt quan träng trong viÖc sö dông vèn. Khi ®· hiÓu biÕt vÒ c¸ch sö dông vèn sÏ lµm n¶y sinh nhu cÇu vÒ vèn cña hé cho nªn cÇn ph¶i t¨ng c−êng c«ng t¸c khuyÕn n«ng, c¸c c¬ quan khuyÕn n«ng kÕt hîp víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn, c¸c ban ngµnh, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ ë ®Þa ph−¬ng nªn tæ chøc c¸c líp tËp huÊn chuyÓn giao kÜ thuËt vµ phæ biÕn kiÕn thøc vÒ s¶n xuÊt kinh doanh cho n«ng d©n ®Þa ph−¬ng gióp hä n¾m b¾t ®−îc khoa häc kÜ thuËt th× sÏ lµm hä cã nhu cÇu sö dông vèn nhiÒu h¬n. 4.7.2.6. ChÝnh s¸ch cña nhµ n−íc S¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ thÕ m¹nh cña huyÖn, nh−ng viÖc ¸p dông thùc hiÖn luËt ®Êt ®ai cßn chËm lµ yÕu tè ¶nh h−ëng tíi b¶o ®¶m tiÒn vay, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, m¹nh d¹n vµ yªn t©m ®Çu t− s¶n xuÊt. MÆt kh¸c tù b¶n th©n ng−êi n«ng d©n khã kh¨n trong viÖc thÞ tr−êng æn ®Þnh vµ réng lín cho nªn rÊt cÇn sù ®Þnh h−íng quy ho¹ch vµ gi¶i quyÕt ë ph¹m vi vÜ m«, cã vai trß cña nhµ. - X¸c ®Þnh râ m« h×nh vµ t¹o lËp c¬ chÕ ®Èy nhanh chãng chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i nh»m võa ph¸t huy thÕ m¹nh ®Þa ph−¬ng, võa ph¸t huy sù hµi hßa tæng thÓ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, t¨ng søc m¹nh c¹nh tranh vÒ hµng hãa n«ng phÈm trªn thÞ tr−êng. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 75 - §Çu t− n©ng cÊp c¸c kh©u b¶o qu¶n, chÕ biÕn vËn chuyÓn n«ng phÈm ®Õn n¬i tiªu thô, gi¶m tæn thÊt hao h−, l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu, n©ng cao chÊt l−îng, t¹o thªm gi¸ trÞ gia t¨ng. - Tæ chøc tèt thÞ tr−êng n«ng s¶n phÈm trªn c¬ së n©ng cao chÊt l−îng, mÉu m· cña s¶n phÈm, x©y dùng hÖ thèng cung øng dÞch vô nguyªn vËt liÖu hîp lý, tæ chøc tèt c«ng t¸c tiÕp thÞ. - Cung cÊp ®ñ vèn, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ tÝn dông cña chÝnh phñ 4.7.2.7. §Ó t¨ng tr−ëng nguån vèn uû th¸c qua tæ chøc Héi Phô n÷, b¶o ®¶m sö dông hiÖu qu¶ vµ b¶o toµn nguån vèn Héi Phô n÷ c¸c cÊp cÇn phèi hîp víi NHCSXH thùc hiÖn tèt c¸c gi¶i ph¸p sau: - T¨ng c−êng tuyªn truyÒn s©u réng tíi c¸c c¸n bé, héi viªn Phô n÷ vÒ chñ tr−¬ng, ®−êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch cña Nhµ n−íc vÒ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, tÝn dông −u ®·i ®èi víi hé nghÌo vµ c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch kh¸c. - TiÕp tôc ph¸t triÓn nguån vèn vay uû th¸c ®Ó hç trî phô n÷ nghÌo ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh bÒn v÷ng. - Th−êng xuyªn cñng cè, n©ng cao chÊt l−îng ho¹t ®éng cña tæ TK&VV, triÓn khai thµnh lËp tæ vay vèn míi theo quy ®Þnh, thu hót phô n÷ nghÌo lµm chñ gia ®×nh. T¨ng c−êng sù chØ ®¹o cña BTVPN c¬ së ®èi víi viÖc n©ng cao chÊt l−îng ho¹t ®éng cña tæ TK&VV. - C¸c cÊp héi ph©n c«ng c¸n bé cã ®ñ n¨ng lùc, tr×nh ®é ®Ó phô tr¸ch vµ tham m−u trong c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn ho¹t ®éng uû th¸c, tæ chøc tËp huÊn n©ng cao n¨ng lùc c¸n bé héi c¸c cÊp, c¸n bé tæ TK&VV. - Th−êng xuyªn phèi hîp víi phßng NN&PTNT huyÖn vµ c¸c phßng chøc n¨ng kh¸c ®Ó chuyÓn giao KHKT, d¹y nghÒ…cho c¸c hé vay vèn ®Ó gióp c¸c hé kinh doanh cã hiÖu qu¶ v−¬n lªn tho¸t nghÌo, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. - T¨ng c−êng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng uû th¸c cho vay hé nghÌo vµ c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch x· héi kh¸c. §Æc biÖt kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng uû th¸c ë c¬ së, tæ TK&VV ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi ch−¬ng tr×nh môc tiªu xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña huyÖn [29]. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 76 PhÇn 5 KÕt luËn, tån t¹i vµ ®Ò nghÞ 5.1. KÕt luËn - Tõ khi ®−îc thµnh lËp, nhê cã tÝn dông cña NHCSXH. §êi sèng cña c¸c hé nghÌo ®· cã nhiÒu thay ®æi. Ng−êi d©n ®· sö dông vèn vay cã hiÖu qu¶ trong c¸c ngµnh trång trät, ch¨n nu«i, dÞch vô vµ ngµnh nghÒ. Nhê cã vèn vay −u ®·i cña NHCSXH ®−a vµo s¶n xuÊt n¨ng suÊt s¶n l−îng cña c©y trång vËt nu«i t¨ng lªn. Tû lÖ hé nghÌo ®ãi trong huyÖn gi¶m tõ 13,3% n¨m 2005 xuèng cßn 10,00% n¨m 2007. - NHCSXH qua c¸c n¨m ho¹t ®éng ®· ®¹t ®−îc nhiÒu kÕt qu¶. Trong 3 n¨m 2005 - 2007 NHCSXH ®· cho c¸c hé nghÌo vay vèn víi tæng céng 48,66 tû ®ång. Víi sè tiÒn nµy ®· gióp cho c¸c hé nghÌo cã tiÒn ®Ó mua c©y trång, con gièng vËt t− trang thiÕt bÞ vµ phôc vô cho s¶n xuÊt. Tû lÖ hé nghÌo ®−îc vay vèn kh¸ cao trªn 80% sè hé nghÌo ®−îc vay vèn so víi hé nghÌo cña huyÖn - ViÖc cho phô n÷ vay vèn th«ng qua héi phô n÷ ®· thùc sù ®em l¹i hiÖu qu¶. Ng−êi phô n÷ kh«ng nh÷ng ®−îc vay mµ cßn trùc tiÕp ®−îc sö dông vèn vay theo môc ®Ých cña m×nh, ®¶m vèn ®−îc vay ®óng môc ®Ých ph¸t triÓn s¶n xuÊt. V× vËy hiÖu qu¶ mµ vèn vay ®· mang l¹i lµ gióp c¸c hé nghÌo t¨ng thu nhËp, n©ng cao møc sèng, gióp c¸c phô n÷ nghÌo tho¸t nghÌo. Trong n¨m 2007 ®· cã 306 phô n÷ tho¸t nghÌo lµm gi¶m tû lÖ hé nghÌo chung cña toµn huyÖn. - NHCSXH kh«ng nh÷ng chØ cÊp vèn cho héi phô n÷ ®Ó cho vay tíi c¸c phô n÷ nghÌo mµ cµng ngµy NHCSXH vµ héi phô n÷ cµng kÕt hîp chÆt chÏ víi nhau trong viÖc chuyÓn giao nh÷ng tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt cho c¸c phô n÷ nghÌo th«ng qua c¸c líp tËp huÊn, c¸c cuéc héi th¶o. §¶m b¶o ng−êi phô n÷ kh«ng nh÷ng cã vèn vay mµ cßn cã c¶ kiÕn thøc, kÜ thuËt, kÜ n¨ng trong viÖc sö dông vèn vay cã hiÖu qu¶. Tõ nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®−îc cho thÊy r»ng chÝnh s¸ch cho vay vèn −u ®·i c¸c hé nghÌo lµ mét chÝnh s¸ch tÝch cùc, ®· gÆt h¸i ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ lµm thay ®æi dÇn bé mÆt n«ng nghiÖp n«ng th«n Vô B¶n. V× vËy vÒ phÝa NH B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 77 cÇn t¨ng c−êng h¬n n÷a nguån vèn cña m×nh b»ng c¸c biÖn ph¸p huy ®éng vèn kh¸c nhau. §Ó cã ®ñ vèn cho nhu cÇu cña ®Çu t− ph¸t triÓn cña ng−êi d©n, t¨ng møc vay b×nh qu©n/l−ît vay lªn. CÇn t¨ng c−êng vèn h¬n n÷a cho phô n÷ §ång thêi vÒ phÝa ng−êi d©n cÇn sö dông vèn ®óng môc ®Ých h¬n, qu¶n lý vèn chÆt chÏ h¬n ®Ó lîi nhuËn do ®ång vèn mang l¹i lµ cao nhÊt. 5.2. Tån t¹i Bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®−îc cßn mét sè nh÷ng tån t¹i ch−a gi¶i quyÕt ®−îc hoÆc gi¶i quyÕt ®−îc nh−ng cßn yÕu kÐm: sù phèi hîp gi÷a ng©n hµng vµ chÝnh quyÒn, ®Þa ph−¬ng, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ch−a ®ång bé, sè l−îng hé nghÌo vay vèn tÝn dông nhiÒu nh−ng sè l−îng c¸n bé tÝn dông l¹i h¹n chÕ, trong c«ng t¸c cho vay vµ thu håi vèn gÆp nhiÒu khã kh¨n, mçi c¸n bé tÝn dông phô tr¸ch cïng mét lóc nhiÒu x·, nhiÒu tæ vay vèn cho nªn th−êng kh«ng ®¸p øng ®ñ vµ kÞp thêi c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh cho vay vµ kiÓm so¸t vèn vay. C¸n bé tÝn dông hÇu nh− vÉn chØ tËp chung vµo viÖc lµm sao ®−a ®−îc ®ñ sè l−îng vèn ®· ®−îc duyÖt tíi tay c¸c hé nghÌo vµ lµm sao thu håi ®ñ vèn ®óng thêi h¹n mµ ch−a tró träng tíi viÖc h−íng dÉn ng−êi d©n ®Çu t− vèn nh− thÕ nµo cho hiÖu qu¶, ch−a chó ý ®ªn nh÷ng khã kh¨n mµ ng−êi d©n gÆp ph¶i trong s¶n xuÊt ®Ó hiÓu lý do ng−êi d©n bÞ qu¸ h¹n tr¶ nî. ë c¸c tæ t−¬ng trî vay vèn vÉn cßn hiÖn t−îng nÓ nang khi xÐt duyÖt ®èi t−îng ®−îc vay vèn. 5.3. §Ò nghÞ NhËn thÊy nh÷ng mÆt cßn tån t¹i tõ chÝnh s¸ch cho vay −u ®·i hé nghÌo ë huyÖn Vô B¶n t«i thÊy cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn tèt h¬n n÷a chÝnh s¸ch nµy: - NHCSXH cïng chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng, c¸c tæ t−¬ng trî th−êng xuyªn kiÓm tra, ®«n ®èc thu håi vèn, ®ång thêi t×m hiÓu nguyªn nh©n tr¶ nî qu¸ h¹n cña c¸c hé ®Ó cã c¸ch gi¶i quyÕt hîp lý. - T¨ng c−êng h¬n n÷a viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t t×nh h×nh sö dông vèn vay cña c¸c hé nghÌo, ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng tr−êng hîp sö dông vèn vay sai môc ®Ých vµ cã biÖn ph¸p xö lý . B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 78 - NHCSXH cïng c¸c cÊp c¸c ngµnh cÇn phèi hîp ®ång bé h¬n n÷a ®¶m b¶o vèn tíi tËn tay ng−êi nghÌo, ®óng thêi vô, ®óng chñ tr−¬ng cña chÝnh phñ vµ nhµ n−íc. - Më réng h¬n n÷a ph−¬ng thøc cho vay th«ng qua c¸c tæ t−¬ng trî ®Ó hé nghÌo ®−îc hç trî thªm vÒ kinh nghiÖm lµm ¨n cña céng ®ång. - T¨ng c−êng c«ng t¸c chuyÓn giao khoa häc kÜ thuËt ®Õn c¸c hé nghÌo, tró träng h¬n n÷a c«ng t¸c khuyÕn n«ng. - Nªu nh÷ng ®iÓn h×nh kinh tÕ giái cho ng−êi nghÌo häc tËp kinh nghiÖm . - T¨ng c−êng h¬n n÷a viÖc cho vay tíi c¸c ®èi t−îng lµ phô n÷ nghÌo. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 79 Tµi liÖu tham kh¶o 1. NguyÔn Träng B»ng (2005), LuËn v¨n th¹c sÜ kinh tÕ: ”Thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông cña NHNN vµ PTNT huyÖn Vâ Nhai”. 2. NguyÔn ThÞ Ch©u (2006), Bµi gi¶ng tµi chÝnh tÝn dông n«ng th«n 3. NguyÔn ThÞ Ch©u (2007), Kinh tÕ ph¸t triÓn n«ng th«n, tr.12. 4. Phan ThÞ Cóc, §oµn V¨n Huy(2007), Gi¸o tr×nh lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ, Nxb Thèng kª, TP Hå ChÝ Minh. 5. Sö §×nh Thµnh, Vò thÞ H»ng (2006) - ®¹i häc Kinh tÕ Thµnh Phè Hå ChÝ Minh, NhËp m«n tµi chÝnh tiÒn tÖ, Nxb Thèng kª. 6. NguyÔn minh HiÒn (2006) - ®¹i häc Kinh tÕ TP Hå ChÝ Minh, TiÒn tÖ Ng©n hµng, Nxb Thèng kª. 7. NguyÔn §×nh Hîi (1997), Kinh tÕ n«ng nghiÖp, Nxb Tµi ChÝnh, Hµ Néi 8. NguyÔn Linh (2006), LuËn v¨n th¹c sÜ kinh tÕ n«ng th«n: ”HiÖn tr¹ng vµ nh÷ng gi¶i ph¸p sö dông vèn tÝn dông n«ng th«n trªn ®Þa bµn huyÖn §ång Hû ” Th¸i Nguyªn”. 9. §µo v¨n Hïng (2005), Ph¸t triÓn ho¹t ®éng tµi chÝnh vi m« ë ViÖt Nam, Nxb Lao ®éng. 10. B¸o c¸o cña phßng thèng kª n«ng nghiÖp huyÖn Vô B¶n. 11. B¸o c¸o tæng kÕt 5 n¨m ho¹t ®éng cña NHCSXH. 13. B¸o c¸o c¸c n¨m cña phßng Tµi nguyªn- M«i tr−êng. 14. B¸o nh©n d©n sè 129 (2008), tr.2 15. B¸o nh©n d©n sè 129 (2008), tr.16 16. ChØ thÞ sè 05/2003/CT-TTg ngµy 18/3/2003 vÒ chØ ®¹o ho¹t ®éng cña NHCSXH. 17. ChØ thÞ sè 04/2008/CT-TTg vÒ viÖc t¨ng c−êng chØ ®¹o c¸c ch−¬ng tr×nh gi¶m nghÌo. 18. ChØ thÞ sè 09/2004/CT-TTg ngµy 16/3/2004 vÒ n©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña NHCSXH. 19. §iÒu 10, LuËt tæ chøc tÝn dông. 20. §iÒu 45, “LuËt tæ chøc tÝn dông”. 21. §iÒu 46, “LuËt tæ chøc tÝn dông”. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: 80 22. §iÒu 47, “LuËt tæ chøc tÝn dông”. 23. §iÒu 48, “LuËt tæ chøc tÝn dông”. 24. NghÞ §Þnh sè 78/2002/N§-CP ngµy 04/10/2002 vÒ tÝn dông ®èi víi ng−êi nghÌo vµ c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch kh¸c 25. Niªn gi¸m thèng kª phßng Thèng kª huyÖn Vô B¶n. 26. QuyÕt ®Þnh sè 131/2002/Q§ - TTg ngµy 4/10/2002 vÒ thµnh lËp NHCSXH. 27. Tæng hîp kÕt qu¶ ®iÒu tra x¸c ®Þng hé nghÌo theo tiªu chuÈn nghÌo giai ®o¹n 2006-2010 cña phßng Néi vô Lao ®éng Th−¬ng binh vµ X· héi. 28. Wedside: http: // www.vbsp.org.vn 29. Wedside http: // www.hoilhpn.org.vn 30. Wedside

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐánh giá tình hình cho vay vốn và sử dụng vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội cho hộ nông dân nghèo huyện Vụ Bản, Nam Định.pdf
Luận văn liên quan