Đánh giá tình hình phát triển chăn nuôi tại xã Đức Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang

ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày này để hoà nhập với nền kinh tế thế giới. Việt Nam đang từng bước thực hiện quá trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Với chủ trương và đường lối của Đảng là đa dạng hoácác ngành nghề và vận hành nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì nước ta vốn là một nước nông nghiệp nền nông nghiệp hiện nay vẫn được coi là mặt trận hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước. Sự phát triển vững chắc của ngành nông nghiệp là cơ sở để phát triển các ngành kinh tế khác.Trong sản xuất nông nghiệp có ngành trồng trọt và chăn nuôi. Ngành trồng trọt đã có từ rất lâu càng ngày càng được củng cố và phát triển.với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước bằng các chương trình khuyến nông đem cây, kỹ thuật, vốn đến tận tay ngời nông dân. Chính vì vậy mà hiện nay ngành trồng trọt cũng đã đợc một số thành quả nhất định. Còn ngành chăn nuôi thì mới bắt đầu phát triển từ mấy năm gần đây. Từ xa xa ông cha ta chỉ coi chăn nuôi là để tận dụng chứ không coi nó là ngành để phát triển kinh tế. Hiện nay được sự quan tâm của Đảng và cơ chế mở cửa nên rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư. Mặt khác tư tưởng của người dân cũng đã khác, họ đã coi chăn nuôi là một ngành để phát triển kinh tế hộ gia đình. Do đó mấy năm gần đây tình hình chăn nuôi phát triển rất mạnh mẽ. Bên cạnh sự phát triển đó thì ngành chăn nuôi của nớc ta còn gặp một số khó khăn về vốn, giống và đặc biệt nguồn lao động tuy đông đảo nhưng trình độ còn hạn chế chỉ dựa vào kinh nghiệm nên việc áp dụng các tiến bộ khoa học vào chăn nuôi là rất khó nên chưa đem lại hiệu quả như ý muốn. Tuy nhiên, số gia súc gia cầm lai tạo chưa nhiều và chưa được nuôi rộng rãi trong nhân dân. Vì vậy nhiệm vụ cấp thiết của ngành chăn nuôi hiện nay là tích cực đầu tư cho công tác giảng dạy để tạo ra một đội ngũ kỹ sư bác sĩ có tay nghề cao. Bên cạnh đó phải thường xuyên tiến hành các buổi thực hành thực tập để đội ngũ cán bộ, học sinh sinh viên của ngành được tiếp xúc với thực tiễn nhiều hơn để có thể kiểm chứng những kiến thức từ sách vở. Để từ đó truyền đạt lại cho người dân góp phần nâng cao vốn kiến thức về chăn nuôi cho nhân dân. Nhận thức được tác dụng của việc thực hành thực tập Trường ta luôn có chủ trương “học đi đôi với hành” có như vậy thì mới tạo ra được đội ngũ học sinh sinh viên sau khi ra trường vừa có kiến thức lí thuyết vừa vững vàng về tay nghề. Khoa chăn nuôi thú y là một trong những khoa đi đầu về công tác thực hành thực tập. Được sự giúp đỡ của Ban Giám Hiệu nhà trường và các thầy cô giáo trong khoa chúng em đã được về thực tập tại Hiệp Hoà trong thời gian một tháng. Tại đây chúng em đã nhân được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của Trạm thú y Hiệp Hoà, đặc biệt là cán bộ thú y xã Đức Thắng. Qua thời gian thực tập chúng em đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm mà chỉ có thực tiễn mới có thể chứng minh được. Một số kết quả được trình bày qua những phần ddưới đây. Phần I : Điều tra cơ bản. Phần II : Nội dung. Phần III: Nhận xét đánh giá . MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 PHẦN I : ĐIỀU TRA CƠ BẢN 3 I. Điều kiện tự nhiên 3 1.1 Đặc điểm về vị trí địa lý 3 I.2 Đặc điểm về thời tiết khí hậu. 3 I.3. Đặc điểm về đất đai. 4 I.4. Tình hình về dân số – kinh tế – chính trị. 5 II. Điều tra về tình hình sản xuất 7 II.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật 7 II.2. Hệ thống đất canh tác. 8 II.3. Nguồn lao động. 8 II.4. Phương hướng sử dụng đất đai cho ngành chăn nuôi 9 II.5. Đầu tư vốn, lao động, khoa học, kỹ thuật cho ngành chăn nuôi 9 II.6. Công tác khuyến nông khuyến lâm 10 III. Điều tra về tình hình chăn nuôi Thú Y 11 A. Công tác chăn nuôi 11 1. Chăn nuôi đại gia súc 12 1.1. Số lượng gia súc hiện có 12 1.2. Hướng chăn nuôi chính 12 1.3. Khả năng phát triển và sinh sản 13 1.4.Chất lượng đàn trâu bò 13 1.5. Phương thức chăn nuôi và tình hình về thức ăn 14 1.6. Chuồng trại 14 1.7. Công tác thu tinh nhân tạo 14 2. Chăn nuôi lợn 15 2.1. Số lượng hiện có 15 2.2. Tình hình lai tạo giống và thụ tinh nhân tạo 15 2.3. Thức ăn hiện sử dụng 16 2.4. Chế độ chăm sóc và nuôi dưỡng 16 2.5. Tình hình vệ sinh chuồng trại 17 2.6. Thu nhập của nông dân từ chăn nuôi lợn 17 3. Chăn nuôi gia cầm 18 3.1. Các giống gia cầm đang được nuôi tại cơ sở 18 3.2. Phương thức chăn nuôi và quy mô đàn 183.3. Biện pháp kỹ thuật đã áp dụng trong chăn nuôi gà công nghiệp 18 3.4. Thức ăn hiện sử dụng 19 3.5. Thu nhập từ chăn nuôi gia cầm 19 4.Chăn nuôi các loại vật nuôi khác 20 5. Đánh giá chung về công tác chăn nuôi tại cơ sở 20 B. Công tác thú y 21 I. Phòng bệnh 21 I.1. Tổ chức mạng lưới thú y cơ sở 21 I.2. Kết quả tiêm phòng ba năm gần đây 22 I.3. Tình hình hoạt động của mạng lưới thú y cơ sở 23 I.4. Công tác thú y tại cơ sở 23 I.5. Xử lí chất thải – Phòng bệnh tật lây lan 24 I.6. Biện pháp phòng dịch tại cơ sở 24 I.7. Hoạt động của các quầy thuốc 24 II. Chữa bệnh 25 II.1. Các loại bệnh đã xảy ra tại địa phương 25 II.2.Công tác điều trị và kết quả điều trị 25 PHẦN II : NỘI DUNG 26 I. Công tác chăn nuôi đối với gia súc, gia cầm 26 I.1. Công tác chăn nuôi với gia súc – gia cầm tại xã Đức Thắng 26 I.2. Thức ăn 26 I.3. Công tác thụ tinh nhân tạo giúp cơ sở 27 I.4. Tập huấn công tác khuyến nông về kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm tại cơ sở 28 I.5. Khảo sát Chuồng trại và hướng dẫn xây dựng chuồng, trại 28 I. 6. Khảo sát, điều tra đàn lợn nái nuôi tại Xã Đức Thắng 29 I.7. Đánh giá chung 29 III. Công Tác Thú Y 30 III.1. Một số thuốc thú y được sử dụng chính được sử dụng trong thời gian thực tập 30 III. 2.Tham gia công tác tiêm phòng bổ xung tại cơ sở 30 III.3.Vệ sinh chuồng trại, thức ăn, nước uống 31 III. 4.Điều trị bệnh 31 III. 5. Đánh giá chung 33 PHẦN III : NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ 34

doc36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 1579 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá tình hình phát triển chăn nuôi tại xã Đức Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
s©u bÖnh ph¸t triÓn nhÊp lµ ®èi víi gia sóc, gia cÇm th­êng hay s¶y ra dÞch bÖnh. V× vËy c«ng t¸c tiªm phßng cho ®µn gia sóc gia cÇm cÇn ph¶i ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc. §øc Th¾ng còng mang ®Æc ®iÓm chung vÒ thêi tiÕt cña vïng trung du B¾c Bé lµ chÞu ¶nh h­ëng cña 2 h­íng gi¸ chÝnh ®ã lµ : giã mïa ®«ng B¾c thæi vµo mïa ®«ng th­êng mang theo kh«ng khÝ l¹nh vµ kh«. ®é Èm thÊp g©y bÖnh ¶nh h­ëng lín ®Õn ®êi sèng vËt nu«i vµ c©y trång. Giã mïa ®ång nam thæi vµo mïa hÌ th­êng m¸t mÎ vµ cã thÓ mang theo m­a ®en nªn ®é Èm t­¬ng ®èi cao. §èi víi thêi tiÕt vµ khÝ hËu nh­ vËy thuËn lîi cho viÖc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tuy nhiªn nã còng cßn Èn chøa nhiÒu yÕu tè g©y ¶nh h­ëng ®Õn ®êi sèng cña vËt nu«i vµ c©y trång tõ ®ã ¶nh h­ëng ®Õn n¾ng xuÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. V× vËy cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh ®Ó h¹n chÕ nh÷ng ¶nh h­ëng cña thêi tiÕt. I.3. §Æc ®iÓm vÒ ®Êt ®ai. X· §øc Th¾ng lµ mét x· vïng trung du nªn ®Þa h×nh kh«ng ®­îc b»ng ph¼ng mµ cã nh÷ng qu¶ ®åi nhá to nhÊp nh« g©y khã kh¨n cho viÖc s¶n xuÊt còng nh­ vËn chuyÓn s¶n phÈm. Tuy nhiªn xen giøa nh÷ng qu¶ ®åi nhá cã nh÷ng c¸nh ®ång b»ng ph¼ng vµ réng víi chÊt ®Êt pha c¸t dÔ lµm dÔ c¶i t¹o thuËn lîi cho viÖc trång hoa mµu còng nh­ trång c¸c c©y thøc ¨n cho ch¨n nu«i. ChÝnh v× vËy ng­êi d©n ë ®©y ngoµi viÖc trång lóa ra cßn trång lu©n canh c¸c gièng c©y ng¾n ngµy kh¸c ®Ó phôc vô cho ch¨n nu«i nh­ ®Ëu, l¹c… Theo sè liÖu ®é tra th× x· §øc Th¾ng cã tæng diÓn tÝch ®Êt tù nhiªn toµn x· lµ: 957.17ha Trong ®ã: DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp chiÕm 690ha. DiÖn tÝch ®Êt thæ c­ 241ha trong ®ã ®Êt ë 85ha. DiÖn tÝch ®Êt ao hå 37ha. DiÖn tÝch ®Êt l©m nghiÖp kh«ng cã. DiÖn tÝch ®Êt trång c©y l©u n¨m 156ha. DiÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng 118ha. DiÖn tÝch ®Êt ch­a sö dông, ®Êt dù phßng 17ha. Qua ®©y ta cã thÓ thÊy r»ng diÖn tÝch ®Êt cña x· §øc Th¾ng lµ kh¸ réng thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt nh­ trång c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy vµ x©y dùng c¸c trang tr¹i víi quy m« lín. Trong c¬ cÊu ®Êt cña X· §øc Th¾ng nh­ ®· thèng kª ë trªn lµ rÊt ®a d¹ng tuy nhiªn chØ h¹n chÕ lµ kh«ng cã ®Êt l©m nghiÖp. Vµ ®Êt nu«i trång thuû s¶n chiÕm tû lÖ thÊp 3.9% Tuy ®©y lµ x· thuéc miÒn Trung Du nh­ng diÖn tÝch ®Êt ®åi còng ®­îc ng­êi d©n tËn dông trång c©y l©u n¨m, c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy vµ c¸c lo¹i c©y l©u n¨m, c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy vµ c¸c lo¹i ra qu¶ cñ ®Ó phôc vô cho ®êi sèng con ng­êi vµ ch¨n nu«i gia sóc gia cÇm, nªn s¶n phÈm cña ngµnh trång trät ë ®©y rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. §©y chÝnh lµ mét thÕ m¹nh cña x· §øc Th¾ng. I.4. T×nh h×nh vÒ d©n sè – kinh tÕ – chÝnh trÞ. §øc Th¾ng lµ mét x· cã diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn réng cña HuyÖn HiÖp Hoµ ®­îc chia lµm 13 th«n ®ã lµ: + §øc ThÞnh. + Dinh h­íng. + Phóc Th¾ng. + Trung §«ng. + Tan KÕt. + TiÕn H­ng. + ViÖt Hïng. + QuyÕt ThÞnh. + Sa Long. + V¨n Tù. + §«ng Ngµn. + An Th«ng. C¸c th«n nµy cã diÖn tÝch kh¸c nhau vµ d©n sè ë c¸c th«n vïng kh¸c nhau d©n sè tËp chung ®«ng ë c¸c th«n xãm bao quanh. ThÞ trÊn Th¾ng vµ ph©n bè thµnh tõng lµng, xãm vµ cã v¨n ho¸ lµng lu«n ®­îc duy tr× vµ ph¸t huy, ph¸t triÓn. Toµn x· cã 2896 hé gia ®×nh t­¬ng øng víi 11000 nh©n khÈu trong ®ã cã: 5753 ng­êi ®ang trong ®é tuæi lao ®éng chiÕm 52.1% tæng sè d©n víi sè d©n nh­ vËy ta tÝnh ®­îc mËt ®é d©n sè cña x· lµ: 1149 ng­êi/km2. Tuy nhiªn sù ph©n bè d©n c­ kh«ng ®­îc ®ång ®Òu mµ chØ t©p chung ®«ng ë khu gÇn thÞ trÊn vµ gÇn ®­êng quèc lé. Do nh©n thøc cña ng­êi d©n sù, qua sù vËn ®éng cña x· còng nh­ cña c¸n bé d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh nªn tû lÖ t¨ng d©n sè cña §øc Th¾ng ®· gi¶m chØ cßn l¹i lµ:1.3% n¨m 2006. VÒ mÆt kinh tÕ do cã vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi, cã diÖn tÝch ®Êt c¸nh t¸c sèng lín nªn nguån thu nhËp cña ng­êi d©n tõ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp còng rÊt lín víi b×nh qu©n l­¬ng thùc ®Çu ng­êi lµ 50kg/ng­êi/n¨m. Bªn c¹nh ®ã cßn cã thu nhËp tõ sù ph¸t triÓn dÞch vô vµ bu«n b¸n v× ®Þa bµn x· rÊt thuËn lîi cho viÖc giao l­u bu«n b¸n vµ më réng ph¸t triÓn dÞch vô. Tuy nhiªn thu nhËp cña ng­êi d©n còng kh«ng ®ång ®Òu cô thÓ vÉn cßn tån t¹i kh¸ nhiÒu hé nghÌo, ®ã lµ 450hé chiÕn 15.7% tuy nhiªn so víi mÆt b»ng chung th× ®©y lµ tû lÖ vµo lo¹i trung b×nh. §èi víi ®Þa bµn cña x· §øc Th¾ng th× tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ trong thêi gian tíi lµ rÊt lín. VÒ mÆt chÝnh trÞ: Víi chñ tr­¬ng cña x· ®ã lµ: “C¸n bé lµ ®Çy tí trung thµnh cña nh©n d©n”. V× vËy, c¸c cÊp l·nh ®¹o cña x· lu«n lÊy d©n lµm gèc th­êng xuyªn ®i s©u ®i s¸t trong nh©n d©n. §éi ngò c¸n bé ®ang dÇn ®­îc trÎ ho¸ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn n¨ng ®éng cña nÒn kinh tÕ x· nhµ trong thêi héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Ngoµi ra trong x· cßn cã mét ®éi ngò c«ng an viªn t¹i c¸c th«n nh»m ®¶m b¶o vÒ t×nh h×nh kinh tÕ chÝnh trÞ an ninh x· héi. II. §iÒu tra vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt II.1. C¬ së vËt chÊt kü thuËt Nguån c¬ së vËt chÊt ®Çu tiªn ta ph¶i kÓ ®Õn ®ã lµ giao th«ng. X· §øc Th¾ng n»m bao quanh thÞ trÊn Th¾ng. Cã tuyÕn ®­êng quèc lé vµ tØnh lé ch¹y qua nèi liÒn HiÖp Hoµ víi c¸c tØnh thµnh phè vµ c¸c huyÖn l©n cËn gióp ng­êi d©n ®i l¹i dÔ dµng vµ thuËn tiÖn trong viÖc giao l­u bu«n b¸n. X· §øc Th¾ng n»m s¸t trung t©m huyÖn nªn viÖc tiªu thô c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp rÊt thuËn lîi. Bªn c¹nh c¸c tuyÕn ®­êng giao th«ng chÝnh th× c¸c tuyÕn ®­êng liªn th«n vµ ®­êng lµng trong c¸c ngâ xãm, ®Òu ®· ®­îc bª t«ng ho¸ thuËn lîi trong viÖc ®i l¹i vµ vËn chuyÓn s¶n phÈm cña ng­êi d©n. HÖ thèng thuû lîi cïng ®­îc x©y dùng kiªn cè ®¶m b¶o t­íi tiªu n­íc cho c¸c c¸nh ®ång. Bªn c¹nh giao th«ng thuû lîi, x· cßn x©y dùng ®­îc 3 tr­êng häc cho con em trong x· vµ mét tr¹m y tÕ ®Ó ch¨m lo søc khoÎ cho nh©n d©n trong x·. Ngoµi ra khu hµnh chÝnh cña x· còng ®­îc x©y dùng kiªn cè vµ réng lín thuËn lîi cho viÖc héi häp chuyÓn giao khoa häc kü thuËt. Vµ hÇu hÕt ë c¸c th«n ®Òu cã nhµ v¨n hãa ®­îc x©y dùng víi quy m« réng lín phôc vô cho viÖc héi häp vµ tuyªn truyÒn chuyÓn khoa häc cho ng­êi d©n. Nguån c¬ së vËt chÊt cña x· cßn ph¶i kÓ ®Õn tr¹i ch¨n nu«i gµ, lîn thÞt víi quy m« lín ®Ó t¹o ®­îc nguån vèn lín vµ thu hót ®­îc nguån lao ®éng t¹o viÖc lµm cho ng­êi d©n trong x·. II.2. HÖ thèng ®Êt canh t¸c. §øc Th¾ng cã quy m« trong viÖc ph©n bè ®Êt n«ng nghiÖp diÖn tÝch lµ 690ha chiÕm 72%. ChÝnh v× vËy t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm n«ng nghiÖp. §Êt ë ®©y lµ ®Êt c¸t pha dÔ sö dông vµ c¶i t¹o kÕt hîp víi thêi tiÕt «n hoµ nªn n¨ng xuÊt c¸nh ®ång lóa t­¬ng ®èi cao kho¶ng 2 – 2.5 t¹/sµo víi diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp lín nªn tæng s¶n phÈm cña ngµnh trång trät lµ cao trong tæng s¶n phÈm cña x·. Ngoµi c©y lóa x· §øc Th¾ng cßn trång nh÷ng c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy nh­: L¹c, võng, ®ç, ng«… do ®ã hÖ sè sö dông ®Êt t­¬ng ®èi cao ®¹t 3 vô/n¨m cã thÓ lªn tíi 4 vô/n¨m. Víi hÖ sè sö dông ®Êt cao nh­ vËy nªn trång trät lµ ngµnh chÝnh cña ng­êi d©n nhê vËy mµ kh«ng chØ phôc vô ®ñ nhu cÇu cho nh©n d©n trong x· mµ cßn cung cÊp c¶ cho thÞ trÊn th¾ng vµ vËn chuyÓn ®i c¸c n¬i kh¸c th«ng qua c¸c tuyÕn ®­êng giao th«ng xuyªn suèt ch¹y qua x·. Ngoµi ra cßn ®¸p øng c¶ thøc ¨n cho ch¨n nu«i. II.3. Nguån lao ®éng. Qua ®iÒu tra t¹i x· §øc Th¾ng th× c¶ x· cã tæng sè lµ 11000 nh©n khÈu t­¬ng øng víi 2869 hé gia ®×nh. Trong ®ã sè ng­êi trong ®é tuæi lµ 5753 ng­êi chiÕn 52.1%. Qua ®©y ta thÊy ®­îc nguån lao ®ång cña x· §øc Th¾ng rÊt dåi dµo. Ngoµi ra x· cßn cã tû lÖ lao ®éng tiÒm n¨ng rÊt lín vµ nh­ng ng­êi trong ®é tõ 13 – 17 cßn chiÕm mét tû lÖ kh¸ lín h¬n 20% trong kÕt cÊu d©n sè. V× vËy ®©y sÏ lµ nguån nh©n lùc ®Ó thóc ®Èy nÒn kinh tÕ cña x· ngµy cµng ph¸t triÓn. Bªn canh sè l­îng cña nh÷ng ng­êi lao ®éng th× chÊt l­îng nguån lao ®éng th­êng xuyªn ®­îc quan t©m. HÇu hÕt nh÷ng ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng ®· häc hÕt Trung häc phæ th«ng trë lªn vµ hÇu hÕt ng­êi d©n ®· ®­îc phæ cÊp II. Dù tÝnh trong nh÷ng n¨m tiÕp theo th× tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng sÏ ®­îc t¨ng lªn dù kiÕn ®Õn n¨m 2010 sÏ phæ cËp hÕt cÊp III. II.4. Ph­¬ng h­íng sö dông ®Êt ®ai cho ngµnh ch¨n nu«i X· §øc Th¾ng lµ mét x· thuéc vïng trung du cña HuyÖn HiÖp Hoµ, do ®ã diÖn tÝch ®Êt sö dông cho ngµnh ch¨n nu«i lµ rÊt lín theo sè liÖu ®iÒu tra diÖn tÝch nu«i trång thuû s¶n lµ 37ha chiÕm 3.9% tæng diÖn tÝch ®Êt ®ai trong x· cßn diÖn tÝch dïng trong ngµnh ch¨n nu«i kh«ng ®¸ng kÓ v× ®a sè ng­êi d©n ch¨n nu«i theo ph­¬ng thøc hé gia ®×nh nhá lÎ chØ tËn dông diÖn tÝch ®Êt v­ên ao ®Ó nu«i trång. Do ®iÒu kiÖn vÒ mÆt kinh tÕ còng nh­ cßn h¹n chÕ kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm ®Ó ch¨n nu«i cã thÓ x©y dùng c¸c c¬ së ch¨n nu«i quy m« lín. Cßn c¸c chuång tr¹i nu«i c«ng nghiÖp chØ sö dông mét diÖn tÝch ®Êt rÊt nhá trong tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn cã cña toµn x·. Cô thÓ mét sè hé gia ®×nh ®· ¸p dông mét sè ph­¬ng thøc nu«i c«ng nghiÖp nh­ gia ®×nh «ng Nam th«n Dinh H­¬ng nu«i 300 con lîn thÞt. ¤ng TuÊn ë th«n v©n tù nu«i 250 con lîn thÞt ¤ng Hµ, ¤ng L­¬ng nu«i 300 con vÞt… Trong t­¬ng lai c¸c hé ®· ch¨n nu«i theo m« h×nh c«ng nghiÖp sÏ tiÕp tóc x©y dùng vµ më réng c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i lîn vµ sÏ cã nhiÒu gia ®×nh ¸p dông m« h×nh ch¨n nu«i c«ng nghiÖp v× vËy diÖn tÝch ®Êt ch¨n nu«i sÏ ngµy cµng më réng. II.5. §Çu t­ vèn, lao ®éng, khoa häc, kü thuËt cho ngµnh ch¨n nu«i Theo sè liÖu ®iÒu tra cña phßng khuyÕn n«ng cña x· §øc Th¾ng th× mçi n¨m x· th­êng chi kinh phÝ cho viÖc hç trî. C¸c tr¹i ch¨n nu«i vµ tæ chøc tËp huÊn vµ båi d­ìng c¸n bé viªc chøc vµ th­êng xuyªn tæ chøc c¸c buæi chuyªn giao khoa häc kü thuËt cho bµ con vÒ trång trät vµ ch¨n nu«i, ®­îc ng­êi d©n trong x· h­ëng øng rÊt nhiÖt t×nh. Ngoµi ra x· cßn hç trë cho viÖc phèi trinh ®Î sind ho¸ ®µn bß vµng cña x· vµ hç trî cho mçi n¨m kho¶ng 1 tû ®ång. Trong 3 n¨m g©n ®©y, x· ®· hé trî cho bµ con n«ng d©n kho¶ng 3 tû ®ång sè tiÒn nµy ®­îc dïng cho viÖc mua con gièng vµ c©y gièng x· ®· khuyÕn khÝch bµ con n«ng d©n mua c¸c gièng lîn lai cho n¨ng xuÊt vµ chÊt l­îng thÞt cao vµ trong t­¬ng lai c«ng t¸c nµy sÏ ngµy mét ®­îc triÓn khai víi quy m« ngµy cµng réng ®Ó gióp cho ng­êi d©n nu«i trång ®¹t n¨ng xuÊt ngµy mét cao. Tõ ®ã thóc ®Èy nÒn kinh tÕ x· ngµy cµng ph¸t triÓn. II.6. C«ng t¸c khuyÕn n«ng khuyÕn l©m §­îc sù chØ ®¹o cña uû ban nh©n d©n x· nªn c«ng t¸c khuyÕn n«ng khuyªn l©m rÊt ®­îc quan t©m vµ ®Èy m¹nh. §­¬c sù hç trî cña tr¹m khuyÕn n«ng vÒ vèn cho nh©n d©n. X©y dùng chuång tr¹i còng nh­ mua con gièng, c©y gièng ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt theo m« h×nh v­¬n – ao – chuång- Bioga. Ngoµi ra cßn triÓn khai më c¸c líp häc cho n«ng d©n ®Ó bæ sung c¸c kiÕn thøc vÒ ch¨n nu«i vµ trång trät trong 4 th¸ng ®Çu n¨m nay ®· tæ chøc ®­îc 2 líp, 1 líp chuyÓn giao kiÕn thøc khoa häc vÒ trång trät vµ mét líp chuyÓn giao khoa häc vÒ ch¨n nu«i chñ ®Ó chÝnh lµ ph­¬ng ph¸p ch¨m sãc vµ nu«i d­ìng c©y trång vµ vËt nu«i míi ®­îc nhËp néi nh­ c¸c gièng lîn, lîn ngo¹i, lîn siªu n¹c, lîn lai vµ c¸c gièng lóa lai, ng« lai…§Ó tõ ®ã ng­êi d©n biÕt kü thuËt nu«i trång vµ ch¨m sãc c¸c gièng míi. VÒ ch¨n nu«i x· cßn triÓn khai c«ng t¸c vÖ sinh vµ phßng bÖnh b»ng c¸ch tuyªn truyÒn qua c¸c líp häc t¹i nhµ v¨n ho¸ cña c¸c th«n do c¸n bé Thó Y x· phô tr¸ch phæ biÕn cho bµ con biÕt t¸c dông cña c¸c lo¹i vacxin vµ h­íng dÉn khuyÕn khÝch bµ con n«ng d©n dïng vacxin ®Ó phßng bÖnh theo tõng ®ît trong n¨m còng nh­ tõng giai ®o¹n cña vËt nu«i bªn c¹nh ®ã cßn h­ìng dÉn sö dông mét sè lo¹i thuèc th«ng th­êng ®Ó ng­êi d©n biÕt c¸ch sö dông khi gia sóc gia cÇm m¾c bÖnh gióp cho ng­êi d©n hiÓu ®­îc kiÕn thøc c¬ b¶n vÖ sinh phßng bÖnh vµ ch÷a bÖnh cho gia sóc. Hµng n¨m tæng ®Çu t­ cho c«ng t¸c khuyÕn n«ng khuyÕn l©m cña x· gÇn 100 triÖu ®ång. Qua ®ay ta thÊy c«ng t¸c khuyÕn n«ng khuyÕn l©m cña x· rÊt ®­îc quan t©m do ®ã gióp cho cho ng­êi d©n n¾m ®­îc khoa häc kü thuËt ®Ó n©ng cao n¨ng xuÊt chÊt l­îng s¶n phÈm tõ c©y trång vµ vËt nu«i gióp cho ®êi sèng cña ng­êi d©n ngµy mét n©ng cao. III. §iÒu tra vÒ t×nh h×nh ch¨n nu«i Thó Y A. C«ng t¸c ch¨n nu«i T×nh h×nh ch¨n nu«i cña x· §øc Th¾ng ®­îc thÓ hiÖn qua qu¸ tr×nh ®iÒu tra nh­ sau: B¶ng 1: §iÒu tra vÒ ®µn gia sóc, gia cÇm cña x· §øc Th¾ng STT C¬ cÊu ®µn Con Sè l­îng I Lîn Lîn n¸i §ùc gièng Lîn ThÞt Con Con Con Con 6106 1350 7 4749 II Tr©u Tr©u c¸i sinh s¶n Tr©u ®ùc Con Con Con 50 40 8 III Bß Tæng sè bß sinh s¶n Bß c¸i sinh s¶n Bß ®ùc sinh s¶n Con Con Con Con 1108 1070 1062 8 IV Gµ Con 43500 V VÞt Con 6500 VI Ngçng Con 10 VII Ngùa Con 18 Qua ®ã ta thÊy ng­êi d©n thiªn vÒ ch¨n nu«i lîn vµ gµv× ®©y lµ hai loµi cung cÊp vÒ thùc phÈm cÇn nhiÒu trªn thÞ tr­êng ®ång thêi dÔ tËn dông thøc ¨n tõ n«ng nghiÖp ®Ó ch¨n nu«i phô hîp víi kiÓu ch¨n nu«i hé gia ®×nh vµ ®ßi hái Ýt thêi gian ch¨m sãc. Nh­ng bªn c¹nh ®ã còng ch¨n nu«i nhiÒu lo¹i vËt nu«i kh¸c cô thÓ nh­ sau: 1. Ch¨n nu«i ®¹i gia sóc 1.1. Sè l­îng gia sóc hiÖn cã Theo ®iÒu tra cña chóng em th× t¹i x· §øc Th¾ng tæng sè ®µn tr©u bß hiÖn cã lµ 1158 con. Trong ®ã tr©u lµ 50 con, cßn l¹i lµ bß trong 50 con tr©y th× cã 10 con ®ùc cßn l¹i lµ con c¸i. §a sè ë x· ng­êi d©n th­êng nu«i bß, sè l­îng bß cña x· lµ 1108 con chiÕm kho¶ng 95.7% tæng sè ®µn tr©u bß cña x·. Trong c¬ cÊu ®µn bß th× sè l­îng bß c¸i lµ 1062 con chiÕm 95.5% cßn l¹i 46 con lµ bß ®ùc. §a sè c¸c hé n«ng d©n ®Òu nu«i bß c¸i ®Ó sinh s¶n trung b×nh cø 1,5 n¨m th× cã thÓ cho ra ®êi 1 con be v× vËy hiÖu qu¶ rÊt cao. Qua sè liÖu trªn ta thÊy sè l­îng tr©u cña x· chiÕm mét tû lÖ rÊt nhá. Do nguån søc kÐo tõ tr©u nay ®· ®­îc thay b»ng m¸y mãc, mµ kh¶ n¨ng sinh s¶n cña tr©u th× kÐm h¬n so víi bß. Ng­îc l¹i víi sè l­îng tr©u gi¶m th× sè l­îng bß l¹i t¨ng lªn do bß lµ lo¹i ¨n t¹p dÔ nu«i Ýt m¾c bÖnh so víi tr©u do ®ã cã thÓ tËn dông c¸c lo¹i phô phÈm tõ n«ng nghiÖp chÝnh v× vËy mµ sè l­îng ®µn bß kh«ng ngõng t¨ng. 1.2. H­íng ch¨n nu«i chÝnh Víi tæng sè ®µn tr©u bß trong toµn x· lµ 1158 con th× viÖc ch¨n nu«i vµ ph¸t triÓn ®µn bß theo h­íng nµo lµ tuú theo ®iÒu kiÖn cña tõng hé, nh­ng ®a sè ng­êi d©n nu«i tr©u bß theo h­íng sinh s¶n lµ chñ yÕu. Tæng sè tr©u bß c¸i cña x· lµ 1102 con trung b×nh 1.5 n¨m sinh ®­îc 1 con bª víi 1102 con c¸i sinh ra 1102 con bª, nu«i gÇn mét n¨m sau sÏ b¸n ®­îc kho¶ng 2.5 – 3 triÖu ®ång. Nh­ vËy c¶ x· cã thÓ thu ®­îc kho¶ng h¬n 1 tû ®ång. Ngoµi h­íng nu«i sinh s¶n th× mét sè tr©u bß ®ùc cßn ®­îc nu«i ®Ó lÊy thÞt vµ tËn dông søc cµy kÐo phôc vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Mét con bß ®ùc tr­ëng thµnh cã thÓ cho tõ 1.2 – 1.3 t¹ thÞt/con vµ b¸n víi gi¸ thÞ tr­êng hiÖn nay cã thÓ cho tõ 7 – 8 triÖu ®ång/con. Mét sè hé trong x· nu«i ngùa th­êng dïng ®Ó kÐo xe. §©y lµ mét lo¹i ph­¬ng tiÖn chuyªn trë rÊt thuËn lîi v× trong x· cã mét sè tuyÕn ®­êng nhá liªn th«n, liªn xãm xe c«ng n«ng kh«ng thÓ ®i ®­îc. 1.3. Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn vµ sinh s¶n Víi sè l­îng ®µn ®¹i gia sóc nh­ vËy nªn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ®µn cßn rÊt lín. §a sè nh÷ng con bß c¸i vÉn ph¸t triÓn theo mét cè ®Þnh ®ã lµ sinh s¶n, nh÷ng con bª con ®­îc sinh ra cã thÓ b¸n gièng cho c¸c hé kh¸c ë trong hoÆc ngoµi x·. Theo sè liÖu ®iÒu tra cña nh÷ng n¨m gÇn ®©y sè l­îng ®µn bß trong x· kh«ng ngõng ®­îc t¨ng lªn, nh÷ng con bß c¸i trong x· vÉn ®ang trong ®é tuæi sinh s¶n m¹nh nªn trong t­¬ng lai sè l­îng ®µn bß cña x· sÏ ngµy mét t¨ng lªn râ rÖt. Sè l­îng ®µn ngùa sÏ vÉn tiÕp tôc ®­îc duy tr× vµ ph¸t triÓn ®Ó phôc vô cho nhu cÇu vËn chuyÓn hµng ho¸ nhá lÎ ë trong vïng ( h­íng chñ yÕu lµ søc kÐo). Nh×n chung h­íng ch¨n nu«i ®¹i gia sóc c¬ b¶n vµ m¹nh nhÊt cña x· lµ nu«i sinh s¶n. Bªn c¹nh ®ã còng cã mét sè hé nu«i bß thÞt võa ®Ó lÊy thÞt võa ®Ó lÊy søc kÐo phôc vô trong n«ng nghiÖp. 1.4.ChÊt l­îng ®µn tr©u bß Sè l­îng ®µn tr©u bß trong x· lµ kh¸ ®«ng, hiÖn nay ®a sè tr©u bß trong x· ®· ®­îc sind ho¸ nh­ng vÊn cßn kho¶ng 20% vÉn lµ bß vµng ViÖt Nam, bß sind lµ lo¹i bß cã th©n h×nh cao to, chÊt l­îng thÞt tèt, khoÎ m¹nh vµ Ýt bÞ bÖnh. Do ®ã t¹o ra bß lai sind mang 50% m¸u néi vµ 50% m¸u ngo¹i sind v× vËy bß lai sind tæng hîp ®­îc c¶ 2 ®Æc tÝnh tèt cña bß néi vµ bß sind lµ ¨n t¹p, m¸n ®Î, thÇn h×nh cao to, khÎo m¹nh, Ýt bÞ bÖnh. Ngoµi bß ra ®µn ngùa cña x· còng vÉn ®­îc duy tr× mÆc dï cso gi¶m h¬n so víi mÊy n¨m tr­íc, v× sè ngùa hiÖn cã lµ c¸c gièng ngùa tè cao to, khoÎ m¹nh vµ ch¹y rÊt nhanh, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu søc kÐo phôc vô nhu cÇu vËn chuyÓn hµng ho¸, s¶n phÈm cña ng­êi d©n trong vïng phô híp víi ®­êng giao th«ng ngâ xãm. 1.5. Ph­¬ng thøc ch¨n nu«i vµ t×nh h×nh vÒ thøc ¨n Do ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ cßn h¹n chÕ nªn t×nh h×nh ch¨n nu«i theo quy m« c«ng nghiÖp nh­ c¸c trang tr¹i hÇu nh­ kh«ng cã mµ ë ®©y ®µn bß ®­îc ch¨n nu«i theo ph­¬ng thøc ch¨n nu«i hé gia ®×nh. Th­êng th× mçi gia ®Þnh tËn dông ®Êt v­ên nhµ ®Ó x©y dùng chuång tr¹i ch¨n nu«i mçi hé ch¨n kho¶ng 1 ®Õn 3 con, víi nguån thøc ¨n chñ yÕu lµ c¸c s¶n phÈm tõ ngµnh tråt trät nh­ r¬m, cá, khoai, s¾n, chuèi, c¸m b·… ë ®©y diÖn tÝch ®Êt canh t¸c cßn kh¸ lín nªn nguån thøc ¨n cho ch¨n nu«i lµ rÊt phong phó. Tuy nhiªn ë ®©y ng­êi d©n vÉn ch¨n theo kiÓu ch¨n d¾t ë bê ®ª, c¸c b·i cá tù nhiªn, ë ch©n ®«i hoÆc c¸c b·i ®Êt hoang nãi chung c«ng viÖc chÕ biÕn thøc ¨n cho gia sóc vÉn ch­a ®­îc chó träng. 1.6. Chuång tr¹i Nh×n chung t¹i §øc Th¾ng m« h×nh chuång tr¹i vÉn ch­a ®­îc bµ con quan t©m, ch­a cã m« h×nh chuång tr¹i theo quy m« c«ng nghiÖp mµ ®a sè lµ lîi dông ®Êt v­ên nhµ ®Ó lµm chuång, nªn chuång th­êng Èm thÊp. Do ng­êi d©n th­êng sö dông ph©n chuång ®Ó phôc vô cho viÖc trång trät nªn th­êng sö dông chÊt ®én chuång nh­ng l¹i kh«ng ®­îc vÖ sinh nªn tr©u bß th­êng rÊt bÈn vµ hay m¾c bÖnh, ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ vµ chÊt l­îng ®µn tr©u bß. Ngoµi ra viÖc x©y dùng chuång tr¹i còng kh«ng quan t©m ®Õn h­íng giã nªn mçi khi cã giã thæi võa lµm cho gia sóc dÔ m¾c bÖnh vÒ ®­êng h« hÊp võa lµm mïi ph©n bay vµo nhµ g©y mÊt vÖ sinh cho c¶ con ng­êi vµ gia sóc. 1.7. C«ng t¸c thu tinh nh©n t¹o Do c¶ x· cã tæng sè ®µn tr©u bß kh¸ lín mµ sè tr©u bß ®ùc dïng ®Ó phèi gièng lµ kh«ng nhiÒu nªn c«ng t¸c thô tinh nh©n t¹o ®­îc ng­êi d©n ¸p dông nhiÒu vµ th«ng qua ch­¬ng tr×nh sind ho¸ ®µn bß vµ sè l­îng ®ã thô tinh ®­îc trong n¨m 2006 lµ 608 con. Ngoµi ra th× lîn lµ l¹i mµ ®a sè ¸p dông thô tinh nh©n t¹o. Sè lîn n¸i thô tinh nh©n t¹o chiÕn gÇn 70% tæng sè lîn n¸i trong x·. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y do c«ng t¸c sind hãa ®µn bß ®ang ®­îc triÓn khai réng nªn c«ng t¸c thô tinh nh©n t¹o còng ®­îc øng dông rÊt nhiÒu. 2. Ch¨n nu«i lîn Nh×n chung toµn x· §øc Th¾ng th× lîn lµ ®µn gia sóc chiÕm tû lÖ kh¸ cao chÝnh v× vËy mµ ch¨n nu«i lîn ®­îc coi lµ mét h­íng chÝnh trong c«ng t¸c ph¸t triÓn kinh tÕ ë hé gia ®×nh. 2.1. Sè l­îng hiÖn cã Theo ®iÒu tra c¬ b¶n t¹i x· §øc Th¾ng th× tæng sè l­îng ®µn lîn cña x· lµ 6106 trong ®ã sè lîn n¸i sinh s¶n lµ 1350 con mµ lîn ®ùc gièng cña toµn x· chØ cã 7 con, lîn thÞt lµ 4749 con. Trong c¬ cÊu ®µn cña x· th× ®a sè c¸c hé gia ®×nh vèn cã xu h­íng chÝnh lµ ch¨n nu«i lîn n¸i sinh s¶n vµ lîn thÞt chiÕm ®a sè Trong tæng sè lîn trong x·. Do c«ng t¸c thô tinh nh©n t¹o ®ang rÊt ®­îc ph¸t triÓn nªn viÖc sö dông lîn ®ùc gièng nh¶y trùc tiÕp lµ rÊt Ýt mµ ng­êi d©n th­êng mua tinh vÒ tù phèi cho lîn nhµ m×nh. 2.2. T×nh h×nh lai t¹o gièng vµ thô tinh nh©n t¹o Trong tæng sè ®µn lîn cña x· th× toµn bé sè l­îng lîn thÞt lµ lîn lai F1 ®ã lµ lîn lai gi÷a Mãng C¸i vµ §¹i B¹ch hoÆc Mãng C¸i vµ Landrace. Tû lÖ thÞt n¹c cña F1 t­¬ng ®èi æn ®Þnh tõ 40 – 41%. Tuy nhiªn vÉn cßn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi d©n nªn tr¹m khuyÕn n«ng ®· kÕt hîp ®­îc víi Ban c¸n bé Thó Y x· triÓn khai lîn c¸i tr¾ng tøc lµ lîn n¸i thuÇn ®Ó cã thÓ t¹o ra thÕ hÖ lîn con nu«i thÞt ®¹t tû lÖ n¹c tõ 52 – 55% nh­ng hiÖn nay lîn n¸i sinh s¶n t¹i x· lµ lîn Mãng C¸i cã kho¶ng 1300 con cßn l¹i kho¶ng 50 con lµ lîn Lang Hång, Tam §¶o vµ lîn thuÇn (C¸i Tr¾ng) chÝnh v× vËy mµ l­îng thÞt t¹o ra ch­a ®¶m b¶o, tû lÖ mì cßn nhiÒu, chÊt l­îng thÞt cßn kÐm Xu h­íng trong n¨m tíi lµ khuyÕn khÝch c¸c hé thay lîn Mãng C¸i b»ng lîn C¸i Tr¾ng ®Ó t¹o ra thÕ hÖ con l¹i nu«i thÞt cã chÊt l­îng tèt. Do sè l­îng ®µn lîn n¸i sinh s¶n cña x· lµ kh¸ lín mµ lîn ®ùc gièng chØ cã 7 con nªn c«ng t¸c thô tinh nh©n t¹o cho lîn ®­îc ­u tiªn ph¸t triÓn vµ tíi nay sÏ ph¸t triÓn rÊt m¹nh. Tæng lîn n¸i ®­îc thô tinh nh©n t¹o hiÖn nay chiÕm gÇn 70%. Chñ yÕu lµ ng­êi d©n mua tinh ë c¸c c¬ së Thu Y vÒ tù phèi do kü thuËt dÉn tinh ®· ®­îc ban Thó Y x· triÓn khai tËp huÊn cho ng­êi d©n vµ ®­îc ng­êi d©n ph¸t huy ¸p dông mét c¸ch hiÖu qu¶. 2.3. Thøc ¨n hiÖn sö dông HiÖn ®a sè c¸c hé gia ®×nh nu«i lîn víi môc ®Ých ®Ó tËn dông c¸c s¶n phÈm phô tõ ngµnh trång trät bëi vËy nªn ch¨n nu«i víi quy m« nhá lÎ ch­a kÕt hîp ®­îc ®Ó t¹o ra c¸c trang tr¹i víi quy m« lín. V× vËy thøc ¨n ®­îc sö dông ®a sè lµ c¸m ng«, c¸m g¹o, ®ç t­¬ng, c¸ kh«, bét s¾n, c¸c lo¹i rau… §a sè c¸c hé gia ®inh ch­a biÕt phèi trén thøc mµ hä chØ cho ¨n mét sè thøc ¨n phæ biÕn nh­ c¸m g¹o vµ bét ng«. ChÝnh v× vËy mµ lîn t¨ng träng chËm hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp, träng l­îng xuÊt chuång kh«ng cao. Ng­êi d©n chØ sö dông kÕt hîp víi thøc ¨n c«ng nghiÖp khi mµ ®µn lîn s¾p ®­îc xuÊt chuång hoÆc ®ang trong thêi gian vç bÐo tr­íc khi thÞt. VËy nªn thêi gian nu«i kÐo dµi mµ träng l­îng kh«ng cao. Qua kh¶o s¸t thÊy mét sè hé ®· ch¨n nu«i theo ph­¬ng thøc c«ng nghiÖp víi quy m« lín hä ®· sö dông 100% c¸m ch¨n th¼ng vµ thùc hiÖn quy tr×nh ch¨n nu«i theo ®óng kü thuËt nªn ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Nªn xu h­íng ph¸t triÓn ch¨n nu«i cña x· lµ khuyÕn khÝch ng­êi d©n më c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i theo ph­¬ng thøc c«ng nghiÖp. 2.4. ChÕ ®é ch¨m sãc vµ nu«i d­ìng C¬ cÊu ®µn lîn cña x· còng t­¬ng ®èi ®«ng mµ ®a sè lµ c¸c hé ch¨n nu«i theo ph­¬ng thøc hé gia ®×nh nªn cho ¨n c¸c lo¹i thøc ¨n tù chÕ biÕn tõ c¸c s¶n phÈm phô cña ngµnh trång trät lµ chÝnh. V× vËy mµa ë mçi gia ®×nh mçi lo¹i lîn kh¸c nhau th× cho ¨n kh¸c nhau tuy nhiªn sè b÷a ¨n trong ngµy th× t­¬ng ®èi gièng nhau víi lîn n¸i sinh s¶n vµ lîn thÞt thÞ cho ¨n ngµy 3 b÷a, víi lîn con s¾p xuÊt chuång th× cho ¨n ngµy 6 b÷a. §èi víi c¸c trang tr¹i nu«i con thÞt c«ng nghiÖp thÞ hä cho ¨n th­êng xuyªn 24/24 giê ®Ó lîn ¨n tù do. VÒ vÖ sinh cho lîn ë nh÷ng chuång nu«i hé gia ®×nh vÉn ch­a ®­îc ®¶m b¶o. Kh«ng ®¶m b¶o ®­îc ®é tho¸ng m¸t vÒ mïa hÌ vµ Êm ¸p vÒ mïa ®«ng nªn ®µn lîn rÊt hay bÞ m¾c c¸c bÖnh vÒ h« hÊp vµ tiªu ho¸. §Ó h¹n chÕ t×nh h×nh dÞch bÖnh s¶y ra Ban Thó Y x· ®· h­ìng dÉn ng­êi d©n vÒ sinh chuång tr¹i cho lîn ®­îc s¹ch sÏ vµ h­ìng dÉn ng­êi d©n thùc hiÖn viÖc tiªm phßng ®Çy ®ñ cho lîn. 2.5. T×nh h×nh vÖ sinh chuång tr¹i ViÖc vÒ sinh chuång nu«i t¹i c¸c hé gia ®×nh nh×n chung lµ ch­a ®­îc ®¶m b¶o hµng ngµy mµ chØ khi nµo thu dän ph©n th× míi dän s¹ch sÏ. Do vËy ph©n ®­îc ñ trong chuång tõ ngµy nµy qua ngµy kh¸c nªn ®©y chÝnh lµ n¬i mÇm bÖnh ph¸t triÓn vµ ¶nh h­ëng ®Õn gia sóc. §Æc biÖt c¸c hç ph©n vµ r·nh tho¸t n­íc kh«ng ®­îc kh¬i th«ng vµ khö trïng mµ th­êng ®Ó l­u l¹i tõ ngµy nµy qua ngµy kh¸c nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho vi khuÈn g©y bÖnh ph¸t triÓn vµ lµ mÇm bÖnh nguy hiÓm cho con ng­êi vµ gia sóc. Nh×n chung c¸c chuång tr¹i ch­a ®­îc x©y dùng ®óng nguyªn t¾c mµ cßn Èm thÊp kh«ng gi÷ ®­îc nhiÖt vÒ mïa ®«ng mµ còng kh«ng ®¶m b¶o tho¸ng m¸t vÒ mïa hÌ. Ngoµi ra h­íng chuång ®­îc thiÕt kÕt ch­a hîp lý bëi vËy ®µn lîn th­êng hay èm yÕu vµ m¾c bÖnh ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng xuÊt vµ chÊt l­îng ®µn lîn g©y thiÖt h¹i lín vÒ kinh tÕ. 2.6. Thu nhËp cña n«ng d©n tõ ch¨n nu«i lîn X· §øc Th¾ng lµ mét x· thuéc vïng Trung Du v× vËy n«ng d©n ngoµi thu ho¹ch tõ ngµnh trång trät vµ c¸c ngµnh kh¸c th× ch¨n nu«i còng ®ãng vai trß quan träng vµo viÖc thu nhËp cña ng­êi d©n. §a sè c¸c hé gia ®×nh ®Òu nu«i lîn vµ nguån thu tõ ch¨n nu«i lîn chiÕm kho¶ng 50% trong tæng sè cña ngµnh ch¨n nu«i. Do vËy x· x¸c ®Þnh ch¨n nu«i lîn lµ mòi nhän ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh cßn trång trät còng chØ lµ ngµnh t¹o ®iÒu kiÖn cho ch¨n nu«i ph¸t triÓn. Trong t­¬ng lai nÕu c¸c hé gia ®×nh biÕt c¸ch ®Çu t­ cho ch¨n nu«i vµ ch¨n nu«i ®óng quy tr×nh kü thuËt nguån thu tõ ch¨n nu«i cña x· sÏ rÊt lín. 3. Ch¨n nu«i gia cÇm 3.1. C¸c gièng gia cÇm ®ang ®­îc nu«i t¹i c¬ së Nh×n chung c¸c gièng gia cÇm chÝnh ®ang ®­îc nu«i t¹i x· §øc Th¾ng lµ c¸c gièng ®ang ®­îc nu«i réng r·i ë vïng trung du vµ miÒn b¾c n­íc ta ®ã lµ gµ L­¬ng Ph­îng, gµ Tam Hoµng… Theo ®iÒu tra s¬ bé th× tæng ®µn gia cÇm lµ 50010 con trong ®ã sè gµ lµ: 43500 con, vÞt lµ: 6500 con, ngçng lµ 10 con. §a sè gµ lµ lo¹i gia cÇm chÝnh ®­îc nu«i nhiÒu trong c¸c hé gia ®×nh víi môc ®Ých phô vô nhu cÇu cña gia ®×nh lµ chÝnh chØ cã mét sè hé nu«i theo ph­¬ng thøc b¸n c«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp tõ 50 con trë lªn vµ th­êng nu«i theo h­íng thÞt lµ chñ yÕu cã mét sè Ýt nu«i theo h­íng trøng. 3.2. Ph­¬ng thøc ch¨n nu«i vµ quy m« ®µn §a sè ng­êi d©n sau dÞch cóm ®ang dÇn kh«i phôc l¹i ®µn gia cÇm cña gia ®×nh m×nh nªn sè l­îng gia cÇm ®ang t¨ng dÇn lªn, c¸c hé gia ®×nh ®Òu ¸p dông ph­¬ng thøc ch¨n nu«i hé gia ®×nh nhá lÎ, tËn dông diÖn tÝch v­ên, ao vµ sö dông thøc ¨n chÝnh trong ngµnh n«ng nghiÖp víi sè l­îng tõ 30 – 50 con. Qua ®iÒu tra c¬ b¶n cho thÊy cã mét sè hé nu«i theo ph­¬ng thøc c«ng nghiÖp víi sè l­îng tõ 300 con trë lªn vµ sö dông c¸m ch¨n th¼ng nªn t¨ng tr­ëng cña gia cÇm rÊt nhanh vµ søc s¶n xuÊt còng rÊt lín. 3.3. BiÖn ph¸p kü thuËt ®· ¸p dông trong ch¨n nu«i gµ c«ng nghiÖp Nh×n chung toµn x· sè hé nu«i gµ chiÕm kho¶ng 95% nh­ng ®a sè chØ nu«i theo ph­¬ng thøc gµ th¶ v­ên tõ 20 – 50 con. Toµn x· cã kho¶ng 10 hé lµ ch¨n nu«i gµ c«ng nghiÖp. §a sè c¸c hé nu«i gµ thÞt vµ gµ gièng, chØ mét sè hé nu«i gµ ®Î trøng víi quy m« ®µn trªn 300 con. HÇu hÕt c¸c chñ hé ch¨n nu«i ®Òu ¸p dông c¸c biÖn ph¸p vÖ sinh vµ tiªm phßng nghiªm ngÆt, tr­íc khi mua gµ gièng vÒ th× chuång tr¹i ®· ®­îc vÖ sinh s¹ch sÏ vµ ®­¬c r¾c v«i bét ®Ó khö trïng, phun thuèc diÖt trïng. Trong khi nu«i thøc ¨n n­íc uèng, ®Öm lãt chuång ®Òu ®­îc thay liªn tôc ®Ó ®¶m b¶o kh«ng cho mÇm bÖnh x©m nhËp c¸c m¸ng ¨n, m¸ng uèng lµ tù ®éng vµ cho gµ ¨n mét c¸ch tù do. Ngoµi ra lÞch tiªm phßng c¸c lo¹i vacxin ®­îc tiÕn hµnh triÖt ®Ó vµ kÞp thêi, c¸c lo¹i vac xin th­êng dïng lµ nh­: Newcastle, Gumboro…Ngoµi ra c¸c chñ hé cßn th­êng xuyªn bæ xung vµo n­íc uèng c¸c lo¹i thuèc trî lùc nh­: B-complex, Gluco, ®iÖn gi¶i, VitaminB1… Do ®ã gµ th­êng xuyªn ®­îc cung cÊp thuèc bæ ®Ó chèng c¸c hiÖn t­îng nh­ stress hoÆc xâa l«ng c¸nh ®ång thêi mçi tuÇn cßn phun thuèc s¸t trïng mét lÇn ®Ó phßng dÞch bÖnh. 3.4. Thøc ¨n hiÖn sö dông Thøc ¨n ®­îc sö dông chñ yÕu trong c¸c hé gia ®×nh lµ: C¸m g¹o, c¸m ng«, thãc…Ngoµi ra ng­êi d©n cßn th¶ gia cÇm ®Ó chóng tù kiÕm ¨n víi c¸c thøc ¨n nh­ s©u bä, cµo cµo, ch©u chÊu… Nãi chung tËn dông c¸c lo¹i thøc ¨n s¨n cã trong tù nhiªn. Trong c¸c tr¹i nu«i c«ng nghiÖp th× hä sö dông 100% thøc ¨n d¹ng viªn. 3.5. Thu nhËp tõ ch¨n nu«i gia cÇm Víi ph­¬ng thøc ch¨n nu«i hé gia ®×nh th× bµ con thu ®­îc lîi nhuËn rÊt Ýt, chØ ®ñ mua rau cá hµng ngµy vµ ®Ó phôc vô cho nhu cÇu cña gia ®×nh m×nh lµ chÝnh vµ gµ t¨ng tr­ëng rÊt chËm trung b×nh nu«i tõ 3 – 3.5 th¸ng tuæi chØ ®­îc kho¶ng 1.5kg cßn trong c¸c tr¹i nu«i c«ng nghiÖp sau mét th¸ng gµ t¨ng ®­îc tõ 250 – 300g/con trõ chi phÝ mçi mét con l·i tõ 1500 – 2000 ®ång. Do ®ã nÕu tÝnh mét th¸ng b¸n gµ gièng th× cø nu«i 100 con sÏ l·i 150000 – 200000 ®ång. Cßn víi nh÷ng hé ch¨n nu«i gµ thÞt th× sau 2 – 2.5 th¸ng cã thÓ ®¹t 2 – 2.5 kg trõ chi phÝ l·i kho¶ng 3000®ång/con. Nãi chung ®Ó cã thu nhËp cao c¸c hé gia ®×nh ch¨n nu«i ph¶i ®¶m b¶o ®­îc tû lÖ gµ sèng vµ nu«i víi quy m« lín. 4.Ch¨n nu«i c¸c lo¹i vËt nu«i kh¸c Ngoµi viÖc ch¨n nu«i ®¹i gia sóc nh­ tr©u, bß, ngùa, ch¨n nu«i lîn vµ gia cÇm th× ng­êi d©n cßn ch¨n nu«i c¸c lo¹i vËt nu«i kh¸c nh­: Chã, mÌo, thá… §èi víi chã ®­îc nu«i kh¸ nhiÒu tÝnh trung b×nh mçi hé gia ®×nh nu«i 2 con víi môc ®Ých chÝnh ®Ó gi÷ nhµ, mét sè hé nu«i ®Ó b¸n giÕt thÞt th× nu«i theo quy m« ®µn tõ 5 con trë lªn vµ ®­îc nhèt trong c¸c cói. Cßn mÌo th× nu«i víi sè l­îng Ýt h¬n, trung b×nh 2 nhµ míi cã 1 con mÌo tÝnh nu«i víi môc ®Ých ®Ó b¾t chuét. Chã mÌo lµ lo¹i ®éng vËt ¨n t¹p dÔ nu«i cã thÓ tËn dông c¸c lo¹i thøc ¨n thõa cña con ng­êi. Ngoµi chã mÌo ra ng­êi d©n cßn nu«i thá th­êng lµ nu«i ®Ó lµm c¶nh vµ lÊy thÞt. Thá lµ lo¹i dÔ nu«i chØ cÇn cho ¨n rau cá tù nhiªn kh«ng cÇn tèn nhiÒu chi phÝ nªn ®­îc mét sè hé d©n nu«i víi quy m« lín ®Ó lÊy thÞt. 5. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c ch¨n nu«i t¹i c¬ së T×nh h×nh ch¨n nu«i cña x· §øc Th¾ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu ®iÒu tra sau: B¶ng 2: KÕt qu¶ ®iÒu tra tæng sè gia sóc gia cÇm cña x· §øc Th¾ng trong c¸c n¨m gÇn ®©y GS, GC(Con) N¨m Lîn Tr©u Bß Ngùa Gia cÇm C¸i sinh s¶n §ùc Gièng ThÞt 2005 1000 10 3790 72 978 30 92080 2006 1200 8 4698 54 1076 21 63543 1- 4/2007 1350 7 4769 50 1108 18 50010 NhËn xÐt: T×nh h×nh ch¨n nu«i ë x· §øc Th¾ng lµ kh¸ ph¸t triÓn, chiÕm tû träng lín trong thu nhËp cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Theo ®iÒu tra th× tæng thu nhËp tõ ngµnh ch¨n nu«i lµ kho¶ng 100 tû ®ång chiÕm 54% trong tæng thu nhËp quèc d©n do s¶n phËm tõ ngµnh ch¨n nu«i hiÖn nay ®ang ®­îc tiªu thô m¹nh v× vËy mµ viÖc t¹o ra c¸c con gièng tèt ®Ó cho n¨ng xuÊt cao lµ ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. V× vËy mµ c«ng t¸c khuyÕn n«ng khuyÕn l©m cña x· cÇn ®­îc ®Çu t­ cho viÖc mua cÊy gièng, con gièng cho ng­êi d©n. Tuy nhiªn ®Ó n¨ng xuÊt còng nh­ chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc cao, ph¶i th­êng xuyªn tæ chøc c¸c buæi chuyÓn giao Khoa häc – Kü thuËt h­ìng dÉn bµ con trong qua tr×nh ch¨n nu«i. Tuy ngµnh ch¨n nu«i trong x· ph¸t triÓn m¹nh nh­ng ch­a thËt sù ®ång ®Òu, mét sè th«n ch¨n nu«i cßn Ýt nh­ ViÖt Hïng, §«ng Ngµn. V× vËy yªu cÇu x· ph¶i quan t©m ®Èy m¹nh ph¸t triÓn ngµnh ch¨n nu«i ngµy mét m¹nh mÏ vµ ®ång ®Òu xøng ®¸ng víi tiÒm n¨ng cña x·. B. C«ng t¸c thó y I. Phßng bÖnh I.1. Tæ chøc m¹ng l­íi thó y c¬ së X· §øc Th¾ng cã mét ®éi ngò c¸n bé thó y kh¸ ®«ng rÊt nhiÖt t×nh vµ h¨ng say víi nghÒ nghiÖp. §Æc biÖt lµ cã ý thøc tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc. Tuy tr×nh ®é cßn h¹n chÕ vÒ mÆt c¬ së lÝ thuyÕt, ®a sè chØ lµ tr×nh ®é s¬ cÊp vµ trung cÊp nh­ng tay nghÒ cña hä rÊt cøng. Do qua nhiÒu n¨m hµnh nghÒ hä ®· rót ra ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm cho b¶n th©n ®Æc biÖt mçi ng­êi ®Òu cã bÝ quyÕt hµnh nghÒ riªng cña m×nh. Do ®éi ngò thó y t­¬ng ®èi ®«ng ®¶o nªn viÖc cña x· ®­îc thùc hiÖn rÊt nhanh vµ kÞp thêi nªn cã thÓ nãi lßng nhiÖt t×nh vµ h¨ng say nghÒ nghiÖp cña c¸c thó y x· ®· gãp phÇn rÊt lín trong c«ng t¸c b¶o vÖ ®µn gia sóc gia cÇm cña x· kh«ng bÞ m¾c dÞch bÖnh. §Ó cã ®­îc thµnh c«ng nµy c¸c c¸n bé thó y x· mµ ®øng ®Çu lµ tr­ëng ban thó y th­êng xuyªn tæ chøc nh÷ng buæi häp th­êng niªn hµng th¸ng ®Ó nghe b¸o c¸o cña c¸c thó y viªn trong x· ®Ó tæng kÕt l¹i t×nh h×nh dÞch bÖnh trong mét th¸ng qua. Tõ ®ã ®Ó t×m c¸ch kh¾c phôc kÞp thêi. I.2. KÕt qu¶ tiªm phßng ba n¨m gÇn ®©y §­îc sù chØ ®¹o cña c¸c c¸n bé Tr¹m thó y huyÖn nªn c«ng t¸c tiªm phßng hµng n¨m ®Òu ®­îc thùc hiÖn theo ®óng thêi gian. C¸c lo¹i bÖnh th­êng xuyªn x¶y ra vµo vô ®«ng vµ xu©n hÌ ®Òu ®­îc thó y x· kÕt hîp phæ biÓn kÕ ho¹ch tiªm phßng, c¸c lo¹i bÖnh chÝnh ®­îc tiªm phßng: ë lîn : DÞch t¶, tô huyÕt trïng. Phã th­¬ng hµn, §ãng dÊu, Lë måm long mãng ë tr©u bß: Lë måm long mãng, Tô huyÕt trïng. ë gia cÇm: cóm gia cÇm, Newcastle, gumboro. Sau ®©y lµ b¶ng sè liÖu vÒ kÕt qu¶ tiªm phßng ®µn gia sóc gia cÇm cña x· trong 3 n¨m trë l¹i ®©y: B¶ng 3: KÕt qu¶ tiªm phßng ®µn gia sóc gia cÇm x· §øc Th¾ng trong 3 n¨m trë l¹i ®©y N¨m Lo¹i gia sóc Vacxin tiªm phßng Sè con Tû lÖ (%) 2005 Tr©u bß Tô huyÕt trïng 450 42,9 Lë måm long mãng Lîn Tô huyÕt trïng 1800 37,5 Lë måm long mãng Gia cÇm Newcastle 64000 69,5 Gumboro 2006 Tr©u bß Tô huyÕt trïng 600 53 Lë måm long mãng Lîn Tô huyÕt trïng 2300 38,9 §ãng dÊu Gia cÇm Cóm gia cÇm H5N1 3400 5,4 2007 Tr©u bß Tô huyÕt trïng 750 64,8 Lîn Tô huyÕt trïng 2400 39,3 DÞch t¶ Gia cÇm Cóm gia cÇm H5N1 23000 46 NhËn xÐt : Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy tû lÖ gia sóc tiªm phßng ch­a cã n¨m nµo ®¹t ®­îc 100% cao nhÊt lµ n¨m 2005 . Chøng tá tû lÖ tiªm phßng ë c¸c n¨m lµ ch­a cao. I.3. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña m¹ng l­íi thó y c¬ së Víi ®éi ngò c¸n bé thó y c¬ së nh­ hiÖn nay th× chung b×nh m«ic th«ng cã mét thó y viªn v× vËy viÖc tiªm phßng vµ trÞ bÖnh g¨n víi thó y x·. ChØ khi nµo th«n tËp trung vµ cã nh÷ng ca bÖnh nÆng khã x¶y quyÕt th× míi cã sù can thiÖp cña thó y x· kh¸c. Tõ ®ã ®­a ra nh÷ng ph­¬ng ph¸p trÞ bÖnh míi cïng nhau häc tËp vµ rót ra kinh nghiÖm. Tuy nhiªn c¸c thó y trong x· ®Òu mét lßng nhiÖt t×nh vµ h¨ng say víi c«ng viÖc kh«ng cã thó y nµo tho¸i ho¸ biÕn chÊt. Sù khoanh vïng cña c¸c thó y còng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó hä tù kh¼ng ®Þnh m×nh vµ cã tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc. I.4. C«ng t¸c thó y t¹i c¬ së Song song víi biÖn ph¸p phßng vµ trÞ bÖnh th× c«ng t¸c vÖ sinh thó y t¹i c¬ së còng nhËn ®­îc sù chØ ®¹o cña Tr¹m thó y huyÖn nªn rÊt ®­îc chó träng tõng kh©u. C¸c ®å dïng, dông cô thó y ®ªud ®­îc khö trïng tr­íc vµ sau khi sö dông. Ngoµi ra vµo c¸c th¸ng cao ®iÓm cña dÞch bÖnh thó y x· cßn kÕt hîp víi c¸c tr­ëng th«n, huy ®éng ng­êi d©n dän quang c¸c bê bôi rËm vµ kh¬i th«ng c¸c cèng r·nh bÈn xung quanh c¸c th«n xãm ®Ó diÖt trõ mÇm bÖnh. TiÕn hµnh r¾c v« khö trïng quanh chuång tr¹i víi nh÷ng tr¹i chan nu«i cã quy mo lín trong tõng hé gia ®×nh khuyÕn khÝch ng­êi d©n sö dông c¸c lo¹i thuèc s¸t trïng khö trïng th­êng xuyªn c¶nh b¸o nguy c¬ dÞch bÖnh ®Ó bµ con t­ gi¸c vÖ sinh s¹ch sÏ khu chuång nu«i cña gia ®×nh m×nh. §ång thêi ®­a ra lÖnh cÊm vøt x¸c chÕt cña gia sóc gia cÇm bõa b·i g©y ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng vµ lµm l©y lan dÞch bÖnh. NÕu gia ®×nh nµo vi ph¹m sÏ bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh . C¸c hé gia ®×nh ch¨n nu«i víi quy m« lín ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ nghiªm ngÆt quy tr×nh vÖ sinh thó y khi cã dÞch bÖnh x¶y ra ph¶i b¸o ngay cho c¸n bé thó y ®Ó ®­a ra h­íng gi¶i quyÕt tèt nhÊt nh­ khoanh vïng dÞch, cÊm b¸n ch¹y gia sóc m¾c bÖnh. I.5. Xö lÝ chÊt th¶i – Phßng bÖnh tËt l©y lan Phèi hîp víi Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn x· tÝch cùc khuyÕn khÝch c¸c Tr¹i ch¨n nu«i vµ c¸c hé gia ®×nh ch¨n nu«i nhiÒu x©y dùng c¸c hÇm bi«ga ®Ó võa tËn dông ®­îc nguån chÊt th¶i lµm chÊt ®èt võa lµm gi¶m kh¶ n¨ng g©y « nhiÔm m«i tr­êng. NÕu c¸c Tr¹i ch­a cã hÇm bi«ga th× ph¶i xö lÝ chÊt th¶i b»ng ho¸ chÊt hoÆc b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng. Cßn c¸c s¶n phÈm nh­ thÞt ph¶i cã dÊu kiÓm dÞch cña thó y x· míi ®­îc b¸n trªn thÞ tr­êng. I.6. BiÖn ph¸p phßng dÞch t¹i c¬ së §Ó t¨ng c­êng phßng dÞch bÖnh cho ®µn gia sóc gia cÇm cña x· th× toµn bé ®µn gia sóc gia cÇm ®Òu ph¶i ®­îc tiªm phßng vµ thùc hiÖn qu¸ tr×nh ch¨m sãc ®Çy ®ñ. Khi cã gia sóc l¹ vËn chuyÓn qua x· th× ph¶i ®­îc cho phÐp cña c¸c tr¹m, chèt kiÓm dÞch míi ®­îc ®i qua . Tr¸nh viÖc vøt c¸c x¸c chÕt cña gia sóc gia cÇm bõa b·i mµ ph¶i tiÕn hµnh ch«n ®óng theo quy tr×nh vÖ sinh thó y, víi nh÷ng bÖnh th­êng gÆp ë møc ®é nÆng vµ cã kh¶ n¨ng l©y lan cao th× ph¶i b¸o ngay cho c¸n bé thó y ®Ó cã biÖn ph¸p xö lÝ kÞp thêi. I.7. Ho¹t ®éng cña c¸c quÇy thuèc Tæng sè quÇy thuèc cña x· lµ 5 quÇy nªn sè thuèc ®ñ phôc vô cho nhu cÇu cña ng­êi d©n cã thÓ ch÷a trÞ kÞp thêi, c¸c quÇy thuèc ®Òu b¸n c¸c lo¹i thuèc cã chÊt l­îng tèt, gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng do ®ã ®­îc ng­êi d©n tÝn nhiÖm vµ sö dông rÊt nhiÒu. §Æc biÖt c¸c quÇy thuèc ngoµi viÖc b¸n thuèc cßn h­ìng dÉn ng­êi d©n vÒ quy tr×nh ch¨n nu«i vµ c¸ch sö dông thuèc ®iÒu trÞ. II. Ch÷a bÖnh II.1. C¸c lo¹i bÖnh ®· x¶y ra t¹i ®Þa ph­¬ng Theo sè liÖu thèng kª tõ c¸c Thó Y viªn c¬ së chóng em thÊy r»ng viÖc phßng bÖnh ë c¸c hé, c¸c tr¹i lµ rÊt ®¶m b¶o nh­ng do nhiÒu nguyªn nh©n nªn gia sóc gia cÇm vÉn m¾c ph¶i mét sè bÖnh c¬ b¶n: + BÖnh tô huyÕt trïng ë tr©u, bß, lîn. + BÖnh ®ãng dÊu lîn. + BÖnh dÞch t¶. + BÖnh Øa ph©n tr¾ng ë lîn con. + BÖnh s­ng mÆt, phï ®Çu ë lîn. + BÖnh ký sinh trïng. + BÖnh tr­íng h¬i d¹ cá. Ngoµi ra cßn nhiÒu bÖnh kh¸c nh­ng tû lÖ m¾c Ýt h¬n. II.2.C«ng t¸c ®iÒu trÞ vµ kÕt qu¶ ®iÒu trÞ Nh×n chung tÊt c¶ c¸c ca bÖnh ®Òu ®­îc c¸c Thó Y cã kinh nghiÖm nhiÒu n¨m trong nghÒ ®· chÈn ®o¸n chÝnh x¸c vµ ®iÒu trÞ ®óng bÖnh v× v©y sè ca khái bÖnh lªn tíi 98% chØ cã mét sè ca do bµ con ®Ó bÖnh qu¸ nÆng, ñ bÖnh qu¸ l©u ngµy hoÆc m¾c ph¶i nh÷ng bÖnh kh«ng ch÷a ®­îc th× Thó Y míi chÞu thÊt b¹i. Qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ cña Thó Y th­êng diÔn ra liªn tôc trong suèt thêi gian con vËt bÞ bÖnh cho tíi khi con vËt kháe m¹nh ¨n uèng b×nh th­êng míi th«i. Trong viÖc ®iÒu trÞ c¸c Thó Y rÊt nhiÖt t×nh, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc nªn ®a sè c¸c ca bÖnh ®Òu ®­îc ch÷a khái vµ uy tÝn cña c¸c Thó Y còng ngµy cµng ®­îc n©ng lªn tõ ®ã nhËn ®­îc sù tin t­ëng cña ng­êi d©n. PhÇn II : Néi dung I. C«ng t¸c ch¨n nu«i ®èi víi gia sóc, gia cÇm I.1. C«ng t¸c ch¨n nu«i víi gia sóc – gia cÇm t¹i x· §øc Th¾ng §©y lµ mét x· cã nÒn ch¨n nu«i ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh nh­ng do ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ, tù nhiªn ë mçi th«n lµ kh¸c nhau nªn sù ph¸t triÓn ch­a ®­îc ®ång ®Òu do ®ã phßng khuyÕn n«ng cña x· ph¶i kÕt hîp víi c¸n bé ë c¸c th«n chuyÓn ®æi c¬ cÊu vÒ c©y, con gièng nh»m t¨ng n¨ng xuÊt cho c©y trång vµ vËt nu«i, phßng khuyÕn n«ng tÝch cùc ®Çu t­ cho nh÷ng th«n cã t×nh h×nh ch¨n nu«i ch­a ph¸t triÓn ®Ó gi÷a c¸c th«ng trong x· kh«ng cßn trªnh lÖch vÒ c«ng t¸c ch¨n nu«i. VËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc trang bÞ t¹i nhµ tr­êng kÕt hîp cïng víi Thó Y c¬ së chóng em ®· phæ biÕn cho bµ con mét sè biÖn ph¸p phßng bÖnh c¬ b¶n cho c¸c hé ch¨n nu«i theo ph­¬ng thøc hé gia ®×nh còng nh­ c¸c hé míi chuyÓn sang ch¨n nu«i theo ph­¬ng thøc c«ng nghiÖp, phæ biÕn lÞch tiªm phßng vacxin, h­ìng dÉn sö dông mét sè lo¹i thuèc th­êng dïng ®Ó ch÷a c¸c bÖnh c¬ b¶n hay gÆp. Ngoµi ra cßn trùc tiÕp tham gia cïng víi Thó Y c¬ së ch÷a trÞ mét sè c¸c bÖnh. Qua nh÷ng kiÕn thøc ®· häc th× thùc tÕ ®· kiÓm chøng l¹i nh÷ng g× mµ trong s¸ch vë hay trong gi¶ng ®­êng thÇy c« ®· truyÒn ®¹t vµ em ®· tiÕp thu ®­îc nh­ng do ch­a cã tay nghÒ nªn cßn h¹n chÕ vÒ nhiÒu mÆt bëi vËy muèn trë thµnh mét Thó Y cã tay nghÒ v÷ng chóng em cßn ph¶i häc hái rÊt nhiÒu vÒ mÆt thùc tÕ còng nh­ lý thuyÕt . I.2. Thøc ¨n Nãi chung trong c¸c hé ch¨n nu«i theo ph­¬ng thøc gia ®×nh th× ®a sè c ¸c lo¹i thøc ¨n dïng cho gia sóc vµ gia cÇm ®Òu lµ s¶n phÈm tõ ngµnh n«ng nghiÖp nh­: Ng«, khoai, s¨n, ®ç t­¬ng… Nh­ng ng­êi d©n ch­a biÕt c¸ch phèi trén thøc ¨n mµ cho ¨n theo kiÓu cã thø g× th× cho ¨n thø ®ã tøc lµ chØ cho ¨n mét trong c¸c lo¹i thøc ¨n trªn chø kh«ng tiÕn hµnh phèi trén gi÷a c¸c lo¹i thøc ¨n ®ã ®Ó t¹o ra mét hçn hîp c¸c thøc ¨n ®Çy ®ñ chÊt dinh d­ìng. Bëi vËy c¸c lo¹i gia sóc, gia cÇm ®Òu thiÕu nh÷ng chÊt cÇn thiÕt nªn sinh tr­ëng, ph¸t triÓn chËm ®é t¨ng tr­ëng Ýt vµ ph¶i nu«i trong thêi gian dai. Mét sè hé gia ®×nh dïng c¸c lo¹i c¸m ch¨n th¼ng khi mµ gia sóc hoÆc gia cÇm s¾p ®­îc b¸n víi môc ®Ých lµ vç bÐo cho gia sóc, gia cÇm. Ngoµi ra cßn sö dông c¸c lo¹i c¸m ch¨n th¼ng ®Ó gét gµ, vÞt. Trong c¸c tr¹i ch¨n nu«i c«ng nghiÖp th× ®a sè c¸c chñ tr¹i sö dông thùc ¨n c«ng nghiÖp 100% c¸c lo¹i c¸m ch¨n th¼ng ®­îc sö dông chÝnh lµ: winfeed 171 cho lîn con, habaco dïng cho gµ c«ng nghiÖp L­¬ng Ph­îng Lai, con Heo vµng cho lîn thÞt vç bÐo. Trong mét sè tr¹i th× kh«ng sö dông trùc tiÕp c¸m ch¨n th¼ng mµ ®a sè cßn phèi trén vµ sö dông mét sè c«ng thøc víi tû lÖ pha trén hîp lý. C¸ch trén nh­ sau: Nguyªn liÖu bao gåm: Bét ng«, c¸m g¹o, bét s¾n, mét Ýt bét c¸, Premic kho¸ng. §Çu tiªn ta dïng xÎng hoÆc c¸c lo¹i cµo r¨ng c­a ®Ó cã thÓ tréng c¸c lo¹i bét trªn sau ®ã vÈy n­íc s¹ch ®Ó cho c¸c lo¹i thøc ¨n võa Èm lµ ®­îc sau ®ã tiÕp tôc ®¶o ®Òu vµ sau khi ®· trén th× tiÕn hµnh cho lîn ¨n. Ngoµi ra chóng em ®· h­ìng dÉn bµ con bæ sung thªm ®¹m ure cho Tr©u Bß ®Ó t¨ng sù ho¹t ®éng cña khu hÖ vi sinh vËt b»ng c¸ch trùc tiÕp vÈy n­íc ®· pha ®¹m ure 30% vµo r¬m kh« hoÆc cá sau ®ã cho tr©u bß ¨n trùc tiÕp. Bªn c¹nh ®ã cßn h­ìng dÉn bµ con ñ r¬m r¹ b»ng c¸c lo¹i men ®Ó lµm nguån thøc ¨n dù tr÷ cho tr©u bß trong c¸c ngµy m­a hoÆc cho ¨n thªm vµo ban ®ªm. I.3. C«ng t¸c thô tinh nh©n t¹o gióp c¬ së Nh×n chung c«ng t¸c thô tinh nh©n t¹o ®ang ®­îc ph¸t triÓn mét c¸ch réng kh¾p nªn sè hé nu«i lîn ®ùc gièng trong x· ®ang gi¶m dÇn toµn x· hiÖn chØ cßn 7 con lîn ®ùc gièng trong thêi gian thùc tËp t¹i x· chóng em ®· theo c¸c Thó Y ®Ó häc c¸ch thô tinh nh©n t¹o cho lîn. ViÖc thô tinh ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: Ph¶i vÖ sinh ©m hé cña gia sóc lÊy panh cÆp b«ng lau vµ röa s¹ch sau ®ã l¾p èng dÉn tinh qu¶n vµo èng, tiÕp ®ã dÊp n­íc cho dÉn tinh qu¶n tr¬n råi ®­a vµo ©m hé cña lîn kho¶ng tõ 25 – 30 cm lµ ®­îc, sau ®ã thôt lïi 1cm vµ ®æ tinh vµo èng ®Ó tinh dÞch tù ch¶y vµo hÕt, rót ra vµ ®¸nh m¹nh vµo m«ng lîn. Sau 2 ca thô tinh cho lîn th× ®· cho kÕt qu¶ 100% lµ lîn ®· cã thai. Trong c«ng t¸c thô tinh thi ®Æc ®iÓm cÇn quan t©m nhÊt ®ã chÝnh lµ tiÓu sö cña con bè, con mÑ ®Ó xem cã cËn huyÕt hay kh«ng. I.4. TËp huÊn c«ng t¸c khuyÕn n«ng vÒ kü thuËt ch¨n nu«i gia sóc gia cÇm t¹i c¬ së Trong 3 tuÇn thùc tËp t¹i x· chóng em ®· ®­îc tham gia cïng c¸n bé Thó Y x· vµ c¸c c¸n bé th«n h­ìng dÉn bµ con n«ng d©n vÒ c«ng t¸c thô tinh nh©n t¹o cho lîn vµ c¸ch ch¨m sãc nu«i d­ìng gia sóc gia cÇm trong c¸c hé. §Æc biÖt lµ phæ biÕn vÒ c¸ch sö dông thuèc ®Æc trÞ mét sè bÖnh th­êng gÆp. Qua ®ã c¸c c¸n bé Thó Y ®­a ra quy tr×nh ch¨n nu«i gµ thÞt tõ lóc gµ míi në ®Õn lóc xuÊt chuång vµ phæ biÕn ý nghÜa quan träng cña viÖc ch¨n nu«i gia cÇm v× nã cho hiÖu qu¶ rÊt cao mµ cßn ®¬n gi¶n dÔ nu«i cã thÓ tËn dông ®­îc nguån thøc ¨n s½n cã nh»m t¨ng thu nhËp cña tõng hé gia ®×nh. I.5. Khảo s¸t Chuång tr¹i vµ h­íng dÉn x©y dùng chuång, tr¹i Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i x·,qua viÖc ®i tham quan c¸c m« h×nh chuooi nu«i ë tõng hé gia ®×nh còng nh­ c¸c m« h×nh cã quy m« lín th× em thÊy ®a sè c¸c m« h×nh chuång tr¹i t¹i x· ®Òu ch­a ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu chÝnh nh­ lµ kh«ng tho¸ng m¸t mÎ,vÒ mïa hÌ, Êm vÒ mïa ®«ng mµ ®a sè lµ c¸c hÖ x©y theo h­íng tù do cßn c¸c chuång nu«i theo quy m« c«ng nghiÖp th× ch­a,®¶m b¶o ®­îc ®é dèc còng nh­ kÝch th­íc cña c¸c « chuång nu«i. V× vËy víi t­ c¸ch lµ nh÷ng sinh viªn ®i thùc tËp t¹i c¬ së th× chóng em ®· gãp ý cho c¸c hé vµ c¸c trang tr¹i vÒ h­íng cña chuång tr¹i, ®ã lµ h­íng §«ng Nam hoÆc Nam lµ tèt nhÊt cßn cßn h­íng dÉn c¸c nÒn chuång nu«i ph¶i cao r¸o vµ ph¶i h¬i dèc ®Ó cã thÓ tho¸t n­íc kÝch th­íc mçi chuång ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng 1.5m2/10con lîn cã nh­ vËy khi nu«i lîn th× míi cho n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng tèt vµ tr¸nh cho gia sóc khoÎ bÞ bÖnh,tËt,… I. 6. Kh¶o s¸t, ®iÒu tra ®µn lîn n¸i nu«i t¹i X· §øc Th¾ng Theo sè liÖu ®iÒu tra ®­îc t¹i X· §øc Th¾ng,tæng sè lîn n¸i hiÖn nay lµ:1350. Trong ®ã c¸c gièng lîn chÝnh ®­îc bµ con sö dông lµm n¸i vÉn lµ lîn Mãng C¸i .Theo bµ con th× lîn Mãng C¸i võa dÔ nu«i l¹i ®Î tèt thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn cña c¸c hé n«ng d©n. Do ®ã trong 1350 con lîn n¸i sinh s¶n th× lîn Mãng C¸i chiÕm trªn 95% cßn l¹i lµ c¸c gièng lîn tr¾ng:Landrace, Lang hång. Do cã mét sè l­îng lîn n¸i ®«ng nªn hµng n¨m sè l­îng con ®­îc b¸n ra ngoµi thÞ tr­êng lµ rÊt lín. Trung b×nh mét n¨m mçi n¸i cho kho¶ng 2 løa:mçi løa tõ 10 – 12 con,ViÖc nu«i lîn n¸i võa dÔ nu«i l¹i võa thu nhËp cao nªn ®­îc ng­êi d©n nu«i nhiÒu. I.7. §¸nh gi¸ chung Qua thêi gian thùc tËp 4 tuÇn víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc trang bÞ trªn tr­êng líp cïng víi sù nç lùc cña b¶n th©n,sù gióp ®ì vµ chØ b¶o tËn t×nh cña c¸n bé thó y x· th× em ®· lµm ®­îc mét sè c«ng viÖc nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn,víi kiÕn thøc µ sù hiÓu biÕt cña m×nh em ®· h­íng dÉn nh÷ng h­íng ch¨n nu«i c¬ b¶n mµ bµ con cÇu ®Çu t­ vµ nªn tham gia vµo c«ng t¸c, tiªm phßng ë c¬ së cã nh­ v¹y m¬i ®¶m b¶o ®­îc an toµn dÞch bÖnh. Trong c«ng viÖc em lu«n cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao,lµm cÈn thËn vµ th«ng qua c«ng viÖc em,cßn häc hái ®­îc mét sè kinh nghiÖm c¬ b¶n cña bµ con do ®ã lµm v÷ng thªm tay nghÒ.Tuy nhiªn do kiÕn thøc cßn ch­a cßn ch­a ®­îc trang bÞ v÷ng vµng,nªn trong chuÈn ®o¸n,®iÒu trÞ cßn chËm cÇn ph¶i häc hái vµ ®i thùc tÕ nhiÒu h¬n n÷a. III. C«ng T¸c Thó Y III.1. Mét sè thuèc thó y ®­îc sö dông chÝnh ®­îc sö dông trong thêi gian thùc tËp Tªn thuèc LiÒu l­îng VÞ trÝ tiªm Cafªinnatribenzoat 1ml/5 – 5kg TT B¾p vµ d­íi da Bcomplex 1ml/10kg TT B¾p Steep tomycin 1g.5kg TT B¾p,cæ Con comycin 1ml/5kg TT B¾p,cæ Anazin 1ml/10kg TT B¾p,cæ Nor coli 1ml/5kg TT B¾p An Flox 1ml/5kg TT B¾p Enza flox-T Cho uèng §­êng Glucose Uèng III. 2.Tham gia c«ng t¸c tiªm phßng bæ xung t¹i c¬ së Trong thêi gian thùuc tËp chóng em ®· tham gia c«ng t¸c tiªm phßng cóm gia cÇm vµ tiªm phßn tô huyÕt trïng cho tr©u bß, tiªm phßng tô huyÕt trïng vµ dÞch t¶ cho lîn. KÕt qu¶ tiªm phßng ®­îc thèng kª qua b¶ng sau: B¶ng 05 : KÕt qu¶ tiªm phßng ®µn gia sóc gia cÇm X· §øc Th¾ng. (QuÝ I n¨m 2007) Lo¹i gia sóc gia cÇm Vacxin tiªm phßng LiÒu tiªm /con Sè l­îng (con) Tû lÖ % Tr©u bß Tô huyÕt trïng 2ml 750 64.8% Lîn Tô huyÕt trïng dÞch t¶ 2ml 1ml 2400 39.3% Gia cÇm Cóm gia cÇm H5N1 >35 ngµy tiªm 0.5ml <35 ngµy tiªm 0.3 ml 23000 46% Qua ®©y ta thÊy tû lÖ tiªm phßng lµ kh«ng cao lµ cã nhiÒu nguyªn nh©n trong ®ã cã viÖc nh¹n thøc cña ng­êi d©n vÒ viÖc tiªm phßng ch­a cao. Bªn c¹nh ®ã ®· vµ mét sè hé ch¨n nu«i lîn ®· tù gi¸c chñ ®éng tiªm phßng cho ®µn lîn cña gia ®×nh m×nh ®èi víi lîn con vµ lîn thÞt tõ tr­íc. Cßn trong ®ît tiªm phßng tËp chung nµy chñ yÕu lµ tiªm lîn n¸i,cßn lîn cßn ®èi víi lîn n¸i còng nh­ tr©u bß sinh s¶n th× míi lÊy ®ùc vµ s¾p ®Î cïng kh«ng tiªm nªn tû lÖ tiªm phßng thÊp. III.3.VÖ sinh chuång tr¹i, thøc ¨n, n­íc uèng Nh×n chung tÊt c¶ c¸c hé ch¨n nu«i gia ®×nh vÒ quy tr×nh vÖ sinh cho gia sóc gia cÇm kh«ng ®­îc ®¶m b¶o.V× vËy ®ã lµ nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn gia sóc bÖnh tËt sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn m¹nh cßn trong c¸c tr¹i nu«i,c«ng nghiÖp th× quy tr×nh vÒ bÖnh ®­îc ®¶m b¶o rÊt nghiªm ngÆt. §Æc biÖt lµ tr¸nh c¸c ng­êi vµo ra vµo th¨m hoÆc lµm viÖc kh¸c cßn vÊn ®Ò thøc ¨n vµ n­íc uèng th× ®­îc ng­êi d©n ®¶m b¶o h¬n v× vËy n­íc ®a sè lµ n­íc s¹ch vµ thøc ¨n cã thÓ ®­îc nÊu chÝn hoÆc xö lý tr­íc khi cho ¨n. Nh×n chung nÕu c¸c vÊn ®Ò, thøc ¨n, n­ícuèng, chuång tr¹i ®­îc ®¶m b¶o tèt th× n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng c¸c s¶n phÈm,cña gia sóc gia cÇm sÏ t¨ng vät vµ ®­îc ®¶m b¶o. III. 4.§iÒu trÞ bÖnh Trong qua tr×nh thùc tËp chóng em ®­îc theo c¸c thó y trong x· ch÷a bÖnh cho ®µn gia sóc kÕt qu¶ ®iÒu trÞ ®­îc thèng kª qua b¶ng d­íi ®©y: B¶ng 06 : Tæng hîp kÕt qu¶ ®iÒu trÞ bÖnh t¹i x· §øc Th¾ng Lo¹i gia sóc Tªn bÖnh Thuèc ®iÒu trÞ Sè con ®iÒu trÞ Sè con khái Lîn Tô huyÕt trïng lîn choai Hancipro B-Complex 5 5 S­ng mËt phï ®Çu lîn con Cicolis 12 10 Tô huyÕt trïng lîn n¸i sinh s¶n Licomycin 10% Streptomycin Anazil30% 5 5 Lîn con Øa ph©n tr¾ng RTD Morcoli B-Complex 45 45 Bß Ch­íng h¬i d¹ cá Cifein-Matribenloat MgSO4 Dïng thuèc s¸n l¸ d¹ cá tÈy 2 2 Tiªu ch¶y ë bª RTD ®Æc trÞ tiªu ch¶y An flox 2 2 S¸n l¸ gan + l¸ d¹ cá HandestinB sau 30 phót cho uèng Gluc«za 1 1 TÈy giun cho bª Levamysol 2 2 C¸c triÖu chøng cña bÖnh ®­îc biÓu hiÖn nh­ sau : + BÖnh tô huyÕt trïng ë lîn cã triÖu chøng : L«ng xï m¾t ®á, ¨n Ýt hoÆc kh«ng ¨n. §èi víi lîn n¸i sinh s¶n th× n»m bÖt 1 chç kh«ng ®i l¹i hay n»m ë gãc chuång. + BÖnh x­ng mÆt phï ®Çu ë lîn con: Lîn con quay trßn dËy ®i giËt lïi mÝ m¾t x­ng trßn ®á thµnh viÒn bao quanh m¾t, cã con ®i Øa. + BÖnh lîn con Øa ph©n tr¾ng : Lîn con ®i Øa ph©n tr¾ng thµnh tõng b·i ë chuång. + BÖnh ch­íng h¬i d¹ cá ë bß: Bß ¨n Ýt cã lóc kh«ng ¨n, bông to c¨ng trßn, ng¹i ®i l¹i + BÖnh tiªu ch¶y ë bª con: Bª con míi sinh bÞ tiªu ch¶y gÇy vµ yÕu + Bª con bÞ giun: GÇy, l«ng xï. III. 5. §¸nh gi¸ chung Nh×n chung qua 4 tuÇn thùc tËp chóng em dÔ häc hái vµ thùc hµnh ®­îc mét sè c«ng t¸c chuyªn m«n,nhê ®ã mµ n©ng cao ®­îc tay nghÒ vµ sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n vÒ c¸c lo¹i bÖnh. Nh­ng cßn mét sè nh­îc ®iÓm ®ã lµ, ch­a nhanh nh­ng trong c«ng t¸c chuÈn ®o¸n vµ xö lý bÖnh do tay nghÒ ch­a v÷ng. Do vËy cÇn lµm nhiÒu vµ quan s¸t nhiÒu h¬n n÷a. PhÇn III : NhËn XÐt - §¸nh Gi¸ Qua thùc tÕ trong c«ng t¸c ®iÒu trÞ bÖnh t¹i c¬ së,®Þa ph­¬ng em thÊy hÇu hÕt c¸c kiÕn thøc cña thÇy c« gi¶ng d¹y ®iÒu s¸t víi thùc tÕ vµ s¸t víi c¸c bÖnh mµ chóng em ®·,®­îc chøng kiÕn. Tuy nhiªn gi÷a thùc tÕ vµ lý thuyÕt vÉn cßn mét kho¶ng c¸ch vÒ víi mçi lo¹i gia sóc kh¸c nhau th× chóng ta cã nh÷ng biÖn ph¸p còng nh­ nh÷ng c¸ch phßng trÞ kh¸c nhau. HiÖn nay trªn thÞ tr­êng l­îng thuèclµ rÊt nhiÒu vµ cã nhiÒu lo¹i vµ lµm sao ®Ó ta cã thÓ sö dông ®­îc thuèc cã hiÖu qu¶ cao mµ gi¸ thµnh rÎ th× ®ã lµ mét vÊn ®Ò lín mµ lý thuyÕt ch­a ®¸p øng ®­îc. Qua thùc tÕ dÔ kiÓm chøng , hÇu hÕt tay nghÒ cña chóng em c¬ b¶n ®Ó biÕt nh­ng thao t¸c ch­a nhanh, ch­a thµnh th¹o,bëi vËy häc hái nhiÒu h¬n n÷a ®Ó cã thÓ tiÕp thu ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm míi cho b¶n th©n. Víi tinh thÇn häc tËp h¨ng say,nhiÖt t×nh lu«n cã ý thøc cao,tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc do ®ã, em ®· tiÕp thu ®­îc nhiÒu kiÕn thøc, bæ Ých cho b¶n th©n . Qua mçi buæi thùc tËp t¹i c¬ së gióp chóng em n©ng cao ®­îc tay nghÒ vµ thùc tiÔn ®· chøng minh nh÷ng kiÕn thøc c¸c thÇy c¸c c«, truyÒn ®¹t trªn líp. Do ®ã chóng em cã dÞp ®­îc kiÓm chøng l¹i ®©y lµ mét c¸ch häc bæ Ých gióp chóng em nhí l©u, do ®ã em m¹nh d¹n ®Ò nghÞ víi c¸c thÇy c« trong ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng, cïng c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa t¹o ®iÒu kiÖn nhiÒu h¬n n÷a trong viÖc ®i thùc tËp t¹i c¬ së t¨ng thêi gian thùc tËp, trong mçi kú cã nh­ vËy th× míi t¹o cho chóng em cã tay nghÒ v÷ng vµng h¬n. Môc lôc 3.3. BiÖn ph¸p kü thuËt ®· ¸p dông trong ch¨n nu«i gµ c«ng nghiÖp 18 3.4. Thøc ¨n hiÖn sö dông 19 3.5. Thu nhËp tõ ch¨n nu«i gia cÇm 19 4.Ch¨n nu«i c¸c lo¹i vËt nu«i kh¸c 20 5. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c ch¨n nu«i t¹i c¬ së 20 B. C«ng t¸c thó y 21 I. Phßng bÖnh 21 I.1. Tæ chøc m¹ng l­íi thó y c¬ së 21 I.2. KÕt qu¶ tiªm phßng ba n¨m gÇn ®©y 22 I.3. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña m¹ng l­íi thó y c¬ së 23 I.4. C«ng t¸c thó y t¹i c¬ së 23 I.5. Xö lÝ chÊt th¶i – Phßng bÖnh tËt l©y lan 24 I.6. BiÖn ph¸p phßng dÞch t¹i c¬ së 24 I.7. Ho¹t ®éng cña c¸c quÇy thuèc 24 II. Ch÷a bÖnh 25 II.1. C¸c lo¹i bÖnh ®· x¶y ra t¹i ®Þa ph­¬ng 25 II.2.C«ng t¸c ®iÒu trÞ vµ kÕt qu¶ ®iÒu trÞ 25 PhÇn II : Néi dung 26 I. C«ng t¸c ch¨n nu«i ®èi víi gia sóc, gia cÇm 26 I.1. C«ng t¸c ch¨n nu«i víi gia sóc – gia cÇm t¹i x· §øc Th¾ng 26 I.2. Thøc ¨n 26 I.3. C«ng t¸c thô tinh nh©n t¹o gióp c¬ së 27 I.4. TËp huÊn c«ng t¸c khuyÕn n«ng vÒ kü thuËt ch¨n nu«i gia sóc gia cÇm t¹i c¬ së 28 I.5. Khảo s¸t Chuång tr¹i vµ h­íng dÉn x©y dùng chuång, tr¹i 28 I. 6. Kh¶o s¸t, ®iÒu tra ®µn lîn n¸i nu«i t¹i X· §øc Th¾ng 29 I.7. §¸nh gi¸ chung 29 III. C«ng T¸c Thó Y 30 III.1. Mét sè thuèc thó y ®­îc sö dông chÝnh ®­îc sö dông trong thêi gian thùc tËp 30 III. 2.Tham gia c«ng t¸c tiªm phßng bæ xung t¹i c¬ së 30 III.3.VÖ sinh chuång tr¹i, thøc ¨n, n­íc uèng 31 III. 4.§iÒu trÞ bÖnh 31 III. 5. §¸nh gi¸ chung 33 PhÇn III : NhËn XÐt - §¸nh Gi¸ 34

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐánh giá tình hình phát triển chăn nuôi tại xã Đức Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang.doc
Luận văn liên quan