Đánh giá triển vọng và hiệu quả đầu tư của dự án Công Ty Liên Doanh sản xuất cáp điện VINA-GT CABLE

CHƯƠNG I : MỞ ĐẦU 1.1 BỐI CẢNH CỦA VẤN ĐỀ: ã Việc cải tạo và xây dựng mạng lưới điện được xem là một trong những nhiệm vụ chính trong kế hoạch phát triển của Bộ Công Nghiệp từ nay đến năm 2010. ã Theo ước tính ngành điện cần một lượng vốn đầu tư khoảng hàng trăm triệu USD để mua cáp điện đáp ứng cho kế hoạch cải tạo và mở rộng mạng lưới điện. Hiện nay hàng năm ngành điện phải tiêu tốn hàng triệu USD để nhập khẩu cáp điện. ã Hiện ngành điện cũng có kế hoạch liên doanh với nước ngoài để sản xuất cáp điện nhằm giảm bớt việc nhập cáp từ nước ngoài. Dự án liên doanh sản xuất cáp điện dưới tên gọi Công Ty Liên Doanh VINA-GT CABLE được hình thành giữa Công Ty Điện Lực TP. HCM và 2 Công Ty nước ngoài là PT.GT Kabel Indonesia Tbk và Globalindo Investments Private Limited. Đây là dự án có tổng vốn đầu tư ước tính sơ bộ khoảng 11,2 triệu USD. Trong đó phía Việt Nam dự kiến góp vốn 3 triệu USD. Sản phẩm chính của dự án là các loại cáp đồng và nhôm có đường kính từ 70 - 300mm2, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu cải tạo hệ thống điện Quốc Gia và một phần nhỏ tiêu thụ trong dân dụng nội địa và xuất khẩu sang các nước khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc. ã Hiện tại dự án đang được nghiên cứu sơ bộ. Tuy nhiên lãnh đạo phía đối tác Việt Nam hiện vẫn còn nhiều phân vân với các câu hỏi sau: + Dự án có hấp dẫn để phía Việt Nam tham gia liên doanh không và nên tham gia góp vốn ở mức độ nào ? + Khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp sản xuất cáp trong nước và nước ngoài như thế nào? + Những rủi ro nào liên doanh có thể gặp phải ? + Triển vọng chung của dự án ? Trong bối cảnh trên , đề tài “Đánh giá triển vọng và hiệu quả đầu tư của dự án Công Ty Liên Doanh sản xuất cáp điện VINA-GT CABLE” đã được hình thành nhằm góp phần làm rõ hơn một số vấn đề để lãnh đạo Công Ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh có thể sớm ra quyết định có nên liên doanh và đầu tư hay không. 1.2 CÁC MỤC TIÊU CỦA LUẬN VĂN : Từ các vấn đề trong quản lý nêu trên, luận văn dự kiến tập trung vào các mục tiêu sau: a) Đánh giá về thị trường. b) Xác định mức độ hiệu quả tài chính của dự án với các phương án góp vốn khác nhau. c) Nhận ra các yếu tố rủi ro chủ yếu về mặt tài chính của dự án đối với mỗi phương án. d) Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án đối với nền kinh tế quốc gia. 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU a) Phương pháp thực hiện: Trước hết luận văn tổng quan những cơ sở lý thuyết cũng như kinh nghiệm về xây dựng liên doanh , phân tích dự án, phân tích rủi ro để vận dụng cho trường hợp cụ thể của VINA-GT CABLE. b) Về dữ liệu: Dữ liệu thứ cấp thu thập từ Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam và Công Ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh cũng như báo cáo ở một số liên doanh thuộc khu vực TP.Hồ Chí Minh, các bài báo có liên quan về liên doanh và đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU : Đây là dự án liên doanh đầu tư. Luận văn hạn chế xem xét vấn đề trên các quan điểm của phía Việt Nam và các quyết định chủ yếu liên quan đến Công Ty Điện Lực TP. HCM. Dự án cũng giới hạn phạm vi thị trường trong khu vực TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Về nội dung khoa học, luận văn chủ yếu xem xét khía cạnh tài chính, kinh tế và chỉ một phần về tổ chức của dự án liên doanh. 1.5 NỘI DUNG CỦA LUẬN VĂN: - Giới thiệu tổng quan về tình hình liên doanh và các phương pháp phân tích dự án. - Giới thiệu tổng quan về dự án. - Xây dựng các phương án liên doanh sao cho phù hợp với năng lực về tài chính. - Phân tích tài chính của dự án dựa trên các phương án góp vốn khác nhau. - Phân tích rủi ro của dự án. - Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án. - Đánh giá triển vọng chung của dự án.

doc123 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/08/2013 | Lượt xem: 1710 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá triển vọng và hiệu quả đầu tư của dự án Công Ty Liên Doanh sản xuất cáp điện VINA-GT CABLE, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
höùa vaø caáp cho sinh hoaït vaø saûn xuaát. Do ñoù khoâng tính chi phí nöôùc vaøo chi phí saûn xuaát. 4.4.4.4 Caùc chi phí khaùc Caùc chi phí khaùc nhö chi phí vaät lieäu ñoùng goùi laáy baèng 1% doanh thu. Caùc chi phí nhö baûo trì söõa chöõa vaø thay theá phuï tuøng, chi phí ñaøo taïo vaø hoå trôï kyõ thuaät, chi phí aên ôû ñi laïi, coâng taùc … ñeàu ñöôïc öôùc tính döï truø (xem baûng phaân tích chi phí ôû phaàn phuï luïc A). 4.4.5 Toång voán ñaàu tö vaø nguoàn voán 4.4.5.1 Voán coá ñònh Baûng 4.33- Phaân boå Voán coá ñònh Ñôn vò : USD STT HAÏNG MUÏC Naêm thöù 1 Naêm thöù 2 Naêm thöù 3 Naêm oån ñònh 1 Maùy moùc thieát bò 2.000.000 4.580.000 2 Xaây döïng nhaø cöûa coâng trình 1.014.300 3 Thieát bò vaên phoøng 50.000 4 Xe coä 120.000 5 Chi phí chuaån bò 100.000 6 Thueâ ñaát 1.650.000 Toång coäng 4.934.300 4.580.000 4.4.5.2 Voán löu ñoäng Tính toaùn nhu caàu voán löu ñoäng: Tröôùc tieân chuùng ta xaùc ñònh caùc heä soá chu chuyeån: Trong ñoù : Xi: soá ngaøy döï tröõ toái thieåu Yi: Heä soá chu chuyeån Öùng vôùi moãi heä soá chu chuyeån Xi ta tính toaùn ñöôïc heä soá Yi töông öùng vaø xaùc ñònh ñöôïc heä soá tæ leä Ki (%) Ki (%) Chuùng ta xaùc ñònh caùc khoaûn cuûa voán löu ñoäng nhö sau: * Haøng Toàn kho: Nguyeân vaät lieäu chính = Ki x Chi phí nguyeân vaät lieäu chính Vaät lieäu phuï = Ki x Chi phí vaät lieäu phuï Vaät lieäu ñoùng goùi = Ki x Chi phí vaät lieäu ñoùng goùi Phuï tuøng thay theá = Ki x Chi phí phuï tuøng thay theá Saûn phaåm dôõ dang = Ki x Chi phí saûn xuaát taïi nhaø maùy Thaønh phaåm = Ki x (Chi phí nhaø maùy + Chi phí giaùn tieáp) Chi phí ñieän = Ki x Chi phí ñieän Chi phí löông = Ki x Toång chi phí löông Voán löu ñoäng haøng naêm cuûa döï aùn ñöôïc öôùc tính nhö sau: Baûng 4.34 – Nhu caàu voán löu ñoäng haøng naêm Baûng 4. 16 Nhu caàu voán löu ñoäng haøng naêm Ñôn vò: USD Stt Toàn kho Naêm SX Naêm SX Naêm SX Naêm SX thöù 1 thöù 2 thöù 3 oån ñònh 1 Nguyeân lieäu 288.050 633.710 1.791.260 2.891.200 2 Boä phaän caáu thaønh 31.800 69.960 258.760 441.200 3 Nguyeân lieäu ñoùng goùi 11.245 24.739 66.624 106.260 4 Phuï tuøng thay theá 2.333 7.000 10.000 14.000 5 Saûn phaåm dôû dang 224.900 494.780 1.332.480 2.125.200 6 Thaønh phaåm 421.688 927.713 2.498.400 3.984.750 7 KHOAÛN PHAÛI THU 56.225 123.695 333.120 531.300 8 TIEÀN MAËT SAÜN COÙ 200.000 200.000 200.000 200.000 9 TAØI SAÛN HIEÄN COÙ 1.236.241 2.481.597 6.490.644 10.293.910 10 Tröø ñi NÔÏ HIEÄN TAÏI 421.688 927.713 2.498.400 3.984.750 11 TOÅNG NHU CAÀU VOÁN LÖU ÑOÄNG ROØNG 814.553 1.553.884 3.992.244 6.309.160 12 TAÊNG VOÁN LÖU ÑOÄNG ROØNG 814.553 739.331 2.438.360 2.316.916 4.4.5.3 Caùc nguoàn voán a) Voán phaùp ñònh Baûng 4.35 – Baûng phaân boå voán phaùp ñònh Ñôn vò: USD Tæ leä Giai ñoaïn 1 Giai ñoaïn 2 goùp voán Naêm 0 Naêm thöù 1 Beân Vieät Nam Coâng Ty Ñieän Löïc TP.HCM 40% 2.000.000 1.000.000 - Trò giaù tieàn thueâ ñaát trong 30 naêm 1.650.000 - Tieàn maët 350.000 1.000.000 Caùc beân nöôùc ngoaøi 3.000.000 1.500.000 1. PT GT Kabel Indonesia Tbk 40% 2.000.000 1.000.000 - Trò giaù maùy moùc thieát bò 2.000.000 - Tieàn maët 1.000.000 2. GlobalIndo Investments Private Ltd 20% 1.000.000 500.000 - Tieàn maët 1.000.000 500.000 Toång soá voán phaùp ñònh laø : 7.500.000 USD Trong ñoù toång soá voán goùp qua töøng giai ñoaïn nhö sau: - Giai ñoaïn 1: 5.000.000 USD - Giai ñoaïn 2: 2.500.000 USD b) Voán vay Vay daøi haïn: 3.729.300 USD ñeå mua maùy moùc thieát bò Laõi suaát: 7%/naêm, traû laõi töø naêm thöù nhaát Thôøi gian hoaøn nôï: 5 naêm. Baét ñaàu traû nôï töø naêm thöù ba trôû ñi. Nguoàn vay: theo ñieàu leä Coâng Ty GT. Kabel coù traùch nhieäm lieân heä tìm kieám nguoàn vay ôû ngaân haøng nöôùc ngoaøi. Baûng keá hoaïch vay, traû laõi vaø traû nôï vay nhö sau: Baûng 4.36- Baûng keá hoaïch vay, traû laõi vaø traû nôï vay Naêm 0 1 2 3 4 5 Nôï ñaàu kyø 0 554.300 2.854.300 3.729.300 3.175.000 875.000 Laõi phaûi traû (7%/naêm) 0 38.801 199.801 261.051 222.250 61.250 Voán goác phaûi traû 554.300 2.300.000 875.000 Nôï phaùt sinh 554.300 2.300.000 875.000 Nôï cuoái kyø 554.300 2.854.300 3.729.300 3.175.000 875.000 0 Toång soá voán vay 3.729.300 4.4.6 Doanh thu cuûa döï aùn Doanh thu caùc döï aùn öôùc tính nhö sau: Baûng 4.37 – Doanh thu cuûa döï aùn Ñôn vò: USD Stt Caùp ABC Naêm SX Naêm SX Naêm SX Naêm SX thöù 1 thöù 2 thöù 3 oån ñònh 1 Caùp ABC 1.987.500 2.782.500 3.180.000 3.577.500 2 Caùp nhoâm Al 2.350.000 3.290.000 3.760.000 4.230.000 3 Caùp ACSR 1.155.000 1.617.000 1.848.000 2.079.000 Caùp ñoàng 4 - Caùp haï theá 2.862.000 4.293.000 5 - Caùp trungï theá 5.196.600 7.794.900 Toång doanh thu 5.492.500 7.689.500 16.846.600 21.974.400 Thueá VAT (10%) 549.250 768.950 1.684.660 2.197.440 Toång doanh thu thuaàn 4.943.250 6.920.550 15.161.940 19.776.960 4.5 Phaân tích taøi chính 4.5.1 Ñaùnh giaù döï aùn theo phöông phaùp NPV vaø IRR: Söû duïng phöông phaùp giaù trò hieän taïi NPV vaø phöông phaùp suaát thu lôïi noäi taïi IRR ñeå phaân tích taøi chính cuûa döï aùn. Do ñaëc ñieåm tình hình ngaønh ngheà kinh doanh coù nhieàu ruûi ro vaø tình hình moâi tröôøng kinh doanh coøn chöa oån ñònh taïi Vieät Nam, vì vaäy caùc nhaø ñaàu tö ñoøi hoûi suaát thu lôïi toái thieåu chaáp nhaän ñöôïc MARR = 15% Keát quaû phaân tích taøi chính cuûa döï aùn ñöôïc trình baøy trong caùc baûng phaân tích taøi chính ôû phaàn phuï luïc A. Döï aùn ñöôïc xem xeùt treân quan ñieåm cuûa chuû ñaàu tö. Töø keát quaû phaân tích taøi chính ta thaáy NPV cuûa döï aùn baèng 4.096.983 USD > 0. IRR cuûa döï aùn baèng 25,92 % > MARR = 15% neân döï aùn ñöôïc ñaùnh giaù laø ñaùng giaù ñaàu tö. 4.5.2. Xaùc ñònh thôøi gian hoaøn voán (payback priod time): Thôøi gian hoaøn voán laø khoaûng thôøi gian ngaén nhaát döï aùn coù theå thu hoài voán hay toång tích luõy cuûa doøng tieàn teä ñeå ñuû thu hoài voán ñaàu tö ban ñaàu. Coù 2 caùch xaùc ñònh thôøi gian hoaøn voán Thôøi gian hoaøn voán khoâng coù chieát tính theo suaát chieát tính: Thôøi gian hoaøn voán coù chieát tính theo suaát chieát tính: Trong ñoù : P laø toång voán ñaàu tö ban ñaàu cuûa döï aùn Rk: laø nhöõng khoaûn thu cuûa döï aùn Ck: laø nhöõng khoaûn chi cuûa döï aùn Töø baûng baùo caùo ngaân löu taøi chính (phaàn phuï luïc A) chuùng ta xaùc ñònh ñöôïc toång doøng tieàn teä tích luõy khoâng xeùt ñeán suaát chieát tinh i vaø coù xeùt ñeán suaát chieát tính i. Töø ñoù chuùng ta xaùc ñònh ñöôïc thôøi gian hoaøn voán khoâng coù suaát chieát tính vaø coù suaát chieát tính nhö sau: Neáu khoâng xeùt ñeán suaát chieát khaáu i thì Neáu xeùt ñeán suaát chieát khaáu i thì 4.5.3. Xaùc ñònh ñieåm hoøa voán QBE: Ñieåm hoøa voán laø giaù trò cuûa saûn löôïng caàn saûn xuaát trong moät naêm sao cho toång tích luõy cuûa chi phí baèng toång tích luõy cuûa thu nhaäp. Ta coù coâng thöùc xaùc ñònh ñieåm hoøa voán: Trong ñoù: QBE: saûn löôïng hoøa voán (taán/naêm) FC: toång chi phí coá ñònh (USD/naêm) r: giaù baùn ñôn vò (USD/taán saûn phaåm) v: bieán phí ñôn vò (USD/taán saûn phaåm) Do nhaø maùy saûn xuaát ra nhieàu saûn phaåm khaùc nhau do ñoù ñeå tính toaùn QBE cuûa töøng saûn phaåm tröôùc heát ta tính toaùn Q’BE laø saûn löôïng hoøa voán trung bình cuûa nhaø maùy. Töø ñoù seõ xaùc ñònh ñöôïc QBE cuûa töøng loaïi saûn phaåm. Ta coù coâng thöùc xaùc ñònh Q’BE nhö sau: Trong ñoù: Q’BE = saûn löôïng hoøa voán trung bình (taán/naêm) FC = toång chi phí coá ñònh (USD/naêm) r’: giaù baùn ñôn vò trung bình (USD/taán) v’: bieán phí ñôn vò trung bình (USD/taán) Ta coù: FC = khaáu hao + traû laõi Vôùi DT: laø doanh thu cuûa döï aùn naêm ñang xeùt (USD) VC: laø toång chi phí bieán ñoåi cuûa döï aùn naêm ñang xeùt (USD) åQ: laø toång saûn löôïng cuûa döï aùn naêm ñang xeùt (taán) Ñeå tính toaùn ñieåm hoøa voán, ta xeùt naêm saûn xuaát oån ñònh (naêm thöù 4) Ta coù: FC = khaáu hao + traû laõi = 1.068.572 + 261.051 = 1.329.623 USD FC = 1.329.623 USD Chuùng ta xaùc ñònh ñöôïc saûn löôïng hoaøn voán trung bình cuûa döï aùn Q’BE = 2.569 taán. Ta xaùc ñònh saûn löôïng hoøa voán cuûa töøng loaïi saûn phaåm nhö sau : Q = . Trong ñoù : Qi = saûn löôïng cuûa loaïi saûn phaåm i trong naêm ñang xeùt ( taán ) Vaø ta xaùc ñònh ñöôïc tæ leä % coâng suaát ñeå saûn xuaát ra loaïi saûn phaåm i ôû taïi ñieåm hoaø voán nhö sau : = Vôùi = laø coâng suaát cuûa nhaø maùy saûn xuaát ra saûn phaåm i Ta coù baûng keát quaû tính toaùn vaø tæ leä saûn xuaát Ki% cuûa töøng loaïi saûn phaåm nhö sau: Saûn phaåm Qi (taán/naêm) Q (taán/naêm) Q’BE (taán/naêm) (taán/naêm) (taán/naêm) Ki% Caùp ABC 1350 8750 2569 396,4 1500 26,42 Caùp AC 1800 8750 2569 528,5 2000 26,42 Caùp ACSR 1080 8750 2569 317 1200 26,42 Caùp ñoàng boïc haï theá 1800 8750 2569 528,5 2000 26,42 Caùp ngaàm trung theá 2700 8750 2569 793,2 3000 26,42 4.6 PHAÂN TÍCH RUÛI RO CUÛA DÖÏ AÙN 4.6.1. Phaân tích ñoä nhaïy: Tröôùc heát chuùng ta seõ tieán haønh phaân tích ñoä nhaïy ñeå xaùc ñònh caùc bieán maø khi thay ñoåi giaù trò coù taùc ñoäng maïnh ñeán ñoä ño hieäu quaû cuûa döï aùn. Choïn caùc bieán sau ñaây ñeå khaûo saùt: Suaát chieát khaáu i Saûn löôïng cuûa döï Chi phí saûn xuaát Giaù baùn cuûa saûn phaåm Caùch thöùc tieán haønh phaân tích ñoä nhaïy: a) Söï thay ñoåi NPV theo suaát chieát khaáu i: Cho i bieán thieân caùc khoaûng giaù trò sau: ± 10%, ± 20%, ± 30%, ± 40%, ± 50%, ± 60% ÖÙng vôùi moãi giaù trò cuûa i ta coù ñöôïc giaù trò NPV töông öùng. Töø caùc giaù trò cuûa i vaø NPV veõ ñoà thò bieåu dieãn NPV theo i. Söï thay ñoåi NPV theo suaát chieát khaáu i ñöôïc trình baøy trong hình 4.12 b) Söï thay ñoåi NPV theo saûn löôïng cuûa döï aùn: Saûn löôïng cuûa döï aùn laø naêng löïc saûn xuaát caùc saûn phaåm cuûa döï aùn. Saûn löôïng cuûa döï aùn phuï thuoäc vaøo thò phaàn maø döï aùn coù ñöôïc. Cho saûn löôïng cuûa döï aùn bieán thieân caùc khoaûng giaù trò sau: ± 10%, ± 20%, ± 30%, ± 40%, ± 50%, ± 60% ÖÙng vôùi moãi giaù trò cuûa saûn löôïng ta coù ñöôïc giaù trò NPV töông öùng. Töø caùc giaù trò cuûa saûn löôïng vaø NPV veõ ñoà thò bieåu dieãn NPV theo saûn löôïng. Söï thay ñoåi NPV theo saûn löôïng ñöôïc trình baøy trong hình 4.13 c) Söï thay ñoåi NPV theo chi phí saûn xuaát saûn phaåm cuûa döï aùn: Chi phí saûn xuaát ra saûn phaåm laø moät yeáu toá heát söùc quan troïng aûnh höôûng ñeán doøng tieàn teä cuûa döï aùn. Chi phí saûn phaåm cuûa döï aùn bao goàm raát nhieàu yeáu toá. Tuy nhieân caùc yeáu toá chi phí nhö chi phí ñieän, chi phí löông, chi phí ñaøo taïo, caùc chi phí khaùc … thì ít coù thay ñoåi. Do ñoù chuùng raát ít taùc ñoäng leân söï thay ñoåi cuûa NPV. Chæ coù caùc yeáu toá chi phí nhö nguyeân vaät lieäu chính, chi phí vaät lieäu phuï laø thöôøng xuyeân bieán ñoäng vaø caùc yeáu toá naøy aûnh höôûng ñeán NPV raát lôùn. Vì vaäy khi ta xeùt söï thay ñoåi cuûa caùc yeáu toá chi phí taùc ñoäng leân NPV cuõng coù nghóa laø ta xeùt ñeán söï thay ñoåi cuûa caùc yeáu toá nguyeân vaät lieäu chính vaø vaät lieäu phuï taùc ñoäng leân NPV. Cho chi phí bieán thieân caùc khoaûng giaù trò sau: ± 10%, ± 20%, ± 30%, ± 40%, ± 50%, ± 60% ÖÙng vôùi moãi giaù trò cuûa chi phí ta coù ñöôïc giaù trò NPV töông öùng. Töø caùc giaù trò cuûa chi phí vaø NPV veõ ñoà thò bieåu dieãn NPV theo chi phí. Söï thay ñoåi NPV theo chi phí ñöôïc trình baøy trong hình 4.14 d) Söï thay ñoåi NPV theo giaù baùn saûn phaåm cuûa döï aùn: Giaù baùn cuûa saûn phaåm cuõng laø moät yeáu toá heát söùc quan troïng aûnh höôûng ñeán doøng tieàn teä cuûa döï aùn. Cho giaù baùn bieán thieân caùc khoaûng giaù trò sau: ± 10%, ± 20%, ± 30%, ± 40%, ± 50%, ± 60% ÖÙng vôùi moãi giaù trò cuûa giaù baùn ta coù ñöôïc giaù trò NPV töông öùng. Töø caùc giaù trò cuûa giaù baùn vaø NPV veõ ñoà thò bieåu dieãn NPV theo giaù baùn. Söï thay ñoåi NPV theo giaù baùn ñöôïc trình baøy trong hình 4.15 Hình 4.12: Söï thay ñoåi NPV theo suaát chieát khaáu i Hình 4.13 : Söï thay ñoåi NPV theo saûn löôïng Hình 4.14 Söï thay ñoåi NPV theo chi phí Hình 4.15 : Söï thay ñoåi NPV theo giaù baùn Hình 4.16 : Söï thay ñoåi NPV theo caùc bieán Töø caùc ñoà thò treân chuùng ta thaáy raèng 4 yeáu toá suaát chieát khaáu i, saûn löôïng , chi phí vaø giaù baùn saûn phaåm coù taùc ñoäng raát lôùn ñeán keát quaû NPV cuûa döï aùn. Hay noùi caùch khaùc caùc bieán naøy raát nhaïy ñoái vôùi keát quaû NPV cuûa döï aùn, ñaëc bieät laø caùc bieán saûn löôïng, chi phí vaø giaù baùn. Tuy nhieân theo kinh nghieäm thöïc teá cuûa caùc chuyeân gia, trong thöïc teá thöôøng caùc bieán naøy coù bieân ñoä dao ñoäng nhoû (döôùi 10%), vì vaäy ñoä ruûi ro khi caùc bieán naøy thay ñoåi cuõng seõ giaûm. Ñeå ñaùnh giaù ñöôïc ñoä ruûi ro, chuùng ta choïn caùc bieán suaát chieát khaáu i, saûn löôïng , chi phí vaø giaù baùn saûn phaåm laøm bieán ñeå moâ phoûng trong phaân tích ruûi ro. 4.6.2. Phaân tích tình huoáng: Tröôùc khi tieán haønh moâ phoûng, chuùng ta tieán haønh phaân tích tình huoáng ñeå ñaùnh giaù sô boä veà möùc ñoä ruûi ro cuûa döï aùn. Chuùng ta coù 3 tình huoáng coù khaû naêng xaûy ra laø tình huoáng toát nhaát, trung bình vaø xaáu nhaát. Chuùng ta söû duïng phöông phaùp chuyeân gia ñeå öôùc ñoaùn xaùc xuaát xaûy ra cuûa 3 tình huoáng treân. Chuùng ta coù baûng moâ taû caùc tình huoáng vaø xaùc suaát xaûy ra cuûa caùc tình huoáng nhö sau: Tình huoáng Toát nhaát Trung bình Xaáu nhaát Xaùc suaát xaûy ra 20% 60% 20% Giaù max Giaù cao trung bình Giaù min Chi phí min Chi phí trung bình Chi phí max Saûn löôïng max Saûn löôïng trung bình Saûn löôïng min MARR min MARR trung bình MARR max NPV NPV kyø voïng Ñoái vôùi moãi tình huoáng chuùng ta seõ xaùc ñònh ñöôïc NPV cuûa moãi tình huoáng vaø chuùng ta seõ xaùc ñònh ñöôïc giaù trò NPV kyø voïng cuûa caû 3 tình huoáng treân. Neáu NPV kyø voïng ³ 0 döï aùn ñöôïc xem laø ñaùng giaù ñaàu tö. Theo kinh nghieäm cuûa caùc chuyeân gia thì söï thay ñoåi cuûa caùc bieán ñaàu vaøo trong caùc tình huoáng nhö sau: Giaù baùn: tình huoáng toát nhaát cao hôn giaù baùn bình thöôøng 10% vaø xaáu nhaát thaáp hôn giaù baùn bình thöôøng 10%. Chi phí: tình huoáng toát nhaát thaáp hôn chi phí bình thöôøng 10% vaø xaáu nhaát cao hôn chi phí bình thöôøng 10%. Saûn löôïng: tình huoáng toát nhaát cao hôn saûn löôïng bình thöôøng 10% vaø xaáu nhaát thaáp hôn saûn löôïng bình thöôøng 10%. MARR: tình huoáng toát nhaát thaáp hôn giaù trò trung bình 3% vaø xaáu nhaát cao hôn giaù trò trung bình 3%. Töø caùc soá lieäu treân döïa vaøo baûng tính Excel, cho caùc yeáu toá thay ñoåi theo caùc tình huoáng chuùng ta coù ñöôïc keát quaû nhö sau: Tình huoáng Toát nhaát Trung bình Xaáu nhaát Xaùc suaát xaûy ra 20% 60% 20% Giaù baùn 110% 100% 90% Chi phí 90% 100% 110% Saûn löôïng 110% 100% 9% MARR 12% 15% 18% NPV 26.329.185 4.096.983 -9.887.542 NPV kyø voïng 5.746.518 Keát quaû phaân tích tình huoáng cho thaáy NPV seõ aâm khi tình huoáng xaáu nhaát xaûy ra. Tuy nhieân giaù trò NPV kyø voïng cuûa döï aùn döông raát lôùn. Vì vaäy döï aùn vaãn ñöôïc xem laø ñaùng giaù ñaàu tö. 4.6.3. Phaân tích ruûi ro: a) Ñònh nghóa caùc phaân phoái xaùc suaát: Trong thöïc teá ñeå xaùc ñònh ñöôïc chính xaùc daïng phaân phoái xaùc suaát cuûa moät ñaïi löôïng naøo ñoù laø raát phöùc taïp vaø maát raát nhieàu thôøi gian. Ñeå ñôn giaûn chuùng ta döïa vaøo kinh nghieäm chuyeân gia ñeå öôùc löôïng daïng phaân phoái xaùc suaát cuûa caùc bieán giaû thieát. Chuùng ta coù 4 bieán giaû thieát ñeå moâ phoûng laø caùc bieán nhaïy caûm vôi NPV trong phaân tích ñoä nhaïy, ñoù laø caùc bieán sau: Suaát chính tính i Saûn löôïng cuûa döï aùn Chi phí saûn phaåm Giaù baùn cuûa saûn phaåm. Döïa vaøo kinh nghieäm chuyeân gia, chuùng ta giaû söû phaân phoái xaùc suaát cuûa caùc bieán coù daïng nhö sau: Suaát chieát tính i coù daïng phaân phoái chuaån vôùi ñoä leäch chuaån laø 1%. Saûn löôïng cuûa döï aùn coù daïng phaân phoái ñeàu vôùi giaù trò trung bình laø 100%, giaù trò thaáp nhaát laø 90% vaø giaù trò lôùn nhaát laø 110%. Chi phí vaø giaù baùn cuûa saûn phaåm coù daïng phaân phoái tam giaùc vôùi giaù trò thöôøng xaûy ra nhaát (likely most) laø 100%, giaù trò beù nhaát laø 90% vaø giaù trò lôùn nhaát laø 110%. Söû duïng phaàn meàm Crystal Ball ñeå ñònh nghóa caùc phaân phoái xaùc suaát vaø ñònh nghóa bieán döï baùo. Chuùng ta coù caùc bieán giaû thieát laø suùaât chieát khaáu i, saûn löôïng, giaù baùn vaù chi phí. Bieán döï baùo laø NPV. (Xem hình 4.17- Phaân phoái xaùc suaát cuûa caùc bieán) b) Tieán haønh chaïy moâ phoûng: Tieán haønh chaïy moâ phoûng vôùi soá laàn thöû laø 1000 laàn. Keát quaû cho thaáy nhö sau: (Xem hình 4.18- Keát quaû phaân tích ruûi ro baèng moâ phoûng Monte-Carlo) NPV coù giaù trò trung bình laø 4.171.146 USD Giaù trò min laø –6.566.060 USD Giaù trò max laø 19.070.057 USD Xaùc suaát ñeå coù NPV ³ laø 80,9% Ñoä chaéc chaén laø 80,9% Ñoä ruûi ro laø 19,1% Keát luaän ñoä ruûi ro cuûa döï aùn laø töông ñoái thaáp. Hình 4.17 : Phaân phoái xaùc suaát cuûa caùc bieán Hình 4.18 : Keát quaû phaân tích ruûi ro baèng moâ phoûng Monte-Carlo 4.7 PHAÂN TÍCH HIEÄU QUAÛ KINH TEÁ XAÕ HOÄI: 4.7.1. Ñoùng goùp cho GDP: (xem baûng 4.38 Ñoùng goùp cho GDP) 4.7.2 Caân ñoái ngoaïi teä: (xem baûng 4.39 Caân ñoái ngoaïi teä) 4.7.3 Giaûi quyeát coâng aên vieäc laøm: Taïo ra 189 coâng aên vieäc laøm cho lao ñoäng trong nöôùc. Thu nhaäp bình quaân cuûa moãi lao ñoäng laø = Toång chi phí löông naêm/Toång soá lao ñoäng = 426.032/189 = 2.254 USD/ngöôøi/naêm Suaát ñaàu tö cuûa döï aùn = (Toång soá voán ñaàu tö)/ (Soá lao ñoäng) = 11.229.300/189 = 59.414 USD/moãi lao ñoäng 4.7.4 Hieäu quaû ñoái vôùi xaõ hoäi: - Thuùc ñaåy phaùt trieån saûn xuaát trong nöôùc - Taêng theâm saûn phaåm cho xaõ hoäi. - Ñaùp öùng cho nhu caàu vaät tö caùp ñieän cho vieäc caûi taïo vaø phaùt trieån löôùi ñieän quoác gia. - Taïo theâm coâng aên vieäc laøm cho xaõ hoäi, taêng thu nhaäp cho nguoàn lao ñoäng. - Ñoùng goùp vaøo ngaân saùch cuûa nhaø nöôùc, goùp phaàn taêng tích luõy trong neàn kinh teá quoác daân. - Goùp phaàn thuùc ñaåy moät soá ngaønh ngheà khaùc trong nöôùc phaùt trieån nhö ngaønh saûn xuaát caùc loaïi haït nhöïa laøm vaät lieäu caùch ñieän. 4.7.5 Taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng: Döï aùn hoaøn toaøn khoâng coù taùc haïi ñeán moâi tröôøng. Baûng 4.38- Ñoùng goùp cho GDP Baûng 4.39- Caân ñoái ngoaïi teä 4.8 XAÙC ÑÒNH PHÖÔNG AÙN GOÙP VOÁN: ÔÛ caùc phaàn treân chuùng ta ñaõ tieán haønh phaân tích taøi chính, phaân tích kinh teá vaø phaân tích ruûi ro vôùi phöông aùn cô sôû theo thoûa thuaän giöõa caùc beân trong hôïp ñoàng lieân doanh. Trong phaàn naøy chuùng ta seõ tìm hieåu theâm caùc phöông aùn goùp voán khaùc sao cho coù lôïi nhaát veà maët taøi chính töùc laø tìm phöông aùn sao cho tæ suaát lôïi nhuaän chia cho caùc beân laø lôùn nhaát. 4.8.1 Caùc phöông aùn goùp voán: Do naêng löïc taøi chính cuûa phía Vieät Nam coù giôùi haïn , do ñoù chuùng ta xem xeùt caùc phöông aùn goùp voán döïa treân nguoàn löïc taøi chính cuûa phía Vieät Nam. Khaû naêng nguoàn voán toái ña coù theå ñoùng goùp ñöôïc cuûa phía Vieät Nam laø 3.000.000 USD. Chuùng ta seõ xem xeùt 2 phöông aùn goùp voán: Phöông aùn 1: Toång soá voán phaùp ñònh laø 6 trieäu. Phía Vieät Nam coù theå ñoùng goùp ôû caùc tæ leä 30%, 40% vaø 50%. Phöông aùn 2: Toång soá voán phaùp ñònh laø 7,5 trieäu. Phía Vieät Nam coù theå ñoùng goùp ôû caùc tæ leä 30% vaø 40%. Chuùng ta coù baûng toå hôïp cuûa caùc phöông aùn goùp voán vaø soá voán goùp cuûa caùc beân nhö sau: Beân Vieät Nam: Voán phaùp ñònh 6.000.000 7.500.000 Tæ leä goùp 30% 1.800.000 2.250.000 40% 2.400.000 3.000.000 50% 3.000.000 Neáu soá voán phaùp ñònh laø 6.000.000 thì Vieät Nam coù theå ñoùng goùp ôû 3 möùc: Phöông aùn 1.1: goùp 30% töông ñöông vôùi soá tieàn laø 1.800.000 USD Phöông aùn 1.2: goùp 40% töông ñöông vôùi soá tieàn laø 2.400.000 USD Phöông aùn 1.3: goùp 50% töông ñöông vôùi soá tieàn laø 3.000.000 USD Tröôøng hôïp soá voán phaùp ñònh laø 7.500.000 USD thì phía Vieät Nam chæ coù theå ñoùng goùp ôû 2 möùc laø 30% vaø 40%. Phöông aùn 2.1: goùp 30% töông ñöông vôùi soá tieàn laø 2.250.000 USD Phöông aùn 2.2: goùp 40% töông ñöông vôùi soá tieàn laø 3.000.000 USD Beân nöôùc ngoaøi: Voán phaùp ñònh 6.000.000 7.500.000 Tæ leä goùp 70% 4.200.000 5.250.000 60% 3.600.000 4.500.000 50% 3.000.000 Neáu soá voán phaùp ñònh laø 6.000.000 thì phía Nöôùc Ngoaøi ñoùng goùp ôû 3 möùc: Phöông aùn 1.1: goùp 70% töông ñöông vôùi soá tieàn laø 4.200.000 USD Phöông aùn 1.2: goùp 60% töông ñöông vôùi soá tieàn laø 3.600.000 USD Phöông aùn 1.3: goùp 50% töông ñöông vôùi soá tieàn laø 3.000.000 USD Tröôøng hôïp soá voán phaùp ñònh laø 7.500.000 USD thì phía Nöôùc Ngoaøi coù theå ñoùng goùp ôû 2 möùc laø 70% vaø 60%. Phöông aùn 2.1: goùp 70% töông ñöông vôùi soá tieàn laø 5.250.000 USD Phöông aùn 2.2: goùp 60% töông ñöông vôùi soá tieàn laø 4.500.000 USD Nhö vaäy coù toång coäng taát caû 5 phöông aùn goùp voán khaùc nhau. Trong ñoù phöông aùn 2.2 laø phöông aùn cô sôû ñaõ ñöôïc phaân tích vaø trình baøy trong caùc phaàn tröôùc. 4.8.2 Caùc phöông aùn vay voán: Vôùi toång soá voán ñaàu tö caàn laø 11.229.300 USD, döï aùn phaûi ñi vay theâm voán vôùi laõi suaát laø 7% moãi naêm. Ta giaû thieát laø tìm kieám ñöôïc nguoàn vay ñeå ñaûm baûo toång voán ñaàu tö caàn thieát. Töø 2 phöông aùn voán nhö treân ta xaùc ñònh ñöôïc soá tieàn caàn phaûi ñi vay cho moãi nhoùm phöông aùn nhö sau: Nhoùm Phöông aùn 1: Baûng keá hoaïch vay vaø traû laõi voán vay nhö sau: Naêm 0 1 2 3 4 5 Nôï ñaàu kyø 0 1.554.300 4.354.300 5.229.300 3.675.000 875.000 Laõi phaûi traû (7%/naêm) 0 108.801 304.801 366.051 257.250 61.250 Voán goác phaûi traû 1.554.300 2.800.000 875.000 Nôï phaùt sinh 1.554.300 2.800.000 875.000 Nôï cuoái kyø 1.554.300 4.354.300 5.229.300 3.675.000 875.000 0 Toång soá voán vay 5.229.300 Nhoùm Phöông aùn 2: Baûng keá hoaïch vay vaø traû laõi voán vay nhö sau: Naêm 0 1 2 3 4 5 Nôï ñaàu kyø 0 554.300 2.854.300 3.729.300 3.175.000 875.000 Laõi phaûi traû (7%/naêm) 0 38.801 199.801 261.051 222.250 61.250 Voán goác phaûi traû 554.300 2.300.000 875.000 Nôï phaùt sinh 554.300 2.300.000 875.000 Nôï cuoái kyø 554.300 2.854.300 3.729.300 3.175.000 875.000 0 Toång soá voán vay 3.729.300 Thay theá caùc soá lieäu treân vaøo caùc baùo caùo taøi chính vaø söû duïng coâng cuï phaàn meàm Excel ñeå hoå trôï tính toaùn, ta tính toaùn ñöôïc NPV cuûa lôïi nhuaän phaân chia cho phía Vieät Nam vaø phía nöôùc ngoaøi vaø tæ suaát lôïi nhuaän baèng lôïi nhuaän phaân chia treân toång soá voán goùp cuûa caùc beân trong caùc phöông aùn nhö sau: NPV(LN phaân chia) Tæ suaát lôïi nhuaän NPV cuûa phöông aùn IRR cuûa phöông aùn Ruûi ro cuûa phöông aùn Phöông aùn 1.1 4.593.438 29,13% 16,30% Vieät Nam 2.661.561 47,90% Nöôùc Ngoaøi 6.210.309 47,90% Phöông aùn 1.2 4.593.438 29,13% 16,30% Vieät Nam 3.548.748 47,90% Nöôùc Ngoaøi 5.323.122 47,90% Phöông aùn 1.3 4.593.438 29,13% 16,30% Vieät Nam 4.435.935 47,90% Nöôùc Ngoaøi 4.435.935 47,90% Phöông aùn 2.1 4.096.983 25,92% 19,10% Vieät Nam 2.953.068 31,20% Nöôùc Ngoaøi 6.890.491 31,20% Phöông aùn 2.2 4.096.983 25,92% 19,10% Vieät Nam 3.937.424 31,20% Nöôùc Ngoaøi 5.906.135 31,20% Keát quaû tính toaùn chi tieát ñöôïc trình baøy ôû phaàn phuï luïc C. Nhìn vaøo keát quaû tính toaùn treân chuùng ta nhaän thaáy raèng : - NPV cuûa nhoùm caùc phöông aùn 1 lôùn hôn NPV cuûa nhoùm phöông aùn 2. Ruûi ro cuûa phöông aùn 1 cuûa thaáp hôn ruûi ro cuûa phöông aùn 2. Tæ suaát lôïi nhuaän cuûa phöông aùn 1 cuõng lôùn hôn phöông aùn 2. Chöùng toû raèng phöông aùn 1 töùc laø phöông aùn ñi vay nhieàu hôn seõ coù lôïi hôn. - NPV cuûa lôïi nhuaän phaân chia cuûa caùc beân Vieät Nam vaø Nöôùc Ngoaøi phuï thuoäc vaøo tæ leä voán goùp. Neáu tæ leä voán goùp caøng lôùn thì NPV cuûa lôïi nhuaän cuõng caøng lôùn. Nhöng tæ suaát lôïi nhuaän cuûa caùc beân thì vaãn baèng nhau. Vì lôïi nhuaän phaân chia tæ leä vôùi soá voán goùp. Töø ñaây chuùng ta coù theå keát luaän raèng , trong tröôøng hôïp coù khaû naêng huy ñoäng ñöôïc nguoàn voán vay caøng lôùn thì caøng neân ñi vay vì seõ coù lôïi hôn vaø trong khaû naêng coù theå thöông löôïng ñöôïc thì tæ leä goùp voán caøng nhieàu caøng coù lôïi. Töø keát quaû phaân tích treân chuùng ta thaáy raèng trong giôùi haïn veà khaû naêng taøi chính cuûa phía Vieät Nam thì phöông aùn 1.3 laø coù lôïi nhaát. Tuy nhieân ñeå coù theå thoûa hieäp ñöôïc cho caû hai beân coù theå choïn phöông aùn 1.2. CHÖÔNG V: PHAÂN TÍCH KINH TEÁ DÖÏ AÙN 5.1 XAÙC ÑÒNH HEÄ SOÁ CHUYEÅN ÑOÅI GIAÙ Vieäc ño löôøng lôïi ích vaø chi phí kinh teá ñöôïc xaây döïng treân thoâng tin coù ñöôïc trong khi phaân tích taøi chính, nhöng theâm vaøo ñoù chuùng ta caàn ñieàu chænh giaù cuûa nhaäp löôïng vaø xuaát löôïng döï aùn veà giaù trò xaõ hoäi thöïc teá, töùc giaù trò kinh teá cuûa chuùng. Nhaäp löôïng vaø xuaát löôïng döï aùn ñöôïc phaân thaønh hai loaïi laø haøng ngoaïi thöông vaø haøng phi ngoaïi thöông. - Haøng ngoaïi thöông bao goàm haøng nhaäp khaåu, haøng coù theå nhaäp khaåu, haøng xuaát khaåu vaø haøng coù theå xuaát khaåu vaø haøng coù tieàm naêng ngoaïi thöông. - Haøng phi ngoaïi thöông laø nhöõng thöù haøng hoùa khoâng mua baùn treân thò tröôøng quoác teá. Thoâng thöôøng haøng phi ngoaïi thöông bao goàm nhöõng thöù nhö ñieän löïc, caáp nöôùc, caùc dòch vuï coâng coäng, choã ôû khaùch saïn, v.v… Chuùng ta caàn xaùc ñònh caùc heä soá chuyeån ñoåi rieâng cho nhöõng haøng hoùa vaø dòch vuï naøy. 5.1.1. Giaù kinh teá vaø Heä soá chuyeån ñoåi giaù cuûa haøng ngoaïi thöông 5.1.1.1 Khaùi nieäm Giaù taøi chính cuûa nhaäp löôïng ngoaïi thöông: Giaù taøi chính cuûa nhaäp löôïng laø haøng ngoaïi thöông cho döï aùn coù theå ñöôïc tính baèng toång cuûa 4 thaønh phaàn laø: giaù CIF nhaäp khaåu, thueá nhaäp khaåu, chi phí vaän chuyeån töø caûng ñeán ñòa ñieåm döï aùn vaø cheânh leäch baùn buoân (ñoái vôùi döï aùn cuûa chuùng ta, ñoù laø chi phí laép ñaët thieát bò). Chi phí taøi chính = Giaù CIF + Chi phí vaän chuyeån noäi ñòa + Chi phí laép ñaët thieát bò + Caùc thueá nhaäp khaåu Giaù kinh teá cuûa nhaäp löôïng ngoaïi thöông: Neáu chuùng ta so saùnh giaù kinh teá cuûa moät nhaäp löôïng ngoaïi thöông vôùi giaù taøi chính cuûa noù, ta coù: - Caùc thueá nhaäp khaåu laø chi phí taøi chính cuûa döï aùn nhöng khoâng phaûi laø chi phí ñoái vôùi neàn kinh teá, vì chuùng chæ lieân quan ñeán vieäc chuyeån giao thu nhaäp töø ngöôøi tieâu thuï sang chính quyeàn. - Chi phí laép ñaët thieát bò laø moät phaàn cuûa chi phí kinh teá cuûa haøng nhaäp khaåu. Tuy nhieân, chi phí laép ñaët thieát bò veà maët taøi chính ñoâi khi coù theå lôùn hôn chi phí kinh teá cuûa noù. - Töông töï, chi phí taøi chính cuûa vaän chuyeån noäi ñòa coù theå lôùn hôn chi phí kinh teá cuûa noù. Nhö vaäy, chi phí kinh teá cuûa nhaäp löôïng ngoaïi thöông goàm coù giaù CIF, chi phí kinh teá cuûa vieäc laép ñaët thieát bò vaø chi phí kinh teá cuûa vaän chuyeån noäi ñòa. Chi phí kinh teá = Giaù CIF + Chi phí kinh teá vaän chuyeån noäi ñòa + chi phí kinh teá cuûa laép ñaët thieát bò 5.1.1.2 Tính toaùn chi phí kinh teá cuûa nhaäp löôïng ngoaïi thöông Vieäc xaùc ñònh chi phí kinh teá cuûa nhaäp löôïng ngoaïi thöông ñöôïc tieán haønh baèng moät qui trình hai giai ñoaïn. Moät laø, caùc thaønh phaàn taøi chính cuûa haøng nhaäp khaåu ñöôïc taùch bieät vôùi thueá nhaäp khaåu, caùc thöù thueá khaùc, caùc loaïi trôï giaù vaø caùc bieán daïng khaùc. Hai laø, thaønh phaàn ngoaïi teä trong caùc chi phí taøi chính seõ ñöôïc ñieàu chænh ñeå phaûn aùnh giaù kinh teá cuûa ngoaïi teä vaø ñöôïc dieãn taû theo maët baèng giaù caû cuûa haøng phi ngoaïi thöông. Phöông phaùp ñieàu chænh naøy ñaûm baûo raèng moät döï aùn söû duïng hay taïo ra ngoaïi teä seõ ñöôïc ñaùnh giaù ñeå phaûn aùnh chi phí cô hoäi cuûa ngoaïi teä. Ñoái vôùi haøng coù khaû naêng ngoaïi thöông, heä soá chuyeån ñoåi toång coäng cuûa moät maët haøng goàm coù hai phaàn: caùc heä soá chuyeån ñoåi chöa ñieàu chænh phaàn thaëng dö cuûa ngoaïi teä (FEP) ñeå bieán giaù taøi chính thaønh giaù theá giôùi (laø chi phí cô hoäi cuûa taøi nguyeân duøng ñeå saûn xuaát haøng hoùa ñoù) vaø bieán chi phí taøi chính cuûa vaän chuyeån noäi ñòa, laép ñaët thaønh chi phí kinh teá. phaàn thaëng dö töông ñoái cuûa chi phí kinh teá cuûa ngoaïi teä so vôùi giaù trò thò tröôøng cuûa noù, ñoù laø (Ee/Em – 1) Toùm laïi, vieäc bieán ñoåi giaù taøi chính cuûa moät maët haøng coù khaû naêng ngoaïi thöông sang giaù kinh teá ñöôïc thöïc hieän qua ba böôùc sau: Böôùc moät: Tính toaùn heä soá chuyeån ñoåi töø giaù taøi chính sang giaù theá giôùi cuûa haøng hoùa ñoù, töùc laø giaù kinh teá chöa ñieàu chænh phaàn thaëng dö cuûa ngoaïi teä (FEP). Ñaây laø heä soá chuyeån ñoåi chöa ñöôïc ñieàu chænh theo giaù trò kinh teá cuûa ngoaïi teä, CFunadj. Böôùc hai: Xaùc ñònh giaù trò kinh teá cuûa ngoaïi teä (Ee) vaø FEP (Foreign Exchange Premium). Böôùc ba: AÙp duïng hai heä soá ñieàu chænh treân cho caùc giaù trò taøi chính ñeå tìm ra giaù trò kinh teá. 5.1.1.3 Xaùc ñònh heä soá chuyeån ñoåi chöa ñieàu chænh (CFunadj) Chuùng ta tính CFunadj töông öùng cho moãi thaønh phaàn trong caáu truùc giaù taøi chính. CFunadj cho thaønh phaàn giaù CIF taïi caûng Chuùng ta bieát raèng giaù kinh teá cuûa nhaäp löôïng vaø xuaát löôïng laø trung bình coù troïng soá cuûa giaù cung vaø giaù caàu: Pe = WsPs + WdPd (5-1) Trong ñoù: Pe: giaù kinh teá Ps: giaù cung, laø chi phí cô hoäi cuûa taøi nguyeân duøng ñeå saûn xuaát Pd: giaù caàu, laø giaù maø ngöôøi tieâu duøng saün loøng traû cho nhöõng ñôn vò haøng hoùa hay dòch vuï. Ws: tyû troïng giaù cung Wd: tyû troïng cuûa giaù caàu Ws + Wd = 1; ñoái vôùi haøng ngoaïi thöông Ws = 1, Wd = 0 Suy ra: Pe = Ps Nghóa laø, ñoái vôùi haøng ngoaïi thöông giaù trò kinh teá chöa ñieàu chænh ñöôïc xaùc ñònh hoaøn toaøn bôûi chi phí kinh teá veà taøi nguyeân ñeå saûn xuaát ra noù vaø ñöôïc xaùc ñònh baèng giaù cung cuûa noù. Do ñoù, giaù kinh teá chöa ñieàu chænh taïi caûng cuûa nhaäp löôïng ngoaïi thöông baèng vôùi giaù CIF cuûa noù. Vaäy: b) CFunadj cho thaønh Chi phí vaän chuyeån noäi ñòa vaø Chi phí laép ñaët Chuùng ta bieát raèng chi phí kinh teá cuûa nhaäp löôïng laø trung bình coù troïng soá cuûa giaù cung vaø giaù caàu: Pe = WsPs + WdPd Theo lyù thuyeát tính toaùn chi phí kinh teá cuûa nhaäp löôïng khi coù thueá, ta coù: Ps = Pm Pd = Pm (1 + ts) Ú Pm = Pd /(1 + ts) Ú Ps = Pd /(1 + ts) Vôùi: Pm: giaù thò tröôøng chöa coù thueá Pd: giaù maø ngöôøi tieâu duøng saün loøng traû, töùc laø giaù maø döï aùn traû cho nhaø cung caáp haøng hoùa dòch vuï (giaù taøi chính) Ps: giaù cung Ts: thueá suaát thueá giaù trò gia taêng, ts = 10% Veà tyû troïng cuûa giaù cung vaø giaù caàu ôû ñaây raát khoù xaùc ñònh moät caùch chính xaùc neân chuùng ta giaû söû raèng Ws, Wd baèng nhau vaø baèng 0.5. Suy ra: Vaäy: CFunadj = 0.9545 5.1.1.4 Xaùc ñònh giaù kinh teá cuûa ngoaïi teä vaø FEP a) Giaù kinh teá cuûa ngoaïi teä Trong thò tröôøng coù bieán daïng do thueá nhaäp khaåu, thueá xuaát khaåu vaø trôï giaù xuaát khaåu gaây ra, chuùng ta bieát giaù kinh teá cuûa ngoaïi teä ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc gaàn ñuùng sau: Ee = WxEm (1 + K) (1 - tx) + WimEm (1 + T) (5-2) Vôùi: K: tyû leä trôï giaù xuaát khaåu trung bình cuûa quoác gia ñoù tx: thueá suaát thueá xuaát khaåu trung bình T: tyû leä thueá trung bình ñaùnh leân haøng nhaäp khaåu Ee: giaù kinh teá cuûa ngoaïi teä Em: giaù thò tröôøng cuûa ngoaïi teä Tính toaùn caùc heä soá T, tx, K döïa vaøo soá lieäu thoáng keâ naêm 2001: Tính T: Theo soá lieäu cuûa Boä Thöông Maïi naêm 2001, toång thu töø thueá ñaùnh leân haøng nhaäp khaåu laø 1977,6 trieäu USD. Trong khi toång kim ngaïch nhaäp khaåu laø 16.000 trieäu USD. Do ñoù ta coù: Tính tx: Naêm 2001 toång thu thueá xuaát khaåu khoaûng 144,05 trieäu USD; toång kim ngaïch xuaát khaåu baèng 15.100 trieäu USD (xem baûng 5-1). Do ñoù ta coù: Tính K: Chính phuû Vieät Nam haàu nhö khoâng trôï giaù cho haøng xuaát khaåu neân K baèng 0. Giaù thò tröôøng töï do cuûa ngoaïi teä Em cuoái naêm 2001 moät USD ñoåi ñöôïc 15.100 VND/USD. Ta tính tyû troïng Wx, Wim theo soá lieäu thoáng keâ sau ñaây. Baûng 5.1- Kim ngaïch xuaát nhaäp khaåu cuûa Vieät Nam Naêm Ñôn vò Xuaát khaåu Nhaäp khaåu 1990 2.404,0 2.752,4 1991 2.078,1 2.338,1 1992 2.580,7 2.540,7 1993 2.958,2 3.924,0 1994 Trieäu 4.054,3 5.825,8 1995 USD 5.448,9 8.155,4 1996 7.255,9 11.143,6 1997 9.185,0 11.592,3 1998 9.361,0 11.495,0 1999 11.523,0 11.636,0 2000 14.450,0 15.640,0 2001 15.100,0 16.000,0 Toång coäng 86.399,1 103.043,3 W 0,46 0,54 Nguoàn: Thôøi baùo kinh teá Vieät Nam(Website: Thay caùc heä soá vöøa tính ôû treân vaøo phöông trình (5-2) ta coù: Ee = WxEm (1 – tx) + WimEm (1 + T) = 0,46 x 15.100 (1 – 0,954%) + 0,54 x 15.100 (1 + 12,36%) = 16.041 VND/USD b) Phaàn thaëng dö cuûa ngoaïi teä FEP Theo ñònh nghóa ta coù: FEP (%) = (Ee/Em – 1) x 100 = (16.041/15.100 – 1) x 100 = 6.23% Phaàn thaëng dö töông ñoái cuûa giaù kinh teá so vôùi giaù thò tröôøng cho bieát phaàn lôïi ích taêng theâm cuûa neàn kinh teá öùng vôùi moãi ñôn vò ngoaïi teä. Ñoái vôùi haøng ngoaïi thöông, phaàn lôïi ích taêng theâm naøy phaûi ñöôïc aùp duïng cho thaønh phaàn ngoaïi teä cuûa nhöõng maët haøng maø döï aùn cung caáp hay yeâu caàu. 5.1.1.5 AÙp duïng hai heä soá CFunadj vaø FEP cho caùc giaù taøi chính ñeå coù giaù kinh teá Toùm laïi ta coù baûng 6 coät duøng ñeå tính giaù trò kinh teá vaø CF cuûa nhaäp löôïng ngoaïi thöông nhö sau: Baûng 5.2- Baûng tính toaùn heä soá chuyeån ñoåi giaù cho thieát bò Caùc thaønh phaàn trong giaù taøi chính FV CFunadj EVunadj %T FEP EVadj 1 2 3 4 5 6 CIF 1.950.000 1 1.950.000 100% 121.485 2.071.485 Thueá nhaäp khaåu 0 0 0 0% 0 0 Thueá VAT, TTÑB 0 0 0 0% 0 0 Boác dôõ vaø vaän taûi 10.000 0,9545 9.545 0% 0 9.545 Laép ñaët 40.000 0,9545 38.180 100% 2.492 40.672 Toång 2.000.000 2.121.708 CF taïi ñòa ñieåm döï aùn 1,0609 Trong ñoù: FV: giaù taøi chính CFunadj: heä soá chuyeån ñoåi chöa ñieàu chænh theo chi phí cô hoäi cuûa ngoaïi teä EVunadj: giaù kinh teá chöa ñieàu chænh theo chi phí cô hoäi cuûa ngoaïi teä %T: phaàn % ngoaïi teä trong chi phí taøi chính EVadj: giaù kinh teá sau khi ñieàu chænh CFadj: heä soá chuyeån ñoåi sau khi ñieàu chænh Ta coù coâng thöùc tính: (3) = (1) x (2) Þ EVunadj = FV x CFunadj (5) = (4) x (1) x %FEP Þ FEP = %T x FV x %FEP (6) = (3) + (5) Þ EVadj = EVunadj + FEP Suy ra: CFadj = SEV/SFV Trong baûng tính toaùn treân: - Chi phí vaän taûi vaø boâc dôõ chieám 0,5% toång trò giaù cuûa thieát bò. - Chi phí laép ñaët chieám 2% toång trò giaù cuûa thieát bò. - Thaønh phaàn ngoaïi teä (%T) chieám trong chi phí taøi chính cuûa giaù thieát bò taïi caûng (CIF) vaø cuûa chi phí laép ñaët laø 100%. - Chuùng ta giaû söû raèng thaønh phaàn ngoaïi teä trong Chi phí boác dôõ vaø vaän taûi noäi ñòa baèng 0%. Nhö vaäy: Heä soá chuyeån ñoåi giaù cho maùy moùc thieát bò CF = 1,0609 5.1.2 Xaùc ñònh giaù kinh teá cuûa nhaäp löôïng vaø xuaát löôïng phi ngoaïi thöông - Caùc nhaäp löôïng phi ngoaïi thöông bao goàm: xaây döïng cô sôû haï taàng, trang thieát bò vaên phoøng, tieàn thueâ ñaát, chi phí chuaån bò, nguyeân vaät lieäu phuï, nhieân lieäu, baûo hieåm… - Caùc xuaát löôïng phi ngoaïi thöông bao goàm: giaù baùn saûn phaåm. Heä soá chuyeån ñoåi giaù cuûa caùc nhaäp löôïng phi ngoaïi thöông: Ñoái vôùi caùc nhaäp löôïng phi ngoaïi thöông nhö xaây döïng cô sôû haï taàng, trang thieát bò vaên phoøng, tieàn thueâ ñaát, chi phí chuaån bò, nguyeân vaät lieäu phuï, baûo hieåm thì caùch xaùc ñònh heä soá chuyeån ñoåi CF nhö ñaõ trình baøy ôû muïc 5.1.1.3 CF = 0,9545 Rieâng ñoái vôùi nhaäp löôïng nhieân lieäu nhö ñieän thì chi phí taøi chính cuûa döï aùn laáy töông ñöông vôùi giaù theá giôùi. Do ñoù CF = 1. Heä soá chuyeån ñoåi giaù cuûa xuaát löôïng phi ngoaïi thöông Töông töï nhö heä soá chuyeån ñoåi giaù cuûa caùc nhaäp löôïng phi ngoaïi thöông vaø ñaõ trình baøy ôû muïc 5.1.1.3 CF = 0,9545 5.2 Toùm taét caùc heâ soá chuyeån ñoåi giaù: Töø caùc keát quaû tính toaùn treân chuùng ta coù baûng toùm taét caùc heä soá chuyeån ñoåi gaù nhö sau: Baûng 5.3- Baûng toùm taét caùc heä soá chuyeån ñoåi giaù CF Stt Khoaûn muïc Heä soá chuyeån ñoåi giaù CF Voán ñaàu tö 1 Maùy moùc thieát bò 1,0609 2 Xaây döïng cô sôû haï taàng 0,9545 3 Phöông tieän vaän taûi 1,0609 4 Trang thieát bò vaên phoøng 0,9545 5 Chi phí chuaån bò 0,9545 6 Thueâ ñaát 0,9545 Caùc khoaûn chi phí 7 Nguyeân vaät lieäu chính 1,0609 8 Nguyeân vaät lieäu phuï 0,9545 9 Nhieân lieäu 1 10 Baûo trì, söûa chöõa, phuï tuøng thay theá 1,0609 11 Giaù baùn saûn phaåm 0,9545 12 Caùc chi phí khaùc 0,9545 5.3 Ngaân löu kinh teá cuûa döï aùn: Ngaân löu kinh teá cuûa döï aùn ñöôïc xaây döïng döïa treân ngaân löu taøi chính cuûa döï aùn nhöng thay theá giaù taøi chính baèng giaù kinh teá cuûa caùc nhaäp löôïng vaø xuaát löôïng vaø loaïi boû caùc khoaûn thueá. Baùo caùo ngaân löu kinh teá cuûa döï aùn ñöôïc trình baøy ôû phaàn phuï luïc B Caùc soá lieäu chi tieát cuûa baùo caùo phaân tích kinh teá ñöôïc trình baøy ôû phaàn phuï luïc… Keát quaû phaân tích kinh teá cho thaáy: NPVkt = 14.296.680 > 0 IRRkt = 58,36% > MARR = 15% Töø keát quaû phaân tích kinh teá ta thaáy raèng döï aùn hoaøn toaøn ñaùng giaù ñoái vôùi neàn kinh teá quoác gia. CHÖÔNG VI: KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ 6.1 KEÁT LUAÄN Döï aùn Coâng ty Lieân doanh saûn xuaát caùp ñieän VINA-GT CABLE phuø hôïp vôùi chuû tröông chính saùch cuûa nhaø nöôùc vaø qui hoaïch toång theå cuûa ngaønh ñieän löïc vôùi muïc tieâu ñeà ra laø taïo ra saûn phaåm saûn xuaát trong nöôùc ñuû chaát löôïng ñeå caïnh tranh vaø thay theá haøng nhaäp khaåu. Qua quaù trình thu thaäp caùc döõ lieäu, phaân tích caùc döõ lieän ñeå ñaùnh giaù veà thò tröôøng cuûa saûn phaåm, vaän duïng caùc lyù thuyeát veà phaân tích taøi chính vaø phaân tích kinh teá ñeå ñaùnh giaù tính khaû thi veà taøi chính kinh teá cuûa döï aùn, keát hôïp vôùi caùc coâng cuï moâ phoûng vaø phaân tích ruûi ro cuûa döï aùn ñeå ñaùnh giaù ruûi ro cuûa döï aùn, töø caùc keát quaû phaân tích giuùp chuùng ta ñöa ra caùc keát luaän sau: - Veà maët thò tröôøng: döï aùn hoaøn toaøn khaû thi veà maët thò tröôøng vì nhu caàu trong töông lai raát lôùn vaø saûn phaåm hoaøn toaøn coù khaû naêng caïnh tranh vôùi caùc saûn phaåm trong vaø ngoaøi nöôùc. - Veà maët coâng ngheä: döï aùn hoaøn toaøn khaû thi veà maët coâng ngheä. - Veà maët taøi chính: caùc keát quaû phaân tích cho thaáy NPV döông raát lôùn vaø IRR > MARR. Ngoaøi ra keát quaû phaân tích cuõng cho thaáy thôøi gian thu hoài voán cuûa döï aùn nhanh. Chöùng toû döï aùn khaû thi veà maët taøi chính. - Veà hieäu quaû kinh teá xaõ hoäi: döï aùn cuõng ñem laïi nhieàu lôïi ích ñoái vôùi xaõ hoäi. - Veà maët kinh teá: keát quaû phaân tích cuõng cho thaáy NPV kinh teá döông raát lôùn vaø IRR kinh teá > MARR. Do ñoù coù theå keát luaän döï aùn hoaøn toaøn coù lôïi ñoái vôùi neàn kinh teá quoác gia. - Veà maët ruûi ro: keát quaû phaân tích ruûi ro cuõng cho thaáy döï aùn coù ñoä chaéc chaén cao, ñoä ruûi ro thaáp. Toùm laïi qua caùc phaân tích treân, keát quaû phaân tích cho thaáy raèng döï aùn hoaøn toaøn khaû thi veà thò tröôøng, coâng ngheä, taøi chính, kinh teá vaø ñoä ruûi ro cuõng thaáp. Do ñoù coù theå keát luaän raèng döï aùn coù raát nhieàu trieån voïng vaø raát coù hieäu quaû ñoái vôùi nhaø ñaàu tö cuõng nhö treân quan ñieåm bình dieän quoác gia. 6.2 Kieán nghò Qua phaân tích cho thaáy trieån voïng chung vaø hieäu quaû cuûa döï aùn raát cao. Do ñoù, chuùng toâi maïnh daïn kieán nghò leân caùc cô quan chöùc naêng: - Ñoái vôùi coâng ty Ñieän löïc TP. HCM, caàn nhanh choùng hoaøn taát caùc hoà sô thuû tuïc, baùo caùo nghieân cöùu tieàn khaû thi, baùo caùo nghieân cöùu khaû thi vaø hoaøn taát hôïp ñoàng vaø ñieàu leä coâng ty lieân doanh ñeå trình caùc hoà sô thuû tuïc leân Boä Keá hoaïch Ñaàu tö ñeå xin giaáy pheùp ñaàu tö. - Ñoái vôùi Toång coâng ty Ñieän löïc Vieät Nam: caàn taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho coâng ty Ñieän löïc TP. Hoà Chí Minh hoaøn taát caùc thuû tuïc hoà sô phaùp lyù caàn thieát ñeå döï aùn coù theå sôùm ñi vaøo hoaït ñoäng. Ngoaøi ra kieán nghò vôùi Toång coâng ty Ñieän löïc Vieät Nam coù chuû tröông chính saùch tieâu thuï saûn phaåm cuûa lieân doanh ñeå khuyeán khích saûn xuaát trong nöôùc, haïn cheá nhaäp khaåu saûn phaåm caùp ñieän töø nöôùc ngoaøi ñeå hoã trôï cho lieân doanh trong nhöõng naêm ñaàu môùi ñi vaøo hoaït ñoäng. - Ñoái vôùi Boä Keá hoaïch Ñaàu tö: sau khi caùc hoà sô thuû tuïc xin caáp giaáy pheùp ñaõ ñöôïc hoaøn taát vaø trình leân Boä Keá hoaïch Ñaàu tö, kieán nghò Boä keá hoaïch Ñaàu tö nhanh choùng thaåm tra hoà sô vaø caáp giaáy pheùp ñeå döï aùn coù theå sôùm trieån khai hoaït ñoäng. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Barry Render & Ralph M. Stair JR., 1998 – Quantitative analysis – IRWIN Eugene F. Brigham, Sixth Edition, 1991 – Fundamentals of Financial Management – The Dryden Press James R. Evans, David L. Olson, 1998 – Introdution to Simulation and risk analysis – Prentia Hall, Inc. Glenn P. Jenkius – Saùch höôùng daãn phaân tích chi phí vaø lôïi ích cho caùc quyeát ñònh ñaàu tö – Harvard University. Phuï, Phaïm, 1993 – Kinh teá kyõ thuaät – Phaân tích vaø löïa choïn döï aùn ñaàu tö – Taäp I – Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch Khoa Thaønh Phoá. Hoà Chí Minh. Rick Hesess, 1996 – Managerial Spreadsheet, Modeling and analysis – IRWIN. Thuyû, Nguyeãn Xuaân, 1995 – Quaûn Trò Döï Aùn Ñaàu Tö – Nhaø Xuaát Baûn Chính Trò Quoác Gia. Tuaán, Vuõ Coâng, 1998 – Thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö – Nhaø xuaát baûn Thaønh phoá Hoà Chí Minh Taäp theå giaûng vieân Khoa Quaûn Lyù Coâng Nghieäp, 1998 – Crystall Ball Döï baùo vaø phaân tích ruûi ro cho nhöõng ngöôøi söû duïng baûng tính - Khoa Quaûn Lyù Coâng Nghieäp – Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Caùc baøi baùo veà caùc Coâng Ty Lieân Doanh Caùc taøi lieäu veà caùc Coâng Ty Lieân Doanh Hoà sô Coâng Ty lieân doanh saûn xuaát caùp VINA-GT CABLE LYÙ LÒCH KHOA HOÏC Hoï vaø teân: ÑAËNG NGOÏC QUOÁC BAÛO Sinh ngaøy 17 thaùng 09 naêm 1971 taïi Saøi Goøn. Daân toäc: Kinh Toân giaùo: Thieân Chuùa Quoác tòch: Vieät Nam Ñòa chæ thöôøng truù: 149 Traàn Höõu Trang , Phöôøng 10, Quaän Phuù Nhuaän, TP.HCM. Ngoaïi Ngöõ: Tieáng Anh Quaù trình hoïc taäp: Toát nghieäp Ñaïi hoïc Baùch Khoa Thaønh phoá Hoà Chí Minh Chuyeân ngaønh Cung Caáp Ñieän Thaùng 9 naêm 1998: truùng tuyeån vaøo chöông trình Cao hoïc Quaûn trò Doanh Nghieäp cuûa Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch Khoa TP.HCM. 1998 – 2001: hoïc cao hoïc Quaù trình coâng taùc: Töø naêm 1995 ñeán nay: coâng taùc taïi Coâng ty Ñieän löïc TP. Hoà Chí Minh tröïc thuoäc Toång coâng ty Ñieän löïc Vieät Nam Caùc coâng vieäc ñaõ laøm: kyõ sö thieát keá coâng trình ñieän. Caùc chöùc vuï quaûn lyù ñaõ giöõ: Phoù phoøng Haønh Chaùnh Xí nghieäp Thieát keá ñieän Coâng ty Ñieän löïc TP. Hoà Chí Minh. Thaønh tích coâng taùc: PHAÀN PHUÏ LUÏC PHUÏ LUÏC A: CAÙC BAÛNG PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH CUÛA PHÖÔNG AÙN CÔ SÔÛ PHUÏ LUÏC B: CAÙC BAÛNG PHAÂN TÍCH KINH TEÁ CUÛA PHÖÔNG AÙN CÔ SÔÛ PHUÏ LUÏC C: CAÙC BAÛNG PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH CUÛA CAÙC PHÖÔNG AÙN GOÙP VOÁN VAØ PHAÂN TÍCH RUÛI RO CUÛA CAÙC PHÖÔNG AÙN GOÙP VOÁN MUÏC LUÏC CAÙC BAÛNG TRONG LUAÄN VAÊN Baûng 2.1- Söï khaùc nhau giöõa phaân tích kinh teá vaø phaân tích taøi chính 17 Baûng 4.1- Keá hoaïch caûi taïo vaø phaùt trieån löôùi ñieän töø naêm 2001-2020 (caùc tænh phía Nam vaø Thaønh phoá Hoà Chí Minh) 28 Baûng 4.2- Nhu caàu caùp ñieän cho keá hoaïch caûi taïo vaø phaùt trieån löôùi ñieän töø naêm 2001-2020 (caùc tænh phía Nam vaø Thaønh phoá Hoà Chí Minh) (ñôn vò Km) 29 Baûng 4.3- Nhu caàu caùp ñieän cho keá hoaïch caûi taïo vaø phaùt trieån löôùi ñieän töø naêm 2001-2020 (caùc tænh phía Nam vaø Thaønh phoá Hoà Chí Minh) (ñôn vò taán) 29 Baûng 4.4.a.1- Nhu caàu caùp ABC cho coâng taùc caûi taïo löôùi ñieän töø 1996-2001 32 Baûng 4.4.a.2- Thò phaàn caùp ABC cho coâng taùc caûi taïo löôùi ñieän töø 1996-2001 32 Baûng 4.4.b.1- Nhu caàu caùp nhoâm cho coâng taùc caûi taïo löôùi ñieän töø 1996-2001 33 Baûng 4.4.b.2- Thò phaàn caùp nhoâm cho coâng taùc caûi taïo löôùi ñieän töø 1996-2001 33 Baûng 4.4.c.1- Nhu caàu caùp ACSR cho coâng taùc caûi taïo löôùi ñieän töø 1996-2001 34 Baûng 4.4.c.2- Thò phaàn caùp ACSR cho coâng taùc caûi taïo löôùi ñieän töø 1996-2001 34 Baûng 4.4.d.1- Nhu caàu caùp ñoàng boïc haï theá cho coâng taùc caûi taïo löôùi ñieän töø 1996-2001 35 Baûng 4.4d.2- Thò phaàn caùp ñoàng boïc haï theá cho coâng taùc caûi taïo löôùi ñieän töø 1996-2001 35 Baûng 4.4e.1- Nhu caàu caùp ngaàm trung theá cho coâng taùc caûi taïo löôùi ñieän töø 1996-2001 36 Baûng 4.4e.2- Thò phaàn caùp ngaàm trung theá cho coâng taùc caûi taïo löôùi ñieän töø 1996-2001 36 Baûng 4.5- Döï Baùo Khaû Naêng Cung Caáp Caùp ABC 45 Baûng 4.6- Döï Baùo Khaû Naêng Cung Caáp Caùp Nhoâm Caùc Loaïi 47 Baûng 4.7- Döï Baùo Khaû Naêng Cung Caáp Caùp ACSR Caùc Loaïi 48 Baûng 4.8- Döï Baùo Khaû Naêng Cung Caáp Caùp Ñoàng Boïc Haï Theá 49 Baûng 4.9- Döï Baùo Khaû Naêng Cung Caáp Caùp Ngaàm Trung Theá 50 Baûng 4.10- Xu höôùng NHAÄP KHAÅU caùc loaïi saûn phaåm caùp ñieän löïc 51 Baûng 4.11- Naêng löïc saûn xuaát cuûa nhaø maùy 53 Baûng 4.12- Keá hoaïch saûn xuaát döï kieán 54 Baûng 4.13- Danh muïc maùy moùc thieát bò 58 Baûng 4.14- Döï kieán nhö caàu nhaân söï cuûa döï aùn 62 Baûng 4.15-Toång hôïp nhu caàu nhaân söï qua töøng naêm 64 Baûng 4.16- Döï truø chi phí löông vaø chi phí baûo hieåm qua caùc naêm. 65 Baûng 4.17- Chi phí xaây döïng nhaø xöôûng 68 Baûng 4.18- Chi phí xaây döïng khoái vaên phoøng 68 Baûng 4.19- Chi phí xaây döïng coâng trình ñieän 68 Baûng 4.20- Chi phí xaây döïng coâng trình caáp nöôùc 68 Baûng 4.21- Chi phí xaây döïng coâng trình thoaùt nöôùc 69 Baûng 4.22- Chi phí xaây döïng heä thoáng thoâng tin lieân laïc 69 Baûng 4.23- Chi phí xaây döïng ñöôøng noäi boä vaø töôøng raøo baûo veä 69 Baûng 4.24- Toång chi phí xaây döïng 69 Baûng 4.25- Chi phí thueâ ñaát 70 Baûng 4.26- Baûng toång hôïp chi phí ñaàu tö 70 Baûng 4.27- Baûng tính toaùn khaáu hao taøi saûn coá ñònh 72 Baûng 4.28- Ñònh möùc tieâu hao nguyeân vaät lieäu 73 Baûng 4.29- Chi phí nguyeân vaät lieäu chính 73 Baûng 4.30- Chi phí vaät lieäu phuï 74 Baûng 4.31.a- Ñònh möùc tieâu thuï ñieän sinh hoaït 75 Baûng 4.31.b- Ñònh möùc tieâu thuï ñieän saûn xuaát 75 Baûng 4.31.c- Toång löôïng ñieän tieâu thuï sinh hoaït vaø saûn xuaát trong töøng naêm 75 Baûng 4.32- Chi phí ñieän 76 Baûng 4.33- Phaân boå Voán coá ñònh 76 Baûng 4.34 – Nhu caàu voán löu ñoäng haøng naêm 78 Baûng 4.35 – Baûng phaân boå voán phaùp ñònh 79 Baûng 4.36- Baûng keá hoaïch vay, traû laõi vaø traû nôï vay 79 Baûng 4.37 – Doanh thu cuûa döï aùn 80 Baûng 4.38- Ñoùng goùp cho GDP 96 Baûng 4.39- Caân ñoái ngoaïi teä 96 Baûng 5.1- Kim ngaïch xuaát nhaäp khaåu cuûa Vieät Nam 105 Baûng 5.2- Baûng tính toaùn heä soá chuyeån ñoåi giaù cho thieát bò 106 Baûng 5.3- Baûng toùm taét caùc heä soá chuyeån ñoåi giaù CF 108 CAÙC HÌNH TRONG LUAÄN VAÊN Hình 2 .1: Quaù trình phaân tích ruûi ro 14 Hình 4.1.a: Bieåu ñoà nhu caàu caùp ABC töø naêm 1996-2001 32 Hình 4.1.b: Bieåu ñoà nhu caàu caùp nhoâm töø 1996-2001 33 Hình 4.1.c: Bieåu ñoà nhu caàu caùp ACSR töø 1996-2001 34 Hình 4.1.d: Bieåu ñoà nhu caàu caùp ñoàng haï theá töø naêm 1996-2001 35 Hình 4.1.e: Bieåu ñoà nhu caàu caùp ngaàm trung theá töø 1996-2001 36 Hình 4.2.a: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp ABC cuûa CADIVI 39 Hình 4.2.b: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp ABC cuûa LGVINA 39 Hình 4.2.c: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp ABC cuûa caùc nhaø cung caáp KHAÙC 39 Hình 4.3.a: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp AL cuûa CADIVI 40 Hình 4.3.b: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp AL cuûa LGVINA 40 Hình 4.3.c: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp AL cuûa caùc nhaø cung caáp KHAÙC 40 Hình 4.4.a: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp ACSR cuûa CADIVI 41 Hình 4.4.b: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp ACSR cuûa LGVINA 41 Hình 4.4.c: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp ACSR cuûa nhaø cung caáp KHAÙC 41 Hình 4.5.a: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp ñoàng haï theá cuûa CADIVI 42 Hình 4.5.b: Ñoà thò xu höùông cung caáp caùp ñoàng boïc haï theá cuûa LGVINA 42 Hình 4.5.c: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp ñoàng boïc haï theá caùc nhaø cung caáp KHAÙC 42 Hình 4.6.a: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp ngaàm trung theá cuûa CADIVI 43 Hình 4.6.b: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp ngaàm trung theá cuûa LGVINA 43 Hình 4.6.c: Ñoà thò xu höôùng cung caáp caùp ngaàm trung theá cuûa caùc nhaø cung caáp KHAÙC 43 Hình 4.7.a: Ñoà thò xu höôùng NHAÄP KHAÅU caùp ABC 44 Hình 4.7.b: Ñoà thò xu höôùng NHAÄP KHAÅU caùp Al 44 Hình 4.7.c: Ñoà thò xu höôùng NHAÄP KHAÅU caùp ACSR 45 Hình 4.7.d: Ñoà thò xu höôùng NHAÄP KHAÅU caùp ñoàng haï theá 45 Hình 4.7.e: Ñoà thò xu höôùng NHAÄP KHAÅU caùp ngaàm trung theá 45 Hình 4.8: Sô ñoà qui trình saûn xuaát caùp 56 Hình 4.9: Sô ñoà toå chöùc cuûa Coâng ty Lieân doanh 60 Hình 4.10: Sô ñoà toå chöùc cuûa nhaø maùy saûn xuaát. 61 Hình 4.11: Sô ñoà maët baèng boá trí nhaø xöôûng , vaên phoøng, kho baõi… 67 Hình 4.12: Söï thay ñoåi NPV theo suaát chieát khaáu i 85 Hình 4.13 : Söï thay ñoåi NPV theo saûn löôïng 86 Hình 4.14 Söï thay ñoåi NPV theo chi phí 87 Hình 4.15 : Söï thay ñoåi NPV theo giaù baùn 88 Hình 4.16 : Söï thay ñoåi NPV theo caùc bieán 89 Hình 4.17 : Phaân phoái xaùc suaát cuûa caùc bieán 93 Hình 4.18 : Keát quaû phaân tích ruûi ro baèng moâ phoûng Monte-Carlo 94 PHUÏ LUÏC A CAÙC BAÛNG PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH CUÛA PHÖÔNG AÙN CÔ SÔÛ PHUÏ LUÏC B CAÙC BAÛNG PHAÂN TÍCH KINH TEÁ CUÛA PHÖÔNG AÙN CÔ SÔÛ PHUÏ LUÏC C CAÙC BAÛNG PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH CUÛA CAÙC PHÖÔNG AÙN GOÙP VOÁN VAØ PHAÂN TÍCH RUÛI RO CUÛA NHOÙM PHÖÔNG AÙN 2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docTHUYET_MINH_LUAN_VAN.DOC
 • xlsBANG_BIEU_KE_HOACH_SX.XLS
 • docBIA_LUAN_VAN.DOC
 • xlsBIEU_MAU.XLS
 • docCAC_TRANG_DAU.DOC
 • xlsDO_THI_XU_HUONG.XLS
 • xlsHIEU_QUA_KTE.XLS
 • xlsPA_GOP_VON.XLS
 • xlsPHAN_TICH_KINH_TE.XLS
 • xlsPHAN_TICH_KINH_TE_MOI.XLS
 • xlsPHAN_TICH_TAI_CHINH.XLS
 • xlsPHAN_TICH_TAI_CHINH_1.XLS
 • xlsPHAN_TICH_TAI_CHINH_2.XLS
 • xlsPHAN_TICH_TAI_CHINH_3.XLS
 • xlsPHAN_TICH_TAI_CHINH_4.XLS
 • docPHU_LUC.DOC
 • xlsREPORT1.XLS
 • xlsREPORT2.XLS
 • xlsREPORT3.XLS
 • dwgSO_DO_MAT_BANG.DWG
 • xlsSO_LIEU_NHU_CAU_CAI_TAO_LUI.XLS
 • xlsSO_LIEU_THI_PHAN.XLS
 • xlsSUAT_TIEU_HAO.XLS
 • xlsTINH_TOAN_GIA_K_TE.XLS
 • docTOM_TAT_LUAN_VAN.DOC
 • docTO_BIA_LUAN_AN.DOC
 • docTRANSPARENCY_LUAN_VAN.DOC
Luận văn liên quan