Đánh giá và nâng cấp Hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:1996 của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo lên tiêu chuẩn ISO14001:2004

TÓM TẮT KHÓA LUẬN Ngày 15/11/2004, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO đã ban hành phiên bản mới ISO14004:2004. Theo thỏa thuận của tổ chức ISO và IAF (tổ chức công nhận quốc tế), sau thời hạn 18 tháng kể từ ngày ban hành ISO14001:2004, việc chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT) phải sử dụng phiên bản năm 2004 mới có giá trị. Do đó, việc “Đánh giá và nâng cấp hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:1996 của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo lên tiêu chuẩn ISO14001:2004” là rất cần thiết trong tương lai. Vì lẽ đó mà tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài này với mong muốn góp một phần nhỏ giúp ích cho Công ty. Hệ thống quản lý môi trường là một phần của hệ thống quản lý chung bao gồm cơ cấu tổ chức, các hoạt động lập kế hoạch, trách nhiệm, quy tắc, thủ tục, quá trình và nguồn lực để xây dựng và thực hiện chính sách môi trường và để quản lý các khía cạnh môi trường của tổ chức (theo ISO14001:2004). Bộ tiêu chuẩn ISO14000 là những tiêu chuẩn về HTQLMT dùng để khuyến khích các tổ chức (doanh nghiệp, Công ty) không ngừng cải thiện và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường bằng HTQLMT của mình. Công ty ITACO đã xây dựng và đạt được chứng chỉ ISO14001:1996 vào ngày 20/08/2003. Công ty ITACO là mô hình kinh doanh đa sở hữu với các chức năng nhiệm vụ chính sau: Xây dựng cơ sở hạ tầng trong KCN Tân Tạo. Cho thuê nhà đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng. Cho thuê và bán nhà xưởng. Làm các dịch vụ trong KCN (xử lý nước thải của KCN, cung cấp nước, điện, ) Hiện nay, trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình, Công ty ITACO vẫn đảm bảo chất lượng môi trường của Công ty mình và của KCN đều đạt tiêu chuẩn cho phép. Tuy nhiên, trên thực tế, chất lượng môi trường có những dấu hiệu cho thấy các nguy cơ ô nhiễm tiềm ẩn, đặc biệt là đối với vấn đề nước thải, khí thải của KCN . Vì vậy, trong tương lai, với sự phát triển không ngừng của KCN nói chung và Công ty nói riêng thì cần có những hành động kịp thời và phù hợp hơn để tiếp tục bảo vệ sự trong lành của môi trường KCN Tân Tạo. Hiện tại, Công ty ITACO đã xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO14001:1996 và nhận chứng thư ISO14001 do BVQI cấp ngày 20/08/2003 với mục đích : - Cải thiện hiện trạng môi trường, giảm thiểu các rủi ro hay trách nhiệm về môi trường. - Tạo môi trường đầu tư tốt cho KCN Tân Tạo để thu hút các doanh nghiệp. - Tạo ra hình ảnh hợp tác tốt, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tiêu chuẩn ISO14001:2004 là phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO14001:1996 về HTQLMT. Phiên bản mới này được ban hành vào ngày 15/11/2004, nhằm mục đích làm rõ hơn các yêu cầu của phiên bản cũ và gia tăng sự tương thích với tiêu chuẩn ISO9001:2000. Phiên bản mới ISO14001:2004 tương tự như phiên bản cũ ISO14001:1996. Về cơ bản, tiêu chuẩn mới vẫn được thiết kế thao chu trình PDC (Plan-Do-Check). Những thay đổi chính của phiên bản mới ISO14001:2004 như sau : Phạm vi của HTQLMT phải được xác định và lập thành văn bản. Các yêu cầu rõ ràng hơn về mặt ngôn ngữ. Hiệu quả của việc thực thi các yêu cầu về môi trường phải được chứng minh bằng các kết quả đo lường thực tế của việc quản lý các khía cạnh môi trường. Các yêu cầu về luật pháp được xem xét nghiêm khắc hơn : - Được kết nối với các khía cạnh môi trường. - Không chỉ gói gọn trong phạm vi các yêu cầu pháp luật “về môi trường” mà quan tâm đến tất cả các yêu cầu được áp dụng cho các khía cạnh môi trường. - Ban hành điều khoản mới về Đánh giá mức độ tuân thủ luật pháp, nhấn mạnh tầm quan trọng của điều khoản này. Các yêu cầu về đào tạo và năng lực được áp dụng không chỉ cho các nhân viên mà còn cho “những người làm việc cho tổ chức hoặc đại diện cho tổ chức”. CHƯƠNG 1 - MỞ ĐẦU 2.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh ngày càng có nhiều các Khu công nghiệp (KCN) và Khu chế xuất (KCX) ra đời và đi vào hoạt động. Kinh tế phát triển góp phần làm đời sống người dân đi lên và cũng kéo theo chất lượng môi trường ngày càng giảm sút. Việc bảo vệ môi trường đang trở nên cấp thiết để đảm bảo một môi trường sống trong lành, an toàn hơn cho sức khỏe con người hiện tại và mai sau. Một trong những biện pháp bảo vệ môi trường là ban hành các luật định pháp luật mang tính bắt buộc. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố : thiếu vốn, thiếu nhân lực, ý thức bảo vệ môi trường thấp, nên không phải lúc nào các đơn vị, tổ chức, cá nhân cũng tuân thủ đúng các luật định về môi trường. Trong khi đó, thế giới ngày càng tiến bộ, yêu cầu bảo vệ môi trường ngày càng cao, dẫn đến sự ra đời của các tiêu chuẩn mang tính quốc tế như các tiêu chuẩn ISO, SA, nhằm đảm bảo sự hòa hợp giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, tiến tới phát triển bền vững. Hoạt động giao lưu phát triển kinh tế giữa các quốc gia đã khiến cho việc đạt được các chứng chỉ quốc tế trở thành một trong những ưu thế cạnh tranh. Và điều đó cũng không phải là ngoại lệ đối với bộ tiêu chuẩn ISO14001. Ở Việt Nam, mặc dù hệ thống ISO14000 vẫn còn là điều mới mẻ đối với đại đa số các doanh nghiệp, nhưng việc áp dụng tiêu chuẩn ISO14001 vào hệ thống quản lý môi trường đem lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế, pháp luật, quản lý nên đã được nhiều Công ty áp dụng, điển hình là Công ty cổ phần KCN Tân Tạo (ITACO). Công ty ITACO đã xây dựng và đạt được chứng chỉ ISO14001:1996 vào ngày 20/08/2003. Tuy nhiên, ngày 15/11/2004, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO đã ban hành phiên bản mới cho hai tiêu chuẩn ISO14001:2004 và ISO14004:2004. Theo thỏa thuận của tổ chức ISO và IAF (tổ chức công nhận quốc tế), sau thời hạn 18 tháng kể từ ngày ban hành ISO14001:2004, việc chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT) phải sử dụng phiên bản năm 2004 mới có giá trị. Do đó, việc “Đánh giá và nâng cấp hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:1996 của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo lên tiêu chuẩn ISO14001:2004” là rất cần thiết trong tương lai. Vì lẽ đó mà tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài này với mong muốn góp một phần nhỏ giúp ích cho Công ty. 2.2 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO14001 TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 2.2.1 Tình hình quốc tế Tính đến ngày 31/12/2003, trên toàn thế giới đã có 66.070 chứng chỉ ISO14001:1996 được cấp tại 113 quốc gia, tăng hơn 16.621 chứng chỉ (tăng thêm 34%) so với năm 2002. Năm 2003 là năm mà số chứng chỉ HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO14001 tăng trưởng cao nhất từ khi tiêu chuẩn được ban hành năm 1996. Mười quốc gia có số lượng chứng chỉ ISO14001 lớn nhất :

doc44 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 12/01/2013 | Lượt xem: 2010 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá và nâng cấp Hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:1996 của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo lên tiêu chuẩn ISO14001:2004, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG 1 - MÔÛ ÑAÀU ÑAËT VAÁN ÑEÀ Hieän nay, thaønh phoá Hoà Chí Minh ngaøy caøng coù nhieàu caùc Khu coâng nghieäp (KCN) vaø Khu cheá xuaát (KCX) ra ñôøi vaø ñi vaøo hoaït ñoäng. Kinh teá phaùt trieån goùp phaàn laøm ñôøi soáng ngöôøi daân ñi leân vaø cuõng keùo theo chaát löôïng moâi tröôøng ngaøy caøng giaûm suùt. Vieäc baûo veä moâi tröôøng ñang trôû neân caáp thieát ñeå ñaûm baûo moät moâi tröôøng soáng trong laønh, an toaøn hôn cho söùc khoûe con ngöôøi hieän taïi vaø mai sau. Moät trong nhöõng bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng laø ban haønh caùc luaät ñònh phaùp luaät mang tính baét buoäc. Tuy nhieân, do nhieàu yeáu toá : thieáu voán, thieáu nhaân löïc, yù thöùc baûo veä moâi tröôøng thaáp, … neân khoâng phaûi luùc naøo caùc ñôn vò, toå chöùc, caù nhaân cuõng tuaân thuû ñuùng caùc luaät ñònh veà moâi tröôøng. Trong khi ñoù, theá giôùi ngaøy caøng tieán boä, yeâu caàu baûo veä moâi tröôøng ngaøy caøng cao, daãn ñeán söï ra ñôøi cuûa caùc tieâu chuaån mang tính quoác teá nhö caùc tieâu chuaån ISO, SA, … nhaèm ñaûm baûo söï hoøa hôïp giöõa phaùt trieån kinh teá vaø baûo veä moâi tröôøng, tieán tôùi phaùt trieån beàn vöõng. Hoaït ñoäng giao löu phaùt trieån kinh teá giöõa caùc quoác gia ñaõ khieán cho vieäc ñaït ñöôïc caùc chöùng chæ quoác teá trôû thaønh moät trong nhöõng öu theá caïnh tranh. Vaø ñieàu ñoù cuõng khoâng phaûi laø ngoaïi leä ñoái vôùi boä tieâu chuaån ISO14001. ÔÛû Vieät Nam, maëc duø heä thoáng ISO14000 vaãn coøn laø ñieàu môùi meû ñoái vôùi ñaïi ña soá caùc doanh nghieäp, nhöng vieäc aùp duïng tieâu chuaån ISO14001 vaøo heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng ñem laïi nhieàu lôïi ích veà maët kinh teá, phaùp luaät, quaûn lyù neân ñaõ ñöôïc nhieàu Coâng ty aùp duïng, ñieån hình laø Coâng ty coå phaàn KCN Taân Taïo (ITACO). Coâng ty ITACO ñaõ xaây döïng vaø ñaït ñöôïc chöùng chæ ISO14001:1996 vaøo ngaøy 20/08/2003. Tuy nhieân, ngaøy 15/11/2004, Toå chöùc Tieâu chuaån hoùa Quoác teá ISO ñaõ ban haønh phieân baûn môùi cho hai tieâu chuaån ISO14001:2004 vaø ISO14004:2004. Theo thoûa thuaän cuûa toå chöùc ISO vaø IAF (toå chöùc coâng nhaän quoác teá), sau thôøi haïn 18 thaùng keå töø ngaøy ban haønh ISO14001:2004, vieäc chöùng nhaän heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng (HTQLMT) phaûi söû duïng phieân baûn naêm 2004 môùi coù giaù trò. Do ñoù, vieäc “Ñaùnh giaù vaø naâng caáp heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng theo tieâu chuaån ISO 14001:1996 cuûa Coâng ty coå phaàn Khu coâng nghieäp Taân Taïo leân tieâu chuaån ISO14001:2004” laø raát caàn thieát trong töông lai. Vì leõ ñoù maø toâi ñaõ tieán haønh nghieân cöùu ñeà taøi naøy vôùi mong muoán goùp moät phaàn nhoû giuùp ích cho Coâng ty. TÌNH HÌNH AÙP DUÏNG TIEÂU CHUAÅN QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG ISO14001 TRONG NÖÔÙC VAØ QUOÁC TEÁ Tình hình quoác teá Tính ñeán ngaøy 31/12/2003, treân toaøn theá giôùi ñaõ coù 66.070 chöùng chæ ISO14001:1996 ñöôïc caáp taïi 113 quoác gia, taêng hôn 16.621 chöùng chæ (taêng theâm 34%) so vôùi naêm 2002. Naêm 2003 laø naêm maø soá chöùng chæ HTQLMT theo tieâu chuaån ISO14001 taêng tröôûng cao nhaát töø khi tieâu chuaån ñöôïc ban haønh naêm 1996. Möôøi quoác gia coù soá löôïng chöùng chæ ISO14001 lôùn nhaát : Baûng 1.1 Möôøi quoác gia coù soá löôïng chöùng chæ ISO14001 lôùn nhaát Quoác gia Nhaät Baûn Vöông quoác Anh Trung Quoác Taây Ban Nha Ñöùc Myõ Thuïy Ñieån YÙ Phaùp Haøn Quoác  Soá löôïng 13.416 5.460 5.064 4.860 4.144 3.553 3.404 3.066 2.344 1.495  (Nguoàn : www.iso.org/ , 06/2005 ) Tình hình trong nöôùc Cam keát taïi Rio De Janero – Brazil cuûa caùc nguyeân thuû quoác gia treân 100 nöôùc toaøn theá giôùi veà baûo veä moâi tröôøng (1992) vaø söï ra ñôøi cuûa luaät baûo veä moâi tröôøng (1993) vaø söï thaønh laäp cuûa Ban Kyõ Thuaät tieâu chuaån veà Quaûn Lyù Moâi Tröôøng ISO/TC207 trong toå chöùc tieâu chuaån hoùa quoác teá ISO maø Vieät Nam laø thaønh vieân ñaõ taïo neân söï chuyeån bieán maïnh meõ veà nhaän thöùc ñoái vôùi caùc vaán ñeà quaûn lyù moâi tröôøng trong caùc nhaø quaûn lyù vaø hoaïch ñònh chính saùch cuûa Vieät Nam. Coù theå hình dung caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa heä thoáng tieâu chuaån veà moâi tröôøng ôû Vieät Nam nhö sau : 1995 – 1996 Tieáp tuïc trieån khai xaây döïng 34 TCVN veà moâi tröôøng ñeå ñaùp öùng kòp thôøi yeâu caàu cuûa luaät moâi tröôøng. Tham gia phieân hoïp toaøn theå cuûa Ban kyõ thuaät ISO/TC207 veà quaûn lyù moâi tröôøng taïi Rio de Janerio – Brazil. Ñaêng kyù tham gia thaønh vieân cuûa Ban kyõ thuaät ISO/TC207 – phaân ban kyõ thuaät ISO/TC207/SC1 veà heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng; vaø phaân ban kyõ thuaät ISO/TC207/SC2 veà ñaùnh giaù moâi tröôøng. Tham gia thaønh vieân cuûa caùc phaân ban kyõ thuaät ISO/TC207/SC3 veà nhaõn moâi tröôøng, ISO/TC207/SC4 veà ñaùnh giaù tính naêng hoaït ñoäng moâi tröôøng vaø ISO/TC207/SC5 veà ñaùnh giaù chu trình soáng cuûa saûn phaåm. Ñöa vaøo keá hoaïch chaáp haønh caùc tieâu chuaån quoác teá ñaàu tieân veà quaûn lyù moâi tröôøng : ISO 14004 – HTQLMT – Höôùng daãn veà nguyeân taéc, heä thoáng vaø kyõ thuaät hoã trôï. ISO 14010 – Ñaùnh giaù moâi tröôøng – Nguyeân taéc chung ISO 14011 – Ñaùnh giaù moâi tröôøng – Thuû tuïc ñaùnh giaù – Ñaùnh giaù heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng ISO 14012 – Ñaùnh giaù moâi tröôøng – Chuaån cöù trình ñoä ñoái vôùi chuyeân gia ñaùnh giaù moâi tröôøng Coù theå nhaän thaáy trong giai ñoaïn naøy söï phoái hôïp giöõa caùc cô quan tieâu chuaån hoùa (Toång cuïc TCÑLCL) vaø cô quan quaûn lyù moâi tröôøng cuûa quoác gia (Cuïc moâi tröôøng) ñaõ coù nhieàu chuyeån bieán tích cöïc. 1997 : Tham gia tích cöïc caùc hoaït ñoäng quoác teá vaø khu vöïc coù lieân quan ñeán vieäc aùp duïng ISO 14000 (tham gia caùc hoäi thaûo veà HTQLMT, nhaõn moâi tröôøng cuûa ASEAN). Ñeà aùn veà nghieân cöùu aùp duïng caùc bieän phaùp quaûn lyù moâi tröôøng treân cô sôû tieâu chuaån hoùa ñaõ ñöôïc döï thaûo vaø thoâng qua laõnh ñaïo hai cô quan (Toång cuïc TCÑLCL vaø Cuïc moâi tröôøng) vaøo ñaàu 1997 vaø sau ñoù trình laõnh ñaïo Boä Khoa hoïc, Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng ñaõ ñöôïc laõnh ñaïo ñoàng yù veà nguyeân taéc. Ban haønh 3 tieâu chuaån Vieät Nam ñaàu tieân trong heä thoáng tieâu chuaån veà quaûn lyù moâi tröôøng treân cô sôû chaáp nhaän tieâu chuaån quoác teá ISO 14000 (ISO 14010; ISO 14011; ISO 14012 veà kieåm ñònh ñaùnh giaù moâi tröôøng). Tieáp tuïc ñöa vaøo chaáp nhaän tieâu chuaån ISO ñaõ ban haønh veà quaûn lyù moâi tröôøng (ISO 14001 – HTQLMT – Quy ñònh vaø höôùng daãn söû duïng). 1998 : Ban haønh TCVN ISO 14001 treân cô sôû chaáp nhaän hoaøn toaøn tieâu chuaån quoác teá ISO 14001 veà HTQLMT. Hieän nay, heä thoáng tieâu chuaån coù lieân quan ñeán moâi tröôøng cuûa Vieät Nam bao goàm gaàn 200 TCVN, trong ñoù phaàn lôùn ñöôïc xaây döïng treân cô sôû chaáp nhaän caùc tieâu chuaån quoác teá cuûa ISO vaø caùc nöôùc khaùc. Tính ñeán ngaøy 20/08/2004, ñaõ coù 93 doanh nghieäp, Coâng ty, xí nghieäp, nhaø maùy xaây döïng, ñaït vaø duy trì chöùng chæ ISO14001. MUÏC TIEÂU VAØ KEÁT QUAÛ CAÀN ÑAÏT ÑÖÔÏC Hieåu roõ veà heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng (HTQLMT) theo caùc tieâu chuaån ISO 14001:1996 vaø ISO 14001:2004. Phaân bieät söï khaùc vaø gioáng nhau giöõa hai tieâu chuaån ISO 14001:1996 vaø ISO 14001:2004. Hieåu roõ veà HTQLMT theo tieâu chuaån ISO 14001:1996 cuûa Coâng ty Coå phaàn Khu coâng nghieäp Taân Taïo (ITACO). Ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa HTQLMT theo tieâu chuaån ISO 14001:1996 cuûa ITACO, xaùc ñònh caùc vaán ñeà coøn toàn taïi cuûa heä thoáng. Töø keát quaû ñaùnh giaù vaø töø caùc yeâu caàu cuûa phieân baûn ISO 14001:2004, naâng caáp HTQLMT cuûa Coâng ty leân tieâu chuaån ISO 14001:2004. CHÖÔNG 2 - TOÅNG QUAN TAØI LIEÄU HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG THEO TIEÂU CHUAÅN ISO14001 Heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng (HTQLMT) Heä thoáng quaûn lyù laø moät taäp hôïp caùc yeáu toá taùc ñoäng laãn nhau duøng ñeå thieát laäp chính saùch vaø caùc muïc tieâu vaø ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñoù (theo ISO14001:2004). Heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng laø moät phaàn cuûa heä thoáng quaûn lyù chung bao goàm cô caáu toå chöùc, caùc hoaït ñoäng laäp keá hoaïch, traùch nhieäm, quy taéc, thuû tuïc, quaù trình vaø nguoàn löïc ñeå xaây döïng vaø thöïc hieän chính saùch moâi tröôøng vaø ñeå quaûn lyù caùc khía caïnh moâi tröôøng cuûa toå chöùc. (theo ISO14001:2004) Nhö vaäy, HTQLMT laø moät coâng cuï cho pheùp moïi loaïi hình toå chöùc khaùc nhau coù theå kieåm soaùt ñöôïc söï taùc ñoäng vaøo moâi tröôøng töï nhieân cuûa caùc hoaït ñoäng, saûn phaåm hoaëc dòch vuï cuûa toå chöùc mình vaø caûi tieán lieân tuïc keát quaû hoaït ñoäng veà moâi tröôøng cuûa mình. Boä tieâu chuaån ISO14000 ISO laø teân vieát taét cuûa Toå chöùc Quoác teá veà tieâu chuaån hoùa (International Organization For Standardization), ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1946 vaø chính thöùc hoaït ñoäng vaøo ngaøy 23/02/1947, nhaèm muïc ñích xaây döïng caùc tieâu chuaån veà saûn xuaát, thöông maïi vaø thoâng tin. Hieän taïi, ISO hoaït ñoäng treân nhieàu lónh vöïc nhö vaên hoùa, khoa hoïc, kyõ thuaät, kinh teá, moâi tröôøng vaø coù truï sôû ôû Geneva (Thuïy Só) vaø laø moät toå chöùc Quoác teá chuyeân ngaønh coù caùc thaønh vieân laø caùc cô quan tieâu chuaån Quoác gia cuûa 111 nöôùc. Tuøy theo töøng nöôùc, möùc ñoä tham gia xaây döïng caùc tieâu chuaån ISO coù khaùc nhau. Vieät Nam laø thaønh vieân cuûa ISO töø naêm 1977 vaø ñöôïc baàu laø ban chaáp haønh ISO nhieäm kyø 1997 – 1998. Boä tieâu chuaån ISO14000 laø nhöõng tieâu chuaån veà HTQLMT duøng ñeå khuyeán khích caùc toå chöùc (doanh nghieäp, Coâng ty) khoâng ngöøng caûi thieän vaø ngaên ngöøa oâ nhieãm moâi tröôøng baèng HTQLMT cuûa mình. Boä tieâu chuaån ISO 14000 bao goàm caùc tieâu chuaån lieân quan vôùi Heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng (nhö ISO 14001 vaø 14004) vaø nhöõng tieâu chuaån lieân quan vôùi caùc coâng cuï quaûn lyù moâi tröôøng (caùc tieâu chuaån khaùc cuûa boä tieâu chuaån ISO 14000). Tieâu chuaån ISO 14000 coù theå aùp duïng cho caùc coâng ty, khu vöïc haønh chính hay tö nhaân. Baûng 1 trình baøy boä tieâu chuaån ISO 14000 vaø caùc coâng vieäc ñang tieán haønh ñoái vôùi nhöõng tieâu chuaån naøy : Baûng 3.1 Boä tieâu chuaån ISO 14000 Teân goïi Xuaát baûn Chuû ñeà  ISO 14001: 1996 1996 Heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng – Quy ñònh vaø höôùng daãn söû duïng.  ISO 14004: 1996 1996 Heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng – Höôùng daãn chung veà nguyeân taéc, heä thoáng vaø kyõ thuaät hoã trôï.  ISO 14010: 1996 1996 Höôùng daãn ñaùnh giaù moâi tröôøng – Nguyeân taéc chung.  ISO 14011: 1996 1996 Höôùng daãn ñaùnh giaù moâi tröôøng – Thuû tuïc ñaùnh giaù- Ñaùnh giaù heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng.  ISO 14012: 1996 1996 Höôùng daãn ñaùnh giaù moâi tröôøng – Chuaån cöù trình ñoä ñoái vôùi chuyeân gia ñaùnh giaù moâi tröôøng.  ISO /WD 14015 Seõ ñöôïc xaùc nhaän Ñaùnh giaù moâi tröôøng cuûa toå chöùc.  ISO 14020: 1998 1998 Caùc loaïi hình nhaõn moâi tröôøng – Nguyeân taéc chung.  ISO/DIS 14021 1999 Caùc loaïi hình nhaõn moâi tröôøng – Caùc yeâu caàu töï coâng boá nhaõn moâi tröôøng.  ISO/FDIS 14024 1998 Caùc loaïi hình nhaõn moâi tröôøng- Nhaõn moâi tröôøng loaïi 1 – Nguyeân taéc vaø thuû tuïc.  ISO/WD/TR/14025 Ñaõ ñöôïc xaùc nhaän Caùc loaïi hình nhaõn moâi tröôøng – Nhaõn moâi tröôøng loaïi 3 – Nguyeân taéc vaø thuû tuïc – Höôùng daãn.  ISO/DIS 14031 1999 Quaûn lyù moâi tröôøng – Ñaùnh giaù keát quaû hoïat ñoäng moâi tröôøng – Höôùng daãn.  ISO/TR 14032 1999 Quaûn lyù moâi tröôøng – Ñaùnh giaù keát quaû hoïat ñoäng moâi tröôøng –Höôùng daãn.  ISO 14040: 1997 1997 Quaûn lyù moâi tröôøng – Ñaùnh giaù voøng ñôøi saûn phaåm –Nguyeân lyù vaø khuoân khoå.  ISO 14041 : 1998 1998 Quaûn lyù moâi tröôøng – Ñaùnh giaù voøng ñôøi saûn phaåm – Muïc tieâu, phaïm vi xaùc ñònh vaø phaân tích kieåm keâ.  ISO/CD 14042 1999 Quaûn lyù moâi tröôøng – Ñaùnh giaù voøng ñôøi saûn phaåm – Ñaùnh giaù taùc ñoäng voøng ñôøi saûn phaåm.  ISO/DIS 14043 1999 Quaûn lyù moâi tröôøng – Ñaùnh giaù voøng ñôøi saûn phaåm – Giaûi thích voøng ñôøi saûn phaåm.  ISO/TR 14048 1999 Quaûn lyù moâi tröôøng – Ñaùnh giaù voøng ñôøi saûn phaåm – Bieåu maãu taøi lieäu ñaùnh giaù voøng ñôøi saûn phaåm.  ISO/TR 14049 1999 Quaûn lyù moâi tröôøng – Ñaùnh giaù voøng ñôøi saûn phaåm – Ví duï veà söï aùp duïng cuûa ISO 14001.  ISO 14050 :1998 1998 Quaûn lyù moâi tröôøng – Thuaät ngöõ vaø ñònh nghóa.  ISO/TR 14061 1998 Thoâng tin giuùp cho caùc cô quan laâm nghieâp trong vieäc söû duïng heä thoáng tieâu chuaån ISO 14001 vaø 14004.  ISO Guide 64 : 1997 1997 Höôùng daãn cho vieäc bao goàm khía caïnh moâi tröôøng trong tieâu chuaån saûn phaåm.  (Nguoàn : Phaïm Ngoïc Ñaêng, Quaûn lyù moâi tröôøng ñoâ thò vaø coâng nghieäp) Ghi chuù : CD : UÛy ban döï thaûo DIS : Döï thaûo tieâu chuaån quoác teá FDIS : Döï thaûo tieâu chuaån quoác teá cuoái cuøng TR : Baùo caùo kyõ thuaät Ñeå hieåu ñöôïc quan heä giöõa caùc tieâu chuaån, coù theå chia boä tieâu chuaån ISO thaønh 07 nhoùm : Nhoùm 1 : Caùc heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng bao goàm caùc tieâu chuaån ISO 14001; ISO 14004 Nhoùm 2 : Ñaùnh giaù moâi tröôøng bao goàm caùc tieâu chuaån ISO 14010; ISO 14011; ISO 14011-1; ISO 14012; ISO 14015. Nhoùm 3 : Caáp nhaõn moâi tröôøng bao goàm caùc tieâu chuaån ISO 14020; ISO 14021; ISO 14022; ISO 14023; ISO 14024. Nhoùm 4 : Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng bao goàm caùc tieâu chuaån ISO 14031. Nhoùm 5 : Ñaùnh giaù chu trình chuyeån hoùa bao goàm caùc tieâu chuaån ISO 14040; ISO 14041; ISO 14042; ISO 14043. Nhoùm 6 : Caùc thuaät ngöõ vaø ñònh nghóa bao goàm caùc tieâu chuaån ISO 14050. Nhoùm 7 : Tieâu chuaån saûn phaåm ISO XXXXX; ISO 14060. Ñaëc bieät laø trong nhieàu tieâu chuaån cuûa boä tieâu chuaån ISO 14000 ñaõ vaø ñang ñöôïc xaây döïng, chæ coù tieâu chuaån ISO 14001 caùc ñaëc ñieåm kyõ thuaät cho heä thoáng EMS nhaèm cho muïc ñích ñaêng kyù thoâng qua beân thöù ba, taát caû caùc tieâu chuaån khaùc chæ duøng cho muïc ñích höôùng daãn. Quaûn lyù moâi tröôøng theo tieâu chuaån ISO14001:1996 Veà phaïm vi aùp duïng, tieâu chuaån ISO14001:1996 ñöôïc aùp duïng cho baát kyø toå chöùc naøo mong muoán : Thöïc hieän, duy trì vaø caûi tieán HTQLMT, Töï ñaûm baûo söï phuø hôïp vôùi chính saùch moâi tröôøng ñaõ coâng boá, Chöùng minh söï phuø hôïp cho toå chöùc khaùc, Ñöôïc chöùng nhaän phuø hôïp cho HTQLMT do moät toå chöùc beân ngoaøi caáp, Töï xaùc ñònh vaø tuyeân boá phuø hôïp vôùi tieâu chuaån. Moâ hình quaûn lyù moâi tröôøng theo tieâu chuaån ISO14001:1996 döïa treân caùc nguyeân taéc sau : 1 - Cam keát vaø chính saùch : Toå chöùc caàn ñònh ra chính saùch moâi tröôøng vaø ñaûm baûo söï cam keát veà heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng. 2 - Laäp keá hoaïch : Toå chöùc phaûi ñeà ra keá hoaïch ñeå thöïc hieän chính saùch moâi tröôøng cuûa mình. 3 - Thöïc hieän : Ñeå thöïc hieän coù hieäu quaû, toå chöùc phaûi phaùt trieån khaû naêng vaø cô cheá hoã trôï caàn thieát ñeå ñaït ñöôïc chính saùch, muïc tieâu, chæ tieâu moâi tröôøng cuûa mình. 4 - Ño löôøng vaø ñaùnh giaù : Toå chöùc phaûi ño, giaùm saùt vaø ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng moâi tröôøng cuûa mình. 5 - Xem xeùt vaø caûi tieán : Toå chöùc phaûi xem xeùt laïi vaø caûi tieán lieân tuïc heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng, nhaèm caûi thieän keát quaû hoaït ñoäng toång theå veà moâi tröôøng cuûa mình.. Nhö vaäy, lôïi ích khi aùp duïng ISO14001 raát roõ raøng : Ñaûm baûo vôùi khaùch haøng veà caùc cam keát vôùi moâi tröôøng. Taïo neân quan heä toát vôùi chính quyeàn, coäng ñoàng Thoûa maõn caùc tieâu chí cuûa nhaø ñaàu tö vaø deã daøng huy ñoäng ñöôïc voán. Caûi thieän hình aûnh vaø taêng thò phaàn. Caûi tieán vieäc kieåm soaùt chi phí. Giaûm thieåu söï coá. Tieát kieäm vaät tö vaø naêng löôïng. Ñöôïc caáp giaáy pheùp. Caûi thieän quan heä Nhaø nöôùc – coâng nghieäp. Tieâu chuaån ISO14001:1996 coù taát caû 17 ñieàu khoaûn ñöôïc xaây döïng theo moâ hình HTQLMT nhö sau : Hình 3.1 Moâ hình HTQLMT theo tieâu chuaån ISO14001:1996 Quaûn lyù moâi tröôøng theo tieâu chuaån ISO14001:2004 Phieân baûn ñaàu tieân cuûa tieâu chuaån ISO14001 trong boä tieâu chuaån ISO14000 ñaõ ñöôïc Toå chöùc tieâu chuaån hoùa (ISO) ban haønh naêm 1996. Sau 8 naêm ñöôïc chaáp nhaän roäng raõi vôùi hôn 60.000 doanh nghieäp treân toaøn theá giôùi aùp duïng, tieâu chuaån ISO14001:1996 ñaõ boäc loä ñöôïc ñieåm maïnh, ñieåm yeáu cuûa mình vaø ñaõ ñeán luùc caàn ñöôïc xem laïi vaø söûa ñoåi cho phuø hôïp vôùi vieäc aùp duïng treân thöïc teá. Tieâu chuaån ISO14001:2004 laø phieân baûn môùi cuûa tieâu chuaån ISO14001:1996 veà HTQLMT. Phieân baûn môùi naøy ñöôïc ban haønh vaøo ngaøy 15/11/2004, nhaèm muïc ñích laøm roõ hôn caùc yeâu caàu cuûa phieân baûn cuõ vaø gia taêng söï töông thích vôùi tieâu chuaån ISO9001:2000. Phieân baûn môùi ISO14001:2004 töông töï nhö phieân baûn cuõ ISO14001:1996. veà cô baûn, tieâu chuaån môùi vaãn ñöôïc thieát keá thao chu trình PDC (Plan-Do-Check) vôùi caáu truùc goàm 4 phaàn : 4.3 – Laäp keá hoaïch 4.5 – Kieåm tra 4.4 – Thöïc hieän 4.6 – Xem xeùt laïi cuûa laõnh ñaïo Söï khaùc bieät giöõa phieân baûn môùi ISO14001:2004 vôùi phieân baûn cuõ ISO14001:1996 seõ ñöôïc ñeà caäp ñeán cuï theå hôn trong nhöõng phaàn sau. COÂNG TY COÅ PHAÀN KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂN TAÏO (ITACO) Lòch söû hình thaønh Coâng ty ITACO Hieän nay, thaønh phoá chuû tröông hình thaønh caùc KCN taäp trung, phuø hôïp vôùi quy hoaïch phaùt trieån chung cuûa thaønh phoá töø nay ñeán naêm 2010, nhaèm chuyeån dôøi moät phaàn caùc cô sôû coâng nghieäp gaây oâ nhieãm trong noäi thaønh ra khu vöïc vaønh ñai, thöïc hieän coâng taùc phaân vuøng phaùt trieån vaø chieán löôïc quaûn lyù khoáng cheá oâ nhieãm moâi tröôøng cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh, ñoàng thôøi thieát laäp KCN taäp trung môùi cuûa quaän. Vì theá, KCN Taân Taïo vaø Coâng ty coå phaàn KCN Taân Taïo ñaõ ñöôïc hình thaønh döïa treân cô sôû phaùp lyù sau : Quyeát ñònh 906/TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû ngaøy 30/11/1996 veà vieäc pheâ duyeät Döï aùn ñaàu tö xaây döïng vaø kinh doanh cô sôû haï taàng KCN Taân Taïo, huyeän Bình Chaùnh, thaønh phoá Hoà Chí Minh (nay laø phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, thaønh phoá Hoà Chí Minh). Giaáy pheùp thaønh laäp Coâng ty, soá 3192/GP-TLDN ngaøy 04/12/1996 cuûa UBND thaønh phoá Hoà Chí Minh. Quyeát ñònh 438/TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû ngaøy 17/06/1997 veà vieäc cho Coâng ty Taân Taïo thueâ ñaát ñeå ñaàu tö xaây döïng vaø kinh doanh cô sôû haï taàng KCN Taân Taïo thaønh phoá Hoà Chí Minh. Quyeát ñònh 592/1997/QÑ-BXD cuûa Boä Xaây döïng ngaøy 15/12/1997 veà vieäc pheâ duyeät Quy hoaïch chi tieát KCN Taân Taïo thaønh phoá Hoà Chí Minh. Quyeát ñònh 473/QÑ-TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû ngaøy 12/05/2000 veà vieäc pheâ duyeät Döï aùn ñaàu tö xaây döïng vaø kinh doanh haï taàng kyõ thuaät KCN Taân Taïo môû roäng, thaønh phoá Hoà Chí Minh. Quyeát ñònh 752/QÑ-TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû ngaøy 16/08/2000 veà vieäc cho Coâng ty Taân Taïo thueâ ñaát ñeå ñaàu tö xaây döïng vaø kinh doanh cô sôû haï taàng kyõ thuaät KCN Taân Taïo môû roäng taïi xaõ Taân Taïo vaø xaõ Taân Kieân, huyeän Bình Chaùnh, thaønh phoá Hoà Chí Minh (nay laø phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, thaønh phoá Hoà Chí Minh). Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh Coâng ty coå phaàn Taân Taïo soá 4103001108 ñaêng kyù laàn ñaàu ngaøy 18/07/2002 (ñöôïc chuyeån ñoåi töø Coâng ty TNHH Ñaàu tö xaây döïng-Kinh doanh cô sôû haï taàng, KCN Taân Taïo soá ñaêng kyù kinh doanh: 043552, do Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 13/01/1997).BUOÀN Chöùc naêng, quy moâ cuûa Coâng ty ITACO laø Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn (TNHH) hoaït ñoäng theo luaät Coâng ty vaø Nghò ñònh 192/CP (Quy cheá KCN). Coâng ty coù caùc chöùc naêng nhieäm vuï chính sau: Xaây döïng cô sôû haï taàng trong KCN Taân Taïo. Cho thueâ nhaø ñaát ñaõ xaây döïng cô sôû haï taàng. Cho thueâ vaø baùn nhaø xöôûng. Laøm caùc dòch vuï trong KCN (xöû lyù nöôùc thaûi cuûa KCN, cung caáp nöôùc, ñieän,…). Veà quy moâ, ITACO laø moät Coâng ty coå phaàn vôùi toång voán ñaàu tö laø 300 tyû ñoàng. Tình hình hoaït ñoäng cuûa Coâng ty Khu coâng nghieäp Taân Taïo laø Khu coâng nghieäp (KCN) chính, taäp trung ñaàu tieân vaø hieän laø KCN lôùn nhaát cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh vôùi toång dieän tích laø 443,8 ha. Ñeán ngaøy 31/08/2004, KCN Taân Taïo ñaõ thu huùt ñöôïc 206 nhaø ñaàu tö vôùi toång voán ñaàu tö treân 4196 tyû ñoàng vaø treân 115 trieäu USD, laáp ñaày hôn 70% dieän tích ñaát coâng nghieäp cho thueâ. Hieän nay, ngoaøi KCN Taân Taïo hieän höõu coù dieän tích 181 ha, Coâng ty ITACO coøn môû roäng, phaùt trieån theâm hoaït ñoäng cuûa mình. Coâng ty ñang tieán haønh ñaàu tö xaây döïng KCN Taân Taïo môû roäng goàm khu daân cö vaø ñaát coâng nghieäp. Beân caïnh ñoù, Coâng ty ITACO ñang trieån khai ñaàu tö xaây döïng cô sôû haï taàng KCN Taân Ñöùc ôû Long An vôùi toång dieän tích laø 273 ha goàm caùc haïng muïc nhö nhaø xöôûng, traïm xöû lyù nöôùc thaûi, traïm caáp nöôùc, … Caùc hoaït ñoäng, saûn phaåm cuûa Coâng ty nhö sau Hình 3.2 : Caùc hoaït ñoäng vaø saûn phaåm cuûa Coâng ty ITACO Hieän traïng moâi tröôøng KCN Taân Taïo Nhìn chung, moâi tröôøng cuûa KCN Taân Taïo töông ñoái toát. Moâi tröôøng khoâng khí Cho ñeán quyù III naêm 2004, khoâng khí cuûa KCN vaãn chæ oâ nhieãm buïi laø chuû yeáu. Tuy nhieân, cho ñeán nay, ñeå thu huùt ñaàu tö vaøo KCN, Ban quaûn lyù KCN vaãn chöa baét buoäc caùc coâng ty, xí nghieäp phaûi tieán haønh xöû lyù khí thaûi. Trong khi ñoù, cô caáu ngaønh ngheà cuûa KCN chuû yeáu laø saûn xuaát nhöïa vaø caùc saûn phaåm töø nhöïa (24 coâng ty), deät nhuoäm (20 coâng ty), cô khí (14 coâng ty), xaây döïng (4 coâng ty), … Maø ñaëc tröng cuûa caùc ngaønh naøy laø oâ nhieãm dung moâi höõu cô, hôi kim loaïi, khí Clo, khoùi thaûi loø hôi, nhieät, buïi, tieáng oàn, … gaây nguy hieåm tröïc tieáp cho söùc khoûe coâng nhaân vaø aûnh höôûng nghieâm troïng ñeán moâi tröôøng. Trong thöïc teá, ñaõ coù raát nhieàu tröôøng hôïp khieáu kieän giöõa caùc Coâng ty thaønh vieân trong KCN Taân Taïo veà vaán ñeà xaû thaûi khí gaây oâ nhieãm (9 tröôøng hôïp trong naêm 2004 vaø 3 tröôøng hôïp trong 6 thaùng ñaàu naêm 2005). Do ñoù, trong töông lai, caàn coù caùc bieän phaùp quaûn lyù moâi tröôøng khoâng khí chaët cheõ hôn. Chaát thaûi raén Hieän nay, chaát thaûi raén cuûa KCN chöa ñöôïc phaân loaïi taïi nguoàn. Ñaëc bieät raùc thaûi y teá cuõng ñöôïc thu gom vaø ñoå chung vôùi caùc loaïi raùc sinh hoaït vaø saûn xuaát maø khoâng coù söï phaân loaïi. Ngoaøi ra, caùc loaïi chaát thaûi cuûa ña soá caùc Coâng ty trong KCN do Coâng ty coâng ích huyeän Bình Chaùnh kyù hôïp ñoàng thu gom. Moät soá doanh nghieäp thì ñaêng kyù dòch vuï thu gom vôùi caùc Coâng ty coâng ích khaùc. Do ñoù, vieäc thoáng keâù khoái löôïng, theå tích chaát thaûi raén chöa thöïc hieän ñaày ñuû. Ñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû cao hôn, Coâng ty Taân Taïo caàn giaùm saùt chaët cheõ hôn. Moâi tröôøng nöôùc caáp Ngoaøi nguoàn nöôùc do Coâng ty Taân Taïo cung caáp, moät soá Coâng ty töï khoan gieáng söû duïng. Nhöng Coâng ty Taân Taïo chæ môùi thoáng keâ ñöôïc löu löôïng nöôùc caáp cuûa 41 doanh nghieäp trong KCN. Vaø döïa vaøo ñoù suy ra löu löôïng nöôùc thaûi cuûa töøng Coâng ty, xí nghieäp trong KCN (löu löôïng nöôùc thaûi = 80% löu löôïng nöôùc caáp). Caùch tính naøy mang tính chuû quan, chöa chính xaùc. Ngoaøi ra, KCN coù 3 traïm xöû lyù nöôùc caáp. Nhöng hieän nay, traïm coù coâng suaát 160m3/h do Vieän kyõ thuaät nhieät ñôùi vaø moâi tröôøng thieát keá ñang taïm ngöng hoaït ñoäng ñeå söûa chöõa. Hieän traïm naøy khoâng xöû lyù ñöôïc saét vaø mangan, hieäu quaû loïc thaáp. Nöôùc thaûi Heä thoáng XLNTTT cuûa KCN Taân Taïo söû duïng bieän phaùp xöû lyù sinh hoïc. Phuông phaùp naøy chuû yeáu duøng ñeå xöû lyù oâ nhieãm höõu cô nhö BOD, SS, …, thích hôïp cho ngaønh cheá bieán thuûy haûi saûn, löông thöïc-thöïc phaåm. Keå töø ngaøy xaây döïng xong cho ñeán nay (23/06/2003), heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung cuûa KCN vaãn chöa ñöôïc nghieäm thu ñeå baøn giao laïi cho Coâng ty Taân Taïo. Nguyeân nhaân laø do heä thoáng luoân xaûy ra söï coá, hoûng hoùc, neân hoaït ñoäng khoâng hieäu quaû maëc duø löôïng nöôùc thaûi ñoå vaøo heä thoáng chæ môùi khoaûng 2000 m3/ngaøy, töùc laø chöa ñeán moät nöûa coâng suaát cuûa traïm: Maùy taùch raùc tinh : hieäu quaû loïc thaáp, moät soá raùc vaãn coøn nhö : bao nilon, …. Möông phaûn öùng coøn sinh muøi hoâi. Beå Aerotank : haøm löôïng DO thaáp, löôïng vi sinh vaät cheát, nöôùc thaûi coù maøu ñen, muøi raát noàng. Beå taùch buøn tuyeån noåi : löôïng buøn tuyeån noåi raát ít, chuû yeáu laéng döôùi ñaùy beå, tuy nhieân, ñöôøng oáng thu buøn cuûa beå quaù nhoû neân luoân bò taéc. Maùy eùp buøn : keå töø ngaøy hoaït ñoäng ñeán nay, Coâng ty Taân Taïo vaãn chöa eùp ñöôïc baùnh buøn naøo ñeå ñem ñi choân laáp, thaûi boû. Nguyeân nhaân laø do beå taùch buøn tuyeån noåi khoâng taùch ñöôïc buøn. Beân caïnh ñoù, ña phaàn caùc nhaø maùy hoaït ñoäng trong KCN Taân Taïo chöa xaây döïng heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cuïc boä, hoaëc coù xaây döïng nhöng vaän haønh khoâng trieät ñeå, do ñoù, chaát löôïng nöôùc thaûi thöôøng chöa ñaûm baûo ñaït tieâu chuaån loaïi C theo TCVN 5945-1995. Khoâng nhöõng theá, kim loaïi naëng chöa ñöôïc xöû lyù trieät ñeå taïi caùc nhaø maùy ñeå ñaït tieâu chuaån loaïi B theo TCVN 5945-1995 theo yeâu caàu cuûa KCN. Ngoaøi ra, chæ tieâu kim loaïi naëng chæ ñöôïc quan traéc 3 thaùng moät laàn neân raát khoù kieåm soaùt kòp thôøi khi xaûy ra söï coá. Treân thöïc teá, thieát bò töï ñoäng theo doõi vaän haønh heä thoáng XLNTTT khoâng oån ñònh, caùc maùy moùc phaân tích chaát löôïng nöôùc trong phoøng thí nghieäm chöa ñöôïc baøn giao cho Coâng ty ITACO neân ñeán nay vaãn chöa ñöôïc hieäu chænh vaø thôøi gian nghieäm thu heä thoáng XLNTTT cuûa KCN ñaõ keùo daøi quaù laâu, heä thoáng xöû lyù khoâng hoaït ñoäng hieäu quaû. Nhöng caùc keát quaû phaân tích chaát löôïng nöôùc thaûi sau xöû lyù ñeàu ñaït tieâu chuaån, maâu thuaãn vôùi thöïc traïng hö hoûng cuûa caùc coâng trình XLNTTT KCN Taân Taïo. Hieäu quaû quaûn lyù veà moâi tröôøng cuûa KCN Taân Taïo Veà coâng taùc quaûn lyù veà maët moâi tröôøng cuûa KCN Taân Taïo, trong khaû naêng cuûa mình, Coâng ty Taân Taïo ñaõ coá gaéng phoå bieán chính saùch baûo veä moâi tröôøng cuûa Coâng ty cho caùc caùn boä coâng nhaân vieân vaø caùc doanh nghieäp trong KCN. Thaùng 07/2004, ñaõ coù khoaûng 53 doanh nghieäp tham gia ñaáu noái vaøo heä thoáng XLNTTT cuûa KCN. Ñeán thaùng 03/2005, vôùi nhöõng noã löïc cuûa Coâng ty Taân Taïo, ñaõ coù theâm 34 doanh nghieäp tham gia ñaáu noái, naâng toång soá coâng ty leân ñeán 87 coâng ty. Vaø cho ñeán nay, KCN chöa laàn naøo bò ngöôøi daân kieän veà vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng. Beân caïnh ñoù, do Coâng ty Taân Taïo chæ coù chöùc naêng giaùm saùt tình hình moâi tröôøng trong KCN, neân khi xaûy ra söï coá moâi tröôøng naøo thì chæ khoáng cheá taïm thôøi chöù khoâng coù chöùc naêng giaûi quyeát maø chôø Ban quaûn lyù caùc KCN vaø KCX xuoáng ñeå xöû lyù. Vôùi phaân caáp traùch nhieäm nhö vaäy, naêng löïc quaûn lyù moâi tröôøng cuûa Coâng ty Taân Taïo bò haïn cheá. Nhaát laø khi coù söï coá thì thôøi gian chôø ñôïi caáp treân xuoáng giaûi quyeát laø khaù laâu, daãn tôùi hieäu quaû quaûn lyù moâi tröôøng KCN Taân Taïo thaáp, chaäm. Noùi toùm laïi, hieän nay, trong phaïm vi traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûa mình, Coâng ty ITACO vaãn ñaûm baûo chaát löôïng moâi tröôøng cuûa Coâng ty mình vaø cuûa KCN ñeàu ñaït tieâu chuaån cho pheùp. Tuy nhieân, treân thöïc teá, chaát löôïng moâi tröôøng coù nhöõng daáu hieäu cho thaáy caùc nguy cô oâ nhieãm tieàm aån, ñaëc bieät laø ñoái vôùi vaán ñeà nöôùc thaûi, khí thaûi cuûa KCN . Vì vaäy, trong töông lai, vôùi söï phaùt trieån khoâng ngöøng cuûa KCN noùi chung vaø Coâng ty noùi rieâng thì caàn coù nhöõng haønh ñoäng kòp thôøi vaø phuø hôïp hôn ñeå tieáp tuïc baûo veä söï trong laønh cuûa moâi tröôøng KCN Taân Taïo. GIÔÙI THIEÄU HTQLMT THEO TIEÂU CHUAÅN ISO14001:1996 CUÛA COÂNG TY ITACO Muïc ñích hình thaønh Coâng ty ITACO ñaõ xaây döïng HTQLMT theo tieâu chuaån ISO14001:1996 vaø nhaän chöùng thö ISO14001 do BVQI caáp ngaøy 20/08/2003 vôùi muïc ñích : Caûi thieän hieän traïng moâi tröôøng, giaûm thieåu caùc ruûi ro hay traùch nhieäm veà moâi tröôøng. Taïo moâi tröôøng ñaàu tö toát cho KCN Taân Taïo ñeå thu huùt caùc doanh nghieäp. Taïo ra hình aûnh hôïp taùc toát, naâng cao hieäu quaû kinh doanh. Caáu truùc cuûa HTQLMT theo tieâu chuaån ISO14001:1996 cuûa Coâng ty Caáu truùc cuûa HTQLMT theo tieâu chuaån ISO14001:1996 cuûa Coâng ty nhö sau : Hình 3.3 : Moâ hình heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng theo tieâu chuaån ISO14001:1996 cuûa coâng ty ITACO Phaïm vi aùp duïng HTQLMT theo tieâu chuaån ISO14001:1996 cuûa Coâng ty HTQLMT theo tieâu chuaån ISO14001:1996 cuûa Coâng ty ñöôïc xaây döïng vaø aùp duïng cho caùc Ban vaø boä phaän sau: Boä phaän QM, Ban kyõ thuaät xaây döïng, Ban kinh doanh tieáp thò, Ban haønh chính nhaân söï, Ban taøi chính keá toaùn. Ngoaøi ra, HTQLMT cuûa Coâng ty coøn aùp duïng KCN Taân Taïo hieän höõu 181 ha vôùi caùc hoaït ñoäng, dòch vuï nhö: Cho thueâ ñaát thuoäc quyeàn söû duïng cuûa Coâng ty Taân Taïo. Cho thueâ hoaëc baùn nhaø xöôûng. Caùc dòch vuï khaùc coù lieân quan: cung caáp ñieän, nöôùc, xöû lyù nöôùc thaûi, troàng vaø chaêm soùc caây xanh, veä sinh ñöôøng xaù, … CHÖÔNG 3 - ÑAÙNH GIAÙ HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG THEO TIEÂU CHUAÅN ISO14001:1996 CUÛA COÂNG TY ITACO VEÀ CHÍNH SAÙCH MOÂI TRÖÔØNG CUÛA COÂNG TY (4.2) Coâng ty ITACO ñaõ xaây döïng chính saùch moâi tröôøng, laäp thaønh vaên baûn vaø ñöôïc Toång Giaùm ñoác Coâng ty pheâ duyeät. Sau khi pheâ duyeät, chính saùch moâi tröôøng cuûa Coâng ty ñöôïc ban haønh khaép caùc phoøng ban trong Coâng ty. Chính saùch moâi tröôøng cuûa Coâng ty ITACO ñaõ neâu baät cam keát thaáu hieåu vaø luoân ghi nhôù thöïc hieän nhöõng ñieàu sau: Luoân quan taâm vaø caûi thieän nhöõng vaán ñeà moâi tröôøng trong phaïm vi KCN nhaèm “Xanh hoùa” moâi tröôøng KCN. Xaây döïng aùp duïng vaø duy trì caûi tieán lieân tuïc coù hieäu löïc vaø hieäu quaû HTQLMT theo tieâu chuaån ISO14001:1996 vaø taäp trung caùc nguoàn löïc ñeå giaûm, traùnh hay kieåm soaùt oâ nhieãm. Luoân caäp nhaät vaø tuaân thuû caùc qui ñònh phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc veà baûo veä moâi tröôøng. Baèng moïi bieän phaùp coù theå, trong giôùi haïn kinh teá vaø kyõ thuaät cuûa Coâng ty, Coâng ty luoân ñònh höôùng baûo veä moâi tröôøng baèng caùch: quaûn lyù caùc hoaït ñoäng trong KCN coù lieân quan vaø chòu söï taùc ñoäng ñaùng keå ñeán moâi tröôøng; tuyeân truyeàn thoâng tin cho caùc nhaø ñaàu tö yù thöùc cuøng baûo veä moâi tröôøng. Ñaûm baûo caùc yeâu caàu cuûa HTQLMT theo tieâu chuaån ISO14001:1996 vaø chính saùch moâi tröôøng ñöôïc thöïc hieän, soaùt xeùt vaø caûi tieán lieân tuïc coù hieäu quaû vôùi muïc ñích: KCN Taân Taïo luoân höôùng tôùi moâi tröôøng Xanh – Saïch – Ñeïp. Phoù Toång Giaùm ñoác Coâng ty ITACO nhaän traùch nhieäm laøm ñaïi dieän laõnh ñaïo, thay maët Toång Giaùm ñoác ñieàu haønh vaø quaûn lyù heä thoáng QEMS. Khi caàn thieát, Toång Giaùm ñoác coù theå uûy quyeàn cho ñaïi dieän laõnh ñaïo ñeå thöïc hieän moät phaàn hoaëc toaøn boä coâng vieäc cuûa Toång Giaùm ñoác trong moät thôøi gian nhaát ñònh. Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûa ñaïi dieän laõnh ñaïo ñöôïc quy ñònh trong baûng traùch nhieäm vaø quyeàn haïn. Coâng ty cuõng quy ñònh caù nhaân ñöôïc uûy quyeàn thöïc hieän caùc coâng vieäc cuûa ñaïi dieän laõnh ñaïo phaûi coù giaáy uûy quyeàn vaø phaûi baùo caùo tröïc tieáp vôùi Giaùm ñoác khi hoaøn thaønh nhieäm vuï. Nhö vaäy, tính phuø hôïp vôùi ñieàu khoaûn 4.2. theo tieâu chuaån ISO14001:1996 cuûa Coâng ty nhö sau : Caùc yeâu caàu cuûa tieâu chuaån Tình traïng thöïc hieän Ñaùnh giaù  Cam keát bôûi laõnh ñaïo caáp cao. Chính saùch moâi tröôøng cuûa Coâng ty ñöôïc Toång Giaùm ñoác Coâng ty pheâ duyeät. Phuø hôïp  Phuø hôïp vôùi baûn chaát vaø quy moâ cuûa caùc hoaït ñoäng, saûn phaåm vaø dòch vuï. Chính saùch moâi tröôøng cuûa Coâng ty nhö : “Xanh hoùa” moâi tröôøng KCN”, “giaûm, traùnh hay kieåm soaùt oâ nhieãm”, “quaûn lyù caùc hoaït ñoäng trong KCN coù lieân quan vaø chòu söï taùc ñoäng ñaùng keå ñeán moâi tröôøng; tuyeân truyeàn thoâng tin cho caùc nhaø ñaàu tö yù thöùc cuøng baûo veä moâi tröôøng”, “höôùng tôùi moâi tröôøng Xanh – Saïch – Ñeïp” phuø hôïp vôùi baûn chaát cuûa Coâng ty ITACO laø xaây döïng cô sôû haï taàng, cho thueâ ñaát ñai, nhaø xöôûng vaø laøm caùc dòch vuï trong KCN Taân Taïo. Phuø hôïp  Cam keát caûi tieán lieân tuïc. Coâng ty ñaõ cam keát caûi tieán lieân tuïc vaø tieán haønh ñaùnh giaù noäi boä nhieàu laàn trong naêm ñeå tìm ra söï khoâng phuø hôïp nhaèm khaéc phuïc vaø caûi tieán. Phuø hôïp  Cam keát ngaên ngöøa oâ nhieãm. Coâng ty ñaõ cam keát ngaên ngöøa oâ nhieãm vaø ñaõ aùp duïng caùc bieän phaùp, quaù trình, nguyeân vaät lieäu ñeå kieåm soaùt, giaûm thieåu, xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng. Phuø hôïp  Cam keát tuaân thuû vôùi caùc yeâu caàu phaùp luaät vaø caùc yeâu caàu lieân quan khaùc. Trong chính saùch moâi tröôøng cuûa mình, Coâng ty ñaõ cam keát tuaân thuû vôùi caùc yeâu caàu phaùp luaät vaø quy ñònh töông öùng veà moâi tröôøng vaø caùc yeâu caàu lieân quan khaùc. Phuø hôïp  Ñöa ra khung haønh ñoäng ñeå thieát laäp muïc tieâu vaø chæ tieâu Coâng ty ñaõ ñöa ra khung haønh ñoäng cuï theå ñeå thieát laäp muïc tieâu vaø chæ tieâu. Phuø hôïp  Ñöôïc laäp thaønh vaên baûn. Chính saùch moâi tröôøng cuûa Coâng ty ñöôïc thaønh laäp vaø ban haønh ngaøy 07/11/2002 Phuø hôïp  Ñöôïc thöïc hieän vaø duy trì. Chính saùch moâi tröôøng cuûa Coâng ty ñöôïc thöïc hieän vaø duy trì thoâng qua caùc muïc tieâu vaø chæ tieâu haèng naêm cuûa Coâng ty. Phuø hôïp  Ñöôïc coâng boá cho coäng ñoàng. Chính saùch moâi tröôøng cuûa Coâng ty ñöôïc thoâng baùo cho caùc nhaø ñaàu tö vaøo KCN Taân Taïo, ñöôïc daùn ôû caùc phoøng ban trong Coâng ty ITACO, ñöôïc chuyeån thaønh khaåu hieäu: “KCN Taân Taïo luoân höôùng tôùi moâi tröôøng xanh-saïch-ñeïp. Baûo veä moâi tröôøng laø baûo veä chuùng ta vaø theá heä mai sau” tröng baøy ôû caùc phoøng ban trong Coâng ty vaø ôû caùc con ñöôøng trong KCN Taân Taïo. Phuø hôïp  KHÍA CAÏNH MOÂI TRÖÔØNG (4.3.1) Coâng ty ñaõ thieát laäp vaø duy trì thuû tuïc ñeå xaùc ñònh caùc khía caïnh moâi tröôøng vaø caùc taùc ñoäng moâi tröôøng cuûa caùc hoaït ñoäng, saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa Coâng ty ôû töøng phoøng ban. Ñoù laø khía caïnh vaø taùc ñoäng moâi tröôøng cuûa caùc hoaït ñoäng : xaây döïng cô sôû haï taàng, giao thoâng vaän taûi, troàng vaø chaêm soùc caây xanh, queùt vaø röûa ñöôøng, vận haønh trạm xử lyù nước cấp, cung caáp nöôùc, thu gom vaø vaän haønh traïm xöû lyù nöôùc thaûi vaø caùc hoaït ñoäng thuoäc khoái vaên phoøng. Trong quy trình, Coâng ty ñaõ ñöa ra phöông phaùp nhaän dieän caùc khía caïnh moâi tröôøng vaø ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cuûa caùc hoaït ñoäng, saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa mình nhö sau : - Caùc Ban (boä phaän) töï xaùc ñònh caùc hoaït ñoäng cuûa Ban mình. - Töø caùc hoaït ñoäng neâu treân, caùc Ban seõ nhaän dieän ñöôïc caùc khía caïnh moâi tröôøng gaén lieàn vôùi hoaït ñoäng, saûn phaåm hoaëc dòch vuï taïo ra. - Moãi khía caïnh coù hai traïng thaùi caên baûn : bình thöôøng vaø baát thöôøng. - ÖÙng vôùi moãi traïng thaùi bình thöôøng vaø baát thöôøng seõ coù taùc ñoäng moâi tröôøng khaùc nhau. Ñoái töôïng taùc ñoäng moâi tröôøng goàm coù, nhöng khoâng giôùi haïn : ñaát, nöôùc, khí, ñoäng vaät, thöïc vaät, con ngöôøi vaø toång hôïp caùc yeáu toá naøy. Caùc taùc ñoäng moâi tröôøng laø ñaùng keå neáu moät khía caïnh moâi tröôøng rôi vaøo moät trong caùc tình huoáng sau : - Khi coù hieän töôïng vi phaïm hoaëc vöôït caùc yeâu caàu veà luaät phaùp lieân quan ñeán moâi tröôøng thì luùc ñoù khía caïnh moâi tröôøng töông öùng ñöôïc hieåu laø gaây ra moät taùc ñoäng moâi tröôøng ñaùng keå. Khi ñoù, khoâng caàn xem xeùt ñeán caùc yeâu caàu khaùc (yeâu caàu cuûa beân höõu quan vaø yeâu caàu cuûa Coâng ty) cuõng nhö taàn soá vaø khaû naêng gaây aûnh höôûng cuûa khía caïnh ñoù. - Neáu khoâng vi phaïm yeâu caàu luaät phaùp, nhöng beân höõu quan (Hepza vaø chính quyeàn caùc caáp) coù yeâu caàu thì luùc ñoù khía caïnh moâi tröôøng töông öùng ñöôïc hieåu laø gaây ra moät tac ñoäng moâi tröôøng ñaùng keå. Khi ñoù, khoâng caàn xem xeùt ñeán caùc yeâu caàu khaùc (yeâu caàu cuûa Coâng ty) cuõng nhö taàn soá vaø khaû naêng gaây aûnh höôûng cuûa khía caïnh ñoù. - Neáu khoâng vi phaïm yeâu caàu luaät phaùp vaø beân höõu quan khoâng yeâu caàu, nhöng Ban Toång Giaùm ñoác xaùc ñònh coù khaû thi veà kinh teá vaø kyõ thuaät thì luùc ñoù khía caïnh moâi tröôøng töông öùng ñöôïc hieåu laø gaây ra moät taùc ñoäng moâi tröôøng ñaùng keå. Khi ñoù, khoâng caàn xem xeùt ñeán taàn soá vaø khaû naêng gaây aûnh höôûng cuûa khía caïnh ñoù. - Neáu khoâng vi phaïm yeâu caàu luaät phaùp vaø beân höõu quan khoâng yeâu caàu, vaø Ban Toång Giaùm ñoác xaùc ñònh khoâng khaû thi veà kinh teá vaø kyõ thuaät, nhöng tích soá giöõa taàn soá vaø khaû naêng gaây aûnh höôûng coù giaù trò lôùn hôn 15 ñieåm thì luùc ñoù khía caïnh moâi tröôøng töông öùng ñöôïc hieåu laø gaây ra moät taùc ñoäng moâi tröôøng ñaùng keå. Tuy nhieân, phöông phaùp xaùc ñònh möùc ñoä ñaùng keå cuûa caùc khía caïnh moâi tröôøng vaø beâ höõu quan maø Coâng ty ñöa ra nhö treân laø khoâng chính xaùc. Phöông phaùp ñaùnh giaù treân cho thaáy Coâng ty ñaõ khoâng lieân keát caùc yeâu caàu phaùp luaät, yeâu caàu cuûa beân höõu quan vaø khaû naêng Coâng ty coù theå kieåm soaùt ñöôïc laïi vôùi nhau. Ngoaøi ra, quaù trình nhaän dieän caùc khía caïnh moâi tröôøng chöa xaùc ñònh roõ caùc yeâu caàu phaùp luaät cuï theå maø Coâng ty phaûi tuaân theo. Vieäc xaùc ñònh khía caïnh moâi tröôøng ñaùng keå khoâng chính xaùc neân moät soá muïc tieâu ñeà ra maâu thuaãn vôùi caùc taùc ñoäng moâi tröôøng ñaùng keå. Do ñoù, moät soá khía caïnh nhö oâ nhieãm buïi trong hoaït ñoäng queùt ñöôøng chæ laø oâ nhieãm cuïc boä, khoâng ñaùng keå. Nhöng Coâng ty laïi xeáp vaøo khía caïnh moâi tröôøng ñaùng keå vaø ñeà ra muïc tieâu “ñaûm baûo ñöôøng xaù, caây xanh luoân saïch ñeïp; 100% ñöôïc kieåm tra theo quy ñònh” maâu thuaãn vôùi taùc ñoäng gaây oâ nhieãm buïi cuûa hoaït ñoäng queùt ñöôøng. Nhìn chung, tính phuø hôïp vôùi ñieàu khoaûn 4.3.1 theo tieâu chuaån ISO14001:1996 cuûa Coâng ty nhö sau : Caùc yeâu caàu cuûa tieâu chuaån Tình traïng thöïc hieän Ñaùnh giaù  Thieát laäp vaø duy trì thuû tuïc ñeå xaùc ñònh caùc khía caïnh moâi tröôøng cuûa caùc hoaït ñoäng, saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa toå chöùc. -Coâng ty ITACO ñaõ thieát laäp vaø duy trì Thuû tuïc xaùc ñònh caùc khía caïnh vaø caùc taùc ñoäng moâi tröôøng cuûa caùc hoaït ñoäng, saûn phaåm vaø dòch vuï. Thuû tuïc naøy ñaõ ñöôïc Ban laõnh ñaïo Coâng ty pheâ duyeät. -Tuy nhieân, quaù trình nhaän dieän caùc khía caïnh moâi tröôøng chöa xaùc ñònh roõ caùc yeâu caàu phaùp luaät maø Coâng ty phaûi tuaân theo, do ñoù, vieäc xaùc ñònh caùc khía caïnh moâi tröôøng coù yù nghóa chöa chính xaùc. Chöa phuø hôïp  Caùc khía caïnh moâi tröôøng cuûa caùc hoaït ñoäng, saûn phaåm vaø dòch vuï maø Coâng ty coù theå kieåm soaùt ñöôïc. Trong Thuû tuïc xaùc ñònh caùc khía caïnh vaø caùc taùc ñoäng moâi tröôøng cuûa mình, Coâng ty ñaõ khoâng ñeà caäp ñeán khaû naêng coù theå kieåm soaùt ñöôïc caùc khía caïnh moâi tröôøng cuûa caùc hoaït ñoäng, saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa Coâng ty. Ñieàu naøy daãn ñeán vieäc caùc muïc tieâu, chæ tieâu ñaët ra coù theå khoâng thöïc hieän ñöôïc. Chöa phuø hôïp  -Ñaûm baûo caùc khía caïnh moâi tröôøng ñaùng keå ñöôïc xem xeùt ñeán khi ñeà ra caùc muïc tieâu vaø chæ tieâu. -Sau khi xaùc ñònh caùc khía caïnh moâi tröôøng, Coâng ty ñaõ laäp chöông trình quaûn lyù moâi tröôøng ñoái vôùi caùc khía caïnh moâi tröôøng ñaùng keå vaø ñeà ra caùc muïc tieâu, chæ tieâu caàn ñaït ñöôïc ñoái vôùi caùc khía caïnh naøy. Phuø hôïp  Caùc thoâng tin ñöôïc duy trì vaø caäp nhaät Trong naêm 2004, Coâng ty khoâng caäp nhaät theâm vaøo caùc khía caïnh moâi tröôøng môùi. Naêm 2005, traïm y teá cuûa KCN Taân Taïo ñaõ ñöôïc ñöa vaøo hoaït ñoäng (töø naêm 2004), nhöng Coâng ty ITACO vaãn chöa xaùc ñònh khía caïnh moâi tröôøng cuûa hoaït ñoäng naøy. Chöa phuø hôïp  YEÂU CAÀU PHAÙP LUAÄT VAØ CAÙC YEÂU CAÀU KHAÙC (4.3.2) Coâng ty ITACO ñaõ taäp hôïp vaø löu tröõ caùc yeâu caàu phaùp luaät vaø caùc yeâu caàu khaùc thaønh moät danh muïc caùc vaên baûn phaùp luaät veà moâi tröôøng. Theo danh muïc naøy, Coâng ty ITACO ñaõ caäp nhaät caùc vaên baûn phaùp luaät veà moâi tröôøng cuûa caùc naêm töông ñoái ñaày ñuû. Tuy nhieân, Coâng ty ñaõ khoâng ñeà caäp cuï theå ñeán caùc yeâu caàu phaùp luaät vaø yeâu caàu cuûa beân höõu quan khi xaùc ñònh caùc khía caïnh moâi tröôøng cuõng nhö khi ñeà ra caùc muïc tieâu, chæ tieâu moâi tröôøng. Nhìn chung, tính phuø hôïp vôùi ñieàu khoaûn 4.3.2 theo tieâu chuaån ISO14001:1996 cuûa Coâng ty nhö sau : Caùc yeâu caàu cuûa tieâu chuaån Tình traïng thöïc hieän Ñaùnh giaù  Toå chöùc phaûi thieát laäp vaø duy trì moät thuû tuïc ñeå xaùc ñònh vaø tieáp caän vôùi caùc yeâu caàu phaùp luaät vaø caùc yeâu caàu khaùc coù lieân quan ñeán caùc hoaït ñoäng, saûn phaåm hoaëc dòch vuï cuûa mình. -Coâng ty ñaõ thieát laäp vaø duy trì Quy ñònh thu thaäp vaø söû duïng vaên baûn ñeå xaùc ñònh vaø tieáp caän vôùi caùc yeâu caàu phaùp luaät cuûa Chính phuû, caùc Boä vaø caùc ban ngaønh lieân quan. Theo ñoù, Coâng ty ñaõ thu thaäp, löu giöõ vaø laäp thaønh danh muïc caùc vaên baûn phaùp luaät lieân quan. Phuø hôïp  CAÙC MUÏC TIEÂU VAØ CHÆ TIEÂU (4.3.3) Coâng ty ñaõ ñeà ra caùc muïc tieâu vaø chæ tieâu moâi tröôøng moät caùch ñaày ñuû vaø chi tieát. Ngoaøi caùc muïc tieâu vaø chæ tieâu maø Coâng ty ñaët ra trong chöông trình quaûn lyù moâi tröôøng, haèng naêm, caùc phoøng ban ñeàu ñeà ra muïc tieâu, chæ tieâu cho ban mình. Tuy nhieân, moät soá caùc chæ tieâu ñöa ra quaù cao so vôùi khaû naêng thöïc hieän ñöôïc trong thöïc teá. Moät soá chæ tieâu ñöa ra giöõa caùc naêm khoâng thay ñoåi, khoâng theå hieän ñöôïc muïc ñích phaán ñaáu cuûa tieâu chuaån ISO14001. Nhìn chung, tính phuø hôïp vôùi ñieàu khoaûn 4.3.3 theo tieâu chuaån ISO14001:1996 cuûa Coâng ty nhö sau : Caùc yeâu caàu cuûa tieâu chuaån Tình traïng thöïc hieän Ñaùnh giaù  Toå chöùc caàn thieát laäp vaø duy trì caùc muïc tieâu vaø chæ tieâu taïi caùc caáp khaùc nhau trong toå chöùc. Haèng naêm, caùc phoøng ban trong Coâng ty ñeàu thieát laäp vaø duy trì caùc muïc tieâu vaø chæ tieâu cho phoøng ban mình. Phuø hôïp  Khi thieát laäp caùc muïc tieâu vaø chæ tieâu caàn xem xeùt caùc vaán ñeà sau: Yeâu caàu veà luaät phaùp vaø caùc yeâu caàu khaùc; Caùc khía caïnh moâi tröôøng coù yù nghóa; Caùc phöông aùn coâng ngheä; Caùc yeâu caàu veà hoaït ñoäng, kinh doanh vaø taøi chính; Quan dieåm cuûa caùc beân höõu quan. Ña soá caùc muïc tieâu, chæ tieâu maø Coâng ty ñeà ra chöa xaùc ñònh roõ caùc yeâu caàu phaùp luaät, quan ñieåm cuûa caùc beân höõu quan cuõng nhö caùc yeâu caàu veà hoaït ñoäng, kinh doanh vaø taøi chính. Chöa phuø hôïp  Caùc muïc tieâu vaø chæ tieâu phaûi nhaát quaùn vôùi chính saùch moâi tröôøng, keå caû söï cam keát phoøng ngöøa oâ nhieãm. Caùc muïc tieâu, chæ tieâu maø Coâng ty ñeà ra hoaøn toaøn nhaát quaùn vôùi chính saùch moâi tröôøng cuûa Coâng ty, keå caû söï cam keát phoøng ngöøa oâ nhieãm. Phuø hôïp  CHÖÔNG TRÌNH QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG (4.3.4) Nhìn chung, tính phuø hôïp vôùi ñieàu khoaûn 4.3.4 theo tieâu chuaån ISO14001:1996 cuûa Coâng ty nhö sau : Caùc yeâu caàu cuûa tieâu chuaån Tình traïng thöïc hieän Ñaùnh giaù  Toå chöùc caàn thieát laäp vaø duy trì chöông trình nhaèm ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu vaø chæ tieâu Haèng naêm, Coâng ty vaø caùc phoøng ban ñeàu thieát laäp vaø thöïc hieän keá hoaïch thöïc hieän caùc muïc tieâu, chæ tieâu ñaõ ñeà ra. Phuø hôïp  Chöông trình caàn ñònh roõ traùch nhieäm nhaèm ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu vaø chæ tieâu ôû töøng boä phaän chöùc naêng cuûa toå chöùc Trong chöông trình quaûn lyù moâi tröôøng cuûa mình, Coâng ty ITACO ñaõ ñònh roõ traùch nhieäm thöïc hieän cuûa caùc phoøng ban trong Coâng ty. Phuø hôïp  Chöông trình phaûi ñònh roõ tieán ñoä ñeå thöïc hieän muïc tieâu vaø chæ tieâu Coâng ty cuõng ñaõ ñònh roõ tieán ñoä ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu. Phuø hôïp  Neáu döï aùn lieân quan ñeán söï phaùt trieån môùi vaø coù söï thay ñoåi trong caùc hoaït ñoäng, saûn phaåm hoaëc dòch vuï, thì chöông trình phaûi ñöôïc söûa ñoåi ñeå ñaûm baûo raèng hoaït ñoäng quaûn lyù moâi tröôøng cuõng ñöôïc aùp duïng cho caùc döï aùn naøy Traïm y teá cuûa KCN Taân Taïo ñaõ ñöôïc ñöa vaøo hoaït ñoäng töø naêm 2004, nhöng ñeán nay (06/2005) Coâng ty ITACO vaãn chöa xaây döïng chöông trình quaûn lyù moâi tröôøng cho hoaït ñoäng naøy. Chöa phuø hôïp  CÔ CAÁU VAØ TRAÙCH NHIEÄM (4.4.1) Veà traùch nhieäm, Ban Toång Giaùm ñoác, ñaïi dieän laõnh ñaïo vaø caùc laõnh ñaïo Ban trong Coâng ty ITACO chòu traùch nhieäm trong vieäc chæ ñaïo xaây döïng, aùp duïng thöïc hieän vaø ñònh kyø xem xeùt caùc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty ITACO. Caùc thaønh vieân trong Coâng ty coù traùch nhieäm thöïc hieän, kieåm soaùt vaø baùo caùo caùc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. Ñeå ñaûm baûo cung caáp caùc nguoàn löïc caàn thieát cho HTQLMT, haèng naêm, Coâng ty ñeàu toå chöùc tuyeån duïng vaø ñaøo taïo nhaân löïc. Ngoaøi ra, Coâng ty coøn cung caáp taøi chính, cô sôû vaät chaát (xaây döïng vaø söûa chöõa traïm xöû lyù nöôùc, mua trang thieát bò, …) caàn thieát cho vieäc thöïc hieän vaø kieåm soaùt HTQLMT. Nhö vaäy, tính phuø hôïp vôùi ñieàu khoaûn 4.4.1 theo tieâu chuaån ISO14001:1996 cuûa Coâng ty nhö sau : Caùc yeâu caàu cuûa tieâu chuaån Tình traïng thöïc hieän Ñaùnh giaù  Vai troø, traùch nhieäm vaø quyeàn haïn caàn ñöôïc: Xaùc ñònh; Laäp thaønh vaên baûn vaø Coâng boá. Coâng ty ITACO ñaõ xaùc ñònh, laäp thaønh vaên baûn vaø coâng boá vai troø, traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûa töøng caùn boä, coâng nhaân vieân trong Coâng ty. Phuø hôïp  Laõnh ñaïo caàn cung caáp caùc nguoàn löïc caàn thieát cho vieäc thöïc hieän vaø kieåm soaùt HTQLMT. Nguoàn löïc bao goàm: nguoàn nhaân löïc vôùi caùc kyõ naêng chuyeân moân, coâng ngheä vaø nguoàn taøi chính. Trong khaû naêng cuûa mình, laõnh ñaïo Coâng ty ñaõ ñaûm baûo cung caáp caùc nguoàn löïc caàn thieát cho vieäc thöïc hieän vaø kieåm soaùt HHTQLMT. Nguoàn löïc bao goàm : nhaân löïc vôùi caùc kyõ naêng chuyeân moân, coâng ngheä vaø taøi chính. Phuø hôïp  Laõnh ñaïo cao nhaát trong toå chöùc caàn boå nhieäm caùc ñaïi dieän cuûa laõnh ñaïo (EMR) nhaèm xaùc ñònh vai troø, traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cho vieäc: + Ñaûm baûo caùc yeâu caàu cuûa HTQLMT ñöôïc thieát laäp, thöïc hieän vaø duy trì theo tieâu chuaån ISO14001:1996 + Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng cuûa HTQLMT cho laõnh ñaïo cao nhaát Theo Soå tay chaát löôïng vaø moâi tröôøng cuûa Coâng ty ITACO, Phoù Toång Giaùm ñoác Coâng ty nhaän traùch nhieäm laøm Ñaïi dieän laõnh ñaïo, thay maët Toång Giaùm ñoác ñieàu haønh vaø quaûn lyù heä thoáng chaát löôïng vaø moâi tröôøng. Phuø hôïp  ÑAØO TAÏO, NHAÄN THÖÙC VAØ NAÊNG LÖÏC (4.4.2) Nhìn chung, tính phuø hôïp vôùi ñieàu khoaûn 4.4.2 theo tieâu chuaån ISO14001:1996 cuûa Coâng ty nhö sau : Caùc yeâu caàu cuûa tieâu chuaån Tình traïng thöïc hieän Ñaùnh giaù  Toå chöùc caàn xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo vaø yeâu caàu taát caû nhöõng nhaân vieân maø coâng vieäc cuûa hoï coù theå gaây ra nhöõng taùc ñoäng ñaùng keå ñeán moâi tröôøng caàn phaûi ñöôïc ñaøo taïo thích hôïp. Vaøo thaùng 12 moãi naêm, Giaùm ñoác caùc Ban coù traùch nhieäm xem xeùt vaø xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo vaø ñeà nghò ñaøo taïo nhaèm boå sung kieán thöùc môùi vaø naâng cao naêng löïc cho CBCNV cuûa Ban mình. Tuy nhieân, Quy trình ñaøo taïo cuûa Coâng ty chöa ñeà caäp ñeán yeâu caàu taát caû nhöõng nhaân vieân maø coâng vieäc cuûa hoï coù theå gaây ra nhöõng taùc ñoäng ñaùng keå ñeán moâi tröôøng caàn phaûi ñöôïc ñaøo taïo thích hôïp. Chöa phuø hôïp  Toå chöùc caàn thieát laäp caùc thuû tuïc ñeå caùc nhaân vieân nhaän thöùc ñöôïc : -Taàm quan troïng cuûa söï phuø hôïp vôùi chính saùch, caùc thuû tuïc vaø caùc yeâu caàu cuûa heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng. -Caùc taùc ñoäng moâi tröôøng ñaùng keå do caùc hoaït ñoäng cuûa hoï gaây ra vaø caùc lôïi ích moâi tröôøng thu ñöôïc do caûi thieän hoaït ñoäng cuûa töøng caù nhaân. -Caùc haäu quaû tieàm taøng do ñi cheäch khoûi caùc qui ñònh veà thuû tuïc hoaït ñoäng. -Caùc taùc ñoäng moâi tröôøng ñaùng keå do caùc hoaït ñoäng cuûa hoï gaây ra. Toå chöùc chöa thieát laäp thuû tuïc naøo ñeå caùc nhaân vieân nhaän thöùc ñöôïc : -Taàm quan troïng cuûa söï phuø hôïp vôùi chính saùch, caùc thuû tuïc vaø caùc yeâu caàu cuûa heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng. -Caùc taùc ñoäng moâi tröôøng ñaùng keå do caùc hoaït ñoäng cuûa hoï gaây ra vaø caùc lôïi ích moâi tröôøng thu ñöôïc do caûi thieän hoaït ñoäng cuûa töøng caù nhaân. -Caùc haäu quaû tieàm taøng do ñi cheäch khoûi caùc qui ñònh veà thuû tuïc hoaït ñoäng. -Caùc taùc ñoäng moâi tröôøng ñaùng keå do caùc hoaït ñoäng cuûa hoï gaây ra.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docNoi dung.doc
 • docBIA.doc
 • docTRANG TRUOC CHUONG 1.doc
 • docPHU LUC.doc
 • docCAU HOI.doc